Projektbidrag för tillväxtfrämjande insatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbidrag för tillväxtfrämjande insatser 2007-2010"

Transkript

1 REGIONAL UTVECKLING Projektbidrag för tillväxtfrämjande insatser sammanställning och analys 2011:1

2 Titel: Projektbidrag för tillväxtfrämjande insatser sammanställning och analys Författare: Gabriela Astervind Praktikant Regional utveckling Diarienr Upplaga: 50

3 Förord Regeringen anslår varje år så kallade regionala tillväxtmedel (1.1-anslaget). I Västmanlands är det Länsstyrelsen som disponerar och beslutar om medlen. Det rör sig årligen om högst 55 Mkr i beslutsram och 33 Mkr i utbetalningsram. Medlen används för två huvudsakliga ändamål: - bidrag till olika näringslivsfrämjande projekt - företagsstöd. För att få en överblick över hur projektbidraget använts i Västmanland, har denna rapport tagits fram. Perioden har valts för att kunna visa en gre period och kunna göra jämförelser mellan åren. Bidragen kan, med högst 50 procent, medfinansiera projekt som följer regeringens nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning I sammanställningen presenteras bidragen efter: - område i nationella strategin - insatsområde - projektledarnas kön och etniska bakgrund - geografisk fördelning - hur mycket som utbetalats av beslutade belopp. Undersökningen bygger på bearbetningar ur ärendehanteringssystemet NYPS. Utdragen från detta system har vissa begränsningar. Bland annat går det inte att få uppfattning om resultat eller antal deltagare, uppdelade på män - kvinnor. I Länsstyrelsens rapportserie presenteras också för den andra delen av de regionala tillväxtmedlen företagsstöden en motsvarande sammanställning (Företagsstöd sammanställning och analys, nr 2011:2). Vår förhoppning är att rapporten ger en god bild av Länsstyrelsens 275 beviljade projektbidrag under den undersökta perioden. Karin Tilly enhetschef Regional utveckling

4 Innehåll Sammanfattning Totalt beslutat belopp Beslutat jämfört med utbetalt belopp Bidrag per område i nationella strategin Bidrag per insatsområde Bidrag per år Geografisk omfattning Projektledarnas kön Projektledarnas etniska bakgrund Vanligaste organisationer som projektägare Bilaga 1: Sammanställning av projektbidrag Bilaga 2: Projektledarnas kön efter insatsområden... 27

5 Sammanfattning Under perioden beslutade Länsstyrelsen om bidrag till 275 projekt till sammanlagt 103 organisationer. Det totala beslutade beloppet var 110,6 Mkr (miljoner kronor). Totalt utgör Länsstyrelsens projektmedel 13 procent av den sammanlagda finansieringen av projekten. Bidragsprocenten varierar från 6 procent i större flersinsatser, till exempel Novamedtech, till 50 procent i lokala projekt, till exempel Sommarlovsentreprenör i Västra Mälardalen. Analyseras utvecklingen över åren, kan konstateras att antalet beviljade bidrag låg ungefär på samma nivå utom år 2008, då det beviljades färre bidrag. Räknat i belopp var det likadant år 2008 var bidragssumman lägst. Mest bidragspengar beviljades år År 2010 beviljades mer pengar än 2007, trots att antalet beslut var färre. Görs en uppdelning enligt nationella strategins insatsområden, beviljades flest bidrag till projekt inom områdena entreprenörskap och innovativa miljöer. Det utgör tillsammans 79 procent av det totala beviljade bidragsbeloppet. När det gäller insatsområden är affärsutveckling, nyföretagande och kluster störst vad gäller antal beviljade bidrag och utgör tillsammans 39 procent av det totala antalet lämnade bidrag. Kluster, innovationer och affärsutveckling är de områden där projekt beviljades mest bidragspengar knappt hälften av det totala beloppet. Geografiskt var sprojekten, mätt i antal projekt, flest under hela perioden, följt av flersprojekten. Beloppsmässigt var däremot flersprojekten störst, följt av projekt riktade till hela et. Länsprojekten och flersprojekten svarar för 25 procent av det totala beviljade bidragsantalet och 21 procent av det totala beviljade bidragsbeloppet. På kommunnivå beviljades Västerås kommun flest bidrag, följt av Fagersta och. Västerås kommun står också för det största beviljade bidragsbeloppet totalt, följt av Fagersta och Skinnskatteberg. 41 procent av bidragen beviljades till projekt ledda av kvinnor och de står för 38 procent av det totala beviljade bidragsbeloppet. Projektledare med annan etnisk bakgrund än svensk utgör bara 4 procent både vad gäller antalet beviljade bidrag och beviljat bidragsbelopp. De organisationer som står bakom flest projekt är Länsstyrelsen i Västmanland, Mälardalens högskola och ALMI Företagspartner. Det utbetalade beloppet till projekten visar en minskning under den aktuella perioden, men det beror på att många projekt löper över flera år. 1

6 1 Totalt beslutat belopp Totalt beslutat belopp Total kostnad Länsstyrelsens andel av total kostnad 110,6 Mkr 868,6 Mkr 13 % Tabell 1 Länsstyrelsen beviljade bidrag till sammanlagt 275 projekt. Bidragen lämnades till sammanlagt 103 organisationer. Ett genomsnittligt bidrag uppgick till kr. Den totala projektkostnaden uppgick till 868,6 Mkr (miljoner kronor). Det totala beslutade bidragsbeloppet utgjorde 13 procent av den totala projektkostnaden. Övriga finansiärer var främst EU:s strukturfonder, kommunerna och statliga verk som Tillväxtverket och Vinnova. 2

7 2 Beslutat jämfört med utbetalt belopp År Beslutat belopp (Mkr) Utbetalt belopp (Mkr) Andel utbetalt belopp av beslutat belopp ,1 23,2 86 % ,5 19,5 83 % ,6 19,1 67 % ,4 10,1 32 % Tabell 2 Det utbetalade beloppet visar en minskande andel under den aktuella perioden. Förklaringen är att ofta ges pengar till fleråriga projekt. Hela beslutsbeloppet för det år beslutet tas gäller för flera år. Det innebär att för 2007 har i princip alla projekt avslutats. För de beslutade projekten år 2010 har bara en mindre del betalats ut. Slutsatser om att pengarna utnyttjas till fullo kan bara dras utifrån 2007 års projektverksamhet. 16 procent av medlen utnyttjades inte detta år. Orsakerna till detta är flera: att ett antal projekt inte fick så många deltagare som planerat, att insatserna blev kostnadseffektivare än enligt plan samt att några insatser avslutades i förtid. 3

8 3 Bidrag per insatsområde i nationella strategin Antal bidrag Entreprenörskap Innovativa miljöer Område i nationella strategin Kompetensförsörjning Ökat arbetskraftsutbud Regionförstoring Utvecklat info-samhälle Strat. gränsöverskr. arb. Jämställdhet Integration Antal bidrag totalt: Antal Diagram 1 Beslutat belopp Entreprenörskap Innovativa miljöer Område i nationella strategin Kompetensförsörjning Ökat arbetskraftsutbud Regionförstoring Utvecklat info-samhälle Strat. gränsöverskr. arb. Jämställdhet Integration Beslutat belopp 110,6 Mkr Mkr Diagram 2 Diagram 1 och 2 illustrerar uppdelningen av bidrag efter nationella strategin. 4

9 I diagram 1 ser man att flest bidrag, 135 respektive 78, beviljades för projekt inom områdena entreprenörskap och innovativa miljöer och de utgör tillsammans 77 procent av det totala bidragsantalet. Resten av områdena står var och en för 15 eller färre beviljade bidrag, varav utvecklat informationssamhälle och jämställdhet för minst, 2 respektive 3. Diagram 2 visar att entreprenörskap och innovativa miljöer också är de områden där projekt beviljades flest bidragspengar, 41,3 respektive 46,3 Mkr. Tillsammans svarar de för 79 procent av det totala beviljade bidragsbeloppet. Men trots att projekten inom innovativa miljöer beviljades 11 procent mer pengar än inom entreprenörskap, står detta område bara för drygt hälften av antalet beviljade bidrag. Det innebär att ett genomsnittligt bidrag inom område innovativa miljöer var nästan dubbelt så högt som inom entreprenörskap ( kr respektive kr). Förutom innovativa miljöer är det bara två områden där ett genomsnittligt beslutat bidrag överskrider kr ökat arbetskraftsutbud och kompetensförsörjning, med kr respektive kr. De minsta genomsnittliga bidragen tillhör områdena utvecklat informationssamhälle och regionförstoring, med kr respektive kr per beviljat projekt. Här ska man dock ta hänsyn till att i det förstnämnda fallet handlar det om bara två bidrag. 5

10 4 Bidrag per insatsområde Antal bidrag Insatsområde Affärsutveckling Analys/program Arbetsmarknad Företagsklimat Innovationer Integration Internationalisering IT/bredband Jämställdhet Kluster Kommunikationer Kultur Miljö/energi Nyföretagande Turism Utbildning Antal bidrag totalt: Antal Diagram 3 Beslutat belopp Insatsområde Affärsutveckling Analys/program Arbetsmarknad Företagsklimat Innovationer Integration Internationalisering IT/bredband Jämställdhet Kluster Kommunikationer Kultur Miljö/energi Nyföretagande Turism Utbildning Beslutat belopp totalt: 110,6 Mkr Mkr Diagram 4 Diagram 3 och 4 visar mer detaljerat fördelningen av projektbidragen per insatsområde. 6

11 Diagram 3 illustrerar att områdena affärsutveckling, nyföretagande och kluster (bland annat de större projekten Robotdalen, Triple Steelix och Automation Region) är störst vad gäller antal bidrag, med 42, 36 respektive 29 bidrag. Det utgör tillsammans 39 procent av det totala bidragsantalet. IT/bredband, jämställdhet, kommunikationer och arbetsmarknad är områden med det lägsta antalet beviljade bidrag, 2, 3, 8 respektive 9. De övriga områdena står för högst 20 beviljade bidrag. Av diagram 4 kan man utläsa att kluster, innovationer och affärsutveckling är de områden där projekt beviljades mest bidragspengar, 20,1, 18,8 respektive 14,6 Mkr, vilket tillsammans utgör nästan hälften av det totala beslutade bidragsbeloppet. Minst pengar gick till områdena IT/bredband, 0,3 Mkr, kommunikationer, 1,7 Mkr och jämställdhet, 0,6 Mkr. För dessa områden finns andra statliga bidragsmedel, därav de låga beloppen. Majoriteten av områdena står för färre än 5 Mkr i beviljade bidragspengar per område. Det insatsområde som uppvisar det övervägande största bidragsbeloppet i snitt är innovationer, med kr per bidrag, därefter kommer kluster, kr och arbetsmarknad, kr. I drygt 2/3 av fallen understiger det genomsnittliga bidragsbeloppet kr per bidrag. Minst pengar i snitt beviljades bidragen från områdena företagsklimat och IT/bredband, kr per bidrag vardera. Som ovan nämnts beviljades dock bara två projektbidrag inom område IT/bredband. 7

12 5 Bidrag per år Antal bidrag År 2009 Antal bidrag totalt: Diagram Antal Beslutat belopp År 2009 Beslutat belopp totalt: 110,6 Mkr 2010 Diagram Mkr 8

13 Diagram 5 och 6 presenterar uppdelningen av projektbidrag över åren från 2007 till Som framgår av diagram 5 låg antalet beviljade bidrag ungefär på samma nivå utom år 2008, då det beviljades färre bidrag. I diagram 6, som visar beslutade belopp per år, ser man en liknande utveckling under den analyserade perioden som i diagram 5. År 2010 beviljades dock mer pengar än 2007, trots att antalet beviljade bidrag har minskat mellan de två aktuella åren. År 2007 var det flest bidrag i antal räknat, medan det år 2010 var högst bidrag i pengar räknat. Mellan 2007 och 2008 minskade bidragsbeloppet med 13 procent, d.v.s. från 27,1 Mkr till 23,5 Mkr. Året därpå ökade detta belopp med 22 procent, d.v.s. till 28,6 Mkr. År 2010 ökade bidragsbeloppet ytterligare, nu med 10 procent, d.v.s. till 31,4 Mkr. Det genomsnittliga bidragsbeloppet ökade däremot under hela perioden från kr till kr. 9

14 6 Geografisk omfattning Antal bidrag Arboga Fagersta Geografisk omfattning Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskateberg Surahammar Västerås Länet Flera Antal bidrag totalt: Antal Diagram 7 Beslutat belopp Arboga Fagersta Geografisk omfattning Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskateberg Surahammar Västerås Länet Flera Beslutat belopp totalt: 110,6 Mkr Mkr Diagram 8 10

15 Diagram 7 och 8 illustrerar geografisk omfattning av beviljade bidrag. Förutom ets tio kommuner ingår i analysen ytterligare två geografiska avgränsningar: et samt flera. Från diagram 7 kan utläsas att sprojekten är i särklass flest, följt av flersprojekten. De utgör tillsammans 53 procent av det totala bidragsantalet. I diagram 8 är däremot flersprojekten störst beloppsmässigt, följt av projekten för hela et. Tillsammans svarar de för 64 procent av det totala beslutade bidragsbeloppet. Att flersprojekten har fått mest pengar beror på att de ofta är EUdelfinansierade projekt med stor omfattning, där även Länsstyrelsens bidrag varit i flermiljonsklassen. Av kommunerna har Västerås kommun beviljats flest bidrag, 41, följt av Fagersta, 15 samt, 14. Det utgör tillsammans 25 procent av det totala bidragsantalet. I förhållande till antalet beviljade bidrag på kommunnivå, 130 totalt, utgör denna andel 54 procent. Arboga, Kungsör och Surahammar beviljades minst bidrag, 4, 5 respektive 6. Vad gäller fördelningen av beviljade belopp över kommuner, 40,2 Mkr, uppvisar projekten i Västerås kommun det högsta beslutade bidragsbeloppet, 10,2 Mkr, följt av Fagersta, 7,2 Mkr och Skinnskatteberg, 6,1 Mkr. Tillsammans utgör det 21 procent av det totala beviljade bidragsbeloppet. I förhållande till totalt beviljat bidragsbelopp på kommunnivå, 40,2 Mkr, svarar projektbidrag till kommunerna för 58 procent. Projekten i kommunerna Kungsör, Arboga och Surahammar beviljades minst bidragspengar: Kungsör 0,4 Mkr och de övriga två 1,2 Mkr vardera. Sju kommuner har fått totalt 5 Mkr eller mindre i beviljade bidrag. Det högsta genomsnittliga bidragsbeloppet uppvisar flersprojekten, kr och näst högsta projekten i Skinnskattebergs kommun, kr. Projekten i Kungsörs kommun har fått minst pengar i snitt, kr. Ett genomsnittligt projekt i de övriga kommunerna och i sprojekt beviljades mellan kr och kr. 11

16 7 Projektledarnas kön Beslutat belopp (Mkr) % 68,8 41,8 Kvinnor Män 62% Beslutat belopp totalt: 110,6 Mkr Diagram 9 Diagram 9 visar fördelningen av bidragspengar efter projektledarnas kön. Länsstyrelsen beviljade bidrag till projekt ledda av 114 kvinnliga och 161 manliga projektledare. Projekt med kvinnliga ledare beviljades 41,8 Mkr och projekt ledda av män 68,8 Mkr. Det utgör 38 respektive 62 procent. Denna proportion avviker inte mycket från proportionen gällande antalet bidrag, 41 respektive 59 procent. Ett genomsnittligt bidrag som beviljades projekt med kvinnliga ledare uppgick till kr och till kr vad gäller projekt med manliga ledare. När man utifrån könsperspektiv analyserar bidragen efter insatsområden urskiljs differenser i belopp i större delen av fallen, från mindre till mycket stora (se: bilaga 2). Bara vad gäller projekt inom områdena innovationer, integration, internationalisering och jämställdhet, beviljades kvinnliga projektledare mer pengar än manliga (varav i fallet jämställdhet beviljades 0 bidrag till män). De största skillnaderna i belopp mellan projekten ledda av kvinnliga respektive manliga projektledare framkommer på områdena kluster, med 2,6 Mkr respektive 17,5 Mkr (6 resp. 23 bidrag), turism, med 2,3 Mkr respektive 8,0 Mkr (7 resp. 10 bidrag) och arbetsmarknad, med 0,3 Mkr respektive 5,3 Mkr (1 resp. 8 bidrag), och. I alla dessa fall dessutom var det projekt ledda av män som beviljades mer pengar. De relativt mest jämställda områdena är affärsutveckling, med 8,1 Mkr respektive 6,5 Mkr (24 resp. 18 bidrag), integration, med 1,9 Mkr respektive 1,0 Mkr (5 resp. 7 bidrag), och nyföretagande, med 4,4 Mkr respektive 5,2 Mkr (23 resp. 13 bidrag). 12

17 8 Projektledarnas etniska bakgrund Beslutat belopp (Mkr) % 3,9 10,7 Projektledare med svensk bakgrund (168 av 174 totalt) Projektledare med annan etnisk bakgrund (6 av 174 totalt) 96% Beslutat belopp totalt: 110,6 Mkr Diagram 10 Med annan etnisk bakgrund/annat etniskt ursprung åsyftas i detta avsnitt enbart personer som är folkbokförda i Sverige men födda utomlands med två föräldrar med annan etnicitet än svensk. Diagram 10 presenterar fördelningen av bidragspengar mellan projektledare med svenskt ursprung och projektledare med annat etniskt ursprung. Det handlar om 168 respektive 6 personer, d.v.s. en mycket liten del av projektledarna har annan etnisk bakgrund. Projektledare med annan etnisk bakgrund än svensk beviljades 3,9 av 110,6 Mkr i bidragspengar. Deras bidrag utgör 4 procent och proportionen är densamma vad gäller antalet bidrag (10 av 275). Ett genomsnittligt bidrag var kr vad gäller projekt ledda av infödda svenskar och kr vad gäller projekt med utrikes födda personer. 13

18 9 Vanligaste organisationer som projektägare 42 bidrag 18 bidrag 16 bidrag 9 bidrag 7 bidrag 5 bidrag 4 bidrag Länsstyrelsen i Västmanlands : 9,1 Mkr Mälardalens högskola: 15,7 Mkr ALMI Företagspartner: 14,0 Mkr Tillväxtgruppen i Norra Västmanland: 5,0 Mkr Handelskammaren Mälardalen: 3,7 Mkr Affärsoch idébyrån: 1,1 Mkr Dewit Design AB: 0,4 Mkr Köpings kommun: 2,7 Mkr promotion: 0,9 Mkr Regionförbundet Östsam: 1,0 Mkr Västerås stad: 0,9 Mkr KvinnTätt - Företagsamma kvinnor i Västmanland: 1,6 Mkr Stiftelsen Skog & trä: 0,5 Mkr Surahammars kommun: 0,5 Mkr Sveriges lantbruksuniversitet: 4,8 Mkr Västerås Science Park: 4,9 Mkr Västmanlands kommuner och landsting: 5,6 Mkr Tabell 3 Antal organisationer totalt: 103 Antal bidrag totalt: 275 De organisationer som står bakom flest projekt där Länsstyrelsen var medfinansiär är: Länsstyrelsen i Västmanland, med 42 beviljade bidrag till kostnad av 9,1 Mkr, Mälardalens högskola, med 18 bidrag till kostnad av 15,7 Mkr och ALMI Företagspartner, med 16 bidrag till kostnad av 14,0 Mkr. Att Länsstyrelsen i särklass har drivit flest projekt har att göra med att organisationen har varit projektledare för flera stora program som Regionalt Utvecklingsprogram (RUP), Regionalt Tillväxtprogram (RTP), Främja kvinnors företagande och Regional Kompetensplattform, vilka drivits i projektform med förnyade beslut varje år. 43 organisationer beviljades bidrag fler än en gång. Det utgör 42 procent av alla projekt som fick stöd. 14

19 Bilaga 1: Sammanställning av projektbidrag År 2007 Projektnamn Projektägare Geografisk omfattning Beslutat belopp Vision Hjälmare kanal, etapp 3 Hjälmare kanal Arboga Biomedicinkluster Seniorresurs, steg 3 Lärcenter i samverkan i Norra Västmanland Fagersta Fagersta Fagersta Miljöbyrån Föreningen Familjens Hus Fagersta Effektiva arbetsplatser Framtid Fagersta-Norberg Visit Region Strömholms kanal, etapp 3 Knytpunkten i Strömsholm teknik och inredning Kanalhuset, etapp 2 Kompletterande åtgärder Knytpunkten och Strömsholmsområdet Promotion visionsdag Kungsörsstart information och horisontell samverkan 2007 Utvecklingsprogram för Köpings kommuns näringsliv Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Strömholms kanalaktiebolag Strömholms Utvecklings AB, STUTAB Samverkande företag i Strömholms Utvecklings AB, STUTAB Promotion Kungsörs Företagsamma Kvinnor Fagersta Fagersta Tilväxtgruppen i Norra Västmanland Tilväxtgruppen i Norra Västmanland Norra Västmanlands utbildningsförbund Kungsör Köping kommun Köping Entreprenörskap - en möjlighet Norbergs kommun Norberg Skulpturparksutställning 2007 Ängelsberg Förstudie till Åsgruvans amfiteater Norberg Visit Bergslagen, Etapp 2 Sala Q 2007 Engelsbergsbygdens intresseförening Västmanlandsmusiken Västerås konserthus Embla - Företagsamma Kvinnor i Fagersta-Norberg Sala Q - Företagsamma Kvinnor i Sala Norberg Norberg Norberg Sala Medfinansiering Leader+Nedre Dalälven Leader+ Nedre Dalälven Sala

20 Äventyret Sala Silvergruva Utbildningspaket för förbättrad ekonomi mindre sågverk Boardfabriken i Skinnskatteberg; linje 1 Forum Sko & trä; del 2 Sala Silvergruva: Ronald Nilsson Stiftelsen Skog & trä Stiftelsen Skog & trä Stiftelsen Skog & trä Sala Skinnskatteberg Skinnskatteberg Skinnskatteberg Integrationsbladet 2007 Dewit Design Västerås Kartläggning av branschen designad kommunikation i Västmanland Automationsklustret i Mälardalen - Automation Region Nätverksutveckling och samverkan för kvinnors företagande i Västerås 2007 Förstudie Så gestaltas det förgångna för att skapa en framtid Automationskluster i Västerås (tilläggsbeslut) Föreningen Klustret Informationsdesign Avance.nu - Företagsamma Kvinnor i Västerås Västerås Västerås Västerås Mälardalens högskola Västerås Västerås stad Västerås Engsöleken Mälardalens högskola Västerås Starta eget mässa 2007 Aktivt medborgarskap för hållbar utveckling och jämställd livsmiljö Exportseminarium Etablering av företagsinkubator i Teknikbyn ALMI företagspartner Västmanland Stiftelsen Mälardalens kvinnolobby ALMI företagspartner Västmanland Västerås Västerås Västerås Västerås Science Park Västerås Häst Kunskapsdagar och mässa Häst i Västerås Västerås Personligt ledarskap - coaching för små företagare Samverkan för effektivare export- /importinsatser i et 2007 ALMI företagspartner Västmanland Handelskammaren Mälardalens Service Länet Länet Lokala livsmedel som tillväxtfaktor Lantbrukarnas Ekonomi Länet KGF Västmanland Ökad samverkan för företagsutveckling och tillväxt En långsiktigt hållbar energianvändning i Västmanlands Utvärdering av den regionalpolitiska verksamheten med SPSS Lokal utveckling/social ekonomi inom tillväxtprogrammet Genomförande av Tillväxtprogram för et 2007 Västmanlands s kreditgarantiförening Västmanlands kooperativa utvecklingscentrum Länet Länet Länet Länet Länet Länet

21 Internationellt samarbete Västmanlands internationella nätverk VIN Västmanlands kommuner och landsting Länet Länslotsarna 2007 Stiftelsen Aroslotsarna Länet Unga företagare i Västmanlands Interaktiv processutvärdering av ets tillväxtprogram Plattformsuppbyggnad hälsoforum Västmanland 2007 Förstudie Regionalt kluster utvecklat arbete/transnationell samarbete Kaikaku - en process för innovativ prod.utveckling Mål 2 Norra Etablering av Trippel Helix Sustainable Business Mälardalen Utvärdering av den regionalpolitiska verksamheten med SPSS Länet Mälardalens högskola Länet KvinnTätt! - Företagsamma Kvinnor i Västmanland Handelskammaren Mälardalens Service Länet Länet Mälardalens högskola Länet Sustainable Business Mälardalen Länet Länet Effektiv programutveckling Mål 2 Norra Mälardalens högskola Länet Mima in regional business and engineering Kompetenscentrum - multisensorer för bättre hälsa Plattform och handlingsplan för social ekonomi i Östra Mellansverige Mälardalens högskola Länet Mälardalens högskola Länet Västmanlands kooperativa utvecklingscentrum Länet Automation Region Östra Mellansverige Mälardalens högskola Länet Mentorskap för invandrarföretagare Integration och diskriminering i arbetslivet Internationella kontakter (tilläggsbeslut) Regionalt utvecklingsprogram (tilläggsbeslut) Envisions möte i Västerås om hållbar utveckling nov 2007 Programarbete med EU E-SHIP Entreprenörskap i skolan Framsyn Stockholm - Mälardalen PUV Produktutveckling i små företag etapp 2 (tilläggsbeslut) Leverantörsnät DU (Sörmland - Västmanland) (tilläggsbeslut) Ung entreprenörsvecka 2007 ALMI företagspartner Västmanland Länet LO-facken i Västmanland Länet Länet Länet Flera Länsstyrelsen Östergötland Flera Länsstyrelsen i Stockholms Almi företagspartner Västmanland Fordonskomponentgruppen Mälardalen STARTcentrum i Örebro region Flera Flera Flera Flera Bergskraft Bergslagen Mål 2 ÖMS Ljusnarsbergs kommun Flera

22 Robotdalen år 2007 Mälardalens högskola Flera Robotdalen år Mälardalens högskola Flera Utveckling av Dalabanan Intresseföreningen Dalabanans intressenter Flera Attityd Do It Yourself Communicare Flera Förstudie Miljöteknikkluster Östra Mellansverige Räta linjen Tranportled, 2 Intrasea Inlandssjöfart, 2 Flera Flera Flera År 2008 Projektnamn Projektägare Geografisk omfattning Beslutat belopp Miljöbyrån 2008 Föreningen Familjens Hus Fagersta Dialog Kommun-Näringsliv Jazzens museum 2008 Kanalhuset etapp 3 Kanalmässan 2009 Genomförande av Energi- och miljömässa LOANS - Lärande Om Attityder i NäringslivsSammanhang Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Stiftelsen Jazzens museum Samverkande företag i Promotion Fagersta Kungsörs kommun Kungsör Kungsörs kommun Kungsör Teknik för unga i Västra Mälardalen Köpings kommun Köping BIlder av Engelbrekt Norbergs kommun Norberg Radio Nornet - en förstudie Norbergs närradioförening Norberg Engelsbergs Festdagar 2007 Lokal Mat i Svartådalen (LoMis) Förprojektering - Ramnäs Hantverksby Surahammars kommun Norberg Sala Föreningen för musik och kultur i Engelsberg Svartådalens bygdeutveckling Surahammar

23 Surahammars kommun Kommunikation för ett bättre företagsklimat Surahammar Integrationsbladet Dewit Design Västerås Uppstart Affärs- & idébyrån Affärs- & idébyrån Västerås Vidareutveckling av BeM i Västerås BeM i Västerås Västerås För Levande och Döda Companion Star Västerås Perspectives 2009 Nya Perspektiv Västerås Partner Par Stiftelsen Aroslotsarna Västerås Starta Eget Mässa 2008 Ensam är inte stark! Etablering av Automation Center i Teknikbyn Insatser för kvinnor med utdsk bakgrund 2008 Utvärdering och uppföljning av Integrationsbladet Cleantech Kluster Östra Mellansverige, förarbete Vård- och omsorgscollege Service och samverkan - med landsbygdsbutiken i fokus UF-läraren i centrum Tillväxtprogrammet för et 2008 Internationellt samarbete Hästnäringen i Västmanland - nuläge och framtid ALMI företagspartner Västmanland Stiftelsen Mälardalens kvinnolobby Västerås Västerås Västerås Science Park Västerås ABF VÄSTERÅS Västerås Dewit Design Västerås Sustainable Business Mälardalen Västmanlands kommuner och landsting Västerås Länet FLF service Länet Ung företagsamhet i Västmanlands Länet Länet Länet Västmanlands s landsting Länet Gå Över Ån - Plattform Västmanlands s landsting Länet Fossilfritt Västmanland 2015, fördjupning Utrednings- och analysprogram 2008 Yrkeskompetensbedömning för nyanda invandrare Internationellt vänregionssamarbete Partnerskapsprogram och samproduktion inom grundutbildningen Förbundet Agenda 21 Länet Länet Arbetsmarknadsverket Länet Handelskammaren Mälardalens Service Länet Mälardalens högskola Länet

24 Remobio Flyktingsamverkan Västmanland Internationella kontakter (tilläggsbeslut) VISIT Västmanland (eng. ver.) Företagsakuten Resurser till Innovationsrådet för ökad förfrågan efter såddfinansiering Folkbildningens Gröna tråd KvinnTätt! - informationsinsatser 2 Västmanlands Exportutveckling och exportinspirationsnätverk Företagspartner Öst Mellansvensk träindustri - utveckling och samarbete, en kartläggning Uppbyggnad av Entreprise Europe Network Mälarregionen Mälardalens högskola Länet ALMI företagspartner Västmanland Västmanlands sbildningsförbund KvinnTätt! - Företagsamma Kvinnor i Västmanland Länet Länet Länet Länet Länet Länet Länet Sveriges exportråd Länet ALMI företagspartner Östergötland Flera Dalafloda Group Flera Europa Instituteti Västerås Flera Triple Steelix Triple Steelix/Jernkontoret Flera KRUT - KReativ UTveckling Regionförbundet Östsam Flera ALMI Regioninvest Riskkapitalfond Östra Mellansverige Måltidsutveckling i Östra Mellansverige inkl. Stockholm, Värmland Affärsutveckling för kvinnors företagande, del 2 Bergslagssatsningen - Kultur och Turism ALMI företagspartner Flera Regionförbundet i Örebro Flera Länsstyrelsen i Örebro Flera Intresseföreningen Bergslaget Flera NovaMedTech Mälardalens högskola Flera

25 År 2009 Projektnamn Projektägare Geografisk omfattning Beslutat belopp Vision Jädersbruk - landsbygdsutveckling för kulturturism Förstudie Permanent Design/konceptkontor i Fagersta och Norberg Lärande tillväxt i Fagersta och Norberg Jädersbruks intresseförening Tillväxtgruppen Norra Västmanland Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Arboga Fagersta Fagersta RullformningsCentrum i Fagersta Triple Steelix/Jernkontoret Fagersta Miljöbyrån 2009 Föreningen Familjens Hus Fagersta Promotion Promotion Inspirerande visionsdag för kommunanställda, näringsliv och politiker s kommun KickStart Västmanland () Halstahammars kommun KickStart i Köping Köpings kommun Köping Samverkan KickStart 2009 Köpings kommun Köping Stöd och inspiration för arbetslösa Nyföretagarerådgivning Yrkesspår på svenska för invandrare med inriktning industri/hantverk Kompetensutveckling kuggteknik GTC IF Metall Västra Mälardalen Västra Mälardalen i samverkan Köping Köping Köpings kommun Köping Gear Technology Centre Sweden Köping Radio Nornet Norbergs närradioförening Norberg Visit Bergslagen Etapp 3 Visit Bergslagen Norberg Mellansvensk träindustri - Förstudie produktion och robotanvädning Förbättra företagsklimatet i Sala kommun, konsultativt förhållningssätt Mälarvillan Sala Sala kommun Sala Västmannamat Företagscentrum i Sala Sala Samverkan KickStart 2009 Företagscentrum i Sala Sala Skinnskatteberg för bättre företagsklimat Skinnskattebergs kommun Skinnskatteberg Marketing of Wood-2 Sveriges lantbruksuniversitet Skinnskatteberg

26 Förprojekt Etablering av ett traineeprogram inom trä- och möbelindustri Nystart i Skinnskatteberg - "En klubb och hall för alla" Maskinprojektet - att skapa framtid Kompetensförstärkning på Skogsmästarskolan Mötesstation Ramnäs - systemhandling Praktiskt arbete med integration och kommunikation - Integrationsbladet 2009 Skinnskatteberg SK Teatermaskinen Tåg i Bergslagen Sveriges lantbruksuniversitet Skinnskatteberg Skinnskatteberg Skinnskatteberg Sveriges lantbruksuniversitet Skinnskatteberg Surahammar Dewit Design Västerås Entreprenörskap i skolan Västerås stad Västerås Näringslivsrådet/branschträffar Västerås stad Västerås Frukostklubben Västerås 2009 Affärs- & idébyrån Västerås First Lego League Västerås stad Västerås Starta Eget Mässa 2009 ALMI företagspartner Västmanland Västerås Prepare Tools, förberedande forskarskola Mälardalens högskola Västerås Energi på menyn Förbundet Agenda 21 Länet Hästkluster i Mälardalen Lantbrukarnas ekonomi Länet Kompetensutveckling i företag med risk för uppsägningar Kluster Hälsoforum Västmanland Varselprojektet i Västmanland 2009 Visit Västmanland, andra upplagan (tilläggsbeslut) Innovationer i befintliga företag Mångdubbla biogas till fordonsdrift i Västmanlands Internationell affärsutveckling utifrån marknadens förutsättningar Förebilder U- Inspirationsdag för kommunens högstadiegymnasielärare, skolledare Företagsakuten 2010 Klimat- och energitidskrift för Västmanland Länet Hälsoforum Västmanland Länet ALMI företagspartner Västmanland Länet Länet Länet Energikontoret Mälardalen Länet Västmanlands kommuner och landsting KvinnTätt! - Företagsamma Kvinnor i Västmanland Handelskammaren Mälardalens Service ALMI företagspartner Västmanland Länet Länet Länet Länet Länet

27 Prognoser analyser o utvärderingar (RAPS) (tilläggsbeslut) Fortbildningsinsatser för UF-coacher Ökad samverkan företagsutveckling och tillväxt (tilläggsbeslut) Förstudie Västmanlands s - drivmedelservice på landsbygden FLF Ung företagsamhet i Västmanlands Länet Länet Västerås stad Länet FLF service Länet Trästad Matchmaking 2011 Europa Instituteti Västerås Länet Långsiktig plan för FoU-rådet Entreprenörskapsdagen 2010 Simplerstudie av Västmanlands näringsliv Regionalt utvecklingsprogram (tilläggsbeslut) En långsiktigt hållbar energianvändning i Västmanlands CLEAN - kluster för miljöteknik, företag - akademi Strategisk forskningssatsning inom robotik och automation Emax Sverige 2008 Emax Sverige Samverkansprojekt UTCED 2009, Affärsutveckling kvinnors företagande Global Eyes Västmanlands forskningsoch utvecklingsråd Ung företagsamhet i Västmanlands Länet Länet Länet Länet Länet Mälardalens högskola Flera Mälardalens högskola Flera STARTcentrum i Örebro region STARTcentrum i Örebro region Flera Flera Länsstyrelsen i Örebro Flera Handelskammaren Mälardalens Service Flera Mer Koll Länstrafiken Mälardalen Flera KRUT - KReativ UTveckling Regionförbundet Östsam Flera Storregionalt arbete - En bättre sits (tlläggsbeslut) Utbyggnad av sluss i Södertälje/Mälarfarleden Mälardalsrådet Flera Flera NovaMedTech Linköpings universitet Flera Kvinnors företagande (tilläggsbeslut) Samverkansprojekt UTCED Mobilisering - Attitydförändringar kvinnors företagande Mellanösternseminarium Flera Länsstyrelsen i Örebro Flera ALMI företagspartner Uppsala Flera

28 År 2010 Projektnamn Projektägare Geografisk omfattning Beslutat belopp Förstudie - Förutsättningar för innovation och produktutveckl. med kreativa sektorn Arboga kommun Arboga Förbättrat företagsklimat i Arboga Arboga kommun Arboga Dialog Kommun Näringsliv Etapp II - Inflyttarservice Design/utvecklingskontor i Norra Västmanland Energieffektivisering i små och medelstora företag Avesta-Fagersta Promotion visionsdag/kanalmässan 2010 Insatser 2010 för förbättrat företagsklimat Promotion Visionsdag/Kanalmässan 2011 Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Fagersta Fagersta Fagersta kommun Fagersta Promotion s kommun Promotion VIS (Verklig Insikt om Service) Kungsörs kommun Kungsör Pilotprojekt 2 K Elektra Folkets Bio Västerås Kungsör Ung entreprenör i Västra Mälardalen 2010 Sparbanken Västra Mälardalen Köping Köping Vässar Sitt Värdskap! Köpings kommun Köping Valideringsprojekt för arbetssökande knutna till IF Metall 2 IF Metall Mälardalen Köping Groddlokaler i Köping Köpings kommun Köping Queertopiafestivalen Norberg 2010 Konsultativt förhållningssätt - Förbättrat företagsklimat i Sala kommun Träinee - Trainee för mellansvensk träindustri Kulturföreningen Queertopia Norberg Sala kommun Sala Sveriges lantbruksuniversitet Sala Fördjupade insatser industriföretagen Sala Företagscentrum i Sala Sala Det är här det börjar - en film om Teatermaskinen i Västmanland Teatermaskinen Skinnskatteberg Förstudie Trä-kluster Stiftelsen Skog & trä Skinnskatteberg Projekt Riddarhyttan Teatermaskinen Skinnskatteberg KickStart Surahammar Surahammars kommun Surahammar

29 Kommunikation för ett bättre företagsklimat - Steg 2 Surahammars kommun Synliggöra Surahammar och dess företag från väg 66 Entreprenörsjakten Mälardalen Valideringsprojekt för arbetssökande knutna till IF Metall Surahammars kommun Eskilstuna jernmanufaktur Munktell Science Park Surahammar Surahammar Västerås IF Metall Mälardalen Västerås Företagsklimatet i Västerås Västerås stad Västerås Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås Interkulturell affärsnätverket - Förstudie och Arena/nya mötesplatser Eskilstuna kommun Västerås Affärs- & idébyrån Västerås Interkulturellt affärsnätverk - Stödstyrelse Affärs- & idébyrån Västerås Inspirerande entreprenörskapsdag Västerås Science Park Team Innovationer 2010 Utveckling av YH-utbildning i automationsteknik Kvinnors uppfinningar Genomförande tillväxtprogram Företagsutveckling i grupp Flyktingsamverkan Västmanland (tilläggsbeslut) Inspiration/information för ökat nyföretagande Yrkesorientering för unga "YOU" Ökad samverkan för företagsutveckling och tillväxt Västmanlandsakademien 2010 Jämställdhetsinsatser i Västmanlands Handelskammaren Mälardalens Service Västerås Västerås Science Park Västerås Mälardalens högskola Västerås KvinnTätt! - Företagsamma Kvinnor i Västmanland ALMI företagspartner Västmanland Västmanlands kooperativa utvecklingscentrum Västmanlands kommuner och landsting Västerås Länet Länet Länet Länet Länet Länet Länet Länet Uppbyggnad av 1:a Västmanlandsfonden 1:a Västmanlandsfonden Länet Internationell affärsutveckling utifrån marknadens förutsättningar II Västmanlands kommuner och landsting Länet KickStart Västmanland 2010 Västerås Science Park Länet Kompentenssamordning 2010 Länet Idélyftet Mixat 2010 Affärs- & idébyrån Länet

30 Förstärkt InnovationsRådgivning - FIR Dagligvaror - drivmedel och kringservice på landsbygden i Västmanlands Visit Västmanland - turistinformation 2010 ALMI Företagspartner Mälardalen Landsbygdsmentorerna i Sverige Länet Länet Länet First Lego League Västerås stad Länet Gemensam information till företagare KvinnTätt! - Företagsamma Kvinnor i Västmanland Länet EEN-nätverket tar företagen uti Europa Europa Instituteti Västerås Länet Information projektstöd och företagsstöd Förstudie Automation region vidare till kluster Länet Mälardalens högskola Länet Aktörsturné Innovation Västerås Science Park Länet KickStart i ets kommuner 2010 Regionalt utvecklingsprogram (tilläggsbeslut) Nystartskampanj i Västerås/Västmanland Räta Linjen II (tilläggsbeslut) ALMI Företagspartner Mälardalen Länet Länet Länet Flera Infra Biogas Öst Energikontoret Mälardalen Flera Förstudie Nya metoder för att återställa deponier Myggbekämpning i Nedre Dalälven Yrkeshögskolan Mälardalen Medfinansiering Strukturfondspartnerskapet EU Mål 2 Östra Mellansverige Triple Steelix/Jernkontoret Flera Länsstyrelsen i Gävleborgs Handelskammaren Mälardalen Flera Flera Regionförbundet Östsam Flera KRUT - KReativ UTveckling år 3 Regionförbundet Östsam Flera Medfinansiering UTCED Affärsutveckling 2010 UTCED Mobilisering - attityder kvinnors företagande (tilläggsbeslut) Europeiska regionala utvecklingsfonden Flera Flera Lågenergihus för attraktivt boende Energikontoret Mälardalen Flera Kompetensförstärkning på Skogsmästarskolan (tilläggsbeslut) Sveriges lantbruksuniversitet Flera

31 Bilaga 2: Projektledarnas kön efter insatsområden Insatsområde Antal bidrag KVINNOR proj.ledn. Antal bidrag MÄN proj.ledn. Beslutat belopp KVINNOR proj.ledn. (Mkr) Beslutat belopp MÄN proj.ledn. (Mkr) Affärsutveckling ,1 6,5 Analys/program ,1 2,9 Arbetsmarknad 1 8 0,3 5,3 Företagsklimat ,0 1,4 Innovationer ,0 7,7 Integration 5 7 1,9 1,0 Internationalisering 7 5 2,3 1,0 IT/bredband ,3 Jämställdhet 3 0 0,6 0 Kluster ,6 17,5 Kommunikationer 4 4 0,4 1,3 Kultur ,3 3,0 Miljö/energi ,9 2,6 Nyföretagande ,4 5,2 Turism ,3 8,0 Utbildning 7 8 3,5 5,0 TOTALT ,8 68,8 27

32 2

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet Budgetåret 2013 Frida Karlman Tillväxtverket 1 Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet Syfte Anslagsmedel

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Projektets namn Projektägare Mål och syfte Projekttid Total budget (tkr) Vidareutveckling av. kreditgarantiverksamheten.

Projektets namn Projektägare Mål och syfte Projekttid Total budget (tkr) Vidareutveckling av. kreditgarantiverksamheten. Projektets namn Projektägare Mål och syfte Projekttid Total budget (tkr) Åtgärd A1 Företagsklimat Utveckling och fördjupning av kreditgarantiverksamheten i län 2008 Förstudie Jeremie Östra Mellansverige

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Beviljade projekt i ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden

Beviljade projekt i ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden 240 miljoner till projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde 10 december prioriterat 24 projekt som sammanlagt får 240 miljoner i EU-stöd. Greger

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige Räta Linjen-gruppen Räta Linjen-gruppen består av följande intressenter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppsala län Region Gävleborg

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 14 januari 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län december 2013 12 993 (10,4 %) 6 187 kvinnor (10,5 %) 6 806 män (10,3

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län Företagsamheten 2012 VÄSTMANLANDS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Västmanlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Välkomna! till Temadag inför arbetet med en länsplan för Västmanland. 26 augusti 2011

Välkomna! till Temadag inför arbetet med en länsplan för Västmanland. 26 augusti 2011 Välkomna! till Temadag inför arbetet med en länsplan för Västmanland 26 augusti 2011 Program för dagen Länsplan Västmanland (08:30) Bakgrund Vad innebär det Syftet med dagen (8:45) Uppföljning RUP (9:00)

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Västmanlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Västmanlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Västmanlands län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Västmanland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Regionalfonden. Magnus Karlsson

Regionalfonden. Magnus Karlsson Regionalfonden Magnus Karlsson 20151030 Regionalfonden Projektägare Ansökan Medfinansiär Medfin intyg Tillväxtverket Handläggning Beslut Länsstyrelse/ Regionförbund Yttrande Strukturfondspartnerskap Till

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

En lista över de beslutade projekten hittar du även på hemsidan för Mål 2 Norra:

En lista över de beslutade projekten hittar du även på hemsidan för Mål 2 Norra: 2006-10-18 Pressmeddelande 22,6 miljoner kr i EU-stöd till Mål 2 Norra Onsdagen den 18 oktober möttes strukturfondsdelegationen för Mål 2 Norra i Gysinge i Sandvikens kommun. Under dagen behandlades 38

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Tillväxt, miljö och regionplanering

Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Stockholmsregionen och östra Mellansverige! Möjligheter och utmaningar när vi växer och blir 1,4 miljoner fler till 2050 Befolkning

Läs mer

Kompetensförsörjning Nyckelfråga för lokal och regional tillväxt! Trysil 24 oktober 2013 Per Sandgren

Kompetensförsörjning Nyckelfråga för lokal och regional tillväxt! Trysil 24 oktober 2013 Per Sandgren Kompetensförsörjning Nyckelfråga för lokal och regional tillväxt! Trysil 24 oktober 2013 Per Sandgren Norden En del av en alltmer komplex värld Globalisering några trender kopplat till kompetensförsörjning

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen

Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200342 Sammanfattande beskrivning I Östra Mellansverige finns stor potential

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Näringslivsutveckling Syfte utveckla innovativa miljöer främja entreprenörskap

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

East Sweden Business Region Östergötland samlar sina krafter för innovation & tillväxt

East Sweden Business Region Östergötland samlar sina krafter för innovation & tillväxt East Sweden Business Region Östergötland samlar sina krafter för innovation & tillväxt Process Behov av regional samordning & ett utvecklat ledarskap: Visioner och mål samt uppföljning Gemensamma modeller

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

2016-01-28 I Jämtland Härjedalens nyskapandeprocess ville vi skapa en regional arena för dialog om vilka frågor som är viktigast för oss att samskapa kring utifrån våra gemensamma behov och önskningar

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Tillväxt och innovation?

Tillväxt och innovation? Tillväxt och innovation? hur gör vi i vår region? Smart Region specialisering, Östergötland2015-05-20, Peter Larsson Vår styrka East Sweden Business Region en koordinerad regional plattform för innovation,

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Per-Olof Remmare Tillväxtverket Nationella program/entreprenörskap 1 Vad ingår eg. i kulturella och kreativa näringar KKN? Arkitektur

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Årsplanering 2016 för regionalfondsprogrammet i Östra Mellansverige

Årsplanering 2016 för regionalfondsprogrammet i Östra Mellansverige Dokumentnamn Datum Årsplan 2016 ERUF 2015-08-20 Upprättad av Godkänd av Per Folkeson Strukturfondspartnerskapet Årsplanering 2016 för regionalfondsprogrammet i Östra Mellansverige Fastställd av Strukturfondspartnerskapet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer