BILIA ÅRSREDOVISNING 07 Bilia AB (publ) Box 9003, , Göteborg Telefon Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILIA ÅRSREDOVISNING 07 Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91, Göteborg Telefon 031-709 55 00 Fax 031-709 55 50 www.bilia.se"

Transkript

1 BILIA ÅRSREDOVISNING 07

2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Förslag till vinstdisposition 6 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys för koncernen 12 Noter till de finansiella rapporterna koncernen 13 Resultaträkning för moderbolaget 53 Balansräkning för moderbolaget 54 Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital 56 Kassaflödesanalys för moderbolaget 57 Noter till de finansiella rapporterna moderbolaget 58 Underskrifter 68 Revisionsberättelse 69 Femårsöversikt 70 Definitioner 72 Bilia-aktien 73 Styrelse 77 Bolagsstyrningsrapport 79 Ledning 82 Årsstämmoinformation 84 Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 19 mars Bilia Årsredovisning 2007

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernen och moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören i Bilia AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Koncernen har 111 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark samt en Internetbaserad auktionssajt, Netbil. Bilias vision är att vara branschens bästa servicebolag med målet att ha de mest nöjda kunderna i bilhall, butik och verkstad. Kunden ska alltid uppleva mötet med Bilia som positivt. Bilia har ett väl utvecklat sortiment av tjänster och produkter inom Serviceaffären, som omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av drivmedel. Bilia utvecklar kontinuerligt nya tjänster och servicekoncept som ska förenkla bilägandet för kunderna. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade personbilar, transportbilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. Bilia säljer personbilar från Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, Nissan, Honda, BMW och Mini samt transportbilar från Renault, Ford, Hyundai och Nissan. utge B-aktier enligt bolagsordningen men så har inte skett. Alla utgivna aktier äger samma rätt i bolaget och berättigar till en röst på bolagsstämman. Bilias aktier är noterade på OMX Nordiska Börs och kan här överlåtas fritt, inom börsens ramar. Styrelseledamöterna Mats Qviberg och Sven Hagströmer kontrollerar direkt och indirekt via Investment AB Öresund cirka 39 procent av aktierna i bolaget och styrelsens ordförande, Mats Qviberg, innehar tillsammans med sin familj ytterligare cirka 5 procent av bolagets aktier. Bilia saknar kännedom om eventuella aktieägaravtal mellan Bilias aktieägare. Det finns inga särskilda regler i bolagsordningen om ändring av densamma eller tillsättande/entledigande av styrelseledamöter. Årsstämman 2007 bemyndigade styrelsen att återköpa egna aktier motsvarande maximalt 10 procent av antalet aktier i bolaget. Ett nytt bemyndigande kommer att föreslås vid kommande årsstämma. Vid väsentliga förändringar i bolagets ägarstruktur som påverkar förutsättningarna eller arbetsinnehållet väsentligt har VD samt vissa högre chefer rätt att lämna sina tjänster och Ägarförhållanden Bilia hade aktieägare vid utgången av 2007, jämfört med ett år tidigare. Andelen institutionellt ägande uppgick till 15,4 procent (18,3) och andelen utländskt ägande uppgick till 14,7 procent (12,5). Under 2007 återköpte Bilia totalt aktier ( ), motsvarande 4,7 procent av aktiekapitalet, för totalt 115 Mkr. Den 31 december 2007 uppgick bolagets innehav av egna erhålla 24 månadslöner, varav avräkning från eventuell ny tjänst skall ske under de sista 12 månaderna. Samma rätt till ersättning föreligger även vid uppsägning från bolagets sida. Bilias service- och återförsäljaravtal innehar alla klausuler av innebörden att avtalet kan komma att sägas upp om bolaget överlåts till en ny ägare som inte själv är auktoriserad återförsäljare eller verkstad av samma märke, klausulerna kan dock inte tillämpas så länge Bilia är marknadsnoterat. aktier till aktier ( ). Marknadens utveckling Bilia-aktien Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till stycken. Samtliga utgivna aktier är av serie A. Det finns även möjlighet att Efterfrågan på nya bilar och service i Bilias marknadsområden var sammantaget på en bra nivå. Marknaden för nya personbilar ökade i Sverige med 8 procent, i Norge med 18 procent och i Danmark med 4 procent. Nyckeltal Koncernen Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 1,1 0,9 1,7 Rörelseresultat, Mkr Resultat före skatt, Mkr Årets resultat, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,8 6,2 10,0 Avkastning på eget kapital, % 6,3 6,3 15,8 Nettolåneskuld/eget kapital, ggr 0,81 0,02 0,69 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr Soliditet, % Vinst per aktie, kr 4:75 4:15 8:20 Eget kapital per aktie, kr Antal anställda 31 december Bilia Årsredovisning

4 forts Förvaltningsberättelse Viktiga händelser under året Bilias anläggning i Kista i norra Stockholm slutade under mars månad med försäljningen av Kia. Bilia startade under mars månad ett samarbete med DnB NOR i Norge under namnet Bilia Lease. Bilia förvärvade samtliga rörelsedrivande dotterföretag till Hans Persson Bil AB. Köpeskillingen uppgick till 329 Mkr och verksamheten ingår i Biliakoncernen från och med maj månad. Bilia förvärvade rörelsen i Bilgruppen i Enköping Sala AB och Bilgruppen i Kungsängen AB. Köpeskillingen uppgick till 28 Mkr och verksamheten ingår i Biliakoncernen från och med juni månad. I enlighet med årsstämmans beslut har aktiekapitalet under juli månad nedsatts med kronor genom indragning av egna aktier. Antalet registrerade aktier efter indragningen uppgår till Styrelsen beslutade, i enlighet med årsstämmans bemyndigande, att återköpa egna aktier. Per den 31 december 2007 uppgick Bilias innehav av egna aktier till aktier med en snittkurs på 115 kronor per aktie. Totalt kan aktier förvärvas enligt årsstämmans bemyndigande. I september ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på aktier i Bilia AB, till styrelsemedlemmar, koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare. Optionerna har en löptid på tre år med ett lösenpris på 120 kronor/aktie. Huvudförhandlingen i tvisten mellan Bilias dotterföretag Säfveån och Pacta inleddes i Göteborgs Tingsrätt under oktober månad. Tvisten har utgångspunkt i affärsverksamhet som AB Probo (numera Säfveån AB) bedrev Säfveåns uppfattning är att Pactas anspråk i allt väsentligt är ogrundade och bolaget bestrider skadeståndsskyldighet både på formella grunder, i sak och med avseende på yrkade belopp. Göteborgs Tingsrätt ogillade i en dom den 20 februari 2008 helt Pactas skadeståndstalan mot Säfveån AB. Säfveån tillerkändes ersättning för rättegångskostnader med 14 Mkr. Bilias styrelse beslutade att sälja fastigheter i Danmark och Sverige. Försäljningen beräknas vara avslutad vid utgången av första kvartalet Bilia träffade ett avtal med Bilforum Holding AS om förvärv av samtliga aktier i Bilforum AS och Bilforum Finans AS. Bilforum är en välrenommerad och lönsam bilåterförsäljare som representerar Volvo, Renault och Land Rover i Stavangerområdet i Norge. Köpeskillingen uppgick till 65 Mkr och verksamheten kommer ingå i Biliakoncernen från och med den 1 januari Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till Mkr (14 056). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med 190 Mkr eller med 1 procent. Ökningen är främst hänförlig till ökad försäljning av nya bilar. Rörelseresultatet uppgick till 168 Mkr (109), jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med 8 Mkr ( 21). Förbättringen mot föregående år, jämförelsestörande poster exkluderade, uppgick till 46 Mkr. Under året förvärvade verksamheter, Hans Persson och Bilgruppen, ingår i resultatet med 9 Mkr efter förvärvskostnader. Bilaffären redovisade ett bättre resultat jämfört med föregående år, främst beroende på en högre marginal vid försäljning av bilar. Serviceaffären redovisade ett något lägre resultat delvis beroende på genomförda omstruktureringar i Norge, vilka hade en negativ påverkan på serviceverksamheten. Resultat från kundfinansiering exklusive bruttovinst hänförlig till hyresintäkter långtidsleasing för bilar sålda med återköpsavtal uppgick till 97 Mkr (95). Jämförelsestörande poster uppgick till 8 Mkr ( 21) och avser omstruktureringskostnader i Sverige och Norge med 18 Mkr ( 11) och kostnader för tvister, främst Konkurrensverket och Pacta, med 12 Mkr ( 9). Vidare har Bilias norska verksamhet ändrat pensionsplanen från förmånsbestämd till premiebaserad för medarbetare under 52 år, vilket har påverkat resultatet med 22 Mkr ( ). Föregående år inkluderar avyttringar med 1 Mkr. Finansnettot uppgick till 26 Mkr (9). Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i AB Volvofinans ingår med 22 Mkr (17). Vinst vid försäljning av aktierna i Viking Redningstjeneste ingick i föregående års finansnetto med 7 Mkr. Högre nettolåneskuld och räntenivå har resulterat i ökade räntekostnader jämfört med föregående år. Årets resultat uppgick till 100 Mkr (93) och vinst per aktie till 4:75 kronor (4:15). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Jämförelsestörande poster Koncernen, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Resultat vid försäljning av fastigheter 1 Strukturkostnader, m m Ändrad pensionsplan i Norge 22 Tvister 12 9 Rörelseresultat Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Resultat vid försäljning av fastigheter/aktier 6 Strukturkostnader, m m Ändrad pensionsplan i Norge 22 Tvister 12 9 Resultat före skatt Investeringar och avyttringar Investeringar och avyttringar uppgick till 64 Mkr (275). Ersättningsinvesteringar representerade 52 Mkr (22), expansionsinvesteringar 48 Mkr (45), miljöinvesteringar 4 Mkr (4) och investeringar i ny och tillbyggnad fastigheter 31 Mkr (3). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till 199 Mkr (201). 2 Bilia Årsredovisning 2007

5 Finansiell ställning Balansomslutningen uppgick till Mkr (6 064). Förvärven av Hans Persson och Bilgruppen ökade balansomslutningen med cirka 900 Mkr. Räntebärande tillgångar minskade med cirka 250 Mkr medan rörelsetillgångarna ökade med cirka 330 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 305 Mkr (446). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 590 Mkr (48). Nettolåneskulden ökade med Mkr och uppgick vid utgången av året till Mkr. Eget kapital uppgick till Mkr (1 684). Eget kapital har bland annat påverkats av kontantutdelning till aktieägarna med 172 Mkr och återköp av egna aktier med 115 Mkr. Föreslagen utdelning, 8:00 kronor per aktie, tar i anspråk 164 Mkr av eget kapital. Soliditeten uppgick vid utgången av året till 21 procent (28). Personal Kompetenta och motiverade medarbetare, som är beredda att utvecklas och gripa in när det behövs, är en förutsättning för att Bilias kunder ska bli nöjda och lojala, vilket är avgörande för att Bilia ska fortsätta vara framgångsrikt. Grunden för medarbetarnas kompetensutveckling är de utvecklingssamtal som varje medarbetare har med sin närmaste chef minst en gång per år. Medarbetarsamtalet tar utgångspunkt i den enskildes kompetens och behov. Tillsammans tar man fram en plan som ska skapa förutsättningar för personlig utveckling, arbetsglädje och effektivitet i det dagliga arbetet. Bilia Academy är namnet på koncernens interna utbildningsenhet, som startades Bilia Academy genomför fortlöpande inventeringar av utbildningsbehovet och sätter därefter samman skräddarsydda utbildningar riktade mot målgrupper med olika befattningar inom Bilia. Utbildningsverksamheten syftar till att höja kompetensen inom specifika områden, stärka företagskulturen med Bilias vision och kärnvärden och samtidigt bidra till ett erfarenhetsutbyte och ett breddat kontaktnät för Bilias medarbetare. Bilia arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön vid koncernens anläggningar. En bra arbetsmiljö förbättrar förutsättningen för att medarbetarna ska må bra och vara motiverade. I verkstäderna handlar det om att skapa miljöer som är ljusa, luftiga, rena och fria från buller. Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till personer (3 063), varav i Sverige (1 852). Antalet anställda uppgick den 31 december 2007 till personer (3 458). Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Till ledningen har årsstämman för 2007 beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Med andra ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. För koncernledningens sammansättning se not 9 Anställda och personalkostnader. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 53 procent av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till procent av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på resultatmål och individuellt uppsatta mål. Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2008 att ersättningsprinciperna enligt ovan även ska gälla för Risker Bilias verksamhet förknippas med risker. Vissa faktorer kan Bilia påverka medan andra ligger utanför koncernens kontroll. Ambitionen är dock att tidigt identifiera hot och möjligheter för att snabbt vidta åtgärder och därmed kunna parera utvecklingen. Marknadsutvecklingen Efterfrågan på Bilias produkter och tjänster påverkas av svängningar i konjunkturen. I lågkonjunktur väljer en del kunder att av vakta med bilköp. Faktorer som påverkar marknadsutvecklingen är bland annat arbetsmarknadens situation, aktiemarknadens utveckling, ränteläget och drivmedels- Mål och måluppfyllelse Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Rörelsemarginal, % Mål minst 14 procent Mål minst 15 procent Mål minst 2,2 procent Finansiella mål Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå: en rörelsemarginal på minst 2,2 procent en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Bilia Årsredovisning

6 forts Förvaltningsberättelse priserna. Positioneringen av Bilia som ett servicebolag stabiliserar resultatutvecklingen. Serviceaffären är mindre konjunkturkänslig än Bilaffären, eftersom bilar kräver service och reparationer oavsett konjunkturläge. Ökad konkurrens EUs tidigare gruppundantag för fordonsbranschen upphörde den 30 september 2003, efter en övergångsperiod på ett år. Den 1 oktober 2005 upphörde även den så kallade lokaliseringsklausulen som gjorde det möjligt för tillverkarna att bestämma var återförsäljarna fick vara etablerade. De nya reglerna påverkar konkurrensförhållandena i branschen och ger tillverkaren möjlighet att utse ytterligare återförsäljare på de orter där Bilia är etablerat. Bilia bedömer att koncernen, med sin storlek och starka position på marknaden, ges nya möjligheter att utveckla verksamheten. Bilias storlek får ökad betydelse, till exempel vid inköp. Förmågan att hantera flera bilmärken och ett eget starkt varumärke ökar också i betydelse. Utveckling av egna tjänster För att upprätthålla och stärka konkurrenskraften, krävs att Bilia utvecklar tjänster som är tilltalande för kunderna. Bilias förmåga att utveckla nya tjänster bidrar även till att stärka leverantörernas varumärken. Utvecklingen är resurskrävande. Bilia bedömer att koncernen har den storlek, struktur och finansiella styrka som krävs för att ligga i framkant av tjänsteutvecklingen. Nyckelpersoner För att kunna utvecklas ytterligare som ett servicebolag och därmed uppnå tillväxt och lönsamhet, krävs att Bilia kan attrahera och utveckla kompetenta medarbetare, såväl ledning som övrig personal. Bilia är en arbetsgivare som strävar efter att stimulera personliga framsteg genom att erbjuda intressanta arbetsuppgifter, individanpassade utbildningsprogram, bonusprogram och delaktighet i koncernens utveckling. För finansiella risker hänvisas till not 30 Finansiella risker och finanspolicies. Produkternas konkurrenskraft Bilia är beroende av att koncernens affärspartners utvecklar konkurrenskraftiga produkter. Bilias affärspartners har under de senaste åren lanserat flera nya produkter. Volvo som är den enskilt viktigaste affärspartnern kommer bland annat under 2008 att lansera en ny modell, XC60. Ford kommer att lansera en ny Fiesta, en ny Focus och en ny modell, Kuga. BMW kommer att lansera fem nya modeller, bland annat en ny modell X6 och en ny bil i 7-serien. Renault kommer att lansera sju nya modeller, Hyundai kommer att lansera två nya modeller varav en är den nya miljöbilen i10, vilken är särskilt viktig för Stockholmsmarknaden. Detta tillsammans med övriga märken i koncernen gör att Bilia sammantaget har tillgång till attraktiva produktprogram. Miljö Bilias miljöpolicy slår fast att koncernens tjänster och produkter ska påverka naturen så lite som möjligt och därmed bidra till en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska utföras inom ramen för affärsidén och präglas av en helhetssyn där teknik, ekonomi och ekologi vägs samman. Avfallssortering är ett prioriterat område. Miljöfarligt avfall omhändertas enligt väl genomarbetade rutiner. Bilia har därutöver system, egna eller tillsammans med samarbetspartners, för att ta hand om och återvinna avfall från service och restprodukter från skadereparationer. Bilias medarbetare utbildas i miljöfrågor och får även fortlöpande miljöinformation. Samtliga svenska och norska företag samt merparten av anläggningarna i Danmark är miljöcertifierade enligt ISO Personal Fördelning av anställda per funktion, % Fördelning av anställda per land, % Utbildnings - fördelning, % Åldersstruktur, antal anställda, % Anställningstid, % Försäljning, 18 Sverige, 66 Grundskola/gymnasium, 85 <29 år, år, 51 Verkstad, 57 Norge, 20 Högskoleutbildning, år, år, 20 Reservdelar, 15 Danmark, 14 Eftergymnasial utb, år, år, 12 Administration, 10 >61 år, år, 13 >40 år, 4 Nyckeltal Medelantalet anställda Omsättning per medelantalet anställda, Tkr Förädlingsvärde per medelantalet anställda, Tkr Resultat före skatt per medelantalet anställda, Tkr Medelålder Bilia Årsredovisning 2007

7 Personbilar uppdelat på Service- respektive Bilaffären Service- och Bilaffären Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % Serviceaffären ,9 5,5 7,0 Bilaffären ,1 0,5 0,4 Andel av Personbilars nettoomsättning, % Andel av Personbilars anställda, % Tillväxt Service, % 25 Tillväxt Bil, % Service, 30 Service, Bil, 70 Bil, 20 Personbilar Antal nya bilar Leveranser 1) Orderstock 1) Sverige Norge Danmark Totalt Personbilar ) Transportbilar ingår från och med 2007 i antalsredovisningen. Jämförelsetalen har även justerats för transportbilar. Historik, personbilsförsäljningen i Sverige, Norge och Danmark Nya personbilar Sverige Norge Danmark Avkastning på Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % operativt kapital % Sverige ,3 2,4 2,8 21,7 28,6 34,4 Norge ,4 0,2 0,6 2,3 0,9 4,8 Danmark ,5 0,5 0,6 2,6 2,5 3,3 Totalt Personbilar ,5 1,4 2,1 10,6 11,4 19,4 Koncernen bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. I Sverige är 55 anläggningar anmälningspliktiga på grund av bensinförsäljning där inga utsläpp får ske, 14 fordonstvättar på grund av utsläpp till vatten och 9 anläggningar på grund av utsläpp av lösningsmedel till luften. De anmälningspliktiga anläggningarna utgör en mindre del av Bilias totala verksamhet. Uppgift om förvärv, överlåtelse samt innehav av egna aktier Under 2006 förvärvades egna aktier för sammanlagt 164 Mkr, vilket motsvarade ett eget innehav om 7,2 procent. Bilias egna aktieinnehav vid tiden för årsstämman uppgick till aktier. Årsstämman 2007 beslutade om nedsättning av aktiekapitalet med kronor genom indragning av egna aktier. Ändamålet med nedsättningen var att frigöra bundet kapital till förmån för fria medel. Nedsättningen verkställdes under sommaren och Bilia hade därmed inget innehav av egna aktier. Bilia Årsredovisning

8 forts Förvaltningsberättelse Vid årsstämman 2007 gavs även ett nytt bemyndigande till styrelsen om återköp om maximalt 10 procent av aktierna. Ett nytt återköpsprogram inleddes i augusti 2007 och sedan dess har Bilia förvärvat aktier för sammanlagt 115 Mkr. Bilias innehav av egna aktier uppgick per den 31 december 2007 till aktier vilket motsvarar ett eget innehav av 4,7 procent. Bilias aktier har kvotvärdet 10 kronor. Syftet med samtliga återköp har varit att optimera bolagets kapitalstruktur. Styrelsens arbete Under 2007 hölls ett konstituerande och fem ordinarie styrelsemöten. Utöver ovanstående möten sammanträdde styrelsen även en gång per capsulam. I god tid före varje styrelsemöte skickas en agenda, tillsammans med fördjupande information om viktigare ärenden, ut till varje styrelseledamot. Styrelsen behandlade bland annat frågor om strategi, ekonomiska mål, resultatuppföljning, investeringar, fastigheter, förvärv och uppföljning av tvisten med Konkurrensverket och Pacta. Under året fattade styrelsen bland annat beslut om förvärv av Hans Persson, Bilgruppen och Bilforum. Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, redovisning, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings och IT-verksamhet främst åt företag inom koncernen. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 50 Mkr ( 60). I föregående års rörelseresultat ingår kostnader för tvister ingår med 2 Mkr. Framtida utveckling Bilia bedömer att den samlade totalmarknaden i Sverige, Norge och Danmark under 2008 kommer minska jämfört med den relativt höga nivån Mot bakgrund av att Bilias resultat påverkas av flera olika faktorer utanför bolagets kontroll, lämnas ingen resultatprognos. En genomgång av de viktigaste resultatpåverkande faktorerna återfinns i känslighetsanalysen i not 30 Finansiella risker och finanspolicies. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 886 Mkr, disponeras enligt följande: Mkr Kontant utdelning, 8:00 kronor per aktie 164 Överföres i ny räkning 722 Summa 886 Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning Koncernens egna kapital har beräknats med tillämpning av de redovisningsregler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Moderbolagets egna kapital har beräknats med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06, redovisning för juridiska personer. Föreslagen vinstutdelning består av en kontant utdelning om 8:00 kronor per aktie eller totalt 164 Mkr. Koncernens soliditet beräknas uppgå till cirka 20 procent efter föreslagen utdelning om totalt 164 Mkr. Den föreslagna kontantutdelningen ligger i linje med Bilias utdelningspolicy vilken slår fast att minst 50 procent av årets vinst ska delas ut till aktieägarna samt att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur. Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen vinstutdelning kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning, risker och långivarnas villkor. Styrelsen har även beaktat koncernens historiska utveckling, investeringsplan samt konjunkturläge. De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 27 februari Vad beträffar koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande kommentarer. Händelser efter balansdagen Bilia sålde en fastighet i Västerås till Aspholmen Fastigheter AB. Reavinst efter skatt beräknas till cirka 5 Mkr och balansomslutningen minskar med cirka 50 Mkr. Den 20 februari 2008 meddelades dom i tvisten mellan Bilias dotterföretag Säfveån och Pacta. Göteborgs Tingsrätt ogillade helt Pactas skadeståndstalan mot Säfveån AB. Säfveån tillerkändes ersättning för rättegångskostnader med 14 Mkr. 6 Bilia Årsredovisning 2007

9 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN Mkr Not Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning 2, 3, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 3, 9, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 4 5 Årets resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, kronor 14 Koncernen Resultat per aktie före och efter utspädning 4:75 4:15 Föreslagen utdelning per aktie 8:00 Kvarvarande verksamhet Resultat per aktie före och efter utspädning 4:75 3:90 Föreslagen utdelning per aktie 8:00 Nettoomsättning, Mkr Finansnetto, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelse störande poster, Mkr Mkr % Nettoomsättningen ökade med 10 procent till Mkr. Ökningen beror till största delen på de förvärv som genomförts under året. Nettoomsättningen exklusive förvärv och valutaeffekter ökade med 1 procent eller 190 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till försäljning av nya bilar. Finansnettot försämrades till 26 Mkr (9). Försämringen beror främst på högre nettolåneskuld och högre räntenivå med ökade räntekostnader som följd. Resultatandelen på indirekt innehav i Volvofinans, uppgick till 22 Mkr (17). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster ökade till 176 Mkr från 130 Mkr. Sverige ökade med 27 Mkr, Norge med 20 Mkr och Danmark minskade med 1 Mkr. Rörelsemarginalen ökade från 0,9 procent till 1,1 procent. Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal, % Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster per kvartal, Mkr Mkr % kv 1 kv 2 kv 3 kv Koncernens rörelseresultat för de enskilda kvartalen under 2007 var bättre jämfört med 2006, i synnerhet kvartal 1. Främst beroende på en stark Bilaffär med högre bruttovinstmarginal. Rörelsemarginalen minskade något under kvartal 4 jämfört med föregående år, 1,5 procent mot 1,6 procent. Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal, % Resultatanalys, koncernen Rörelseresultat Resultat före skatt Mkr Resultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Resultat vid försäljning av fastigheter/aktier 1 6 Strukturkostnader m m Ändrad pensionsplan i Norge Tvister Redovisat resultat Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen 7

10 KOMMENTAR TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade med 10 procent till Mkr (14 056). Ökningen är främst hänförlig till förvärven av Bilgruppen och Hans Persson. Justeras nettoomsättningen för förvärv och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 190 Mkr eller 1 procent. Försäljning av nya bilar är den främsta anledningen till ökningen. Serviceaffären ökade nettoomsättningen med 331 Mkr till Mkr eller med 7 procent (8). Exkluderas förvärv och valutakurseffekter var nettoomsättningen oförändrad. Den svenska Serviceaffären var oförändrad ( 2). Den danska Serviceaffären minskade med 2 procent ( 1) medan den norska Serviceaffären ökade med 4 procent (11). Bilaffärens nettoomsättning ökade med Mkr till Mkr vilket motsvarar 10 procent (22). Justerat för jämförbara enheter och valutakurseffekter ökade nettoomsättningen med 2 procent. Den svenska Bilaffären var oförändrad, den norska ökade med 4 procent och den danska ökade med 5 procent. Rörelseresultatet Koncernens rörelseresultat uppgick till 168 Mkr, en ökning med 59 Mkr jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 1,1 procent jämfört med 0,8 procent för I Sverige ökade rörelseresultatet med 16 Mkr till 222 Mkr. Justeras rörelseresultatet för förvärv var ökningen 7 Mkr. I Norge har rörelseresultatet ökat från 5 Mkr till 15 Mkr. Orsaken till förbättringen är framförallt en bättre Bilaffär. I Danmark var rörelseresultatet i det närmaste oförändrat, 11 Mkr, mot föregående år. En något svagare Serviceaffär kompenserades av marginellt bättre Bilaffär. Resultat från kundfinansiering exklusive bruttovinst hänförlig till hyresintäkter långtidsleasing för bilar sålda med återköpsavtal uppgick till 97 Mkr (95). Vinstandelar till medarbetarna i koncernen har belastat rörelseresultatet med 17 Mkr (14). Jämförelsestörande poster Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 176 Mkr en ökning med 46 Mkr eller 35 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen ökade från 0,9 procent till 1,1 procent. Jämförelsestörande poster har påverkat rörelseresultatet med 8 Mkr ( 21). Förändringen avser omstruktureringskostnader i Sverige och Norge med 18 Mkr ( 11) och kostnader för tvister, främst Konkurrensverket och Pacta, med 12 Mkr ( 9). Bilias norska verksamhet har ändrat pensionsplanen från förmånsbestämd till premiebaserad för medarbetare under 52 år vilket påverkat resultatet med 22 Mkr ( ). Föregående år inkluderar avyttringar med 1 Mkr. Finansnetto Finansnettot uppgick till 26 Mkr (9), vilket är en försämring med 35 Mkr. Resultatandel på indirekt innehav i Volvofinans ingår med 22 Mkr (17). Föregående års finansnetto inkluderar försäljning av aktier i Viking Redningstjeneste i den norska verksamheten med 7 Mkr. Under året har nettolåneskulden ökat med Mkr till Mkr vilket tillsammans med en högre räntenivå medfört ökade räntekostnader. Resultat före skatt Resultat före skatt ökade till 142 Mkr (118). En ökning med 24 Mkr eller 21 procent. Jämförelsestörande poster Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 150 Mkr (132), vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Jämförelsestörande poster har påverkat resultat före skatt med 8 Mkr ( 14). Förändringen avser omstruktureringskostnader i Sverige och Norge med 18 Mkr ( 11) och kostnader för tvister, främst Konkurrensverket och Pacta, med 12 Mkr ( 9). Bilias norska verksamhet har ändrat pensionsplanen från förmånsbestämd till premiebaserad för medarbetare under 52 år vilket påverkat resultatet med 22 Mkr ( ). Föregående år inkluderar avyttringar med 6 Mkr. Årets resultat Årets resultat uppgick till 100 Mkr (93). Det motsvarar en vinst per aktie på 4:90 kronor (4:35) beräknat på antalet utestående aktier. Föregående års resultat har påverkats av utdelningen av Catena AB med 5 Mkr. Skattekostnaden uppgick till 42 Mkr ( 30), vilket motsvarar 30 procent (25). Bolagsskatten är baserad på skattekostnaden i respektive land. Nyckeltal Avkastningen på sysselsatt kapital ökade från 6,2 procent till 7,8 procent. Avkastningen på eget kapital var oförändrad, 6,3 procent. Jämförelsestörande poster Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive jämförelsestörande poster ökade från 6,9 procent till 8,1 procent. 8 Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen

11 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN Mkr Not Tillgångar 5, 29, 32 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 15 Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar 16 Byggnader och mark Pågående nyanläggningar 15 0 Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Finansiella placeringar 18, Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Kortfristiga placeringar 18, Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen 9

12 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN Mkr Not Eget kapital och skulder 5, 29, 32 Eget kapital Aktiekapital Reserver 4 6 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder 24, Övriga långfristiga skulder Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 24, Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 14 2 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för koncernen Ställda säkerheter Eventualförpliktelser KOMMENTAR TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING Koncernens balansomslutning ökade från Mkr till Mkr under året. En ökning med 979 Mkr. Under året förvärvade verksamheter ökade balansomslutningen med cirka 900 Mkr. Rörelsetillgångarna ökade med cirka 330 Mkr, främst beroende på ökat varulager av begagnade bilar. Räntebärande tillgångar minskade med cirka 250 Mkr. Eget kapital Eget kapital minskade från Mkr till Mkr under året, en minskning med 177 Mkr. Utdelning till aktieägare gjordes med 172 Mkr, återköp av egna aktier uppgick till 115 Mkr. För detaljer i förändringen i eget kapital hänvisas till tabellen på sidan 11. Finansiering Nettolåneskulden uppgick till Mkr jämfört med en nettolånefordran på 31 Mkr föregående år. Ökningen på Mkr hänförs främst till förvärv men också ökad kapitalbindning genom minskade rörelseskulder och ökat varulager. Räntebärande skulder har ökat med Mkr samtidigt som räntebärande tillgångar minskat med 61 Mkr. Nettolåneskulden i relation till eget kapital uppgick till 0,81 gånger jämfört med föregående års relation på 0,02 gånger då koncernen redovisade en nettolånefordran. Nyckeltal Omsättningshastigheten på sysselsatt kapital uppgick till 5,8 gånger jämfört med 6,0 gånger föregående år och omsättningshastigheten på totalt kapital var oförändrad, 2,4 gånger. Soliditeten uppgick till 21 procent (28). Eget kapital per aktie uppgick till 73:65 kronor (78:45) beräknat på aktier ( ). 10 Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen

13 SAMMANDRAG AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Antal ute- Aktie- Omräknings- Balanserade vinstmedel Totalt Mkr stående aktier kapital reserv inklusive årets resultat eget kapital Ingående eget kapital Återköp egna aktier ( stycken) Utdelning (8:00 kronor per aktie) Sakutdelning, Catena 1) Valutakursdifferens Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Återköp egna aktier ( stycken) Utdelning (8:00 kronor per aktie) Nedsättning av aktiekapital Valutakursdifferens Årets resultat Utgående eget kapital ) Utdelningen tog i anspråk 600 Mkr av koncernens egna kapital. Vidare realiserades vid utdelningstillfället en internvinst med Mkr. Omräkningsreserv Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor. Eget kapitalposterna i utlandsverksamheter ska redovisas till anskaffningskurs. Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättning till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost. Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen 11

14 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN Mkr Not Den löpande verksamheten 35 Rörelseresultat Ränteinbetalningar 9 9 Ränteutbetalningar Erhållna utdelningar 0 0 Övriga finansiella poster Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar och avyttringar i anläggningar Räntebärande fordringar 3 16 Företagsförvärv Kassaflöde från investeringsverksamheten Återstår efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Förändring av banklån och övriga lån Utdelning till aktieägare och återköp av egna aktier Likvida medel Catena 18 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exklusive omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel 4 5 Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KOMMENTAR TILL KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Rörelsens kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 305 Mkr att jämföra med 446 Mkr föregående år. Varulagret har ökat med 293 Mkr och rörelseskulderna har minskat med 435 Mkr. Investeringsverksamheten Investeringar och avyttringar i anläggningar, inklusive leasingtillgångar uppgick till 64 Mkr (275). Ersättningsinvesteringar uppgick till 52 Mkr (22), expansionsinvesteringar till 48 Mkr (45) och miljöinvesteringar till 4 Mkr (4). Investeringar i ny- och tillbyggnad i fastigheter uppgick till 31 Mkr (3). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till 199 Mkr (201). Företagsförvärv har påverkat kassaflödesanalysen med 352 Mkr och avser förvärv av Bilgruppen i Enköping Sala AB och Bilgruppen i Kungsängen AB samt de rörelsedrivande dotterföretagen till Hans Persson Bil AB. Återstår efter nettoinvesteringar Kassaflödet från den löpande verksamheten var 305 Mkr (446) och kassaflödet från investeringar i leasing och anläggningar, räntebärande fordringar samt företagsförvärv var 285 Mkr ( 398) vilket gör att kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgår till 590 Mkr jämfört med 48 Mkr under föregående år. Finansieringsverksamheten Låneskulderna ökade med 802 Mkr (499). Utdelning till aktieägarna uppgick till 172 Mkr (185). Återköp av egna aktier gjordes med 115 Mkr (164). Nettolåneskuld Nettolåneskulden uppgick till Mkr jämfört med en nettolånefordran på 31 Mkr föregående år. 12 Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen

15 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de antagits av EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30:06 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges under Moderbolagets redovisningsprinciper. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 27 februari Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 17 april Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument och finansiella tillgångar klassi ficerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat räkningen eller finansiella tillgångar som kan säljas. Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 37 Viktiga uppskattningar och bedömningar. Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av moderbolag, dotterföretag samt intagande av intresseföretag i koncernredovisningen. Ändrade redovisningsprinciper Nedanstående nya standard och tolkningar har tillämpats vid upprättandet av 2007 års finansiella rapporter: IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och sammanhängande ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ställer krav på omfattande upplysningar om den betydelse som finansiella instrument har för företagets finansiella ställning och resultat samt kvalitativa och kvantitativa upplysningar om riskers karaktär och omfattning. IFRS 7 och sammanhängande ändringar i IAS 1 har medfört ytterligare upplysningar i koncernens finansiella rapporter för år 2007 med avseende på koncernens finansiella mål och kapitalhantering. Standarden har inte medfört något byte av redovisningsprincip utan endast förändringar i upplysningskraven avseende finansiella instrument. IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment förbjuder återföring av en nedskrivning som gjorts i en tidigare delårsperiod avseende goodwill, en investering i ett eget kapitalinstrument eller i en finansiell tillgång som redovisas till anskaffningsvärde. IFRIC 10 ska tillämpas i koncernens finansiella rapporter för år Uttalandet ska tillämpas framåtriktat från den tidpunkt koncernen först började tillämpa nedskrivningsreglerna i IAS 36 respektive värderingsreglerna i IAS 39, det vill säga vad avser goodwill den 1 januari 2004 och vad avser finansiella instrument den 1 januari Eftersom inga sådana återföringar ägt rum får uttalandet inga effekter på koncernens finansiella rapporter. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden träder ikraft först från och med räkenskapsåret 2008 eller 2009 och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. IFRS 8 Operating Segments anger vad ett operativt segment är och vilken information som ska lämnas om dessa i de finansiella rapporterna. Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Ändringar i IAS 23 Lånekostnader, anger att aktivering måste ske av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen 13

16 forts not 1 IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes, tolkningsuttalandet behandlar redovisning och värdering av ett företags förpliktelse att leverera kostnadsfria eller rabatterade varor eller tjänster till kunder som kvalificerat sig till detta genom tidigare köp. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 juli 2008 eller senare. IFRIC 14 IAS 19 The Limit on a Defined Benefit Asset Minimum Funding Requirements and their Interaction, tolkningsuttalandet behandlar hur krav på viss fondering samverkar med IAS 19 tak för en förmånsbestämd tillgång. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2008 eller senare. Ovanstående standarder bedöms inte få några effekter på koncernens resultat- och balansräkning. Klassificering med mera Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Om avvikelse sker från denna princip redovisas detta i not till respektive balanspost. Segmentsrapportering Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller produkter eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens försäljning av varor och tjänster, varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för koncernen. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Bilia AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Intresseföretag Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande, men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som "Andelar i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens nettoresultat efter skatt och minoritet justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar investeringens redovisade värde. Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv. När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att täcka förluster uppkomna i intresseföretaget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 14 Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen

17 Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Utländska verksamheters finansiella rapporter Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas till svenska kronor till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna i koncernens resultaträkning. Sedan 1 januari 2004, det vill säga tidpunkten för övergång till redovisning enligt IFRS, har omräkningsdifferenser redovisats i omräkningsreserven ingående i eget kapital. Intäkter Försäljning av varor Intäkter från försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader eller risk för returer sker ingen intäktsföring. I de fall försäljning av en vara är kombinerad med ett åtagande om framtida återköp till ett garanterat restvärde, redovisas transaktionen som leasing, under förutsättning att väsentliga risker kvarstår hos säljaren. Intäkten från transaktionen redovisas inte vid tidpunkten för försäljningen utan fördelas linjärt från försäljningstillfället till tidpunkten för återköp. Utförande av servicearbete Intäkter från servicearbete redovisas i resultaträkningen baserade på färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning). Färdigställandegraden fastställs genom en bedömning av utförda tjänster och insatt material per balansdagen. Uthyrning av bilar Intäkter från uthyrda bilar redovisas linjärt under avtalsperioden. Provisioner på finansiella tillgångar Provisioner på finansiella tillgångar redovisas linjärt under avtalstiden och beräknas på den utestående avbetalningsoch leasingstocken för vilken det finns regressansvar. Leasing Operationella leasingavtal Leasetagare Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i resultaträkningen som en minskning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Finansiella leasingavtal Leasetagare Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel (inklusive finansiella tillgångar som kan säljas), utdelningsintäkter, vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas, vinst vid värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt sådana vinster på säkringsinstrument som redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektivräntemetoden (se nedan). Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts. Resultatet från avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll över instrumentet. Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen 15

18 forts not 1 Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, effekten av upplösning av nuvärdesberäkning av avsättningar, förlust vid värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, nedskrivning av finansiella tillgångar samt sådana förluster på säkringsinstrument som redovisas i resultaträkningen. Alla lånekostnader redovisas i resultatet med tillämpning av effektivräntemetoden oavsett hur de upplånade medlen har använts. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och underkurser. Resultat från kundfinansiering Koncernens kundfinansiering är omfattande och svarar för en betydande andel av koncernens resultat. Koncentrationen till kärnverksamheten har inneburit att kundfinansieringen ökat i betydelse både vad avser möjlighet att kunna analysera koncernens resultat och bedöma koncernens framtida intjäningsförmåga. Långtidsleasing, avbetalningskontrakt, löpande nettoavkastning på finansiella kontrakt som överlåtits på AB Volvo finans samt övriga provisioner i samband med finansiering som överlåtits till finansbolag redovisas i not 6 Resultat från kundfinansiering. Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller som i praktiken är beslutade per balansdagen. Denna post inkluderar även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte: temporär skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat, temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller som i praktiken är beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, kundfordringar, finansiella placeringar och derivat. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, låneskulder och derivat. Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller företaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då företaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. 16 Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen

19 Klassificering och värdering Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. Derivatinstrument redovisas initialt till verkligt värde innebärande att transaktionskostnader belastar periodens resultat. Efter den initiala redovisningen redovisas derivatinstrument på sätt som beskrivs nedan. Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande in stitut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument utgörs av valutaswapar, som utnyttjas för att kontrollera koncernens utjämning av likvida medel i utländsk valuta. Värdeförändringar på valutaswapar redovisas i Finansiella intäkter eller Finansiella kostnader. Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Marknadsvärderingen av swaparna redovisas under övriga kortfristiga fordringar. Säkringsredovisning tillämpas ej. Lånefordringar och kundfordringar Denna kategori består av avbetalningsfordringar och kundfordringar. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Avbetalningsfordringar och kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar. Finansiella tillgångar som kan säljas I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Innehav av aktier och andelar som inte redovisas som dotterföretag eller intresseföretag redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital, dock ej sådana som beror på nedskrivningar, ej heller ränta på skuldinstrument och utdelningsintäkter samt valutakursdifferenser på monetära poster vilka redovisas i resultaträkningen. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i eget kapital, i resultaträkningen. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument utgörs av valutaswapar, som utnyttjas för att kontrollera koncernens utjämning av likvida medel i utländsk valuta. Värdeförändringar på valutaswapar redovisas i Finansiella intäkter eller Finansiella kostnader. Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Marknadsvärderingen av swaparna redovisas under övriga kortfristiga skulder. Säkringsredovisning tillämpas ej. Andra finansiella skulder Lån samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Till vilken kategori koncernens finansiella tillgångar och skulder hänförts framgår av noterna 18 (finansiella placeringar), 19 (övriga fordringar), 21 (kundfordringar), 23 (likvida medel), 24 och 27 (skulder). Redovisningen av finansiella intäkter och kostnader behandlas även ovan. Värdeförändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet, medan värdeförändringar avseende finansiella fordringar och skulder redovisas i finansnettot. Materiella anläggningstillgångar Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköps priset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet för egenproducerade anläggningstillgångar. Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen 17

20 forts not 1 Leasade tillgångar Leasetagare Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing. Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats som tillgång i koncernens balansräkning och värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasavgifterna vid ingången av avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna. Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. Avskrivningsprinciper Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Beräknade nyttjandeperioder: Datorutrustning 3 5 år Övriga anläggningstillgångar, exklusive tillgångar för uthyrning 5 10 år Avskrivning av leasingfordon anpassas för varje objekt med utgångspunkt från fordonets ålder och körsträcka. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. Immateriella tillgångar Programvara Rörelseförvärv Programvara som förvärvats via rörelseförvärv redovisas till verkligt värde, vilket motsvarar bedömt återanskaffningsvärde vid förvärvstillfället med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Leasegivare Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal redovisas som materiella anläggningstillgångar. Dessa tillgångar består av dels ägda bilar som hyrs ut under operationella l easingavtal, dels sålda bilar kombinerade med åtagande om framtida återköp till ett garanterat restvärde. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall en ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande. Utveckling av programvara för verksamhetssystem Utgifter för forskning avseende programvara redovisas som kostnad då de uppkommer. Utgifter för utveckling av programvara och förbättrade verksamhetssystem redovisas som en tillgång i balansräkningen om processen är tekniskt användbar, om Bilia har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter kan använda den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade utgifter för utveckling av programvara är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Övriga investeringar i programvara Övriga investeringar i programvaror redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Kundrelationer Kundrelationer som förvärvats via rörelseförvärv redovisas till verkligt värde, vilket motsvarar kassaflödesvärdering vid förvärvstillfället med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 18 Bilia Årsredovisning 2007 Koncernen

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2010.

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2010. BILIA ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Rapport över totalresultat för koncernen 7 Rapport över finansiell ställning för koncernen 9 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 22 mars 2011.

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 22 mars 2011. Årsredovisning 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Rapport över totalresultat för koncernen 7 Rapport över finansiell ställning för koncernen 9 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012.

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012. Årsredovisning 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Rapport över totalresultat för koncernen 7 Rapport över finansiell ställning för koncernen 9 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 128 Mkr (13 380). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Nettoomsättningen minskade med 32 procent till 380 (556) mkr för första kvartalet jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer