Tekniska nämnden nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden nr 9/2015 1.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 65 Mötets konstituering TEKN 66 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 7/2015 TEKN 67 Behandling av bedömningsberättelsen för år 2014 TEKN 68 Förslaget till tekniska nämndens budget för år 2016 TEKN 69 Investeringsprojekt för år 2016 TEKN 70 Utlåtande i besvärsäret gällande godkännande av detaljplan för Slussen TEKN 73 Val av entreprenör för kommunaltekniken på Karlsåkers detaljplaneområde TEKN 74 Avtal om användningen av rekreationsområdet på Vormö TEKN 75 Försäljningsvillkoren för kommunens egnahemshustomter TEKN 76 Tomt 4 i kvarter 179 på Brännmalmens område TEKN 77 Försäljning av Åvalla TEKN 78 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut TEKN 79 Övriga ärenden

2 Sida 2 Nr 9/2015 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl Närvarande medlemmar Dahlqvist Rabbe, ordförande Vierinen Kari, viceordförande Hanhikorpi Pirjo, medlem Holmlund Åke, medlem Heikkilä Risto, ersättare Niskanen Lasse, medlem Rahikainen Eljas, medlem Lindström Catharina, medlem Rosengren Heidi, medlem anlände vid behandlingen av 67, kl Övriga närvarande Laaksonen Merja, kommunstyrelsens ordförande Kaisla Heikki, kommunstyrelsens representant Skyttä Jorma, teknisk chef Malmberg Magnus, byggmästare Latvala Ann-Britt, kansliföreståndare Ärenden Underskrifter Rabbe Dahlqvist Ordförande Ann-Britt Latvala Protokollförare Pirjo Hanhikorpi Protokolljusterare Kari Vierinen Protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Tekniska kansliet Intygar, underskrift Tjänsteställning Ann-Britt Latvala Kansliföreståndare

3 Sida 3 TEKN 65 MÖTETS KONSTITUERING beslutar - konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört - välja två protokolljusterare. Nämnden - konstaterade att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört - valde Pirjo Hanhikorpi och Kari Vierinen till protokolljusterare ====

4 Sida 4 TEKN 66 UPPFÖLJNING AV TEKNISKA NÄMNDENS EKONOMI 7/2015 Kompletterande material Utfallet av tekniska nämndens driftsekonomi har granskats enligt situationen den Det har uppstått ett stort underskott på inkomstsidan. Markanvändningsavtalet för Slussen kommer inte att förverkligas, eftersom det anförts besvär över Slussens detaljplan. Underskottet uppgår till ungefär Man försöker fylla upp underskottet med Karlsåkers planeavtal, men även i bästa fall kan den endast medföra ungefär Det uppstår ett underskott på 0,8-1,0 m på inkomstsidan p.g.a. planeavtalen och anslutningsavgifter. De budgeterade intäkterna för markförsäljning har influtit genom försäljning av mark i Siuntion sydän. Utgiftssidan ser ut att hålla sig inom budgetens ramar. Bilagor och kompletterande material: - som kompletterande material: o statistiken för ekonomins utfall 7/2015 Föredragning: tekniska chefen Jorma Skyttä, tel , e-post: Förslag: Nämnden besluter att anteckna uppföljningen av ekonomin till kännedom. Enligt förslaget. ====

5 Sida 5 KH:365 /2014 TEKN 67 BEHANDLING AV BEDÖMNINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2014 Kompletterande material kommunfullmäktige beslöt den att revisionsnämnden skulle uppgöra utvärderingsrapporten. Kommunstyrelsen beslöt den att skicka utvärderingsrapporten till nämnderna för behandling. Kommunstyrelsen ber att nämnderna avger en redogörelse för de i utvärderingsrapporten presenterade iakttagelserna före den 1. Enligt kommunallagen 71 bör revisionsnämnden bereda de ärenden, som gäller förvaltning och ekonomi, som kommunfullmäktige skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen, som kommunfullmäktige har uppställt, har förverkligats i kommunkoncernen. Revisionsnämndens tyngdpunktsområden vid bedömningen av året 2014 var grundtrygghetsnämnden, balanseringen av ekonomin och en bedömning av verksamhetsutrymmen och behovet av dem. Hur de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen har uppnåtts I utvärderingsrapporten för år 2014 fäster man för tekniska nämndens del uppmärksamhet vid följande frågor: I investeringarna år 2014 skedde avvikelser. Investeringsanslaget överskreds vid nio projekt och ett projekt blev helt utan anslag. Överskridningarna har sedermera godkänts i kommunfullmäktige. För att undvika investeringsprojektens överskridningar borde sektorns ansvarspersoner under processernas gång genomföra uppdateringar, där man går igenom det man fått. Anslagen i kommunens investeringsprogram är bindande per projekt. konstaterar att man börjat fästa allt mer uppmärksamhet vid planeringen och uppföljningen av investeringsprojekten. Investeringsprojektens ekonomi följs månatligen upp i samband med den övriga ekonomiuppföljningen. Investeringarnas tidtabell har uppskrivits i årskalendern för att få i gång investeringarnas beredning på ett precisare sätt. Till de verksamhetsmässiga målen hörde att spara i energikostnaderna. Man kunde inte helt uppnå målen. Det finns fortsättningsvis stora skillnader mellan de olika fastigheterna. En noggrannare åtskillnad mellan förbrukning av fjärrvärme, brännolja och elektricitet fattas. konstaterar att skillnaderna mellan fastigheterna beror i huvudsak på att byggnaderna är av olika ålder och de har byggts enligt olika

6 Sida 6 bestämmelser. Från Ryhti-programmet som används i kommunen fås fastighetsvis rapporter över värme-, el- och vattenförbrukningar. Det mest effektiva är att förbättra de sämsta byggnadernas värmetekniska skick. Av uppföljningssystemet får man förbrukningsuppgifterna per byggnad. Det uppdaterade markpolitiska programmet förverkligades delvis. Processarbetet bör fortsätta under följande verksamhetsår. konstaterar att man fortsätter processarbetet, så snart man har kunnat rekrytera en ny markanvändningsingenjör. Tekniska sektorns olika resultatenheters egna verksamhetsmässiga mål och bedömningskriterier skulle ge mera genomskinlighet och de skulle förenkla uppföljningen och dirigerandet av ekonomin. Den nuvarande praxisen ger inte en tillräckligt noggrann bild av delområdenas resultat. konstaterar att den nuvarande ekonomiuppföljningen ger delvis svar på den ställda frågan. Man kan följa upp ekonomin per resultatenhet. Via nyckeltalen får man en bättre bild av resultaten och nämnden kommer att utveckla användningen av nyckeltal. Utvärdering av hur den interna övervakningen fungerar Revisionsnämnden bedömer att kommunstyrelsen i balansboken för 2014 har bedömt att nivån på den interna övervakningen är god. Utvärderingen baserar sig på förvaltningsnämndernas bedömning av hur den interna övervakningens delområden fungerar. Revisionsnämnden noterar med tillfredsställelse att man i och med uppgörandet av riskhanteringsplanen delvis redan har kunnat gardera sig inför uppdagade risker. Personalen Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet vid upprätthållandet av kommunens arbetstagares arbetsförmåga och mängden sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro timmarna har kunnat minskas. Sjukfrånvaroprocenten sjönk från 3,94 % till 3,70 %. Tekniska avdelningens sjukfrånvarotimmar har emellertid stigit från år Enligt personalrapporten har tekniska avdelningens sjukfrånvarotimmar år 2014 ökat inom alla tidskategorier, förutom de sjukfrånvaron som varar dagar. Förmännen för de enheter som fungerar underställda tekniska avdelningen har arbetsplatshälsovårdens mångsidiga stödfunktioner till sitt förfogande, liksom också kommunens modell för det tidiga ingripandet. Förmännen har informerats om olika stödformer och de har understötts/uppmanats att fungera enligt de givna åtgärdsmodellerna.

7 Sida 7 Bilagor och kompletterande material: - Som kompletterande material: o revisionsnämndens utvärderingsrapport för år 2014 Föredragning: tekniska väsendets chef Jorma Skyttä t , e-post: Förslag: Behandling: besluter - att skicka ovanstående redogörelse för de i utvärderingsrapporten framförda iakttagelserna till kommunstyrelsen. Ändringar gjorda i föredragningslistan är beaktade i protokollet. beslöt - att skicka ovanstående redogörelse för de i utvärderingsrapporten framförda iakttagelserna till kommunstyrelsen. justerade paragrafen på mötet. ====

8 Sida 8 KH:255 /2015 TEKN 68 FÖRSLAGET TILL TEKNISKA NÄMNDENS BUDGET FÖR ÅR 2016 Kompletterande material Allmänt om budgetberedningen Kommunstyrelsen gav den nämnderna instruktioner för uppgörandet av budgeten. Samtidigt definierade styrelsen nämndernas budgetramar. Nämnderna bör till ekonomienheten inlämna sina budgetförslag för år 2016 och för planeringsåren fram till den s budget Enligt 9 9 punkt i instruktionen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen hör det till tekniska nämndens uppgifter att uppgöra ett förslag till budget och ekonomiplan. Kommunstyrelsen gav tekniska nämnden följande budgetramar: Tekninen lautakunta - TP2013BS TP2014BS TA2015BG Kehys 2016 Ram Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Sisäiset tuotot - Interna intäkter Toimintakulut - Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter Toimintakate - Verksamhetsbidrag Ekonomin Nämndens inkomster består av externa inkomster och interna inkomster. De externa inkomsterna består av olika slag av vattenavgifter, ungefär 1 M. Dessa inbegriper anslutningsavgifter till vatten-, avlopps- och dagvattennäten samt bruksavgifter för vatten och avlopp. De externa inkomsterna inbegriper också externa hyror och vinst på försäljning av bruksegendom. Man uppskattar att dessa kommer att uppgå till ungefär 0,35 M. Vi räknar med att sälja en radhustomt på Siuntion sydän området och två egnahemshustomter på Brännmalmens område. De interna inkomsterna består av inkomsterna för den interna kosthåll och städningen, ungefär 2 M samt interna hyresinkomster, ungefär 3 M. De interna hyrorna inbegriper förutom fastighetsskötsel, uppvärmning och elkostnader även kapitalkostnader. Vi räknar inte med att få några inkomster från markanvändningsavtal år Nämndens utgifter består i allmänhet av underhåll av kommuninvånarnas omgivning och av mattjänster. Vid sidan av lönerna består de stora enskilda utgiftsposterna av energi, 0,6 M, underhåll av områden, 0,4 M och avloppsavgiften till Kyrkslätt, 0,25 M. Verksamheten år 2016 är i huvudsak likadan som den varit under föregående år. Hösten 2015 kommer man att

9 Sida 9 göra en utredning av samarbetet med Ingå kommuns tekniska väsen. Vid uppgörandet av denna budget har man inte kunnat beakta dess inverkan. Tekninen lautakunta - TP2014BS TA2015BG TA2016BG Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Sisäiset tuotot - Interna intäkter Toimintakulut - Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter Toimintakate - Verksamhetsbidrag Verksamhetsmiljön De största inbesparingsmöjligheterna på utgiftssidan finns fortsättningsvis i utvecklandet av anskaffningar. En ekonomisk recession råder fortfarande i Finland. Som en följd av den har efterfrågan på tomter fortsättningsvis varit lam. I kommunen står ungefär 70 egnahemshustomter till salu, av dessa är 20 kommunens tomter. Den stora inflyttningen till kommunen har avtagit. Möjligheterna att påverka efterfrågan på inkomstsidan är små. Personalen Ungefär 50 personer arbetar för tekniska avdelningen. Det innebär ungefär en sjundedel av kommunens personal. Två tjänster står obesatta hösten 2015 markanvändningsingenjörens och kansliingenjörens. Man kommer att definiera sökprofilen för dessa tjänster och vakanserna besätts då man slutfört samarbetsutredningen med Ingå kommun. År 2016 kommer kommunens byggmästare att gå på pension. Detta medför nya arrangemang inom arbetsledningen. Budgeten per resultatområde Tekniska avdelningen, som verkar underställd tekniska nämnden och miljöoch byggnadsnämnden indelas i tre resultatområden och en resultatenhet: - Resultatområdet för servicecentralen - Resultatområdet för utveckling, markanvändning och planering - Resultatområdet för miljö- och byggnadstillsyn Dessutom är också tekniska kansliets resultatenhet underställd tekniska avdelningen. Resultatområde för servicecentralen

10 Sida 10 Palvelukeskuksen tulosalue - Resultatområdet för servicecentralen TP2014BS TA2015BG TA2016BG Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Sisäiset tuotot - Interna intäkter Toimintakulut - Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter Toimintakate - Verksamhetsbidrag Servicecentralen ansvarar för kommunens kosthåll och städning, fastigheter och byggnader och allmänna områden samt vattentjänstverket. Verksamheten kommer att fortsätta i samma utsträckning som tidigare. Man bör utvärdera olika sätt att genomföra verksamheten. Resultatenheten leds av byggmästaren. Resultatområdet för utveckling, markanvändning och planering Kehityksen-, maankäytön- ja suunnittelun tulosalue - Resultatområdet för utveckling, markanvändning- och planering TP2014BS TA2015BG TA2016BG Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Sisäiset tuotot - Interna intäkter Toimintakulut - Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter Toimintakate - Verksamhetsbidrag Avsikten med verksamheten är att främja kommunens utveckling på lång sikt genom att införskaffa och planlägga mark för kommunens behov samt genom tomtförsäljning. Planerandet av markanvändningen styrs av Nylands landskapsplan, den nyligen reviderade markanvändningens utvecklingsbild samt det år 2015 uppdaterade planläggningsprogrammet. Det viktigaste projektet är reviderandet av kommunens generalplan, som har inletts i sydöstra och södra. Kommunen har 66 detaljplanerade egnahemshustomter i stationsområdet. Av dem är 17 till salu. Dessutom har kommunen tre tomter till salu på Sunnanviks småhusområde. I kommuncentrum har kommunen ett ansenligt antal detaljplanerade småhus och höghustomter. För en del av dem har man redan ingått föravtal. Planereserven, som är lämplig för bostadsbyggande är god med tanke på marknadsläget. Tyngdpunkten för planerandet av markanvändningen kommer under budgetperioden 2015 att ligga på revideringen av generalplanen och slutförandet av de detaljplaneprojekt, som är under arbete. Bilagor och kompletterande material:

11 Sida 11 - Som kompletterande material: o resultaträkningen för de interna och externa posterna Föredragning: tekniska väsendets chef Jorma Skyttä t , e-post: jorma.skytta(at)siuntio.fi Förslag: godkänner budgetförslaget för år Enligt förslaget. justerade paragrafen på mötet. ====

12 Sida 12 KH:255 /2015 TEKN 69 INVESTERINGSPROJEKT FÖR ÅR 2016 Bilaga 1 Kommunstyrelsen gav den nämnderna instruktioner för uppgörandet av budgeten och samtidigt definierades nämndernas budgetramar. Investeringsprojekten behandlas åtskilt från bruksekonomin. Enligt instruktionerna för uppgörandet av budgeten anses alla anskaffningar som överskrider euro vara investeringar. Avdelningscheferna har inlämnat de i nämnden behandlade investeringsprojekten till tekniska avdelningen före I investeringsprojekten bör man, förutom motiveringar, även presentera möjligheten till statsanslag eller övriga bidrag. Tekniska avdelningen har granskat hur realistiska investeringarna är med tanke på resurserna för planeringen och förverkligandet. Tekniska avdelningen har också fördelat investeringsprojekten på ekonomiplaneringsperioden. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga o investeringsprogrammet för år 2016 samt motiveringarna för investeringarna Föredragning: tekniska chefen Jorma Skyttä, tel , e-post: Förslag: Behandling: - konstaterar att tekniska avdelningens resurser räcker till för att förverkliga det i bilagan presenterade investeringsprogrammet samt - godkänner investeringsprogrammet för år 2016 presenterad i bilagan. Föredragande delade ut på mötet en ny bilaga med ändrat förslag till investeringsprogram för år Under behandlingen föreslog nämnden att, till investeringsprogrammet för år 2016 läggs till för Slussen området euro för planeringen av infra och byggandet av vägar och euro för byggandet av vatten- och avloppsnät. - konstaterade att tekniska avdelningens resurser räcker till för att förverkliga det i bilagan presenterade investeringsprogrammet

13 Sida 13 - godkänner det ändrade investeringsprogrammet för år 2016 presenterad i bilagan samt lägger till för Slussen området för år 2016 till planeringen av infra och och byggandet av vägar euro och för byggandet av vatten- och avloppsnät till området euro. justerade paragrafen på mötet. ====

14 Sida 14 TEKNLTK:452 /2011 TEKN 70 KST Bilaga 5a,b,c Förslag: UTLÅTANDE I BESVÄRSÄRET GÄLLANDE GODKÄNNANDE AV DETALJPLAN FÖR SLUSSEN Bilagor och kompletterande material: Som bilaga: - Förslaget till detaljplan för Slussenområdet (planekartan och bestämmelserna) - Planeredogörelsen jämte bilagor - Planläggarens förslag till genmälen till de utlåtanden som inlämnats med anledning av detaljplaneförslaget Som kompletterande material: - de utlåtanden som inlämnats gällande detaljplaneförslaget Kommunstyrelsen beslutar - föreslå att kommunfullmäktige godkänner planläggarens förslag till genmälen till de inlämnade utlåtandena enligt bilaga och - föreslå för fullmäktige att den godkänner Slussenområdets detaljplan enligt bilagan. Kommunstyrelsen beslöt föreslå att kommunfullmäktige - godkänner planläggarens förslag till genmälen till de inlämnade utlåtandena och - godkänner detaljplanen för Slussenområdet enligt bilaga. = = = FGE Bilaga 6a, b, c Behandling: Gröna förbundets fullmäktigegrupp föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Eftersom en fullmäktigegrupp hade gjort ett förslag om att ärendet remitteras, var det nödvändigt med omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder fortsatt behandling av ärendet, röstar Ja, och de, som understöder remittering av ärendet för ny beredning, röstar Nej. Vid förrättad omröstning vann förslaget om att fortsätta behandlingen av ärendet med 23 röster (Berglund, Dahlqvist, Forsblom, Gottberg, Hanhikorpi, Holmberg, Holmlund, Honkasalo, Kaisla, Koroma-Hintikka, Linnala, Louekoski, Malmgren, Mäenpää, Paajes, Parviainen, Penttinen, Rosengren, Svanfeldt, Turunen, Vierinen, Vireä-Aihio, Alho) mot 3 röster (Johansson, Kokkonen, Valtavaara). Haanpää nedlade sin röst.

15 Sida 15 socialdemokraternas, Gröna ansvarets och Vänsterförbundets fullmäktigegrupper föreslog godkännande av följande kläm: I den delgeneralplan, som bereds för sydöst området i, bör speciellt tas i beaktande, hur detta planerade område förenas i en enhetlig samhälls- och kommunal betjäningshelhet och på vilket sätt områdets allmänna trafikfrågor löses. När området senare bebyggs, bör de sköra naturvärden speciellt iakttas. Kommunfullmäktige godkände klämmen enhälligt. Fullmäktigegrupp Valtavaara föreslog godkännande av en följande kläm: För den del det gäller anvisningar för byggnadssätt i detaljplanen tas som ett alternativ ett jordvärmesystem, värmepumpsystem för frånluft Eftersom fullmäktige inte enhälligt kunde godkänna klämmen var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder godkännande av klämmen, röstar Ja, och de som inte understöder godkännande av klämmen röstar Nej. Vid förrättad omröstning vann förslaget om att inte godkänna klämmen med 26 röster (Berglund, Dahlqvist, Forsblom, Gottberg, Haanpää, Hanhikorpi, Holmberg, Holmlund, Honkasalo, Johansson, Kaisla, Kokkonen, Koroma-Hintikka, Linnala, Louekoski, Malmgren, Mäenpää, Paajes, Parviainen, Penttinen, Rosengren, Svanfeldt, Turunen, Vierinen, Vireä-Aihio, Alho) mot en röst (Valtavaara). Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkände följande kläm: I den delgeneralplan, som bereds för sydöst området i, bör speciellt tas i beaktande, hur detta planerade område förenas i en enhetlig samhälls- och kommunal betjäningshelhet och på vilket sätt områdets allmänna trafikfrågor löses. När området senare bebyggs, bör de sköra naturvärden speciellt iakttas. = = = TEKN 70 Bilagorna 2-3 Heikki Valtavaara har till Helsingfors förvaltningsdomstol överklagat kommunfullmäktiges beslut av den Förvaltningsdomstolen ber om utlåtande med anledning av besväret. Utlåtandet skall inlämnas senast den Man har utverkat tilläggstid för avgivandet av utlåtandet fram till den kommun och markägarna har år 2008 ingått avtal om att inleda planläggning av markägarnas områden. Enligt avtalet ansvarar markägarna för kostnaderna för uppgörandet av planen.

16 Sida 16 Planen har sedan dess behandlats i normal ordning i flera omgångar i de kommunala organen och den har godkänts i fullmäktige den Den här godkända planen överklagades till förvaltningsdomstolen. De besvärande var Helsingfors ornitologiska förening Tringa ry och Ingå- miljöförening. Som motiveringar till besväret konstaterades att de till planen hörande naturutredningarna inte var tillräckliga. Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde kommunfullmäktiges beslut om godkännande den Förvaltningsdomstolen förutsatte att man gör en Natura-bedömning och att man skulle beakta olika frågor i anslutnings till andra naturvärden. En utredning gjordes och planen ändrades. Ärendet har diskuterats med dem som besvärat sig och Nylands NTMcentral. Vid underhandlingarna konstaterades, att de nya utredningarna är tillräckliga. Planen ändrades på basen av utredningarna. Byggrätterna minskades, strandens skyddsrekreationszon breddades, en beteckning för flygekorrens förekomstområde tillades till planen, vägen till stranden ändrades osv. Ändringarna beskrivs i planeredogörelsens punkt 5.2. Den ändrade planen behandlades i normal ordning och den godkändes i kommunfullmäktige den Besväranden Valtavaara var som fullmäktigeledamot med om att bestämma om planens godkännande. Kommunfullmäktigeledamot Valtavaara, som anfört besvär, föreslog att man till beslutet skulle bifoga en kläm, men förslaget vann inte understöd. Valtavaara inlämnade inte avvikande åsikt. Godkännandet har överklagats till Helsingfors förvaltningsdomstol (bilaga). Heikki Valtavaara, som anfört besväret framför i sitt besvär att godkännandet av planen bör upphävas med följande motiveringar: 1. Planläggarens jävighet bör utredas, eftersom planläggaren är nära släkt till en del av markägarna. 2. Planeprojektet grundar sig inte på tillräckliga undersökningar och utredningar på det sätt som avses i markanvändnings- och bygglagen. 3. En ny detaljplan bör göras i enlighet med lagen om anskaffningar, efter beredning av en sakkunnig som valts via en kvalitetsbaserad konkurrensutsättning och på basen av undersökningar och utredningar som kommunen beställt. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga: o Heikki Valtavaaras besvär

17 Sida 17 o Helsingfors förvaltningsdomstols följebrev Föredragning: tekniska väsendets chef Jorma Skyttä, t , e- post: Förslag: föreslår för kommunstyrelsen att man i besvärsärendet som gäller detaljplanen för Slussen-området, förutom det som nämns i motiveringarna till beslutet, framför följande: Punkt 1) planläggarens jävighet: planläggningsarbetet, som med uppdrag av kommunen utförts av konsultbyråns personal är inte ett i förvaltningslagen 17 avsett deltagande i behandlingen av ett förvaltningsärende. Förvaltningslagen, eller regler, som nämnts före den och gäller jävighet, kan därför inte tillämpas på deras arbete i detta ärende. Än mindre gäller jävighetsreglerna detta fall, där konsultuppdraget betalas av markägarna. Utgångspunkten är att planläggaren går i markägarnas ärenden. Kommunen ser till sina egna intressen under planens godkännandeprocess, då planen i olika repriser framläggs till påseende och slutligen godkäns i de olika verksamhetsorganen. Planläggaren har ingen rösträtt i dessa organ och det spelar ingen roll huruvida han är jävig. Punkt 2) om undersökningarna och utredningarna är tillräckliga: Med ovannämnda motivering (otillräckliga naturutredningar) anfördes besvär mot en tidigare godkänd version av planen. I besvären framfördes att man bör grundligare utreda planens och t.ex. den ökade båttrafiken inverkan på fågellivet och flyttfåglarnas rastplatser och att man bör höra Forskningscentralen för vilt- och fiskerihushållning (RKTL). I besvären anfördes också att man inte hade i tillräcklig omfattning undersökt och utrett planens inverkan på ås Naturaområde. Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde det dåvarande godkännandet av planen. FD konstaterade att detaljplanens markanvändning i sig i huvudsak följer uppläggningen i delgeneralplanens markanvändning, men att man med detaljplanen ändå inte har givit några särskilda bestämmelser, som tryggar områdets miljövärden, utan att dessa med stöd av planebestämmelserna har överförts att uppgöras med en skild vård- och bruksplan. Då man dessutom tar i beaktande den i båthamnsområdet (LV) och strandzonen anvisade byggrätten om 600 m2 samt båtbryggsområdet som anvisats på vattenområdet, där båtplatsernas antal inte har anvisats med i planen, ansåg FD att man vid uppgörandet av planen inte i tillräcklig mån hade beaktat de åtgärdsrekommendationer som i delgeneralplanens redogörelse av den och uppdateringen av densamma av den givits för uttern och havsöringen.

18 Sida 18 På basen av det ovanstående kräver planeprojektet enligt FD att man gör en i naturskyddslagen 65 mom. 1 avsedd Naturautredning. I den utredning, som uppgjorts i samband med planeberedningen och uppdateringen av den eller i naturutredningen undersökte man inte planeprojektets eventuella inverkan på FINIBA-området i Pickala.Därför var det inte möjligt att avgöra huruvida detaljplanen uppfyller de krav på bevarandet av naturvärden som krävs i NRL 54 mom. 2. Flera diskussioner fördes mellan dem som anfört besvär och Nylands NTMcentral. Vid det myndighetsmöte, som hölls den i NTM-centralens utrymmen (närvarande: NTM, planläggaren, kommunen, Keiron, Ingå- miljöförening), presenterade Luontotieto Keiron de preliminära resultaten av de nya inventeringarna och utredningarna. De utredningar, som man med anledning av KFD:s beslut lät göra för att göra en ny beredning av planen är: - Natura-bedömning (Keiron Oy, Kala- ja vesitutkimus Oy) - Kompletterande naturutredning (Keiron Oy) - Den inverkan som planläggningen av Slussen-området har på öringen och vimban i ås Naturaområde samt på fisket i Pickalaviken. (Kala- ja vesitutkimus Oy) - Vård- och bruksplanen för strandens skyddsrekreationsområde (Keiron Oy) I utredningarna tog man ställning till de frågor som framförts i FD:s beslut, bl.a. till NATURA-frågan och FINIBA-området. De som tidigare besvärat sig, Nylands NTM-central och planläggaren, har samfällt konstaterat att dessa utredningar är tillräckliga. Miljöföreningen konstaterade att projektets bakgrundsmaterial är tillräckligt vidlyftigt och noggrant. Den ger en god bild av regionens värdefulla natur. Tringa krävde inte att man gör ytterligare utredningar. NTM konstaterade i sitt uttalande att man ännu bör utreda grundvattenfrågor och dessa utredningar gjordes (Geo-Hydro Oy 2015). NTM konstaterade även att bedömningen av planens konsekvenser till övriga delar har genomförts på ett exemplariskt sätt. Efter att planförslaget varit framlagt till påseende gjordes ännu en fladdermusutredning (BatHouse Oy 2015). Man kan förvänta sig att NTM i sitt uttalande noggrant beaktat Helsingfors förvaltningsdomstols beslut. Det finns en utredning av dessa frågor i planeredogörelsen. På basen av utredningarna har planen ändrats på ovannämnda och i planeredogörelsen beskrivet sätt. De sakkunniga för naturfrågorna ansåg inte att det fanns behov att utreda utbredningen av stor natebock, eftersom det inte kommer mera bebyggelse

19 Sida 19 vid ån eller på stranden och den befintliga småbåtshamnen kommer inte att utvidgas. Punkt 3) lagen om offentliga anskaffningar och konkurrensutsättning av planläggare: Då man avtalade om att inleda planläggningen kom man överens om att markägaren står för planläggningskostnaderna och därför är det inte fråga om en offentlig anskaffning och lagen om offentliga anskaffningar gäller inte fall som detta. Enligt förslaget. justerade paragrafen på mötet. ====

20 Sida 20 TEKNLTK:452 /2011 TEKN 71 Bilagorna 4-11 GATUPLAN FÖR SLUSSENS DETALJPLANEOMRÅDE I enlighet med godkände kommunfullmäktige budgeten för år I punkt 3 Den offentliga bruksegendomen/50 Tekniska nämnden upptas byggandet av vägarna och planeringen av infrastrukturen för Slussen-området. Det har reserverats för byggandet av vägarna och planeringen av infrastrukturen för området år Detaljplanen för Slussen-området godkändes i fullmäktige i juni 2015, men den har inte vunnit laga kraft. Det planerade området befinner sig I Störsvik, ca 9 km söder om kommuncentrum. Området som skall planläggas befinner sig ca 1,5 km söderut längs med Störsviksvägen. Godkännandet av gatuplanen möjliggör byggandet av gatu- och vattenförsörjningssträckningarna i området när beslutet om detaljplanens godkännande vinner laga kraft. Enligt 9 punkt 38 i instruktionen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen hör det till tekniska nämndens uppgifter att godkänna gatuplanerna, med undantag för smärre ändringar av gatuplanen. Enligt markanvändnings- och byggförordningen 43 bör ett förslag till gatuplan hållas framlagt I kommunen under minst 14 dagar. Under framläggningstiden har de delägande rätt att inlämna anmärkningar om förslaget. En anmärkning bör inlämnas till kommunen före utgången av framläggningstiden. Förslaget till gatuplan finns till påseende i kommunens tekniska kansli (Svidja 51 B, kby) under tiden Under framläggningstiden har inga anmärkningar inlämnats gällande vägplanen. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga: o Gatuplanen för Slussen-området Hästhagens situationsplan Strandvägens situationsplan Strandvägens längdprofil Sadelvägens situationsplan Sadelvägens och Hästhagens längdprofil Slussens detaljplan Slussens sammanställningsritning Slussens längdprofil Föredragning: tekniska väsendets chef Jorma Skyttä, t , e- post:

21 Sida 21 Förslag: besluter att - godkänna vägplanerna som presenteras i bilagan. Behandling: Ändat förslag: Under mötet ändrade föredragande sitt förslag enligt följande: besluter att - godkänna vägplanerna som presenteras i bilagan om Slussens detaljplan vinner laga kraft enligt fullmäktigebeslutet beslöt att - godkänna vägplanerna som presenteras i bilagan med förutsättning att Slussens detaljplan vinner laga kraft enligt fullmäktigebeslutet ====

22 Sida 22 TEKNLTK:120 /2012 TEKN 72 GATUPLAN FÖR KARLSÅKERS DETALJPLANEOMRÅDE Bilaga 12 Kompletterande material kommunfullmäktige beslöt enligt att man till investeringsdelen i budgeten för år 2015 till punkt 3 Den offentliga bruksegendomen/50 tillägger investeringsdelen planering och byggande av infrastrukturen på Karlsåkers detaljplaneområde och ett anslag om euro. Det område, som presenteras i förslaget till gatuplan (2,4 ha) befinner sig i södra delen av kommuncentrum. Godkännandet av gatuplanen möjliggör byggandet av gatu- och vattenförsörjningssträckningarna i området. Kommunfullmäktige godkände områdets detaljplaneförslag den Karlsåkers gatuplan följer det godkända detaljplaneförslaget. Enligt p 9 punkt 38 i instruktionen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen hör det till tekniska nämndens uppgifter att godkänna gatuplanerna, med undantag av smärre förändringar av gatuplanen. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 43 bör ett förslag till gatuplan hållas till allmänt påseende i kommunen under minst 14 dagar. Under den tiden har de delägande rätt att inlämna anmärkningar om förslaget. En anmärkning bör inlämnas till kommunen före utgången av framläggningstiden. Förslaget till gatuplan finns till påseende i kommunens tekniska kansli (Svidja 51 B, kby) under tiden Under framläggningstiden har en anmärkning inlämnats om gatuplanen. Den föranleder inga ändringar, eftersom anmärkningen inte direkt behandlande gatuplanen. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga: o Gatuplanen för Karlsåker - Som kompletterande material: o Anmärkning Föredragning: tekniska väsendets chef Jorma Skyttä, t , e- post: Förslag: besluter att - godkänna vägplanerna som presenteras i bilagan. Enligt förslaget. ====

23 Sida 23 TEKNLTK:390 /2015 TEKN 73 Bilaga 13 VAL AV ENTREPRENÖR FÖR KOMMUNALTEKNIKEN PÅ KARLSÅKERS DETALJPLANEOMRÅDE kommunstyrelse godkände markanvändningsavtalet för Karlsåkerområdet den Enligt avtalet ansvarar kommunen för byggandet av kommunaltekniken. I gengäld får kommunen tomter. Kommunfullmäktige beviljade den ett anslag om totalt euro för byggandet av den aktuella kommunaltekniken. Ett meddelande om entreprenaden har inlämnats i HILMA och på kommunens elektroniska anslagstavla. Offerterna skulle inlämnas före den kl. 12. Två offerter inlämnades. De öppnades den kl Protokollet från öppnandet som bilaga. I offertbegäran meddelades att priset är valkriterium. Den billigaste offerten inlämnades av Göran Hagelberg Oy Ab, euro (moms 0%). Enligt instruktionen för tekniska nämnden väljer tekniska nämnden entreprenörerna i de fall där de totala kostnaderna för byggandet inte överstiger euro. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga: o Protokollet från öppnandet Föredragning: tekniska chefen Jorma Skyttä, t , e-post: Förslag: besluter att välja Göran Hagelberg Oy Ab till entreprenör för kommunaltekniken på Karlsåker-området till priset euro (moms 0%). Enligt förslaget. ====

24 Sida 24 TEKNLTK:416 /2015 TEKN 74 Bilaga 14 AVTAL OM ANVÄNDNINGEN AV REKREATIONSOMRÅDET PÅ VORMÖ kommun äger ett område om ca 3,2 ha av Vormö, som befinner sig i Ingå. På området finns en giltig strandplan, där området har betecknats som sträv- och friluftsområde samt båthamn. Områdets användning har under den senaste tiden varit liten. Delvis beror det på att det är svårt att ta i land i området. Siuntion Venekerho Båtklubb ry har närmat sig kommunen med ett förslag till avtal enligt bifogade bilaga. Avsikten med förslaget är att få ovannämnda havsrekreationsområde, som i åratal har varit oanvänt, i kommuninvånarnas användning och att man därmed kan utvidga användningen av kommuns idrotts- och rekreationsområden. Enligt förslaget: - Ger kommunen båtklubben rätt att installera en brygga och akterbojar. Klubben har rätt att vid behov installera även några enskilda bojar. Bryggans fäste installeras vid den tidigare bryggans fäste ungefär på 35 meters avstånd från stranden och akterbojarna på ungefär 15 meters avstånd från bryggan. På strandområdet kan man placera en bastu, en grillplats, ett utedass, bordsmöblemang och andra motsvarande konstruktioner. - Kommunen ansöker om byggnadslov för att bygga en bastu på området. - Kommunen föreslår för myndigheterna att man tillsätter ett förbud mot vågbildning i båtfarleden vid rekreationsområdet och holmen som heter Stickellandet. - Klubben låter installera en ungefär 30 meter lång brygga på ovannämnda plats enligt sin egen tidtabell. Bryggan kan också byggas i delar, dvs. att en del av bryggan kan göras senare. - Klubben bygger ovannämnda bastu och anläggningar enligt egen tidtabell. - Klubben sköter om områdets avfallshantering och - Klubben sköter om ordningen inom ramen för kommunens ordningsstadga. Och dessutom enligt förslaget: Parterna strävar till att avgränsa områdets användning till invånarna i kommun och båtklubbens medlemmar. Båtklubben kan i området sätta upp skyltar, som informerar om detta. Båtklubben har rätt att installera en flaggstång på området och hålla båtklubbens flagga i den.

25 Sida 25 Parterna betalar inga penningmässiga eller andra ersättningar i anslutning till detta avtal till varandra. Avtalet träder i kraft efter att vardera parten har godkänt det och det är i kraft i 30 år. Därefter är avtalet i kraft tillsvidare och uppsägningstiden för båda parterna är år. Förslagets punkt 1 vållar inga problem. Gällande punkt 2 är det oklart om man får bygga en bastu i området. Det uppstår också kostnader för tillståndet. Det skulle vara tydligare om kommunenskulle befullmäktiga sällskapet att ansöka om tillstånd. Punkt 3 kan göras. Punkterna 4-6 kan godkännas. Punkt 7 ifrågavarande sällskap sköter om områdets ordning och snygghet (kommunen har ingen ordningsstadga). En flaggstång och särskilt flaggan kan på ett framhävt sätt ge sken av att båtklubben besitter området, förslaget kan inte understödjas. Skyltar om att det är fråga om kommuns friluftsområde är på sin plats. Allemansrätten gäller på området. Med tanke på områdets allmänna användning skulle det vara på sin plats att båtklubben t.ex. en gång om året skulle ordna transport till området för att allmänheten skulle ha möjlighet att bekanta sig med det. Bilagor och kompletterande material: - som bilaga: o karta utdrag Föredragning: tekniska chefen Jorma Skyttä, tel , e-post: Förslag: föreslår följande avtal för kommunstyrelsen: AVTAL OM ANVÄNDNINGEN AV LÄGENHETEN VORMÖSTRAND PÅ VORMÖ kommun (senare kommunen) som områdets ägare och Siuntion Venekerho Båtklubb ry (senare båtklubben) kommer med detta avtal överens om användningen av lägenheten Vormöstrand, registernummer på Vormö, areal ungefär 3,2 ha. Områdets karta som bilaga. Avtalsparterna konstaterar att avsikten med samarbetet är att få ställa ovannämnda, i åratal oanvända havsrekreationsområde till kommuninvånares användning och därmed utvidga användningen av kommuns idrotts- och rekreationsområden. Kommunens förpliktelser: 1) Kommunen ger klubben rätt att installera en brygga och akterbojar. Båtklubben har rätt att vid behov installera också några enskilda bojar. Bryggans fäste installeras vid den tidigare bryggans fäste på ungefär 35 meters avstånd från stranden och akterbojarna på ungefär 15 meters av-

26 Sida 26 stånd från bryggan. På strandområdet kan man placera en bastu, en grillplats, ett utedass, bordsmöblemang och andra motsvarande anläggningar. 2) Kommunen befullmäktigar båtklubben att ansöka om byggnadstillstånd för byggandet av en bastu på området. Kommunen ansvarar inte för beviljandet av tillståndet. 3) Kommunen föreslår för myndigheterna att ett förbud mot vågbildning skall uppsättas på båtfarleden vid rekreationsområdet och holmen som heter Stickellandet. Båtklubbens förpliktelser: 4) Båtklubben låter installera en ungefär 30 meter lång brygga på ovannämnda plats enligt sin egen tidtabell. Bryggan kan byggas i delar, dvs. en del av bryggan kan göras senare. 5) Båtklubben bygger ovannämnda bastu och anläggningar enligt sin egen tidtabell. Bastun utgör båtklubbens egendom, men den bör kunna användas av alla sjundeåbor på samma villkor som båtklubbens medlemmar. 6) Båtklubben sköter om områdets avfallshantering och 7) Båtklubben sköter om områdets ordning och snygghet. 8) Båtklubben kan på området sätta upp skyltar, som säger att området är kommuns friluftsområde. 9) Båtklubben ordnar en gång per år gransport till området för hugade sjundeåbor. Avtalsparterna betalar inga pennings- eller andra ersättningar i anslutnings till detta avtal. Avtalet träder i kraft efter att båda avtalsparterna har godkänt det. Avtalet är i kraft i 30 år. Avtalsparterna kan sinsemellan särskilt komma överens om att fortsätta avtalet. Ärenden som gäller avtalet löses i första hand genom diskussioner med varandra. Eventuella tvister, som man inte kan lösa med hjälp av interna underhandlingar avgörs av Västra Nylands tingsrätt. Underskrifter Behandling: Ändrat förslag: Under mötet ändrade föredragande sitt förslag enligt följande: föreslår följande avtal för kommunstyrelsen: AVTAL OM ANVÄNDNINGEN AV LÄGENHETEN VORMÖSTRAND PÅ VORMÖ kommun (senare kommunen) som områdets ägare och Siuntion Venekerho Båtklubb ry (senare båtklubben) kommer med detta

27 Sida 27 avtal överens om användningen av lägenheten Vormöstrand, registernummer på Vormö, areal ungefär 3,2 ha. Områdets karta som bilaga. Avtalsparterna konstaterar att avsikten med samarbetet är att få ställa ovannämnda, i åratal oanvända havsrekreationsområde till kommuninvånares användning och därmed utvidga användningen av kommuns idrotts- och rekreationsområden. Kommunens förpliktelser: 1) Kommunen ger klubben rätt att installera en brygga och akterbojar. Båtklubben har rätt att vid behov installera också några enskilda bojar. Bryggans fäste installeras vid den tidigare bryggans fäste och akterbojarna på ungefär 15 meters avstånd från bryggan. På strandområdet kan man placera en bastu, en grillplats, ett utedass, bordsmöblemang och andra motsvarande anläggningar. 2) Kommunen befullmäktigar båtklubben att ansöka om byggnadstillstånd för byggandet av en bastu på området. Kommunen ansvarar inte för beviljandet av tillståndet. 3) Kommunen föreslår för myndigheterna att ett förbud mot vågbildning skall uppsättas på båtfarleden vid rekreationsområdet och holmen som heter Stickellandet. Båtklubbens förpliktelser: 4) Båtklubben låter installera en ungefär 30 meter lång brygga på ovannämnda plats enligt sin egen tidtabell. Bryggan kan byggas i delar, dvs. en del av bryggan kan göras senare. 5) Båtklubben bygger ovannämnda bastu och anläggningar enligt sin egen tidtabell. Bastun utgör båtklubbens egendom, men den bör kunna användas av alla sjundeåbor på samma villkor som båtklubbens medlemmar. 6) Båtklubben sköter om områdets avfallshantering och 7) Båtklubben sköter om områdets ordning och snygghet. 8) Båtklubben kan på området sätta upp skyltar, som säger att området är kommuns friluftsområde. 9) Båtklubben ordnar en gång per år gransport till området för hugade sjundeåbor. Avtalsparterna betalar inga pennings- eller andra ersättningar i anslutnings till detta avtal. Avtalet träder i kraft efter att båda avtalsparterna har godkänt det. Avtalet är i kraft i 30 år. Avtalsparterna kan sinsemellan särskilt komma överens om att fortsätta avtalet. Ärenden som gäller avtalet löses i första hand genom diskussioner med varandra. Eventuella tvister, som man inte kan lösa med hjälp av interna underhandlingar avgörs av Västra Nylands tingsrätt. Underskrifter

28 Sida 28 Enligt ändrat förslag. ====

29 Sida 29 TEKN 75 FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN FÖR KOMMUNENS EGNAHEMSHUSTOMTER TEKN Bilaga 7 Kompletterande material Kommunen har 20 egnahemshustomter till salu. Av tomterna befinner sig 17 st. på Brännmalmens område (Brännmalmen I 10 st. och Brännmalmen II 7 st.) och 3 i Sunnanvik. Under flera års tid har man upprepade gånger fattat beslut om att sälja tomterna, försäljningsvillkoren och försäljningspriserna. Då man kartlagt besluten har det framgått att det inte föreligger klarhet i huruvida man beslutat om försäljningsvillkoren för alla tomter och om man delegerat beslutet om försäljning. För att undvika oklarheter för de tomter som är till salu, borde man fatta ett nytt beslut för dem. Den etablerade praxisen i kommunen har varit att kommundirektören fattar beslutet om försäljning av en egnahemshustomt, såvida det offererade priset följer det av kommunfullmäktige fastställda priset och såvida offerten inte innehåller särskilda villkor. Förutom försäljningspriset har följande försäljningsvillkor tillkommit: - Köparen ansvarar för vatten- och avloppsanslutningsavgifterna och kostnaderna för anslutning till regnvattenledningar samt för styckningskostnaderna. - Personer som hör till samma hushåll får inlämna en ansökan - Köpebrevet bör undertecknas inom två månader från det att försäljningsbeslutet har fattats. - I köpebrevet medtas ett villkor, enligt vilket köparna förbinder sig med hot om vite att inleda byggandet av bostadsbyggnaden inom tre år från det att köpebrevet har undertecknats. Vitet uppgår till euro. Säljaren kan av vägande orsaker förlänga denna byggnadstid. - Köparen förbinder sig med hot om vite att låta bli att sälja en obebyggd tomt till annan än av kommunen godkänd köpare. Vitet uppgår till euro. Den ovannämnda praxisen och försäljningsvillkoren är i nuläget i huvudsak motiverade. Försäljningsvillkoren följer också det uppdaterade markpolitiska programmet. De till salu varande tomterna har emellertid redan styckats på kommunens försorg, därför har det för köparna inte uppstått några kostnader för styckning. Efterfrågan på egnahemshustomter är fortsättningsvis obetydlig. Det har dock under början av året förekommit klart flera förfrågningar än i fjol, vilket tyder på svagt positiva signaler. Det skulle vara viktigt att kommunens tomtutbud är konkurrenskraftigt då byggandet av egnahemshus tar fart.

30 Sida 30 Kommunen har goda erfarenheter av tomternas reakampanjer. Den senaste reakampanjen om 20 % pågick vid årsskiftet Under två månader under kampanjen såldes tre tomter, vilket kan anses vara ett gott resultat med tanke på att kampanjens tidpunkt inte är den typiskt mest livliga tiden för tomtförsäljning. Som jämförelse kan man nämna att det genomsnittliga priset för en egnahemshustomt i t.ex. Routio i Lojo uppgår till ungefär euro och i Immula till ungefär euro. På Brännmalmens område i är det genomsnittliga priset för närvarande ungefär euro. En sänkning av priset med 20 % skulle innebära att det genomsnittliga priset för tomterna på Brännmalmens område skulle uppgå till ungefär euro. Med nuvarande prisnivå torde den budgeterade inkomstmålsättningen vara onåbar. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga: o Förslag till nya försäljningspriser för kommunens tomter som är till salu - Som kompletterande material: o Förteckning över de till salu varande tomterna, med tidpunkterna och paragraferna för besluten att sälja dem, försäljningsvillkoren, delegeringen av försäljningsbesluten och försäljningspriserna Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Förslag: besluter: - att föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att man för kommunens till salu varande egnahemshustomter (de i bilagan uppräknade tomterna) tillsätter följande försäljningsvillkor: o Köpebrevet bör undertecknas inom två månader från det att försäljningsbeslutet har fattats. o Köparen förbinder sig att ansluta sin fastighet till kommunens vattenförsörjningsnät samt omedelbart efter anslutningen mot faktura erlägga avgiften i en rat. o Köparen förbinder sig att följa instruktionerna om byggnadssätt. o Köparen förbinder sig vid vite att inleda byggandet av en bostadsbyggnad inom tre år från det att köpebrevet har undertecknats. Vitet uppgår till euro. Säljaren kan av vägande skäl förlänga denna byggnadstid. o Köparen förbinder sig vid vite att inte sälja en obebyggd tomt till annan än av kommunen godkänd köpare. Vitet uppgår till euro.

31 Sida 31 - att föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att man fastställer nya försäljningspriser enligt bilagan, för de till salu varande tomterna - Att föreslå för kommunstyrelsen att den befullmäktigar kommundirektören att besluta om försäljningen av till salu varande tomter då det offererade priset följer det av fullmäktige fastställda försäljningspriset och då offerten inte inbegriper några särskilda villkor. Behandling: Ändrat förslag: TEKN 75 Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande: beslutar - att föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att man för de egnahemshustomter som kommunen för närvarande har till salu (tomterna i bilagan) tillsätter följande försäljningsvillkor: o Köpebrevet bör undertecknas inom två månader från det att försäljningsbeslutet har fattats. o Köparna förbinder sig att ansluta sin fastighet till kommunens vattenförsörjningsnät samt att direkt efter anslutningen mot faktura erlägga avgiften i en rat. o Köparna förbinder sig att följa instruktionerna om byggnadssätt. o Köparna förbinder sig att inleda byggandet av bostadsbyggnaden inom tre år från det att köpebrevet har undertecknats. Såvida köparna underlåter sig att uppfylla denna byggnadsförpliktelse, förbinder de sig till att till säljaren erlägga en bötessumma om euro. Säljaren kan av goda skäl förlänga denna byggnadstid. o Köparna förbinder sig att inte sälja en obebyggd tomt till annan än av kommunen godkänd köpare. Såvida köparna underlåter sig att uppfylla detta villkor, förbinder de sig att till säljaren betala en bötessumma om euro. - att föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att man för de till salu varande tomterna fastställer nya försäljningspriser enligt bilagan - att föreslå för kommunstyrelsen att den befullmäktigar kommundirektören att fatta beslut om försäljning av de till salu varande tomterna, då den avgivna offerten följer försäljningspriset, som fastställdes av kommunfullmäktige och då offerten inte innehåller särskilda villkor. Enligt ändrat förslag. ==== beslöt den att föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att man för kommunens egnahemshustomter, som för närvarande är till salu *) (tomterna som nämns i bilagan) uppställer följande försäljningsvillkor:

32 Sida 32 - Köpebrevet bör undertecknas inom två månader efter att försäljningsbeslutet har fattats. - Köparna förbinder sig att ansluta sina fastigheter till kommunens vattenförsörjningsnät samt att omedelbart efter anslutning, mot faktura erlägga avgiften i en rat. - Köparna förbinder sig att följa byggnadssättsinstruktionerna. - Köparna förbinder sig att inleda byggandet av bostadsbyggnaden inom tre år från det att köpebrevet har undertecknats. Såvida köparna underlåter sig att uppfylla detta byggnadskrav, förbinder de sig att till säljaren erlägga en bötessumma om euro. - Köparna förbinder sig att inte sälja en obebyggd tomt till annan än av kommunen godkänd köpare. Såvida köparna underlåter sig att uppfylla detta krav, förbinder de sig att till säljaren erlägga en bötessumma om euro. Dessutom föreslogs för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att man fastställer nya försäljningspriser enligt bilagan för de till salu varande tomterna samt att kommunfullmäktige befullmäktigar kommundirektören att besluta om de till salu varande tomternas försäljning, då en inlämnad offert följer det av fullmäktige fastställda försäljningspriset och då offerten inte innehåller särskilda villkor. Ärendet fördes inte till kommunstyrelsen Ärendet har fortsättningsvis varit aktuellt. Det har uppstått behov att ta ställning till vem som i köparens namn får fatta beslut om beviljandet av en fortsättning av den byggnadstid, som ingår i villkoren. Likaså bör man fatta beslut om vem som i kommunens namn får bevilja tillstånd att sälja vidare en av kommunen inhandlad tomt i obebyggt tillstånd. Ifrågavarande frågor är inte särskilt betydelsefulla. För att frågorna skall kunna behandlas smidigt är det till fördel om kommunens beslutanderätt i dessa frågor kan delegeras till tjänsteinnehavarna. Föredragning: tekniska chefen Jorma Skyttä t , e-post: Förslag: besluter: - att föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att man för kommunens egnahemshustomter som säljs, uppställer följande försäljningsvillkor: o Köpebrevet bör undertecknas inom två månader från det att försäljningsbeslutet har fattats. o Köparna förbinder sig att ansluta sina fastigheter till kommunens vattenförsörjningsnät, samt att omedelbart efter anslutningen, mot faktura erlägga avgiften i en rat. o Köparna förbinder sig att följa byggnadssättsinstruktionerna.

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 31 Mötets konstituering TEKN 32 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 3/2015 TEKN 33 Detaljplanen för Karlsåker TEKN 34 Markanvändningsavtalen för Slussen-området

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 4/2015 28.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 4/2015 28.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 45 Mötes konstituering FGE 46 Delårsrapport för perioden januari-augusti (2/2015) FGE 47 Behandling av utvärderingsberättelse för år 2014 FGE 48 Planläggningsprogram

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 85 Mötets konstituering TEKN 86 Ändring av investeringsanslaget i budgeten för år 2013 TEKN 87 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 10/2013 TEKN 88 Begäran om utlåtande,

Läs mer

Tekniska nämnden nr 12/2015 15.12.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 12/2015 15.12.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 12/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 109 Mötets konstituering TEKN 110 Godkännande av tekniska nämndens bruksplan för år 2016 TEKN 111 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 11/2015 TEKN 112 TEKN 113

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 21 FGE 22 FGE 23 FGE 24 FGE 25 FGE 26 FGE 27 Mötes konstituering Justering av arvodesstadgan för förtroendevalda i kommun Val av nämndemän vid tingsrätten Val av medlem

Läs mer

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post Tid och plats: 18.2.2016 klo 17.00-17.35, Munkabacken 51, Lojo Beslutfattare Egentliga medlemmar Ersättande medlemmar x Seija Kannelsuo, ordförande Raseborg Petri Kajander Raseborg x Eva Roos, viceordförande

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA NÄMNDEN OCH MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT TEKNISKA AVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA NÄMNDEN OCH MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT TEKNISKA AVDELNINGEN Träder i kraft 11.11.2013 INSTRUKTION FÖR TEKNISKA NÄMNDEN OCH MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT TEKNISKA AVDELNINGEN I KAPITLET 1 Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt miljö- och byggnadsnämndens

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Tekniska nämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 78 Mötets konstituering TEKN 79 Justering av vattenverkets priser från början av år 2013 TEKN 80 Förslag till tekniska nämndens budget för år 2013 TEKN 81 Övriga ärenden

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 Mötes konstituering Förlust av valbarhet till uppgiften som medlem i grundtrygghetsnämnden och val av ny medlem och ny ordförande (Lindström)

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Tekniska nämnden nr 8/2014 23.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 8/2014 23.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 87 Mötets konstituering TEKN 88 Förslag till ändring av budgeten för 2014 TEKN 89 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 9/2014 TEKN 90 TEKN 91 TEKN 92 TEKN 93 TEKN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Tekniska nämnden nr 7/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 7/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 58 Mötets konstituering TEKN 59 Behandling av utvärderingsberättelsen för år 2012 TEKN 60 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi TEKN 61 Förslag till ändring av budgeten

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 6/2015, 06.10.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 19:00-19.40 Kommunkansliet i Geta (vid bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2012 6.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2012 6.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Justering av markanvändningens utveckling i, 2. skedet

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

Tekniska nämnden nr 7/2013 20.8.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 7/2013 20.8.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 58 Mötets konstituering TEKN 59 Behandling av utvärderingsberättelsen för år 2012 TEKN 60 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi TEKN 61 Förslag till ändring av budgeten

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 134 KST 135 KST 136 KST 137 KST 138 KST 139 KST 140 KST 141 KST 142 KST 143 KST 144 KST 145 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin Rätten att besluta om befrielse

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Enkät gällande detaljplanering och markanvändningsavtal riktat till markägare i Långvik området för att upprätta detaljplaneringsinitiativ

Enkät gällande detaljplanering och markanvändningsavtal riktat till markägare i Långvik området för att upprätta detaljplaneringsinitiativ Enkät gällande detaljplanering och markanvändningsavtal riktat till markägare i Långvik området för att upprätta detaljplaneringsinitiativ Bakgrund Avsikten med denna enkät är att utreda behoven och önskemålen

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10 Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Tekniska nämnden nr 1/2010 12.1.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 1/2010 12.1.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 1 Mötets konstituering TEKN 2 Planläggningsöversikt för år 2010 TEKN 3 Detaljplanering av området kring Störsvik nya infartsväg TEKN 4 Ansöka om att ändra generalplanen,

Läs mer

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 83 TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för västra (ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer