Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

2 Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande - Brukare. - Personal... 8 Biståndsavdelningen Brukare 10 - Personal Individ- och familjeomsorg Brukare 11 - Personal... 1 Handikappomsorg Brukare 16 - Personal Äldreomsorg Brukare 21 - Personal emensamma området (HSL, anhörigstöd, Fritid, Dagverksamhet, Larm) 24 - Brukare 24 - Personal

3 Socialförvaltningens kvalitetsredovisning 2008 Inledning Socialförvaltningen arbetar aktivt med kvalitetsutveckling. Vi arbetar med uppföljning och utvärdering. Detta för att kunna identifiera förbättringsområden och/eller visa på att det vi gör är det rätta. Det handlar också om att säkerställa det vi sagt att vi ska göra. För att veta och kunna bedöma kvalitet och resultat av verksamheten utvecklar vi våra metoder för uppföljning och utvärdering kontinuerligt och långsiktigt. Vad som påverkar kvaliteten är beroende av vilka krav och förväntningar brukarna och förvaltningens medarbetare har och hur de stämmer överens med det konkreta mötet upplevelsen i mötet. Det ligger i betraktarens öga hur han/hon upplever kvaliteten. En systematisk och fortlöpande säkring och utveckling av kvaliteten utgör en viktig förutsättning för att våra medborgare ska kunna känna förtroende för oss. Utgångspunkter i kvalitetsarbetet För vem? Det är viktigt att vi sätter brukaren/klienten/patienten - den vi är till för i centrum. Vårt förhållningssätt ska präglas av lyhördhet och inlevelseförmåga. Våra brukarundersökningar, synpunkts- och klagomålshantering, fokusgrupper och andra metoder ger oss viktig information om hur brukaren/klienten/patienten upplever vår verksamhet och ger oss signaler om angelägna förbättringsområden. Delaktighet Medarbetare ska känna att de kan påverka sin arbetssituation. Kvalitetsarbetet bygger på allas medverkan, engagemang och kreativitet. Lärande Det är viktigt att vi tar del och lär av varandras arbete och erfarenheter i en dialog för att utveckla verksamheten Ledningens engagemang Ledningen, både politiker och tjänstemän, ska vara en förebild i kvalitetsarbetet. Ledningen har ett tydligt ansvar för att kvalitetsarbetet ständigt pågår. Enkelhet Arbetet med kvalitet ska inte upplevas som tidsödande. Det ska vara konstruerat på ett sådant sätt att det blir ett naturligt arbetssätt i vardagen. Kvalitetsarbetet ska ses som ett hjälpmedel och ett stöd i verksamheten. Värdegrunden Värdegrunden står för utvalda gemensamma värderingar och som utgör en grund i vårt arbetet i socialförvaltningen. 3

4 Socialförvaltningens kvalitetsarbete kan beskrivas utifrån följande modell: Mål Nöjda brukare samt engagerade och nöjda medarbetare Kvalitetsarbete i socialförvaltningen Utgångspunkter För vem? Delaktighet Lärande Ledningens engagemang Enkelhet Värdegrunden Lär Planera Arbetssätt Metoder Utvärdera Fokusgrupper Kvalitetsgarantier Synpunktshantering Brukarundersökningar Medarbetarundersökningar Utvärderingar BBIC ASI enomför Ärendegranskning Kvalitetsdag Processkartläggningar Projektmedel Idébytarvecka enombrottsmetoden ESL Årlig handlingsplan Kvalitetsstyrningsprocessen Nedan visas en bild av kvalitetsstyrningsprocessen som är en hjälp till att synliggöra verksamheternas kvalitetsarbete utifrån nationella och kommunala styrdokument på flera olika nivåer. K V A LI T E T S T Y R N I N S P R O C E S S E N Socialförvaltningen Förbättringsarbete Nivå Styrdokument Uppföljning/Utvärdering Resultat Nationell nivå = SoL HsL LSS AML Nationella mål/riktlinjer Allmänna råd Tillsyn av länsstyrelsen Socialstyrelsen Öppna jämförelser Nationella brukarundersökningar Tillsynsrapporter SCB- statistik Redovisning till länsstyrelsen Äldreguiden Nationella rapporter Kommunal nivå = Policies Socialförvaltn. mål Kvalitetsplan Jämställdhetsplan Kvalitetsgarantier Arbetsmiljömål Budget Interna utvärderingar Externa granskningar/utvärderingar Brukarundersökningar Revision Klagomålshantering Avvikelsehantering Budgetuppföljning/prognos Rapport/redovisning till SN Rapport/redovisning till KS Årsredovisning till KS Bokslut Enhets- och arbetsplatsnivå = Lokala mål Handlingsplaner Kvalitetsgarantier Budget Intern utvärdering Brukarundersökningar Klagomålshantering Budgetuppföljning/prognos Brukarråd/Lex Sara Avvikelsehantering Medarbetarundersökning Utvecklingssamtal Rapport/redovisning per arbetsplats Rapport/redovisning till SN Årsredovisning till SN Utvecklingsplan för medarbetare Bokslut Brukar nivå = Individuell plan/mål Kvalitetsgarantier Biståndsbeslut Hembesök/vårdplanering Brukarundersökning Klagomålshantering Avvikelsehantering Lex Maria, Lex Sara Överklagan Individuell planering/beslut Vikt/betyg Omdömen Förbättringsområden Bevarandeområden Domar 4

5 Kvalitetsredovisning 2008 Denna kvalitetsredovisning bygger på de utvärderingar, uppföljningar, och mätningar som genomförts under Dessutom redovisas olika nyckeltal, kvalitetsindikatorer, statistiska uppgifter, kvalitetsförbättringar och andra kvalitetshöjande aktiviteter som genomförts under Kvalitetsredovisningen ska ge en övergripande bild och bedömning av kvaliteten i verksamheten med stöd av faktauppgifter och beskrivningar. Den ska också ligga till grund för verksamhetsplanering och förbättring. Förvaltningsövergripande Brukare Kvalitetsgarantier Den 1 april 2008 samlades socialnämnden till en arbetsdag för att göra en översyn av gällande kvalitetsgarantier inom socialförvaltningen. Till dagen var Bengt ermundsson, kommunstyrelseordförande i Markaryds kommun inbjuden för att berätta om deras framgångsrika kvalitetsarbete och framförallt hur de arbetar med tjänstegarantier och följer upp dessa. Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att se över och revidera alla kvalitetsgarantierna. En uppföljning har genomförts av alla kvalitetsgarantierna inom socialförvaltningen I oktober reviderade socialnämnden kvalitetsgarantierna inom hemtjänsten och påbörjade arbetet med att se över kvalitetsgarantierna inom äldreboende. Synpunkter och klagomål Under 2008 ökade antalet inkomna synpunkter något till Socialförvaltningen. Flest synpunkter kommer det till äldreomsorgen. Enhetscheferna arbetar aktivt för att få in synpunkter för att förbättra verksamheten. Antal inkomna synpunkter och klagomål Kl agomål Ber öm Förslag till förbättringar Annat År 2002 År 2003 År 2004 År 200 År 2006 År 2007 År 2008

6 Antal beröm, klagomål och förbättringsförslag per verksamhet Äldreomsorg Handikappoms org Individ- och familjeomsorg Administration Övrigt Beröm Klagomål Förbättringsförslag Annat Som tidigare år så är det inom äldreomsorgen som det har kommit in flest synpunkter. Inom handikappomsorg och individ- och familjeomsorg är det svårt att få in synpunkter. Exempel på synpunkter Anhörig missnöjd med erbjudande av rum på äldreboende. Otrevligt bemötande från personalen Missnöjd med maten, pannbiff kokt, kålpudding vidbränd, maten kall m.m. Brukaren har fått vänta länge på hjälp efter att hon larmat. Matsedeln kommer ut för sent på hemsidan För långa väntetider på färdtjänsten Anhörig tycker att det kommer för mycket olika personal. Beröm Bästa rekommendationer till hemtjänsten Anhörig berömmer vården och omsorgen. Det är en glädje att hälsa på. Förbättringsförslag Byt ut fiskrätten sej mot godare fiskrätt Förslag att sätta upp skylt på dörren som talar om till vilken avdelning dörren leder till. 6

7 Anmälningar Lex Sarah 14 Socialtjänstlagen 2008 Under 2008 har 9 anmälningar gjorts; avser kommunal vård och omsorg och 4 avser Bräcke diakoni. Se tabell nedan. Verksamhet Kön Ålder Typ av missförhållanden Åtgärd Äldreboende Kv 94 Övergrepp, förstår ej den boendes situation, hårda tag Äldreboende Kv 98 Brister i omsorgen glömt att besvara larm Varning, avstängning samt uppsägning på egen begäran Ändrade arbetsrutiner, information i personalgrupp Hemjänst Kv 87 Stöld av pengar i brukarens hem Aktuell personal var studerande på omvårdnadsutbildning, arbetar inte kvar. Polisanmäld. Har erkänt stölden. Äldreboende Kv 81 Brister i omsorgen glömt tillsyn Ändrade arbetsrutiner, information i personalgrupp Äldreboende M 87 Brister i tillsyn + mathållning Ändrade arbetsrutiner, information i personalgrupp Äldreboende Kv 89 Brister i tillsyn ej besvarat larm Äldreboende Kv 90 Brister i tillsyn ej besvarat larm Äldreboende Kv 84 Brister i tillsyn ej besvarat larm Äldreboende Kv 89 Brister i tillsyn, bemötande m.m. Aktuell personal var sommarvikarie, arbetar inte kvar Aktuell personal var sommarvikarie, arbetar inte kvar Aktuell personal var sommarvikarie, arbetar inte kvar enomgång med aktuell personal, genomgång arbetsrutiner Översyn av socialtjänsten Kommunfullmäktige beslutade att orsakerna till socialnämndens prognostiserade underskott skulle analyseras. Öhrlings PricewaterhouseCooper fick i uppdrag att avge rådgivningsrapport till Falköpings kommun om översyn av socialtjänsten. Fokus i granskningen lades på granskning av nämndens och förvaltningsledningens styrning och ledning av verksamheten i syfte att bedriva en effektiv verksamhet och föreslå åtgärder så att ekonomin när en långsiktig sund balans. I kommunstyrelsens beslut skrivs att rapporten pekar på att verksamheten kännetecknas av en hög servicenivå och god kvalitet, dock finns det flera områden där man kan vidta åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade att följa utvecklingen inom socialnämnden när det gäller: Behovet av att se över boenden och antal platser Minskning av antalet timanställda och översyn av personalorganisationen när det gälle heltider och vikarier Utvecklingen av resultatstyrning inom nämnden 7

8 Öka tydligheten av hur verksamheten per resultatenhet ska bedrivas inom tilldelad ram Organisationen av hemtjänst kopplat till utredning om LOV och större möjlighet till kundval Metodutveckling inom individ- och familjeomsorg Utredning av färre placeringar i andra kommuner Idébytardag Den 4 mars anordnade Skaraborgs kommunalförbund en Idébytardag i Mariestad. Falköping medverkade med tre projekt: Sunt Liv, Kontaktpersonskap och Hälsofrämjande insatser för närstående. Utveckling av den s.k. medborgarportalen (24- timmarswebben) har påbörjats. Socialförvaltningen är representerad i en projektgrupp med uppdrag från kommunledningsgruppen att arbeta fram kommunala e-tjänster och skapa en medborgarportal på kommens hemsida. Detta arbete har påbörjats i förvaltningen. Personal Medarbetarnära ledarskap Under 2008 genomfördes en enkätundersökning och en organisationsuppföljning om det medarbetarnära ledarskapet och dess konsekvenser bland både medarbetare och chefer inom äldre- och handikappomsorgen. Svarsfrekvensen var drygt 78% bland personalen. På frågan om hur personalen upplever det medarbetarnära ledarskapet svarade drygt 88% att det fungerar bra eller mycket bra. Trots de övervägande positiva resultaten finns det skillnader mellan de olika enheterna. Fördelarna med medarbetarnära ledarskap säger personalen vara att personal och chef får insikt i varandras arbetsuppgifter vilket bl.a. leder till närhet, trygghet, gemenskap, snabbhet, handlingskraft och en god arbetsmiljö. 98% av alla enhetschefer svarade på enkäten. 87% av cheferna svarade att de anser sig fungera bra eller mycket bra som chef i det medarbetarnära ledarskapet. Omkring 70% av enhetscheferna anser att de bara till viss del hinner med sina arbetsuppgifter. Några har även påpekat att de fått för stor arbetsmängd. 62% av cheferna har personalgrupper med mer än 2 tillsvidareanställd personal. Varje enhet har fått en egen sammanställning och utifrån denna ska förbättringsarbete göras inom bl.a. följande områden: Kompetensutveckling enomförda utbildningar under 2008 Detta är ett axplock av gemensamma utbildningar som personalen genomgått under Bistånd, IFO, HO ränsdragning, med Ingrid Kennborn 20 pers IFO, LSS Viljan Asberger Centum AB, 94 pers Utvald personal från alla område inom socialförvaltningen Dubbelt utsatt, våld mot kvinnor, 300 pers HLR utbildning, 261 pers 8

9 Uppföljning av antal tillbud/olyckor/hot-eller våld Till Socialförvaltningen har under år 2008 inrapporterats totalt 241 (261) händelser fördelat enligt nedanstående tabell. Det är en liten minskning av inlämnade rapporter. Tillbuden (dvs. en plötslig händelse som kunde ha lett till personskador, oj men inte aj ) har ökat från 10 tillbud förra året till 19 tillbud Olyckor (d.v.s. plötslig händelse som lett till personskador) har minskat till 44 (69) anmälningar Hot- och våld håller sig ungefär som förra året med 178 anmälningar (182). Vid de flesta tillfällen av hot- och våld så är det brukare/boende som på olika sätt angripet vårdare/personal, i några fall så har det varit brukare som varit hotfull mot andra boenden eller anhöriga på besök. Tabell 1 visar antal och fördelning av händelser Typ Antal Tillbud 19 Olycka 44 Hot el våld 178 Summa 241 Jämställdhet Under våren har jämställdhetsplanen utvärderats och en ny jämställdhetsplan för socialförvaltningen gällande har arbetats fram gemensamt med representanter från de fackliga organisationerna. Resultat medarbetarundersökning Frågorna i nedanstående frågeområden besvarades på en 4-gradig skala. rafen nedan visar andelen positiva, dvs. medarbetare som svarat 3-4 på skalan. Total Social 2008 Total Social 2007 Falköpings kommun total % 87% 89% 84% 82% 81% 81% 79% 78% 73% 73% 67% 67% 66% 62% 86% 8% 8% 87% 87% 89% 81% 82% 77% Delaktighet & Inflytande Hälsa Ledarskap (närmaste chef) Fysisk arbetsmiljö Jämställdhet & Mångfald Öppenhet - Kommunikation - Samarbete emenskap Kompetens 9

10 Biståndsavdelningen Brukare Väntetid till särskilt boende I samband att Falköpings kommun har gått in i ett jämförelseprojekt genom SKL, har en mätning av väntetiden för brukarna till särskilt boende genomförts under november och december Resultatet visar ett medelvärde på 10 dagar och ett medianvärde på 6 dagar från ansökan till ett erbjudande om inflyttningsdag. Nätverksträffar Biståndsavdelningen har träffat yrkeskollegor från andra kommuner i nätverksträffar och diskuterat aktuella gemensamma frågor, ärenden mm. - LSS-handläggare - Biståndshandläggare - Demenssamordnare - Ekonomihandläggare - Chef Handläggarpärmar För att säkra kvaliteten på rutiner och beslut har handläggarpärmar tagits fram, innehåll är: - Lagstiftning/riktlinjer - Rutiner, flöden - Nyheter - Erfarenheter från tidigare ärenden ränsdragningsträffar Ett antal träffar har genomförts i olika sammansättningar under ledning av Ingrid Kennborn för att förbättra våra kunskap i gränsdragningar: - Myndighetsutövning verkställighet - Olika lagstiftningar SoL LSS HSL Personal Resultat medarbetarundersökning Frågorna i nedanstående frågeområden besvarades på en 4-gradig skala. rafen nedan visar andelen positiva, dvs. medarbetare som svarat 3-4 på skalan. Biståndsavdelningen 2008 Biståndsavdelningen 2007 Falköpings kommun total % 91% 89% 90% 84% 8% 8% 81% 78% 100% 94% 67% 66% 92% 93% 8% 87% 89% 8% 84% 86% 82% 1% 44% Delaktighet & Inflytande Hälsa Ledarskap (närmaste chef) Fysisk arbetsmiljö Jämställdhet & Mångfald Öppenhet - Kommunikation - Samarbete emenskap Kompetens 10

11 Kompetensutveckling enomförda utbildningar under 2008 Detta är ett axplock av de utbildningar som personal inom biståndsavdelningen genomgått under ränsdragning med Ingrid Kennborn 10 pers Nationellt forum för biståndhandläggare 4 pers Bistånd &stöd till psykiskt funktionshindrade 2 pers Individ- och familjeomsorg Brukare Resultat brukarundersökning inom psykosociala sektionen Under året har två brukarundersökningar genomförts inom individ- och familjeomsorgen. En brukarundersökning i psykosociala sektionen som riktade sig till brukare och deras närstående. Undersökningen visade på ett relativt högt medelbetyg (3,74) för brukarna och (3,90) för närstående. Trots detta så är det ett försämrat resultat sedan förra mätningen 200. Resultat brukare d = = Kvalitetsgaranti i Brukare i psykosocial verksamhet - snittbetyg 2004 jämfört med 2008 på varje påstående enligt skala Det fungerar bra med den kontaktman som jag har/jag har en kontaktman 4,39,00 Personalen har ett vänligt och korrekt bemötande 4,10 4,82 Jag kan lätt komma i kontakt med personalen 4,08 4,6 M at en jag f år är varierad 4,64 Jag får den hjälp som jag behöver 3,92 4,2 Jag känner mig t rygg med den hjälp jag f år 3,92 Tot alt set t är jag nöjd med den hjälp jag f år 3,90 Jag får träffa andra människor 3,80 4,64 Personalen har tid att lyssna och samtala med mig 3,76 4,21 Jag får möjlighet att delta i någon gemensam aktivitet/i veckan 3,60 4,40 Jag har en meningsfull sysselsättning/arbete d 2,92 3,63 Jag får information om mina rättigheter och skyldigheter 2,92 3,73 1,00 1,0 2,00 2,0 3,00 3,0 4,00 4,0,00 11

12 Resultat närstående = Närstående till brukare i psykosocial verksamhet - snittbetyg 2004 jämfört med 2008 på varje påstående enligt skala 1- d = Kvalitetsgaranti i dagverksamhet Jag som närstående får ett vänligt och korrekt bemötande av personalen Personalen har ett vänligt och korrekt bemötande mot min närstående Det fungerar med den kontaktman som min närstående har/har en kontaktman Min närstående har en kontaktman som jag kan vända mig till om jag har frågor Min närstående kan lätt komma i kontakt med personalen Min närstående känner sig trygg med hjälpen 4,62 4,42 4,7 4,63 4,0 4,89 4,2 4,47 4,24 4,37 4,10 Totalt sett är jag nöjd med den hjälp jag får 4,00 Maten min närstående får är varierad Personalen har tid att lyssna och samtala med min närstående Min närstående får möjlighet att delta i någon gemensam aktivitet/i veckan Min närstående får den hjälp som han eller hon behöver Min närstående får träffa andra människor Min närstående får information om sina rättigheter och skyldigheter Min närstående har en meningsfull sysselsättning/arbete d 2,7 2,63 4,18 3,80 4,29 3,74 3,94 3,71 4,16 3,40 3,89 3,3 3,38 1,00 1,0 2,00 2,0 3,00 3,0 4,00 4,0,00 Brukarundersökning ekonomisektionen En brukarundersökning har genomförts i ekonomisektionen som riktade sig till brukare som söker socialbidrag. Även i denna undersökning kunde man se en liten försämring sedan förra mätningen, men medelbetyget var ändå mycket högt (4,23). Resultat brukare Besökare vid ekonomisektionen - betyg per påstående enligt skala 1- åren 200 och 2008 = Kvalitetsgaranti Jag får tillräckligt med tid vid besöket hos handläggaren 4,2 4,67 Jag får pengarna inom vardagar efter det att jag beviljats ek 4,44 4,62 Jag får träffa samma handläggare vid mina besök 4,43 4,1 Den överenskomna tiden hålls 4,37 4,8 Blanketten för ansökan om ekonomisk hjälp är lätt att fylla i 4,34 4,44 Personalen har ett vänligt och korrekt bemötande när jag kommer 4,34 4,7 Jag får ett beslut inom en vecka, efter min ansökan om ekonomis Jag får information om mina rättigheter och skyldigheter 3,79 3,81 4,30 4,36 En handläggare finns tillgänglig per telefon för akuta ärenden 3,3 3,47 1,00 1,0 2,00 2,0 3,00 3,0 4,00 4,0,00 12

13 Uppföljning av kvalitetsgarantier Uppföljningen visar att individ- och familjeomsorgen klarar 11 av de totalt 14 kvalitetsgarantierna mycket bra. En garanti har vuxensektionen svårt att klara p.g.a. personalbrist och det är att det ska finnas en handläggare tillgänglig i missbruksvården per telefon mellan Kvalitetsgarantin som gäller information, har brukarna satt ett lågt betyg på trots vissa förbättringar med att ta fram lättläst skriftlig information och förnya informationen på webben. Även garantin om meningsfull sysselsättning har fått ett lågt betyg av brukarna trots att psykosociala sektionen arbetat med förbättringar genom fler aktiviteter utifrån brukarnas behov. Utvärdering av Marknadsgatan 21. Utvärderingen visade att verksamhet var ändamålsenlig efter den målgrupp som har vistats eller vistas där under Ur ekonomisk synvinkel har man klarat verksamheten 2007 utifrån tilldelade resurser samt även klarat den minsta beläggningen på 7% som krävs för att Marknadsgatan inte ska bli dyrare än kostnaden för behandlingshem på annan ort. Förbättringsområden är sysselsättning, aktivering för de boende och kompetensutveckling för personalen. Utvärderingen visade också att beläggningen var ojämn. Under 2008 var den endast 3%. Behovet av platserna var mycket svårbedömt enligt alla berörda i utvärderingen. Efter utvärderingen beslutade socialnämnden att avveckla Marknadsgatan samt ge socialförvaltningen i uppgift att undersöka möjligheterna att rusta upp lokalerna till godkänd standard för permanent boende för personer med samsjuklighet. Utvärdering av Linus & Lina, barnstöd. Sammanfattningsvis visade undersökningen att de barn och ungdomar som har intervjuats och deltagit i Linus & Lina eller Full Koll verkar mycket nöjda. Resultatet visade också att de framförallt hade fått mycket kunskap om missbruk och att de uppskattade att få träffa andra i samma situation. Intervjuerna som gjordes med gruppledaren, sektionschefen och bitr. förvaltningschefen på barn- och utbildning visar att även de tycker att Linus & Lina och Full Koll är en mycket viktig verksamhet och ett bra stöd för barnen och ungdomarna. Behovet av stöd för dessa ungdomar finns, och är omättligt anser de. Trots detta har det varit svårt att hitta/nå barnen av olika anledningar. Detta är inte specifikt för Falköping utan ett problem i de flesta kommuner. Barns Behov i Centrum (BBIC). Under 2008 har socialsekreterarna börjat använda sig av en ny metod för dokumentation och uppföljning. Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn och ungdomar. Det är visionen i Barns Behov i Centrum. BBIC syftar till att stärka barns och ungdomars ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention. Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete och barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån sju behovsområden. Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av barnet. Modellen illustreras med hjälp av en triangel. 13

14 BBIC är ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning som alla kommuner i landet kan få tillgång till. Dokumentationssystemet i BBIC är heltäckande och ger stöd åt socialsekreterarna i deras arbete. Dokumentationen blir mer strukturerad och bättre underbyggd. Det underlättar möjligheterna att följa upp insatser. Barnet och föräldrarna ska fortlöpande få ge sin syn på och kommentera innehållet i all dokumentation. Barnets syn ska särskilt beaktas. ASI (Addiction Severity index) en systematisk intervjumetod för klienter med missbruksproblem Under 2008 har socialsekreterarna börjat använda sig av en ny systematisk intervjumetod. Addiction Severity Index, ASI, är en strukturerad intervju som innehåller frågor som är relevanta för klienters missbruksproblem. Intervjun täcker förutom alkohol- och narkotikamissbruk även andra livsområden som arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och kriminalitet. Vetenskapligt är ASI-intervjun utprövad för grupper av missbrukare. (ESL) = Ett självständigt liv ESL är ett studiematerial för människor med psykossjukdom. Schizofreni är en psykossjukdom. Materialet kan användas i en studiecirkel med flera deltagare. Då har deltagarna stöd av varandra. Vanligast är att ta del av materialet tillsammans med sin kontaktperson. Då blir kursen mer individuellt anpassad. I båda fallen tar man hjälp av andra personer i sin omgivning, till exempel anhöriga. Mål med ESL Målen med en ESL-kurs är stora och viktiga. Så här står det i manualen: Ett friskare liv, med mindre risk för återfall och inläggning på sjukhus Ett fungerande personligt stöd Ett fungerande dagligt liv Mindre symtom Bättre kontakter med andra Bättre problemlösning vid dagliga svårigheter Bättre koncentration och mindre tankestörningar Rikare fritid En sysselsättning som är meningsfull 14

15 Pinocchio Ett pilotprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med IMS. Syftet är att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende. Som metod för förbättringsarbetet kommer enombrottsmetodiken att tillämpas. I projektet ingår 18 team i Pinocchio I och 12 team i Pinocchio II. Deltagarna i teamen kommer främst från förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Från Falköping har personal från socialtjänst, skola och BUP deltagit. Friskvårdssatsning hos nyanlända flyktingar Innefattar fysiska aktiviteter av olika slag, HPB (Hälsoprofilbedöming), individuella råd, cykelträning, avslappningsövningar, rörelsepaus och teori om motion, kost och stress. Friskvårdsatsningen har medfört ökad medvetenhet, bättre matvanor, ökad fysisk aktivitet, minskad rökning och piggare på lektionerna. Fortsättningsvis kommer extra fokus ligga på personer i riskzonen, fortsatta aktiviteter, HPB + uppföljning av dessa och samarbete med föreningar. Personal Resultat medarbetarundersökning Frågorna i nedanstående frågeområden besvarades på en 4-gradig skala. rafen nedan visar andelen positiva, dvs. medarbetare som svarat 3-4 på skalan. Individ- och familjeomsorg 2008 Individ- och familjeomsorg 2007 Falköpings kommun total % 83% 84% 79% 81% 76% 78% 78% 67% 67% 66% 67% 66% 66% 89% 8% 77% 79% 79% 81% 88% 82% 76% 4% Delaktighet & Inflytande Hälsa Ledarskap (närmaste chef) Fysisk arbetsmiljö Jämställdhet & Mångfald Öppenhet - Kommunikation - Samarbete emenskap Kompetens 1

16 Kompetensutveckling enomförda utbildningar under 2008 Detta är ett axplock av utbildningar som personal inom individ- och familjeomsorgen genomgått under Neuropsykiatriska funktionshinder med Nåkkve Balldin, 12 pers Psykiska sjukdomar med Alian Topor, 120 pers od arbetsmiljö med Conny Akterhall, 48 pers IFO Fryshuset, 0 pers Handikappomsorg Brukare Projekt Sunt Liv Hälsoprojektet Sunt Liv, som är riktat till unga med funktionshinder har under hösten gjort en delrapport. Projektet har fått mycket medial uppmärksamhet under året bl.a. gjorde P1 i Riksradion ett trevligt reportage i december om projektet. Uppföljning av kvalitetsgarantier Uppföljningen visar att handikappomsorgen klarar alla kvalitetsgarantierna bra med undantag av avlösarservice om assistansenheten måste rekrytera avlösare, då detta tar längre tid. Under 2008 har man arbetat mycket med att alla brukare ska få en genomförandeplan och den sociala dokumentationen vilket har givit ett bra resultat. Under 2009 ska kvalitetsgarantierna revideras och förnyas vilket är välkommet för handikappomsorgen. Utvärdering av barnverksamheten I handikappomsorgen har tre utvärderingar genomförts under 2008 av barnverksamheten Dessa är: Prästgårdsgatan, Näregården, unghästen och Ällagatan. Nedan redovisas resultatet från barnen/ungdomarna och deras föräldrar. Resultat Näregården Ungdomar på Näregården, medelvärde per påstående Jag får hjälp med det jag behöver Jag får bestämma hur jag vill ha det Jag tycker om vår uteplats Jag tycker om mitt rum Jag har fritidsaktiviteter som jag tycker om Jag sover gott om nätterna Jag tycker om maten Jag har kompisar Personalen är snäll Jag känner mig trygg Jag trivs 4, 4,4 4,6 4,33 4,6 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 16

17 Föräldrar på Näregården medelbetyg på varje påstående Total bedömning Får hjälp med det som behövs Trygghet Utemiljö 3,67 Rum, lokaler 4,33 Fritidsaktiviteter 4,67 Kontakt med personal Delaktig i planering 4,67 Individuell planering Förtroende 4,67 Bemötande 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, Resultat unghästen Barn och ungdomar på unghästen, medelvärde per påstående Jag får hjälp med det jag behöver 3,7 Jag får bestämma hur jag vill ha det 3 Jag tycker om vår uteplats 3, Jag tycker om mitt rum 4,2 Jag har fritidsaktiviteter som jag tycker om Jag sover gott om nätterna 4,7 Jag tycker om maten 3, Jag har kompisar 3,7 Personalen är snäll mot mig 4,7 Jag känner mig trygg 4, Jag trivs 4,2 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 17

18 Föräldrar på unghästen medelbetyg på varje påstående Total bedömning Får hjälp med det som behövs Trygghet 4,8 4, 4,8 Utemiljö Rum, lokaler 3,83 4 Fritidsaktiviteter 4,2 Kontakt med personal 4, Delaktig i planering Individuell planering 3,83 4 Förtroende Bemötande 4,8 4,7 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, Resultat Prästgårdsgatan 14 Brukare på Prästgårdsgatan, medelvärde per påstående Jag får hjälp med det jag behöver 4, Jag får bestämma hur jag vill ha det 4 Jag tycker om vår uteplats 4,18 Jag tycker om mitt rum 4,67 Jag har fritidsaktiviteter som jag tycker om 4,09 Jag sover gott om nätterna 4,44 Jag tycker om maten 3,82 Jag har kompisar Personalen är snäll Jag känner mig trygg Jag trivs 4,4 4,36 4,18 4,27 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 18

19 Föräldrar på Prästgårdsgatan 14, medelbetyg på varje påstående Total bedömning 4,43 Får hjälp med det som behövs 4,21 Trygghet 4,43 Utemiljö Rum, lokaler 4,14 4,14 Fritidsaktiviteter 3,86 Kontakt med personal 4,36 Delaktig i planering Individuell planering 3,92 3,92 Förtroende 4,21 Bemötande 4,64 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, Resultat Ällagatan Resultat barn och ungdomar På Ällagatan har det varit svårt att kunna genomföra intervjuer med barnen/ungdomarna då de p.g.a. sitt funktionshinder har mycket svårt att kommunicera. Intervjuaren som är kunnig inom handikappområdet har försökt iaktta och tolka barnen/ungdomarna på bästa sätt. Personalen har också medverkat vid intervjuerna. Detta ska vägas in när man tolkar svaren. Intervjuaren har ändå upplevt att barnen/ungdomarna uppskattat intervjuerna. Två ungdomar/barn har dock intervjuats och resultatet visar allmänt att de upplevs som nöjda. Av intervjuerna kunde intervjuaren utläsa att barnen/ungdomarna verkade särskilt nöjda med följande: - Personalen är snäll mot mig - Jag tycker om mitt rum - Jag trivs - Jag har kompisar - Jag sover gott på nätterna 19

20 Föräldrar på Ällagatan medelbetyg på varje påstående Total bedömning Får hjälp med det som behövs Trygghet Utemiljö 3,67 Rum, lokaler 4,33 Fritidsaktiviteter 4,67 Kontakt med personal Delaktig i planering Individuell planering Förtroende Bemötande 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, Personal Resultat medarbetarundersökning Frågorna i nedanstående frågeområden besvarades på en 4-gradig skala. rafen nedan visar andelen positiva, dvs. medarbetare som svarat 3-4 på skalan. Området för handikappomsorg 2008 Området för handikappomsorg 2007 Falköpings kommun total % 92% 89% 89% 91% 88% 87% 8% 81% 82% 78% 67% 66% 66% 61% 90% 91% 88% 8% 87% 89% 84% 82% 76% Delaktighet & Inflytande Hälsa Ledarskap (närmaste chef) Fysisk arbetsmiljö Jämställdhet & Mångfald Öppenhet - Kommunikation - Samarbete emenskap Kompetens 20

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen 2012-08-10 1 Innehållsförteckning Varför ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?...3 Ledningssystemets uppbyggnad enligt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Pressmöte 29 maj, 2012 2 Värderingar en central del i Attendo - Omsorg på ditt sätt Kompetens Engagemang Hjälpsamhet 3 Attendos vision Att stärka

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Beslutad av omsorgsnämnden, 2014-04-15, 78 Innehåll Kvalitetsberättelsen... 3 Vad är kvalitet i verksamheten?... 3 Syfte... 3 Fokusområden under 2013... 4 Underlag

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 2011-03-23 Omsorgsnämnden Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Revisionsrapport Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Motala kommun Kerstin Karlstedt December 2012 Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 4.1. Servicegaranti... 7 4.2.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer