Balansgången mellan styrning och flexibilitet Systemstrategier för affärsystem i tre svenska koncerner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Balansgången mellan styrning och flexibilitet Systemstrategier för affärsystem i tre svenska koncerner"

Transkript

1 Balansgången mellan styrning och flexibilitet Systemstrategier för affärsystem i tre svenska koncerner Examensarbete utfört inom ämnesområdet Ekonomiska Informationssystem vid Institutionen för Datavetenskap Linköpings Tekniska Högskola Av Peter Norén LiTH-IDA-Ex-02/ Examinator Alf Westelius, IDA, LiTH Handledare Linda Askenäs, IDA, LITH

2 2

3 Förord Denna rapport är resultatet av drygt fyra månaders arbete. Vägen från start till mål har på många sätt liknat ett löparlopp. Ibland har jag kommit in i andra andningen och det gått lättare. Emellanåt har det dock känts som en motig uppförsbacke. Mestadels har det ändå varit spännande och intressant. Nu är jag i mål och när jag blickar tillbaka kan jag se att jag lärt mig mycket under detta lopp. Det har varit lärorikt att fördjupa sig inom systemstrategier och affärssystem. Samtidigt har det varit en nyttig omväxling att genomföra ett större projekt på egen hand till skillnad från utbildningens alla projekt och grupparbeten. Under tiden jag arbetat med detta projekt har det funnits en rad ivriga supporters vid sidan av löparspåret som hejat på när det gått sakta och gett mig taktiktips när jag stått och famlat i blindo: Först och främst vill jag passa på att tacka de tre företagen som ställt upp i min undersökning. Deras medverkan har varit av fundamental betydelse. Jag är tacksam över att de tagit sig tid att träffa mig och att de svarat öppenhjärtigt och engagerat på mina frågor. Jag vill speciellt passa på att tacka min handledare på Ekonomistyrningsverket, Susanne Lindestam Öktem. Hon har bidragit med många värdefulla synpunkter och råd kring arbetets inriktning och intressanta vinklingar att ta upp. Linda Askenäs, min handledare på LiTH, har redan från början visat stort intresse och engagemang för mitt arbete och varit en stor hjälp i utformningen av undersökningen för att säkerställa kvaliteten i arbetet. Min opponent Alexander André tillsammans med min examinator Alf Westelius har båda gett värdefull kritik och ställt krav som sammantaget gett en mycket bättre rapport än den ursprungliga både avseende resultat och framställning. Utöver dessa vill jag också rikta ett tack till vänner och bekanta som stått ut med mina frågor och enträgna diskussioner under de senaste månaderna. Stockholm, april 2002 Peter Norén 3

4 4

5 Sammanfattning Systemstrategierna för affärssystem i stora organisationer och koncerner behöver en balans mellan å ena sedan kontroll och samordning och å andra sidan flexibilitet inför skiftande marknadskrav hos olika affärsområden. Syftet med denna rapport är att studera vad företag vill uppnå genom införande av affärssystem inom en organisation med koncernstruktur. Studien undersöker också varför strategierna ser ut som de gör och vilka drivkrafter som finns bakom deras utformning. Slutligen behandlar rapporten också vad som påverkar realiseringen av de tänkta strategierna. Intressanta frågeområden är standardisering och centralisering av system och arbetsprocesser liksom systemens räckvidd och omfattning i organisationen. Det empiriska underlaget bygger på personliga intervjuer vid tre stora svenska koncerner. Intervjupersonerna har haft framskjutna roller på koncernnivå i företagens affärssystemprojekt. För att undvika biaser har också personer utanför projekten intervjuats. En modell presenteras för att bättre förstå de faktorer som samverkar och påverkar företags systemstrategier. Modellen utgår från företagens konkurrenskraft på affärsnivå eller genom samarbete inom koncernen. Samordning och kontroll kan underlätta utnyttjandet av synergieffekter medan flexibilitet kan vara viktigt för att ta tillvara skillnader i lokala marknader. Systemstrategin bör prioritera insatser som maximerar värdeskapandet för företaget. Det förefaller också nödvändigt med styrning och ett starkt pådrivande ledarskap vid införanden av standardiserade affärssystem inom koncerner. Denna rapport är skriven på uppdrag av Ekonomistyrningsverket (ESV) som tillhandahåller affärssystem mot den svenska statsförvaltningen. Av denna anledning finns ett separat kapitel som kortfattat diskuterar resultaten ur perspektivet för offentlig sektor och vad man kan lära sig av de privata företagens erfarenheter. 5

6 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER Innehåll 1 INLEDNING Affärssystem Uppdraget från ESV Problemområde Syfte och frågeställningar Avgränsningar Målgrupp och relevans Disposition 19 2 METOD Definition och design Datainsamling Analys och slutsatser 30 3 REFERENSRAM Affärssystemet En helhetssyn på strategibegreppet Affärssystemets strategiska betydelse inom koncerner Systemstrategier för affärssystem 48 4 ANALYSMODELL Systemstrategier Konkurrensfördelar och flexibilitet Affärssystem och styrning Från formulering till realisering av strategin 59 5 FALLBESKRIVNINGAR Teknikföretaget Försäkringsföretaget Teletjänsteföretaget 73 6 ANALYS Systemstrategier Konkurrensfördelar och flexibilitet 83 6

7 INLEDNING 6.3 Affärssystem och styrning Från formulering till realisering av strategierna 96 7 SLUTSATSER Konkurrensfördelar och synergier Affärssystem och styrning inom koncerner Flexibilitetsdilemmat Kvalitet och trovärdighet Frågor för kommande undersökningar BETYDELSE FÖR ESV OCH OFFENTLIG SEKTOR Systemstrategier Utnyttja systemens fulla funktionalitet Möjligheterna med integrerade affärssystem Autonomi kan hindra standardisering KÄLLFÖRTECKNING

8 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER Figurförteckning FIGUR 1: RAPPORTENS DISPOSITION...20 FIGUR 2: SKISS ÖVER ARBETSPROCESSEN (EGEN MODIFIERING AV YIN, 1994, S 49)...23 FIGUR 3: SKILLNAD MELLAN INDUKTION OCH DEDUKTION (CARLSSON, 1991, S 26-27)...26 FIGUR 4: AFFÄRSSYSTEMENS UTVECKLINGSFASER (GENOVESE ET AL, 2001, GARTNER RESEARCH) FIGUR 5: TRE LAGERS ARKITEKTUR (MODIFIERING AV DATE (1995) ANPASSAD I ASKENÄS, 2000)...35 FIGUR 6: AFFÄRSSYSTEMETS OLIKA MODULER (GENOVESE ET AL, 2001, GARTNER RESEARCH) FIGUR 7: SKILLNADEN MELLAN FÄRDIGHETER OCH KOMPETENSER (HATTEN & ROSENTHAL, 1999, S296)...41 FIGUR 8: KONCERNSTRATEGINS TRIANGEL (COLLIS & MONTGOMERY, 1998) FIGUR 9: OLIKA KONFIGURATIONER INOM KONCERNER (MARKUS ET AL, 2000 I EGEN BEARBETNING) FIGUR 10: ANALYSMODELLENS OLIKA DELAR...55 FIGUR 11: UPPLÄGG FÖR FALLPRESENTATIONERNA...61 FIGUR 12: ORGANISATIONSSCHEMA FÖR TEKNIKFÖRETAGET FIGUR 13: ORGANISATIONSSCHEMA FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRETAGET FIGUR 14: ORGANISATIONSSCHEMA FÖR TELETJÄNSTEFÖRETAGET...74 FIGUR 15: GRAD AV GEMENSAMHET HOS FALLFÖRETAGEN UTIFRÅN UPPDELNINGEN HOS MARKUS ET AL (2000)...83 FIGUR 16: DE OLIKA OMRÅDENA I SLUTSATSERNA OCH DERAS SAMBAND

9 INLEDNING Tabellförteckning TABELL 1: PRIORITERING GÄLLANDE (DE)CENTRALISERING AVSEENDE VIKTIGA FAKTORER (MALONE, 1997, S 30)...52 TABELL 2: FÖRETAGENS SÄTT ATT NÅ DIFFERENTIERING VIA ANVÄNDNINGEN AV AFFÄRSSYSTEMEN TABELL 3: IDENTIFIERADE FÖRVÄNTADE SYNERGIER VIA AFFÄRSSYSTEMEN HOS DE OLIKA BOLAGEN TABELL 4: FÖRETAGENS SYN PÅ BEHOVET AV FLEXIBILITET TABELL 5: IDENTIFIERADE SAMORDNINGSMEKANISMER HOS DE STUDERADE FÖRETAGEN...95 Bilagor Bilaga 1: Kontaktbrev samt Intervjuguide Bilaga 2: Sekretessförbindelse 9

10 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER 10

11 INLEDNING 1 Inledning Denna rapport behandlar användningen av affärssystem i stora organisationer med koncernstruktur. Fokus ligger på affärssystemets strategiska betydelse och vad företag önskar uppnå med dessa system. Slutligen studeras också hur strategierna för affärssystemet realiseras. I detta kapitel ges en bakgrund till rapporten och det problem som undersökningen studerar. Syftet med den föreliggande rapporten preciseras liksom avgränsningar i undersökningsfrågan. Avslutningsvis i kapitlet finns disposition och läsanvisning för att underlätta för läsaren. 1.1 Affärssystem Affärssystem 1 är ett fenomen som växt explosionsartat under det senaste decenniet. Trots Internets framväxt kan affärssystemens framväxt sägas vara den viktigaste användningen av informationsteknik inom företag under nittiotalet (Davenport, 1998). En definition av begreppet är följande: Enterprise resource planning systems are configurable information system packages that integrate information and information-based processes within and across functional areas in an organization. (Kumar & van Hillegersberg, 2000, s 23). Affärssystemen är inte bara ett mjukvarupaket, utan anses av många också innefatta nya arbetssätt (Davenport, 1996). Att informationssystem tillåts påverka arbetssätten inom organisationer är något nytt som inte förekommit vid införanden av tidigare generationers informationssystem. Affärssystemet kan därför inverka på organisationen på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Traditionellt har informationsteknik setts som rationaliserande och effektivitetshöjande, främst genom automatisering av arbetsuppgifter. Under nittiotalet hamnade också den strategiska betydelsen av IT i fokus: IT s role within organizations has evolved from its predominant focus on efficiency enhancements (automation) to its role as a fundamental enabler in creating and maintaining a flexible business network of interorganizational arrangements joint ventures, alliances and partnerships, long-term contracts, technology licensing, and marketing arrangements. (Venkatraman, 1994, s74). 1 Den engelska termen är Enterprise resource planning förkortat ERP. Jag kommer använda mig både av den engelska förkortningen och den svenska termen i rapporten. 11

12 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER Den nya synen på informationsteknik karaktäriseras av en tro på tekniken som en möjliggörare av omvälvande förändringar där nya affärer skapas och branscher förändras (Evans & Wurster, 2000). Affärssystem kan vara ett sätt att förverkliga de visioner som tidigare identifierades att med informationsteknikens hjälp påverka företagets strategier. Enligt O Leary (2000) kan affärssystemet skapa värde på följande sätt: Integration bryter upp traditionell, funktionell och geografisk isolering. Användning av Best-Practices 2 kan ge förbättringar i arbetssätten. Standardisering av organisationsstrukturen för att ge en enhetlig bild av företaget mot omvärlden vilket också underlättar internt samarbete. Eliminering av informationsasymmetri ger bättre beslutsunderlag och underlättar kontrollen av verksamheten. Informationen on-line och i realtid ger ökad effektivitet och förbättrad kundnytta. Samma information för planeringsarbete och uppföljning. Kommunikation underlättas inom organisationen. Underlättande av samarbete och extern kommunikation. Det har dock inte alltid varit så enkelt att använda IT som ett stöd för strategierna. Tidigare hindrade affärssystem snarare än de hjälpte organisationen (Porter, 2001). De integrerade systemen var alltför svåra att anpassa efter organisationens behov och blev snarare ett hinder än en hjälp för organisationerna som införde dem. Genomslaget av Internetteknik gjorde dock saken annorlunda och dagens affärssystem har nya möjligheter (Porter, 2001): Internet architecture, together with other improvements in software architecture and development tools, has turned IT into a far more powerful tool for strategy. It is much easier to customize packaged Internet applications to a company s unique strategic positioning. By providing a common IT delivery platform across the value chain, Internet architecture and standards also make it possible to build truly integrated and customized systems that reinforce the fit among activities. (Porter, 2001, s 72). 2 Med Best-practice menas de processmodeller som finns inbyggda i systemet för att efterskapa de bäst lyckade arbetssätten som är kända. Jag menar med detta begrepp alltså standardiserade lösningar som finns tillgängliga i affärssystemen. Det är viktigt att konstatera att en sådan lösning inte behöver vara överlägsen i alla situationer, detta diskuteras i rapportens referensram. Detta är min tolkning av begreppet. 12

13 INLEDNING Historiskt har internationella företag hanterat sina informationssystem landsvis. Det är först i och med globaliseringen som tanken på ett koncerngemensamt affärssystem dykt upp. Globaliseringen av marknaden har lett till nya krav. Från att ha varit organiserade i nationellt fokuserade affärsenheter blir många företag nu fokuserade på globala affärsområden inom olika produktgrupper. Detta ställer krav på en effektivare samordning av företagets olika verksamheter. För att möjliggöra detta krävs gemensamma processer och en standardiserad IT-plattform. Därför satsar många företag idag på gemensamma affärssystem som täcker hela organisationen (Holland & Light, 1999). Att införa affärssystem är en mycket komplex uppgift på grund av den stora omfattningen av systemet och de krav som ställs på anpassningar av organisationen. Anpassningar av systemet är svåra att genomföra. Problem kan uppstå om inte systemets affärslogik matchar företagets verksamhet. Att införa ett affärssystem i ett företag är därför en komplicerad uppgift. Vid en enkel installation av SAP R/3 behöver mer än 3000 konfigurationstablåer ställas in 3. Det krävs då av företaget att de förstår sina processer väl. Dessutom måste de kunna översätta dem till tablåerna i systemet för att få en god matchning. För datorföretaget Dell tog det ett år att implementera enbart denna del. (Davenport, 1998) Affärssystem är dyra investeringar. Gartner Group hävdar att det i de flesta fallen krävs att företaget har en omsättning i storleksordningen $ 50 miljoner för att en investering i ett ERP-system ska betala sig (Andersson et al, 2001). Länge har affärssystem varit förknippade med risker och misslyckanden. I fallet med amerikanska FoxMeyer gick det så långt att företaget gick i konkurs, något som företagets ledning skyllde på sitt affärssystem (Davenport, 1998). Undersökningar har visat att så mycket som hälften av alla ERP-satsningar misslyckas med att infria förväntningar som ställts på dem. Det sägs bero på att ledningen inte insett omfattningen av förändringen och de ansträngningar som krävs (Appleton, 1997). Affärssystemföretagen har under se senaste åren tagit till sig av denna kritik och satsat på enklare införanden och det talas numera om fast-track införanden. Det är enklare installationer där effektivitet prioriteras och minimala anpassningar görs. Dessa lösningar ger lösningar som testats hos andra till priset av en begränsad flexibilitet. De positiva resultaten är dock övertygande, projekten blir klara snabbare till lägre pris och samtidigt håller de tids- och kostnadsramar (Wallström, 2001). Samtidigt varnar 3 Denna siffra styrks av SAP:s egen Consulting Manager. De poängterar dock att de enklare typerna av installationer som finns idag inte alls behöver så många parameterinställningar. 13

14 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER Gartner Group för att många företag fortfarande riskerar spräckta budgetar och missade tidplaner vid införandet av ett affärssystem (Zrimsek et al, 2001). 1.2 Uppdraget från ESV Denna rapport är skriven i samarbete med Ekonomistyrningsverket (ESV). ESV är en statlig expertmyndighet inom området ekonomistyrning som bildades 1998 då verksamheten vid Riksrevisionsverket renodlades till att omfatta endast granskningsområdet. En del av verksamheten vid ESV är sakområdet ekonomisystem. Detta sakområde tillhandahåller ekonomi- och personaladministrativa system åt de statliga myndigheterna och verken. Tidigare bedrevs egen systemutveckling, idag tillhandahålls valda system i ramavtal och ESV erbjuder då konsulthjälp vid systeminförandet samt utbildning i systemens olika delar. En viktig del vid sakområdet för ekonomisystem är omvärldsbevakning för att bättre kunna erbjuda attraktiva system och hänga med i utvecklingen. Inom staten sker idag en utvärdering av ekonomistyrningen och då också det IT-stöd som erbjuds. Trenden idag inom statlig sektor är att gå mot standardsystem istället för skräddarsydda. Den statliga sektorns behov anses idag inte vara annorlunda än privat sektors behov. I linje med detta görs nu bland annat en förstudie på uppdrag av ESV gällande möjligheterna att finna systemstöd för integrerad verksamhetsstyrning likt det som erbjuds i integrerade affärssystem. Tidigare har affärssystemen på marknaden gett dåligt stöd för servicesektorn (där offentlig verksamhet ingår) och det har hindrat att se systemstrategierna på ett integrerat sätt. Istället har PA- och ekonomisystem upphandlats separat. Idag hävdar Gartner Group att situationen är annorlunda och ERP-systemen har nu mognat avseende servicesektorns behov (Rayner et al, 2001). Förändringarna internt inom den svenska statsapparaten och externt avseende utvecklingen hos ERP-leverantörerna gör det intressant för ESV att studera möjliga alternativ till den egna systemstrategin. ESV vill därför studera hur svenska storföretag resonerar kring affärssystem, speciellt då med ett helhetsperspektiv på koncernen. 1.3 Problemområde Det är ingen lätt sak att karaktärisera det ideala affärssystemet. En rimlig fråga att ställa sig borde vara, idealt för vem? Företag skiljer sig åt och har 14

15 INLEDNING olika behov. Vidare beror det på vem du frågar i en organisation. Olika personer har olika motiv och ser olika sidor av systemet. Organisationer inför affärssystem med förhoppningar om att uppnå flera olika typer av resultat. Många ser det inte enbart som anskaffning av ett informationssystem utan vill samtidigt förändra sin organisation för att uppnå bättre samordning och ökad standardisering över hela organisationen. Vissa företag anger att detta samtidigt ska stödja koncernens tillväxt. Andra skäl är att affärssystemet ska ge bättre rapporteringsmöjligheter och beslutsunderlag eller så sker det för att anpassa sig till nya regler och externa krav på verksamheten (Robey et al, 2000). Affärssystem är designade för att integrera tidigare fragmenterad information i stora organisationer (Davenport, 1998). Genom att skapa en enhetlig syn ska kundservice förbättras, processer kontrolleras, mervärde skapas samt kostnader reduceras (O'Leary, 2000). Införande av affärssystem medför ofta stora förändringar inom organisationen. Det rör sig både om förväntade förbättringar men också ibland oanade försämringar. Traditionellt har organisationer utvecklat informationssystem efter verksamhetens behov (Davenport, 1998), med dagens affärssystem behöver det inte längre vara fallet: An enterprise system, by its very nature, imposes its own logic on a company s strategy, organization and culture. [ ] It pushes a company toward full integration even when a certain degree of business unit segregation may be in its best interests. And it pushes a company toward generic processes even when customized processes may be a source of competitive advantage. (Davenport, 1998, s ) Affärssystemet innebär alltså samtidigt som det lovar stora vinster, också ofta att stora förändringar genomförs. Det kan vara nödvändigt med en likriktning mellan koncernens olika divisioner. Det kan uppstå problem då något som är lämpligt ur globalt perspektiv inte passar de lokala förhållandena. Standardisering i koncerner är bra för att konsolidera information mellan olika enheter och för att sänka kostnader, detta leder dock till uppoffringar av skräddarsydda lösningar hos enskilda enheter. Problemet med skillnader mellan division och koncern kan leda till allvarliga konflikter och politiskt spel (O'Leary, 2000). Avvägningen mellan att fånga affärssystemets förtjänster och att samtidigt behålla tidigare styrkor i verksamheten kan tydligare ses genom att skilja mellan två filosofier när det gäller systemstrategierna för affärssystem. Nedan presenteras två radikalt olika ansatser för systemstrategier som belyser problemområdet och de frågor rapporten behandlar. 15

16 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER Det integrerade affärssystemet Ett sätt är att utgå från systemet och dess möjligheter att förbättra verksamheten. Karaktäriserande för denna utgångspunkt är att betona effektiviseringar genom förändrade arbetssätt och reducerade IT-kostnader. Detta resonemang kan bygga på antagandet att den egna verksamheten inte skiljer sig avsevärt från övriga företag. Globaliseringen kräver ett standardiserat arbetssätt inom en organisation för att den ska kunna verka globalt (Holland & Light, 1999). Standardpaket kan anses innehålla bra lösningar som förbättrar företagets förmåga att konkurrera (Holland et al, 2001). Eftersom fördelarna sitter inbyggda i systemets kärna blir det en förutsättning att skaffa hela systemet för att kunna utnyttja systemets fulla kapacitet. Utifrån dessa argument blir en paketlösning ett naturligt alternativ. För att bättre integrera olika delar av verksamheten krävs standardisering (Gattiker & Goodhue, 2000) och genom centralisering uppnås ytterligare skalfördelar (O Leary, 2000). Samordningen inom koncernen baseras på detta sätt på en mycket integrerad systemstrategi där det gemensamma systemet underlättar informationsutbytet inom koncernen (Davenport, 1998). För att genomdriva denna typ av systemstrategi krävs att styrningen inom organisationen är starkt centraliserad (Markus et al, 2000). Informationsutbytet mellan olika delar av organisationen underlättas med denna lösning genom att resurser som databaser och liknande faktiskt delas (Davenport, 1998) Det autonoma affärssystemet En alternativ lösning kan vara att utgå från behoven i verksamheten. Karaktäriserande för denna strategi är att betona kreativiteten och friheten hos olika delar i organisationen. I en stor organisation kan lokala behov skilja sig åt och då skulle en standardiserad lösning ge sämre stöd än de lokalt utformade (Gattiker & Goodhue, 2000). Samtidigt har olika leverantörer av integrerade system de bästa lösningarna enbart inom vissa områden (Holland et al, 2001). Om avsikten är att optimera systemet efter verksamhetens behov kan det vara nödvändigt att skräddarsy olika delar i systemet efter verksamhetens behov, något som leder till en Best-of-Breed lösning (Light et al, 2001). För att bättre fånga olika lokala behov kan utöver de koncerngemensamma anpassningarna även lokala anpassningar i modulerna tillåtas hos de enskilda enheterna. Denna systemstrategi domineras lämpligen av en mycket decentraliserad styrning för att bäst fånga upp de lokala behoven (Markus et al, 2000). Interaktionen mellan olika delar i denna verksamhet blir givet de tekniska hindren mer begränsad men underlättas genom användning av öppna standarder och gränssnitt (Sprott, 2000). 16

17 INLEDNING Finns det ett idealt affärssystem? Ovan har flera intressanta aspekter av systemstrategierna kommit fram. En rad lösningar, ofta till varandra motsatta finns, och det saknas enighet gällande vilket som är det bästa sättet att lösa systemstrategierna. Frågan som då dyker upp är om det egentligen kan finnas en systemstrategi som överträffar alla andra. Uppenbarligen tolkar olika personer det ideala systemet på radikalt olika sätt. Nedan lyfter jag fram olika delar av problematiken med systemstrategier för ERP inom koncerner. Samtidigt kan denna uppsummering av frågeområden ge en introduktion och motivering till syftet med denna studie som följer i nästa stycke. Konkurrensfördelar och flexibilitet Varför väljer företag att skaffa affärssystem? Vad är drivkrafterna och vad hoppas de uppnå? Vill alla inom företaget uppnå samma sak? Hur vill företagen uppnå och bevara konkurrensfördelar och synergier vid införande av affärssystem? Hur bevaras de värdeskapande aktiviteterna? På vilket sätt garanterar affärssystemet en bibehållen flexibilitet? Vilken typ av flexibilitet krävs av systemet för att stödja verksamhetens behov på sikt? Gemensamhet inom koncernen Vilken typ av samordning krävs inom organisationer med koncernstruktur? Vad är systemets roll för att uppnå detta? Går det att matcha olika lokala behov i en standardiserad lösning? Finns det skillnader i de lokala behoven som hindrar en gemensam plattform? Hur påverkas relationen mellan koncernen och divisionerna av ett införande av affärssystem? Är centralisering ett medvetet val eller bara en följd av affärssystemets logik? Varför blir det så? 1.4 Syfte och frågeställningar Denna rapport fokuserar på koncernaspekter kring systemstrategier för affärssystem. Det är intressant att se vad som påverkar tänkta och realiserade idéer i stora organisationer, från formuleringen till att de genomförs i verksamheten. Dessutom är det viktigt att se vad man faktiskt hoppas uppnå med användning av affärssystem eller liknande lösningar inom en koncern. 17

18 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER Syftet med denna rapport blir därför att studera vad företag vill uppnå genom införande av affärssystem 4 inom en organisation med koncernstruktur. Vidare är det intressant att studera varför strategierna ser ut som de gör och vilka drivkrafter som finns bakom deras utformning. Slutligen behandlar rapporten också vad som påverkar realiseringen av de tänkta strategierna. 1.5 Avgränsningar Här presenteras de val som gjorts för att avgränsa undersökningen samt hur dess inriktning preciserats. Arbetets inriktning har styrts utifrån de olika intressenterna (uppdragsgivare, handledare och författare). I vissa fall har också intressenterna påverkat inriktningen på arbetet Styrning och begränsningar Rapporten fokuserar på organisatoriska sidor av koncernförhållanden vid affärssystemstrategier. Studien behandlar också processen i etableringen av strategin och lärdomarna företagen gjort. Detta då strategier är dynamiska till sin karaktär och resultatet påverkas av hur de genomdrivs (Pettigrew & Whipp, 1993). Tidsmässigt har projektet löpt över 20 veckor. Av praktiska och kostnadsmässiga skäl har fallstudierna endast genomförts vid bolag i Sverige. Rapporten behandlar inte tekniska aspekter på affärssystem annat än i övergripande drag. Inte heller sker fördjupning i systemets funktionella uppbyggnad eller detaljinnehåll i olika moduler. Slutligen finns det inte i rapporten någon jämförelse av olika leverantörer av affärssystem på marknaden, det ryms inte inom området för rapporten. 1.6 Målgrupp och relevans En rapports relevans är ett mått på hur nyttig den upplevs av läsaren. Relevans är ytterst ett subjektivt mått utifrån individens egna avsikter och intentioner. Relevans är ett subjektivt begrepp (Borgman, 2000). Denna rapport vänder sig till personer som är delaktiga i införande eller användning av stora informationssystem i koncerner. Företagsledningar som står inför omprövningar sina systemstrategier av affärssystem borde kunna finna nyttiga lärdomar i fallföretagens erfarenheter. Modellen som 4 Jag talar för enkelhets skull hela tiden om affärssystem, även om alla företag inte har egentliga affärssystem enligt definitionen som getts ovan. Alternativa systemlösningar för koncernövergripande informationshantering är av intresse då de förekommer även om de enbart täcker vissa processer inom företaget. 18

19 INLEDNING presenteras för att analysera fallen kan ge insikt i viktiga frågor att ta ställning till. Studenter bör kunna ha nytta av materialet för att studera problemen kring affärssystem i stora organisationer och det faktum att det faktiskt inte är så enkelt som vissa textböcker framställer det. Affärssystem behöver inte innebära en totalt integrerad lösning, det är snarast undantaget. Det har inte skrivits speciellt mycket om affärssystemet och koncernaspekter kring flexibilitet relaterat till standardisering och styrning. Därför bör denna undersökning vara relevant, trots sin begränsade omfattning. Rapporten bör kunna ge insikt om viktiga områden att fokusera det praktiska genomförandet av strategier. Samtidigt är rapporten explorativ och bör också kunna väcka förslag till frågor att undersöka närmare i framtida undersökningar. Avsikten med presentationen har inte varit att producera en enkel lista med generiska framgångsfaktorer för att få ERP-system att uppfylla avsedda strategier. Det är enligt min åsikt inte möjligt (se metodkapitlet för en utförligare diskussion). Jag har istället försökt göra en grundlig redogörelse för att skapa djupare förståelse för olika förväntningar som finns på systemstrategierna samt aspekter som påverkar realisering av strategierna. 1.7 Disposition För att underlätta för läsaren finns här en presentation av rapportens upplägg. Först ges en redogörelse för hela rapportens struktur och därefter ges en rekommendation för olika kategorier av läsare Rapportens struktur Rapporten är indelad i olika kapitel. I respektive kapitel ger inledningen en vägvisning om dess innehåll för att underlätta förståelse och helhetssyn. Nedan visas rapportens grundläggande struktur. Till höger förklaras kort de olika delarnas innehåll. 19

20 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER Kapitel 1: Inledning Kapitel 2: Metod Kapitel 3: Referensram Kapitel 4: Analysmodell Kapitel 5: Fallbeskrivningar Kapitel 6: Analys Kapitel 7: Resultat & slutsatser Kapitel 8: Betydelse för ESV Kapitel 1 presenterar bakgrunden och syftet med undersökningen. Kapitel 2 ger en beskrivning av utgångspunkter för utformning och arbetssätt i studien. Kapitel 3 innehåller relevant teori för att förstå den strategiska betydelsen av ERP inom koncerner. Kapitel 4 presenterar en modell för problemområdet utifrån referensramen. Kapitel 5 beskriver fallföretagen utifrån intervjuerna som genomförts. Kapitel 6 analyserar fallstudierna utifrån modellen som tagits fram. Kapitel 7 diskuterar slutsatserna som kan dras utifrån analysen av fallföretagen. Slutligen diskuteras också kvalitet och trovärdighet. Kapitel 8 diskuterar fynden och hur resultaten kan påverka ESV och offentlig sektor. Figur 1: Rapportens disposition Läsanvisning Olika läsare har olika intressen och behov. För att göra det enklare att ta sig till materialet finns här en rekommendation för dem som inte har tid att läsa hela rapporten. Det ska dock poängteras att genom att bara läsa vissa delar kan en skev bild fås och materialet riskerar att misstolkas. Jag har valt att skilja på följande kategorier av läsare: praktikern, exjobbaren, och till sist fluktaren: Praktikern avser en person som jobbar med införande av affärssystem inom ett företag eller organisation. Då kan det vara intressant att inrikta sig mot det inledande kapitlet för att förstå bakgrunden till problemet som föreliggande undersökning behandlar. Analysmodellen ger ökad förståelse för området och bör kunna fungera som utgångspunkt för studier av den egna organisationen. Slutligen ger Resultat och slutsatser viktiga lärdomar och erfarenheter av användning av affärssystem inom koncerner. Exjobbaren avser studenter som själva ska skriva ett examensarbete. I detta fall torde Inledning vara intressant följt av Metod. Avslutningsvis kan reflektionerna rörande Kvalitet och trovärdighet vara av värde för att fånga upp lärdomar under arbetet med examensarbetet. Skulle personen vara intresserad just av affärssystem inom koncerner kan Referensram och Analysmodell i rapporten vara av intresse. 20

21 INLEDNING Fluktaren som lider av extrem tidspress kan läsa Inledningskapitlet och Resultat och slutsatser. Kapitlens inledningar ger en chans att snabbt få en överblick och läsaren kan därefter bedöma om rapporten är av intresse att fördjupa sig mer i. Alla läsare kan bara betjänta av denna ansats initialt för att skapa sig överblick och helhetsförståelse innan fördjupning sker inom olika delar. 21

22 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER 22

23 METOD 2 Metod Detta kapitel behandlar de utgångspunkter som legat till grund för undersökningen och dess upplägg. Här ges läsaren själv en chans till att utvärdera mitt arbetssätt och därigenom kunna avgöra riktigheten i mina slutsatser. Presentationen i detta kapitel utgår från min arbetsprocess och dess olika faser. Här redogörs för de olika momenten i min undersökning. Min arbetsgång har mycket väl överensstämt med den typmodell som presenteras av Yin (1994) och den modellen har därför fått ligga till grund för redogörelsen. En schematisk bild ger dock lätt intrycket av att arbetet skulle bestå av tydligt avgränsade områden och en klar sekventiell ordningsföljd. I själva verket har arbetet varit iterativt och jag har gått tillbaka för att precisera frågeställningar och tolkningar under arbetets gång. Nedan kommenteras de olika faserna och vad de inneburit. Precisering av undersökningsfråga Val av fallföretag Teletjänstföretaget Analys och tolkning Initial litteraturstudie Utformning av intervjuguide Teknikföretaget Modifiering av teori Försäkringsbolaget Sammanställning av analys och slutsatser Definition & design Datainsamling Analys & slutsatser Figur 2: Skiss över arbetsprocessen (egen modifiering av Yin, 1994, s 49). 2.1 Definition och design Arbetet inleddes med att precisera undersökningsfrågan tillsammans med min uppdragsgivare ESV och min handledare på universitetet. Allt detta utmynnade efter hand i ett preliminärt syfte för undersökningen. Parallellt med detta arbete gjorde jag en initial litteraturstudie för att skapa en teoretisk bas för affärssystemens strategiska betydelse inom koncerner. Detta gav mig också chansen att precisera undersökningsfrågorna genom att relatera till tidigare studier inom området. I ett tidigt skede funderade jag också på utformningen av undersökningen för hur jag bäst skulle finna svaren på frågorna i syftet. 23

24 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER Precisering av undersökningsfråga Uppdraget från ESV innehöll en preliminär specifikation gällande examensarbetets inriktning. Denna var dock mycket övergripande och endast på idéstadium. Detta gav mig stor frihet att inrikta undersökningen mot de områden som intresserade mig liksom att själv påverka utformningen av datainsamlingen. I arbetet har jag haft stöd av min handledare på ESV som bevakat att ESV:s intressen blivit uppfyllda och samtidigt kommit med värdefulla kommentarer och vinklingar. Från universitetet har ytterligare ett perspektiv tillkommit, främst gällande trovärdighetsfrågor och kvalitetsaspekter i utformningen av undersökningen. Initialt gjordes en snabb studie över litteraturen inom området samt det arbete och de strategier som bedrivs vid ESV. Detta gav en möjlighet att inrikta arbetet både mot nya intressanta områden som inte studerats noga tidigare samt att finna en inriktning som kunde hjälpa ESV. Koncernperspektivet på systemstrategierna var en intressant fråga och speciellt hur företag valt att agera gällande systemens utbredning och graden av gemensamhet liksom hur pass styrda affärsområdena skulle vara i sina systemval och arbetssätt. Detta är intressant för ESV 5 vars uppdrag är att tillhandahålla ett kostnadseffektivt och behovsanpassat systemstöd för myndigheterna i den svenska staten. Koncerner i allmänhet ställs i högsta grad inför denna problematik i sina systemstrategier Vetenskaplig utgångspunkt Hur forskning bör bedrivas är en omtvistad fråga och det finns en rad skolbildningar som alla ger sin syn på hur kunskapande ska bedrivas (Molander, 1988). Inom informationssystem har forskningen länge dominerats av ett positivistiskt synsätt, även om tolkande och förståelseinriktade ansatser inspirerade av samhällsvetenskap och angränsande discipliner som organisationsteori fått allt större utbredning (Orlikowski & Baroudi, 1991). Min undersökning är kvalitativ till karaktären eftersom den intresserar sig för att studera åsikter och värderingar gällande företags systemstrategier för affärssystem. Jag tror inte att jag med mer kvantitativa metoder skulle kunna få lika intressanta svar. I en kvantitativ undersökning blir det svårare att fråga mer djupgående frågor om personernas attityder och värderingar. Nedan preciseras hur min studie kommit att utformas. 5 För en presentation av ESV och deras intresse se Inledningskapitlet under Uppdraget från ESV. 24

25 METOD Förståelseinriktat Min undersökningsfråga är riktad mot förståelse snarare än förklaring. Jag vill utreda varför företagen valt vissa strategier för att bättre kunna förstå vad som styr företagens systemstrategier för affärssystem. Ambitionen med denna undersökning är att vägleda ESV och offentlig sektor i deras systemstrategier. En förståelseinriktad ansats gör det lättare att förstå varför strategierna ser ut som de gör istället för att bara konstatera hur de ser ut. Skillnaden mellan att förstå och att förklara är ett grundproblem för olika kunskapsperspektiv. Förståelseinriktad kunskap försöker svara på frågan varför medan förklarande forskning snarare intresserar sig för hur (Carlsson, 1991). Syftet med denna rapport är att lära sig mer om resonemangen bakom företagens systemstrategier och bättre förstå vad som påverkat utformningen av strategierna. Min ambition är att försöka svara på frågor varför företagens strategier för affärssystem ser ut som de gör. Rapporten försöker alltså reda ut vad personerna som är inblandade i dessa projekt anser och vilka antaganden som ligger bakom deras ställningstaganden och hur de tänkta strategierna påverkas under realiseringen. Slutligen bör detta kunna användas för att skapa bättre förståelse för strategier och de faktorer som påverkar deras utformning och realisering. En subjektiv tolkning av verkligheten Alla iakttagelser kommer oundvikligen färgas av våra egna erfarenheter och vårt perspektiv på området. Personerna vi pratar med ger sin individuellt färgade berättelse och som observatör påverkar vi också hur saken ses. Tolkningen kommer därför oundvikligen vara subjektiv. Inom positivistisk tradition ses objektiva sanningar som möjliga och en förutsättning för vetenskaplighet (Arbnor & Bjerke, 1994). Jag håller inte med om detta eftersom det jag studerar mycket rör personliga uppfattningar om fenomen i organisationer. Utifrån ett hermeneutiskt synsätt ser vi verkligheten genom glasögon och det finns inte någon objektiv verklighet, utan allt påverkas av vår tolkning och vår kontext (Carlsson, 1991, s91). Det är dock svårt att återge en helt objektiv bild utan egna tolkningar och värderingar. Koppling mellan teori och empiri Ett sätt att karaktärisera en undersökning är hur teori skapas. I mitt fall har jag närmast använt en induktiv ansats snarare än en deduktiv ansats. Dock satte jag mig redan initialt in i existerande teori inom området. Induktion innebär att empiriska data ligger till grund för slutsatser avseende hypoteser och teorier. Deduktion är motsatsen och innebär att utifrån teorier och 25

26 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER hypoteser pröva dem på empiriska data (Carlsson, 1991). Denna skillnad belyses bäst med nedanstående bild. Deduktion Induktion Teori eller hypotes Empiriska data Prövas genom Ger underlag för Empiriska data Teori eller hypotes Figur 3: Skillnad mellan induktion och deduktion (Carlsson, 1991, s 26-27). Jag har dock inte förutsättningslöst utifrån empiri dragit slutsatser. Enligt Merriam (1994) är det inom kvalitativa fallstudier mycket vanligt att analysen blandas av induktiva och deduktiva inslag och detta har även gällt min studie. En viktig del har varit att initialt sätta mig in i området och arbeta upp en förståelse för problemområdet. En explorativ studie med ett retrospektivt perspektiv En aspekt som mycket nära hänger ihop med frågeställningen vi vill besvara är studiens inriktning. För att undersöka hur systemstrategierna för affärssystem ser ut inom stora koncerner förefaller en explorativ ansats vara mest rimlig. Med hänsyn till omfattningen och det begränsade antal intervjuer som kan genomföras skulle det bli svårt att göra en djupare studie. Det innebär att undersökningen försöker skaffa sig grundläggande kunskap inom ett nytt område (Lekvall & Wahlbin, 2001). Den explorativa ansatsen kan dessutom vara bra för att precisera frågan inför framtida studier (Carlsson, 1991). Samtidigt inriktar sig arbetet till att också skapa sig en bild över processen inom koncerner som skaffar sig affärssystem. Då studien på detta sätt sträcker sig över tiden, från vad som gjorts tidigare i företaget och vad som initialt avsågs med anskaffningen av affärssystemet, står det klart att studien dessutom är retrospektiv (Goldkuhl, 1998). Än en gång är det svårt att med ett begränsat antal intervjuer under en kort tidsperiod spegla en korrekt bild över en lång period som sträckt sig över flera år. Genom att studera tidigare skeenden kan dock den egna förförståelsen förbättras och hinder till förändring lättare förstås (Gummesson, 1988). På detta sätt 26

27 METOD hoppas jag genom att inte bara fokusera på dagens projekt på detta sätt skapa en bättre förståelse för den historiska utvecklingen och tydligare förstå varför strategierna ser ut som de gör. 2.2 Datainsamling Insamlingen av data kom att ske via personliga intervjuer med tre personer vardera vid tre olika företag. Jag har i min undersökning både använt mig av primära data från intervjuerna och sekundära data i form av artiklar i affärspress och företagens interna tidningar. Eftersom jag valt en kvalitativ ansats är det bra att använda många olika källor för att på detta sätt öka trovärdigheten (Merriam, 1994). Initialt i arbetet har sekundära data varit viktiga för att skapa sig en förförståelse, väl igång har jag omväxlande använt primära och sekundära data Fallstudieansats Min undersökning har närmast fallit inom ramen för fallstudier eftersom jag ville på djupet undersöka frågan. Med fallstudier avses ibland mycket djupa studier, denna studie har dock på grund av sin begränsade omfattning avseende tiden för projektet inte kunnat bli så djup. Fallstudier är bra för att skaffa sig en detaljerad uppfattning inom områden utan stora förkunskaper (Lekvall & Wahlbin, 2001). Eftersom studien intresserar sig för kvalitativa aspekter kändes fallstudien som ett naturligt val. Jag har försökt förstå företagens val av systemstrategier och på detta sätt kunna skapa mig en bild om vilka faktorer som påverkar utformningen av strategierna. På detta sätt ska den förståelseinriktade ansatsen hjälpa ESV att i sin egen process kunna förstå andra koncerners val. Dessa erfarenheter kan de sedan applicera på den egna situationen för att tolka och analyser den egna strategin. Intresset består inte i att jämföra enskilda aspekter av företagens strategier och då var tvärsnittsansatsen mindre lämplig (Lekvall & Wahlbin, 2001). Den efterföljande analysen av fallstudierna innehåller dock jämförelser mellan de olika fallen jag studerar. Detta sker då på ett mer holistiskt plan än vad som vore fallet i en tvärsnittsansats där enskilda variabler kontrasteras mot varandra Val av fallföretag och intervjupersoner Jag har i valet av företag som studeras i fallstudierna försökt finna företag som ger intressanta aspekter att analysera och jämföra. Mitt urval av fallföretag har därför varit icke-probabilistiskt eftersom valet skedde utan statistiska metoder vilket inte är något problem eftersom kvalitativa ansatser inte kräver generaliserbarhet i statistisk mening (Merriam, 1994). 27

28 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER Valet av intervjupersoner kom att ändras lite under undersökningens formuleringsfas. Det diskuteras längre ned. Fallföretagen Utifrån min frågeställning rörande koncernperspektivet på affärssystemstrategier stod det redan på förhand klart att vissa kriterier speciellt var av intresse i fallföretagen. Viktigast var att studera företag med koncernstruktur för att kunna svara på undersökningsfrågorna gällande styrning och gemensamhet inom koncerner. Tjänstesektorn sågs som ett naturligt val eftersom den liknar statlig sektor. Industriföretag kändes som relevanta med längre vana av affärssystem. Valet kom att bli ett teknikföretag, försäkringsbolag samt en teleoperatör. En viktig fråga vid alla typer av undersökningar är att få tillgång till information (Gummesson, 1988). Företagen erbjöds förekomma anonyma i rapporten för att de på detta sätt skulle vara mer villig att lämna ifrån sig information de kunde finna vara känslig. Som tack för medverkan lovades de medverkande företagen en kopia av rapporten. Företagen fick också kommentera respektive intervjusammanställning. Något som de uppskattade lika mycket som jag gjorde för att undvika missförstånd och feltolkningar. Valet av studieobjekt begränsades i och med att jag sökte mig externt till organisationer dit varken jag eller min uppdragsgivare hade goda kontakter i förväg. Fem företag valdes ut i ett initialt skede och de kontaktades för att se om de var intresserade att medverka i studien. Tre av dem (vilket var förhoppningen) tackade ja utan några större betänkligheter. Dessa företag speglade ambitionen om att täcka flera branscher. Företagen hade kommit olika långt i sina införanden av koncerngemensamma affärssystem och ett av dem hade valt att inte implementera ett koncerngemensamt system. Det sistnämnda företaget sågs ändå intressant att studera detta företag för att på detta sätt också belysa en situation där ett gemensamt integrerat affärssystem inte setts som lämpligt. På detta sätt kunde analysen bli mer heltäckande och genom att också studera ett företag som inte valt ett integrerat system inom koncernen fick jag en mer nyanserad bild av affärssystemen. I efterhand visade det sig att ett av företagen som satsat på ett gemensamt affärssystem inte kommit så långt i sin implementering. Detta gav dock kompletterande insikter tillsammans med det andra företaget som redan arbetat med att införa sitt koncerngemensamma system några år. 28

29 METOD Intervjupersoner Vid valet av de specifika intervjupersonerna har jag varit mån om att de skulle ha rätt bakgrund och en insikt i företagens övergripande strategier. Jag kontaktade koncernernas IT-ansvariga eftersom de ofta är inblandade i affärssystemprojekt. Genom att kontakta personer på högsta nivå hoppades jag att genom att få deras stöd underlätta kontakterna med övriga intervjupersoner genom att på detta sätt ha projektet sanktionerat. Detta fungerade bra. För att säkerställa att de övriga personerna jag träffade skulle vara av lämplig bakgrund diskuterade jag dessa saker med min kontaktperson i företagsledningen. Initialt fanns en ambition om att träffa personer i koncernledningen. Detta visade sig svårt och jag kom istället att tala med personer på en lägre nivå. Dessa personer var ansvariga för affärssystemprojekten eller på annat sätt mycket involverade i projekten. I efterhand kan man konstatera att denna lösning fungerade bra för att besvara mina frågor. Personerna i koncernledningen hade säkerligen kunnat ge andra intressanta vinklingar på affärssysteminförandet, men när det gäller att studera problematiken med systemstrategierna tror jag intervjupersonerna ändå kunnat ge ett djupare perspektiv eftersom de varit mer inblandade i projekten och ändå har klart för sig de övergripande målen med projekten. För att inte enbart låsa sig fast vid vad entusiasterna inom affärssystemprojekten eller företagets IT-avdelning anser har jag också vid alla företagen kompletterat med att tala med en person som stått lite vid sidan av projektet. Det rörde sig om en controller på koncernnivå för den enhet som ansvarar för införandet hos Teknikföretaget 6. Vid Teletjänsteföretaget talade jag med en person som ansvarade för synergieffekter inom IT-området bland affärsområdets olika bolag. Detta affärsområde hade tidigare varit utanför projektet. Att denna person hade IT-bakgrund upplevde jag inte som något hinder eftersom de kravställare jag träffat från andra projekt inte hade IT-bakgrund. Inom Försäkringsföretaget kompletterade jag intervjun med dess IT-ansvarig med ett mer affärsinriktat perspektiv från ett av de viktigare affärsområdena. Initialt var ambitionen att göra tre intervjuer vid varje företag. I slutänden blev det en extra intervju vid Teletjänsteföretaget för att säkerställa att jag fått ett heltäckande perspektiv. Vid Försäkringsföretaget kunde jag bara göra två intervjuer eftersom lämpliga intervjupersoner inte hade tid att sätta av tid för intervjun. De båda intervjuerna som genomfördes kompletterade 6 För en presentation av fallföretagen se kapitlet Fallbeskrivning. 29

30 BALANSGÅNGEN MELLAN STYRNING OCH FLEXIBILITET: SYSTEMSTRATEGIER FÖR AFFÄRSSYSTEM I TRE SVENSKA KONCERNER ändå varandra väl. En ytterligare intervju hade varit bra för att verkligen slå fast att det inte var en representativ bild av företaget som jag fått Frågemetod Intervjuer användes eftersom de ger en närmare kontakt och bättre flexibilitet (Lekwall & Wahlbin, 2001). Min avsikt vid intervjuerna var att hålla dem så informella och spontana som möjligt. Min förhoppning var att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och våga tala öppet och dela med sig av sina åsikter. Jag förberedde därför inte en uppsättning färdiga frågor utan satte enbart upp en rad frågeområden att diskutera under intervjun. Jag försökte med denna ansats att skapa en diskussion med intervjupersonen och släppa fram deras egen berättelse. I inledningen av intervjun klargjorde jag syftet med undersökningen och praktiska detaljer. Därefter beskrev jag upplägget på intervjun och de olika delarna innan vi började. Innan intervjuerna skickade jag en intervjuguide 7 till intervjupersonerna. Detta var uppskattad och gav dem en chans att förbereda sig och ha rätt förväntningar på intervjun. Denna guide innehöll inga direkta frågor utan presenterade kort bakgrunden samt de områden studien var inriktad mot. Frågeguiden hade breda frågeområden för att ge ökad flexibilitet och spontanitet och innehöll inte en detaljerad sekvens av förutbestämda frågor. Att som jag gjorde, inte helt förutsättningslöst genomföra intervjun förespråkas av Merriam (1994), då detta sätt ger en chans att få någorlunda likvärdig information från olika respondenter. Han anser vidare att strukturerade intervjuer inte är bra för fallstudier då de tvingar respondenten att acceptera intervjuarens syn. Frågeområdena visade sig vara mindre lämpade för Försäkringsföretaget som inte genomgått något större projekt för att införa ett ERP-system. Genom att under intervjun anpassa frågeguiden något kunde den ändå vara till ett stöd. Intervjuerna skedde vid ett tillfälle med varje person enskilt. Varje intervju varade 1,5-2 timmar. För att försäkra mig om att inte missa viktiga detaljer spelades intervjuerna in på band. Inspelningen av intervjuerna verkar inte ha påverkat intervjupersonerna som agerade väldigt spontant och inte visade några tecken på nervositet. 2.3 Analys och slutsatser Målet med analysen av intervjuerna är att skapa mening i den insamlade informationen (Merriam, 1994). Analys och tolkning av empirin har 7 Se bilaga 1 30

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG QLIKVIEW I PRAKTIKEN - FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG DAVID RYDIN JOHN SANDBERG 2011 09-01 - LINKÖPING Examensarbete LIU- IEI- TEK- A- - 11/01195- - SE Avdelningen ekonomiska informationssystem

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Affärssystem. - En studie om tiden efter införandet

Affärssystem. - En studie om tiden efter införandet Högskolan i Halmstad Sektionen T du för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik Informatik 51-60 p Affärssystem - En studie om tiden efter införandet Kandidatuppsats i informatik, 10p Slutseminarium

Läs mer

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag En studie av svenska affärssystemsprojekt Johan Hallquist Eric Johansson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01828--SE Institutionen för

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

- en fallstudie på Holmen AB

- en fallstudie på Holmen AB Organisatoriska och finansiella förutsättningar för ett gemensamt affärssystem - en fallstudie på Holmen AB Företagsekonomi, FEK Internationella Ekonomprogrammet med fransk inriktning, magisteruppsats

Läs mer

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling - Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Christofer Hultén Magnus Åkerwall Examen: Kandidatexamen

Läs mer

Effekter av införandet av nytt affärssystem

Effekter av införandet av nytt affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Effekter av införandet av nytt affärssystem En studie om Axapta Abstrakt De senaste åren har det skett en stor försäljningsökning av affärssystem, detta beror

Läs mer

PROJEKTMODELL FÖR INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM

PROJEKTMODELL FÖR INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM PROJEKTMODELL FÖR INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM Ett konsultbolags implementeringsprocess i tjänsteföretag Examensarbetet utfört inom ämnesområdet Ekonomiska Informationssystem vid Institutionen för Ekonomisk

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Nyttan med affärssystem

Nyttan med affärssystem KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Nyttan med affärssystem Kandidatuppsats Ani Kurteva, Ina Solovjoff 2012-09-09 Innehåll Bakgrund... 4 Problem... 4 Frågeställning... 5 Bidrag... 5 Utökad bakgrund... 6 Informationssystem

Läs mer

Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte

Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte Magisteruppsats i informatik REPORT NO. 2008:085 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte

Läs mer

ERP-projekt. Ett företags försök till helintegrering 2012-10-29. Andreas Bernhardsson 850207 2914 Christoffer Hembo 850327 4055

ERP-projekt. Ett företags försök till helintegrering 2012-10-29. Andreas Bernhardsson 850207 2914 Christoffer Hembo 850327 4055 2012-10-29 ERP-projekt Ett företags försök till helintegrering Andreas Bernhardsson 850207 2914 Christoffer Hembo 850327 4055 Handledare: Agneta Olerup Examinatorer: Björn Johansson, Claus Persson Abstract

Läs mer

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN Kandidatuppsats i Informatik Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 Förord Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Jonas Hedman,

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Strategiska affärssystem?

Strategiska affärssystem? Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Ämnesfördjupande arbete, controllerfördjupning Handledare: Anders Jerreling Examinator: Fredrik Karlsson Växjö, 2012-07-31 Strategiska affärssystem? - En fallstudie

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland ISRN-nr LIU-IEI-FIL-G--09/00425--SE Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland How may Acceptance for

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system

Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK11 Framlagd: Författare: Examinatorer: Handledare: 08, 2013 Jesper Ehn Wingårdh Ola Holstein Bo

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology Master Thesis in Informatics Masterdata - En studie av fem SAP baserade koncerner Peter Wretholm Göteborg, Sweden 2007 Business Technology REPORT NO. 2007:46 Masterdata En studie av fem SAP baserade koncerner

Läs mer