ÅRSREDOVISNING för verksamhetsperioden 1/ /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING för verksamhetsperioden 1/1 2010 31/12 2010"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för verksamhetsperioden 1/ /

2 HSB Brf Turkosen Att bo i en bostadsrättsförening Vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du är medlem i en förening och har därmed enligt bostadsrättslagen en i tiden obegränsad nyttjanderätt till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt. Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler skall användas. Varje år väljer ni en styrelse bland de boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen genom HSB-ledamoten har hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande bakom ryggen. HSB erbjuder också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati. Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. Föreningsstämma På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten skall företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud. Medtag legitimation. 2

3 Förslag till dagordning: HSB Brf Turkosen Föreningsstämma i HSB Brf Turkosen Dag: Torsdagen den 26 maj Tid: Kl. 19:00 Plats: Föreningslokalen, Ormingeringen 54 (under tvättstugan) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordning 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens verksamhetsplanering enligt certifieringsregler 9. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsuppföljning 10. Certifieringsrevisorns utlåtande 11. Revisorernas berättelse 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 15. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra funktionärer i föreningen för kommande verksamhetsår 16. Beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda; exempelvis för förlorad arbetsförtjänst, bilersättning och telefonkostnader som uppkommit i samband med uppdraget 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 18. Val av revisor och suppleant 19. Val av valberedning 20. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter i HSB Stockholm ( = 4 st) 21. Övriga i kallelsen anmälda ärenden/motioner 21:1 Fler P-platser. 21:2 P-automaten skall ta kontokort 21:3 Ändra betalningssystemet; betalning mellan , Fritt på kvällar och helger. 21:4 Använda gatan som gästparkering med 3-timmars parkering med P-bricka 21:5 Pingisbord utomhus 21:6 Använd gräsmattan vid grillplatsen till Äventyrsbana 21:7 En studs-/ luftmatta i föreningen 21:8 Tak över portentréer 21:9 Tak över garageinfarterna 21:10 Ta fram en kalkyl över kostnad för att bygga fler våningsplan på husen 21:11 Anlägga vintergrön häck på baksidan av Ormingeringen 57 21:12 Sätta upp staket mot vägen på baksidan av Ormingeringen Avslutning av stämman 23. Övriga frågor och information VÄLKOMNA! STYRELSEN. 3

4 HSB Brf Turkosen ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Turkosen i Saltsjö-Boo ( ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2010 Fastigheter Föreningen äger fastigheterna Orminge 41:1 och 42:2. Dessa är byggda 1969 och renoverades 1992 då stammar byttes och trapphusen byggdes in. Av föreningens 258 lägenheter upplåts samtliga med bostadsrätt. Fastigheterna var under verksamhetsåret fullvärdesförsäkrade hos Trygg-Hansa. I försäkringen ingår momenten styrelseansvar samt försäkring mot ohyra. Stadgeenlig fastighetsbesiktning utförs kontinuerligt. En större genomgång genomfördes inför den årliga planeringskonferensen. Vid planeringskonferensen den 24/10 gjordes den årliga genomgången och revideringen av underhållsplanen. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma avhölls På stämman deltog 28 medlemmar. Föreningen hade vid årets slut 259 medlemmar varav HSB Stockholm är en medlem. Styrelse Fr.o.m Lennart Bergh Johan Filipsson Helena Trotzig Rolf Öhdén Bengt Persson Rose-Marie Olsson Robert Ahlqvist Stefan Hård Fr.o.m Lennart Bergh Johan Filipsson Helena Trotzig Rolf Öhdén Bengt Persson Rose-Marie Olsson Robert Ahlqvist Carina Björk Ordförande Ekonomiansvarig/ vice ordförande Sekreterare Ledamot HSB Ledamot Styrelsesuppleant Styrelsesuppleant Styrelsesuppleant Ordförande Ekonomiansvarig/ vice ordförande Sekreterare Ledamot HSB Ledamot Styrelsesuppleant Styrelsesuppleant Styrelsesuppleant 4

5 HSB Brf Turkosen I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Helena Trotzig, Rolf Öhdén, Rose-Marie Olsson, Robert Ahlqvist och Carina Björk. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 13 protokollförda sammanträden. Utöver ordinarie styrelsemöten träffas de olika arbetsgrupperna regelbundet samt vid behov. Projektgrupperna är tre till antalet och ansvarar för fastighet, ekonomi samt ute- och innemiljö. Till styrelsen har arvode om kronor utbetalats. Den totala arvodeskostnaden är kr, men i den posten ingår ett arvodesförskott på kr som regleras Revisor Revisor har varit Sune Olsson, som suppleant Björn Carlsson, båda valda vid föreningsstämman samt BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor. Valberedning Valberedning har varit Lizzie Lilja (sammankallande), Björn Carlsson och Elisabeth Persson- Grip. Verksamhetsansvariga Parkeringsansvarig: Lokalansvarig, flaggning: Källarförrådsansvarig: Nycklar Källsortering, grovsophus: Utemiljö, cykelförråd: AFF Jannecke Bergh AFF AFF Rolf Öhdén Robert Ahlqvist Carina Björk Gårdsvärdar, komposter, Webbmaster: Rose-Marie Olsson Rådgivande i TV- och bredbandsfrågor: Jörgen Städje Seniorföreningen: Björn Carlsson Gårdsvärdar Gårdsvärdar under verksamhetsåret har varit: Annika Klöfver Gård O-ringen Birgitta Wollin Gård O-ringen Christian Wallebom Gård O-ringen 48 Margareta Krouthén Gård O-ringen 49 Tomas Ek Gård O-ringen

6 HSB Brf Turkosen Rose-Marie Olsson Gård O-ringen Hanna Lingen Gård O-ringen Lynn Johansson Gård O-ringen 57 Simo Koivisto Gård O-ringen Anja Dahlberg Gård O-ringen Kompostvärdar Birgitta Wollin Komposten O-ringen 47 Rose-Marie Olsson Komposten O-ringen 52 Simo Koivisto Komposten O-ringen Göran Grumert Komposten O-ringen D Lägenheter och lokaler Av föreningens 258 medlemslägenheter har under året 19 stycken överlåtits; 6 st. 1 r o k 45 m2, 6 st 2 r o k 60 m2, 6 st 3-4 r o k 91 m2 samt 1 st 6 r o k 121,5 m2. I nedanstående tabell specificeras innehavet: I föreningen finns: 36 lägenheter om 1 r o k, 45 m2 80 lägenheter om 2 r o k, 60 m2 132 lägenheter om 3/4, 91 m2 10 lägenheter om 5/6 r o k, 121 m2 Föreningen innehar 17 hus, fyra tvättstugor, en föreningslokal och sex källsorteringshus samt ett grovsopshus. I byggnaderna finns 50 trapphus om totalt 1500 m2 samt 6 källare om totalt 1216 m2. Markytan uppgår till m2. Enligt taxeringsbeskedet är totalytan m2, varav m2 utgör lägenhetsyta. Taxeringsvärdet är kr för byggnaderna samt kr för mark, dvs. totalt kr. Bokfört värde är kr för byggnader samt kr för marken. På föreningens fastigheter finns 198 parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmar, 42 st av dessa är försedda med motorvärmare. 28 platser finns som gästparkering. Några platser används för korttidsupplåtese. Vidare har föreningen två moped- och motorcykelförråd. Samtliga gästplatser har administrerats av parkeringsansvarig AFF och övervakning utförs av QPark AB. Källarutrymmen Det finns sex källarutrymmen i föreningen där varje lägenhet disponerar ett förråd. Utöver detta finns extra förråd att hyra. Samtliga dessa är uthyrda. 6

7 HSB Brf Turkosen Cykelförråd Föreningen har förråd för cykelförvaring i källaren vid 60 A. Fritidslokal Föreningen har en fritidslokal på Ormingeringen 54. Kommande verksamhetsår kommer köket att få en upprustning. Bastun Bastu finns i tvättstugan på Ormingeringen 54 och fräschades upp förgående verksamhetsår. Övriga lokalfrågor I två av föreningens lägenheter bedrivs dagisverksamhet av föräldrakooperativet Snoken. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen köps in från HSB Stockholm. Teknisk förvaltning köps in från Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB - AFF i Nacka. Trappstädning och inre renhållning köps in från LB Städ AB. Information samt Studie- och Fritidsverksamhet Allmän information har hållits i anslutning till årsstämma. Turkosens ABC delas ut till alla nyinflyttade hushåll. Turkosens ABC innehåller en samlad och aktuell information vad gäller boendet i Turkosen. Turkosens informationsblad har getts ut med 4 nummer. Ansvariga för bladet har varit styrelsen. Information Styrelsen har haft ambitionen att förbättra informationsutbytet med medlemmarna och har under året fortsatt arbetet med att förbättra hemsidan. Domänen är och där finns all information kring föreningen. Turkosens Seniorförening Turkosens Seniorförening som bildades hösten 2007 har haft möte första onsdagen varje månad. Mötesverksamheten sker som regel i föreningslokalen, ibland har studiebesök genomförts på andra platser. 7

8 HSB Brf Turkosen Samarbetskommittén Samarbetskommittén mellan bostadsrättsföreningarna på Ormingeringen/Utövägen har haft kontinuerliga möten där bl. a energikostnaderna och andra frågor av gemensamt art diskuterats och beretts. Trädgårdsskötsel Under sommaren 2010 har en del av utemiljön skötts av sommararbetande ungdomar under ledning av AFF. Vi anser att föreningen uppnår flera saker med detta; - lägre kostnad för utemiljön - ger sommarjobb till ungdomar i föreningen - större ansvar och känsla bland ungdomar för föreningens områden Trädgårdsdagar Föreningen har fortsatt med trädgårdsdagar under vår och höst där föreningens medlemmar städat området, gjort i ordning planteringar, rensat källare, grillat korv samt haft möjlighet att få aktuell information från styrelsen mm. De flesta boende har utöver detta själva skött om utemiljön i anslutning till sitt boende. Varje gård disponerar ett trädgårdsförråd där utrustning för detta arbete förvaras. Ekonomi Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen fortsatt arbetet med att stärka föreningens ekonomi. Den ekonomiska målsättningen för föreningen som antogs vid förgående stämmor är att bygga upp likvida medel som motsvarar de medel som är avsatta i yttre fond. Den målsättningen har föreningen uppnått i och med att vi nu har likvida medel som motsvarar det kapital som är upptaget som fond för yttre underhåll. Styrelsen arbetar vidare med att stärka ekonomin så att föreningen kan klara kommande löpande och periodiska underhåll utan att behöva teckna nya stora lån. I detta mål ligger även att minska den totala lånebilden genom att lösa ut lån när så är möjligt. Det ekonomiska läget innebär vidare att styrelsen ändrade den planerade budgeterade höjning av avgifterna fr.o.m. 1/ med 2 % till 0 %, dvs. oförändrade avgifter för det kommande året. Detta innebär att vi klarat 2010 och planerar att klara 2011 utan avgiftshöjning. 8

9 HSB Brf Turkosen Resultat och ställning Verksamhetsår Nettoomsättning tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finasiella poster tkr Balansomslutning tkr Avgifts- och hyresbortfall % 0,17 0,12 0,12 0,05 0,00 Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Fond för yttre underhåll, tkr Avgifter och hyror Avgifterna höjdes per med 1 %. Efter höjning med 1 % uppgår den genomsnittliga årsavgiftsnivån för bostäder till 692: - per kvm. För verksamhetsår 2011 är avgiften oförändrad, dvs styrelsen har beslutat att inte höja avgiften. Certifiering Styrelsen har uppnått HSB certifiering, certifieringen gäller för verksamhetsåren Certifieringen omfattar kontroll av styrelsens kunskap, fastighetens underhåll, ekonomi samt en utomstående granskning av styrelsens antagande. Samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen har genomgått olika kurser hos HSB samt gjort kunskapstest. Underhållsplanen har uppdaterats i samband med styrelsens årliga planeringskonferens, likaså fastställdes då budget för Väsentliga händelser under året Ombyggnad och underhåll Föreningen har en 20-årig underhållsplan vilken under året har uppdaterats. Under året har ett fortsatt stort arbete genomförts när det gäller våra byggnader och mark denna period har vi arbetat vidare med marken på baksidorna av fastigheterna i form av markdränering, vattenavrinning, borttagning av växtlighet mot fasad mm. Vidare har föreningen tagit bort träd, buskar mm som haft negativ inverkan på mark och fasad. 9

10 HSB Brf Turkosen Under verksamhetsåret har föreningen fullföljt det påbörjade arbetet med en kartläggning av hela lägenhetsbeståendet. Avsikten var att få en bild över underhållsbehov. Tack vare utvecklingen på räntemarknaden har föreningen kunnat satsa på mer åtgärder när det gäller underhåll av fastigheter och mark än vad som först lagts i budgeten för Energi och värme Den energianalys och stora arbete som föreningen lade ner kring energifrågor under 2009 och 2010 ledde till ett beslut om att byta ut undercentralen för värmen, byta ut samtliga ventiler och montera termostater i lägenheterna samt trimma in flödet. Detta är ett arbete som fortfarande pågår då leverantören haft stora problem med att få till en jämn temperatur och flöde i hela föreningen. Vidare är det så att det blir en del förseningar pga av att boende inte ser till att alla lägenheter är tillgängliga trots information om detta. Vidare har föreningen gjort en lönsamhetsbedömning av fönsterbyte. Ventilation Under verksamhetsåret har föreningen gjort klart arbetet med ventilationen i fastigheterna. Samtliga lägenheter har setts över och felaktiga fläkt- och ventilationsutrustningar har bytts ut. Snörenhållning Både vintern 2009/2010 och 2010/2011 fick vi mycket snö vilket nog inte undgått någon. Det har inneburit kraftigt ökade kostnader för snöröjningen för verksamhetsår I budgeten var det avsatt kr för snöröjningen kostnaden blev drygt kr. Totala kostnaden blev dock ännu större eftersom föreningen har en del snöröjningskostnad inbakad i den fasta förvaltningskostnaden. Tak Under verksamhetsåret gjordes arbetet med samtliga tak, som påbörjades 2009, färdigt. Det var främst rengöring och målning. Förväntad framtida utveckling Budget för år 2011 Budgeten visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på kr, varav kr utgör 2011 års avsättning till respektive kr uttag ur underhållsfond. Framtida underhåll Föreningen har under de sju senaste åren satsat på renovering av fasadytor och fogar, markarbeten, tak, energianalys, ventilation och värme (byte av undercentral). Den satsning föreningen gör det kommande året avser en fortsatt satsning på yttre miljön samt åtgärder för att minska energikostnaderna. Enligt den årliga genomgången räknar styrelsen med att föreningen kommer att ha normala kostnader för periodiskt underhåll på fastigheterna de närmaste åren. 10

11 HSB Brf Turkosen Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande del av årets periodiska kostnad Överföring till Fond för yttre underhåll Balanserat resultat Ytterligare upplysningar gällande föreningens ekonomiska resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Slutord Årets stora satsning har varit energiåtgärder, dels i form av intrimning av ventilationen och dels byte av undercentral och termostater. Det sistnämnda ett arbete som delvis kommer att fortsätta under Vidare kommer föreningen att fortsätta arbetet med energianalyser för att dämpa framtida kostnadsökningar. Vi ser med tillförsikt framåt mot det kommande verksamhetsåret. Saltsjö-Boo Styrelsen Brf Turkosen 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 HSB Brf Turkosen HSB Certifiering Verksamhetsplanering för Styrelsen Som HSB-certifierad bostadsrättsförening ger styrelsen viktig skriftlig information till delägare/medlemmar, vilken redovisar styrelsens planering av ekonomi och förvaltning. För att kunna lämna information arbetar styrelsen med en långsiktig underhållsplan och en ekonomisk framtidsprognos. Dessutom gör styrelsen ett kunskapstest på ämnena bostadsrätt, långsiktigt fastighetsägande och föreningsarbete. Mer information i en HSB-certifierad bostadsrättsförening Som HSB-certifierade bostadsrättsförening innehåller vår årsredovisning inte enbart vad som hänt ekonomiskt under bokföringsåret. Redovisningen ger även skriftlig information om aktuella planer för underhållsåtgärder och nyinvesteringar fem år framåt. Styrelsen gör en ekonomisk prognos för de närmsta fem åren där intäkter och kostnader beräknas för att kunna planera verksamheten och avgiftsförändringen. Dessa underlag granskas även av vår revisor som är godkänd av HSB Riksförbund som Certifieringsrevisor. Certifikat Vi har erhållit ett Certifikat som sträcker sig till som innebär att vi uppfyller HSB:s krav på HSB Certifierade bostadsrättsföreningar. Planerade månadsavgifter Styrelsen beräknar kommande års avgiftsförändringar Avgiftsförändring 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % Underlag för ekonomisk prognos Grundunderlag Nuvarande kostnader Befintliga lån (Specificeras i årsredovisningens noter) Styrelsens strategi och planering för föreningens förvaltning Underhållsplan som visar vilket år planerat underhåll och nyinvesteringar bör utföras. Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta. (Underhållsåtgärder redovisas på sidan Planerat underhåll och nyinvesteringar.) 12 2

23 HSB Brf Turkosen Antaganden för prognos eller kalkyl (Redovisas på sidan Antagen kostnadsutveckling.) Låneränta Intäktsräntor Kostnadsutveckling på övriga kostnader Beräkningar Prognosen har skapats i kalkylprogram HSB Stockholm är styrelsen behjälplig när det gäller att ta fram underlag för ekonomisk prognos Planerat underhåll och nyinvesteringar Beräknade kostnader för underhåll och nyinvesteringar som skall betalas med egna medel. År Större underhåll och nyinvesteringar under året Kostnad i kr 2011 P-platser; motorvärmare - byte Undercentral, ventiler och termostater (påbörjat 2010) Föreningslokal; byte undertak, målning, byte kök Avloppsrör; Krypgrunder Husgrunder; betong lagning Tak; innertak trapphus Målning undercentral och lokal utsida Garage Asfaltsytor; lagning Byte av lås/trycke källsorteringshus/mopedförråd Markarbeten/gårdsförråd Byte Durgoventiler Betongkantstöd//Träkantstöd/stödmur Glasfasad trapphus Byte fogar stosar (kan ev utgå då vi byter stosar på tak 2010) Balkongfronter; målning Entréer/trapphus/dörrar; målning Piskställning; byte Vindskivor; byte Lekplatser; lekutrustning, leksand mm Balkonger; Skärmtak och hållare Trapphus; dörr målning Gräsytor Vindskivor; byte Trapphus målning Låscylindrar; byte allmänna utrymmen Vindskivor; byte Ventilation; OVK Planteringsytor Trapphus; golv slipning Torkskåp; byte

24 HSB Brf Turkosen Uppgifter om underhållsplaneringen X X X X Vid den årliga fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av AFF i Nacka AB. Underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar samt alla installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. Protokoll har förts vid fastighetsbesiktningen. Fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. Antagen kostnadsutveckling Uppskattade låneräntor på nya eller omsatta lån Låneränta på lån med bunden ränta 4 % 4,2 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % Låneränta på lån med rörlig ränta 3,5 % 3,5 % 3,8 % 3,8 % 4 % Specificerade bindningstider och räntor för föreningens lån finns i separat not i årsredovisningen. Uppskattade intäkts och kostnadsförändringar Uppräkning i % Hyresintäkter (parkering) 0 % 15 % 0 % 0 % 15 % Driftskostnader - uppvärmning, el, vatten 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Övrig driftskostnad 2 % 2 % 2 % 2 % 2 5 Fastighetsskatt/ Kommunal fastighetsavg. 1, , , , ,06458 Uppskattad medelinkomstränta Inlåningskonto / placering Placeringskonto 1,5 % 1,75 % 2 % 2 % 2 % Specialinlåning 3 % 3 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 24

25 HSB Brf Turkosen Uppföljning Underhåll och nyinvesteringar Åtgärder som tillkommit, senarelagts eller uteslutits i förhållande till Verksamhetsplaneringen från föregående år Åtgärd (T) (S) (U) (Tillk) Skäl till förändringen Undercentral + ventil/termostater T Modernisering, bättre funktion Värmekulvertar; byte S Byte senarelagt pga bra skick Ledningspaket VSD, nedstigningsbrunnar mm S Byte senarelagt pga bra skick (T) = Tidigarelagts, (S) = Senarelagts, (U) = Uteslutits, (Tillk)= Tillkommit Information till delägarna Styrelsens ekonomiska planering Ränteförändringar på omförhandlade lån samt information om nytecknade lån Ny Omsättnings- Tidigare Ny Långivare Lånebelopp bindningsform datum ränta ränta (bunden/rörlig) Stadshypotek ,33 2,5 Bunden 3 mån Stadshypotek ,25 Rörlig Stadshypotek ,06 Bunden (2 år) Stadshypotek ,80 Bunden (3 år) Swedbank ,79 Bunden (9 år) Swedbank ,79 Bunden (10 år) Föreningens fastigheter Byggår Antal lägenheter Area bostäder Area lokaler m m2 25

26 HSB Brf Turkosen Redovisning av kunskapstest för styrelseledamöter X I Brf Turkosens styrelse har samtliga styrelseledamöter gjort godkänd kunskapstest Redovisning av föreskriven information har lämnats till delägarna* X X X X Skriftlig medlemsinformation enligt krav delas ut till delägarna. Introduktion av nya medlemmar sker vid inflyttning och i samband härmed överlämnas en informationsskrift Turkosens ABC. Skriftlig information lämnas till medlemmarna minst två gånger om året. Turkosenbladet ges ut fyra gånger per år och delas ut till alla hushåll. Medlemsinformation - utöver föreningsstämma - gavs i samband med korvgrillning vid föreningens årliga vår- respektive höststäddag. 26

27 Motioner till årsstämman 26 maj 2011 Motion nr 1 Min upplevelse är att det ibland är få P-platser. Mitt förslag är att vi tar bort buskarna och stenmuren vid nuvarande parkering. Då får vi till fler platser samt att besökande bilar slipper riskera skrapmärken av stenmuren. Platserna närmast stängslet är dessutom alldeles för smala. / Lena Eliasson, 61 D Styrelsen svar och förslag Totala behovet kräver inte någon utbyggnad av antalet parkeringsplatser. Styrelsen yrkar avslag på motionen. Motion nr 2 Se till att P-automaten tar kontokort. / Lena Eliasson, 61 D Styrelsen svar och förslag Frågan undersöks med Q-park. Enligt tidigare uppgift kommer då avgiften att fördubblas. Styrelsen yrkar avslag på motionen Motion nr 3 Ändra betalningssystemet så att det blir som i stan. Alltså betalning mellan Fritt på kvällar och helger. Det ska vara lätt för våra vänner att besöka oss. Nu är det besvärligt då det är få platser plus att man behöver kontanter. Alla har inte det nu för tiden. / Lena Eliasson, 61 D Styrelsen svar och förslag Styrelsen yrkar avslag med hänvisning till felaktigt nyttjande, t ex att boende som har annan p-plats stället då tar upp en gästplats. Motion nr 4 Fråga kommunen om vi kan använda gatan som gästparkering med 3-timmars parkering med P- bricka som vi har i centrum. / lena Eliasson, 61 D Styrelsen svar och förslag Parkeringsförbud råder redan. Detta är kommunens väg och zonparkeringsförbud råder redan. Motion nr 5 Pingisbord utomhus. Det vore trevligt om vi hade fler saker att erbjuda för våra ungdomar. Det bästa är ju när vi har dem "hemma på gårn". Det är enklare att spela om man slipper hämta en nyckel för att kunna spela (som de behöver göra idag). / Lena Eliasson, 61 D

28 Styrelsens svar och förslag: Styrelsen yrkar avslag i frågan. Vi hänvisar till idrotts- och lekplatser i närområdet Motion nr 6 Använd gräsmattan vid grillplatsen (där vi får korv på städdagarna) till en äventyrsbana. Kanske en hängbana eller annat som lockar ungdomarna, de mellan / Lena Eliasson, 61 D Styrelsens svar och förslag: Styrelsen yrkar avslag på motionen. Detta är en ansvarsfråga och lekplatser med liknande utrustning finns i närområdet. Att ha en sådan medför årliga besiktningskostnader. Motion nr 7 En studs- luftmatta. Jag har själv försökt med studsmatta men den har gått sönder. Det tror jag främst har berott på att den varit obevakad. En studsmatta på gräsmatta mellan husen skulle klara sig betydligt bättre. Det finns bra mattor(danmark har) som ligger direkt på marken. Alltså ingen fallhöjd. De finns i olika storlekar på offentliga platser. Apropå ansvarsbiten så finns det lösningar, som har gått att läsa om i HSB-tidningen. Jag tror det skulle vara jätteuppskattat med en studsmatta, inte bara för barnen utan för alla åldrar. Vi har fler gräsmattor där den skulle kunna ligga. / Lena Eliasson, 61 D Styrelsens svar och förslag: Styrelsen yrkar avslag på motionen. Studsmattan kan ej hållas bevakad. Vi hänvisar även till underhåll, ansvar, skaderisk, besiktningskostnader mm. Motion nr 8 Tak över våra portentréer skulle vara väldigt trevligt. Det har även husen mellan oss och centrum. / Lena Eliasson, 61 D Styrelsens svar och förslag: Styrelsen yrkar avslag på motionen. Detta är en kostnadsfråga. Motion nr 9 Tak över våra garageinfarter, så att man kan stå torr när man ska öppna och stänga även när det regnar / Lena Eliasson, 61 D Styrelsens svar och förslag Styrelsen yrkar avslag på motionen. Detta är en kostnadsfråga.

29 Motion nr 10 Kan vi få ner våra hyror alternativt få mer resurser till att göra saker om vi bodde fler i föreningen? Går det t ex att bygga på en eller flera våningar på en del av husen? Vore intressant att se en kalkyl på vad det skulle innebära. Mitt nionde förslag är alltså att styrelsen tillsammans med AFF tar fram kalkyl på vad det skulle kosta att bygga på ett eller flera våningsplan på en del av husen. / Lena Eliasson, 61 D Styrelsens svar och förslag: Styrelsen yrkar avslag i frågan då vi anser att särdragen i föreningen med låga hus och ljusa gårdar är speciella. Motion nr 11 Ärende: Vintergrön häck baksidan Ormingeringen 57 Hej, vi bostadsrättsinnehavare på Ormingeringen 57 har en önskan att få en vintergrön häck utmed hela baksidan med förslaget Rhododendron som är relativt lättskött. Som det är idag är det bara en enda hundtoalett och det känns inte så kul. Vi önskar få en häck som gränsar av och gör det möjligt att utnyttja baksidan så att vi kan ha bord och stolar och sitta där i solen på em/kvällen. Även plantera blommor och dyl vackert. Detta skulle bli ett lyft för hela området och säkert höja värdet på lägenheterna också. / Hanna i 56C och Lynn i 57 B Styrelsen svar och förslag Gårdsvärdarna får tillsammans med de boende i nr 57 ta fram förslag och kostnadsberäkning för ev. förbättring av baksidan av hus 57. Motion nr 12 Ärende: Staket till baksidan bakom längan Ormingeringen 55 mot busshållplats Korsöstigen. Vi är flera barnfamiljer som ser det som ytterst viktigt ur säkerhetssynpunkt att vi får upp ett staket på denna baksida snarast möjligt. Baksidan är en härlig plats för våra barn att leka på men känns inte alls säker då den mynnar ut mot hårt trafikerad bilväg samt infart mot området. Vi ser därför att föreningen tar detta på största allvar och ser det som en proioritet innan olyckan är framme. Önskemålet är att staketet går längs hela bilvägen och ner mot Ormingeringen 55a. Säkert kan man göra en bra lösning med en sluss för genomgång så staketet inte hindrar förbiasserande till och från busshållplatsen. Bifogat finner ni en karta med markering på hur vi ser att staketet skulle öka säkerheten. I återkopplingen från föreningen gällande ärendet önskar vi även ett besked om tidsomfattningen. / Helene Ekdahl och Magnus Wendelius, 55B Styrelsens svar och förslag Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering till stor kostnad, ca totalt inkl. nät, stolpar och eventuellt grindar. Därefter tillkommer underhållskostnader löpande. Staketet hindrar heller ej barn från att springa ut på vägen via områdets in/ utfart.

30

31 FULLMAKT HSB Brf Turkosen På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten skall företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud. Medtag legitimation. Ort Datum Fullmakt för Att företräda: ( namn på bostadsrättshavaren) Lägenhetsnummer: Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning Fullmakten behöver ej vara bevittnad.

HSB brf Eriksfält i Malmö

HSB brf Eriksfält i Malmö HSB brf Eriksfält i Malmö Årsredovisning 1/9 2008 31/8 2009 Kallelse och dagordning Medlemmarna i bostadsrättsföreningen HSB Brf Eriksfält kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 18

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Römö i Stockholm År 2011-2015 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2009/03B 1 Innehållsförteckning HSB

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

HSB Certifiering Verksamhetsplanering

HSB Certifiering Verksamhetsplanering HSB-Certifiering HSB Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Brf Volten i Täby År 2009-2013 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Gasellen i Linköping År 2015-2019 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Skölden i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2010 31/12 2010 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2010 31/12 2010 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2010 31/12 2010 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Lagmannen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Domaren kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ http://hotpot.se/forum HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Lindeborg i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ HSB Bostadsrättsförening DOMAREN i Malmö Anmälan till måltiden i samband med Föreningsstämman måndagen den 12 maj Europaporten,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF ERIKSFÄLT I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF ERIKSFÄLT I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF ERIKSFÄLT I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Eriksfält i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

HSB brf Elisetorp i Arlöv

HSB brf Elisetorp i Arlöv HSB brf Elisetorp i Arlöv Årsredovisning 1/9 2007 31/8 2008 Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Elisetorp i Arlöv kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 25

Läs mer

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Org Nr: 714000-1970 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D.

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D. Innehåll I. Dagordning II. III. Verksamhetsplanering Årsredovisning A. Förvaltningsberättelse B. Resultaträkning C. Balansräkning D. Kassaflödesanalys E. Noter F. Kostnadsfördelning IV. Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING RSREDOVISNING CH VERKSAMHETSPLANERING. BRF Duvhöken 1/5 2013 30/4 2014 HSB

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING RSREDOVISNING CH VERKSAMHETSPLANERING. BRF Duvhöken 1/5 2013 30/4 2014 HSB ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING RSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF Duvhöken CH VERKSAMHETSPLANERING /5 2013 I MALMÖ 30/4 2014 SB HSB BRF DUVHÖKEN I MALMÖ 746000-5791 Kallelse Medlemmarna

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 ÅRSREDOVISNING 2003 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

HSB brf Skogsmården i Malmö

HSB brf Skogsmården i Malmö HSB brf Skogsmården i Malmö Årsredovisning 1/9 2006 31/8 2007 http://hotpot.se/forum Kallelse Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Skogsmården kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2005 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 715200-1090 (org nummer) RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01- - 2014-12-31 Styrelsen för bostadsrättföreningen Muraren nr 1 (org nummer 715200-1090) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal HSB Bostadsrättsförening Pålsundet Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed

Läs mer

Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00

Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00 Kallelse Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00 Lokal: St Mikaels kyrka Dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-6 Övrig information... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9-10 Kassaflödesanalys... 11 Redovisningsprinciper,

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Brf ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Byggnationen i Brf Gunilla utfördes av I Sjölanders Byggnads AB. Produktionskostnaden inklusive kostnader för tomt, lagfart, trädgårdsanläggning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

HSB:s Brf Lindeborg i Malmö. Årsredovisning 1/9 2005 31/8 2006

HSB:s Brf Lindeborg i Malmö. Årsredovisning 1/9 2005 31/8 2006 HSB:s Brf Lindeborg i Malmö Årsredovisning 1/9 2005 31/8 2006 Unik granskad prognos för de närmaste årens höjningar av månadsavgiften finns på baksidan. Kallelse Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ENSKIFTESHAGEN I MALMÖ Kallelse Medlemmarna i HSB;s bostadsrättsförening Enskifteshagen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndag 3 februari 2014 kl

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Kallelse. Dagordning

Kallelse. Dagordning Kallelse Medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus 3 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl 19.00. Lokal: Föreningslokalen i källaren Bellevuevägen 6 C

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Tid: Lördag den 16 maj kl. 10.00 Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande vid stämman 4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014 VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014 Nuvarande styrelse 2013/2014 Anna Lena Centing Nils Hallén Sandra Garcia Malin Schmidt Ingmar Neveus Sam Parvaneh Nya medlemmar Josefin Johansson och

Läs mer

HSB brf Bollebygd i Malmö

HSB brf Bollebygd i Malmö HSB brf Bollebygd i Malmö http://hotpot.se/forum Årsredovisning 1/1 2007 31/12 2007 Kallelse Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Bollebygd kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

På den ordinarie föreningsstämman den 13 maj 2014 fick styrelsen följande sammansättning

På den ordinarie föreningsstämman den 13 maj 2014 fick styrelsen följande sammansättning ÅRSREDOVISNING Org. nr 712800-0267 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAGEN Styrelsen för Brf Hagen får härmed avge årsredovisning för år 2014. Styrelseledamöter och revisorer På den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Brf Agersö Årsredovisning för 2004

Brf Agersö Årsredovisning för 2004 Brf Agersö Årsredovisning för 2004 HSB Bostadsrättsföreningen Agersö Ringstedsgatan 19 164 48 KISTA Org nr 716416-3862 Maj 2005 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Agersö i Stockholm kallas

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Loke NYTT NR 4, APRIL 2012 MEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE. Kundtjänst/felanmälan: felanmalan@brfloke.se

Loke NYTT NR 4, APRIL 2012 MEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE. Kundtjänst/felanmälan: felanmalan@brfloke.se NR 4, APRIL 2012 Loke NYTT MEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE Kallelse till BRF Lokes föreningsstämma 2012 Detta nummer innehåller en kallelse till årets föreningsstämma. Missa inte

Läs mer

ÅRSREDOVISNING avseende 2011

ÅRSREDOVISNING avseende 2011 1(7) Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 Stockholm ÅRSREDOVISNING avseende 2011 Verksamhetsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31, föreningens 69:e

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - ( ' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse 2013-01-01 - Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning.

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning. ÅRSREDOVISNING 2013 Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2014-03-28 Tid: Fredagen den 25 april 2014 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013

Årsredovisning 2012 2013 Årsredovisning 2012 2013 HSBs Bostadsrättsförening Krönet Göteborg DAGORDNING: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Bostadsföreningen Hemfrid UPA 746000-1584 Personligt meddelande till alla medlemmar i Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. Kallelse till årsmöte 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00-20.00 Plats:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer