The impact of policymaking and market regulation on the Swedish economy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The impact of policymaking and market regulation on the Swedish economy"

Transkript

1 Antagna sessioner (föreslagna) till det Elfte ekonomisk-historiska mötet Umeå den 8-10 oktober Ytterliga sessioner tillkommer efter sammanställning individuella paper som inte ingått i en föreslagen session. Accepted sessions for the 11th Swedish Economic History Meeting in Umeå, October 8-10 October. Additional sessions will be announced, which includes papers which has not been included in a proposed session. The impact of policymaking and market regulation on the Swedish economy I denna session intresserar vi oss för drivkrafterna i och konsekvenserna av den korporatistiska tradition som utvecklades i Europa under 1900-talet. Även om olika länder utvecklade olika korporatistiska stilar så har det anförts i litteraturen att de korporatistiskt organiserade ekonomierna hade flera fördelar; närheten mellan beslutsfattare och näringslivsföreträdare anses ha möjliggjort välförankrad och långsiktig policyutveckling där breda lösningar har varit vägledande (genom t.ex. kompensationspolitik). Samtidigt har närheten i relationerna skapat förutsättningar för flexibelt (reaktivt) beslutsfattande. Korporatismen sammanföll med de stabiliseringspoliska tillväxt och fördelningspolitiska principer som utmärkte efterkrigstiden. Policyprocesserna anses mot denna bakgrund ha varit effektiva (se t.ex. Schmitter, 1974, Katzenstein, 1985; Rothstein, 1992, Boddewyn, 1985).Men denna uppfattning har inte stått oemotsagd. I annan litteratur har det påvisats att de nära relationerna mellan beslutsfattare, näringsliv och andra parter var asymmetriska, och att detta avspeglades i exempelvis policyprocesserna, där vissa intressenters preferenser dominerade på bekostnad av andra med t.ex. s.k. rent seeking och capture problem och rentav rentav leda till marknadsineffektivitet och i det långa loppet hämmad tillväxt (se t.ex. Naurin, 1992, Öberg, 1997, Stigler, 1971, Buchanan, Tollison & Tullock, 1980).På denna session lägger vi således fokus på policyprocesser samt effekter av marknadsregleringar på marknadseffektivitet. Organisatörer: Kontaktpersoner: Jan Ottosson och Peter Hedberg Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala Univ. Deltaganden: Jakob Molinder & Jan Ottosson, What can the State do for you? Relocation Allowances and Regional Subsidies in Postwar Sweden Peter Hedberg, Lars Karlsson & Mikael Lönnborg, The impact of market regulation on the Swedish insurance industry, Mats Larsson, Riksbanksregleringen Anders Ögren, Interest groups and banking regulation in Sweden, Komparativ skandinavisk økonomisk historie Organisatör: Pål Thonstad Sandvik, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Deltagare: Pål Thonstad Sandvik (NTNU): Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870, en komparasjon; Lars Fredrik Øksendal, Norges Bank: Komparativ monetær restaurasjon i Skandinavia etter 1814; Andreas Dugstad, European University Institute: Ressursnasjonalisme i Sverige og Norge ; Per-Olof Grönberg, Umeå Universitet: 'The Peregrine Profession', nordiske ingenjörers internationella mobilitet The Eight Hour Day, Wages, Distribution and Unemployment: Interwar Sweden in International Perspective

2 The years at the end of the First World War and the early 1920s were very turbulent economically in the industrialized economies. Rapid swings from inflation to deflation were combined with a high level of labour militancy and labour-friendly legislation such as work time shortening with no pay cuts. Previous research has stressed different effects of this wage push, either increasing unemployment as in the debate on Germany, or a redistribution of income (from capital to labour) as in recent research on Sweden. Using a New Keynesian model, this paper considers both the effect on employment and the effect on distribution and profits, analyzing the wage push in Sweden associated with the eight hour day legislation in manufacturing in We present new data for hours worked and hourly wages for Swedish industry (and seven sectors within it) for the years 1917 to To isolate the effects of the eight hour day, we compare developments in industry with agriculture, which was not affected by the legislation. Furthermore, the paper uses data for seven industrial sectors to distinguish the effects of the wage push depending on the sectors export dependence and capital intensity. We show that the wage push was massive wage costs increased by about 50 per cent and that as a result there was substitution of blue-collar labour by white-collar labour and capital. Furthermore, the distributional consequences (a lower capital share) seem long-lasting, shedding new light on the emphasis of Piketty on the importance of this period for long run income distribution. Organisatörer: Erik Bengtsson, Gothenburg University/Lund University and Jakob Molinder, Uppsala University Stagnation, arbetslöshet och deflation - vad kan historien lära oss? Sessionen inbjuder till en diskussion av aktuella makroekonomiska problemställningar utifrån historiska erfarenheter. Vi välkomnar ekonomisk-historiska papper som kan ge långsiktiga, strukturella och dynamiska perspektiv på problem relaterade till tillväxt, resursanvändning och prisrörelser. Papper kan skrivas på alla skandinaviska språk och engelska. Sessionen har som utgångspunkt i de växande problem vi ser har präglat många ekonomier i spåren av den globala finanskrisen. Det handlar om problem kopplade till låg kapitalbildning, låg sysselsättnings- och produktivitetstillväxt i kombination med låga inflationsförväntningar. Frågan är om det vi ser idag är uttryck för något konjunkturellt, alltså ett övergående fenomen eller om vi nu står inför en djupare strukturell kris. Med andra ord; är den är den låga produktivitet- och sysselsättningstillväxten uttryck för ett lågt resursutnyttjande i ekonomin eller om vi står inför en tilltagande osäkerhet kring framtidens teknologier och investeringsmöjligheter? Vad finns det för historiska paralleller, samband eller iakttagelser som ger perspektiv på dessa och liknande makroekonomiska problem? Till detta kan även frågor om ekonomisk-politiska regimer kopplas. Sedan 1990-talet har Sverige haft en fristående riksbank med inflationsmål och flytande växelkurs. Har den monetaristiska modellen har kommit till ett vägskäl då priser inte stiget trots att räntor hållits låga och penningmängden ökat radikalt de sista åren? Står vi inför en brytpunkt då nya mål måste formuleras pga. tillväxtens förändrade förutsättningar? Dessa och andra relaterade frågor inbjuds till diskussion vid sessionen. Varmt Välkomna! Organisatör: Jonatan Svanlund, Institutionen för Geografi och ekonomisk historia, Umeå Universitet. Deltagare: Jonatan Svanlund; Lars Fredrik Andersson; Erik Bengtsson. De neutrala nordiska länders ekonomi under första världskriget Under det senaste decenniet har intresset för andra världskrigets politik och ekonomi ökat avsevärt, medan däremot utvecklingen under första världskriget fått en mer undanskymd plats. Detta är förvånande eftersom första världskriget på många sätt är en vattendelare i den europeiska ekonomiska utvecklingen. Under krigsåren påskyndades omvandlingen av industrisektorn i såväl Sverige och Norge som Danmark, utrikeshandeln omstrukturerades, finansmarknaden expanderade snabbt medan

3 den sociala situationen sattes under hårt tryck särskilt mot slutet av kriget. Den forskning inom dessa områden som bedrivits i Sverige, Norge och Danmark har i liten utsträckning syftat till direkta jämförelser mellan länderna utan mer fokuserat på nationella problem. Ett undantag är Sweden, Norway, Denmark and Iceland in the World War (1930) med bland annat Eli F. Heckscher som medförfattare, men inte heller där finns några mer omfattande jämförelser mellan länderna. Med denna session vill vi lyfta fram problemområden inom Business history-området lämpade för analyser och direkta jämförelser mellan länderna, med syfte att i första hand lägga grunden för ny forskning. Organisatör: Mats Larsson, Uppsala universitet. Deltagare: Anders Ögren (Lunds Universitet), Jan Ottosson (Uppsala universitet), Peter Hedberg (Uppsala universitet), Lena Andersson-Skog Umeå universitet, Espen Ekberg (BI Oslo), Christine Myrvang (BI Oslo) Skuld och vardagens moraliska ekonomi Skuld är både ett aktuellt ämne och ett fenomen med lång historia. Ordet skuld är i hög grad värdeladdat och upplevs ibland ha negativ klang. Samtidigt kan det betyda flera olika saker beroende på sammanhang. Det kan betyda skuld utifrån moraliska, sociala, kulturella och ekonomiska hänseenden. Syftet med denna session är att belysa skuld, lån och krediter utifrån olika historiska perspektiv, men med huvudfokus på vardagslivet och mikronivån. Vi utgår från skuld i ekonomisk bemärkelse, men är intresserade av hur den inbäddas i kulturella, sociala och ideologiska sammanhang. Hur har exempelvis hushållen hanterat sina skulder? Hur har skuldsättning uppfattats exempelvis inom socialpolitik och filantropi? Hur har konsumtionskrediter hanterats på en marknad och hur har synen på skuld och krediter förändrats över tid? Var vissa typer av skulder mindre problematiska än andra? Vem kunde man stå i skuld till och för vad? Hur har man kritiserat alternativt rättfärdigat skuld och krediter? Vilken roll har skulder spelat historiskt i individers och familjers liv? Hur har vardagslivets finansiering påverkat vår inställning till skulder? Hur har individers och familjers skuldsättning hanterats politiskt? Uppsatser från olika forskningsfält bjuds således in. Synen på samt konsekvenserna av skuld kan därmed belysas ur ett brett ideologiskt, kulturellt, social och ekonomiskt perspektiv. Särskilt uppmuntras uppsatser som visar på förändring över tid eller tillämpar ett internationellt, jämförande perspektiv. Organisatörer: Kristina Lilja, Lisa Ramqvist och Orsi Husz, Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala universitet. Ekonomisk miljöhistoria Organisatör: Astrid Kander och Magnus Jiborn. Deltagare: Astrid Kander, Magnus Jiborn, Ann-Kristin Bergquist, Magnus Lindmark Innovation in the Modern Economy: Indicators and Analysis Innovation is a major factor in sustainable growth and for the improvement of living standards. However, our knowledge about innovation in more precise terms, their characteristics and change over time, is still not very developed. For example, Schumpeter s presumption that innovations emerge as clusters in a periodical pattern is still not settled, and neither is the question whether innovations typically originate in small firms or in larger corporate organisations. One reason for the underdevelopment of knowledge in this field is the lack of data on innovation, in particular time series that would make possible comparative analyses of innovation. The aim of this session is to gather papers and scholars dedicated to the assessment and analysis of innovation in the modern economy. Much of the research on innovation is focusing contemporary or very recent times and the present

4 session is connected with this research. However, both for theoretical and historical reasons it is important to have a longer time perspective and papers that address innovation in preceding centuries are also welcome. Issues dealt with may range from methodological problems in the search for indicators on innovation to empirical analyses of the impact of innovation over time and space. Moreover, papers dealing with related indicators such as patents and R&D, as well as their analysis, are welcome. Organisatörer: Jonas Ljungberg, Lund University, Sweden Astrid Kander, Lund University, Sweden Allmänna resurser? Statens intäkter mellan pålagor och privilegier Så länge det har existerat en centralmakt i Sverige, har det funnits ett behov att finansiera allmän verksamhet. Denna typ av gemensam hushållning har över tid utvidgats från militära ändamål till att omfatta inte bara infrastruktur och utbildningsväsende utan även den aktiva ekonomiska politiken och den offentliga sektorn inom välfärdsstaten. Som en följd av detta har statens intäkter och fiskala struktur varierat under olika perioder beroende på samhällets och ekonomins karaktär. Exempelvis har de huvudsakliga intäktskällorna skiftat från tullar till skatter, samtidigt som subjekten för dessa pålagor också har ändrat karaktär. Inom ramen för denna variation kännetecknas den statliga intäktspolitiken dock även av en betydande historisk kontinuitet när det gäller de ställningstaganden som varit avgörande för dess utformning. Oavsett den historiska kontexten har det därmed varit nödvändigt att bestämma hur stora intäkter staten egentligen kan samla in inom ramen för en viss hushållning och hur denna börda skall fördelas mellan olika aktörer? Trots att området på detta sätt har en tydlig ekonomisk-historisk anknytning, är vår kunskap om detta område relativt liten. Syftet för denna session är därför att presentera och behandla ny forskning om de statliga intäkternas ekonomiska historia. Till sessionen välkomnas bidrag med olika tematiska utgångspunkter inom sessionens kronologiska ramar. Dessa kan exempelvis behandla tull- och skattestrukturernas utformning och organiseringen av förvaltning och byråkrati i relation till dessa. Andra områden där bidrag välkomnas kan behandla beslutsprocesser och beslutsfattande om politikens inriktning eller studier av intressegruppers agerade i förhållande till staten. Organisatör: FD Martin Eriksson, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet. E-post: Detaljhandeln, reklamföretagen och samhället I denna session samlar vi bidrag som handlar om detaljhandeln och detaljhandelsföretagen och om reklamen och reklambranschens aktörer reklambyråer, reklamköpare och branschorganisationer liksom om hur dessa har interagerat med varandra och med samhällsinstitutionerna. Reklam och detaljhandel har utvecklats i ett växelspel där nya varor eller nya distributionskanaler, eller organisationsformer har förändrat efterfrågan på reklamtjänster och påverkat reklamens utformning, och där utvecklingen inom reklambranschen liksom reklamens möjligheter att nå nya marknader, samtidigt har påverkat detaljhandeln. Ämnen som studeras är framväxten av kedjor inom detaljhandeln (särskilt inom modeindustrin), reklambranschens organisering och dess anpassning till ny teknik och nya medier, liksom branschernas lönsamhet och den offentliga regleringen. Organisatör: Erik Lakomaa, Handelshögskolan, Stockholm. Deltagare: Klara Arnberg, SU; Klas Nyberg, SU; Michael Funke, UU; Elin Åström-Rudberg, HHS; Carina Gråbacke, GU: Anna Nyberg, HHS Agriculture, food and rurality studies from past and present times

5 The transformation of rural society and modernization of agriculture, not the least through the adoption and implementation of productivity boosting techniques, has in a historical and contemporary perspective been a key stone in the modernization and economic development of societies. As such, topics like the contribution of agriculture to economic development or underdevelopment, livelihood strategies, rural entrepreneurship, tenure and ownership structures, agricultural innovations, governance issues, rural institutions, agricultural production traditions and customs, the conceptualization of rural landscapes over time and the relationship between agriculture and industry, rural and urban, are some of the topics constantly highlighted in the academic discussion. An additional and important theme, especially in recent decades circles around food. This discussion is partly based on food being the link between nature and culture as well as the link between the countryside and the city. Numerous questions have been asked about how food is acquired, preserved and consumed and how it influences the emergence of societal institutions, such as the family meal. Although the topics might be similar over time, the contents and challenges of a changing society constantly open up new gaps of knowledge. Today new forms of interaction and value creation emerged as the result of the internet and the techniques that follow with it. One example of these new phenomenon is crowd-funding of food artisans. Other expressions in current agriculture, food and rurality are community supported agriculture, the on-going territorialization of agro-food policies and the increasing importance of food with history. The current session welcomes scholars studying all periods of time and all topics under the wide umbrella agriculture, food and rurality. As the topic of the session is studied beyond the boundaries of economic history, scholars from geography, economics, business administration, forestry history, rural history, sociology, environmental science, gender studies and meal science are also welcome. While the session has an emphasis on Europe, papers dealing with aspects of agriculture, food and rurality in Africa, Asia, the Americas and Australasia are also welcome. Organisatör: Per Eriksson, The Royal Academy of Agricultural and Forestry and Paulina Rytkönen, Södertörn University, Digitala verktyg för ekonomisk-historia och företagshistoria Digitalisering av arkivmaterial har kommit att kraftigt underlätta ekonomis-historisk och företagshistorisk forskning. Även andra digitala verktyg som relationsdatabaser, teckenigenkänning (OCR) för att göra dokument sökbara, topic mapping med mera innebär helt nya möjligheter för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning. Dels innebär metoderna att man kan hantera betydligt större mängder arkivmaterial än med traditionella metoder - vilket öppnar för nya typer av forskningsprojekt. Dels innebär verktygen de ökade möjligheter till transparens och samarbete genom att flera forskare kan ta del av samma material och pröva exempelvis de andra forskarnas källvärdering och analys. I sessionen behandlas frågor om hur man använder dessa verktyg i aktuella forskningsprojekt. Även metodproblem och möjligheter med digitalisering och databasforskning, det gäller både utformning av digitala lösningar, samt hur detta påverkar exempelvis källkritik. Organisatör; Erik Lakomaa, Handelshögskolan i Stockholm Deltagare: Mirko Ernkvist, Göteborgs Universitet/Ratio; Jessica Parland-von Essent, Helsingfors; Universitet; Anders Perlinge, EHFF; Karoline Sjöö, Lunds Universitet; Christian Sandström, Chalmers Tekniska Högskola/Ratio; Fredrik Palm, Umeå Universite; Johanna Berg, utredare vid Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet, Riksarkivet Språk: Papper på svenska och engelska är välkomna, sessionen hålls på svenska Medeltiden Organisatör: Bo Franzén

6 Deltagare: Dag Retsö, Johanna Andersson Raeder, Johan Söderberg, Ulrica Söderlind samt Rodney Edvinsson. Huslighet, hemarbete och förändrade hushållsstrategier från framväxten av familjeförsörjar- hemmafrumodellen vid förra sekelskiftet till dagens Rut. En utgångspunkt för den tidiga utveckling är en förklaringsmodell som diskuterats av t.ex. de Vries och Mokyr och som lyfter fram betydelsen av en växande hälsokonsumtion för hushållens förändrade genusarbetsdelning och framväxten av familjeförsörjar- hemmafruidealet. Vetenskapliga rön som visat på hygienens hälsofrämjande effekter ledde till ett ökat intresse för hemmets skötsel och efterfrågan på varor som svarade mot detta behov, något som förutsatte en omfördelning av hushållets resurser. Utvecklingen medförde inte bara större arbetsinsatser för gifta kvinnor i det egna hemmet utan även mer betalt hushållsarbete i andras hem för stora grupper av kvinnor. Piga och hembiträde var vanliga kvinnoyrken fram till mellankrigstiden då hemmafrun blev en vanligare företeelse. Först under de senaste årtiondena har betalt hushållsarbete åter blivit ett mer förekommande inslag på arbetsmarknaden, men nu i en annan historisk kontext och med helt andra förutsättningar. Med denna session vill vi spegla huslighet och betalt/obetalt hemarbete under en längre tidsperiod och diskutera nyare ansatser som sökt förklara utvecklingen. Vi vill belysa ett brett spektrum av frågor kring skötsel av hem och barn men också reklam för och konsumtion av varor för hemmets skötsel, upplysning och fostran uttryckt i handböcker, sociala frågor och filantropi, myndighetsutövning, lagstiftning och reformer, förändrade levnadsmönster och ideal, hemarbete som lönearbete med särskilda arbetsförhållanden, etc. Organisatör: Marie Ulväng, ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, Deltagare: Dr. Marie Ulväng, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, Doc. Inger Jonsson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, Dr. Helén Strömberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet Individuell lönesättning i offentlig sektor. Styrinstrument, arbetstagarkrav eller olycksfall i arbetet? I mitten av 1990-talet infördes individuell lönesättning på en rad områden i offentlig sektor. I vissa fall emot och i andra fall i enlighet med arbetstagarnas önskemål. Individuell lönesättning var en del av det reformpaket som kallats New Public Management och som började införas på bred front under talet med syftet att införa nya styrsystem i offentlig verksamhet. Sessionen syftar till att problematisera införandet av individuella löner i offentlig verksamhet. Varför infördes individuella löner? Vilka argument angavs för reformen? Hur förhöll sig de offentliganställdas fackföreningar till frågan? Hur förhöll sig principen om individuella löner till andra centrala principer såsom kollektivavtal och professionalism? Hur har den individuella lönesättningen bidragit till sektorns utveckling fram till idag? Trots att den individuella lönesättningen på olika sätt påverkat i stort sätt alla offentliganställda under de senaste 20 åren saknas i stort sett helt empirisk forskning om utvecklingen i Sverige. Sessionen avser att knyta samman pågående forskning och orientera om forskningsläget. Organisatör: Niklas Stenlås, Historia, Uppsala Universitet: Deltagare: John Lapidus, Ekonomisk historia, Göteborgs Universitet: Ett omaka par: individuell lönesättning och Sveriges största fackförbund ; Niklas Stenlås, Historia, Uppsala Universitet: Mellan professionalism och statliga styrningsideologier. Lärarna och den individuella lönesättningen ; Olle Jansson, Ekonomisk historia, Uppsala Universitet: "Vårdprofession och individuell lönesättning: Vårdförbundets inställning till individuell lönesättning som styrmedel"

7 Forskning på bouppteckningar Den unika svenska befolkningsstatistiken har länge rönt stor internationell uppmärksamhet och utnyttjats av en livlig historisk demografisk forskning bl a för studier av den demografiska transitionen, fruktsamhets- och giftermålsmönster, familjesystem och av migration. För att stärka borgenärernas rätt vid dödsfall och underlätta arvskiftena har de svenska domstolarna producerat ett minst lika enastående källmaterial i form av bouppteckningar, i obligatorisk form sedan Materialet är rikhaltigt, synnerligen detaljerat samt likformigt och systematiskt uppställt över hela landet. Det är därför väl lämpat för historiska studier av social och ekonomisk förändring. Det svenska (och finska) bouppteckningsmaterialet borde ha förutsättningar att mötas av lika stor internationellt intresse som befolkningsstatistiken väckt. Bouppteckningarna har flitigt använts av föremålsforskande etnologer och kulturhistoriker, men har inte utnyttjats av ekonomhistoriker i så hög grad som de kanske förtjänar. En viss misstro mot bouppteckningar som källmaterial har funnits, men under senare år har en kraftig ökning av bouppteckningsforskningen ägt rum och detta för att besvara vitt skilda forskningsfrågor. Syftet med sessionen är att redovisa bredd och djup i dagens ekonomisk-historiska forskning som utnyttjar data från bouppteckningar, och framför allt att ge möjlighet för forskare med olika infallsvinklar, både vad gäller metod- och forskningsfrågor, att konfronteras och lära av varandra. Organisatörer: Håkan Lindgren, Handelshögskolan, Stockholm och Kristina Lilja, Uppsala Universitet. Deltagare; Erik Bengtsson, Anna Missiaia, Mats Olsson, Patrick Svensson, Lilli-Anné Aldman, Per Hallén, Pernilla Jonsson, Klas Nyberg, Marie Ulväng, Bengt-Åke Berg, Axel Hagberg, Håkan Lindgren, Anna Norell, Anders Perlinge, Tom Kärrlander, Dan Bäcklund, Marja Erikson, Kristina Lilja, Sofia Murhem, Göran Ulväng, Marie Ulväng Ivar Kreuger revisited? Frågor kring Ivar Kreuger har tilldragit stor internationell uppmärksamhet. Forskningen om Kreuger och Kreugers ägarskap och strategier har dock främst varit inriktade på uppbyggnaden av det globala tändsticksimperiet och Kreugers finansiella operationer. Sammanfattningsvis har två Kreugerprojekt i bedrivits i Sverige. Det största initierades i Uppsala, det så kallade Swedish Match projektet under 1970-talet (Wikander 1977; Lindgren 1979, 1982; Hildebrand 1985, Hassbring; 1979). Ett annat Kreugerprojekt utgörs av Jan Gletes (1975, 1981) forskning om Kreugerkoncernen och Boliden samt en studie av Kreugerkoncernen och svensk aktiemarknad. Senare har den amerikanska forskaren Frank Partnoy (2011) intresserat sig betydligt mer för personen Kreuger och tecknat en bild av en global entreprenör som inte minst via det finansiella kapital han förmedlade mellan stater saknar motsvarighet i den moderna ekonomiska historien. Att Partnoys bok blivit omdiskuterad inom den internationella forskningen och samtidigt en best-seller utanför de akademiska kretsarna är i sig intressant. Det är även ur detta perspektiv intressant att notera att svensk ekonomiskhistorisk forskning under de senaste decennierna inte intresserat sig för nya perspektiv och frågeställningar som berör uppbyggnaden av Kreugers nationella och globala affärsimperium samt Kreugers betydelse för olika branscher, vid sidan av tändsticksindustrin eller den finansiella sektorn, i Sverige och internationellt. Denna session syftar till att presentera och diskutera nya infallsvinklar och frågeställningar som berör outforskade delar av Ivar Kreuger och Kreugerkoncernens betydelse, framförallt i branscher utanför tändsticksindustrin, eller nya infallsvinklar och ny kunskap kring Ivar Kreugers nationella och internationella affärsrelationer. Organisatör: Ann-Kristin Bergquist, institutionen för Geografi och ekonomisk historia, Umeå Universitet. Epost: Deltagare: Ann-Kristin Bergquist, Mats Larsson, Magnus Lindmark, Kristina Lilja, Jan Ottosson

8 Konfliktytor i jord- och skogsbruk: äganderätt, miljö, råvaruutvinning och rationalisering. Det svenska jord- och skogsbrukets institutionella och strukturella förändringar under de senaste 200 åren har varit betydelsefullt för den ekonomiska tillväxten och industrialiseringen. Både jord- och skogsbruket har därmed också varit en källa till olika typer av motsättningar. Etableringen av kronoskogarna, avvittringen, allmänningsskogarnas tillkomst och den statliga kolonisationspolitiken skapade olika former av konflikter. Sågverksexpansionen och kolonisationen i norra Sverige från 1850 fick t ex äganderättsliga och miljömässiga följder på lokal och regional nivå. Kolonisationen och de nya boställena skulle tillfredsställa en växande befolknings behov av jord och skog likväl som att ge understöd till den expansiva sågverksindustrins behov av råvara och arbetskraft. Under andra delen av 1800-talet väcktes farhågor för både virkesbrist och ägandekoncentration, p.g.a. bolagens expansiva uppköp av skog och avverkningsrätter, vilket ledde till ett antal debatter och statliga utredningar trädde därför det s.k. Bolagsförbudet i kraft i de fyra nordligaste länen, en lag som blev nationellt tillämpad från Efter mellankrigstidens krisår, befolkningstillväxt och omstrukturering kom 1947 en aktivare statlig regleringspolitik i jord- och skogsbruket där jordförvärvslagstiftningen fick en central betydelse. Den nya jordbrukspolitiken kom att fokusera på rationalisering och effektivisering via de länsbaserade lantbruksnämnderna som hade huvudansvaret för att bevilja jordförvärvstillstånd. Eftersom jordbrukets rationalisering ofta innebar att skog sågs som ett komplement så förblev skogsbolagens eventuella markköp och/eller byten strikt reglerade. Sessionen fokuserar därmed på att belysa vilken roll som äganderättsliga och strukturella förändringar har haft på det svenska jord- och skogsbrukets utformning på lokal, regional och nationell nivå under olika perioder under de senaste 200 åren. Organisatörer: Hans Jörgensen: Umeå Universitet och Ewa Axelsson: Umeå Unviersitet. Institutioner, marknader och miljöfrågor i transportsektorns utveckling Sessionen tar upp hur formella och informella institutioner, samt marknads- och teknisk utveckling, samspelat i transportsektorns förändring med särskild hänsyn till miljöaspekter. Såväl svenska som internationella perspektiv samt olika tidsperioder är välkomna. Organisatör: Thomas Pettersson, Umeå Universitet. Dealing with risk Strategies for mitigating risk in households and business This session focuses how strategies for risk mitigation have changed over time. It welcomes contributions that focus on the changing roles of private and public insurance, as well as other forms of organization such as cooperative organizations and self-insurance including within-family insurance solutions. Papers offering understanding into why risk assessment strategies has changed in relation to economic development is especially welcome. Papers can be written in either Scandinavian languages or English. Organizers: Lars Fredrik Andersson, and Magnus Lindmark

Projekt vid Ekonomisk-historiska institutionen som avslutades före 2012

Projekt vid Ekonomisk-historiska institutionen som avslutades före 2012 Projekt vid Ekonomisk-historiska institutionen som avslutades före 2012 Obs! att kontaktinformation kan vara föråldrad. Innehåll Forskningsprogrammet Arbetsmarknadsrelationer (AREL)... 3 Bankgruppsägande

Läs mer

Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi. Rapport. - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export

Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi. Rapport. - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export Rapport 2010:13 Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export Med denna rapport ger sig Tillväxtanalys in i frågor

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

En innovationspolitik för tjänster?

En innovationspolitik för tjänster? A2009:007 En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument i USA Sara Modig och Anne Kolmodin En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument

Läs mer

Strukturförändringar under finanskrisen en kartläggning

Strukturförändringar under finanskrisen en kartläggning Working paper/pm 2013:07 Strukturförändringar under finanskrisen en kartläggning Finanskrisen 2008 2009 ledde till en av de djupaste konjunkturnedgångar som svensk ekonomi har upplevt. Den här rapporten

Läs mer

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12 PM 2014:12 Sociala innovationer Ett internationellt perspektiv Tillväxtanalys har på uppdrag av Forte studerat såväl synen på, som mekanismer för, sociala innovationer inom det bredare hälso- och välfärdsområdet

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Investeringar in blanco?

Investeringar in blanco? Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av infrastruktur Runar Brännlund Gro Holst Volden Lars Hultkrantz Urban Karlström Johan Nyström Jan Owen Jansson Anders Vredin Rapport till Expertgruppen

Läs mer

FORSKNING OM HÖGRE UTBILDNING AKTÖRER, MILJÖER OCH TEMAN

FORSKNING OM HÖGRE UTBILDNING AKTÖRER, MILJÖER OCH TEMAN 2015 Forskning om högre utbildning aktörer, miljöer och teman av Eva Forsberg och Lars Geschwind beskriver förutsättningarna för att bedriva och sprida forskning inom området högre utbildning. Denna forskningskartläggning

Läs mer

MEDDELANDEN FRÅN EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 85. Möten med marknaden

MEDDELANDEN FRÅN EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 85. Möten med marknaden MEDDELANDEN FRÅN EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 85 Möten med marknaden Tre svenska fackförbunds agerande under perioden 1945-1976 Carina Gråbacke Göteborg

Läs mer

Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden

Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå Henrik Swahn (red.) Med artiklar av: Charlotte Alm Rolf Hagman Cecilia Jakobsson Bergstad

Läs mer

Samspelet. De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen.

Samspelet. De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen. Samspelet De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen rapport 11:2009 Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess

Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess Att arbeta med hållbarhetsperspektiv i praktiken Examensarbete, 30 hp, Alnarp 2012/2013

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Att Kommunicera Hållbarhet

Att Kommunicera Hållbarhet Att Kommunicera Hållbarhet En undersökning av hållbarhetsdebatten via internet Siri Sigrand Examensarbete vid institutionen för stad och land Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala 2011 Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 21/10/14 Politik kräver samverkan och underlag En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 2 DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Läs mer

Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Media and Communication 8

Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Media and Communication 8 Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala Studies in Media and Communication 8 Att förstå mediekritik Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik 1998-2013 Göran Svensson Dissertation

Läs mer

Lokal forskningspolitik

Lokal forskningspolitik Fredrik Melander Lokal forskningspolitik Institutionell dynamik och organisatorisk omvandling vid Lunds universitet 1980 2005 Lokal forskningspolitik Institutionell dynamik och organisatorisk omvandling

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Långsiktigt hållbar vuxenutbildning

Långsiktigt hållbar vuxenutbildning INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Långsiktigt hållbar vuxenutbildning i Västra Götaland Per-Olof Thång och Kerstin Littke RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik,

Läs mer

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

A2006:012. Tar jobben slut? En analys av sambandet mellan arbetsproduktivitetsoch sysselsättningstillväxt i svenskt näringsliv. Lars Fredrik Andersson

A2006:012. Tar jobben slut? En analys av sambandet mellan arbetsproduktivitetsoch sysselsättningstillväxt i svenskt näringsliv. Lars Fredrik Andersson A2006:012 Tar jobben slut? En analys av sambandet mellan arbetsproduktivitetsoch sysselsättningstillväxt i svenskt näringsliv Lars Fredrik Andersson Tar jobben slut? En analys av sambandet mellan arbetsproduktivitetsoch

Läs mer

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06 Rapport 2013:06 Regional tillväxt 2013 en rapport om regional tillväxt och utveckling En liten ekonomi som Sverige behöver nyttja de resurser som finns på bästa sätt för att bygga ett starkt och hållbart

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer