KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport Taxa, färdtjänst 7 Stiftelsen Ljungås, tillskjutande av kapital 8 Ekonomiska förmåner till förtroendevalda 9 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 10 Svar på motion att tillsätta en arbetsgrupp som utreder ersättning till förtroendevalda 11 Slutredovisningar investeringsarbeten 2001, tekniska nämnden 12 Revidering av regler för internhyror 13 Redovisning av motioner Beredning/Information 1. Information, utbildningsnämndens ekonomiska utfall Information, arbetsmarknadsavdelningen, Bengt Andreasson 3. Studiebesök Hantverkaren

2 Kommunstyrelsen (22) Plats och tid Kommunkontoret, Vårgårda, onsdag kl Beslutande Christer Forsmark (s) ordförande1 Aina Andersson (s)1 Per Johansson (s) 1 Göran Augustsson (kd) 1 Inga-LenaTellström (kd)1 Anneli Hermansson (c) 83-91, Kristina Gunnarsson1 Bjarne Isaksen (m)1 Bertil Olsson (m) 1 Leif Carlsson (c) Linda Billberg, planeringssekr, 88 Övriga deltagande Annelie Fischer, utbildningschef, 961 Anders Lennermo, utbildningsnämndens ordf. 961 Bengt Andreasson, arbetsmarknadschef, 97 Erik Kjellberg, VD, Vårgårda Bostäder AB, 981 Kjell Karlsson, kommunchef Gunilla Richardsson, sekreterare Bjarne Isaksen1 Kommunkontoret, Vårgårda, måndag kl Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter 1 Sekreterare Gunilla Richardsson1 Paragrafer Ordförande Justerande Christer Forsmark Bjarne Isaksen Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för 1 Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Vårgårda1 Gunilla Richardsson

3 Kommunstyrelsen Kommunförbundet Sjuhärad Sven-Åke Mökander Ks 83 Dnr KS02/ Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet Ärendebeskrivning Kommunförbundet Sjuhärad har uppmanat medlemskommunerna, , att utreda och lösa frågan om föreningsbidrag för ungdomsverksamhet och återrapportera till kommunförbundet under Samtliga kommuner i området ger bidrag till föreningar som har säte i kommunen. Borås och Ulricehamns kommuner ger bidrag för föreningsmedlemmar som är bosatta i kommunen, medan övriga Sjuhäradskommuner ger bidrag för alla medlemmar oavsett var de är bosatta. Det är juridiskt korrekt att beräkna bidraget på båda sätten. Kultur- och fritidschef Sven-Åke Mökander har yttrat sig, dat Beredningsförslag Kommunstyrelsen bifaller Sven-Åke Mökanders yttrande dat Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

4 Kommunstyrelsen Borås kommun Pierre Bolvede Ks 84 Dnr KS02/ Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden Ärendebeskrivning Sjuhärads kommunalförbund gjorde under våren en förstudie om regionalt avfallssamarbete. I korthet kan man säga att den kom fram till följande: Vad kan vi samarbeta om: Hushållsavfall Behandlingsanläggningar (biologisk, förbränning, deponier) Slam Utökat ansvar för farligt avfall Möjligen ta på oss ett visst ansvar för returförpackningar. Engagera sig i verksamhetsavfallet Motiv för samarbete: Renhållningen håller på att bli allt mer komplex och behov av investeringar är stora i framtiden. Kompetensförsörjning Spetskompetens Administration Ekonomi Behandlingsanläggningar Erfarenhetsutbyte Tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar Samarbetsformer: Avtalsreglerat samarbete Kommunalt bolag Kommunalförbund

5 Kommunstyrelsen forts. Ks 84 För och nackdelar: Större samverkan Avtals samverkan Säkrare resurser Kan medföra en längre planeringshorisont Mindre beroende av konsulter Minskat kommunalt självstyre Osäker spotmarknad Planeringen kan bli mer svängig Större beroende av konsulter Kommunalt självstyre Vårgårda kommun tillstyrkte arbetsgruppens förslag att fortsätta utredningen av avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden. Borås kommun håller bl.a. på att starta bygget av en avfallsförbränningsanläggning och vill nu ha avsiktsförklaringar av kommunen om man verkligen är beredd att ingå i ett samarbete eller ej. Detta föregriper delvis den fortsatta utredning som pågår, men ger möjligen utredningen en större legimitet. Borås kommun önskar en avsiktsförklaring från kommunerna i Sjuhäradsregionen med svar på följande frågeställningar: Är kommunen beredd att teckna någon form av långsiktiga samarbetsavtal eller skapa en gemensam organisation i avfallsfrågor? Är kommun beredd att teckna långsiktiga avtal inom specifika områden t.ex. deponering rötning - avfallsförbränning? För att klara av de krav och de investeringar som behövs i framtiden finns det två huvudspår att välja på: Att ingå i någon sorts förbund inom en region eller att göra avtal med en eller flera aktörer på marknaden. Oavsett förbund eller avtal bör långsiktighet vara det man siktar mot för att planering av avfallshanteringen skall bli så god som möjligt och för att man skall kunna styra mot givna mål. Beredningsförslag Vårgårda kommun svarar ja på båda frågeställningarna från Borås kommun. Formen för samarbete och/eller för avtal inom specifika områden är klart beroende av vilka de ekonomiska och övriga villkor som dessa kommer att innehålla.

6 Kommunstyrelsen forts. Ks 84 Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

7 Kommunstyrelsen Ks 85 Delegationsärenden Anmäles delegationsbeslut enligt nedan: Förköp nr Färdtjänst nr 7-8 Anställningar Kjell Karlsson 2-4 Anmäles och lägges till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Ks 86 Meddelanden Dnr KS02/ Valda revisorers granskning av resursanvändning och resultat i grundskolan. Dnr KS02/ Skrivelse till utbildningsnämnden, , ang. förskola för 4-5 åringar. KS02/ Kommunförbundet Sjuhärads protokoll Dnr KS01/ Länsstyrelsens samrådsyttrande över lokalt investeringsprogram Dnr KS02/ Länsstyrelsens förordnande av ombud enl. begravningslagen, Svenska kommunförbundets skrivelse ang. kommunerna och bredbandsutbyggnaden. Dnr KS02/ Länsstyrelsens meddelande , återkallelse av ansökan om tillstånd enl. miljöskyddslagen till militär verksamhet vid Remmene skjutfält. Meddelas och lägges till handlingarna.

9 Kommunstyrelsen Ks 87 Dnr KS02/ Halvårsrapport 2002 Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har tillsammans med nämnder och förvaltningar upprättat en halvårsrapport per En halvårsrapport är inget annat än ett periodiserat bokslut, i Vårgårdas fall för perioden 1/1-30/6. I en halvårsrapport jämförs perioden med samma period föregående år. I rapporten lämnas också en prognos över förväntat utfall per Vårgårda kommun redovisar 2002 ett resultat för de första sex månaderna på 6,0 mkr. Jämfört med samma period under år 2001 är det en förbättring med 3,8 mkr. Resultatet uppgick då till 2,2 mkr. Det förbättrade resultatet har i kombination med kommunens relativa låga investeringsvolym under perioden (4,1 mkr) inneburit att både kommunens soliditet och likviditet har förbättrats jämfört med 2001 års halvårsbokslut. Beredningsförslag Kommunfullmäktige föreslås godkänna halvårsrapporten. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

10 Kommunstyrelsen Ks 88 Dnr KS02/ Taxa, färdtjänst Ärendebeskrivning När Vårgårda kommun går med i Västtrafiks beställningscentral för anropsstyrd trafik måste taxan för resenärernas egenavgift ändras. Anledningen till detta är att det i Planetsystemet inte är möjligt att låta resenärerna som i nuläget betala en viss procent av taxameterbeloppet. Taxan måste i stället grundas på kollektivtrafikens zontaxa. Partille och Kungälvs kommuner gick med i Västtrafiks beställningscentral i april respektive maj år Resenärerna i dessa kommuner betalar en avgift motsvarande kontantpriset på en biljett i kollektivtrafiken + ett tillägg på 50%. Förslaget är att även Vårgårda kommun låter färdtjänstresenärerna betala samma avgift som priset på en kontantbiljett + ett tillägg på 50%. För resenärerna innebär detta att de alltid vet vad resan kommer att kosta. Egenavgiften för resenärerna kommer att bli i stort sett lika stor som den var innan Vårgårda Taxi höjde sina priser Till ett specifikt resmål kan egenavgiften bli något dyrare eller något billigare beroende på var i zonen resenären ska åka. Egenavgiften höjs om Västtrafik höjer sina priser för kontantbiljetterna. Exempel på egenavgifter för den enskilde resenären om denne betalar samma pris som en kontantbiljett + 50%: Inom Vårgårda samhälle: 24 kronor Från Vårgårda till Östadkulle: 36 kronor. Från Vårgårda till Herrljunga: 48 kronor. Från Vårgårda till Alingsås: 60 kronor. Som jämförelse så betalade en resenär (innan Vårgårda Taxi höjde sina avgifter ) ca kronor för att resa inom Vårgårda samhälle och ca 60 kronor för att resa från Vårgårda till Alingsås.

11 Kommunstyrelsen forts. Ks 88 Beredningsförslag Taxan för Vårgårda kommuns färdtjänstresenärers egenavgift ska vara samma som priset för Västtrafiks kontantbiljetter + 50%. I kommunstyrelsen Planeringssekr. Linda Billberg redogör för den nya taxan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Fr o m 1 okt skall taxan för Vårgårda kommuns färdtjänstresenärers egenavgift vara samma som priset för Västtrafiks kontantbiljetter + 50 %.

12 Kommunstyrelsen Skogssällskapet Kjell Karlsson Ks 89 Dnr KS02/ Stiftelsen Ljungås, tillskjutande av kapital Ärendebeskrivning Stiftelsen Ljungås 1800-talshemman bildades 1992 genom en överenskommelse mellan Vårgårda kommun, Svenska Naturskyddsföreningen och Stiftelsen Skogssällskapet. Stiftelsen skall äga och förvalta det naturreservat som bildat för fastigheten Ljungås 1:1. Stiftelsen har svårt att klara sin ekonomi utan årliga driftsbidrag eftersom man inte har något eget kapital utan istället en låneskuld till Västkuststiftelsen på kr (jämför skrivelse från Stiftelsen Ljungås). Stiftelsen har dessutom ett privat lån på kr. På bägge lånen betalas 5 % ränta. Västkuststiftelsen har meddelat Skogssällskapet och kommunen att man är beredd att avskriva sitt lån under förutsättning att Skogssällskapet och kommunen vardera tillskjuter kronor till Ljungåsstiftelsen. Skogssällskapet meddelar i skrivelse att man är positiv till Västkuststiftelsens erbjudande om kommunen också är beredd att tillskjuta kronor. Beredningsförslag Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunen är beredd att tillskjuta kronor till Stiftelsen Ljungås under förutsättning att Västkuststiftelsen och Skogssällskapet avskriver lån resp. tillskjuter motsvarande kapital. Kommunstyrelsens beslut Kommunen är positiv till Västkuststiftelsens erbjudande om samtliga parter tillskjuter kapital. Innan frågan tas upp till slutligt beslut bör parterna närmare diskutera hur kapitaltillskottet skall användas, stiftelsens löpande driftskostnader o s v.

13 Kommunstyrelsen Ks 90 Dnr KS02/ Ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Vårgårda kommun Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade , att tillsätta en arvodesberedning för att revidera arvoden och ersättning för förtroendevalda inför kommande mandatperiod Arvodesberedningen har utgjorts av Leif Carlsson (c), Margareta Johansson (s) samt Göran Hernberger (m). Från personalavdelningen har Gun Rydetorp deltagit. I kommunstyrelsen Annelie Hermansson (c) föreslår att ersättning till kommunstyrelsens ordförande utgår med 10,5 x prisbasbeloppet och kommunstyrelsens vice ordförandes ersättning utgår med 9,5 x prisbasbeloppet dividerat med 2. Om prisbasbeloppet ändras mindre än 3 % skall ersättningen ändå höjas med 3 % för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Socialnämndens och utbildningsnämndens ordförandes ersättning skall vara 1,5 prisbasbelopp. Kristina Gunnarsson (fp) tillstyrker Annelie Hermanssons förslag men socialnämndens vice ordförande skall ha 30 % av ordförandearvodet. Bertil Olsson (m) och Inga-Lena Tellström (kd) tillstyrker Kristina Gunnarssons förslag. Leif Carlsson (c) tillstyrker arvodesberedningens förslag.

14 Kommunstyrelsen forts. Ks 90 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på dels arvodesberedningens förslag och dels Annelie Hermanssons förslag med Kristina Gunnarssons tillägg och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Annelie Hermanssons förslag med Kristina Gunnarssons tillägg. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande skall vara 10,5 x prisbasbeloppet. Årsarvode för kommunstyrelsens vice ordförande skall vara 9,5 x prisbasbeloppet, dividerat med 2. Ersättningen till ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelsen skall årligen garanteras höjas med 3 % även om prisbasbeloppet förändras mindre än så. Socialnämndens och utbildningsnämndens ordförandes årsarvode skall vara 1,5 prisbasbelopp. Socialnämndens vice ordförandes årsarvode skall vara 30 % av ordförandearvodet. I övrigt enligt arvodesberedningens förslag.

15 Kommunstyrelsen Ks 91 Dnr KS02/ Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Ärendebeskrivning Arvodesberedningen som tillsattes av kommunfullmäktige , hade, förutom att se över ekonomiska förmåner till förtroendevalda, uppdrag att se över pensionsförmåner m m betr. deltidsengagerad (50 %) förtroendevald. Beredningsförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda gäller fr o m för förtroendevald som innehar uppdrag efter Dessa bestämmelser om pension skall senare kompletteras avseende 14 (samordning med socialförsäkringsförmåner m m) och de övriga delar som berörs därav. PRF-KL upphör att gälla för sådan förtroendevald som omfattas av ovanstående bestämmelser. Vid tillämpning av PBF 10 mom 3 (samordning mellan visstidspension och inkomster) gäller följande: talet X i PBF 10 mom 3 första stycket skall utgöra 1 prisbasbelopp. Som övergångsbestämmelse för deltidsengagerad förtroendevald gäller att tid skall tillgodoräknas för mandatperioden

16 Kommunstyrelsen forts. Ks 91 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

17 Kommunstyrelsen Ks 92 Dnr KS01/ Svar på motion att tillsätta en arbetsgrupp som utreder ersättning till förtroendevalda Ärendebeskrivning Socialdemokraterna lämnade en motion till kommunfullmäktige , där de föreslog att en arbetsgrupp tillsätts som utreder hur man på ett bra sätt ersätter de förtroendevalda, så att ingen förlorar pension på grund av sitt uppdrag. Arvodesberedningen som kommunfullmäktige tillsatte , har även utrett denna fråga. Beredningsförslag Motionen anses besvarad i arvodesberedningens förslag till ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Vårgårda kommun. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

18 Kommunstyrelsen Ks 93 Dnr KS02/ Slutredovisningar investeringsarbeten 2001, tekniska nämnden Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har gjort slutredovisningar av följande investeringsprojekt: Kullingshemmet Under åren har ändringsarbeten utförts på Kullingshemmet. Anslag kr år 1998, reducerades 1999 med kr. Bokförd kostnad kr. Ledningsplats/brandstation Total kostnad tkr minus bidrag från Räddningsverket tkr. Tillgängliga kommunala medel 900 tkr. Överskridande med kr. Ombyggnad Centrumhuset etapp 3, hotell- och kommunentré m m. Tillgängliga medel tkr. Summa kostnader tkr. Överskridande med kr. Tekniska nämnden har behandlat ärendet Beredningsförslag Slutredovisningen godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

19

20 Kommunstyrelsen Ks 94 Dnr KS02/ Revidering av regler för internhyror Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har , reviderat reglerna för internhyror daterade Ändringen innebär bl a att kommunens lokaler skall blir mer tillgängliga för allmänheten när förstahandshyresgästen inte använder dem. Texten i reglerna som utgår är överstruken och ny text inlagd med kursiv stil. Beredningsförslag Godkänna revideringen av regler för internhyror. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

21 Kommunstyrelsen Ks 95 Dnr KS02/5 030 Redovisning av motioner Kommunstyrelsen skall på fullmäktiges sammanträde i februari och september varje år redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Beredningsförslag Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

22 Kommunstyrelsen Ks 96 Information, utbildningsnämndens ekonomiska utfall Utbildningschef Annelie Fischer presenterar sig för kommunstyrelsen. Utbildningsnämndens ordförande Anders Lennermo informerar om utbildningsnämnden ekonomi

23 Kommunstyrelsen Ks 97 Information, arbetsmarknadsavdelningen Arbetsmarknadsavdelningens chef Bengt Andreasson informerar om hur avdelningen arbetar.

24 Kommunstyrelsen Ks 98 Studiebesök, Hantverkaren Kommunstyrelsens ledamöter gör ett studiebesök på kv. Hantverkaren. Erik Kjellberg, VD, Vårgårda Bostäder AB, guidar på området.

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Kommunfullmäktige 2003-04-10 Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp)

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp) TRANÄS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (25) Sammanlrädesdalum 2009 12 01 Plats och tid Tranås, kl 09:00-12:20 Beslutat Anders Wilander (m) ordförande Mats Antonsson (kd) tjänstgörande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer