Förslag till. Nationell plan för transportsystemet Generaldirektörernas förslag till trafikverkens styrelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till. Nationell plan för transportsystemet 2010-2021. Generaldirektörernas förslag till trafikverkens styrelser"

Transkript

1 RAPPORT 1(242) Datum: Generaldirektörernas förslag till trafikverkens styrelser Förslag till Nationell plan för transportsystemet

2 2(242) Innehållsförteckning Förord... 8 DEL 1 Bakgrund för planeringen Framtagande av planen Regeringens direktiv Vad planeras och i vilket plandokument Uppdragets genomförande Arbetets genomförande till och med föreliggande version av planen Inventering av riksintressen Kvalitetssäkring av planen Systematisk hantering av osäkerhet och risk i planen Anläggningskostnadskalkyler och osäkerhet Samhällsekonomisk kalkyl och osäkerhet Riskreducerande åtgärder för befintliga anläggningar på grund av klimatförändringarna Transportsystemets utveckling Dagens infrastruktur Antaganden om framtiden Klimatstyrmedel Övriga förutsättningar Persontrafikens utveckling Alla trafikslag Regional kollektivtrafik Resärenden Kvinnors och mäns resvanor och värderingar Utveckling regionalt Godstrafikens utveckling Alla trafikslag Transportmönster Lastbilstrafik Prognos för koldioxidutsläpp Ett internationellt perspektiv Förhållanden utanför landets gränser påverkar det svenska transportsystemet Sverige är starkt internationellt beroende EU fokuserar på klimat och effektivitet för att främja hållbar tillväxt Sammanhängande transportsystem i Sverige, Norge, Finland och Danmark Omvärldsförutsättningarna återspeglas i Nationell plan för Transportsystemet Utgångspunkter... 42

3 3(242) 4.1. Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt De transportpolitiska målen Klimatförändring och sårbarhet Systemanalyser Regionala systemanalyser samt nationella gods- och persontransportanalyser Sammanvägd nationell systemanalys Trafikstyrning och intelligenta transporter Höghastighetsbanor i Sverige Vägledande prioriteringar Regeringens utgångspunkter och prioriteringar Trafikverkens prioriteringsgrunder för Drift/Underhåll/Bärighet Trafikverkens sammanvägning av prioriteringsgrunderna för utveckling Transportpolitiska mål och infrastrukturpropositionen Anpassning till Budgetrestriktioner Fyrstegsprincipen Regionala systemanalyser och näringslivets behov Samhällsekonomisk lönsamhet/samlad effektbedömning Medfinansiering Önskvärda funktioner och identifierade brister i transportsystemet Önskvärda funktioner i transportsystemet Brister utifrån önskvärda funktioner Förutsättningar/strategier och brister kopplat till transportpolitiska mål Förutsättningar/strategier för tillgänglighet Förutsättningar/strategier för säkerhet, miljö och hälsa Forskning och utveckling Arkitektur och utformning Strategiskt nät för långväga gods Stråk för långväga gods Noder för långväga gods Trafikslagsövergripande strategi för långväga godstransporter DEL 2 Åtgärdsplan Ekonomiska förutsättningar Väg: drift, underhåll, bärighet och enskilda vägar Fördelning av utvecklingsramen i tre nivåer Tillkommande medel genom medfinansiering Medel för tillkommande behov

4 4(242) 8.5. Riskreserv Forskning, utveckling och demonstration (FUD) Drift av icke statliga flygplatser Nytt hastighetssystem på väg Utveckling av ett nationellt nät för personer med funktionsnedsättning Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet Utgångspunkter för drift och underhållsstrategier Leveranskvaliteter Leveranskvalitet på vägnätet Vägtyper Mål för leveranskvalitet Leveranskvalitet på järnvägsnätet Bantyper Leveranskvalitet Mål för leveranskvalitet Ett långsiktigt hållbart väg- och järnvägsnät Väg- och järnvägskapitalet Miljöpåverkan från vägar och järnvägar Samhällsnytta grund för prioriteringar Samhällsekonomiska beräkningar för vägnätet Samhällsekonomiska beräkningar för järnvägsnätet Kriterier för prioriteringar Planering vid resursbrist Satsningar i vägnätet för att nå målen Planeringsram för drift och underhåll Bärighetssatsningar Andra särskilda satsningar Planen i siffror Satsningar i järnvägsnätet för att nå målen Planeringsram för drift och underhåll Behov av satsningar för att kort- och långsiktigt nå uppsatta mål och krav Förslag till satsningar med konsekvensbeskrivning Enskilda vägar Lågtrafikerade banor Inriktningen för sektorsverksamheten i Banverket och Vägverket Huvudinriktning under perioden Samverkan för hållbar samhällsutveckling Samverkan med aktörer för effektivare personresor

5 5(242) Samverkan med aktörer för effektivare godstransporter Åtgärdsområden inklusive sektorsåtgärder i Banverket och Vägverket Nytta och omfattning Sektorsåtgärder Samverkan för hållbar samhällsutveckling Samverkan med aktörer för effektivare personresor Samverkan med aktörer för effektivare godstransporter Annan viktig verksamhet Miljöinvesteringar för att begränsa transportsystemets miljöpåverkan Buller Landskap Vatten Förorenade områden Tätorter Trimning och effektivisering av transportsystemet för tillväxt och klimat Ökad andel cykelresor Ökat kollektivtrafikresande Ett transportsystem som är säkert att färdas och vistas i Förstärkt kraftförsörjning till järnvägssystemet Ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter mellan trafikslagen Ökad kapacitet och höjd kvalitet i transportsystemet Investeringar Investeringar i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Pågående investeringar, närtidssatsning och särskilt utpekade objekt Ytterligare investeringar i ramnivån Investeringar som tillkommer vid en 15 procent högre ramnivå Kvarstående större investeringsbehov efter genomförd plan enligt högre ramnivå Investeringar i Dalarna och Gävleborg Pågående investeringar, närtidssatsning och särskilt utpekade objekt Ytterligare investeringar i ramnivån Investeringar som tillkommer vid en 15 procent högre ramnivå Kvarstående större brister Investeringar i Stockholm, Mälardalen och Gotland Pågående investeringar, närtidssatsning och särskilt utpekade objekt Ytterligare investeringar i ramnivån Investeringar som tillkommer vid en 15 procent högre ramnivå Kvarstående större investeringsbehov efter genomförd plan enligt högre ramnivå Investeringar i Värmland, Västra Götaland och Halland Pågående investeringar, närtidssatsning och särskilt utpekade objekt Ytterligare investeringar i ramnivån Investeringar som tillkommer vid en 15 procent högre ramnivå Kvarstående större investeringsbehov efter genomförd plan enligt högre ramnivå Investeringar i Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Östergötland Pågående investeringar, närtidssatsning och särskilt utpekade objekt Ytterligare investeringar i ramnivån

6 6(242) Investeringar som tillkommer vid en 15 procent högre ramnivå Kvarstående större investeringsbehov efter genomförd plan enligt högre ramnivå Investeringar i Skåne Pågående investeringar, närtidssatsning och särskilt utpekade objekt Ytterligare investeringar i ramnivån Investeringar som tillkommer vid en 15 procent högre ramnivå Kvarstående större investeringsbehov efter genomförd plan enligt högre ramnivå Åtgärder längs föreslaget nät för långväga gods Åtgärder för att påverka transportbehov, valet av transportsätt och ett effektivare utnyttjande av nätet Drift och underhåll av de utpekade stråken Mindre förbättringsåtgärder i utpekat nät Namngivna investeringsobjekt på utpekat nät Luftfart Utbyggd infrastruktur i norr Trafikutvecklingen i Mellansverige Södra Sverige utvecklar flygfrakten Försämrad lönsamhet i flygplatssystemet Sjöfart Farledsinvesteringar Drift och underhåll inklusive isbrytning Lotsning Sektors- och myndighetsuppgifter Övrig verksamhet Investeringsplaner i hamnarna DEL 3 Effekter av planen Samlad effektbedömning Planens påverkan Påverkan på personresandet Övergripande måluppfyllelse Samhällsekonomisk effektivitet Nyttofördelning för investeringsobjekten Tillväxteffekter utöver effekterna i kalkylen Tillväxt i hela landet Funktionsmål tillgänglighet Medborgarnas resor

7 7(242) Kvaliteten för näringslivets transporter Ett jämställt samhälle Personer med funktionsnedsättning Barns tillgänglighet Hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa Säkerhet Klimatpåverkan Övriga miljökvalitetsmål Nyttornas fördelning under planperioden Löpande identifiering och prioritering av åtgärder Figurförteckning Tabellförteckning Bilaga 1 Mål från propositioner, systemanalyser, regleringsbrev och instruktioner240 Bilaga 2a Kostnader per objekt Bilaga 2b Prioriterad åtgärdslista Bilaga 2c Effekter per objekt Bilaga 2d Ej prioriterade projekt Bilaga 3 Kvalitetssäkringsprocessen Bilaga 4 Direktivet Bilaga 5 - Trafikalstringstal Bilaga 6 Statlig medfinansiering till spårfordon Bilaga 7 - Utveckling av ett nationellt nät för personer med funktionsnedsättning 240 Bilaga 8 - Kostnadskontroll och effektivisering vid genomförandet av åtgärder Underlagsrapporter Nationell plan för transportsystemet Underlagsrapporter Nationell plan för transportsystemet Trafikverkens underlagsrapporter till regeringen 1 september Trafikverkens kommande rapporter till regeringen 15 december Trafikverkens övriga underlagsrapporter (länkas digitalt) Andra relevanta underlag (länkas digitalt)

8 8(242) Förord Transporter har inget egenvärde, utan är ett medel för att uppnå hållbar utveckling och tillväxt. Det är svårt att tänka sig ett Sverige utan kommunikationer. Det är för medborgarnas och näringslivets behov som vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar finns. Vår utgångspunkt i arbetet med den nationella transportplanen har varit att människors liv och företagens verksamhet ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ökad tillväxt och fler människor i arbete Vår övergripande ambition har varit att effekten av åtgärderna som nu föreslås ska underlätta vardagen för den som använder eller på annat sätt påverkas av transportsystemet. Åtgärderna påverkar tillväxt och konkurrenskraft i hela landet. De ger utrymme för en ökad efterfrågan på transporter och bidrar till ett väl fungerande transportsystem. Den sammanhållna trafikslagsövergripande planen leder till ett förbättrat, mer samverkande transportsystem samt bidrar till att öka sysselsättningsgraden i samhället och skapa fler och växande företag. Den enskilda företagaren som väntar leveranser från underleverantörer eller ska skicka färdiga produkter till kund har inte transportsystemet i tankarna. Likväl är transportsystemet nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Utvecklingen av det svenska näringslivet och samhällsbyggandet är intimt sammankopplad med utvecklingen av landets kommunikationer. Byggandet av infrastruktur har bidragit till välfärden allt från de första kanalerna och järnvägarna, telegraf- och telefonförbindelserna till utvecklingen av vägar, flyg och internet. Att utveckla transportsystem är att utveckla samhället och det ska ske i nära samverkan med övrig samhällsplanering som planering av bostäder, handel och inte minst företagsetablering. Kompetens för samverkan med transportsystemets användare är central för ett effektivt och hållbart transportsystem. Trafikverkens samlade bedömning är att planförslaget bidrar till målet att medborgarnas resor ska förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. I regeringens uppdrag till trafikverken om att upprätta ett gemensamt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan ligger att transportsystemet ska utvecklas så att tillväxten stöds. De transportpolitiska målen har varit ledstjärna i arbetet tillsammans med vår ambition att skapa en väl fungerande lösning för hela resan eller transporten. Det ska dels ske genom att hela reskedjan och transporten blir samordnad och anpassad till användarnas behov och dels genom att möjliggöra effektivare resor så att arbetsmarknadsregionerna för både kvinnor och män vidgas. Det kräver i sin tur att infrastrukturen vårdas med ökande satsningar på drift, underhåll och bärighet, att akuta flaskhalsar försvinner och tillgängligheten förbättras. Klimatsäkring nu och för framtiden Klimatförändringarna ställer krav på att minska förbrukningen av fossila bränslen, på att transporterna måste vara resurseffektiva och säkra samt att samhället organiseras så människor och gods når sina destinationer så transportsnålt som möjligt. Andra negativa effekter, som till exempel buller, utsläpp

9 9(242) av kväveoxider och hälsofarliga partiklar, intrång och barriäreffekter behöver också minimeras. Det är därför viktigt att trafikslagen samverkar och kompletterar varandra så att de minst miljöbelastande alternativen blir praktiskt tillgängliga och kan utnyttjas maximalt. Det leder också till synergieffekter som ökar samhällsnyttan av infrastruktursatsningarna. Infrastrukturen behöver också säkras för att klara ras, översvämningar och andra befarade effekter av klimatförändringarna. Ett trafikslagsövergripande perspektiv Det trafikslagsövergripande perspektivet i planeringen har visat sig ha stora fördelar. Det har främjat en konstruktiv diskussion, utan trafikslagsspecifika särintressen, i den öppna planeringsprocess som bedrivits samordnat av trafikverken gentemot de regionala aktörerna, kommunerna och näringslivet. Processen har lagt en grund för fördjupat samarbete och ett nytt ansvarstagande genom gemensamma finansieringslösningar. Vi hoppas att den nationella planen ska bidra till att flytta fokus från enstaka åtgärder till systemsyn och från trafikslag till hela resan eller transporten. I vår roll som ledare för trafikverken anser vi att vårt uppdrag är att bidra till utveckling och tillväxt av Sverige genom att skapa ett långsiktigt hållbart och samverkande transportsystem. Det är vår gemensamma uppfattning att samarbetet mellan trafikverken har resulterat i en plan som, om den genomförs i sin helhet, kommer att utveckla transportsystemet på ett sätt som bedöms medverka till ökad tillväxt och nya och fler arbetstillfällen i alla delar av landet. Transportsektorn kan därmed bidra till att underlätta för människor och företag att leva och verka i Sverige. Borlänge och Norrköping den 17 augusti 2009 Minoo Akhtarzand Lena Erixon Jan-Olof Selén Staffan Widlert Banverket Vägverket Sjöfartsverket Transportstyrelsen

10 10(242) DEL 1 Bakgrund för planeringen Del 1 utgör underlaget för planeringsarbetet. Den innehåller en beskrivning av hur planeringsarbetet gått till, vad planeringsarbetet baserats på, vad som önskas uppnås med planen samt vilka brister som identifierats i förhållande till önskvärt transportsystem. Del 1 innehåller: 1. Framtagande av planen 2. Transportsystemets utveckling 3. Ett internationellt perspektiv 4. Utgångspunkter 5. Vägledande prioriteringar 6. Önskvärda funktioner och identifierade brister i transportsystemet 7. Strategiskt nät för långväga gods

11 11(242) 1. Framtagande av planen 1.1. REGERINGENS DIREKTIV Uppdrag att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan Regeringen gav den 19 december 2008 Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen i uppdrag att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden Luftfartsstyrelsens del i uppdraget har från och med den 1 januari övertagits av Transportstyrelsen. Den 19 december gav också regeringen uppdrag åt länen (eller den myndighet som ansvarar för länsplanen) att för respektive län upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan. Trafikverken ska enligt uppdraget redovisa den nationella planen till Näringsdepartementet senast den 1 september 2009 och länen ska redovisa sina regionala planer till Näringsdepartementet den 2 november Trafikverken ska senast den 15 december yttra sig över de regionala planerna. Därefter, med sista datum den 15 december 2009, ska trafikverken och länen tillsammans med andra berörda myndigheter redovisa effekterna av samtliga åtgärdsplaner. Trafikverken och länen ska fortlöpande under planeringsprocessen samråda dels med varandra och dels med andra berörda intressenter. Utgångspunkter för planeringen Utgångspunkterna för planeringen var enligt direktiven, regeringens övergripande mål att bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och växande företag. En fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för att bedriva företagsverksamhet och att åstadkomma en långsiktig hållbar tillväxt i alla delar av landet. Det ska vara lätt för resenärer och transportköpare att välja de klimateffektivaste alternativen. Det är enligt direktivet mycket angeläget att tillämpa ett trafikslagsövergripande synsätt och att åtgärdsförslagen analyseras och prioriteras utifrån fyrstegsprincipen. Vägledande för valet av åtgärder ska vara hur de bidrar till att nå de transportpolitiska målen och deras samhällsekonomiska effektivitet. Den totala effektiviteten ska vägas in vid valet av enskilda åtgärder. Därtill ska länens prioriteringar ha en betydande påverkan vid valet av åtgärder. Krav på innehåll i planen Planen ska innehålla en redovisning av föreslagna åtgärder per transportstråk samt förslag till åtgärder för nivåer som är 15 procent högre respektive 15 procent lägre än planeringsramarna.

12 12(242) Åtgärdsförslagen ska inkludera en totalkostnad samt en tidsplan för när åtgärden kommer att genomföras. Även de objekt som påbörjats men inte avslutats 2010 ska inkluderas i planen liksom de åtgärder som ingår i närtidssatsningen. Trafikverken ska säkerställa att ändringar i efterfrågan på transporter som inträffar under planeringsperioden kan beaktas under planeringsperioden. Det kan ske till exempel genom att en del av planeringsramen inte delas upp på enskilda objekt, utan hålls samman med angivande av ändamål. Den samlade effektbedömningen ska enligt direktivet innehålla miljöbedömningar samt fördelningseffekter för olika regioner och grupper, inklusive jämställdhetseffekter. Effektbedömningen ska bland annat relateras till de transportpolitiska målen. Brister i dagens transportsystem ska beskrivas i förhållande till de transportpolitiska målen, och planen ska beskriva vilken funktion som eftersträvas i transportsystemet. Därtill ska planen innehålla en beskrivning av den inriktning på sektorsarbetet som är mest lämplig för att de transportpolitiska målen ska uppfyllas, en internationell utblick innehållande vilka infrastrukturåtgärder som bör övervägas för att effektivisera trafik över landets gränser, samt strategier för hur drift- och underhållsåtgärder kan medverka till minskade driftstörningar, en minskad miljöpåverkan och till miljöförbättringar. Regeringens granskning av planen Regeringen ska granska trafikverkens och länens förslag till åtgärder utifrån åtgärdernas samhällsekonomiska effektivitet, den samlade effektbedömningen, uppfyllelse av transportpolitiska mål samt åtgärdernas samband med andra relevanta planer inom och utanför Sverige. Regeringen kommer efter granskningen att fastställa den nationella planen och fatta beslut om definitiva ramar till länsplanerna.

13 13(242) 1.2. VAD PLANERAS OCH I VILKET PLANDOKUMENT I tabellen visas hos vilken planupprättare olika verksamheter hanteras. Verksamhet Nationell plan för transportinfrastruktur Länsplaner för regional transportinfrastruktur Drift och underhåll av statliga Nationella stamvägar och regionala vägar vägar Drift och underhåll av statliga Hela statliga järnvägsnätet järnvägar Drift och underhåll av enskilda vägar Statsbidrag för drift och underhåll av enskilda vägar Sektorsverksamhet, Finansieras i sin helhet i nationell plan Banverket och Vägverket Åtgärdsområde Trimning och Nationella stamvägar och utpekat Regionala vägar effektivisering av vägnätet nationellt kollektivtrafiknät för personer med funktionsnedsättning (inklusive regionalt vägnät) Åtgärdsområde Trimning och Hela statliga järnvägsnätet effektivisering av järnvägsnätet Åtgärdsområde Miljö, Hela statliga vägnätet vägar Åtgärdsområde Miljö, Hela statliga järnvägsnätet järnvägar Väginvesteringar Nationella stamvägar Regionala vägar Stora strategiska investeringar i slussar och farleder Vissa utpekade slussar och farleder Statlig medfinansiering till investeringar i kajer och hamnanläggningar Statlig medfinansiering till investeringar i flygplatser Järnvägsinvesteringar Statlig medfinansiering till kollektivtrafik mm Statlig medfinansiering för drift av icke statliga flygplatser Byggande av enskilda vägar Hela statliga järnvägsnätet Kollektivtrafik med koppling till järnväg, tunnelbana och spårväg Statlig medfinansiering till av Rikstrafiken upphandlade flygplatser Omfattningen av statlig medfinansiering till byggande av kajer och hamnanläggningar läggs fast i länsplaner Omfattningen av statlig medfinansiering till byggande av icke statliga flygplatser läggs fast i länsplaner Kollektivtrafik med koppling till väg Statlig medfinansiering till utpekade flygplatser Omfattningen av statsbidrag till byggande av enskilda vägar läggs fast i länsplaner. Utifrån länsplanernas fastlagda omfattning upprättar Vägverkets respektive region en detaljerad plan Tabell 1: Ansvarsfördelning mellan planupprättare. Länsplanerna får även avse investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har ansvaret enligt förordningen om nationell plan för transportinfrastruktur UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE Följande är en redovisning av hur planen tagits fram. Det är en beskrivning av arbetsprocessen, inte resultatet. Resultatet i form av en åtgärdsplan redovisas i Del 2 Åtgärdsplan

14 14(242) Arbetets genomförande till och med föreliggande version av planen Hela planeringsarbetet har präglats av en öppen process där trafikverken kontinuerligt haft dialoger med län, regioner, näringsliv och andra viktiga aktörer kring viktiga frågor och arbetsmaterial som tagits fram. Från trafikverkens sida har detta varit mycket värdefullt, dels för möjligheten till en tidig förankring av innehållet men framförallt för att höja kvaliteten. Arbetet har bedrivits i ett gemensamt projekt med en gemensam styrgrupp och projektledning. Företrädare för trafikverken regionalt har haft fortlöpande dialoger med aktörer på regional och lokal nivå. Befintliga externa nätverk och andra kontakter, till exempel kundnätverken på regional och central nivå, har också använts för dialog. Samverkan och dialog med andra intressenter har i första hand skett i nedanstående grupper: Regsam-gruppen. I gruppen finns representanter för Stockholms län (ersattes under våren 2009 med Södermanlands läns regionförbund), Västmanlands län, Dalarnas och Västra Götalands region, Sveriges kommuner och landsting, trafikverken och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Näringsdepartementet har också deltagit vid vissa möten. I Regsam diskuteras, koordineras och förankras olika frågor i åtgärdsplaneringen. Referensgruppen för långsiktig planering. Referensgruppen omfattar representanter från berörda myndigheter, organisationer och intressentgrupper. Länens kommunikationsexperter, den så kallade KEX-gruppen, där samtliga regionala planupprättare finns representerade. Verksgemensamt Verksforum med undergrupper, till exempel ASEK-gruppen 1. Dessa omfattar bland annat SIKA och övriga trafikverk. De samordnade beräkningsförutsättningar och planeringsverktyg inför åtgärdsplaneringen. En samlad nationell systemanalys genomfördes under hösten år Syftet var att utifrån mål ta fram förutsättningar, prioriteringsgrunder och önskvärda funktioner i transportsystemet och därigenom skapa möjligheter att systematiskt kunna analysera olika typer av åtgärder. Därmed kan föreslagna åtgärder härledas till utpekade mål och funktioner i transportsystemet. Systemanalysen har också fungerat som underlag för dialog med berörda aktörer. Utgångspunkten i den samlade nationella systemanalysen har varit de transportpolitiska målen och den styrning som finns i regeringens proposition Framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:35), regionala systemanalyser, trafikverkens inriktningsunderlag samt befintliga strategier. Parallellt med framtagandet av den samlade nationella systemanalysen har ett omfattande underlagsmaterial tagits fram. För ett stort antal objekt som bedömdes intressanta för planeringsarbetet 1 Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder

15 15(242) har anläggningskostnadskalkyler, samhällsekonomiska kalkyler och effekter beräknats och beskrivits. För övriga fysiska åtgärder (ofta mindre kostsamma) samt åtgärder inom drift, underhåll och sektorsverksamheten har ett motsvarande underlag tagits fram så långt det varit möjligt. EET-strategin 2 framtagen av Banverket, Energimyndigheten, Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Vägverket, innefattar ett flertal steg-ett-åtgärder. EET-strategin har ingått som förutsättning för de prognoser av trafikutvecklingen som tagits fram och för beräkningen av olika åtgärders samhällsekonomiska effektivitet. Ett flertal steg-ett-åtgärder i form av styrmedel, återfinns därför implicit i planen. Detta är viktigt vid en analys av planen ur ett fyrstegsperspektiv 3. Trafikverken har vid framtagandet använt samma grundförutsättningar och analysmetoder. Detta har medfört att jämförbarheten och möjligheten att visa på förekommande utbytbarheter mellan trafikslagen underlättats. Trafikverken har även haft i uppgift att lämna underlag till länsplanerna. Detta samordnades genom de regionala kontakterna. Under 2009 har planförslaget successivt tagits fram. Vid regelbundna seminarier har projektet utifrån systemanalysen och andra relevanta förutsättningar till exempel planeringsdirektivet, analyserat och prövat olika lösningar för att utveckla transportsystemet. Åtgärder inom samtliga trafikslag har analyserats. Ett viktigt angreppssätt har varit att pröva olika åtgärder/åtgärdsmixar enligt fyrstegsprincipen för att hitta de mest kostnadseffektiva alternativen. Ambitionen att se dagens situation och lösningar kombinerat med ett framtidsorienterat och internationellt perspektiv har dessutom varit viktigt i såväl analys som val av åtgärder. Miljöbedömningen har skett integrerat i planeringen och har därmed påverkat planeringen ur ett miljöperspektiv. Miljöfrågorna har på så sätt löpande behandlats i arbetet med den nationella planen. Även jämställdhetsfrågorna har integrerats. I mitten av april 2009 fanns ett första utkast till planförslag. Förslaget kommunicerades med de regionala planupprättarna, näringslivet och andra organisationer. Många värdefulla synpunkter lämnades och dessa behandlades i det fortsatta planarbetet. Erfarenheterna från det trafikslagsövergripande planarbetet är mycket positiva. En gemensam mål- och behovsbild har tillsammans med en större bredd av åtgärder att välja bland, bidragit till att hitta de mest effektiva lösningarna. Genom att kombinera åtgärder inom olika transportslag kan synergier dessutom ge ökad nytta. Det har också visat sig att dialogen med andra aktörer såväl nationellt som regionalt och lokalt har blivit enklare då hela transportsystemet har behandlats som en helhet. Den 2 Strategin för effektivare energianvändning och transporter 3 Fyrstegsprincipen beskrivs i kapitel

16 16(242) sammantagna kompetensen i planeringsarbetet har höjts genom att personer med olika kunskap och erfarenhet från de olika delarna av transportsystemet har knutits till projektet Inventering av riksintressen I samband med åtgärdsplaneringen genomför trafikverken, i dialog med Boverket, en översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar. För att säkra ett trafikslagsövergripande synsätt görs översynen av alla trafikslagens riksintressen samlat. Översynen rapporteras i särskild ordning Kvalitetssäkring av planen Syftet med kvalitetssäkringen är att se till att de fakta vilka antingen presenteras i åtgärdsplanen eller utgör underlag för bedömningar och beslut är både korrekta och jämförbara. En hög kvalitet i dessa avseenden är viktig för omvärldens förtroende för planen och därmed för dess genomslag och tyngd. Kvalitetssäkringsarbetet inom projektet har pågått under hela projekttiden och fortsätter i olika former ända tills dess att regeringen ska fatta beslut om plan för Regeringen har dessutom uppdragit åt Öhrlings Pricewaterhouse Coopers att i samarbete med Transportekonomiskt Institut (TÖI) granska underlaget för det inlämnade planförslaget. SIKA har enligt planeringsdirektivet haft i uppgift att samordna kvalitetssäkringsarbetet hos såväl trafikverk som län. Kvalitetssäkring av planen sker såväl internt med verkens egen personal som med externa granskare. På uppdrag av trafikverken har Capgemini anlitats för att granska hur metoden för anläggningskostnadskalkyler, successiv kalkylering, tillämpats 4. Kungliga Tekniska högskolan (professor Jonas Eliasson med flera) har anlitats för att säkra kvalitet och jämförbarhet i de samhällekonomiska kalkylerna. Åtgärdsplaneringsprojektet är organiserat i flera delprojekt med olika uppgifter och förutsättningar för sitt arbete. Kvalitetssäkringsarbetet anpassas därför till det aktuella delprojektets förutsättningar och bedrivs på olika sätt i de olika delprojekten. En mer omfattande beskrivning av kvalitetssäkringsprocessen ingår i bilaga 3, Kvalitetssäkringsprocessen. 4 Se underlagsrapport Tillämpningen av successivmetodiken i Åtgärdsplaneringen Extern granskning/utvärdering. Trafikverken har efter hand åtgärdat brister utifrån Capgeminis granskningar.

17 17(242) 1.4. SYSTEMATISK HANTERING AV OSÄKERHET OCH RISK I PLANEN Anläggningskostnadskalkyler och osäkerhet Banverkets och Vägverkets investeringsverksamhet är exponerad för stora osäkerheter. För objekt som befinner sig i den fysiska planeringsprocessens tidiga skeden (förstudie och väg- och järnvägsutredning) är sträckning i terrängen inte fastställd och osäkerheten avseende den slutliga utformningen är ofta stor. Andra kostnadspåverkande osäkerhetsfaktorer är till exempel allmän konjunktur, lokalt marknadsläge, opinion, förändrad lagstiftning och tillgång till trafikerade anläggningar. Under de senaste åren har prisutvecklingen i bygg- och anläggningsbranschen varit högre än uppräkningen av anslagen, vilket inneburit att köpkraften försämrats. Hantering av osäkerhet för säkrare anläggningskostnadskalkyler Under senare år har utvecklingsarbete bedrivits inom både Banverket och Vägverket med syfte att öka kvalitén i anläggningskostnadskalkylerna. Ett av de viktigaste förbättringsområdena avser införande av osäkerhetsanalys av anläggningskostnadskalkylerna enligt metoden successiv kalkylering. Metoden benämns även successiv-principen eller Lichtenberg-metoden efter upphovsmannen professor Sten Lichtenberg. Metoden syftar till att fånga en realistisk kostnadsbild av ett framtida objekt. Jämfört med traditionell kalkylmetodik läggs större fokus på identifiering, analys och värdering av osäkerheter. En viktig princip är att övergripande osäkerheter (till exempel lokalt marknadsläge och opinion) analyseras skiljt från den kvantifierbara grundkalkylen. Varje kalkylpost prissätts i form av ett intervall, genom att minimal, trolig respektive maximal kostnad, bedöms (så kallad trippelbedömning). Kalkylvärdena sammanställs med hjälp av statistiska beräkningsmetoder och resultatet presenteras i form av ett viktat medelvärde och ett osäkerhetsspann. Metoden visar varje enskild kalkylposts andel av objektets totala osäkerhet, vilket möjliggör prioritering för successiv fördjupning av de mest osäkra kalkylposterna. Den mest centrala aktiviteten i metoden är gruppanalysen, vilken genomförs i en tvärsammansatt analysgrupp med bred kompetens. Åtgärdsplanens anläggningskostnadskalkyler På grund av skillnader i Banverkets respektive Vägverkets strukturer för att bygga upp och beskriva kalkylens underliggande poster har en fullständig likformning av kalkylmallarna inte varit möjlig, men arbetssättet är gemensamt. Samtliga anläggningskostnadskalkyler för namngivna investeringsobjekt, som presenteras i planförslaget, har genomgått någon form av osäkerhetsanalys. De största objekten genomgår en fullständig tvådags gruppanalys. De övriga objekten genomgår förenklade analyser i mindre grupper och på kortare tid.

18 18(242) Fasta förutsättningar för revideringen av anläggningskostnadskalkylerna Kalkylunderlagen i åtgärdsplaneringen är framtagna i prisnivå Med hänsyn tagen till olika indexkorgars utveckling har ingen omräkning av de successiva kalkylerna varit nödvändig för att nå planens prisnivå I enlighet med genomförd marknadsanalys 5 antas anslagsuppräkningen understiga verklig indexutveckling i branschen med i snitt två procentenheter per år under planperioden. Detta anses kunna kompenseras med en produktivitetsförbättring i branschen med cirka två procent per år, vilket antas komma beställaren tillgodo. 50-procents sannolikhet De objektsvisa kostnaderna i planen är baserade på objektens viktade medelvärden enligt successivprincipen. Det viktade medelvärdet tar viss hänsyn till asymmetrin i kostnadsintervallen och visar den kostnad, vilken med 50-procents sannolikhet inte kommer att överskridas. Alla projekt i planen är redovisade i 50-procentsnivån (undantag Citybanan där kostnaden redovisas för en sannolikhetsnivå på 65 procent). Säkrare kalkyler Tillämpningen av den successiva kalkylmetodiken ger generellt säkrare skattningar av anläggningskostnaderna, eftersom metoden hanterar risk och osäkerhet på ett systematiskt sätt. Vid arbete med metoden utgår man från ett viktat medelvärde av många bedömningar för olika komponenter, där troligt värde och minsta och högsta värde ingår. Ofta är de bedömda värdena för bland annat de generella riskerna inte normalfördelade utan det statistiska medelvärdet hamnar högre än det troliga värdet. Sammantaget är trafikverkens bedömning att de enskilda anläggningskostnadskalkylerna tagit hänsyn till risk och osäkerhet och därmed ofta hamnat i en högre kostnadsnivå allt annat lika. Trafikverkens analyser har även resulterat i bedömningen att det behövs ofördelade riskreserver i planen för de namngivna objekten, vilket beskrivs i avsnitt Samhällsekonomisk kalkyl och osäkerhet Den diskonteringsränta som används i de samhällsekonomiska kalkylerna är en årlig ränta om fyra procent. Av denna antas (i enlighet med ASEK) två procent utgöra en riskfri ränta och två procent vara en riskpremie som (delvis) hanterar systematisk risk. Med systematisk risk avses risk som är korrelerad med förändringar i konjunkturcykeln och därför inte jämnas ut över tiden. 5 Finns som fristående underlagsrapport, Marknadsanalys PM.

19 19(242) I denna planeringsomgång beräknas nyttor som längst 40 år in i framtiden även då den ekonomiska livslängden för infrastrukturen kan antas vara längre. Kalkylperioder längre än 40 år anses ge för mycket osäkerhet. En 40-årig kalkylperiod innebär försiktighet och ger generellt lägre nettonytta 6. Alla kostnadsposter i den samhällsekonomiska kalkylen räknas upp med en skattefaktor 1 som är 1,21. Denna skattefaktor är en genomsnittlig mervärdesfaktor som bland annat avser att korrigera offentlig resursanvändning för att efterlikna den privata som belastas med moms. Skattefaktor 1 visar därmed alternativkostnaden (eller det samhällsekonomiska skuggpriset) för användning av skattemedel. Genom att lägga skattefaktor 1 på investeringskostnaden utgår trafikverken från att en marginell resurs dels belastar ett projekt med den direkta produktionskostnaden och dels med den förlust av skatteintäkter som uppstår när ett projekt fullständigt tränger ut privat konsumtion. Det sistnämnda är ett starkt antagande vilket i sin tillämpning innebär att försiktighet tillämpas vid användning av offentliga medel med hjälp av skattefaktor 1. Kostnader i den samhällsekonomiska kalkylen räknades tidigare också upp med en skattefaktor 2. Den har varit 1,3 och har tillsammans med skattefaktor 1 lagts på infrastrukturens investeringskostnader som räknats upp via en gemensam faktor. I föregående planeringsomgång var denna faktor 1,53. Det vill säga en investeringskrona antogs belasta samhället med 1 krona och 53 öre. Skattefaktorerna har varit bland de högsta i världen och har i praktiken använts för att markera återhållsamhet med offentliga medel genom att i kalkylen denna väg ta höjd för risken att infrastrukturhållarna underskattar investeringskostnaderna genom att man tidigare inte tillfullo räknat med risk och osäkerhet i anläggningskostnadens kalkyler. 7 Från och med denna planeringsomgång hanteras nu risk och osäkerhet på flera sett i de samhällsekonomiska kalkylerna. Dels genom riskpremien i diskonteringsräntan, dels genom att nyttoberäkningarna begränsats till 40 år, dels genom att skuggpriset för offentliga medel (skattefaktor 6 Genom att en restvärdesberäkning sker via anläggningskostnaden riskeras dock inget teckenskifte, det vill säga ett lönsamt projekt blir inte olönsamt enbart på grund av detta. Däremot blir projekten generellt mindre lönsamma allt annat lika. 7 Den teoretiska förklaringen till skattefaktor 2 är en helt annan. Det handlar om marginalkostnaden för offentliga medel. Den förväxlas ofta med överskottsbördan av skatt vilket endast delvis är samma sak. Överskottsbördan av skatt innebär att ett marginellt tillskott av en skattekrona har en kostnad som överstiger kronan eftersom den inkluderar den samhällsekonomiska effektivitetsförlust som snedvridande skatter leder till. Om man tar hänsyn även till eventuella budgeteffekter på grund av den offentliga produktion som skatterna finansierar kan nettoeffekten på statens budget bli en helt annan än effekten av själva skattefinansieringen. Marginalkostnaden för offentliga medel kan vara både större eller mindre än överskottsbördan för skatt och även större eller mindre än 1. Skattefaktor 2 i form av marginalkostnaden för offentliga medel är mycket svår att beräkna. I bilaga 7 till Långtidsutredningen 2003, beskrivs beräkningar av Ingemar Hansson som visar en marginalkostnad för offentliga medel i intervallet 0,84 till 7,2. Att notera är att de två estimat som avser användandet av skatter för att finansiera infrastruktur båda är under 1 (0,85 och 0,98). Marginalkostnaden för offentliga medel används i normalfallet inte längre i trafikverkens samhällsekonomiska kalkyler, vilket beror på att den delvis kan antas vara överlappande med beräkningen av skuggpriset för offentliga medel (skattefaktor 1) vilket ger risk för dubbelräkning, inte används internationellt, inte används inom andra svenska politikområden och att den kan antas variera kraftigt och för infrastrukturinvesteringar ligga nära 1,0. Se vidare ASEK och kommande PM från SIKA.

20 20(242) 1) läggs på investeringskostnaden fullt ut och dels genom att risk och osäkerhet beaktats redan när anläggningskostnaden beräknats enligt successivprincipen. I planen införs i enlighet med detta planförslag även en riskpremie för generell osäkerhet som inte direkt kan kopplas till ett enskilt objekt. Dessutom genomförs en rad känslighetsanalyser för att belysa framtida osäkerheter i exempelvis oljepris, teknikutveckling och politiskt beslutade styrmedel Riskreducerande åtgärder för befintliga anläggningar på grund av klimatförändringarna Några av effekterna av pågående klimatförändring innebär ökad risk för ras och skred och ökad risk för erosion vid trummor, rörbroar och brofundament. Utifrån de scenarier SMHI levererade till klimat och sårbarhetsutredningen dras slutsatsen att de flesta problemen bana och väg ställs inför på grund av klimatet på något sätt är vattenrelaterade. Högre vattennivå i hav och sjöar samt större och kraftigare nederbördsmängder leder bland annat till problem med lågt liggande vägar och tunnlar, förändrade grundvattennivåer, ökad rasrisk, ändrade flöden i strömmande vattendrag och ökande antal översvämningar. Samhällsekonomiska beräkningar har bidragit till att Ban- och Vägverket hanterar de ökade riskerna genom att avsätta 4,5 miljarder kronor av anslagen under planperioden för riskförebyggande åtgärder. 2. Transportsystemets utveckling Transporter fyller många funktioner och behov i samhället. De är nödvändiga för att människor ska kunna färdas mellan hem och arbete, uträtta ärenden såsom inköp och hämta/lämna barn eller ägna sig åt fritidsaktiviteter. Näringslivet är beroende av transporter för förflyttning av varor och människor. Den tekniska utvecklingen inom digital informationsteknik underlättar visserligen kommunikationen mellan människor och flödet av information utan fysisk rörelse, men den utvecklingen har inte ersatt behovet av transporter, utan person- och godstransporter fortsätter att öka. Samhällsutvecklingen i stort påverkar hur trafiken utvecklas och därmed vilka åtgärder i infrastrukturen som är mest angelägna. Omvänt påverkar trafiken och utformningen av transportsystemet samhällsutvecklingen inom andra områden. Regeringens övergripande mål är att bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och växande företag (prop. 2008/09:35). I detta kapitel beskrivs hur det svenska transportsystemet ser ut i dag och hur dess användning kan komma att utvecklas.

21 21(242) 2.1. DAGENS INFRASTRUKTUR Den omfattande trafiken i Sverige ställer krav på infrastrukturen (kartan nedan visar hur den övergripande infrastrukturen i Sverige ser ut). Planförslaget syftar till att bevara och utveckla denna infrastruktur. Den största delen av järnvägens banor ägs av staten och förvaltas av Banverket. Även vägsidan utgörs av en hög andel statliga vägar. Inom luftfarten bedrivs reguljär linjetrafik eller chartertrafik för närvarande vid 41 flygplatser, varav staten driver 16 stycken. Slutligen finns för sjöfarten ett 50-tal allmänna hamnar och ett antal industriägda hamnar samt en stor mängd farleder. Infrastrukturen beskrivs närmare i faktarutor.

22 Figur 1: Infrastruktur i Sverige. 22(242)

23 23(242) Faktaruta: Järnvägsnätet Järnvägsnätet i Sverige omfattar cirka kilometer trafikerade banor varav drygt kilometer är elektrifierade. Den största delen av banorna ägs av staten och förvaltas av Banverket. Det finns 48 banor i Sverige och cirka 600 järnvägsstationer där resande kan kliva av och på tåget. Förutom trafikerade banor omfattar järnvägsnätet även så kallad kapillär infrastruktur i form av exempelvis uppställnings- och anslutningsspår. Denna infrastruktur har stor betydelse bland annat för matning av gods från industrier och hamnar ut till de större godsstråken. Banor för spårvägstrafik finns i Göteborg, Norrköping och Stockholm. I Stockholm finns även banor för tunnelbanetrafik. Faktaruta: Vägnätet Det svenska vägnätet består av cirka kilometer statliga vägar, varav cirka kilometer är europavägar, kilometer övriga riksvägar, kilometer primära länsvägar och kilometer övriga länsvägar. Förutom det statliga vägnätet finns det omkring kilometer kommunala gator och allmänna vägar samt kilometer enskilda vägar med statlig medfinansiering och ett mycket stort antal enskilda vägar utan statlig medfinansiering, de flesta så kallade skogsbilvägar. I det statliga vägnätet ingår även broar, ett tjugotal tunnlar och 37 färjeleder. Det nationella stamvägnätet består av cirka kilometer väg, vilket är knappt tio procent av det statliga vägnätet. Stamvägnätet består av samtliga europavägar samt vissa riksvägar längs en del av sträckan. Trafikarbetet på det nationella stamvägnätet är omkring miljoner fordonskilometer per år, vilket motsvarar nästan 50 procent av trafikarbetet på det statliga vägnätet. Cirka 70 procent av allt trafikarbete i Sverige sker på det statliga vägnätet. Faktaruta: Flygplatserna I Sverige finns för närvarande 52 flygplatser som är godkända av Transportstyrelsen (instrumentflygplatser som har någon form av radionavigeringsutrustning som stöd för piloternas navigering vid flygning i väder med nedsatt sikt) för trafik med flygplan och helikoptrar. Utöver dessa finns ytterligare åtta godkända flygplatser som inte har någon radionavigeringsutrustning, det vill säga de kan endast användas vid väder med bra sikt. Vidare har Transportstyrelsen godkänt 32 flygplatser för enbart helikoptrar. Utöver de godkända flygplatserna finns det i Sverige även flera mindre flygplatser som används av flygklubbar eller av enskilda personer. Antalet landningar på samtliga svenska flygplatser uppgick till cirka år Reguljär linjetrafik eller chartertrafik bedrivs för närvarande vid 41 flygplatser. Staten genom Luftfartsverket driver 16 av dessa flygplatser. Därutöver finns 25 flygplatser med annan huvudman än staten (kommunala, privata) där det idag bedrivs linjetrafik eller chartertrafik. Riksdagen har beslutat att staten ska tillhandahålla ett nationellt basutbud av flygplatser för att säkerställa en god interregional och internationell tillgänglighet. Utpekandet av det nationella basutbudet innebär en långsiktigt tryggad drift i statlig regi. Syftet med att fastställa flygplatser i ett basutbud är att säkerställa ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som garanterar en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet. Följande flygplatser ingår i det nationella basutbudet: Stockholm-Arlanda, Stockholm-Bromma, Kiruna, Göteborg- Landvetter, Luleå, Malmö-Sturup, Umeå, Visby, Åre-Östersund och Ronneby. Därutöver är Jönköping, Karlstad, Ängelholm-Helsingborg, Karlstad, Sundsvall-Härnösand och Örnsköldsvik statliga flygplatser som i dag förvaltas av Luftfartsverket och inte ingår i det nationella basutbudet. Dessa flygplatser ska på sikt kunna övertas av regionala och lokala intressen, det vill säga kommuner, landsting och näringsliv.

24 24(242) Faktaruta: Farlederna och hamnarna Sjötransportsystemet kan delas in i tre delar: sjöfarten, hamnväsendet och farledssystemet. Balansen mellan infrastruktur och trafikproduktion är en helt annan inom sjöfarten än inom landtransporterna. För sjöfarten är det transportredskapen, det vill säga fartygen, som är den tunga komponenten. Här finns också dynamiken i systemet. Exempelvis kan trafik flyttas mellan olika rutter och hamnar helt efter marknadens villkor. Anlöpsfarleder till hamnar och stråkfarleder ute till havs är grundläggande element av sjöfartens infrastruktur. Huvudfarleder, vilka ingår i konceptet Säkra sjövägar, ges högst prioritet i verksamheten. Sjöfartsverkets ansvar för farledshållning sträcker sig till hamnområdesgränsen. Begreppet farled omfattar i sin vidaste betydelse de vattenområden som sjöfarten använder, men i allmänhet menar man de vattenvägar som i sjökortet är markerade med heldragna svarta linjer. I dag finns drygt 700 sådana farleder och ett tusental fyrar, varav 50 procent drivs av förnyelsebara energikällor, det vill säga sol och vind. Utspridda längs Sveriges kuster finns ett 50-tal allmänna hamnar och ett antal industriägda hamnar genom vilka cirka 90 procent av den svenska utrikeshandeln passerar (godsmängd). De allmänna hamnarna i Sverige är i huvudsak kommunalt ägda och drivs allt oftare i gemensamma hamn- och stuveribolag på affärsmässiga villkor och i konkurrens med varandra och med utländska hamnar. Hamnarna är självständiga från staten, men har genom sin viktiga roll i transportsammanhang stor betydelse för ett väl fungerande transportsystem ANTAGANDEN OM FRAMTIDEN Planförslaget gäller för en lång period och de åtgärder som genomförs, särskilt investeringarna i nya vägar, spår och farleder, kommer att användas under lång tid framåt. Därför måste förslaget utgå från en bedömning av hur framtidens efterfrågan på resor och varutransporter kommer att se ut. Trafikprognoserna i åtgärdsplaneringen bygger på ett antal antaganden om bland annat framtida befolkning, ekonomisk utveckling, biljettpriser, bränslepriser och mycket annat. Omvärldsförutsättningarna har hämtats från väl etablerade källor, exempelvis Statistiska centralbyråns befolkningsprognoser och Långtidsutredningens prognoser för ekonomisk utveckling. Vissa specifika prognosförutsättningar har trafikverken tagit fram själva, till exempel utvecklingen av biljettpriser och bränsleskatter. Nya politiska beslut fattas och andra förändringar kommer att ske, vilka kan påverka utvecklingen på ett sätt som inte förutsågs när prognosförutsättningarna bestämdes. Ett sådant exempel är att nya regler om reducerat svavelinnehåll i marint bränsle införs inom kort, vilket leder till överflyttningar från sjöfart till väg och järnväg om inte motverkande åtgärder sätts in. I åtgärdsplaneringen har trafikverken försökt att belysa ett antal osäkerheter i förutsättningarna genom känslighetsanalyser.

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010 2021. publikation 2009:100

Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010 2021. publikation 2009:100 Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010 2021 publikation 2009:100 Sid: 2(266) Sammanfattning Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen fick i december år 2008 regeringens

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen

Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen Sida 1(12) Datum: 2009-12-08 Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar av eventuellt tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen Uppdateringar av gällande underlag till investeringar

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(250) Datum: VERSION 6 - Internremiss Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 2(250) Detta är en internremiss av ett preliminärt förslag till Nationell plan för transportsystemet. Synpunkter

Läs mer

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025 1 (7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se YTTRANDE 2013-04-11 Ärendenr NV-02981-13 Regionförbundet Sörmland Via mail: info@region.sormland.se

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap

Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap Redovisning av uppdrag Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap Titel: Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 Publikation: 2008:115 Projektledare: Peo Nordlöf, Vägverket, Rolf Haraldsson,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad 2011-10-10 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 1.1 Utsläpp

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst Håkan Wennerström Regionchef Trafikverket region Väst Trafikverket startar den 1 april 2010 Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Förord och Innehåll 1 Inledning G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Förord ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:35

Regeringens proposition 2008/09:35 Regeringens proposition 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt Prop. 2008/09:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan och Västra stambanan är mycket hårt belastade. Restiderna

Läs mer

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 1(6) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer Utr 2012/4 Datum 2012-01-09 Redovisning av Trafikanalys medverkan till genomförande av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Remissyttrande över infrastrukturplanering 2004-2015, förslag till regional transportplan för Kalmar län

Remissyttrande över infrastrukturplanering 2004-2015, förslag till regional transportplan för Kalmar län 1 (10) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 0406-03-01143 Ert datum Er beteckning Regionförbundet i Kalmar län Box 762 391 27 KALMAR Remissyttrande över infrastrukturplanering

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Så här gör vi Norrköping Förberedelser inför projekt och byggstart

Så här gör vi Norrköping Förberedelser inför projekt och byggstart 2012-09-25 Så här gör vi Norrköping Förberedelser inför projekt och byggstart Leif Lindberg Teknisk chef Norrköpings Kommun 3 steg innan genomförande 1.Politiska beslut 2.Planprocessen 3.Budget & riskhantering

Läs mer

Infrastrukturplanering

Infrastrukturplanering riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Infrastrukturplanering på väg mot klimatmålen? rir 2012:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Uppdrag att redovisa arbetet med utveckling och förvaltning av metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser

Uppdrag att redovisa arbetet med utveckling och förvaltning av metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser PM Ärendenr: N2011/3170/TE Till: Näringsdepartementet Från: 2011-09-26 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Camilla Hjorth Planering camilla.hjorth@trafikverket.se

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Elektrifiering av E4 Södertälje- Helsingborg översiktlig samhällsekonomisk kalkyl

Elektrifiering av E4 Södertälje- Helsingborg översiktlig samhällsekonomisk kalkyl Elektrifiering av E4 Södertälje- Helsingborg översiktlig Grontmij AB Mattias Haraldsson Vår referens Eskilstuna, Mattias Haraldsson Rapport Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Datum 2007-04-26. Ert datum 2007-04-04

Datum 2007-04-26. Ert datum 2007-04-04 It Landstingef B DALARNA HUVUDKONTORET Gunnar Fasten 006 PM Datum 2007-04-26 Ert datum 2007-04-04 Beteckning/diarienr LD07/00179 Er beteckning RD 2007/22 1(5) Synpunkter till Region Dalarna avseende Banverkets

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Tjänster och tillämpad forskning. Luftmiljö på SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Tjänster och tillämpad forskning. Luftmiljö på SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Tjänster och tillämpad forskning Luftmiljö på SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Ett tjugotal personer engageras i luftmiljö Gruppen Produktion luft på avdelning Miljö & Säkerhet består av 19 personer, som

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet

MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. Definition Landskap, delen form och rumslighet Den Europeiska

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen 2008-08-13 Dnr 1479-08 Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunikationer 971 86 Luleå Kopia: ÅF/Infraplan Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen Sammanfattande synpunkter

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Inrättande av Trafikverket

Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer 1 Övergripande organisationsstruktur Centrala funktioner Verksamhetsområden Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia?

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia? Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia? Conny Ulvestaf Projektstrateg Swedavia PMO Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten. Vår vision Tillsammans

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar?

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Till Aktuellt från VKL april 2014 Håkan Johansson Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Den 3 april i år fastställde regeringen den Nationella Transportplanen, NTP, för åren

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust- och inlandssjöfarten

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem.

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem. Bilaga 17 KALKYL-PM Datum: 2013-10-24 Beteckning: KORTRUTTSPROJEKET Delprojektbeskrivning för geografiska delprojekten DP07-DP15 Skede: Tidigt skede Prisnivå: 2013 juli Kalkyl: Krister Löfgren Vectura

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 2. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 3. Exempel på samordning mellan Länsstyrelserna 4. Sammanfattning

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

RiR 2010:27. Förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet

RiR 2010:27. Förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet RiR 2010:27 Förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet ISBN 978 91 7086 237 3 RiR 2010:27 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Näringsdepartementet Datum:

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag - yttrande

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag - yttrande 2008-11-06 Dnr CK2008-0242 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Anders Edström 018-611 61 87 anders.u.edstrom@lul.se Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 STOCKHOLM Regional

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer