rappori KEMISK OCH TERMISK RESISTENS FUR al. ERS LABORATORIEBÄNKMATERIAL NUMMER 6:2 A NTAL BL D 18R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rappori KEMISK OCH TERMISK RESISTENS FUR al. ERS LABORATORIEBÄNKMATERIAL NUMMER 6:2 A NTAL BL D 18R"

Transkript

1 BYGGNADSSTYRELSENS B Y G G A N D E O C H UTREDANDE F O RV A LT A N D E PROJEKTERANDE V ERK S A M H ET rappori NUMMER 6:2 KEMISK OCH TERMISK RESISTENS FUR KO JUNI A al. VISSA A NTAL BL D 18R LABORATORIEBÄNKMATERIAL ERS A 6

2 KBS-AN VISNINGAR 1 Regler för yt-och volymberäkning 2 Rumsbeskrivning Gränsdragning mellan anslag 4 Kodningsplan 5 Erfarenhetsåterföring 6 Kalkylering och kostnadsstyrning av projekt 7 Projekteringsanvisningar Installation av teletekniska anläggningar 9 Myndigheter och samrådsinstanser vid projektering KBS-RAPPORTER DATUM - Högskolor o universitet i Holland o Tyskland. Reserapport nov 63 - KBS informationsdag om elementbyggeri. Referat juni 64 1 Typritningar till dragskåp juli 64 2 Dimensionering av tjänsterum i statliga byggnader aug Org o utvecklingsarb f stat byggande i England. Reserapport dec 64 - Analyser av rumstyper i KBS produktion mars 65 - Dimensionering av trappor, hissar, korridorer i kontorshus mars 65 3:2 Dimensionering av kapprum, toaletter, städrum aug 65 4 Seminarierum och hörsalar sept 64 PRIS') 5 Regler för yt- och volymberäkning sept 64 Mensa Technische Hochschule. Studium av matsaltbyggnad nov 64 Kontorslandskap. Rapport från studieresor i Tyskland okt 65 10: - ANM utgången utgången, sammanfattn i rapport 12 prel rapport, under trycka som SIB-rappo pre) rapport, ingår i rapport 12 utgången, ny uppl planeras ers av rapport 11 ers av anvisn 1 6:2 Kemisk o termisk resistens f vissa laboratoriebänkmtrl juni 67 5: -- ers rapport 6, okt 65 7 Tre föredrag från KBS interna informationsdag mars 66 8 Dimensionering av lab för 1- och 2-betygskurser i kemi juni 66 9 Provning av dragskåpsventilation apr Byggprocess och verksplanering sept 66 10:2 Byggprocessen sept Seminarierum hörsalar, audivisuella hjälpmedel nov ;Kontorshusutredning 1966 febr 67 13:1 Produkt- och resursdata febr Byggkostnadsindex 63 apr Slutna fångvårdsanstalter apr Byggnader för högre utbildning och forskning maj 67 DATUM PRIS') ANM mars 66 5:-- mars 66 5:- sept 66 5 : -- utgången, ny uppi förberedes sept 66 under arbete apr 67 apr 67 10: apr 67 apr 67 5:- 20 : -- 15:- 5: - särtryck ur rapport 10 20: - 25: - begränsad remissupplaga upplaga 31 prisuppgift betecknar att anvisning/rapport är utlämnad till försäljning genom Byggtjänst och bokhandeln

3 KBS RAPPORT NUNI 1ER, 6:' KOD Aal.9243 JUNI 1967 KN1ISK OC i TERMISK RESISTENS FÖR ERS RAPPORT NR 6 YISSA LABORATORIER NKMATERIAL ANTAL SIAD 15 Uppta 1000 ex

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅI,ZSF`ÖRTECKeTING e id INLEDNING 2 MATERIAL 4 Tabell I. Behandlingsföreskrifter för trämaterial 4 Leverantörer 6 Tabell II. Materialförteckning 7 PROV PÅ SMÅ PLATTOR 8 Kemiska prov 8 Termiska prov 8 Bedömning av resultaten 9 Kommentarer till prov på små plattor 9 Resultat lo Tabell III Kemiska prov på trämaterial med olika ytbehandlingar 11 Tabell IV Kemiska prov på övriga material 12 Tabell V Prov med lösningsmedel på plattor och stavar av trä med olika ytbehandlingar 13 Tabell VI Termiska prov på trämaterial med olika ytbehandlingar 14 Tabell VII Termiska prov på övriga material 14 Tabell VIII Kompletterande kemiska prov 15 Tabell IX Kompletterande termiska prov 15 PROV PÅ FÄRDIGA ETSSKIVOR 16 fl fl Provmetodik 16 Bättringsförfarande 16 Bedömning av resultaten 1' Hållfasthet hos färdiga arbetsskivor. Kemisk. Termisk 17 Resultat 18 Tabell X Bättringar av färdiga arbets - skivor vid kemiska prov 18 Tabell XI Bättringar av färdiga arbetsskivor vid termiska prov 18

6 i 1 1

7 INLEDNING 2 INLEDNING Föreliggande undersökning har utförts av assistenterna Jacob Calissendorff och Tore Dagerhannzi vid Institutionen för oorganisk och fysikalisk kemi, Stockholms Universitet, på uppdrag av utvecklingsavdelningen och inredningsavdelningen vid byggnadsstyrelsens första projekteringsbyrå. Denna rapport 6:2 är en nyutgåva och komplettering av rapport nr 6 från Byggnadsstyrelsens utvecklingsavdelning. Många undersökningar av detta slag har tidigare utförts. Av dessa kan här nämnas två, av vilka den ena utförts 1964 vid Centrallasarettets centrallaboratorium i Boden (dr B Estborn) och den andra 1961 och -62 vid AB Atomenergi i Studsvik (dr P Kaul). Boden-undersöknin en avser täckmaterial för laboratoriebänkar. Sålunda har prövats 1) oljad teak, 2) oljad "masonit", (se nedan) 3) epoxidlack slipad, "masonit", 4) epoxidlack blank, ek, 5) epoxidlack slipad, ek, 6) epoxidlack blank, bok, 7) epoxidlack blank, vit, 8 "Best"-lack matt, bok, 9) Perstorpsplatta grå, enfärgad, 10 Perstorpsplatta vit, 11) Formica grå, mönstrad, 12) Mipolam grå, enfärgad, 13) Pegulan grå, enfärgad och 14) Pegulan svart, enfärgad, med avseende på inverkan av 20 testlösningar samt (dock utan systematisk prövning) mekanisk resistens och ytstruktur. I redogörelsen redovisas resultatet av 24 timmars verkan av lösningarna, och inverkan graderas enligt en 6wgradig skala. Resultaten kan ej direkt jämföras med föreliggande undersökning, där en 5-gradig skala använts. Tillvägagångssättet vid täckmaterialets applicering på trämaterialet redovisas ej. På förfrågan har meddelats dels att med "masonit" avses oljehärdad träfiberskiva av fabrikatet Masonite, dels att de epoxidlacker som använts är i prov 3, 4, 5 och 7 Beckers Paxityl och i prov 6 klar epoxidlack från Klint, Bernhardt & Co. Förutom dessa prov redovisar Boden-undersökningen tidigare erfarenheter av material, som prövats i rutindrift under fyra år på Centrallaboratoriet. Materialen är laboratoriebetsad fu-. ni, ljusgrön enfärgad Perstorp-platta, grön PVC-platta, Pergulan enfärgad grå, grön, blå och svart. Inga termiska prov har utförts. AB Atomener i har undersökt ett stort antal plastmaterial, fråmst golvmaterial, spackel och fogmaterial, ett epoxidlack på plåt, glaserat syrafast tegel samt syrafast klinker m m med avseende på inverkan av salpetersyra, svaveleyra, saltsyra, natriuumhydroxid, tributylfosfat (mjukgörare för PYC) och aceton. Olika koncentrationer av lösningarna har fått verka i 24 timmar, varefter de avspolats med vatten. Inverkan har graderats enligt dels en 4-gradig angreppsskala, dels en 3-gradig karaktäraskala. Resultaten kan därför ej direkt jämföras med föreliggande undersökning. Enligt dr Kaul kan en del av rönen nu anses förlegade. Inga termieka prov har utförts, eftersom undersökningen huvudsakligen avsåg golvmaterial.

8 i

9 INN IG 3 Den här redovisade undersökningen har omfattat såväl skadeverkningar som bättring av uppkoinnna skador. Proven har UtfO'ts dela på mindre provplattor, dels på 'arulga arbetes ivor De färdiga arbetsskivorna har dock inte provats i dagligt 1abQratoriearbete. Undersökningen som begränsats till vi ssa material, behandlingar och tester visar, att inga plasts aterial samtidigt visar hög resistens mot såväl kemiska som term.iska angrepp. Va]. av material och b?handling bor ske med ledning av undersok in, ens resultat. Definitiva rekommendationer kan ej ges, med det förefaller som om den traditionella behand l ingen med 1aboratoriebets på massivt trä alltamt skulle hävda sig i,. örel se med andra material. Viktigt är emellertid att rätt träm,ateria1 och lämplig bets väljes.

10

11 MATERIAL 4 MATERIAL Följande material har ingått i undersökningen: trä, triberplatta pyst, plastlaminat sten, asbestcementbklva metall, emal. j För att utröna lämpliga ytbehandlingar på trämaterian gjordes först prov på småplattor med olika ytbehandlingar. Med ledning av resultaten från dessa prov utvaldes ett mindre antal material och ytbehandlingar till fortsatta prov på färdiga arbet s skivor. Tabell I Behandlin sföreskrifter fcir trämaterial 01. Varm kokt linolja ingnides upprepade gånger till mättning. 02. Paraf'in, smältpunkt ,, Värmes in materialet t ex med :jälp av en färgborttagningsapparat. 03. Klintens Epoznid 489. Den väl putsade ytan sprutas flödigt red Epomid 489 klarlack ( tillsättes med Epomid 489 härdare i volymproportionen lack:härdare, 1:1) förtunnad med Lpotinn.förtunning till sprutkonsistens. Blandningen måste förbrukas inom en arbetsdag. Sprutas 3 gånger med minst 2 dygns torktid i rumstemperatur och med avslipning med carborundumpapper 220 mellan varje behandling. Dag för sista behandling anges. ByggAMÅ-65 v(2)/(8) Kva. litetsklas s KA1 Materialklass a Klintens Epomin 209. Samma behandling som under punkt 03 men hardare Epomi.n 209 tillsättes lackhärdare, 53. Blandningen måste förbrukas inom en arbetsdag. i volymproportionen 05. Klintens Kåbeplast Gh 15. Blandas med Kåbe?last tillsatslack GL 16 i lika viktdelar. Blandningen är hållbar en. dast i 3-4 tim. Spädes med Kåbeplast.-förtunning till sprutkonsistens. Sprutas 3 gånger med 1 dygns torkning och slipning enligt punkt 03. ByggAMA-65 V(2)/(8) Kvalitetsklass KM Materialklass a Klintens Isodur 608 matt, Blandas före användning väl med härdare 608 i volymproportionen lack :härdare, 2:1 samt förtunnas vid sprutning med 0,5-1 volymdel Isotinn. Förbrukas inom 5 tim, Sprutas 3 gånger med 1 dygns torkning och slipning enligt punkt 03. ByggAM.-65 V(2)/(8) Kvalitetsklass KA1 Materialklass a Bets "Frescati " +' kokt linolja lösu kg krist. kopparsulfat 1.25 kg ka1iumk1ort 1.25 kg aiumoniumklorid (salmiak) vatten

12

13 MATERIAL 5 lösn II anilin konc saltsyra vatten Strykes flödigt 1 gång med het lösning I. Fullständig torkning 12 tian. Därefter 1 strykning med het lösning II. Efter sluttorkning 12 tim strykes och ingnides ytan med varm kokt linolja till mättning enl Bets "KTK" + kokt linolja lösn z 3.0 kg citronsyra anilin % sprit (röd- eller blåsprit) vatten Citronsyran löses i vatten under uppvärmning varefter anilin tillföres. När blandningen svalnat något tillsättes spriten, lösis II 0.50 kg kromsyra (cro) 0.25 kg kopparkarbona vatten Kromoxiden löses i vatten under uppvärmning varefter kopparkarbonatet tillföres i småportioner. Spädes sedan med ytterl igare vatten. Påföres enl Bets "Frescati" + paraffin se " "KTH" + paraffin rr ii "Frescati" + Epomid 489 m 07 (utom oljebete) tt tt + Epoznin 209 m 07 (utom oljebete) m 14. " tt + Kåbeplas t GL 15 + kodur 605 tt tt tt + Epomid 489 w 08 tt tt + Epomin 209 It 5 ( tt tt + Kåbeplast GL 15 tt 08 ( rt 05 18, tt tt + Isodur 608 It 08 m BEST 64 matt 2772 (i tidigare rapport kallad Proxylon). Ytan behandlas 1 gång med BESTgrund och 2 ggr red BEST 64 rnatt BEST matt Påföres analogt med Modolog. Tryckimpregnering med polyetylenglykol Epomid 489 se m + Epomin 209 tt 04

14

15 MATERIAL ModoiQg.+ Kåbepldst 0L 15 se " + bets "Brescati" " BHS matt T Påföres analogt med 19. Samtl,ga plastbehandlade' prover har fått härda den av farbrikanten rekommenderade tiden. Leverantörer a Statens Institut för Hantverk och Industri, Stockholm b Högberg och Hultner AB, Mjölby c AB Allån Svehssön, Malmö d Totebo Indutrer, Totebo e Klint, Bernhardt ABS Stockholm f FVC4laterlal AB, Stockholm g Svenska Ol jeslgeri ABS Mölndal h A/S Denofa og Lilleborg Fabriker, Oslo 4 i, Ekes.oo Travaru dustri, Bromma j Frma Allsten, Stockholm k Handos Tal jatenn AB, Handö. l Eternu Foraäl jnings AB, Stockholm m Nyby Bruks AB, Nybybtuk n Gustavsbergs fabriker, Gustavsberg

16 1

17 MATERIAL 7 Tabell Material II Mater alförteokrnuig Beteckning Ytbehandling Leverantör Trä: Ek tr tl tt tt Ramin fl Träfiberskivor: 79 20, tom 25 " (stor 04'05,07,24 -skiva Ra 04,05,09, 10 a,b(tillv) a(ytb) d(tilly) c(ytb) d(tillo) e (ytb) d(tilly) e,e(ytb) a(tilly) e(ytb) a tillo) a ytb) Ol j e härdad Masonite tt tt Plast: Polypropylen Po f Soredur G 10 So-G g Soredur H 80 So-H g Soredur 110 A So-L g Plastlaminat; Compresin "finlinne grått Co-.P h Conpresin Poznica ttskjferr' Co..S Po tt (stor Sten: Glimmerskiffer (Offerdal) Tälj sten Sk Tä skiva) å Asbestcementskivor: Colorflex Cf 1 Eternit, Invarit In Metall: Rostfritt stål Iio sr; 2343 Rostfritt stål 1815 EMO1erkstoff 4449 St 12 St 15 m knal j n fl tt (stor skiva

18

19 PROV PÅ sd PLATTOR 8 PROV på 1Cemiska MÅ PLATTOR, rov. Nejanståe de reagen s bar anv ts vid prqve, De utger ett urval av de oftastnr,nd labot e'ekemi.kal,erna. Ramens nr Koncentrerade U t $ pädda syro'. syror svavei syra $aipetereyr saltsyra etiksyra 18 M 14M Alkalier Organiska iasningemede nat iunhydroxid natriumkarbonät aeetqr bensen etanol F1 ckbildar de jod) J5snLng ( Og 1 Qoh. 60 g Kl/l H90) 20 ailvernitra iosn-rg. 0.5 M 21 'rg.ndkator (1 g metyl vo.ett/i xl 0) 2? Övriga vatten 25 PovmtQdiks Till, pr oven a apvänts plattor dels med, Q x 1 orre. Reagensen måtten 10 x 10 x 1 cm och des 20 x en "fläck" med ca påfördes provplattorna sa att 3 cm dia-. meter bildades. För att minska avdunstnin gen täcktes provfläcken med ep 7 cm kristailisat onsskål. Vid de flä,ok bildande proven fick lösningen dock fritt avdunsta. Reagensen fick kvarligga 1 24 t immar. 1fter provtidens slut spelades plattan med vatten och torkades torr med hush ålls.. papper. Dessutom ut ördes drav med iqsr,ngemede p4 stavar ;rvld dessa ned 'sänktee i respektive osr,ngsmedel l 1 timme. Stavdl; mena,on 1 x 1 x 20 cm, tavprov har ens utgrte på trä, materia1r 'l'ermiska rov Tro typer av prov har utförts på pia eter av samma slag som t dl gate beskrå.v ts De el rov, Pors nsde lar (O 34 min) häg tnqdei, v mde i en ugn t lrl 300, 400., 600 och 9OOQC, och.agerades snabbt p4 provpl,at t Qrfa. grannar rov ; Ert Mekerbrannaz''o (ho,d 16 om) laceradea på provpl attan t lisajamans med en tref Qt (1o:j4 23 cm) t,ckt av ett asbestnät. P nätet stall4es en 2 1 ennalerad kast» tull med vatten, Provt al 5 timmar, Kastrull rov: Kastrullen, med kokande vetten från bännarprovet, placerades snabbt på en provplatta där den fack svalna.

20 fl

21 PROV PÅ SMÅ PI,ATTQR 9 B edönuun av resultaten Vid de kemaska roven har f ölande-gradiga poängakala anvånts 4 Ingen påverkan 3 Ytati svagt angripen; svag fl ck 2 Ytan starkt angripen; f. ick. 1 Ytan förstörd; kraftig flack 0 Ytan förstöd sawt djupt angrepp Observera att minimipoäng då endast har kunnat koma i fråga för prov med syror 1 De termiska roven har bedömts $ följande sätt; Degelprov; 4 Ytan ej påverkad vid ugnstemp Ytan ej genombruten vii tnetemp 6000C 2 II 11 fl If fl 400 C 1 If fl II fl fl 300 C 0 Ytan genombruten vid ugnstemp 3OO C Då en provyta genombrutits vid en viss temperatur har dock en missfärgning oftast kunnat iakttagas vid lägre tempera turer, Brännarprov : 4 Y't an e j påverkad : Svag m s s f ärgning 2 Svaga tre f otsmärken 1 Kraftigare trefots,märken 0 Blåsbiidnirg, avf1agn4 ng el stark missfärgning Kastrullprov: 4 Yte n ej påverkad 3 Svag mi s s färgning 0 Blåsbildning Konwnentarer tul rov å små lattor Vid de termiskä proven, speci ellt brännarprovet, iar i ett f ertai. fall iakttagits en mekanisk deformation (limmade raninplattor har spruckit. Formicaplattor har blivit skeva osv). Detta har emellertid vid undersökningen på de små plattorna ej fått inverka på bedomningen. För att säkrare avgöra materialens lämplighet har även prov på färdiga arbetsskivor utförts. På gnol je- och paraffinbehandl ade betsade prover orsakas fllckarna ofta av utdrivning av linolja respektive paraffin. Ytan kan således mycket l återställas i sitt ursprungliga skick. De bättre resultaten för Ra 09 och Ra 10 j" ört med Ek 09 och Ek 10 ber or förmodligen på en åldringseffekt hos betsen. Även på Ek 07 kunde denna iakttagas genom en färgförändring från ljust brun till brunsvart. Från de nybetsade plattorna Ek 08 och Ek 10 gick betsen att torka av med fuktit hushlls. papper, vilket gör att dessa resultat inte kan tillxnatas någon störa betydelse. Skadorna på tjsten beror på utlösning av vissa delar av

22

23 PROV PÅ SdÅ PL ATTOR lo materialet,varvid djupa porer uppstår, som gör ytan svår att rengöra. Helt allmänt verkar kombinationen bete + plast föga användbar, då plasterna tydligen ej fäster bra vid en betad yta utan. har en tendens att bilda blåsor och flagna av, såväl vid kemisk som termisk påverkan', Observera att pongstrmnorna för kemiska och termiska prov inte utan vidare kan adderas, eftersomett material som skall vara användbart för laboratorl.ebrukinte kan kompensera ett dåligt teriniskt resultat med ett bra kemiskt eller tvårtom. Se t ex prov Ek 19. Beträffande de termiska proven gäller att den reella skullnallen mellan resultat nåra max poängen sr mycket större an motsvarande skl.llnad vid lägre po sngeummor. För att ett material skall vara lämpligt ur termisk synpunkt bör det helst ha uppnått max poäng. Detta innebär att inga av de provade trä.- eller plastmaterialen har tillrackligt god termisk resistens fqr att kunna anvåndas i. exempelvis ett ugnsrum. Resultat Z tabellerna III t o m IX redovisas de poäng som åsatts respektive prov. I tabell III utgör poången for lösningsmedel medelvärden av platt- och stavprov. De enskilda resultaten för dessa prov framgår av tabell V

24

25 Tabell III, Kemiska prov på, trämaterial med olika ytbehandl ingar. (Se även tabell viii.) Ek Ra Y t b e h a n d l i n g nr Y t b e h. n r BEAGIIJS Svavelsyra konc Salpetersyra kont Q Saltsyra GM Ått i keyra 6M 3 " 1 i 4 4 r Natr i umhydroxid 6M j Natriumkarbonat 6M i Aceton , ,5 2,5 3,5 2 j , ,5, 3 3,5 Bensen 3 1, , j 2, ,5 3 4 Etanol 3, 5 I , Etylacetat : ,5 2, ,5 4 aoalösning i r3. 3!3 4 Silvernitrat i Färgindikator Vatten I4 3 4 Sina poäng 26,522, , , , ,536, J ,5 Poängen för lösningsmedel utgör medelvärden av platt- och etapprov, se tabell V. 0

26 á

27 Ety3acetat Jodlösning Silvernit. Fäxgind ika t Vatten 1 Ta bell IP G Kika prov på t r i ga mater i a l.

28

29 Tabell V. Prov s ed lös edel på plattor och stavar av trä med olika ytbehandlingar. a) plattor Y tbeha ndli ng n r" Y t b e h. n r REAGENS Etylacetat j 2 b) stavar Aceton I 4 J t Bensen I , _ 1, i Etanol ; ' ! Etylacetat i : 3 L j 33 j 4 -

30

31 Tabell VI. Termi.ska prov på trämaterial med olika ytbehandlingar. Ek Ra Y t b e h a n d l i n g nr Y t b e h. nr GROV OS Degelprov r B.. riv ' Kastrullprov 4 ' ` Sina poäng D Tabell VII. Termiska prov på övriga material MATERIAL PROV i So-G So-H So-i Co-.F Co-.S Po Sk Tä Of In St12 St15 Eda, Degelprov 2 3 3! j B rov ' Kastrullprov ' Snara poäng Ii

32

33 PROV PÅ SMÅ PT4TTQR 15 Tabell VIII. Ko p etterande kefiska prov. REAL TS $vavelsyrra konc. Salpetersyra kone. Saltsyra 6M Ättiksyra AVI Natriu,ydroxid 6M Natriuokarbonat 6M Aceton Betsen tann1 Ety1acetat Jodlösning Silvernitrat P irgindikator Vatten Summa poau k Ytbehandling nr Ytbet nr ! 0 0I L 1I _. _, ` 4 4s 4 4` 4t r, i 2 4= i 4 ; ' ' 4 ' i j 4; ' ±---..2! --4r Ma 0; , Tabell DC. Kompletterande t,riska prov. PROV Degelprov Bråmarprov Kaet Sud.iprov poäng 2 2 Ma Ytbehand l ing TU? Ytbeb ur För att skilja på Ek 19, 20 och 26 gjordes ett lindrigare brånnarprov med en bunsenbrä nare (h = 13 cm) och dör övrigt under samma betingelser som det tidigare provet.,därvid erhöll 19 0 poäng och de bada övriga 3 poäng.

34

35 0 PROV P Å FRDIGA ARBETSSKIVGR 16 PROV PÅ FÄRDIGA ARBETSSKIVOR Med ledning av resultaten från undersökningarna på små plattor utvaldes ett antal material och ytbehandlingar för prov i större skala på färdiga arbetsskivor, bl a för att utröna reparations- och bättringsmöjligheter efter skador orsakade av kemisk och termisk påverkan. Samtiiga skivor har varit av storleken 120 x 60 x 3 cm. Ekskivorna bestod av 4 cm breda lameller med raka fogar limmade med vinylhartslim. Träfiberskivorna bestod av 3,2 mm oljehärdad Masonite lagd på båda sidor om ett ramverk av trä utfyllt med Duffalite. Plastlaminatskivan bestod av furulamell på vars båda sidor limrnats 1,6 mmformicaskivor. Emaljskivan bestod av 1,5 mm emaljerad järnplåt limmad med Casco kontaktlim på furulamell. Provmetodik Samma typer av kemiska och termiska prov har utförts för småplattorna. som Vid de kemiska undersökningarna påfördes reagensen så att 5 cm stora parvisa fläckar bildades. Efter provtidens slut (24tim om ej annat anges) spolades skivan red vatten och torkades torr med hushållspapper. Vid bättringen av den skadade ytan åtgärdades endast den ena fläcken medan den andra bibehölls som jämförelse. Endast vid proven med organiska lösningsmedel täcktes fläckarna med kristallisationsskålar, som då fyllts med bomull indränkt med lösnings medel, för att säkrare få reagenset att kvarligga under hela. provtiden. Även vid de termiska undersökningarna gjordes proven parvis och bättrades sedan på motsvarande sätt.. Bät t rin s,f örf grande De lackerade skivorna har handslipats så att skadorna i möjligaste mån har försvunnit. Därefter har ny lack pålagts med pensel. Ytter- De betsade skivorna har ingnidits med paraffinolja. ligare bättring kan ske genom förnyad betsning. En skadad skiva av Formica går inte att bättra. Emaljskivan har ej fått några skador vid utförda kemiska eller termiska prov. Mekaniska skador av mindre omfattning på en dylik skiva bättras med gott resultat genom utfyllning med Gustavsbergs vita emaljfärg (10% 103) tillsatt med här.. dare (HY 951).

36

37 PROV PÅ FÄRDIGA ARBETSSKIVOR 1? 1 samtliga fall galler att den bättrade ytan ej blir av sam rna kvalit Som den ursprungliga, varför motståndskraften mot förnyade avigrepp blir nedsatt.. Sådana djupgående skador som uppstått genom inverkan av t ex kona. svavelsyra eller en glodande degel, där ytskiktet ge.- nombrutits och underliggande delar angripi ts går inte att bättra med bra resultat. För att återställa en så kraftigt skadad yta. fullgott skick fordras en mycket genomgripande renovering, som allmänhet inte kan utföras med mindre än att arbetsskivan nedmonteras. Bedömning av resultaten Vid bedömning av den bättrade ytan har föl jande iakttagas: Ett all mänt intrick av utseendet. ven bättrade fläcken och dess närmaste omgivning urpvi.sr en märkbar strävhet och å.bl' tnd också en viss bltsi het samt en 0 amnhet, som tydligt märks i gränsskiktet mellan bättrad och ursprunglig yta. De tro senare egenskaperna är till stor del beroende av den tid och den omsorg som nedlagts pa bättringen. För dessa egenskaper har använts en skala från 0-4 där 4 betecknar den urs nrunglige, ytans egenskaper och 0 den icke bättrade. Hållfasthet hos färd:i a arbetsskivor. Kemisk 1 betsade skivorna har sprickbildning uppstått då organiska lösningsmedel trängt red i och igenom limfogarna. Termisk. Samtliga ekskivor visar en tydlig sprickbildning i limf'o varna orsakad av de ki af tig temperaturspännirngar som uppstår vid bränna rprovet. Den kraftiga men mycket lokala upphettningen vid degelproven orsakar ingen sådan sprick- 1)i.ldninej he! er den svaga uppvärmningen vid kastrull-. provet..1.masoniteski,vorna ha r vid brännarprovet svällt något så att lackskiktet lyfts upp, dock utan att detta spruckit. For.micaskivan visar efter brännårprovet en mycket stor mängd små ytsprickor, dock har den inte släppt från under.- laget. Emai 'skivan. Ingen åverkan. 1 1 det nya kurslaboratoriet för kemi vid KTH är samtliga bordsskivor uti'orda iv limmad ek. Dessa skivor har efter två års användning inge sprickor. De är liinmdde enligt en speciell metod.

38

39 PROVPÅ Än,iicA,ABBZT$$I IVOR 18. ResuJ,,tat TabeLl. X. Bättr g av iga arbetsskivor efter kem s a prov. Ek Ytbend.ng. Dia. Ytbete nr Biö I IWG Al lmänt ixrt Oj.. rniet B]. sighet Strävhet Summa poäng Tabell. XI. Bättri ng av färd iga arbetssiuvor efter term e a prov. Ek Ytbehand1 nr Ytbete nr BED M1 ENG AJ. t intryck et Blås ighet Strävhet Summa poäng

40 i 1

41 0

42 PRIS5: -

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Den genomfärgade träfiberskivan

Den genomfärgade träfiberskivan Den genomfärgade träfiberskivan Fakta/fördelar Åtta färger Helt genomfärgad Sju tjocklekar Hög hållfasthet/stark Fuktbeständig Verktygsvänlig Minimal putsning Lågabsorberande yta Ekonomisk Ekologisk Med

Läs mer

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus Var förberedd med Lutz Med säkerhet i fokus L u t z P u m p s e t L u t z - P u m p s e t Med säkerhet i fokus Lutz Pumpset En snabb lösning för många applikationer Anpassade Pu 2 Redan färdigmonterad

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 1 Skötsel & Underhåll Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 2 Generellt om virke Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter

Läs mer

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp.

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp. BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F O R V A L T A N D E V E R K S A M H E T rapport GASTVÄTTFILTER NUMMER 117 APRIL 1975 ERS- b ANVÄNDNINGSOMRÅDE Avskiljning av syror - i

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Förlaget Villaliv AB

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger 7 Gjutasfaltgolv & golvfärger INDUSTRIGOLV Daboleum SF: 7.1 Sockeldetalj 20 mm. 7.1.1 Sockeldetalj 2*20 mm. 7.1.2 Resistenslista. 7.1.3 Daboleum HD: 7.2 Sockeldetalj. 7.2.1 Daboleum N: 7.3. Sockeldetalj

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker.

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Vi vill börja med att gratulera till ett utmärkt val av keramiska plattor. Som allt kakel och klinker från CC Höganäs uppfyller

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Etylacetat är lättantändligt, ingen öppen låga eller elplatta i närheten.

Etylacetat är lättantändligt, ingen öppen låga eller elplatta i närheten. 1 Isolering av koffein Koffein är en organisk förening som finns i bl.a. kaffe och te. Den hör till gruppen alkaloider. Kaffets uppiggande verkan beror på koffeinet. I en kopp medelstarkt kaffe finns 80-100

Läs mer

Furu en träskalles ångestresa. Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt

Furu en träskalles ångestresa. Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt Furu en träskalles ångestresa Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt 1 Förord: Furu är fult Det är en kommentar man ofta får höra när man nämner furu, många har åsikter om materialet vissa positiva men det

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

Stilren bänkskiva i betong

Stilren bänkskiva i betong Stilren bänkskiva i betong Stilren bänkskiva i betong Med en gjuten bänkskiva i betong får köket ett speciellt och personligt utseende. Att gjuta bänkskivan är ett äkta hantverk som du kan göra hemma.

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk BPS 3550 Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk 2 TRION TENSID Anto Graffiti System 3550 COPYRIGHT Trion Tensid. GRAFISK FORM Matador kommunikation. FOTO Shutterstock (s 1, 3, 8, 11), Nick

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

Stilren bänkskiva i betong

Stilren bänkskiva i betong Stilren bänkskiva i betong Stilren bänkskiva i betong Med en gjuten bänkskiva i betong får köket ett speciellt och personligt utseende. Att gjuta bänkskivan är ett äkta hantverk som du kan göra hemma.

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Praktiskt gör det själv

Praktiskt gör det själv Praktiskt gör det själv Särtryck från Praktiskt Båtägande Rantechs Alexander Karlsson studerar nöjd slutresultatet. 68 praktiskt båtägande nummer 9, september 2010 Särtryck från Praktiskt Båtägande gör

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit KÖK BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad Fukt-, värme- och reptålig laminatbänkskiva som är lätt att rengöra. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. milt rengöringsmedel eller tvållösning. Eftertorka

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se. Allt för ett rent hus utomhus. Bilder från

Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se. Allt för ett rent hus utomhus. Bilder från Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se 7 319482 268758 Bilder från Allt för ett rent hus utomhus Komplett och effektivt Angrepp Nitor har ett komplett sortiment

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Smartie LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA BADRUM. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

Smartie LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA BADRUM. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning Smartie LÄTT OH RÄTT MONTERING V DITT NY DRUM Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning Viktiga mått Genomskärning av kommod Fritt utrymme för handfat och avlopp. 2 LÄTT OH RÄTT MONTERING V DITT

Läs mer

DP4000 2K Primer Minst 50 % kortare processtid

DP4000 2K Primer Minst 50 % kortare processtid Make it happen. With PPG 2K Primer Minst 50 % kortare processtid Den effektivaste förberedelseprocessen 2K Primer Framtiden för effektiv grundlackering är här Ett genombrott i OEM-godkänd primerteknik

Läs mer

Bright LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA BADRUM. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

Bright LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA BADRUM. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning right LÄTT OCH RÄTT MONTERING V DITT NY DRUM Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning Viktiga mått Montering skåp Genomskärning av kommod Fritt utrymme för handfat och avlopp. Sidvy (kortlingshöjder)

Läs mer

Penetrantprovning. Inspecta Academy

Penetrantprovning. Inspecta Academy Penetrantprovning Inspecta Academy 1 Penetrantprovning Inspecta Sweden AB 2 3 Penetrantprovning Penetrantprovning Denna presentation är avsedd att ge en grundläggande information om hur penetrantprovning

Läs mer

RAPPORT Nr VTT-S-08157-11 16.11.2011. Hållbarhet av Sharc tejp

RAPPORT Nr VTT-S-08157-11 16.11.2011. Hållbarhet av Sharc tejp RAPPORT Nr VTT-S-08157-11 16.11.2011 Hållbarhet av Sharc tejp Beställare: Dynamic Finland Oy RAPPORT NR VTT-S-08157-12 1 (9) Beställare Arbetsbeskrivning Dynamic Finland Oy Mika Laaksonen Alavankatu 4B

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME UNDER KONVEKTOR Under är en flexibel konvektor som installeras nedfälld i golv. Den minsta konvektorn har ett byggdjup på endast 90 mm. Gallret finns i olika modeller, material och färger och passar till

Läs mer

TRÄGOLV. En instruktion för slipning och ytbehandling av INNEHÅLL

TRÄGOLV. En instruktion för slipning och ytbehandling av INNEHÅLL En instruktion för slipning och ytbehandling av TRÄGOLV Ett äkta trägolv kan slipas och ytbehandlas för att återskapa dess värde och skönhet. WoodCenter har allt du behöver för att slipa och ytbehandla

Läs mer

Teknisk information för TZ-tape

Teknisk information för TZ-tape Teknisk information för TZ-tape P-touch etiketterna har utvecklats för att hålla, var du än använder dem. Brother P-touch laminerade etiketter har tagits fram för att möta dina behov när det gäller en

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-02-12 Rumsbeskrivning brf. Lindhagen, Sida 1 av 12 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt: Innerväggar:

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön

Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön April 2015 Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön har sammanställt en lista med tips på hur man kan städa naturligt med till exempel ättika, citron och såpa. Det blir lika rent, men är snällare

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden.

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Rostskyddsfärger Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Så stoppar du rosten Det finns inga genvägar om du vill hålla rosten borta. Använd ett målningssystem med produkter

Läs mer

Fläckborttagning FÖRSTA HJÄLPEN

Fläckborttagning FÖRSTA HJÄLPEN Fläckborttagning Fläckar uppstår vanligen vid spill eller när något smetar av sig från skor. Fläckarna bör avlägsnas omedelbart. Oavsett vilken typ av matta ni har valt, hjälper dessa första hjälpen-åtgärder

Läs mer

Värmelära. Fysik åk 8

Värmelära. Fysik åk 8 Värmelära Fysik åk 8 Fundera på det här! Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn? Varför spolar man syltburkar under varmvatten om de inte går att få upp? Varför hänger elledningar

Läs mer

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Vet du om det finns isocyanater eller polyuretan i de kemiska produkter du arbetar med (t ex i färger, lack, ytbehandling,

Läs mer

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2011-02-22 FX000041 B 1 (3)

RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2011-02-22 FX000041 B 1 (3) RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2011-02-22 FX000041 B 1 (3) Handläggare Pavlos Ollandezos Provning och kontroll, Borås 010-516 68 64, Pavlos.Ollandezos@cbi.se Sika Sverige AB Christer Gustavsson Flöjelbergsgatan

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid AkzoNobel Industrial Coatings Wood Finishes and Adhesives Produktinformation Laminated beam MUF system 1242/2542 Lång förvaringstid Svagt färgat system för limträbalkar och fingerskarvar i bärande virkeskonstruktioner.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt.

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Effektiv renovering ger nöjda hyresgäster. Beläggningsbart efter endast 24 timmar. De flesta stamrenoveringar

Läs mer