ÅRSREDOVISNING del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2

2

3 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi... 5 Medarbetare... 6 Processer... 7 Samhälle... 9 Åtgärder för utveckling Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Sociala avdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Samhällsbyggnadsavdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål (35)

4 Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling (35)

5 Verksamhetsidé Beskriv ning av ver ksa mhet Analy s Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen Inledning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen är ett kompetent team som i samverkan med andra bidrar till att ge god service, vägledning och rätt information åt såväl kommuninvånarna som förvaltningens kunder. Inom avdelningen finns fem enheter; PA-och ekonomi och beslutstödseneten, kulturenheten, informationsenheten, driftenheten och tekniska enheten PA- och ekonomi och beslutstödsenheten Ansvarar för att på en övergripande nivå styra och utveckla kommunens ekonomi- och HR processer och den politiska administrationen som består av ärende och dokumenthantering till politiker och tjänstemän inom hela förvaltningen. Kulturenheten Kulturenheten ansvarar för och driver utvecklingen av kommunens biblioteksverksamhet vid folkbiblioteket samt bedriva viss övrig kulturverksamhet i form av utställningar och kulturprogram. I enhetens uppdrag ingår även att bereda fördelningen av anslaget till studieförbunden och anslaget för kulturverksamhet i föreningar och organisationer. Informationsenheten Ansvarsområdet är information/marknadsföring internt och externt, turism frågor och utgående post. Driftenheten Ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg och lokalvård i fastigheter som används för kommunal verksamhet. Tekniska enheten Ansvarar för att förvalta kommunens byggnader och offentliga miljöer på ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Viktiga händelser Det meröppna biblioteket är driftsatt. Projekt digital mötesprocess har genomförts som ett uppskattat pilotprojekt i Tillsynsnämnden under Ett administrativt arbete kring överförmyndartjänsten har utvecklats. Flytt av Svartåskolans verksamhet till Furulidsområdet. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Under hösten genomfördes en kundundersökning som riktade sig till avdelningens kunder. Undersökningen skickades till 70 slumpmässigt utvalda medarbetare och 20 chefer på andra avdelningar samt 15 politiker i Kommunstyrelsen. Frågorna gällde bemötande, 4(35)

6 Analys Analys kompetens, tillgänglighet och kvalitén på utförda tjänster/arbeten. Avdelningen nådde dock inte målvärdet 85 procent, utfallet visar 68 procent. Resultatett är ett sammanlagt värde för samtliga enheter inom avdelningen. Efter analys av resultaten så är dett endast HR teamett som klaratt målet. Under 2014 kommer vi aktivt arbeta med att förbättra kundnöjdheten. Övriga mätningar som genomförts under 2013 Enkätundersökning gällande de kunder som har matdistribution i ordinärt boende samt de kunder som äter i Druvans matsal, visade att 84 procent av enhetenss kunder är nöjda med maten och med det bemötande dee får. Reslutatet gällandee bemötande ligger mycket högt för båda undersökningarna, 95 procent respektive 99 procent. Under oktober månad genomfördes en enkätundersökning gällande skolmaten. Den riktade sig till elever från årskurs 3 till årskurss 9. Reslutatet visar att 70 procent av eleverna är nöjda med skolmaten. Resultatet för 2013 är lägre än för f 2012, då 77 procent av eleverna var nöjda med skolmaten. En del kan förklaras med att svarsalternativen har förändrats, från fem till fyra alternativ samt att 2012 gjordes inte någon enkätundersökning på Furulid skolan. KSA:s kunder får tjänster av god kvalitet och med ett gott bemötande. b Nöjdhetsindex 85 % 85% 68% 80% et är ettt genomsnittligtt värde för avdelningens kundmätningar. Avdelningens NKI uppgår till 68 procent. p Elevernas upplevelse avv måltider och 75% måltidssituationen 75 % 70% 93,33%. Upplevelsee av måltiderna och 75% måltidsituationen inom äldreomsorgen 84% 112% 84% Ekonomi KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Avdelningens nettokostnader i balans. Avdelningen har en negativ avvikelse a om nästan tkr. 5(35)

7 Analy s Analy s Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Avvikelse Årsbudget Prognos Helår Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Avdelningen visar ett underskott mot budget med tkr. Det beror på följande avvikelser: Flytt av Svartåskolan 940 tkr varav flytt av lekplatsutrustning ingår med 100 tkr. Högre kostnader för media (fjärrvärme, el, vatten, olja) med 500 tkr i kommunens byggnader på grund av prisökningar som inte kompenserats fullt ut i budgeten. Underhållsarbete i kommunens lokaler samt underhåll och reparationer på maskiner inom gata/park. Redan tidigt i våras fick vi tillsätta en administrativ tjänst på beslutsstödet för överförmyndararbete. Tjänsten är på 50% tillsvidare. 200 tkr utbetalning av semesterskulder och vikariekostnader i samband med pensionsavgångar under året. Under året har verksamheten implementerat Agresso (nytt ekonomisystem) Vi har ett avtal på tidigare system tom Valet var ändå att starta det nya ekonomisystemet från årsskiftet det innebär att verksamheten har extra kostnader för ekonomisystem. Skolskjutsupphandlingen har varit föremål för överprövning vilket medfört extra kostnader för experthjälp (advokat) med 100 tkr. Minskade intäkter för äldreomsorgsmaten, vilket betyder att verksamheten inte når upp till intäktskravet för äldreomsorgsmaten. Kostnader i samband med det avslutade projektet, utveckling av Aneby leden Medarbetare Målet är uppnått Avdelningens målsättning är att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna känner trygghet och arbetsglädje. Medarbetarundersökning som genomfördes i mars ser mycket positiv ut. Alla frågor har övervägande majoritet på den positiva halvan av svarsskalan och de allra flesta frågor har gått framåt och ökat andel positiva svar. Vi ser också att frisknärvaron har ökat och sjukfrånvaron minskat. Medarbetare som trivs påverkar fisknärvaron positivt och gör ett bra jobb. Värdegrundsarbetet påbörjades i februari 2013 och kommer fortsätta under 2014 i verksamheterna. Genom detta har personal fått ökad kunskap och kännedom om värdegrunden. Arbetssättet har varit att med olika sätt konkretisera värdegrunden i det dagliga arbetet. Det utgår t. ex från olika typfall eller dilemman och diskuterar olika förhållningsätt. 6(35)

8 Analys Analys KSA är en attraktiv arbetsplats därr medarbetare känner trygghet och arbetsglädje.. Hållbart medarbetareng gagemang för Kommunserviceavdelningen ska varaa lika med eller bättre än 2013 års värde 82% 85% 103,66% Frisknärvaro 78 % 75% 81,08% 108,11% Frisknärvaronn har ökat i KSA. Tryggheten hos chefer vad gäller rollen som arbetsmiljöansvarigg ska uppgå till minst 4,3. 3,5 4,3 122,86% Processer KSA:s verksamhet präglas av ett processorienterat synsätt. Utbildning i förbättringsarbete Antal utvecklings- och förbättringsrevisioner ,33% En genomlysning har gjorts på p myndighetsenheten. Avtalstrohet 85 % 85% 99,7% 117,29% Eftersom verksamheterna består av arbetsflöden och processer som syftar till att leverera tjänster och service ut till organisationen och medborgarna i kommunen så är det viktigt att skapa flöden med god kvalité ochh effektivitet i det som ska levereras. Målsättningen är att verksamheternas huvudprocesser är beskrivna och utvecklas och förbättras kontinuerligt. En annan viktig förutsättning för en framgångsrik organisation är attt varje medarbetare känner sig ha förtroende och kunskap att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten och ha kännedom om o organisationens processer och mål samt kunskap om de resultat som ska uppnås. Under 2013 genomfördes utbildning i förbättringsarbete för KSA:s medarbetare, under 2014 planeras ytterligare en utbildningsdag i samma ämne. Det ska ge medarbetarna fortsattt ökad kunskap och insikt i systematiskt förbättringsarbete. Det pågår arbete inom avdelningen med att kartlägga processer, mätaa avvikelser, förändra, följa upp och öka kvaliteten. Kommunstyrelsen beslutade i samband med arbetet medd Budget 2013 att uppdra till kommunchefen/förvaltningen att genomföra löpande internrevisioner i kommunens verksamheter Att arbeta med förbättrings- och o utvecklingsrevisioner är ytterligare en vidareutveckling av Aneby kommuns styrmodell och verksamheternas uppdrag att arbeta med ständiga förbättringar. Ett arbete som för attt vara framgångsrikt måste bygga på medarbetarnas delaktighet. Syftet är att fåå kunskap omm vad vi fårr för pengarna och vad vi kan göra bättre.målet är att skapa enn alltmer kostnadseffektiv organisation över tid. Under året har KSA genomfört internrevison inom IFO:s verksamhet. Målet varr att genomföra tre revisioner 2013 men eftersom enheten inte varit fullt bemannade underr året så harr det inte varit möjligt att utföra fler. 7(35)

9 Bibliotek och kultur Målet är att enhetens huvudprocesser är beskrivna och utvecklas och förbättras kontinuerligt. Fokus har hittills i år legat på processerna kring meröppet, både avseende tekniklösningarna i sig och kring lånerutiner och handledningar till användarna. Målsättningen är att under hösten ha dokumenterat rutiner för hantering av störningar i bibliotekets sjävbetjäningssystem, inbrottslarm och drift/brandlarm. Vidare ska en checklista tas fram för utdelande av meröppetbehörighet och bibliotekets informationsfolder ska revideras. Pa och ekonomi och beslutstödsenheten Inom personalområdet har verksamheten under 2013 tagit ett ordentligt steg framåt i det operativa och strategiska arbetet. Under 2014 fortsätter och fördjupas denna inriktning, vilket kommer att märkas i att alla rehabiliteringsärenden tas tag i så snart som möjligt, rekryteringar säkerställs, arbetsmiljöarbete aktualiseras, värdegrundsarbete och utvecklingsrevisioner genomförs, personaladministration utvecklas, detta utöver säkerställandet av att lagar och förordningar inom området följs. Sedan januari 2013 har kommunen ett nytt ekonomisystem. Det är ett nytt gemensamt system som har upphandlats tillsammans med Höglandskommunerna Nässjö, Eksjö, Vetlanda och HKF. Syftet med ett gemensamt ekonomisystem är att uppnå effektiviseringar genom skapande av gemensamma processer och arbetssätt för ekonomi och beställningar. Det omfattar bl a gemensam ekonomimodell, enhetliga processer för redovisning, kundreskontra och leverantörsreskontra, avrop/beställningar. Projekt Digital mötesprocess har genomförts som ett lyckat pilotprojekt i Tillsynsnämnden under Under 2014 påbörjas införandet och den fortsatta digitaliseringen av möten. Planen är att Kommunstyrelsen och utskotten från och med mars 2014 är helt digitaliserade och att Kommunfullmäktige står på tur efter att valet genomförts under hösten Syftet med projektet är att effektivisera och modernisera möteshanteringen och dokumenthanteringen i samband med möten. De besparingar och vinster som synliggjorts är: Politiker får tillgång till ärenden tidigare. Politiker ges åtkomst till handlingar kopplade till möten och beslut Sekretessen kan hanteras på ett säkrare sätt Ärenden och handlingar finns på ett och samma ställe Besparingar, närmare papper/år Uppemot kr i porto och kuvert Informationsenheten Ett informationsnätverket startades upp i februari. Tanken är att dessa träffar ska vara ungefär en gång i månaden. I nätverket ingår en person från varje avdelning. Dessa personer blir huvudkontakten mellan dess respektive avdelning och informationsenheten. Syftet med informationsnätverket är att avdelningarna ska få hjälp med att använda rätt informationskanaler för kommande projekt eller liknande. Tillsammans med HIT jobbar Aneby, Eksjö och Nässjö ständigt för att förbättra den kommunikation som sker via telefoni. För att effektivisera ärendehanteringen ska telefoniansvariga utbildas i Nilex inom kort. Snart ska även Teleopti införas vilket skapar bättre ekonomisk överblick. Driftenheten Som ett steg i ledet att säkerställa näringsriktigheten i måltiderna har verksamheten köpt in ett kostdataprogram som underlättar arbetet med att näringsberäkna matsedeln till förskolor, skolor och äldreomsorgen. 8(35)

10 Analys Tekniska enheten Energieffektiviseringsarbete pågårr inom enheten, vilket innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbart som möjligt för samhället. Det är positivt för miljön, klimatet och spararr pengar. Under förra året genomfördes en energiutredning på Furulidskolan och där har arbetet med effektiviseringar enligt åtgärdsprogrammet redan påbörjats och under 2014 fortsätter verksamheten att utreda fler fastigheter. Syftet med arbetet är att få en överblick över kommunens energianvändning och att arbetaa mot en mer hållbar utveckling i Aneby kommun och för att nå energimålen. En stor process är arbetet med attt styra upp hanteringen av arbetsordersystemett Camsweb. Målet är att alla arbetsordrar ska rapporteras in digitalt (via webben). I systemet kommer arbetsordrar att sorteras på respektive objekt, vilken typ av a arbete somm är utfört tex måleriarbeten rörmokare mm, nerlagd tid och kostnad för material. Detta ger enheten möjligheter att analysera statusen på de olika fastigheterna vilket ger ett bra komplement till arbetet med underhållsplanerna. Systemet skiljer även på fastighetsarbeten och verksamhetsarbeten. Systemet återkopplar status på arbeten via mail till den som skrivit in en arbetsorder vilket sparar s många telefonsamtal. För att få en överblick av mediaförbrukningen i kommunens fastigheter gällande el, fjärrvärme, pellets och olja görs enn redovisning varje månad över förbrukningen. Uppgifterna matas in i ett fastighetssystem där det lätt kan följas uppp och analyseras. Avtalstrohett Avtalstroheten är mycket hög i KSA. Statistikuppgifter visade att avtalstroheten var 99,7 procent under 2013 inom livsmedel, städ-och kem samt kontorsmatek erial. Samhälle Medborgarna får ett gott bemötande och snabb återkoppling av KSA:ss verksamheter Andelen inkomna synpunkter och klagomål som besvaras inom en vecka. 80% 60% 75% Inga mätningar är gjorda för perioden. Webinformation till medborgarna skall uppnå minst 76%. 76% 65% 85,53% Inga mätningar är gjorda för perioden. Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inomm den offentliga sektorn. Fler söker informationenn via internett och förväntas hitta information och svar på sina frågorr på kommunens webbplats. Många menar dessutom att kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt, som skapar en bild av dess verksamhet v och resultat. Varje år görs en granskning av kommunernas webbplatser på uppdrag av Sveriges Kommuner och landsting (SKL). År 2012 var Aneby kommuns medelvärde i undersökning gen 62, jämfört med övriga kommuner, och 2013 har vi lyckats förbättra vårt resultatt till 65 i medelvärde. Vii arbetar vidare med de åtgärder som behövs för att utveckla och än ä mer förbättra vår information på webbplatsen. 9(35)

11 Åtgärder för utveckling Brukare/Kund Kundundersökningar/uppföljningar/analyser Medarbetare Fortsatt ökad delaktighet och inflytande för avdelningens medarbetare. Värdegrundsarbete Process Utbildning i förbättringsarbete Ekonomi Fortsätta utveckla bra nyckeltal för verksamheterna Samhälle Aktualisera rutiner kring "Synpunkter & Klagomål" Förbättra såväl det interna som externa informationsflödet via hemsidan och andra relevanta informationskanaler Kommunen står inför stora pensionsavgångar inom de närmsta 5 åren. ca 100 personer blir pensionärer och rekryteringsbehovet kommer att vara stort. Vi jobbar aktivt med detta genom att marknadsföra "Jobba hos Aneby kommun". 10(35)

12 Verksamhetsidé Beskriv ning av ver ksa mhet Analy s Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Barn- och utbildningsavdelningens verksamhetsidé är gemensam för allt arbete i avdelningens regi. Aneby i Framkant BUA är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Genom att: -alla har en social handlingsberedskap och ett medmänskligt förhållningssätt -all verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet -utmana alla att utveckla sin ta-sig-församhet -medarbetarna har hög/rätt kompetens och utvecklar metoder i lärarandet Viktiga händelser Matematik utvecklare finns. Karriärtjänst är beviljad från Skolverket 82000:- som grundplåt till "didaktikutvecklare". Arbetsmiljön på Svartåskolan har undersökts och åtgärdats under ett antal år. Under juni månad bestämdes att flytta all verksamhet utan undantag till Furulidsskolan och där flytta in inhyrda Paviljonger. Meritvärdet från juni 2013 är 220 det högsta meritvärde någonsin i Anebys historia. Detta meritvärde gör oss till Smålands bästa skolkommun. Antalet elever som blev godkända i samtliga 16 ämnen var 91.5 % en fantastisk siffra som tom besegrar Danderyds kommun som har legat på plats 1 i Sverige i åtskilliga år. I år 3 steg det nationella provets resultat i matematik från 56 % måluppfyllelse år 2012 till 91 % även det ett enormt bra resultat. Svenska för invandrare utvecklas till att omfatta en verksamhet som tom får studiebesök från Jönköping Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ja målet är delvis uppnått. Brukare upplever att verksamheten levererar en hög kvalitet men att vi kan bli "Lite, lite bättre" avseende trygghet. BUA har skrivit en projektansökan till Kulturrådet avseende "Skapande skola" och arbete med Barnkonventionen. Den är beviljad med :- och ger en bra grund för processarbete kring värdegrundfrågor. Peter Amoghli dramapedagog från Stockholm har besökt hälften av grundskolans klasser och fortsätter med resterande 11(35)

13 Analys del under våren Hans arbetee är synnerligen uppskattat av barn,, elever och pedagoger. Brukare (barn, elever och vårdnadshavare) känner till verksamhetens mål, arbetssätt, resultat samt åtgärder för utveckling och ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med den blivande världsmedborgaren. Brukarenkät NKI 85% 73% En liten minskning i utfall sedan förra året. Målkännedom hos brukare 88% Ökat sedan förra mätningen. Mätningen gäller endast grundskoleelever år å 4-9 samt föräldrar år F -9. Trivsel i skolan/förskolan 94,5% Identiskt sedan förra mätningen. Mätningenn avser grundskoleelever år 4-9 samt föräldrar år F-p. Upplevd kunskapsutveckling 98,5% Arbetet med skrifliga omdömen med tillhörande formativa Individuella utvecklingsplaner har utvecklats. Genomförda brukarråd 2 Varje enhet genomför minstt två brukarråd per halvår Föräldrarna upplever att samarbetett 90% med skolan och förskolan fungerar väl 90% Förskolans värde är något högre än grundskolans. 85,88% 88% 94,5% 98,5% Målet är delvis uppnått. Andelen elever och föräldrar somm känner tilll verksamhetens mål har successivt ökat under tre år och uppgår just nu till 88 %.Elevernas upplevda kunskapsutveckling har också ökat till respektingivande %. Barnen/eleverna känner sig trygga i verksamheten men blirr kränkta "då och då" som medför fortsatta åtgärder för utveckling via pedagogiskt drama tillsammanss med professionella aktörer. Underr hösten 2013 besöker dramapedagog Peter Amoghli från Stockholm samtligaa våra grundskolor för att arbeta med värdegrundfrågor. Peter fortsätter arbetet under våren 2014 samt att BUA gör g en ytterligare ansökan om medel från "Skapande skola" att användas under läsåret 2014/ Framgångsfaktorer i arbetet är de nya lokala pedagogiska planeringarna som används för attt tydliggöra varje moment i undervisningen samt att kommunikationsverktyget schoolsoft omfattar hela grundskolan. På schoolsoft kann elever och vårdnadshavare således följa både planering av undervisningen, de resultat eleven nårr samt åtgärder för att utvecklas ytterligare. Brukarråden är en fortsatt viktig kanal för kommunikation med hem m och vårdnadshavare och genomförs i alla rektors/förskolechefs enheter. Trivseln i förskolan/skolan är oförändrad sedan 2012 ochh ligger ganska högt (94.5%). Utbildningsserien med Fryshuset har fortsatt då det gav mersmak m och uppskattas av personalen. Under hösten 2013 genomför "Fryshuset" steg 2 i sin kompetensutvecklingsserie kring "Att samtalaa med ungdomar om det som ungdomar inte vill samtalaa kring". Arbetet fortsätter sedan under våren för att därefter vara avslutat. 12(35)

14 Analys Analys Ekonomi All personal har förståelse för kommunal ekonomi samt BU:s interna resursfördelningssystem Tertialuppföljning prognos för helår Ingen målangivelse men klar Halvårsbokslut prognoss för helår % Prognostiserat överskott i BUA Helårsbokslut % Budget i balans med ett överskott. Målet är uppnått. BUA:s samtliga aktörer har förståelse för kommunal ekonomi som avspeglar sig i att budgetramar hålls och att prioriteringar görs löpande under året. Under framtagandet av vår interna budget som pågår under ca 5-6 månader skapas förståelse hur det framväxer en internbudget per ansvar men m även per verksamhet. Rektorer och förskolechefer har en utmärkt förmåga att styra s resurser till de positioner som bäst behöver förstärkning. Under den processen blir det trots stora ansträngningar ibland irritationerr då verksamheten per automatik behöver förändras. Inte minst gäller detta vid förflyttning av personal mellan olika arbetsplatser. Ett orosmoment i den närmaste framtiden är andra kommuners placering av barn/elever/ungdomar i familjehem belägna i Aneby kommun, utan n att betala för de ganska omfattande sociala insatserr som ständigt behöver utföras. Barn- och utbildningschefen tillskriver samtliga placeringskommunerr utan framgång men fortsätter enträget för att förhoppningsvis skapa förutsättningar för avtal med placeringskommunen. Under våren 2014 kommer Barnsmå s kommuners hårt ansträngda ekonomi i samband med dessa och utbildningschefen att besöka Socialdepartementet för att informera om familjehemsplaceringar. Vår lärande organisation ger möjligheten att utveckla flexibla lösningar r utifrån givna förutsättningar Målet är delvis uppfyllt. Samtliga arbetslag har analyserat sina styrkortt för läsåret 2012/20132 samt skrivit nya styrkort för läsåret 2013/2014 i avsikt att utveckla till lite lite bättre verksamhet. Arbetslagen skriver i perspektiven n brukare, processer ochh samhälle medan rektorerna även behandlar medarbetare och ekonomi I den "Lärande organisationen" sker en mängd nya målsättningar och aktiviteterr som kommer att ge en ännu mer utvecklad verksamhet inom de närmastee åren. Bästa skolkommun i Småland är ett hägrande mål för oss alla. 13(35)

15 Analy s Just nu har vi en hedrande plats nr 135 i Sverige avseende samtliga resultat i grundskolan (tabell A 11). En pedagogisk marsch från plats 242 till 135, 107 placeringar på 4 år!!! Med juni månads resultat (2013) hoppas vi att placera oss strax intill 100-strecket dvs. bland de 100 bästa skolkommunerna i Sverige. SKL:s statistik anländer varje år i april månad och kommer då att beskriva vår nya position bland Sveriges 290 kommuner. Under hösten framkom det att vi för närvarande är "Smålands bästa skola" med det bästa meritvärdet på 220. Det bästa meritvärde som Aneby någonsin uppnått. Dessutom har vi flest elever som klarat samtliga 16 ämnen med godkända resultat 91,5 %. Förhoppningsvis är detta en "trend" som håller i sig och visar på att vår lärande organisation ger en stabil kvalitet i grundskolan från de första åren till år 9. Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Avvikelse Årsbudget Prognos Helår Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Ja, avdelningens budget är i balans och målet är uppnått. Barn och utbildningsavdelningens bokslut för 2013 blir ett överskott på :-. Grundskolan har ett litet överskott på "dryga" :-, medan gymnasiets överskott blir :-. Musikskolan har fått ett litet underskott som mest beror på svårigheter att uppnå intäkter via anmälningsavgifterna. Verksamheten i musikskolan är dessutom extremt känslig för såväl sjukdom som byte av pedagoger då personalbudgeten är maximalt minimerad. Flytten av Svartåskolans verksamhet Förskoleklass tom år 5 har genomförts upp till Furulidsområdet med stora arbetsinsatser från vaktmästare, teknisk chef, pedagoger. Flyttkostnader som ex flytt av all mediautrustning inklusive flytt av "fiber" gav en kostnad på näst intill :-. Samtliga rektorer/förskolechefer/musikledare har iakttagit försiktighet i budget. IKE-interkommunala ersättningar beräknades till ett överskridande i budget på :- och blev med facit i hand ett överskridande i budget på :-. Mest beroende på att vägavsnittet från Lövviken till Haurida fortfarande är i uselt skick. Oro finns att vägavsnittet förblir en grusad "kulturväg". Vårdnadshavare i Västra kommundelen åker över Ölmstad till Jönköping vilket medför IKE-avgifter för flertalet barn i förskolan med påföljande avgifter till grundskolan när barnen blir äldre. Trots skolskjuts fram till Lövviken har vi svårt att konkurrera med Ölmstad och sedermera Alfred Dahlin i Huskvarna. Om möjligt kommer våra utmärkta kunskapsresultat att leda till fler elever i vår egen verksamhet. Handläggares intäkter avseende förskola och fritids blev ett överskridande på :- som ett resultat av framförallt minskade intäkter från staten avseende maxtaxa. Gymnasiets överskott beror till största delen på ett stort antal ungdomar som i år 2 och år 3 14(35)

16 såväl slutatt med sina studier eller flyttat från kommunen. Merparten av ungdomarna har försvunnit under hösten. Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen har inlett i ett analysarbete som just nu har identifierat vissa tendenser. I dagens Nyheters söndagsbilagaa kunde man läsa om enn jurudikstuderande som skrev om sina studiekamrater. dessa hade avbrutit sina studier på gymnasiet. Köpt ett program innehållande de senaste 5 årens "högskoleprov" i ett instuderingssyfte. "Pluggat"" in proven och skrivit Högskoleprovet ca 2-33 ggr med bättre och bättre resultat.. Slutprodukten blev ettt resultat på vilket gav en direktingång till juridikstudierna. Närr sedan studierna inleddes blev resultatet i såväl grupparbete som individuelle studier att "Högskolestudenterna" saknade studievana och allmännaa kunskaper.. Vi misstänker att denna trend även finns i Aneby likväl som övriga Sverige. Om det är möjligt behöver vi "utflyttningslistor" med namn på ungdomar som vi kan intervjua med ex "Hur och på vilket sätt tänker ni när ni flyttar från Aneby" vilket kan ge ledtrådar och kunskaper som på sikt kan bidraga till förändrade strategier. Målet måste bli: "Att få samtliga ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier" under tre tilll fyra år. Medarbetare BUA är en lärande organisation med god arbetsmiljö kännetecknad av v utmanande möten och ett gott pedagogiskt ledarskap, inflytande och kontinuerlig utveckling för medarbetarna Gott ledarskap I båda frågorna har andelen som instämmerr helt och och till stor del minskat något. Stressnivå 86% 86% Uppföljande samtal har genomförts av HR-konsult.Dessutom finns frågann med i varje medarbetarutvecklingssamtal. Arbetsmiljö 79% 79% Årets resultatt är högre än tidigare år. Särskilt gäller det frågan om väl fungerande och ändamålsenliga hjälpmedel som ökat med 24 %-enheter. Meningsfulla utvecklingssamtal 84% 84% Endast en fråga ingår i år i detta mått. Antal brister i fastighetsrond minimeras 10% årligen samt åtgärdas 90% 900% BUA kommer att utveckla Arbetsmiljöarbe etet under 2014 Hållbart medarbetareng gagemang för 84% Barn- och utbildningsav vdelningen ska vara lika med eller bättre än 2012 års 84% värde et är identiskt med 2012 års utfall. Trygghet i chefsskapet 4,2 4,3 102,38% 15(35)

17 Analys Ökat i områdena budgetansvar, arbetsmiljöansvar samt verksamhetsansvar. Upplevd trygghet hos chefer i rollen som 3,5 arbetsmiljöansvarig skall uppgå till minst 3,3 94,29% 3,5 på en femgradig skala et har ökat sedan föregående mätning. Frisknärvaron 75% 84% 112% Varje arbetsledarte i BUA har som uppdragg att sträva efter utvecklad friskvård under Sjukfrånvaro 4,5% 5,26% 83,11% Sjukfrånvaronn fortsätter att öka något. Trots att en hel del arbetsmiljöåtgärder är vidtagna såväl fysiskt som psykiskt.. Både kortfrånvaroo och långtidsfrånvaro har ökat något. Ja resultatet är delvis uppnått. Resultatet av medarbetarenkäten är framtagen i samband med tertial 2 och påvisar en del positiva förändringar som s arbetsmiljöfrågan gällande väl fungerande och ändamålsenliga hjälpmedel som ökat med 24 %. Medarbetare är i stort nöjda med sina ledare (86%) och anser a sig få meningsfulla medarbetarutvecklingssamtal (83 %).Förskolan har lite sämre resultat och analysenn är "att vi bytt b förskolechef" med kort arbetsintervall. Vi ligger kvar på samma nivå som 2012 när det gäller Hållbart medarbetarengagemang (84 %). Däremot har vi fortsatt minska i frågan om vi arbetar förebyggande för att upprätthålla en god hälsa. Trots individuella samtal ser vi att friskvårdsarbetet behöver utvecklass och gärna "hand i hand" med övriga avdelningar. Arbetsledare har fått f i uppdrag att sträva efter att utveckla friskvård i vår vardag. Dessutom ökar sjuktalet i BUA trots en hel del arbetsmiljöåtgärder gällande såväl fysisk arbetsmiljö som psykisk. Vi har enn del "långtidssjuka" somm väntar påå aktiv sjukvård alternativt kommer attt bli permanent sjukskrivna. Dessutom har BUAA inlett handledning för vissa arbetsgrupper under läsåret 2013/2014. Uppföljande samtalal med tidigare "stressad" personal har genomförts tillsammans med personalavdelningen och gett positivt resultat dvs. stressen har minskat. När det gäller "Trygghet i chefskapet" har vi ökat avseende, budgetansvar, arbetsmiljöansvar samt verksamhetsansvar. Trots omfattande arbetsmiljöutbildning har vi ett litet avstånd kvar till högre måluppfyllelse. Detta avstånd har vi för avsikt att t minska genom att utveckla vårt arbetsmiljöarbete under våren 2014 till att omfatta hela BUA och delar av övriga avdelningar.. Ansvar för arbetsmiljöfrågor är stundtals väldigt omfattande och föranleder en hel del arbetstid. Dessutom uppmärksam mmar arbetsmiljöverket grundskolorg r under 2014 samt har en del praktiska moment som ex påvisar rektorers skyldighet att ansvara för arbetsmiljö med ibland utdömda "dagsböter" för oaktsam tillsyn. En tillsyn som grundar sig på att rektor erhåller såväl grundläggande material som framåtskridande planer för underhåll och 16(35)

18 Analys åtgärder för utveckling. En arbetstid som ständigt "stjäl" tid från det pedagogiska a ledarskapet. Med en god framförhållning i arbetsorganisationsarbetet skapas förutsättningar för utvecklingsorganisationen som innehåller "utvecklande avv det pedagogiska ledarskapet" såväl i arbetslag som i den individuella undervisningssituationen.. Processer BUA är en modellärande organisation där all verksamhet vilar v på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. BUA utmanar alla att utveckla sin "ta-sig-församhet" i riktning mot högre måluppfyllelse Antal aktiva lärgrupper 20 Ett framgångsrecept för BUA är lärgruppsarbetet i den lärande organisationen. Enheternass kvalitetsredovisningar % Klar Utveckladee lokala pedagogiska planeringarr i alla arbetslag Ingen målangivelse men klar Meritvärdee i åk ,76% Smålands bästa skolkommunn avseende meritvärde Högst andel elever behöriga till gymnasistudier i F-län 95% 94,1% 99,05% Så gott som Smålands bästa skolkommun även i detta avseende. Bästa utfallet i Smålandd vad gäller resultaten i årsk. 9 i kärnämnena ma, sv, eng. 92% 93% 101,09% Ett mycket bra skolkommunsresultat Målet är "så gott som" uppnått. Aneby i framkant sätter många "myror" i huvudet på människor somm ser texten men inte känner till exempelvis resultaten "Bäst i F-län beträffandee antal elever som kommer in direkt i gymnasiet. Förr närvarandee hamnar vi på plats 55 i Sverige - ett väldigt fint utfall och bäst på Höglandet. Hur kommer det sig att vi har så framgångsrika resultat med m så små resurser? Antal lärare per/100 elever är i Aneby 7.8 medan kommungruppen dvs. 19 inpendlingskommuner i vår storlek har 8.6 lärare/ 100 elever och levererarr sämre resultat än Aneby i år 9. Den "modellärande kommunen" har enn stor betydelse ur ett utvecklingspu perspektiv som då engagerar och tom på ett passionerat sätt utvecklar verksamheterna. Beträffande SKL:s "Öppna jämförelser" har vi under de senaste 4 åren avancerat från plats 17(35)

19 242 till plats 135 en mycket bra förbättring på 107 placeringar De resultat som är förknippade med nationella prov i år 3, 3 6, och 9 har analyseras i rektorsgruppen, specialpedagogerna samt i arbetslagen samt är färdigställda som åtgärder för utveckling under juni månad Analysen pekar påå fortsatt utveckling av läsförståelsel e som hittills har inneburit åtgärder för utveckling från åk 9 ner till förskolan. Vårt arbetee tillsammans med Sociala avdelningen rörandee "Barns psykiska och fysiska välbefinnande" har pågått i 18 månader och fått det interna projektnamnet "Växa". Resultatet har utvärderats och resultatet är attt verksamheten är av betydande art och behöver fortsätta. Diverse åtgärder för utveckling har framtagits ochh nämnbart är att Aneby kommun ej har gjort några familjehemsplaceringar sedan "Växa" infördes. Furulidsskolan har lämnat in en ansökan om att få arbetaa "utan timplan" till Skolinspektionen. Skolinspektionen har nekat oss att arbeta utan timplan men vii kommer att fortsätta vårt arbetee genom attt personligenn besöka Stockholm ochh Skolinspektionens högkvarter. Frågan vi kan ställa oss är "Vad är det som vii har svårigheter med att förklara"? Barn- och utbildningschefen genomför under våren och höstenn 2013 skolbesök som innebär attt vi tillsammans granskar kvalitén i verksamheten efter Skolinspektionens mönster från deras hemsida. De åtgärder för utveckling som s framkommer liggerr till grund för fortsattt arbete i vårt ständiga "Lite, lite bättre" verksamhet. Karlstads universitet uppmärksam mmar oss i avseendet "Finns det någon kommun som påvisar utvecklade resultat i en lärande organisation"? Samhälle Aneby i framkant! är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Andel behörig personal grundskolan Värdet hämtat från skolverkets kommunblad Andel som SFI genomför respektive nivå för Avsaknad av statistik men avv eleverna mycket uppskattad verksamhet. Andel gymnasielever med grundläggande behörighet till universitet/högskola Avser studieförberedande program. Värdett är hämtat för öppna jämförelser Andel deltagare i musikskolan (från år 3-9) Ett synnerligen gott betyg, flertalet av Aneby kommuns ungdomar undervisas i Musikskolan. Andel elever som börjatt på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Även om vi når målvärdet behöver vi fundera på lämpliga strategier för att a öka andelen n högskolestuderande. 95% 35% 30% 93% 97% 32,4% 30% 93% 102,11% 92,57% 18(35)

20 Analys Andel gymnasieelever som är etablerade 50% på arbetsmarknaden 2 år efter avslutade 26,2% 52,4% gymnasiestudier Ungdomar har en mycket besvärlig situation på arbetsmarknaden i hela Sverige S och sålunda även i Aneby. BUA har tillsammans med övriga avdelningar strävat efter att få tillstånd samarbete med AF vilket tycks ge resultat r under våren Andel behörig personal i förskolan, minst 67% 2/3. 66% 98,51% Avser siffror från augusti 2013 Andel behörig personal på fritids 67% 85% 126,87% Avser siffror från augusti 2013 Andel behöriga till gymnasieskolan 94,1% 94,1%.Förmodligen ett av Sverigess kanske 40 bästa resultat av 290. Genomsnittligt meritvärde år ,76%.Ett meritvärde i toppklass som ger oss titeln Smålands bästa skola. Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i allaa ämnen 91,5% 91,5% Ett resultat i toppklass i Sverige tom bättree än Danderyd. Måluppfyllelse i år 3 svenska 86% 86% En klar förbättring från läsåret 2011/2012. Måluppfyllelse i år 3 matematik 91% 91% Ett "kanonresultat" som blir spännande att jämföra med övriga Sverige. Måluppfyllelse i år 6 svenska 92% 92% Mäter andelen elever som nått målnivån för samtliga delprov i nationella proven år 6. Måluppfyllelse i år 6 matematik 94% 94% Ett matematikresultat i toppklass i Sverige. Flickorsresultat på plats 26 avv 290 kommuner. Måluppfyllelse i år 6 engelska 94% 94% Mäter andelen elever som nått målnivån i samtliga delprov i nationella proven i år 6. Andel elever som slutför gymnasiestudier inom 3 år 81% 81% Värdet hämtat från Öppna jämförelser Målet är delvis uppnått. 19(35)

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Del 2. - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen

Årsredovisning 2012. Del 2. - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen Årsredovisning 2012 Del 2 - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen Barn- och utbildningsavdelningen Vård- och omsorgsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen Innehåll Kommunservice-

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6 Läsåret 2015-2016 Gällande för verksamheten i Kyrkskolan åk 4-6 Ansvarig rektor Sara Pernolf 1 Innehåll Styrkort 2016-2017, Kyrkskolan 4-6... 2 MÅL... 4 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 2(48)

Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 2(48) Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 2(48) Innehållsförteckning Kommunserviceavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 5 Resultat och analys av Avdelningens mål... 5 Åtgärder för utveckling...

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Resultat- och kvalitetsberättelse

Resultat- och kvalitetsberättelse Intraprenad Huskvarna 85322801 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Intraprenad Huskvarna 85322801 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför en resultat- och kvalitetsberättelse?...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 STYRKORT 2010 Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga Brukar 14 Höga förväntningar på barn och ungdomar 100 % av eleverna ska minst uppnå godkänt

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Granska. Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna. (Tyskt ordspråk) Informera.

Granska. Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna. (Tyskt ordspråk) Informera. Handbok Åtgärda Medborgare/brukare Informera Dokumentera Följ upp Åtgärder Beskriv uppdraget Verksamhet Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna.

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

GÅ I MÅL. En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner

GÅ I MÅL. En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner GÅ I MÅL En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner Ökad måluppfyllelse ska ge högre löner Vill ni att resultaten i er skola ska förbättras? Att fler elever ska nå målen? Att ett bättre resultat

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Exempelsamling Logikmodeller

Exempelsamling Logikmodeller Exempelsamling Logikmodeller Ett sätt att åskådliggöra kopplingen mellan övergripande mål, delmål, aktiviteter och mätpunkter (indikatorer) är att strukturera i en logikmodell (tabell 1). För att nå tillräcklig

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Stöd

Kvalitetsberättelse för område Stöd Kvalitetsberättelse för område Stöd År 2012 2013-02-18 Peter Martinsson Dnr: 2013-81 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning:... 3 Övergripande mål och strategier... 4

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Resultat- och kvalitetsberättelse

Resultat- och kvalitetsberättelse SDV 1 Lindgården Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 SDV 1 Lindgården Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför en resultat- och kvalitetsberättelse?... 3 Vår

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Innehållsförteckning VISION OCH UPPDRAG 2014... 3 SEKTORNS PRIORITERADE OMRÅDEN 2014... 3 RESULTAT... 4 UPPDRAG 2014... 4 INTERN KONTROLL... 11 SAM... 11 HME...

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Gotlands kommun Bilaga 3 Barn- och utbildningsförvaltningen AN 2009-09-29 Gemensamt planeringsdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Övergripande vision, verksamhetsidé och gemensamma värderingar

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer