rappori KEMISK OCH TERMISK RESISTENS FUR al. ERS LABORATORIEBÄNKMATERIAL NUMMER 6:2 A NTAL BL D 18R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rappori KEMISK OCH TERMISK RESISTENS FUR al. ERS LABORATORIEBÄNKMATERIAL NUMMER 6:2 A NTAL BL D 18R"

Transkript

1 BYGGNADSSTYRELSENS B Y G G A N D E O C H UTREDANDE F O RV A LT A N D E PROJEKTERANDE V ERK S A M H ET rappori NUMMER 6:2 KEMISK OCH TERMISK RESISTENS FUR KO JUNI A al. VISSA A NTAL BL D 18R LABORATORIEBÄNKMATERIAL ERS A 6

2 KBS-AN VISNINGAR 1 Regler för yt-och volymberäkning 2 Rumsbeskrivning Gränsdragning mellan anslag 4 Kodningsplan 5 Erfarenhetsåterföring 6 Kalkylering och kostnadsstyrning av projekt 7 Projekteringsanvisningar Installation av teletekniska anläggningar 9 Myndigheter och samrådsinstanser vid projektering KBS-RAPPORTER DATUM - Högskolor o universitet i Holland o Tyskland. Reserapport nov 63 - KBS informationsdag om elementbyggeri. Referat juni 64 1 Typritningar till dragskåp juli 64 2 Dimensionering av tjänsterum i statliga byggnader aug Org o utvecklingsarb f stat byggande i England. Reserapport dec 64 - Analyser av rumstyper i KBS produktion mars 65 - Dimensionering av trappor, hissar, korridorer i kontorshus mars 65 3:2 Dimensionering av kapprum, toaletter, städrum aug 65 4 Seminarierum och hörsalar sept 64 PRIS') 5 Regler för yt- och volymberäkning sept 64 Mensa Technische Hochschule. Studium av matsaltbyggnad nov 64 Kontorslandskap. Rapport från studieresor i Tyskland okt 65 10: - ANM utgången utgången, sammanfattn i rapport 12 prel rapport, under trycka som SIB-rappo pre) rapport, ingår i rapport 12 utgången, ny uppl planeras ers av rapport 11 ers av anvisn 1 6:2 Kemisk o termisk resistens f vissa laboratoriebänkmtrl juni 67 5: -- ers rapport 6, okt 65 7 Tre föredrag från KBS interna informationsdag mars 66 8 Dimensionering av lab för 1- och 2-betygskurser i kemi juni 66 9 Provning av dragskåpsventilation apr Byggprocess och verksplanering sept 66 10:2 Byggprocessen sept Seminarierum hörsalar, audivisuella hjälpmedel nov ;Kontorshusutredning 1966 febr 67 13:1 Produkt- och resursdata febr Byggkostnadsindex 63 apr Slutna fångvårdsanstalter apr Byggnader för högre utbildning och forskning maj 67 DATUM PRIS') ANM mars 66 5:-- mars 66 5:- sept 66 5 : -- utgången, ny uppi förberedes sept 66 under arbete apr 67 apr 67 10: apr 67 apr 67 5:- 20 : -- 15:- 5: - särtryck ur rapport 10 20: - 25: - begränsad remissupplaga upplaga 31 prisuppgift betecknar att anvisning/rapport är utlämnad till försäljning genom Byggtjänst och bokhandeln

3 KBS RAPPORT NUNI 1ER, 6:' KOD Aal.9243 JUNI 1967 KN1ISK OC i TERMISK RESISTENS FÖR ERS RAPPORT NR 6 YISSA LABORATORIER NKMATERIAL ANTAL SIAD 15 Uppta 1000 ex

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅI,ZSF`ÖRTECKeTING e id INLEDNING 2 MATERIAL 4 Tabell I. Behandlingsföreskrifter för trämaterial 4 Leverantörer 6 Tabell II. Materialförteckning 7 PROV PÅ SMÅ PLATTOR 8 Kemiska prov 8 Termiska prov 8 Bedömning av resultaten 9 Kommentarer till prov på små plattor 9 Resultat lo Tabell III Kemiska prov på trämaterial med olika ytbehandlingar 11 Tabell IV Kemiska prov på övriga material 12 Tabell V Prov med lösningsmedel på plattor och stavar av trä med olika ytbehandlingar 13 Tabell VI Termiska prov på trämaterial med olika ytbehandlingar 14 Tabell VII Termiska prov på övriga material 14 Tabell VIII Kompletterande kemiska prov 15 Tabell IX Kompletterande termiska prov 15 PROV PÅ FÄRDIGA ETSSKIVOR 16 fl fl Provmetodik 16 Bättringsförfarande 16 Bedömning av resultaten 1' Hållfasthet hos färdiga arbetsskivor. Kemisk. Termisk 17 Resultat 18 Tabell X Bättringar av färdiga arbets - skivor vid kemiska prov 18 Tabell XI Bättringar av färdiga arbetsskivor vid termiska prov 18

6 i 1 1

7 INLEDNING 2 INLEDNING Föreliggande undersökning har utförts av assistenterna Jacob Calissendorff och Tore Dagerhannzi vid Institutionen för oorganisk och fysikalisk kemi, Stockholms Universitet, på uppdrag av utvecklingsavdelningen och inredningsavdelningen vid byggnadsstyrelsens första projekteringsbyrå. Denna rapport 6:2 är en nyutgåva och komplettering av rapport nr 6 från Byggnadsstyrelsens utvecklingsavdelning. Många undersökningar av detta slag har tidigare utförts. Av dessa kan här nämnas två, av vilka den ena utförts 1964 vid Centrallasarettets centrallaboratorium i Boden (dr B Estborn) och den andra 1961 och -62 vid AB Atomenergi i Studsvik (dr P Kaul). Boden-undersöknin en avser täckmaterial för laboratoriebänkar. Sålunda har prövats 1) oljad teak, 2) oljad "masonit", (se nedan) 3) epoxidlack slipad, "masonit", 4) epoxidlack blank, ek, 5) epoxidlack slipad, ek, 6) epoxidlack blank, bok, 7) epoxidlack blank, vit, 8 "Best"-lack matt, bok, 9) Perstorpsplatta grå, enfärgad, 10 Perstorpsplatta vit, 11) Formica grå, mönstrad, 12) Mipolam grå, enfärgad, 13) Pegulan grå, enfärgad och 14) Pegulan svart, enfärgad, med avseende på inverkan av 20 testlösningar samt (dock utan systematisk prövning) mekanisk resistens och ytstruktur. I redogörelsen redovisas resultatet av 24 timmars verkan av lösningarna, och inverkan graderas enligt en 6wgradig skala. Resultaten kan ej direkt jämföras med föreliggande undersökning, där en 5-gradig skala använts. Tillvägagångssättet vid täckmaterialets applicering på trämaterialet redovisas ej. På förfrågan har meddelats dels att med "masonit" avses oljehärdad träfiberskiva av fabrikatet Masonite, dels att de epoxidlacker som använts är i prov 3, 4, 5 och 7 Beckers Paxityl och i prov 6 klar epoxidlack från Klint, Bernhardt & Co. Förutom dessa prov redovisar Boden-undersökningen tidigare erfarenheter av material, som prövats i rutindrift under fyra år på Centrallaboratoriet. Materialen är laboratoriebetsad fu-. ni, ljusgrön enfärgad Perstorp-platta, grön PVC-platta, Pergulan enfärgad grå, grön, blå och svart. Inga termiska prov har utförts. AB Atomener i har undersökt ett stort antal plastmaterial, fråmst golvmaterial, spackel och fogmaterial, ett epoxidlack på plåt, glaserat syrafast tegel samt syrafast klinker m m med avseende på inverkan av salpetersyra, svaveleyra, saltsyra, natriuumhydroxid, tributylfosfat (mjukgörare för PYC) och aceton. Olika koncentrationer av lösningarna har fått verka i 24 timmar, varefter de avspolats med vatten. Inverkan har graderats enligt dels en 4-gradig angreppsskala, dels en 3-gradig karaktäraskala. Resultaten kan därför ej direkt jämföras med föreliggande undersökning. Enligt dr Kaul kan en del av rönen nu anses förlegade. Inga termieka prov har utförts, eftersom undersökningen huvudsakligen avsåg golvmaterial.

8 i

9 INN IG 3 Den här redovisade undersökningen har omfattat såväl skadeverkningar som bättring av uppkoinnna skador. Proven har UtfO'ts dela på mindre provplattor, dels på 'arulga arbetes ivor De färdiga arbetsskivorna har dock inte provats i dagligt 1abQratoriearbete. Undersökningen som begränsats till vi ssa material, behandlingar och tester visar, att inga plasts aterial samtidigt visar hög resistens mot såväl kemiska som term.iska angrepp. Va]. av material och b?handling bor ske med ledning av undersok in, ens resultat. Definitiva rekommendationer kan ej ges, med det förefaller som om den traditionella behand l ingen med 1aboratoriebets på massivt trä alltamt skulle hävda sig i,. örel se med andra material. Viktigt är emellertid att rätt träm,ateria1 och lämplig bets väljes.

10

11 MATERIAL 4 MATERIAL Följande material har ingått i undersökningen: trä, triberplatta pyst, plastlaminat sten, asbestcementbklva metall, emal. j För att utröna lämpliga ytbehandlingar på trämaterian gjordes först prov på småplattor med olika ytbehandlingar. Med ledning av resultaten från dessa prov utvaldes ett mindre antal material och ytbehandlingar till fortsatta prov på färdiga arbet s skivor. Tabell I Behandlin sföreskrifter fcir trämaterial 01. Varm kokt linolja ingnides upprepade gånger till mättning. 02. Paraf'in, smältpunkt ,, Värmes in materialet t ex med :jälp av en färgborttagningsapparat. 03. Klintens Epoznid 489. Den väl putsade ytan sprutas flödigt red Epomid 489 klarlack ( tillsättes med Epomid 489 härdare i volymproportionen lack:härdare, 1:1) förtunnad med Lpotinn.förtunning till sprutkonsistens. Blandningen måste förbrukas inom en arbetsdag. Sprutas 3 gånger med minst 2 dygns torktid i rumstemperatur och med avslipning med carborundumpapper 220 mellan varje behandling. Dag för sista behandling anges. ByggAMÅ-65 v(2)/(8) Kva. litetsklas s KA1 Materialklass a Klintens Epomin 209. Samma behandling som under punkt 03 men hardare Epomi.n 209 tillsättes lackhärdare, 53. Blandningen måste förbrukas inom en arbetsdag. i volymproportionen 05. Klintens Kåbeplast Gh 15. Blandas med Kåbe?last tillsatslack GL 16 i lika viktdelar. Blandningen är hållbar en. dast i 3-4 tim. Spädes med Kåbeplast.-förtunning till sprutkonsistens. Sprutas 3 gånger med 1 dygns torkning och slipning enligt punkt 03. ByggAMA-65 V(2)/(8) Kvalitetsklass KM Materialklass a Klintens Isodur 608 matt, Blandas före användning väl med härdare 608 i volymproportionen lack :härdare, 2:1 samt förtunnas vid sprutning med 0,5-1 volymdel Isotinn. Förbrukas inom 5 tim, Sprutas 3 gånger med 1 dygns torkning och slipning enligt punkt 03. ByggAM.-65 V(2)/(8) Kvalitetsklass KA1 Materialklass a Bets "Frescati " +' kokt linolja lösu kg krist. kopparsulfat 1.25 kg ka1iumk1ort 1.25 kg aiumoniumklorid (salmiak) vatten

12

13 MATERIAL 5 lösn II anilin konc saltsyra vatten Strykes flödigt 1 gång med het lösning I. Fullständig torkning 12 tian. Därefter 1 strykning med het lösning II. Efter sluttorkning 12 tim strykes och ingnides ytan med varm kokt linolja till mättning enl Bets "KTK" + kokt linolja lösn z 3.0 kg citronsyra anilin % sprit (röd- eller blåsprit) vatten Citronsyran löses i vatten under uppvärmning varefter anilin tillföres. När blandningen svalnat något tillsättes spriten, lösis II 0.50 kg kromsyra (cro) 0.25 kg kopparkarbona vatten Kromoxiden löses i vatten under uppvärmning varefter kopparkarbonatet tillföres i småportioner. Spädes sedan med ytterl igare vatten. Påföres enl Bets "Frescati" + paraffin se " "KTH" + paraffin rr ii "Frescati" + Epomid 489 m 07 (utom oljebete) tt tt + Epoznin 209 m 07 (utom oljebete) m 14. " tt + Kåbeplas t GL 15 + kodur 605 tt tt tt + Epomid 489 w 08 tt tt + Epomin 209 It 5 ( tt tt + Kåbeplast GL 15 tt 08 ( rt 05 18, tt tt + Isodur 608 It 08 m BEST 64 matt 2772 (i tidigare rapport kallad Proxylon). Ytan behandlas 1 gång med BESTgrund och 2 ggr red BEST 64 rnatt BEST matt Påföres analogt med Modolog. Tryckimpregnering med polyetylenglykol Epomid 489 se m + Epomin 209 tt 04

14

15 MATERIAL ModoiQg.+ Kåbepldst 0L 15 se " + bets "Brescati" " BHS matt T Påföres analogt med 19. Samtl,ga plastbehandlade' prover har fått härda den av farbrikanten rekommenderade tiden. Leverantörer a Statens Institut för Hantverk och Industri, Stockholm b Högberg och Hultner AB, Mjölby c AB Allån Svehssön, Malmö d Totebo Indutrer, Totebo e Klint, Bernhardt ABS Stockholm f FVC4laterlal AB, Stockholm g Svenska Ol jeslgeri ABS Mölndal h A/S Denofa og Lilleborg Fabriker, Oslo 4 i, Ekes.oo Travaru dustri, Bromma j Frma Allsten, Stockholm k Handos Tal jatenn AB, Handö. l Eternu Foraäl jnings AB, Stockholm m Nyby Bruks AB, Nybybtuk n Gustavsbergs fabriker, Gustavsberg

16 1

17 MATERIAL 7 Tabell Material II Mater alförteokrnuig Beteckning Ytbehandling Leverantör Trä: Ek tr tl tt tt Ramin fl Träfiberskivor: 79 20, tom 25 " (stor 04'05,07,24 -skiva Ra 04,05,09, 10 a,b(tillv) a(ytb) d(tilly) c(ytb) d(tillo) e (ytb) d(tilly) e,e(ytb) a(tilly) e(ytb) a tillo) a ytb) Ol j e härdad Masonite tt tt Plast: Polypropylen Po f Soredur G 10 So-G g Soredur H 80 So-H g Soredur 110 A So-L g Plastlaminat; Compresin "finlinne grått Co-.P h Conpresin Poznica ttskjferr' Co..S Po tt (stor Sten: Glimmerskiffer (Offerdal) Tälj sten Sk Tä skiva) å Asbestcementskivor: Colorflex Cf 1 Eternit, Invarit In Metall: Rostfritt stål Iio sr; 2343 Rostfritt stål 1815 EMO1erkstoff 4449 St 12 St 15 m knal j n fl tt (stor skiva

18

19 PROV PÅ sd PLATTOR 8 PROV på 1Cemiska MÅ PLATTOR, rov. Nejanståe de reagen s bar anv ts vid prqve, De utger ett urval av de oftastnr,nd labot e'ekemi.kal,erna. Ramens nr Koncentrerade U t $ pädda syro'. syror svavei syra $aipetereyr saltsyra etiksyra 18 M 14M Alkalier Organiska iasningemede nat iunhydroxid natriumkarbonät aeetqr bensen etanol F1 ckbildar de jod) J5snLng ( Og 1 Qoh. 60 g Kl/l H90) 20 ailvernitra iosn-rg. 0.5 M 21 'rg.ndkator (1 g metyl vo.ett/i xl 0) 2? Övriga vatten 25 PovmtQdiks Till, pr oven a apvänts plattor dels med, Q x 1 orre. Reagensen måtten 10 x 10 x 1 cm och des 20 x en "fläck" med ca påfördes provplattorna sa att 3 cm dia-. meter bildades. För att minska avdunstnin gen täcktes provfläcken med ep 7 cm kristailisat onsskål. Vid de flä,ok bildande proven fick lösningen dock fritt avdunsta. Reagensen fick kvarligga 1 24 t immar. 1fter provtidens slut spelades plattan med vatten och torkades torr med hush ålls.. papper. Dessutom ut ördes drav med iqsr,ngemede p4 stavar ;rvld dessa ned 'sänktee i respektive osr,ngsmedel l 1 timme. Stavdl; mena,on 1 x 1 x 20 cm, tavprov har ens utgrte på trä, materia1r 'l'ermiska rov Tro typer av prov har utförts på pia eter av samma slag som t dl gate beskrå.v ts De el rov, Pors nsde lar (O 34 min) häg tnqdei, v mde i en ugn t lrl 300, 400., 600 och 9OOQC, och.agerades snabbt p4 provpl,at t Qrfa. grannar rov ; Ert Mekerbrannaz''o (ho,d 16 om) laceradea på provpl attan t lisajamans med en tref Qt (1o:j4 23 cm) t,ckt av ett asbestnät. P nätet stall4es en 2 1 ennalerad kast» tull med vatten, Provt al 5 timmar, Kastrull rov: Kastrullen, med kokande vetten från bännarprovet, placerades snabbt på en provplatta där den fack svalna.

20 fl

21 PROV PÅ SMÅ PI,ATTQR 9 B edönuun av resultaten Vid de kemaska roven har f ölande-gradiga poängakala anvånts 4 Ingen påverkan 3 Ytati svagt angripen; svag fl ck 2 Ytan starkt angripen; f. ick. 1 Ytan förstörd; kraftig flack 0 Ytan förstöd sawt djupt angrepp Observera att minimipoäng då endast har kunnat koma i fråga för prov med syror 1 De termiska roven har bedömts $ följande sätt; Degelprov; 4 Ytan ej påverkad vid ugnstemp Ytan ej genombruten vii tnetemp 6000C 2 II 11 fl If fl 400 C 1 If fl II fl fl 300 C 0 Ytan genombruten vid ugnstemp 3OO C Då en provyta genombrutits vid en viss temperatur har dock en missfärgning oftast kunnat iakttagas vid lägre tempera turer, Brännarprov : 4 Y't an e j påverkad : Svag m s s f ärgning 2 Svaga tre f otsmärken 1 Kraftigare trefots,märken 0 Blåsbiidnirg, avf1agn4 ng el stark missfärgning Kastrullprov: 4 Yte n ej påverkad 3 Svag mi s s färgning 0 Blåsbildning Konwnentarer tul rov å små lattor Vid de termiskä proven, speci ellt brännarprovet, iar i ett f ertai. fall iakttagits en mekanisk deformation (limmade raninplattor har spruckit. Formicaplattor har blivit skeva osv). Detta har emellertid vid undersökningen på de små plattorna ej fått inverka på bedomningen. För att säkrare avgöra materialens lämplighet har även prov på färdiga arbetsskivor utförts. På gnol je- och paraffinbehandl ade betsade prover orsakas fllckarna ofta av utdrivning av linolja respektive paraffin. Ytan kan således mycket l återställas i sitt ursprungliga skick. De bättre resultaten för Ra 09 och Ra 10 j" ört med Ek 09 och Ek 10 ber or förmodligen på en åldringseffekt hos betsen. Även på Ek 07 kunde denna iakttagas genom en färgförändring från ljust brun till brunsvart. Från de nybetsade plattorna Ek 08 och Ek 10 gick betsen att torka av med fuktit hushlls. papper, vilket gör att dessa resultat inte kan tillxnatas någon störa betydelse. Skadorna på tjsten beror på utlösning av vissa delar av

22

23 PROV PÅ SdÅ PL ATTOR lo materialet,varvid djupa porer uppstår, som gör ytan svår att rengöra. Helt allmänt verkar kombinationen bete + plast föga användbar, då plasterna tydligen ej fäster bra vid en betad yta utan. har en tendens att bilda blåsor och flagna av, såväl vid kemisk som termisk påverkan', Observera att pongstrmnorna för kemiska och termiska prov inte utan vidare kan adderas, eftersomett material som skall vara användbart för laboratorl.ebrukinte kan kompensera ett dåligt teriniskt resultat med ett bra kemiskt eller tvårtom. Se t ex prov Ek 19. Beträffande de termiska proven gäller att den reella skullnallen mellan resultat nåra max poängen sr mycket större an motsvarande skl.llnad vid lägre po sngeummor. För att ett material skall vara lämpligt ur termisk synpunkt bör det helst ha uppnått max poäng. Detta innebär att inga av de provade trä.- eller plastmaterialen har tillrackligt god termisk resistens fqr att kunna anvåndas i. exempelvis ett ugnsrum. Resultat Z tabellerna III t o m IX redovisas de poäng som åsatts respektive prov. I tabell III utgör poången for lösningsmedel medelvärden av platt- och stavprov. De enskilda resultaten för dessa prov framgår av tabell V

24

25 Tabell III, Kemiska prov på, trämaterial med olika ytbehandl ingar. (Se även tabell viii.) Ek Ra Y t b e h a n d l i n g nr Y t b e h. n r BEAGIIJS Svavelsyra konc Salpetersyra kont Q Saltsyra GM Ått i keyra 6M 3 " 1 i 4 4 r Natr i umhydroxid 6M j Natriumkarbonat 6M i Aceton , ,5 2,5 3,5 2 j , ,5, 3 3,5 Bensen 3 1, , j 2, ,5 3 4 Etanol 3, 5 I , Etylacetat : ,5 2, ,5 4 aoalösning i r3. 3!3 4 Silvernitrat i Färgindikator Vatten I4 3 4 Sina poäng 26,522, , , , ,536, J ,5 Poängen för lösningsmedel utgör medelvärden av platt- och etapprov, se tabell V. 0

26 á

27 Ety3acetat Jodlösning Silvernit. Fäxgind ika t Vatten 1 Ta bell IP G Kika prov på t r i ga mater i a l.

28

29 Tabell V. Prov s ed lös edel på plattor och stavar av trä med olika ytbehandlingar. a) plattor Y tbeha ndli ng n r" Y t b e h. n r REAGENS Etylacetat j 2 b) stavar Aceton I 4 J t Bensen I , _ 1, i Etanol ; ' ! Etylacetat i : 3 L j 33 j 4 -

30

31 Tabell VI. Termi.ska prov på trämaterial med olika ytbehandlingar. Ek Ra Y t b e h a n d l i n g nr Y t b e h. nr GROV OS Degelprov r B.. riv ' Kastrullprov 4 ' ` Sina poäng D Tabell VII. Termiska prov på övriga material MATERIAL PROV i So-G So-H So-i Co-.F Co-.S Po Sk Tä Of In St12 St15 Eda, Degelprov 2 3 3! j B rov ' Kastrullprov ' Snara poäng Ii

32

33 PROV PÅ SMÅ PT4TTQR 15 Tabell VIII. Ko p etterande kefiska prov. REAL TS $vavelsyrra konc. Salpetersyra kone. Saltsyra 6M Ättiksyra AVI Natriu,ydroxid 6M Natriuokarbonat 6M Aceton Betsen tann1 Ety1acetat Jodlösning Silvernitrat P irgindikator Vatten Summa poau k Ytbehandling nr Ytbet nr ! 0 0I L 1I _. _, ` 4 4s 4 4` 4t r, i 2 4= i 4 ; ' ' 4 ' i j 4; ' ±---..2! --4r Ma 0; , Tabell DC. Kompletterande t,riska prov. PROV Degelprov Bråmarprov Kaet Sud.iprov poäng 2 2 Ma Ytbehand l ing TU? Ytbeb ur För att skilja på Ek 19, 20 och 26 gjordes ett lindrigare brånnarprov med en bunsenbrä nare (h = 13 cm) och dör övrigt under samma betingelser som det tidigare provet.,därvid erhöll 19 0 poäng och de bada övriga 3 poäng.

34

35 0 PROV P Å FRDIGA ARBETSSKIVGR 16 PROV PÅ FÄRDIGA ARBETSSKIVOR Med ledning av resultaten från undersökningarna på små plattor utvaldes ett antal material och ytbehandlingar för prov i större skala på färdiga arbetsskivor, bl a för att utröna reparations- och bättringsmöjligheter efter skador orsakade av kemisk och termisk påverkan. Samtiiga skivor har varit av storleken 120 x 60 x 3 cm. Ekskivorna bestod av 4 cm breda lameller med raka fogar limmade med vinylhartslim. Träfiberskivorna bestod av 3,2 mm oljehärdad Masonite lagd på båda sidor om ett ramverk av trä utfyllt med Duffalite. Plastlaminatskivan bestod av furulamell på vars båda sidor limrnats 1,6 mmformicaskivor. Emaljskivan bestod av 1,5 mm emaljerad järnplåt limmad med Casco kontaktlim på furulamell. Provmetodik Samma typer av kemiska och termiska prov har utförts för småplattorna. som Vid de kemiska undersökningarna påfördes reagensen så att 5 cm stora parvisa fläckar bildades. Efter provtidens slut (24tim om ej annat anges) spolades skivan red vatten och torkades torr med hushållspapper. Vid bättringen av den skadade ytan åtgärdades endast den ena fläcken medan den andra bibehölls som jämförelse. Endast vid proven med organiska lösningsmedel täcktes fläckarna med kristallisationsskålar, som då fyllts med bomull indränkt med lösnings medel, för att säkrare få reagenset att kvarligga under hela. provtiden. Även vid de termiska undersökningarna gjordes proven parvis och bättrades sedan på motsvarande sätt.. Bät t rin s,f örf grande De lackerade skivorna har handslipats så att skadorna i möjligaste mån har försvunnit. Därefter har ny lack pålagts med pensel. Ytter- De betsade skivorna har ingnidits med paraffinolja. ligare bättring kan ske genom förnyad betsning. En skadad skiva av Formica går inte att bättra. Emaljskivan har ej fått några skador vid utförda kemiska eller termiska prov. Mekaniska skador av mindre omfattning på en dylik skiva bättras med gott resultat genom utfyllning med Gustavsbergs vita emaljfärg (10% 103) tillsatt med här.. dare (HY 951).

36

37 PROV PÅ FÄRDIGA ARBETSSKIVOR 1? 1 samtliga fall galler att den bättrade ytan ej blir av sam rna kvalit Som den ursprungliga, varför motståndskraften mot förnyade avigrepp blir nedsatt.. Sådana djupgående skador som uppstått genom inverkan av t ex kona. svavelsyra eller en glodande degel, där ytskiktet ge.- nombrutits och underliggande delar angripi ts går inte att bättra med bra resultat. För att återställa en så kraftigt skadad yta. fullgott skick fordras en mycket genomgripande renovering, som allmänhet inte kan utföras med mindre än att arbetsskivan nedmonteras. Bedömning av resultaten Vid bedömning av den bättrade ytan har föl jande iakttagas: Ett all mänt intrick av utseendet. ven bättrade fläcken och dess närmaste omgivning urpvi.sr en märkbar strävhet och å.bl' tnd också en viss bltsi het samt en 0 amnhet, som tydligt märks i gränsskiktet mellan bättrad och ursprunglig yta. De tro senare egenskaperna är till stor del beroende av den tid och den omsorg som nedlagts pa bättringen. För dessa egenskaper har använts en skala från 0-4 där 4 betecknar den urs nrunglige, ytans egenskaper och 0 den icke bättrade. Hållfasthet hos färd:i a arbetsskivor. Kemisk 1 betsade skivorna har sprickbildning uppstått då organiska lösningsmedel trängt red i och igenom limfogarna. Termisk. Samtliga ekskivor visar en tydlig sprickbildning i limf'o varna orsakad av de ki af tig temperaturspännirngar som uppstår vid bränna rprovet. Den kraftiga men mycket lokala upphettningen vid degelproven orsakar ingen sådan sprick- 1)i.ldninej he! er den svaga uppvärmningen vid kastrull-. provet..1.masoniteski,vorna ha r vid brännarprovet svällt något så att lackskiktet lyfts upp, dock utan att detta spruckit. For.micaskivan visar efter brännårprovet en mycket stor mängd små ytsprickor, dock har den inte släppt från under.- laget. Emai 'skivan. Ingen åverkan. 1 1 det nya kurslaboratoriet för kemi vid KTH är samtliga bordsskivor uti'orda iv limmad ek. Dessa skivor har efter två års användning inge sprickor. De är liinmdde enligt en speciell metod.

38

39 PROVPÅ Än,iicA,ABBZT$$I IVOR 18. ResuJ,,tat TabeLl. X. Bättr g av iga arbetsskivor efter kem s a prov. Ek Ytbend.ng. Dia. Ytbete nr Biö I IWG Al lmänt ixrt Oj.. rniet B]. sighet Strävhet Summa poäng Tabell. XI. Bättri ng av färd iga arbetssiuvor efter term e a prov. Ek Ytbehand1 nr Ytbete nr BED M1 ENG AJ. t intryck et Blås ighet Strävhet Summa poäng

40 i 1

41 0

42 PRIS5: -

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Cascol Trälim. Limning av trä och andra material

Cascol Trälim. Limning av trä och andra material Cascol Trälim Limning av trä och andra material Cascol trälim en ikon på marknaden 1953 lanserade vi ett trälim som så småningom skulle bli det mest uppskattade trälimmet på marknaden. Under 70-talet relanserades

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG BASSÄNGMÅLNING MED TEMACOAT GPL BASSÄNGMÅLNING MED TEMAPOOL GPL PRODUKTBESKRIVNING Lösningsmedelhaltig tvåkomponent epoxifärg. För målning av gamla och

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data Underlag Krav invändigt för innertak och övre delen av väggar ljudgenomsläpplig dekorativ beläggning svårantändlig

Läs mer

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ September 2001 Utarbetat av: Keld Henriksen, konsulent Traeteknik, Teknologisk Institut och Flemming Teglkamp Kai R Spangenbergs Eftf. I/S Traeteknik Innehållsförteckning

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Var förberedd med Lutz

Var förberedd med Lutz Var förberedd med Lutz Med säkerhet i fokus L u t z P u m p s e t L u t z - P u m p s e t Lutz Pumpset En snabb lösning för många applikationer Anpassade Pu 2 Redan färdigmonterad Omgående redo för användande.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data invändigt för tak och övre delen av väggar svårantändlig ljudabsorberande W = 0,45 finstrukturerad yta många färgmöjligheter

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer.

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Efterdragning Den miljö som en trappa är placerad i ändrar sig regelbundet avseende

Läs mer

Sortimentsbroschyr Cascol trälim. Limning av trä och andra material

Sortimentsbroschyr Cascol trälim. Limning av trä och andra material Sortimentsbroschyr Cascol trälim Limning av trä och andra material Cascol trälim en ikon på marknaden 1953 lanserade Casco ett trälim som så småningom skulle bli det mest erkända trälimmet på marknaden.

Läs mer

Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14

Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14 Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14 Beckers måleriombud Beckers finns på ett 60-tal platser över hela landet. Hitta ditt närmaste måleriombud på www.beckers.se/proffs. Där finner du också information

Läs mer

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. 2 Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig

Läs mer

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo impregnering Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Detta är Sioo impregnering Sioo impregnering är ett miljövänligt, vatten baserat system

Läs mer

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver.

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Måla metalliska ytor Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Skapa spännande effekter med Metall Dekorfärg. Metall Dekorfärg är en ny vattenburen färg som ger en metalliknande yta. Den lämpar sig lika bra för

Läs mer

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT S En produkt för 3 applikationer Ytskikt Tätningsmedel Lim Fläck- och vattenavvisande. Förhindrar spridning av svamp och mögel. Utmärkt motståndskraft mot syror

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift FaceLift Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra PULASTIC FL Extra är en slitstark, mycket högkvalitativt sportgolv för renovering av befintliga PULASTIC sportgolv med tydliga tecken på hård användning och

Läs mer

Den genomfärgade träfiberskivan

Den genomfärgade träfiberskivan Den genomfärgade träfiberskivan Fakta/fördelar Åtta färger Helt genomfärgad Sju tjocklekar Hög hållfasthet/stark Fuktbeständig Verktygsvänlig Minimal putsning Lågabsorberande yta Ekonomisk Ekologisk Med

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Tilläggsvägledning. Hellimning

Tilläggsvägledning. Hellimning Tilläggsvägledning Hellimning Juni 2014 1 Hellimning med Stauf produkter Douglas, Furu, Ek För att få ett lyckat resultat är det viktigt att golvet läggs korrekt, och att beskrivna produkter används enligt

Läs mer

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp.

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp. BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F O R V A L T A N D E V E R K S A M H E T rapport GASTVÄTTFILTER NUMMER 117 APRIL 1975 ERS- b ANVÄNDNINGSOMRÅDE Avskiljning av syror - i

Läs mer

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Herdins utomhusprodukter Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Hitta den moderna känslan, med traditionella metoder Järnvitriol och tjära är metoder för att ytbehandla trä som är verkligt

Läs mer

1. Tvålframställning Kemikalie/formel:

1. Tvålframställning Kemikalie/formel: 1. Tvålframställning Kemikalie/formel: A: NaOH Natriumhydroxid B: Cocosfett C: Gasol A B C D Aggregationstillstånd flytande fast gas koncentration/mängd Farosymbol/-klass Informationskälla 2M Frätande

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år

Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år F O R S K N I N G S R A P P O R T Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år Författare: Patrik Reuterswärd Sektion: Korrosion, korrosionsskydd och provning Telefon +46 8 674 17 37 E-post: patrik.reutersward@swerea.se

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter Welins Gammeldags produkter Traditionella behandlingar för golv, paneler, möbler mm av trä. Enkelt och vackert. www.welinoco.com Gammeldags Träsåpa för rengöring och underhåll av olje- eller såpabehandlade

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 400 UNS N04400, NiCu30Fe, 2.4360 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 400 (UNS benämning N04400) är en nickel-koppar legering med hög mekanisk

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Fakta om S venska L inoljeprodukter

Fakta om S venska L inoljeprodukter Fakta om S venska L inoljeprodukter Villafärg Reback 08-30 03 29 www.linolja.org villafarg.reback@bredband.net 1 E n liten guide till vad som är Rå kallpressad linolja jungfruolja Linfrö innehåller ca

Läs mer

Fakta om S venska L inoljeprodukter

Fakta om S venska L inoljeprodukter Fakta om S venska L inoljeprodukter Villafärg Reback Box 6062 102 31 Stockholm Odengatan 74 Villafärg Reback 08-30 03 29 www.linolja.org villafarg.reback@bredband.net 1 E n liten guide till vad som är

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Produktdatablad Maj 2011

Produktdatablad Maj 2011 Precleaners P980-251/9010 Produktdatablad Maj 2011 INTERNATIONELLT STANDARD DOKUMENT ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK Sortiment av 2K polyesterspackel Produkt Beskrivning P551-1050 Standardspackel P551-1052/E1.5K

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus Var förberedd med Lutz Med säkerhet i fokus L u t z P u m p s e t L u t z - P u m p s e t Med säkerhet i fokus Lutz Pumpset En snabb lösning för många applikationer Anpassade Pu 2 Redan färdigmonterad

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger 7 Gjutasfaltgolv & golvfärger INDUSTRIGOLV Daboleum SF: 7.1 Sockeldetalj 20 mm. 7.1.1 Sockeldetalj 2*20 mm. 7.1.2 Resistenslista. 7.1.3 Daboleum HD: 7.2 Sockeldetalj. 7.2.1 Daboleum N: 7.3. Sockeldetalj

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar... 447 4 mm Polyetenduk... 447 Akustisk tätmassa... 447.1 Akustisk tätning och fogning

Läs mer

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK Guiden nedan är endast förslag på användningsområden för respektive material. Valet av filaprodukt kan av vika beroende på önskat resultat. EFTER PLATTSÄTTNING Byggkeramik

Läs mer

LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK TEKNIK

LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK TEKNIK LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖESTEKNIK TEKNIK FLÄNSNORMER SMS och IN Ref. 14.100-02/03. www.axel-larsson.se FLÄNSNORMER SMS och IN Bulthål placering och antal enligt SMS 335 Bulthål placering

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig för

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner.

Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner. Byte av akterspegel. Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner. Vår båt var så mjuk i aktern att motorn svajade.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING 1 ARBETSBESKRIVNING 03 12 10 NY PANEL - UTVÄNDIGT WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING Ända fram till 30-talet användes huvudsakligen hyvlat, tätvuxet furukärnvirke till klädselbräda. Detta virke

Läs mer

ANODAL CS-3A TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Kall eftertätning.

ANODAL CS-3A TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Kall eftertätning. TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM Kall eftertätning. ANODAL CS-3A Anodal CS-3A avsedd för eftertätning vid rumstemperatur. Anodal CS-3A används vid färglös eftertätning, färganodiserad, elektrolytisk färgad

Läs mer

9 B B R A N D S KA D E S T A T I S T I K. NUMMER 62 KOD Aal. 9240 DECEMBER 1970 9. 11

9 B B R A N D S KA D E S T A T I S T I K. NUMMER 62 KOD Aal. 9240 DECEMBER 1970 9. 11 9 B 9. 11 B R A N D S KA D E S T A T I S T I K NUMMER 62 KOD Aal. 9240 DECEMBER 1970 ERS - KBSpAPOE N R2) DATUM C :A PRIS ANM 1:2 KBS normaldragskåp juni 68 15:- 6:2 Kemisk o termisk resistens f vissa

Läs mer

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks.

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Sida ~ 1 2. Innehållsförteckning Benämning Sida / sidor 1. Försättsblad 1 2. Innehållsförteckning 2 3. Underhåll och skötselinstruktioner 3-4

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Industry. Sika Marine Teakvårdsprodukter för ditt båtdäck

Industry. Sika Marine Teakvårdsprodukter för ditt båtdäck Industry Sika Marine Teakvårdsprodukter för ditt båtdäck Sika Marine Teakvårdsprodukter för ditt båtdäck Sika Marine teakvårdsprodukter skyddar och underhåller såväl nya som väderbitna trädäck av teak

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. BRUKSANVISNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget ska

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 625 UNS N06625, NiCr22Mo9Nb, 2.4856 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 625 (UNS beteckning N06625) är en nickel-krom-molybden-legering

Läs mer

Materialvalsrekommendationer. för kakel och klinker. Byggkeramik Rådet. Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor.

Materialvalsrekommendationer. för kakel och klinker. Byggkeramik Rådet. Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor. Information från Byggkeramikrådet om kakel och klinker KLINKER material Materialvalsrekommendationer för kakel och klinker Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor. Byggkeramik Rådet Information

Läs mer

KEIM SOLDALIT SILIKATFÄRG FÖR ALLA TYPER AV FASADER

KEIM SOLDALIT SILIKATFÄRG FÖR ALLA TYPER AV FASADER KEIM SOLDALIT SILIKATFÄRG FÖR ALLA TYPER AV FASADER KEIM Soldalit - mineralisk fasadfärg f till alla underlag KEIM siden 1878 Mineraliska färger har i flera tusen år varit det naturliga och mest hållbara

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

mpas (Brookfield LVT sp3, 12 rpm vid +25 o C).

mpas (Brookfield LVT sp3, 12 rpm vid +25 o C). Produkt information Casco Products HÄRDARE 2545 2545 är en all-round härdare som kan användas för alla typer av applikationer. 2545 kan antingen användas som härdare i ett två-komponent limsystem eller

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD

COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD SKYDD MOT FROST- OCH ROSTSPRÄNGNING SAMT SLITAGE OCH KEMIKALIEANGREPP COMTEC HÖGTEKNOLOGI FÖR BYGGNADSINDUSTRIN

Läs mer

För många är Grythyttan Stålmöbler rena drömmen. Men för dig kan de vara en källa till minnesvärda stunder.

För många är Grythyttan Stålmöbler rena drömmen. Men för dig kan de vara en källa till minnesvärda stunder. Grythyttan 2011 Ögonblick att minnas Vad minns du från förra sommaren egentligen? Det bästa i livet kretsar ofta kring vänner och familj. Vi kan hjälpa dig att skapa minnesvärda ögonblick om du vill. Vad

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Vad är fuktsäkerhetsprojektering? "Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte

Läs mer

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar Arbetsråd inomhus, konsument Hur gör man? Måla tak och väggar Så målar du tak och väggar 1. 4. 7. 11. 12. 5. 13. 8. 2. 9. 14. 3. 10. Har du bestämt dig för att måla om? Kul! Oavsett om du ska måla taket,

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL HÅLLBAR DEISGNFÄRG EN TJÄRLEKSFÖRKLARING EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar träytan

Läs mer

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin Mycket motståndskraftig, vattenburen 2-komp lackfärg på polyuretanbas, våtnötningsklass 1 och täckförmåga 2 enligt EN 13300 Karakteristik Användning Egenskaper Optik halvblank enligt EN 13300 Tekniska

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Viktor Emanuelsson P (16) SP Kemi, Material och Ytor

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Viktor Emanuelsson P (16) SP Kemi, Material och Ytor Kontaktperson Viktor Emanuelsson 2016-06-08 6P01912 1 (16) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 53 23 Viktor.Emanuelsson@sp.se Testfakta Nordic AB Att: Kristina von Dolwitz Box 3504 103 69 STOCKHOLM Provning

Läs mer

Flöde Möjliga filtreringsgrader Anslutning Max drifttryck. Upp till 50 m³/h mikron 3/ bar

Flöde Möjliga filtreringsgrader Anslutning Max drifttryck. Upp till 50 m³/h mikron 3/ bar Plastfilter Flöde Möjliga filtreringsgrader Anslutning Max drifttryck Upp till 50 m³/h 3500-22 mikron 3/4-3 10 bar Robusta plastfilter för en mängd olika applikationer. Utbytbara filterelement med ett

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Klarlacka på trä. Arbetsråd för Alcro Klar Trälack, Gammeldags Trälack, Solklar UV-panellack, Glasklar Dekorlack.

Klarlacka på trä. Arbetsråd för Alcro Klar Trälack, Gammeldags Trälack, Solklar UV-panellack, Glasklar Dekorlack. Klarlacka på trä Arbetsråd för Alcro Klar Trälack, Gammeldags Trälack, Solklar UV-panellack, Glasklar Dekorlack. Alcro trälacker skyddar trärena och betsade laserade ytor. Alcro har ett brett sortiment

Läs mer

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör Indelningsgrunder för rör... 218 enligt DIN 1626... 219 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1629... 220 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1630... 222 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 17121...

Läs mer

ALLOY 825 UNS N08825, NiCr21Mo, 2.4858

ALLOY 825 UNS N08825, NiCr21Mo, 2.4858 ALLOY 825 UNS N08825, NiCr21Mo, 2.4858 ALLMÄNNA EGENSKAPER //////////////////////////////////////////////// //// Alloy 825 (UNS beteckning N08825) är en titanstabiliserad nickel-kromlegering med tillsatser

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION

v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak PRODUKTINFORMATION v1.0 01/18/11 2 Restaurang Fredsgatan 12, Stockholm Wenge INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 ÖVERSIKT PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT EK

Läs mer

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN Tekniska golvlösningar baserade på härdplast - uppfyller livsmedelsindustrins krav på livsmedelssäkerhet och hygien Innehållsförteckning Sidan 2 Inledning Sidan

Läs mer