ARVIKA KOMMUN. SLUTRAPPORT "Klassbol - Glafsfjordens pm-la" Journalnr Onr StOdmottagare: Klassbols Batklubb Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... ... ARVIKA KOMMUN. SLUTRAPPORT "Klassbol - Glafsfjordens pm-la" Journalnr 2009-3049. Onr 2009017 StOdmottagare: Klassbols Batklubb Sida 1"

Transkript

1 "Klassbol - Glafsfjordens pm-la" Journalnr Onr StOdmottagare: Klassbols Batklubb Sida 1 Sammanfattoing av projektet. Var primara tanke i projektet "Kla bol-glafsfjordens pm-ia" var att, moo ett levande. val omnande oeb aktivt hamnomrade i KHissbol som nay tillsammans moo naringsliv Arvika kommun oeb ortsbor skapa aktiviteter. framtid tro oeb optimi m i Klassbolsbygden. I d tta inkluderas bade b okare/turister. sommarboende oeh [astb ende i alla ldrar. I detta projekt valde vi att, i planering Deb genomforande fokusera pa den ga thamn moo agbrytare sam vi sag om en nodvandig utgang punkt for hela projektiden. Hiir ville vi skapa mojligheter for batturister art Higga till for besok i art D oeh bos Daring idkare. Har ville vi aml ortsbor foretagare oeb ungdomar till en inkjuderande motesplats for olika behoy oeh intressen. I projektbeskrivningen krev vi bl.a. Projektets mal Har vill vi bertitta om maletfor hela var projektidi. Nedanstaende om/attar darjor bade nuvarande projekt och de kommande planer som vi. er om onskvarda i projektet.jbrlangning men som inte ekonomi kt el/er per: onellt ryms ijoreliggande projekt. Vi vil/ utveckza ochforsttirlea "iiringslivet genom att befintliga serviceforetagfgrfier kunder genom att vi hailer kvar turi terna i.k1assbolsomradet. Vill vi att nyaforetag ska etableras och att nya luristntiringar ska utvecklas. Vi vill tiven att Klas bol ska bli en mer attraktiv ort all bo och arbeta i vi/kef lean medfora aft dven foretag i andra branscher tin turistntiringen kan finna del intressant att elablera sig pa orten Vi villframja tllrismell ivai' bygd, genom attforadla och utveckla den turism som redanfinns. Vi vill att en okad del av besokarna, som kommer till Klassbol Linnevdveri ska upptticka mer av bygden notur och kulturhistoria. Vi vill att ett oieal antal h1.lsbilsresentirer stannar och overnattar i Kia sbot. Vi vill attfier av dem som idag turistar med bat i Glafsfjord n ska slanna i Klassbol i en giislhamn med moderna. anittira jaciliteter. Vi viz!/ornya och utveckla bygden genom att gora hamnen till en plats jor spannande fritidsaktiviteler och kulfurella handelser badefor turister ochjor bofasta. Nar batlurister kommer till Arvika soderifran, sa ar Klassbol for ta anhalten om ger eft /orsta intryck av vad kommunen 80m helhet har att erbjuda. Vi vill vitalisera orten med hjalp av de ovan niimnda nlitverkstrlif/arfor!oretagare, ibland utolcade till "bytraffar" dar bade allmtinhet och organisationer inbjuds. n..u~l,vl - lafi fj r r 2 9]7 J 1 B Jubb i sanwi>ete ARVIKA KOMMUN

2 , KUissbol - Glafsfjordens par-ia" Journalor , Dnr StOdmottagare: KHissbols Batklubb Sida 2 Vi vill inkludera ortens unga, vilka redan nu har sin naturliga motesplats i hamnomradet i en kreativ proces dar deras ideer och tankar bur tillvaratagna i utveckjingen av Mule gasthamnen och sjalva orten Klassbol. Vi vii! utveckla och bevara det lokala natur- oclj kultllrarvet. Klassbolsviken har genom arhundraden varit en viktig mote - och handelsplal med en aktiv hamn {inda till50-talet. Har finns en rik indu trihistoria somjoredomligtforvaltats av hembygdsjoreningen med en mangd gamlafotografier och en rik dokumentajion. Vi vill skapa mojligheterfor att aktivera det kulturarv somfinns kring hamnen och gora det fillgangligt for en bred allmtinhet. Vad genomforde vi och vad blev resultatet? D n stofa aktiviteten har handjat om att forbereda for genomfora ilirankrings- och anslutning arbeten amt 'ngarb ten nar de gallef den v30'brytande ga tbrygga som ar sjalva navet i projekt t. En mangd medlemmar ungdomar oeh andra intr er de har lagt ner int Illindr an ca 2500 timmar av frivilligt arb t. KHissbols batklubb har oeksa atsat sammanlagt 75000:- kronor ur egen kassa for framst forstarkning arbeten, vilka upptaektes nar arbetet med forankring av gastbryggan vai paborjats. Verksamhetsdag ok samt fotoredovisning sam i sig beskriv r projektets process bifogas. Resultatet ar en funktionel1, tilltalande oeh vindskyddad angoringsmojli het for batgast r med flytetyg i alla storlekar oeh fasoner. Dartill har, se bilder, raddningstjansten i samband m d raddningsinsatser pa Glafsfjorden kunnat anvaoda den vagbrytande ga tbryggan for ilandforande av skadad batturist. Sarskilt uppskattade den vlinland ambulan personalen den hanclikappanpasning av bryggan sam klubben utlort oeh sam gjorde att ambl1jansbaren ktmde foras linda ut till raddningsbaten! Av stor betyd lse bade for batfolk oeb raddningsin at er lit aven de sjosattnings- oeh landstigningsbryggor som tillverkats oeb sjosatts under projekttiden. De informationsinsatser som varit en del av projektet kommer vi nag framst att se 'resultaten' av under kommande ar. Vi boijade med att skapa en hem ida ror KHissbol Bfttklubb (www.klassb lsbatklubb.s ) for att kunna visa a.uman information om Klassbol ochhamnen men aven Tor att k'uj1oa visa hur projektet framskr d. Vi bar tillverkat oeh satt upp en gedigen in rmatio stavja (se bild) vid hamnen dar bade orienteringstavlor, info om orten amt am projektet lit en viktig del av vaikomn det till orten. Det tryekta informationsmateria.1 som framstallts oeh tryckts upp hoppas vi skalj spridas ut over landet oeb dar viilkomna alit fler att besoka Klassbol - Glafsfjordens parla! hoi - la~ fjordens paria', pr ~e OOJ Batklubh i. bet~ m d: oo... )7. nr 2 ARVIKA KOMMUN

3 SLUTRA PORT 'KUissbol - Glafsfjordens pacla" Joumalnr , Dnr St dmottagare: Klassbols Batklubb ida 3 Naringslivet, framst serviceforetag, lanthandel pizzeria, cafe och det stora besoksmaiet Klassbols Linnev~veri har uppskattat vara str~vanden mycket oeh bertittar om bade upplevda oeh forvantade okningar av besok oeh ornsattning. Turismeo hac definitivt okat, framst i form av okat antal tilliiggningar oeh overnattningar vid var fantasti ka gastbrygga. Manga ac d som redan uppuiekt oeh uppskattat denna mojlighet till ovemattnincr med atfoljande besok hos ortens naringsidkare. Batklubbsmedlemmar som bor med utsikt over hamnomrad t, hac fors5kt statistikfora okningen oeh hac enligt anteekningarna kunnat konstatera art gastbatarnas antal under sasongen har Hingt mer an fdrdubblats. Till turismens nytta riiknar vi oeksa defs var nya inforrnationstavla, del det informationsmateriaj sam tagits fram som marknad fdringsmarerial riktat frarnst till batturister. Se Bilaga. Vi har oeksa genomfdrt sarskilda ungdom traffar dar de unga sjaiva tall ange inriktning n oeb det blev till en r Jill badflotte, vilken under 2011 komm r att komplerteras enligt ungdomarnas egna onskemal. Vi glads bade At aktiviteten i sig oeb At det engageman som ungdomarna uppvisat. Foretagama sarnlade vi tiu n sarskijd roretagartriiff dar inte mindre an ett 40-tal naringsidkare pa orten deltog. Det finns nu planer pa att foretagama sjalva ska fdrsoka organi era sig initialt j nagon form av natverk. Sammanfattningsvis skujle vi kunna saga' ett resultat langt over f"drvantao! Vilka genomforde proje tet? Huvudarbetet bar utfdrts av KIa bois Batklubb med de drygt 100 medjemmar men ~ven man a andra ideellt arbetande ortsbor. I deona rapport vill vi dock pas a pa art lyfta fram alit ovrigt engagemang som vi mott fran manga olika samarb tspartners. Forst vill vi namna medarbetarna vid Leader kontoret i Suon med vi1ka vi haft ett bra, om esidigt utbyte i nomfdrandet. Arvika kommuo har frams1 genom in utvecklings hef Anna Wikstrand, fdrutom ekonomiskt, ock a med intr foljt oeh stottat proj ktet. I. 1 l.~ ~ ~ "!.,. '" 1_ '...'- I ~ - "It... "",v,"'",v17 Jnr 2 -=~~t I ~ ARV KA KOMMUN ~

4 'KUissbol - Glafsfjordens par-ia" Joumalnr Dnr todrnottagare: Klassbols Biitklubb Sida 4 Foretagarna i bygden, verksamma i olika branseher, har bidragit genom engagemang, egen arbetsinsats samt direkt stod, exempelvis i form av art kostnadsfritt talla maskiner till projektets forfogande. Vi har oeksa inlett samarbete med Bera andra l6reningar i bygden. Hamnomr det har blivit n traffpunkt for valborgsmassofuande veteranbil- oeb metraffar griilkvailar frilufisgudstjanst, ungdomsverk amhet oeb spontana moten mlinniskor emellan. DartiU har vi, i enlighet med var ansokan planer pa au tillsammans med tavnas Hembygdsforening oeb ortens besoksnaringar utveekla hamnomnidet oeh omradet langs Klassbolsiilven. I projektet har vi oeks! stravat efter atl inkludera alla i bygden boeode och verksam a. Genom informationstratfar oeh arbetsmot n h.ar bade fast- oeh fritidsboend tatt m~jlighet att engagera ig i arbetet. Dar bar noga papekats au projektet i:ir for bygdens basta oeh inte enskilt for Klassbols Batklubb. Vi tyeker oss ba s rt bur gemenskap, hopp oeb framtid tr tiints oeh formerats under projektets gang. SvArmatbart i siffror men eu realitet trots det! Varfor genomforde proje tet och villca riktade det ig till? I var projektplan skrev vi: Vi vill aft vl111 projekt ska sakersttina servicen pa orlen och all det ka skapa /Orutstittningar for nyforefagande inom kultur- och turistnaringarna. Val" projekt ka aka bygdens attraklionskrajt, a att orten kan utvecldas och vtixa pa ana omraden. En primar malgrupp tir de manniskor per r som idag besoker Kld sbols Linnevaveri. Vi behover skapa!orutstittningar for att halla dem kvar i bygden I1tir de tinda kommer hit. Del til' en malgrupp om hal' en hog potential. Del til' kvalilet medvelna kulturinrikjade manniskor med god ekonomi, som vi tror garna vill stanna lite langre i Klti bolfor att dd jlt ut nagot mer av sin re a. Natur- och kultw-upplevel er i den unika miljo som hamnomradet erbjuder kan vara mycket attraktivt/or den htir mglgruppen. En annan intre ant malgrupp ar de som tar sin utgtmgspunkt i ett intresse for sjan och om vill kombinera biitresan med ett besok pa en spannande plat som Kltissbol. Har finns en varierad malgruppfran barnfami!;en i stor segelbtd till scoutgruppen pa kanolavenlyr. Man kan finna att om turen gar till Kllissbol och ArvikatrakJen kan natunpplevelsen av batre an kompletteras med tntressanta kulturupplevelser. Vi kan utnyttja delfaktum alt personer i samma/ami!} eller grupp har olika intressen och drar al olika hall och all man i Kids 'bol leanfarena det ena med del andra Jnr ARVIKA KOMMUN

5 "KUissbol - Glafsfjordens parla" Journalnr , Dnr Stodmottagare: Klassbols BiUklubb Sida 5 Fastboende i aua aldrar kommer att ha glticije av eft til/lalande hamnomrade, vilket lean ha en positiv verkan pa befolkningsutvecklingen. Aft bo eller drivaforetag pa en plats med en levande akjiv hamn har i alla tider varit nagor som mtinnislwr dragits till. ar vi sammanfattar projektet mast vi saga att projektplanens intentioner i hog grad har blivit till verklighet Det han<llar om att twister oeb andra besokande som valt att styra mot KHissbol numera mots av en vmkomnande mijjo vid Klassbols Hamn. Det handlar oeksa om art vi skapat battr forutsattnin ar for bad nuvarande oeh presumtiva foretagare ch narina idkare i Klassbolstrakten. Aven den tilltalande informationstavlan i harnnomnidet ar viktig for att pa ett positivt satt presentera orten m d dess faseiliteter. De ungdomar oeb andra ortsbor som genom pr ~ektet fann varandra i bade arbete oeh gemenskap kommer givetvis art betyda myeket for orten oeb dess utvee.k:1ing. Namnas bor att vi i projektet oeksa lyckats involvera tt flertal personer todda i andra Hinder. Vad gcnomf"orde i proje rtet? Eftersom fragan i stort besvarats ovan vaijer vi art har endast punktvis sammanfatta insatsema i projektet. De konkreta insatsema ar i projektplanen beskrivna pa foljande satt. -Flytt avfyrbyggnad och belysnin& tolpe - Omhtindertagande av timmerresterjdm av storm nedrasad stenki ta -Grtivning av stenmassor frlm av storm raseradpir -Anslutningsarbetenjor landgangfran vagbrytande go tbrygga -Sjoslittning, bog ering och montering av v gblytande gastbrygga samt landgang - Tillverkning och sjostitlning av i tiltnings- och ilandstigningsbryggajor mindre batar -Atersttillande av jj;rbyggnad.ntitverksarbete mellanjoretagare, organisationer och boende pa orten. -Aktiviteterfor atl inkludera de ungapa orten i Klas boisframtid och utveckling. -MarknadsjOring av Kia sbols Gti thamn I Vi bar genomfort foljande: - Flytt oeb aterflytt av fyrbyggnad samt kalibrering av fyr. - Sehakt- oeh rensningsarbeten efter a torm raserad sten.k:ista oeh pir - Anslutningsarbeten for landgfmg fran vagbrytande gastbrygga - Vagbrytande gastbrygga inklusive anslutnings-, forstarknings oeh angorningsar t n. - Tillverkning av josattnings- oeh landstigningsbryggor for batturister oeh raddning insatser - Framtagning oeb start av bemsida - Informationstavla i bamnomradet. - Informationsbroschyr. - Natverksarbete bland foretagare i bygden la U rd Pacla p Jnr 2 9. I n' itt: ARVIKA KOMMUN

6 'KHissbol- Glafsfjordens parla' Joumalnr Dor todmottagare: KUissbols BAtkJubb 'da 6 Ungdomsverksamhet. InformationskvaJl for ort bor. Samverkan med andra foreningar. amverkan med naringsliv oeh kommun. TilTkommande arbetcn under projelctet har utgjorts frfunst av omfauande forstarkningsarbeten av befintlig pir diir den nya vagbrytande gastbryggan skulje angoras. iir gynnades vi av myeket lagt vattenstand under vintem, scm d ssutom var en riktig vinter med stark is vilket innebar att vi under mar oeh april 2010 med hjalp av ett stort antal mantimmar oeh en egen ekonomisk insat genomf'orde ett stort oeb iktigt forstiirkningsarbete. Dfutill har vi oeksa hyrt in gravmaskin for att orn.winderta oeh planera ut d stenmassor som initialt togs upp fran platsen dar den oya bryggan skulle ligga. Allt bar faktiskt gatt enligt planema oeb nar vi sammanfattar projektet m te vi med lite av rodnad pa kind n i:inda havda att vi genomfort proj ktet mer an till punkt oeb prieka. Att prida resultaten av projektet. Under projektets gang har vi haft. ett flertal tndiebe ok fran EU-kontoret i Sunne, Arvika kommun, ert flertal foretagare pa orten oeh i ortens whet foreningar fran Lysvik Arvika, Gillbergam.tl. orter. Vi har ocksii haft manga intresserade privatpersoner oeh foreningsforetriidare vilka forhort sig om projektet Projektet har speglats i artiklar och in lag i Arvika Nyheter, VarmJands Folkblad amt TV4 VarmIand. Vi ommer eksc1 att marknadsfora bade hamnen oeh projektet i den information broschyr scm framtagits under projektet oeh scm kommer att spridas bland tilltiinkta besokare fran hela Sverige. VAT fina information tavla kommer oeksii art b tyda myeket tor art sprida kunskap om projektet oeh des resultat. Ekonomin Uppfoljning oeh av tfunning av ekonomin har skett kontinuerligt under projekt ts gang. Projektets samtliga stadier lig er enligt budg t. Ororutsedda forstiirkningsarbeten kravde stor extra arbetslnsats oeb extra bidrag fran klubbens egen kassa ~ ARVIKA OMMU

7 SLUT PORT "KHissbol- Glafsfjordens par-ia" Journalnr Dnr Stod.mortagare: KHissbols BAtklubb Sida 7 Framtidsplaner KHissbol som ort oeb Klassbols Bcltklubb glads oerbort mycket over d t Leaderprojekt somjust avslutats. En mangd "ringar pl1 vattnet' lean skonjas pa manga olika omraden. Det mest tydliga ar dock att bade orten oeh forenrngen:tart "blodad tand". Under projekttiden bar mmga ideer bouats m dlemmar oeb ort bor emellan, samtal 80m uppstcltt savill pa bryg an som pa lanthandeln. Gemensamt for aua des a amtal ar atl de bars av en okuvlig optimism oeb framtidstro oeb for det me 18 mynnar de ut i en iver oeh lust atl ga vidare pa olika satt. Alit for art bygd, narmgsliv oeb gaster ska:fa uppleva art KHissbol verkligen ar Glafsfjordens parla! Styrelsen for assbols BAtklubb bar efter samtal oeb overuiggningar enats om en, framtidsplan' som inrymmer bl.a. fojjande aktivit t r oeh utveeklingsprojekt. Fortsatt utveckling av gasthamnen diskussioner med Arvika kommun ang behov av toaletler, duscbar samt tornningsaniaggning for kemiska toaletter anhiggning av overnattningsplatser for busbilar del allt f1 r b okare till naringama i KHissbol kommer llirutom med bat aven med busbil, det sistn1irnnda Aret om forsoijning med e1ektrieitet oeb vatten till gastbrygga oeb husbilsplatser Utveekling av samverkan meuan ideeua foreningar pa orten anhiggning av industrihistorisk vandring kring KIassbolsalven i samverkan med Stavnas bembygd for ning. Aktiviteter for bade gaster oeb boende. sarnverkan med orten foreningsliv, bl.a. idrottsforenid. ar gallande aktiviteter i oeh kring hamnomrad t Utveckling av bamnomrcld t i samverkan med myndigbeter oeb organisationer. Under projekttiden bar BrandfOrsvaret i Arvika kommun anvant Klassbols hamn for raddningsinsatser pa Olaf: fjorden. Har kommer vi art soka forbattringar oeb utv cklingar for viktiga sam.ha1lsinsatser. Utveekling av samverkan med det lokala naringslivet. Har har vi ert pagaende samtal med foretagare inom besoks- oeh eventnaringama dar vi tror art vi kan ytterligare samverka med Klassbols gasthamn som aktivitetsnav Jnr 2 ARVIKA OMMUN

8 "Kl1issbol - Glafsfjordens parla' Journalnr Dnr Stodmottagare: Klassbol Batklubb Sida8 Slutord Det ar med bade stolthet och tacksamhet vi fran Klassbols Batklubb kan summera projektet "Klassbol - Glafsfjordens parla. Visst har det stundtals inneburit bade "blod, svett och tarar' men med backspegelsperspektiv maste vi konstatera art alit pa basta satl samverkat till att projektet blivit s Iyckat som det blivit. Den framtidstro som vi.n.iimnt har OVail viii vi nu pa basta satt fortsatla att utveckla och foffilera till guidj for hela var bygd. Klassbol va Hultgren Nilsson Ekonomiansvarig Om 2 17 Jor 2{ \ 11. II ~=S~~! ARVIKA KOMMUN ~

9 Kostnadssammanstallrung Slutrapport KHissbol - Glafsfjordens parla Enligt projektplanen: B raknade kostnader fbr gravning av stenmassor vagbrytande gastbrygga 0 kranarbet n fbr lossning 0 sjosattning Redovisade kostnader ,00 Marknadsfbring av ny gasthamn 10000,- Redovisade kostnader ,50 Varderade resurser ideellt arbete beraknat i timmar 1460 tim Redovisade timmar 2251 tim e Ovriga ideella resur r Material till sjosattnings 0 landstigningsbryggor Redovisade kostnader 16605,- Egnamedel. Dtover projektplanen har KJassbols Batklubb bidragit med ytterligar Ovriga ideella resurser till en summa av ,-. Detta avser fbrstarlcnings- och forankrillgsarbete pa b fintl:ig pit amt ungdomsverksamhet Klassbols Batklubb Telefon c/o GOran Lindstrom Ordforande Lei!Backstrom Bankgiro <::.-.rl...h"ro.v" 1n Kassor Eva Hult en Nilsson Medl nr SBU 8024

10 A. Projektets resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du kan mata direkt efter projektets slut. Version B. Leader Vaxtlusts specifika resultat - vilka har ert projekt bidragit till att uppfylla? Fylll nedanstaende tabell och bifoga den till slutrapporten. A Matbara resultat enligt EU:s riktllnjer Resultat direkt Kommentar efter projektslut Antal nya foretag 0 Man yngre an 25 sr 2 FOrhoppnIngsvis positiv inverkan Antal bevarade arbetstillfiulen 25 sr eller aldre 10 Fbrhoppningsvis positiv inverkan Kvinnor yngre an 25 ar 2 FOrhoppningsvls positlv inverkan 25 ar eller aldre 10 FOrhoppnlngsvis positiv inverkan Man I yngre an 25 ar 0 Antal nya ar~etstillfallen 25 ar eller aldre 0 Kvinnor Iyngre an 25 sr 0 25 ar eller aldre 0 Man yngre an 25 sr 0 Antal deltagare i utbildningar 25 ar eller Sidre 0 Kvinnor yngre an 25 sr 0 25 ar eller Sidre 0 Antal nya produkter, tjanster, tekniker, natverk och motesplatser 3 Hamnen, hemsida, anslagstavla Antal personer som fatt tillgang till bredband B Leader Vaxtlusts specifika matbara resultat: Resultat direkt after projektslut Man yngre an 25 ar 10 Antal identifierade deltagare I projekt dvs dar det 25 sr eller aldre 61 finns personnummer eller namn, adress 0 telefon Kvinnor vngre an 25 sr 1 25 sr eller aldre 8 Antal nyblldade natverk/samarbeten melian minst 3 parter sam bildats under inflytande av Leader utan tidigare formella samarbeten Om inte tillaggstexten passar - fyll i antalet endast i fraga 5 under A ovan 1 Kornmentar Uppvisar art projekt bestaende effekter av nagot slag Besvara med ia eller nei Ja Overnattningsplatser for bmurister IlinJe med angivet syfte och mal? Om ja, ange vilka i rapport "Q<I..., IJ