Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser i Lärarförbundets lista över landets bästa skolkommuner, men vi är fortfarande bara 47 platser frånjumboplatsen. Vad betyder det? Oet som undersöks är till exempel iörtroendet för ledningen, och därär det på sin plats med en eloge till skolchef Åse Modin eftersom kommunen har klättrat från foga smickrande placering i botten till plats 39! Men man tittar också på till exempellärartäthet, lärarnas utbildning och niondeklassamas betyg och det är tydligen då vi raaaaaaaaasar till plats 243 av 290. Inte bra alls! Och snittbetygen verkar ju inte vara direkt stigande... Variör? Vad kan man göra åt det? Lägga ner byskolor för att kunna satsa resutser pil ett mindre antal skolor? Men vi vill ju öka inflyttningen och störst inflyttning har vi ju på landsbygden så att lägga ner byskolor är kanske inte bästa sättet att attrahera nya kommuninnevånare. Men vi kan väl höja kommunalskatten då? Fast det kanske blir så utan att det kommer skolorna tillgodo nu när det ska byggas bme badhus och museum... Fast de kanske klamr budgeten... Undrens tid kanske inte är över! EWA HÄGER Rlmbo

30 2 TI PS Lollala Dyllelel' -~ JtyIIM~C-""MI;Inb~ ~ OM NO_.TlUlT.OfOI)"," FRCDAG l) HOYC IoI II(It ZOI2 BOTETMOTSMAsKOLORNA Centern vill inte lägga ner skolor Berit Jansson: Det vore att lura väljarna NOO'"'''' Socllldemokratema I NontIIfe Mr red8n gjort det. Nu tar l ven Centerpart6et bladet... n munnen I,,.....,.. gan om smhkolomas skolor inte kan liggas ned. Nu ocksa "Det h.. ar arväldi tråldgt,jf ' - 'U;~till-";~ fr i sko Ifråga n. 3 december ska partierna redogöra var de står _ ~.... utspel Moderaterna an att...v':~ """_.- fast vid det. Vi vidmaklhai-.. ~ Cerllerns lerdet vi gick lill va l~. "lic:: "':.NO'..., "-~!klil Januon dgt:r ock- ~ ' ~I skoca d audeser kvalilcti skolan,::-..:::... ":'_:... som en nadvindia;het men ::.-:::... :t:'.!..."'""::.::: ft olt rorindringar inom 4ko =c:- lomam:lslcg6ras med slöd..!"":""":::""", ~~ ~..':: oo!"- -- A_ Centern vill inte. 1 t ' _ Ido ~ - lägga ner skolor dt\_ _ n I Förslaget om skolan skjuts på framtiden NClRRTIoL< S dger nej till förslaget om att lagga ned skolor och ärendet tas bortfrin barn-och skoinlmndens arbets utskott nu pi mindag. - Det Ir ett nederlag f6r skolpoutlken, siger nsmndsordf6randen G6ran Pettersson (M). Tidig3re i vedcan var Socialdemokraterna inbjudna lid Skebobruk för all de bau tr.a skolornas framtid. Där avslöjade partiets förelrädare OUe Jansson, andre vite onironnde i barn oth skol nämnden. och Ulrika F:llk, oppositionsrnd, att de tänkertösla nej liij fö rsla~ l om att li8g:1 noo sex skolor. - Jagpt"OYOCeradeOl1e Iile grand och (jck honom att säga all ban inte kommer liera sig med Moderaterna, au de kommer såga nej, sj. ger Aleksandar Srndovic, S ledamot i kommunfull mäktigr. Medlemmarna i S kom met ha möte dm 281lO\'ftIlbet. Dl ska de s.5g:a siu om vad de anser om skolornas rramtid. - Jag är helt klar OVft' att jag kommer fösta nej. Vi i utk:j.nten behöver utveckling och skolan är en grund pelare i samhuiet, $Iger han. Qlle Jansson bekrän ar uppginerna. - Det~. Samtidigt vet vi inte vad som kommet all hända med förs~. Dtt:!ir ju borttagd rr.\n AU (arbelsutskottet) den '16 novem~. Vi och andra s5gt!r nej och då kommer det inte att gå igenom. säger han. Inom kort ska de tre ord fdrandena i nämnden ha elt möte tillsammans med för valtningt!n. - DA Br vi se om vi ska jobba om förs). t eller om det kommer all droppas helt. dger han. FOkus pi neclllaanlna OUe Jansson anser all del blivit för mycket fokus pi nedläggning och for lite pa kvalitet i skolan. - Anta bort skolor löser inte de problem som finns i skolan. Jag önskar alt man kunde prata kvalitet skola för skola. Förra \I~k:mgjordeCen terpartiet klart att de inte vill lägga ned n:\gon skola. Moder:Ue:m a har tidipre aviserat att de vill se kon' smsus i frigan. Dir är man l:1ngtirrnn i dagsläget. - Centern harju intagit en rundamentalis tisk st:\ nd punkt. Det S ~ signalerar ändå att man vill vara med exh diskutera. sliger Göran Pettersson. Vad h5.nder med rörsla get nu? Jagser rramror mig alt vi manglar rtigan i AU och st dan kommer n~n typ 3 V beslut att tas till nämnden. Den 3december 5.r det möte med skolgruppen och da flr vi se, säger Göran Petters 60n som inte gel! upp hop' pet om au hiua ni lösning som en bred m.ajoritet star bakom. - J3g konstaterar all det bland skolpolitikmm finns en stor majoritet rör reror mer i den här riktning som forslaget ~. mffi all par' tiem a har överrockar som toppstyr ledamöterna exh inte: ger dem nagot eget mandat. Han anser au de: partier som s!gernejsnart nuslege b6ked vad de sign-ja till. - De som diger nej uno derl! tersigm lösningp!de problem som finns. H3n 3r\.ser :ut det i debat ten lir for starkt fokus ~ alt diskutera andra saker än just utbildning. - Det i r hi mmande för utbi ldningen i Norrtälje kommun. --- "'''''''" -.O'1Ietelldo iiojot FAKTA Hotetmot.-h k lama Den 18 september iiysjoiade NT barn- och utbildningsforvaltn1ngens f6rsiag pa att 5t:inga kommunens do rnk1 la skolor. Förslaget har sammanfadit med att förvaltningen genomfor en satsnklg pa kvalitelsutveckhng med anledning av den nya skollagen. Enligt ~emamen bir det :svmt for de srn skolorna att leva upp till kraven pa bei10riga latare. :indamåisenliga salar och etevmisopersona FOn&aget mottes iiv stark kritik Ir.\n foraidrar. boende lxh företagare pa ort,,",,- Den 25 oktober befattade NT att det fardlga förslaget il1nebar att sex 5J<OO" kan stmgas: ~ sko&a. Her rangs skola. Bj(Irk6-ArhoIma sko&a. Skebo s«c:ka. SOderbykarts skola och Nartuna 5ko&a. KOpmanhoIms 5kda. ValO skola och Grissk'hamns skola blir F - J.skoIof. Bara ~ skola förblir F- &. Att stjnga dessa 5kdor skull! ge en besparfng p.å 255 mhioner kronor.

31 v 47 Fredag 23 november 2012 Pris 15 kronor NORRTELJE ~t_ TIDNING r L ROTADESMÄSKOLOR Beslutet omskolorna I skjuts upp. Socialdemokraterna säger nej till forslaget om att lägga ned småskolor. Förra veckan slog Centerpartiet fast att de vill ha kvar aua skolor. Det innebär ännu ett bakslag for Mode raterna som vill seen bred överenskommelse i frligan. 5.2 Mins Nilsson (5) väljer familjen före politiken "Det var svårt att ta beslutet, har legat sömnjös" Temperaturen Ir uppochnedpi brandstationen Arbetsmiljöverket kräver åtgärder. 5.4 Kipfrtdag -men Inte I Non1lllje Dagen upp märksammas över hela världen Rlmboblst I hett derby pi Sportcentrum Laget besegrade NomäJje med 6 5. SPORTEN Glil", 2JI1I-2SI coop FORUM NORRTÄLJE Alla dagar 8-21

32 _.nu< ' OMO"" 'OISQoOG n _I"'U"'" Debatt -- ~_.._,. I...._- OpInIonsmatningen... dttt~... t6f~'" kommit...? WW*I8~15/TI.""~ 'OOOI."i_",... - _lgooiooi... _i _~ Varför gör inte andra partier samma sak? v...tör IF'" mini" d. arp pi CftIlmI i skolfoipn? Om vi tar dtc foin b&jan &I skulk: Uolfflrvallni~ ~n ulneda hur k ""l it el:~ n kan 61<15 i Nomlljl1l skolor. T)inSleminnPn r",k ~II vidöppt'1 mandat som ]lo' lilikmla ab60lut inl~ Ikul le l4ga slg i rqn-ln förala ~ t va. klan och dnliutom prhentetat för lnvlnama. f örst dj",nerskulle poliii kem a ai,p, iii. Kommun di",ktömt knn5lale~~ a" det ba... var ~ tt tj~i1 51eman naförslag: 10m politikerna kunde kasla i papperskor ~n om det inte skulledug;o.. Nu har Centern. för oss UIOmfltunlU! intt alirikiit (Wlntal. gjon just det ff 'HSOm förslag! g;\r stkk i stlv moed Cen'..-politiken. Ulifrin dcn prhentatkm som moedb<lrgarna har del givitsiden hlrfrlgan irdd inle all. märkligt, snano... Ij:iMdan all el:1 patti som har kwal clljama all vlma byskoloma ocw gör just eld. Dt1 som djmnot kan.n5ft ""ra mlirkligt (fort fa",~ ulifoin den ofl'oci tlla informalionen om pro C'eUeTI) i r att andr:a pg,nier mnllilmanik ""llöflen inte ommrlbart g6r gm>m""m sak moed CentmI. Nlr ~ politiker i afftkt pisl!r all ~ntem bryter ra r;...,... nskommdse mb 'e rimligtn n!got annat an det 10m bar kommuni.,., nils lill medborgama ""ra ö"erenskommm. Vad kan det vara? Nu mb'e vi gis' 51 och di blir svaren siilian siir!ikill smickrande mr de inblandade. Att Illntaitningens egen" Iig:> uppdrag va. all agera plog IOr kommande ned läggning..r med kvalitets aspekt... SOm verk tyg ~r en anal)'ll $Om Ir.""r att sil ifoin sil!. l Iynnerhet som ~ kwlittt inte b si",kiit vii definitnt oclo <kl modirlnötde fl!nla ~ inle inmh ~1 1er ni&ot av <kl som ulrtdninpr nor malt gör, till nempt'l n.n altmlat;y, ~ och natk ~La r med olika scmarier och &I vida... btilltt ~. kar förvallni~ dnpt't1it pi pg,ng...rer i skoll:llgen 10m stöd mr sin pansin bp, hen n ~r eld inte ens Ir korrdu. Nu tappg,r I,~ n skounningen i IOrtroendt, 'tminstom 10m omoidh nl""'1is. HIttlIIs... Pf'OC"MfI ~tt tvi jakande svar pi lika ming.. foigor. Vill landa bygtkn ha hlr byskolor na? Vill 5kolrd... ahnin~n.,.,."ralisera? S""ren i r giy na i dag och var dl"l red~n innan allt SIIttt iglt"ll" N~r ska 1"'IC1'""", kunna ge nlgot mer produktivn Aldrig n!gomi" Ir 'wn!1. lnt~ ulan att trycka pi re K 'knal.~n och börja om foin ett anna, hsi1. mo' fil Innan riktni"" pi ttt annat alltt. Dtt I r inl~ oviktigt alt b&ja om efle1'$oil\ skolan i dag intt levereratpl.en god' Und OlM (ICh landsbygden UnMnigmoed fogjagadav ffntrllli5tff. VI beh6yer fl in litr gijd;' och liolthtt i okolan. Utan tlttta kln vi d tta upp " il klltknokr:atiska mjl som ~ ulan all ns r.. mging. En vi( 'illsammans med flen Ir all fotmin. lone ta ttl bestu', All Nomil, oka Ita landets bis'a byskolor inom f titl Ar! &t sidan' pt"ojc!k'5kulle blislllivi mycket merln 1: nlgrurnhko lo. och des$utom ~ amou ro Il!r /kr framtida kvaji ' ets pro'~t. Pt:TU WA,Hl'ORT KOMMENTERA

33 NORRTEUE TIDNING TORSDAG 22: NOVEMBER 201.2: Varför lägga ner bra skolor? Moderate, 'Id viii f6rblihra skolan i kommunen. Men varfor lägga ner bygdeskolor som ger en bra utbildning? Tre argument har forts fram: skollagens nya krav. kvalitet och kostnad. frågan om skouagens nya krav går att lösa. Medborgargruppens ror slag visar till exempel på olika lösningar. Frågan om kvalitet har studerats i olika forskningsprojekt och slutsatsen är att elever i små skolor presterar tika bra som elever i större skolor. Deras sociala anpassning och trivsel tir i nera fall till och med bättre. Kvar återstär frågan om kostnaden. Ni politiker som vill lägga ner bygdeskolor till exempel for att ni tycker att de kostar for mycket. var då öppna med den ståndpunkten. Våga stå for den också under valåret 2014! Skolorna i Norrtälje behöver bli bättre. Det visar flera undersökningar. Men att stänga många små skolor riskerar att vara nega livt snarare än positivt for många elevers trygghet och resultat i skolan. Trygga barn är en forutsättning for ett gott lärande. jag har själv träffat tlera roräldrarsom har barn med diagnos inom bland almat autism spektrumet. som säger att det fungerar mycket bättre ror deras barn på den mindre skolan än i den stör re skolan. Ut oss roräldrar få fortsatt möjlighet att väl ja skola utifrån våra barns behov! FÖRTV IVLAD FÖRÄLDER

34 Se bygdeskoloma som en resurs Ja; viii tacka kommunens Ijlnslemän och politikn rör att de vill iorbäur.a kvalil~lm i de kommunala,kolorna. Dn finns m~np exempel p4 projekt och aktivitettf" i Norrdlje kommun som syftar till decta. Men hur kom det: sig all arbrtet: ~ an höja, kvalite-ten \wkar f'örulsiila en nedl ~. ning av många av de mindre bygdeskoloma? -, ~-~prcciien sig!lori en kormuilill'd en \ilbud.. val h.wigenndt 1iIIoIOr: Vad som bekymrar mig fr all politikernas beslutsunderlag ser ut alt innehl1 la ett anlal osäkerheler och brist~ rö~ till n!:mpel kwnader, lir'arft behörig. het:, lokaler och ulruscning. PftwnalkOSlna<kJl ror att driva en t'-3-skola med 20 t:~ med skollagens behörighetskrav år enligt skolkoniorets berikningar 2.95 miljoner kronor. Medborgargruppen beräknar kostnaden till 1,64 miljoner kronor. De berlknade inläkterna skiljer sig också. '-ör en F-J"skola ä r intäkten 0,8 miljoner kronor enligt skolkontorets berikningar och 1,3 miljoner kronor enligt mmborgargrup~. Skolkontorfl log med kostnaden!or fritids. men glömde alt la med intakterna i fonn av ~rritidspengmm. Ming:urtU skok>r lurfdaktigt belastats med onklömec obefintlig2 eller underndliga lokaler i NO. musik och textilslöjd. Skolkont\) m lurmissbedömt beho\-et av särskilda lokalel' fdr dr$sa imnm. Enligt Iiroplanm kan all undervisning i NO, musik och textilslöjd Ixdri vas i ett vanligt klassrum. Det finns yu~lig:m' ex('t11- pel pi felaktigheter, se vida~ i m«iborprvuppens skrivelse -Kvalitet i skolan - med andra ösoo-. Tlnk om ut~ngspunkten i skolkoniorets arbete hade varit kvalitet med hinvisning tlll aktutll skolforskning. till 6empel utbildningsforsbffn John Hatlie. Han mmar namligen att dd lyvarr finns en rdrk5rlek all bt'sluta om for:5ndringar i strukturer och arbclsförhi llanden i skolan, nagol som inle 5r dct mest errektiva allltet att rdrbällra devenlls ff8ul t:lt. F6r all fl "'tbiklning av yppersta kvalitet kräva lä raff som lir instruktiva, p:\. Vffkand!-, nmhs"""""ag:m de, aktivt och pusionent en~ i undtrvisning och lirande enligt Hallit'. Det finns manga sadana 11 n.rr pj dt mindrt skok>ma. F6t's6k att.. v:lra bygdeskolor som en!'hurs fur kommunen och inte 10m en bellsining, en resurs som kan krl:a till bådtåter- och nyinnyuning. Norrtälje kommun skulle kunna profi len sig som en kommun med ell utbud av vii ru ngennde skolor, ~desnla bygdeskolor och flsl örre- skolor i tätortema. Men da krävs en ordentlig satsning pa kommunens skolor. Ut all:lsom 5rverksamma och enpge:nde i skolan och skolans utvt'ck ling vara med i de-nna 8.1 ts ning. Tillsammans kan vi hilla ny.t lösningar. I dag finns det mjnga vii fungtt:lndfe Pm:l.rbetl"n mellan skola och bygd (nlringiliv, kultur-och idrottsffirerling :lr, kyrkan. hembygds ror mingar med flt'tii.). Vi behö~ rortslua au uh,«:kla dessa samarbeten_ JIMHILSSOH 1nftyt\.IcI~. egen 1Or~ I~I! odi skoii6f6ldl!l' {bygde $~odi. rll.kchl f6rj0k.n se 'lin b. I t tom 1!fI1'I!SUF$!6r konwnunen odi Intetom.,bd... ~.JmNlluon. ~

35 NORRUUE TIDNING ONSDAG 21 NOVEMBER 2Ot2 Björkö-Arholma skola ir en in de ned~ningshotade skojarna. Vi ska inte glömma Nu är det nog dags for de tyrande i Norrtälje kommun att runda av och slutrora sina påbörjade projekt. Man har mindre än två r på sig. Det är faktiskt så att drygt 50 procent av kommuninnevånama - väljarna - bor på den s1l kallade land~bygden, allt~ den del som man vill nedrusta. Vad man än tror, d1lligt minne har vi inte här ute i buskarna och minnet av den "demokratiska processen" om skolan kommer vi att bära med oss ända in i valbåset. ARNE THEORINS Söderbv"rl

36 _.,...,, ,.21 """' Enproteotllstau'... _"".'4 IlImrW:sInU"I<omrnuno!n.IIaIcom..,.".. _mad~nknytn/ng. ~UndkvhI"""'.. tn.. ~m.ii ~Od """,~meddet bef6mda<lonsllgretom... n forsvlnnet Protestlistor mot ng ItERAANG Små skolor tyckas bjst. Bittra an flytta bam från stofilllkolor till små, In att lägga ner skolor med få elever. Del ir andemeningen i '3 protestlistor med 4'4 Un dertecknare som liimnats in til! kommunen Frin boende i Hemng. De. lir Fyr:> personer med Herrlingsanknyt ning som skrivit under det skol upp rop som riktas.ill kommunen: Egger1 Lindk.vis,. Eva Metzo'n. BooGyUensten och Uenrik Bengtsson. - AII~ ; kommunen bor inte i Norrtälje stad. säll"r Eggert Lindkvis!. Omkring 70 J>f"OC"nt 3V de som rös'ar bor utanro. Nom ä~ s'ad. De har eulika stort in... "" som poli tikerna au vårda O('h u tvffk la landsbygdsde lam a av komm unen. Politisk fråga Eggert Lindkvistlovar ock så all pro.estlis.oma Frin Herrlingsborna åven ska överlämnas till aua politiska partierikommunm. - Dessutom ärdet val om två år, säser Eggert Lindkvis!. Aldrig har politiker na större öron ~n info. et! va l. Vi i Hemng lovar alt "" till an våra röster ham nar h.os de pol itikersom ser till an värna DIll glesbygds skolorna. Ilet här ärm rri g:> som inte bjh.-r över. Vi rospiggar lir långsinta och envisa. Eggert LindkviSI pekar också pi en fdljdfriga.. Skul le Herrängs sko la llig p s ner. ""d händer dä med He r- Eogort ring Dan ~ ce Camp. världens störs,a danslåger7 ~nslägn:1 hälls i Herrängs skola. Tack vare lägret, har lierriing hamnat pi världs kartan. Vilken politiker törs ra d... ut den ""rksamhet<'ll? -~moo.....,. '0"_...

37 ~ _. REDAKTIONSINFORMATION, SIDAN 47 [ SMÄSROLORNASFRAMTID I. 3 december ska partiema var de står NQltRTAUE sedan Centerpartiet san ned foten I fråga om ah ~ga ned små skolor har det stormat I politiken. I b&jan ilvdecember ska partierna ha möte om skolfrigan. - DA får vi seom det ~r att jobba vidare, dgerkommunalrådet Kjell Jansson (M). Den IS now rnber gkk C~n t...-partlet ut i NT och sa att de vill behålla alla kommunenukolor. - Ikl.dr klan och tydligt i vart partiprogram al1 vi ska Mvara ""h utv~k l a bygdeskolorna. Det vo... alt lura vjlljama om vi inte s tar ras! vid det. sa parliets g.uppj. dare Bt-rit jans ~". ~'r:igan är varfljr par1iet gick ut d lien! med dffi <If. klantionen. redan den l september fock ""nma ta dd av tjänstemännens fo.-. slag. Med pt, noterna Och enligt KjeUjansson var Centerpartiet med på not.,.-.. na frin börja". - Det var p5 en seminarium om öwrsiktsplanen 2040 som Miljöpartiets Mats Wedboo'1l' korn med r6rsbge-1 om all.:unameta över partigrlinsema kring skolfrig:> n. Den som Va' mesc encusiaslisk var Berit jansson, Dec var alltså ince Centern inte lägga ner skolor Berit Jansson: Det vore att lura väljarna j. ~~~~~~ _v... ~- -"-,... il_o -_. -..."'...,_ ~. " _-_ ~ _ ---" ---- _---..., _ o _",",, "" _" _ "' ,-..,.,.,.,..."' ,,'0,; _. ici. _ "'..., ro,,.~c _-..._... e... _... 'II.~.... _.. Itd<... ""' " ' jag som hitcade ~ det här rrinbörjan. f... II'.la..,_ an... _ ' II la ioioiid.-,..,...? - Vi CilJ""Uern parlamen tarisk skolgrupp och gav tjänstemännen i uppdrag au giira en utvecklingsplan, där ingick int ~ bara det här med at! stlinga skolor utan ävm at! IIIv...,kla kvalite ten. Det fanns n,ed rrin början au vissa skolor lir f<ir sm~. Del var viktigt För mig au h~ konsensus i frigan både med den lx>rkerli - Jo;o...,,,_' , -_. ~ _ o. _....' 1:"""..._"'_ G,_'... "'... ~ ~-- ---~,-- "'-.---"" _... oooj.. - I:_u g;l majoriteten och med op, positionen. DII...'lIli IInll' - Nej menjagär 1Je.sviken, säger Kjell jansson som fick lä"" ~ att Cent~ hoppat avöverenskommelsen i NT. Ä""n Folkpartietsgrupp ledare lians Andersson tycker att situationen ar trik" - Det här RII 81änga tio skolor vissle alla partierna i ell tidigt skede. De hade ju kunnat markera dl i alla fall. Vi har ju gåu :11""mma HII ända fram till smule skolmötel. säger han. Ä ven oppositionsp;lrti... na Soci.ldemokralerna och Miljöpani ~ t har tidiga... deklarerat au de vii! n:l en bred ÖVcrt'nskommeis<:'. Inget klartecken NT har sökl Berit jansson som und... tisdagen besök te Oannemora gruva. Robert johansson SOm är parliets ledamot i barn och skolnamnden håller inle medom alt partiel gett klart...,kffi till skolnedl:iggning.rfoin början. - Nej vi var överens med majoriteten och oppositionen om.11 så länge f<irvaltningen jobbar med rragan ska vi inte IlIgga 0SlI;. Vi har inle tolkat det ""'" att det skulle läggas ned skolor. Del som r6regi~k Centems nej var ett stort medlemsmöle dlr en majorilet av medlemmarna röslade nej Iii! nedl~ggning av skolor. Den 3 december ska skolgruppen. där samtliga gruppled;ore och barn och skolnämndens presidium finns representerade. ha möte, - Då mr vi se var alla stk säger Kjelljansson. -ni _ """19571,,,,,,,......

38 v 47 Onsdag 21 november 2012 NORRTELJE ~t TID r L KULTUR BREAKDANCE För "Bboy invalido" är dansen allt i Skolornas öde avgörs i december Kommunalrådet Kjelljansson menar att Centerpartiet var med på att inte alla småskolor kan vara kvar redan från början. Han är besviken över att partiet spräcker överenskommelsen. I december harden parlamentariska skolgruppen möte. Då avgörs om det (mos anledningattjobba vidare. 5.3 "-""", :101. RImbos skolor betalar Inte f6rlstiden Arkadien riskerar att stängas av Rimbo ff '-.-< \ 4~~ AS Protestlistor motnedliggning av Hemng skola "Bättre flytta barn från stora skolor till små". S.M SPORT Maud Nevrell hjllperbam I Guatemala Barn som f6ds medlkgfår Tennisklubben I NorTtlIlje g6r en storsatsning Föreningen vill ha samarbete med skolorna ~ Se te.j/ii.o... eljetid.bag. e J t.1f]

39 Debatt -_. --~ f o t I MO _* Oplnlonsrrätnlngen VIIbt.-u... ro.c...._... I..., KrlsCdetnoi(r;aterM,.1<0.0 5odaokIemokr _I!mo> 2:t.nH.Q.n _ ~",",," F<*partIet ~ (.(I.J) S-IgedeI,a Cer-.erpartIet 4,Z%(..Q,2) 0wIga ~... S6'Il tg-"'(ooj) ~l.~ 101 SKOLA Slå vakt om de små skärgårds skolorna VI mk" d~ v~kt Om oeh >im. Inwkoloma i Stock holms IktrgArd. Olirlik krlvff vi au Skolwrlrt och ~rin~n tydll~~ mar k~,.,.r au ImJ skolor ;nle ba"" ~r en problem - utan snarare har en unik pnia. Misk potential. SYNPUNKT l d.lj~ t Br konm,ulm'f" brottat mm hur n... u. klan. av Mn nya.kol~n odi... mtid~ tiemila lina Imlskolor. ~.. tnpanif'l i SIodbolmsrqiOIl _.... vill OM' att utbildninpmini!;'tr jan Rjlrklu"" nm!'.ieo1"...'" w s'" ansvar,".ndm nya UoIl:1fe" inte blir.. ~öt~ ~ landets sm5skoloooch Stoc:kholma län. akl. (n Hota med B e~ I. inltsynotl)'ttl' med bristan dt knlitt1 - ofta Ir dr! Ala rare IvInom. Skolvn-kda tijil. ;ltror viar au bbnd n ~ rma~ 1700 undcnök ta högltadi""kolor Ir det 29 10m "tmlrker l ig dtcnda 10m!vUri ntd lut. ly<kat. ~ all. lina nionde' kluiare gymnaaicbem. ig' hrl. Gemen... mt ro.. dessa 11o:.>1Qf" ir att de har relativt f:ioelewr. Moo en,mbkalig skqi miijij <xh f n nie!" individba oomd utbildning ha.de,m:i skolorna möjlighetm alt... bjuda eleverna stö..., trygg het <xh utwocklingspoten tial. Sm;!. skolor kan ~ve n passa vissa barn med slir skilda beh<w bältre än vad en stor skola kan. SItI~rdsskoIoma har en unik potential i alt profilera ~iij med inriktningar inom uem~lvi$ miljö-, b.l.1 el let frilurlsliv. inriktningar 10m sikerligen skulle I<xb b.l.de ele~. och forlildrar. Med de slinkilda lörutsält ninga. """' &Iclrgirden ger ir vi övert)pdeom all skotorna kan.u,och re<bn!lit, fanlaotidt.a... Ital. Vor alt kunna bnlriva s.mhkalilj skohmsamhd ulan alt k.,.;tnadtma blir orimligt hilga ä r dn viktigt att vi ~ r flexibla i alt hilta nya. inngvöltiva Iåmingar. Fkr.t skärg:1rdskonununtr i Stockholms Iln gör lappra ro..sök i all hina dessa 1&. ninga., men problenm't ir all det JH:olt... knas idest(\([ och Onibilild fnl.n Skol vrrkd och dess löreskrin... TvinQm kan dm nya skol lagl.>n tolkauom en röst ror storskaliga lösningar. Vi i Centerpartiet vitt se 'ltde5nds k ä~rd$$ k olor na ges möjligheten alt fin nas kvar. Dil.n.;. krä"ff vi al\ skollagen <xh Skolvt!T. keu löreskriner tydligare lyn... fram Vf'Tktyg lör de.ndskolort,a: Di.!:italt llinmde. Dt!n di glta!a u",lervisnin~n har potentialen och möjlighe' ten all tillftmo,~ kft till de sml Sk~rg:\ rd Sl;ko l orna. Kan vi utwock la denna I~ ' randd"onn ~r m~ke t Vun' ~. Mcbila lli... re. Det 5. V~rt all Kndet'$Öh möjliljh~te n a\l vissa tmnesli... re har llerul.oior som sjn arbet, plat.. Ibland kan det van mereffektm att Oytta tn 1lI.... relin~elrvn. SilnkikI llirarbehörigjh:ot. f llr.tt utnyttja de smi Iko- 1om;r.s unika potential vill vi an fdrul.<lilfninrnu. rdr dnkiklllrarbe~ för IItfdtslrolor utred$. EIln fftufvi". VlIr &kolor som har.. or bd~lse för en bygds llverlrvnad kan dn van nlldvlndigt all U lra mwfvl"&kjtu5till. Det I r... vlktlgl att det,ket ~ n stilrre umverkan mebn IJuets kommunff lör all lilu df praklish problfm som ä. Iilrlmippat,ned smhkolor. S\QCkholms skärg:1rd Jr el! Imbkaligt tillvhtsa", h äll~. Det är inte hristtn p:i enlreprenönka,>, civil... m häl!. eller nytlinkandr IJQ1n Sr problemet. Snarare Jr del hinder i Unga restider. avvf",kli ng av la",hill, tierviee <xh I'yl'lt~nt;gg re ~Iwrk och kring'" som är problemet. Skolor med god kvalitet Iren Iilrut.s:lttni" glör en le vande sklirg:lrd och lands bygd med ~ret runt boende - SOm fullt ut kan bidra till jobb, ulwockling <xh livs kvalitft till bnökare frin JH:ola länet. Nedläggning av sklirxirdsskolor kan för ~me n innebin restider som inte skulle Kftplen5 ens i Nonb"Kb inland. Sjllvklart $k. man inle bevara mr ~vannde" skull. Det handlar intr om viljan a1l bth.ll..la en byg' nad - dn handlar om elty... ritt,ili "" pwi ur!>im ni",<xh til1vantapndet "" deamfoskolortwpotwtia1.... GUSfAVM(J(~C -~-~ lurt.. JAHSMlN.C _ II'IOIXIItOoN. _!AGlGRIPlNS'AM,C II'~-" HANS LlNoQ'itST. C --~ RAVMONO SV(NSSON. C Otu~. fwtingo_ VlVASCHMI D'.C otcilo.._~t.. n BJORN palhammar. C o.<ll_o.l.. I_,.. n

40 NOAATEUE TIDNING TlSO.A.G lo NOVEMBER lo.l: Låg nivå på debatten Det lir låg nivå på debal ten när man insinuerar att Berit Jansson och Cenlern plötsligt h.iuat att det slår något om att inte lägga ner små skolor och om levande landsbygd och att man bor de ha klargjort sin stånd pun.kt tidigare. Hela tiden har det fram forts att forst skulle tjänste männen utreda. informera pli möten, plocka upp syn punkter och sedan utfor ma sitt slutliga forslag. Där efter skulle politikerna la ställning. Det har Centern gjort nu efter att ha lyssnat på kloka och sakliga inlägg och foljt sitt partiprogram och sina vallöften. Feletsom jagser det är att tjänstemän nen inte hade helhetsbilden med bme skolutveckling och levande landsbygd klar for sig. Nu ffir man hoppas att sunt fornuft tar råda. ELS-MAR IE HAGGBERG pensionerad larare Berit Jansson och Centern har tyssnat på kloka OCh sakliga Inl3gg. skriver skrtbenten. FOTO: STtQ~ Na.ssoH

41 NORRUUE TIDNING MAN DAG 1~ NOVEMBER 2012 Stor heder åt centerpartiet Med stor glldje läste jag att Centern inte vill avveckla kommunens småskolor, utan istället ser en möjlighet i att utveckla dem och landsbygden. Det är viktigt att ett parti står upp for sina värderingar och det man gick till val på, vilket Centern nu visar att man gör. Men Moderaternas reaktion är närmast löjeväckande. Bara för att Centern ser andra möjligheter att höja kvaliteten i skolan än skolför valtningens vinklade nedläggningsforslag, betyder det inte att C är populistiskt. Nej snarare att partiet har förmägan att tänka brett och haren annan viljeinriktning for kommunens framtid. Vår familj, som driver två fore tag, valde att bosätta sig på landsbygden i Norrtälje kommun eftersom det gick. att forena ett attraktivt, lantligt boende med gångavstånd till en utmärkt byskola. Det faude avgörandet fo r oss. Utan den möjligheten kunde vi lika gärna köpt hus någon annanstans. Och så tror jag många resonerar. Så, den självklara vägen för en kommun som vill ändra sin befolkningsstruktur och locka ner i arbetsfor äldet är att satsa några kronor på att behäua sina pärlor till småskolor och se dem som den tillgång de är. Taktiken sedan årtionden, att inte renovera euer underhålla lokalerna, samt ständigt hota med nedläggning är oproffessionel!. Så Norrtäljes politiker; välj att satsa på skolan, sätt en positiv målbild över vad vi vill ha och jobba mot den! Tyngs ni ned av partikamrate.r och tjänstemännens uppmälade problembild, låt er då smittas av den positiva entusiasm som lever i bygderna och jobba tillsammans med oss. Visa att ni vill nägot och våga styra kommunorganisationen framåt! CAROLINA

42 Debatt.. --~ _... lo-. Opinlonsmatnlngen OaIdet_VllldI... d.'n'-,vmmtpm1l'" Krlstdemo.l!il!~ J.ft (+O,6)~, Mo<IeriIemao 2S.A'Io H21 Vhlerp;wtloE FoII<paI1leI U%HOl s-tgedeo"c CenWpartleI 4.2"(<0.5) 0wI0i ~ 7.2"(-2]) -... l-zji'ici. ~lljl. ~. Hur utvecklas Herräng om skolan läggs ner? Vilket', viktigt fojrdl au ",l<lwi samhälle 10m Jr tilltala nde att bo ""h kw it Hur ulwckl. r vi gl8bya:...., SYWPUNKT Endo!l... syaffl~sm1 vii bli "JIHK>m"" ;.,,~. ~ua inntbij' i all". höpta,..el att ha en \mo skola pi ort~! o.!'a "Il"nnlt gll- 1ft" p-vi. I... för pm. hil~ 10m Herri... ellff Skebobruk, I den norra 1.11 kanten av komnunen. En skola l aamh ~lld bidra.tillatl ~1U1'" drbam famiiju 10m ~. n linns och locka. ock. "y.> famil. ;er och famlljebi lru.", 10m kan tänka ligatt bod!!a sig l f n av kommuam. utkan 'H. Hur ulykklllr vi gl""bygden Om vi ta. 00,., grundserv~n7 Hlveröomrldet har dl1lhbals ltart u,,<kr de~' " u te l~ grncm Hol mens nt'ddragninpr,ia p.:ilillm!- bruket. Vi först~r au kommu""" ini<! kan ordna nya jobb pi kon tid, m... det komm... kan göra ir au 11 1i~""hll~den,ooa kommunab servo «"Tl med skolan i centrum, Klipp inte av vm miijlitmt..- alt ul\'nklas - "" inga ho$parinpr pli den goda ~$ bekostnad! Re Won i <bs plisdir vi ~ti det ir belrirligl Rir SktOO- och HerTingsborn:l alt bo Mr pli $i... orte» med IlInkl! pli dmbegrinsade~ lnllqtn_ocn ~ prk! all III 5tor hin")" till if skoibal1lftl5 ~5jl:ocl! """ tid. I kommu... (o nm ett poliqdokun>ent r... mtago't anglmde skolbarn. rnli til1slmlan. DmlUl policybe. krivpt all barnm inte ska bth5va Ila",..,. in <lominut"", ",,"väg till skolan (enkl!i rna) - med utipng i enbart ~ n policyn beh5vsmjhllnda ba... en en... tv! skolor i ho.\a kommunen? o..t k5nru; ~lv k bl1 inte som ett vet tigtaltem:>tiv_ Avsdndet mell.n Herring och HalISIavik har dl ~mot alltid varit drka IL km, ftminstolle Ilngs dcon vig de flesta färdas. Men lven det Jr far ling vag fl!r mindn barn at! pi ~ n hand ta ii( till dolan_ Av den anlednintpm Ilar dessa skolor!'unni,,; mini" 'r. Att IeflI-IuN dhautom kan vab dlek!;" i,itt utnylljan<kvisal intemimt; U"," ring tur,kolan raktiskt anvlndu aktivt Sven pli SOmmarm srnom H~... C... I)M handlar Inle om vi kan diet- inte kan bthloll. skolan i samhlllet _ utan om vi vill ellu Inte vill bt h ~n a <km! Allt il' en kol" nadshi'" Men ju$t rragan om sko!or borde inte handla om det. Vilken uw«kling kan Herr.'lng och Skebobruk rik"a med Om skolan las bort och 1lIr.'lldrar tving :as skich sm~kn at! ar med bussen till Halistavik? Vill vi ut'l«kb ~n noltlllmm murklelen e ller intet En klok kommun som Int e korl«ntrerar all ut veckli"iioch kringhuvudorten lotristllk1 ut kantrnuo som en poitol;.1 ""h bortje di rimlistvjs va... beredd alt ta en ~ kolltna<! fl!r au uppri'thilla en god $ef" via<. VI viii uppmana alla kom munala politiker all inte ~plmo barn' och ut biklnillplbrvaltningen. 1lInl", om Mdligni"l av... tmj skolorna. Komm,, nem n~borp~ har lill all erl\j.lla den pxia servicen o.vsen varde bof'! A l(i(sa ti[),i, ~ SRNDOYlC P_~68 ANotRS lldtm P_"""",*",, ' URBRO "OIRt~ RUNO JAMSSON KOMMENTE!lA