Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek"

Transkript

1 Svensk Biblioteksförening Promemoria Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format, inklusive digitala. Det är Svensk Biblioteksförenings mål för den digitala teknik som blir allt vanligare och i den digitala värld som blir allt större. Var och en ska vara fri att söka, ta emot och sprida information och idéer, med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av nationsgränser. Det slås fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och vidareutvecklas i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Rätten till fri tillgång på information är nödvändig för att man ska kunna använda sin åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Biblioteken har ytterst alltså ett demokratiskt uppdrag när de tillgängliggör information och kunskap till alla. Digitaliseringen av böcker och andra medier breddar tillgången till information och kulturella upplevelser. Biblioteken bidrar därmed till att ge besökare och låntagare ökad demokrati och informationsfrihet, kunskap och lärande, inspiration och utveckling, kultur och upplevelser samt gemenskap och fristad. Digitaliseringen är med andra ord en mycket positiv tendens och ytterligare ett tekniksprång under bibliotekens månghundraåriga historia. Sveriges folkbibliotek har en lång historia. Från 1842 års folkskolestadga som uppdrog till prästerna att uppmuntra läsande och inrättandet av sockenbibliotek, till talets regelrätta folkbibliotek. Dessa hade såväl ett individuellt som ett samhälleligt syfte: personlig utveckling och möjlighet att ändra sin livssitution, samt ett mer fungerande 1

2 och demokratiskt samhället genom höjd kunskapsnivå hos invånarna. Dessa stora mål motiverade en viss inskränkning i författares och förlags rätt till värdet av sitt arbete. Dåtidens motståndare till folkbiblioteken fruktade att försäljningen av böcker skulle minska. I själva verket blev det tvärtom. Biblioteken fungerar som skyltfönster för författares alster de produkter som förlagen säljer. Biblioteken uppmuntrar till läsning och tillhandahåller därför medier, bland annat genom utlån, så att läsning uppnås. Samma resultat kan för användaren förstås även nås genom inköp. Även i dag är det så att alla inte har det ekonomiska, kulturella eller sociala kapitalet att köpa sig information, kunskap och kulturella upplevelser. E- boken ett teknikskifte i raden under bibliotekens långa historia Biblioteken har förstås i alla tider förhållit sig till de medel genom vilken informationen förmedlats. Före papperets tid via tavlor och rullar, och i modern tid genom ljudupptagningar på band och skivor av olika material och dagens elektroniska tidskrifter, databaser, tidskrifter, filmer musik och böcker. Vid alla dessa teknikskiften har biblioteken anpassat sin verksamhet att passa de nya medierna. Biblioteken guidar och introducerar nya användare och stödjer införandet av ny teknik. Nu står vi än en gång inför ett större tekniksprång. Några menar till och med att vi befinner oss mitt i det. Universitets- och högskolebiblioteken, liksom forskningsbiblioteken har kommit långt i anpassningen till e- böcker, medan folkbiblioteken är i början av en utveckling. Fortfarande är den övervägande majoriteten av utlåningen 82 procent tryckta böcker, tidningar eller tidskrifter. Därtill kan läggas andra fysiska medier som musik på cd, film på dvd, tv och dataspel. Regeringen har slagit fast att Sverige ska var bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det är en ambitiös målsättning, inte minst mot bakgrund av att 1,7 miljoner invånare fortfarande inte har tillgång till Internet i sin bostad eller på sitt arbete. Särskilt för dessa fyller biblioteket en viktig funktion det är kanske den enda plats där de kan lära sig digitaliseringen. 2

3 Dagens affärsmodell är onödigt begränsande för biblioteken Med dagens affärsmodell riskerar det ökande e- boksbeståndet att medföra ekonomiska utmaningar för biblioteken. Vid tillhandahållande av pappersböcker betalar folkbiblioteket för exemplaret vid ett enda tillfälle. Man köper in vilken tryckt bok man vill och kan därefter fritt låna ut den. Staten betalar därutöver en schablonersättning biblioteksersättning till upphovsrättsinnehavaren, oftast ett förlag eller en författare. Till detta kommer bibliotekens kostnader för att förvara, underhålla och cirkulera den tryckta mediesamlingen. Vid tillhandahållande av e- böcker, däremot, kan biblioteken bara köpa in de e- böcker som förlagen godkänt för utlåning, och på förlagens villkor. I en väl fungerande marknad är biblioteken leverantörsoberende för sin tillgång på e- böcker. För e- böcker till folkbiblioteken finns i huvudsak bara en enda distributör som dessutom ägs av förlagen. Biblioteken är därmed i mångt och mycket utlämnade till förlagens klausuler och deras distributör Elib. Monopol och oligopol brukar innebära fördyringar. Det är därför eftersträvansvärt att finna alternativa distributionsvägar till dagens monopolliknande situation. Intresse för alternativa distributionsmodeller kan kanske också finnas bland de förlag som inte äger Elib och som även står utanför denna distributionskanal. Visserligen innebär dagens Elib- modell att biblioteken får tillgång till stor titelbredd, men samtidigt tvingas man betala för allt tillgängliggörande varje enskilt utlån. Biblioteken betalar cirka 20 kronor för varje lån som sker och det är svårt att kontrollera och budgetera dessa löpande kostnader. Var och en kan inse att det blir mycket dyrt för folkbiblioteken. Nuvarande modell för e- böcker på biblioteken har också andra brister. Förlagen har försett e- böckerna med så kallat DRM- skydd (Digital Rights Management) för att kontrollera spridningen och användningen av det digitala materialet. Det flesta DRM- 3

4 varianter som används är oflexibla och låser in e- boksfilerna i programvaror som inte är ändamålsenliga ur tillgänglighetsynpunkt med andra ord är dessa e- böcker sämre anpassade, inte anpassade alls och till och med omöjliga att anpassa för vissa personer med funktionsnedsättning. DRM begränsar användarnas rättigheter mer än vad som behövs, kanske också mer än vad upphovsrättslagstiftningen tillåter, och är ineffektivt för att uppnå det avsedda syftet: kontroll av e- böckernas spridning och användning. Flera förlag har infört det de kallar för karenstider, det vill säga att biblioteken förhindras att köpa e- böcker under ett antal månader då de är nyutgivna. Detta skedde även mitt under pågående samtal mellan Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen. Denna åtgärd strider mot bibliotekens grundläggande uppdrag att fritt tillhandahålla litteratur, och riskerar i förlängningen att reducera biblioteken till arkiv för äldre material. Biblioteken vägleder till e- tekniken och marknadsför litteratur och författare Biblioteken tillgängliggör alla e- böcker, även de som inte har en marknad. Senaste statistiken visar att närmare e- bokstitlar aldrig utlånades från folkbiblioteken, och att ca 100 titlar stod för hälften av all e- boksutlåning (år 2011). I praktiken marknadsför biblioteken e- bokstitlarna åt förlagen och betalar dessutom för sin insats. Den svenska marknaden för e- böcker lider brist på litteratur på svenska språket. Endast cirka titlar är på svenska, medan cirka 2 miljoner titlar är på engelska språket. Med en sådan skevt förhållande riskerar svenskspråkiga e- läsare överge det svenska språket till förmån för det engelska. Det uppmärksammade exemplet med den stora utlåningen av biografin över Zlatan Ibrahimovic är unikt och snarare undantaget som bekräftar huvudregeln när det gäller e- böcker på folkbiblioteken. Genom en ökad utlåning av e- böcker hjälper biblioteken till att både öka tillgängligheten till nya och populära böcker, och introducera en ny teknik till nya grupper. Detta kommer att vara till nytta för förlagen i det långa loppet. 4

5 De problem och utmaningar som beskrivits ovan är bakgrunden till att Svensk Biblioteksförening fört samtal med Svenska Förläggareföreningen om folkbibliotekens villkor för e- boksutlåning. En idealisk lösning vore om det gick att fullt ut tillämpa de förutsättningar som e- boken ger. Viktiga principer för biblioteken Svensk Biblioteksförenings övergripande utgångspunkt är att säkerställa allas rätt till fri tillgång till information, kultur och kunskap via de allmänna biblioteken. Biblioteken ska även i framtiden betala förlag och upphovsmän för den vara man köpt. Biblioteken vill fortsätta att göra rätt för sig, och samtidigt ge sina användare tillgång till e- bokens fulla potential. Några principer är vägledande för oss när vi försöker uppnå en ny långsiktigt hållbar affärsmodell för e- boksutlåningen: - E- böcker ska, i likhet med tryckta böcker, kunna tillgängliggöras på folkbiblioteken för att biblioteken ska kunna uppfylla sitt grundläggande uppdrag (bidra till välinformerade medborgare som genom en fri och obunden tillgång till kunskap, tankar, kultur och information kan göra självständiga ställningstaganden och delta i utvecklingen av demokratin); - En modell måste säkerställa både att bibliotekens användare har tillgång till alla typer av litteratur i alla utgivna format, och upphovsmännens rätt till ersättning för sina verk; - En modell bör ta sin utgångspunkt i e- boksformatets möjligheter till tillgänglighet och användning, istället för att begränsas till att jämföras med tryckta böcker; - Modellen ska skapa förutsättningar för ett bredare utbud av e- böcker; - Biblioteken ska även när det gäller e- böcker kunna erbjuda sina låntagare aktuellt material Så kallade karenstider ska inte förekomma; 5

6 - Låntagare ska kunna låna och konsumera medier i de kanaler som de själva väljer, även digitala; - Utlåning av e- böcker ska omfattas av den statliga schablonersättningen: biblioteksersättningen; - Konkurrens i distributionen av e- böcker bör eftersträvas; I maj 2012 strandade samtalen om e- böcker mellan Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen. Parterna var överens om att ett rikt utbud av böcker i olika format ska finnas på folkbiblioteken, samt har ambitionen att finna en lösning som såväl underlättar utgivning och försäljning av e- böcker, som fungerar för biblioteken. Vi hoppas att Sveriges förläggare är beredda att ta vara på den nya teknikens möjligheter och ser bibliotekens naturliga och viktiga roll i det digitala samhället. En sak står dock redan klart: E- boken och andra digitala medier har kommit till biblioteken och dess användare för att stanna. 6

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kronobergs län 2010. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Kronobergs län 2010. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Kronobergs län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens framtid ligger i våra händer Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF svenska innehålls tjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 1 2013-02-25 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 Svenska Förläggareföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

En dag på biblioteken

En dag på biblioteken En dag på biblioteken Idag möter Harry Potter Harry Martinson. Bland hyllorna ryms både Geniet av Ivar Lo-Johansson och Idioten av Dostojevskij. Här hittar bibliotekens besökare såväl Vår ekonomi av Klas

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer Över minnesmuren: upphovsrättsliga riktlinjer för ABM

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017

SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017 SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017 2013-01-15 Handläggare Monica Dahlgren Kultur- och fritidsförvaltningen Sigtuna kommun 2013-01-15 Förord 2011-03-24 fick Kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Att tänka i förväg och röra sig framåt

Att tänka i förväg och röra sig framåt TJÄNSTESKRIVELSE 1 av 27 2008-05-20 Att tänka i förväg och röra sig framåt Ett underlag för att tänka strategiskt kring Umeås biblioteksverksamhet Version 1.0 Umeå Kommun Kulturförvaltningen Postadress

Läs mer

epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Rapporten kan beställas från:

Läs mer

Biblioteksbladet 05:2012. Isolerar filterbubblan? Ny bibliotekslag 2013? Ett punkigare KB? Vem städar biblioteken?

Biblioteksbladet 05:2012. Isolerar filterbubblan? Ny bibliotekslag 2013? Ett punkigare KB? Vem städar biblioteken? Biblioteksbladet 05:2012 Isolerar filterbubblan? Ny bibliotekslag 2013? Ett punkigare KB? Vem städar biblioteken? Förord Henriette Zorn Biblioteksbladet #05 2012 På årets Biblioteksdagar hade jag det tvivelaktiga

Läs mer

fritt Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen

fritt Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen fritt ELLER GRATIS? Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen Rapporten kan beställas

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

ETT ANSTÄNDIGT FÖRSLAG

ETT ANSTÄNDIGT FÖRSLAG ETT ANSTÄNDIGT FÖRSLAG om hur bibliotek och förlag kan ingå partnerskap för att skapa en större och mer dynamisk svensk eboksmarknad FÖRORD När denna utredning skrivs är frågan om eböcker på bibliotek

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Biblio tekenoch. från folkskola till e-böcker. Johan Svedjedal. Rapport från Svenska Förläggareföreningen

Biblio tekenoch. från folkskola till e-böcker. Johan Svedjedal. Rapport från Svenska Förläggareföreningen Biblio tekenoch BOK MARK NADEN från folkskola till e-böcker Johan Svedjedal Rapport från Svenska Förläggareföreningen Biblioteken och bokmarknaden från folkskola till e-böcker Johan Svedjedal Rapport från

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Nätverkstan Kultur AB Lagerhuset Box 31120, 40032 Göteborg, www.natverkstan.net Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer