Projektbidrag för tillväxtfrämjande insatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbidrag för tillväxtfrämjande insatser 2007-2010"

Transkript

1 REGIONAL UTVECKLING Projektbidrag för tillväxtfrämjande insatser sammanställning och analys 2011:1

2 Titel: Projektbidrag för tillväxtfrämjande insatser sammanställning och analys Författare: Gabriela Astervind Praktikant Regional utveckling Diarienr Upplaga: 50

3 Förord Regeringen anslår varje år så kallade regionala tillväxtmedel (1.1-anslaget). I Västmanlands är det Länsstyrelsen som disponerar och beslutar om medlen. Det rör sig årligen om högst 55 Mkr i beslutsram och 33 Mkr i utbetalningsram. Medlen används för två huvudsakliga ändamål: - bidrag till olika näringslivsfrämjande projekt - företagsstöd. För att få en överblick över hur projektbidraget använts i Västmanland, har denna rapport tagits fram. Perioden har valts för att kunna visa en gre period och kunna göra jämförelser mellan åren. Bidragen kan, med högst 50 procent, medfinansiera projekt som följer regeringens nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning I sammanställningen presenteras bidragen efter: - område i nationella strategin - insatsområde - projektledarnas kön och etniska bakgrund - geografisk fördelning - hur mycket som utbetalats av beslutade belopp. Undersökningen bygger på bearbetningar ur ärendehanteringssystemet NYPS. Utdragen från detta system har vissa begränsningar. Bland annat går det inte att få uppfattning om resultat eller antal deltagare, uppdelade på män - kvinnor. I Länsstyrelsens rapportserie presenteras också för den andra delen av de regionala tillväxtmedlen företagsstöden en motsvarande sammanställning (Företagsstöd sammanställning och analys, nr 2011:2). Vår förhoppning är att rapporten ger en god bild av Länsstyrelsens 275 beviljade projektbidrag under den undersökta perioden. Karin Tilly enhetschef Regional utveckling

4 Innehåll Sammanfattning Totalt beslutat belopp Beslutat jämfört med utbetalt belopp Bidrag per område i nationella strategin Bidrag per insatsområde Bidrag per år Geografisk omfattning Projektledarnas kön Projektledarnas etniska bakgrund Vanligaste organisationer som projektägare Bilaga 1: Sammanställning av projektbidrag Bilaga 2: Projektledarnas kön efter insatsområden... 27

5 Sammanfattning Under perioden beslutade Länsstyrelsen om bidrag till 275 projekt till sammanlagt 103 organisationer. Det totala beslutade beloppet var 110,6 Mkr (miljoner kronor). Totalt utgör Länsstyrelsens projektmedel 13 procent av den sammanlagda finansieringen av projekten. Bidragsprocenten varierar från 6 procent i större flersinsatser, till exempel Novamedtech, till 50 procent i lokala projekt, till exempel Sommarlovsentreprenör i Västra Mälardalen. Analyseras utvecklingen över åren, kan konstateras att antalet beviljade bidrag låg ungefär på samma nivå utom år 2008, då det beviljades färre bidrag. Räknat i belopp var det likadant år 2008 var bidragssumman lägst. Mest bidragspengar beviljades år År 2010 beviljades mer pengar än 2007, trots att antalet beslut var färre. Görs en uppdelning enligt nationella strategins insatsområden, beviljades flest bidrag till projekt inom områdena entreprenörskap och innovativa miljöer. Det utgör tillsammans 79 procent av det totala beviljade bidragsbeloppet. När det gäller insatsområden är affärsutveckling, nyföretagande och kluster störst vad gäller antal beviljade bidrag och utgör tillsammans 39 procent av det totala antalet lämnade bidrag. Kluster, innovationer och affärsutveckling är de områden där projekt beviljades mest bidragspengar knappt hälften av det totala beloppet. Geografiskt var sprojekten, mätt i antal projekt, flest under hela perioden, följt av flersprojekten. Beloppsmässigt var däremot flersprojekten störst, följt av projekt riktade till hela et. Länsprojekten och flersprojekten svarar för 25 procent av det totala beviljade bidragsantalet och 21 procent av det totala beviljade bidragsbeloppet. På kommunnivå beviljades Västerås kommun flest bidrag, följt av Fagersta och. Västerås kommun står också för det största beviljade bidragsbeloppet totalt, följt av Fagersta och Skinnskatteberg. 41 procent av bidragen beviljades till projekt ledda av kvinnor och de står för 38 procent av det totala beviljade bidragsbeloppet. Projektledare med annan etnisk bakgrund än svensk utgör bara 4 procent både vad gäller antalet beviljade bidrag och beviljat bidragsbelopp. De organisationer som står bakom flest projekt är Länsstyrelsen i Västmanland, Mälardalens högskola och ALMI Företagspartner. Det utbetalade beloppet till projekten visar en minskning under den aktuella perioden, men det beror på att många projekt löper över flera år. 1

6 1 Totalt beslutat belopp Totalt beslutat belopp Total kostnad Länsstyrelsens andel av total kostnad 110,6 Mkr 868,6 Mkr 13 % Tabell 1 Länsstyrelsen beviljade bidrag till sammanlagt 275 projekt. Bidragen lämnades till sammanlagt 103 organisationer. Ett genomsnittligt bidrag uppgick till kr. Den totala projektkostnaden uppgick till 868,6 Mkr (miljoner kronor). Det totala beslutade bidragsbeloppet utgjorde 13 procent av den totala projektkostnaden. Övriga finansiärer var främst EU:s strukturfonder, kommunerna och statliga verk som Tillväxtverket och Vinnova. 2

7 2 Beslutat jämfört med utbetalt belopp År Beslutat belopp (Mkr) Utbetalt belopp (Mkr) Andel utbetalt belopp av beslutat belopp ,1 23,2 86 % ,5 19,5 83 % ,6 19,1 67 % ,4 10,1 32 % Tabell 2 Det utbetalade beloppet visar en minskande andel under den aktuella perioden. Förklaringen är att ofta ges pengar till fleråriga projekt. Hela beslutsbeloppet för det år beslutet tas gäller för flera år. Det innebär att för 2007 har i princip alla projekt avslutats. För de beslutade projekten år 2010 har bara en mindre del betalats ut. Slutsatser om att pengarna utnyttjas till fullo kan bara dras utifrån 2007 års projektverksamhet. 16 procent av medlen utnyttjades inte detta år. Orsakerna till detta är flera: att ett antal projekt inte fick så många deltagare som planerat, att insatserna blev kostnadseffektivare än enligt plan samt att några insatser avslutades i förtid. 3

8 3 Bidrag per insatsområde i nationella strategin Antal bidrag Entreprenörskap Innovativa miljöer Område i nationella strategin Kompetensförsörjning Ökat arbetskraftsutbud Regionförstoring Utvecklat info-samhälle Strat. gränsöverskr. arb. Jämställdhet Integration Antal bidrag totalt: Antal Diagram 1 Beslutat belopp Entreprenörskap Innovativa miljöer Område i nationella strategin Kompetensförsörjning Ökat arbetskraftsutbud Regionförstoring Utvecklat info-samhälle Strat. gränsöverskr. arb. Jämställdhet Integration Beslutat belopp 110,6 Mkr Mkr Diagram 2 Diagram 1 och 2 illustrerar uppdelningen av bidrag efter nationella strategin. 4

9 I diagram 1 ser man att flest bidrag, 135 respektive 78, beviljades för projekt inom områdena entreprenörskap och innovativa miljöer och de utgör tillsammans 77 procent av det totala bidragsantalet. Resten av områdena står var och en för 15 eller färre beviljade bidrag, varav utvecklat informationssamhälle och jämställdhet för minst, 2 respektive 3. Diagram 2 visar att entreprenörskap och innovativa miljöer också är de områden där projekt beviljades flest bidragspengar, 41,3 respektive 46,3 Mkr. Tillsammans svarar de för 79 procent av det totala beviljade bidragsbeloppet. Men trots att projekten inom innovativa miljöer beviljades 11 procent mer pengar än inom entreprenörskap, står detta område bara för drygt hälften av antalet beviljade bidrag. Det innebär att ett genomsnittligt bidrag inom område innovativa miljöer var nästan dubbelt så högt som inom entreprenörskap ( kr respektive kr). Förutom innovativa miljöer är det bara två områden där ett genomsnittligt beslutat bidrag överskrider kr ökat arbetskraftsutbud och kompetensförsörjning, med kr respektive kr. De minsta genomsnittliga bidragen tillhör områdena utvecklat informationssamhälle och regionförstoring, med kr respektive kr per beviljat projekt. Här ska man dock ta hänsyn till att i det förstnämnda fallet handlar det om bara två bidrag. 5

10 4 Bidrag per insatsområde Antal bidrag Insatsområde Affärsutveckling Analys/program Arbetsmarknad Företagsklimat Innovationer Integration Internationalisering IT/bredband Jämställdhet Kluster Kommunikationer Kultur Miljö/energi Nyföretagande Turism Utbildning Antal bidrag totalt: Antal Diagram 3 Beslutat belopp Insatsområde Affärsutveckling Analys/program Arbetsmarknad Företagsklimat Innovationer Integration Internationalisering IT/bredband Jämställdhet Kluster Kommunikationer Kultur Miljö/energi Nyföretagande Turism Utbildning Beslutat belopp totalt: 110,6 Mkr Mkr Diagram 4 Diagram 3 och 4 visar mer detaljerat fördelningen av projektbidragen per insatsområde. 6

11 Diagram 3 illustrerar att områdena affärsutveckling, nyföretagande och kluster (bland annat de större projekten Robotdalen, Triple Steelix och Automation Region) är störst vad gäller antal bidrag, med 42, 36 respektive 29 bidrag. Det utgör tillsammans 39 procent av det totala bidragsantalet. IT/bredband, jämställdhet, kommunikationer och arbetsmarknad är områden med det lägsta antalet beviljade bidrag, 2, 3, 8 respektive 9. De övriga områdena står för högst 20 beviljade bidrag. Av diagram 4 kan man utläsa att kluster, innovationer och affärsutveckling är de områden där projekt beviljades mest bidragspengar, 20,1, 18,8 respektive 14,6 Mkr, vilket tillsammans utgör nästan hälften av det totala beslutade bidragsbeloppet. Minst pengar gick till områdena IT/bredband, 0,3 Mkr, kommunikationer, 1,7 Mkr och jämställdhet, 0,6 Mkr. För dessa områden finns andra statliga bidragsmedel, därav de låga beloppen. Majoriteten av områdena står för färre än 5 Mkr i beviljade bidragspengar per område. Det insatsområde som uppvisar det övervägande största bidragsbeloppet i snitt är innovationer, med kr per bidrag, därefter kommer kluster, kr och arbetsmarknad, kr. I drygt 2/3 av fallen understiger det genomsnittliga bidragsbeloppet kr per bidrag. Minst pengar i snitt beviljades bidragen från områdena företagsklimat och IT/bredband, kr per bidrag vardera. Som ovan nämnts beviljades dock bara två projektbidrag inom område IT/bredband. 7

12 5 Bidrag per år Antal bidrag År 2009 Antal bidrag totalt: Diagram Antal Beslutat belopp År 2009 Beslutat belopp totalt: 110,6 Mkr 2010 Diagram Mkr 8

13 Diagram 5 och 6 presenterar uppdelningen av projektbidrag över åren från 2007 till Som framgår av diagram 5 låg antalet beviljade bidrag ungefär på samma nivå utom år 2008, då det beviljades färre bidrag. I diagram 6, som visar beslutade belopp per år, ser man en liknande utveckling under den analyserade perioden som i diagram 5. År 2010 beviljades dock mer pengar än 2007, trots att antalet beviljade bidrag har minskat mellan de två aktuella åren. År 2007 var det flest bidrag i antal räknat, medan det år 2010 var högst bidrag i pengar räknat. Mellan 2007 och 2008 minskade bidragsbeloppet med 13 procent, d.v.s. från 27,1 Mkr till 23,5 Mkr. Året därpå ökade detta belopp med 22 procent, d.v.s. till 28,6 Mkr. År 2010 ökade bidragsbeloppet ytterligare, nu med 10 procent, d.v.s. till 31,4 Mkr. Det genomsnittliga bidragsbeloppet ökade däremot under hela perioden från kr till kr. 9

14 6 Geografisk omfattning Antal bidrag Arboga Fagersta Geografisk omfattning Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskateberg Surahammar Västerås Länet Flera Antal bidrag totalt: Antal Diagram 7 Beslutat belopp Arboga Fagersta Geografisk omfattning Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskateberg Surahammar Västerås Länet Flera Beslutat belopp totalt: 110,6 Mkr Mkr Diagram 8 10

15 Diagram 7 och 8 illustrerar geografisk omfattning av beviljade bidrag. Förutom ets tio kommuner ingår i analysen ytterligare två geografiska avgränsningar: et samt flera. Från diagram 7 kan utläsas att sprojekten är i särklass flest, följt av flersprojekten. De utgör tillsammans 53 procent av det totala bidragsantalet. I diagram 8 är däremot flersprojekten störst beloppsmässigt, följt av projekten för hela et. Tillsammans svarar de för 64 procent av det totala beslutade bidragsbeloppet. Att flersprojekten har fått mest pengar beror på att de ofta är EUdelfinansierade projekt med stor omfattning, där även Länsstyrelsens bidrag varit i flermiljonsklassen. Av kommunerna har Västerås kommun beviljats flest bidrag, 41, följt av Fagersta, 15 samt, 14. Det utgör tillsammans 25 procent av det totala bidragsantalet. I förhållande till antalet beviljade bidrag på kommunnivå, 130 totalt, utgör denna andel 54 procent. Arboga, Kungsör och Surahammar beviljades minst bidrag, 4, 5 respektive 6. Vad gäller fördelningen av beviljade belopp över kommuner, 40,2 Mkr, uppvisar projekten i Västerås kommun det högsta beslutade bidragsbeloppet, 10,2 Mkr, följt av Fagersta, 7,2 Mkr och Skinnskatteberg, 6,1 Mkr. Tillsammans utgör det 21 procent av det totala beviljade bidragsbeloppet. I förhållande till totalt beviljat bidragsbelopp på kommunnivå, 40,2 Mkr, svarar projektbidrag till kommunerna för 58 procent. Projekten i kommunerna Kungsör, Arboga och Surahammar beviljades minst bidragspengar: Kungsör 0,4 Mkr och de övriga två 1,2 Mkr vardera. Sju kommuner har fått totalt 5 Mkr eller mindre i beviljade bidrag. Det högsta genomsnittliga bidragsbeloppet uppvisar flersprojekten, kr och näst högsta projekten i Skinnskattebergs kommun, kr. Projekten i Kungsörs kommun har fått minst pengar i snitt, kr. Ett genomsnittligt projekt i de övriga kommunerna och i sprojekt beviljades mellan kr och kr. 11

16 7 Projektledarnas kön Beslutat belopp (Mkr) % 68,8 41,8 Kvinnor Män 62% Beslutat belopp totalt: 110,6 Mkr Diagram 9 Diagram 9 visar fördelningen av bidragspengar efter projektledarnas kön. Länsstyrelsen beviljade bidrag till projekt ledda av 114 kvinnliga och 161 manliga projektledare. Projekt med kvinnliga ledare beviljades 41,8 Mkr och projekt ledda av män 68,8 Mkr. Det utgör 38 respektive 62 procent. Denna proportion avviker inte mycket från proportionen gällande antalet bidrag, 41 respektive 59 procent. Ett genomsnittligt bidrag som beviljades projekt med kvinnliga ledare uppgick till kr och till kr vad gäller projekt med manliga ledare. När man utifrån könsperspektiv analyserar bidragen efter insatsområden urskiljs differenser i belopp i större delen av fallen, från mindre till mycket stora (se: bilaga 2). Bara vad gäller projekt inom områdena innovationer, integration, internationalisering och jämställdhet, beviljades kvinnliga projektledare mer pengar än manliga (varav i fallet jämställdhet beviljades 0 bidrag till män). De största skillnaderna i belopp mellan projekten ledda av kvinnliga respektive manliga projektledare framkommer på områdena kluster, med 2,6 Mkr respektive 17,5 Mkr (6 resp. 23 bidrag), turism, med 2,3 Mkr respektive 8,0 Mkr (7 resp. 10 bidrag) och arbetsmarknad, med 0,3 Mkr respektive 5,3 Mkr (1 resp. 8 bidrag), och. I alla dessa fall dessutom var det projekt ledda av män som beviljades mer pengar. De relativt mest jämställda områdena är affärsutveckling, med 8,1 Mkr respektive 6,5 Mkr (24 resp. 18 bidrag), integration, med 1,9 Mkr respektive 1,0 Mkr (5 resp. 7 bidrag), och nyföretagande, med 4,4 Mkr respektive 5,2 Mkr (23 resp. 13 bidrag). 12

17 8 Projektledarnas etniska bakgrund Beslutat belopp (Mkr) % 3,9 10,7 Projektledare med svensk bakgrund (168 av 174 totalt) Projektledare med annan etnisk bakgrund (6 av 174 totalt) 96% Beslutat belopp totalt: 110,6 Mkr Diagram 10 Med annan etnisk bakgrund/annat etniskt ursprung åsyftas i detta avsnitt enbart personer som är folkbokförda i Sverige men födda utomlands med två föräldrar med annan etnicitet än svensk. Diagram 10 presenterar fördelningen av bidragspengar mellan projektledare med svenskt ursprung och projektledare med annat etniskt ursprung. Det handlar om 168 respektive 6 personer, d.v.s. en mycket liten del av projektledarna har annan etnisk bakgrund. Projektledare med annan etnisk bakgrund än svensk beviljades 3,9 av 110,6 Mkr i bidragspengar. Deras bidrag utgör 4 procent och proportionen är densamma vad gäller antalet bidrag (10 av 275). Ett genomsnittligt bidrag var kr vad gäller projekt ledda av infödda svenskar och kr vad gäller projekt med utrikes födda personer. 13

18 9 Vanligaste organisationer som projektägare 42 bidrag 18 bidrag 16 bidrag 9 bidrag 7 bidrag 5 bidrag 4 bidrag Länsstyrelsen i Västmanlands : 9,1 Mkr Mälardalens högskola: 15,7 Mkr ALMI Företagspartner: 14,0 Mkr Tillväxtgruppen i Norra Västmanland: 5,0 Mkr Handelskammaren Mälardalen: 3,7 Mkr Affärsoch idébyrån: 1,1 Mkr Dewit Design AB: 0,4 Mkr Köpings kommun: 2,7 Mkr promotion: 0,9 Mkr Regionförbundet Östsam: 1,0 Mkr Västerås stad: 0,9 Mkr KvinnTätt - Företagsamma kvinnor i Västmanland: 1,6 Mkr Stiftelsen Skog & trä: 0,5 Mkr Surahammars kommun: 0,5 Mkr Sveriges lantbruksuniversitet: 4,8 Mkr Västerås Science Park: 4,9 Mkr Västmanlands kommuner och landsting: 5,6 Mkr Tabell 3 Antal organisationer totalt: 103 Antal bidrag totalt: 275 De organisationer som står bakom flest projekt där Länsstyrelsen var medfinansiär är: Länsstyrelsen i Västmanland, med 42 beviljade bidrag till kostnad av 9,1 Mkr, Mälardalens högskola, med 18 bidrag till kostnad av 15,7 Mkr och ALMI Företagspartner, med 16 bidrag till kostnad av 14,0 Mkr. Att Länsstyrelsen i särklass har drivit flest projekt har att göra med att organisationen har varit projektledare för flera stora program som Regionalt Utvecklingsprogram (RUP), Regionalt Tillväxtprogram (RTP), Främja kvinnors företagande och Regional Kompetensplattform, vilka drivits i projektform med förnyade beslut varje år. 43 organisationer beviljades bidrag fler än en gång. Det utgör 42 procent av alla projekt som fick stöd. 14

19 Bilaga 1: Sammanställning av projektbidrag År 2007 Projektnamn Projektägare Geografisk omfattning Beslutat belopp Vision Hjälmare kanal, etapp 3 Hjälmare kanal Arboga Biomedicinkluster Seniorresurs, steg 3 Lärcenter i samverkan i Norra Västmanland Fagersta Fagersta Fagersta Miljöbyrån Föreningen Familjens Hus Fagersta Effektiva arbetsplatser Framtid Fagersta-Norberg Visit Region Strömholms kanal, etapp 3 Knytpunkten i Strömsholm teknik och inredning Kanalhuset, etapp 2 Kompletterande åtgärder Knytpunkten och Strömsholmsområdet Promotion visionsdag Kungsörsstart information och horisontell samverkan 2007 Utvecklingsprogram för Köpings kommuns näringsliv Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Strömholms kanalaktiebolag Strömholms Utvecklings AB, STUTAB Samverkande företag i Strömholms Utvecklings AB, STUTAB Promotion Kungsörs Företagsamma Kvinnor Fagersta Fagersta Tilväxtgruppen i Norra Västmanland Tilväxtgruppen i Norra Västmanland Norra Västmanlands utbildningsförbund Kungsör Köping kommun Köping Entreprenörskap - en möjlighet Norbergs kommun Norberg Skulpturparksutställning 2007 Ängelsberg Förstudie till Åsgruvans amfiteater Norberg Visit Bergslagen, Etapp 2 Sala Q 2007 Engelsbergsbygdens intresseförening Västmanlandsmusiken Västerås konserthus Embla - Företagsamma Kvinnor i Fagersta-Norberg Sala Q - Företagsamma Kvinnor i Sala Norberg Norberg Norberg Sala Medfinansiering Leader+Nedre Dalälven Leader+ Nedre Dalälven Sala

20 Äventyret Sala Silvergruva Utbildningspaket för förbättrad ekonomi mindre sågverk Boardfabriken i Skinnskatteberg; linje 1 Forum Sko & trä; del 2 Sala Silvergruva: Ronald Nilsson Stiftelsen Skog & trä Stiftelsen Skog & trä Stiftelsen Skog & trä Sala Skinnskatteberg Skinnskatteberg Skinnskatteberg Integrationsbladet 2007 Dewit Design Västerås Kartläggning av branschen designad kommunikation i Västmanland Automationsklustret i Mälardalen - Automation Region Nätverksutveckling och samverkan för kvinnors företagande i Västerås 2007 Förstudie Så gestaltas det förgångna för att skapa en framtid Automationskluster i Västerås (tilläggsbeslut) Föreningen Klustret Informationsdesign Avance.nu - Företagsamma Kvinnor i Västerås Västerås Västerås Västerås Mälardalens högskola Västerås Västerås stad Västerås Engsöleken Mälardalens högskola Västerås Starta eget mässa 2007 Aktivt medborgarskap för hållbar utveckling och jämställd livsmiljö Exportseminarium Etablering av företagsinkubator i Teknikbyn ALMI företagspartner Västmanland Stiftelsen Mälardalens kvinnolobby ALMI företagspartner Västmanland Västerås Västerås Västerås Västerås Science Park Västerås Häst Kunskapsdagar och mässa Häst i Västerås Västerås Personligt ledarskap - coaching för små företagare Samverkan för effektivare export- /importinsatser i et 2007 ALMI företagspartner Västmanland Handelskammaren Mälardalens Service Länet Länet Lokala livsmedel som tillväxtfaktor Lantbrukarnas Ekonomi Länet KGF Västmanland Ökad samverkan för företagsutveckling och tillväxt En långsiktigt hållbar energianvändning i Västmanlands Utvärdering av den regionalpolitiska verksamheten med SPSS Lokal utveckling/social ekonomi inom tillväxtprogrammet Genomförande av Tillväxtprogram för et 2007 Västmanlands s kreditgarantiförening Västmanlands kooperativa utvecklingscentrum Länet Länet Länet Länet Länet Länet

21 Internationellt samarbete Västmanlands internationella nätverk VIN Västmanlands kommuner och landsting Länet Länslotsarna 2007 Stiftelsen Aroslotsarna Länet Unga företagare i Västmanlands Interaktiv processutvärdering av ets tillväxtprogram Plattformsuppbyggnad hälsoforum Västmanland 2007 Förstudie Regionalt kluster utvecklat arbete/transnationell samarbete Kaikaku - en process för innovativ prod.utveckling Mål 2 Norra Etablering av Trippel Helix Sustainable Business Mälardalen Utvärdering av den regionalpolitiska verksamheten med SPSS Länet Mälardalens högskola Länet KvinnTätt! - Företagsamma Kvinnor i Västmanland Handelskammaren Mälardalens Service Länet Länet Mälardalens högskola Länet Sustainable Business Mälardalen Länet Länet Effektiv programutveckling Mål 2 Norra Mälardalens högskola Länet Mima in regional business and engineering Kompetenscentrum - multisensorer för bättre hälsa Plattform och handlingsplan för social ekonomi i Östra Mellansverige Mälardalens högskola Länet Mälardalens högskola Länet Västmanlands kooperativa utvecklingscentrum Länet Automation Region Östra Mellansverige Mälardalens högskola Länet Mentorskap för invandrarföretagare Integration och diskriminering i arbetslivet Internationella kontakter (tilläggsbeslut) Regionalt utvecklingsprogram (tilläggsbeslut) Envisions möte i Västerås om hållbar utveckling nov 2007 Programarbete med EU E-SHIP Entreprenörskap i skolan Framsyn Stockholm - Mälardalen PUV Produktutveckling i små företag etapp 2 (tilläggsbeslut) Leverantörsnät DU (Sörmland - Västmanland) (tilläggsbeslut) Ung entreprenörsvecka 2007 ALMI företagspartner Västmanland Länet LO-facken i Västmanland Länet Länet Länet Flera Länsstyrelsen Östergötland Flera Länsstyrelsen i Stockholms Almi företagspartner Västmanland Fordonskomponentgruppen Mälardalen STARTcentrum i Örebro region Flera Flera Flera Flera Bergskraft Bergslagen Mål 2 ÖMS Ljusnarsbergs kommun Flera

22 Robotdalen år 2007 Mälardalens högskola Flera Robotdalen år Mälardalens högskola Flera Utveckling av Dalabanan Intresseföreningen Dalabanans intressenter Flera Attityd Do It Yourself Communicare Flera Förstudie Miljöteknikkluster Östra Mellansverige Räta linjen Tranportled, 2 Intrasea Inlandssjöfart, 2 Flera Flera Flera År 2008 Projektnamn Projektägare Geografisk omfattning Beslutat belopp Miljöbyrån 2008 Föreningen Familjens Hus Fagersta Dialog Kommun-Näringsliv Jazzens museum 2008 Kanalhuset etapp 3 Kanalmässan 2009 Genomförande av Energi- och miljömässa LOANS - Lärande Om Attityder i NäringslivsSammanhang Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Stiftelsen Jazzens museum Samverkande företag i Promotion Fagersta Kungsörs kommun Kungsör Kungsörs kommun Kungsör Teknik för unga i Västra Mälardalen Köpings kommun Köping BIlder av Engelbrekt Norbergs kommun Norberg Radio Nornet - en förstudie Norbergs närradioförening Norberg Engelsbergs Festdagar 2007 Lokal Mat i Svartådalen (LoMis) Förprojektering - Ramnäs Hantverksby Surahammars kommun Norberg Sala Föreningen för musik och kultur i Engelsberg Svartådalens bygdeutveckling Surahammar

23 Surahammars kommun Kommunikation för ett bättre företagsklimat Surahammar Integrationsbladet Dewit Design Västerås Uppstart Affärs- & idébyrån Affärs- & idébyrån Västerås Vidareutveckling av BeM i Västerås BeM i Västerås Västerås För Levande och Döda Companion Star Västerås Perspectives 2009 Nya Perspektiv Västerås Partner Par Stiftelsen Aroslotsarna Västerås Starta Eget Mässa 2008 Ensam är inte stark! Etablering av Automation Center i Teknikbyn Insatser för kvinnor med utdsk bakgrund 2008 Utvärdering och uppföljning av Integrationsbladet Cleantech Kluster Östra Mellansverige, förarbete Vård- och omsorgscollege Service och samverkan - med landsbygdsbutiken i fokus UF-läraren i centrum Tillväxtprogrammet för et 2008 Internationellt samarbete Hästnäringen i Västmanland - nuläge och framtid ALMI företagspartner Västmanland Stiftelsen Mälardalens kvinnolobby Västerås Västerås Västerås Science Park Västerås ABF VÄSTERÅS Västerås Dewit Design Västerås Sustainable Business Mälardalen Västmanlands kommuner och landsting Västerås Länet FLF service Länet Ung företagsamhet i Västmanlands Länet Länet Länet Västmanlands s landsting Länet Gå Över Ån - Plattform Västmanlands s landsting Länet Fossilfritt Västmanland 2015, fördjupning Utrednings- och analysprogram 2008 Yrkeskompetensbedömning för nyanda invandrare Internationellt vänregionssamarbete Partnerskapsprogram och samproduktion inom grundutbildningen Förbundet Agenda 21 Länet Länet Arbetsmarknadsverket Länet Handelskammaren Mälardalens Service Länet Mälardalens högskola Länet

24 Remobio Flyktingsamverkan Västmanland Internationella kontakter (tilläggsbeslut) VISIT Västmanland (eng. ver.) Företagsakuten Resurser till Innovationsrådet för ökad förfrågan efter såddfinansiering Folkbildningens Gröna tråd KvinnTätt! - informationsinsatser 2 Västmanlands Exportutveckling och exportinspirationsnätverk Företagspartner Öst Mellansvensk träindustri - utveckling och samarbete, en kartläggning Uppbyggnad av Entreprise Europe Network Mälarregionen Mälardalens högskola Länet ALMI företagspartner Västmanland Västmanlands sbildningsförbund KvinnTätt! - Företagsamma Kvinnor i Västmanland Länet Länet Länet Länet Länet Länet Länet Sveriges exportråd Länet ALMI företagspartner Östergötland Flera Dalafloda Group Flera Europa Instituteti Västerås Flera Triple Steelix Triple Steelix/Jernkontoret Flera KRUT - KReativ UTveckling Regionförbundet Östsam Flera ALMI Regioninvest Riskkapitalfond Östra Mellansverige Måltidsutveckling i Östra Mellansverige inkl. Stockholm, Värmland Affärsutveckling för kvinnors företagande, del 2 Bergslagssatsningen - Kultur och Turism ALMI företagspartner Flera Regionförbundet i Örebro Flera Länsstyrelsen i Örebro Flera Intresseföreningen Bergslaget Flera NovaMedTech Mälardalens högskola Flera

25 År 2009 Projektnamn Projektägare Geografisk omfattning Beslutat belopp Vision Jädersbruk - landsbygdsutveckling för kulturturism Förstudie Permanent Design/konceptkontor i Fagersta och Norberg Lärande tillväxt i Fagersta och Norberg Jädersbruks intresseförening Tillväxtgruppen Norra Västmanland Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Arboga Fagersta Fagersta RullformningsCentrum i Fagersta Triple Steelix/Jernkontoret Fagersta Miljöbyrån 2009 Föreningen Familjens Hus Fagersta Promotion Promotion Inspirerande visionsdag för kommunanställda, näringsliv och politiker s kommun KickStart Västmanland () Halstahammars kommun KickStart i Köping Köpings kommun Köping Samverkan KickStart 2009 Köpings kommun Köping Stöd och inspiration för arbetslösa Nyföretagarerådgivning Yrkesspår på svenska för invandrare med inriktning industri/hantverk Kompetensutveckling kuggteknik GTC IF Metall Västra Mälardalen Västra Mälardalen i samverkan Köping Köping Köpings kommun Köping Gear Technology Centre Sweden Köping Radio Nornet Norbergs närradioförening Norberg Visit Bergslagen Etapp 3 Visit Bergslagen Norberg Mellansvensk träindustri - Förstudie produktion och robotanvädning Förbättra företagsklimatet i Sala kommun, konsultativt förhållningssätt Mälarvillan Sala Sala kommun Sala Västmannamat Företagscentrum i Sala Sala Samverkan KickStart 2009 Företagscentrum i Sala Sala Skinnskatteberg för bättre företagsklimat Skinnskattebergs kommun Skinnskatteberg Marketing of Wood-2 Sveriges lantbruksuniversitet Skinnskatteberg

26 Förprojekt Etablering av ett traineeprogram inom trä- och möbelindustri Nystart i Skinnskatteberg - "En klubb och hall för alla" Maskinprojektet - att skapa framtid Kompetensförstärkning på Skogsmästarskolan Mötesstation Ramnäs - systemhandling Praktiskt arbete med integration och kommunikation - Integrationsbladet 2009 Skinnskatteberg SK Teatermaskinen Tåg i Bergslagen Sveriges lantbruksuniversitet Skinnskatteberg Skinnskatteberg Skinnskatteberg Sveriges lantbruksuniversitet Skinnskatteberg Surahammar Dewit Design Västerås Entreprenörskap i skolan Västerås stad Västerås Näringslivsrådet/branschträffar Västerås stad Västerås Frukostklubben Västerås 2009 Affärs- & idébyrån Västerås First Lego League Västerås stad Västerås Starta Eget Mässa 2009 ALMI företagspartner Västmanland Västerås Prepare Tools, förberedande forskarskola Mälardalens högskola Västerås Energi på menyn Förbundet Agenda 21 Länet Hästkluster i Mälardalen Lantbrukarnas ekonomi Länet Kompetensutveckling i företag med risk för uppsägningar Kluster Hälsoforum Västmanland Varselprojektet i Västmanland 2009 Visit Västmanland, andra upplagan (tilläggsbeslut) Innovationer i befintliga företag Mångdubbla biogas till fordonsdrift i Västmanlands Internationell affärsutveckling utifrån marknadens förutsättningar Förebilder U- Inspirationsdag för kommunens högstadiegymnasielärare, skolledare Företagsakuten 2010 Klimat- och energitidskrift för Västmanland Länet Hälsoforum Västmanland Länet ALMI företagspartner Västmanland Länet Länet Länet Energikontoret Mälardalen Länet Västmanlands kommuner och landsting KvinnTätt! - Företagsamma Kvinnor i Västmanland Handelskammaren Mälardalens Service ALMI företagspartner Västmanland Länet Länet Länet Länet Länet

27 Prognoser analyser o utvärderingar (RAPS) (tilläggsbeslut) Fortbildningsinsatser för UF-coacher Ökad samverkan företagsutveckling och tillväxt (tilläggsbeslut) Förstudie Västmanlands s - drivmedelservice på landsbygden FLF Ung företagsamhet i Västmanlands Länet Länet Västerås stad Länet FLF service Länet Trästad Matchmaking 2011 Europa Instituteti Västerås Länet Långsiktig plan för FoU-rådet Entreprenörskapsdagen 2010 Simplerstudie av Västmanlands näringsliv Regionalt utvecklingsprogram (tilläggsbeslut) En långsiktigt hållbar energianvändning i Västmanlands CLEAN - kluster för miljöteknik, företag - akademi Strategisk forskningssatsning inom robotik och automation Emax Sverige 2008 Emax Sverige Samverkansprojekt UTCED 2009, Affärsutveckling kvinnors företagande Global Eyes Västmanlands forskningsoch utvecklingsråd Ung företagsamhet i Västmanlands Länet Länet Länet Länet Länet Mälardalens högskola Flera Mälardalens högskola Flera STARTcentrum i Örebro region STARTcentrum i Örebro region Flera Flera Länsstyrelsen i Örebro Flera Handelskammaren Mälardalens Service Flera Mer Koll Länstrafiken Mälardalen Flera KRUT - KReativ UTveckling Regionförbundet Östsam Flera Storregionalt arbete - En bättre sits (tlläggsbeslut) Utbyggnad av sluss i Södertälje/Mälarfarleden Mälardalsrådet Flera Flera NovaMedTech Linköpings universitet Flera Kvinnors företagande (tilläggsbeslut) Samverkansprojekt UTCED Mobilisering - Attitydförändringar kvinnors företagande Mellanösternseminarium Flera Länsstyrelsen i Örebro Flera ALMI företagspartner Uppsala Flera

28 År 2010 Projektnamn Projektägare Geografisk omfattning Beslutat belopp Förstudie - Förutsättningar för innovation och produktutveckl. med kreativa sektorn Arboga kommun Arboga Förbättrat företagsklimat i Arboga Arboga kommun Arboga Dialog Kommun Näringsliv Etapp II - Inflyttarservice Design/utvecklingskontor i Norra Västmanland Energieffektivisering i små och medelstora företag Avesta-Fagersta Promotion visionsdag/kanalmässan 2010 Insatser 2010 för förbättrat företagsklimat Promotion Visionsdag/Kanalmässan 2011 Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Fagersta Fagersta Fagersta kommun Fagersta Promotion s kommun Promotion VIS (Verklig Insikt om Service) Kungsörs kommun Kungsör Pilotprojekt 2 K Elektra Folkets Bio Västerås Kungsör Ung entreprenör i Västra Mälardalen 2010 Sparbanken Västra Mälardalen Köping Köping Vässar Sitt Värdskap! Köpings kommun Köping Valideringsprojekt för arbetssökande knutna till IF Metall 2 IF Metall Mälardalen Köping Groddlokaler i Köping Köpings kommun Köping Queertopiafestivalen Norberg 2010 Konsultativt förhållningssätt - Förbättrat företagsklimat i Sala kommun Träinee - Trainee för mellansvensk träindustri Kulturföreningen Queertopia Norberg Sala kommun Sala Sveriges lantbruksuniversitet Sala Fördjupade insatser industriföretagen Sala Företagscentrum i Sala Sala Det är här det börjar - en film om Teatermaskinen i Västmanland Teatermaskinen Skinnskatteberg Förstudie Trä-kluster Stiftelsen Skog & trä Skinnskatteberg Projekt Riddarhyttan Teatermaskinen Skinnskatteberg KickStart Surahammar Surahammars kommun Surahammar

29 Kommunikation för ett bättre företagsklimat - Steg 2 Surahammars kommun Synliggöra Surahammar och dess företag från väg 66 Entreprenörsjakten Mälardalen Valideringsprojekt för arbetssökande knutna till IF Metall Surahammars kommun Eskilstuna jernmanufaktur Munktell Science Park Surahammar Surahammar Västerås IF Metall Mälardalen Västerås Företagsklimatet i Västerås Västerås stad Västerås Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås Interkulturell affärsnätverket - Förstudie och Arena/nya mötesplatser Eskilstuna kommun Västerås Affärs- & idébyrån Västerås Interkulturellt affärsnätverk - Stödstyrelse Affärs- & idébyrån Västerås Inspirerande entreprenörskapsdag Västerås Science Park Team Innovationer 2010 Utveckling av YH-utbildning i automationsteknik Kvinnors uppfinningar Genomförande tillväxtprogram Företagsutveckling i grupp Flyktingsamverkan Västmanland (tilläggsbeslut) Inspiration/information för ökat nyföretagande Yrkesorientering för unga "YOU" Ökad samverkan för företagsutveckling och tillväxt Västmanlandsakademien 2010 Jämställdhetsinsatser i Västmanlands Handelskammaren Mälardalens Service Västerås Västerås Science Park Västerås Mälardalens högskola Västerås KvinnTätt! - Företagsamma Kvinnor i Västmanland ALMI företagspartner Västmanland Västmanlands kooperativa utvecklingscentrum Västmanlands kommuner och landsting Västerås Länet Länet Länet Länet Länet Länet Länet Länet Uppbyggnad av 1:a Västmanlandsfonden 1:a Västmanlandsfonden Länet Internationell affärsutveckling utifrån marknadens förutsättningar II Västmanlands kommuner och landsting Länet KickStart Västmanland 2010 Västerås Science Park Länet Kompentenssamordning 2010 Länet Idélyftet Mixat 2010 Affärs- & idébyrån Länet

30 Förstärkt InnovationsRådgivning - FIR Dagligvaror - drivmedel och kringservice på landsbygden i Västmanlands Visit Västmanland - turistinformation 2010 ALMI Företagspartner Mälardalen Landsbygdsmentorerna i Sverige Länet Länet Länet First Lego League Västerås stad Länet Gemensam information till företagare KvinnTätt! - Företagsamma Kvinnor i Västmanland Länet EEN-nätverket tar företagen uti Europa Europa Instituteti Västerås Länet Information projektstöd och företagsstöd Förstudie Automation region vidare till kluster Länet Mälardalens högskola Länet Aktörsturné Innovation Västerås Science Park Länet KickStart i ets kommuner 2010 Regionalt utvecklingsprogram (tilläggsbeslut) Nystartskampanj i Västerås/Västmanland Räta Linjen II (tilläggsbeslut) ALMI Företagspartner Mälardalen Länet Länet Länet Flera Infra Biogas Öst Energikontoret Mälardalen Flera Förstudie Nya metoder för att återställa deponier Myggbekämpning i Nedre Dalälven Yrkeshögskolan Mälardalen Medfinansiering Strukturfondspartnerskapet EU Mål 2 Östra Mellansverige Triple Steelix/Jernkontoret Flera Länsstyrelsen i Gävleborgs Handelskammaren Mälardalen Flera Flera Regionförbundet Östsam Flera KRUT - KReativ UTveckling år 3 Regionförbundet Östsam Flera Medfinansiering UTCED Affärsutveckling 2010 UTCED Mobilisering - attityder kvinnors företagande (tilläggsbeslut) Europeiska regionala utvecklingsfonden Flera Flera Lågenergihus för attraktivt boende Energikontoret Mälardalen Flera Kompetensförstärkning på Skogsmästarskolan (tilläggsbeslut) Sveriges lantbruksuniversitet Flera

31 Bilaga 2: Projektledarnas kön efter insatsområden Insatsområde Antal bidrag KVINNOR proj.ledn. Antal bidrag MÄN proj.ledn. Beslutat belopp KVINNOR proj.ledn. (Mkr) Beslutat belopp MÄN proj.ledn. (Mkr) Affärsutveckling ,1 6,5 Analys/program ,1 2,9 Arbetsmarknad 1 8 0,3 5,3 Företagsklimat ,0 1,4 Innovationer ,0 7,7 Integration 5 7 1,9 1,0 Internationalisering 7 5 2,3 1,0 IT/bredband ,3 Jämställdhet 3 0 0,6 0 Kluster ,6 17,5 Kommunikationer 4 4 0,4 1,3 Kultur ,3 3,0 Miljö/energi ,9 2,6 Nyföretagande ,4 5,2 Turism ,3 8,0 Utbildning 7 8 3,5 5,0 TOTALT ,8 68,8 27

32 2

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 Övergripande mål för programmet...3 Inledning...4 Regionala Tillväxtprogrammet...4 Erfarenheter från tidigare program...5 Koppling till andra program...5 Sammanfattande analys...7 Övergripande mål för

Läs mer

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda?

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda? Hur kan sstöden bli mer jämställda? Förslag på åtgärder skapar förutsättningar för en mer jämställd resursfördelning vad avser beviljande av sstöd, diarienummer 8541-2012-3064. Avrapportering enligt Regeringsbeslut

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers.

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. REDOVISNING AV PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU:S STRUKTURFONDER 2013 Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. INNEHÅLL Inledning sid. 5 Vad har bedömts vara ett

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde 2010-01-29 Kl. 08.30 14.00 (inkl. lunch) Obs tiden!

Läs mer

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Statens företagsfrämjande insatser

Statens företagsfrämjande insatser RiR 2007:11 Statens företagsfrämjande insatser Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? ISBN 978 91 7086 111 0 RiR 2007:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten Rapport 2012:13 Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige Näringslivsenheten Omslagsbild: Företaget Safe xrossing, som har uppfunnit den blinkande övergångsskylten,

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Socialfondsprojekt: Kompetens för företag

Socialfondsprojekt: Kompetens för företag KOMMUNERS OCH REGIONERS BETYDELSE SOM ÄGARE AV SOCIALFONDSPROJEKT RIKTADE TILL NÄRINGSLIVET 1 Förord Ungefär vart tredje företag uppger att brist på lämplig arbetskraft är ett hinder för tillväxt. Frustration

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11 Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Stockholm 2013-02-11 2 Innehåll Innehåll... 2 Kontigos förord till utkast till strategi... 4 1 Inledning... 5 2 Fokus på besöksnäringens utveckling...

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för.

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Jeaneth Johansson Professor, biträdande Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Ansvarig utgivare Priorum Affärsutveckling ek. för. Grafisk produktion Hjälp Reklambyrå

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015-01-29 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 5 februari kl 9-12 Plats: Clarion Hotel Gillet Föredragningar Gruppmöten Beslutsärenden Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare

Läs mer

Bud. kavle. Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014 1

Bud. kavle. Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014 1 BILAGA Bud kavle Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014 1 Regionstyrelsens politiker 2006-2014 Vid ingång av år 2006 Ledamöter Mårten Blomquist

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson Rapport 2012:10 Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt Kristin Abrahamsson Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional

Läs mer

Fastställd av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Stockholm

Fastställd av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Stockholm Fastställd av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Beskrivning av Stockholmsregionen

Läs mer