Året i korthet. Innehåll. Omvandlingen av Hexagon ger effekt. Resultat per aktie efter skatt ökade med 19 procent. Året i korthet 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. Innehåll. Omvandlingen av Hexagon ger effekt. Resultat per aktie efter skatt ökade med 19 procent. Året i korthet 1."

Transkript

1 Å r s r e d o v i s n i n g H e x a g o n

2 Året i korthet Omvandlingen av Hexagon ger effekt. Resultat per aktie efter skatt ökade med 19 procent. Genom förvärv av C E Johansson, GFD Technology, Xygent Inc, Quality samt Mirai Srl, har Hexagon stärkt sin marknadsposition. Via en fulltecknad nyemission tillfördes 420 MSEK som utgör bas för den fortsatta expansionen. Innehavet i börsnoterade bolaget Svedbergs i Dalstorp AB har sålts samt ägarandelen i det börsnoterade bolaget VBG AB har reducerats. Faktureringen uppgick till MSEK (6 204), en ökning med 13 procent. Rörelseresultatet, före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA), uppgick till 511 MSEK (350), en ökning med 46 procent. Resultatet före skatt ökade med 41 procent och uppgick till 319 MSEK (227). Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning, justerad för nyemissionen om 4,60 kronor per aktie Fakturering (MSEK) Rörelseresultat (EBITDA), MSEK Rörelseresultat (EBITA), MSEK Resultat före skatt (MSEK) Årets resultat efter skatt (MSEK) Rörelsemarginal (%) 5,7 5,0 Avkastning på eget kapital efter skatt (%) 9,4 8,4 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 10,1 8,8 Resultat per aktie efter skatt (SEK) 10,74 9,00 Kassaflöde per aktie (SEK) 17,64 19,38 Soliditet Börskurs per bokslutsdatum (SEK) 138 * 122 Utdelning per aktie (SEK) ** 4,60 * 4,60 * Justerad för nyemission ** Utdelning för 2002 enligt styrelsens förslag Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé och mål 6 Hexagonaktien 8 Fem år i sammandrag 10 Nyckeltalsdefinitioner 11 Förvaltningsberättelse (sid ) 12 Introduktion till affärsområden 17 Hexagon Automation 18 Hexagon Engineering 22 Hexagon Metrology 26 Övrigt ägande 30 Hexagons värderingar 31 Styrelse, ledande befattningshavare, revisorer 32 Hexagon i siffror 34 Koncernens resultaträkning, balansräkning 35 och kassaflödesanalys Moderbolagets resultaträkning, balansräkning 38 och kassaflödesanalys Kommentarer och noter 41 Revisionsberättelse 55 Adresser 56 1

3 V D H A R O R D E T 2

4 V D H A R O R D E T Hexagon är ett precisionsföretag, där allt fler produkter och tjänster handlar om hur noggrant vi kan tillverka och leverera vår produkt till våra kunder. Våra kunder är i sin tur beroende av vår precision, för att kunna tillverka sina produkter. Det kan till exempel vara noggrannheten i vinkeln mot vinden i ett vindkraftverk, ett precisionsslipat kugghjul som sitter i växellådan på en tung lastbil, en gummiblandning som skall tåla stora klimatförändringar och slitage eller ett mätsystem som garanterar precisionen vid en hjärntumörbehandling. År 2002 är det första året då vi kan mäta effekterna av Hexagons nya struktur. Sedan omvandlingens start i juni 2000 har 18 verksamheter, med en sammanlagd omsättning om cirka 2 miljarder kronor, avyttrats. Samtidigt har förvärv inom hydraulik och mätteknik, med en sammanlagd omsättning om cirka 4,5 miljarder kronor, genomförts. Hexagon skall, såväl organiskt som via förvärv, fortsätta att växa genom att positionera sig inom tillväxtområden som vindkraft och mjukvara för mätteknik, samtidigt som vi skall erbjuda outsourcinglösningar inom gummi, hydraulik samt komponentmätningar. En annan åtgärd vi tillämpar för att skapa tillväxt är att fokusera Johnson Industries Hexagon är ett precisionsföretag där allt fler produkter och tjänster handlar om hur noggrant vi kan tillverka och leverera vår produkt till våra kunder HEXAGONS STRUKTUR Automation Engineering Metrology Om jag sammanfattar utfallet av denna omvandling kan jag konstatera att Hexagon haft en mycket god utveckling sedan omvandlingen påbörjades (alla siffror jämförs med bokslutet 1999): Omsättningen har ökat med 50 procent till MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) har ökat med 111 procent till 511 MSEK. Resultatet före skatt har ökat med 78 procent till 319 MSEK. Under de kommande åren kan vi lägga full kraft på att växa inom våra kärnområden samt skapa en lönsamhet, som gör att vi fortsätter att nå våra finansiella mål. Vårt viktigaste finansiella mål, är att vi skapar värde för Dig som aktieägare. Vår definition av aktieägarvärde, är att vi skall öka resultatet per aktie efter skatt med minst 15 procent per år under 2002 ökade resultatet med 19 procent. samt SwePart mot mer högteknologiska nischapplikationer. Min bedömning är att samtliga dessa områden har den tillväxtpotential som krävs för att nå vårt övergripande vinsttillväxtmål. Under året har vi fokuserat våra aktiviteter kring ett antal åtgärder för att parera den svaga efterfrågan som rått. Man kan sammanfatta åtgärderna under tre rubriker: 1. MARKNADSANDELSTILLVÄXT Under de senaste 18 månaderna har efterfrågan för industriella produkter och tjänster varit svag. Hexagon har mött detta genom ett aggressivt kostnadsrationaliseringsprogram, parat med en ambitiös satsning på forskning och utveckling. Vi är på god väg att nå våra operationella mål; kostnadsledarskap samt innovation. Tack vare dessa åtgärder har volymerna kunnat bibehållas eller öka i marknader som, i vissa fall, krympt med 20 procent i volym. Under året har vi därigenom tagit 3

5 V D H A R O R D E T ett stort kliv mot att realisera vårt viktigaste operationella mål, som är att vara nummer ett eller nummer två inom våra strategiska segment. Automation kunde under året redovisa en faktureringsökning om 2 procent, trots att totalmarknaden för hydraulik sjönk med cirka 8 procent i Sverige och Finland. Engineering ökade sina marknadsandelar under året inom plattvärmeväxelpackningar. Samtidigt tog vi över produktionen av hjul till lagertruckar för en ledande amerikansk tillverkare. Via förvärvet av det tyska bolaget GFD Technology, blev Engineering europaledare på kvalificerade gummiblandningar. Metrology ökade sina marknadsandelar inom samtliga geografiskasåväl som produktområden. Tack vare lanseringen av ett antal nya maskiner och mjukvaruprodukter, har Metrology under året tagit marknadsandelar inom applikationsområden som traditionellt tillhört våra konkurrenter. 2. PRODUKTIVITETSTILLVÄXT Produktiviteten ökade kraftigt i Hexagon under året. Vi har rationaliserat organisationen och därigenom sparat kostnader, samtidigt som vi ökat hastigheten i vårt beslutsfattande utan att ge avkall på kvaliteten. Under de senaste 24 månaderna har Hexagon reducerat personalstyrkan med 763 personer eller 12 procent i jämförbar struktur. Vi räknar med att detta rationaliseringsarbete kommer att fortsätta under 2003, dock inte i den omfattning som genomförts under de senaste två åren. 3. STRUKTURFÖRÄNDRINGAR Under 2002 kunde Hexagon fullt ut kapitalisera på den nya koncernstrukturen. Detta innebar bland annat att vi inte längre hade förlusterna från Wireless, samtidigt som vi kunde konsolidera 12 månader i Metrology. Dessa förändringar, parat med ett antal strategiska förvärv inom kärnaffären, ledde till en kraftig resultatförbättring jämfört med RESULTATUTFALLET 2002 Efterfrågan var svag under Den förväntade konjunkturuppgången, som många prognosmakare förutspått för andra halvåret, inträffade tyvärr inte. Tack vare ökade marknadsandelar, slog inte den svaga konjunkturen mot Hexagons resultat i någon nämnvärd grad. Under det andra halvåret ökade orderingången för samtliga affärsområden. För de första sex månaderna var orderingången endast 98 procent av faktureringen, medan samma relation för de sista sex månaderna var 101 procent. Detta innebär att vi har en bättre orderstock inför 2003, jämfört med orderstocken inför Nedan framgår hur resultatet utvecklats mellan åren 2001 och 2002: Resultatutveckling MSEK Resultat före skatt 2001: 227 Avyttrade enheters resultat år Förvärvade enheters resultat Helårseffekt Metrology 35 Helårseffekt finansiering av expansionen -34 Strukturell resultatförändring Kostnadsrationaliseringar 150 Förändringar i efterfrågan och valuta -105 Operationell resultatförändring Förändring av jämförelsestörande poster -8-8 Resultat före skatt 2002: 319 Affärsområdet Wireless förlorade 35 MSEK under Tack vare avyttringen av detta område, förbättrades resultatet för Hexagon med motsvarande belopp. Förvärv inom Metrology samt Engineering, bidrog positivt med cirka 19 MSEK jämfört med Affärsområdet Metrology konsoliderades från och med maj Under 2002 bidrog perioden januari april med cirka 35 MSEK från detta affärsområde. Finansnettot ökade mellan åren med 34 MSEK. Totalt ökade därför resultatet med 55 MSEK, tack vare de strukturella förändringar som genomförts i koncernen mellan åren. Den svaga marknadssituationen och försämrade valutakurser medförde ett resultatbortfall om -105 MSEK. Dessa negativa resultateffekter har dock uppvägts av att de fasta kostnaderna minskat med cirka 150 MSEK. Om man lägger samman dessa effekter ökade resultatet från den operationella verksamheten med 45 MSEK jämfört med Nettoomsättning per affärsområde (MSEK) Nettoskillnaden i jämförelsestörande poster mellan åren är -8 MSEK, vilket innebär att den totala förbättringen mellan åren uppgick till 92 MSEK eller 41 procent. RESULTATORIENTERAD ORGANISATION Metrology Engineering Automation Övriga År 2002 var ett tufft år för alla som arbetar med näringslivsrelaterade frågor. Problemet var att det egentligen inte fanns något att vara optimistisk kring i omvärlden. Det rådde lågkonjunktur i stora delar av världsekonomin, samtidigt som den svaga förbättring man kunde skönja i den amerikanska ekonomin var bräcklig. Det är därför mycket glädjande att se att Hexagon ändå utvecklades positivt. Det betyder att vår organisation är stark och att vi har duktiga medarbetare. Vi har framför allt arbetat med två frågor under året, Professionalism och Speed Management. 4

6 V D H A R O R D E T När vi talar om Professionalism menar vi att ingen annan organisation eller individ skall kunna vår kärnaffär bättre än vi själva. Självklart måste vi veta vad som gör att vår produkt eller process fungerar, men att kunna sin verksamhet innebär så oändligt Hexagon har idag dessa beslutsvägar upparbetade, varför vi kan reagera blixtsnabbt på ett hot eller en möjlighet i vår omgivning. Vi kommer att fortsätta i vår strävan att bli allt mer professionella samt att ständigt öka hastigheten i vårt beslutsfattande. När vi talar om professionalism menar vi att ingen annan organisation eller individ skall kunna vår kärnaffär bättre än vi själva mycket mer. Det innebär, bland annat, att veta vad våra kunder vill ha, vad de är beredda att betala för och vad de ser som oväsentligt. Samtidigt måste vi veta var vi tjänar våra resultat och var vi kan förbättra oss. Det innebär också att ständigt förnya sig. Under året har vi gång på gång själva ifrågasatt omöjligheter i vår organisation och gång på gång blivit förvånade över att det faktiskt gick att göra det omöjliga. Det enda sättet att klara av dessa utmaningar är att verkligen veta vad det är vi gör och att förstå både våra kunder och våra egna förutsättningar. Om vi ger våra kunder vad de vill ha, samtidigt som vi vet att vi är lönsamma när vi gör det, kan vi fortsätta att vara framgångsrika trots en svag konjunktur. När vi talar om Speed Management menar vi att det mesta går att genomföra litet snabbare än tidigare. För att klara av det måste man som sagt först kunna sin verksamhet. Den andra förutsättningen är att man bekämpar onödig byråkrati. Vi har medvetet valt att bemanna både vårt huvudkontor samt våra affärsområdeskontor så snålt som möjligt, för att undvika byråkrati och politik. Vi är idag, totalt sett, 17 personer på koncern- och affärsområdesnivå. Viktiga stabsfunktioner som till exempel juridik- och personaltjänster, köper vi av professionella leverantörer. Därigenom har vi alltid de bästa rådgivarna när vi behöver dem. Den tredje förutsättningen för att kunna öka hastigheten i beslutsfattandet, är snabba beslutsvägar inom organisationen samt mellan organisationen och vår styrelse. FRAMTIDSUTSIKTER Industrikonjunkturen förutspås vara fortsatt svag under de närmaste kvartalen. Hexagons marknadsposition, produktportfölj och organisation, bedöms dock som mycket konkurrenskraftig, samtidigt som möjligheterna till strategiska förvärv och allianser har ökat. Hexagon bör därför även i framtiden kunna nå sitt övergripande mål om en resultattillväxt per aktie om minst 15 procent per år. STOCKHOLM, MARS 2003 OLA ROLLÉN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNCHEF 5

7 A F F Ä R S I D É O C H M Å L HISTORIK Hexagon bildades 1992 då ett konsortium bestående av, i huvudsak privatpersoner, förvärvade en större post i det vid den tiden, börsnoterade bolaget, Eken Industri & Handel AB, som sedermera namnändrades till Hexagon AB. Under perioden 1992 till 1999 expanderade Hexagon kraftigt genom förvärv av bland annat Dacke Hydraulik, Gustaf Fagerberg, Johnson Metall, Gislaved Gummi, AB R Lundberg, AKA Industriprodukter, SwePart, L G Fredriksson och Nordic Brass. Hexagon blev efter alla dessa förvärv klassificerat som ett svenskt konglomerat, med små industriella synergier och med låg organisk tillväxt. Under år 2000 formulerades en ny strategi, kombinerat med finansiella och operativa mål, för att åter skapa tillväxt och aktieägarvärde. 2. Avkastningen på sysselsatt kapital högre än 15 procent över en konjunkturcykel. Detta mål är en viktig måttstock inom Hexagon för att mäta effektiviteten i verksamheterna. Avkastningskravet reflekterar en riskfri ränta om cirka 5 procent och en riskpremie om cirka 10 procent. Detta mål ändras när den riskfria räntan ändras. Goodwillhanteringen blir en viktig fråga för detta nyckeltal. Externt skriver vi av goodwillen över 20 år. Internt mäter vi avkastningen genom att lägga tillbaka förvärvsgoodwill samt strukturkostnader, för att sedan mäta avkastningen baserat på den totala förvärvskostnaden för en verksamhet. 3. Resultatet per aktie efter skatt skall öka med 15 procent per år. Detta är Hexagons definition på tillväxt och aktieägarvärde. Vi värderar det som det absolut viktigaste målet för att mäta vår framgång. En stark Affärsidé och mål AFFÄRSIDÉ Hexagon är en internationell teknikkoncern med ambitionen att positionera sig som nummer ett eller nummer två i sin kärnaffär. Kärnaffären är Hydraulik, Nyckelkomponenter samt Mätteknik. Målet skall nås genom att vi är den mest kostnadseffektiva och innovativa leverantören samt genom rekrytering av branschens bästa management. FINANSIELLA MÅL 1. Positivt kassaflöde över en konjunkturcykel. Ett starkt, positivt kassaflöde skapar handlingsfrihet för Hexagon att expandera snabbt samt att satsa långsiktigt. Ett starkt kassaflöde tillåter även Hexagons aktieägare att driva koncernen med ett lägre soliditetskrav än om kassaflödet vore osäkert. resultattillväxt per aktie, är den bästa garantin för att våra ägare får en långsiktigt god avkastning i ett intressant bolag. 4. Soliditet på mellan 25 och 35 procent. Hexagon försöker att minimera sin Weighted Average Cost of Capital (WACC), det vill säga den genomsnittliga kapitalkostnaden för sin finansiering. Under rådande omständigheter finns det ingen anledning för Hexagon att ha en högre soliditet än vad som anges ovan. Världsekonomin kommer, enligt experterna, inom de närmaste åren fortsätta att ha låg inflation. Därför kommer, även framgent, lån att vara en billigare finansieringskälla än eget kapital. Detta mål kan, precis som avkastningsmålet, komma att ändras om förutsättningarna ändras. 6

8 A F F Ä R S I D É O C H M Å L OPERATIVA MÅL För att realisera de finansiella målen, måste de paras med operativa mål för verksamhetens drift. De operativa målen är: 1. Att vara nummer ett eller nummer två i sin kärnaffär. Snart sagt alla industriella verksamheter är globala. Det betyder att skalfördelar samt relativ konkurrenskraft är viktigare än någonsin. Hexagon lägger stor vikt vid att affärsområdena skall kunna positionera sig, så att man erhåller dessa fördelar relativt sina konkurrenter. Då är det viktigt att man antingen blir marknadsledaren eller utmanaren. 2. Att vara mest kostnadseffektiv i sin bransch. För att långsiktigt kunna verka framgångsrikt, måste man ha en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Kostnadsledarskapet är dessutom den bästa försäkringen mot kortsiktiga fluktuationer i efterfrågan och valutarelationer. 3. Att vara innovatören i sin bransch. Att vara innovatören betyder att man tar på sig ett ansvar att utveckla branschen. Detta sker dels internt, dels tillsammans med våra kunder och leverantörer. Det är ett stort ansvar, men det betyder också att man styr utvecklingen. 4. Att ha branschens bästa management. Alla dessa mål är ouppnåeliga om man inte har skicklig personal som driver och realiserar målen i den dagliga operationen. Hexagon har identifierat arbetsmarknaden som en kritisk faktor för långsiktig framgång. De stora kullar av 40 - och 50-talister som idag besitter ledande befattningar inom industrin kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren. Risken är att det då kommer att bli brist på kvalificerade medarbetare. Hexagon har insett att förmågan att attrahera duktig personal kommer att vara avgörande för vår framtida konkurrenskraft. 5. Speed Management. Är det interna begreppet inom Hexagon för strävan att försöka åstadkomma förändringar snabbt. Vi tror att snabbheten i implementeringen lyfter organisationskapaciteten, samtidigt som den minimerar riskerna. FRAMGÅNGSKRITERIER Hexagon strävar efter att affärsområdena skall ha följande kännetecken: 1. Egen tillverkning, försäljning samt FoU. Hexagon vill driva FoU-intensiva verksamheter, där man kan vidareutveckla befintliga, skapa nya produkter eller tillämpningar, som därefter distribueras genom sitt egna produktions- och distributionsnätverk. 2. Slutanvändar- och/eller OEM fokusering. Hexagon vill sälja problemlösningar. När vi säljer till slutanvändare, kan vi argumentera för den effektivisering vår produktlösning ger. Om vi säljer insatsvaror till en OEM (Original Equipment Manufacturer) skall det vara så kallade kritiska nyckelkomponenter, som innebär att kunden i sin tur ökar attraktionen på sin vara. 3. Global potential. Hexagon vill verka globalt. Genom att globalt konkurrera inom en väl avgränsad marknadsnisch, kan Hexagon överblicka teknologiskiften samt affärsmässiga hot och möjligheter. 4. Starka varumärken. Precis som för konsumentprodukter, är det viktigt med ett starkt namn när man marknadsför industriprodukter. Hexagon vill marknadsföra sina produkter med varumärken som kunderna är familjära med. 5. Fragmenterade branscher. Hexagons strategi bygger på att skapa ledande marknadspositioner. Om marknaden är fragmenterad, betyder det att Hexagon kan stärka sin position avsevärt genom att göra tilläggsförvärv eller medverka till omstruktureringar inom branschen. 6. Tillväxt. Hexagon strävar efter att skapa tillväxt. Vi arbetar med samtliga tillväxtstrategier nedan: Befintliga produkter/marknader. Detta är Hexagons viktigaste kombination. Tillväxt skapas dels genom produktmodifieringar, men framförallt genom att förvärva konkurrenter och rationalisera den sammanlagda strukturen. För att nå tillväxt inom denna kombination, är det operativa målet att bli kostnadsledare kritiskt. Nya produkter/befintliga marknader. Genom en stark FoU-organisation kan man förbättra sin konkurrenskraft relativt sina konkurrenter. Man tar därigenom marknadsandelar genom ett överlägset produkterbjudande. Detta är en viktig strategi för en marknadsledare. Vårt operativa mål att vara innovatören i branschen är konsistent med denna tillväxtsstrategi. Befintliga produkter/nya marknader. Denna expansion kan vara en introduktion av en befintlig produkt i en ny applikation eller en geografisk expansion. De ekonomiska fördelarna i denna expansionsstrategi är större än kombinationen befintliga produkter/befintliga marknader, men tyvärr är denna kombination, alltmer sällsynt. Nya produkter/nya marknader. Detta är en, för Hexagon, helt ny produkt med nya kunder. Risknivån är här avsevärt högre. Detta är den minst prioriterade tillväxtstrategin för Hexagon. 7. En fortsättning steg två. Hexagon investerar aldrig enbart finansiellt. Hexagon måste ha en operationell plan för sin investering, definierad i ett antal faser. Planen består typiskt av faserna omorganisation, kostnadsreduktion samt expansion. 7

9 H E X A G O N A K T I E N Hexagonaktien SEK 350 Hexagonaktien Antal tusen aktier Hexagonaktien. Afv Generalindex. Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranmälningar) (c) SIX ÄGARFÖRHÅLLANDEN Enligt uppgift från VPC är antalet aktieägare stycken per den 31 december Största ägare: A B % av kapital % av röster Melker Schörling, privat och genom bolag ,4 49,9 Maths O. Sundqvist, privat och genom bolag ,6 8,4 Didner & Gerge Aktiefond ,7 2,5 AFA AB ,6 2,4 Livförsäkringsbolaget AB Skandia ,0 2,0 Fidelity med därtill hörande fonder ,9 1,9 Robur med därtill hörande fonder ,4 1,6 Simon Bonnier ,9 1,3 Handelsbanken med därtill hörande fonder ,7 1,1 Svenskt Näringsliv ,6 1,1 Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutv ,5 1,0 Östersjöstiftelsen ,4 0,9 Totalt ,7 74,1 UTVECKLING AV AKTIEKAPITALET År Emissioner Förändring antal aktier Antal aktier Aktiekapital Tkr Riktad nyemission Riktad nyemission Split 5: Nyemission konvertibler, nyteckning optioner 1989 Nyemission konvertibler, nyteckning optioner 1990 Nyemission konvertibler, nyteckning optioner 1991 Nyemission konvertibler Nyemission med företrädesrätt Riktad nyemission Riktad nyemission Nyemission med företrädesrätt

10 H E X A G O N A K T I E N AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER Under året har Hexagon genomfört en nyemission, som innebar att aktiekapitalet ökade med 37 MSEK till 184,9 MSEK. Antalet aktier ökade till totalt aktier fördelat på A-aktier och B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. BÖRSVÄRDE Hexagonaktiens börskurs ökade under året med drygt 13 procent, justerat för fondemissionselement vid nyemissionen, jämfört med generalindex, som sjönk med 43 procent under motsvarande period. Börsvärdet vid utgången av året var MSEK (1 953). LIKVIDITETEN I AKTIEN Totalt omsattes aktier ( ) på Stockholms Fondbörs inklusive efteranmälda affärer till ett totalt värde av 754 MSEK (321). Per dag omsattes i genomsnitt aktier (9 600). En börspost är 100 aktier. AKTIEÄGARSTRUKTUR Den 31 december 2002 var antalet aktieägare stycken att jämföra med stycken den 31 december Andelen utländskt ägande uppgick vid årsskiftet till 14 procent (9). Det institutionella ägandet var 25 procent (31) av totala antalet aktier och 16 procent (20) av röstetalet. UTDELNINGSPOLITIK Avgörande för framtida utdelning blir koncernens resultatutveckling och soliditet. Den generella utgångspunkten för styrelsens rekommendation i utdelningshänseende är att procent av årets vinst efter skatt skall användas för utdelning till aktieägarna. Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om utdelning med 4,60 kronor (4,60) per aktie, vilket motsvarar 85 MSEK (74). Utdelningen utgör 46 procent (51) av vinsten per aktie efter full skatt och 3,9 procent (4,2) av koncernens eget kapital. Moderbolagets fria medel per uppgick till 647 MSEK efter det att årets föreslagna utdelning om 85 MSEK avräknats. Av bolagsstämman beslutad utdelning kommer genom VPC att utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen är införda i bolagets aktiebok. Utdelningen beräknas komma från VPC den 14 maj 2003, förutsatt att bolagsstämman fastställer styrelsens förslag att den 9 maj 2003 skall vara avstämningsdag. NYCKELTAL SEK / aktie Börskurs ** Eget kapital Resultat per aktie efter skatt 10,74 9,00 8,69 7,63 11,94 Kassaflöde per aktie 17,64 19,38 17,13 21,13 13,56 Utdelning ** 4,60* 4,60 4,60 4,60 4,60 Direktavkastning, % 3,3 3,8 4,1 3,7 3,0 Utdelningsandel, % P/E-tal 12,8 13,6 12,8 16,2 12,9 * Enligt styrelsens förslag. ** Justerat för fondemissionselement vid nyemissionen AKTIEÄGARSTRUKTUR Aktieägarstruktur Antal ägare Antal aktier Andel , , , , , , , , ,

11 F E M Å R I S A M M A N D R A G Fem år i sammandrag (MSEK) Resultaträkning Nettoomsättning Rörelseresultat (EBITDA) Rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultat (EBIT1) Rörelseresultat Resultat före skatt Varav poster av engångskaraktär Årets resultat Balansräkning Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Ej räntebärande skulder och avsättningar Räntebärande skulder och avsättningar Minoritetsintressen Eget kapital Balansomslutning Nyckeltal Tillväxt i nettoomsättning per år (%) Avkastning på sysselsatt kapital (%) Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill (%) Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på eget kapital exklusive goodwill (%) Soliditet (%) Andel riskbärande kapital (%) Räntetäckningsgrad (ggr) 3,4 2,9 4,3 4,5 6,6 Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,97 1,35 0,38 0,40 0,55 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital (MSEK) Kassaflöde (MSEK) Investeringar (MSEK) Resultat per aktie efter skatt (SEK) 10,74 9,00 8,69 7,63 11,94 Resultat per aktie efter skatt exklusive goodwill (SEK) 15,92 12,94 11,63 10,63 14,94 Rörelseresultat (EBITDA) per aktie (SEK) 41,31 33,19 27,50 24,19 32,32 Rörelseresultat (EBITA) per aktie (SEK) 29,36 21,88 17,56 15,13 23,81 Kassaflöde per aktie före förändring av rörelsekapital (SEK) 22,29 22,38 23,81 15,19 22,81 Kassaflöde per aktie efter förändring av rörelsekapital (SEK) 17,64 19,38 17,13 21,13 13,56 Eget kapital per aktie (SEK) Börskurs på bokslutsdagen (SEK) * Genomsnittligt antal aktier (1000-tal) * Medelantal anställda * Justerat för fondemissionselement vid nyemissionen. 10

12 N Y C K E L T A L S D E F I N I T I O N E R Nyckeltalsdefinitioner Andel riskbärande kapital Summan av eget kapital, avsättning för skatter och minoritetsintresse i procent av balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på eget kapital exklusive goodwill Årets resultat exklusive avskrivningar på goodwill och liknande anläggningstillgångar i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader och avskrivningar på goodwill och liknande anläggningstillgångar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital minus genomsnittlig goodwill och liknande anläggningstillgångar. Börskurs Betalkurs på OM Stockholmsbörsen den sista börsdagen för året. Direktavkastning Utdelning i procent av aktiens börskurs. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. Investeringar Inköp minus försäljningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive vad som ingår i förvärv och avyttringar av dotterföretag. Kapitalomsättningshastighet Årets nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital. Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital. Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital dividerat med genomsnittligt antal aktier. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat med eget kapital. P/E-tal Börskurs dividerad med resultat per aktie efter skatt. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning. Resultatmarginal Resultat efter finansnetto i procent av årets nettoomsättning. Resultat per aktie efter skatt Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat per aktie efter skatt exklusive goodwill Årets resultat exklusive avskrivningar på goodwill och liknande anläggningstillgångar dividerat med genomsnittligt antal aktier. Rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultat exklusive realisationsresultat från andelar i koncernföretag, jämförelsestörande poster och avskrivningar på goodwill och liknande anläggningstillgångar. Rörelseresultat (EBITDA) Rörelseresultat exklusive realisationsresultat från andelar i koncernföretag, jämförelsestörande poster och avskrivningar på anläggningstillgångar. Rörelseresultat (EBIT1) Rörelseresultat exklusive realisationsresultat från andelar i koncernföretag, jämförelsestörande poster. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder. Tillväxt i nettoomsättning per år Förändring i procent av nettoomsättning jämfört med föregående år. Utdelningsandel Utdelning dividerat med resultat per aktie efter skatt. 11

13 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen och verkställande direktören i Hexagon AB (publ) med organisationsnummer får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse VERKSAMHET I enlighet med koncernens strategiska inriktning, som beslutades under år 2000, har verksamhetsåret präglats av detta omfattande utvecklingsprogram som kortfattat innebär tillväxt förbättrad rörelsemarginal och fokusering av verksamheten. Som ett naturligt steg i koncernens utveckling, beslutade en extra bolagsstämma den 6 maj om att genomföra en nyemission. Motivet för nyemissionen Som ett naturligt steg i koncernens utveckling beslutade en extra bolagsstämma den 6 maj om att genomföra en nyemission var att ta vara på de förvärvsmöjligheter som för tillfället finns. Under juni månad genomfördes emissionen, som fulltecknades, vilket innebar att det egna kapitalet, efter emissionskostnader, ökade med 420 MSEK och att antalet aktier ökade från aktier till aktier. Hexagons verksamhet har under året varit indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering samt Hexagon Metrology. 12

14 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E FÖRSÄLJNINGAR Den 17 maj sålde Hexagon samtliga sina aktier, motsvarande 10,3 procent av kapitalet och 6,7 procent av rösterna, i det börsnoterade bolaget Svedbergs i Dalstorp AB. Under juni månad genomförde det börsnoterade bolaget VBG AB ett återköpsprogram, som innebar att Hexagon sålde 10 procent av sitt innehav av B-aktierna i bolaget. Under juli månad distributör. Förvärvet stärker Hexagons närvaro i Sydamerika såväl vad avser försäljning av nya maskiner som den mycket intressanta eftermarknadsaffären. Den 4 oktober förvärvades Mirai Srl, som är det ledande mjukvarubolaget inom mätteknik i Italien. Bolagets mjukvara kommer att stärka Hexagon vad avser mätning och design av plåtdetaljer, främst till fordonsindustrin. sålde även Hexagon samtliga sina A-aktier i bolaget. Efter dessa transaktioner, uppgår Hexagons ägarandel i VBG AB till 45 procent av kapitalet och 24 procent av rösterna. ORDERINGÅNG OCH FAKTURERAD FÖRSÄLJNING Orderingången för koncernen ökade under året med 14 procent och uppgick till MSEK (6 131). Koncernens fakturering FÖRVÄRV Den 1 maj förvärvades mätteknikföretaget C E Johansson. Genom förvärvet stärkte Hexagon sin position i Europa med ökade med 13 procent och uppgick till MSEK (6 204). De svenska bolagen har minskat sin andel av faktureringen till 38 procent (43). ytterligare ett starkt och inarbetat varumärke inom mätteknik samt sin globala ställning inom medicinsk mätteknik. RESULTAT Koncernens rörelseresultat före avskrivningar Den 28 juni förvärvades det tyska (EBITDA) ökade med bolaget GFD Technology GmbH. Förvärvet är ett led i den satsning som Hexagon genomför inom segmentet avancerade gummiblandningar. Den 20 augusti förvärvades den återstående majoritetsandelen i det amerikanska bolaget Xygent Inc. Genom förvärvet tillfördes teknologi och kompetens 35 procent till 719 MSEK (531). Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 511 MSEK (350), en ökning med 46 procent, vilket motsvarar en marginal på 7 procent (6). Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick till 90 MSEK (63). Koncernens resultat före skatt ökade till 319 MSEK (227). som medför att utvecklingen mot nya applikationsområden av Hexagons egen mjukvara PC-DMIS kommer att gå fortare än planerat. Den 9 september förvärvades Quality Ltda, som är Brasiliens största mätteknik- LÖNSAMHET Avkastningen på genomsnittligt eget kapital uppgick till 9,4 procent (8,4). Det sysselsatta kapitalet i koncernen, definierat som balansomslutning minskat Orderingång jämförbar struktur (MSEK) mån rullande MSEK med icke räntebärande skulder, uppgick till MSEK (4 610). Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 10,1 procent (8,8). Kapitalomsättningshastigheten var 1,6 gånger (1,6). SKATTEKOSTNAD Koncernens skattekostnad uppgick till 122 MSEK (75), vilket motsvarar en skattesats på 38,2 procent (33,0). Skattekostnaden har under året belastats med en engångseffekt på grund av att tillgångar skattemässigt inte realiserats före avyttring av tillgångarna. Denna effekt har en negativ inverkan på skatten om 22 MSEK i årets bokslut motsvarande 6,9 procent. I övrigt påverkas skattekostnaden av att avskrivning på goodwill inte är helt skattemässigt avdragsgill samt att Koncernens balansstruktur Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning en väsentlig del av verksamhetens resultat genereras i utländska dotterbolag i länder, där skattesatsen är högre än i Sverige. FINANSIELLA RISKER En betydande del av Hexagons intäkter och kostnader genereras i utländska valutor. Detta innebär också att fluktuationer i valutakurser påverkar Hexagons intäkter, rörelseresultat, eget kapital och andra poster. Hexagon påverkas även av fluktuationer på räntemarknaden. Hexagons internbank ansvarar för samordningen av valuta- och ränteexponeringen. Internbanken ansvarar även för merparten av koncernens extern- och internfinansiering. Riktlinjer för hanteringen av den finansiella exponeringen fastställs årligen av styrelsen i en koncerngemensam finanspolicy J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 13

15 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E TRANSAKTIONSEXPONERING Transaktionsexponeringen för Hexagon avser den valutaexponering som följer av de svenska dotterbolagens internationella handel. Som transaktionsexponering definieras även resultat i utländska dotterbolag. Transaktionsexponeringen kurssäkras främst med hjälp av valutaterminer och valutaklausuler. OMRÄKNINGSEXPONERING Koncernens finanspolicy anger att effekten av valutakursförändringen på det egna kapitalet, skall minskas genom kurssäkring via lån eller terminskontrakt i nettotillgångarnas valuta. RÄNTEEXPONERING Ränterisken avser risken för negativ påverkan på koncernresultatet av förändringar i marknadsräntorna. Koncernens ränterisk hanteras av moderbolaget. Ränterisker uppkommer i huvudsak till följd av koncernens upplåning. Standardiserade derivatinstrument används för att styra ränteexponeringen, till exempel genom att förlänga eller förkorta räntebindningstiden utan att omförhandla det underliggande lånet. Räntebindningstiden i koncernen är kort, vid årets utgång var den genomsnittliga bindningstiden fem månader. FINANSIERINGSRISK Finansieringsrisken avser risken att Hexagon inte kan tillgodose behoven av främmande kapital. För att säkerställa dessa behov krävs dels en stark finansiell ställning i koncernen, dels aktiva åtgärder för att säkra tillgången till externa krediter. Hexagon tecknade i juni 2001 ett femårigt syndikerat lån om 255 MUSD. Vidare tecknades under året ett obligationslån om 12 MEUR. Outnyttjad del av samtliga lånelöften, tillsammans med befintlig likviditet, gör att betalningsberedskapen är MSEK (1 054), vilket motsvarar 19 procent (16) av balansomslutningen. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens balansomslutning minskade till MSEK (6 487). Soliditeten uppgick per den 31 december 2002 till 35,9 procent (27,5). Det synliga egna kapitalet var MSEK (1 755). Koncernens goodwill uppgick den 31 december 2002 till 957 MSEK (967), vilket motsvarar 15,4 procent (14,9) av balansomslutningen och 43,6 procent (55,1) av det egna kapitalet. Goodwill hänför sig till följande verksamheter (MSEK) Hexagon Metrology Hexagon Engineering Hexagon Automation Övrigt 0 1 Koncernen Koncernens nettoskuld minskade med 233 MSEK till MSEK (2 367) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,97 gånger (1,35). Räntetäckningsgraden var 3,4 gånger (2,9). INVESTERINGAR Koncernens nettoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 267 MSEK (202). Avskrivningarna under året var 298 MSEK (244), varav avskrivningar på immateriella tillgångar var 90 MSEK (63). Inga förvärv av övriga aktier har skett under året 0 MSEK (5). PRODUKTUTVECKLING Stora resurser har lagts ned på produkt- och processutveckling. Detta har bedömts som strategiskt för koncernen, dels för att förbättra och anpassa befintliga produkter, men främst för att finna nya applikationsområden och därmed öka den totala marknaden för våra produkter och tjänster. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet ökade till 388 MSEK (358), vilket motsvarar 22,29 SEK per aktie (22,38). Kassaflödet från den löpande FÖRSÄLJNING - PER UTLÄNDSK VALUTA (MSEK) EUR CHF 278 CNY 199 DKK 431 GBP 168 NOK 491 USD 889 Övriga 71 TOTAL INKÖP - PER UTLÄNDSK VALUTA (MSEK) EUR CHF 107 CNY 29 DKK 186 GBP 202 NOK 187 USD 607 Övriga 12 TOTAL NETTOTILLGÅNGAR - FÖRDELNING PER UTLÄNDSK VALUTA (MSEK) Kurssäkringsgrad USD % EUR % CHF % NOK % Övriga % TOTAL % 14

16 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Nettoomsättning och resultat per affärsområde Nettoomsättning verksamheten uppgick till 307 MSEK (310), vilket motsvarar 17,64 SEK per aktie (19,38). Det operativa kassaflödet uppgick till 40 MSEK (108). Under året har övriga investeringar samt förändringen av extern upplåning, inklusive effekt av nyemissionen, påverkat kassaflödet med -253 MSEK (230). Utdelning till aktieägarna avseende verksamhetsåret 2001, uppgick till 74 MSEK (74), vilket motsvarar 4,60 SEK per aktie (4,60). Årets kassaflöde uppgick därmed till -287 MSEK (264). AFFÄRSOMRÅDEN Faktureringen inom affärsområdet Hexagon Automation uppgick till MSEK (2 214). Orderingången uppgick till MSEK (2 211). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 106 MSEK (100). Faktureringen inom affärsområdet Hexagon Engineering uppgick till MSEK (2 067). Orderingången uppgick till MSEK (2 041). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 176 MSEK (148). Affärsområdet Hexagon Metrology konsoliderades från tillträdesdagen 1 maj 2001 och ingår således med åtta månader vid jämförelse med år Faktureringen uppgick till MSEK (1 857) och orderingången till MSEK (1 799). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 236 MSEK (143). Under Övriga bolag redovisas det avyttrade affärsområdet Wireless, som såldes 31 december Intressebolaget VBG AB bidrog till Hexagons resultat enligt kapitalandelsmetoden med 12 MSEK (11). MODERBOLAGET Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till -39 MSEK (-60). Soliditeten i moderbolaget uppgick till 35 procent (28). Det synliga egna kapitalet, inklusive kapitalandelen av obeskattade reserver, var MSEK (1 301). Likvida medel, inklusive outnyttjade lånelöften, uppgick till 867 MSEK (566). Moderbolaget har under året förvärvat aktier för 0 MSEK (5). OMSTRUKTURERINGSRESERV Omstruktureringsreserven vid ingången av året uppgick till 107 MSEK. Vid de förvärv som genomförts under året har en ytterligare omstruktureringsreserv på 56 MSEK avsatts. Av den sammantagna reserven har 123 MSEK utnyttjas under året, varav 84 MSEK avser personalkostnader. Den utgående omstruktureringsreserven har påverkats med 10 MSEK på grund av valutarörelser och uppgick vid årsskiftet till 30 MSEK. PERSONAL Resultat Hexagon Automation Hexagon Engineering Hexagon Metrology Övriga Bolag Andel i intressebolags resultat Moderbolag och koncernjusteringar EBITA Avskrivningar immateriella tillgångar EBIT Realisationsresultat Jämförelsestörande poster Finansnetto Resultat före skatt Medelantalet anställda inom koncernen var under året (5 061). Antalet anställda uppgick vid utgången av året till (5 814). Rensat för förvärv och avyttringar har personalen minskat under året med 406 personer, vilket motsvarar 7 procent. Andelen anställda i utlandet har ökat till 63 procent (59). Medelantalet anställda i moderbolaget uppgick till 9 (10). Under år 2000 införde Hexagon ett optionsprogram riktat till ledande befattningshavare. Totalt NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT EFTER FINANSNETTO MSEK Fakturering Resultat AVKASTNING Sysselsatt kapital Eget kapital % 15% % 8% % 8% % 8% % 9% KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR MSEK Kassaflöde Investeringar

17 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E finns optioner, varav är tecknade fördelat på 32 ledande befattningshavare. Försäljningen av optionerna har skett till marknadsmässigt pris. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B fram till och med 31 maj 2005 för 185:55 SEK. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar 4,0 procent av aktiekapitalet och 2,8 procent av rösterna. Någon beräkning av utspädningseffekten i nyckeltalen har inte gjorts, då effekten bedöms vara marginell. MILJÖ Frågor om yttre miljö och arbetsmiljö ingår som en integrerad del i Hexagons affärsverksamhet. Beslut gällande verksamhet som påverkar miljön skall vägledas av gällande lagstiftning, vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Hexagon ställer krav på att dotterbolagen skall vara miljöcertifierade eller registrerade enligt ISO och EMAS. STYRELSENS ARBETE Hexagons styrelse består av fem ledamöter, inklusive verkställande direktören. Utöver det konstituerande mötet har styrelsen hållit tio protokollförda sammanträden. Styrelsen har vid ett av sammanträdena även besökt en av koncernens produktionsanläggningar i Tyskland. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande strategi, större företagsförvärv, försäljningar och investeringar. I övrigt ansvarar styrelsen för koncernens organisation och förvaltning enligt Aktiebolagslagen. I enlighet med aktiebolagslagens regler finns en arbetsordning för styrelsen samt en arbetsinstruktion för verkställande direktören. Dessa behandlas och fastställs en gång per år. Vid årets första styrelsemöte deltog bolagets revisorer och rapporterade sina iakttagelser från granskningen av koncernens interna kontroll och bokslut. HÄNDELSER EFTER VERKSAM- HETSÅRETS SLUT Den 23 januari 2003 undertecknade Hexagon och Boliden en avsiktsförklaring om att bilda ett gemensamt ägt bolag inriktat på tillverkning av mässingsprodukter. Båda bolagen avses tillföra sina respektive mässingsverksamheter till det gemensamma bolaget, varvid Hexagon tillför dotterbolaget Nordic Brass. Genom sammanslagningen skapas ett starkt nordiskt mässingsbolag, med ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. FRAMTIDSUTSIKTER Hexagons marknadsposition, produktportfölj och organisation är mycket konkurrenskraftig. Vår bedömning är att Hexagon skall nå det övergripande målet om en resultattillväxt per aktie om 15 procent per år även i framtiden. Förslag till vinstdisposition Koncernens fria egna kapital enligt upprättad koncernbalansräkning uppgick till TSEK, varav TSEK utgjorde årets resultat. Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: TSEK - Från föregående år balanserade vinstmedel Koncernbidrag netto efter skatt Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att detta kapital disponeras på följande sätt: - Att till aktieägarna utdelas 4,60 SEK per aktie Att i ny räkning överföres Summa

18 I N T R O D U K T I O N T I L L A F F Ä R S O M R Å D E N Hexagon våra kunder är beroende av vår precision för att kunna tillverka sina produkter Koncernen bedriver verksamhet i 80 rörelsedrivande bolag i 20 länder. Dessa bolag är i sin tur organiserade i tre affärsområden. Förutom att utnyttja koncernens skalfördelar inom infrastruktur, ekonomi, finans samt inköp, bedriver varje affärsområde sin verksamhet självständigt i enlighet med koncernens övergripande strategi. Synergierna mellan affärsområdenas produkter är marginell. Däremot bildar dessa verksamheter tillsammans en stark koncern. Detta, i kombination med en professionell styrelse, gemensamma värderingar, närhet till kapitalmarknaden samt en gemensam publik profil, ger stora fördelar vid marknadsföring av de enskilda bolagens produkter. HEXAGON Affärsområdets produkter och tjänster omfattar allt från komponenter och system till eftermarknadsservice inom hydraulik, pneumatik, växlar, flödesutrustning, smörjsystem samt elteknik. Kunderna finns inom många områden, som till exempel vindkrafts-, offshore-, pappers- och massa-, gruv-, byggnads-, process-, verkstads- och fordonsindustrin samt materialhantering. Affärsområdet omsatte under året MSEK (2 214). Automation HEXAGON Affärsområdets verksamhet är inriktad på att leverera nyckelkomponenter och system till OEM-kunder inom bland annat fordons-, byggnads-, marinsamt övrig verkstadsindustri. Affärsområdet består av företagsgrupperna Gislaved Gummi, Johnson Industries och SwePart, som sammantaget omsatte MSEK (2 067). Engineering HEXAGON Affärsområdet är världsledande inom mätteknikområdet med tillverkning av koordinatmätmaskiner och handverktyg vid sju tillverkande enheter i olika delar av världen. Omfattande eftermarknadsaffärer utgår från ett 30-tal regionala, så kallade precisionscentra, som ansvarar för uppgradering av maskiner och mjukvara, utbildning, kontrakterat underhåll med mera. De största kunderna finns inom bilindustrin inklusive dess underleverantörer, flyg-, rymd- och försvarsrelaterad industri, verkstadsindustri samt elektronik-, medicin-, data- och medicinsk industri. Affärsområdet omsatte under året MSEK (1 857). Metrology 17

19 HEXAGON Automation BÖRJE VERNET VD OMSÄTTNING AUTOMATION Rörelseresultat, (EBITA) Antal anställda

20 H E X A G O N A U T O M A T I O N Affärsområdet Hexagon Automations verksamhet bedrivs i 24 rörelsedrivande bolag med verksamhet i Norden och Baltikum. Bolagen är alla lokalt verksamma, med teknisk specialistkompetens, starka produktprogram och närhet till kunder som främsta strategier. Företagens produkter och tjänster omfattar allt från komponenter och system till eftermarknadsservice inom hydraulik, pneumatik, växlar, flödesutrustning, smörjsystem samt el- och reglerteknik. Kunderna består av såväl OEM-kunder som slutanvändare och finns inom många olika områden. Mobila applikationer som truckar och skogsmaskiner, industriella anläggningar inom skogsindustri, stålverk och gruvor, offshore- och fartygsinstallationer, elproduktion från vatten- och vindkraft samt verkstads-, livsmedels-, transport- och försvarsindustri är alla viktiga kundgrupper. Genom leveranser av komponenter och konstruktion av system automatiseras processer och rörelser med hög precision och med hög driftssäkerhet. En effektiv eftermarknadsorganisation säkerställer den avsedda funktionen, tillgängligheten och effektiviteten. Komponenterna tillverkas i åtta egna fabriker eller köps in från ledande komponenttillverkare över hela världen. Utöver hemmamarknaden har ett antal av affärsområdets bolag uppnått en europeisk marknadsposition för komponenter och system inom olika applikationer. Detta gäller bland annat utrustning till energiproduktion, mobila maskiner, elektriska styrsystem, offshore, pressteknologi, dörrsystem och provutrustning till verkstadsindustrin. Automation har en världsledande position för kontroll och styrning av rotorbladsvinkeln i vindkraftverk. Hexagon Automation är marknadsledande inom automationsteknik i Norden med starka marknadspositioner främst i Sverige, Finland och Norge. I Danmark har marknadspositionen förstärkts under året. SVERIGE Marknaden för hydraulik och angränsande produkter i Sverige har under året varit svagare än föregående år. En viss förbättring kunde skönjas under den senare delen av året. Affärskonceptet med en lokal organisation med närhet till kunderna har visat sig vara framgångsrikt vad gäller affärsutveckling, kundnytta och lönsamhet. Trots en svag konjunktur har marknadsandelarna Genom leveranser av komponenter och konstruktion av system automatiseras processer och rörelser med hög precision och med hög driftssäkerhet i många fall kunnat ökas. Verksamheten bedrivs i 12 bolag, alla med sin tydliga affärsidé, verksamhetsinriktning och självständiga organisation. Produktionen av hydraulcylindrar till mobila applikationer, har under året haft en fortsatt god tillväxt. Större hydraulcylindrar till bland annat broar och dammluckor hade en något svagare utveckling på grund av den låga investeringsverksamheten under året. Kundbasen breddades dock under året samtidigt som en större maskininvestering genomfördes. Tillverkningen av hydraulcylindrar och system till kunder inom energisektorn och materialhanteringsindustrin erfor en minskad fakturering under året, men under det sista kvartalet 2002 har orderingången åter förbättrats. Kunderna för hydrauliksystem och komponenter återfinns för OEM-sidan huvudsakligen inom mobila applikationer samt industriella tillämpningar som till exempel förpackningsmaskiner, filterpressar, materialhantering, sågverksutrustning och olika specialmaskiner. Flera av applikationerna har haft en lägre volymutveckling än föregående år, men stora variationer finns. Verksamheten för centralsmörjning har fortsatt att visa en god tillväxt under året. Bland slutkunderna, som återfinns bland annat inom stål-, pappers- gruv- och verkstadsindustrin har investeringsnivån på många håll varit låg vilket påverkat affärsområdets försäljning negativt, dock har marknadsandelen i många fall tydligt ökat. Under slutet av året har också en viss ökad aktivitet noterats inom detta kundsegment. Inom affärsområdets bolag har under året ett antal utvecklings- och investeringsprogram bedrivits. Här kan nämnas produktutveckling inom applikationer för höga tryck och med höga precisionskrav, installation av avancerad renrumsteknik för montering av ventilblock samt nykonstruktion av dämpningstekniken för hydraulcylindrar till bland annat verkstadsindustrin. Verksamheterna inom service och underhåll har generellt haft en bra tillväxt och utveckling under året. Flera av bolagen inom Automation erbjuder ett brett utbud av olika tjänster och serviceformer. Parallellt till detta noteras en bra utveckling för affärsområdets bolag med speciell inriktning på filter till hydraulikanläggningar, processindustrin och laboratorier. Den försäljningsverksamhet mot mobila och industriella hydraulikkunder som övertogs i samband med förvärvet 2000 av Berendsens svenska hydraulikverksamhet har omstrukturerats under hösten. Efter denna förändring är vi, inom detta bolag, helt inriktade på försäljning via distributörer av importerade hydraulikkomponenter från världsledande tillverkare. Hexagon Automation är en ledande tillverkare av kundanpassade snäckväxlar. Verksamheten har under året haft en mycket bra utveckling. En större maskin- 19

Hexagon. årsredovisning

Hexagon. årsredovisning Hexagon årsredovisning 2000 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum måndagen den 7 maj 2001, klockan 17.00 på Ingenjörs Vetenskaps Akademien, IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Rätt att deltaga För

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Innehåll Året som gått och nyckeltal 3 Koncernchefen har ordet 4 Affärsidé, Vision och Mål 8 Solid strategisk och operationell plattform

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1998 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 Historik... 5 VD har ordet... 6 Ekonomisk översikt... 11 NIBE-aktien... 16 Verksamheten Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Mätning vid extrema förhållanden. En av Hexagons kunder använder en GPS-mottagare för att mäta i Gibston Valley, Nya Zeeland.

ÅRSREDOVISNING 2006. Mätning vid extrema förhållanden. En av Hexagons kunder använder en GPS-mottagare för att mäta i Gibston Valley, Nya Zeeland. ÅRSREDOVISNING 2006 Mätning vid extrema förhållanden. En av Hexagons kunder använder en GPS-mottagare för att mäta i Gibston Valley, Nya Zeeland. Detta är Hexagon Hexagon är en global teknikkoncern med

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår Årsredovisning 08 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 16 SEK Årsredovisning

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

introduktion introduktion

introduktion introduktion årsredovisning 2006 2 XX innehåll Innehåll Introduktion 4 2006 i sammandrag 5 Historik 6 Viktiga händelser 7 VD har ordet 8 Strategier 10 Organisation 11 Affärsområde Marknad 14 Affärsområde Produktion

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Året som gått SID 3. Kommentar från VD SID 4 5

Året som gått SID 3. Kommentar från VD SID 4 5 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Året som gått SID 3 Nyckeltal och viktiga händelser under 2002 och 2003 för Cybercom och i världen runt omkring. Kommentar från VD SID 4 5 Mats Alders, VD och koncernchef i

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll 3 2009 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Innehåll 3 2008 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktiens totalavkastning 12 Latouraktien

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 Årsredovisning I 22 INNEHÅLL Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 PORTFÖLJBOLAG Axis 16 LGP Telecom 18 MYDATA automation 2 PartnerTech 22 Vitrolife

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Smarteq AB (publ)

Årsredovisning 2012 Smarteq AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NOTER Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive

Läs mer

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler.

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler. DUROC Duroc årsredovisning 2011 Året 2011 har handlat om att investera och konsolidera för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Under de kommande åren kommer Duroc att lägga kraft och fokus

Läs mer