Påverkar arbetet människors politiska tilltro?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Påverkar arbetet människors politiska tilltro?"

Transkript

1 Påverkar arbetet människors politiska tilltro? Påverkar arbetet människors politiska tilltro? Mattias Bengtsson och Tomas Berglund De flesta människor är beroende av ett förvärvsarbete för sin försörjning. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån var 67 procent av den svenska befolkningen mellan år sysselsatta år Andelen sysselsatta varierar kraftigt i olika åldrar. Exempelvis var enbart 12 procent bland åringarna sysselsatta detta år och bland åringar var andelen inte större än 42 procent. Sin topp nådde sysselsättningsgraden bland åringar i denna ålderskategori var hela 89 procent sysselsatta. Merparten av de sysselsatta (90 procent) var anställda, dvs. de hyrde ut sin arbetskraft eller arbetsförmåga till andra genom att lönearbeta. De övriga hade antingen ett eget företag där de själva producerade varor eller tjänster till försäljning och/eller hade anställda till att utföra dessa uppgifter (Statistiska Centralbyrån 2008). Förvärvsarbete innebär att man vistas en ansenlig del av dygnets timmar i en miljö avpassad för varu- eller tjänsteproduktion av något slag. Ens arbetsvillkor varierar exempelvis om man är företagare eller anställd, om man är tjänsteman eller arbetare eller om man arbetar inom privat eller offentlig sektor. Sådana faktorer som kön, ålder och utbildningsnivå tenderar också att vara betydelsefulla för människors villkor och upplevelser i arbetet. Hösten 2008 genomfördes en SOM-undersökning med särskilt fokus på arbete och arbetsliv och dess relation till andra sfärer av människors liv. Detta kapitel syftar till att undersöka hur grundläggande arbetsvillkor varierar mellan olika kategorier av förvärvsarbetande. Dessutom skall vi undersöka om de arbetsvillkor människor verkar under påverkar deras intresse för politik. Det vill säga, bör vi ta hänsyn till villkor och upplevelser i arbetslivet för att bättre kunna förstå vad som gynnar eller missgynnar människors tilltro till politik? Olika slags arbeten Hur varierar arbetet för förvärvsarbetande i Sverige idag? I tabell 1 redovisas några aspekter av arbetet och vi börjar med att redovisa resultaten uppdelade på kön, ålder och utbildning. Bland de förvärvsarbetande säger 34 procent att de arbetar med produkter, t.ex. genom tillverkning. Denna typ av arbete är tydligt könsrelaterad varannan man säger sig arbeta med produkter medan det enbart gäller för var femte kvinna. Dessutom arbetar 54 procent av de med högst grundskoleutbildning med produkter, vilket kan jämföras med 19 procent av de högskoleutbildade. Om 213

2 Mattias Bengtsson och Tomas Berglund endast var tredje arbetar med produkter så är det en stor majoritet av de förvärvsarbetande som säger sig arbeta med människor (75 procent). Detta gäller i högre grad kvinnor, äldre och högutbildade. Tabell 1 Arbetsuppgifternas karaktär (procent) Problem- Arbete Arbete Admini- lösning/ Arbete i med med strativt Kreativt grupp/ produkter människor arbete skapande team Antal Alla Kön Kvinna Man Ålder Utbildningsnivå Grundskola Gymnasium Högskola Klassposition (ESeC) Företagare med anställda Företagare utan anställda Tjänstemannaklassen Mellanliggande klasser Arbetarklassen Anställningssektor Privat Offentlig Kommentar: I frågeformuläret ställdes följande fråga: I vilken utsträckning omfattar/omfattade ditt arbete följande:. Därefter radades de arbetslivsvillkor upp som anges i kolumnerna ovan. Svarsalternativen var en femgradig skala där 1 angavs till inte alls och 5 betyder I mycket stor utsträckning. I tabellen anges andelen som har svarat 4 eller 5. Klassposition (ESeC) definieras uifrån den Europeiska Socio-ekonomiska Klassificeringen (se också Oskarson 2008). Den bygger på de förvärvsarbetandes yrkesställning (anställd eller företagare), samt deras yrke. I denna analys är ESeC något annorlunda definierad eftersom företagare med och utan anställda särredovisas. Analysen fokuserar endast på förvärvsarbetande vid undersökningstillfället. Dessa utgör 1289 av totalt 2374 respondenter. Antal anger antalet förvärvsarbetande inom varje kategori. 214

3 Påverkar arbetet människors politiska tilltro? Bland de förvärvsarbetande anser 43 procent att deras arbete är av administrativt slag. Denna typ av arbete är särskilt utmärkande bland kvinnor och högskoleutbildade. Det framträder dessutom ett visst åldersmönster där en mindre andel av såväl yngre som äldre har ett administrativt innehåll jämfört med åringar. När det gäller huruvida arbetet kännetecknas av problemlösning eller kreativt skapande varierar det särskilt tydligt med utbildningsnivå. Dessa inslag i arbetet är vanligare bland högskoleutbildade än bland förvärvsarbetande med enbart gymnasie- eller grundskoleutbildning. Till sist, för drygt två av tre förvärvsarbetande kännetecknas arbetssituationen av arbete i grupp, arbetslag eller team. Här kan vi bland annat se att det är fler kvinnor än män som arbetar i grupp. Utbildning spelar också en viss roll grupparbete är vanligare bland högutbildade än lågutbildade. Vilken betydelse har då klassposition och sektor? Om vi jämför företagare med anställda och företagare utan anställda så finner vi generella skillnader. Oavsett om det gäller arbeten med produkter, med människor, i grupp, med administrativa eller problemlösande inslag är de vanligare bland företagare med anställda än bland företagare utan anställda. Det gäller framförallt administrativt arbete och grupparbete. Övergår vi till att titta på gruppen av anställda finner vi även tydliga skillnader mellan arbetarklassen och tjänstemannaklassen. Framförallt gäller det administrativt arbete och problemlösning/kreativt skapande, vilka är betydligt vanligare bland högre tjänstemän än arbetare. I den sistnämnda gruppen är det däremot vanligare att man arbetar med produkter, även om vi också kan se att det är en minoritet av arbetarna som säger sig ha denna typ av arbete. Utöver klasskillnader finns det tydliga skillnader mellan privat och offentligt anställda. Det handlar om skillnader vad gäller arbete med produkter och med människor. En klart större andel privatanställda arbetar med produkter jämfört med offentliganställda, medan en större andel inom offentlig sektor arbetar med människor. Vi kan samtidigt lägga märke till att en majoritet inom båda sektorer säger sig arbeta med människor. Upplevelser av arbetet Vid sidan av om arbetet kännetecknas av aspekter såsom problemlösning eller arbete med produkter skall vi även redovisa resultat över hur individen mer subjektivt upplever sin arbetssituation. Upplevs arbetet som meningsfullt och omväxlande eller som stressigt och mentalt och fysiskt krävande? I tabell 2 kan vi se att drygt fyra av fem uppfattar arbetet som meningsfullt. Med avseende på skillnader mellan olika kategorier av förvärvsarbetande är två särskilt noterbara. För det första är det en mindre andel i den yngsta åldersgruppen och bland arbetare som ser arbetet som meningsfullt. Dessutom finns det en skillnad mellan privata och offentliga verksamheter där 74 procent av de privatanställda ser sitt arbete som meningsfullt jämfört med 90 procent av de offentliganställda. Knappt sex av tio förvärvsarbetande anser att de i stor utsträckning har ett stressigt arbete. Det finns dock inga 215

4 Mattias Bengtsson och Tomas Berglund direkt uppseendeväckande skillnader mellan olika grupper av förvärvsarbetande. Nästan 70 procent upplever att de har ett omväxlande arbete. Yngre och arbetare har mer sällan ett omväxlande arbete, vilket i högre grad utmärker arbetet för äldre, högskoleutbildade, högre tjänstemän samt företagare. Tabell 2 Upplevelse av arbetet (procent) Menings- Om- Mentalt Fysiskt fullt Stressigt växlande krävande krävande Antal Alla Kön Kvinna Man Ålder Utbildningsnivå Grundskola Gymnasium Högskola Klassposition (ESeC) Företagare med anställda Företagare utan anställda Tjänstemannaklassen Mellanliggande klasser Arbetarklassen Anställningssektor Privat Offentlig Kommentar: I frågeformuläret ställdes följande fråga: I vilken utsträckning upplever du ditt arbete som:. Därefter radades de upplevelser av arbetssituationen upp som anges i kolumnerna ovan. Svarsalternativen var en femgradig skala där 1 angavs till inte alls och 5 betyder I mycket stor utsträckning. I tabellen anges andelen som har svarat 4 eller 5. I övrigt se tabell

5 Påverkar arbetet människors politiska tilltro? Vidare ställdes frågan om arbetet är mentalt eller fysiskt krävande. Medan drygt var tredje förvärvsarbetande anser att arbetet är fysiskt krävande anser samtidigt drygt två av tre att det är mentalt krävande. Graden av mentala och fysiska krav varierar starkt med klassposition. Inom tjänstemannaklassen återfinns störst andel som anser sig ha ett mentalt krävande arbete och minst andel med ett fysiskt krävande. Arbetare är istället de som i minst utsträckning har mentalt krävande arbeten men som å andra sidan i stor utsträckning har arbeten som är mer fysiskt krävande. Vi kan också lägga märke till att upplevelsen av fysiska krav i hög grad överensstämmer mellan arbetare och företagare. Upplevelsen av mentalt och fysiskt krävande arbeten varierar också med utbildningsnivå på ett likartat sätt som för klassposition. Förvärvsarbetande med högskoleutbildning har mer mentalt krävande, och mindre fysiskt krävande, arbeten än de med lägre utbildningsnivå. Vi kan även se att kvinnor och offentliganställda anser att de i större utsträckning har ett mentalt krävande arbete jämfört med män och privatanställda. En motsvarande skillnad finns däremot inte i fråga om fysiskt krävande arbeten. Arbetssituation och politisk tilltro Vi har beskrivit hur olika arbetsvillkor fördelar sig bland de förvärvsarbetande och generellt kan man dra slutsatsen att de varierar mellan olika grupper. Vissa har fysiskt betungande arbeten, andras arbeten är mer mentalt krävande. Vi har också kunnat se att merparten ser sina arbeten som meningsfulla, medan det finns en desto större variation bland olika kategorier av förvärvsarbetande i fråga om arbetet innehåller problemlösning och kreativt skapande. Inom arbetslivsforskningen finns det en klassisk diskussion om vad arbetsförhållanden kan betyda för individens övriga liv. Det talas ibland om alienerande arbetsvillkor då människor inte ser någon större mening i sitt arbete eller då de känner att de enbart i begränsad utsträckning kan påverka sina arbetssituationer (Blauner 1964; Seeman 1967). Sådana arbetsvillkor sägs även få överspridningseffekter för hur man i övrigt ser på möjligheterna att kunna påverka sitt liv (Kohn och Schooler 1983). En konsekvens skulle kunna vara att människors tilltro till politiken påverkas av deras erfarenheter i arbetet. Kan det vara så att alienerande arbetsförhållanden också kan leda till det som inom statsvetenskap kallas för politisk alienation (se Oskarson 2007)? Denna mer allmänna hypotes skall här undersökas tämligen explorativt i en serie statistiska analyser. Tre variabler ligger i fokus. Den första handlar om hur politiskt intresserad man i allmänhet är, den andra om hur nöjd man är med hur demokratin fungerar i Sverige och den tredje om ens förtroende för svenska politiker. De följande analyserna (tabell 3-5) sker i flera steg eller modeller. I den första modellen redovisas de arbetsvillkor som har en tydlig effekt på politiskt intresse. Ursprungligen ingick alla arbetslivsvariabler som har redovisats ovan (tabell 1 och 2) i analysen. De faktorer som inte har uppvisat några effekter har därefter sållats 217

6 Mattias Bengtsson och Tomas Berglund bort. I den andra modellen tillförs klassposition och anställningssektor och därefter kön, ålder och utbildningsnivå i den tredje och avslutande modellen. Syftet med detta tillvägagångssätt är att genom att studera hur koefficienterna förändras mellan modellerna kan man avgöra hur arbetslivsvariablerna samvarierar med övriga variabler, till exempel ålder, klassposition och utbildningsnivå. I tabell 3 redovisas effekterna av olika arbetsvillkor för människors politiska intresse. Bland de förvärvsarbetande uttrycker 52 procent att de i allmänhet är mycket eller ganska politiskt intresserade. I den första modellen kan vi se att de som i stor utsträckning har ett problemlösande och kreativt arbete också har en större sannolikhet (högre odds) att vara politiskt intresserade jämfört med dem som i mindre utsträckning har ett sådant arbete. Även de som upplever arbetet som mentalt krävande visar sig vara mer politiskt intresserade. Om man däremot har ett fysiskt krävande arbete är det mindre sannolikt att man är politiskt intresserad. Dessa resultat påverkas av individens klassposition och anställningssektor effekterna av mentalt och fysiskt krävande arbete försvinner (se modell 2). Detta har till stor del att göra med att dessa villkor i så hög grad varierar mellan individer i olika klasspositioner. Som vi tidigare har kunnat se är tjänstemannaklassens arbetsförhållanden mer mentalt krävande och mindre fysiskt krävande än arbetarnas. I den tredje modellen tillförs kön, ålder och utbildning samtliga faktorer har tydlig effekt på politiskt intresse. Män är mer intresserade av politik än kvinnor och högskoleutbildade är det i väsentligt högre grad än förvärvsarbetande med gymnasieeller grundskoleutbildning. Med avseende på ålder är det framförallt de äldsta som är politiskt intresserade (60+). Effekten av problemlösande och kreativt arbete kvarstår i samtliga modeller. Det verkar således som att de som har ett mer problemlösande och kreativt arbete även i allmänhet är mer politiskt intresserade. 218

7 Påverkar arbetet människors politiska tilltro? Tabell 3 Intresse för politik. Oddskvoter. Logistisk regression Modell 1 Modell 2 Modell 3 Problemlösning/kreativt skapande Stor utsträckning 1,93*** 1,57** 1,54** Mentalt krävande arbete Stor utsträckning 1,44* 1,14 1,25 Fysiskt krävande arbete Stor utsträckning 0,64** 0,88 0,95 Klassposition (ESeC) Företagare med anställda 3,20** 2,40* Företagare utan anställda 1,53 1,13 Tjänstemannaklassen 2,85*** 1,64* Mellanliggande klasser 1,45* 1,21 Arbetarklassen (ref) 1 1 Anställningssektor Privat 0,87 0,95 Offentlig (ref) 1 1 Kön Kvinna (ref) 1 Man 1,83*** Ålder ,28*** ,23*** ,26*** ,41*** 60+ (ref) 1 Utbildningsnivå Grundskola (ref) 1 Gymnasium 1,65* Högskola, universitet 3,94*** Konstant 0,63** 0,48*** 0,56 Nagelkerke R 2 0,06 0,12 0,21 Antal 1082 Kommentar: Den beroende variabeln bygger på frågan Hur intresserad är du i allmänhet av politik? där svarsalternativen Inte särskilt intresserad och Inte alls intresserad har värde 1 och Ganska intresserad och Mycket intresserad har fått värde 2. Koefficienterna visar oddskvoterna för värde 2. Referenskategorin anges med koefficienten 1. Signifikansnivåer: p<0,05:*; p<0,01:**; p<0,001:***. I övrigt se tabell 1 och 2. I tabell 4 ligger fokus på om man är nöjd med hur den svenska demokratin fungerar. Bland de förvärvsarbetande är 77 procent mycket eller ganska nöjda. I den andra modellen kan vi se att samtliga arbetslivsfaktorer har betydelse. Det är mindre sannolikt att vara nöjd med den svenska demokratin om man i stor utsträckning arbetar med produkter jämfört med om man inte gör det. Samma mönster gäller för dem som i stor utsträckning har ett mentalt eller fysiskt krävande arbete. Om man däremot arbetar med människor eller säger sig ha ett meningsfullt arbete så är 219

8 Mattias Bengtsson och Tomas Berglund man i större utsträckning nöjd med den svenska demokratin jämfört med dem som inte arbetar med människor eller som inte ser sitt arbete som meningsfullt. Tabell 4 Nöjd med den svenska demokratin. Oddskvoter. Logistisk regression Modell 1 Modell 2 Modell 3 Arbete med produkter Stor utsträckning 0,68* 0,61** 0,67* Arbete med människor Stor utsträckning 1,40 1,47* 1,44 Meningsfullt arbete Stor utsträckning 2,29*** 2,23*** 2,27*** Mentalt krävande arbete Stor utsträckning 0,74 0,66* 0,70 Fysiskt krävande arbete Stor utsträckning 0,53*** 0,62** 0,65* Klassposition (ESeC) Företagare med anställda 2,01 1,61 Företagare utan anställda 1,88 1,52 Tjänstemannaklassen 1,69* 0,93 Mellanliggande klasser 1,22 0,96 Arbetarklassen (ref) 1 1 Anställningssektor Privat 1,50* 1,76** Offentlig (ref) 1 1 Kön Kvinna (ref) 1 Man 1,05 Ålder ,38** ,40** ,44* ,51* 60+ (ref) 1 Utbildningsnivå Grundskola (ref) 1 Gymnasium 2,49*** Högskola, universitet 5,13*** Konstant 2,71*** 1,71* 1,36 Nagelkerke R 2 0,09 0,11 0,15 Antal 1063 Kommentar: Den beroende variabeln bygger på frågan På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i: Sverige där svarsalternativen Inte särskilt nöjd och Inte alls nöjd har värde 1 och Ganska nöjd och Mycket nöjd har värde 2. Koefficienterna visar oddskvoterna för värde 2. Referenskategorin anges med koefficienten 1. Signifikansnivåer: p<0,05:*; p<0,01:**; p<0,001:***. I övrigt se tabell 1 och

9 Påverkar arbetet människors politiska tilltro? Det finns även starka effekter av ålder och utbildning. Ju lägre ålder och utbildningsnivå, desto mindre nöjd är man med den svenska demokratin. Dessutom är privatanställda i större utsträckning nöjda än offentliganställda. Efter kontroll för övriga faktorer i den tredje modellen kvarstår effekterna för tre arbetslivsfaktorer: ett arbete med produkter, ett meningsfullt arbete samt ett fysiskt krävande arbete. Resultatet ger fog för att dessa faktorer har en egen betydelse för huruvida man är nöjd eller inte med demokratin i Sverige, snarare än att de verkar indirekt t.ex. genom selektionsprocesser av lågutbildade till vissa typer av arbeten som kännetecknas av dessa arbetssituationer. Tabell 5 Förtroende för svenska politiker. Oddskvoter. Logistisk regression Modell 1 Modell 2 Modell 3 Arbete med produkter Stor utsträckning 0,70* 0,71* 0,75 Meningsfullt arbete Stor utsträckning 1,79** 1,64** 1,68** Fysiskt krävande arbete Stor utsträckning 0,66** 0,76 0,79 Klassposition (ESeC) Företagare med anställda 1,52 1,32 Företagare utan anställda 1,32 1,09 Tjänstemannaklassen 1,62** 1,13 Mellanliggande klasser 1,14 0,98 Arbetarklassen (ref) 1 1 Anställningssektor Privat 1,15 1,23 Offentlig (ref) 1 1 Kön Kvinna (ref) 1 Man 1,05 Ålder , , ,63* , (ref) 1 Utbildningsnivå Grundskola (ref) 1 Gymnasium 2,00** Högskola, universitet 2,97*** Konstant 0,51*** 0,37*** 0,26*** Nagelkerke R 2 0,04 0,06 0,08 Antal 1072 Kommentar: Den beroende variabeln bygger på frågan Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? där svarsalternativen Ganska litet och Mycket litet har fått värde 1 och Ganska stort och Mycket stort har fått värde 2. Koefficienterna visar oddskvoterna för värde 2. Referenskategorin anges med koefficienten 1. Signifikansnivåer: p<0,05:*; p<0,01:**; p<0,001:***. I övrigt se tabell 1 och

10 Mattias Bengtsson och Tomas Berglund Den avslutande frågan gäller förtroendet för svenska politiker (tabell 5). Bland de förvärvsarbetande hyser 39 procent mycket eller ganska stort förtroende. Det finns även här vissa effekter av arbetslivsfaktorerna (se modell 1). De viktigaste faktorerna är, liksom i fråga om hur nöjd man är med hur den svenska demokratin fungerar, arbete med produkter, ett meningsfullt arbete samt ett fysiskt krävande arbete. Om man arbetar med produkter eller har ett fysiskt krävande arbete minskar sannolikheten för att man har förtroende för svenska politiker. Men upplever man arbetet som mer meningsfullt är sannolikheten däremot större för att man känner ett förtroende. Det är dock enbart effekten av ett meningsfullt arbete som kvarstår i den tredje modellen, vilket understryker dess betydelse för politiskt förtroende. Förutom detta resultat ser vi också att det finns en stark effekt av utbildning med en högre utbildningsnivå ökar sannolikheten för att känna ett förtroende för svenska politiker. Arbetet påverkar politiken I detta kapitel har vissa aspekter av svenskt arbetsliv hösten 2008 undersökts. Vi har kunnat se att en relativt liten andel säger sig arbeta med produkter medan det är betydligt vanligare att man arbetar med människor. Detta överensstämmer med beskrivningar av samtida västerländska samhällen som tjänstesamhällen eller postindustriella samhällen med en tydlig minskning av jobb inom tillverkningsindustrin och inom verksamheter såsom jordbruk och fiske medan jobb inom tjänstesektorn har ökat kraftigt (Bell 1974; Hansen 2001). Denna utveckling har ofta beskrivits i ganska positiva ordalag och vi kan också se i denna undersökning att en tydlig majoritet upplever att deras arbete är problemlösande och kreativt, omväxlande och meningsfullt. De krav som arbetet idag ställer på de förvärvsarbetande är därför snarare mentala än fysiska. Men bilden av ett tjänstesamhälle är samtidigt inte helt entydig. Villkoren skiljer sig en hel del mellan olika grupper av förvärvsarbetande, exempelvis utifrån klassposition och utbildningsnivå. Jämfört med högre tjänstemän och högskoleutbildade arbetar en betydligt större andel arbetare och lågutbildade med produkter och har ett fysiskt krävande arbete. Dessutom upplever de i mindre utsträckning att deras arbeten är meningsfulla eller ger utrymme för problemlösning och kreativitet. Villkor och upplevelser i arbetet kan också ha en vidare betydelse genom att påverka hur människor ser på sina liv och sina möjligheter. Resultaten från denna studie visar att arbetsvillkoren har en betydelse för människors tilltro till politiken. Ett mer problemlösande och kreativt arbete är relaterat till ett större intresse för politik. Upplever man dessutom att arbetet är meningsfullt är man mer nöjd med det sätt på vilket den svenska demokratin fungerar samt hyser ett större förtroende för svenska politiker. Om man däremot arbetar med produkter och har ett fysiskt krävande arbete tenderar man att vara mindre nöjd med hur demokratin fungerar. 222

11 Påverkar arbetet människors politiska tilltro? Den centrala slutsats som går att dra av denna studie är därför att det verkar finnas fler skäl att satsa på goda arbetsmiljöer och motiverande arbeten än rent hälsomässiga och ekonomiska också demokratin kan tjäna på att människor trivs och utvecklas i sina arbeten. Not 1 De officiella svenska definitionerna av den arbetsföra befolkningen ändrades 2007 som en anpassning till EU:s definitioner. Det innebär bland annat att den arbetsföra befolkningen nu återfinns mellan år medan den tidigare definierades som år. Att vara sysselsatt innebär enligt den officiella definitionen att man under en mätvecka minst utförde 1 timmes arbete som anställd, företagare eller medhjälpande familjemedlem, eller att man under mätveckan var tillfälligt frånvarande från sådant arbete p.g.a. föräldraledighet, sjukfrånvaro etc. Referenser Bell, D. (1974) The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. London: Heinemann. Blauner, R. (1964) Alienation and Freedom. The Factory Worker and His Industry. Chicago & London: The University of Chicago Press. Hansen, L. H. (2001) The Division of Labour in Post-Industrial Societies. Göteborg: Department of Sociology, University of Gothenburg. Kohn, M. L. & Schooler, C. (1983) Work and Personality: An Inquiry Into the Impact of Social Stratification. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation. Oskarson, M. (2007) Social Risk, Policy Dissatisfaction, and Political Alienation: A Comparison of Six European Countries. in The Political Sociology of the Welfare State. Institutions, Social Cleavages and Orientations. S. Svallfors. Stanford, Stanford University Press: Oskarson, M. (2008) De sociala klassernas skilda världar i Holmberg, S och Weibull, L., (red) Skilda världar. Trettioåtta kapitel om politik medier och samhälle. Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-rapport nr 44, s Seeman, M. (1967) On the Personal Consequences of Alienation in Work, American Sociological Review 32:2, s Statistiska Centralbyrån (2008) Labour Force Survey Stockholm: Statistiska Centralbyrån. 223

12

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING

ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING Tillämpad sociologi VT2011 Mattias Bengtsson Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Mattias.Bengtsson@sociology.gu.se Individualisering ett mångtydigt och flerdimensionellt

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västernorrlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND JAN STRID tidigare SOM-undersökningar där frågor gällande Svenska kyrkan ingått har vi I mest varit intresserade av kyrkovalen. Men i samband med dessa val har

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Västerbottens län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Globala målen Telefonundersökning

Globala målen Telefonundersökning Globala målen 2017 1. Telefonundersökning KÄNNEDOM OM DE GLOBALA MÅLEN 2015 antog världens länder 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För andra året i rad mäts

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Hallands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län?

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Örebro län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Kronobergs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Dynamics Engagement_062513_wp _EMEA HUR ENGAGERADE ÄR DINA

Läs mer

Valdeltagande i Sverige

Valdeltagande i Sverige Valdeltagande i Sverige Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976-2006 Tabellsammanställning Arbetsversion Per Hedberg Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Västmanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2003:3 Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 Förord Framtiden byggs av kunskap och lärande. Vetenskapen genererar ny kunskap. Men kunskap blir inte aktiv utan fotfäste

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Uppsala län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2015 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten?

Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten? 44 Avtalsrörelsen 2007 och makroekonomisk FÖRDJUPNING Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten? Löneutfallen efter 2007 års avtalsrörelse har varit överraskande låga.

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län?

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Blekinge län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning

Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning AM 110 SM 1704 Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning 2005-2016 The labour market for persons with a lower level of education 2005-2016 I korta drag Temarapporten för tredje kvartalet 2017 beskriver

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Södermanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län?

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Norrbottens län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Om anställdas oro för framtida ohälsa

Jobbhälsobarometern. Om anställdas oro för framtida ohälsa Jobbhälsobarometern Om anställdas oro för framtida ohälsa Januari 2010 Föreningen Svensk Företagshälsovård, FSF, är en branschförening för företagshälsovård i Sverige. FSF bildades 1985 och är en ideell,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Högskoleutbildning lönar sig allt sämre

Högskoleutbildning lönar sig allt sämre Högskoleutbildning lönar sig allt sämre Lönerna för högskoleutbildade jämfört med gymnasieutbildade, den så kallade högskolepremien ökade trendmässigt från början av 1980-talet fram till början av 2000-talet.

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Hur reagerar väljare på skatteförändringar?

Hur reagerar väljare på skatteförändringar? Hur reagerar väljare på skatteförändringar? nr 1 2013 årgång 41 I den här artikeln undersöker vi hur väljare reagerar på förändrade skatter när de röstar. Vi finner att vänstermajoriteter straffas om de

Läs mer

7. Socialt kapital i norra Sverige

7. Socialt kapital i norra Sverige 7. Socialt kapital i norra Sverige Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Det magiska sociala kapitalet När man talar om kapital tänker man kanske i första hand på ekonomiskt

Läs mer

En fråga om klass: Levnadsförhållanden, livsstil, politik

En fråga om klass: Levnadsförhållanden, livsstil, politik Maria Oskarsson, Mattias Bengtsson & Tomas Berglund (red.) En fråga om klass: Levnadsförhållanden, livsstil, politik (Liber 2010) En sammanfattning gjord av Hedvig Ekerwald, Sociologiska institutionen,

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

2016:1. Jobbhälsobarometern

2016:1. Jobbhälsobarometern 2016:1 Jobbhälsobarometern Var femte anställd, 900 000 personer, i Sverige känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet några gånger i månaden eller flera gånger varje vecka. Delrapport 2016:1 Sveriges

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 3 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2012

Övergångar från gymnasium till högskola 2012 FS 2013:7 2013-11-04 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 2012 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

SVARSFORMULERINGENS BETYDELSE I FRÅGEUNDERSÖKNINGAR

SVARSFORMULERINGENS BETYDELSE I FRÅGEUNDERSÖKNINGAR Svarsformuleringens betydelse i frågeundersökningar SVARSFORMULERINGENS BETYDELSE I FRÅGEUNDERSÖKNINGAR MAGNUS HAGEVI S om man frågar får man svar. Trots denna välkända fras refereras ofta enstaka opinionsmätningar

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2014

Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Denna artikel beskriver pendlingen till och från Västerås år 2014. Eftersom det är en viss eftersläpning när det gäller statistik om pendling så är detta den

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Är sjukvården jämställd och går det åt rätt håll?

Är sjukvården jämställd och går det åt rätt håll? Inledning Som titeln antyder är syftet med den här undersökningen att ta reda på om svensk hälso- och sjukvård är jämställd. Det är en fråga som kan analyseras utifrån olika perspektiv, vilka i huvudsak

Läs mer

Arbetsmarknad i förändring

Arbetsmarknad i förändring Arbetsmarknad i förändring En analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete John Östh, Thomas Niedomysl, Jan Amcoff, Love Ander och Sebastian Hedberg

Läs mer

Arbetslöshetsrisken för sysselsatta understiger befolkningens genomsnittliga nivå

Arbetslöshetsrisken för sysselsatta understiger befolkningens genomsnittliga nivå Befolkning 2013 Sysselsättning 2012 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Hög utbildning skyddar mot arbetslöshet Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet 18 64-åriga sysselsatta

Läs mer

Bortfallsanalys Yrkesregistret 2001

Bortfallsanalys Yrkesregistret 2001 Utkast 1 1(13) Bortfallsanalys Yrkesregistret 2001 Innehållsförteckning Bortfallsanalys, Yrkesregistret 2001... 2 Bortfallsanalys, förvärvsarbetande, anställda i åldern 16-64 år 2001... 4 Bortfallet efter

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst

Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst Karin Melinder Folkhälsovetare. Med dr. Statens Folkhälsoinstitut, 831 40 Östersund. E-post: karin.melinder@fhi.se. www.folkhalsatillitjamlikhet.se.

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN SOM POLITISK SAKFRÅGA

ARBETSLÖSHETEN SOM POLITISK SAKFRÅGA ARBETSLÖSHETEN SOM POLITISK SAKFRÅGA MARIA OSKARSON Långt in på 1980-talet var arbetslöshet ett perifert politiskt problem i Sverige. Den öppna arbetslösheten låg på endast några få procent, och sågs knappast

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västernorrlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Analys av Kulturvanor i Gävleborg

Analys av Kulturvanor i Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Datum: 2015-05-11 Upprättare: Anna Lindqvist Analys av Kulturvanor i Gävleborg 2009-2013 Inledning SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

Sociala relationer och upplevelse av ensamhet

Sociala relationer och upplevelse av ensamhet Äldres levnadsförhållanden Sociala relationer och upplevelse av ensamhet Kapitel 20 Sociala relationer och upplevelse av ensamhet av Mikael Nordenmark 20.1 Inledning Detta kapitel analyserar vad olika

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer