Olle Ytterberg (S) Agneta Bode (S) Carl-Erik Almskoug (OPA) Dan Karlsson (V) Mats Öhgren (M) Göran Edlund (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olle Ytterberg (S) Agneta Bode (S) Carl-Erik Almskoug (OPA) Dan Karlsson (V) Mats Öhgren (M) Göran Edlund (FP)"

Transkript

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid Kommunstyrelsesalen Beslutande Olle Ytterberg (S) Agneta Bode (S) Carl-Erik Almskoug (OPA) Dan Karlsson (V) Mats Öhgren (M) Göran Edlund (FP) Övriga deltagare Projektchef Mikael Norman 67-68, ekonomichef Ann Björkman 67-75, ekonom Anna Gröndahl 67-71, kommunchef Kenneth Dalberg, informatör Maria Windås, kanslichef Inga-Greta Carneland- Hörnström och sekreterare Åsa Rönnmark. Utses att justera Justeringens plats och tid Agneta Bode Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare Ordförande ^.-^^ Asa Rönnmark Olle Yt e Justerande gneta Bode... Organ Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslagets Datum för anslagets uppsättande... nedtagande... Underskrift... Utdrags bestyrkande

2 Blad 1 Innehåll Arboga stadskärna, möblering av Nygatan 2 Ansökan om medel ur Bergmansfonden för plantering av träd 4 Kommentar till de sakkunniga revisorernas revisionsrapport "Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009" 5 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening 6 Svar på revisionsrapporten "Granskning av donationsstiftelser förvaltade av Arboga kommun" 8 Borgen avseende fastigheten Surt 4 10 Delegation av beslut angående synnerliga skäl vid direktupphandling 11 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen 12 Begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader i samband med vinterväghållning 13 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen 14 Svar på motion om tillgänglighet i Arboga kommun 16 Svar på motion om att se över möjligheten att handikappanpassa runt våra vattendrag 17 Svar på motion om Mer spara än slösa 18 Återrapportering av nämndernas svar på revisionsrapporten granskning av nämndernas ansvarsutövande 2008 i Arboga kommun 20 Röstinstruktion vid ordinarie årsstämma med Västmanlands Lokaltrafik AB den 28 maj Röstinstruktion vid Mälardalsrådets rådsmöte 27 maj Arbetsutskottet beslutar att till handlingarna lägga 23

3 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 2 Au 67 Dnr 69/ Arboga stadskärna, möblering av Nygatan Vid arbetsutskottets sammanträde den 29 mars 2010, 31, medverkade driftchef och projektchef från tekniska förvaltningen. Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet att ge tekniska nämnden i uppdrag att se över möjligheterna till möblering av Nygatan. Resultatet av utredningen ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 26 april utredningen ska följande aspekter redovisas: Möjligheterna till attgenomföra installation av bänkar och/eller krukor som är fastmonterade i underlaget. Samtidigt som fastmonterade bänkar och krukor bidrar till att möblera Nygatan så syftar de även till att förebygga brottslighet. En utredning av alternativen för att möjliggöra uteserveringar på Nygatan. Anpassning och utjämning av underlaget samt möjlighet till inhägnader och staket ska inbegripas i utredningen. Vid framtagandet av alternativa lösningar ska gällande lagar samt de regler för uteserveringar som finns antagna i kommunens policyregler beaktas. Se över möjligheterna att integrera växtlighet i gaturummet. Tanken är att skapa permanenta lösningar för att möjliggöra plantering av träd och växtlighet på Nygatan. Ta fram alternativ till hastighetsdämpande åtgärder för Nygatan. Idag föreligger ett problem kring att den motoriserade trafikföring som sker på Nygatan håller för hög hastighet. Vid arbetsutskottets sammanträde den 26 april, 57, informerade projektchefen om att en konsult fått i uppdrag titta på lösningar för möblering av Nygatan. Uppdraget kommer att redovisas för tekniska förvaltningen i slutet av april. Arbetsutskottets beslutade att tekniska nämnden ska redovisa resultatet av utredningen vid arbetsutskottets sammanträde i maj. Vid sammanträdet redovisar tekniska förvaltningens projektchef ett förslag till lösning på möbleringen av Nygatan. Diskussion förs kring vikten av att påbörja arbetet med möbleringen av Nygatan snarast och åtgärderna delas lättast upp i tre steg: Befintligt

4 Blad 3 material så som blommor och blomlådor ska sättas upp omgående. Förslag på större krukor/blomlådor som ska vara stora nog för att träd ska kunna planteras i dem samt monterbara papperskorgar ska redovisas för kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde. Slutligen ska en större plan där uteserveringar inbegrips tas fram. Arbetsutskottets beslut 1. Möbleringen av Nygatan påbörjas omgående med befintligt material. 2. Ett förslag till placering och användning av kärl som tillåter plantering av större växter som exempelvis träd samt placering av papperskorgar som kan fästas i marken redovisas för kommunstyrelsen i maj Finansieringsplan ska inkluderas i förslaget. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Tekniska nämnden utarbetar en större plan för Nygatan där regler och riktlinjer samt förslag på uteserveringar och placering för dessa presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträdet i september Finansieringsplan för åtgärderna på Nygatan ska presenteras i samband med redovisning av planen. Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Ekonomi

5 Blad 4 Au 68 Dnr 283/ Ansökan om medel ur Bergmansfonden för plantering av träd Från tekniska nämnden har till Stiftelsen Bergmansfonden inkommit en ansökan om utbetalning av kronor för plantering av nya träd i Stureparken längs med Stureleden på den norra sidan och i slänten nedanför parkeringen och utefter Kapellgatan, samt för sommarblomsplantering i centrum. Stiftelsen Bergmansfonden har som ändamål "prydande av Arboga stad med blommor och prydnadsväxter". Det utdelningsbara beloppet för Stiftelsen Bergmansfonden uppgår till kronor. Vid arbetsutskottets sammanträde redovisar tekniska förvaltningens projektchef planen för plantering av nya träd i Stureparken längs med Stureleden, i slänten nedanför parkeringen och utefter Kapellgatan, samt för blomsterplantering i centrum. Arbetsutskottets beslut 1. Tekniska förvaltningen beviljas utdelning ur Stiftelsen Bergmansfonden med kronor. 2. De beviljade medlen ska användas till plantering av nya träd i Stureparken längs med Stureleden, i slänten nedanför parkeringen och utefter Kapellgatan, samt för blomsterplantering i centrum. Tekniska nämnden Ekonomi

6 Kommuns relsens arbetsutskott Blad 5 Au 69 Dnr 111/ Kommentar till de sakkunniga revisorernas revisionsrapport " Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009" Från de förtroendevalda revisorerna har till kommunstyrelsen inkommit en revisionsberättelse där de sakkunnigas revisionsrapport "Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009" bifogas. Vi har valt att kommentera följande delar av rapporten. Anläggningsredovisning Revisorerna skriver: "Kommunen saknar i dagsläget ett anläggningsregister som följer dagens reglering. Vi rekommenderar att arbetet med att byta anläggningsregister påbörjas så snart som möjligt för att få en redovisning som följer gällande lagstiftning." Ett arbete pågår med byte av anläggningssystem. I samband med byte kommer inventering att ske så att vi endast lyfter över korrekta uppgifter och får en uppdaterad anläggningsreskontra. Vi har beslutat oss för vilket system som vi kommer att använda och tidsplanen innebär att bytet ska vara klart vid årsskiftet 2010/2011. Exploateringsredovising Revisorerna skriver: "Kommunen följer inte i dagsläget den anvisning som getts ut av Rådet för Kommunal Redovisning." Ett arbete pågår med genomgång av exploateringsmarken samt riktlinjer för exploateringsredovisning. Riktlinjerna kommer att innebära en omklassificering av den mark som är avsedd att säljas, från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Arbetet med riktlinjerna beräknas vara klart till årsskiftet 2010/ Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen lägger kommentarerna till de sakkunniga revisorernas revisionsrapport "Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009"med godkännande till handlingarna. Kommunstyrelsen

7 Blad 6 Au 70 Dnr 12/ Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit erbjudande till Arboga kommun om att teckna förlagslån. Kommuninvest beslutade på sin årsstämma den 25 mars 2010 att ge ut ett 30-årigt förlagslån på högst 1,0 miljarder kronor. Erbjudandet riktar sig till de kommuner och landsting som var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening på stämmodagen. Erbjudandet har föregåtts av medlemssamråd där medlemmarna har informerats och haft möjlighet att framföra synpunkter. Arboga kommun har representerats av kommunchef och ekonomichef på medlemssamråden. Kommuninvest ekonomisk förening avser att använda lånebeloppet för att stärka kapitalbasen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom ett särskilt förlagslån från föreningen till bolaget. Målsättningen är att bolagets egna kapital ska uppgå till mer än en procent av balansomslutningen senast år 2012, vilket är möjligt att nå bl a genom förlagslånet. I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting ska kunna erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att Kommuninvest även i svåra tider ska kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till den ovan fastlagda visionen behövs ett större kapital som bl a ökar förmågan att klara krissituationer utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet, innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i jämförelse med andra aktörer på marknaden, samt säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna. Kommuninvest betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i kreditmarknadsbolaget. Tillskottet ska utgöra en buffert som inte får intecknas för risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten.

8 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 7 Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas inte av Kommuninvests solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är fördelaktig men räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får ekonomiska problem. Lånet har låg likviditet och får inte utan föreningens medgivande överlåtas till någon annan än den som är medlem i föreningen. Erbjudandet innebär att Arboga kommun tecknar ett 30- årigt förlagslån. Varje medlem har rätt att teckna en så stor del av det totala förlagslånet som motsvarar medlemmens procentuella andel av föreningens insatskapital, vilket för Arboga kommun uppgår till 0,2 procent motsvarande 2,0 miljoner kronor. Förlagslånet löper med en rörlig ränta kopplad till 3 månaders Stibor med tillägg med en marginal som per uppgick till 1,22 procent. Sammantaget skulle Arboga kommun erhållit en räntesats på 1,703 procent per på det utlånade beloppet 2,0 miljoner kronor. Varje medlem kan teckna sig för en större eller mindre andel än motsvarande andelen av insatskapitalet. Medlemmar som tecknar sig och tilldelas mer än sin andel av lånet har rätt till extra räntepremie på den lånedelen. Räntesatsen för den extra låneandelen överstiger räntesatsen för kommunens låneandel med två procent. Lånet redovisas som en finansiell anläggningstillgång i kommunens balansräkning. Ränteintäkten redovisas årligen i kommunens resultat som finansiell intäkt. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Arboga kommun förbinder sig att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst 5,0 miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Finansiering av utlåningen sker genom i anspråkstagande av kommunens egna kapital. 3. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelas Arboga kommun. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

9 Blad 8 Au 71 Dnr 141/ Svar på revisionsrapporten "Granskning av donationsstiftelser förvaltade av Arboga kommun" Från Öhrlings PricewaterhouseCoopers har inkommit granskningsrapport avseende Arboga kommun förvaltade stiftelser för år Granskningen avser följande stiftelser: Stiftelsen Arboga kommunstyrelses fond för allmännyttigt, kulturellt eller välgörande ändamål (samfond 1). Handlägges av kommunstyrelseförvaltningen. Stiftelsen Arboga kommunstyrelses fond för barn- och ungdomsvårdande verksamhet (samfond 2). Handlägges av kommunstyrelseförvaltningen. Stiftelsen Arboga skolstyrelses premiefond (samfond 3). Handlägges av barn- och utbildningsförvaltningen. Stiftelsen för sociala centralnämndens allmänna understödsfond (samfond 4). Handlägges av socialförvaltningen. Stiftelsen för Arboga sociala centralnämnds sjuk- och konvalecensfond (samfond 5). Handlägges av socialförvaltningen. Stiftelsen Arboga sociala centralnämnds fond för trivselfrämjande åtgärder bland pensionärer och handikappade (samfond 6). Handlägges av socialförvaltningen. Stiftelsen Bergmansfonden (särfond 12). Handlägges av kommunstyrelseförvaltningen. Granskningen har föranlett kommentarer enligt nedan. Arboga kommuns kommentarer med kursiv text. En stor del av stiftelsemedlen är placerade på bankkonton. Vi rekommenderar att styrelsen ser över kommunens placeringspolicy för stiftelserna och funderar på hur förmögenheten skall placeras och vad som kan anses vara ett godtagbart sätt. Det har påbörjats ett arbete med kommunens finanspolicy där förvaltningen av stiftelserna kommer att ingå. Arbetet planeras vara klart under hösten LM

10 Blad 9 Ändamålet med stiftelserna är att lämna utdelning varför så mycket som möjligt ska utdelas. En förutsättning för begränsad skattskyldighet är att stiftelsen förbrukar en skälig del av avkastningen och det är inte tillåtet att spara för mycket. Utifrån praxis ska stiftelsen använda i genomsnitt 80 procent av nettoavkastningen (stiftelsens avkastning minus förvaltningskostnader etc) för ändamålet under en femårsperiod. Under år 2009 har fyra av stiftelserna inte nått upp till den nivån. Planer finns på att lägga ut information om stiftelserna på Arboga kommuns hemsida för attfå fler att söka medel ur stiftelserna. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Svaret på revisionsrapporten "Granskning av donationsstiftelser förvaltade av Arboga kommun" godkänns. Kommunstyrelsen

11 Blad 10 Au 72 Borgen avseende fastigheten Surt 4 Arboga kommun förvärvade år 1999 fastigheten Surt 3. Fastigheten har avstyckats (Surt 4) och sålts för byggnation av villa. När kommunen förvärvade fastigheten år 1999 fanns två pantbrev uttagna på fastigheten Surt 3. Pantbreven uppgår till 1500 kronor respektive 2050 kronor och belastar båda fastigheterna eftersom en avstyckning har skett. Sannolikt har pantbreven inte infordrats vid kommunens förvärv. Ett av pantbreven (1500 kronor) har återfunnits hos den tidigare ägaren medan det andra pantbrevet är förkommet (2050 kronor). Nya pantbrev kan inte tas ut i fastigheterna förrän det förkomna pantbrevet har dödats. Detta innebär att de som förvärvat den avstyckade fastigheten inte kan beviljas lån hos banker eftersom säkerhet för lånen saknas. Dödning av pantbrev kan ta upp till cirka sex månader enligt Mora tingsrätt som behandlar detta ärende. Det finansieringsbehov som ägarna, jan och Eva Holmqvist, har till den avstyckade fastigheten uppgår till kronor. Vid kontakt med ägarnas bank krävs en kommunal borgen på kronor för att lån ska beviljas. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Arboga kommun går i borgen såsom för egen skuld för kronor för lån avseende fastigheten Surt 4 som ägs av Jan och Eva Holmqvist. 2. Borgensåtagandet gäller till dess att dödning skett av tidigare pantbrev. Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 6M

12 Blad I1 Au 73 Dnr 155/ Delegation av beslut angående synnerliga skäl vid direktupphandling Kommunstyrelsen antog den 1 juni 2009 riktlinjer för kommunens upphandlingsverksamhet. I riktlinjerna läggs bl a fast att direktupphandling i styrelse och nämnd endast får ske i de fall ramavtal saknas och upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Med lågt upphandlingsvärde för varor och tjänster avses fem prisbasbelopp och för byggnads- och anläggningsarbete tio prisbasbelopp exklusive mervärdeskatt. Vidare framgår av riktlinjerna att för synnerliga skäl avseende varor, tjänster och entreprenader som övergår dessa belopp, kan en individuell prövning ske på det sätt som respektive kommun bestämmer. I kommunens upphandlingspolicy från 2004 hade kommunchefen delegation på att om synnerliga skäl föreligger besluta om direktupphandling överstigande angivna belopp. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunchefen får delegation på att besluta om direktupphandling efter en sådan individuell prövning som avses i riktlinjerna för upphandlingsverksamheten antagna av kommunstyrelsen 1 juni Kommunstyrelsen V

13 Blad 12 Au 74 Dnr 130/ Fastigheten Norra Skogen 1 :65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2010, 154, att försälja del av fastigheten Norra Skogen 1:65 till företaget Startplattan. Av köpekontraktet framgår att aktuell fastighet är belägen i den så kallade Mälarporten, Sätraområdet SÖ. Köpesumman uppgick till 65 kronor per kvadratmeter eller kronor. Avtalet villkorades av att köparen senast inom två år från tillträdesdagen skulle uppföra byggnad för försäljning/fordonsserviceändamål. Om köparen inte skulle fullfölja sina byggnadsskyldigheter inom respittiden skulle köpet återgå till Arboga kommun. Respittiden har nu gått ut och tekniska förvaltningen har kontaktat köparen som meddelat att de inte har för avsikt att uppföra någon byggnad i dagsläget. Detta innebär att kommunen är skyldig att återbetala kronor till företaget Startplattan och därmed återgår fastigheten till Arboga kommun. Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 april 2010 och beslutade föreslå kommunfullmäktige att återbetala köpesumman kronor till företaget Startplattan. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Köpesumman om kronor återbetalas till företaget Startplattan. 2. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens egna kapital. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

14 Blad 13 Au 75 Dnr142/ Begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader i samband med vinterväghållning Från tekniska nämnden har inkommit ett protokollsutdrag från nämndens sammanträde den 20 april Tekniska nämnden beslutade att begära ett tilläggsanslag om 2 miljoner kronor hos kommunfullmäktige för att täcka fördyrade omkostnader för vinterväghållning vilka orsakats av den osedvanligt snörika vintern 2009/2010. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader i samband med vinterväghållning avslås. Kommunstyrelsen -9 V/5

15 Blad 14 Au 76 Dnr 143/ Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t.f. fastighetschef en slutredovisning av projekten: Idrottshall ny med projektnummer samt idrottshall infart med projektnummer Uppdrag från kommunfullmäktige den 15 juni 2006, 70, att uppföra en idrottshall. Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2007, 49, att en byggnadskommitte skulle bildas bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska nämndens arbetsutskott som fick i uppdrag att ansvara för byggnationen av idrottshallen. Samråd skulle ske med representanter från övriga nämnder och berörda föreningar under byggnadsprocessen. Anbudsförfrågan enligt LOU var tänkt att utgå som en totalentreprenad, men på grund av en vid denna tidpunkt överhettad byggmarknad valdes att även göra förfrågan på en mycket uppdelad totalentreprenad, vilket visade sig vara klokt eftersom inget helt anbud inkom. Efter redovisning i upphandlades cirka 20 entreprenader. Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2006, 70, att idrottshallen skulle vara klar för att tas i bruk till skolstart höstterminen 2007, detta datum ändrades i beslut den 26 oktober 2006, 105, till den 20 november På grund av felaktigt utförd golvplatta blev dock projektet fördröjt, vilket redovisades fortlöpande i byggnadskommitten. Färdigställandet skedde den 1 mars Vasahallen invigdes den 20 april Anslag: kronor Kostnad: kronor Avvikelse: kronor som i samband med kompletteringsbudget har täckts med kommunens eget kapital. Överkostnaderna har löpande redovisats i byggnadskommitten och har bestått av tillkommande pålning, AG-beläggning innan asfaltering, byggstaket, diverse tillkommande markarbeten, diverse tillkommande larm- och passagesystem, digital resultattavla, energisnål fasadskylt samt kostnader i samband med konstnärlig utsmyckning. Redovisning av projekt 91533, renovering av badrum samt avloppsledningar i Kv. Ugglan:

16 Blad 15 Badrummen i lägenheterna på kvarteret Ugglan var med undantag för åtta stycken från mitten av 1960-talet. Detta gjorde att cirka 50 procent av dessa lägenheter inte var i brukbart skick och därför inte gick att hyra ut. Även avloppsledningarna var i dåligt skick vilket riskerade orsaka läckage. Projektet upphandlades enligt LOU i två stycken totalentreprenader, en för "renovering av avloppsledningar" för kök och källargolv samt en för "ombyggnad av badrum" och byte av dess stående avloppsstammar. Beställningen skedde för avloppsledningar den 21 oktober 2008 och för ombyggnad badrum den 23 oktober Arbetena påbörjades under vecka 45 år 2008 och var klara i sin helhet för slutbesiktning den 24 juni år Anslag: kronor Kostnad: kronor Avvikelse kronor Kostnaderna har överskridit angivet anslag enligt följande: kronor kommer från badrumsrenovering utförd under år 2006 bokförd på samma projektnummer. Resterande överskridande om kronor kommer från mer omfattande renovering i lägenheterna innefattande bland annat nya kök. Finansiering har täckts med lån. Kvarteret Ugglan är fullt uthyrt. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Slutredovisning av projekten "Ny idrottshall" (Vasahallen) samt "infart idrottshall" godkänns. 2. Slutredovisning av projektet "Renovering av badrum och avloppsledningar i kvarteret Ugglan " godkänns. Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Ordgörandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

17 Blad 16 Au 77 Dnr 267/ Svar på motion om tillgänglighet i Arboga kommun Från Anette Gerhardsson, FP, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2009, 122, inkommit en motion angående tillgänglighet i Arboga kommun. Motionären vill att Arboga kommun köper in en portabel hörslinga snarast möjligt samt att den portabla hörslingan sedan lånas ut till föreningar aktiva runt omkring i Arboga kommun om och när behov finns. Motionen remitterades till fritids- och kulturnämnden. Fritids- och kulturnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 21 april 2010, 14. Protokollsutdraget innehåller information om att en portabel hörslinga, mobil högtalaranläggning samt trådlösa mikrofoner är inköpta av fritidsenheten. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Den inköpta hörslingan med tillhörande utrustning lånas ut till lokala föreningar vid behov. 2. Motionen bifalls. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 17 Au 78 Dnr 162/ Svar på motion om att se över möjligheten att handikappanpassa runt våra vattendrag Från Maria Fredlund, V, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, 83, inkommit en motion om att handikappanpassa runt våra vattendrag. Motionen remitterades till fritids- och kulturnämnden samt till tekniska nämnden. Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 februari 2010 och fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 april Tekniska nämndens arbetsutskott samt fritids- och kulturnämndens presidie har utarbetat en gemensam viljeriktning enligt följande: Arboga kommun ska vid framtida planering beakta möjligheten för personer med funktionsnedsättning att komma nära vattendrag tillexempel Arbogaån, Hjälmaren, Tjurlången och Sundsjön. Det gäller även vid vissa strandbad. I samråd med föreningen Sturefiskarna föreslår fritids- och kulturnämnden att tillgängligheten till Arbogaån och Tjurlången anpassas för funktionshindrade. För Arbogaån föreslås att tillgängligheten tillgodoses i samband med det påbörjade arbetet med bryggan på åns södra sida vid strandgården. Vid Tjurlången föreslås att parkeringen vid Halvarsborg förbättras. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Tillgängligheten till Arbogaån för funktionshindrade tillgodoses i samband med det påbörjade arbetet med ny brygga vid Strandgården. Tillgängligheten vid Halvarsborg/Tjurlången förbättras när parkeringen förbättras. 2. Motionen är besvarad. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

19 Blad 18 Au 79 Dnr 179/ Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit en motion om att kommunen ska analysera hur den privatekonomiska insikten kan ökas hos våra ungdomar samt hur folkbildningen på området kan stimuleras. Motionären vill att kommunen analyserar hur den privatekonomiska insikten hos våra ungdomar samt hur folkbildningen på området kan stimuleras samt att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att analysera frågan och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder. Motionen remitterades till fritids- och kulturnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Fritids- och kulturnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 21 april 2010, 15. Fritids- och kulturnämndens förslag är att kommunstyrelsen bör ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett samarbete mellan ungdomsfullmäktige, studieförbund och konsumentrådgivning för att nå ut med konsumentinformation som är speciellt aktuell för ungdomar. Fritids- och kulturnämnden har i sitt yttrande konstaterat att man ville arbeta aktivt med de problem vilka motionen berör snarare än att analysera möjligheterna kring dessa. Barn och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 21 april 2010, 13. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde konstaterades att det arbete som pågår i skolans regi avseende att öka skolungdomars privatekonomiska insikt fastställs i läroplanen och innefattar utbildning i privatekonomi i samband med samhällsvetenskaplig undervisning bland annat. Vidare konstaterar barnoch utbildningsnämnden att motionärens begäran faller utanför nämndens ansvarsområde och beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Arbete med privatekonomiska frågor för att stärka ungdomars ekonomiska medvetenhet och ansvarstagande pågår inom barn- och utbildningsnämndens ramar för verksamheten och fritids- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till att aktivt samverka med

20 Blad 19 ungdomsfullmäktige, konsumentrådgivning och studieförbund. Ytterligare analys bör därmed inte vara aktuell. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fritids- och kulturnämnden samarbetar med ungdomsfullmäktige, studieförbund och konsumentrådgivning för att nå ut med konsumentinformation avseende privatekonomi som är speciellt aktuell för ungdomar. 2. Barn- och utbildningsnämndens arbete som pågår i skolans regi avseende att öka skolungdomars privatekonomiska insikt fastställs i läroplanen och innefattar utbildning i privatekonomi i samband med samhällsvetenskaplig undervisning bland annat. 3. Motionen avslås. Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige

21 Blad 20 Au 80 Dnr 142/ Återrapportering av nämndernas svar på revisionsrapporten granskning av nämndernas ansvarsutövande 2008 i Arboga kommun Kommunstyrelsen behandlade den 7 september 2009, 92 en revisionsrapport gällande granskning av nämndernas ansvarsutövande 2008 i Arboga kommun. Resultatet visade att socialnämnden och miljö- och byggnämnden vidtar tillräckliga åtgärder. Övriga nämnder kommer att komplettera med vissa åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade att begära att nämndernas återrapportering till revisorerna redovisas även för kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden behandlade rapporten den 2 september 2009, 46. Av tjänsteskrivelsen som nämnden ställer sig bakom framgår att revisorerna anser att nämnden har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten utifrån den delegation som man överlämnat till förvaltningen. Man säger vidare att när den plan för systematisk uppföljning som var under upprättande vid granskningstillfället beslutats så får nämnden ett bra verktyg som underlättar för nämnden att vidta aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Tekniska nämnden behandlade rapporten den 2 september 2009, 105. Av protokollsutdraget framgår hur rapportering och uppföljning genomförts i nämnden men att den separata plan för systematisk uppföljning som revisorerna efterfrågar inte har diskuterats tidigare. Tekniska nämnden har nu beslutat om en plan för systematisk rapportering från tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen. Fritids- och kulturnämnden behandlade rapporten den 21 april 2010, 22. Av tjänsteskrivelsen som nämnden ställer sig bakom framgår vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisionens påpekanden beträffande bland annat systematisk uppföljning, principer för kontanthantering, internkontrollplanen och verksamhetsplanen. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Nämndernas återrapportering läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen

22 Blad 21 Au 81 Dnr 11/ Röstinstruktion vid ordinarie årsstämma med Västmanlands Lokaltrafik AB den 28 maj 2010 Från Västmanlands Lokaltrafik AB har den 6 maj 2010 inkommit ärendelista och handlingar till ordinarie årsstämma fredagen den 28 maj 2010 i Västerås. Arboga kommuns ledamot är Per-Olov Nilsson, S, och Peter Wahlström, M, som ersättare. Arbetsutskottets beslut Arboga kommuns ledamot uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag. Ledamot och ersättare

23 Blad 22 Au 82 Dnr 11/ Röstinstruktion vid Mälardalsrådets rådsmöte 27 maj 2010 Från Mälardalsrådet har den 7 maj 2010 inkommit fördragningslista och handlingar till rådsmöte den 27 maj 2010 i Eskilstuna. Arboga kommuns ledamöter är Olle Ytterberg, S, och Ulf Eriksson, FP, med Agneta Bode, S, och Ulf Ernstson, M, som ersättare. Arbetsutskottets beslut Arboga kommuns ledamöter uppmanas att rösta enligt styrelsens förslag. Ledamot och ersättare

24 Blad 23 Au 83 Arbetsutskottet beslutar att till handlingarna lägga Information

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-04-20

Tekniska nämnden 2010-04-20 Tekniska nämnden 2010-04-20 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 10.00-12.00 Ajournering kl 12.00-13.00 Kommunstyrelsesalen kl. 13.00-16.55 Ajournering kl. 16.05-16.10 Beslutande Övriga deltagare Catrin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg Onsdagen den 25 augusti 2010, kl 18.00 19.10 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lennart Pettersson,

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13:15-15:25 13 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) IT-chef Mikael Lehmann, personalchef

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010

Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010 Till kommunfullmäktige i Arboga kommun Revisionsberättelse för år 2010 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer