Styrelsereferat från den 4 september 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsereferat från den 4 september 2009"

Transkript

1 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot Rose-Mary O`Leary, suppleant Sofia Falk, suppleant Per-Erik Persson, personalrepresentant, ledamot Henrik Hultberg, personalrepresentant, ledamot Marie Gillberg, personalrepresentant, suppleant Ludvig Johansson, personalrepresentant, suppleant Karin Nordström, adjungerad protokollförare Rapporter och anmälningar från VD Vi har en låg nyutlåning, vilket sannolikt främst beror på det låga ränteläget. Räntan ser ut att förbli låg framöver och administrationen arbetar med olika åtgärder för att förbättra nyutlåningen. Tack vare periodiseringen är vi dock numera mindre känsliga mot en låg nyutlåning jämfört med hur det såg ut tidigare och vi klarar oss med en låg nyutlåning under en period. Den minskade nyutlåningen gör tillsammans med den låga räntan att intäkterna ligger under budget. Resultatet för de första 7 månaderna är kr mot budgeterade kr. På helåret uppskattar vi att det blir -1,2 mkr i resultat före kreditförluster. Den minskade arbetsbelastningen ger möjlighet att komma ikapp med dokumentation av rutiner och processer i administrationen. Periodiseringen av nyutlåningen gör att vi visar ett lägre resultat i början av året. Detta skiljer sig mot tidigare, då resultatet såg bättre ut i början av året. Hanteringen är nu mer rättvisande. Bankverksamheten Det totalt utbetalade beloppet i år är 85 miljoner kr vilket är 66 % av budgeterad utlåning. Under motsvarande period förra året hade vi lånat ut 145 miljoner kr. Då låg vi klart över budget. Storleken på både ansökningar och utbetalda lån har generellt minskat. Administrationen arbetar med att bli snabbare på att ta hand om nya lån och att tidigt fånga upp signaler som kommer in om önskemål om lån. Det märks att det är framförallt större bolån där vi har minskat vår nyutlåning. Blanco och borgenslån ligger kvar och ökar. När det gäller blancolån finns ambitionen att hålla oss så nära 30 % av det egna kapitalet som möjligt. Det är nu möjligt att ansöka om lån direkt via internetbanken och ambitionen är att även ickemedlemmar ska kunna ansöka om lån framöver.

2 Idé- och medlemsstöd Det händer som vanligt mycket runtom i lokalavdelningarna. Alla aktiviteter finns presenterade på JAKalendern på JAK Forum, VD redogör för ett urval: Aktiviteter Sommarseminariet som i år hölls på Jamtli i Östersund hade något färre deltagare än vanligt. I anslutning till seminariet hölls en kurs i hållbar kommunikation som var uppskattad. Den internationella JAK-skolan som hölls i början av augusti blev lyckad och mycket tid går nu åt att svara på frågor som kommer efter kursen. En mindre grupp besökte också Skövdekontoret i anslutning till den internationella JAK-skolan. Mikrofinansinstitutet har invigning 11 september och vi kommer då att delta i en paneldebatt. Material Det finns nya t-shirts med texten: Räntans ändpunkt är världens vändpunkt. Tankar om ekonomi under historien av Didrik Wachenfelt och Oskar Broberg i samarbete med Myntkabinettet kommer att bli tryckt i 500 exemplar under hösten, för att säljas till självkostnadspris. Nyckeltal Nyckeltalen visar på en låg nyutlåning, medan sparandet har vänt och ökar ganska kraftigt. Vi har en stor överlikviditet. VD rapporterade att vi har relativt många utträdda medlemmar. Vad detta beror på är för tidigt att säga, men vi följer utvecklingen. Förtidsinlösen ökar i antal för första gången sedan Även resultatpåverkan på grund av detta ökar något. Dock blir resultatpåverkan mindre och mindre eftersom vi nu intäktsför allt mer efter kontantprincipen. De vanligaste skälen till förtidsinlösen är byte av bank, att medlemmen har fått pengar på något sätt eller att man vill avsluta lånet när det är kort tid kvar. Den totala lånestocken har vänt och minskar nu något. Kapitaltäckningskvoten är 1, 84 och det egna kapitalet ligger på 61,6 miljoner kronor. Blancoexponeringen är nu 28, 5 % av det egna kapitalet. Vi var uppe på 29, 7 % under juli och försöker ligga så nära gränsen på 30 % som möjligt. Hade vi släppt på efter efterfrågan hade det blivit betydligt mer. VD rapporterade att kreditförlusterna på blancolån historiskt sett har varit låga. IKU-rapporten (Intern kapitalutvärdering) Den interna kapitalutvärderingen (IKU) handlar om att kartlägga risker, bedöma riskhanteringen och kapitalbehovet i relation till detta, samt att allt sammantaget kommuniceras till Finansinspektionen (FI). Styrelsen ansvarar för IKU-arbetet. Rapporten behöver anpassas efter FI:s nya vägledningsdokument. Revisorerna har granskat rapporten och deras kommentarer följer detta nya dokument. Arbetet med riskkontroll är prioriterat i administrationen. Under hösten kommer flera riskseminarier att hållas, i första hand på tema kreditrisker, likviditetsrisker och operativa risker. Därefter följer strategiska risker, ryktesrisk etc. Berörda delar av administrationen

3 kommer att delta. Seminarierna kommer att dokumenteras och riskbeskrivningarna successivt föras in i IKU-dokumentet. Styrelsen presenterade att antal synpunkter på dokumentets utformning och innehåll. Styrelsen poängterade också vikten av att IKU-dokumentet är prioriterat, att det ska bli klart och vara väl genomarbetat. Styrelsen beslutade - att uppdra åt VD att ändra i IKU-dokumentet enligt Internrevisorns kommentarer. Rapport angående regelefterlevnad Fokus ligger för närvarande på att se över våra avgifters utformning och benämning med anledning av Marknadsdomstolens dom i målet med konsumentombudsmannen och Bank2 om krediters avtalsvillkor, samt att se över huruvida uppdateringen av IAS 1 och IAS 32 får konsekvenser för hur vi tillåts bokföra eget kapital. Fler domar kommer under september och en mer utförlig regelefterlevnadsrapport presenteras därmed till mötet i december. Angående benämningen låneavgift : Avgifter ska täcka kostnader som man har i direkt relation till krediten. Kostnader för förluster, resor, löner o.s.v. kan inte kallas avgift. I konsumentkreditlagens 10 betecknas ränta som procentsats på den aktuella skulden uttryckt som årsränta. Benämningen lånekostnad kan vara ett alternativ, men detta behöver undersökas vidare. Styrelsen diskuterade att syftet med lagen rimligtvis är att man ska redovisa på ett öppet och korrekt sätt. Detta är en viktig fråga, vi kan inte använda ordet ränta. Justering av kreditinstruktionen Styrelsen diskuterade om det är önskvärt att under vissa angivna förutsättningar belåna bostäder till en högre procentsats av värderingen: Vi har en finanskris som till stor del beror på överbelåning av fastigheter. Det kan då ge fel signaler att erbjuda den här typen av lösningar. Risken är också att vi gör kreditförluster. Å andra sidan kan det vara en hjälp i exempelvis skuldsanering och öka intresset för JAK:s verksamhet, samt ge möjlighet till lån för personer som annars inte skulle haft den möjligheten. Styrelsen diskuterade vidare om vi kan tänka oss att höja blancoexponeringen. Vi har inte stora kreditförluster. Dessa frågor anknyter till flera andra bankstrategiska frågor som kommer att diskuteras vidare under lördagens seminarium. Idé- och projektlista Tidsuppskattningen för projekten behöver justeras. Styrelsen föreslår att den ursprungliga bedömningen av omfattningen av projekten behålls i kolumnen omfattning. I kolumnen upparbetat presenteras mängden upparbetad tid, med den eventuellt justerade totala uppskattningen inom parentes. Återstående tid anges därmed inte. Styrelsen beslutar - att fastställa idé- och projektlistan enligt underlag.

4 Arbetet med nya sparformer Ordförande rapporterade från arbetsgruppen. De har framförallt fokuserat på förslaget JAK Risk/Ansvar för att extrahera vad förslaget innebär samt ta ut de frågor som eventuellt behöver ställas till en jurist. Ett mer färdigt förslag kommer till styrelsen i oktober. Styrelsen föreslår att de idéer som nu finns presenteras i JAK Debatt för att få synpunkter från fler medlemmar. Etiska försäkringar Årsstämman 2009 beslutade att avslå motion nummer 3 om etiska försäkringar men att till protokollet föra det sista stycket i styrelsens yttrande [ ] att låta idén med kompletterande försäkringsverksamhet vara levande inom föreningen[ ] Styrelsen diskuterade hur frågan bör hanteras. Om vi ska engagera oss i detta kanske det ska vara i form av samarbeten. Ett projekt kan vara att se över samarbetsformer med aktörer som kan betraktas som syskonorganisationer. Vad innebär en etisk försäkring? Det skulle vara bra att kunna ge möjligheter för medlemmar att försäkra sig vid dödsfall etc. En sådan här fråga får inte ta resurser från de andra stora frågorna vi har på gång, men det är viktigt att fånga upp tankar och idéer som kommer. Det är också något som sannolikt är intressant för många medlemmar och kan vara ett komplement till det vi gör. Kanske kan det likviditetsmässigt finnas fördelar. Frågan har varit uppe tidigare och när det kom ett nytt lagförslag som krävde specifik kompetens av handläggarna föll det. Alla försäkringsföretag är återförsäkrade internationellt, även de små. Ett verkligt kooperativt sätt att bedriva ekonomi behövs även inom försäkringsbranschen, i någon form. Det skulle kunna ge nytta för våra medlemmar och nytta för samhället. En idé är att undersöka intresset hos medlemmar via internetbanken, samt att prata med Ekobanken som behandlade samma motion. Om idén ska in på idélistan bör den konkretiseras, gärna i kontakt med motionären. Amorteringstid och avtalstid för lån Styrelsen diskuterade maximal amorteringstid för lån. I artikeln som nyligen länkats till på JAK Forum behandlas problemet med en lång kreditgivning baserad på kort inlåning som är á vista-pengar. Om vi hade ett stort eget kapital, skulle det ge bättre förutsättningar för lång kreditgivning. En annan aspekt är att medlemmar tröttnar på eftersparandet, att det tar så lång tid att få ut det. Även 20 år är lång tid att vänta. Det vore okej med ett längre lån om man har sparpoäng som täcker. Det är bra att premiera försparande och då behöver man inte heller vänta så länge på att få ut sitt resterande eftersparande. Å andra sidan är bankernas samhällsuppgift är att låna ut pengar på lång tid och att uppfylla människors behov. Detta är också en viktig uppgift för JAK. Det har betydelse för hur många som har möjlighet att ta lån. Vi ska vara låneinstitut för den som vill låna långsiktigt och till bostadsändamål. Vi är som starkast om det finns en kombination av korta och långa lån. - att lån med längre amorteringstid än 20 år (upp till och med 30 år), kan beviljas under följande förutsättningar: o Till fysisk person för egen bostadsfinansiering och mot säkerhet med bästa rätt i objektet o Till stödsparprojekt under förutsättning att följande villkor uppfylls:

5 Lånet avser fast egendom som ska användas för den egna verksamheten och ges mot säkerhet med bästa rätt i objektet. Stödsparbehållningen ska motsvara storleken på krediten under hela kredittiden. I det fall stödsparbehållningen understiger lämnad kredit ska mellanskillnaden läggas upp som ett annat JAK-lån med en löptid av högst 20 år och med bundet sparande. o Låntagaren tillför när krediten beviljas sparpoäng motsvarande den mängd som behövs för amorteringstiden över 20 år. En ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om en maximal amorteringstid på 20 år. Administrationen gör upp en plan för att införa förändringen så snart som möjligt. Koefficienter för sparlånesystemet - att höja medlemsdelen till kronor. - att behålla utlåningsbara medel för lån över medlemsdelen på kr per 14- dagarsperiod. - att behålla sparfaktorn på 1,0 för samtliga konton. Bankstrategiska frågor Syftet med punkten är att lyfta diskussionen om bankverksamheten till en strategisk diskussion för att komma fram till en övergripande inriktning för bankverksamheten. VD gick igenom de frågor som behöver diskuteras för att ge en inriktning för arbetet med bankstrategin. Diskussionen sköts upp till lördagens seminarium. Omyndigas rösträtt på årsstämman VD rapporterade hur administrationen hanterar omyndiga mellan år framöver. Om en röstberättigad medlem mellan år kommer till stämman utan fullmakt ställer vi frågan om förmyndare har godkänt deltagande vid stämman. Någon direkt kontakt med förmyndare krävs inte. Förmyndare äger enligt lag rätt att företräda barn mellan år som betalt grundinsats, utöver rätt att vara ombud för en annan medlem. Demokratiuppdraget Arbetsgruppen rapporterade från sitt telefonmöte. Planen är att börja med att ta fram ett utkast på beredningsprocess för motioner och val av personer för att se vilka delar vi behöver ta itu med först. Planen är att återkomma med en delrapport till styrelsen till telefonmötet den 24 september samt att förbereda ett styrelseseminarium till mötet i oktober. Parallellt kommer VD att arbeta med sitt uppdrag att se över de tekniska delarna. Gruppen välkomnade fler personer att ansluta sig till arbetet. Det är angeläget att komma så långt som möjligt så tidigt som möjligt för att kunna ha ett genomarbetat förslag till stämman.

6 Val av styrelse för Orsakontoret Styrelsen delegerar visst ansvar till Orsastyrelsen som beslutar om kreditärenden m.m. i sitt upptagningsområde. att utse följande personer till styrelse för Orsakontoret för perioden 1 jun maj 2010: - Anders Lundhammar, Mora - Monika Fredriksson, Mora - Bo Trudevall, föreslagen av LA Nedansiljan - Åke Edenvad, föreslagen av LA Säter - Jan-Åke Blomqvist, Skattungbyn (tidigare representant för LA Ovansiljan) - Lotta Stålklint, Orsa (banktjänsteman) Styrelsen beslutade också att utse Monika Fredriksson till ordförande för Orsastyrelsen för samma period. Styrelsens arbetsordning Styrelsen beslutade i juni om sin egen arbetsordning. Till denna läggs nu val av styrelse till Orsakontoret som ska hanteras vid majmötet. - att anta Arbetsordning för JAK Medlemsbanks styrelse enligt förslag. Information i medlemsorganisationen om utvecklingsarbetet Årsstämman 2009 beslutade att anse motionen JAK och framtiden besvarad med följande tilläggsyrkande: Styrelsen uppdras att snabbt, brett och tydligt informera om de konkreta förslag som ingår i utvecklingsarbetet i avsikt att underlätta för medlemmarna att praktiskt engagera sig i detta arbete. Ärendet diskuterades på styrelsemötet i juni. Idé- och projektlistan i lades därefter ut i utvecklingsmappen på JAK Forum i juni och i juli presenterades en text om Att påverka JAK Medlemsbank i JAKtuellt. I informationsbilagan i kommande Grus & Guld (kommer ut den 17 september) ägnas ett antal sidor åt aktuellt utvecklingsarbete i JAK; lite kort om aktuella frågor i styrelsen, vad som är på gång i administrationen och vilka kurser och seminarier som medlemmar kan delta på under året. Där ingår även texten Att påverka JAK Medlemsbank. I samma nummer svarar ordförande också på ett debattinlägg angående utvecklingen i JAK. Förlagslån Styrelsen diskuterade hur vi ser på förlagslån: Det är viktigt att stärka vårt egna kapital och utan avkastningskrav är det en mycket bra inriktning. Medlemmarna lånar in utan ränta och det ska gälla samma sak för dem som lämnar förlagslån. Vi bör också kunna gå ut med detta i medlemsorganisationen. De som vill stödja oss gör det utan avkastning, andra gör det inte. Vi om några måste kunna tro på att man kan vilja göra detta utan avkastning.

7 Om styrelsearbete på JAK-skolan i november Styrelsen kommer att ha en kurs på JAK-skolan i november. Det har framförts önskemål om fördjupningskurser och på att styrelsen ska beskriva sitt arbete. JAK-skolan är den november. Ordförande uppmanar styrelsens ledamöter att anmäla intresse. Stafettpinnen Stafettpinnen har varit en cirkulerande projektanställning som lokalavdelningarna har kunnat ansöka om med syftet att närma sig syskonorganisationer. Det har blivit varierande resultat och krävts mycket handledning. Samtidigt har det ofta tagit energi från de ideellt aktiva i lokalavdelningen och det har på grund av nya förväntningar ofta blivit svårt för dem som har haft stafettpinnen att återgå till att vara ideellt arbetande medlemmar. Vi har dessutom behov av mer resurser för den internationella satsningen och att stödja lokalavdelningarna mer aktivt. Förslaget är att inte ha några stafettpinnar under att ta bort texten om stafettpinnen i medlemsstrategin - att inte satsa resurser på lokala projektanställningar under 2010 Pressmeddelande Ett pressmeddelande har skrivits med rubriken Våga diskutera räntans verkliga effekter. Pressmeddelandet läggs ut på Newsdesk och på hemsidan efter mötet. Övriga ärenden Arbetet med att uppdatera reglementet efter stämmans beslut pågår.

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe Hjälp till att hålla de andra oppe Tage Danielsson Foto: Omslag,

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer