ARVIKA KOMMUN. SLUTRAPPORT "Klassbol - Glafsfjordens pm-la" Journalnr Onr StOdmottagare: Klassbols Batklubb Sida 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... ... ARVIKA KOMMUN. SLUTRAPPORT "Klassbol - Glafsfjordens pm-la" Journalnr 2009-3049. Onr 2009017 StOdmottagare: Klassbols Batklubb Sida 1"

Transkript

1 "Klassbol - Glafsfjordens pm-la" Journalnr Onr StOdmottagare: Klassbols Batklubb Sida 1 Sammanfattoing av projektet. Var primara tanke i projektet "Kla bol-glafsfjordens pm-ia" var att, moo ett levande. val omnande oeb aktivt hamnomrade i KHissbol som nay tillsammans moo naringsliv Arvika kommun oeb ortsbor skapa aktiviteter. framtid tro oeb optimi m i Klassbolsbygden. I d tta inkluderas bade b okare/turister. sommarboende oeh [astb ende i alla ldrar. I detta projekt valde vi att, i planering Deb genomforande fokusera pa den ga thamn moo agbrytare sam vi sag om en nodvandig utgang punkt for hela projektiden. Hiir ville vi skapa mojligheter for batturister art Higga till for besok i art D oeh bos Daring idkare. Har ville vi aml ortsbor foretagare oeb ungdomar till en inkjuderande motesplats for olika behoy oeh intressen. I projektbeskrivningen krev vi bl.a. Projektets mal Har vill vi bertitta om maletfor hela var projektidi. Nedanstaende om/attar darjor bade nuvarande projekt och de kommande planer som vi. er om onskvarda i projektet.jbrlangning men som inte ekonomi kt el/er per: onellt ryms ijoreliggande projekt. Vi vil/ utveckza ochforsttirlea "iiringslivet genom att befintliga serviceforetagfgrfier kunder genom att vi hailer kvar turi terna i.k1assbolsomradet. Vill vi att nyaforetag ska etableras och att nya luristntiringar ska utvecklas. Vi vill tiven att Klas bol ska bli en mer attraktiv ort all bo och arbeta i vi/kef lean medfora aft dven foretag i andra branscher tin turistntiringen kan finna del intressant att elablera sig pa orten Vi villframja tllrismell ivai' bygd, genom attforadla och utveckla den turism som redanfinns. Vi vill att en okad del av besokarna, som kommer till Klassbol Linnevdveri ska upptticka mer av bygden notur och kulturhistoria. Vi vill att ett oieal antal h1.lsbilsresentirer stannar och overnattar i Kia sbot. Vi vill attfier av dem som idag turistar med bat i Glafsfjord n ska slanna i Klassbol i en giislhamn med moderna. anittira jaciliteter. Vi viz!/ornya och utveckla bygden genom att gora hamnen till en plats jor spannande fritidsaktiviteler och kulfurella handelser badefor turister ochjor bofasta. Nar batlurister kommer till Arvika soderifran, sa ar Klassbol for ta anhalten om ger eft /orsta intryck av vad kommunen 80m helhet har att erbjuda. Vi vill vitalisera orten med hjalp av de ovan niimnda nlitverkstrlif/arfor!oretagare, ibland utolcade till "bytraffar" dar bade allmtinhet och organisationer inbjuds. n..u~l,vl - lafi fj r r 2 9]7 J 1 B Jubb i sanwi>ete ARVIKA KOMMUN

2 , KUissbol - Glafsfjordens par-ia" Journalor , Dnr StOdmottagare: KHissbols Batklubb Sida 2 Vi vill inkludera ortens unga, vilka redan nu har sin naturliga motesplats i hamnomradet i en kreativ proces dar deras ideer och tankar bur tillvaratagna i utveckjingen av Mule gasthamnen och sjalva orten Klassbol. Vi vii! utveckla och bevara det lokala natur- oclj kultllrarvet. Klassbolsviken har genom arhundraden varit en viktig mote - och handelsplal med en aktiv hamn {inda till50-talet. Har finns en rik indu trihistoria somjoredomligtforvaltats av hembygdsjoreningen med en mangd gamlafotografier och en rik dokumentajion. Vi vill skapa mojligheterfor att aktivera det kulturarv somfinns kring hamnen och gora det fillgangligt for en bred allmtinhet. Vad genomforde vi och vad blev resultatet? D n stofa aktiviteten har handjat om att forbereda for genomfora ilirankrings- och anslutning arbeten amt 'ngarb ten nar de gallef den v30'brytande ga tbrygga som ar sjalva navet i projekt t. En mangd medlemmar ungdomar oeh andra intr er de har lagt ner int Illindr an ca 2500 timmar av frivilligt arb t. KHissbols batklubb har oeksa atsat sammanlagt 75000:- kronor ur egen kassa for framst forstarkning arbeten, vilka upptaektes nar arbetet med forankring av gastbryggan vai paborjats. Verksamhetsdag ok samt fotoredovisning sam i sig beskriv r projektets process bifogas. Resultatet ar en funktionel1, tilltalande oeh vindskyddad angoringsmojli het for batgast r med flytetyg i alla storlekar oeh fasoner. Dartill har, se bilder, raddningstjansten i samband m d raddningsinsatser pa Glafsfjorden kunnat anvaoda den vagbrytande ga tbryggan for ilandforande av skadad batturist. Sarskilt uppskattade den vlinland ambulan personalen den hanclikappanpasning av bryggan sam klubben utlort oeh sam gjorde att ambl1jansbaren ktmde foras linda ut till raddningsbaten! Av stor betyd lse bade for batfolk oeb raddningsin at er lit aven de sjosattnings- oeh landstigningsbryggor som tillverkats oeb sjosatts under projekttiden. De informationsinsatser som varit en del av projektet kommer vi nag framst att se 'resultaten' av under kommande ar. Vi boijade med att skapa en hem ida ror KHissbol Bfttklubb (www.klassb lsbatklubb.s ) for att kunna visa a.uman information om Klassbol ochhamnen men aven Tor att k'uj1oa visa hur projektet framskr d. Vi bar tillverkat oeh satt upp en gedigen in rmatio stavja (se bild) vid hamnen dar bade orienteringstavlor, info om orten amt am projektet lit en viktig del av vaikomn det till orten. Det tryekta informationsmateria.1 som framstallts oeh tryckts upp hoppas vi skalj spridas ut over landet oeb dar viilkomna alit fler att besoka Klassbol - Glafsfjordens parla! hoi - la~ fjordens paria', pr ~e OOJ Batklubh i. bet~ m d: oo... )7. nr 2 ARVIKA KOMMUN

3 SLUTRA PORT 'KUissbol - Glafsfjordens pacla" Joumalnr , Dnr St dmottagare: Klassbols Batklubb ida 3 Naringslivet, framst serviceforetag, lanthandel pizzeria, cafe och det stora besoksmaiet Klassbols Linnev~veri har uppskattat vara str~vanden mycket oeh bertittar om bade upplevda oeh forvantade okningar av besok oeh ornsattning. Turismeo hac definitivt okat, framst i form av okat antal tilliiggningar oeh overnattningar vid var fantasti ka gastbrygga. Manga ac d som redan uppuiekt oeh uppskattat denna mojlighet till ovemattnincr med atfoljande besok hos ortens naringsidkare. Batklubbsmedlemmar som bor med utsikt over hamnomrad t, hac fors5kt statistikfora okningen oeh hac enligt anteekningarna kunnat konstatera art gastbatarnas antal under sasongen har Hingt mer an fdrdubblats. Till turismens nytta riiknar vi oeksa defs var nya inforrnationstavla, del det informationsmateriaj sam tagits fram som marknad fdringsmarerial riktat frarnst till batturister. Se Bilaga. Vi har oeksa genomfdrt sarskilda ungdom traffar dar de unga sjaiva tall ange inriktning n oeb det blev till en r Jill badflotte, vilken under 2011 komm r att komplerteras enligt ungdomarnas egna onskemal. Vi glads bade At aktiviteten i sig oeb At det engageman som ungdomarna uppvisat. Foretagama sarnlade vi tiu n sarskijd roretagartriiff dar inte mindre an ett 40-tal naringsidkare pa orten deltog. Det finns nu planer pa att foretagama sjalva ska fdrsoka organi era sig initialt j nagon form av natverk. Sammanfattningsvis skujle vi kunna saga' ett resultat langt over f"drvantao! Vilka genomforde proje tet? Huvudarbetet bar utfdrts av KIa bois Batklubb med de drygt 100 medjemmar men ~ven man a andra ideellt arbetande ortsbor. I deona rapport vill vi dock pas a pa art lyfta fram alit ovrigt engagemang som vi mott fran manga olika samarb tspartners. Forst vill vi namna medarbetarna vid Leader kontoret i Suon med vi1ka vi haft ett bra, om esidigt utbyte i nomfdrandet. Arvika kommuo har frams1 genom in utvecklings hef Anna Wikstrand, fdrutom ekonomiskt, ock a med intr foljt oeh stottat proj ktet. I. 1 l.~ ~ ~ "!.,. '" 1_ '...'- I ~ - "It... "",v,"'",v17 Jnr 2 -=~~t I ~ ARV KA KOMMUN ~

4 'KUissbol - Glafsfjordens par-ia" Joumalnr Dnr todrnottagare: Klassbols Biitklubb Sida 4 Foretagarna i bygden, verksamma i olika branseher, har bidragit genom engagemang, egen arbetsinsats samt direkt stod, exempelvis i form av art kostnadsfritt talla maskiner till projektets forfogande. Vi har oeksa inlett samarbete med Bera andra l6reningar i bygden. Hamnomr det har blivit n traffpunkt for valborgsmassofuande veteranbil- oeb metraffar griilkvailar frilufisgudstjanst, ungdomsverk amhet oeb spontana moten mlinniskor emellan. DartiU har vi, i enlighet med var ansokan planer pa au tillsammans med tavnas Hembygdsforening oeb ortens besoksnaringar utveekla hamnomnidet oeh omradet langs Klassbolsiilven. I projektet har vi oeks! stravat efter atl inkludera alla i bygden boeode och verksam a. Genom informationstratfar oeh arbetsmot n h.ar bade fast- oeh fritidsboend tatt m~jlighet att engagera ig i arbetet. Dar bar noga papekats au projektet i:ir for bygdens basta oeh inte enskilt for Klassbols Batklubb. Vi tyeker oss ba s rt bur gemenskap, hopp oeb framtid tr tiints oeh formerats under projektets gang. SvArmatbart i siffror men eu realitet trots det! Varfor genomforde proje tet och villca riktade det ig till? I var projektplan skrev vi: Vi vill aft vl111 projekt ska sakersttina servicen pa orlen och all det ka skapa /Orutstittningar for nyforefagande inom kultur- och turistnaringarna. Val" projekt ka aka bygdens attraklionskrajt, a att orten kan utvecldas och vtixa pa ana omraden. En primar malgrupp tir de manniskor per r som idag besoker Kld sbols Linnevaveri. Vi behover skapa!orutstittningar for att halla dem kvar i bygden I1tir de tinda kommer hit. Del til' en malgrupp om hal' en hog potential. Del til' kvalilet medvelna kulturinrikjade manniskor med god ekonomi, som vi tror garna vill stanna lite langre i Klti bolfor att dd jlt ut nagot mer av sin re a. Natur- och kultw-upplevel er i den unika miljo som hamnomradet erbjuder kan vara mycket attraktivt/or den htir mglgruppen. En annan intre ant malgrupp ar de som tar sin utgtmgspunkt i ett intresse for sjan och om vill kombinera biitresan med ett besok pa en spannande plat som Kltissbol. Har finns en varierad malgruppfran barnfami!;en i stor segelbtd till scoutgruppen pa kanolavenlyr. Man kan finna att om turen gar till Kllissbol och ArvikatrakJen kan natunpplevelsen av batre an kompletteras med tntressanta kulturupplevelser. Vi kan utnyttja delfaktum alt personer i samma/ami!} eller grupp har olika intressen och drar al olika hall och all man i Kids 'bol leanfarena det ena med del andra Jnr ARVIKA KOMMUN

5 "KUissbol - Glafsfjordens parla" Journalnr , Dnr Stodmottagare: Klassbols BiUklubb Sida 5 Fastboende i aua aldrar kommer att ha glticije av eft til/lalande hamnomrade, vilket lean ha en positiv verkan pa befolkningsutvecklingen. Aft bo eller drivaforetag pa en plats med en levande akjiv hamn har i alla tider varit nagor som mtinnislwr dragits till. ar vi sammanfattar projektet mast vi saga att projektplanens intentioner i hog grad har blivit till verklighet Det han<llar om att twister oeb andra besokande som valt att styra mot KHissbol numera mots av en vmkomnande mijjo vid Klassbols Hamn. Det handlar oeksa om art vi skapat battr forutsattnin ar for bad nuvarande oeh presumtiva foretagare ch narina idkare i Klassbolstrakten. Aven den tilltalande informationstavlan i harnnomnidet ar viktig for att pa ett positivt satt presentera orten m d dess faseiliteter. De ungdomar oeb andra ortsbor som genom pr ~ektet fann varandra i bade arbete oeh gemenskap kommer givetvis art betyda myeket for orten oeb dess utvee.k:1ing. Namnas bor att vi i projektet oeksa lyckats involvera tt flertal personer todda i andra Hinder. Vad gcnomf"orde i proje rtet? Eftersom fragan i stort besvarats ovan vaijer vi art har endast punktvis sammanfatta insatsema i projektet. De konkreta insatsema ar i projektplanen beskrivna pa foljande satt. -Flytt avfyrbyggnad och belysnin& tolpe - Omhtindertagande av timmerresterjdm av storm nedrasad stenki ta -Grtivning av stenmassor frlm av storm raseradpir -Anslutningsarbetenjor landgangfran vagbrytande go tbrygga -Sjoslittning, bog ering och montering av v gblytande gastbrygga samt landgang - Tillverkning och sjostitlning av i tiltnings- och ilandstigningsbryggajor mindre batar -Atersttillande av jj;rbyggnad.ntitverksarbete mellanjoretagare, organisationer och boende pa orten. -Aktiviteterfor atl inkludera de ungapa orten i Klas boisframtid och utveckling. -MarknadsjOring av Kia sbols Gti thamn I Vi bar genomfort foljande: - Flytt oeb aterflytt av fyrbyggnad samt kalibrering av fyr. - Sehakt- oeh rensningsarbeten efter a torm raserad sten.k:ista oeh pir - Anslutningsarbeten for landgfmg fran vagbrytande gastbrygga - Vagbrytande gastbrygga inklusive anslutnings-, forstarknings oeh angorningsar t n. - Tillverkning av josattnings- oeh landstigningsbryggor for batturister oeh raddning insatser - Framtagning oeb start av bemsida - Informationstavla i bamnomradet. - Informationsbroschyr. - Natverksarbete bland foretagare i bygden la U rd Pacla p Jnr 2 9. I n' itt: ARVIKA KOMMUN

6 'KHissbol- Glafsfjordens parla' Joumalnr Dor todmottagare: KUissbols BAtkJubb 'da 6 Ungdomsverksamhet. InformationskvaJl for ort bor. Samverkan med andra foreningar. amverkan med naringsliv oeh kommun. TilTkommande arbetcn under projelctet har utgjorts frfunst av omfauande forstarkningsarbeten av befintlig pir diir den nya vagbrytande gastbryggan skulje angoras. iir gynnades vi av myeket lagt vattenstand under vintem, scm d ssutom var en riktig vinter med stark is vilket innebar att vi under mar oeh april 2010 med hjalp av ett stort antal mantimmar oeh en egen ekonomisk insat genomf'orde ett stort oeb iktigt forstiirkningsarbete. Dfutill har vi oeksa hyrt in gravmaskin for att orn.winderta oeh planera ut d stenmassor som initialt togs upp fran platsen dar den oya bryggan skulle ligga. Allt bar faktiskt gatt enligt planema oeb nar vi sammanfattar projektet m te vi med lite av rodnad pa kind n i:inda havda att vi genomfort proj ktet mer an till punkt oeb prieka. Att prida resultaten av projektet. Under projektets gang har vi haft. ett flertal tndiebe ok fran EU-kontoret i Sunne, Arvika kommun, ert flertal foretagare pa orten oeh i ortens whet foreningar fran Lysvik Arvika, Gillbergam.tl. orter. Vi har ocksii haft manga intresserade privatpersoner oeh foreningsforetriidare vilka forhort sig om projektet Projektet har speglats i artiklar och in lag i Arvika Nyheter, VarmJands Folkblad amt TV4 VarmIand. Vi ommer eksc1 att marknadsfora bade hamnen oeh projektet i den information broschyr scm framtagits under projektet oeh scm kommer att spridas bland tilltiinkta besokare fran hela Sverige. VAT fina information tavla kommer oeksii art b tyda myeket tor art sprida kunskap om projektet oeh des resultat. Ekonomin Uppfoljning oeh av tfunning av ekonomin har skett kontinuerligt under projekt ts gang. Projektets samtliga stadier lig er enligt budg t. Ororutsedda forstiirkningsarbeten kravde stor extra arbetslnsats oeb extra bidrag fran klubbens egen kassa ~ ARVIKA OMMU

7 SLUT PORT "KHissbol- Glafsfjordens par-ia" Journalnr Dnr Stod.mortagare: KHissbols BAtklubb Sida 7 Framtidsplaner KHissbol som ort oeb Klassbols Bcltklubb glads oerbort mycket over d t Leaderprojekt somjust avslutats. En mangd "ringar pl1 vattnet' lean skonjas pa manga olika omraden. Det mest tydliga ar dock att bade orten oeh forenrngen:tart "blodad tand". Under projekttiden bar mmga ideer bouats m dlemmar oeb ort bor emellan, samtal 80m uppstcltt savill pa bryg an som pa lanthandeln. Gemensamt for aua des a amtal ar atl de bars av en okuvlig optimism oeb framtidstro oeb for det me 18 mynnar de ut i en iver oeh lust atl ga vidare pa olika satt. Alit for art bygd, narmgsliv oeb gaster ska:fa uppleva art KHissbol verkligen ar Glafsfjordens parla! Styrelsen for assbols BAtklubb bar efter samtal oeb overuiggningar enats om en, framtidsplan' som inrymmer bl.a. fojjande aktivit t r oeh utveeklingsprojekt. Fortsatt utveckling av gasthamnen diskussioner med Arvika kommun ang behov av toaletler, duscbar samt tornningsaniaggning for kemiska toaletter anhiggning av overnattningsplatser for busbilar del allt f1 r b okare till naringama i KHissbol kommer llirutom med bat aven med busbil, det sistn1irnnda Aret om forsoijning med e1ektrieitet oeb vatten till gastbrygga oeb husbilsplatser Utveekling av samverkan meuan ideeua foreningar pa orten anhiggning av industrihistorisk vandring kring KIassbolsalven i samverkan med Stavnas bembygd for ning. Aktiviteter for bade gaster oeb boende. sarnverkan med orten foreningsliv, bl.a. idrottsforenid. ar gallande aktiviteter i oeh kring hamnomrad t Utveckling av bamnomrcld t i samverkan med myndigbeter oeb organisationer. Under projekttiden bar BrandfOrsvaret i Arvika kommun anvant Klassbols hamn for raddningsinsatser pa Olaf: fjorden. Har kommer vi art soka forbattringar oeb utv cklingar for viktiga sam.ha1lsinsatser. Utveekling av samverkan med det lokala naringslivet. Har har vi ert pagaende samtal med foretagare inom besoks- oeh eventnaringama dar vi tror art vi kan ytterligare samverka med Klassbols gasthamn som aktivitetsnav Jnr 2 ARVIKA OMMUN

8 "Kl1issbol - Glafsfjordens parla' Journalnr Dnr Stodmottagare: Klassbol Batklubb Sida8 Slutord Det ar med bade stolthet och tacksamhet vi fran Klassbols Batklubb kan summera projektet "Klassbol - Glafsfjordens parla. Visst har det stundtals inneburit bade "blod, svett och tarar' men med backspegelsperspektiv maste vi konstatera art alit pa basta satl samverkat till att projektet blivit s Iyckat som det blivit. Den framtidstro som vi.n.iimnt har OVail viii vi nu pa basta satt fortsatla att utveckla och foffilera till guidj for hela var bygd. Klassbol va Hultgren Nilsson Ekonomiansvarig Om 2 17 Jor 2{ \ 11. II ~=S~~! ARVIKA KOMMUN ~

9 Kostnadssammanstallrung Slutrapport KHissbol - Glafsfjordens parla Enligt projektplanen: B raknade kostnader fbr gravning av stenmassor vagbrytande gastbrygga 0 kranarbet n fbr lossning 0 sjosattning Redovisade kostnader ,00 Marknadsfbring av ny gasthamn 10000,- Redovisade kostnader ,50 Varderade resurser ideellt arbete beraknat i timmar 1460 tim Redovisade timmar 2251 tim e Ovriga ideella resur r Material till sjosattnings 0 landstigningsbryggor Redovisade kostnader 16605,- Egnamedel. Dtover projektplanen har KJassbols Batklubb bidragit med ytterligar Ovriga ideella resurser till en summa av ,-. Detta avser fbrstarlcnings- och forankrillgsarbete pa b fintl:ig pit amt ungdomsverksamhet Klassbols Batklubb Telefon c/o GOran Lindstrom Ordforande Lei!Backstrom Bankgiro <::.-.rl...h"ro.v" 1n Kassor Eva Hult en Nilsson Medl nr SBU 8024

10 A. Projektets resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du kan mata direkt efter projektets slut. Version B. Leader Vaxtlusts specifika resultat - vilka har ert projekt bidragit till att uppfylla? Fylll nedanstaende tabell och bifoga den till slutrapporten. A Matbara resultat enligt EU:s riktllnjer Resultat direkt Kommentar efter projektslut Antal nya foretag 0 Man yngre an 25 sr 2 FOrhoppnIngsvis positiv inverkan Antal bevarade arbetstillfiulen 25 sr eller aldre 10 Fbrhoppningsvis positiv inverkan Kvinnor yngre an 25 ar 2 FOrhoppningsvls positlv inverkan 25 ar eller aldre 10 FOrhoppnlngsvis positiv inverkan Man I yngre an 25 ar 0 Antal nya ar~etstillfallen 25 ar eller aldre 0 Kvinnor Iyngre an 25 sr 0 25 ar eller aldre 0 Man yngre an 25 sr 0 Antal deltagare i utbildningar 25 ar eller Sidre 0 Kvinnor yngre an 25 sr 0 25 ar eller Sidre 0 Antal nya produkter, tjanster, tekniker, natverk och motesplatser 3 Hamnen, hemsida, anslagstavla Antal personer som fatt tillgang till bredband B Leader Vaxtlusts specifika matbara resultat: Resultat direkt after projektslut Man yngre an 25 ar 10 Antal identifierade deltagare I projekt dvs dar det 25 sr eller aldre 61 finns personnummer eller namn, adress 0 telefon Kvinnor vngre an 25 sr 1 25 sr eller aldre 8 Antal nyblldade natverk/samarbeten melian minst 3 parter sam bildats under inflytande av Leader utan tidigare formella samarbeten Om inte tillaggstexten passar - fyll i antalet endast i fraga 5 under A ovan 1 Kornmentar Uppvisar art projekt bestaende effekter av nagot slag Besvara med ia eller nei Ja Overnattningsplatser for bmurister IlinJe med angivet syfte och mal? Om ja, ange vilka i rapport "Q<I..., IJ

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla)

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) Bilaga 2 Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) 1. Journalnummer 2009-3465 Projektägare: Lundsbergs Bygdegårdsförening, Lunden, 670 41 KOPPOM 2. Kontaktpersoner Projektledare: Kjell Olofsson, Lunden,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förstudie Marma Vision

Förstudie Marma Vision Förstudie Marma Vision Projektägare: Förstudie Marma Vision Projektledare: Ann-Cathrin Larsson Kommun: Älvkarleby Dnr: 74 Jnr: 2010 7201 Projekttid: 2010-11-02 2012-06-30 Beviljade stödmedel: 376 250 kr

Läs mer

t eckla Edanebyg e Slutr pport 2. KONTAKTPERSONER 1. PROJEKT

t eckla Edanebyg e Slutr pport 2. KONTAKTPERSONER 1. PROJEKT Slutr pport t eckla Edanebyg e 1. PROJEKT Identitet: Diarienr 2009012 1nr 2009-2212. Sokande: Edan. bygdens lokala foretagarforening Projektnamn: Utveckla danebygden 2. KONTAKTPERSONER Jan Fogelberg Mailadress:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö

Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö Sid1/6 Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö 1. Uppgifter om projektet Journalnummer: 2009-6188 Projektnamn: Kulturella odlingslandskapet i Tynderö Stödmottagare: Tynderö Bygdegårdsförening

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Tågdagarna i Landeryd Journalnummer: 2010-6360 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Landsbygd

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Slutrapport. Frilufts- och skolskog Adolfsfors skolskog. Tel:070-5928454 E-mail: pab@tannre.se

Slutrapport. Frilufts- och skolskog Adolfsfors skolskog. Tel:070-5928454 E-mail: pab@tannre.se Slutrapport Frilufts- och skolskog Adolfsfors l Projekt Journalnummer: 2009-1205 Projektnarrm: Frilufts- och skolskog Adolfsfors skolskog Stödmottagare Köla AIK, Eda Kommun 2 Kontaktpersoner Projektledare

Läs mer

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Kontaktpersoner är: Lars Åke Johannesson Margareta Johansson Projektledare Ekonomiansvarig Tel. 070

Läs mer

SLUTRAPPORT FOR JOSSEFORS FOLKETS HUS FORENING, Jnr

SLUTRAPPORT FOR JOSSEFORS FOLKETS HUS FORENING, Jnr SLUTRAPPORT FOR JOSSEFORS FOLKETS HUS FORENING, Jnr 2010-1678 Med denna slutrappart ar fbljande fragar besvarade enligt numrering: 1. Vilket prajekt redavisar du7 2. Vii a personer kan svara pa fragor

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Slutrapport för projekt inom

Slutrapport för projekt inom Slutrapport för projekt inom Upprustning Ölanda Flygplats Jnr Ölanda Flyg & Motorsällskap 1(8) Ölanda flygplats Ölanda flygplats från luften Kontaktperson. Bengt Eklund (ordf.) Neptunivägen 8B 387 75 Byxelkrok

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Journalnummer: 2009-3490 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Ett räcke har satts upp för att det ska vara säkert att se ned i gruvan. Projektägare: Föreningen Hedesunda Silvergruvor, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Gysinge upplevelser i bruksmiljö (del 1)

Gysinge upplevelser i bruksmiljö (del 1) Gysinge upplevelser i bruksmiljö (del 1) Projektet bidrog till att rädda de rivningshotade järnvägsbroarna i Gysinge. Projektägare: Vi i Gysinge, ideell förening Projektledare: Jenny Karlsson Kommun: Sandviken

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 1 (7) Slutrapport för projektet Turism i Bollebygd Datum: 2014-11-29 Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 Kontaktpersoner i projektet: Lisa Lindmark, lisalindmark@hotmail.com Gunilla Henriksson, gunilla.henriksson@sp.se

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Projektnamn: Vedeldad stengodsugn Datum: 2015-10-25.. Diarienummer: 2014-149 AN.. Projekttid: 20150414-20151030. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner.

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Växtkraft Östervåla Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Projektägare: Östervåla utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Viktoria Landén Kommun:

Läs mer

Slutrapport vid projektstöd

Slutrapport vid projektstöd Slutrapport vid projektstöd 1(7) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Orust privata landsbygdsflyg Ett antal f.d. piloter ska tillsammans med ungdomar

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

2012-01-01 2012-12-31

2012-01-01 2012-12-31 PROJEKTSTÖD - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Efterfrågestyrt. 600 113 kr

Efterfrågestyrt. 600 113 kr Efterfrågestyrt Besökare vid Fallens Dag. Projektägare: Destination Älvkarleby ideell förening Projektledare: Chatarina Östlund/Josefin Ronnerfors Kommun: Älvkarleby Dnr: 121 Jnr: 2012 6724 Projekttid:

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sixten Upplandsbygd Journalnummer: 2009-1590 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Upplandsbygd

Läs mer

Förstudie och projektering för marklägenheter för 60+ i Månkarbo

Förstudie och projektering för marklägenheter för 60+ i Månkarbo Förstudie och projektering för marklägenheter för 60+ i Månkarbo Monica Sandström vid den plats där marklägenheterna är tänkta att stå. Projektnamn: Företagsklubben i Månkarbo, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

Näringslivsutveckling inom Leader

Näringslivsutveckling inom Leader 2009-10-22 Näringslivsutveckling inom Leader Den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet har ett tydligt fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Träningsverkstan Journalnummer: 2008-4080, Dnr 08-002-009 Ung-007 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2011-05-04 Diarienummer:2008-001 X Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Nätverk och samordnad turistinformation i Ambjörnarp

Läs mer

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Projektets syfte var bl.a. att stärka varumärket Östervåla. Projektägare: Östervåla Utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Kiell Tofters Kommun: Heby

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter, hur du kan få stöd från konsulenter och hur du kan använda ledning och kollegor i

Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter, hur du kan få stöd från konsulenter och hur du kan använda ledning och kollegor i G U I D E T I L L M E N TO R E N G U I D E T I L L D I G S O M S K A L L B Ö R J A S O M M E N T O R E L L E R R E D A N Ä R I G Å N G Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter,

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Hjärtats fröjd Journalnummer:08016 Kontaktperson i det nominerade förslaget: Ebon

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-08-2 Diarienummer:200-06 V Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Tostareds fiberkabelförening Checkens namn Tostareds fiberkabelförening Sökande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Provkörning av gengasanläggning i Sätra brunn. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ideell förening Projektledare: Eric Söderberg Kommun: Sala Dnr: 44

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr Fokus Integration Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. Projektägare: Hedemora Röda Kors-krets Projektledare: Gunborg Morén Kommun: Hedemora Dnr: 140 Jnr: 2013-5038 Projekttid:

Läs mer

Vändpunkten. 2 963 996 kr

Vändpunkten. 2 963 996 kr Vändpunkten Många hjälpte till i arbetet med Kvarntorget i Karlholm. Projektägare: Idé- och Utvecklingsgruppen Karlholm/Västland Projektledare: Leif Bäckström Kommun: Tierp Dnr: 141 Jnr: 2013-5067 Projekttid:

Läs mer

Säter en levande stad

Säter en levande stad Säter en levande stad Projektet har bidragit till etablering av nya affärsverksamheter i Säter. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Säters köpmannaförening Projektledare: Jonas Lindgren Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Brandstad Filmbyn Journalnummer: SJV 2009-5635 Namn på LAG grupp som nominerar: LAG Ystad-Österlenregionen

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-03-28 Diarienummer:200-06 AS Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Lindhult, Horred Checkens namn Lindhults vägsamfällighet Sökande

Läs mer

Flottningsbåt i trä. Båten ingår som en viktig del i Flottarkojans samlingar och bidrar till flera besökare vid utställningen.

Flottningsbåt i trä. Båten ingår som en viktig del i Flottarkojans samlingar och bidrar till flera besökare vid utställningen. Flottningsbåt i trä Flottningsbåt i trä efter varpbåten STORA, Marmafjärden Foto: Tommy Holmström Projektägare: Marmabygden Vision, sektion i Älvkarleby Hembygdsförening Projektledare: Jarl Holmström Kommun:

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Gamla Kyrkvägen från Hunghult till Seglora Datum: 214-6-25... Journalnummer: 211-8 Projekttid: 213-6-3 214-6-3. Kontaktpersoner i projektet: Donald Gunnarsson, 77-25 3 52,

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ung och företagsam i Västra Journalnummer: 2010-6039 Namn

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 28 november 2013 Kvällens program 19.00 Välkommen 19.10 Bettna 2019 hur kom vi hit? diskussion och fika feedback 20.30 Nästa steg 20.50 Rapport från arbetsgrupperna

Läs mer

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Besöksmål Åsgarn - förstudie Besöksmål Åsgarn - förstudie Iordningställande av nedfart till sjön Åsgarn i Kolarbo by. Projektägare: Folkärna norra bygdegårdsförening, upa Projektledare: Leif Öster Kommun: Avesta Dnr: 73 Jnr: 2010

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer