Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

2 Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande - Brukare. - Personal... 8 Biståndsavdelningen Brukare 10 - Personal Individ- och familjeomsorg Brukare 11 - Personal... 1 Handikappomsorg Brukare 16 - Personal Äldreomsorg Brukare 21 - Personal emensamma området (HSL, anhörigstöd, Fritid, Dagverksamhet, Larm) 24 - Brukare 24 - Personal

3 Socialförvaltningens kvalitetsredovisning 2008 Inledning Socialförvaltningen arbetar aktivt med kvalitetsutveckling. Vi arbetar med uppföljning och utvärdering. Detta för att kunna identifiera förbättringsområden och/eller visa på att det vi gör är det rätta. Det handlar också om att säkerställa det vi sagt att vi ska göra. För att veta och kunna bedöma kvalitet och resultat av verksamheten utvecklar vi våra metoder för uppföljning och utvärdering kontinuerligt och långsiktigt. Vad som påverkar kvaliteten är beroende av vilka krav och förväntningar brukarna och förvaltningens medarbetare har och hur de stämmer överens med det konkreta mötet upplevelsen i mötet. Det ligger i betraktarens öga hur han/hon upplever kvaliteten. En systematisk och fortlöpande säkring och utveckling av kvaliteten utgör en viktig förutsättning för att våra medborgare ska kunna känna förtroende för oss. Utgångspunkter i kvalitetsarbetet För vem? Det är viktigt att vi sätter brukaren/klienten/patienten - den vi är till för i centrum. Vårt förhållningssätt ska präglas av lyhördhet och inlevelseförmåga. Våra brukarundersökningar, synpunkts- och klagomålshantering, fokusgrupper och andra metoder ger oss viktig information om hur brukaren/klienten/patienten upplever vår verksamhet och ger oss signaler om angelägna förbättringsområden. Delaktighet Medarbetare ska känna att de kan påverka sin arbetssituation. Kvalitetsarbetet bygger på allas medverkan, engagemang och kreativitet. Lärande Det är viktigt att vi tar del och lär av varandras arbete och erfarenheter i en dialog för att utveckla verksamheten Ledningens engagemang Ledningen, både politiker och tjänstemän, ska vara en förebild i kvalitetsarbetet. Ledningen har ett tydligt ansvar för att kvalitetsarbetet ständigt pågår. Enkelhet Arbetet med kvalitet ska inte upplevas som tidsödande. Det ska vara konstruerat på ett sådant sätt att det blir ett naturligt arbetssätt i vardagen. Kvalitetsarbetet ska ses som ett hjälpmedel och ett stöd i verksamheten. Värdegrunden Värdegrunden står för utvalda gemensamma värderingar och som utgör en grund i vårt arbetet i socialförvaltningen. 3

4 Socialförvaltningens kvalitetsarbete kan beskrivas utifrån följande modell: Mål Nöjda brukare samt engagerade och nöjda medarbetare Kvalitetsarbete i socialförvaltningen Utgångspunkter För vem? Delaktighet Lärande Ledningens engagemang Enkelhet Värdegrunden Lär Planera Arbetssätt Metoder Utvärdera Fokusgrupper Kvalitetsgarantier Synpunktshantering Brukarundersökningar Medarbetarundersökningar Utvärderingar BBIC ASI enomför Ärendegranskning Kvalitetsdag Processkartläggningar Projektmedel Idébytarvecka enombrottsmetoden ESL Årlig handlingsplan Kvalitetsstyrningsprocessen Nedan visas en bild av kvalitetsstyrningsprocessen som är en hjälp till att synliggöra verksamheternas kvalitetsarbete utifrån nationella och kommunala styrdokument på flera olika nivåer. K V A LI T E T S T Y R N I N S P R O C E S S E N Socialförvaltningen Förbättringsarbete Nivå Styrdokument Uppföljning/Utvärdering Resultat Nationell nivå = SoL HsL LSS AML Nationella mål/riktlinjer Allmänna råd Tillsyn av länsstyrelsen Socialstyrelsen Öppna jämförelser Nationella brukarundersökningar Tillsynsrapporter SCB- statistik Redovisning till länsstyrelsen Äldreguiden Nationella rapporter Kommunal nivå = Policies Socialförvaltn. mål Kvalitetsplan Jämställdhetsplan Kvalitetsgarantier Arbetsmiljömål Budget Interna utvärderingar Externa granskningar/utvärderingar Brukarundersökningar Revision Klagomålshantering Avvikelsehantering Budgetuppföljning/prognos Rapport/redovisning till SN Rapport/redovisning till KS Årsredovisning till KS Bokslut Enhets- och arbetsplatsnivå = Lokala mål Handlingsplaner Kvalitetsgarantier Budget Intern utvärdering Brukarundersökningar Klagomålshantering Budgetuppföljning/prognos Brukarråd/Lex Sara Avvikelsehantering Medarbetarundersökning Utvecklingssamtal Rapport/redovisning per arbetsplats Rapport/redovisning till SN Årsredovisning till SN Utvecklingsplan för medarbetare Bokslut Brukar nivå = Individuell plan/mål Kvalitetsgarantier Biståndsbeslut Hembesök/vårdplanering Brukarundersökning Klagomålshantering Avvikelsehantering Lex Maria, Lex Sara Överklagan Individuell planering/beslut Vikt/betyg Omdömen Förbättringsområden Bevarandeområden Domar 4

5 Kvalitetsredovisning 2008 Denna kvalitetsredovisning bygger på de utvärderingar, uppföljningar, och mätningar som genomförts under Dessutom redovisas olika nyckeltal, kvalitetsindikatorer, statistiska uppgifter, kvalitetsförbättringar och andra kvalitetshöjande aktiviteter som genomförts under Kvalitetsredovisningen ska ge en övergripande bild och bedömning av kvaliteten i verksamheten med stöd av faktauppgifter och beskrivningar. Den ska också ligga till grund för verksamhetsplanering och förbättring. Förvaltningsövergripande Brukare Kvalitetsgarantier Den 1 april 2008 samlades socialnämnden till en arbetsdag för att göra en översyn av gällande kvalitetsgarantier inom socialförvaltningen. Till dagen var Bengt ermundsson, kommunstyrelseordförande i Markaryds kommun inbjuden för att berätta om deras framgångsrika kvalitetsarbete och framförallt hur de arbetar med tjänstegarantier och följer upp dessa. Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att se över och revidera alla kvalitetsgarantierna. En uppföljning har genomförts av alla kvalitetsgarantierna inom socialförvaltningen I oktober reviderade socialnämnden kvalitetsgarantierna inom hemtjänsten och påbörjade arbetet med att se över kvalitetsgarantierna inom äldreboende. Synpunkter och klagomål Under 2008 ökade antalet inkomna synpunkter något till Socialförvaltningen. Flest synpunkter kommer det till äldreomsorgen. Enhetscheferna arbetar aktivt för att få in synpunkter för att förbättra verksamheten. Antal inkomna synpunkter och klagomål Kl agomål Ber öm Förslag till förbättringar Annat År 2002 År 2003 År 2004 År 200 År 2006 År 2007 År 2008

6 Antal beröm, klagomål och förbättringsförslag per verksamhet Äldreomsorg Handikappoms org Individ- och familjeomsorg Administration Övrigt Beröm Klagomål Förbättringsförslag Annat Som tidigare år så är det inom äldreomsorgen som det har kommit in flest synpunkter. Inom handikappomsorg och individ- och familjeomsorg är det svårt att få in synpunkter. Exempel på synpunkter Anhörig missnöjd med erbjudande av rum på äldreboende. Otrevligt bemötande från personalen Missnöjd med maten, pannbiff kokt, kålpudding vidbränd, maten kall m.m. Brukaren har fått vänta länge på hjälp efter att hon larmat. Matsedeln kommer ut för sent på hemsidan För långa väntetider på färdtjänsten Anhörig tycker att det kommer för mycket olika personal. Beröm Bästa rekommendationer till hemtjänsten Anhörig berömmer vården och omsorgen. Det är en glädje att hälsa på. Förbättringsförslag Byt ut fiskrätten sej mot godare fiskrätt Förslag att sätta upp skylt på dörren som talar om till vilken avdelning dörren leder till. 6

7 Anmälningar Lex Sarah 14 Socialtjänstlagen 2008 Under 2008 har 9 anmälningar gjorts; avser kommunal vård och omsorg och 4 avser Bräcke diakoni. Se tabell nedan. Verksamhet Kön Ålder Typ av missförhållanden Åtgärd Äldreboende Kv 94 Övergrepp, förstår ej den boendes situation, hårda tag Äldreboende Kv 98 Brister i omsorgen glömt att besvara larm Varning, avstängning samt uppsägning på egen begäran Ändrade arbetsrutiner, information i personalgrupp Hemjänst Kv 87 Stöld av pengar i brukarens hem Aktuell personal var studerande på omvårdnadsutbildning, arbetar inte kvar. Polisanmäld. Har erkänt stölden. Äldreboende Kv 81 Brister i omsorgen glömt tillsyn Ändrade arbetsrutiner, information i personalgrupp Äldreboende M 87 Brister i tillsyn + mathållning Ändrade arbetsrutiner, information i personalgrupp Äldreboende Kv 89 Brister i tillsyn ej besvarat larm Äldreboende Kv 90 Brister i tillsyn ej besvarat larm Äldreboende Kv 84 Brister i tillsyn ej besvarat larm Äldreboende Kv 89 Brister i tillsyn, bemötande m.m. Aktuell personal var sommarvikarie, arbetar inte kvar Aktuell personal var sommarvikarie, arbetar inte kvar Aktuell personal var sommarvikarie, arbetar inte kvar enomgång med aktuell personal, genomgång arbetsrutiner Översyn av socialtjänsten Kommunfullmäktige beslutade att orsakerna till socialnämndens prognostiserade underskott skulle analyseras. Öhrlings PricewaterhouseCooper fick i uppdrag att avge rådgivningsrapport till Falköpings kommun om översyn av socialtjänsten. Fokus i granskningen lades på granskning av nämndens och förvaltningsledningens styrning och ledning av verksamheten i syfte att bedriva en effektiv verksamhet och föreslå åtgärder så att ekonomin när en långsiktig sund balans. I kommunstyrelsens beslut skrivs att rapporten pekar på att verksamheten kännetecknas av en hög servicenivå och god kvalitet, dock finns det flera områden där man kan vidta åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade att följa utvecklingen inom socialnämnden när det gäller: Behovet av att se över boenden och antal platser Minskning av antalet timanställda och översyn av personalorganisationen när det gälle heltider och vikarier Utvecklingen av resultatstyrning inom nämnden 7

8 Öka tydligheten av hur verksamheten per resultatenhet ska bedrivas inom tilldelad ram Organisationen av hemtjänst kopplat till utredning om LOV och större möjlighet till kundval Metodutveckling inom individ- och familjeomsorg Utredning av färre placeringar i andra kommuner Idébytardag Den 4 mars anordnade Skaraborgs kommunalförbund en Idébytardag i Mariestad. Falköping medverkade med tre projekt: Sunt Liv, Kontaktpersonskap och Hälsofrämjande insatser för närstående. Utveckling av den s.k. medborgarportalen (24- timmarswebben) har påbörjats. Socialförvaltningen är representerad i en projektgrupp med uppdrag från kommunledningsgruppen att arbeta fram kommunala e-tjänster och skapa en medborgarportal på kommens hemsida. Detta arbete har påbörjats i förvaltningen. Personal Medarbetarnära ledarskap Under 2008 genomfördes en enkätundersökning och en organisationsuppföljning om det medarbetarnära ledarskapet och dess konsekvenser bland både medarbetare och chefer inom äldre- och handikappomsorgen. Svarsfrekvensen var drygt 78% bland personalen. På frågan om hur personalen upplever det medarbetarnära ledarskapet svarade drygt 88% att det fungerar bra eller mycket bra. Trots de övervägande positiva resultaten finns det skillnader mellan de olika enheterna. Fördelarna med medarbetarnära ledarskap säger personalen vara att personal och chef får insikt i varandras arbetsuppgifter vilket bl.a. leder till närhet, trygghet, gemenskap, snabbhet, handlingskraft och en god arbetsmiljö. 98% av alla enhetschefer svarade på enkäten. 87% av cheferna svarade att de anser sig fungera bra eller mycket bra som chef i det medarbetarnära ledarskapet. Omkring 70% av enhetscheferna anser att de bara till viss del hinner med sina arbetsuppgifter. Några har även påpekat att de fått för stor arbetsmängd. 62% av cheferna har personalgrupper med mer än 2 tillsvidareanställd personal. Varje enhet har fått en egen sammanställning och utifrån denna ska förbättringsarbete göras inom bl.a. följande områden: Kompetensutveckling enomförda utbildningar under 2008 Detta är ett axplock av gemensamma utbildningar som personalen genomgått under Bistånd, IFO, HO ränsdragning, med Ingrid Kennborn 20 pers IFO, LSS Viljan Asberger Centum AB, 94 pers Utvald personal från alla område inom socialförvaltningen Dubbelt utsatt, våld mot kvinnor, 300 pers HLR utbildning, 261 pers 8

9 Uppföljning av antal tillbud/olyckor/hot-eller våld Till Socialförvaltningen har under år 2008 inrapporterats totalt 241 (261) händelser fördelat enligt nedanstående tabell. Det är en liten minskning av inlämnade rapporter. Tillbuden (dvs. en plötslig händelse som kunde ha lett till personskador, oj men inte aj ) har ökat från 10 tillbud förra året till 19 tillbud Olyckor (d.v.s. plötslig händelse som lett till personskador) har minskat till 44 (69) anmälningar Hot- och våld håller sig ungefär som förra året med 178 anmälningar (182). Vid de flesta tillfällen av hot- och våld så är det brukare/boende som på olika sätt angripet vårdare/personal, i några fall så har det varit brukare som varit hotfull mot andra boenden eller anhöriga på besök. Tabell 1 visar antal och fördelning av händelser Typ Antal Tillbud 19 Olycka 44 Hot el våld 178 Summa 241 Jämställdhet Under våren har jämställdhetsplanen utvärderats och en ny jämställdhetsplan för socialförvaltningen gällande har arbetats fram gemensamt med representanter från de fackliga organisationerna. Resultat medarbetarundersökning Frågorna i nedanstående frågeområden besvarades på en 4-gradig skala. rafen nedan visar andelen positiva, dvs. medarbetare som svarat 3-4 på skalan. Total Social 2008 Total Social 2007 Falköpings kommun total % 87% 89% 84% 82% 81% 81% 79% 78% 73% 73% 67% 67% 66% 62% 86% 8% 8% 87% 87% 89% 81% 82% 77% Delaktighet & Inflytande Hälsa Ledarskap (närmaste chef) Fysisk arbetsmiljö Jämställdhet & Mångfald Öppenhet - Kommunikation - Samarbete emenskap Kompetens 9

10 Biståndsavdelningen Brukare Väntetid till särskilt boende I samband att Falköpings kommun har gått in i ett jämförelseprojekt genom SKL, har en mätning av väntetiden för brukarna till särskilt boende genomförts under november och december Resultatet visar ett medelvärde på 10 dagar och ett medianvärde på 6 dagar från ansökan till ett erbjudande om inflyttningsdag. Nätverksträffar Biståndsavdelningen har träffat yrkeskollegor från andra kommuner i nätverksträffar och diskuterat aktuella gemensamma frågor, ärenden mm. - LSS-handläggare - Biståndshandläggare - Demenssamordnare - Ekonomihandläggare - Chef Handläggarpärmar För att säkra kvaliteten på rutiner och beslut har handläggarpärmar tagits fram, innehåll är: - Lagstiftning/riktlinjer - Rutiner, flöden - Nyheter - Erfarenheter från tidigare ärenden ränsdragningsträffar Ett antal träffar har genomförts i olika sammansättningar under ledning av Ingrid Kennborn för att förbättra våra kunskap i gränsdragningar: - Myndighetsutövning verkställighet - Olika lagstiftningar SoL LSS HSL Personal Resultat medarbetarundersökning Frågorna i nedanstående frågeområden besvarades på en 4-gradig skala. rafen nedan visar andelen positiva, dvs. medarbetare som svarat 3-4 på skalan. Biståndsavdelningen 2008 Biståndsavdelningen 2007 Falköpings kommun total % 91% 89% 90% 84% 8% 8% 81% 78% 100% 94% 67% 66% 92% 93% 8% 87% 89% 8% 84% 86% 82% 1% 44% Delaktighet & Inflytande Hälsa Ledarskap (närmaste chef) Fysisk arbetsmiljö Jämställdhet & Mångfald Öppenhet - Kommunikation - Samarbete emenskap Kompetens 10

11 Kompetensutveckling enomförda utbildningar under 2008 Detta är ett axplock av de utbildningar som personal inom biståndsavdelningen genomgått under ränsdragning med Ingrid Kennborn 10 pers Nationellt forum för biståndhandläggare 4 pers Bistånd &stöd till psykiskt funktionshindrade 2 pers Individ- och familjeomsorg Brukare Resultat brukarundersökning inom psykosociala sektionen Under året har två brukarundersökningar genomförts inom individ- och familjeomsorgen. En brukarundersökning i psykosociala sektionen som riktade sig till brukare och deras närstående. Undersökningen visade på ett relativt högt medelbetyg (3,74) för brukarna och (3,90) för närstående. Trots detta så är det ett försämrat resultat sedan förra mätningen 200. Resultat brukare d = = Kvalitetsgaranti i Brukare i psykosocial verksamhet - snittbetyg 2004 jämfört med 2008 på varje påstående enligt skala Det fungerar bra med den kontaktman som jag har/jag har en kontaktman 4,39,00 Personalen har ett vänligt och korrekt bemötande 4,10 4,82 Jag kan lätt komma i kontakt med personalen 4,08 4,6 M at en jag f år är varierad 4,64 Jag får den hjälp som jag behöver 3,92 4,2 Jag känner mig t rygg med den hjälp jag f år 3,92 Tot alt set t är jag nöjd med den hjälp jag f år 3,90 Jag får träffa andra människor 3,80 4,64 Personalen har tid att lyssna och samtala med mig 3,76 4,21 Jag får möjlighet att delta i någon gemensam aktivitet/i veckan 3,60 4,40 Jag har en meningsfull sysselsättning/arbete d 2,92 3,63 Jag får information om mina rättigheter och skyldigheter 2,92 3,73 1,00 1,0 2,00 2,0 3,00 3,0 4,00 4,0,00 11

12 Resultat närstående = Närstående till brukare i psykosocial verksamhet - snittbetyg 2004 jämfört med 2008 på varje påstående enligt skala 1- d = Kvalitetsgaranti i dagverksamhet Jag som närstående får ett vänligt och korrekt bemötande av personalen Personalen har ett vänligt och korrekt bemötande mot min närstående Det fungerar med den kontaktman som min närstående har/har en kontaktman Min närstående har en kontaktman som jag kan vända mig till om jag har frågor Min närstående kan lätt komma i kontakt med personalen Min närstående känner sig trygg med hjälpen 4,62 4,42 4,7 4,63 4,0 4,89 4,2 4,47 4,24 4,37 4,10 Totalt sett är jag nöjd med den hjälp jag får 4,00 Maten min närstående får är varierad Personalen har tid att lyssna och samtala med min närstående Min närstående får möjlighet att delta i någon gemensam aktivitet/i veckan Min närstående får den hjälp som han eller hon behöver Min närstående får träffa andra människor Min närstående får information om sina rättigheter och skyldigheter Min närstående har en meningsfull sysselsättning/arbete d 2,7 2,63 4,18 3,80 4,29 3,74 3,94 3,71 4,16 3,40 3,89 3,3 3,38 1,00 1,0 2,00 2,0 3,00 3,0 4,00 4,0,00 Brukarundersökning ekonomisektionen En brukarundersökning har genomförts i ekonomisektionen som riktade sig till brukare som söker socialbidrag. Även i denna undersökning kunde man se en liten försämring sedan förra mätningen, men medelbetyget var ändå mycket högt (4,23). Resultat brukare Besökare vid ekonomisektionen - betyg per påstående enligt skala 1- åren 200 och 2008 = Kvalitetsgaranti Jag får tillräckligt med tid vid besöket hos handläggaren 4,2 4,67 Jag får pengarna inom vardagar efter det att jag beviljats ek 4,44 4,62 Jag får träffa samma handläggare vid mina besök 4,43 4,1 Den överenskomna tiden hålls 4,37 4,8 Blanketten för ansökan om ekonomisk hjälp är lätt att fylla i 4,34 4,44 Personalen har ett vänligt och korrekt bemötande när jag kommer 4,34 4,7 Jag får ett beslut inom en vecka, efter min ansökan om ekonomis Jag får information om mina rättigheter och skyldigheter 3,79 3,81 4,30 4,36 En handläggare finns tillgänglig per telefon för akuta ärenden 3,3 3,47 1,00 1,0 2,00 2,0 3,00 3,0 4,00 4,0,00 12

13 Uppföljning av kvalitetsgarantier Uppföljningen visar att individ- och familjeomsorgen klarar 11 av de totalt 14 kvalitetsgarantierna mycket bra. En garanti har vuxensektionen svårt att klara p.g.a. personalbrist och det är att det ska finnas en handläggare tillgänglig i missbruksvården per telefon mellan Kvalitetsgarantin som gäller information, har brukarna satt ett lågt betyg på trots vissa förbättringar med att ta fram lättläst skriftlig information och förnya informationen på webben. Även garantin om meningsfull sysselsättning har fått ett lågt betyg av brukarna trots att psykosociala sektionen arbetat med förbättringar genom fler aktiviteter utifrån brukarnas behov. Utvärdering av Marknadsgatan 21. Utvärderingen visade att verksamhet var ändamålsenlig efter den målgrupp som har vistats eller vistas där under Ur ekonomisk synvinkel har man klarat verksamheten 2007 utifrån tilldelade resurser samt även klarat den minsta beläggningen på 7% som krävs för att Marknadsgatan inte ska bli dyrare än kostnaden för behandlingshem på annan ort. Förbättringsområden är sysselsättning, aktivering för de boende och kompetensutveckling för personalen. Utvärderingen visade också att beläggningen var ojämn. Under 2008 var den endast 3%. Behovet av platserna var mycket svårbedömt enligt alla berörda i utvärderingen. Efter utvärderingen beslutade socialnämnden att avveckla Marknadsgatan samt ge socialförvaltningen i uppgift att undersöka möjligheterna att rusta upp lokalerna till godkänd standard för permanent boende för personer med samsjuklighet. Utvärdering av Linus & Lina, barnstöd. Sammanfattningsvis visade undersökningen att de barn och ungdomar som har intervjuats och deltagit i Linus & Lina eller Full Koll verkar mycket nöjda. Resultatet visade också att de framförallt hade fått mycket kunskap om missbruk och att de uppskattade att få träffa andra i samma situation. Intervjuerna som gjordes med gruppledaren, sektionschefen och bitr. förvaltningschefen på barn- och utbildning visar att även de tycker att Linus & Lina och Full Koll är en mycket viktig verksamhet och ett bra stöd för barnen och ungdomarna. Behovet av stöd för dessa ungdomar finns, och är omättligt anser de. Trots detta har det varit svårt att hitta/nå barnen av olika anledningar. Detta är inte specifikt för Falköping utan ett problem i de flesta kommuner. Barns Behov i Centrum (BBIC). Under 2008 har socialsekreterarna börjat använda sig av en ny metod för dokumentation och uppföljning. Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn och ungdomar. Det är visionen i Barns Behov i Centrum. BBIC syftar till att stärka barns och ungdomars ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention. Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete och barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån sju behovsområden. Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av barnet. Modellen illustreras med hjälp av en triangel. 13

14 BBIC är ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning som alla kommuner i landet kan få tillgång till. Dokumentationssystemet i BBIC är heltäckande och ger stöd åt socialsekreterarna i deras arbete. Dokumentationen blir mer strukturerad och bättre underbyggd. Det underlättar möjligheterna att följa upp insatser. Barnet och föräldrarna ska fortlöpande få ge sin syn på och kommentera innehållet i all dokumentation. Barnets syn ska särskilt beaktas. ASI (Addiction Severity index) en systematisk intervjumetod för klienter med missbruksproblem Under 2008 har socialsekreterarna börjat använda sig av en ny systematisk intervjumetod. Addiction Severity Index, ASI, är en strukturerad intervju som innehåller frågor som är relevanta för klienters missbruksproblem. Intervjun täcker förutom alkohol- och narkotikamissbruk även andra livsområden som arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och kriminalitet. Vetenskapligt är ASI-intervjun utprövad för grupper av missbrukare. (ESL) = Ett självständigt liv ESL är ett studiematerial för människor med psykossjukdom. Schizofreni är en psykossjukdom. Materialet kan användas i en studiecirkel med flera deltagare. Då har deltagarna stöd av varandra. Vanligast är att ta del av materialet tillsammans med sin kontaktperson. Då blir kursen mer individuellt anpassad. I båda fallen tar man hjälp av andra personer i sin omgivning, till exempel anhöriga. Mål med ESL Målen med en ESL-kurs är stora och viktiga. Så här står det i manualen: Ett friskare liv, med mindre risk för återfall och inläggning på sjukhus Ett fungerande personligt stöd Ett fungerande dagligt liv Mindre symtom Bättre kontakter med andra Bättre problemlösning vid dagliga svårigheter Bättre koncentration och mindre tankestörningar Rikare fritid En sysselsättning som är meningsfull 14

15 Pinocchio Ett pilotprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med IMS. Syftet är att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende. Som metod för förbättringsarbetet kommer enombrottsmetodiken att tillämpas. I projektet ingår 18 team i Pinocchio I och 12 team i Pinocchio II. Deltagarna i teamen kommer främst från förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Från Falköping har personal från socialtjänst, skola och BUP deltagit. Friskvårdssatsning hos nyanlända flyktingar Innefattar fysiska aktiviteter av olika slag, HPB (Hälsoprofilbedöming), individuella råd, cykelträning, avslappningsövningar, rörelsepaus och teori om motion, kost och stress. Friskvårdsatsningen har medfört ökad medvetenhet, bättre matvanor, ökad fysisk aktivitet, minskad rökning och piggare på lektionerna. Fortsättningsvis kommer extra fokus ligga på personer i riskzonen, fortsatta aktiviteter, HPB + uppföljning av dessa och samarbete med föreningar. Personal Resultat medarbetarundersökning Frågorna i nedanstående frågeområden besvarades på en 4-gradig skala. rafen nedan visar andelen positiva, dvs. medarbetare som svarat 3-4 på skalan. Individ- och familjeomsorg 2008 Individ- och familjeomsorg 2007 Falköpings kommun total % 83% 84% 79% 81% 76% 78% 78% 67% 67% 66% 67% 66% 66% 89% 8% 77% 79% 79% 81% 88% 82% 76% 4% Delaktighet & Inflytande Hälsa Ledarskap (närmaste chef) Fysisk arbetsmiljö Jämställdhet & Mångfald Öppenhet - Kommunikation - Samarbete emenskap Kompetens 1

16 Kompetensutveckling enomförda utbildningar under 2008 Detta är ett axplock av utbildningar som personal inom individ- och familjeomsorgen genomgått under Neuropsykiatriska funktionshinder med Nåkkve Balldin, 12 pers Psykiska sjukdomar med Alian Topor, 120 pers od arbetsmiljö med Conny Akterhall, 48 pers IFO Fryshuset, 0 pers Handikappomsorg Brukare Projekt Sunt Liv Hälsoprojektet Sunt Liv, som är riktat till unga med funktionshinder har under hösten gjort en delrapport. Projektet har fått mycket medial uppmärksamhet under året bl.a. gjorde P1 i Riksradion ett trevligt reportage i december om projektet. Uppföljning av kvalitetsgarantier Uppföljningen visar att handikappomsorgen klarar alla kvalitetsgarantierna bra med undantag av avlösarservice om assistansenheten måste rekrytera avlösare, då detta tar längre tid. Under 2008 har man arbetat mycket med att alla brukare ska få en genomförandeplan och den sociala dokumentationen vilket har givit ett bra resultat. Under 2009 ska kvalitetsgarantierna revideras och förnyas vilket är välkommet för handikappomsorgen. Utvärdering av barnverksamheten I handikappomsorgen har tre utvärderingar genomförts under 2008 av barnverksamheten Dessa är: Prästgårdsgatan, Näregården, unghästen och Ällagatan. Nedan redovisas resultatet från barnen/ungdomarna och deras föräldrar. Resultat Näregården Ungdomar på Näregården, medelvärde per påstående Jag får hjälp med det jag behöver Jag får bestämma hur jag vill ha det Jag tycker om vår uteplats Jag tycker om mitt rum Jag har fritidsaktiviteter som jag tycker om Jag sover gott om nätterna Jag tycker om maten Jag har kompisar Personalen är snäll Jag känner mig trygg Jag trivs 4, 4,4 4,6 4,33 4,6 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 16

17 Föräldrar på Näregården medelbetyg på varje påstående Total bedömning Får hjälp med det som behövs Trygghet Utemiljö 3,67 Rum, lokaler 4,33 Fritidsaktiviteter 4,67 Kontakt med personal Delaktig i planering 4,67 Individuell planering Förtroende 4,67 Bemötande 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, Resultat unghästen Barn och ungdomar på unghästen, medelvärde per påstående Jag får hjälp med det jag behöver 3,7 Jag får bestämma hur jag vill ha det 3 Jag tycker om vår uteplats 3, Jag tycker om mitt rum 4,2 Jag har fritidsaktiviteter som jag tycker om Jag sover gott om nätterna 4,7 Jag tycker om maten 3, Jag har kompisar 3,7 Personalen är snäll mot mig 4,7 Jag känner mig trygg 4, Jag trivs 4,2 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 17

18 Föräldrar på unghästen medelbetyg på varje påstående Total bedömning Får hjälp med det som behövs Trygghet 4,8 4, 4,8 Utemiljö Rum, lokaler 3,83 4 Fritidsaktiviteter 4,2 Kontakt med personal 4, Delaktig i planering Individuell planering 3,83 4 Förtroende Bemötande 4,8 4,7 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, Resultat Prästgårdsgatan 14 Brukare på Prästgårdsgatan, medelvärde per påstående Jag får hjälp med det jag behöver 4, Jag får bestämma hur jag vill ha det 4 Jag tycker om vår uteplats 4,18 Jag tycker om mitt rum 4,67 Jag har fritidsaktiviteter som jag tycker om 4,09 Jag sover gott om nätterna 4,44 Jag tycker om maten 3,82 Jag har kompisar Personalen är snäll Jag känner mig trygg Jag trivs 4,4 4,36 4,18 4,27 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 18

19 Föräldrar på Prästgårdsgatan 14, medelbetyg på varje påstående Total bedömning 4,43 Får hjälp med det som behövs 4,21 Trygghet 4,43 Utemiljö Rum, lokaler 4,14 4,14 Fritidsaktiviteter 3,86 Kontakt med personal 4,36 Delaktig i planering Individuell planering 3,92 3,92 Förtroende 4,21 Bemötande 4,64 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, Resultat Ällagatan Resultat barn och ungdomar På Ällagatan har det varit svårt att kunna genomföra intervjuer med barnen/ungdomarna då de p.g.a. sitt funktionshinder har mycket svårt att kommunicera. Intervjuaren som är kunnig inom handikappområdet har försökt iaktta och tolka barnen/ungdomarna på bästa sätt. Personalen har också medverkat vid intervjuerna. Detta ska vägas in när man tolkar svaren. Intervjuaren har ändå upplevt att barnen/ungdomarna uppskattat intervjuerna. Två ungdomar/barn har dock intervjuats och resultatet visar allmänt att de upplevs som nöjda. Av intervjuerna kunde intervjuaren utläsa att barnen/ungdomarna verkade särskilt nöjda med följande: - Personalen är snäll mot mig - Jag tycker om mitt rum - Jag trivs - Jag har kompisar - Jag sover gott på nätterna 19

20 Föräldrar på Ällagatan medelbetyg på varje påstående Total bedömning Får hjälp med det som behövs Trygghet Utemiljö 3,67 Rum, lokaler 4,33 Fritidsaktiviteter 4,67 Kontakt med personal Delaktig i planering Individuell planering Förtroende Bemötande 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, Personal Resultat medarbetarundersökning Frågorna i nedanstående frågeområden besvarades på en 4-gradig skala. rafen nedan visar andelen positiva, dvs. medarbetare som svarat 3-4 på skalan. Området för handikappomsorg 2008 Området för handikappomsorg 2007 Falköpings kommun total % 92% 89% 89% 91% 88% 87% 8% 81% 82% 78% 67% 66% 66% 61% 90% 91% 88% 8% 87% 89% 84% 82% 76% Delaktighet & Inflytande Hälsa Ledarskap (närmaste chef) Fysisk arbetsmiljö Jämställdhet & Mångfald Öppenhet - Kommunikation - Samarbete emenskap Kompetens 20

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun Bilaga 35 Kvalitetsplan Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005 Reviderad 2011 Innehåll Sida Inledning...3 Våra utgångspunkter...3 Kvalitets- och målstyrningsprocessen...4 Kvalitetssystem...4

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen 2012-08-10 1 Innehållsförteckning Varför ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?...3 Ledningssystemets uppbyggnad enligt

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Socialkontoret Elisabeth Gerhardsson, Verksamhetsutvecklare Tfn 0515-85322 E-post elisabeth.gerhardsson@falkoping.se Datum 2004-03-29 Dnr 1 (8) Uppföljning av kvalitetsgarantier

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2009-11-13 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (6) Diarienummer 095/09-739 Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Granskning av Krusmyntans äldreboende

Granskning av Krusmyntans äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum 2011-02-04 Socialförvaltningen 1 (6) Maria Johansson, kvalitetsinspektör Diarienummer 0201/10-013 Granskning av Krusmyntans äldreboende Beslut Tillsynen avslutas Anita

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Pressmöte 29 maj, 2012 2 Värderingar en central del i Attendo - Omsorg på ditt sätt Kompetens Engagemang Hjälpsamhet 3 Attendos vision Att stärka

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Granskning av Trollängens äldreboende

Granskning av Trollängens äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-11-11 Socialförvaltningen 1 (5) Maria Johansson, kvalitetsinspektör Diarienr. 0169/10-013 Granskning av Trollängens äldreboende Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Stöd och service Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-10-02 SN-2012/321 Socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer