BILIA ÅRSREDOVISNING 07 Bilia AB (publ) Box 9003, , Göteborg Telefon Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILIA ÅRSREDOVISNING 07 Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91, Göteborg Telefon 031-709 55 00 Fax 031-709 55 50 www.bilia.se"

Transkript

1 BILIA ÅRSREDOVISNING 07

2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Förslag till vinstdisposition 6 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys för koncernen 12 Noter till de finansiella rapporterna koncernen 13 Resultaträkning för moderbolaget 53 Balansräkning för moderbolaget 54 Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital 56 Kassaflödesanalys för moderbolaget 57 Noter till de finansiella rapporterna moderbolaget 58 Underskrifter 68 Revisionsberättelse 69 Femårsöversikt 70 Definitioner 72 Bilia-aktien 73 Styrelse 77 Bolagsstyrningsrapport 79 Ledning 82 Årsstämmoinformation 84 Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 19 mars Bilia Årsredovisning 2007

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernen och moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören i Bilia AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Koncernen har 111 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark samt en Internetbaserad auktionssajt, Netbil. Bilias vision är att vara branschens bästa servicebolag med målet att ha de mest nöjda kunderna i bilhall, butik och verkstad. Kunden ska alltid uppleva mötet med Bilia som positivt. Bilia har ett väl utvecklat sortiment av tjänster och produkter inom Serviceaffären, som omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av drivmedel. Bilia utvecklar kontinuerligt nya tjänster och servicekoncept som ska förenkla bilägandet för kunderna. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade personbilar, transportbilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. Bilia säljer personbilar från Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, Nissan, Honda, BMW och Mini samt transportbilar från Renault, Ford, Hyundai och Nissan. utge B-aktier enligt bolagsordningen men så har inte skett. Alla utgivna aktier äger samma rätt i bolaget och berättigar till en röst på bolagsstämman. Bilias aktier är noterade på OMX Nordiska Börs och kan här överlåtas fritt, inom börsens ramar. Styrelseledamöterna Mats Qviberg och Sven Hagströmer kontrollerar direkt och indirekt via Investment AB Öresund cirka 39 procent av aktierna i bolaget och styrelsens ordförande, Mats Qviberg, innehar tillsammans med sin familj ytterligare cirka 5 procent av bolagets aktier. Bilia saknar kännedom om eventuella aktieägaravtal mellan Bilias aktieägare. Det finns inga särskilda regler i bolagsordningen om ändring av densamma eller tillsättande/entledigande av styrelseledamöter. Årsstämman 2007 bemyndigade styrelsen att återköpa egna aktier motsvarande maximalt 10 procent av antalet aktier i bolaget. Ett nytt bemyndigande kommer att föreslås vid kommande årsstämma. Vid väsentliga förändringar i bolagets ägarstruktur som påverkar förutsättningarna eller arbetsinnehållet väsentligt har VD samt vissa högre chefer rätt att lämna sina tjänster och Ägarförhållanden Bilia hade aktieägare vid utgången av 2007, jämfört med ett år tidigare. Andelen institutionellt ägande uppgick till 15,4 procent (18,3) och andelen utländskt ägande uppgick till 14,7 procent (12,5). Under 2007 återköpte Bilia totalt aktier ( ), motsvarande 4,7 procent av aktiekapitalet, för totalt 115 Mkr. Den 31 december 2007 uppgick bolagets innehav av egna erhålla 24 månadslöner, varav avräkning från eventuell ny tjänst skall ske under de sista 12 månaderna. Samma rätt till ersättning föreligger även vid uppsägning från bolagets sida. Bilias service- och återförsäljaravtal innehar alla klausuler av innebörden att avtalet kan komma att sägas upp om bolaget överlåts till en ny ägare som inte själv är auktoriserad återförsäljare eller verkstad av samma märke, klausulerna kan dock inte tillämpas så länge Bilia är marknadsnoterat. aktier till aktier ( ). Marknadens utveckling Bilia-aktien Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till stycken. Samtliga utgivna aktier är av serie A. Det finns även möjlighet att Efterfrågan på nya bilar och service i Bilias marknadsområden var sammantaget på en bra nivå. Marknaden för nya personbilar ökade i Sverige med 8 procent, i Norge med 18 procent och i Danmark med 4 procent. Nyckeltal Koncernen Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 1,1 0,9 1,7 Rörelseresultat, Mkr Resultat före skatt, Mkr Årets resultat, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,8 6,2 10,0 Avkastning på eget kapital, % 6,3 6,3 15,8 Nettolåneskuld/eget kapital, ggr 0,81 0,02 0,69 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr Soliditet, % Vinst per aktie, kr 4:75 4:15 8:20 Eget kapital per aktie, kr Antal anställda 31 december Bilia Årsredovisning

4 forts Förvaltningsberättelse Viktiga händelser under året Bilias anläggning i Kista i norra Stockholm slutade under mars månad med försäljningen av Kia. Bilia startade under mars månad ett samarbete med DnB NOR i Norge under namnet Bilia Lease. Bilia förvärvade samtliga rörelsedrivande dotterföretag till Hans Persson Bil AB. Köpeskillingen uppgick till 329 Mkr och verksamheten ingår i Biliakoncernen från och med maj månad. Bilia förvärvade rörelsen i Bilgruppen i Enköping Sala AB och Bilgruppen i Kungsängen AB. Köpeskillingen uppgick till 28 Mkr och verksamheten ingår i Biliakoncernen från och med juni månad. I enlighet med årsstämmans beslut har aktiekapitalet under juli månad nedsatts med kronor genom indragning av egna aktier. Antalet registrerade aktier efter indragningen uppgår till Styrelsen beslutade, i enlighet med årsstämmans bemyndigande, att återköpa egna aktier. Per den 31 december 2007 uppgick Bilias innehav av egna aktier till aktier med en snittkurs på 115 kronor per aktie. Totalt kan aktier förvärvas enligt årsstämmans bemyndigande. I september ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på aktier i Bilia AB, till styrelsemedlemmar, koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare. Optionerna har en löptid på tre år med ett lösenpris på 120 kronor/aktie. Huvudförhandlingen i tvisten mellan Bilias dotterföretag Säfveån och Pacta inleddes i Göteborgs Tingsrätt under oktober månad. Tvisten har utgångspunkt i affärsverksamhet som AB Probo (numera Säfveån AB) bedrev Säfveåns uppfattning är att Pactas anspråk i allt väsentligt är ogrundade och bolaget bestrider skadeståndsskyldighet både på formella grunder, i sak och med avseende på yrkade belopp. Göteborgs Tingsrätt ogillade i en dom den 20 februari 2008 helt Pactas skadeståndstalan mot Säfveån AB. Säfveån tillerkändes ersättning för rättegångskostnader med 14 Mkr. Bilias styrelse beslutade att sälja fastigheter i Danmark och Sverige. Försäljningen beräknas vara avslutad vid utgången av första kvartalet Bilia träffade ett avtal med Bilforum Holding AS om förvärv av samtliga aktier i Bilforum AS och Bilforum Finans AS. Bilforum är en välrenommerad och lönsam bilåterförsäljare som representerar Volvo, Renault och Land Rover i Stavangerområdet i Norge. Köpeskillingen uppgick till 65 Mkr och verksamheten kommer ingå i Biliakoncernen från och med den 1 januari Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till Mkr (14 056). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med 190 Mkr eller med 1 procent. Ökningen är främst hänförlig till ökad försäljning av nya bilar. Rörelseresultatet uppgick till 168 Mkr (109), jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med 8 Mkr ( 21). Förbättringen mot föregående år, jämförelsestörande poster exkluderade, uppgick till 46 Mkr. Under året förvärvade verksamheter, Hans Persson och Bilgruppen, ingår i resultatet med 9 Mkr efter förvärvskostnader. Bilaffären redovisade ett bättre resultat jämfört med föregående år, främst beroende på en högre marginal vid försäljning av bilar. Serviceaffären redovisade ett något lägre resultat delvis beroende på genomförda omstruktureringar i Norge, vilka hade en negativ påverkan på serviceverksamheten. Resultat från kundfinansiering exklusive bruttovinst hänförlig till hyresintäkter långtidsleasing för bilar sålda med återköpsavtal uppgick till 97 Mkr (95). Jämförelsestörande poster uppgick till 8 Mkr ( 21) och avser omstruktureringskostnader i Sverige och Norge med 18 Mkr ( 11) och kostnader för tvister, främst Konkurrensverket och Pacta, med 12 Mkr ( 9). Vidare har Bilias norska verksamhet ändrat pensionsplanen från förmånsbestämd till premiebaserad för medarbetare under 52 år, vilket har påverkat resultatet med 22 Mkr ( ). Föregående år inkluderar avyttringar med 1 Mkr. Finansnettot uppgick till 26 Mkr (9). Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i AB Volvofinans ingår med 22 Mkr (17). Vinst vid försäljning av aktierna i Viking Redningstjeneste ingick i föregående års finansnetto med 7 Mkr. Högre nettolåneskuld och räntenivå har resulterat i ökade räntekostnader jämfört med föregående år. Årets resultat uppgick till 100 Mkr (93) och vinst per aktie till 4:75 kronor (4:15). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Jämförelsestörande poster Koncernen, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Resultat vid försäljning av fastigheter 1 Strukturkostnader, m m Ändrad pensionsplan i Norge 22 Tvister 12 9 Rörelseresultat Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Resultat vid försäljning av fastigheter/aktier 6 Strukturkostnader, m m Ändrad pensionsplan i Norge 22 Tvister 12 9 Resultat före skatt Investeringar och avyttringar Investeringar och avyttringar uppgick till 64 Mkr (275). Ersättningsinvesteringar representerade 52 Mkr (22), expansionsinvesteringar 48 Mkr (45), miljöinvesteringar 4 Mkr (4) och investeringar i ny och tillbyggnad fastigheter 31 Mkr (3). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till 199 Mkr (201). 2 Bilia Årsredovisning 2007

5 Finansiell ställning Balansomslutningen uppgick till Mkr (6 064). Förvärven av Hans Persson och Bilgruppen ökade balansomslutningen med cirka 900 Mkr. Räntebärande tillgångar minskade med cirka 250 Mkr medan rörelsetillgångarna ökade med cirka 330 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 305 Mkr (446). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 590 Mkr (48). Nettolåneskulden ökade med Mkr och uppgick vid utgången av året till Mkr. Eget kapital uppgick till Mkr (1 684). Eget kapital har bland annat påverkats av kontantutdelning till aktieägarna med 172 Mkr och återköp av egna aktier med 115 Mkr. Föreslagen utdelning, 8:00 kronor per aktie, tar i anspråk 164 Mkr av eget kapital. Soliditeten uppgick vid utgången av året till 21 procent (28). Personal Kompetenta och motiverade medarbetare, som är beredda att utvecklas och gripa in när det behövs, är en förutsättning för att Bilias kunder ska bli nöjda och lojala, vilket är avgörande för att Bilia ska fortsätta vara framgångsrikt. Grunden för medarbetarnas kompetensutveckling är de utvecklingssamtal som varje medarbetare har med sin närmaste chef minst en gång per år. Medarbetarsamtalet tar utgångspunkt i den enskildes kompetens och behov. Tillsammans tar man fram en plan som ska skapa förutsättningar för personlig utveckling, arbetsglädje och effektivitet i det dagliga arbetet. Bilia Academy är namnet på koncernens interna utbildningsenhet, som startades Bilia Academy genomför fortlöpande inventeringar av utbildningsbehovet och sätter därefter samman skräddarsydda utbildningar riktade mot målgrupper med olika befattningar inom Bilia. Utbildningsverksamheten syftar till att höja kompetensen inom specifika områden, stärka företagskulturen med Bilias vision och kärnvärden och samtidigt bidra till ett erfarenhetsutbyte och ett breddat kontaktnät för Bilias medarbetare. Bilia arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön vid koncernens anläggningar. En bra arbetsmiljö förbättrar förutsättningen för att medarbetarna ska må bra och vara motiverade. I verkstäderna handlar det om att skapa miljöer som är ljusa, luftiga, rena och fria från buller. Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till personer (3 063), varav i Sverige (1 852). Antalet anställda uppgick den 31 december 2007 till personer (3 458). Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Till ledningen har årsstämman för 2007 beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Med andra ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. För koncernledningens sammansättning se not 9 Anställda och personalkostnader. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 53 procent av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till procent av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på resultatmål och individuellt uppsatta mål. Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2008 att ersättningsprinciperna enligt ovan även ska gälla för Risker Bilias verksamhet förknippas med risker. Vissa faktorer kan Bilia påverka medan andra ligger utanför koncernens kontroll. Ambitionen är dock att tidigt identifiera hot och möjligheter för att snabbt vidta åtgärder och därmed kunna parera utvecklingen. Marknadsutvecklingen Efterfrågan på Bilias produkter och tjänster påverkas av svängningar i konjunkturen. I lågkonjunktur väljer en del kunder att av vakta med bilköp. Faktorer som påverkar marknadsutvecklingen är bland annat arbetsmarknadens situation, aktiemarknadens utveckling, ränteläget och drivmedels- Mål och måluppfyllelse Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Rörelsemarginal, % Mål minst 14 procent Mål minst 15 procent Mål minst 2,2 procent Finansiella mål Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå: en rörelsemarginal på minst 2,2 procent en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Bilia Årsredovisning

6 forts Förvaltningsberättelse priserna. Positioneringen av Bilia som ett servicebolag stabiliserar resultatutvecklingen. Serviceaffären är mindre konjunkturkänslig än Bilaffären, eftersom bilar kräver service och reparationer oavsett konjunkturläge. Ökad konkurrens EUs tidigare gruppundantag för fordonsbranschen upphörde den 30 september 2003, efter en övergångsperiod på ett år. Den 1 oktober 2005 upphörde även den så kallade lokaliseringsklausulen som gjorde det möjligt för tillverkarna att bestämma var återförsäljarna fick vara etablerade. De nya reglerna påverkar konkurrensförhållandena i branschen och ger tillverkaren möjlighet att utse ytterligare återförsäljare på de orter där Bilia är etablerat. Bilia bedömer att koncernen, med sin storlek och starka position på marknaden, ges nya möjligheter att utveckla verksamheten. Bilias storlek får ökad betydelse, till exempel vid inköp. Förmågan att hantera flera bilmärken och ett eget starkt varumärke ökar också i betydelse. Utveckling av egna tjänster För att upprätthålla och stärka konkurrenskraften, krävs att Bilia utvecklar tjänster som är tilltalande för kunderna. Bilias förmåga att utveckla nya tjänster bidrar även till att stärka leverantörernas varumärken. Utvecklingen är resurskrävande. Bilia bedömer att koncernen har den storlek, struktur och finansiella styrka som krävs för att ligga i framkant av tjänsteutvecklingen. Nyckelpersoner För att kunna utvecklas ytterligare som ett servicebolag och därmed uppnå tillväxt och lönsamhet, krävs att Bilia kan attrahera och utveckla kompetenta medarbetare, såväl ledning som övrig personal. Bilia är en arbetsgivare som strävar efter att stimulera personliga framsteg genom att erbjuda intressanta arbetsuppgifter, individanpassade utbildningsprogram, bonusprogram och delaktighet i koncernens utveckling. För finansiella risker hänvisas till not 30 Finansiella risker och finanspolicies. Produkternas konkurrenskraft Bilia är beroende av att koncernens affärspartners utvecklar konkurrenskraftiga produkter. Bilias affärspartners har under de senaste åren lanserat flera nya produkter. Volvo som är den enskilt viktigaste affärspartnern kommer bland annat under 2008 att lansera en ny modell, XC60. Ford kommer att lansera en ny Fiesta, en ny Focus och en ny modell, Kuga. BMW kommer att lansera fem nya modeller, bland annat en ny modell X6 och en ny bil i 7-serien. Renault kommer att lansera sju nya modeller, Hyundai kommer att lansera två nya modeller varav en är den nya miljöbilen i10, vilken är särskilt viktig för Stockholmsmarknaden. Detta tillsammans med övriga märken i koncernen gör att Bilia sammantaget har tillgång till attraktiva produktprogram. Miljö Bilias miljöpolicy slår fast att koncernens tjänster och produkter ska påverka naturen så lite som möjligt och därmed bidra till en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska utföras inom ramen för affärsidén och präglas av en helhetssyn där teknik, ekonomi och ekologi vägs samman. Avfallssortering är ett prioriterat område. Miljöfarligt avfall omhändertas enligt väl genomarbetade rutiner. Bilia har därutöver system, egna eller tillsammans med samarbetspartners, för att ta hand om och återvinna avfall från service och restprodukter från skadereparationer. Bilias medarbetare utbildas i miljöfrågor och får även fortlöpande miljöinformation. Samtliga svenska och norska företag samt merparten av anläggningarna i Danmark är miljöcertifierade enligt ISO Personal Fördelning av anställda per funktion, % Fördelning av anställda per land, % Utbildnings - fördelning, % Åldersstruktur, antal anställda, % Anställningstid, % Försäljning, 18 Sverige, 66 Grundskola/gymnasium, 85 <29 år, år, 51 Verkstad, 57 Norge, 20 Högskoleutbildning, år, år, 20 Reservdelar, 15 Danmark, 14 Eftergymnasial utb, år, år, 12 Administration, 10 >61 år, år, 13 >40 år, 4 Nyckeltal Medelantalet anställda Omsättning per medelantalet anställda, Tkr Förädlingsvärde per medelantalet anställda, Tkr Resultat före skatt per medelantalet anställda, Tkr Medelålder Bilia Årsredovisning 2007

7 Personbilar uppdelat på Service- respektive Bilaffären Service- och Bilaffären Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % Serviceaffären ,9 5,5 7,0 Bilaffären ,1 0,5 0,4 Andel av Personbilars nettoomsättning, % Andel av Personbilars anställda, % Tillväxt Service, % 25 Tillväxt Bil, % Service, 30 Service, Bil, 70 Bil, 20 Personbilar Antal nya bilar Leveranser 1) Orderstock 1) Sverige Norge Danmark Totalt Personbilar ) Transportbilar ingår från och med 2007 i antalsredovisningen. Jämförelsetalen har även justerats för transportbilar. Historik, personbilsförsäljningen i Sverige, Norge och Danmark Nya personbilar Sverige Norge Danmark Avkastning på Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % operativt kapital % Sverige ,3 2,4 2,8 21,7 28,6 34,4 Norge ,4 0,2 0,6 2,3 0,9 4,8 Danmark ,5 0,5 0,6 2,6 2,5 3,3 Totalt Personbilar ,5 1,4 2,1 10,6 11,4 19,4 Koncernen bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. I Sverige är 55 anläggningar anmälningspliktiga på grund av bensinförsäljning där inga utsläpp får ske, 14 fordonstvättar på grund av utsläpp till vatten och 9 anläggningar på grund av utsläpp av lösningsmedel till luften. De anmälningspliktiga anläggningarna utgör en mindre del av Bilias totala verksamhet. Uppgift om förvärv, överlåtelse samt innehav av egna aktier Under 2006 förvärvades egna aktier för sammanlagt 164 Mkr, vilket motsvarade ett eget innehav om 7,2 procent. Bilias egna aktieinnehav vid tiden för årsstämman uppgick till aktier. Årsstämman 2007 beslutade om nedsättning av aktiekapitalet med kronor genom indragning av egna aktier. Ändamålet med nedsättningen var att frigöra bundet kapital till förmån för fria medel. Nedsättningen verkställdes under sommaren och Bilia hade därmed inget innehav av egna aktier. Bilia Årsredovisning

8 forts Förvaltningsberättelse Vid årsstämman 2007 gavs även ett nytt bemyndigande till styrelsen om återköp om maximalt 10 procent av aktierna. Ett nytt återköpsprogram inleddes i augusti 2007 och sedan dess har Bilia förvärvat aktier för sammanlagt 115 Mkr. Bilias innehav av egna aktier uppgick per den 31 december 2007 till aktier vilket motsvarar ett eget innehav av 4,7 procent. Bilias aktier har kvotvärdet 10 kronor. Syftet med samtliga återköp har varit att optimera bolagets kapitalstruktur. Styrelsens arbete Under 2007 hölls ett konstituerande och fem ordinarie styrelsemöten. Utöver ovanstående möten sammanträdde styrelsen även en gång per capsulam. I god tid före varje styrelsemöte skickas en agenda, tillsammans med fördjupande information om viktigare ärenden, ut till varje styrelseledamot. Styrelsen behandlade bland annat frågor om strategi, ekonomiska mål, resultatuppföljning, investeringar, fastigheter, förvärv och uppföljning av tvisten med Konkurrensverket och Pacta. Under året fattade styrelsen bland annat beslut om förvärv av Hans Persson, Bilgruppen och Bilforum. Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, redovisning, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings och IT-verksamhet främst åt företag inom koncernen. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 50 Mkr ( 60). I föregående års rörelseresultat ingår kostnader för tvister ingår med 2 Mkr. Framtida utveckling Bilia bedömer att den samlade totalmarknaden i Sverige, Norge och Danmark under 2008 kommer minska jämfört med den relativt höga nivån Mot bakgrund av att Bilias resultat påverkas av flera olika faktorer utanför bolagets kontroll, lämnas ingen resultatprognos. En genomgång av de viktigaste resultatpåverkande faktorerna återfinns i känslighetsanalysen i not 30 Finansiella risker och finanspolicies. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 886 Mkr, disponeras enligt följande: Mkr Kontant utdelning, 8:00 kronor per aktie 164 Överföres i ny räkning 722 Summa 886 Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning Koncernens egna kapital har beräknats med tillämpning av de redovisningsregler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Moderbolagets egna kapital har beräknats med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06, redovisning för juridiska personer. Föreslagen vinstutdelning består av en kontant utdelning om 8:00 kronor per aktie eller totalt 164 Mkr. Koncernens soliditet beräknas uppgå till cirka 20 procent efter föreslagen utdelning om totalt 164 Mkr. Den föreslagna kontantutdelningen ligger i linje med Bilias utdelningspolicy vilken slår fast att minst 50 procent av årets vinst ska delas ut till aktieägarna samt att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur. Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen vinstutdelning kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning, risker och långivarnas villkor. Styrelsen har även beaktat koncernens historiska utveckling, investeringsplan samt konjunkturläge. De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 27 februari Vad beträffar koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande kommentarer. Händelser efter balansdagen Bilia sålde en fastighet i Västerås till Aspholmen Fastigheter AB. Reavinst efter skatt beräknas till cirka 5 Mkr och balansomslutningen minskar med cirka 50 Mkr. Den 20 februari 2008 meddelades dom i tvisten mellan Bilias dotterföretag Säfveån och Pacta. Göteborgs Tingsrätt ogillade helt Pactas skadeståndstalan mot Säfveån AB. Säfveån tillerkändes ersättning för rättegångskostnader med 14 Mkr. 6 Bilia Årsredovisning 2007

9 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN Mkr Not Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning 2, 3, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 3, 9, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 4 5 Årets resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, kronor 14 Koncernen Resultat per aktie före och efter utspädning 4:75 4:15 Föreslagen utdelning per aktie 8:00 Kvarvarande verksamhet Resultat per aktie före och efter utspädning 4:75 3:90 Föreslagen utdelning per aktie 8:00 Nettoomsättning, Mkr Finansnetto, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelse störande poster, Mkr Mkr % Nettoomsättningen ökade med 10 procent till Mkr. Ökningen beror till största delen på de förvärv som genomförts under året. Nettoomsättningen exklusive förvärv och valutaeffekter ökade med 1 procent eller 190 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till försäljning av nya bilar. Finansnettot försämrades till 26 Mkr (9). Försämringen beror främst på högre nettolåneskuld och högre räntenivå med ökade räntekostnader som följd. Resultatandelen på indirekt innehav i Volvofinans, uppgick till 22 Mkr (17). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster ökade till 176 Mkr från 130 Mkr. Sverige ökade med 27 Mkr, Norge med 20 Mkr och Danmark minskade med 1 Mkr. Rörelsemarginalen ökade från 0,9 procent till 1,1 procent. Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal, % Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster per kvartal, Mkr Mkr % kv 1 kv 2 kv 3 kv Koncernens rörelseresultat för de enskilda kvartalen under 2007 var bättre jämfört med 2006, i synnerhet kvartal 1. Främst beroende på en stark Bilaffär med högre bruttovinstmarginal. Rörelsemarginalen minskade något under kvartal 4 jämfört med föregående år, 1,5 procent mot 1,6 procent. Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal, % Resultatanalys, koncernen Rörelseresultat Resultat före skatt Mkr Resultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Resultat vid försäljning av fastigheter/aktier 1 6 Strukturkostnader m m Ändrad pensionsplan i Norge Tvister Redovisat resultat Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen 7

10 KOMMENTAR TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade med 10 procent till Mkr (14 056). Ökningen är främst hänförlig till förvärven av Bilgruppen och Hans Persson. Justeras nettoomsättningen för förvärv och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 190 Mkr eller 1 procent. Försäljning av nya bilar är den främsta anledningen till ökningen. Serviceaffären ökade nettoomsättningen med 331 Mkr till Mkr eller med 7 procent (8). Exkluderas förvärv och valutakurseffekter var nettoomsättningen oförändrad. Den svenska Serviceaffären var oförändrad ( 2). Den danska Serviceaffären minskade med 2 procent ( 1) medan den norska Serviceaffären ökade med 4 procent (11). Bilaffärens nettoomsättning ökade med Mkr till Mkr vilket motsvarar 10 procent (22). Justerat för jämförbara enheter och valutakurseffekter ökade nettoomsättningen med 2 procent. Den svenska Bilaffären var oförändrad, den norska ökade med 4 procent och den danska ökade med 5 procent. Rörelseresultatet Koncernens rörelseresultat uppgick till 168 Mkr, en ökning med 59 Mkr jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 1,1 procent jämfört med 0,8 procent för I Sverige ökade rörelseresultatet med 16 Mkr till 222 Mkr. Justeras rörelseresultatet för förvärv var ökningen 7 Mkr. I Norge har rörelseresultatet ökat från 5 Mkr till 15 Mkr. Orsaken till förbättringen är framförallt en bättre Bilaffär. I Danmark var rörelseresultatet i det närmaste oförändrat, 11 Mkr, mot föregående år. En något svagare Serviceaffär kompenserades av marginellt bättre Bilaffär. Resultat från kundfinansiering exklusive bruttovinst hänförlig till hyresintäkter långtidsleasing för bilar sålda med återköpsavtal uppgick till 97 Mkr (95). Vinstandelar till medarbetarna i koncernen har belastat rörelseresultatet med 17 Mkr (14). Jämförelsestörande poster Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 176 Mkr en ökning med 46 Mkr eller 35 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen ökade från 0,9 procent till 1,1 procent. Jämförelsestörande poster har påverkat rörelseresultatet med 8 Mkr ( 21). Förändringen avser omstruktureringskostnader i Sverige och Norge med 18 Mkr ( 11) och kostnader för tvister, främst Konkurrensverket och Pacta, med 12 Mkr ( 9). Bilias norska verksamhet har ändrat pensionsplanen från förmånsbestämd till premiebaserad för medarbetare under 52 år vilket påverkat resultatet med 22 Mkr ( ). Föregående år inkluderar avyttringar med 1 Mkr. Finansnetto Finansnettot uppgick till 26 Mkr (9), vilket är en försämring med 35 Mkr. Resultatandel på indirekt innehav i Volvofinans ingår med 22 Mkr (17). Föregående års finansnetto inkluderar försäljning av aktier i Viking Redningstjeneste i den norska verksamheten med 7 Mkr. Under året har nettolåneskulden ökat med Mkr till Mkr vilket tillsammans med en högre räntenivå medfört ökade räntekostnader. Resultat före skatt Resultat före skatt ökade till 142 Mkr (118). En ökning med 24 Mkr eller 21 procent. Jämförelsestörande poster Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 150 Mkr (132), vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Jämförelsestörande poster har påverkat resultat före skatt med 8 Mkr ( 14). Förändringen avser omstruktureringskostnader i Sverige och Norge med 18 Mkr ( 11) och kostnader för tvister, främst Konkurrensverket och Pacta, med 12 Mkr ( 9). Bilias norska verksamhet har ändrat pensionsplanen från förmånsbestämd till premiebaserad för medarbetare under 52 år vilket påverkat resultatet med 22 Mkr ( ). Föregående år inkluderar avyttringar med 6 Mkr. Årets resultat Årets resultat uppgick till 100 Mkr (93). Det motsvarar en vinst per aktie på 4:90 kronor (4:35) beräknat på antalet utestående aktier. Föregående års resultat har påverkats av utdelningen av Catena AB med 5 Mkr. Skattekostnaden uppgick till 42 Mkr ( 30), vilket motsvarar 30 procent (25). Bolagsskatten är baserad på skattekostnaden i respektive land. Nyckeltal Avkastningen på sysselsatt kapital ökade från 6,2 procent till 7,8 procent. Avkastningen på eget kapital var oförändrad, 6,3 procent. Jämförelsestörande poster Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive jämförelsestörande poster ökade från 6,9 procent till 8,1 procent. 8 Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen

11 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN Mkr Not Tillgångar 5, 29, 32 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 15 Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar 16 Byggnader och mark Pågående nyanläggningar 15 0 Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Finansiella placeringar 18, Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Kortfristiga placeringar 18, Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen 9

12 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN Mkr Not Eget kapital och skulder 5, 29, 32 Eget kapital Aktiekapital Reserver 4 6 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder 24, Övriga långfristiga skulder Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 24, Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 14 2 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för koncernen Ställda säkerheter Eventualförpliktelser KOMMENTAR TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING Koncernens balansomslutning ökade från Mkr till Mkr under året. En ökning med 979 Mkr. Under året förvärvade verksamheter ökade balansomslutningen med cirka 900 Mkr. Rörelsetillgångarna ökade med cirka 330 Mkr, främst beroende på ökat varulager av begagnade bilar. Räntebärande tillgångar minskade med cirka 250 Mkr. Eget kapital Eget kapital minskade från Mkr till Mkr under året, en minskning med 177 Mkr. Utdelning till aktieägare gjordes med 172 Mkr, återköp av egna aktier uppgick till 115 Mkr. För detaljer i förändringen i eget kapital hänvisas till tabellen på sidan 11. Finansiering Nettolåneskulden uppgick till Mkr jämfört med en nettolånefordran på 31 Mkr föregående år. Ökningen på Mkr hänförs främst till förvärv men också ökad kapitalbindning genom minskade rörelseskulder och ökat varulager. Räntebärande skulder har ökat med Mkr samtidigt som räntebärande tillgångar minskat med 61 Mkr. Nettolåneskulden i relation till eget kapital uppgick till 0,81 gånger jämfört med föregående års relation på 0,02 gånger då koncernen redovisade en nettolånefordran. Nyckeltal Omsättningshastigheten på sysselsatt kapital uppgick till 5,8 gånger jämfört med 6,0 gånger föregående år och omsättningshastigheten på totalt kapital var oförändrad, 2,4 gånger. Soliditeten uppgick till 21 procent (28). Eget kapital per aktie uppgick till 73:65 kronor (78:45) beräknat på aktier ( ). 10 Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen

13 SAMMANDRAG AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Antal ute- Aktie- Omräknings- Balanserade vinstmedel Totalt Mkr stående aktier kapital reserv inklusive årets resultat eget kapital Ingående eget kapital Återköp egna aktier ( stycken) Utdelning (8:00 kronor per aktie) Sakutdelning, Catena 1) Valutakursdifferens Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Återköp egna aktier ( stycken) Utdelning (8:00 kronor per aktie) Nedsättning av aktiekapital Valutakursdifferens Årets resultat Utgående eget kapital ) Utdelningen tog i anspråk 600 Mkr av koncernens egna kapital. Vidare realiserades vid utdelningstillfället en internvinst med Mkr. Omräkningsreserv Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor. Eget kapitalposterna i utlandsverksamheter ska redovisas till anskaffningskurs. Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättning till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost. Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen 11

14 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN Mkr Not Den löpande verksamheten 35 Rörelseresultat Ränteinbetalningar 9 9 Ränteutbetalningar Erhållna utdelningar 0 0 Övriga finansiella poster Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar och avyttringar i anläggningar Räntebärande fordringar 3 16 Företagsförvärv Kassaflöde från investeringsverksamheten Återstår efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Förändring av banklån och övriga lån Utdelning till aktieägare och återköp av egna aktier Likvida medel Catena 18 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exklusive omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel 4 5 Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KOMMENTAR TILL KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Rörelsens kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 305 Mkr att jämföra med 446 Mkr föregående år. Varulagret har ökat med 293 Mkr och rörelseskulderna har minskat med 435 Mkr. Investeringsverksamheten Investeringar och avyttringar i anläggningar, inklusive leasingtillgångar uppgick till 64 Mkr (275). Ersättningsinvesteringar uppgick till 52 Mkr (22), expansionsinvesteringar till 48 Mkr (45) och miljöinvesteringar till 4 Mkr (4). Investeringar i ny- och tillbyggnad i fastigheter uppgick till 31 Mkr (3). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till 199 Mkr (201). Företagsförvärv har påverkat kassaflödesanalysen med 352 Mkr och avser förvärv av Bilgruppen i Enköping Sala AB och Bilgruppen i Kungsängen AB samt de rörelsedrivande dotterföretagen till Hans Persson Bil AB. Återstår efter nettoinvesteringar Kassaflödet från den löpande verksamheten var 305 Mkr (446) och kassaflödet från investeringar i leasing och anläggningar, räntebärande fordringar samt företagsförvärv var 285 Mkr ( 398) vilket gör att kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgår till 590 Mkr jämfört med 48 Mkr under föregående år. Finansieringsverksamheten Låneskulderna ökade med 802 Mkr (499). Utdelning till aktieägarna uppgick till 172 Mkr (185). Återköp av egna aktier gjordes med 115 Mkr (164). Nettolåneskuld Nettolåneskulden uppgick till Mkr jämfört med en nettolånefordran på 31 Mkr föregående år. 12 Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen

15 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de antagits av EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30:06 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges under Moderbolagets redovisningsprinciper. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 27 februari Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 17 april Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument och finansiella tillgångar klassi ficerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat räkningen eller finansiella tillgångar som kan säljas. Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 37 Viktiga uppskattningar och bedömningar. Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av moderbolag, dotterföretag samt intagande av intresseföretag i koncernredovisningen. Ändrade redovisningsprinciper Nedanstående nya standard och tolkningar har tillämpats vid upprättandet av 2007 års finansiella rapporter: IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och sammanhängande ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ställer krav på omfattande upplysningar om den betydelse som finansiella instrument har för företagets finansiella ställning och resultat samt kvalitativa och kvantitativa upplysningar om riskers karaktär och omfattning. IFRS 7 och sammanhängande ändringar i IAS 1 har medfört ytterligare upplysningar i koncernens finansiella rapporter för år 2007 med avseende på koncernens finansiella mål och kapitalhantering. Standarden har inte medfört något byte av redovisningsprincip utan endast förändringar i upplysningskraven avseende finansiella instrument. IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment förbjuder återföring av en nedskrivning som gjorts i en tidigare delårsperiod avseende goodwill, en investering i ett eget kapitalinstrument eller i en finansiell tillgång som redovisas till anskaffningsvärde. IFRIC 10 ska tillämpas i koncernens finansiella rapporter för år Uttalandet ska tillämpas framåtriktat från den tidpunkt koncernen först började tillämpa nedskrivningsreglerna i IAS 36 respektive värderingsreglerna i IAS 39, det vill säga vad avser goodwill den 1 januari 2004 och vad avser finansiella instrument den 1 januari Eftersom inga sådana återföringar ägt rum får uttalandet inga effekter på koncernens finansiella rapporter. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden träder ikraft först från och med räkenskapsåret 2008 eller 2009 och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. IFRS 8 Operating Segments anger vad ett operativt segment är och vilken information som ska lämnas om dessa i de finansiella rapporterna. Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Ändringar i IAS 23 Lånekostnader, anger att aktivering måste ske av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen 13

16 forts not 1 IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes, tolkningsuttalandet behandlar redovisning och värdering av ett företags förpliktelse att leverera kostnadsfria eller rabatterade varor eller tjänster till kunder som kvalificerat sig till detta genom tidigare köp. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 juli 2008 eller senare. IFRIC 14 IAS 19 The Limit on a Defined Benefit Asset Minimum Funding Requirements and their Interaction, tolkningsuttalandet behandlar hur krav på viss fondering samverkar med IAS 19 tak för en förmånsbestämd tillgång. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2008 eller senare. Ovanstående standarder bedöms inte få några effekter på koncernens resultat- och balansräkning. Klassificering med mera Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Om avvikelse sker från denna princip redovisas detta i not till respektive balanspost. Segmentsrapportering Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller produkter eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens försäljning av varor och tjänster, varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för koncernen. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Bilia AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Intresseföretag Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande, men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som "Andelar i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens nettoresultat efter skatt och minoritet justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar investeringens redovisade värde. Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv. När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att täcka förluster uppkomna i intresseföretaget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 14 Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012.

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012. Årsredovisning 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Rapport över totalresultat för koncernen 7 Rapport över finansiell ställning för koncernen 9 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till.

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till. Årsredovisning 2012 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Bolagsstyrningsrapport 6 Rapport över totalresultat för koncernen 9 Rapport över finansiell ställning för koncernen

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse f ö r va lt n i n g s b e r ät t e l s e Förvaltningsberättelse ÅF AB (publ) Organisationsnummer 556120-6474 Styrelsen och verkställande direktören för ÅF AB (publ) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret.

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Finansiell information. innehåll

Finansiell information. innehåll Finansiell information innehåll 42 Femårsöversikt för koncernen 43 Förvaltningsberättelse 46 Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 47 Rapport över finansiella ställningen för koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Catena AB Org nr 556294-1715 Får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT

ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Flerårsöversikt... 6 Rapport över totalresultat... 7 Rapport över finansiell ställning...

Läs mer

Innehåll. Kalendarium

Innehåll. Kalendarium Årsredovisning 2014 Innehåll 01 Förvaltningsberättelse 04 Riskhantering och resultatpåverkande faktorer 06 Resultaträkning för koncernen 06 Rapport över totalresultat 07 Balansräkning för koncernen 08

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41 Årsredovisning 2014 2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Risk- och känslighetsanalys 7 Fem år i sammandrag 9 Finansiella rapporter, koncernen 11 Finansiella rapporter, moderbolaget 16 Redovisningsprinciper

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2009 VD har ordet Vi tror på stark tillväxt År 2009 innebar en utmaning för många bolag inom rekrytering och bemanning. Vi ställde några frågor till VD-Koncernchef Stefan Rossi.

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:-

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009 Klänning 199:- Ring 49:50 INNEHÅLL DEL 2 H&M I SIFFROR 2009 inklusive årsredovisning och koncernredovisning ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 2 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Sid 3 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 20-36 Sid 37 Förvaltningsberättelse s rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer