The impact of policymaking and market regulation on the Swedish economy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The impact of policymaking and market regulation on the Swedish economy"

Transkript

1 Antagna sessioner (föreslagna) till det Elfte ekonomisk-historiska mötet Umeå den 8-10 oktober Ytterliga sessioner tillkommer efter sammanställning individuella paper som inte ingått i en föreslagen session. Accepted sessions for the 11th Swedish Economic History Meeting in Umeå, October 8-10 October. Additional sessions will be announced, which includes papers which has not been included in a proposed session. The impact of policymaking and market regulation on the Swedish economy I denna session intresserar vi oss för drivkrafterna i och konsekvenserna av den korporatistiska tradition som utvecklades i Europa under 1900-talet. Även om olika länder utvecklade olika korporatistiska stilar så har det anförts i litteraturen att de korporatistiskt organiserade ekonomierna hade flera fördelar; närheten mellan beslutsfattare och näringslivsföreträdare anses ha möjliggjort välförankrad och långsiktig policyutveckling där breda lösningar har varit vägledande (genom t.ex. kompensationspolitik). Samtidigt har närheten i relationerna skapat förutsättningar för flexibelt (reaktivt) beslutsfattande. Korporatismen sammanföll med de stabiliseringspoliska tillväxt och fördelningspolitiska principer som utmärkte efterkrigstiden. Policyprocesserna anses mot denna bakgrund ha varit effektiva (se t.ex. Schmitter, 1974, Katzenstein, 1985; Rothstein, 1992, Boddewyn, 1985).Men denna uppfattning har inte stått oemotsagd. I annan litteratur har det påvisats att de nära relationerna mellan beslutsfattare, näringsliv och andra parter var asymmetriska, och att detta avspeglades i exempelvis policyprocesserna, där vissa intressenters preferenser dominerade på bekostnad av andra med t.ex. s.k. rent seeking och capture problem och rentav rentav leda till marknadsineffektivitet och i det långa loppet hämmad tillväxt (se t.ex. Naurin, 1992, Öberg, 1997, Stigler, 1971, Buchanan, Tollison & Tullock, 1980).På denna session lägger vi således fokus på policyprocesser samt effekter av marknadsregleringar på marknadseffektivitet. Organisatörer: Kontaktpersoner: Jan Ottosson och Peter Hedberg Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala Univ. Deltaganden: Jakob Molinder & Jan Ottosson, What can the State do for you? Relocation Allowances and Regional Subsidies in Postwar Sweden Peter Hedberg, Lars Karlsson & Mikael Lönnborg, The impact of market regulation on the Swedish insurance industry, Mats Larsson, Riksbanksregleringen Anders Ögren, Interest groups and banking regulation in Sweden, Komparativ skandinavisk økonomisk historie Organisatör: Pål Thonstad Sandvik, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Deltagare: Pål Thonstad Sandvik (NTNU): Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870, en komparasjon; Lars Fredrik Øksendal, Norges Bank: Komparativ monetær restaurasjon i Skandinavia etter 1814; Andreas Dugstad, European University Institute: Ressursnasjonalisme i Sverige og Norge ; Per-Olof Grönberg, Umeå Universitet: 'The Peregrine Profession', nordiske ingenjörers internationella mobilitet The Eight Hour Day, Wages, Distribution and Unemployment: Interwar Sweden in International Perspective

2 The years at the end of the First World War and the early 1920s were very turbulent economically in the industrialized economies. Rapid swings from inflation to deflation were combined with a high level of labour militancy and labour-friendly legislation such as work time shortening with no pay cuts. Previous research has stressed different effects of this wage push, either increasing unemployment as in the debate on Germany, or a redistribution of income (from capital to labour) as in recent research on Sweden. Using a New Keynesian model, this paper considers both the effect on employment and the effect on distribution and profits, analyzing the wage push in Sweden associated with the eight hour day legislation in manufacturing in We present new data for hours worked and hourly wages for Swedish industry (and seven sectors within it) for the years 1917 to To isolate the effects of the eight hour day, we compare developments in industry with agriculture, which was not affected by the legislation. Furthermore, the paper uses data for seven industrial sectors to distinguish the effects of the wage push depending on the sectors export dependence and capital intensity. We show that the wage push was massive wage costs increased by about 50 per cent and that as a result there was substitution of blue-collar labour by white-collar labour and capital. Furthermore, the distributional consequences (a lower capital share) seem long-lasting, shedding new light on the emphasis of Piketty on the importance of this period for long run income distribution. Organisatörer: Erik Bengtsson, Gothenburg University/Lund University and Jakob Molinder, Uppsala University Stagnation, arbetslöshet och deflation - vad kan historien lära oss? Sessionen inbjuder till en diskussion av aktuella makroekonomiska problemställningar utifrån historiska erfarenheter. Vi välkomnar ekonomisk-historiska papper som kan ge långsiktiga, strukturella och dynamiska perspektiv på problem relaterade till tillväxt, resursanvändning och prisrörelser. Papper kan skrivas på alla skandinaviska språk och engelska. Sessionen har som utgångspunkt i de växande problem vi ser har präglat många ekonomier i spåren av den globala finanskrisen. Det handlar om problem kopplade till låg kapitalbildning, låg sysselsättnings- och produktivitetstillväxt i kombination med låga inflationsförväntningar. Frågan är om det vi ser idag är uttryck för något konjunkturellt, alltså ett övergående fenomen eller om vi nu står inför en djupare strukturell kris. Med andra ord; är den är den låga produktivitet- och sysselsättningstillväxten uttryck för ett lågt resursutnyttjande i ekonomin eller om vi står inför en tilltagande osäkerhet kring framtidens teknologier och investeringsmöjligheter? Vad finns det för historiska paralleller, samband eller iakttagelser som ger perspektiv på dessa och liknande makroekonomiska problem? Till detta kan även frågor om ekonomisk-politiska regimer kopplas. Sedan 1990-talet har Sverige haft en fristående riksbank med inflationsmål och flytande växelkurs. Har den monetaristiska modellen har kommit till ett vägskäl då priser inte stiget trots att räntor hållits låga och penningmängden ökat radikalt de sista åren? Står vi inför en brytpunkt då nya mål måste formuleras pga. tillväxtens förändrade förutsättningar? Dessa och andra relaterade frågor inbjuds till diskussion vid sessionen. Varmt Välkomna! Organisatör: Jonatan Svanlund, Institutionen för Geografi och ekonomisk historia, Umeå Universitet. Deltagare: Jonatan Svanlund; Lars Fredrik Andersson; Erik Bengtsson. De neutrala nordiska länders ekonomi under första världskriget Under det senaste decenniet har intresset för andra världskrigets politik och ekonomi ökat avsevärt, medan däremot utvecklingen under första världskriget fått en mer undanskymd plats. Detta är förvånande eftersom första världskriget på många sätt är en vattendelare i den europeiska ekonomiska utvecklingen. Under krigsåren påskyndades omvandlingen av industrisektorn i såväl Sverige och Norge som Danmark, utrikeshandeln omstrukturerades, finansmarknaden expanderade snabbt medan

3 den sociala situationen sattes under hårt tryck särskilt mot slutet av kriget. Den forskning inom dessa områden som bedrivits i Sverige, Norge och Danmark har i liten utsträckning syftat till direkta jämförelser mellan länderna utan mer fokuserat på nationella problem. Ett undantag är Sweden, Norway, Denmark and Iceland in the World War (1930) med bland annat Eli F. Heckscher som medförfattare, men inte heller där finns några mer omfattande jämförelser mellan länderna. Med denna session vill vi lyfta fram problemområden inom Business history-området lämpade för analyser och direkta jämförelser mellan länderna, med syfte att i första hand lägga grunden för ny forskning. Organisatör: Mats Larsson, Uppsala universitet. Deltagare: Anders Ögren (Lunds Universitet), Jan Ottosson (Uppsala universitet), Peter Hedberg (Uppsala universitet), Lena Andersson-Skog Umeå universitet, Espen Ekberg (BI Oslo), Christine Myrvang (BI Oslo) Skuld och vardagens moraliska ekonomi Skuld är både ett aktuellt ämne och ett fenomen med lång historia. Ordet skuld är i hög grad värdeladdat och upplevs ibland ha negativ klang. Samtidigt kan det betyda flera olika saker beroende på sammanhang. Det kan betyda skuld utifrån moraliska, sociala, kulturella och ekonomiska hänseenden. Syftet med denna session är att belysa skuld, lån och krediter utifrån olika historiska perspektiv, men med huvudfokus på vardagslivet och mikronivån. Vi utgår från skuld i ekonomisk bemärkelse, men är intresserade av hur den inbäddas i kulturella, sociala och ideologiska sammanhang. Hur har exempelvis hushållen hanterat sina skulder? Hur har skuldsättning uppfattats exempelvis inom socialpolitik och filantropi? Hur har konsumtionskrediter hanterats på en marknad och hur har synen på skuld och krediter förändrats över tid? Var vissa typer av skulder mindre problematiska än andra? Vem kunde man stå i skuld till och för vad? Hur har man kritiserat alternativt rättfärdigat skuld och krediter? Vilken roll har skulder spelat historiskt i individers och familjers liv? Hur har vardagslivets finansiering påverkat vår inställning till skulder? Hur har individers och familjers skuldsättning hanterats politiskt? Uppsatser från olika forskningsfält bjuds således in. Synen på samt konsekvenserna av skuld kan därmed belysas ur ett brett ideologiskt, kulturellt, social och ekonomiskt perspektiv. Särskilt uppmuntras uppsatser som visar på förändring över tid eller tillämpar ett internationellt, jämförande perspektiv. Organisatörer: Kristina Lilja, Lisa Ramqvist och Orsi Husz, Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala universitet. Ekonomisk miljöhistoria Organisatör: Astrid Kander och Magnus Jiborn. Deltagare: Astrid Kander, Magnus Jiborn, Ann-Kristin Bergquist, Magnus Lindmark Innovation in the Modern Economy: Indicators and Analysis Innovation is a major factor in sustainable growth and for the improvement of living standards. However, our knowledge about innovation in more precise terms, their characteristics and change over time, is still not very developed. For example, Schumpeter s presumption that innovations emerge as clusters in a periodical pattern is still not settled, and neither is the question whether innovations typically originate in small firms or in larger corporate organisations. One reason for the underdevelopment of knowledge in this field is the lack of data on innovation, in particular time series that would make possible comparative analyses of innovation. The aim of this session is to gather papers and scholars dedicated to the assessment and analysis of innovation in the modern economy. Much of the research on innovation is focusing contemporary or very recent times and the present

4 session is connected with this research. However, both for theoretical and historical reasons it is important to have a longer time perspective and papers that address innovation in preceding centuries are also welcome. Issues dealt with may range from methodological problems in the search for indicators on innovation to empirical analyses of the impact of innovation over time and space. Moreover, papers dealing with related indicators such as patents and R&D, as well as their analysis, are welcome. Organisatörer: Jonas Ljungberg, Lund University, Sweden Astrid Kander, Lund University, Sweden Allmänna resurser? Statens intäkter mellan pålagor och privilegier Så länge det har existerat en centralmakt i Sverige, har det funnits ett behov att finansiera allmän verksamhet. Denna typ av gemensam hushållning har över tid utvidgats från militära ändamål till att omfatta inte bara infrastruktur och utbildningsväsende utan även den aktiva ekonomiska politiken och den offentliga sektorn inom välfärdsstaten. Som en följd av detta har statens intäkter och fiskala struktur varierat under olika perioder beroende på samhällets och ekonomins karaktär. Exempelvis har de huvudsakliga intäktskällorna skiftat från tullar till skatter, samtidigt som subjekten för dessa pålagor också har ändrat karaktär. Inom ramen för denna variation kännetecknas den statliga intäktspolitiken dock även av en betydande historisk kontinuitet när det gäller de ställningstaganden som varit avgörande för dess utformning. Oavsett den historiska kontexten har det därmed varit nödvändigt att bestämma hur stora intäkter staten egentligen kan samla in inom ramen för en viss hushållning och hur denna börda skall fördelas mellan olika aktörer? Trots att området på detta sätt har en tydlig ekonomisk-historisk anknytning, är vår kunskap om detta område relativt liten. Syftet för denna session är därför att presentera och behandla ny forskning om de statliga intäkternas ekonomiska historia. Till sessionen välkomnas bidrag med olika tematiska utgångspunkter inom sessionens kronologiska ramar. Dessa kan exempelvis behandla tull- och skattestrukturernas utformning och organiseringen av förvaltning och byråkrati i relation till dessa. Andra områden där bidrag välkomnas kan behandla beslutsprocesser och beslutsfattande om politikens inriktning eller studier av intressegruppers agerade i förhållande till staten. Organisatör: FD Martin Eriksson, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet. E-post: Detaljhandeln, reklamföretagen och samhället I denna session samlar vi bidrag som handlar om detaljhandeln och detaljhandelsföretagen och om reklamen och reklambranschens aktörer reklambyråer, reklamköpare och branschorganisationer liksom om hur dessa har interagerat med varandra och med samhällsinstitutionerna. Reklam och detaljhandel har utvecklats i ett växelspel där nya varor eller nya distributionskanaler, eller organisationsformer har förändrat efterfrågan på reklamtjänster och påverkat reklamens utformning, och där utvecklingen inom reklambranschen liksom reklamens möjligheter att nå nya marknader, samtidigt har påverkat detaljhandeln. Ämnen som studeras är framväxten av kedjor inom detaljhandeln (särskilt inom modeindustrin), reklambranschens organisering och dess anpassning till ny teknik och nya medier, liksom branschernas lönsamhet och den offentliga regleringen. Organisatör: Erik Lakomaa, Handelshögskolan, Stockholm. Deltagare: Klara Arnberg, SU; Klas Nyberg, SU; Michael Funke, UU; Elin Åström-Rudberg, HHS; Carina Gråbacke, GU: Anna Nyberg, HHS Agriculture, food and rurality studies from past and present times

5 The transformation of rural society and modernization of agriculture, not the least through the adoption and implementation of productivity boosting techniques, has in a historical and contemporary perspective been a key stone in the modernization and economic development of societies. As such, topics like the contribution of agriculture to economic development or underdevelopment, livelihood strategies, rural entrepreneurship, tenure and ownership structures, agricultural innovations, governance issues, rural institutions, agricultural production traditions and customs, the conceptualization of rural landscapes over time and the relationship between agriculture and industry, rural and urban, are some of the topics constantly highlighted in the academic discussion. An additional and important theme, especially in recent decades circles around food. This discussion is partly based on food being the link between nature and culture as well as the link between the countryside and the city. Numerous questions have been asked about how food is acquired, preserved and consumed and how it influences the emergence of societal institutions, such as the family meal. Although the topics might be similar over time, the contents and challenges of a changing society constantly open up new gaps of knowledge. Today new forms of interaction and value creation emerged as the result of the internet and the techniques that follow with it. One example of these new phenomenon is crowd-funding of food artisans. Other expressions in current agriculture, food and rurality are community supported agriculture, the on-going territorialization of agro-food policies and the increasing importance of food with history. The current session welcomes scholars studying all periods of time and all topics under the wide umbrella agriculture, food and rurality. As the topic of the session is studied beyond the boundaries of economic history, scholars from geography, economics, business administration, forestry history, rural history, sociology, environmental science, gender studies and meal science are also welcome. While the session has an emphasis on Europe, papers dealing with aspects of agriculture, food and rurality in Africa, Asia, the Americas and Australasia are also welcome. Organisatör: Per Eriksson, The Royal Academy of Agricultural and Forestry and Paulina Rytkönen, Södertörn University, Digitala verktyg för ekonomisk-historia och företagshistoria Digitalisering av arkivmaterial har kommit att kraftigt underlätta ekonomis-historisk och företagshistorisk forskning. Även andra digitala verktyg som relationsdatabaser, teckenigenkänning (OCR) för att göra dokument sökbara, topic mapping med mera innebär helt nya möjligheter för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning. Dels innebär metoderna att man kan hantera betydligt större mängder arkivmaterial än med traditionella metoder - vilket öppnar för nya typer av forskningsprojekt. Dels innebär verktygen de ökade möjligheter till transparens och samarbete genom att flera forskare kan ta del av samma material och pröva exempelvis de andra forskarnas källvärdering och analys. I sessionen behandlas frågor om hur man använder dessa verktyg i aktuella forskningsprojekt. Även metodproblem och möjligheter med digitalisering och databasforskning, det gäller både utformning av digitala lösningar, samt hur detta påverkar exempelvis källkritik. Organisatör; Erik Lakomaa, Handelshögskolan i Stockholm Deltagare: Mirko Ernkvist, Göteborgs Universitet/Ratio; Jessica Parland-von Essent, Helsingfors; Universitet; Anders Perlinge, EHFF; Karoline Sjöö, Lunds Universitet; Christian Sandström, Chalmers Tekniska Högskola/Ratio; Fredrik Palm, Umeå Universite; Johanna Berg, utredare vid Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet, Riksarkivet Språk: Papper på svenska och engelska är välkomna, sessionen hålls på svenska Medeltiden Organisatör: Bo Franzén

6 Deltagare: Dag Retsö, Johanna Andersson Raeder, Johan Söderberg, Ulrica Söderlind samt Rodney Edvinsson. Huslighet, hemarbete och förändrade hushållsstrategier från framväxten av familjeförsörjar- hemmafrumodellen vid förra sekelskiftet till dagens Rut. En utgångspunkt för den tidiga utveckling är en förklaringsmodell som diskuterats av t.ex. de Vries och Mokyr och som lyfter fram betydelsen av en växande hälsokonsumtion för hushållens förändrade genusarbetsdelning och framväxten av familjeförsörjar- hemmafruidealet. Vetenskapliga rön som visat på hygienens hälsofrämjande effekter ledde till ett ökat intresse för hemmets skötsel och efterfrågan på varor som svarade mot detta behov, något som förutsatte en omfördelning av hushållets resurser. Utvecklingen medförde inte bara större arbetsinsatser för gifta kvinnor i det egna hemmet utan även mer betalt hushållsarbete i andras hem för stora grupper av kvinnor. Piga och hembiträde var vanliga kvinnoyrken fram till mellankrigstiden då hemmafrun blev en vanligare företeelse. Först under de senaste årtiondena har betalt hushållsarbete åter blivit ett mer förekommande inslag på arbetsmarknaden, men nu i en annan historisk kontext och med helt andra förutsättningar. Med denna session vill vi spegla huslighet och betalt/obetalt hemarbete under en längre tidsperiod och diskutera nyare ansatser som sökt förklara utvecklingen. Vi vill belysa ett brett spektrum av frågor kring skötsel av hem och barn men också reklam för och konsumtion av varor för hemmets skötsel, upplysning och fostran uttryckt i handböcker, sociala frågor och filantropi, myndighetsutövning, lagstiftning och reformer, förändrade levnadsmönster och ideal, hemarbete som lönearbete med särskilda arbetsförhållanden, etc. Organisatör: Marie Ulväng, ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, Deltagare: Dr. Marie Ulväng, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, Doc. Inger Jonsson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, Dr. Helén Strömberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet Individuell lönesättning i offentlig sektor. Styrinstrument, arbetstagarkrav eller olycksfall i arbetet? I mitten av 1990-talet infördes individuell lönesättning på en rad områden i offentlig sektor. I vissa fall emot och i andra fall i enlighet med arbetstagarnas önskemål. Individuell lönesättning var en del av det reformpaket som kallats New Public Management och som började införas på bred front under talet med syftet att införa nya styrsystem i offentlig verksamhet. Sessionen syftar till att problematisera införandet av individuella löner i offentlig verksamhet. Varför infördes individuella löner? Vilka argument angavs för reformen? Hur förhöll sig de offentliganställdas fackföreningar till frågan? Hur förhöll sig principen om individuella löner till andra centrala principer såsom kollektivavtal och professionalism? Hur har den individuella lönesättningen bidragit till sektorns utveckling fram till idag? Trots att den individuella lönesättningen på olika sätt påverkat i stort sätt alla offentliganställda under de senaste 20 åren saknas i stort sett helt empirisk forskning om utvecklingen i Sverige. Sessionen avser att knyta samman pågående forskning och orientera om forskningsläget. Organisatör: Niklas Stenlås, Historia, Uppsala Universitet: Deltagare: John Lapidus, Ekonomisk historia, Göteborgs Universitet: Ett omaka par: individuell lönesättning och Sveriges största fackförbund ; Niklas Stenlås, Historia, Uppsala Universitet: Mellan professionalism och statliga styrningsideologier. Lärarna och den individuella lönesättningen ; Olle Jansson, Ekonomisk historia, Uppsala Universitet: "Vårdprofession och individuell lönesättning: Vårdförbundets inställning till individuell lönesättning som styrmedel"

7 Forskning på bouppteckningar Den unika svenska befolkningsstatistiken har länge rönt stor internationell uppmärksamhet och utnyttjats av en livlig historisk demografisk forskning bl a för studier av den demografiska transitionen, fruktsamhets- och giftermålsmönster, familjesystem och av migration. För att stärka borgenärernas rätt vid dödsfall och underlätta arvskiftena har de svenska domstolarna producerat ett minst lika enastående källmaterial i form av bouppteckningar, i obligatorisk form sedan Materialet är rikhaltigt, synnerligen detaljerat samt likformigt och systematiskt uppställt över hela landet. Det är därför väl lämpat för historiska studier av social och ekonomisk förändring. Det svenska (och finska) bouppteckningsmaterialet borde ha förutsättningar att mötas av lika stor internationellt intresse som befolkningsstatistiken väckt. Bouppteckningarna har flitigt använts av föremålsforskande etnologer och kulturhistoriker, men har inte utnyttjats av ekonomhistoriker i så hög grad som de kanske förtjänar. En viss misstro mot bouppteckningar som källmaterial har funnits, men under senare år har en kraftig ökning av bouppteckningsforskningen ägt rum och detta för att besvara vitt skilda forskningsfrågor. Syftet med sessionen är att redovisa bredd och djup i dagens ekonomisk-historiska forskning som utnyttjar data från bouppteckningar, och framför allt att ge möjlighet för forskare med olika infallsvinklar, både vad gäller metod- och forskningsfrågor, att konfronteras och lära av varandra. Organisatörer: Håkan Lindgren, Handelshögskolan, Stockholm och Kristina Lilja, Uppsala Universitet. Deltagare; Erik Bengtsson, Anna Missiaia, Mats Olsson, Patrick Svensson, Lilli-Anné Aldman, Per Hallén, Pernilla Jonsson, Klas Nyberg, Marie Ulväng, Bengt-Åke Berg, Axel Hagberg, Håkan Lindgren, Anna Norell, Anders Perlinge, Tom Kärrlander, Dan Bäcklund, Marja Erikson, Kristina Lilja, Sofia Murhem, Göran Ulväng, Marie Ulväng Ivar Kreuger revisited? Frågor kring Ivar Kreuger har tilldragit stor internationell uppmärksamhet. Forskningen om Kreuger och Kreugers ägarskap och strategier har dock främst varit inriktade på uppbyggnaden av det globala tändsticksimperiet och Kreugers finansiella operationer. Sammanfattningsvis har två Kreugerprojekt i bedrivits i Sverige. Det största initierades i Uppsala, det så kallade Swedish Match projektet under 1970-talet (Wikander 1977; Lindgren 1979, 1982; Hildebrand 1985, Hassbring; 1979). Ett annat Kreugerprojekt utgörs av Jan Gletes (1975, 1981) forskning om Kreugerkoncernen och Boliden samt en studie av Kreugerkoncernen och svensk aktiemarknad. Senare har den amerikanska forskaren Frank Partnoy (2011) intresserat sig betydligt mer för personen Kreuger och tecknat en bild av en global entreprenör som inte minst via det finansiella kapital han förmedlade mellan stater saknar motsvarighet i den moderna ekonomiska historien. Att Partnoys bok blivit omdiskuterad inom den internationella forskningen och samtidigt en best-seller utanför de akademiska kretsarna är i sig intressant. Det är även ur detta perspektiv intressant att notera att svensk ekonomiskhistorisk forskning under de senaste decennierna inte intresserat sig för nya perspektiv och frågeställningar som berör uppbyggnaden av Kreugers nationella och globala affärsimperium samt Kreugers betydelse för olika branscher, vid sidan av tändsticksindustrin eller den finansiella sektorn, i Sverige och internationellt. Denna session syftar till att presentera och diskutera nya infallsvinklar och frågeställningar som berör outforskade delar av Ivar Kreuger och Kreugerkoncernens betydelse, framförallt i branscher utanför tändsticksindustrin, eller nya infallsvinklar och ny kunskap kring Ivar Kreugers nationella och internationella affärsrelationer. Organisatör: Ann-Kristin Bergquist, institutionen för Geografi och ekonomisk historia, Umeå Universitet. Epost: Deltagare: Ann-Kristin Bergquist, Mats Larsson, Magnus Lindmark, Kristina Lilja, Jan Ottosson

8 Konfliktytor i jord- och skogsbruk: äganderätt, miljö, råvaruutvinning och rationalisering. Det svenska jord- och skogsbrukets institutionella och strukturella förändringar under de senaste 200 åren har varit betydelsefullt för den ekonomiska tillväxten och industrialiseringen. Både jord- och skogsbruket har därmed också varit en källa till olika typer av motsättningar. Etableringen av kronoskogarna, avvittringen, allmänningsskogarnas tillkomst och den statliga kolonisationspolitiken skapade olika former av konflikter. Sågverksexpansionen och kolonisationen i norra Sverige från 1850 fick t ex äganderättsliga och miljömässiga följder på lokal och regional nivå. Kolonisationen och de nya boställena skulle tillfredsställa en växande befolknings behov av jord och skog likväl som att ge understöd till den expansiva sågverksindustrins behov av råvara och arbetskraft. Under andra delen av 1800-talet väcktes farhågor för både virkesbrist och ägandekoncentration, p.g.a. bolagens expansiva uppköp av skog och avverkningsrätter, vilket ledde till ett antal debatter och statliga utredningar trädde därför det s.k. Bolagsförbudet i kraft i de fyra nordligaste länen, en lag som blev nationellt tillämpad från Efter mellankrigstidens krisår, befolkningstillväxt och omstrukturering kom 1947 en aktivare statlig regleringspolitik i jord- och skogsbruket där jordförvärvslagstiftningen fick en central betydelse. Den nya jordbrukspolitiken kom att fokusera på rationalisering och effektivisering via de länsbaserade lantbruksnämnderna som hade huvudansvaret för att bevilja jordförvärvstillstånd. Eftersom jordbrukets rationalisering ofta innebar att skog sågs som ett komplement så förblev skogsbolagens eventuella markköp och/eller byten strikt reglerade. Sessionen fokuserar därmed på att belysa vilken roll som äganderättsliga och strukturella förändringar har haft på det svenska jord- och skogsbrukets utformning på lokal, regional och nationell nivå under olika perioder under de senaste 200 åren. Organisatörer: Hans Jörgensen: Umeå Universitet och Ewa Axelsson: Umeå Unviersitet. Institutioner, marknader och miljöfrågor i transportsektorns utveckling Sessionen tar upp hur formella och informella institutioner, samt marknads- och teknisk utveckling, samspelat i transportsektorns förändring med särskild hänsyn till miljöaspekter. Såväl svenska som internationella perspektiv samt olika tidsperioder är välkomna. Organisatör: Thomas Pettersson, Umeå Universitet. Dealing with risk Strategies for mitigating risk in households and business This session focuses how strategies for risk mitigation have changed over time. It welcomes contributions that focus on the changing roles of private and public insurance, as well as other forms of organization such as cooperative organizations and self-insurance including within-family insurance solutions. Papers offering understanding into why risk assessment strategies has changed in relation to economic development is especially welcome. Papers can be written in either Scandinavian languages or English. Organizers: Lars Fredrik Andersson, and Magnus Lindmark

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Johan Klaesson johan.klaesson@jibs.hj.se Jönköping International Business School Regional dynamik Integration av tidigare separata

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Delresultat inom projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Birgitta Sjögren, AB Volvo Lena Moestam,

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Money system oil and environment

Money system oil and environment Money system oil and environment Basic needs for a sound economy Peak oil in economic terms The function of modern money systems Future beyond Peak oil Ecological Environmental economics economics Based

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

R-ARE. Entrepreneurship, innovation and development in regions of varying economic densities. Martin Andersson. CIRCLE, Lunds Universitet

R-ARE. Entrepreneurship, innovation and development in regions of varying economic densities. Martin Andersson. CIRCLE, Lunds Universitet R-ARE Entrepreneurship, innovation and development in regions of varying economic densities Martin Andersson CIRCLE, Lunds Universitet SYFTE OCH ANSATS Syfte: etablera en internationellt erkänd forskargrupp

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Riksbanken och penningpolitiken

Riksbanken och penningpolitiken Inflationen långt under målet: Riksbanken åsidosätter inflationsmålet Riksbanken och penningpolitiken Lars E.O. Svensson Web: larseosvensson.se Blog: Ekonomistas.se Seminarium i Almedalen, -7- Översikt

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Is there some action a government of India could take that would lead the Indian economy to grow like Indonesia s or Egypt s? If so, what, exactly? If not, what is it about the nature of India that makes

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Informasjon som redder liv Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Agenda Introduktion Utmaningar inom hälso- och sjukvården Deep QA Watson Exempel 2 3 Utmaningar för hälso- och sjukvården 4

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer