Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer"

Transkript

1 TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 31 maj 2012 diarienr Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 26 juli 2012 Tilläggsprospektets diarienr Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer Detta dokument utgör ett tillägg till grundprospektet avseende program för bostadsobligationer ( Programmet ) av Swedbank Hypotek AB (publ) ( Emittenten ) garanterat av Swedbank AB (publ) ( Garantigivaren ), diarienummer , publicerat den 31 maj Tillägget har upprättats enligt 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 26 juli Detta tillägg ska läsas tillsammans med grundprospektet och med tidigare offentliggjorda tilläggsprospekt. Grundprospektet jämte tillägg och slutliga villkor för lån utgivna under Programmet finns att tillgå på och kan även rekvireras kostnadsfritt från Emittentens huvudkontor. Publikation av delårsrapport för Swedbank Hypotek AB (publ) och Swedbank AB (publ) Emittenten och Garantigivaren har den 18 juli 2012 offentliggjort delårsrapporterna för januari-juni Genom detta tillägg införlivas delårsrapporterna i, och utgör en del av, grundprospektet. Rätt att återkalla anmälan, samtycke till köp eller liknande med anledning av publiceringen av detta tillägg ska utnyttjas senast inom två arbetsdagar från publiceringen, sista dag för återkallelse är därmed 30 juli

2 Januari till juni 2012 Jämfört med januari till juni 2011 Periodens resultat mkr Rörelseresultatet ökade med 828 mkr till (1 505) mkr Räntenettot ökade med 812 mkr till (1 854) mkr Utlåning till allmänheten ökade med mkr till ( ) mkr Kreditförlusterna uppgick till 50 mkr (34), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,01 (0,01) procent Resultatet före kreditförluster ökade med 846 mkr till (1 538) mkr Jan-Jun 2010 Räntenetto mkr Jul-Dec 2010 Jan-Jun 2011 Jul-Dec 2011 Jan-Jul 2012 Räntabilitet på eget kapital var 10,0 procent (7,0) 0 Jan-Jun 2010 Jul-Dec 2010 Jan-Jun 2011 Jul-Dec 2011 Jan-Jul 2012 Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 9,8 (9,5 dec 2011) procent och kapitaltäckningsgraden till 9,8 (9,5 dec 2011) procent. Räntabiltet på eget kapital % 15,0 10,0 Nominellt 50 (137) mdkr säkerställda obligationer har emitterats under perioden 5,0 0,0 Jan-Jun 2010 Jul-Dec 2010 Jan-Jun 2011 Jul-Dec 2011 Jan-Jul 2012 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2011om inget annat anges Primärkapitalrelation, Basel II % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Jan-Jun Jul-Dec Jan-Jun Jul-Dec Jan-Jul

3 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Swedbank Hypotek AB är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Koncernen Swedbank Hypotek består av moderbolaget Swedbank Hypotek AB (publ) och det helägda dotterbolaget Swedbank Skog och Lantbruk AB (vilande). Försäljningen av boendekrediter sker i huvudsak genom Swedbanks och Sparbankernas kontorsnät, ett av de största bankägda kontorsnäten i Sverige. Någon utlåning utanför Sverige förekommer inte. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Resultat Rörelseresultatet under perioden 2012 ökade med 828 mkr till mkr (1 505). Räntenettot uppgick till mkr (1 854). Såväl ränteintäkter som räntekostnader steg under perioden, vilket är drivet av ökade kostnader för upplåningen till följd av bland annat att kredit- och basisspreadar 1 i genomsnitt ökat under första halvåret 2012 jämfört med första halvåret Kostnader för likviditet och upplåning har successivt ökat under första halvåret och kommer att få genomslag från halvårsskiftet. Räntenettot steg i övrigt till följd av ökade utoch upplåningsvolymer samt en omprissättning av utlåningen under I nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ingår realiserade och orealiserade förändringar av marknadsvärden. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde uppgick till 3 mkr (-62). Obligationsräntorna har sjunkit sedan årsskiftet, vilket gav en positiv resultateffekt, medan minskade basisspreadar för att växla EUR till SEK bidrog negativt. För vidare information, se specifikation i not 3. I övriga kostnader återfinns en stor del av den ersättning som utgår som en följd av affärsutbytet med sparbanker och delägda banker. Kostnaden uppgick till 318 mkr (277). Ett nytt långsiktigt samarbetsavtal med sparbankerna och de delägda bankerna började gälla från och med 1 juli 2011 och gäller till och med 30 juni 2017, med möjlighet till förlängning. Utlåning Swedbank Hypotek är ett svenskt bostadsinstitut med en ledande position på den svenska marknaden. Verksamheten går ut på långfristig finansiering av boendekrediter och bolaget har över en miljon lånekunder. eller andra kredittagare med kommunal borgen som säkerhet samt till jord- och skogsbruk under bifirman Jordbrukskredit. Utlåning till allmänheten ökade under perioden med nominellt mkr (8 055) till mkr ( ). Av denna ökning stod hushållssektorn för mkr (8 891), företagssektorn för mkr ( ) och jord- och skogsbrukskrediter för mkr (1 780). Swedbank Hypoteks utlåning till allmänheten uppgick sammanlagt till mkr ( ), varav den ackumulerade förändringen av marknadsvärde på utlåningen stod för mkr (2 037). Kreditkvaliteten på utlåningen är fortsatt mycket god och kreditförlusterna ligger på en låg nivå. Jämfört med första halvåret 2011 ökade kreditförlusterna med 16 mkr till 50 mkr (34). Reserveringar för befarade förluster uppgick till 226 mkr (216). Specifikation av kreditförluster och utlåning lämnas i not 4 och 5. Upplåning Swedbank Hypotek finansierar sin utlåning genom att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella kapitalmarknaden. Upplåningsprocessen förenklas genom att Swedbank Hypotek har ett antal standardiserade låneprogram som är juridiskt anpassade till olika typer av marknader och investerare. Under första halvåret 2012 har Swedbank Hypotek sett en fortsatt stark efterfrågan från både svenska och internationella skuldinvesterare. Totalt emitterade Swedbank Hypotek nominellt 50 mdkr i säkerställda obligationer. 31mdkr emitterades på den svenska marknaden för säkerställda obligationer och 19 mdkr på den internationella marknaden. Under perioden emitterade bolaget en publik säkerställd benchmarkobligation 2 i USD. Dessutom emitterade bolaget en ny domestik säkerställd obligation. Av totala förfall under 2012 som uppgick till nominellt 32 mdkr vid årets början återstår nominellt 7 mdkr för det andra halvåret. Under första halvåret har återköp gjorts om nominellt 30 mdkr. Den genomsnittliga löptiden på alla utestående säkerställda obligationer uppgår till 42 månader, jämfört med 43 månader vid årets början. Upplåning från Swedbank AB har sedan årsskiftet ökat med 15 mdkr till 185 mdkr. För vidare information, se not 8 och 10. Swedbank Hypotek belånar fastigheter och enskilda bostadsrätter upp till 75 procent av bedömt marknadsvärde. Bolaget lämnar även lån direkt till kommuner 1 Basisspread: Den merkostnad som uppstår i samband med att en valuta växlas mot en annan genom en valutaswap. 2 Benchmark: Publik emission som vid emissionstillfället överskrider en viss volym enligt marknadspraxis. 3

4 Kapitaltäckning Kapitaltäckningskvoten uppgick till 1,22 vid periodens utgång (1,19 den 31 december 2011). Kapitaltäckningsgraden, tillika primärkapitalrelationen, uppgick till 9,8 procent (9,5 den 31 december 2011). Kapitalkravet enligt Pelare 1 uppgick till mkr ( den 31 december 2011), att jämföra med mkr (4 423 per 31 december 2011) vid full effekt av Basel II. Kapitaltäckningen specificeras i not 14. Risker De huvudsakliga riskerna består av kreditrisk, likviditetsrisk, finansiell risk samt operativ risk. Swedbank Hypotek har en låg riskprofil med en väldiversifierad kreditportfölj samt begränsade finansiella och operativa risker. Utöver vad som framgår av denna delårsrapport återfinns en beskrivning av bolagets risker i årsredovisningen för 2011, sidan 9 och framåt. Det har inte skett några betydande förändringar i riskfördelningen jämfört med vad som angavs i årsredovisningen. Ränterisk En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet skulle den 30 juni 2012 ha medfört en minskning av det verkliga värdet på samtliga Swedbank Hypoteks räntebärande tillgångar och skulder inklusive derivat med 723 mkr (591 den 30 juni 2011). Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle Swedbank Hypoteks nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde den 30 juni 2012 ha minskat med 232 mkr (560 den 30 juni 2011) avseende de finansiella instrument som värderas till verkligt värde, vilket därmed skulle ha minskat eget kapital med 171 mkr. Motsvarande ökning vid en räntesänkning med en procentenhet är 715 mkr (516 den 30 juni 2011) för samtliga räntebärande värdepapper och skulder samt 208 mkr (478 den 30 juni 2011) avseende de finansiella instrument som värderas till verkligt värde. Rating Swedbank Hypotek är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för säkerställda obligationer med högsta betyg från både Moody's Investors Service, och Standard & Poor's. Den 24 maj 2012 redovisade kreditvärderingsinstitutet Moody's resultatet för de svenska bankerna som ett led i sin översyn av finansiella institut i Europa. Swedbank Hypoteks rating bekräftades på oförändrad nivå (A2/P1) med stabil utsikt. Den 28 juni bekräftade kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s Swedbank Hypoteks lång- och kortfristiga rating (A+/A-1) med stabil utsikt. Viktiga händelser under perioden Swedbank Hypotek har under perioden gjort en förändring för hur affären med sparbankerna redovisas. Förändringen har ingen resultatpåverkan, men innebär en ökning av såväl intäkter som kostnader. Händelser efter den 30 juni 2012 Inga väsentliga händelser har inträffat. 4

5 SWEDBANK HYPOTEK finansiell översikt jun 31 dec 30 jun 31 dec 31 dec Utlåning Utlåning till allmänheten, mkr Resultat Rörelseresultat Placeringsmarginal, % a) 0,64 0,59 0,52 0,53 0,56 Räntabilitet på eget kapital, % 10,0 8,6 7,0 7,4 9,3 Resultat per aktie, kronor 74,8 120,9 48,2 101,7 113,3 Kapital Kapitalbas, mkr Eget kapital, mkr Antal aktier vid periodens ingång/utgång, miljoner st Eget kapital per aktie, kronor Kapitatäckningskvot 1,22 1,19 1,18 1,17 1,20 Kapitaltäckningsgrad, % 9,8 9,5 9,4 9,3 9,6 Primärkapitalrelation, % b) 9,8 9,5 9,4 9,3 9,6 Kreditkvalitet Kreditförluster, mkr Kreditförlustnivå, % 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 Reserveringsgrad för osäkra lån, % b) Andel osäkra fordringar, netto, avseende utlåning till allmänheten, % 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 a) b) Beräknas på ett genomsnitt av 12 månader. Inklusive portföljreserveringar i relation till lån som individuellt klassats som osäkra 5

6 RESULTATRÄKNING i sammandrag Koncernen Sw edbank Hypotek AB mkr Not Jan-jun Jan-jun % Jan-jun Jan-jun % Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäker Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT i sammandrag Koncernen Sw edbank Hypotek AB mkr Not Jan-jun Jan-jun % Jan-jun Jan-jun % Periodens resultat redovisat över resultaträkningen Kassaflödessäkringar: Vinster och förluster uppkomna under perioden Omfört till resultaträkningen, räntenetto Omfört till resultaträkningen, nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Skatt hänförlig till komponeneter avseende övrigt totalresultat Periodens totalresultat Total värdeförändring på derivat som omfattas av kassaflödessäkringar uppgick under perioden till mkr, varav omfört till resultaträkningen mkr. 6

7 BALANSRÄKNING i sammandrag Koncernen Sw edbank Hypotek AB mkr Not 30 jun 31 dec 30 jun 30 jun 31 dec 30 jun Tillgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Derivat Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Derivat Övriga skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL i sammandrag Eget kapital hänförligt till aktieägaren i Sw edbank Hypotek AB Övrigt Fond för Balan- Aktie- tillskjutet verkligt serad Koncernen, mkr kapital kapital värde vinst Totalt Ingående balans 1 januari Lämnade koncernbidrag Skatt på lämnade koncernbidrag Periodens totalresultat Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Periodens totalresultat Utgående balans 30 juni Fond för Aktie- verkligt Fritt Sw edbank Hypotek AB, mkr kapital Reservfond värde eget kapital Totalt Ingående balans 1 januari Lämnade koncernbidrag Skatt på lämnade koncernbidrag Periodens totalresultat Utgående balans 31 december varav villkorat aktieägartillskott Ingående balans 1 januari Periodens totalresultat Utgående balans 30 juni varav villkorat aktieägartillskott

8 KASSAFLÖDESANALYS i sammandrag Koncernen, mkr Jan-jun Jan-jun Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet i den löpande verksamheten Betalda skatter Ökning/minskning av utlåning till kreditinstitut Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut Förändring av övriga tillgångar och skulder, netto Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring av anläggningstillgångar -1 Kassaflöde från Investeringsverksamheten -1 Finansieringsverksamheten Emission av räntebärande värdepapper Inlösen av räntebärande värdepapper Ökning/minskning av övrig upplåning Betalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Likvida medel består av checkräkning i Swedbank AB och ingår i posten Utlåning till kreditinstitut. RATING Standard & Sw edbank Hypotek AB Moody s Poor s Säkerställda obligationer Aaa AAA Långfristig A2 A+ Kortfristig P-1 A-1 8

9 NOTER Informationer i noterna avser både koncernen och moderbolaget. NOT 1 Redovisningsprinciper Uppgifter för koncernen presenteras i enlighet med i IAS 34, delårsrapportering. Innehållet i delårsrapporten följer därutöver tillämpliga bestämmelser i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, FFFS 2008:25, om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering, RFR 2. Ingen av de förändringar i redovisningsregelverket som har trätt i kraft under perioden har haft någon väsentlig inverkan på moderbolagets eller koncernens finansiella rapporter. Sparbanker erhåller ersättningar för försäljning till sina kunder av Swedbank Hypoteks produkter och tjänster. I mitten av 2011 trädde ett nytt avtal i kraft som reglerar dessa ersättningar. Presentationen i resultaträkningen av ersättningarna har anpassats från och med 2012 utifrån det nya avtalet för att bättre illustrera dess innebörd. Jämförelsetal har räknats om, se tabell nedan. Förändringen påverkar både ränteintäkter, provisionskostnader och kostnader men inte resultatet i sin helhet. Koncernens och moderbolagets delårsrapport har i övrigt upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen Rapportering av ersättning till sparbanker Ny rapportering Tidigare rapportering Förändring mkr Jan-jun Jan-jun Ränteintäkter Räntenetto Provisionskostnader Provisionsnetto Övriga kostnader Summa kostnader

10 NOT 2 Rörelsesegment Januari - juni 2012 Januari - juni 2011 Skog & Skog & Koncernen, mkr Privat Företag Lantbruk Totalt Privat Företag Lantbruk Totalt Summa intäkter Summa kostnader Rörelseresultat Utlåning till allmänheten Avstämning mellan segmentsredovisning och finansiell rapport Januari - juni 2012 Januari - juni 2011 Total Total Totalt Avstäm- finansiell Totalt Avstäm- finansiell Koncernen, mkr segment ning rapport segment ning rapport Summa intäkter Summa kostnader Rörelseresultat Summa tillgångar Resultat och balans i segmentet Privat härrör från krediter till privatpersoner för finansiering av bostäder. Motsvarande poster för Företag avser krediter till kommunala bostadsföretag och bostadsrättsföreningar med underliggande säkerhet i flerfamiljshus. Segmentet Skog & Lantbruk är krediter för finansiering av skog och lantbruksegendomar. Resultatposter såsom värdeförändringar på finansiella instrument, avkastning på legalt eget kapital och andra mindre poster fördelas inte till rörelsesegmenten. 10

11 NOT 3 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Koncernen, mkr Jan-jun Jan-jun % Helår Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel samt derivat Räntebärande instrument Verkligt värdeoptionen Räntebärande instrument Summa verkligt värde via resultaträkningen Säkringsredovisning, säkring av verkligt värde Ineffektiv del i verkligt värdesäkring varav säkringsinstrument varav säkrad post Summa säkringsredovisning Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde Lånefordringar, anskaffningsvärderade Summa NOT 4 Kreditförluster netto Koncernen, mkr Jan-jun Jan-jun % Helår Reserveringar för lån som individuellt bedömts osäkra Reservering Återvinningar av tidigare gjorda reserveringar Reserveringar för homogena grupper av osäkra lån, netto Summa Portföljreserveringar för lån som individuellt inte bedömts Bortskrivningar av osäkra lån Konstaterade kreditförluster Ianspråktagande av tidigare reserveringar Återvinningar Summa Kreditförluster, netto

12 NOT 5 Utlåning Koncernen, mkr 30 jun 31 dec 30 jun Utlåning Redovisat värde före beaktande av reserveringar Reserveringar för lån som individuellt bedömts osäkra Portföljreserveringar för lån som individuellt inte bedömts osäkra Totala reserveringar Redovisat värde efter beaktande av reserveringar Osäkra lån Osäkra lån, brutto Reserveringar för individuellt värderade osäkra lån Redovisat värde för osäkra lån Andel osäkra fordringar, brutto, utlåning till allmänheten, % 0,03 0,03 0,02 Andel osäkra fordringar, netto, utlåning till allmänheten, % 0,02 0,02 0,01 Total reserveringsgrad osäkra lån, % c) 96,8 105,4 132,1 Reserveringsgrad individuellt identifierade osäkra fordringar, % 35,3 35,7 40,1 c) Inklusive portföljreserveringar i relation till lån som individuellt klassats som osäkra Utlåning fördelad på sektor/bransch Övrig Total Privat- Fastighets- företags- utlåning till Kredit- Total Koncernen, mkr personer förvaltning utlåning Kommuner allmänheten institut utlåning Redovisat värde före reserveringar Reserveringar för lån som individuellt bedömts osäkra Portföljreserveringar för lån som individuellt inte bedömts osäkra Redovisat värde efter reserveringar Redovisat värde för osäkra lånefordringar NOT 6 Derivat Swedbank Hypotek handlar med derivat i den normala affärsverksamheten samt i syfte att säkra vissa positioner avseende värden på räntor och valutor. 30 jun dec jun 2011 Koncernen, mkr Ränta Valuta Total Ränta Valuta Total Ränta Valuta Total Derivat med positiva redovisade värden varav Derivat med negativa redovisade värden varav Nominellt belopp

13 NOT 7 Övriga tillgångar Koncernen, mkr 30 jun 31 dec 30 jun Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fondlikvidfordran Aktuella skattefordringar 362 Övrigt Summa NOT 8 Skulder till kreditinstitut Koncernen, mkr 30 jun 31 dec 30 jun Värderingskategori, övriga finansiella skulder Svenska banker Summa Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Övrigt * Svenska banker Summa Summa * Nominellt belopp NOT 9 Övriga skulder Koncernen, mkr 30 jun 31 dec 30 jun Fondlikvidskuld Koncernbidrag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppskjutna skatteskulder Övrigt Summa Sw edbank Hypotek AB, mkr 30 jun 31 dec 30 jun Fondlikvidskuld Koncernbidrag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppskjutna skatteskulder Övrigt Summa

14 NOT 10 Emitterade värdepapper Koncernen, mkr 30 jun 31 dec 30 jun Värderingskategori, övriga finansiella skulder Certifikat Obligationslån Värdeförändring till följd av säkringsredovisning till verkligt värde Övrigt Summa Värderingskategori, verkligt värde via Certifikat Obligationslån Summa Summa NOT 11 Finansiella instrument till verkligt värde Koncernen, mkr 30 jun 31 dec 30 jun Tillgångar Utlåning till kreditinstitut Lånefordringar Utlåning till allmänheten Lånefordringar Verkligt värde via resultaträkningen Derivat Säkringsredovisning till verkligt värde Kassaflödessäkring Övriga Summa Skulder Skulder till kreditinstitut Övriga finansiella skulder Verkligt värde via resultaträkningen Emitterade värdepapper Övriga finansiella skulder Värdeförändring till följd av säkringsredovisning till verkligt Verkligt värde via resultaträkningen Derivat Säkringsredovisning till verkligt värde Kassaflödessäkring Övriga Summa

15 NOT 11 Finansiella instrument till verkligt värde, forts. Fastställande av verkligt värde för finansiella instrument I första hand fastställs de finansiella instrumentens verkliga värde utifrån noterade marknadspriser på en aktiv marknad (Nivå 1). Då noterade marknadspriser saknas för instrumentet i sin helhet används allmänt accepterade värderingsmodeller som bygger på observerbara marknadsdata (Nivå 2). Värderingsmodellerna kan kräva vissa egna uppskattningar (Nivå 3) och Värderings omfattningen - på Värderings dessa -är avhängiga instrumentets Instrument med komplexitet tekniker och tillgängligheten tekniker på marknadsdata. publicerade pris- baserade Denna på grupp baserade innehåller på icke lån från Swedbank AB vars noteringar på en observerbara observerbara värderingar baseras på observerbar interbankränta. 30 jun 2012 aktiv marknad marknadsdata Denna interbankränta marknadsdata justeras med en marginal som mkr (Nivå 1) baseras (Nivå 2 ) på skillnaden (Nivå 3 ) mellan interbankränta Summa och Tillgångar kontraktsränta vid tidpunkten för avtalets ingång. Utlåning till allmänheten Derivat Summa Skulder Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Derivat Summa Värderings - Värderings - Instrument med tekniker tekniker publicerade pris- baserade på baserade på icke noteringar på en observerbara observerbara 31 dec 2011 aktiv marknad marknadsdata marknadsdata mkr (Nivå 1) (Nivå 2 ) (Nivå 3 ) Summa Tillgångar Utlåning till allmänheten Derivat Summa Skulder Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Derivat Summa Värderings - Värderings - Instrument med tekniker tekniker publicerade pris- baserade på baserade på icke noteringar på en observerbara observerbara 30 jun 2011 aktiv marknad marknadsdata marknadsdata mkr (Nivå 1) (Nivå 2 ) (Nivå 3 ) Summa Tillgångar Utlåning till allmänheten Derivat Summa Skulder Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Derivat Summa I tabellen ovan framgår värderingsmetod för finansiella instrument redovisade till verkligt värde. Metoder för fastställande av verkligt värde delas upp i tre nivåer som baseras på graden av observerbarhet i värderingen. 15

16 NOT 12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser mkr 30 jun 31 dec 30 jun Poster inom linjen För egen skuld ställda säkerheter d) Pantsatta värdepapper till säkerhet för terminsaffärer Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Åtaganden Ställda säkerheter d) Utgörs av säkerhetsmassan för säkerställda obligationer. Säkerhetsmassan anges som kundens nominella kapitalskuld inklusive upplupen ränta. NOT 13 Närstående Under nedan angivna rubriker i balans- och resultaträkningar förekommer mellanhavanden med övriga bolag i Swedbankkoncernen med följande belopp. mkr 30 jun 31 dec 30 jun Koncernfordringar Utlåning till kreditinstitut Derivat Övriga tillgångar Summa Koncernskulder Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Derivat Övriga skulder Summa Resultaträkning Ränteintäkter Räntekostnader Övriga kostnader Summa

17 NOT 14 Kapitaltäckning Kapitaltäckningsreglerna enligt Basel 2 innebär för Swedbank Hypotek att minimikapitalkravet för kreditrisker, med tillstånd från Finansinspektionen, baseras på intern riskmätning enligt Intern Riskklassificeringsmetod (IRK-metod) som utarbetats av Swedbank. För en liten del av tillgångarna beräknas kapitalkravet för kreditrisker enligt schablonmetoden. Kapitalkravet för operativ risk beräknas, med godkännande av Finansinspektionen, med schablonmetoden. Övergångsreglerna, som säger att kapitalkravet lägst får uppgå till 80 procent av kravet enligt Basel I, har förlängts och något datum för dess upphörande är ännu inte fastställt. Kapitalbas mkr 30 jun 30 dec % 30 jun % Primärt kapital Kapitalbas Kapitalkrav mkr 30 jun 30 dec % 30 jun % Kapitalkrav för kreditrisker enligt IRK Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav Tillägg enligt övergångsregler Kapitalkrav inklusive tillägg Riskvägda tillgångar Kapitaltäckningsanalys 30 jun 30 dec %-enheter 30 jun %-enheter Kapitaltäckningskvot exklusive tillägg 7,59 7,36 0,23 6,79 0,80 Primärkapitalrelation, % exklusive tillägg 62,8 61,0 1,80 56,1 6,70 Kapitaltäckningsgrad, % exklusive tillägg 62,8 61,0 1,80 56,1 6,70 Kapitaltäckningskvot enligt övergångsregler 1,22 1,19 0,03 1,18 0,04 Primärkapitalrelation, % enligt övergångsregler 9,8 9,5 0,30 9,4 0,40 Kapitaltäckningsgrad, % enligt övergångsregler 9,8 9,5 0,30 9,4 0,40 17

18 Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 juni 2012 ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 18 juli 2012 omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 och lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt för moderbolagets del i enlighet med lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Stockholm den 18 juli 2012 Deloitte AB Anders Ekedahl Ordförande Peter Stenborn Verkställande direktör Jan Larsson Auktoriserad revisor Gunilla Domeij Hallros Eva De Falck Johan Smedman Revisorsgranskning Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Swedbank Hypotek AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den med inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 18

19 För ytterligare information kontakta: Peter Stenborn Verkställande direktör Telefon Kristina Norin Ekonomichef Telefon Johannes Rudbeck Chef Investor Relations Telefon Swedbank Hypotek AB (publ) Organisationsnummer no: Brunkebergstorg Stockholm Telefon: Fax: E-post: 19

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT Diarienummer 10-6875 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 22 juli 2010 Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes Detta dokument utgör ett tillägg

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2011:01 Datum för godkännande och publicering 25 februari 2011 Diarienummer 11-1722 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Resurs Banks Förvaltningsberättelse

Resurs Banks Förvaltningsberättelse Delårsrapport januari augusti 2013 Delårsrapport 2013-08-31 Resurs Banks Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB (publ.), organisationsnummer 516401-0208, får härmed

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 27 november 2013 diarienr 13-11945 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 4 februari 2014 Tilläggsprospektet diarienr 14-1432 Swedbank Hypotek AB (publ)

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2013:02 Datum för godkännande och publicering 8 augusti 2013 Diarienummer 13-8632 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2014 I bankens arbete med att hjälpa sina kunder till en sund och hållbar ekonomi, är bokade möten med

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov.

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Annica Lundblad, vd Delårsrapport januari juni 2015 SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Kommentarer till delårsrapporten januari

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6 DELÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 5 Rapport över totalresultat 5 Balansräkning 6 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Moderbolaget

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Swedbank Hypotek Årsredovisning 2013

Swedbank Hypotek Årsredovisning 2013 Swedbank Hypotek Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Om Swedbank Hypotek 5 Nyckeltal 2009-2013 6 Fem år i sammandrag 7 Resultaträkning, Rapport över totalresultat 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital

Läs mer

Delårsrapport. Marginalen AB

Delårsrapport. Marginalen AB Delårsrapport för Marginalen AB januari-augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 VD har ordet Marginalen Bank bildas Finans AB Marginalen fick sin ansökan om bankoktroj beviljad av Finansinspektionen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer

Kraftigt växande inlåning men finansiella poster tynger. Kv 1

Kraftigt växande inlåning men finansiella poster tynger. Kv 1 Delårsrapport 1 januari 31 mars SBAB Bank AB (publ) Kraftigt växande inlåning men finansiella poster tynger. Carl-Viggo Östlund, Verkställande direktör Första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet Räntenettot

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Allmänt om verksamheten januari-juni 2013 Banken har under våren presenterat flera offensiva satsningar på bland annat skog- och lantbruksmarknaden,

Läs mer

delårsrapport januari september TRANSAKTIONER UPPGICK FÖR DE FÖRSTA TRE KVARTALEN 2009 TILL 103,1 (149,9) MSEK

delårsrapport januari september TRANSAKTIONER UPPGICK FÖR DE FÖRSTA TRE KVARTALEN 2009 TILL 103,1 (149,9) MSEK LANDSHYPOTEK AB delårsrapport januari september #3 n RÖRELSERESULTATET EXKLUSIVE NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER UPPGICK FÖR DE FÖRSTA TRE KVARTALEN TILL 103,1 (149,9) MSEK Resultatförändringen

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader Pressmeddelande 2003-09-04 Information från SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr) SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört

Läs mer

Delårsrapport för FOREX Bank AB

Delårsrapport för FOREX Bank AB Delårsrapport för FOREX Bank AB 1 januari - 31 augusti 2014 Sammanfattning av koncernens utveckling 2014 Styrelsen för FOREX Bank AB (org. nr. 516406-0104) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Om Swedbank Hypotek 5 Nyckeltal 2010-2014 6 Fem år i sammandrag 7 Resultaträkning, Rapport över totalresultat 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT SVERIGES BOSTADSFINANSIERINGSAKTIEBOLAG, SBAB (publ) TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅN Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO Bank Handelsbanken Capital

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

P ftp^ DELARSRAPPORT. ,u-h. för perioden I januari t ll 30 juni 2015. Org nr 556985-7229. Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

P ftp^ DELARSRAPPORT. ,u-h. för perioden I januari t ll 30 juni 2015. Org nr 556985-7229. Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Nya Svensk FastighetsFinansiering AB Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Org nr 556985-7229 DELARSRAPPORT för perioden I januari t ll 30 juni 2015,u-h 0 P ftp^ FöRVALTN INGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013

Delårsrapport januari juni 2013 Delårsrapport januari juni 2013 Kristianstad den 14 augusti 2013 Genom stabil utveckling och god intjäning kan uppvisa ett starkt första halvår med ett rörelseresultat på 101,8 mkr. Ett lågt ränteläge

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer