kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro"

Transkript

1 Insatsen lärarfortbildning i anslutning till Europatemat inom programmet Skolan i Europa Europa i skolan Management Partnership (GCI-PG-A-FI-DG COMM-No01) FÖRSLAGSINFORDRAN Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO publicerar en inbjudan att lämna förslag för att välja organisationerr som anordnar fortbildning för lärare kring Europatemat läsåret och ssom är berättigade att motta projektbidrag för detta ändamål. Sökande bör noggrant läsa igenom och följa de regler och bestämmelser som anges i denna förslagsinfordran samt i alla övriga handlingar som hänför sig till denna förslagsinfordran. Sista dag för att lämna in förslag: För finansieringen av denna förslagsinfordran har man reserverat sammanlagt euro för att anordna fortbildning om Europatemat för totalt ca 40 lärare. Kontaktperson vid Centret CIMO är: för internationell mobilitet och internationellt samarbete Tiina Karro Adress: PB 343, 0031 Helsingfors Telefon: E-post: Webbplats:

2 SAMMANDRAG SAMMANDRAG MÅL OCH BESRIVNING AV VERKSAMHETEN ALLMÄN BESKRIVNING AV FÖRFARANDET BIDRAGSBERÄTTIGADE SÖKANDEN OCH FUNKTIONER ANSÖKAN SISTA INLÄMNINGSDAG OCH ADRESS DIT FÖRSLAGET SKA SÄNDAS SPRÅK UNDERSKRIFT AV BEHÖRIG PERSON UPPGIFTER OCH DOKUMENT SOM SAKNAS KONTAKTPERSON BUDGET ANSLAG OCH PROJEKTEN NS LÄNGD STÖDBERÄTTIGANDE OCH ICKE STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER YTTERLIGARE INFORMATION BEDÖMNING AV FÖRSLAGEN KRITERIER FÖR BEVILJANDEE AV STÖD UTESLUTNINGSKRITERIER URVALSKRITERIERNA TILLDELNINGSKRITERIER FÖRFARANDEN SOM TILLÄMPAS FÖR DENNA FÖRSLAGSINFORDRAN MOTTAGNINGSBEVIS MEDDELANDE OM BESLUT TILL DE SÖKANDE FINANSIERINGSAVTALEN BETALNING

3 1. MÅL OCH BESRIVNING AV VERKSAMHETEN Programmet Skolan i Europa Europa i Skolan bygger på det förvaltningpartnerskap (Management Partnership) mellan Europeiska kommissionen och Finland som slöts då samarbetsavtalet undertecknades mellan kommissionen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, som även utsetts till underhållsorganisation. Avtalet täcker åren Målet för samarbetet är att effektivisera medlemsstaternas och EU-organens kommunikation så att de kompletterar varandra. Syftet är attutveckla den offentliga debatten om EU-frågor, att mera lyhört lyssna till EU-medborgarnas farhågor och att föra fram EU-frågor på ett konsekvent sätt. Samtidigt kan man skapa synergieffekter mellan medlemsstaternass och EU-organens verksamhet genom att koordinera EU-informationen och -kommunikationen med en gemensamm kommunikationsplan.. I Finland har koordineringsgruppen för förvaltningspartnerskapet gjort upp en kommunikationsplan med särskild fokus på skolvärlden. Målgruppen är lärare och elever och indirekt elevernas föräldrar. Avsikten med programmet Skolan i Europa Europa i skolan är att lyfta fram Europatemat och EU-frågor i skolundervisningen. Lärarfortbildningen som ingår i programmet har som mål attt öka lärarnas Europamedvetenhet samt att få dem att bättre hitta europeiskt studiemateria al och utnyttja det i sin undervisning. Med detta vill man nå en bredare mottagargrupp; lärarna spriderr information till eleverna och deras föräldrar. Med denna förslagsinfordrann vill man hitta nya ochh innovativaa sätt att enligt målen för internationalism i läroplanerna ge Europa-frågornaa bättre synlighet i skolorna. Bidrag beviljas för fortbildning om Europatema för lärare i de allmänna ämnena i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet. Förutom utbildning ska man i projekten också samla in och spara läromedelslänkar på Utbildningsstyrelsens webbplats Länkhåven, där de fritt kan användas av alla. 2. ALLMÄN BESKRIVNING AV FÖRFARANDET BIDRAGSBERÄTTIGADE SÖKANDEN OCH FUNKTIONER Sökanden som har rätt att ansöka om bidrag är fortbildare inom undervisningssektorn och andraa organisationer med specialexpertis på området i Finland. Bidrag kan inte beviljas för finansiering av de sökande organisationernas egenn personalutbildning. Utbildning som kan berättiga till bidrag kan anordnas antingen som en enhetlig kurs eller som utbildning som är uppdelad i flera delar. En del av utbildningenn kan vara distansundervisning. Den totala längden på den stödberättigade utbildningenn ska vara lektioner. Utbildningen ska anordnas under

4 2.2. ANSÖKAN Deltagandet i denna inbjudan att lämna förslag förutsätter att sökanden godkänner förfarandet och de regler som gäller för beviljande av bidrag. Förfaringssätten är öppna och alla sökandenn behandlas lika. De sökande uppmanas att noggrant läsa alla handlingar i inbjudan. Inbjudan att lämna förslag ska lämnas in på ansökningsblanketten och åtföljas av följande bilagor: a) Projektets budget ( bilaga 1 till ansökningsblanketten) b) Försäkran på heder och sambete (bilaga 2 till ansökningsblanketten) c) Eventuella styrkande handlingar (i enlighet med förteckningen i försäkran på heder och samvete) Den elektroniska versionen av handlingarna som ingår till denna förslagsinfordran kan hämtas hämtas på CIMO:s webbplats //www.cimo.fi/program/skolan_i_europa_europa_i_skolan/fortbildning_for_larare/fo r_sokande Ansökningarna kommer att granskas för att säkerställa attde uppfyller kraven beträffande förfaranden, formaliteter och tidsfristerr som anges i förslagsinfordran. Sökande ska särskilt kontrollera att deras ansökan uppfyller följande krav: SISTA INLÄMNINGSDAG OCH ADRESSS DIT FÖRSLAGET SKA SÄNDAS De sökande ska fylla i ansökningsblanketten i sin helhet och så detaljerat och klart som möjligt, så att den kan bedömas korrekt. Ansökningsblanketten måste vara undertecknat och åtföljas av samtliga bilagor och styrkande handlingar. Ofullständiga ansökningar, förslag som inte sänts in på den officiella ansökningsblankettenn eller som sänts in efter det att ansökningstiden har gått ut kommer inte att godtas. Förslagen till insatsen fortbildning för lärare med Europatemat inom programmet Skolan i Europa Europa i skolan ska sändas in i pappersformat i tre exemplar (1 original + 2 kopior) till Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete senast Poststämpelns datum räknas som inlämningsdag. CIMO sänder ett mottagandemeddelande per e-post till den sökande. Ansökningsblanketterna ska sändas till: CIMO/ Tiina Karro PB Helsingfors SPRÅK Ansökningsblanketten ska fyllas i på svenska, finska a eller engelska. 4

5 UNDERSKRIFT AV BEHÖRIG PERSON Dokumenten kan undertecknas endast av den personn som nämns i ansökningsblanketten och som har rättt att ingå juridiskt bindande åtaganden i den sökande organisationens namn. Den ansvariga personen vid den sökande organisationen ska vederbörligen datera och underteckna ansökningsblanketten, dess bilagor och styrkande handlingar UPPGIFTER OCH DOKUMEN NT SOM SAKNAS Ansökningsblanketten, tillhörande bilagor och styrkande handlingar måste vara fullständigt ifyllda. Dokument som saknas ellerr ofullständiga uppgifter leder till diskvalificering KONTAKTPERSON Namnen på de personer som kan kontaktas beträffande operativaa och finansiella aspekter ska anges på formuläret för bidragsansök kan BUDGET Budgetförmuläret måste vara fullständigt ifyllt, daterat och undertecknat, och sammanställt med användning av den mall som finns i bilaga 1 till formuläret för bidragsansökan. Vid projekt, vars bidragsgiltiga kostnader är totalt högst euro ska självfinansieringsandelen uppgå till minst 10 % av projektets understödsberättigade kostnader. Vid större projekt ska självfinansieringsandelen utgöra minst 2 % av dessa kostnader. Om organisationen under samma ansökningsomgång lämnar in flera projektansökningar ska självfinansieringsandelen vara minst 2 %. Efter det att förslaget har utsetts för finansiering finansieringsavtal. blir budgeten en del av ett separat ANSLAG OCH PROJEKTENS LÄNGD För finansieringe en av denna förslagsinfordran har man reserveras totalt euro för anorndande av fortbildning i anslutning till Europatemat för ca 40 lärare. Utbildningen kan ordnas antigen som en enhetlig kurs eller uppdelad i flera delar. En del av utbildningen kan även vara distansundervisning. Längden på de totala stödberättigade utbildningarna ska totalt omfatta lektioner. Utbildningarna ska anordnas under perioden Bidrag kan beviljas till flera projekt enligt ansökan. Det beviljade bidraget per projekt kan variera mellan och euro. Projektet ska enligt bestämmelserna 1 om projektens storlek ha en självfinansieringsandel på 10 % eller 2 %, som bl.a. kan inbegripa lönekostnader. 1 Se punkt Budget.

6 STÖ ÖDBERÄTTIGANDE OCH ICKE STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER För att kostnader ska vara stödberättigande måste de uppfylla följande allmänna kriterier: a) De ska ha uppkommit under den period då kostnader är stödberättigande i enlighet med vad som anges i det särskilda avtalet. b) De ska ha anknytning till det ämne som avtalet avser och förutses i den budgetberäkning som fogats till förslaget. c) De ska krävas för genomförandet av den verksamhet som avtalet omfattar. d) De ska vara möjliga att identifiera ochh kontrollera, vara registrerade i stödmottagarens bokföring och fastställda i enlighet med gällande redovisningsstandarder i det land där stödmottagaren är etablerad och enligt stödmottagarens normala kostnadsredovisning. e) De ska uppfylla kraven i tillämplig skatte- ochh sociallagstiftning. f) De ska vara rimliga, motiverade och uppfylla kraven på sund ekonomisk förvaltning i synnerhet när det gäller ekonomi och effektivitet. Stödmottagarens interna redovisnings- och revisionsförfaranden måste medge direkt avstämning av de kostnader och intäkter som deklarerats för verksamheten med motsvarande räkenskapsutdrag och verifikationer. Stödberättigade kostnader är utgifter för planering och förvaltning av projektet (dock inte kostnader för sammanställande av ansökan), marknadsföringskostnader, föreläsararvoden, föreläsarnas rese- och inkvartering gskostnader, deltagarnas kostnader för resor och kost samt eventuella hyror för kurslokaler. Bidrag beviljas högst 40 euro per deltagare i utbildningen. Rese- och kostkostnadernas andel utgör ett beräknad standardbelopp på 100 euro per deltagare. Deltagandet i fortbildningen ska vara avgiftsfritt förr deltagarna. Deltagarnas resekostnader ersätts för resor som överstiger 1 km. Utbildningsproducenten (fortbildningsorganisationen) är däremot inte skyldig att ersätta kursdeltagarnas vikarie- och löneutgifter på grund av fortbildningen, inte hellerr kan de inkluderas i projektkostnaderna. För ersättningen av dessa kostnader förhandlar deltagarna själva med sin arbetsgivare. Fortbildningskurserna kan ingå som en del i en större helhet. påvisa att insatsenn inte får finansiering från andra källor. Bidrag kan inte beviljas för finansiering av fortbildning av den egen personal. Den sökande ska kunna sökande organisationens 6

7 I den vägledande listan nedann anges icke bidragsberättigande kostnader: Icke stödberättigande kostnader Kapitalavkastning Skuld och serviceavgifter Avsättningar för eventuella förluster eller skulder Räntekostnader Osäkra fordringar Kursförluster Mervärdesskatt Kostnader som stödmottagaren deklarerar och täcks av en annan åtgärd eller arbetsprogram som mottar EUbidrag Oskäliga och omotiverade utgifter Kommentarer Utom om stödmottagaren kan visa att skatten inte återbetalas YTTERLIGARE INFORMATION Ytterligare information om programmet och förslagsinfordrann ger programsakkunnig Tiina Karro tfn BEDÖMNING AV FÖRSLAGEN 3.1. KRITERIER R FÖR BEVILJANDE AV STÖD Alla inlämnade ansökningar undergår en validitetskontroll. Villkoren för beviljande av stöd är 1. att förslaget har gjorts upp på en ansökningsblankett som har fyllts i i sin helhet på maskin och är vederbörligen daterad och undertecknad, 2. att förslaget har fyllts i på svenska, finska eller engelska, 3. att förslaget har lämnats in inom utsatt tid, 4. att en försäkran på heder och samvete har bifogats förslaget, och är vederbörligen daterad och undertecknad,. att den sökande organisationen är en fortbildare inom undervisningssektorn eller annan organisation med specialkunskap på området, 6. att bidraget som söks är mellan och euro och att förslaget innehåller en tillräcklig självfinansieringsandel i projektets helhetsbudget. Se Förslag som inte uppfyller dessa krav kommer inte att gå vidare till fortsatt bedömning. 7

8 3.2. UTESLUTN NINGSKRITERIER Sökande måste kunna visa att de befinner sig i en sund ekonomisk och juridisk situation. De utesluts från deltagande i förslagsinfordran om dee 2 1. är försattaa i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller avbrutit sin näringsverksamhet, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar eller författningar, 2. har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnenn dom, 3. har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen som på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten, 4. inte har fullgjort sina skyldigheter att betala lagstadgad skatt och lagstadgade socialskyddsavgifter,. i en lagakraftvunnenn dom har dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen, 6. efter ett upphandling gsförfarande eller förfarande för beviljande av bidrag från gemenskapsbudgeten har konstaterats bryta mot de avtalsenliga skyldigheterna på ett allvarligt sätt. De styrkande handlingar som behövs i detta avseende är sökandens försäkran på heder och samvete att den inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 93 och 94 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget och att den sökande har tillräckliga finansiella resurser för att kunna genomföra projektet under hela projektperioden. Förslag som inte uppfyller kraven i uteslutningskriterierna kommer inte att gå vidare till fortsatt bedömning. 3.3 URVALSKR RITERIERNA 1. Om förslaget uppfyller kraven i uteslutningsk kriterierna kontrolleras om sökanden uppfyller urvalskriterierna för att motta ett bidrag från kommissionen, dvs. om de ekonomiska och operativa kraven är uppfyllda. Följande inslag kontrolleras:att sökanden har tillräckligt omfattande och stabila finansiella resurser för att för genomförandet av den föreslagnaa verksamheten 2. Att sökanden har den operativa förmågan och tillräcklig erfarenhet för att kunna genomföra den utbildning som planeras i ansökan. Förslag som inte uppfyller dessa krav kommer inte att gå vidare till fortsatt bedömning. I detta avseende krävs de styrkande handlingar: som anges i punkt ansökningsblanketten och de bilagor som anges i blanketten. i 2 Artikel 93 i förordningen om medelförvaltning, vilken tillämpas på EG:s allmänna budget. 8

9 3.4. TILLDELN NINGSKRITERIER Om förslaget uppfyller ovanstående krav poängsätts det på grundval av en kvalitativ bedömning. Maximiantalet poäng är 110 och förslaget bör få minst 0 poäng för att underställas fortsatt bedömning. Ansökningar som inte får ett enda poäng i punkterna a eller b,.går inte till fortsatt behandling. Poängsättningen vid den kvalitativa bedömningen sker enligt följande prioriteringar: a) Är projektets mål relevanta i förhållande till programmets mål? Hur väl uppfyller utbildningens struktur och genomförandesätt dessa mål? Stöder de utsedda utbildarna och samarbetsparterna förverkligandet av målen? (20 poäng) b) Hur väl syns Europatemat och EU i projektet? Har nsamlingen av läromedel planerats på ett förnuftigt sätt? (20 poäng) ) c) Hur väl har projektets kvalitetssäkringg och effekt planerats? Är måtten relevanta? Hur väl är uppföljningen och utvärderingen av projektet planerade? (10 poäng) d) Hur väl når marknadsföringen den avsedda målgruppen? Är marknadsföringsplanen tillräckligt effektiv för att få med deltagare i utbildningen? (1 poäng) e) Stöder de enskilda utbildningarnas mål, strukturr och genomförandesätt förverkligandet av hela projektets mål? Motsvarar utbildningarnas innehåll inbjudan att lämna förslag med åtföljandee bilagor? (1 poäng) f) Har de gränser som angetts i anbudsinfordran och dess bilagor iakttagits då man gjort uppbudgeten? Är den utbildning som ska anordnas konsekvent och förenlig med budgeten? Är projektets budget realistisk med tanke på målen? (10 poäng) g) Den sökande organisationens tidigare erfarenhet av att anordna lärarfortbildning. (10 poäng) h) Utbildningens regionala täckning ( poäng) och anordnande på både svenska och finska ( poäng). Ansökningarna behandlas av en urvalskommittéé som kommer att bestå av tre representanter för personalenn på Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO 9

10 4. FÖRFARANDEN SOM TILLÄMPA AS FÖR DENNA FÖRSLAGSINFORDRAN 4.1. MOTTAGN NINGSBEVIS Efter det att ansökningstidenn har löpt ut, kommer Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO att per e-post sända ett mottagningsbevis till den sökande MEDDELA ANDE OM BESLUT TILL DE SÖKANDE Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO kommer skriftligen att underrätta alla sökande individuellt om de beslut som har fattats beträffande deras förslag. Namnen på de sökande som slutlistats kommer att publiceras på CIMO:s webbplats: //www.cimo.fi/program/skolan_i_europa_europa_i_skolan 4.3. FINANSIER RINGSAVTALEN Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO förbehåller sig rätten att tilldela ett bidrag som är mindre, men inte större, än det belopp som den sökande har begärt. Projektets finansieringsavtal görs upp för 11 månader åt gången. Till de sökande som valts till bidragsmottagare sänder Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO två kopior av finansieringsavtalet. Personen som har angetts i ansökningsblanketten som den sökandes lagliga representant bör vederbörligen underteckna avtalet. Bidragsmottagarna får en kopia av finansieringsavtalet undertecknat av direktören för Centret för internationell mobilitet och internationel llt samarbetee CIMO. Avtalen träderr i kraft den dag då bägge parterna har undertecknat dem. Projektet ska varaa slutfört före Bidragsmottagarna förbinder sig att ansökningsblanketten. anordna dee utbildningar som de uppgett i 4.4. BETALNIN NG Bidraget betalas i två rater. En förskottsrat påå 70 % betalas efter det att både projektansökarenn och CIMO har undertecknat finansieringsavtalet för projektet. Efter det att projektet har slutförts ska en rapport över verksamheten lämnas in. I det sambandet granskas projektets faktiska kostnader. Slutraten, maximalt 30 %, betalas efter det att CIMO har godkänt slutrapporten. 10