Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser i Lärarförbundets lista över landets bästa skolkommuner, men vi är fortfarande bara 47 platser frånjumboplatsen. Vad betyder det? Oet som undersöks är till exempel iörtroendet för ledningen, och därär det på sin plats med en eloge till skolchef Åse Modin eftersom kommunen har klättrat från foga smickrande placering i botten till plats 39! Men man tittar också på till exempellärartäthet, lärarnas utbildning och niondeklassamas betyg och det är tydligen då vi raaaaaaaaasar till plats 243 av 290. Inte bra alls! Och snittbetygen verkar ju inte vara direkt stigande... Variör? Vad kan man göra åt det? Lägga ner byskolor för att kunna satsa resutser pil ett mindre antal skolor? Men vi vill ju öka inflyttningen och störst inflyttning har vi ju på landsbygden så att lägga ner byskolor är kanske inte bästa sättet att attrahera nya kommuninnevånare. Men vi kan väl höja kommunalskatten då? Fast det kanske blir så utan att det kommer skolorna tillgodo nu när det ska byggas bme badhus och museum... Fast de kanske klamr budgeten... Undrens tid kanske inte är över! EWA HÄGER Rlmbo

30 2 TI PS Lollala Dyllelel' -~ JtyIIM~C-""MI;Inb~ ~ OM NO_.TlUlT.OfOI)"," FRCDAG l) HOYC IoI II(It ZOI2 BOTETMOTSMAsKOLORNA Centern vill inte lägga ner skolor Berit Jansson: Det vore att lura väljarna NOO'"'''' Socllldemokratema I NontIIfe Mr red8n gjort det. Nu tar l ven Centerpart6et bladet... n munnen I,,.....,.. gan om smhkolomas skolor inte kan liggas ned. Nu ocksa "Det h.. ar arväldi tråldgt,jf ' - 'U;~till-";~ fr i sko Ifråga n. 3 december ska partierna redogöra var de står _ ~.... utspel Moderaterna an att...v':~ """_.- fast vid det. Vi vidmaklhai-.. ~ Cerllerns lerdet vi gick lill va l~. "lic:: "':.NO'..., "-~!klil Januon dgt:r ock- ~ ' ~I skoca d audeser kvalilcti skolan,::-..:::... ":'_:... som en nadvindia;het men ::.-:::... :t:'.!..."'""::.::: ft olt rorindringar inom 4ko =c:- lomam:lslcg6ras med slöd..!"":""":::""", ~~ ~..':: oo!"- -- A_ Centern vill inte. 1 t ' _ Ido ~ - lägga ner skolor dt\_ _ n I Förslaget om skolan skjuts på framtiden NClRRTIoL< S dger nej till förslaget om att lagga ned skolor och ärendet tas bortfrin barn-och skoinlmndens arbets utskott nu pi mindag. - Det Ir ett nederlag f6r skolpoutlken, siger nsmndsordf6randen G6ran Pettersson (M). Tidig3re i vedcan var Socialdemokraterna inbjudna lid Skebobruk för all de bau tr.a skolornas framtid. Där avslöjade partiets förelrädare OUe Jansson, andre vite onironnde i barn oth skol nämnden. och Ulrika F:llk, oppositionsrnd, att de tänkertösla nej liij fö rsla~ l om att li8g:1 noo sex skolor. - Jagpt"OYOCeradeOl1e Iile grand och (jck honom att säga all ban inte kommer liera sig med Moderaterna, au de kommer såga nej, sj. ger Aleksandar Srndovic, S ledamot i kommunfull mäktigr. Medlemmarna i S kom met ha möte dm 281lO\'ftIlbet. Dl ska de s.5g:a siu om vad de anser om skolornas rramtid. - Jag är helt klar OVft' att jag kommer fösta nej. Vi i utk:j.nten behöver utveckling och skolan är en grund pelare i samhuiet, $Iger han. Qlle Jansson bekrän ar uppginerna. - Det~. Samtidigt vet vi inte vad som kommet all hända med förs~. Dtt:!ir ju borttagd rr.\n AU (arbelsutskottet) den '16 novem~. Vi och andra s5gt!r nej och då kommer det inte att gå igenom. säger han. Inom kort ska de tre ord fdrandena i nämnden ha elt möte tillsammans med för valtningt!n. - DA Br vi se om vi ska jobba om förs). t eller om det kommer all droppas helt. dger han. FOkus pi neclllaanlna OUe Jansson anser all del blivit för mycket fokus pi nedläggning och for lite pa kvalitet i skolan. - Anta bort skolor löser inte de problem som finns i skolan. Jag önskar alt man kunde prata kvalitet skola för skola. Förra \I~k:mgjordeCen terpartiet klart att de inte vill lägga ned n:\gon skola. Moder:Ue:m a har tidipre aviserat att de vill se kon' smsus i frigan. Dir är man l:1ngtirrnn i dagsläget. - Centern harju intagit en rundamentalis tisk st:\ nd punkt. Det S ~ signalerar ändå att man vill vara med exh diskutera. sliger Göran Pettersson. Vad h5.nder med rörsla get nu? Jagser rramror mig alt vi manglar rtigan i AU och st dan kommer n~n typ 3 V beslut att tas till nämnden. Den 3december 5.r det möte med skolgruppen och da flr vi se, säger Göran Petters 60n som inte gel! upp hop' pet om au hiua ni lösning som en bred m.ajoritet star bakom. - J3g konstaterar all det bland skolpolitikmm finns en stor majoritet rör reror mer i den här riktning som forslaget ~. mffi all par' tiem a har överrockar som toppstyr ledamöterna exh inte: ger dem nagot eget mandat. Han anser au de: partier som s!gernejsnart nuslege b6ked vad de sign-ja till. - De som diger nej uno derl! tersigm lösningp!de problem som finns. H3n 3r\.ser :ut det i debat ten lir for starkt fokus ~ alt diskutera andra saker än just utbildning. - Det i r hi mmande för utbi ldningen i Norrtälje kommun. --- "'''''''" -.O'1Ietelldo iiojot FAKTA Hotetmot.-h k lama Den 18 september iiysjoiade NT barn- och utbildningsforvaltn1ngens f6rsiag pa att 5t:inga kommunens do rnk1 la skolor. Förslaget har sammanfadit med att förvaltningen genomfor en satsnklg pa kvalitelsutveckhng med anledning av den nya skollagen. Enligt ~emamen bir det :svmt for de srn skolorna att leva upp till kraven pa bei10riga latare. :indamåisenliga salar och etevmisopersona FOn&aget mottes iiv stark kritik Ir.\n foraidrar. boende lxh företagare pa ort,,",,- Den 25 oktober befattade NT att det fardlga förslaget il1nebar att sex 5J<OO" kan stmgas: ~ sko&a. Her rangs skola. Bj(Irk6-ArhoIma sko&a. Skebo s«c:ka. SOderbykarts skola och Nartuna 5ko&a. KOpmanhoIms 5kda. ValO skola och Grissk'hamns skola blir F - J.skoIof. Bara ~ skola förblir F- &. Att stjnga dessa 5kdor skull! ge en besparfng p.å 255 mhioner kronor.

31 v 47 Fredag 23 november 2012 Pris 15 kronor NORRTELJE ~t_ TIDNING r L ROTADESMÄSKOLOR Beslutet omskolorna I skjuts upp. Socialdemokraterna säger nej till forslaget om att lägga ned småskolor. Förra veckan slog Centerpartiet fast att de vill ha kvar aua skolor. Det innebär ännu ett bakslag for Mode raterna som vill seen bred överenskommelse i frligan. 5.2 Mins Nilsson (5) väljer familjen före politiken "Det var svårt att ta beslutet, har legat sömnjös" Temperaturen Ir uppochnedpi brandstationen Arbetsmiljöverket kräver åtgärder. 5.4 Kipfrtdag -men Inte I Non1lllje Dagen upp märksammas över hela världen Rlmboblst I hett derby pi Sportcentrum Laget besegrade NomäJje med 6 5. SPORTEN Glil", 2JI1I-2SI coop FORUM NORRTÄLJE Alla dagar 8-21

32 _.nu< ' OMO"" 'OISQoOG n _I"'U"'" Debatt -- ~_.._,. I...._- OpInIonsmatningen... dttt~... t6f~'" kommit...? WW*I8~15/TI.""~ 'OOOI."i_",... - _lgooiooi... _i _~ Varför gör inte andra partier samma sak? v...tör IF'" mini" d. arp pi CftIlmI i skolfoipn? Om vi tar dtc foin b&jan &I skulk: Uolfflrvallni~ ~n ulneda hur k ""l it el:~ n kan 61<15 i Nomlljl1l skolor. T)inSleminnPn r",k ~II vidöppt'1 mandat som ]lo' lilikmla ab60lut inl~ Ikul le l4ga slg i rqn-ln förala ~ t va. klan och dnliutom prhentetat för lnvlnama. f örst dj",nerskulle poliii kem a ai,p, iii. Kommun di",ktömt knn5lale~~ a" det ba... var ~ tt tj~i1 51eman naförslag: 10m politikerna kunde kasla i papperskor ~n om det inte skulledug;o.. Nu har Centern. för oss UIOmfltunlU! intt alirikiit (Wlntal. gjon just det ff 'HSOm förslag! g;\r stkk i stlv moed Cen'..-politiken. Ulifrin dcn prhentatkm som moedb<lrgarna har del givitsiden hlrfrlgan irdd inle all. märkligt, snano... Ij:iMdan all el:1 patti som har kwal clljama all vlma byskoloma ocw gör just eld. Dt1 som djmnot kan.n5ft ""ra mlirkligt (fort fa",~ ulifoin den ofl'oci tlla informalionen om pro C'eUeTI) i r att andr:a pg,nier mnllilmanik ""llöflen inte ommrlbart g6r gm>m""m sak moed CentmI. Nlr ~ politiker i afftkt pisl!r all ~ntem bryter ra r;...,... nskommdse mb 'e rimligtn n!got annat an det 10m bar kommuni.,., nils lill medborgama ""ra ö"erenskommm. Vad kan det vara? Nu mb'e vi gis' 51 och di blir svaren siilian siir!ikill smickrande mr de inblandade. Att Illntaitningens egen" Iig:> uppdrag va. all agera plog IOr kommande ned läggning..r med kvalitets aspekt... SOm verk tyg ~r en anal)'ll $Om Ir.""r att sil ifoin sil!. l Iynnerhet som ~ kwlittt inte b si",kiit vii definitnt oclo <kl modirlnötde fl!nla ~ inle inmh ~1 1er ni&ot av <kl som ulrtdninpr nor malt gör, till nempt'l n.n altmlat;y, ~ och natk ~La r med olika scmarier och &I vida... btilltt ~. kar förvallni~ dnpt't1it pi pg,ng...rer i skoll:llgen 10m stöd mr sin pansin bp, hen n ~r eld inte ens Ir korrdu. Nu tappg,r I,~ n skounningen i IOrtroendt, 'tminstom 10m omoidh nl""'1is. HIttlIIs... Pf'OC"MfI ~tt tvi jakande svar pi lika ming.. foigor. Vill landa bygtkn ha hlr byskolor na? Vill 5kolrd... ahnin~n.,.,."ralisera? S""ren i r giy na i dag och var dl"l red~n innan allt SIIttt iglt"ll" N~r ska 1"'IC1'""", kunna ge nlgot mer produktivn Aldrig n!gomi" Ir 'wn!1. lnt~ ulan att trycka pi re K 'knal.~n och börja om foin ett anna, hsi1. mo' fil Innan riktni"" pi ttt annat alltt. Dtt I r inl~ oviktigt alt b&ja om efle1'$oil\ skolan i dag intt levereratpl.en god' Und OlM (ICh landsbygden UnMnigmoed fogjagadav ffntrllli5tff. VI beh6yer fl in litr gijd;' och liolthtt i okolan. Utan tlttta kln vi d tta upp " il klltknokr:atiska mjl som ~ ulan all ns r.. mging. En vi( 'illsammans med flen Ir all fotmin. lone ta ttl bestu', All Nomil, oka Ita landets bis'a byskolor inom f titl Ar! &t sidan' pt"ojc!k'5kulle blislllivi mycket merln 1: nlgrurnhko lo. och des$utom ~ amou ro Il!r /kr framtida kvaji ' ets pro'~t. Pt:TU WA,Hl'ORT KOMMENTERA

33 NORRTEUE TIDNING TORSDAG 22: NOVEMBER 201.2: Varför lägga ner bra skolor? Moderate, 'Id viii f6rblihra skolan i kommunen. Men varfor lägga ner bygdeskolor som ger en bra utbildning? Tre argument har forts fram: skollagens nya krav. kvalitet och kostnad. frågan om skouagens nya krav går att lösa. Medborgargruppens ror slag visar till exempel på olika lösningar. Frågan om kvalitet har studerats i olika forskningsprojekt och slutsatsen är att elever i små skolor presterar tika bra som elever i större skolor. Deras sociala anpassning och trivsel tir i nera fall till och med bättre. Kvar återstär frågan om kostnaden. Ni politiker som vill lägga ner bygdeskolor till exempel for att ni tycker att de kostar for mycket. var då öppna med den ståndpunkten. Våga stå for den också under valåret 2014! Skolorna i Norrtälje behöver bli bättre. Det visar flera undersökningar. Men att stänga många små skolor riskerar att vara nega livt snarare än positivt for många elevers trygghet och resultat i skolan. Trygga barn är en forutsättning for ett gott lärande. jag har själv träffat tlera roräldrarsom har barn med diagnos inom bland almat autism spektrumet. som säger att det fungerar mycket bättre ror deras barn på den mindre skolan än i den stör re skolan. Ut oss roräldrar få fortsatt möjlighet att väl ja skola utifrån våra barns behov! FÖRTV IVLAD FÖRÄLDER

34 Se bygdeskoloma som en resurs Ja; viii tacka kommunens Ijlnslemän och politikn rör att de vill iorbäur.a kvalil~lm i de kommunala,kolorna. Dn finns m~np exempel p4 projekt och aktivitettf" i Norrdlje kommun som syftar till decta. Men hur kom det: sig all arbrtet: ~ an höja, kvalite-ten \wkar f'örulsiila en nedl ~. ning av många av de mindre bygdeskoloma? -, ~-~prcciien sig!lori en kormuilill'd en \ilbud.. val h.wigenndt 1iIIoIOr: Vad som bekymrar mig fr all politikernas beslutsunderlag ser ut alt innehl1 la ett anlal osäkerheler och brist~ rö~ till n!:mpel kwnader, lir'arft behörig. het:, lokaler och ulruscning. PftwnalkOSlna<kJl ror att driva en t'-3-skola med 20 t:~ med skollagens behörighetskrav år enligt skolkoniorets berikningar 2.95 miljoner kronor. Medborgargruppen beräknar kostnaden till 1,64 miljoner kronor. De berlknade inläkterna skiljer sig också. '-ör en F-J"skola ä r intäkten 0,8 miljoner kronor enligt skolkontorets berikningar och 1,3 miljoner kronor enligt mmborgargrup~. Skolkontorfl log med kostnaden!or fritids. men glömde alt la med intakterna i fonn av ~rritidspengmm. Ming:urtU skok>r lurfdaktigt belastats med onklömec obefintlig2 eller underndliga lokaler i NO. musik och textilslöjd. Skolkont\) m lurmissbedömt beho\-et av särskilda lokalel' fdr dr$sa imnm. Enligt Iiroplanm kan all undervisning i NO, musik och textilslöjd Ixdri vas i ett vanligt klassrum. Det finns yu~lig:m' ex('t11- pel pi felaktigheter, se vida~ i m«iborprvuppens skrivelse -Kvalitet i skolan - med andra ösoo-. Tlnk om ut~ngspunkten i skolkoniorets arbete hade varit kvalitet med hinvisning tlll aktutll skolforskning. till 6empel utbildningsforsbffn John Hatlie. Han mmar namligen att dd lyvarr finns en rdrk5rlek all bt'sluta om for:5ndringar i strukturer och arbclsförhi llanden i skolan, nagol som inle 5r dct mest errektiva allltet att rdrbällra devenlls ff8ul t:lt. F6r all fl "'tbiklning av yppersta kvalitet kräva lä raff som lir instruktiva, p:\. Vffkand!-, nmhs"""""ag:m de, aktivt och pusionent en~ i undtrvisning och lirande enligt Hallit'. Det finns manga sadana 11 n.rr pj dt mindrt skok>ma. F6t's6k att.. v:lra bygdeskolor som en!'hurs fur kommunen och inte 10m en bellsining, en resurs som kan krl:a till bådtåter- och nyinnyuning. Norrtälje kommun skulle kunna profi len sig som en kommun med ell utbud av vii ru ngennde skolor, ~desnla bygdeskolor och flsl örre- skolor i tätortema. Men da krävs en ordentlig satsning pa kommunens skolor. Ut all:lsom 5rverksamma och enpge:nde i skolan och skolans utvt'ck ling vara med i de-nna 8.1 ts ning. Tillsammans kan vi hilla ny.t lösningar. I dag finns det mjnga vii fungtt:lndfe Pm:l.rbetl"n mellan skola och bygd (nlringiliv, kultur-och idrottsffirerling :lr, kyrkan. hembygds ror mingar med flt'tii.). Vi behö~ rortslua au uh,«:kla dessa samarbeten_ JIMHILSSOH 1nftyt\.IcI~. egen 1Or~ I~I! odi skoii6f6ldl!l' {bygde $~odi. rll.kchl f6rj0k.n se 'lin b. I t tom 1!fI1'I!SUF$!6r konwnunen odi Intetom.,bd... ~.JmNlluon. ~

35 NORRUUE TIDNING ONSDAG 21 NOVEMBER 2Ot2 Björkö-Arholma skola ir en in de ned~ningshotade skojarna. Vi ska inte glömma Nu är det nog dags for de tyrande i Norrtälje kommun att runda av och slutrora sina påbörjade projekt. Man har mindre än två r på sig. Det är faktiskt så att drygt 50 procent av kommuninnevånama - väljarna - bor på den s1l kallade land~bygden, allt~ den del som man vill nedrusta. Vad man än tror, d1lligt minne har vi inte här ute i buskarna och minnet av den "demokratiska processen" om skolan kommer vi att bära med oss ända in i valbåset. ARNE THEORINS Söderbv"rl

36 _.,...,, ,.21 """' Enproteotllstau'... _"".'4 IlImrW:sInU"I<omrnuno!n.IIaIcom..,.".. _mad~nknytn/ng. ~UndkvhI"""'.. tn.. ~m.ii ~Od """,~meddet bef6mda<lonsllgretom... n forsvlnnet Protestlistor mot ng ItERAANG Små skolor tyckas bjst. Bittra an flytta bam från stofilllkolor till små, In att lägga ner skolor med få elever. Del ir andemeningen i '3 protestlistor med 4'4 Un dertecknare som liimnats in til! kommunen Frin boende i Hemng. De. lir Fyr:> personer med Herrlingsanknyt ning som skrivit under det skol upp rop som riktas.ill kommunen: Egger1 Lindk.vis,. Eva Metzo'n. BooGyUensten och Uenrik Bengtsson. - AII~ ; kommunen bor inte i Norrtälje stad. säll"r Eggert Lindkvis!. Omkring 70 J>f"OC"nt 3V de som rös'ar bor utanro. Nom ä~ s'ad. De har eulika stort in... "" som poli tikerna au vårda O('h u tvffk la landsbygdsde lam a av komm unen. Politisk fråga Eggert Lindkvistlovar ock så all pro.estlis.oma Frin Herrlingsborna åven ska överlämnas till aua politiska partierikommunm. - Dessutom ärdet val om två år, säser Eggert Lindkvis!. Aldrig har politiker na större öron ~n info. et! va l. Vi i Hemng lovar alt "" till an våra röster ham nar h.os de pol itikersom ser till an värna DIll glesbygds skolorna. Ilet här ärm rri g:> som inte bjh.-r över. Vi rospiggar lir långsinta och envisa. Eggert LindkviSI pekar också pi en fdljdfriga.. Skul le Herrängs sko la llig p s ner. ""d händer dä med He r- Eogort ring Dan ~ ce Camp. världens störs,a danslåger7 ~nslägn:1 hälls i Herrängs skola. Tack vare lägret, har lierriing hamnat pi världs kartan. Vilken politiker törs ra d... ut den ""rksamhet<'ll? -~moo.....,. '0"_...

37 ~ _. REDAKTIONSINFORMATION, SIDAN 47 [ SMÄSROLORNASFRAMTID I. 3 december ska partiema var de står NQltRTAUE sedan Centerpartiet san ned foten I fråga om ah ~ga ned små skolor har det stormat I politiken. I b&jan ilvdecember ska partierna ha möte om skolfrigan. - DA får vi seom det ~r att jobba vidare, dgerkommunalrådet Kjell Jansson (M). Den IS now rnber gkk C~n t...-partlet ut i NT och sa att de vill behålla alla kommunenukolor. - Ikl.dr klan och tydligt i vart partiprogram al1 vi ska Mvara ""h utv~k l a bygdeskolorna. Det vo... alt lura vjlljama om vi inte s tar ras! vid det. sa parliets g.uppj. dare Bt-rit jans ~". ~'r:igan är varfljr par1iet gick ut d lien! med dffi <If. klantionen. redan den l september fock ""nma ta dd av tjänstemännens fo.-. slag. Med pt, noterna Och enligt KjeUjansson var Centerpartiet med på not.,.-.. na frin börja". - Det var p5 en seminarium om öwrsiktsplanen 2040 som Miljöpartiets Mats Wedboo'1l' korn med r6rsbge-1 om all.:unameta över partigrlinsema kring skolfrig:> n. Den som Va' mesc encusiaslisk var Berit jansson, Dec var alltså ince Centern inte lägga ner skolor Berit Jansson: Det vore att lura väljarna j. ~~~~~~ _v... ~- -"-,... il_o -_. -..."'...,_ ~. " _-_ ~ _ ---" ---- _---..., _ o _",",, "" _" _ "' ,-..,.,.,.,..."' ,,'0,; _. ici. _ "'..., ro,,.~c _-..._... e... _... 'II.~.... _.. Itd<... ""' " ' jag som hitcade ~ det här rrinbörjan. f... II'.la..,_ an... _ ' II la ioioiid.-,..,...? - Vi CilJ""Uern parlamen tarisk skolgrupp och gav tjänstemännen i uppdrag au giira en utvecklingsplan, där ingick int ~ bara det här med at! stlinga skolor utan ävm at! IIIv...,kla kvalite ten. Det fanns n,ed rrin början au vissa skolor lir f<ir sm~. Del var viktigt För mig au h~ konsensus i frigan både med den lx>rkerli - Jo;o...,,,_' , -_. ~ _ o. _....' 1:"""..._"'_ G,_'... "'... ~ ~-- ---~,-- "'-.---"" _... oooj.. - I:_u g;l majoriteten och med op, positionen. DII...'lIli IInll' - Nej menjagär 1Je.sviken, säger Kjell jansson som fick lä"" ~ att Cent~ hoppat avöverenskommelsen i NT. Ä""n Folkpartietsgrupp ledare lians Andersson tycker att situationen ar trik" - Det här RII 81änga tio skolor vissle alla partierna i ell tidigt skede. De hade ju kunnat markera dl i alla fall. Vi har ju gåu :11""mma HII ända fram till smule skolmötel. säger han. Ä ven oppositionsp;lrti... na Soci.ldemokralerna och Miljöpani ~ t har tidiga... deklarerat au de vii! n:l en bred ÖVcrt'nskommeis<:'. Inget klartecken NT har sökl Berit jansson som und... tisdagen besök te Oannemora gruva. Robert johansson SOm är parliets ledamot i barn och skolnamnden håller inle medom alt partiel gett klart...,kffi till skolnedl:iggning.rfoin början. - Nej vi var överens med majoriteten och oppositionen om.11 så länge f<irvaltningen jobbar med rragan ska vi inte IlIgga 0SlI;. Vi har inle tolkat det ""'" att det skulle läggas ned skolor. Del som r6regi~k Centems nej var ett stort medlemsmöle dlr en majorilet av medlemmarna röslade nej Iii! nedl~ggning av skolor. Den 3 december ska skolgruppen. där samtliga gruppled;ore och barn och skolnämndens presidium finns representerade. ha möte, - Då mr vi se var alla stk säger Kjelljansson. -ni _ """19571,,,,,,,......

38 v 47 Onsdag 21 november 2012 NORRTELJE ~t TID r L KULTUR BREAKDANCE För "Bboy invalido" är dansen allt i Skolornas öde avgörs i december Kommunalrådet Kjelljansson menar att Centerpartiet var med på att inte alla småskolor kan vara kvar redan från början. Han är besviken över att partiet spräcker överenskommelsen. I december harden parlamentariska skolgruppen möte. Då avgörs om det (mos anledningattjobba vidare. 5.3 "-""", :101. RImbos skolor betalar Inte f6rlstiden Arkadien riskerar att stängas av Rimbo ff '-.-< \ 4~~ AS Protestlistor motnedliggning av Hemng skola "Bättre flytta barn från stora skolor till små". S.M SPORT Maud Nevrell hjllperbam I Guatemala Barn som f6ds medlkgfår Tennisklubben I NorTtlIlje g6r en storsatsning Föreningen vill ha samarbete med skolorna ~ Se te.j/ii.o... eljetid.bag. e J t.1f]

39 Debatt -_. --~ f o t I MO _* Oplnlonsrrätnlngen VIIbt.-u... ro.c...._... I..., KrlsCdetnoi(r;aterM,.1<0.0 5odaokIemokr _I!mo> 2:t.nH.Q.n _ ~",",," F<*partIet ~ (.(I.J) S-IgedeI,a Cer-.erpartIet 4,Z%(..Q,2) 0wIga ~... S6'Il tg-"'(ooj) ~l.~ 101 SKOLA Slå vakt om de små skärgårds skolorna VI mk" d~ v~kt Om oeh >im. Inwkoloma i Stock holms IktrgArd. Olirlik krlvff vi au Skolwrlrt och ~rin~n tydll~~ mar k~,.,.r au ImJ skolor ;nle ba"" ~r en problem - utan snarare har en unik pnia. Misk potential. SYNPUNKT l d.lj~ t Br konm,ulm'f" brottat mm hur n... u. klan. av Mn nya.kol~n odi... mtid~ tiemila lina Imlskolor. ~.. tnpanif'l i SIodbolmsrqiOIl _.... vill OM' att utbildninpmini!;'tr jan Rjlrklu"" nm!'.ieo1"...'" w s'" ansvar,".ndm nya UoIl:1fe" inte blir.. ~öt~ ~ landets sm5skoloooch Stoc:kholma län. akl. (n Hota med B e~ I. inltsynotl)'ttl' med bristan dt knlitt1 - ofta Ir dr! Ala rare IvInom. Skolvn-kda tijil. ;ltror viar au bbnd n ~ rma~ 1700 undcnök ta högltadi""kolor Ir det 29 10m "tmlrker l ig dtcnda 10m!vUri ntd lut. ly<kat. ~ all. lina nionde' kluiare gymnaaicbem. ig' hrl. Gemen... mt ro.. dessa 11o:.>1Qf" ir att de har relativt f:ioelewr. Moo en,mbkalig skqi miijij <xh f n nie!" individba oomd utbildning ha.de,m:i skolorna möjlighetm alt... bjuda eleverna stö..., trygg het <xh utwocklingspoten tial. Sm;!. skolor kan ~ve n passa vissa barn med slir skilda beh<w bältre än vad en stor skola kan. SItI~rdsskoIoma har en unik potential i alt profilera ~iij med inriktningar inom uem~lvi$ miljö-, b.l.1 el let frilurlsliv. inriktningar 10m sikerligen skulle I<xb b.l.de ele~. och forlildrar. Med de slinkilda lörutsält ninga. """' &Iclrgirden ger ir vi övert)pdeom all skotorna kan.u,och re<bn!lit, fanlaotidt.a... Ital. Vor alt kunna bnlriva s.mhkalilj skohmsamhd ulan alt k.,.;tnadtma blir orimligt hilga ä r dn viktigt att vi ~ r flexibla i alt hilta nya. inngvöltiva Iåmingar. Fkr.t skärg:1rdskonununtr i Stockholms Iln gör lappra ro..sök i all hina dessa 1&. ninga., men problenm't ir all det JH:olt... knas idest(\([ och Onibilild fnl.n Skol vrrkd och dess löreskrin... TvinQm kan dm nya skol lagl.>n tolkauom en röst ror storskaliga lösningar. Vi i Centerpartiet vitt se 'ltde5nds k ä~rd$$ k olor na ges möjligheten alt fin nas kvar. Dil.n.;. krä"ff vi al\ skollagen <xh Skolvt!T. keu löreskriner tydligare lyn... fram Vf'Tktyg lör de.ndskolort,a: Di.!:italt llinmde. Dt!n di glta!a u",lervisnin~n har potentialen och möjlighe' ten all tillftmo,~ kft till de sml Sk~rg:\ rd Sl;ko l orna. Kan vi utwock la denna I~ ' randd"onn ~r m~ke t Vun' ~. Mcbila lli... re. Det 5. V~rt all Kndet'$Öh möjliljh~te n a\l vissa tmnesli... re har llerul.oior som sjn arbet, plat.. Ibland kan det van mereffektm att Oytta tn 1lI.... relin~elrvn. SilnkikI llirarbehörigjh:ot. f llr.tt utnyttja de smi Iko- 1om;r.s unika potential vill vi an fdrul.<lilfninrnu. rdr dnkiklllrarbe~ för IItfdtslrolor utred$. EIln fftufvi". VlIr &kolor som har.. or bd~lse för en bygds llverlrvnad kan dn van nlldvlndigt all U lra mwfvl"&kjtu5till. Det I r... vlktlgl att det,ket ~ n stilrre umverkan mebn IJuets kommunff lör all lilu df praklish problfm som ä. Iilrlmippat,ned smhkolor. S\QCkholms skärg:1rd Jr el! Imbkaligt tillvhtsa", h äll~. Det är inte hristtn p:i enlreprenönka,>, civil... m häl!. eller nytlinkandr IJQ1n Sr problemet. Snarare Jr del hinder i Unga restider. avvf",kli ng av la",hill, tierviee <xh I'yl'lt~nt;gg re ~Iwrk och kring'" som är problemet. Skolor med god kvalitet Iren Iilrut.s:lttni" glör en le vande sklirg:lrd och lands bygd med ~ret runt boende - SOm fullt ut kan bidra till jobb, ulwockling <xh livs kvalitft till bnökare frin JH:ola länet. Nedläggning av sklirxirdsskolor kan för ~me n innebin restider som inte skulle Kftplen5 ens i Nonb"Kb inland. Sjllvklart $k. man inle bevara mr ~vannde" skull. Det handlar intr om viljan a1l bth.ll..la en byg' nad - dn handlar om elty... ritt,ili "" pwi ur!>im ni",<xh til1vantapndet "" deamfoskolortwpotwtia1.... GUSfAVM(J(~C -~-~ lurt.. JAHSMlN.C _ II'IOIXIItOoN. _!AGlGRIPlNS'AM,C II'~-" HANS LlNoQ'itST. C --~ RAVMONO SV(NSSON. C Otu~. fwtingo_ VlVASCHMI D'.C otcilo.._~t.. n BJORN palhammar. C o.<ll_o.l.. I_,.. n

40 NOAATEUE TIDNING TlSO.A.G lo NOVEMBER lo.l: Låg nivå på debatten Det lir låg nivå på debal ten när man insinuerar att Berit Jansson och Cenlern plötsligt h.iuat att det slår något om att inte lägga ner små skolor och om levande landsbygd och att man bor de ha klargjort sin stånd pun.kt tidigare. Hela tiden har det fram forts att forst skulle tjänste männen utreda. informera pli möten, plocka upp syn punkter och sedan utfor ma sitt slutliga forslag. Där efter skulle politikerna la ställning. Det har Centern gjort nu efter att ha lyssnat på kloka och sakliga inlägg och foljt sitt partiprogram och sina vallöften. Feletsom jagser det är att tjänstemän nen inte hade helhetsbilden med bme skolutveckling och levande landsbygd klar for sig. Nu ffir man hoppas att sunt fornuft tar råda. ELS-MAR IE HAGGBERG pensionerad larare Berit Jansson och Centern har tyssnat på kloka OCh sakliga Inl3gg. skriver skrtbenten. FOTO: STtQ~ Na.ssoH

41 NORRUUE TIDNING MAN DAG 1~ NOVEMBER 2012 Stor heder åt centerpartiet Med stor glldje läste jag att Centern inte vill avveckla kommunens småskolor, utan istället ser en möjlighet i att utveckla dem och landsbygden. Det är viktigt att ett parti står upp for sina värderingar och det man gick till val på, vilket Centern nu visar att man gör. Men Moderaternas reaktion är närmast löjeväckande. Bara för att Centern ser andra möjligheter att höja kvaliteten i skolan än skolför valtningens vinklade nedläggningsforslag, betyder det inte att C är populistiskt. Nej snarare att partiet har förmägan att tänka brett och haren annan viljeinriktning for kommunens framtid. Vår familj, som driver två fore tag, valde att bosätta sig på landsbygden i Norrtälje kommun eftersom det gick. att forena ett attraktivt, lantligt boende med gångavstånd till en utmärkt byskola. Det faude avgörandet fo r oss. Utan den möjligheten kunde vi lika gärna köpt hus någon annanstans. Och så tror jag många resonerar. Så, den självklara vägen för en kommun som vill ändra sin befolkningsstruktur och locka ner i arbetsfor äldet är att satsa några kronor på att behäua sina pärlor till småskolor och se dem som den tillgång de är. Taktiken sedan årtionden, att inte renovera euer underhålla lokalerna, samt ständigt hota med nedläggning är oproffessionel!. Så Norrtäljes politiker; välj att satsa på skolan, sätt en positiv målbild över vad vi vill ha och jobba mot den! Tyngs ni ned av partikamrate.r och tjänstemännens uppmälade problembild, låt er då smittas av den positiva entusiasm som lever i bygderna och jobba tillsammans med oss. Visa att ni vill nägot och våga styra kommunorganisationen framåt! CAROLINA

42 Debatt.. --~ _... lo-. Opinlonsmatnlngen OaIdet_VllldI... d.'n'-,vmmtpm1l'" Krlstdemo.l!il!~ J.ft (+O,6)~, Mo<IeriIemao 2S.A'Io H21 Vhlerp;wtloE FoII<paI1leI U%HOl s-tgedeo"c CenWpartleI 4.2"(<0.5) 0wI0i ~ 7.2"(-2]) -... l-zji'ici. ~lljl. ~. Hur utvecklas Herräng om skolan läggs ner? Vilket', viktigt fojrdl au ",l<lwi samhälle 10m Jr tilltala nde att bo ""h kw it Hur ulwckl. r vi gl8bya:...., SYWPUNKT Endo!l... syaffl~sm1 vii bli "JIHK>m"" ;.,,~. ~ua inntbij' i all". höpta,..el att ha en \mo skola pi ort~! o.!'a "Il"nnlt gll- 1ft" p-vi. I... för pm. hil~ 10m Herri... ellff Skebobruk, I den norra 1.11 kanten av komnunen. En skola l aamh ~lld bidra.tillatl ~1U1'" drbam famiiju 10m ~. n linns och locka. ock. "y.> famil. ;er och famlljebi lru.", 10m kan tänka ligatt bod!!a sig l f n av kommuam. utkan 'H. Hur ulykklllr vi gl""bygden Om vi ta. 00,., grundserv~n7 Hlveröomrldet har dl1lhbals ltart u,,<kr de~' " u te l~ grncm Hol mens nt'ddragninpr,ia p.:ilillm!- bruket. Vi först~r au kommu""" ini<! kan ordna nya jobb pi kon tid, m... det komm... kan göra ir au 11 1i~""hll~den,ooa kommunab servo «"Tl med skolan i centrum, Klipp inte av vm miijlitmt..- alt ul\'nklas - "" inga ho$parinpr pli den goda ~$ bekostnad! Re Won i <bs plisdir vi ~ti det ir belrirligl Rir SktOO- och HerTingsborn:l alt bo Mr pli $i... orte» med IlInkl! pli dmbegrinsade~ lnllqtn_ocn ~ prk! all III 5tor hin")" till if skoibal1lftl5 ~5jl:ocl! """ tid. I kommu... (o nm ett poliqdokun>ent r... mtago't anglmde skolbarn. rnli til1slmlan. DmlUl policybe. krivpt all barnm inte ska bth5va Ila",..,. in <lominut"", ",,"väg till skolan (enkl!i rna) - med utipng i enbart ~ n policyn beh5vsmjhllnda ba... en en... tv! skolor i ho.\a kommunen? o..t k5nru; ~lv k bl1 inte som ett vet tigtaltem:>tiv_ Avsdndet mell.n Herring och HalISIavik har dl ~mot alltid varit drka IL km, ftminstolle Ilngs dcon vig de flesta färdas. Men lven det Jr far ling vag fl!r mindn barn at! pi ~ n hand ta ii( till dolan_ Av den anlednintpm Ilar dessa skolor!'unni,,; mini" 'r. Att IeflI-IuN dhautom kan vab dlek!;" i,itt utnylljan<kvisal intemimt; U"," ring tur,kolan raktiskt anvlndu aktivt Sven pli SOmmarm srnom H~... C... I)M handlar Inle om vi kan diet- inte kan bthloll. skolan i samhlllet _ utan om vi vill ellu Inte vill bt h ~n a <km! Allt il' en kol" nadshi'" Men ju$t rragan om sko!or borde inte handla om det. Vilken uw«kling kan Herr.'lng och Skebobruk rik"a med Om skolan las bort och 1lIr.'lldrar tving :as skich sm~kn at! ar med bussen till Halistavik? Vill vi ut'l«kb ~n noltlllmm murklelen e ller intet En klok kommun som Int e korl«ntrerar all ut veckli"iioch kringhuvudorten lotristllk1 ut kantrnuo som en poitol;.1 ""h bortje di rimlistvjs va... beredd alt ta en ~ kolltna<! fl!r au uppri'thilla en god $ef" via<. VI viii uppmana alla kom munala politiker all inte ~plmo barn' och ut biklnillplbrvaltningen. 1lInl", om Mdligni"l av... tmj skolorna. Komm,, nem n~borp~ har lill all erl\j.lla den pxia servicen o.vsen varde bof'! A l(i(sa ti[),i, ~ SRNDOYlC P_~68 ANotRS lldtm P_"""",*",, ' URBRO "OIRt~ RUNO JAMSSON KOMMENTE!lA

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

-< C.!) :z: :z: ~ (.;"") c:::::. a... emersone Vaxhol

-< C.!) :z: :z: ~ (.;) c:::::. a... emersone Vaxhol GO -< C.!) :z: :z: = ~ (.;"") c:::::. a... 20 os emersone Vaxhol Mer än 20 personer i Vaxholm är hemlösa idag, däriblånd två - Det har minskat våra möjligheter att lösa situationen för barnfamiljer. Det

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

PIDEE- folder. Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som

PIDEE- folder. Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som PIDEE- folder Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som h~alper tusentals nodstal lda ba rn i Chile. PIDEE har bildats av kvinnor i Santiago, som sjalva mist sina anhoriga under forfbljels

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer