The impact of policymaking and market regulation on the Swedish economy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The impact of policymaking and market regulation on the Swedish economy"

Transkript

1 Antagna sessioner (föreslagna) till det Elfte ekonomisk-historiska mötet Umeå den 8-10 oktober Ytterliga sessioner tillkommer efter sammanställning individuella paper som inte ingått i en föreslagen session. Accepted sessions for the 11th Swedish Economic History Meeting in Umeå, October 8-10 October. Additional sessions will be announced, which includes papers which has not been included in a proposed session. The impact of policymaking and market regulation on the Swedish economy I denna session intresserar vi oss för drivkrafterna i och konsekvenserna av den korporatistiska tradition som utvecklades i Europa under 1900-talet. Även om olika länder utvecklade olika korporatistiska stilar så har det anförts i litteraturen att de korporatistiskt organiserade ekonomierna hade flera fördelar; närheten mellan beslutsfattare och näringslivsföreträdare anses ha möjliggjort välförankrad och långsiktig policyutveckling där breda lösningar har varit vägledande (genom t.ex. kompensationspolitik). Samtidigt har närheten i relationerna skapat förutsättningar för flexibelt (reaktivt) beslutsfattande. Korporatismen sammanföll med de stabiliseringspoliska tillväxt och fördelningspolitiska principer som utmärkte efterkrigstiden. Policyprocesserna anses mot denna bakgrund ha varit effektiva (se t.ex. Schmitter, 1974, Katzenstein, 1985; Rothstein, 1992, Boddewyn, 1985).Men denna uppfattning har inte stått oemotsagd. I annan litteratur har det påvisats att de nära relationerna mellan beslutsfattare, näringsliv och andra parter var asymmetriska, och att detta avspeglades i exempelvis policyprocesserna, där vissa intressenters preferenser dominerade på bekostnad av andra med t.ex. s.k. rent seeking och capture problem och rentav rentav leda till marknadsineffektivitet och i det långa loppet hämmad tillväxt (se t.ex. Naurin, 1992, Öberg, 1997, Stigler, 1971, Buchanan, Tollison & Tullock, 1980).På denna session lägger vi således fokus på policyprocesser samt effekter av marknadsregleringar på marknadseffektivitet. Organisatörer: Kontaktpersoner: Jan Ottosson och Peter Hedberg Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala Univ. Deltaganden: Jakob Molinder & Jan Ottosson, What can the State do for you? Relocation Allowances and Regional Subsidies in Postwar Sweden Peter Hedberg, Lars Karlsson & Mikael Lönnborg, The impact of market regulation on the Swedish insurance industry, Mats Larsson, Riksbanksregleringen Anders Ögren, Interest groups and banking regulation in Sweden, Komparativ skandinavisk økonomisk historie Organisatör: Pål Thonstad Sandvik, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Deltagare: Pål Thonstad Sandvik (NTNU): Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870, en komparasjon; Lars Fredrik Øksendal, Norges Bank: Komparativ monetær restaurasjon i Skandinavia etter 1814; Andreas Dugstad, European University Institute: Ressursnasjonalisme i Sverige og Norge ; Per-Olof Grönberg, Umeå Universitet: 'The Peregrine Profession', nordiske ingenjörers internationella mobilitet The Eight Hour Day, Wages, Distribution and Unemployment: Interwar Sweden in International Perspective

2 The years at the end of the First World War and the early 1920s were very turbulent economically in the industrialized economies. Rapid swings from inflation to deflation were combined with a high level of labour militancy and labour-friendly legislation such as work time shortening with no pay cuts. Previous research has stressed different effects of this wage push, either increasing unemployment as in the debate on Germany, or a redistribution of income (from capital to labour) as in recent research on Sweden. Using a New Keynesian model, this paper considers both the effect on employment and the effect on distribution and profits, analyzing the wage push in Sweden associated with the eight hour day legislation in manufacturing in We present new data for hours worked and hourly wages for Swedish industry (and seven sectors within it) for the years 1917 to To isolate the effects of the eight hour day, we compare developments in industry with agriculture, which was not affected by the legislation. Furthermore, the paper uses data for seven industrial sectors to distinguish the effects of the wage push depending on the sectors export dependence and capital intensity. We show that the wage push was massive wage costs increased by about 50 per cent and that as a result there was substitution of blue-collar labour by white-collar labour and capital. Furthermore, the distributional consequences (a lower capital share) seem long-lasting, shedding new light on the emphasis of Piketty on the importance of this period for long run income distribution. Organisatörer: Erik Bengtsson, Gothenburg University/Lund University and Jakob Molinder, Uppsala University Stagnation, arbetslöshet och deflation - vad kan historien lära oss? Sessionen inbjuder till en diskussion av aktuella makroekonomiska problemställningar utifrån historiska erfarenheter. Vi välkomnar ekonomisk-historiska papper som kan ge långsiktiga, strukturella och dynamiska perspektiv på problem relaterade till tillväxt, resursanvändning och prisrörelser. Papper kan skrivas på alla skandinaviska språk och engelska. Sessionen har som utgångspunkt i de växande problem vi ser har präglat många ekonomier i spåren av den globala finanskrisen. Det handlar om problem kopplade till låg kapitalbildning, låg sysselsättnings- och produktivitetstillväxt i kombination med låga inflationsförväntningar. Frågan är om det vi ser idag är uttryck för något konjunkturellt, alltså ett övergående fenomen eller om vi nu står inför en djupare strukturell kris. Med andra ord; är den är den låga produktivitet- och sysselsättningstillväxten uttryck för ett lågt resursutnyttjande i ekonomin eller om vi står inför en tilltagande osäkerhet kring framtidens teknologier och investeringsmöjligheter? Vad finns det för historiska paralleller, samband eller iakttagelser som ger perspektiv på dessa och liknande makroekonomiska problem? Till detta kan även frågor om ekonomisk-politiska regimer kopplas. Sedan 1990-talet har Sverige haft en fristående riksbank med inflationsmål och flytande växelkurs. Har den monetaristiska modellen har kommit till ett vägskäl då priser inte stiget trots att räntor hållits låga och penningmängden ökat radikalt de sista åren? Står vi inför en brytpunkt då nya mål måste formuleras pga. tillväxtens förändrade förutsättningar? Dessa och andra relaterade frågor inbjuds till diskussion vid sessionen. Varmt Välkomna! Organisatör: Jonatan Svanlund, Institutionen för Geografi och ekonomisk historia, Umeå Universitet. Deltagare: Jonatan Svanlund; Lars Fredrik Andersson; Erik Bengtsson. De neutrala nordiska länders ekonomi under första världskriget Under det senaste decenniet har intresset för andra världskrigets politik och ekonomi ökat avsevärt, medan däremot utvecklingen under första världskriget fått en mer undanskymd plats. Detta är förvånande eftersom första världskriget på många sätt är en vattendelare i den europeiska ekonomiska utvecklingen. Under krigsåren påskyndades omvandlingen av industrisektorn i såväl Sverige och Norge som Danmark, utrikeshandeln omstrukturerades, finansmarknaden expanderade snabbt medan

3 den sociala situationen sattes under hårt tryck särskilt mot slutet av kriget. Den forskning inom dessa områden som bedrivits i Sverige, Norge och Danmark har i liten utsträckning syftat till direkta jämförelser mellan länderna utan mer fokuserat på nationella problem. Ett undantag är Sweden, Norway, Denmark and Iceland in the World War (1930) med bland annat Eli F. Heckscher som medförfattare, men inte heller där finns några mer omfattande jämförelser mellan länderna. Med denna session vill vi lyfta fram problemområden inom Business history-området lämpade för analyser och direkta jämförelser mellan länderna, med syfte att i första hand lägga grunden för ny forskning. Organisatör: Mats Larsson, Uppsala universitet. Deltagare: Anders Ögren (Lunds Universitet), Jan Ottosson (Uppsala universitet), Peter Hedberg (Uppsala universitet), Lena Andersson-Skog Umeå universitet, Espen Ekberg (BI Oslo), Christine Myrvang (BI Oslo) Skuld och vardagens moraliska ekonomi Skuld är både ett aktuellt ämne och ett fenomen med lång historia. Ordet skuld är i hög grad värdeladdat och upplevs ibland ha negativ klang. Samtidigt kan det betyda flera olika saker beroende på sammanhang. Det kan betyda skuld utifrån moraliska, sociala, kulturella och ekonomiska hänseenden. Syftet med denna session är att belysa skuld, lån och krediter utifrån olika historiska perspektiv, men med huvudfokus på vardagslivet och mikronivån. Vi utgår från skuld i ekonomisk bemärkelse, men är intresserade av hur den inbäddas i kulturella, sociala och ideologiska sammanhang. Hur har exempelvis hushållen hanterat sina skulder? Hur har skuldsättning uppfattats exempelvis inom socialpolitik och filantropi? Hur har konsumtionskrediter hanterats på en marknad och hur har synen på skuld och krediter förändrats över tid? Var vissa typer av skulder mindre problematiska än andra? Vem kunde man stå i skuld till och för vad? Hur har man kritiserat alternativt rättfärdigat skuld och krediter? Vilken roll har skulder spelat historiskt i individers och familjers liv? Hur har vardagslivets finansiering påverkat vår inställning till skulder? Hur har individers och familjers skuldsättning hanterats politiskt? Uppsatser från olika forskningsfält bjuds således in. Synen på samt konsekvenserna av skuld kan därmed belysas ur ett brett ideologiskt, kulturellt, social och ekonomiskt perspektiv. Särskilt uppmuntras uppsatser som visar på förändring över tid eller tillämpar ett internationellt, jämförande perspektiv. Organisatörer: Kristina Lilja, Lisa Ramqvist och Orsi Husz, Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala universitet. Ekonomisk miljöhistoria Organisatör: Astrid Kander och Magnus Jiborn. Deltagare: Astrid Kander, Magnus Jiborn, Ann-Kristin Bergquist, Magnus Lindmark Innovation in the Modern Economy: Indicators and Analysis Innovation is a major factor in sustainable growth and for the improvement of living standards. However, our knowledge about innovation in more precise terms, their characteristics and change over time, is still not very developed. For example, Schumpeter s presumption that innovations emerge as clusters in a periodical pattern is still not settled, and neither is the question whether innovations typically originate in small firms or in larger corporate organisations. One reason for the underdevelopment of knowledge in this field is the lack of data on innovation, in particular time series that would make possible comparative analyses of innovation. The aim of this session is to gather papers and scholars dedicated to the assessment and analysis of innovation in the modern economy. Much of the research on innovation is focusing contemporary or very recent times and the present

4 session is connected with this research. However, both for theoretical and historical reasons it is important to have a longer time perspective and papers that address innovation in preceding centuries are also welcome. Issues dealt with may range from methodological problems in the search for indicators on innovation to empirical analyses of the impact of innovation over time and space. Moreover, papers dealing with related indicators such as patents and R&D, as well as their analysis, are welcome. Organisatörer: Jonas Ljungberg, Lund University, Sweden Astrid Kander, Lund University, Sweden Allmänna resurser? Statens intäkter mellan pålagor och privilegier Så länge det har existerat en centralmakt i Sverige, har det funnits ett behov att finansiera allmän verksamhet. Denna typ av gemensam hushållning har över tid utvidgats från militära ändamål till att omfatta inte bara infrastruktur och utbildningsväsende utan även den aktiva ekonomiska politiken och den offentliga sektorn inom välfärdsstaten. Som en följd av detta har statens intäkter och fiskala struktur varierat under olika perioder beroende på samhällets och ekonomins karaktär. Exempelvis har de huvudsakliga intäktskällorna skiftat från tullar till skatter, samtidigt som subjekten för dessa pålagor också har ändrat karaktär. Inom ramen för denna variation kännetecknas den statliga intäktspolitiken dock även av en betydande historisk kontinuitet när det gäller de ställningstaganden som varit avgörande för dess utformning. Oavsett den historiska kontexten har det därmed varit nödvändigt att bestämma hur stora intäkter staten egentligen kan samla in inom ramen för en viss hushållning och hur denna börda skall fördelas mellan olika aktörer? Trots att området på detta sätt har en tydlig ekonomisk-historisk anknytning, är vår kunskap om detta område relativt liten. Syftet för denna session är därför att presentera och behandla ny forskning om de statliga intäkternas ekonomiska historia. Till sessionen välkomnas bidrag med olika tematiska utgångspunkter inom sessionens kronologiska ramar. Dessa kan exempelvis behandla tull- och skattestrukturernas utformning och organiseringen av förvaltning och byråkrati i relation till dessa. Andra områden där bidrag välkomnas kan behandla beslutsprocesser och beslutsfattande om politikens inriktning eller studier av intressegruppers agerade i förhållande till staten. Organisatör: FD Martin Eriksson, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet. E-post: Detaljhandeln, reklamföretagen och samhället I denna session samlar vi bidrag som handlar om detaljhandeln och detaljhandelsföretagen och om reklamen och reklambranschens aktörer reklambyråer, reklamköpare och branschorganisationer liksom om hur dessa har interagerat med varandra och med samhällsinstitutionerna. Reklam och detaljhandel har utvecklats i ett växelspel där nya varor eller nya distributionskanaler, eller organisationsformer har förändrat efterfrågan på reklamtjänster och påverkat reklamens utformning, och där utvecklingen inom reklambranschen liksom reklamens möjligheter att nå nya marknader, samtidigt har påverkat detaljhandeln. Ämnen som studeras är framväxten av kedjor inom detaljhandeln (särskilt inom modeindustrin), reklambranschens organisering och dess anpassning till ny teknik och nya medier, liksom branschernas lönsamhet och den offentliga regleringen. Organisatör: Erik Lakomaa, Handelshögskolan, Stockholm. Deltagare: Klara Arnberg, SU; Klas Nyberg, SU; Michael Funke, UU; Elin Åström-Rudberg, HHS; Carina Gråbacke, GU: Anna Nyberg, HHS Agriculture, food and rurality studies from past and present times

5 The transformation of rural society and modernization of agriculture, not the least through the adoption and implementation of productivity boosting techniques, has in a historical and contemporary perspective been a key stone in the modernization and economic development of societies. As such, topics like the contribution of agriculture to economic development or underdevelopment, livelihood strategies, rural entrepreneurship, tenure and ownership structures, agricultural innovations, governance issues, rural institutions, agricultural production traditions and customs, the conceptualization of rural landscapes over time and the relationship between agriculture and industry, rural and urban, are some of the topics constantly highlighted in the academic discussion. An additional and important theme, especially in recent decades circles around food. This discussion is partly based on food being the link between nature and culture as well as the link between the countryside and the city. Numerous questions have been asked about how food is acquired, preserved and consumed and how it influences the emergence of societal institutions, such as the family meal. Although the topics might be similar over time, the contents and challenges of a changing society constantly open up new gaps of knowledge. Today new forms of interaction and value creation emerged as the result of the internet and the techniques that follow with it. One example of these new phenomenon is crowd-funding of food artisans. Other expressions in current agriculture, food and rurality are community supported agriculture, the on-going territorialization of agro-food policies and the increasing importance of food with history. The current session welcomes scholars studying all periods of time and all topics under the wide umbrella agriculture, food and rurality. As the topic of the session is studied beyond the boundaries of economic history, scholars from geography, economics, business administration, forestry history, rural history, sociology, environmental science, gender studies and meal science are also welcome. While the session has an emphasis on Europe, papers dealing with aspects of agriculture, food and rurality in Africa, Asia, the Americas and Australasia are also welcome. Organisatör: Per Eriksson, The Royal Academy of Agricultural and Forestry and Paulina Rytkönen, Södertörn University, Digitala verktyg för ekonomisk-historia och företagshistoria Digitalisering av arkivmaterial har kommit att kraftigt underlätta ekonomis-historisk och företagshistorisk forskning. Även andra digitala verktyg som relationsdatabaser, teckenigenkänning (OCR) för att göra dokument sökbara, topic mapping med mera innebär helt nya möjligheter för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning. Dels innebär metoderna att man kan hantera betydligt större mängder arkivmaterial än med traditionella metoder - vilket öppnar för nya typer av forskningsprojekt. Dels innebär verktygen de ökade möjligheter till transparens och samarbete genom att flera forskare kan ta del av samma material och pröva exempelvis de andra forskarnas källvärdering och analys. I sessionen behandlas frågor om hur man använder dessa verktyg i aktuella forskningsprojekt. Även metodproblem och möjligheter med digitalisering och databasforskning, det gäller både utformning av digitala lösningar, samt hur detta påverkar exempelvis källkritik. Organisatör; Erik Lakomaa, Handelshögskolan i Stockholm Deltagare: Mirko Ernkvist, Göteborgs Universitet/Ratio; Jessica Parland-von Essent, Helsingfors; Universitet; Anders Perlinge, EHFF; Karoline Sjöö, Lunds Universitet; Christian Sandström, Chalmers Tekniska Högskola/Ratio; Fredrik Palm, Umeå Universite; Johanna Berg, utredare vid Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet, Riksarkivet Språk: Papper på svenska och engelska är välkomna, sessionen hålls på svenska Medeltiden Organisatör: Bo Franzén

6 Deltagare: Dag Retsö, Johanna Andersson Raeder, Johan Söderberg, Ulrica Söderlind samt Rodney Edvinsson. Huslighet, hemarbete och förändrade hushållsstrategier från framväxten av familjeförsörjar- hemmafrumodellen vid förra sekelskiftet till dagens Rut. En utgångspunkt för den tidiga utveckling är en förklaringsmodell som diskuterats av t.ex. de Vries och Mokyr och som lyfter fram betydelsen av en växande hälsokonsumtion för hushållens förändrade genusarbetsdelning och framväxten av familjeförsörjar- hemmafruidealet. Vetenskapliga rön som visat på hygienens hälsofrämjande effekter ledde till ett ökat intresse för hemmets skötsel och efterfrågan på varor som svarade mot detta behov, något som förutsatte en omfördelning av hushållets resurser. Utvecklingen medförde inte bara större arbetsinsatser för gifta kvinnor i det egna hemmet utan även mer betalt hushållsarbete i andras hem för stora grupper av kvinnor. Piga och hembiträde var vanliga kvinnoyrken fram till mellankrigstiden då hemmafrun blev en vanligare företeelse. Först under de senaste årtiondena har betalt hushållsarbete åter blivit ett mer förekommande inslag på arbetsmarknaden, men nu i en annan historisk kontext och med helt andra förutsättningar. Med denna session vill vi spegla huslighet och betalt/obetalt hemarbete under en längre tidsperiod och diskutera nyare ansatser som sökt förklara utvecklingen. Vi vill belysa ett brett spektrum av frågor kring skötsel av hem och barn men också reklam för och konsumtion av varor för hemmets skötsel, upplysning och fostran uttryckt i handböcker, sociala frågor och filantropi, myndighetsutövning, lagstiftning och reformer, förändrade levnadsmönster och ideal, hemarbete som lönearbete med särskilda arbetsförhållanden, etc. Organisatör: Marie Ulväng, ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, Deltagare: Dr. Marie Ulväng, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, Doc. Inger Jonsson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, Dr. Helén Strömberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet Individuell lönesättning i offentlig sektor. Styrinstrument, arbetstagarkrav eller olycksfall i arbetet? I mitten av 1990-talet infördes individuell lönesättning på en rad områden i offentlig sektor. I vissa fall emot och i andra fall i enlighet med arbetstagarnas önskemål. Individuell lönesättning var en del av det reformpaket som kallats New Public Management och som började införas på bred front under talet med syftet att införa nya styrsystem i offentlig verksamhet. Sessionen syftar till att problematisera införandet av individuella löner i offentlig verksamhet. Varför infördes individuella löner? Vilka argument angavs för reformen? Hur förhöll sig de offentliganställdas fackföreningar till frågan? Hur förhöll sig principen om individuella löner till andra centrala principer såsom kollektivavtal och professionalism? Hur har den individuella lönesättningen bidragit till sektorns utveckling fram till idag? Trots att den individuella lönesättningen på olika sätt påverkat i stort sätt alla offentliganställda under de senaste 20 åren saknas i stort sett helt empirisk forskning om utvecklingen i Sverige. Sessionen avser att knyta samman pågående forskning och orientera om forskningsläget. Organisatör: Niklas Stenlås, Historia, Uppsala Universitet: Deltagare: John Lapidus, Ekonomisk historia, Göteborgs Universitet: Ett omaka par: individuell lönesättning och Sveriges största fackförbund ; Niklas Stenlås, Historia, Uppsala Universitet: Mellan professionalism och statliga styrningsideologier. Lärarna och den individuella lönesättningen ; Olle Jansson, Ekonomisk historia, Uppsala Universitet: "Vårdprofession och individuell lönesättning: Vårdförbundets inställning till individuell lönesättning som styrmedel"

7 Forskning på bouppteckningar Den unika svenska befolkningsstatistiken har länge rönt stor internationell uppmärksamhet och utnyttjats av en livlig historisk demografisk forskning bl a för studier av den demografiska transitionen, fruktsamhets- och giftermålsmönster, familjesystem och av migration. För att stärka borgenärernas rätt vid dödsfall och underlätta arvskiftena har de svenska domstolarna producerat ett minst lika enastående källmaterial i form av bouppteckningar, i obligatorisk form sedan Materialet är rikhaltigt, synnerligen detaljerat samt likformigt och systematiskt uppställt över hela landet. Det är därför väl lämpat för historiska studier av social och ekonomisk förändring. Det svenska (och finska) bouppteckningsmaterialet borde ha förutsättningar att mötas av lika stor internationellt intresse som befolkningsstatistiken väckt. Bouppteckningarna har flitigt använts av föremålsforskande etnologer och kulturhistoriker, men har inte utnyttjats av ekonomhistoriker i så hög grad som de kanske förtjänar. En viss misstro mot bouppteckningar som källmaterial har funnits, men under senare år har en kraftig ökning av bouppteckningsforskningen ägt rum och detta för att besvara vitt skilda forskningsfrågor. Syftet med sessionen är att redovisa bredd och djup i dagens ekonomisk-historiska forskning som utnyttjar data från bouppteckningar, och framför allt att ge möjlighet för forskare med olika infallsvinklar, både vad gäller metod- och forskningsfrågor, att konfronteras och lära av varandra. Organisatörer: Håkan Lindgren, Handelshögskolan, Stockholm och Kristina Lilja, Uppsala Universitet. Deltagare; Erik Bengtsson, Anna Missiaia, Mats Olsson, Patrick Svensson, Lilli-Anné Aldman, Per Hallén, Pernilla Jonsson, Klas Nyberg, Marie Ulväng, Bengt-Åke Berg, Axel Hagberg, Håkan Lindgren, Anna Norell, Anders Perlinge, Tom Kärrlander, Dan Bäcklund, Marja Erikson, Kristina Lilja, Sofia Murhem, Göran Ulväng, Marie Ulväng Ivar Kreuger revisited? Frågor kring Ivar Kreuger har tilldragit stor internationell uppmärksamhet. Forskningen om Kreuger och Kreugers ägarskap och strategier har dock främst varit inriktade på uppbyggnaden av det globala tändsticksimperiet och Kreugers finansiella operationer. Sammanfattningsvis har två Kreugerprojekt i bedrivits i Sverige. Det största initierades i Uppsala, det så kallade Swedish Match projektet under 1970-talet (Wikander 1977; Lindgren 1979, 1982; Hildebrand 1985, Hassbring; 1979). Ett annat Kreugerprojekt utgörs av Jan Gletes (1975, 1981) forskning om Kreugerkoncernen och Boliden samt en studie av Kreugerkoncernen och svensk aktiemarknad. Senare har den amerikanska forskaren Frank Partnoy (2011) intresserat sig betydligt mer för personen Kreuger och tecknat en bild av en global entreprenör som inte minst via det finansiella kapital han förmedlade mellan stater saknar motsvarighet i den moderna ekonomiska historien. Att Partnoys bok blivit omdiskuterad inom den internationella forskningen och samtidigt en best-seller utanför de akademiska kretsarna är i sig intressant. Det är även ur detta perspektiv intressant att notera att svensk ekonomiskhistorisk forskning under de senaste decennierna inte intresserat sig för nya perspektiv och frågeställningar som berör uppbyggnaden av Kreugers nationella och globala affärsimperium samt Kreugers betydelse för olika branscher, vid sidan av tändsticksindustrin eller den finansiella sektorn, i Sverige och internationellt. Denna session syftar till att presentera och diskutera nya infallsvinklar och frågeställningar som berör outforskade delar av Ivar Kreuger och Kreugerkoncernens betydelse, framförallt i branscher utanför tändsticksindustrin, eller nya infallsvinklar och ny kunskap kring Ivar Kreugers nationella och internationella affärsrelationer. Organisatör: Ann-Kristin Bergquist, institutionen för Geografi och ekonomisk historia, Umeå Universitet. Epost: Deltagare: Ann-Kristin Bergquist, Mats Larsson, Magnus Lindmark, Kristina Lilja, Jan Ottosson

8 Konfliktytor i jord- och skogsbruk: äganderätt, miljö, råvaruutvinning och rationalisering. Det svenska jord- och skogsbrukets institutionella och strukturella förändringar under de senaste 200 åren har varit betydelsefullt för den ekonomiska tillväxten och industrialiseringen. Både jord- och skogsbruket har därmed också varit en källa till olika typer av motsättningar. Etableringen av kronoskogarna, avvittringen, allmänningsskogarnas tillkomst och den statliga kolonisationspolitiken skapade olika former av konflikter. Sågverksexpansionen och kolonisationen i norra Sverige från 1850 fick t ex äganderättsliga och miljömässiga följder på lokal och regional nivå. Kolonisationen och de nya boställena skulle tillfredsställa en växande befolknings behov av jord och skog likväl som att ge understöd till den expansiva sågverksindustrins behov av råvara och arbetskraft. Under andra delen av 1800-talet väcktes farhågor för både virkesbrist och ägandekoncentration, p.g.a. bolagens expansiva uppköp av skog och avverkningsrätter, vilket ledde till ett antal debatter och statliga utredningar trädde därför det s.k. Bolagsförbudet i kraft i de fyra nordligaste länen, en lag som blev nationellt tillämpad från Efter mellankrigstidens krisår, befolkningstillväxt och omstrukturering kom 1947 en aktivare statlig regleringspolitik i jord- och skogsbruket där jordförvärvslagstiftningen fick en central betydelse. Den nya jordbrukspolitiken kom att fokusera på rationalisering och effektivisering via de länsbaserade lantbruksnämnderna som hade huvudansvaret för att bevilja jordförvärvstillstånd. Eftersom jordbrukets rationalisering ofta innebar att skog sågs som ett komplement så förblev skogsbolagens eventuella markköp och/eller byten strikt reglerade. Sessionen fokuserar därmed på att belysa vilken roll som äganderättsliga och strukturella förändringar har haft på det svenska jord- och skogsbrukets utformning på lokal, regional och nationell nivå under olika perioder under de senaste 200 åren. Organisatörer: Hans Jörgensen: Umeå Universitet och Ewa Axelsson: Umeå Unviersitet. Institutioner, marknader och miljöfrågor i transportsektorns utveckling Sessionen tar upp hur formella och informella institutioner, samt marknads- och teknisk utveckling, samspelat i transportsektorns förändring med särskild hänsyn till miljöaspekter. Såväl svenska som internationella perspektiv samt olika tidsperioder är välkomna. Organisatör: Thomas Pettersson, Umeå Universitet. Dealing with risk Strategies for mitigating risk in households and business This session focuses how strategies for risk mitigation have changed over time. It welcomes contributions that focus on the changing roles of private and public insurance, as well as other forms of organization such as cooperative organizations and self-insurance including within-family insurance solutions. Papers offering understanding into why risk assessment strategies has changed in relation to economic development is especially welcome. Papers can be written in either Scandinavian languages or English. Organizers: Lars Fredrik Andersson, and Magnus Lindmark

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

EU - makt och påverkan

EU - makt och påverkan EU - makt och påverkan ur ett regionalt perspektiv Måndag 15 juni 2009 ST09 1 Idag Europeisering 2 Europesiering (1) the interplay between changes in the relations between European states and changes within

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Ekonomisk-historiska föreningen välkomnar till: elfte upplagan. Umeå universitet. Ekonomisk historia

Ekonomisk-historiska föreningen välkomnar till: elfte upplagan. Umeå universitet. Ekonomisk historia Ekonomisk-historiska föreningen välkomnar till: Ekonomiskhistoriska mötet, elfte upplagan Umeå Ekonomisk historia 2 Inledningstext Välkomna till det elfte ekonomisk-historiska mötet! För snart 20 år sedan

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Ekonomisk-historiska föreningen välkomnar till: elfte upplagan. Umeå universitet. Ekonomisk historia

Ekonomisk-historiska föreningen välkomnar till: elfte upplagan. Umeå universitet. Ekonomisk historia Ekonomisk-historiska föreningen välkomnar till: Ekonomiskhistoriska mötet, elfte upplagan Umeå Ekonomisk historia 2 Inledningstext Välkomna till det elfte ekonomisk-historiska mötet! För snart 20 år sedan

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Vad är bioekonomi och varför ska vi hålla på med det?

Vad är bioekonomi och varför ska vi hålla på med det? Vad är bioekonomi och varför ska vi hålla på med det? Svenska regioner, 13 september 2017 Thomas Hahn thomas.hahn@su.se www.stockholmresilience.su.se Bio-ekonomi och bio-baserad ekonomi Dessa begrepp har

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Labour Law, 15.0 hp immateriella rättigheter, konkurrensförhållanden och sekretess. Anmälningskod: 71514 Startperiod (antagning.se): Vt period 2 Starttermin: V17 201713-201722

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Perspektiv på kunskapssamhället: Nyansering och problematisering. Olof Hallonsten Vetenskapssociolog, Göteborgs Universitet 3 oktober 2013

Perspektiv på kunskapssamhället: Nyansering och problematisering. Olof Hallonsten Vetenskapssociolog, Göteborgs Universitet 3 oktober 2013 Perspektiv på kunskapssamhället: Nyansering och problematisering Olof Hallonsten Vetenskapssociolog, Göteborgs Universitet 3 oktober 2013 Två teman 1. Sverige som kunskapsnation: Bortom siffrorna 2. Problematisering

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Huvudsyftet att undersöka hur styrformer och ledarskap inverkar på de arbetsintegrerande sociala företagens utveckling

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( )

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( ) Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 (2011-2013) Antagen den 25 januari 2013 Regionens resurser för att stödja och stimulera innovation är begränsade. Det är därför nödvändigt med en fokusering d v s, en

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Ole Martin Lægreid Göteborg Studies in Politics 151 2017 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 1 Distribution: Ole Martin

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Eric Lind Managing Director Centrumutveckling Helsinki 2007-10-09 Content Centrumutveckling in brief Shopping Centre Market in the

Läs mer

Flexicurity en myt? Lars Calmfors 17/1-07 Arbetsmarknadsdepartementet

Flexicurity en myt? Lars Calmfors 17/1-07 Arbetsmarknadsdepartementet Flexicurity en myt? Lars Calmfors 17/1-07 Arbetsmarknadsdepartementet Standardised Unemployment Rates, Percentages of Labour Force 18 1970-2006 % % 18 16 14 Finland 16 14 12 10 8 6 Euro area 12 10 8 6

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Johan Klaesson johan.klaesson@jibs.hj.se Jönköping International Business School Regional dynamik Integration av tidigare separata

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa Activities in Western Sweden for Sustainable Development Finansiärerna av GAME:s projektresurs under 2013 är: Västra Götalandsregionens Miljönämnd Göteborgs

Läs mer

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 32 Offentligt 27 October 2015 Our ref. 2015:1764 ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES 1. How many governmental jobs

Läs mer

Förutsättningar och strategier för Sveriges landsbygder

Förutsättningar och strategier för Sveriges landsbygder CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Förutsättningar och strategier för Sveriges landsbygder Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH)

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping. Biogasbussar i kollektivtrafik, Örebro. Campus Trollhättan. Kommuninvest

Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping. Biogasbussar i kollektivtrafik, Örebro. Campus Trollhättan. Kommuninvest Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping Lindesberg Arena Campus Trollhättan Biogasbussar i kollektivtrafik, Örebro Lindesberg Arena Kommuninvest 2013-05-15 Kommuninvests vision (P) Kommuninvest skall

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Perspektiv på stärkt hållbarhet. Samhällsplanering för en inkluderande grön ekonomi

Perspektiv på stärkt hållbarhet. Samhällsplanering för en inkluderande grön ekonomi Perspektiv på stärkt hållbarhet Samhällsplanering för en inkluderande grön ekonomi Eva Alfredsson Forskare på KTH och analytiker på Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Samhällsplanering

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer