ÅRSREDOVISNING del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2

2

3 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi... 5 Medarbetare... 6 Processer... 7 Samhälle... 9 Åtgärder för utveckling Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Sociala avdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Samhällsbyggnadsavdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål (35)

4 Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling (35)

5 Verksamhetsidé Beskriv ning av ver ksa mhet Analy s Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen Inledning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen är ett kompetent team som i samverkan med andra bidrar till att ge god service, vägledning och rätt information åt såväl kommuninvånarna som förvaltningens kunder. Inom avdelningen finns fem enheter; PA-och ekonomi och beslutstödseneten, kulturenheten, informationsenheten, driftenheten och tekniska enheten PA- och ekonomi och beslutstödsenheten Ansvarar för att på en övergripande nivå styra och utveckla kommunens ekonomi- och HR processer och den politiska administrationen som består av ärende och dokumenthantering till politiker och tjänstemän inom hela förvaltningen. Kulturenheten Kulturenheten ansvarar för och driver utvecklingen av kommunens biblioteksverksamhet vid folkbiblioteket samt bedriva viss övrig kulturverksamhet i form av utställningar och kulturprogram. I enhetens uppdrag ingår även att bereda fördelningen av anslaget till studieförbunden och anslaget för kulturverksamhet i föreningar och organisationer. Informationsenheten Ansvarsområdet är information/marknadsföring internt och externt, turism frågor och utgående post. Driftenheten Ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg och lokalvård i fastigheter som används för kommunal verksamhet. Tekniska enheten Ansvarar för att förvalta kommunens byggnader och offentliga miljöer på ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Viktiga händelser Det meröppna biblioteket är driftsatt. Projekt digital mötesprocess har genomförts som ett uppskattat pilotprojekt i Tillsynsnämnden under Ett administrativt arbete kring överförmyndartjänsten har utvecklats. Flytt av Svartåskolans verksamhet till Furulidsområdet. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Under hösten genomfördes en kundundersökning som riktade sig till avdelningens kunder. Undersökningen skickades till 70 slumpmässigt utvalda medarbetare och 20 chefer på andra avdelningar samt 15 politiker i Kommunstyrelsen. Frågorna gällde bemötande, 4(35)

6 Analys Analys kompetens, tillgänglighet och kvalitén på utförda tjänster/arbeten. Avdelningen nådde dock inte målvärdet 85 procent, utfallet visar 68 procent. Resultatett är ett sammanlagt värde för samtliga enheter inom avdelningen. Efter analys av resultaten så är dett endast HR teamett som klaratt målet. Under 2014 kommer vi aktivt arbeta med att förbättra kundnöjdheten. Övriga mätningar som genomförts under 2013 Enkätundersökning gällande de kunder som har matdistribution i ordinärt boende samt de kunder som äter i Druvans matsal, visade att 84 procent av enhetenss kunder är nöjda med maten och med det bemötande dee får. Reslutatet gällandee bemötande ligger mycket högt för båda undersökningarna, 95 procent respektive 99 procent. Under oktober månad genomfördes en enkätundersökning gällande skolmaten. Den riktade sig till elever från årskurs 3 till årskurss 9. Reslutatet visar att 70 procent av eleverna är nöjda med skolmaten. Resultatet för 2013 är lägre än för f 2012, då 77 procent av eleverna var nöjda med skolmaten. En del kan förklaras med att svarsalternativen har förändrats, från fem till fyra alternativ samt att 2012 gjordes inte någon enkätundersökning på Furulid skolan. KSA:s kunder får tjänster av god kvalitet och med ett gott bemötande. b Nöjdhetsindex 85 % 85% 68% 80% et är ettt genomsnittligtt värde för avdelningens kundmätningar. Avdelningens NKI uppgår till 68 procent. p Elevernas upplevelse avv måltider och 75% måltidssituationen 75 % 70% 93,33%. Upplevelsee av måltiderna och 75% måltidsituationen inom äldreomsorgen 84% 112% 84% Ekonomi KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Avdelningens nettokostnader i balans. Avdelningen har en negativ avvikelse a om nästan tkr. 5(35)

7 Analy s Analy s Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Avvikelse Årsbudget Prognos Helår Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Avdelningen visar ett underskott mot budget med tkr. Det beror på följande avvikelser: Flytt av Svartåskolan 940 tkr varav flytt av lekplatsutrustning ingår med 100 tkr. Högre kostnader för media (fjärrvärme, el, vatten, olja) med 500 tkr i kommunens byggnader på grund av prisökningar som inte kompenserats fullt ut i budgeten. Underhållsarbete i kommunens lokaler samt underhåll och reparationer på maskiner inom gata/park. Redan tidigt i våras fick vi tillsätta en administrativ tjänst på beslutsstödet för överförmyndararbete. Tjänsten är på 50% tillsvidare. 200 tkr utbetalning av semesterskulder och vikariekostnader i samband med pensionsavgångar under året. Under året har verksamheten implementerat Agresso (nytt ekonomisystem) Vi har ett avtal på tidigare system tom Valet var ändå att starta det nya ekonomisystemet från årsskiftet det innebär att verksamheten har extra kostnader för ekonomisystem. Skolskjutsupphandlingen har varit föremål för överprövning vilket medfört extra kostnader för experthjälp (advokat) med 100 tkr. Minskade intäkter för äldreomsorgsmaten, vilket betyder att verksamheten inte når upp till intäktskravet för äldreomsorgsmaten. Kostnader i samband med det avslutade projektet, utveckling av Aneby leden Medarbetare Målet är uppnått Avdelningens målsättning är att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna känner trygghet och arbetsglädje. Medarbetarundersökning som genomfördes i mars ser mycket positiv ut. Alla frågor har övervägande majoritet på den positiva halvan av svarsskalan och de allra flesta frågor har gått framåt och ökat andel positiva svar. Vi ser också att frisknärvaron har ökat och sjukfrånvaron minskat. Medarbetare som trivs påverkar fisknärvaron positivt och gör ett bra jobb. Värdegrundsarbetet påbörjades i februari 2013 och kommer fortsätta under 2014 i verksamheterna. Genom detta har personal fått ökad kunskap och kännedom om värdegrunden. Arbetssättet har varit att med olika sätt konkretisera värdegrunden i det dagliga arbetet. Det utgår t. ex från olika typfall eller dilemman och diskuterar olika förhållningsätt. 6(35)

8 Analys Analys KSA är en attraktiv arbetsplats därr medarbetare känner trygghet och arbetsglädje.. Hållbart medarbetareng gagemang för Kommunserviceavdelningen ska varaa lika med eller bättre än 2013 års värde 82% 85% 103,66% Frisknärvaro 78 % 75% 81,08% 108,11% Frisknärvaronn har ökat i KSA. Tryggheten hos chefer vad gäller rollen som arbetsmiljöansvarigg ska uppgå till minst 4,3. 3,5 4,3 122,86% Processer KSA:s verksamhet präglas av ett processorienterat synsätt. Utbildning i förbättringsarbete Antal utvecklings- och förbättringsrevisioner ,33% En genomlysning har gjorts på p myndighetsenheten. Avtalstrohet 85 % 85% 99,7% 117,29% Eftersom verksamheterna består av arbetsflöden och processer som syftar till att leverera tjänster och service ut till organisationen och medborgarna i kommunen så är det viktigt att skapa flöden med god kvalité ochh effektivitet i det som ska levereras. Målsättningen är att verksamheternas huvudprocesser är beskrivna och utvecklas och förbättras kontinuerligt. En annan viktig förutsättning för en framgångsrik organisation är attt varje medarbetare känner sig ha förtroende och kunskap att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten och ha kännedom om o organisationens processer och mål samt kunskap om de resultat som ska uppnås. Under 2013 genomfördes utbildning i förbättringsarbete för KSA:s medarbetare, under 2014 planeras ytterligare en utbildningsdag i samma ämne. Det ska ge medarbetarna fortsattt ökad kunskap och insikt i systematiskt förbättringsarbete. Det pågår arbete inom avdelningen med att kartlägga processer, mätaa avvikelser, förändra, följa upp och öka kvaliteten. Kommunstyrelsen beslutade i samband med arbetet medd Budget 2013 att uppdra till kommunchefen/förvaltningen att genomföra löpande internrevisioner i kommunens verksamheter Att arbeta med förbättrings- och o utvecklingsrevisioner är ytterligare en vidareutveckling av Aneby kommuns styrmodell och verksamheternas uppdrag att arbeta med ständiga förbättringar. Ett arbete som för attt vara framgångsrikt måste bygga på medarbetarnas delaktighet. Syftet är att fåå kunskap omm vad vi fårr för pengarna och vad vi kan göra bättre.målet är att skapa enn alltmer kostnadseffektiv organisation över tid. Under året har KSA genomfört internrevison inom IFO:s verksamhet. Målet varr att genomföra tre revisioner 2013 men eftersom enheten inte varit fullt bemannade underr året så harr det inte varit möjligt att utföra fler. 7(35)

9 Bibliotek och kultur Målet är att enhetens huvudprocesser är beskrivna och utvecklas och förbättras kontinuerligt. Fokus har hittills i år legat på processerna kring meröppet, både avseende tekniklösningarna i sig och kring lånerutiner och handledningar till användarna. Målsättningen är att under hösten ha dokumenterat rutiner för hantering av störningar i bibliotekets sjävbetjäningssystem, inbrottslarm och drift/brandlarm. Vidare ska en checklista tas fram för utdelande av meröppetbehörighet och bibliotekets informationsfolder ska revideras. Pa och ekonomi och beslutstödsenheten Inom personalområdet har verksamheten under 2013 tagit ett ordentligt steg framåt i det operativa och strategiska arbetet. Under 2014 fortsätter och fördjupas denna inriktning, vilket kommer att märkas i att alla rehabiliteringsärenden tas tag i så snart som möjligt, rekryteringar säkerställs, arbetsmiljöarbete aktualiseras, värdegrundsarbete och utvecklingsrevisioner genomförs, personaladministration utvecklas, detta utöver säkerställandet av att lagar och förordningar inom området följs. Sedan januari 2013 har kommunen ett nytt ekonomisystem. Det är ett nytt gemensamt system som har upphandlats tillsammans med Höglandskommunerna Nässjö, Eksjö, Vetlanda och HKF. Syftet med ett gemensamt ekonomisystem är att uppnå effektiviseringar genom skapande av gemensamma processer och arbetssätt för ekonomi och beställningar. Det omfattar bl a gemensam ekonomimodell, enhetliga processer för redovisning, kundreskontra och leverantörsreskontra, avrop/beställningar. Projekt Digital mötesprocess har genomförts som ett lyckat pilotprojekt i Tillsynsnämnden under Under 2014 påbörjas införandet och den fortsatta digitaliseringen av möten. Planen är att Kommunstyrelsen och utskotten från och med mars 2014 är helt digitaliserade och att Kommunfullmäktige står på tur efter att valet genomförts under hösten Syftet med projektet är att effektivisera och modernisera möteshanteringen och dokumenthanteringen i samband med möten. De besparingar och vinster som synliggjorts är: Politiker får tillgång till ärenden tidigare. Politiker ges åtkomst till handlingar kopplade till möten och beslut Sekretessen kan hanteras på ett säkrare sätt Ärenden och handlingar finns på ett och samma ställe Besparingar, närmare papper/år Uppemot kr i porto och kuvert Informationsenheten Ett informationsnätverket startades upp i februari. Tanken är att dessa träffar ska vara ungefär en gång i månaden. I nätverket ingår en person från varje avdelning. Dessa personer blir huvudkontakten mellan dess respektive avdelning och informationsenheten. Syftet med informationsnätverket är att avdelningarna ska få hjälp med att använda rätt informationskanaler för kommande projekt eller liknande. Tillsammans med HIT jobbar Aneby, Eksjö och Nässjö ständigt för att förbättra den kommunikation som sker via telefoni. För att effektivisera ärendehanteringen ska telefoniansvariga utbildas i Nilex inom kort. Snart ska även Teleopti införas vilket skapar bättre ekonomisk överblick. Driftenheten Som ett steg i ledet att säkerställa näringsriktigheten i måltiderna har verksamheten köpt in ett kostdataprogram som underlättar arbetet med att näringsberäkna matsedeln till förskolor, skolor och äldreomsorgen. 8(35)

10 Analys Tekniska enheten Energieffektiviseringsarbete pågårr inom enheten, vilket innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbart som möjligt för samhället. Det är positivt för miljön, klimatet och spararr pengar. Under förra året genomfördes en energiutredning på Furulidskolan och där har arbetet med effektiviseringar enligt åtgärdsprogrammet redan påbörjats och under 2014 fortsätter verksamheten att utreda fler fastigheter. Syftet med arbetet är att få en överblick över kommunens energianvändning och att arbetaa mot en mer hållbar utveckling i Aneby kommun och för att nå energimålen. En stor process är arbetet med attt styra upp hanteringen av arbetsordersystemett Camsweb. Målet är att alla arbetsordrar ska rapporteras in digitalt (via webben). I systemet kommer arbetsordrar att sorteras på respektive objekt, vilken typ av a arbete somm är utfört tex måleriarbeten rörmokare mm, nerlagd tid och kostnad för material. Detta ger enheten möjligheter att analysera statusen på de olika fastigheterna vilket ger ett bra komplement till arbetet med underhållsplanerna. Systemet skiljer även på fastighetsarbeten och verksamhetsarbeten. Systemet återkopplar status på arbeten via mail till den som skrivit in en arbetsorder vilket sparar s många telefonsamtal. För att få en överblick av mediaförbrukningen i kommunens fastigheter gällande el, fjärrvärme, pellets och olja görs enn redovisning varje månad över förbrukningen. Uppgifterna matas in i ett fastighetssystem där det lätt kan följas uppp och analyseras. Avtalstrohett Avtalstroheten är mycket hög i KSA. Statistikuppgifter visade att avtalstroheten var 99,7 procent under 2013 inom livsmedel, städ-och kem samt kontorsmatek erial. Samhälle Medborgarna får ett gott bemötande och snabb återkoppling av KSA:ss verksamheter Andelen inkomna synpunkter och klagomål som besvaras inom en vecka. 80% 60% 75% Inga mätningar är gjorda för perioden. Webinformation till medborgarna skall uppnå minst 76%. 76% 65% 85,53% Inga mätningar är gjorda för perioden. Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inomm den offentliga sektorn. Fler söker informationenn via internett och förväntas hitta information och svar på sina frågorr på kommunens webbplats. Många menar dessutom att kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt, som skapar en bild av dess verksamhet v och resultat. Varje år görs en granskning av kommunernas webbplatser på uppdrag av Sveriges Kommuner och landsting (SKL). År 2012 var Aneby kommuns medelvärde i undersökning gen 62, jämfört med övriga kommuner, och 2013 har vi lyckats förbättra vårt resultatt till 65 i medelvärde. Vii arbetar vidare med de åtgärder som behövs för att utveckla och än ä mer förbättra vår information på webbplatsen. 9(35)

11 Åtgärder för utveckling Brukare/Kund Kundundersökningar/uppföljningar/analyser Medarbetare Fortsatt ökad delaktighet och inflytande för avdelningens medarbetare. Värdegrundsarbete Process Utbildning i förbättringsarbete Ekonomi Fortsätta utveckla bra nyckeltal för verksamheterna Samhälle Aktualisera rutiner kring "Synpunkter & Klagomål" Förbättra såväl det interna som externa informationsflödet via hemsidan och andra relevanta informationskanaler Kommunen står inför stora pensionsavgångar inom de närmsta 5 åren. ca 100 personer blir pensionärer och rekryteringsbehovet kommer att vara stort. Vi jobbar aktivt med detta genom att marknadsföra "Jobba hos Aneby kommun". 10(35)

12 Verksamhetsidé Beskriv ning av ver ksa mhet Analy s Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Barn- och utbildningsavdelningens verksamhetsidé är gemensam för allt arbete i avdelningens regi. Aneby i Framkant BUA är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Genom att: -alla har en social handlingsberedskap och ett medmänskligt förhållningssätt -all verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet -utmana alla att utveckla sin ta-sig-församhet -medarbetarna har hög/rätt kompetens och utvecklar metoder i lärarandet Viktiga händelser Matematik utvecklare finns. Karriärtjänst är beviljad från Skolverket 82000:- som grundplåt till "didaktikutvecklare". Arbetsmiljön på Svartåskolan har undersökts och åtgärdats under ett antal år. Under juni månad bestämdes att flytta all verksamhet utan undantag till Furulidsskolan och där flytta in inhyrda Paviljonger. Meritvärdet från juni 2013 är 220 det högsta meritvärde någonsin i Anebys historia. Detta meritvärde gör oss till Smålands bästa skolkommun. Antalet elever som blev godkända i samtliga 16 ämnen var 91.5 % en fantastisk siffra som tom besegrar Danderyds kommun som har legat på plats 1 i Sverige i åtskilliga år. I år 3 steg det nationella provets resultat i matematik från 56 % måluppfyllelse år 2012 till 91 % även det ett enormt bra resultat. Svenska för invandrare utvecklas till att omfatta en verksamhet som tom får studiebesök från Jönköping Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ja målet är delvis uppnått. Brukare upplever att verksamheten levererar en hög kvalitet men att vi kan bli "Lite, lite bättre" avseende trygghet. BUA har skrivit en projektansökan till Kulturrådet avseende "Skapande skola" och arbete med Barnkonventionen. Den är beviljad med :- och ger en bra grund för processarbete kring värdegrundfrågor. Peter Amoghli dramapedagog från Stockholm har besökt hälften av grundskolans klasser och fortsätter med resterande 11(35)

13 Analys del under våren Hans arbetee är synnerligen uppskattat av barn,, elever och pedagoger. Brukare (barn, elever och vårdnadshavare) känner till verksamhetens mål, arbetssätt, resultat samt åtgärder för utveckling och ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med den blivande världsmedborgaren. Brukarenkät NKI 85% 73% En liten minskning i utfall sedan förra året. Målkännedom hos brukare 88% Ökat sedan förra mätningen. Mätningen gäller endast grundskoleelever år å 4-9 samt föräldrar år F -9. Trivsel i skolan/förskolan 94,5% Identiskt sedan förra mätningen. Mätningenn avser grundskoleelever år 4-9 samt föräldrar år F-p. Upplevd kunskapsutveckling 98,5% Arbetet med skrifliga omdömen med tillhörande formativa Individuella utvecklingsplaner har utvecklats. Genomförda brukarråd 2 Varje enhet genomför minstt två brukarråd per halvår Föräldrarna upplever att samarbetett 90% med skolan och förskolan fungerar väl 90% Förskolans värde är något högre än grundskolans. 85,88% 88% 94,5% 98,5% Målet är delvis uppnått. Andelen elever och föräldrar somm känner tilll verksamhetens mål har successivt ökat under tre år och uppgår just nu till 88 %.Elevernas upplevda kunskapsutveckling har också ökat till respektingivande %. Barnen/eleverna känner sig trygga i verksamheten men blirr kränkta "då och då" som medför fortsatta åtgärder för utveckling via pedagogiskt drama tillsammanss med professionella aktörer. Underr hösten 2013 besöker dramapedagog Peter Amoghli från Stockholm samtligaa våra grundskolor för att arbeta med värdegrundfrågor. Peter fortsätter arbetet under våren 2014 samt att BUA gör g en ytterligare ansökan om medel från "Skapande skola" att användas under läsåret 2014/ Framgångsfaktorer i arbetet är de nya lokala pedagogiska planeringarna som används för attt tydliggöra varje moment i undervisningen samt att kommunikationsverktyget schoolsoft omfattar hela grundskolan. På schoolsoft kann elever och vårdnadshavare således följa både planering av undervisningen, de resultat eleven nårr samt åtgärder för att utvecklas ytterligare. Brukarråden är en fortsatt viktig kanal för kommunikation med hem m och vårdnadshavare och genomförs i alla rektors/förskolechefs enheter. Trivseln i förskolan/skolan är oförändrad sedan 2012 ochh ligger ganska högt (94.5%). Utbildningsserien med Fryshuset har fortsatt då det gav mersmak m och uppskattas av personalen. Under hösten 2013 genomför "Fryshuset" steg 2 i sin kompetensutvecklingsserie kring "Att samtalaa med ungdomar om det som ungdomar inte vill samtalaa kring". Arbetet fortsätter sedan under våren för att därefter vara avslutat. 12(35)

14 Analys Analys Ekonomi All personal har förståelse för kommunal ekonomi samt BU:s interna resursfördelningssystem Tertialuppföljning prognos för helår Ingen målangivelse men klar Halvårsbokslut prognoss för helår % Prognostiserat överskott i BUA Helårsbokslut % Budget i balans med ett överskott. Målet är uppnått. BUA:s samtliga aktörer har förståelse för kommunal ekonomi som avspeglar sig i att budgetramar hålls och att prioriteringar görs löpande under året. Under framtagandet av vår interna budget som pågår under ca 5-6 månader skapas förståelse hur det framväxer en internbudget per ansvar men m även per verksamhet. Rektorer och förskolechefer har en utmärkt förmåga att styra s resurser till de positioner som bäst behöver förstärkning. Under den processen blir det trots stora ansträngningar ibland irritationerr då verksamheten per automatik behöver förändras. Inte minst gäller detta vid förflyttning av personal mellan olika arbetsplatser. Ett orosmoment i den närmaste framtiden är andra kommuners placering av barn/elever/ungdomar i familjehem belägna i Aneby kommun, utan n att betala för de ganska omfattande sociala insatserr som ständigt behöver utföras. Barn- och utbildningschefen tillskriver samtliga placeringskommunerr utan framgång men fortsätter enträget för att förhoppningsvis skapa förutsättningar för avtal med placeringskommunen. Under våren 2014 kommer Barnsmå s kommuners hårt ansträngda ekonomi i samband med dessa och utbildningschefen att besöka Socialdepartementet för att informera om familjehemsplaceringar. Vår lärande organisation ger möjligheten att utveckla flexibla lösningar r utifrån givna förutsättningar Målet är delvis uppfyllt. Samtliga arbetslag har analyserat sina styrkortt för läsåret 2012/20132 samt skrivit nya styrkort för läsåret 2013/2014 i avsikt att utveckla till lite lite bättre verksamhet. Arbetslagen skriver i perspektiven n brukare, processer ochh samhälle medan rektorerna även behandlar medarbetare och ekonomi I den "Lärande organisationen" sker en mängd nya målsättningar och aktiviteterr som kommer att ge en ännu mer utvecklad verksamhet inom de närmastee åren. Bästa skolkommun i Småland är ett hägrande mål för oss alla. 13(35)

15 Analy s Just nu har vi en hedrande plats nr 135 i Sverige avseende samtliga resultat i grundskolan (tabell A 11). En pedagogisk marsch från plats 242 till 135, 107 placeringar på 4 år!!! Med juni månads resultat (2013) hoppas vi att placera oss strax intill 100-strecket dvs. bland de 100 bästa skolkommunerna i Sverige. SKL:s statistik anländer varje år i april månad och kommer då att beskriva vår nya position bland Sveriges 290 kommuner. Under hösten framkom det att vi för närvarande är "Smålands bästa skola" med det bästa meritvärdet på 220. Det bästa meritvärde som Aneby någonsin uppnått. Dessutom har vi flest elever som klarat samtliga 16 ämnen med godkända resultat 91,5 %. Förhoppningsvis är detta en "trend" som håller i sig och visar på att vår lärande organisation ger en stabil kvalitet i grundskolan från de första åren till år 9. Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Avvikelse Årsbudget Prognos Helår Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Ja, avdelningens budget är i balans och målet är uppnått. Barn och utbildningsavdelningens bokslut för 2013 blir ett överskott på :-. Grundskolan har ett litet överskott på "dryga" :-, medan gymnasiets överskott blir :-. Musikskolan har fått ett litet underskott som mest beror på svårigheter att uppnå intäkter via anmälningsavgifterna. Verksamheten i musikskolan är dessutom extremt känslig för såväl sjukdom som byte av pedagoger då personalbudgeten är maximalt minimerad. Flytten av Svartåskolans verksamhet Förskoleklass tom år 5 har genomförts upp till Furulidsområdet med stora arbetsinsatser från vaktmästare, teknisk chef, pedagoger. Flyttkostnader som ex flytt av all mediautrustning inklusive flytt av "fiber" gav en kostnad på näst intill :-. Samtliga rektorer/förskolechefer/musikledare har iakttagit försiktighet i budget. IKE-interkommunala ersättningar beräknades till ett överskridande i budget på :- och blev med facit i hand ett överskridande i budget på :-. Mest beroende på att vägavsnittet från Lövviken till Haurida fortfarande är i uselt skick. Oro finns att vägavsnittet förblir en grusad "kulturväg". Vårdnadshavare i Västra kommundelen åker över Ölmstad till Jönköping vilket medför IKE-avgifter för flertalet barn i förskolan med påföljande avgifter till grundskolan när barnen blir äldre. Trots skolskjuts fram till Lövviken har vi svårt att konkurrera med Ölmstad och sedermera Alfred Dahlin i Huskvarna. Om möjligt kommer våra utmärkta kunskapsresultat att leda till fler elever i vår egen verksamhet. Handläggares intäkter avseende förskola och fritids blev ett överskridande på :- som ett resultat av framförallt minskade intäkter från staten avseende maxtaxa. Gymnasiets överskott beror till största delen på ett stort antal ungdomar som i år 2 och år 3 14(35)

16 såväl slutatt med sina studier eller flyttat från kommunen. Merparten av ungdomarna har försvunnit under hösten. Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen har inlett i ett analysarbete som just nu har identifierat vissa tendenser. I dagens Nyheters söndagsbilagaa kunde man läsa om enn jurudikstuderande som skrev om sina studiekamrater. dessa hade avbrutit sina studier på gymnasiet. Köpt ett program innehållande de senaste 5 årens "högskoleprov" i ett instuderingssyfte. "Pluggat"" in proven och skrivit Högskoleprovet ca 2-33 ggr med bättre och bättre resultat.. Slutprodukten blev ettt resultat på vilket gav en direktingång till juridikstudierna. Närr sedan studierna inleddes blev resultatet i såväl grupparbete som individuelle studier att "Högskolestudenterna" saknade studievana och allmännaa kunskaper.. Vi misstänker att denna trend även finns i Aneby likväl som övriga Sverige. Om det är möjligt behöver vi "utflyttningslistor" med namn på ungdomar som vi kan intervjua med ex "Hur och på vilket sätt tänker ni när ni flyttar från Aneby" vilket kan ge ledtrådar och kunskaper som på sikt kan bidraga till förändrade strategier. Målet måste bli: "Att få samtliga ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier" under tre tilll fyra år. Medarbetare BUA är en lärande organisation med god arbetsmiljö kännetecknad av v utmanande möten och ett gott pedagogiskt ledarskap, inflytande och kontinuerlig utveckling för medarbetarna Gott ledarskap I båda frågorna har andelen som instämmerr helt och och till stor del minskat något. Stressnivå 86% 86% Uppföljande samtal har genomförts av HR-konsult.Dessutom finns frågann med i varje medarbetarutvecklingssamtal. Arbetsmiljö 79% 79% Årets resultatt är högre än tidigare år. Särskilt gäller det frågan om väl fungerande och ändamålsenliga hjälpmedel som ökat med 24 %-enheter. Meningsfulla utvecklingssamtal 84% 84% Endast en fråga ingår i år i detta mått. Antal brister i fastighetsrond minimeras 10% årligen samt åtgärdas 90% 900% BUA kommer att utveckla Arbetsmiljöarbe etet under 2014 Hållbart medarbetareng gagemang för 84% Barn- och utbildningsav vdelningen ska vara lika med eller bättre än 2012 års 84% värde et är identiskt med 2012 års utfall. Trygghet i chefsskapet 4,2 4,3 102,38% 15(35)

17 Analys Ökat i områdena budgetansvar, arbetsmiljöansvar samt verksamhetsansvar. Upplevd trygghet hos chefer i rollen som 3,5 arbetsmiljöansvarig skall uppgå till minst 3,3 94,29% 3,5 på en femgradig skala et har ökat sedan föregående mätning. Frisknärvaron 75% 84% 112% Varje arbetsledarte i BUA har som uppdragg att sträva efter utvecklad friskvård under Sjukfrånvaro 4,5% 5,26% 83,11% Sjukfrånvaronn fortsätter att öka något. Trots att en hel del arbetsmiljöåtgärder är vidtagna såväl fysiskt som psykiskt.. Både kortfrånvaroo och långtidsfrånvaro har ökat något. Ja resultatet är delvis uppnått. Resultatet av medarbetarenkäten är framtagen i samband med tertial 2 och påvisar en del positiva förändringar som s arbetsmiljöfrågan gällande väl fungerande och ändamålsenliga hjälpmedel som ökat med 24 %. Medarbetare är i stort nöjda med sina ledare (86%) och anser a sig få meningsfulla medarbetarutvecklingssamtal (83 %).Förskolan har lite sämre resultat och analysenn är "att vi bytt b förskolechef" med kort arbetsintervall. Vi ligger kvar på samma nivå som 2012 när det gäller Hållbart medarbetarengagemang (84 %). Däremot har vi fortsatt minska i frågan om vi arbetar förebyggande för att upprätthålla en god hälsa. Trots individuella samtal ser vi att friskvårdsarbetet behöver utvecklass och gärna "hand i hand" med övriga avdelningar. Arbetsledare har fått f i uppdrag att sträva efter att utveckla friskvård i vår vardag. Dessutom ökar sjuktalet i BUA trots en hel del arbetsmiljöåtgärder gällande såväl fysisk arbetsmiljö som psykisk. Vi har enn del "långtidssjuka" somm väntar påå aktiv sjukvård alternativt kommer attt bli permanent sjukskrivna. Dessutom har BUAA inlett handledning för vissa arbetsgrupper under läsåret 2013/2014. Uppföljande samtalal med tidigare "stressad" personal har genomförts tillsammans med personalavdelningen och gett positivt resultat dvs. stressen har minskat. När det gäller "Trygghet i chefskapet" har vi ökat avseende, budgetansvar, arbetsmiljöansvar samt verksamhetsansvar. Trots omfattande arbetsmiljöutbildning har vi ett litet avstånd kvar till högre måluppfyllelse. Detta avstånd har vi för avsikt att t minska genom att utveckla vårt arbetsmiljöarbete under våren 2014 till att omfatta hela BUA och delar av övriga avdelningar.. Ansvar för arbetsmiljöfrågor är stundtals väldigt omfattande och föranleder en hel del arbetstid. Dessutom uppmärksam mmar arbetsmiljöverket grundskolorg r under 2014 samt har en del praktiska moment som ex påvisar rektorers skyldighet att ansvara för arbetsmiljö med ibland utdömda "dagsböter" för oaktsam tillsyn. En tillsyn som grundar sig på att rektor erhåller såväl grundläggande material som framåtskridande planer för underhåll och 16(35)

18 Analys åtgärder för utveckling. En arbetstid som ständigt "stjäl" tid från det pedagogiska a ledarskapet. Med en god framförhållning i arbetsorganisationsarbetet skapas förutsättningar för utvecklingsorganisationen som innehåller "utvecklande avv det pedagogiska ledarskapet" såväl i arbetslag som i den individuella undervisningssituationen.. Processer BUA är en modellärande organisation där all verksamhet vilar v på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. BUA utmanar alla att utveckla sin "ta-sig-församhet" i riktning mot högre måluppfyllelse Antal aktiva lärgrupper 20 Ett framgångsrecept för BUA är lärgruppsarbetet i den lärande organisationen. Enheternass kvalitetsredovisningar % Klar Utveckladee lokala pedagogiska planeringarr i alla arbetslag Ingen målangivelse men klar Meritvärdee i åk ,76% Smålands bästa skolkommunn avseende meritvärde Högst andel elever behöriga till gymnasistudier i F-län 95% 94,1% 99,05% Så gott som Smålands bästa skolkommun även i detta avseende. Bästa utfallet i Smålandd vad gäller resultaten i årsk. 9 i kärnämnena ma, sv, eng. 92% 93% 101,09% Ett mycket bra skolkommunsresultat Målet är "så gott som" uppnått. Aneby i framkant sätter många "myror" i huvudet på människor somm ser texten men inte känner till exempelvis resultaten "Bäst i F-län beträffandee antal elever som kommer in direkt i gymnasiet. Förr närvarandee hamnar vi på plats 55 i Sverige - ett väldigt fint utfall och bäst på Höglandet. Hur kommer det sig att vi har så framgångsrika resultat med m så små resurser? Antal lärare per/100 elever är i Aneby 7.8 medan kommungruppen dvs. 19 inpendlingskommuner i vår storlek har 8.6 lärare/ 100 elever och levererarr sämre resultat än Aneby i år 9. Den "modellärande kommunen" har enn stor betydelse ur ett utvecklingspu perspektiv som då engagerar och tom på ett passionerat sätt utvecklar verksamheterna. Beträffande SKL:s "Öppna jämförelser" har vi under de senaste 4 åren avancerat från plats 17(35)

19 242 till plats 135 en mycket bra förbättring på 107 placeringar De resultat som är förknippade med nationella prov i år 3, 3 6, och 9 har analyseras i rektorsgruppen, specialpedagogerna samt i arbetslagen samt är färdigställda som åtgärder för utveckling under juni månad Analysen pekar påå fortsatt utveckling av läsförståelsel e som hittills har inneburit åtgärder för utveckling från åk 9 ner till förskolan. Vårt arbetee tillsammans med Sociala avdelningen rörandee "Barns psykiska och fysiska välbefinnande" har pågått i 18 månader och fått det interna projektnamnet "Växa". Resultatet har utvärderats och resultatet är attt verksamheten är av betydande art och behöver fortsätta. Diverse åtgärder för utveckling har framtagits ochh nämnbart är att Aneby kommun ej har gjort några familjehemsplaceringar sedan "Växa" infördes. Furulidsskolan har lämnat in en ansökan om att få arbetaa "utan timplan" till Skolinspektionen. Skolinspektionen har nekat oss att arbeta utan timplan men vii kommer att fortsätta vårt arbetee genom attt personligenn besöka Stockholm ochh Skolinspektionens högkvarter. Frågan vi kan ställa oss är "Vad är det som vii har svårigheter med att förklara"? Barn- och utbildningschefen genomför under våren och höstenn 2013 skolbesök som innebär attt vi tillsammans granskar kvalitén i verksamheten efter Skolinspektionens mönster från deras hemsida. De åtgärder för utveckling som s framkommer liggerr till grund för fortsattt arbete i vårt ständiga "Lite, lite bättre" verksamhet. Karlstads universitet uppmärksam mmar oss i avseendet "Finns det någon kommun som påvisar utvecklade resultat i en lärande organisation"? Samhälle Aneby i framkant! är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Andel behörig personal grundskolan Värdet hämtat från skolverkets kommunblad Andel som SFI genomför respektive nivå för Avsaknad av statistik men avv eleverna mycket uppskattad verksamhet. Andel gymnasielever med grundläggande behörighet till universitet/högskola Avser studieförberedande program. Värdett är hämtat för öppna jämförelser Andel deltagare i musikskolan (från år 3-9) Ett synnerligen gott betyg, flertalet av Aneby kommuns ungdomar undervisas i Musikskolan. Andel elever som börjatt på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Även om vi når målvärdet behöver vi fundera på lämpliga strategier för att a öka andelen n högskolestuderande. 95% 35% 30% 93% 97% 32,4% 30% 93% 102,11% 92,57% 18(35)

20 Analys Andel gymnasieelever som är etablerade 50% på arbetsmarknaden 2 år efter avslutade 26,2% 52,4% gymnasiestudier Ungdomar har en mycket besvärlig situation på arbetsmarknaden i hela Sverige S och sålunda även i Aneby. BUA har tillsammans med övriga avdelningar strävat efter att få tillstånd samarbete med AF vilket tycks ge resultat r under våren Andel behörig personal i förskolan, minst 67% 2/3. 66% 98,51% Avser siffror från augusti 2013 Andel behörig personal på fritids 67% 85% 126,87% Avser siffror från augusti 2013 Andel behöriga till gymnasieskolan 94,1% 94,1%.Förmodligen ett av Sverigess kanske 40 bästa resultat av 290. Genomsnittligt meritvärde år ,76%.Ett meritvärde i toppklass som ger oss titeln Smålands bästa skola. Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i allaa ämnen 91,5% 91,5% Ett resultat i toppklass i Sverige tom bättree än Danderyd. Måluppfyllelse i år 3 svenska 86% 86% En klar förbättring från läsåret 2011/2012. Måluppfyllelse i år 3 matematik 91% 91% Ett "kanonresultat" som blir spännande att jämföra med övriga Sverige. Måluppfyllelse i år 6 svenska 92% 92% Mäter andelen elever som nått målnivån för samtliga delprov i nationella proven år 6. Måluppfyllelse i år 6 matematik 94% 94% Ett matematikresultat i toppklass i Sverige. Flickorsresultat på plats 26 avv 290 kommuner. Måluppfyllelse i år 6 engelska 94% 94% Mäter andelen elever som nått målnivån i samtliga delprov i nationella proven i år 6. Andel elever som slutför gymnasiestudier inom 3 år 81% 81% Värdet hämtat från Öppna jämförelser Målet är delvis uppnått. 19(35)