Inbjudan till förvärv av aktier i CLX Communications AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i CLX Communications AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i CLX Communications AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners:

2 VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands att förvärva aktier i CLX Communications AB (publ), ett svenskt publikt aktiebolag, samt upptagande till handel av aktierna på Nasdaq Stockholm ( Erbjudandet ). Med CLX, Bolaget eller Koncernen avses i Prospektet, beroende på sammanhang CLX Communications AB (publ), den koncern vari CLX är moderbolag eller ett dotterföretag inom koncernen. Med Säljande Huvudaktieägare avses (i) Cantaloupe AB, ett bolag som ägs av de sex grundarna av CLX (inklusive ledande befattningshavare samt vissa nuvarande och tidigare styrelseledamöter i CLX); (ii) Kjell Arvidsson AB, ett bolag som ägs av Kjell Arvidsson, en av de sex grundarna av CLX, tillika ledande befattningshavare och styrelseledamot i CLX, och (iii) Seitse Intressenter AB, ett bolag som är helägt av Neqst 1 AB. 41,87 procent av aktierna och 75,91 procent av rösterna i Neqst 1 AB ägs av Neqst Partner AB, i vilket bolag de nuvarande styrelseledamöterna i CLX, Erik Fröberg och Jonas Fredriksson, äger, indirekt via helägda bolag, 38,53 procent av aktierna (38,71 procent av rösterna) respektive 28,17 procent av aktierna (28,42 procent av rösterna). För en beskrivning av ägarstrukturen se rubriken Ägarstruktur före och direkt efter Erbjudandet i avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. Med Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners avses Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ) och Handelsbanken Capital Markets, en del av Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ). Se avsnittet Definitioner och ordlista för definitionerna av dessa och andra termer i Prospektet. De siffror som redovisas i Prospektet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Prospektet. Alla finansiella belopp anges i svenska kronor ( SEK ), om inte annat anges. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisorer. Finansiell information som rör Bolaget i Prospektet och som inte är en del av den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisorer i enlighet med vad som anges häri, är hämtad från Bolagets interna bokförings- och rapporteringssystem. Erbjudandets struktur Erbjudandet består av: (i) ett offentligt erbjudande till institutionella investerare och allmänheten i Sverige; (ii) ett privat erbjudande i USA riktat till kvalificerade institutionella investerare ( QIBs ) enligt definitionen och i enlighet med Rule 144A ( Rule 144A ) i U.S. Securities Act från 1933 i dess ändrade lydelse ( Securities Act ), eller i enlighet med annat tillgängligt undantag från registreringskrav enligt Securities Act; och (iii) ett privat erbjudande riktat till institutionella investerare i övriga världen. Samtliga erbjudanden och försäljningar utanför USA kommer att genomföras i enlighet med Regulation S ( Regulation S ) i Securities Act. Potentiella investerare som är QIBs, uppmärksammas härmed på att säljarna av aktierna i Erbjudandet kan komma att förlita sig på undantaget från registreringskravet i Section 5 i Securities Act som föreskrivs i Rule 144A. Erbjudandet riktar sig varken till allmänheten i något annat land än Sverige eller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige som tillåter att aktierna erbjuds till allmänheten, eller som tillåter innehav och/eller spridning av Prospektet eller några andra dokument som rör Bolaget eller aktier i en sådan jurisdiktion. Anmälningar om att förvärva aktier som strider mot sådana regler kan komma att ogiltigförklaras. Personer som får Prospektet i sin ägo uppmanas av Bolaget och Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners att inhämta information om och att iaktta sådana restriktioner. Varken Bolaget, någon av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners eller de Säljande Huvudaktieägarna påtar sig juridiskt ansvar för överträdelse av sådana restriktioner av någon person, oavsett om det rör sig om en potentiell investerare eller inte. Aktierna i Erbjudandet har inte rekommenderats av någon federal eller delstatlig värdepapperskommission eller reglerande myndighet i USA. De ovannämnda myndigheterna har heller inte bekräftat riktigheten i eller bedömt lämpligheten av Prospektet. Eventuella påståenden om motsatsen utgör ett brott i USA. Aktierna i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med Securities Act eller någon delstatlig värdepappersmyndighet i USA. I USA tillhandahålls Prospektet på konfidentiell basis endast i syfte att möjliggöra för en potentiell investerare att överväga förvärv av de speciella värdepapper som beskrivs häri. Informationen i Prospektet har tillhandahållits av Bolaget och andra källor som identifieras häri. Spridning av Prospektet till annan än sådana mottagare som angivits av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners eller deras representanter, samt till personer som eventuellt har utsetts för att ge råd till sådana mottagare är förbjudet, och varje röjande av innehållet i Prospektet som saknar föregående skriftligt tillstånd från Bolaget är förbjudet. All reproduktion eller spridning av Prospektet i USA, i sin helhet eller delar därav, och allt röjande av innehållet till andra personer är förbjudet. Prospektet är personligt för varje mottagare och utgör inte ett erbjudande till andra personer eller till allmänheten att förvärva aktier i Erbjudandet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 och 26 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet har upprättats i en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde. Erbjudandet och Prospektet regleras av svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet eller Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Stabilisering I samband med Erbjudandet kan Carnegie eller dess representanter, på uppdrag av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, komma att genomföra transaktioner i syfte att stabilisera, vidmakthålla eller på annat sätt påverka priset på aktierna under upp till 30 dagar efter första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm. Mer specifikt kan Carnegie övertilldela aktier eller utföra transaktioner i syfte att hålla aktiernas marknadspris på en högre nivå än den som kanske annars hade varit rådande på marknaden. Carnegie och dess representanter är inte skyldiga att vidta några av dessa åtgärder och således finns det ingen garanti att dessa åtgärder kommer genomföras; om de genomförs kan Carnegie eller dess representanter avsluta dessa åtgärder när som helst och åtgärderna måste avslutas i slutet av den ovan angivna 30-dagarsperioden. Om stabiliseringsåtgärder vidtas kan dessa komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställs i Erbjudandet. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Carnegie att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes. Framåtriktade uttalanden Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens nuvarande syn på framtida händelser samt förväntade finansiella och operationella resultat. Framåtriktade uttalanden i allmänhet är alla uttalanden i Prospektet som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, samt andra uttalanden än uttalanden om historiska fakta eller nuvarande fakta eller förhållanden. Orden tror, beräknar, förutser, förväntar, antar, uppskattar, avser, skulle kunna, kommer att, bör, borde, enligt uppskattningar, anser, kan, planerar, potentiell, förutsäger, planerar, såvitt känt eller i varje enskilt fall, deras negation, eller liknande uttryck, identifierar några av dessa framåtriktade uttalanden. Andra framåtriktade uttalanden kan kännas igen på sammanhanget i vilket de används. Framåtriktade uttalanden förekommer på ett antal ställen i Prospektet och omfattar bland annat uttalanden i avsnitten rubricerade Sammanfattning, Riskfaktorer, Aktiekapital och ägarförhållanden, Operationell och finansiell översikt, Marknadsöversikt och Verksamhetsöversikt samt omfattar, bland annat, uttalanden avseende CLX:s strategi, framtids- och tillväxtutsikter, inklusive dess operationella och finansiella mål; den förväntade tillväxten och annan utveckling på marknaden för molnbaserad företagskommunikation samt marknaden för mjukvara och tjänster till mobiloperatörer inklusive, särskilt, Internet of Things (Sakernas Internet) (IoT); CLX:s förmåga att hantera dess tillväxt; bibehållandet av befintliga kunder och variationer i användandet av CLX:s mjukvara, tjänster och lösningar bland nya och befintliga kunder; CLX:s direkta relationer med mobiloperatörer; regel- och lagändringar; potentiella förvärv och geografisk expansion; skalbarheten, kostnaden, tidpunkt och lyckad utveckling av CLX:s system, mjukvara, tjänster och lösningar, inklusive dess möjlighet att utveckla och ta tillvara på möjligheter avseende mjukvara, tjänster och lösningar; konkurrenssituationen på marknaden där CLX är verksamt; samt CLX:s utdelningspolicy och möjlighet att betala utdelning. Även om Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte lämnas några garantier om att sådana uttalanden kommer materialiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, skulle de faktiska resultaten eller utfallen kunna avvika väsentligt från de som angetts i de framåtriktade uttalandena som ett resultat av flera faktorer, inklusive, bland annat förhållanden inom marknaden för molnbaserad företagskommunikation och generella ekonomiska förhållanden, och CLX:s förmåga att anpassa sig till regulatoriska förändringar och förändrade marknadsförhållanden, särskilt i förhållande till lagstiftning som rör Internet; CLX:s förmåga att möta och förutse kund- och marknadspreferenser och teknikförändringar; CLX:s förmåga att förbättra dess operationella och tekniska system samt ledningskontroll och förfaranden för att hålla jämna steg med CLX:s tillväxt; CLX:s strategi för att hantera sin tillväxt och verkställa sin tillväxtstrategi, inklusive att integrera framtida förvärv, agerandet och verksamhetens resultat för konkurrenter till CLX på marknaden där CLX opererar; och CLX:s förmåga att utveckla direkta relationer med mobiloperatörer. Ytterligare faktorer som kan komma att innebära att CLX:s faktiska resultat, prestationer eller händelser väsentligen avviker inkluderar, men är inte begränsat till, de som diskuteras under avsnittet Riskfaktorer. Dessa framåtriktade uttalanden gäller endast per datumet för Prospektet. CLX åtar sig uttryckligen inget ansvar för att uppdatera eller revidera några framåtriktade uttalanden, oavsett till följd av resultat av ny information, framtida händelser eller annars, såvida det inte krävs enligt lag eller regler. Möjliga framtida investerare ska således inte fästa överdriven tillit till några av de framåtriktade uttalandena häri. Bransch- och marknadsinformation Information tillgängliggjord i Prospektet om marknadsklimat, marknadsutveckling, tillväxttakt, marknadstrender och om konkurrenssituationen på marknaderna och i regionerna där CLX bedriver verksamhet, är baserad på data, statistisk information och rapporter från tredje part och/eller upprättade av CLX baserat på CLX:s egen information och information i sådana tredjepartskällor. CLX har särskilt hämtat information om historisk och framtida tillväxt, storlek och värdet av marknaden för molnbaserad företagskommunikation och dess marknadssegment, inklusive Application-to-Person-meddelanden, röstapplikationer och IoT från International Data Corporation ( IDC ), Ericsson Mobility Report och GSMA. Därtill har CLX hämtat information från offentligt tillgängliga rapporter om marknaden för molnbaserad företagskommunikation. I branschpublikationer eller rapporter anges vanligen att informationen som återges däri har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men riktigheten och fullständigheten i sådan information kan inte garanteras. Varken CLX eller Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners har verifierat informationen, och kan därför inte garantera korrektheten, i den bransch- och marknadsinformation som finns i detta Prospekt och som har hämtats från eller härrör från branschpublikationer eller -rapporter. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin natur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och de som tillfrågats. Såvitt CLX känner till och enligt de slutsatser Bolaget kan dra från annan information som publicerats av dessa tredje parter har inga omständigheter utelämnats som skulle leda till att den återgivna informationen är oriktig eller missvisande. Prospektet innehåller också uppskattningar av marknadsdata och information härledd därifrån och som inte kan inhämtas från publikationer av marknadsundersökningsinstitutioner eller några andra oberoende källor. Sådan information har tagits fram av CLX baserat på tredjepartskällor och CLX:s egna interna uppskattningar, innefattande rapporterna från IDC. I många fall finns det inte någon publikt tillgänglig information om sådana marknadsdata från exempelvis branschorganisationer, myndigheter eller andra organisationer och institutioner. CLX anser att dess uppskattningar av marknadsdata och information härledd därifrån är användbara för att ge investerare en bättre förståelse av såväl branschen i vilken CLX verkar som CLX:s ställning inom branschen. Även om CLX anser att dess interna marknadsobservationer är tillförlitliga, har uppskattningarna inte granskats eller verifierats av några externa parter. Även om CLX inte är medveten om några felaktigheter beträffande branschen eller liknande data presenterad häri, innefattar uttalanden om branschen eller liknande data risker och osäkerheter och kan komma att ändras beroende på olika faktorer, inklusive de som diskuteras i avsnittet Riskfaktorer i detta Prospekt.

3 Innehåll Erbjudandet i sammandrag Sammanfattning 4 Riskfaktorer 15 Inbjudan till förvärv av aktier i CLX 25 Bakgrund och motiv 26 Villkor och anvisningar 27 Marknadsöversikt 31 Verksamhetsöversikt 38 Utvald historisk finansiell information 53 Operationell och finansiell översikt 58 Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information 77 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 78 Bolagsstyrning 81 Aktiekapital och ägarförhållanden 84 Bolagsordning 88 Legala frågor och kompletterande information 89 Erbjudandet Erbjudandet omfattar befintliga stamaktier. Inga aktier eller andra värdepapper emitteras av CLX i samband med Erbjudandet. De Säljande Huvudaktieägarna har åtagit sig att, på begäran av Joint Global Coordinators och Joint Book runners, sälja ytterligare upp till befintliga stamaktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ( Övertilldelningsoptionen ). Erbjudandepris Priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet SEK per stamaktie. Erbjudandepriset kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och följaktligen baseras på efterfrågan och de allmänna marknadsvillkoren. Priset kommer att fastställas av de Säljan de Huvudaktieägarna i samråd med Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Erbjudandepriset förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 8 oktober Preliminär tidplan Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige Anmälningsperiod för det institutionella erbjudandet 29 september 6 oktober september 7 oktober 2015 Offentliggörande av erbjudandepris 8 oktober 2015 Första handelsdag i CLX:s aktier på Nasdaq Stockholm 8 oktober 2015 Likviddag 12 oktober 2015 Skattefrågor i Sverige 93 Överlåtelsebegränsningar 95 Definitioner och ordlista 98 Övrigt Kortnamn (ticker) Nasdaq Stockholm ISIN-kod CLX SE Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015 F-1 Revisors rapport för historisk finansiell information för räkenskapsåren 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015 F-44 Adresser A-1 Finansiell kalender Delårsrapport för perioden 1 juli 30 september 2015, Q1 20 november 2015 Delårsrapport för perioden 1 juli 31 december 2015, Q2 17 februari 2016 Delårsrapport för perioden 1 juli mars 2016, Q3 19 maj 2016 Bokslutskommuniké för perioden 1 juli juni augusti 2016 Delårsrapport för perioden 1 juli 30 september 2016, Q1 15 november 2016 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 3

4 Sammanfattning Sammanfattningen är upprättad efter informationskrav i form av ett antal punkter som ska innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå i en sammanfattning för denna typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt, kan det finnas luckor i numreringen av punkterna. Även om en viss punkt ska ingå i sammanfattningen för denna typ av värdepapper och emittent kan det förekomma att det inte finns någon relevant information att ange beträffande sådan punkt. I sådant fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av aktuell punkt tillsammans med angivelsen ej tillämplig. Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Introduktion och varningar A. 2 Samtycke till finansiella mellanhänders användning av Prospektet Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerares sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds. Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper. Avsnitt B Information om emittenten B.1 Firma och handelsbeteckning Bolagets registrerade firma är CLX Communications AB (publ) med organisationsnummer B. 2 Säte, bolagsform etc. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolaget bildades i Sverige i enlighet med svensk lag och är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). 4 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

5 Sammanfattning B.3 Huvudsaklig verksamhet och marknader CLX är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster till företag och kommunikationslösningar till mobiloperatörer. CLX:s egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med, och skicka affärskritisk kommunikation till, såväl kunders och anställdas mobiltelefoner som uppkopplade saker. CLX verkar på marknaden för molnbaserad företagskommunikation och på marknaden för mjukvara och tjänster för mobiloperatörer genom två divisioner: Företagsdivisionen, som primärt erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster till företag, och Operatörsdivisionen, som primärt erbjuder mobiloperatörer mjukvaru- och tjänstelösningar för att hantera deras kommunikation. CLX:s tjänster och lösningar för molnbaserad företagskommunikation innefattar: Mobila meddelandetjänster, Application-to-Person (A2P), främst i form av SMS, gör det möjligt för företag att enkelt skicka och ta emot skräddarsydda mobilmeddelanden till och från sina kunder, anställda och uppkopplade saker över hela världen. Detta utgör kärnan i CLX:s tjänsteerbjudande. Röstapplikationstjänster som möjliggör för företag att via molnet koppla inkommande och utgående samtal till sina applikationer och system. Mobilkonnektivitetstjänster för sakernas Internet, Internet of Things (IoT), som kommer göra det möjligt för uppkopplade saker att enkelt och smidigt koppla upp sig mot Internet oavsett var de befinner sig. CLX:s tjänst mobilkonnektivitet för IoT befinner sig i framskridet skede av utveckling och försökstester med kunder är planerade att påbörjas i slutet av Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT kommer att ske under Genom sin kommunikationsplattform tillhandahåller CLX:s Operatörsdivision mjukvaru- och tjänstelösningar till mobiloperatörer över hela världen. Dessa lösningar möjliggör för mobiloperatörer att hantera sina bastjänster, exempelvis SMS-trafik och debitering av den trafik som abonnenter genererar i mobilnätverken. Det breda erbjudandet av mjukvaru- och tjänstelösningar kan även kombineras till en komplett kommunikationslösning för röst-, meddelande och mobildatatjänster via en och samma plattform, vilken kan fungera som en komplett operator-in-a-box -tjänst som framförallt erbjuds till virtuella mobiloperatörer. Allt oftare erbjuder CLX även sin kommunikationsplattform som en tjänst, Platform-as-a- Service, där CLX som tjänsteleverantör hanterar, underhåller och driftar plattformen internt. CLX:s två affärsdivisioner stöds av centrala funktioner innefattande ekonomiavdelning, personalavdelning och affärsutvecklingsavdelning med tillhörande marknadsavdelning. CLX har sitt huvudkontor i Stockholm och verkar genom 13 försäljningskontor och 50 försäljningsrepresentanter i 16 länder runt om i världen. B.4a Trender Marknaden för molnbaserad företagskommunikation påverkas huvudsakligen av tre viktiga drivkrafter: (i) växande antal smarta mobiltelefoner och ökande mobildatatrafik; (ii) affärskritiska tjänster migreras till molnet; samt (iii) utvecklingen av befintliga och nya användningsområden bland företag inom marknaden för moln baserad företagskommunikation. Utöver ovan nämnda drivkrafter i marknaden påverkas CLX:s Företagsdivision av ett antal viktiga marknadstrender, exempelvis: Leverantörer av molnbaserade applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er) har genom automatiserade utvecklingsprocesser och förenklade gräns snitt gjort det allt enklare för utvecklare att bygga in A2P-meddelandetjänster i alla slags applikationer och affärsprocesser. Denna typ av API-baserade utvecklingsmiljöer har blivit kända för många utvecklare, vilket leder till sänkta trösklar för små- och medelstora företag att använda A2P-meddelandetjänster. Historiskt har användningen av rösttjänster i företagsapplikationer varit förenat med höga initiala investeringskostnader och komplex teknik som krävt specialistkompetens. Molnbaserad kommunikation eliminerar dessa hinder och röstapplikationer har blivit ett nytt och snabbväxande marknadssegment där nya användningsområden upptäcks i allt snabbare takt. Allteftersom företag flyttar affärskritiska system och verktyg till molnet blir säkerhetsfrågor en allt viktigare fråga för företagen. Ökningen i antalet uppkopplade saker och motsvarande ökning i mobildatatrafik förväntas leda till nya affärsmöjligheter för leverantörer av molnbaserad företagskommunikation. CLX:s Operatörsdivision påverkas också av ett antal viktiga marknadstrender, exempelvis: Den ökande konkurrensen på telekommunikationsmarknaden har ökat mobiloperatörernas fokus på effektivitet av driften. En åtgärd som mobiloperatörer ofta använt för att effektivisera driften har varit att minska antalet mjukvaruleverantörer, vilket gynnat leverantörer med en bred produktportfölj och möjlighet att leverera ett brett och kostnadseffektivt erbjudande. Virtuella mobiloperatörer och andra nya marknadsaktörers starka tillväxt erbjuder en attraktiv och växande marknad för leverantörer av mjukvarutjänster, såsom CLX:s Operatörsdivision. Hanteringen av bedrägerier växer i betydelse för mobiloperatörer och CLX upplever ökad efterfrågan för säkerhetslösningar som skyddar nätverken från bedrägerier. Mobiloperatörer fokuserar alltmer på sin kärnverksamhet och operativ effektivitet, vilket har medfört att mobiloperatörer proaktivt försöker förbättra produktiviteten. Mobiloperatörer engagerar i ökad utsträckning sina tjänsteleverantörer för att uppnå detta mål. Denna utveckling har möjliggjort för mjukvaruleverantörer att bredda sitt erbjudande och övergå till att erbjuda produkter och lösningar som en tjänst, vilket kan medföra mer stabila intäkter för tjänsteleverantörer. INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 5

6 Sammanfattning B.5 Koncernstruktur Koncernen utgörs av moderbolaget CLX Communications AB (publ) samt 11 direkt eller indirekt helägda dotterbolag. B.6 Större aktieägare Nedanstående tabell visar Bolagets ägarstruktur och Bolagets aktieägares innehav per dagen för detta Prospekt och direkt efter genomförandet av Erbjudandet (både om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt och om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas). Aktieinnehav före Erbjudandet Aktieinnehav efter Erbjudandet (om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas) Aktieinnehav efter Erbjudandet (om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut) Aktieägare Antal % Antal % Antal % Cantaloupe AB 1) ) 50,22 % ) 28,31 % ) 25,02 % Seitse Intressenter AB 3) ) 34,33 % ,01 % ,71 % Kjell Arvidsson AB 5) ) 12,74 % ,72 % ,57 % Andra aktieägare 7) ,72 % ,28 % ,28 % Nya aktieägare 0 0 % ,68 % ,42 % Total ,0 % ,00 % ,00 % 1) Cantaloupe AB ägs av CLX:s sex grundare: (i) Johan Hedberg, verkställande direktör i CLX; (ii) Robert Gerstmann, ledande befattningshavare i CLX; (iii) Björn Zethraeus, ansvarig för Affärsutveckling i CLX och tidigare även styrelseledamot i CLX; (iv) Kristian Männik, CMO i CLX och tidigare även styrelseledamot i CLX; (v) Henrik Sandell, Driftansvarig i CLX och tidigare även styrelseledamot i CLX; och (vi) Kjell Arvidsson, som är en av de Säljande Huvudaktieägarna i CLX (via Kjell Arvisson AB), styrelseledamot och ledande befattningshavare i CLX. 2) Av vilka är preferensaktier som kommer att konverteras till stamaktier i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Cantaloupe AB har vidare ingått ett åtagande om att sälja aktier i Bolaget utanför Erbjudandet till vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare i CLX. 3) Seitse Intressenter AB är helägt av Neqst 1 AB. Neqst 1 AB ägs delvis indirekt av styrelseledamöterna i CLX Erik Fröberg och Jonas Fredriksson. 4) Av vilka är preferensaktier som kommer att konverteras till stamaktier i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. 5) Kjell Arvidsson AB ägs av Kjell Arvidsson, som är en av de sex grundarna av CLX, styrelseledamot och ledande befattningshavare i CLX. 6) Av vilka är preferensaktier som kommer att konverteras till stamaktier i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. 7) Andra aktieägare är anställda vid CLX som har tilldelats aktier i tidigare incitamentsprogram. Det finns fem stycken övriga säljande aktieägare och ingen av dessa äger mer än en procent av aktierna i CLX. Efter Erbjudandets fullföljande kommer de Säljande Huvudaktieägarna, det vill säga Cantaloupe AB 1), Seitse Intressenter AB 2) och Kjell Arvidsson AB 3), om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, äga cirka 53,3 procent av aktierna i CLX; Cantaloupe AB kommer äga 25,02 procent av aktierna i CLX, Seitse Intressenter AB kommer äga 16,71 procent av aktierna i CLX och Kjell Arvidsson AB kommer äga 11,57 procent av aktierna i CLX. Således kommer de Säljande Huvudaktieägarna behålla en väsentlig ägarandel i CLX och kommer ha fortsatt möjlighet att utöva betydande inflytande över utfallet för frågor över vilka aktieägarna beslutar. De Säljande Huvudaktieägarna kan på så sätt utöva kontroll över Bolaget. Kontrollen begränsas emellertid av bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Per dagen för detta Prospekt ägs 100 procent av aktierna i Cantaloupe AB direkt av de sex grundarna av CLX. 19,92 procent av aktierna ägs av Johan Hedberg, verkställande direktör i CLX. 19,92 procent av aktierna ägs av Robert Gerstmann, ledande befattningshavare i CLX. 19,92 procent av aktierna ägs av Björn Zethraeus, ansvarig för Affärsutveckling i CLX och tidigare även styrelseledamot i CLX. 19,92 procent av aktierna ägs av Kristian Männik, CMO i CLX och tidigare även styrelseledamot i CLX. 19,93 procent av aktierna ägs av Henrik Sandell, Driftansvarig i CLX och tidigare även styrelseledamot i CLX. 0,37 procent av aktierna ägs av Kjell Arvidsson, en av de Säljande Huvudaktieägarna (via Kjell Arvidsson AB), styrelseledamot och ledande befattningshavare i CLX. Per dagen för detta Prospekt ägs 100 procent av aktierna i Seitse Intressenter AB av Neqst 1 AB. 41,87 procent av aktierna och 75,91 procent av rösterna i Neqst 1 AB ägs av Neqst Partner AB, i vilket bolag de nuvarande styrelseledamöterna i CLX, Erik Fröberg och Jonas Fredriksson, äger, indirekt via helägda bolag, 38,53 procent av aktierna och 38,71 procent av rösterna respektive 28,17 procent av aktierna och 28,42 procent av rösterna. Erik Fröberg äger även indirekt via helägt bolag 0,21 procent av aktierna och 0,09 procent av rösterna i Neqst 1 AB. Erik Fröberg är CEO och verkar tillsammans med Jonas Fredriksson i styrelsen och som managing partner i Neqst Partner AB och dess dotterbolag. Baserat på ovan innehav av aktier i Cantaloupe AB och Seitse Intressenter AB, visar nedan tabell en överblick av det totala bakomliggande aktieinnehavet i CLX som indirekt innehas av aktieägarna i Cantaloupe AB och Seitse Intressenter AB, inklusive de sex grundarna av CLX samt nuvarande och tidigare styrelseledamöter och ledande befattningshavare i CLX, per dagen för detta Prospekt och direkt efter genomförandet av Erbjudandet (både om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt och om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas). 1) Med adress c/o Symsoft AB, Box 1219, Kista. 2) Med adress c/o Neqst, Birger Jarlsgatan 9, Stockholm. 3) Med adress Ringvägen 127 B 5 tr., Stockholm. 6 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

7 Sammanfattning B.6, forts. B.7 Utvald historisk finansiell information i sammandrag Totalt bakomliggande aktieinnehav innan Erbjudandet Totalt bakomliggande aktieinnehav efter Erbjudandet (om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas) Totalt bakomliggande aktieinnehav efter Erbjudandet (om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut) Aktieägare 1) Antal aktier i CLX % Antal aktier i CLX % Antal aktier i CLX % Aktieägare i Cantaloupe AB Johan Hedberg ,005 % ,64 % ,99 % Robert Gerstmann ,005 % ,64 % ,99 % Björn Zethraeus ,005 % ,64 % ,99 % Kristian Männik ,005 % ,64 % ,99 % Henrik Sandell ,01 % ,64 % ,99 % Kjell Arvidsson 2) ,19 % ,11 % ,09 % Total ) 50,22 % ) 28,31 % ) 25,02 % Aktieägare i Neqst 1 AB som äger 100 procent av aktierna i Seitse Intressenter AB Erik Fröberg 4) ,61 % ,11 % ,73 % Jonas Fredriksson 5) ,05 % ,24 % ,97 % Övriga, direkta och indirekta, aktieägare i Neqst 1 AB 7) ,67 % ,66 % ,01 % Total ) 34,33 % ,01 % ,71 % 1) Parterna beskrivna i tabellen äger inga aktier direkt i CLX utan äger aktier i Cantaloupe AB eller Neqst 1 AB såsom angivet, om inte annat anges. 2) Kjell Arvidsson äger även indirekt aktier i CLX via Kjell Arvidsson AB, en av de Säljande Huvudaktieägarna. Före Erbjudandet innehar Kjell Arvidsson totalt, direkt eller indirekt, aktier i CLX, motsvarande en andel om 12,92 procent i CLX. 3) Av vilka är preferensaktier som kommer att konverteras till stamaktier i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Cantaloupe AB har vidare ingått ett åtagande om att sälja aktier i Bolaget utanför Erbjudandet till vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare i CLX. 4) Erik Fröberg äger, via helägt bolag, indirekt aktier i Seitse Intressenter AB via Neqst Partner AB och Neqst 1 AB. Därutöver har Erik Fröberg åtagit sig att, utanför Erbjudandet, förvärva aktier i Bolaget från Cantaloupe AB, till ett pris om högst 59 SEK per aktie. 5) Jonas Fredriksson äger, via helägt bolag, indirekt aktier i Seitse Intressenter AB via Neqst Partner AB och Neqst 1 AB. 6) Av vilka är preferensaktier som kommer att konverteras till stamaktier i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. 7) Bortsett från Erik Fröbergs och Jonas Fredrikssons aktieinnehav, är Neqst 1 AB direkt och indirekt ägt av externa investerare, varav ingen äger mer än fem procent av aktierna i CLX. Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, Fjärde AP-fonden, Första AP-fonden, Swedbank Robur Fonder AB, Zenit Asset Management AB, Grenspecialisten Förvaltning AB, LMK Forward AB och RAM One AB ( Cornerstone Investors ) har åtagit sig att, direkt eller indirekt via dotterbolag, gemensamt förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 625 MSEK. Baserat på full teckning i Erbjudandet och ett erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet (56,50 SEK) är Erbjudandet säkerställt till cirka 76,8 procent. Därutöver har vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att, utanför Erbjudandet, i samband med att Säljande Huvudaktieägare ingår avtal om placering av aktier, förvärva totalt aktier i Bolaget från Cantaloupe AB, till ett pris om högst 59 SEK per aktie. Tabellerna nedan presenterar utvald historisk finansiell information hämtad från CLX:s historiska finansiella information för de räkenskapsår som slutade den 30 juni 2015, 2014 och 2013, vilken har reviderats av Bolagets revisorer och upprättats enligt International Financial Reporting Standards, såsom dessa antagits av EU ( IFRS ). Bolaget beslutade 2012 att förlänga sitt första räkenskapsår till den 30 juni 2013, varför koncernens reviderade historiska finansiella information för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2013 innefattar verksamheten för perioden 1 februari 2012 till 30 juni 2013 (17 månader). Följaktligen är den historiska finansiella informationen för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2013 inte direkt jämförbar med den reviderade historiska finansiella informationen för räkenskapsåren som slutade den 30 juni 2015 och 2014, och en jämförelse mellan Bolagets verksamhetsresultat för räkenskapsåret som slutade 30 juni 2014 och 30 juni 2013 är inte givande. Den utvalda historiska finansiella informationen för tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2013 är inkluderad som ett komplement till den reviderade historiska finansiella informationen för sjuttonmånadersperioden som slutade den 30 juni INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 7

8 Sammanfattning B.7, forts. Koncernens resultaträkning TSEK 1 juli juni 2015 (12 månader) Reviderad 1 juli juni 2014 (12 månader) Reviderad 1 feb juni 2013 (17 månader) Reviderad Intäkter Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Kostnad för sålda varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Årets resultat Koncernens balansräkning TSEK 30 juni 2015 Reviderad 30 juni 2014 Reviderad 30 juni 2013 Reviderad TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Aktiverade utgifter för produktutveckling Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Aktuella skattefordringar Derivatinstrument Övriga fordringar Fordringar hos moderföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

9 Sammanfattning B.7, forts. TSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 juni 2015 Reviderad 30 juni 2014 Reviderad 30 juni 2013 Reviderad Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital ) ) Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till moderföretag Övriga långfristiga skulder Derivatinstrument Uppskjutna skatteskulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Derivatinstrument Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) I samband med konverteringen av Koncernens räkenskaper till IFRS har Bolagets förvärv av Symsoft och CLX Networks från dess moderbolag bedömts utgöra förvärv under så kallad common control. Skillnaden mellan ersättningen som betalades för dessa bolag och bokfört värde redovisas av moderbolaget och reflekterades i Koncernens eget kapital med TSEK. Koncernens kassaflöde i sammandrag TSEK 1 juli juni 2015 (12 månader) Reviderad 1 juli juni 2014 (12 månader) Reviderad 1 feb juni 2013 (17 månader) Reviderad Kassaflöden från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut Segmentinformation Segmentens intäkter och resultat TSEK 1 juli juni 2015 (12 månader) Reviderad 1 juli juni 2014 (12 månader) Reviderad 1 feb juni 2013 (17 månader) Reviderad 1 juli juni 2013 (12 månader) Reviderad Totala intäkter Företagsdivisionen 1) Operatörsdivisionen 1) Koncerngemensamt Elimineringar Totalt koncernen EBITDA Företagsdivisionen Operatörsdivisionen Koncerngemensamt Elimineringar Totalt koncernen ) Innefattar intäkter och övriga rörelseintäkter. INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 9

10 Sammanfattning B.7, forts. Nyckeltal och data MSEK 1 juli juni 2015 (12 månader) 1 juli juni 2014 (12 månader) 1 feb juni 2013 (17 månader) Intäkter 1) Bruttoresultat 1) Bruttomarginal (%) 1) EBITDA 2) EBITDA-marginal (%) 2) Rörelseresultat (EBIT) 2) Rörelsemarginal (%) 2) Resultat efter skatt 1) Nettomarginal (%) 1) Kassaflöde från den löpande verksamheten 1) Fritt kassaflöde 2) Balansomslutning 1) Eget kapital 1) Nettoskuld 2) Soliditet (%) 1) Rörelsekapital 1) Rörelsekostnader 1) Avkastning på rörelsekapital (%) 2) Sysselsatt kapital 2) Avkastning på sysselsatt kapital (%) 2) Vägt genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 2) Resultat per aktie efter utspädning 3), (SEK) 1) 53,08 33,32 17,23 Eget kapital per aktie, (SEK) 1) 33,83 128,35 161,70 Medeltal antal anställda 2) ) Reviderad. 2) Ej reviderad. 3) Med beaktande av den aktiesplit (30:1) som genomfördes i augusti 2015 uppgick resultatet per aktie före utspädning och efter split till 1,77 SEK, baserat på stamaktier, för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2015, 1,11 SEK, baserat på stamaktier, för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2014 och 0,57 SEK, baserat på stamaktier, för räkenskapsåret som slutade den 30 juni Väsentliga förändringar i Bolagets finansiella situation och rörelseresultat under perioden 1 februari juni 2015 I april 2012 erhöll CLX ett aktieägarlån från sitt moderbolag om totalt SEK. Lånet löpte med en årlig ränta om 10 procent. I januari 2015 ingicks ett nytt aktieägarlån om SEK mellan parterna som ersatte det tidigare lånet. Det nya lånet löpte med en årlig ränta om 3 procent. I juni 2015 har en refinansiering genomförts varvid CLX erhållit ett långfristigt lån från Danske Bank, Sverige Filial bestående av en lånefacilitet om SEK och en checkräkningskredit (med valutaoption) om SEK. Räntan på det långfristiga lånet är STIBOR 90 dagar (med 0 procent som lägsta räntesats) plus 1,25 procent per år. I samband med refinansiering har moderbolagets fordran återbetalts, delvis genom kvittning i en preferensaktieemission. Refinansieringen innebär en minskning i den debiterade räntan avseende Bolagets lånefinansiering. Väsentliga händelser efter 30 juni 2015 Bolagets resultat för juli och augusti 2015 var i linje med ledningens förväntningar. Intäkterna ökade under perioden juli och augusti 2015, jämfört med motsvarande period Kostnaden för sålda varor och tjänster var fortsatt stabil under perioden juli och augusti 2015 och var högre än för motsvarande period Utvecklingen i Bolagets bruttomarginal och bruttoresultat var i linje med nuvarande trender och ledningens förväntningar, även med beaktande av förväntad minskning i marginaler inom Företagsdivisionen. Inga större avtal ingicks eller upphörde att gälla under perioden. Efter den 30 juni 2015 har Bolaget namnändrats från Seitse 1 Holding AB till CLX Communications AB (publ). Vidare har en extra bolagsstämma i CLX den 31 augusti 2015 beslutat om en fondemission som ökade Bolagets aktiekapital med ,95 SEK till SEK och om en uppdelning av aktier 30:1 (så kallad split), varvid varje aktie delades upp i 30 aktier, vilket ökade antalet aktier i Bolaget till B.8 Utvald proformaredovisning Ej tillämplig. Erbjudandet innehåller inte proformaredovisning. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Bolaget har inte presenterat någon resultatprognos. B.10 Revisionsanmärkning Ej tillämplig. Det finns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna. B.11 Rörelsekapital CLX bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden. 10 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

11 Sammanfattning Avsnitt C Värdepapper C.1 Värdepapper som erbjuds Stamaktier i CLX Communications AB (publ), org.nr ISIN-kod SE C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK). C.3 Totalt antal aktier i Bolaget C.4 Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen C.5 Inskränkningar i den fria överlåtbarheten Per datumet för Prospektet finns det totalt aktier i Bolaget, av vilka är stamaktier och är preferensaktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Alla aktier är fullt betalda. I samband med noteringen av CLX:s aktier på Nasdaq Stockholm kommer samtliga befintliga preferens aktier konverteras till stamaktier. Konvertering planeras genomföras omkring den 8 oktober Efter sådan konvertering kommer det att finnas aktier i Bolaget, av vilka samtliga är stamaktier. Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen. Samtliga stamaktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Ej tillämplig. Aktierna i Bolaget är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar. C.6 Upptagande till handel Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 11 september 2015 beslutat att uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor, däribland att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen. För det fall Bolagets styrelse slutligt beslutar om notering av Bolagets aktier, beräknas handeln i Bolagets aktier påbörjas omkring den 8 oktober C.7 Utdelningspolicy CLX:s målsättning är att dela ut minst 30 procent av vinsten. CLX:s finansiella ställning, kassaflöden, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter kommer att beaktas av styrelsen när styrelsen föreslår att CLX ska betala utdelning. Avsnitt D Risker D.1 Huvudsakliga risker relaterade till emittenten eller branschen CLX:s verksamhet och marknad är föremål för ett antal risker som helt eller delvis är utanför Bolagets kontroll och som påverkar eller kan komma att påverka CLX:s verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nedanstående huvudsakliga riskfaktorer, som beskrivs utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, bedöms vara av betydelse för CLX:s framtida utveckling. Huvudsakliga risker relaterade till Bolaget, dess verksamhet och branschen innefattar: CLX är verksamt inom flera marknader runt om i världen. På grund härav påverkas CLX, liksom andra företag, av den allmänna ekonomiska, finansiella och politiska utvecklingen på internationell nivå. Globala förhållanden och en negativ utveckling av ekonomier runt om i världen kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX förlitar sig på sina tekniska system och sin infrastruktur i leveransen av tjänster och lösningar till sina kunder. Systemavbrott eller förseningar kan störa CLX:s verksamhet eller förmåga att hantera transaktioner och kommunikation via dess kommunikationsplattform, vilket kan medföra förlust av intäkter samt befintliga och potentiella kunder, vilket i sin tur kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Om CLX inte korrekt förutser och hanterar kraven på dess tekniska system och infrastruktur kan det påverka CLX:s anseende, verksamhets- och rörelsemarginaler, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Därtill, om CLX inte kan leverera sina tjänster och lösningar på den nivå dess kunder kräver, kan det medföra att CLX inte lyckas locka till sig nya kunder och att befintliga kunder inte förnyar sina avtal, vilket kan inverka negativt på CLX:s anseende och verksamhet. Detta kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX förlitar sig på mobiloperatörers nätverk för telekommunikation för att tillhandahålla uppkoppling i olika regioner och länder runt om i världen. Direkta uppkopplingar till mobiloperatörer hjälper till att förbättra kvaliteten och minska kostnaderna för Bolagets tjänster och lösningar och de är en nyckelfaktor i de underliggande synergier som Bolaget kan dra nytta av i samarbetet med mobiloperatörer och företagskunder. Om CLX inte lyckas etablera eller upprätthålla direkta uppkopplingar till mobiloperatörer kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX:s verksamhet är beroende av kapaciteten, pålitligheten och säkerheten i infrastruktur ägd och hanterad av oberoende tjänsteleverantörer, däribland mobiloperatörer. Avbrott och fel i nätverken och den därmed sammanhängande minskningen i transaktioner och kommunikation som hanteras av CLX:s kommunikationsplattform för leverans genom dessa nätverk kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Vidare kan bransch konsolidering och den därtill kopplade inverkan på nätverken för telekommunikation medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 11

12 Sammanfattning D.1, forts. Bolaget är beroende av sin förmåga att anpassa sig till den snabbt föränderliga marknaden. Om CLX på något sätt misslyckas med att anpassa sig till förändringar på marknaden eller inte snabbt, framgångsrikt och tillförlitligt kan bemöta nya eller förändrade möjligheter, teknologier, standarder eller kundkrav kan det begränsa Bolagets konkurrenskraft och förmåga att behålla sina kunder, vilket kan med föra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Därutöver kan ökad konkurrens från traditionella och nya konkurrenter rent allmänt medföra ökad prispress, minskad försäljning, lägre marginaler, förluster eller att CLX inte lyckas öka eller behålla sin marknadsandel, och alla dessa omständigheter kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX:s framgång kommer i hög utsträckning vara beroende av företagens önskan att kommunicera med sina kunder, anställda och uppkopplade saker globalt via molnbaserad kommunikation istället för via traditionella kommunikationslösningar och att Bolagets företagskunder fortsätter upptäcka och utveckla nya användningsområden. Om företag inte uppfattar eller inser fördelarna med molnbaserade tjänster och lösningar för kommunikation kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Därutöver är marknaden för mobilkonnektivitet för IoT i ett tidigt utvecklingsstadium och det finns en risk att marknaden inte kommer utvecklas eller växa i förväntad takt, eller över huvud taget, eller att Bolaget rent allmänt inte kommer kunna förverkliga de fördelar som IoT-marknaden kan erbjuda, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Förlusten av en av CLX:s större direkta eller indirekta kunder, eller försäljningspartners, inklusive då en befintlig kund förvärvas av eller fusioneras med andra företag, eller att kunder förnyar sina avtal på för CLX mindre fördelaktiga villkor, kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Bolagets tillväxt och intäkter är utsatt för volatilitet och är säsongsberoende och Bolagets rörelseresultat varierar från kvartal till kvartal. Eftersom CLX riktar en stor del av sin försäljning mot större företagskunder kan CLX ådras högre kostnader, längre säljcykler och lägre förutsebarhet i genomförandet av en del av sin försäljning, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Bolaget kan utsättas för försök till och hot om intrång i dess kommunikationsplattform, mjukvara, nätverk och datasäkerhet från tredje part och att tredje part försöker dra nytta av andra sårbarheter i säkerheten. Dessa försök till och hot om intrång från tredje part skulle kunna medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Misslyckande med, eller oförmåga, att erhålla lämpligt skydd för Bolagets immateriella rättigheter, oaktat skälet därtill, kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX riskerar också att tredje parter hävdar att Bolaget har gjort intrång i deras immateriella rättigheter, vilket kan bli kostsamt och medföra negativ inverkan på CLX:s rörelseresultat. Om CLX misslyckas med att fortsatt kunna locka till sig och behålla kvalificerade nyckelpersoner och annan kunnig personal på godtagbara villkor kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Om CLX inte lyckas hantera sin tillväxt på ett effektivt sätt kan Bolaget misslyckas med att verkställa affärsplanen och potentiella kunder kanske väljer att inte ansluta medan befintliga kunder kan komma att välja att inte förnya sina avtal med CLX, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Om Bolaget inte lyckas inrätta, upprätthålla eller implementera lämpliga och effektiva policyer för bolagsstyrning, interna kontroller, rutiner och procedurer, kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Om CLX inte lyckas genomföra de förväntade fördelarna eller åtnjuta förväntade vinster från framtida investeringar och förvärv, eller inte lyckas genomföra förvärv eller integrera den verksamhet, mjukvara, teknologi eller personal som tagits över genom förvärvet kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX:s konsoliderade balansräkning innehåller betydande goodwillposter. Om CLX:s goodwill måste skrivas ned med betydande belopp kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Om CLX eller dess dotterföretag inte fullgör sina åtaganden enligt deras kreditfaciliteter och kreditfaciliteterna sägs upp kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Det föreligger också risk att ytterligare finansiering inte finns tillgänglig för Bolaget på kommersiellt gångbara villkor när behov uppstår, eller att finansiering över huvud taget kan erhållas, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX:s globala verksamhet medför betydande kassaflöden i andra valutor än SEK. Fluktuationer i valutakurser kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. 12 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

13 Sammanfattning D.1, forts. D.3 Huvudsakliga risker relaterade till värdepapperna Restriktioner som införs av myndigheter i länder där CLX är verksamt, eller i andra länder där CLX kan komma att verka i framtiden, samt sanktioner och andra åtgärder som företas av sammanslutningar och organisationer, såsom EU och FN, kan komma att begränsa Bolagets verksamhet, försena eller förhindra tänkta investeringar eller medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet. CLX är ett globalt företag som är utsatt för olika regulatoriska risker i de länder och regioner där det är verksamt. Om CLX inte kan efterleva de regulatoriska kraven kan CLX åläggas betydande straffavgifter eller skadeståndsansvar och tillväxten kan hämmas, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX kan bli involverat i tvister inom ramen för sin normala affärsverksamhet, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX verkar genom dotterbolag i ett flertal länder. Skulle skattemyndigheterna i berörda länder komma att göra bedömningar och fatta beslut som avviker från CLX:s uppfattning eller tolkning av tillämpliga lagar, avtal och andra regler, kan detta medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Vidare kan förändringar i bolagsskatten och andra offentligrättsliga avgifter medföra negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. De finansiella mål som återges i detta Prospekt är Bolagets förväntningar avseende tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och vinstutdelningsmål. Dessa mål grundas på en uppsättning antaganden, vilka till sin natur är avhängiga av betydande affärs-, verksamhets-, ekonomiska och andra risker, av vilka många ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana antaganden kan förändras eller inte alls komma att materialiseras. Därför kan Bolagets faktiska utfall väsentligt avvika från dessa mål och investerare bör inte fästa orimlig vikt vid dem. Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risker. Sådana risker kan leda till att priset på CLX:s aktier faller avsevärt och investerare riskerar att förlora hela eller delar av sin investering. De huvudsakliga riskerna relaterade till Bolagets aktier innefattar: En aktiv, likvid och fungerande marknad för aktierna i CLX kanske inte utvecklas, priset för aktierna i CLX kan vara volatilt och potentiella investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Efter Erbjudandet kommer de Säljande Huvudaktieägarna alltjämt att ha betydande inflytande över CLX och dess verksamhet och möjlighet att påverka frågor som kräver aktieägarnas godkännande och dessa aktieägares intressen kan strida mot övriga aktieägares intressen. CLX:s förmåga att lämna utdelning kan vara begränsad och är beroende av CLX:s finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter. Valutakursdifferenser kan medföra väsentligt negativ inverkan på värdet av aktieinnehav eller på lämnad vinstutdelning. Aktieägare i USA eller andra länder utanför Sverige kommer eventuellt inte att kunna delta i eventuella framtida nyemissioner. Avsnitt E Information om erbjudandet E.1 Emissionsintäkter och emissionskostnader E.2a Motiv och användning av emissionslikviden E.3 Erbjudandets former och villkor Inga aktier eller andra värdepapper emitteras av CLX i samband med Erbjudandet. Bolaget kommer inte att erhålla någon del av försäljningslikviden från de Säljande Huvudaktieägarna. CLX:s kostnader hänförliga till upptagandet till handel av aktierna på Nasdaq Stockholm och Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 16,5 MSEK. CLX:s styrelse och de Säljande Huvudaktieägarna bedömer att det är rätt tidpunkt att stärka CLX:s profil genom att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets styrelse och ledande befattningshavare bedömer att en notering av Bolagets aktier ytterligare kan öka igenkänning och medvetenhet om Bolagets verksamhet och aktiviteter, stärka CLX:s profil gentemot investerare, kunder och affärspartners samt stärka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Erbjudandet kommer bredda CLX:s aktieägarkrets och ge CLX möjligheten att använda den svenska och den internationella kapitalmarknaden för att diversifiera dess finanseringskällor. Erbjudandet: Erbjudandet omfattar befintliga stamaktier, motsvarande cirka 38,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, och riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands. De Säljande Huvudaktieägarna har lämnat en Övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, innebärande att Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, senast 30 dagar efter första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm, har rätt att förvärva upp till ytterligare befintliga stamaktier från Säljande Huvudaktieägare, motsvarande 14,8 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande erbjudandepriset. Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldelning inom ramen för Erbjudandet. Erbjudandepris: Erbjudandepriset förväntas fastställas inom intervallet SEK per aktie. Erbjudandepriset kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och, följaktligen, baseras på efterfrågan och de allmänna marknadsvillkoren. Priset kommer att fastställas av de Säljande Huvudaktieägarna i samråd med Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Erbjudandepriset förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 8 oktober INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 13

14 Sammanfattning E.3, forts. E.4 Intressen och intressekonflikter E.5 Säljande aktieägare och lock up-avtal Anmälningsperiod: För allmänheten i Sverige kan anmälan om förvärv av aktier göras under perioden 29 september 6 oktober Institutionella investerare i Sverige och övriga länder inbjuds att delta i ett anbudsförfarande som äger rum under perioden 29 september 7 oktober Anmälan: Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier ska avse lägst 200 aktier och högst aktier, i jämna poster om 50 aktier. Anmälan kan göras till Carnegie, Handelsbanken eller Nordnet enligt respektive banks instruktioner. För institutionella investerare sker anmälan i enlighet med särskilda instruktioner. Anmälan för anställda i CLX: Anställda i CLX med skattemässig hemvist i Sverige som önskar förvärva aktier ska följa särskilda instruktioner från Bolaget. Tilldelning: Beslut om tilldelning av aktier fattas av de Säljande Huvudaktieägarna i samråd med Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, varvid målet är att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten, för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel i CLX:s aktier på Nasdaq Stockholm. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. Om flera anmälningar ges in kommer endast den först registrerade att beaktas. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan ske genom slumpmässigt urval. Tilldelning till institutionella investerare sker helt diskretionärt. Corner stone Investors är dock garanterade tilldelning i enlighet med sina respektive åtaganden. Betalning: Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast den 12 oktober 2015 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Registrering: Registrering hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) av tilldelade och betalda aktier, för såväl institutionella investerare som för allmänheten i Sverige, beräknas ske med början den 12 oktober 2015, varefter Euroclear sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i Bolaget som registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget och de Säljande Huvudaktieägarna i samband med Erbjudandet och noteringen. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och dess samarbetsparters kan i framtiden, från tid till annan, komma att tillhandahålla tjänster inom den ordinarie verksamheten och i samband med andra transaktioner åt CLX och de Säljande Huvudaktieägarna. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners kan därmed komma att erhålla sedvanlig ersättning och provision för sådana transaktioner och tjänster, och kan komma att ha intressen som inte överensstämmer med, eller som står i konflikt med, potentiella investerares, Bolagets eller de Säljande Huvudaktieägarnas intressen. Genom det avtal om placering av aktier som förväntas ingås omkring den 7 oktober 2015 samt i specifika så kallade lock up-avtal åtar sig de Säljande Huvudaktieägarna och övriga säljande aktieägare, det vill säga vissa anställda vid CLX som önskar sälja del av de aktier de tilldelats i tidigare incitamentsprogram, styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav att, med vissa undantag, inte sälja sina respektive innehav under en särskild tidsperiod efter påbörjad handel i aktien på Nasdaq Stockholm ( Lock up-perioden ). Lock up-perioden för Seitse Intressenter AB kommer börja löpa per dagen för ingåendet av avtalet om placering av aktier och löper fram till och med det datum då Bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet av räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2016 har offentliggjorts, vilken förväntas offentliggöras omkring den 19 maj Lock up-perioden för Cantaloupe AB och övriga säljande aktieägare samt för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav kommer börja löpa per dagen för ingåendet av avtalet om placering av aktier respektive lock up-avtal och löper fram till och med den dag då Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet av räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2017 har offentliggjorts, vilken förväntas offentliggöras omkring den 15 november Efter utgången av respektive Lock up-period får aktierna säljas, vilket kan påverka aktiernas marknadspris. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners kan medge undantag till detta åtagande. Enligt avtalet om placering av aktier åtar sig Bolaget gentemot Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners bland annat att, inom 365 dagar efter den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, inte besluta om eller föreslå bolagsstämman att öka aktiekapitalet genom emission av aktier eller andra finansiella instrument utan ett på förhand inhämtat skriftligt medgivande från Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Seitse Intressenter AB, Cantaloupe AB och Kjell Arvidsson AB har vidare ingått ett avtal som reglerar försäljning av deras respektive aktier i CLX under en viss tidsperiod efter noteringen. Under denna tidsperiod kommer Seitse Intressenter AB, Cantaloupe AB och Kjell Arvidsson AB att koordinera försäljning av deras respektive aktier i CLX. E.6 Utspädningseffekt Ej tillämplig. Inga nya aktier emitteras i samband med Erbjudandet eller noteringen. E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämplig. Courtage utgår ej. 14 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

15 Riskfaktorer En investering i CLX:s aktier innebär olika risker. Potentiella investerare bör noggrant överväga de risker som beskrivs nedan, men även all övrig information i detta Prospekt före en investering i CLX. CLX bedömer de nedan beskrivna riskfaktorerna och viktigare omständigheterna som väsentliga för sin verksamhet och framtida utveckling samt för potentiella investerare, men dessa risker och viktigare omständigheterna är inte uttömmande och anges inte i någon särskild ordning. De nedan beskrivna riskerna är inte de enda risker som CLX och dess aktieägare är utsatta för. Ytterligare risker som CLX för närvarande inte känner till, eller som CLX för närvarande bedömer som oväsentliga, kan senare visa sig vara väsentliga och kan komma att medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning eller rörelseresultat. Dessa risker kan också medföra att kursen på CLX:s aktier faller betydligt och att investerare kan komma att förlora hela eller delar av sin investering. Detta Prospekt innehåller även framåtriktade uttalande, vilka är beroende av framtida händelser, risker och osäkra förhållanden. CLX:s verkliga resultat kan komma att väsentligt avvika från det som förväntas i dessa framåtriktade uttalanden på grund av en rad faktorer, inklusive de risker som beskrivs nedan. Risker hänförliga till Bolaget, dess verksamhet och branschen CLX är exponerat mot makroekonomiska faktorer CLX är verksamt inom flera marknader runt om i världen. På grund härav påverkas CLX, liksom andra företag, av den allmänna ekonomiska, finansiella och politiska utvecklingen på internationell nivå. Efterfrågan av de tjänster och lösningar som CLX erbjuder påverkas av allmänna makroekonomiska förhållanden såsom lågkonjunkturer, inflation eller deflation och allmän nedgång i dess kunders köpkraft. Globala förhållanden och en negativ utveckling av ekonomier runt om i världen kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelse resultat. I händelse av lågkonjunktur orsakad av makroekonomiska eller andra faktorer kan efterfrågan på Bolagets tjänster och lösningar komma att sjunka. Därutöver kan fluktuationer i lokala eller regionala ekonomiska förhållanden, i synnerhet i Nordamerika eller Europa, också påverka CLX:s slutkunder och efterfrågan på Bolagets tjänster och lösningar. Om någon av dessa faktorer, händelser eller fluktuationer inträffar kan följderna därav medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX kan drabbas av avbrott, fel, förseningar och andra problem i de tekniska system och i infrastrukturen som Bolaget är beroende av för de tjänster och lösningar som det levererar CLX förlitar sig på sina tekniska system och sin infrastruktur i leveransen av tjänster och lösningar till sina kunder. Bolagets verksamhet kan hindras av en skada eller avbrott i Bolagets tekniska system, infrastruktur eller mjukvara samt påverkas av ett fel i kunds, mobiloperatörs eller tjänsteleverantörs nätverk, system, infrastruktur, mjukvara eller hårdvara. Bolagets system och infrastruktur är vidare sårbara på grund av skada eller avbrott som orsakas av exempelvis strömavbrott, kabelbrott och andra telekommunikationsavbrott, naturkatastrofer, datavirus och fel eller brister i mjukvara orsakade av Bolagets anställda eller tjänsteleverantörer. Systemavbrott eller förseningar kan störa CLX:s verksamhet eller förmåga att hantera transaktioner och kommunikation via dess kommunikationsplattform. Detta kan medföra förlust av intäkter samt befintliga och potentiella kunder, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. De tjänster och lösningar som CLX levererar till sina kunder är till sin natur komplexa och kan innehålla väsentliga brister eller fel. Eventuella brister i funktionalitet eller brister som orsakar avbrott i tillgängligheten av CLX:s tjänster och lösningar, däribland användar fel, kan leda till förlust av eller försenad marknadsacceptans och användning av Bolagets tjänster och lösningar, garantikrav, att kundkrediter måste medges eller till återbetalning av förbetalda belopp avseende outnyttjade tjänster, förlust av kunder, omläggning av resurser för utveckling och kundservice samt kan skada CLX:s anseende. Därutöver kan tillgängligheten av och prestandan i CLX:s tjänster och lösningar påverkas negativt av ett flertal faktorer, såsom oförmåga hos dess kunder att koppla upp mot Internet, samt kvaliteten i Bolagets kunders slutkunders mobilsignal och uppkoppling, avbrott i CLX:s tekniska system, infrastruktur, säkerhetsintrång och förändringar i kundernas trafikvolymer. Utöver eventuellt skadeståndsansvar vid avbrott i tillgängligheten i CLX:s tjänster och lösningar kan CLX:s anseende påverkas negativt, vilket kan leda till förlust av kunder. Således kan avbrott, brister och andra problem i CLX:s tjänster och lösningar medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Därutöver kan kostnaderna för att rätta väsentliga avbrott, brister, förseningar, fel eller andra problem i Bolagets tekniska system och infrastruktur eller dess tjänster och lösningar vara betydande och få väsentlig inverkan på CLX:s rörelseresultat och medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 15

16 Riskfaktorer CLX kan visa sig oförmöget att framgångsrikt hantera eller skala upp sina tekniska system och sin infrastruktur eller de tjänster och lösningar Bolaget tillhandahåller För att stödja förändringar i hårdvaru- och mjukvaruparametrar, förändringar i kundernas behov och utvecklingen av sina tjänster och lösningar måste CLX sköta sina tekniska system och sin infrastruktur på ett tillförlitligt sätt. CLX har haft betydande tillväxt i antalet användare och antalet transaktioner och kommunikationer som dess tekniska system och infrastruktur stödjer. Ökning i antalet organisationer, i synnerhet beträffande stora företag som använder CLX:s tjänster som en betydande komponent i deras kommunikationsstrategier, kan inverka negativt på Bolagets tekniska system och infrastruktur, däribland dess befintliga nätverk av servercentra, och därmed kräva investeringar från Bolaget. Om CLX inte korrekt förutser och hanterar kraven på dess tekniska system och infrastruktur, inklusive kapacitetskrav i dess servercentra, kan befintliga och framtida kunder genomlida tjänsteavbrott eller dataförluster och datakorruption på grund av felet eller avbrottet i Bolagets tekniska system och infrastruktur, vilket kan leda till att CLX drabbas av finansiell skada och förlust av kunder. Om CLX:s tekniska system och infrastruktur inte håller jämna steg med ökat kundanvändande och ökade kundkrav, inklusive dess servercenterkapacitet, kan kunder komma att uppleva förseningar medan CLX försöker uppnå och investera i ytterligare kapacitet eller uppdaterade system med följd att CLX kan tvingas begränsa ny-kundsackvisition. Detta kan i sin tur påverka CLX:s anseende, verksamhet och rörelsemarginaler, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Därutöver försöker CLX tillse att dess tjänster och lösningar är skalbara för att möta kundernas ökande behov, innefattande förväntad ökning i befintliga kunders användning och tjänsteleveranser till nya kunder. Alltmedan Bolaget söker upprätthålla tillräcklig överkapacitet för att svara upp mot behovet hos alla dess kunder, finns det en risk att Bolaget inte kommer vara framgångsrikt i hanteringen av dess tjänster och lösningar eller att dess tjänster och lösningar inte kommer vara fortsatt effektiva då de skalas upp för att möta och hantera ökande kundbehov. Om CLX inte kan leverera sina tjänster och lösningar på den nivå dess kunder kräver, kan det medföra att CLX inte lyckas locka till sig nya kunder och att befintliga kunder inte förnyar sina avtal, vilket kan inverka negativt på CLX:s anseende och verksamhet. Detta kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Koncernen är beroende av anseendet och värdet av Koncernens verksamhet CLX:s framgång är beroende av upprätthållandet av dess anseende och värdet som förknippas med Koncernens verksamhet. För att uppnå denna målsättning förlitar sig CLX på kvaliteten och pålitligheten i dess tjänster och lösningar, men även på marknadsföring för att stärka sina varumärken. Marknadsföringsinitiativ kan komma att visa sig vara ineffektiva och betydande negativ publicitet och liknande händelser kan orsaka obotliga skador i Koncernens verksamhet. Därutöver kan tredje parts handlande påverka CLX:s anseende om kunder inte har en positiv upplevelse i användandet av tredjepartstjänster, såsom mobiloperatörers nätverk för telekommunikation, som är integrerade i, eller utgör väsentlig del av, CLX:s tjänster och lösningar. Upprätthållandet och förstärkandet av CLX:s anseende kan komma att kräva betydande investeringar och dessa investeringar kanske inte uppnår önskat resultat. Om CLX:s anseende försämras kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX är delvis beroende av framgången av dess strategiska partnerskap med tredje parter, i synnerhet av de direkta uppkopplingarna till mobiloperatörer CLX:s tjänster och lösningar är beroende av tredje parter, särskilt av mobiloperatörer. CLX förlitar sig på mobiloperatörers nätverk för telekommunikation för att tillhandahålla uppkoppling i olika regioner och länder runt om i världen. Bolagets direkta uppkopplingar till mobiloperatörer hjälper till att förbättra kvaliteten och minska kostnaderna för Bolagets tjänster och lösningar och de är en nyckelfaktor i de underliggande synergier som Bolaget kan dra nytta av i samarbetet med mobiloperatörer och företagskunder. Trots att antalet abonnenter ökar och att trafikvolymerna växer finns det en risk att CLX inte kommer kunna upprätthålla, identifiera och säkra lämpliga möjligheter till affärsrelationer och uppkopplingar i framtiden eller att konsolideringen på marknaden för telekommunikation kommer ha negativ inverkan på antalet direkta uppkopplingar CLX kan uppnå med mobiloperatörer. Därutöver finns det en risk att CLX inte lyckas upprätthålla tillräckliga trafikvolymer för att vidare utveckla direktrelationerna med mobiloperatörerna. Om CLX inte lyckas etablera eller upprätthålla direkta uppkopplingar till mobiloperatörer, eller om mobiloperatörer säger upp sina avtal och relationer med CLX kan det medföra att CLX inte lyckas locka till sig nya kunder, att befintliga kunder kan uppleva avbrott i tjänste leveran serna och att Bolagets kostnader för inköp av nätverks kapacitet från dess mobiloperatörer kan stiga. Dessa omständigheter kan ha betydande inverkan på Bolagets anseende och lönsamhet och kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Som tjänsteleverantör till mobiloperatörer ombeds CLX ibland att hjälpa till och svara på vissa frågor eller problem som dess mobiloperatörskunder upplever. Som exempel kan nämnas att vissa av Bolagets mobiloperatörskunder förlitar sig på CLX för övervakning, kontroll och begränsning av viss kommunikation över deras nätverk. I den utsträckning som CLX inte svarar på sådana förfrågningar, eller om CLX inte kan fullgott uppfylla dessa förfrågningar från sina kunder, kan Bolagets relationer med och anseende hos dessa mobiloperatörer påverkas negativt, vilket kan få betydande inverkan på Bolagets förmåga att leverera sina tjänster och lösningar i framtiden och på förhandlingar avseende direkt uppkoppling till dessa mobiloperatörer. I vissa regioner och länder, såsom i Nordamerika, förlitar sig CLX på sina direkta uppkopplingar till ledande mobiloperatörer, vilka är svåra att uppnå, och det är möjligt att CLX inte kan leverera sina tjänster och lösningar kostnadseffektivt utan dessa direkta uppkopplingar. Så ledes gäller att om CLX inte förmår etablera eller upprätthålla direkta relationer med mobiloperatörer i dessa regioner och länder kan det få betydande inverkan på dess verksamhet, vilket i sin tur kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Beträffande CLX:s möjlighet att dra nytta av den attraktiva tillväxtmöjligheten inom segmentet för mobilkonnektivitet för IoT, kommer CLX att förlita sig på sina avtal och direkta uppkopplingar till mobiloperatörer för att understödja Bolagets mobilkonnektivitetstjänster för IoT. 1) Det kan krävas att CLX ingår nya avtal eller tilläggsavtal till befintliga avtal med mobiloperatörer för att säkra uppkoppling till mobilnätverken, och det finns ingen garanti att mobiloperatörerna kommer att godta sådana nya avtal eller tilläggsavtal eller att CLX kan förhandla sådana nya avtal eller tilläggsavtal till fördelaktiga villkor. Om CLX inte lyckas säkra uppkoppling till mobilnätverken för dess mobilkonnektivitetstjänster för IoT, kommer Bolagets möjlighet att dra nytta av den potentiella tillväxten 1) Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT kommer att ske under INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

17 Riskfaktorer inom segmentet för IoT att påverkas negativt, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet och tillväxtmöjligheter. CLX förlitar sig på tjänster tillhandhållna av tredje part, däribland mobiloperatörer CLX:s verksamhet är beroende av kapaciteten, pålitligheten och säkerheten i infrastruktur ägd och hanterad av oberoende tredjeparts tjänsteleverantörer, däribland mobiloperatörer. CLX har inte kontroll över driften, kvaliteten eller underhållet av denna infrastruktur och inte heller över huruvida dessa tredje parter kommer uppgradera eller förbättra sin mjukvara, utrustning eller tjänst. I sådana fall kan det innebära att CLX eller dess kunder behöver lägga tid och resurser på att uppdatera eller förbättra deras mjukvara, API:er, utrustning eller tjänster, vilket i sin tur kan medföra avbrott eller förseningar i CLX:s tjänste- och lösningsleverans till sina kunder. Då CLX förlitar sig på mobiloperatörers nätverk för telekommunikation för att leverera sina tjänster och lösningar till sina kunder kan avbrott och fel i nätverken, oaktat om de beror på naturkatastrofer, regeringsbeslut, terroristverksamhet eller annan orsak, och den därmed sammanhängande minskningen i transaktioner och kommunikation som hanteras av CLX:s kommunikationsplattform för leverans genom dessa nätverk, ha betydande inverkan på Bolagets intäkter och kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Därutöver har snabba förändringar inom marknaden för telekommunikation lett till en branschkonsolidering, som kan inverka på tillgängligheten, prissättningen och kvaliteten på de tredjepartstjänster som CLX använder och kan förlänga tiden som krävs för att leverera dessa tjänster, vilket i sin tur kan ha negativ inverkan på CLX:s anseende hos dess kunder och kan ha negativ inverkan på Bolagets intäkter. Konsolidering kan också inverka på Bolagets direkta relationer med mobiloperatörer. Således kan branschkonsolidering och den därtill kopplade inverkan på nätverken för telekommunikation medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX verkar på en konkurrensutsatt och snabbt föränderlig marknad Marknaden för molnbaserad företagskommunikation förändras snabbt i takt med tekniska framsteg, tillgängligheten till nya eller alternativa tjänster och förändrade kundkrav, och kan kräva betydande investeringar inom forskning och utveckling från marknadsaktörerna. Bolaget är beroende av sin förmåga att anpassa sig till den snabbt föränderliga marknaden genom att förbättra funktioner och pålitligheten i dess befintliga tjänster och lösningar och genom framgångsrik utveckling, lansering och marknadsföring av nya funktioner, tjänster, lösningar och anpassningar för att svara upp mot kunders krav. Bolaget kanske inte kommer vara framgångsrikt i sin strävan att anpassa sig efter förändringar på marknaden eller att svara på efterfrågan på marknaden på ett kostnadseffektivt sätt. Om CLX på något sätt misslyckas med att anpassa sig till förändringar på marknaden eller inte snabbt, framgångsrikt och tillförlitligt kan bemöta nya eller förändrade möjligheter, teknologier, standarder eller kundkrav kan det begränsa Bolagets konkurrenskraft och förmåga att behålla sina kunder, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Marknaden för molnbaserad företagskommunikation kännetecknas av fragmentering och konkurrenskraftiga marknadsaktörer. Vissa av CLX:s konkurrenter och potentiella konkurrenter är större och åtnjuter bättre varumärkeskännedom, har varit verksamma under längre tid, har större marknadsföringsbudget och betydligt större resurser än CLX, och kan således komma att snabbare och effektivare kunna bemöta nya eller förändrade möjligheter, teknologier, standarder eller kundkrav än CLX kan. På grund av den allmänna konkurrensen på marknaden för molnbaserad företagskommunikation förekommer också en tydlig allmän prispress på marknaden. Om CLX inte kan uppnå sina prissättningsmål, kommer dess rörelseresultat påverkas negativt. Därutöver kan ökad konkurrens från traditionella och nya konkurrenter rent allmänt medföra ökad prispress, minskad försäljning, lägre marginaler, förluster eller att CLX inte lyckas öka eller behålla sin marknadsandel, och alla dessa omständigheter kan medföra väsentlig negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Marknaderna på vilka CLX är verksamt kan komma att utvecklas långsammare än CLX förväntar sig eller utvecklas negativt Marknaden för molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag är inte lika mogen som marknaden för traditionella kommunikationslösningar och det finns en risk att dessa tjänster inte kommer uppnå eller upprätthålla hög efterfrågan och marknadsacceptans. CLX:s framgång kommer i hög utsträckning vara beroende av företagens önskan att kommunicera med sina kunder, anställda och uppkopplade saker globalt via molnbaserad kommunikation istället för via traditionella kommunikationslösningar och att Bolagets företagskunder fortsätter upptäcka och utveckla nya användningsområden. Om företag inte uppfattar eller inser fördelarna med molnbaserade tjänster och lösningar för kommunikation finns det en risk att marknaden för dessa tjänster inte kommer fortsätta att utvecklas, utvecklas negativt eller kommer att utvecklas långsammare än CLX förväntar sig, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Därutöver är marknaden för mobilkonnektivitet för IoT i ett tidigt utvecklingsstadium, men förväntas enligt flera marknadsanalytiker och mobiloperatörer samt av GSMA, ett organ för mobiloperatörer och liknande företag, bli ett stort och snabbt växande segment inom den allmänna marknaden för molnbaserad kommunikation. Även om Bolaget avser dra nytta av denna attraktiva tillväxtmöjlighet är marknaden omogen och det finns en risk att marknaden inte kommer utvecklas eller växa i förväntad takt, eller över huvud taget, eller att Bolaget generellt inte kommer kunna förverkliga de fördelar som IoT-marknaden kan erbjuda. Då tillväxten inom segmentet för mobilkonnektivitet för IoT är en möjlighet som uppstått helt nyligen är de fördelar och potentiella uppsidor som nischen för mobilkonnektivitet för IoT erbjuder osäkra och kan förändras markant allteftersom marknaden, teknologin och möjligheter utvecklas och mognar. Om Bolaget inte kan dra nytta av den attraktiva tillväxtmöjligheten inom segmentet för mobilkonnektivitet för IoT, eller om marknadssegmentet inte utvecklas eller växer i förväntad takt eller om Bolaget inte lyckas ingå avtal eller tillägg till befintliga avtal med kunder för sina mobilkonnektivitetstjänster för IoT, kan Bolagets tillväxt hämmas, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX kan förlora sina befintliga kunder CLX:s slutkunder kan antingen vara en av CLX:s direkta kunder, eller en indirekt kund via en försäljningspartner. När slutkunden är indirekt är CLX beroende av försäljningspartners som har den direkta relationen med slutkunden. CLX:s kundbas är bred. Ingen enskild kund stod för mer än 10 procent av CLX:s intäkter eller bruttoresultat under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015 samtidigt som CLX:s tio största kunder (direkta och indirekta) stod för cirka 46 procent av CLX:s intäkter under samma period. Oaktat den breda kundbasen kan förlusten av en av CLX:s INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 17

18 Riskfaktorer större direkta eller indirekta kunder, eller försäljningspartners, inklusive då en befintlig kund förvärvas av eller fusioneras med andra företag, medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. För att CLX ska kunna behålla eller förbättra sitt rörelseresultat är det viktigt att CLX:s kunder fortsätter förnya sina avtal med CLX. Även om CLX:s avtal med företagskunder typiskt sett föreskriver automatisk förnyelse vid utgången av den ursprungliga avtalstiden har CLX:s kunder ingen skyldighet att förnya sina avtal då de löper ut och det är möjligt att kunderna inte kommer förnya sina avtal med CLX. CLX:s bibehållande av kunder kan komma att sjunka eller fluktuera till följd av ett flertal orsaker, såsom kundnöjdhet med CLX:s tjänster, hur effektiva CLX:s tjänster och lösningar och kundsupporttjänster är, CLX:s prissättning, priserna på konkurrerande tjänster och lösningar, fusioner och förvärv som påverkar CLX:s kundbas, inverkan av globala ekonomiska förhållanden eller minskning i CLX:s kunders utgiftsnivåer. Därutöver kan CLX:s kunder välja att själva utveckla vissa funktioner eller tjänster som för närvarande tillhandahålls av CLX. Om CLX:s kunder väljer att inte förnya sina avtal, eller om de förnyar sina avtal på för CLX mindre fördelaktiga villkor kan Bolagets intäkter komma att minska, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Bolagets tillväxt och intäkter är utsatta för volatilitet och är säsongsberoende Bolagets intäkter från Företagsdivisionen är utsatt för volatilitet över olika kvartal, främst till följd av fluktuationer i trafikvolymer och före tagskundernas användning av CLX:s kommunikationsplattform. Ett betydande antal av CLX:s avtal med dess företagskunder tillämpar en ersättningsmodell baserad på nyttjande, varigenom företagen betalar för tjänster och lösningar per SMS och per samtalsminut, och CLX genererar intäkter på varje transaktion eller kommunikation som dess kommunikationsplattform hanterar. Dessa avtal föreskriver typiskt sett ingen fast avgift eller minsta regelbunden betalning eller minsta trafikvolym. Därigenom är Bolagets resultat i hög grad beroende av det fortsatta köpet av tjänster och av CLX:s företagskunders användning av kommunikationsplattformen. Om Bolagets kunder av något skäl beslutar att inte fortsätta betala för CLX:s tjänster på nuvarande nivåer eller till nuvarande priser, om CLX inte kan förmå sina kunder att köpa tilläggstjänster eller förmå sina kunder att öka användningen av CLX:s tjänster och lösningar eller om kundernas användande av CLX:s tjänster och lösningar reduceras eller begränsas under en period, kan CLX:s tillväxt hämmas, vilket kan medföra betydande intäktsvolatilitet för den aktuella rapportperioden och det finns en risk att Bolaget inte erhåller några fasta eller minsta återkommande betalningar, vilket kan få betydande och omedelbar väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Bolagets intäkter från Operatörsdivisionen är också utsatt för volatilitet från kvartal till kvartal, främst på grund av säsongsberoendet i orderingången och beställningar under vissa kvartal. Därigenom varierar Bolagets rörelseresultat från kvartal till kvartal, vilket kan medföra negativ inverkan på Bolagets intäkter och rörelseresultat för enskilda rapportperioder. CLX:s säljcykler mot sina företagskunder kan bli längre och dyrare samtidigt som implementering, kundanpassning och samordning kan bli svårare Då CLX riktar en stor del av sin försäljning mot större företagskunder kan CLX ådras högre kostnader, längre säljcykler och lägre förutsebarhet i genomförandet av en del av sin försäljning. I allmänhet är ett företags beslut att använda CLX:s tjänster ett beslut som fattas av företaget som helhet och kan därför ta betydande tid och resurser i anspråk från CLX:s sida. Som exempel kan nämnas att CLX kan behöva tillhandahålla potentiella kunder med mer utbildning beträffande nyttan och fördelarna med CLX:s tjänster, lagstiftning om personuppgiftsskydd och andra regleringar. Därutöver kan större kunder komma att kräva mer kundanpassning, fler integrationstjänster och funktioner, eller kan ha system på plats som kräver mer specialiserad mjukvara och API:er för att ansluta till CLX:s tjänster och lösningar. På grund härav kan säljmöjligheter kräva att CLX avsätter mer support- och andra professionella tjänster för enskilda kunder, vilket kan öka kostnaderna och den tid det kräver för att avsluta den eller andra försäljningar och kan avleda resurser för support och andra professionella tjänster till ett mindre antal större transaktioner. Dessutom, i den utsträckning som kunder kräver mer kundanpassning, integrationstjänster och funktioner, eller kräver mer specialiserad mjukvara och API:er kan CLX erfara förseningar i intäktsredovisningen, i avvaktan på att man finner lösningar för kraven för teknik och implementering. I den utsträckning som CLX:s säljcykel beträffande dess företagskunder blir längre och dyrare, eller kräver mer kundanpassning, integrationstjänster och funktioner, eller specialiserad mjukvara och API:er kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Bolaget kan påverkas av faktisk eller uppfattad sårbarhet i säkerheten i dess tjänster och säkerhetskontroller, eller i konkurrenters tjänster och säkerhetskontroller Bolaget kan utsättas för försök till och hot om intrång i dess kommunikationsplattform, mjukvara, nätverk eller datasäkerhet från tredje part och att tredje part försöker dra nytta av andra sårbarheter i säkerheten. Hot mot säkerheten i CLX:s informationsteknologi kan ha olika skepnader, såsom virus, maskar och andra skadliga program som försöker attackera CLX:s tjänster och lösningar och försöker få tillgång till CLX:s datornätverk och datacentra. Personer som försöker kringgå säkerheten i CLX:s informationsteknologi kan också vidta riktade eller koordinerade attacker med nya metoder. Därutöver kan säkerhetsrisker uppstå genom misstag begångna av anställda eller genom andra sätt att olovligen ansluta till CLX:s interna system eller data, eller CLX:s kunders data. På grund av att tekniken för att olovligen få tillgång till eller för att sabotera system ändras ofta och oftast inte är känd förrän efter att den använts, finns det en risk att CLX inte kan förutspå tekniken eller inte kan vidta lämpliga preventiva åtgärder. Dessa hot kan resultera i intrång i CLX:s nätverk eller datasäkerhet, störningar i CLX:s tjänster, lösningar och interna system, störningar i CLX:s verksamhet, skada i CLX:s konkurrensmässiga ställning genom att hemlig information eller företagshemligheter äventyras, eller skada CLX:s verksamhet på annat sätt. Dessa försök och hot från tredje parter kan leda till förlust eller förvanskning av Bolagets eller kunders data och ha negativ inverkan på Bolagets system, verksamhet eller anseende, vilket i sin tur kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Därutöver förlitar sig kunder som använder CLX:s tjänster och lösningar på säkerheten i CLX:s nätverk och infrastruktur för att uppnå en pålitlig tjänst och skydd för deras data. CLX tar emot och kommunicerar betydande mängder data från sina kunder och det finns en risk att dessa data kan komma att utsättas för dataintrång, stöld eller annan olovlig åtgärd som kan äventyra skyddet för informationen som CLX:s tjänster och lösningar hanterar eller som kan orsaka störningar i CLX:s verksamhet. Därutöver, i den utsträckning som CLX:s konkurrenter utsätts för ovannämnda typer av försök, hot, intrång, stöld eller annan olovlig åtgärd, kan CLX komma att erfara minskat förtroende och acceptans från kunder beträffande 18 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

19 Riskfaktorer Bolagets tjänster och lösningar och Bolagets och branschens anseende kan påverkas negativt. Således kan sådana åtgärder, oaktat om de lyckas ta sig förbi Bolagets säkerhetsskydd, leda till att CLX hamnar i tvist, förlorar kunder, CLX:s anseende skadas, eller på annat sätt väsentligt negativt inverka på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX är beroende av skydd för sina immateriella rättigheter och kan utsättas för tredjepartskrav för immaterialrättsintrång CLX är beroende av skydd för sina immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt, varumärken och företagshemligheter. Sådant skydd fås genom lagstiftning samt avtal, främst licens- och sekretessavtal med kunder, anställda, partners och andra parter. Det kan dock visa sig att de åtgärder som CLX vidtar för att skydda sina immateriella rättigheter inte är tillräckliga och inte förhindrar konkurrenter från att kopiera eller rekonstruera Bolagets tjänster och lösningar, eller oberoende tar fram och marknadsför tjänster och lösningar som är likartade eller bättre än CLX:s. Vidare skulle tredje parter kunna vara framgångsrika med att bestrida, motsätta sig, ogiltigförklara eller kringgå de immateriella rättigheter som Bolaget använder i verksamheten, såsom det registrerade varumärket Symsoft eller andra immateriella rättigheter. Det kan även hända att CLX i framtiden förvägras patentskydd eller att Bolaget inte erhåller patent för framtida applikationer. Varje slags misslyckande med, eller oförmåga, att erhålla lämpligt skydd för Bolagets immateriella rättigheter, oaktat skälet därtill, kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. För att skydda sina immateriella rättigheter kan CLX behöva avsätta betydande resurser för övervakning och skydd. Att starta processer för att skydda eller hävda CLX:s immateriella rättigheter kan vara kostsamt och ta mycket tid i anspråk och kan leda till begränsning eller förlust av delar av CLX:s immateriella rättigheter. Dessutom kan CLX:s försök att skydda sina immateriella rättigheter mötas med försvar, motkrav och genstämningar som angriper giltig heten och verkställbarheten av CLX:s immateriella rättigheter. Således kan utfallet bli att CLX inte lyckas förhindra tredje parter från att göra intrång i eller tillskansa sig CLX:s immateriella rättigheter. Om CLX misslyckas med att säkra, skydda och hävda sina immateriella rättigheter kan det medföra väsentligt negativ inverkan på dess verksamhet. CLX riskerar också att tredje parter hävdar att Bolaget har gjort intrång i deras immateriella rättigheter. Det förekommer betydande patent- och annat immaterialrättsligt utvecklingsarbete inom CLX:s bransch och CLX:s framgång är avhängigt av att inte göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter. CLX:s konkurrenter och en rad andra aktörer och individer kan visa sig äga eller hävda äganderätt till immateriella rättigheter hänförliga till CLX:s bransch och CLX kan inte försäkra potentiella investerare att åtgärder vidtagna av tredje parter i vilka de hävdar att CLX gjort intrång i tredjepartspatent inte kommer vidtas eller hävdas mot CLX. Dessutom kan det hända att CLX inte är medvetet om de immateriella rättigheter, vilka tredje parter hävdar täcker viss eller all CLX:s teknologi eller hela dess tjänst. Således kan CLX dras in i domstolsprocesser för påstått intrång i andras rätt. Om det sker föreligger risk att CLX kan hållas ansvarigt för betydande skadeståndsbelopp eller förlikningsbelopp, innefattande royaltyavgifter, eller behöva hålla sina kunder och partners skadeslösa, vilket kan bli kostsamt och medföra negativ inverkan på CLX:s rörelseresultat. En del av CLX:s tjänster innehåller open sourcemjukvara och CLX licensierar viss av sin mjukvara via open source-projekt CLX använder open source-mjukvara i några av sina interna system. Många av de open source-licenser som CLX är bundet av har inte tolkats av nationella eller utländska domstolar och det föreligger en risk att dessa open source-mjukvarulicenser kan tolkas på så sätt att de föreskriver oväntade villkor eller begränsningar i CLX:s rätt att tillhandahålla eller distribuera sina tjänster och lösningar. Dessutom kan CLX från tid till annan utsättas för tredjepartskrav avseende äganderätt till, eller utlämnande av, open source-mjukvaran eller de verk som härleds därifrån och som CLX har utvecklat med hjälp av den mjukvaran, eller på annat sätt söker förlita sig på villkoren i den relevanta open source-licensen. Dessa krav kan leda till processer och kan mynna ut i att CLX behöver göra sin mjukvarukod fritt tillgänglig, köpa en dyr licens eller upphöra med försäljning eller användningen av de relevanta systemen, såvida inte och till dess CLX kan designa om dem för att undvika framtida intrång. Det arbetet kan komma att kräva betydande utvecklingsresurser och det finns en risk att CLX inte lyckas med genomförandet. Utöver riskerna hänförliga till licenskrav, kan användningen av viss open source-mjukvara medföra större risker än användningen av kommersiell tredjepartsmjukvara, eftersom de som licensierar ut open source-produkter i allmänhet inte lämnar garantier eller kontrollerar mjukvarans ursprung. Samtliga dessa risker kan visa sig svåra att elimi nera eller hantera, och om åtgärder inte vidtas, kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX:s verksamhet är beroende av dess förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner CLX är beroende av personer i ledningen och annan nyckelpersonal, innefattande en kompetent säljkår och mjukvaruutvecklare med detaljkunskap om Bolaget och branschen. Att hitta, rekrytera och träna upp kvalificerad personal tar tid i anspråk, är kostsamt och kräver omsorg. Det föreligger även risk att CLX inte lyckas behålla eller rekrytera sådan personal i tillräcklig utsträckning. CLX:s verksamhet kan också påverkas negativt om dess insatser för att utöka och utbilda säljkåren inte leder till motsvarande intäktsökning. Om CLX misslyckas med att fortsatt kunna locka till sig och behålla kvalificerade nyckelpersoner och annan kunnig personal på godtagbara villkor kan Bolaget komma att misslyckas med att upprätthålla och vidareutveckla verksamheten, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX har genomgått snabb tillväxt under den senaste tiden och kanske inte kan upprätthålla tillväxttakten eller misslyckas med att verkställa affärsplanen CLX:s verksamhet och antal anställda har växt betydligt under de granskande räkenskapsåren. Potentiella investerare ska inte ta CLX:s tillväxt under de senaste åren som en indikation för den framtida utvecklingen. Dock förutser CLX att dess verksamhet kommer växa på kort sikt, bland annat genom vidare internationell expansion och ytterligare anställda. Tidigare tillväxt har utsatt, och framtida tillväxt kommer att utsätta, CLX:s ledning, administration samt operationella och finansiella infrastruktur för betydande påfrestningar. CLX:s framtida framgång kommer till viss del vara avhängigt av dess förmåga att hantera tillväxten effektivt. För att hantera den förväntade tillväxten av CLX:s verksamhet och personalstyrka kommer CLX fortsatt behöva förbättra dess verksamhets-, finansiella- och ledningskontroller samt dess bokföringssystem och INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 19

20 Riskfaktorer bokföringsrutiner. Om CLX inte lyckas hantera sin tillväxt på ett effektivt sätt kan Bolaget komma att misslyckas med att verkställa affärsplanen och potentiella kunder kan välja att inte ansluta medan befintliga kunder kan komma att välja att inte förnya sina avtal med CLX. Dessa svårigheter kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Bolagets riskhantering och interna kontroller kan visa sig otillräckliga, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet Effektiva rutiner för bolagsstyrning och interna kontroller är nödvändiga för att Bolaget ska kunna leverera pålitlig finansiell information och förebygga bedrägerier effektivt. Även om Bolaget har implementerat nya policyer och rutiner för bolagsstyrning och ett system för internkontroll varigenom interna risker bedöms är det möjligt att Bolaget inte kommer hantera bolagsstyrningen eller interna risker framgångsrikt, eller inte identifierar områden inom Bolagets styrning eller interna kontroller som behöver förbättras. Därutöver kan det, i samband med att Bolaget fortsätter växa och nyanställa för att svara upp mot personalbehov och personalomsättning, finnas en risk att Bolaget inte kommer kunna upprätthålla eller tillämpa dess interna policyer och kontroller beträffande de anställda eller att nyanställda inte kommer erhålla tillräcklig utbildning beträffande efterlevnaden av Bolagets policyer och kontroller. Om Bolaget inte lyckas inrätta, upprätthålla eller implementera lämpliga och effektiva policyer för bolagsstyrning, interna kontroller, rutiner och procedurer, kan det medföra att Bolaget underkastas myndighetskontroller och sanktioner samt att investerare förlorar förtroendet för Bolagets förmåga att kontrollera och hantera dessa risker. Detta kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ineffektiv och misslyckad projektstyrning och/ eller prognoser kan medföra betydande förluster om kostnaderna är högre än förväntat En del av CLX:s försäljning uppstår genom fasta och projektrelaterade avgifter hänförliga till övertagande och integration av nya kunder. Intäkter från projekt med fast avgift intäktsförs med hänvisning till genomförandestadium. För att tillse att CLX:s projekt genomförs effektivt och enligt budget förlitar sig Bolaget på expertis för projektstyrning, i synnerhet vad gäller prissättningen av tjänsterna, tidallokering och för att uppnå bästa möjliga prestanda under avtalstiden. De viktigaste komponenterna för att uppnå prestanda och lönsamhet i ett projekt är Bolagets förmåga att korrekt bedöma vilka resurser (i synnerhet personalresurser) som krävs för att genomföra projektet och kontrollera de tekniska situationer som kan påverka och försena projektets framskridande. I praktiken kan dålig projektstyrning och felberäknade kostnader medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX kan komma att ingå ytterligare förvärv eller joint ventures som Bolaget inte lyckas genomföra eller integrera i verksamheten En del i affärsstrategin för framtiden är att CLX kommer undersöka och överväga joint ventures, strategiska affärsrelationer och förvärv, vilka Bolaget bedömer kommer komplettera sin befintliga verksamhet. Framgångsrik tillväxt genom förvärv är beroende av Bolagets förmåga att välja ut lämpliga förvärvsobjekt, genomförande av lämpliga undersökningar, förhandling av förvärven på gynnsamma villkor, erhålla nödvändiga licenser och tillstånd och i slutändan fullborda förvärven och integrera dem i Koncernen. Det föreligger en risk i att Bolaget inte kan finna lämpliga förvärvsobjekt eller möjligheter på gynnsamma villkor, eller över huvud taget, och att konkurrensen för förvärv av objekt pressar upp priset på objektet. Om Bolaget inte kan genomföra ett förvärv på gynnsamma villkor kan det inverka negativt på Bolagets tillväxt. Framtida förvärv kan också medföra ett flertal risker för Bolagets verksamhet, bland annat: Bolaget kan erfara betydande förändring i skuldsättningsgrad, ansvarsförbindelser, kapitalstruktur och rörelseresultat; Bolaget kan få svårt att integrera förvärvad verksamhet, mjukvara, teknologier eller personal; Koncernen kan ådra sig betydande oförväntade kostnader för integration; Integrering av förvärvad verksamhet kan avleda betydande fokus från ledningen och avleda betydande finansiella resurser från Bolagets andra verksamheter och kan störa den dagliga verksamheten; Förvärv kan resultera i förlust av nyckelpersonal, i synnerhet de i den förvärvade verksamheten; Koncernen kan få svårt att behålla, eller vidareutveckla förhållandet till, den förvärvade verksamhetens kunder; Koncernen kan misslyckas med att förverkliga möjliga kostnadsbesparingar eller andra ekonomiska fördelar och/eller de strategiska fördelarna med förvärven; och Koncernen kan ådra sig betalningsansvar och andra krav via den förvärvade verksamheten och kan misslyckas med att hålla sig skadeslöst från betalningsansvaren eller kraven. I samband med sådana förvärv eller investeringar kan Bolaget komma ådra sig skuld, avskrivningskostnader avseende immateriella tillgångar, stora och omedelbara avskrivningar, överta betalningsansvar eller emittera aktier som betalning för förvärvet vilket kan späda ut befintliga aktieägares procentandel i ägandet av Bolaget. Om CLX inte lyckas genomföra de förväntade fördelarna eller åtnjuta förväntade vinster från framtida investeringar och förvärv, eller inte lyckas genomföra förvärv eller integrera verksamhet, mjukvara, teknologi eller personal som tagits över genom förvärvet kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX:s konsoliderade balansräkning innehåller betydande goodwillposter Per den 30 juni 2015 uppgick CLX:s goodwill till TSEK, av vilka TSEK är hänförliga till CLX:s förvärv av CLX Networks AB ( CLX Networks ). CLX:s prövar årligen behovet av nedskrivning av CLX:s goodwill, eller oftare om indikation på nedskrivningsbehov identifieras. Prövning av nedskrivningsbehov genomfördes i samband med upprättandet av årsbokslutet för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2015 utan att något nedskrivningsbehov identifierades. Dock kan goodwill i framtiden komma att nedskrivas om CLX fastställer att det återvinningsbara beloppet på en tillgång är lägre än det bokförda värdet på grund av förändrade förhållanden. Även om CLX för närvarande inte förväntar sig nedskrivning av goodwill, kan CLX behöva vidta nedskrivning i framtiden. Om CLX:s goodwill måste skrivas ned med betydande belopp kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX kan misslyckas med att erhålla ytterligare finansiering på kommersiellt gångbara villkor, eller att alls erhålla finansiering, eller med att fullgöra sina åtaganden enligt befintliga finansieringsvillkor Den 22 juni 2015 ingick CLX och Danske Bank, Sverige Filial kredit avtal enligt vilka Danske Bank medgav CLX ett långfristigt 20 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

21 Riskfaktorer lån om SEK och en checkräkningskredit (med valutaoption) om SEK. Kreditfaciliteterna innehåller sedvanliga bestämmelser och åtaganden, bland annat en bestämmelse om ägandeförändringar och krav på att upprätthålla ett högsta netto skuld/ebitda-ratio och ett lägsta ratio för eget kapital. Om CLX eller dess dotterbolag inte fullgör sina åtaganden enligt kreditfaciliteterna har Danske Bank, Sverige Filial rätt att säga upp kreditfaciliteterna för återbetalning av utestående belopp och, om återbetalning inte sker, rätt att utnyttja ställda säkerheter. Om kredit faciliteterna sägs upp eller om CLX inte kan fullgöra sina åtagan den eller om brott mot bestämmelse däri förekommer kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat samt på CLX:s möjligheter att erhålla ytterligare finansiering. CLX:s förmåga att återbetala sina skulder och på andra sätt fullgöra sina åtaganden enligt kreditfaciliteterna samt Koncernens förmåga att omfinansiera sina lån och betala i enlighet med andra åtaganden är bland annat beroende av CLX:s framtida resultat. Vissa aspekter i CLX:s framtida resultat beror på ekonomiska, finansiella, konkurrensmässiga och andra faktorer utom CLX:s kontroll. Det föreligger också en risk för att ytterligare finansiering inte finns tillgänglig för Bolaget på kommersiellt gångbara villkor när behov uppstår, eller att finansiering över huvud taget inte kan erhållas. Om CLX inte kan erhålla finansiering på kommersiellt gångbara villkor eller inte alls kan erhålla finansiering kan det medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Exponering mot valutarisker kan påverka CLX:s kassaflöde, resultat- och balansräkning Med valutarisk avses risken att fluktuationer i valutakurser ska få negativ inverkan på CLX:s kassaflöde, resultat- och balansräkning. Bolagets redovisningsvaluta är SEK och SEK är den valuta bolag i Koncernen främst använder. Exponering mot valutakurser inträffar i samband med att produkter och tjänster köps in eller försäljs i en annan valuta än respektive dotterbolags lokala valuta (transaktionsexponering) och när icke-svenska dotterbolags resultat- och balansräkningar räknas om i SEK (omräkningsexponering). CLX:s globala verksamhet medför betydande kassaflöden i andra valutor än SEK. CLX är främst exponerad mot förändringar i EUR, USD och GBP. Således kan fluktuationer i valutakurserna medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX verkar i en global miljö och är exponerat mot lokala affärsrisker i många länder CLX verkar i en global miljö och är exponerat mot olika risker som exempelvis införandet av ny, eller förändring i befintlig, lagstiftning, regelverk och förordningar, i synnerhet beträffande telekommunikationsbranschen. Restriktioner som införs av myndigheter i länder där CLX är verksamt, eller inom andra länder där CLX kan komma att verka i framtiden, samt sanktioner och andra åtgärder som företas av sammanslutningar och organisationer, såsom EU och FN, kan komma att begränsa Bolagets verksamhet, försena eller förhindra tänkta investeringar eller medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet. Det förekommer också risker som är en naturlig del av den affärsverksamhet som CLX bedriver, såsom: Avgifter och regler beträffande tull och böter till motverkande av kringgåenden; Lågkonjunkturer, inflation eller instabilitet på lokala marknader; Införande eller tillämpning av striktare normer och standarder för produkter och därmed sammanhängande kostnader; Exponering mot olika lagkrav och verkställighetsformer och kostnader för efterlevnaden av dessa krav; Att olika, potentiellt överlappande, regler och förordningar, i synnerhet beträffande export- och importrestriktioner, korruption och mutbrott är samtidigt tillämpliga; Längre betalningsfrister för gäldenärer avseende kundfordringar och svårigheter att driva in kundfordringar; Tariffer, tullavgifter, export- och importrestriktioner och andra handelshinder, bland annat avgifter, taxor och skatter för nätverksaccess; Förändringar i prisrestriktioner; Valutaväxlingsrestriktioner och restriktioner i möjligheten att överföra pengar till utlandet; och Politisk och allmän oro och instabilitet. CLX kan visa sig oförmöget att utveckla och implementera system, policyer och rutiner för att helt hantera dessa risker eller efterleva tillämplig reglering utan att ådra sig ytterligare kostnader. Förverkligandet av någon av dessa risker kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX:s verksamhet faller under regleringar och regulatorisk övervakning Det legala och regulatoriska regelverket under vilket CLX verkar är i ständig utveckling och kan undergå betydande förändringar. CLX är ett globalt företag som är utsatt för olika regulatoriska risker i de länder och regioner där det är verksamt och det är möjligt att Bolaget inte efterlever regleringarna i de jurisdiktioner där det terminerar trafik. Nya lagar och regler kan antas i olika länder där CLX verkar, däribland Sverige och USA, vilka kan ta sikte på frågor som rör CLX:s verksamhet, såsom: mervärdes- och andra skatter, integritetsskyddsrestriktioner, priskontroller, bestämmelser för tjänstetyper och kvaliteten i tjänster, regler för trafik av kommunikation, konsumentskydd, internationell handel, ärekränkning och förtal, upphovsrätts-, varumärkes- och patentintrång, lagring och användning av personuppgifter, lokalisering av servercentra och andra krav grundade på typen och innehållet i material på Internet. Sådana lagar och regler kan inverka på hur CLX tillhandahåller sina tjänster och kan höja det potentiella ansvaret för att driva verksamhet på marknaden för molnbaserad företagskommunikation. Allteftersom CLX expanderar till nya länder och regioner finns det en risk att den tillämpliga lagstiftningen och/eller regelverket i dessa jurisdiktioner inte är likvärdigt med de lagar och regler som CLX redan efterlever. Om CLX inte kan efterleva de regulatoriska kraven kan CLX åläggas betydande straffavgifter eller skadeståndsansvar och tillväxten kan hämmas, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Förändringar i regelverket kan medföra ökade kostnader och påverka marginaler för CLX och kan potentiellt hindra CLX från att leverera dess tjänster och lösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Som exempel kan nämnas att det i flera länder är lokala myndigheter som bestämmer avgifts nivåerna på trafik mellan tjänsteleverantörer, mobiloperatörer och slutanvändare. Om myndigheterna skulle förändra avgiftsnivåerna kan CLX behöva betala högre avgifter, med ökade kostnader för leverans av CLX:s tjänster och lösningar till kunderna som följd, och det finns en risk att CLX inte kan föra över den ökade kostnaden på sina kunder, vilket kan medföra negativ inverkan på Bolagets bruttomarginal och prissättning. Vidare kan pristak eller kontroll av mobilkommunikation och dataanvändningar införas, vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets intäkter och marginaler. På liknande sätt kan myndigheterna tänkas begränsa vilken typ av kommunikation som är tillåten (exempelvis kortformskod (short form code) jämfört med långformskod (long form code) i USA) vilket kan tvinga Bolaget att förändra sina tjänster för att efterleva lokala regler vilket i sin tur kan öka kostnaderna för att bedriva verksamhet i vissa länder. INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 21

22 Riskfaktorer Förändrat regelverk kan också hämma tillväxten av Internet, vilket i sin tur kan försena tillväxten av marknaden för molnbaserad företagskommunikation och medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Förändringar i regelverket beträffande Internet kan även minska efterfrågan på CLX:s tjänster och lösningar och kan inverka negativt på CLX:s verksamhet. Myndigheter har tidigare antagit, och kan i framtiden komma att anta, lagar och regler som påverkar användningen av Internet för kommersiella syften och förändringar i dessa lagar och regler kan tvinga CLX att förändra sina tjänster och lösningar så att de följer dessa förändringar. Därutöver kan myndigheter och privaträttsliga sammanslutningar komma att utkräva skatter, avgifter eller andra betalningar för tillgång till Internet eller för handel bedriven via Internet. Den typen av lagstiftning och avgifter skulle kunna hämma tillväxten av Internetbaserad handel eller kommunikation i allmänhet, eller medföra minskad efterfrågan på de Internetbaserade mjukvaru- och tjänstelösningar som CLX erbjuder. Dessutom måste CLX, i egenskap av tjänsteleverantör, anpassa sig till förändringar i de regelverk i de olika branscher där CLX:s kunder är verksamma, och CLX är således exponerat mot risker som uppstår genom regleringar som påverkar dess kunder. CLX har tidigare varit tvunget att tillhandahålla certifikat för säkerheten och styrkan i systemet till kunder i banksektorn som ett villkor för att få leverera tjänster till denna typ av kunder. Förändringar i regelverk som drabbar kunder kan tvinga CLX att anpassa sina system, mjukvara eller verksamhet för att fortsätta leverera tjänster till sina befintliga kunder eller för att kunna erhålla nödvändig certifiering eller efterleva regulatoriska standarder, vilket kan medföra ökade kostnader för forskning och utveckling och andra kostnader, och det kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX kan bli involverat i tvister och administrativa processer CLX kan bli involverat i tvister inom ramen för sin normala affärsverksamhet och det föreligger alltid en risk att CLX utsätts för krav i tvister beträffande en rad omständigheter, såsom kundavtal och avtal med mobiloperatörer, påstådda fel, förseningar och störningar i Bolagets leverans av tjänster och lösningar till sina kunder, säkerhetsintrång i dess mjukvara eller servercentra eller med avseende på regelverket i de länder och regioner där Bolaget är verksamt. Därutöver kan CLX (eller CLX:s ledande befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och koncernbolag) bli föremål för förundersökningar eller rättegång avseende begångna brott. Tvister, krav, undersökningar och processer av denna typ kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, innefatta stora belopp och medföra betydande kostnader. Dessutom kan det vara svårt att förutse utgången i komplexa tvister, krav, undersökningar och processer. Därför kan följden av sådana legala eller administrativa processer, oaktat om de vilar på goda grunder eller om CLX har begått något fel, medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX är exponerat mot skattemässiga risker CLX verkar genom dotterbolag i ett flertal länder. Transaktioner mellan koncernbolag sker i enlighet med CLX:s policy för internprissättning och i enlighet med CLX:s uppfattning eller tolkning av tillämplig skattelagstiftning, beskattningsavtal, andra skatteregler och relevanta skattemyndigheters krav. Skattemyndigheterna i de berörda länderna kan komma att göra bedömningar och fatta beslut som avviker från CLX:s uppfattning eller tolkning av tillämpliga lagar, avtal och andra regler. CLX:s skattemässiga ställning, både vad gäller tidigare och innevarande år, kan förändras på grund av berörd skattemyndighets beslut eller som följd av förändring i lagar, avtal och andra regler. Dessa beslut eller förändringar, vilka eventuellt kan ha retroaktiv verkan, kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Den svenska bolagsskatten, samt andra offentligrättsliga avgifter, förändras dessutom ofta. Den 12 juni 2014 överlämnade Företagsskattekommittén ( Kommittén ) sitt förslag till ett nytt svenskt system för bolagsbeskattning till regeringen. Det huvudsakliga förslaget från Kommittén är att avdrag för finansiella nettokostnader, såsom ränte utgifter och andra finansiella kostnader, ska tas bort och att ett schablonmässigt avdrag om 25 procent av ett företags hela beskattningsbara vinst ska införas. Vidare föreslog Kommittén att skattemässiga förluster som tas upp i ett företags bokföring ska nedsättas med 50 procent vid ett enskilt tillfälle. Förslaget är för närvarande ute på remiss och förväntas därefter övervägas av den svenska regeringen. Därefter förväntas den svenska regeringen överlämna en proposition till Sveriges riksdag. Dock har finansministern uttalat att för slaget sannolikt kommer förändras och därför är den slutliga orda lydelsen osäker. Finansministern har också uttalat att de nya reglerna som tidigast kan träda ikraft per den 1 januari Eftersom bolagsskatten och andra offentligrättsliga avgifter ofta förändras kan det inte uteslutas att framtida förändringar i skattesatser kan leda till ökade kostnader för CLX och påverka villkoren för CLX:s verksamhet. Förändringar i bolagsskatten och andra offentlig rättsliga avgifter kan medföra negativ inverkan på CLX:s verksamhets finansiella ställning och rörelseresultat. De finansiella mål som återfinns i detta Prospekt kan väsentligt avvika från CLX:s faktiska resultat och investerare bör inte fästa orimlig vikt vid dem De finansiella mål som återges i detta Prospekt och på andra ställen är Bolagets förväntningar avseende tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och vinstutdelningsmål. Dessa mål grundas på ett antal antaganden, vilka till sin natur är avhängiga av betydande affärs-, verksamhets-, ekonomiska och andra risker, av vilka många ligger utanför Bolagets kontroll. Även om Bolaget har baserat målen på detaljerade antaganden som de ledande befattningshavarna och styrelseledamöterna har utgått ifrån när de bestämt målen finns det en risk att dessa antaganden i framtiden inte återspeglar den kommersiella, regulatoriska och ekonomiska miljö i vilken Bolaget verkar. Således kan antagandena förändras eller inte alls komma att materialiseras. Därutöver kan oförutsedda händelser medföra negativ inverkan på de faktiska resultat som Bolaget uppnår i framtiden, oaktat om antagandena visar sig riktiga eller inte. Därför kan Bolagets faktiska utfall väsentligt avvika från dessa mål och investerare bör inte fästa orimlig vikt vid dem. Risker hänförliga till Erbjudandet En aktiv, likvid och fungerande marknad för aktierna i CLX kanske inte utvecklas, priset för aktierna i CLX kan vara volatilt och potentiella investerare kan förlora hela eller delar av sin investering Aktierna i CLX har inte tidigare varit föremål för handel på en marknadsplats och innan Erbjudandet har det inte funnits någon allmän handel med aktierna. Det är därför svårt att förutse handelsnivåer och intresset för CLX:s aktier. Upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm ska inte tas som indikation för att det kommer finnas en likvid marknad för aktierna. Efter noteringen kan det hända att en aktiv eller likvid handel i CLX:s aktie inte utvecklas eller upprätthålls. Om någon sådan marknad inte utvecklas eller upprätthålls kan det medföra negativ inverkan på likviditeten och 22 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

23 Riskfaktorer priset på aktien och det kan öka aktiens prisvolatilitet. Investerare kanske inte kan sälja sina aktier skyndsamt eller till marknadspris om det inte finns en aktiv handel i CLX:s aktier. Priset till vilken aktien kommer handlas och det pris till vilket investerare kan komma att sälja sina aktier kommer påverkas av en stor mängd omständigheter, av vilka vissa rör CLX och dess verksamhet specifikt, medan andra rör branschen inom vilken CLX verkar och ytterligare andra rör värdepappersmarknaden i allmänhet. På grund av dessa och andra omständigheter kan marknadspriset för aktien sjunka, och aktien kan komma att handlas till betydligt lägre pris än erbjudandepriset, oaktat det faktiska utfallet av CLX:s verksamhet. Det föreligger också en risk att aktiepriset blir mycket volatilt i samband med att aktien noteras och om en likvid handel inte utvecklas eller upprätthålls kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Om någon av dessa risker förverkligas kan det medföra väsentligt negativ inverkan på aktiepriset. Efter Erbjudandet kommer de Säljande Huvudaktieägarna alltjämt ha betydande inflytande över CLX och dess verksamhet och möjlighet att påverka frågor som kräver aktieägarnas godkännande varvid dessa aktieägares intressen kan strida mot övriga aktieägares intressen Efter att Erbjudandet genomförts kommer de Säljande Huvudaktieägarna, om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, äga cirka 53,3 procent av aktierna i CLX; Cantaloupe AB kommer äga 25,02 procent av aktierna i CLX, Seitse Intressenter AB kommer äga 16,71 procent av aktierna i CLX och Kjell Arvidsson AB kommer att äga 11,57 procent av aktierna i CLX. Respektive Säljande Huvudaktieägare kommer således behålla en väsentlig ägarandel i CLX och kommer fortsatt ha möjlighet att utöva betydande inflytande över utfallet i frågor över vilka aktieägarna beslutar, innefattande val av styrelseledamöter och fusion eller försäljning av samtliga eller en väsentlig del av CLX:s tillgångar. Dessa frågor innefattar också emission av ytterligare aktier eller andra värdepapper i CLX, vilket kan späda ut aktierna som innehas i CLX, och framtida vinstutdelningar. De Säljande Huvudaktieägarna kan också komma att ha kontroll över CLX:s styrelse genom deras representanter i styrelsen och där igenom påverka den inriktning styrelsen väljer för CLX:s verk samhet och andra angelägenheter. Dessutom innehar vissa av de Säljande Huvudaktieägarnas representanter ledningspositioner i CLX och kommer därför ha möjlighet att styra CLX:s dagliga verksamhet och strategi. De Säljande Huvudaktieägarnas intressen kanske inte är de samma som, och kan väsentligt avvika från eller strida mot CLX:s intressen eller övriga aktieägares intressen och det är möjligt att de Säljande Huvudaktieägarna utövar sitt inflytande i CLX på sätt som inte främjar övriga aktieägares intressen. Som exempel kan nämnas att det också kan föreligga intressekonflikt mellan de Säljande Huvudaktieägarna, å ena sidan, och CLX:s eller övriga aktie ägares intressen, å den andra sidan, beträffande beslut om vinst utdelning eller andra grundläggande bolagsrättsliga frågor. Ägarkoncentrationen kan försena, skjuta upp eller förhindra ägandeförändringar i CLX och påverka fusioner, konsolideringar, förvärv och andra former av sammanslagningar, liksom vinstutdelningar, som övriga investerare kan önska. Den typen av motsättningar kan medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. CLX:s förmåga att lämna utdelning kan vara begränsad och är beroende av CLX:s finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter Om så beslutas av bolagsstämma har aktieägare rätt till framtida vinstutdelningar. Svensk lagstiftning begränsar styrelsens och CLX:s rätt att föreslå och genomföra vinstutdelning till vissa belopp som lagligen kan delas ut. Beloppet för eventuell framtida vinstutdelning som CLX kommer utbetala, om något, är avhängigt av ett flertal omständigheter, exempelvis Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter. Då CLX kanske inte kommer ha tillräckliga utdelningsbara medel och då CLX:s aktieägare kanske inte beslutar om vinstutdelning, kan det inte förutses huruvida utdelning kan föreslås eller utbetalas under ett givet år. Valutakursdifferenser kan medföra väsentligt negativ inverkan på värdet av aktieinnehav eller på lämnad vinstutdelning Aktierna kommer endast noteras i SEK och eventuell vinstutdelning kommer betalas i SEK. Således kan investerare vars referensvaluta är en annan än SEK drabbas av nedgångar i kronans värde i förhållande till respektive investerares referensvaluta. En nedgång i kronans värde i förhållande till sådan utländsk valuta kommer minska värdet på aktieinnehavet eller eventuell vinstutdelning räknat i utländsk valuta och uppgång i kronans värde kommer öka värdet på aktieinnehavet eller vinstutdelning räknat i utländsk valuta. Därutöver kan dessa investerare drabbas av ytterligare transaktionskostnader vid växlingen av kronor till annan valuta. Investerare vars referensvaluta är en annan än SEK uppmanas därför att söka rådgivning från sina finansiella rådgivare. Framtida försäljning av aktier kan medföra att aktiepriset sjunker Priset på CLX:s aktie kan komma att sjunka, i synnerhet om det förekommer betydande försäljningar av aktier av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större aktieägare eller då ett stort antal aktier säljs. I samband med Erbjudandet har de Säljande Huvudaktieägarna och övriga säljande aktieägare samt de styrelseledamöter och ledande befattningshavare som äger aktier gått med på en lösning innefattande en inlåsningsperiod, under vilken de inte kommer sälja några aktier, med vissa undantag, så kallat lock up-avtal. Även om lock up-avtalet begränsar de Säljande Huvud aktieägarna och övriga säljande aktieägare samt de aktieägande styrelseledamöternas och de ledande befattningshavarnas möjlighet att sälja aktierna under den tidsperioden, med undantag för vissa händelser som upphäver begränsningen, kan Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners efter eget tycke och närsomhelst efterge begränsningen i rätten att sälja aktier även under denna period. När inlåsningsperioden löper ut, eller om den efterges eller sägs upp av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, kan de aktier som är föremål för inlåsningsperioden säljas på marknaden eller på annat sätt. Försäljning av stort antal aktier av de Säljande Huvud aktie ägarna eller uppfattningen att sådana försäljningar kommer ske kan medföra väsentligt negativ inverkan på aktiepriset och kan göra det svårare för aktieägare att sälja sina aktier när och till ett pris de anser rimligt. INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 23

24 Riskfaktorer Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper i Bolaget kan komma att späda ut aktieinnehavet och ha negativ inverkan på aktiepriset CLX kan komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet eller vidta ytterligare investeringar. I framtiden kan CLX söka resa ytterligare kapital genom emission av aktier, aktierelaterade värdepapper eller konvertibler. Emission av ytterligare värdepapper eller konvertibler kan också sänka marknadsvärdet på aktierna och späda ut de ekonomiska eller röstrelaterade rättigheterna för befintliga aktieägare, såvida inte befintliga aktieägare ges företrädesrätt i emissionen. Då tidpunkten och typen av emission kommer vara avhängig av marknadsförhållanden vid tiden för emissionen kan CLX inte förutse eller uppskatta belopp, tidpunkt eller typ av eventuell framtida emission. Således bär aktieägare risken för att framtida emissioner minskar marknadspriset av aktien och/eller spär ut deras ägande i CLX. Aktieägare i USA eller andra länder utanför Sverige kommer eventuellt inte kunna delta i eventuella framtida emissioner Om Bolaget emitterar aktier genom en kontantemission har aktieägare i allmänhet företrädesrätt att teckna aktier i relation till deras innehav före emissionen. Aktieägare i vissa länder kan emellertid vara underkastade restriktioner som förhindrar dem från att delta i emissioner eller på annat sätt försvårar eller begränsar deltagandet. Som exempel kan nämnas att aktieägare i USA kan vara förhindrade att utöva sin rätt att teckna sig för aktier om aktierna eller teckningsrätterna inte är registrerade enligt Securities Act eller om det inte finns något tillämpligt undantag från registreringskraven enligt Securities Act. Aktieägare i andra jurisdiktioner utanför Sverige kan drabbas av liknande krav om teckningsrätterna eller de aktier som emitteras inte har registrerats hos, eller godkänts av, relevant myndighet i den jurisdiktionen. CLX är inte skyldigt att ansöka om registrering enligt Securities Act eller att ansöka om liknande godkännanden enligt lagstiftningen i något land utanför Sverige beträffande teckningsrätter och aktier och det kan visa sig opraktiskt eller kostsamt att göra det i framtiden. I den utsträckning aktieägare i CLX utanför Sverige är oförmögna att utöva rätten att teckna sig för nya aktier i framtida emissioner kommer deras proportionella andel i Bolaget minskas. Cornerstone Investors åtaganden är inte säkerställda Cornerstone Investors har åtagit sig att, direkt eller indirekt via dotter bolag, gemensamt förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 625 MSEK, vilket, baserat på full anslutning i Erbjudandet och ett erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet (56,50 SEK), motsvarar aktier och 76,8 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet samt 34,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Cornerstone Investors åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang. Således föreligger en risk att Cornerstone Investors inte kommer kunna fullgöra sina åtaganden. Därutöver är Cornerstone Investors åtaganden beroende av vissa villkor, bland annat avseende att Erbjudandet genomförs inom viss tid. I händelse av att något av dessa villkor inte uppfylls föreligger en risk att Cornerstone Investors inte är bundna av sina åtaganden och väljer att inte förvärva aktier, vilket skulle medföra väsentligt negativ inverkan på genomförandet av Erbjudandet. 24 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

25 Inbjudan till förvärv av aktier i CLX CLX och de Säljande Huvudaktieägarna har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en försäljning av befintliga aktier. CLX:s styrelse har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet består av två delar: ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Härmed erbjuds investerare att förvärva befintliga stamaktier från de Säljande Huvudaktieägarna samt övriga säljande aktieägare 1), motsvarande cirka 38,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har de Säljande Huvudaktieägarna enligt Övertilldelningsoptionen åtagit sig att, på begäran av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, sälja högst ytterligare befintliga stamaktier i Bolaget motsvarande upp till 14,8 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet och upp till 5,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet upp till aktier, motsvarande upp till 44,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer de Säljande Huvudaktieägarna inneha 53,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Erbjudandepriset kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande av de Säljande Huvudaktieägarna i konsultation med Joint Global Coordinators och Joint Book runners och förväntas fastställas inom intervallet SEK per aktie. Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte överstiga 59 SEK per aktie. Erbjudandepriset förväntas offentliggöras omkring den 8 oktober Cornerstone Investors har åtagit sig att, direkt eller indirekt via dotterbolag, gemensamt förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 625 MSEK. Baserat på full anslutning i Erbjudandet och ett erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet (56,50 SEK) motsvarar det aktier och 76,8 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet samt 34,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Därutöver har vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att, utanför Erbjudandet, i samband med att Säljande Huvudaktieägare ingår avtal om placering av aktier, förvärva totalt aktier i Bolaget från Cantaloupe AB, till ett pris om högst 59 SEK per aktie. Baserat på prisintervallet är Erbjudandets värde cirka MSEK och cirka MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bolagets transaktionskostnader hänförliga till Erbjudandet förväntas uppgå till cirka 16,5 MSEK. Inga aktier eller andra värdepapper emitteras av CLX i samband med Erbjudandet. Bolaget kommer inte att erhålla någon del av försäljningslikviden från de Säljande Huvud aktieägarna. Kista den 25 september 2015 CLX Communications AB (publ) och de Säljande Huvudaktieägarna 2) 1) De övriga säljande aktieägarna är vissa anställda i CLX som önskar sälja en del av de aktier de tilldelats i tidigare incitamentsprogram. 2) De Säljande Huvudaktieägarna är Cantaloupe AB, Seitse Intressenter AB och Kjell Arvidsson AB. För information angående de Säljande Huvudaktieägarna se avsnittet Viktig information till investerare samt rubriken Ägarstruktur före och direkt efter Erbjudandet i avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 25

26 Bakgrund och motiv CLX-koncernen grundades 2008 med affärsidén att förenkla kommunikation globalt. Bolaget har sedan dess utvecklats till en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer, med en stark position inom marknaden för A2Pmeddelandetjänster till företag. CLX:s egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med, och skicka affärskritisk information till, såväl kunders och anställdas mobiltelefoner som uppkopplade saker. Bolaget har över 550 företagskunder runt om i världen, av vilka flera är globala kunder med marknadsledande positioner inom sin bransch och över 70 kunder (varav cirka 60 mobiloperatörer) har installerat CLX:s kommunikationsplattform i deras verksamheter. Koncernen har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2008 och har ökat sina intäkter från 416 MSEK under tolvmånaders perioden som slutade den 30 juni 2013 till 844 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) på 42 procent. Bolaget har vuxit med lönsamhet sedan grundandet. Även om organisk tillväxt varit den huvudsakliga drivaren av Bolagets intäkter har Bolaget genomfört tre strategiska förvärv sedan 2009, vilka alla har påverkat Bolagets utveckling och tillväxt positivt. CLX:s styrelse och de Säljande Huvudaktieägarna bedömer att det är rätt tidpunkt att stärka CLX:s profil genom att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets styrelse och ledande befattningshavare bedömer att en notering av Bolagets aktier ytterligare kan öka igenkänning och medvetenhet om Bolagets verksamhet och aktiviteter, stärka CLX:s profil gentemot investerare, kunder och affärspartners samt stärka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Erbjudandet kommer bredda CLX:s aktieägarkrets och ge CLX möjligheten att använda den svenska och den internationella kapitalmarknaden för att diversifiera dess finansieringskällor. Därtill gör Erbjudandet det möjligt för de Säljande Huvudaktieägarna att sälja en del av deras nuvarande aktieinnehav och skapar en likvid marknad för aktierna framgent. Bolaget kommer inte att erhålla någon del av försäljningslikviden från de Säljande Huvudaktieägarna. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm. I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för CLX med anledning av ansökan om upptagande till handel av CLX:s aktier på Nasdaq Stockholm samt det i samband därmed lämnade Erbjudandet. Styrelsen för CLX är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska omständigheterna och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Kista den 25 september 2015 CLX Communications AB (publ) Styrelsen 26 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

27 Villkor och anvisningar Erbjudandet Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige 1) och till institutionella investerare i Sverige och utomlands. 2) Erbjudandet omfattar befintliga stamaktier, motsvarande cirka 38,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 8 oktober Prospektet finns tillgängligt på CLX:s webbplats (www.clxcommunications.com), Carnegies webbplats (www.carnegie.se) och Handelsbankens webbplats (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande). Övertilldelningsoption Erbjudandet kan komma att omfatta upp till ytterligare befintliga aktier om Övertilldelningsoptionen som beskrivs under rubriken Övertilldelningsoption i avsnittet Legala frågor och kompletterande information utnyttjas. Fördelning av aktier Fördelning av aktier till respektive del i Erbjudandet kommer att ske på basis av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av de Säljande Huvudaktieägarna i samråd med Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Anbudsförfarande I syfte att uppnå en marknadsmässig prissättning på de aktier som omfattas av Erbjudandet kommer institutionella investerare ges möjlighet att delta i ett anbudsförfarande. Anbudsförfarandet pågår under perioden 29 september 7 oktober Inom ramen för detta förfarande fastställs erbjudandepriset. De Säljande Huvudaktieägarna förbehåller sig rätten att förkorta eller förlänga anmälningsperioden i det institutionella erbjudandet. Sådan förkortning eller förlängning av anmälningsperioden kommer offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande före anmälningsperiodens utgång. Se vidare under rubriken Erbjudande till institutionella investerare. Erbjudandepris Erbjudandepriset fastställs i ovan beskrivna anbudsförfarande och förväntas fastställas inom intervallet SEK per aktie och förväntas offentliggöras omkring den 8 oktober 2015 genom pressmeddelande. Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte att överstiga 59 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Prisintervallet har fastställts av de Säljande Huvudaktieägarna i samråd med Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners baserat på det bedömda investeringsintresset från institutionella investerare. Erbjudande till allmänheten i Sverige Anmälan Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier kan göras under perioden 29 september 6 oktober 2015 och ska avse lägst 200 aktier och högst aktier, 3) i jämna poster om 50 aktier. Anmälan är bindande. De Säljande Huvudaktieägarna förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden i erbjudandet till allmänheten i Sverige. Meddelande om sådan eventuell förlängning lämnas genom pressmeddelande före anmälningsperiodens utgång. Anmälan kan göras till Carnegie, Handelsbanken eller Nordnet enligt respektive banks instruktioner. Om flera anmälningar inges av samma förvärvare kommer endast den först registrerade att beaktas. För sent inkommen an mälan liksom ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Konton/depåer med specifika regler Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-depå, ISK-depå (Investeringssparkonto), eller depå i kapitalförsäkring, ska du kontrollera med din förvaltare om och hur du kan förvärva dessa aktier genom Erbjudandet. Anmälan via Carnegie Den som anmäler sig för förvärv av aktier genom Carnegie måste ha en värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto hos Carnegie. För kunder med ett investeringssparkonto hos Carnegie kommer Carnegie, om anmälan resulterar i tilldelning, att förvärva motsvarande antal aktier i Erbjudandet och vidareförsälja aktierna till kunden till det pris som gäller enligt Erbjudandet. Anmälan kan göras via kontakt med sin rådgivare på Carnegie, om man saknar rådgivare kontakta Privattjänsten via Anmälan måste vara Carnegie tillhanda senast kl den 6 oktober Anmälan via Handelsbanken Anmälan kan inges till Handelsbanken enligt ett av följande alternativ: Fyll i den för Erbjudandet upprättade anmälningssedeln och lämna den till valfritt Handelsbankskontor under anmälningsperioden. Anmälningssedeln kan även skickas per post till Handelsbanken Capital Markets, HCXS-O/Emission, Stockholm. Anmälningssedeln kan erhållas från Handelsbankens webbplats där även Prospektet finns att tillgå. Den som anmäler sig via anmälningssedel måste ha ett VPkonto eller en värdepappersdepå hos valfritt svenskt kontoförande institut. Personer som saknar sådant konto måste öppna ett innan anmälan om förvärv av aktier görs. Kunder till Carnegie 1) Till allmänhet räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av högst aktier. 2) Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av fler än aktier. 3) Den som anmäler för förvärv av fler än aktier måste kontakta Carnegie eller Handelsbanken i enlighet med vad som anges under Erbjudandet till institutionella investerare. INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 27

28 Villkor och anvisningar respektive Nordnet ska göra sina anmälningar genom kundens respektive bank och inte genom anmälningssedel till Handelsbanken. Anmälningssedeln måste vara Handelsbanken tillhanda senast kl den 6 oktober Eller Kunder i Handelsbanken som är anslutna till Internettjänsten kan även anmäla sig för förvärv av aktier via Internet i enlighet med instruktioner på Handelsbankens webbplats, under Spara och placera, Placeringserbjudande, Övriga erbjudanden. Anmälan via Handelsbankens Internettjänst kan göras fram till kl den 6 oktober För anmälan via Internet krävs att den som anmäler sig har VP-konto hos valfritt svenskt kontoförande institut eller värdepappersdepå hos Handelsbanken. För kunder med ISK-depå (investeringssparkonto) i Handelsbanken som erhåller tilldelning, kommer Handelsbanken att förvärva motsvarande antal tilldelade aktier i Erbjudandet för vidareförsäljning till kundernas ISK-depåer till erbjudandepriset. Anmälan via Nordnet Kunder hos Nordnet AB kan anmäla sig för förvärv av aktier via Nordnets Internettjänst fram till kl den 6 oktober För att inte förlora rätten till eventuell tilldelning ska depåkunder hos Nordnet ha tillräckliga likvida medel tillgängliga på depån från och med den 6 oktober 2015 till likviddagen den 12 oktober Mer information finns tillgänglig på Anmälan för anställda i CLX Anställda i CLX med skattemässig hemvist i Sverige som önskar förvärva aktier ska följa särskilda instruktioner från Bolaget. Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier fattas av de Säljande Huvudaktieägarna i samråd med Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners varvid målet är att uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelning till anställda i CLX med skattemässig hemvist i Sverige kommer att avse aktier till ett värde av högst SEK per anställd. Anmälningar från vissa kunder i Carnegie, Handelsbanken och Nordnet kan komma att särskilt beaktas. Tilldelning kan även komma att ske till anställda i Handelsbanken och Nordnet, dock utan att dessa prioriteras. Tilldelningen sker i sådant fall i enlighet med Svenska Fondhandlareföreningens regler och Finansinspektionens föreskrifter. Besked om tilldelning Tilldelning beräknas ske omkring den 8 oktober Snarast därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats aktier erhåller inte något meddelande. Via Carnegie Besked om tilldelning beräknas kunna lämnas från och med kl den 8 oktober 2015 på telefonnummer För att få besked om tilldelning måste följande anges: namn, personnummer/organisationsnummer samt depånummer. Via Handelsbanken Internetkunder hos Handelsbanken beräknas erhålla avräkningsnota med besked om tilldelat antal aktier omkring kl den 8 oktober 2015 i sin e-brevlåda i Internettjänsten. De som anmält sig genom ett av Handelsbankens kontor beräknas kunna få information om tilldelning från och med den 8 oktober 2015 om de kontaktar bankkontoret som tog emot anmälan. Via Nordnet De som anmält sig via Nordnets Internettjänst erhåller besked om tilldelning genom att tilldelat antal aktier bokas mot debitering av likvid på angiven depå, vilket beräknas ske omkring kl den 8 oktober Betalning Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast den 12 oktober 2015 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Via Carnegie Depåkunder och kunder med investeringssparkonto hos Carnegie beräknas ha sina tilldelade men ej betalda aktier tillgängliga på angiven värdepappersdepå eller investeringssparkonto den 8 oktober Likvida medel för betalning ska finnas disponibelt på angiven värdepappersdepå eller investeringssparkonto den 12 oktober Via Handelsbanken För de som erhåller avräkningsnota från Handelsbanken och har angivit debiteringskonto (måste vara ett allkonto, checkkonto eller sparkonto hos Handelsbanken) eller värdepappersdepå hos Handelsbanken på anmälningssedeln eller i Internettjänsten vid anmälan kommer likviden att debiteras angivet bankkonto respektive till värdepappersdepån anslutet bankkonto på likviddagen. Handelsbanken har rätt att dra likviden från angivet bankkonto motsvarande det antal aktier som anmälan avser eller motsvarande det lägre antal aktier som tilldelats i händelse av överteckning. Kunder i Handelsbanken som har angivit debiteringskonto eller depå hos Handelsbanken vid anmälan, måste se till att likvida medel motsvarande tilldelat antal aktier enligt avräkningsnotan finns tillgängligt från kl på likviddagen som beräknas vara den 12 oktober De som inte angivit debiteringskonto eller värdepappersdepå hos Handelsbanken vid anmälan erhåller avräkningsnota med vidhängande bankgiroavi. Via Nordnet För den som är depåkund hos Nordnet kommer likvid för tilldelade aktier dras i samband med bokningen av aktier på depån, vilket beräknas ske omkring den 8 oktober Observera att likvida medel för anmält antal aktier ska finnas tillgängligt på depån från och med sista anmälningsdag den 6 oktober Bristande eller felaktig betalning Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid eller om medel inte finns på angivet bankkonto kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse komma att understiga erbjudandepriset enligt Erbjudandet kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för mellanskillnaden. 28 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

29 Villkor och anvisningar Erbjudande till institutionella investerare Anmälan Institutionella investerare i Sverige och i övriga länder inbjuds att delta i en form av anbudsförfarande som äger rum under perioden 29 september 7 oktober De Säljande Huvudaktieägarna förbehåller sig rätten att förkorta samt förlänga anmälningsperioden i det institutionella erbjudandet. Sådan förkortning eller förlängning av anmälningsperioden kommer offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande före anmälningsperiodens utgång. Anmälan ska ske till Carnegie eller Handelsbanken i enlighet med särskilda instruktioner. Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier fattas av de Säljande Huvud aktieägarna i samråd med Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners varvid målet är att CLX får en god institutionell ägarbas. Avsikten är att intresseanmälningar, som i allt väsentligt bedöms vara likvärdiga, ska behandlas lika. Intresseanmälningar från institutionella investerare som bedöms kunna bli långsiktiga ägare i Bolaget kan komma att prioriteras. Tilldelningen kommer att beslutas helt diskretionärt och någon garanti för tilldelning lämnas inte. Cornerstone Investors är dock garanterade tilldelning överensstämmande med deras respektive åtaganden. Besked om tilldelning Tilldelning beräknas ske omkring den 8 oktober Institutionella investerare beräknas i särskild ordning erhålla besked om tilldelning omkring den 8 oktober 2015 varefter avräkningsnota utsänds. Betalning Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med avräkningsnotan och mot leverans av aktier senast den 12 oktober Bristande eller felaktig betalning Observera att om full betalning inte erläggs inom föreskriven tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse komma att understiga erbjudandepriset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för mellanskillnaden. Registrering av tilldelade och betalda aktier Registrering hos Euroclear av tilldelade och betalda aktier, för såväl institutionella investerare som för allmänheten i Sverige, beräknas ske med början den 12 oktober 2015, varefter Euroclear sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i Bolaget som registrerats på mottagarens VP-konto. Observera att de förvärvare tillhörande allmänheten som betalar tilldelade aktier i enlighet med instruktioner på avräkningsnota till angivet bankgiro, dvs. inte har angivit debiteringskonto eller depå i Handelsbanken, kommer att få förvärvade aktier till anvisat VP-konto eller värdepappersdepå först när full betalning har mottagits av Carnegie respektive Handelsbanken. Detta kan beroende på var, hur och vid vilken tidpunkt på dagen betalning görs, komma att ta två till tre bankdagar från inbetalningstidpunkten. Avisering till aktieägare som angivit att aktierna ska levereras till en värdepappersdepå sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Börsnotering CLX:s styrelse har ansökt om notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 11 september 2015 beslutat att uppta Bolagets aktie till handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor, däribland att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen. För det fall Bolagets styrelse slutligt beslutar om notering av Bolagets aktie beräknas handeln i Bolagets aktie påbörjas omkring den 8 oktober Detta innebär att handel kommer att påbörjas innan aktier överförts till förvärvarens VP-konto eller värdepappersdepå och i vissa fall innan avräkningsnota erhållits. Det innebär vidare att handel kommer att påbörjas innan villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handel i Bolagets aktie, som sker innan Erbjudandet blir ovillkorat, kommer att återgå om inte Erbjudandet fullföljs. Kortnamnet på Nasdaq Stockholm för Bolagets aktie är CLX. Stabilisering I samband med Erbjudandet kan Carnegie komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktien på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Se vidare under rubriken Stabilisering i avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet Det slutliga utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 8 oktober Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på CLX:s webbplats Rätt till utdelning De erbjudna aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna tagits upp till handel. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämma. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Beträffande avdrag för svensk preliminärskatt, se avsnittet Skattefrågor i Sverige. Se även under rubriken Utdelning och utdelningspolicy i avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. Villkor för Erbjudandets fullföljande De Säljande Huvudaktieägarna, Bolaget, Carnegie och Handelsbanken avser att ingå ett avtal om placering av aktier i CLX omkring den 7 oktober 2015 ( Placeringsavtalet ). Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet enligt Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners bedömning är tillräckligt stort för handel i aktien, att Placeringsavtalet ingås, att vissa villkor i avtalet uppfylls samt att Placeringsavtalet inte sägs upp. Placeringsavtalet föreskriver att Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners åtaganden att förmedla köpare till eller, för det fall Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners misslyckas med detta, själva köpa de aktier som omfattas av Erbjudandet är villkorade bland annat av att inga händelser inträffar som har så väsentligt negativ inverkan på Bolaget INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 29

30 Villkor och anvisningar att det är olämpligt att genomföra Erbjudandet samt vissa andra villkor. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners kan säga upp Placeringsavtalet fram till likviddagen, den 12 oktober 2015, om några väsentligt negativa händelser inträffar, om de garantier som Bolaget givit Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners skulle visa sig brista eller om några av de övriga villkor som följer av Placerings avtalet ej uppfylls. Om ovan angivna villkor ej uppfylls och om Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners säger upp Placeringsavtalet kan Erbjudandet avbrytas. I sådant fall kommer vare sig leverans av eller betalning för aktier genomföras under Erbjudandet. Se under rubriken Placeringsavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande information för mer information om Placeringsavtalet. Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier Besked om tilldelning till allmänheten i Sverige sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 8 oktober Institutionella investerare beräknas att omkring den 8 oktober 2015 erhålla besked om tilldelning i särskild ordning, varefter avräkningsnotor utsänds. Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av Carnegie, Handelsbanken respektive Nordnet kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå eller VP-konto. Den tid som erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till förvärvarna av aktier i CLX kan medföra att dessa förvärvare inte kommer att ha förvärvade aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto förrän tidigast den 12 oktober Handel i CLX:s aktie på Nasdaq Stockholm beräknas komma att påbörjas omkring den 8 oktober Det förhållandet att aktier kan komma att finnas tillgängliga på förvärvarens VP-konto eller värdepappersdepå först den 12 oktober 2015 kan innebära att förvärvaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då handeln i aktien påbörjats utan först när aktierna finns tillgängliga på VP-kontot eller på värdepappersdepån. Information om behandling av personuppgifter Den som förvärvar aktier i Erbjudandet kommer att lämna in personuppgifter till Carnegie respektive Handelsbanken. Personuppgifter som lämnas till Carnegie respektive Handelsbanken kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som personuppgifterna avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Carnegie respektive Handelsbanken samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Carnegies respektive Handelsbankens kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Övrigt Att Handelsbanken är emissionsinstitut innebär inte i sig att Handelsbanken betraktar den som anmält sig i Erbjudandet som kund hos banken för placeringen. Carnegies och Handelsbankens mottagande och hantering av anmälningssedlar leder inte till att det uppstår ett kundförhållande mellan förvärvare i Erbjudandet och respektive bank. Ett kundförhållande kan dock uppstå i de fall respektive bank har lämnat råd till förvärvaren om placeringen eller annars har kontaktat förvärvaren individuellt angående placeringen. Följden av att Carnegie och Handelsbanken inte betraktar förvärvaren som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken s.k. kundkategorisering eller s.k. passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Förvärvaren ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen. 30 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

31 Marknadsöversikt En del av informationen som återges nedan har hämtats från externa källor, däribland rapporter från IDC samt allmänt tillgängliga branschpublikationer och rapporter. I branschpublikationer och rapporter anges vanligen att informationen som återges däri har erhållits från källor som bedöms vara pålitliga, men att riktigheten och fullständigheten i sådan information inte kan garanteras. CLX anser att dessa branschpublikationer, rapporter och prognoser är tillförlitliga men Bolaget har inte självständigt verifierat dem och kan inte garantera riktigheten eller fullständigheten däri. Såvitt CLX känner till och enligt de slutsatser Bolaget kan dra från annan information som publicerats av dessa källor har inga omständigheter utelämnats som skulle kunna leda till att den återgivna informationen är oriktig eller missvisande. De prognoser och de framåtriktade uttalanden som anges i detta avsnitt utgör inte garantier för framtida utfall och faktiska händelser och omständigheter kan komma att avvika väsentligt från nuvarande förväntningar. Ett antal faktorer kan orsaka eller bidra till sådana avvikelser. Se exempelvis under rubrikerna Framåtriktade uttalanden, Bransch- och marknadsinformation i avsnittet Viktig information till investerare och avsnittet Riskfaktorer. Inledning CLX verkar på marknaden för molnbaserad företagskommunikation och på marknaden för mjukvara och tjänster för mobil operatörer. De molnbaserade kommunikationstjänsterna gör att företag på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan integrera meddelande-, röstapplikations- och mobilkonnektivitetstjänster för Internet of Things (Sakernas Internet) (IoT) 1) i sin verksamhet. Kunderna använder tjänsterna för att förbättra sina kundrelationer eller för att effektivisera sina interna processer. Exempel på tjänster är bland annat inom sjukvården för patientpåminnelser via SMS, på annonsmarknaden för att erbjuda anonymiserade virtuella telefonnummer och framöver även SIM-kort för IoT för uppkopplade bilar, hemlarm etc. Inom marknaden för molnbaserad företagskommunikation levererar CLX sina tjänster via sin egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattformen. Samma kommunikationsplattform erbjuds även inom marknaden för mjukvara och tjänster till mobiloperatörer. Marknaden för molnbaserad företagskommunikation kretsar kring uppkomsten och utvecklingen av molnbaserad kommunikation. Molnet är ett koncept som syftar till Internetbaserade webbplatser och mjukvara (istället för traditionella interna system och servrar) genom vilka användare kan få tillgång till applikationer. I allmänhet eliminerar molnet behovet av att installera och integrera mjuk- och hårdvara internt, och tillhandahåller en global anslutningspunkt för den typen av mjukvara. Molnbaserad kommunikation består av Internetbaserad meddelande-, röst- och mobildatakommunikation som levereras genom den traditionella infrastrukturen för telekommunikation (inklusive olika mobiloperatörers nätverk). Marknaden för molnbaserad företagskommunikation har vuxit allteftersom kunder och anställda i ökande omfattning nyttjar mobila enheter för att kommunicera och inhämta information. Mobil kommunikation har försett företag med nya möjligheter till kontakt och kommunikation med kunder, anställda, och, helt nyligen, uppkopplade saker runt om i världen. Leverantörer av molnbaserad företagskommunikation, såsom CLX, använder sig av väldokumenterade applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er), dvs. in tui tiva och lättanvända uppsättningar av rutiner och verktyg. Företag som kopplar upp sig mot dessa API:er kan, utan särskild expertis inom telekommunikation, möjliggöra för deras mjukvaruapplikationer att kommunicera med kunder, anställda och uppkopplade saker. Marknaden för mjukvara och tjänster för mobiloperatörer är en mogen och välutvecklad marknad som främst drivs av mobiloperatörers behov av kostnadseffektiva mjukvaru- och tjänstelösningar. CLX levererar, genom sin egenutvecklade kommunikationsplattform, applikationer för bland annat hantering av SMS, MMS, röstbrevlådor och kontantkorthanteringssystem till marknaden för mjukvara och tjänster för mobiloperatörer. Se avsnittet Introduktion till marknaden för mjukvara och tjänster till mobiloperatörer för ytterligare information. Marknaden för molnbaserad företagskommunikation Marknadssegment Marknaden för molnbaserad företagskommunikation kan uppdelas på tre segment, vilka bygger på de tre största mobilkommunikationskanalerna: Mobila meddelandetjänster, Application-to-Person (A2P) Röstapplikationer Mobilkonnektivitet för IoT 1) Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT kommer att ske under INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 31

32 Marknadsöversikt Segment inom marknaden för molnbaserad företagskommunikation Marknaden för molnbaserad företagskommunikation Ex: Skicka och ta emot SMSmeddelanden A2P-meddelandetjänster Röstapplikationer Ex: Skicka och ta emot telefonsamtal med lokalt nummer A2Pmeddelandetjänster Mobilkonnektivitet för IoT Ex: Tillhandahålla och hantera konnektivitet till uppkopplade saker A2P-meddelanden är mobila textmeddelanden, främst SMS, som skickas från applikationer eller system till mobiltelefoner. Medan person-till-person-meddelanden (P2P) skickas mellan människor, skickas A2P-meddelanden i allmänhet till kunder, anställda och uppkopplade saker automatiskt från företags applikationer och system. Kunderna till A2P-meddelandetjänster är typiskt sett globala företag inom en rad olika branscher. Dessa företag har ofta kunder och/eller anställda runt om i världen. För dem innebär A2P-meddelandetjänster ett flertal fördelar, såsom: 98 procent av alla SMS läses 1), vilket ska jämföras med 12 procent av alla , 29 procent av alla tweets och 16 procent av alla Facebook-inlägg; I genomsnitt svarar mottagaren inom 90 sekunder från mottagandet av ett SMS, vilket ska jämföras med 90 minuter för 2) ; SMS-meddelanden kan tas emot av alla mobiltelefonanvändare och kräver inte Internetanslutning eller nedladdning och installation av någon särskild mobilapplikation; SMS fungerar utan datauppkoppling, vilket ökar den geografiska täckningen; och SMS är en enkel metod för automatiserad tvåvägskommunikation som kan tillämpas och användas i den dagliga affärsverksamheten och för engångsnotifieringar. Röstapplikationer Röstapplikationer syftar på kommunikationslösningar som möjliggör för företag att enkelt, via molnet, koppla samtal till verk samhetens olika system, exempelvis samtal till och från affärs- och driftssystem, via den traditionella infrastrukturen för telekommunikation. Som exempel kan nämnas röstapplikationer som tillhandahåller tillfälliga lokala telefonnummer. Dessa kan exempelvis användas i för säljnings annonser för användare som vill kommunicera utan att deras privata telefonnummer visas. Röstapplikationer kan fungera som ett komplement till A2P-meddelanden, då användningen av båda tjänsterna innebär att ett företags applikation kan hantera både röst- och SMS-trafik på ett och samma telefonnummer. Mobilkonnektivitet för IoT IoT är ett koncept som beskriver ett nätverk av uppkopplade saker, exempelvis smarta el- och vattenmätare, bilar med inbyggda sensorer och instrument som övervakar hälsotillstånd. IoT och konceptet med ett nätverk av ständigt uppkopplade saker som är kapabla att kommunicera, förväntas möjliggöra avancerad automatisering över en rad olika industrier. Leverantörer av molnbaserad kommunikation kan möjliggöra den integration och konnektivitet som krävs för att implementera strategier och applikationer för IoT. Värdekedjan för molnbaserad företagskommunikation I värdekedjan för molnbaserad företagskommunikation ingår ett flertal olika marknadsaktörer: företag, tjänste- och applikationsleverantörer, leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster och mobiloperatörer. Överblick över värdekedjan för molnbaserad företagskommunikation 1 Företag Tjänste- och applikationsleverantörer Leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster Mobiloperatörer Inkommande trafik Utgående trafik 5 Personer (företags kunder och anställda) och uppkopplade saker = kommunikationsflöde 1) Mogreet. 2) IDC. 32 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

33 Marknadsöversikt 1. Företag Företag är avsändarna eller de slutliga mottagarna av A2P-meddelanden, röstapplikationer och mobildata. Dessa företag använder molnbaserad företagskommunikation för att kommunicera och interagera med sina kunder, anställda och uppkopplade saker. Molnbaserad företagskommunikation används av många företag i flera olika branscher, såsom IT, bank och sjukvård. Exempel på sådana företag är konsumentvaruföretag, banker, sjukhus, transport- och logistikföretag, media- och underhållningsföretag, företag inom sociala medier, globala Internetföretag och ideella organisationer. Företagen värdesätter typiskt sett kommunikationslösningar som är kostnadseffektiva, säkra och högkvalitativa med minimala driftsstörningar. 2. Tjänste- och applikationsleverantörer Tjänste- och applikationsleverantörer utvecklar och säljer, typiskt sett, egenutvecklad mjukvara (vilka kopplas upp via leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster) till företag. Tjänste- och applikationsleverantörer kan även agera mellanhand mellan företag och leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster genom att utveckla gränssnitt och hjälpa företag att ansluta sina system till dessa tjänster. Exempelvis kan en tjänste- och applikationsleverantör utveckla ett flygbolags CRM-system för att automatiskt skicka påminnelser om flygavgångar till passagerare. Tjänste- och applikationsleverantörer kan ha affärsrelationer med, och direkt uppkoppling till, mobiloperatörer, men att utveckla dessa relationer och direkta uppkopplingar ligger i allmänhet inte inom deras kärnverksamhet. Istället förlitar sig tjänste- och applikationsleverantörer typiskt sett på leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster för mobilkonnektivitet till mobiloperatörer och deras nätverk. Exempel på stora tjänste- och applikationsleverantörer är SAP (Walldorf, Tyskland) och IBM (New York, USA), men det finns också ett flertal stora och små mobilapplikationsutvecklare som är specialiserade inom vissa särskilda branscher, såsom Amadeus (Madrid, Spanien) för resebranschen och Misys (London, Storbritannien) för bank- och finansbranschen. 3. Leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster Leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster, såsom CLX, tillhandahåller en enda accesspunkt för uppkoppling och support genom vilken företag och tjänste- och applikationsleverantörer kan ansluta sina applikationer till flera mobiloperatörers nätverk runt om i världen. Leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster skapar värde genom att göra det enkelt för sina kunder att smidigt ansluta och kommunicera med kunder, anställda och uppkopplade saker globalt. Leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster fokuserar typiskt sett på att bygga upp och vidareutveckla direkta uppkopplingar till flera olika operatörers mobilnätverk globalt genom att förhandla om och erhålla trafikkapacitet från dessa mobiloperatörer. Sådana direkta uppkopplingar ger oftast bättre service och lägre priser för företagens kommunikation. Exempel på leverantörer av molnbaserad företagskommunikation är CLX (Stockholm, Sverige), Mblox (Sunnyvale, USA) och Syniverse (Tampa, USA). 4. Mobiloperatörer Mobiloperatörer är operatörer som tillhandahåller mobila kommunikationstjänster. GSMA är en branschorganisation för mobiloperatörer och relaterade företag och har cirka 800 mobiloperatörer som medlemmar. De hanterar typiskt sett infrastrukturen för den telekommunikation som krävs för att skicka och ta emot mobila meddelanden, samtal och mobildata. Mobiloperatörer kan erbjuda molnbaserade kommunikationslösningar för företag, men oftast är dessa lösningar en mindre del av deras verksamhet och utgör inte deras fokus. Exempel på mobiloperatörer är TeliaSonera (Stockholm, Sverige), Vodafone (London, Storbritannien) och AT&T (Dallas, USA). Marknadens storlek och framtidsutsikter A2P-meddelandetjänster och röstapplikationer Marknaden för A2P-meddelandetjänster är en väletablerad global marknad, som enligt IDC uppskattas ha genererat intäkter om cirka 23,4 miljarder USD under Marknaden består främst av regionala och lokala leverantörer av molnbaserad företagskommunikation och ett begränsat antal globala aktörer, såsom CLX. I motsats till nedgången i marknaden för P2P-meddelanden 1), som påverkats av uppkomsten av kostnadsfria Over-The-Top (OTT) applikationer för smarta mobiltelefoner, såsom WhatsApp och WeChat, växer marknaden för A2P-meddelandetjänster 2). Anledningen till att denna marknad växer är företagens ökade förståelse av fördelarna med och nya användningsområden för A2Pmeddelandetjänster. Enligt IDC förväntas den sammanlagda marknaden för A2P-meddelandetjänster uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 8 procent mellan CLX är enligt IDC en av de största leverantörerna av A2P-meddelandetjänster och en av få som på global skala kan tillhandahålla internationell meddelandetrafik. Denna globala marknad för A2P-meddelandetjänster 3) förväntas enligt IDC uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt om 14 procent mellan Marknaden för röstapplikationer via molnbaserade plattformar är en ny men snabbväxande marknad som enligt IDC förväntas växa från 94 miljoner USD under 2014 till ett totalt marknadsvärde om 3,7 miljarder USD år Det motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt om 150 procent. Miljoner USD u 2015u 2016u 2017u 2018u CAGR Meddelandetjänster % av vilka globala aktörer % Röstapplikationer % Källa: IDC 1) IDC. 2) IDC. 3) Enligt IDC innefattar den globala marknaden för A2P-meddelandetjänster flerlandsoch internationell trafik för A2P-meddelanden. INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 33

34 Marknadsöversikt Mobilkonnektivitet för IoT Enligt flera marknadsundersökningsföretag och mobiloperatörer förväntas antalet uppkopplade saker öka markant under kommande år. Telekommunikationsleverantören Ericsson uppskattar att det kommer finnas 26 miljarder uppkopplade saker år ) GSMA uppskattar att det kommer finnas 10,5 miljarder SIM-uppkopplade enheter år ) Trots att inte alla saker kommer kopplas upp via mobilnätverk är möjligheterna på denna marknad stora och börjar ta form först nu. CLX bedömer att utvecklingstakten på marknaden för mobilkommunikation till och från uppkopplade saker kommer vara beroende av kraven och acceptansen på de olika marknaderna. Möjligheterna inom IoT för företag som CLX har blivit mer konkreta eftersom GSMA har publicerat en teknisk specifikation för integrerade SIM-kort (e-sim), vilken möjliggör byte av mobiloperatör utan att byta SIM-kort. Se rubrik Specifikation för integrerade SIMkort öppnar upp marknaden för IoT. Marknaden för molnbaserad företagskommunikation ur ett geografiskt perspektiv CLX anser att marknaden för molnbaserad företagskommunikation skiljer sig mellan olika geografiska regioner. Som exempel kan nämnas att Bolaget bedömer att marknaderna för molnbaserad företagskommunikation via mobiloperatörer i Nordamerika och i flera europeiska länder är mer utvecklade och bättre organiserade än i världen i övrigt. Dessa marknader är oftast större och har bättre pristransparens och bedrägerier är mindre vanligt förekommande. Drivkrafter och trender på marknaden Viktiga marknadsdrivkrafter Marknaden för molnbaserad företagskommunikation påverkas huvudsakligen av tre viktiga drivkrafter: växande antal smarta mobiltelefoner och ökande mobildatatrafik; affärskritiska tjänster migreras till molnet; och utvecklingen av befintliga och nya användningsområden bland företag inom marknaden för molnbaserad företagskommunikation. Växande antal smarta mobiltelefoner och ökande mobildatatrafik Det finns flera starka marknadskrafter som driver ökningen i användandet av smarta mobiltelefoner och trafiken de står för globalt, varav en är det växande antal tjänster som tillgängliggörs för mobiltelefoner, såsom kommunikations-, bank-, näthandels- och ett stort antal andra tjänster. Många företag expanderar sin geografiska närvaro och har i ökande omfattning en global kundbas och arbetskraft. Samtidigt växlar kunder och anställda sitt nätsurfande och sin kommunikation till mobila enheter, i synnerhet till smarta mobiltelefoner. Exempelvis använder den genomsnittlige användaren av smarta mobiltelefoner sin mobil fler än 200 gånger per dag. 3) Globalt förväntas antalet abonnemang för smarta mobiltelefoner växa med 15 procent årligen till 2020 och generera en årlig tillväxt om 45 procent i trafiken för smarta mobiltelefoner under samma period. 4) Således fokuserar företag och applikationsutvecklare alltmer på att bygga applikationer för smarta mobiltelefoner och mobilanpassade hemsidor. Denna utveckling utgör grunden för marknaden för molnbaserad företagskommunikation och skapar ett växande behov för tjänster som underlättar mobilkommunikation med kunder och anställda. 1) Ericsson Mobility Report, juni ) 3) Tecmark, en marknadsföringsbyrå i Storbritannien. 4) Ericsson Mobility Report, juni Abonnemang för smarta mobiltelefoner (miljarder) 2,6 CAGR 15% 6, Månatlig trafik via smarta mobiltelefoner (exabyte 5) ) 2,1 CAGR 45% Källa: Ericsson Mobility Report, juni , Affärskritiska tjänster migreras till molnet Ett växande antal affärskritiska tjänster flyttas till molnet för att bättre svara mot behoven hos globala företag med mobil arbetskraft. Tidigare har företag haft sina affärskritiska tjänster på interna företagsnätverk bakom säkerhetslösningar, exempelvis brandväggar. När säkerheten i Internetapplikationer uppfyller säkerhetsnivån hos interna nätverk och antalet högkvalitativa tjänster i molnet växer, ökar viljan hos företag att outsourca utvecklingen och driften av företagens IT system till molnet. Exempel på molntjänster som företag använder i ökande omfattning är: Salesforce (för CRM), Dropbox (för datalagring) och Google Apps (för e-post). Utveckling av befintliga och nya användningsområden bland företag Företag upptäcker i snabb takt nya användningsområden för A2Pmeddelandetjänster. 6) Som exempel kan nämnas att företag som Uber, Airbnb och Instagram i ökande utsträckning använder A2Pmeddelandetjänster för att få nya kunder samt konvertera och behålla befintliga kunder. 7) Dessa bolag förväntas fortsätta generera stora meddelandevolymer, exempelvis för att verifiera identiteten på kunder som laddat ned applikationer, eller för att förbättra och skydda deras kunders befintliga engagemang. Dessutom upptäcker företag som använt A2P-meddelandetjänster under en tid typiskt sett snabbt nya användningsområden för A2P-meddelandetjänster, vilket ytterligare ökar efterfrågan. 5) Miljarder gigabyte (1018 bitar). 6) IDC. 7) IDC. 34 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

35 Marknadsöversikt Marknadstrender Utöver ovannämnda drivkrafter i marknaden påverkas CLX:s marknad av ett antal viktiga marknadstrender. Vissa av de viktigaste trenderna beskrivs nedan. Tillgänglighet till lättanvända molnbaserade APIplattformar Historiskt har leverantörer av molnbaserad kommunikation inte fokuserat på små och medelstora företag (SME-företag), bland annat på grund av SME-företagens tvekan att anamma molnbaserade kommunikationslösningar, att verksamheten i SME-företag inte är tillräckligt global och att de har små interna resurser för utveckling av kommunikationslösningar. Molnbaserade API-leverantörer, exempelvis Nexmo, Tropo och Twilio, har genom automatiserade utvecklingsprocesser och förenklade gränssnitt, gjort det allt enklare för utvecklare att bygga in A2P-meddelandetjänster i alla slags applikationer eller affärsprocesser. Denna typ av API-baserade utvecklingsmiljöer har blivit kända för många utvecklare, vilket leder till sänkta trösklar för SME-företag att använda A2P-meddelandetjänster. Företag återupptäcker röstapplikationer som kommunikationsmetod Som en följd av framgången med A2P-meddelandetjänster upptäcker företag att de kan utveckla nya användningsområden för röstapplikationer. Historiskt har användningen av rösttjänster i företagsapplikationer varit förenat med höga initiala investeringskostnader och komplex teknik som krävt specialistkompetens. Molnbaserad kommunikation eliminerar dessa hinder och röstapplikationer har blivit ett nytt och snabbväxande marknadssegment där nya användningsområden upptäcks i allt snabbare takt. Ökad betydelse av företagssäkerhet för applikationer i molnet Allteftersom företag flyttar affärskritiska system och verktyg till molnet blir säkerhet en allt viktigare fråga för företagen. SMS-baserad tvåvägsautentisering har framkommit som en enkel lösning som tillhandahåller höjd säkerhet vid autentisering. Fördelarna med att använda SMS som autentiseringsmetod inkluderar dess låga kostnad, spridning, användarvänlighet och säkerhet. SMS-baserad tvåvägsautentisering har historiskt främst använts av banker och finansiella institut, men anammas nu alltmer av företag i flera andra branscher. Specifikation för integrerade SIM-kort öppnar upp marknaden för IoT Ökningen i antalet uppkopplade saker och motsvarande ökning i mobildatakommunikationstrafik förväntas leda till nya affärsmöjligheter för leverantörer av molnbaserad företagskommunikation. Exempelvis uppskattar telekomföretaget Ericsson att antalet uppkopplade saker (innefattande saker såsom uppkopplade fordon, smarta el- och vattenmätare och instrument som övervakar hälsotillstånd) kommer öka från 14 miljarder år 2014 till 26 miljarder år ). Möjligheterna för företag som CLX har blivit mer konkreta inom mobilkonnektivitet för IoT genom den tekniska standard som GSMA har publicerat för integrerade SIM-kort, vilken möjliggör byte av mobiloperatör utan att byta SIM-kort. Detta i sin tur medför möjlighet att alltid vara lokalt uppkopplad och därmed undvika dyra roamingavgifter. Konkurrenssituationen Konkurrenter Marknaden för molnbaserad företagskommunikation karakteriseras av hög konkurrens och är fragmenterad. CLX:s konkurrenter kan grovt delas in i tre grupper: Globala leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster (däribland CLX); Regionala tjänsteleverantörer (inklusive mobiloperatörer); och Molnbaserade API-leverantörer. Dessa grupper kan i sin tur delas upp utifrån vilka kunder de fokuserar på (SME-företag eller stora företag) och utifrån deras förmåga att erbjuda direktaccess till globala mobilnätverk. Illustrationen nedan visar positioneringen för de tre grupperna. Överblick av konkurrensen på marknaden för molnbaserad företagskommunikation Global direktaccess till mobilnätverk Låg Hög Källa: CLX. B Molnbaserade API-leverantörer SME-företag A Globala leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster C Målkundsstorlek A. Globala leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster Regionala tjänsteleverantörer (inklusive mobiloperatörer) Stora företag Globala leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster, såsom CLX, fokuserar på att utveckla relationer med globala företag och mobiloperatörer över hela världen. De globala leverantörerna fokuserar på globala företag med behov av storskalig kommunikation med kunder, anställda och uppkopplade saker. Ett av de viktigaste särskiljningskriterierna för en global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster är omfattningen av konnektiviteten, vilken typiskt sett baseras på antalet och kvaliteten i direkta uppkopplingar till mobiloperatörer. Anledningen till detta är att dessa relationer kan möjliggöra för leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster att ingå servicenivåavtal, Service Level Agreements (SLA:er) med sina kunder och tillhandahålla mer konkurrenskraftiga priser för kommunikation. Exempel på globala leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster är: CLX (Stockholm, Sverige), Mblox (Sunnyvale, USA), SAP Mobile (Walldorf, Tyskland) och Syniverse (Tampa, USA). B. Molnbaserade API-leverantörer Molnbaserade API-leverantörer riktar sig till utvecklare, i synnerhet applikationsleverantörer och SME-företag. Molnbaserade APIleverantörer erbjuder i allmänhet lättanvända gränssnitt och färdigutvecklade applikationer som små och medelstora företag enkelt kan 1) Ericsson Mobility Report, juni INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 35

36 Marknadsöversikt integrera i sina egna applikationer. De erbjuder typiskt sett också gratis hjälptjänster, guider, exempelkoder och andra verktyg för att hjälpa mindre företag utnyttja och testa deras tjänster. Många av kunderna till molnbaserade API-leverantörer har låga volymer och därmed sällan faktureringsrelationer med sina leverantörer. Molnbaserade API-leverantörer är i allmänhet mer inriktade på att utveckla sina tekniska plattformar än att bygga relationer med mobiloperatörer. Istället erbjuder molnbaserade API-leverantörer oftast uppkoppling till mobiloperatörer via leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster. Detta innebär att molnbaserade API-leverantörer är beroende av leverantörerna av molnbaserade kommunikationstjänster för att kunna leverera kommunikation via sina egna gränssnitt och applikationer. Exempel på molnbaserade API-leverantörer är: Nexmo (San Francisco, USA), Plivo (San Francisco, USA), Tropo (Menlo Park, USA) och Twilio (San Fransisco, USA). C. Regionala tjänsteleverantörer (inklusive mobiloperatörer) IDC uppskattar att det finns hundratals aktörer på marknaden som erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster på lokal eller regional nivå. Dessa aktörer konkurrerar ofta med globala leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster beträffande företag som endast behöver lokala eller regionala tjänster och lösningar för sin kommunikation. Denna grupp innefattar även stora mobiloperatörer, som genom sina välkända varumärken ofta är företags naturliga val av leverantör av kommunikationstjänster. Ofta fokuserar dock mobiloperatörer inte på marknaden för molnbaserad kommunikation och de har oftast inte dedikerad personal eller aktiv marknadsföring av dessa tjänster. Mobiloperatörer konkurrerar därför ofta med globala leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster beträffande företag som främst kräver lokala eller regionala tjänster och lösningar för sin kommunikation. Exempel på regionala tjänsteleverantörer är: BulkSMS.com (Kapstaden, Sydafrika), ConnectMedia (Nairobi, Kenya), Clickatell (Redwood City, USA), Dialogue Group (Sheffield, Storbritannien) och GIN International (Hong Kong). Exempel på mobiloperatörer är: TeliaSonera (Stockholm, Sverige) och AT&T (Dallas, USA). Huvudsakliga hindren för marknadsinträde Det finns flera hinder som försvårar för nya aktörer att etablera sig på marknaden för molnbaserad företagskommunikation, såsom: Direkta uppkopplingar till mobiloperatörer. Direkta uppkopplingar till mobiloperatörer är nödvändiga för att kunna erbjuda företag högkvalitativa och kostnadseffektiva kommunikationstjänster på global nivå. Leverantörer med direkt mobilkonnektivitet kan erbjuda garantier för hög servicekvalitet, vilket ger företagskunderna högre säkerhet och trygghet. Det är svårt att etablera direkta relationer med mobiloperatörer och det är en process som tar lång tid och kräver djup förståelse för mobiloperatörers system och protokoll, hög kompetens inom telekommunikation liksom stora trafikvolymer. Betydande trafikvolymer. Betydande trafikvolymer krävs för att kunna etablera och utveckla direkta uppkopplingar till mobiloperatörer. Existerande leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster för företag, i synnerhet de på den mer utvecklade A2P-meddelandemarknaden, såsom CLX, hanterar redan stora trafik volymer i sina system. Denna trafikvolym köper de från mobiloperatörerna och skapar därmed även intäkter för dessa mobiloperatörer. Detta skapar höga trösklar för nya aktörer som saknar betydande trafikvolymer och som därmed inte kan erbjuda en attraktiv affär för mobiloperatörerna. Kommunikationsplattform med hög prestanda. Leverantörer av molnbaserade kommunikationstjänster behöver en tillförlitlig och högpresterande kommunikationsplattform som kan hantera stora mängder trafik. Därutöver måste plattformen vara säker, robust och ha minimala driftsstörningar samt vara tillräckligt flexibel så att den kan ansluta till ett stort antal mobiloperatörer med olika och ofta egenutvecklade plattformar. Utvecklingen av en sådan plattform kräver investeringar i egna nätverkssystem, tjänster och lösningar för datadrift men tar också lång tid, kräver betydande finansiella resurser och ingående branschkunskap. Introduktion till marknaden för mjukvara och tjänster till mobiloperatörer Inledning Genom Operatörsdivisionen levererar CLX mjukvaru- och tjänstelösningar till mobiloperatörer, såsom Telia och Telefónica. CLX fokuserar på att genom sin egenutvecklade kommunikationsplattform leverera mjukvara och tjänster med funktioner för hantering av exempelvis SMS, MMS, röstbrevlådor och system för kontantkortshantering. Kunder på denna marknad innefattar både mobiloperatörer (MNO:er) och virtuella mobiloperatörer (MVNO:er) som köper trafik från mobiloperatörer istället för att äga nätverken för telekommunikation. Viktiga trender och drivkrafter på marknaden Konsolidering av mjukvaruleverantörer för ökad effektivitet Den ökande konkurrensen på telekommunikationsmarknaden mellan traditionella MNO:er, MVNO:er och andra nya marknadsaktörer har ökat mobiloperatörernas fokus på effektivitet av driften. En åtgärd som mobiloperatörer ofta använt för att effektivisera driften har varit att minska antalet mjukvaruleverantörer, vilket gynnat leverantörer med en bred produktportfölj och möjlighet att leverera ett brett och kostnadseffektivt erbjudande. Tillväxt för MVNO:er och nya marknadsaktörer MVNO:er verkar som sedvanliga mobiloperatörer, bortsett från att MVNO:er inte äger något nätverk för telekommunikation, utan istället köper trafik från mobiloperatörer och fokuserar på att utveckla ett bättre erbjudande genom attraktiva erbjudanden i specifika kundsegment med starkt varumärkesfokus. Affärsmodellen för MVNO:er fortsätter att utvecklas och nya idéer och modeller dyker ständigt upp. MVNO:er har existerat i ett antal år i Europa och Nordamerika men avregleringar i andra regioner har ökat deras närvaro i Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. MVNO:ers och andra nya marknadsaktörers starka tillväxt erbjuder en attraktiv och växande marknad för leverantörer av mjukvarutjänster, såsom CLX:s Operatörsdivision. Ökat fokus på säkerhet och skydd mot bedrägerier I takt med att antalet människor, företag och uppkopplade saker som kommunicerar ökar, ökar också komplexiteten i det mobila ekosystemet. Under senare år har denna utveckling inneburit ökat antal begångna bedrägerier i mobiloperatörers nätverk. Som exempel kan nämnas att A2P-meddelanden kan skickas via inofficiella vägar, s.k. grey routes, vilket gör det omöjligt för det terminerande nätverket att ta betalt för det skickade meddelandet. Bedrägerier i mobiloperatörers nätverk kan medföra att SMS-trafik skickas utan att ersättning kan tas ut vilket skapar förutsättningar för 36 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

37 Marknadsöversikt spam-sms. Hanteringen av bedrägerier växer i betydelse för mobil operatörer och CLX upplever ökad efterfrågan för säkerhetslösningar som skyddar nätverken från den typen av bedrägerier. Efterfrågan av tillhörande tjänster och helhetslösningar Mobiloperatörer fokuserar alltmer på sin kärnverksamhet och operativ effektivitet. Detta fokus har medfört att mobiloperatörer proaktivt försöker förbättra produktiviteten. Mobiloperatörer engagerar i ökad utsträckning sina tjänsteleverantörer för att uppnå detta mål. Denna utveckling har möjliggjort för mjukvaruleverantörer att bredda sitt erbjudande och övergå till att erbjuda produkter och lösningar som en tjänst (as-a-service) istället för att enbart agera leverantör av mjukvara som hanteras och underhålls av mobiloperatören. Denna förändring kan medföra stabilare intäkter för tjänsteleverantörerna. Konkurrensen Marknaden för mjukvaruleverantörer till mobiloperatörer är i hög grad fragmenterad. CLX:s konkurrenter på denna marknad innefattar en lång rad aktörer, från små och nischade tjänsteleverantörer till stora företag som Ericsson och Huawei. CLX anser sig ha en stark ställning på marknaden och att man levererar en kostnadseffektiv och flexibel mjukvaruplattform till mobiloperatörerna. Bolaget har varit verksamt på marknaden under lång tid genom förvärvet av Symsoft AB ( Symsoft ) som levererat mjukvarutjänster alltsedan grundandet år INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 37

38 Verksamhetsöversikt Översikt CLX är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster till företag och kommunikationslösningar till mobil operatörer. CLX:s egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med, och skicka affärskritisk kommunikation till, såväl kunders och anställdas mobiltelefoner som uppkopplade saker. CLX bedriver sin verksamhet genom två divisioner: Företagsdivisionen, som primärt erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster till företag, och Operatörsdivisionen, som primärt erbjuder mobiloperatörer mjukvaru- och tjänstelösningar för att hantera deras kommunikation. Genom sin kommunikationsplattform erbjuder CLX sina företags kunder effektiv direktaccess till omkring sju miljarder mobil abonnenter och uppkopplade saker runt om i världen. Kommunikationsplattformen nås enkelt via säkra och flexibla applikations programmeringsgränssnitt (API:er). Bolaget har ett betydande antal direkta uppkopplingar till mobiloperatörer och tillhandahåller sina företagskunder direktaccess till ett världsomspännande nätverk av mobilnätverk. Detta globala mobilnätverk tillsammans med Bolagets kommunikationsplattform möjliggör kostnadseffektiva, högkvalitativa, säkra och skalbara tjänster och lösningar för molnbaserad företagskommunikation. CLX:s kommunikationstjänster kan minska investeringar, kostnader och hinder i samband med ett företags lansering av en global kommunikationstjänst. CLX:s tjänster och lösningar för molnbaserad företagskommunikation innefattar: Mobila meddelandetjänster, Application-to-Person (A2P), främst i form av SMS, gör det möjligt för företag att enkelt skicka och ta emot skräddar sydda mobilmeddelanden till och från sina kunder, anställda och uppkopplade saker över hela världen. Detta utgör kärnan i CLX:s tjänsteerbjudande. Röstapplikationstjänster som möjliggör för företag att via molnet koppla inkommande och utgående samtal till sina applikationer och system. Mobilkonnektivitetstjänster för sakernas internet, Internet of Things (IoT), som kommer göra det möjligt för uppkopplade saker att enkelt och smidigt koppla upp sig mot Internet oavsett var de befinner sig. CLX:s tjänst mobilkonnektivitet för IoT befinner sig i framskridet skede av utveckling och försökstester med kunder är planerade att påbörjas i slutet av Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT kommer att ske under Global konnektivitet genom samtliga av de tre huvudsakliga kanalerna för mobilkommunikation A2P-meddelandetjänster Röstapplikationer Mobilkonnektivitet för IoT Skicka SMS till och från företagsapplikationer och system T.ex. Svara för att checka in Möjliggör användning av rösttjänster i företags applikationer T.ex. tillfälliga telefonnummer Möjliggör kommunikation till och från företagsapplikationer och system via mobildata T.ex. uppkopplade bilar Källa: CLX, IDC. CLX:s tjänster och lösningar riktar sig främst till företag med omfattande eller växande kommunikationsvolymer, och Bolaget har en bred global kundbas med över 550 kunder inom Företagsdivisionen. CLX:s företagskunder, av vilka många är globala ledande företag, verkar i ett brett spektrum av branscher. Bland kunderna finns globala företag såsom Air Canada och Microsoft liksom snabbväxande teknikföretag såsom Truecaller och Boku. Bolagets affärsmodell möjliggör för företag att enbart betala för faktiskt nyttjande (så kallat pay-as-you-go), istället för traditionella affärs modeller med fasta månadsavgifter. Bolagets intäkter genereras för varje transaktion som hanteras genom dess plattform. Företags kunder betalar för tjänster och lösningar per SMS, per samtals minut och för mobilkonnektivitet för IoT kommer betalning även ske per megabyte data. Affärsmodellen erbjuder CLX:s kunder skalbarhet och minskar samtidigt deras initiala investeringar. Under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015 hanterade Bolagets plattform mer än 3,7 miljarder debiterbara transaktioner från CLX:s företagskunder. Genom sin kommunikationsplattform tillhandahåller CLX:s Operatörsdivision mjukvaru- och tjänstelösningar till mobiloperatörer över hela världen. Dessa lösningar möjliggör för mobiloperatörer att hantera sina bastjänster, exempelvis SMS-trafik och debitering av den trafik som abonnenter genererar i mobilnätverken. Det breda erbjudandet av mjukvaru- och tjänstelösningar kan även kombineras till en komplett kommunikationslösning för röst-, meddelande och mobildatatjänster via en och samma plattform, vilken kan fungera som en komplett operator-in-a-box -tjänst som framförallt erbjuds till virtuella mobiloperatörer (MVNO:er). 38 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

39 Verksamhetsöversikt Fler än 70 kunder (varav cirka 60 mobiloperatörer) har installerat CLX:s mjukvarubaserade kommunikationsplattform i sina verksamheter, inklusive Vodafone, Telefónica, TeliaSonera, SmarTone och 3. För dessa lösningar betalar mobiloperatörer typiskt sett mjukvarulicensavgift samt service- och supportavgifter. Allt oftare erbjuder CLX även sin kommunikationsplattform som en tjänst, Platform-as-a-Service (PaaS), på så sätt att CLX hanterar driften av plattformen och mjukvaran för kundens räkning och genererar därmed en större andel återkommande serviceintäkter. CLX kan dra fördel av sitt tjänsteerbjudande till mobiloperatörer för att erhålla synergieffekter med sitt tjänsteerbjudande till företag: Mjukvaru- och kommunikationsplattformen som levereras till mobiloperatörer används av CLX för att tillhandahålla A2Pmeddelande-, röst- och mobildatatjänster till Bolagets företagskunder. Användning av mjukvaran och kommunikationsplattformen i både Företags- och Operatörsdivisionerna i Bolaget medför skalfördelar vid utveckling, drift och support. Genom den installerade basen av mjukvaru- och tjänstelösningar och kommunikationsplattformar i mobiloperatörernas nätverk runt om i världen har CLX skapat starka relationer och ett mycket gott förtroende bland mobiloperatörer, vilket kan ge fördelar i förhandlingar om avtal för direktaccess för mobilkonnektivitet. Sådana avtal och de därav följande direkta uppkopplingarna till mobil operatörerna är väsentliga för att bygga ett omfattande och högkvalitativt erbjudande av molnbaserade kommunikationstjänster för företag. Koncernen har uppnått ökade intäkter varje år sedan grundandet 2008 och uppnådde intäkter om 844 MSEK under räkenskapsåret som slutade den 30 juni Bolaget har vuxit med lönsamhet sedan grundandet. Även om organisk tillväxt varit den huvudsakliga drivkraften till Bolagets intäktsutveckling har CLX genomfört tre strategiska förvärv under 2009, 2014 och 2015, som har inverkat positivt på Bolagets utveckling och tillväxt. Dessa förvärv har integrerats framgångsrikt i Bolagets verksamhet. Koncernens intäktsutveckling (MSEK) Källa: CLX / månader / månader Intäkter per division 2014/2015 1) Operatörsdivisionen 18% / månader Företagsdivisionen 82% 1) Dessa procenttal har beräknats genom att dividera summan av de interna och externa intäkterna för respektive division med CLX:s totala intäkter för perioden, utan justering för elimineringar. EBITDA per division 2014/2015 1) Operatörsdivisionen 45% Företagsdivisionen 55% 1) Dessa procenttal har beräknats före koncerngemensamma poster och elimineringar. Källa: CLX. CLX har sitt huvudkontor i Stockholm och verkar genom 13 försäljningskontor och 50 försäljningsrepresentanter i 16 länder runt om i världen Göteborg Stockholm San Francisco Dallas Morrisville Montreal London Paris Kiev Istanbul Bagdad Miami Dubai Guatemala City Bogotá Quito Bangalore Singapore Lima Sydney Försäljningskontor Lokal representation INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 39

40 Verksamhetsöversikt Styrkor och konkurrensfördelar CLX är välpositionerat för att dra nytta av den starka tillväxten inom marknaden för molnbaserad företagskommunikation CLX har nytta av sin starka konkurrensmässiga ställning på marknaden för molnbaserad företagskommunikation genom sina direkta uppkopplingar till mobiloperatörer runt om i världen, och global direktaccess till mobilabonnenter och uppkopplade saker som detta medför. Därutöver stärks CLX:s konkurrensmässiga ställning av dess robusta kommunikations plattform samt förmågan att tillhandahålla lokal expertis till företag genom sin globala närvaro. Sammantaget innebär det att CLX är väl positionerat för att dra nytta av den starka tillväxten i marknaden för molnbaserad företagskommunikation. Tillväxten i marknaden drivs främst av företags ökande behov av att kommunicera med människor och uppkopplade saker globalt och av ett skifte i företagskommunikation från mer traditionella kommunikationslösningar till Internetbaserade kommunikationsplattformar i molnet som nås via lättintegrerade API:er. Som exempel kan nämnas att enligt IDC förväntas den genomsnittliga årliga tillväxttakten för de globala segmenten av marknaden för A2P-meddelanden- och röstapplikationer för molnbaserad företagskommunikation uppgå till 14 respektive 150 procent för perioden 2014 till CLX bedömer att marknadssegmentet för mobilkonnektivitet för IoT kommer att växa snabbt i takt med att teknologin och marknaden fortsätter att utvecklas. CLX ger företag möjlighet att kommunicera med, och skicka affärskritisk kommunikation till, kunder, anställda och uppkopplade saker globalt. CLX:s värdeerbjudande till företag inkluderar en global och skalbar heltäckande kommunikationslösning, så kallad one-stop-shop -lösning. Detta innebär att företag kan ha ett enda avtal för global täckning med direktaccess till mobilabonnenter och uppkopplade saker, en faktureringsrelation för flera tjänster, och via lättanvända API:er få möjligheten att bygga prototyper med korta ledtider för produktlansering. CLX:s tjänster är skalbara och betalning erläggs utifrån faktiskt nyttjande (pay-as-you-go). CLX:s Företagsdivisions värdeerbjudande till mobiloperatörer innefattar främst nya intäktsmöjligheter genom utökade trafikvolymer från CLX:s molnbaserade företagskommunikation. Därutöver till handa hålls information och analys av nätverkstrafik, internationell marknadskunskap samt förbättrad rapporterings- och faktureringsmöjlighet genom bättre överblick och kontroll av deras mobilnätverk. Global konnektivitet genom direkta uppkopplingar till ett brett internationellt nätverk av mobiloperatörer CLX har ett betydande antal direkta uppkopplingar till ledande mobiloperatörer, såsom: Nord- och Sydamerika Europa Mellanöstern, Indien och Afrika Asien och Stilla havsregionen Strategiskt attraktiv position i värdekedjan CLX levererar ett attraktivt värdeerbjudande till företag och mobiloperatörer globalt genom sin strategiska position i värdekedjan. Bolaget verkar inom en värdefull del av marknaden för molnbaserad företagskommunikation, där man sammankopplar företag och mobiloperatörer och tillhandahåller företag kostnadseffektiv och säker global direktaccess till mobilabonnenter och uppkopplade saker 1) samt möjliggör utökade intäkter och nätverksanvändning för mobiloperatörer. Sammankopplar företag inom ett brett spektrum av branscher......med ledande mobiloperatörer världen över. Bank Transport Internet Fordon Sjukvård Logistik E-handel Resor verizon Media 1) Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT kommer att ske under INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

41 Verksamhetsöversikt Genom dessa direkta uppkopplingar kan CLX tillhandahålla sina kunder direktaccess till ett globalt nätverk av mobilnätverk. Genom sitt breda globala nätverk av mobiloperatörer anser Bolaget att det är en attraktiv partner att tillhandahålla mobilkonnektivitet, vilket möjliggör för företag att kostnadseffektivt kommunicera globalt med personer och uppkopplade saker via de tre huvudsakliga kanalerna för mobilkommunikation; meddelanden, röst och mobildata. CLX:s betydande antal direkta uppkopplingar till ett brett nätverk av mobiloperatörer gör det möjligt för Bolaget att leverera sina kommunikationstjänster till konkurrenskraftiga priser och bidrar till att säkerställa tillhandahållandet av högkvalitativa tjänster för sina företagskunder. Därutöver innebär Bolagets direkta uppkopplingar en konkurrensfördel, eftersom avtal om direkta uppkopplingar till mobiloperatörer kan vara svåra att erhålla på vissa marknader. Som exempel kan nämnas att de större mobiloperatörerna i USA ofta har begränsat direkt uppkoppling till sina nätverk till ett fåtal betrodda partners och tecknar typiskt sett inte några nya avtal om direkta uppkopplingar. Bolaget anser att dess många befintliga uppkopplingar till mobiloperatörer spelar en viktig roll också för framgången för dess globala erbjudande av mobilkonnektivitet för IoT 1), eftersom dess förmåga att tillhandahålla utbredd mobilkonnektivitet för uppkopplade saker är beroende av antalet nätverk som CLX kan ansluta till. Robust kommunikationsplattform och betydande kompetens inom telekommunikation CLX använder sin robusta kommunikationsplattform för att tillhandahålla sina tjänster och lösningar till fler än 550 företagskunder globalt och över 70 kunder (varav cirka 60 mobiloperatörer) har installerat mjukvaran i sina verksamheter. CLX:s plattform innehåller omfattande funktionalitet och är utvecklad med en hög grad av modularitet och skalbarhet vilket ger stor flexibilitet i användningen och möjliggör för företag att kommunicera effektivt och för mobiloperatörer att öka kostnads- och kapitaleffektiviteten i sina nätverk. Plattformens modularitet möjliggör att ny funktionalitet med lätthet kan adderas till redan befintliga installationer, vilket innebär att CLX:s plattform kan möta framtida behov utan att hämma den prestanda eller den tillgänglighet som CLX:s kunder kräver. Se vidare under rubriken Kommunikationsplattformen. Med en installerad bas av mjukvaruplattformar i mobiloperatörers nätverk runt om i världen har CLX etablerat unika relationer med och starkt förtroende hos mobiloperatörer, vilket underlättar i förhandlingar om avtal för direkt uppkoppling med nya mobiloperatörer. Sådana avtal är väsentliga för att bygga ett omfattande och högkvalitativt tjänsteerbjudande inom Bolagets Företagsdivision. CLX och dess anställda har betydande kompetens och erfarenhet av att arbeta med telekommunikation och IP-kommunikation. Denna expertis är en förutsättning för att kunna utveckla molnbaserade kommunikationstjänster för företag där grunden är telekommunikationsprotokollen i mobilnäten. CLX:s ledande befattningshavare, som innefattar några av de ursprungliga grundarna, har bred bakgrund från olika marknader och betydande erfarenhet inom telekommunikation och IT från tidigare anställningar, hos Ericsson, TeliaSonera och Mblox. De ledande befattningshavarna har beprövad erfarenhet av att leda tillväxtbolag som växer genom såväl organisk tillväxt i intäkter som tillväxt genom förvärv. Bred global kundbas inom ett brett spektrum av branscher CLX har en bred global företagskundbas med fler än 550 företagskunder inom en rad branscher, såsom bank, teknologi och transport. CLX:s företagskunder innefattar internationella och väletablerade marknadsledande företag, såsom Air Canada och Microsoft, men också snabbväxande teknikföretag såsom Truecaller och Boku. CLX:s mobiloperatörskunder innefattar ett betydande antal globala och lokala mobiloperatörer runt om i världen, såsom Vodafone, Telefónica, America Móvil, Millicom och Tele2. Den breda globala företagskundbasen bidrar till att minska Bolagets finansiella risk och beroende av enskilda kunder eller branscher. Under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015 stod CLX:s största företagskund för cirka 9,6 procent av CLX:s intäkter, medan dess tio största företagskunder stod för cirka 46 procent av CLX:s intäkter. CLX har också en beprövad förmåga av merförsäljning av tjänster och lösningar till befintliga kunder, allteftersom nya tjänster och funktioner lanseras och allteftersom Bolagets företagskunder expanderar sin verksamhet och börjar använda molnbaserad kommunikation för nya tjänster. Kundernas ökade integration med fler tjänster ökar kund integrationen och kundernas engagemang i Bolaget och på lång sikt kundlojaliteten. Mycket attraktiv och skalbar affärsmodell med stark finansiell historik Sedan Koncernens grundande 2008 har CLX uppnått hög intäktstillväxt med hög lönsamhet och starkt kassaflöde. Bolaget uppnådde en genomsnittlig årlig intäktsökning om 42 procent mellan tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2013 och tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015, främst drivet av en stark tillväxt på marknaden för molnbaserad företagskommunikation. Historiskt har organisk tillväxt åstadkommits genom trafik från nya kunder samt genom att befintliga kunder har ökat sina trafikvolymer. Dessutom ökar användandet av molnbaserad kommunikation generellt när kunderna också anammar nya tjänster i CLX:s expanderande tjänsteerbjudande. CLX har en attraktiv affärsmodell med låg kapitalbindning och finansiell risk. Bolagets tjänster påvisar kundlojalitet, vilket demonstreras av en hög grad av återkommande intäkter från dess breda kundbas. Affärsmodellen är utformad för att dra nytta av synergier mellan CLX:s två divisioner där Bolagets kommunikationsplattform används för både företags- och mobiloperatörskunderna. CLX:s skalbara plattform kräver i allmänhet endast mycket begränsade investeringar och rörelsekapital då Bolaget lägger till nya kunder eller tjänster eller då trafikvolymerna ökar. Denna skalbarhet möjliggör för CLX att öka intäkterna och samtidigt bibehålla ett starkt kassaflöde. Tydlig strategi för att uppnå fortsatt tillväxt CLX har identifierat ett flertal strategiska möjligheter för vidare tillväxt enligt vad som anges nedan: Stärka ställningen på marknadssegmentet för A2P-meddelanden CLX har en ledande ställning på marknaden för molnbaserad företagskommunikation, med en särskilt stark ställning inom marknadssegmentet för A2P-meddelanden. I en oberoende undersökning som Roaming Consulting Company publicerade under juni 2015, som omfattade 179 tillfrågade mobiloperatörer runt om i världen, rankades CLX, totalt sett, som den globala marknadsledaren på marknaden för A2P-meddelanden. 2) Allteftersom den totala marknaden för molnbaserad företagskommunikation och marknadssegmentet för A2P-meddelanden fortsätter växa avser Bolaget att fortsätta växa inom dessa marknader och siktar på att behålla sin 1) Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT kommer att ske under ) ROCCO A2P SMS Messaging Vendor Performance Report INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 41

42 Verksamhetsöversikt ställning som en ledande leverantör av molnbaserade tjänster och lösningar för kommunikation. Bolaget avser att dra nytta av sin teknologi och sina relationer med företagskunder och mobiloperatörer för att öka sin marknadsandel inom det växande marknadssegmentet för A2P-meddelanden. För att locka till sig och säkra nya kunder kommer CLX fortsätta att utveckla sitt nätverk av försäljningskontor i syfte att öka företags medvetenhet om CLX och ytterligare stärka ställningen på vissa viktigare företagsmarknader, däribland Nordamerika. Därutöver har CLX för avsikt att fördjupa engagemanget med befintliga kunder för att öka befintliga kunders trafikvolymer samt deras användning av molnbaserade kommunikationslösningar. Fortsatt utveckling av serviceerbjudandet CLX har kontinuerligt investerat i utveckling och uppgradering av sina tjänster och lösningar för kommunikation. Dessa investeringar har möjliggjort för CLX att utöka sitt erbjudande till att omfatta de tre huvudsakliga mobilkommunikationskanalerna, nämligen meddelanden, röst och mobildata. 1) Med sin ställning som en ledande leverantör av tjänster för molnbaserad kommunikation, sin breda kundbas och direkta uppkopplingar till mobiloperatörer, har CLX ett starkt utgångs läge för lansering och merförsäljning av nya tjänster för företagskommunikation i syfte att öka tillväxten i intäkter och användandet av dess tjänster och lösningar. Tillvarata tillväxtmöjligheter på den snabbt växande marknaden för mobilkonnektivitet för IoT Marknaden för att möjliggöra mobilkonnektivitet för IoT är i en tidig utvecklingsfas, men förväntas enligt GSMA 2) bli ett stort och snabbt växande segment inom den bredare marknaden för molnbaserad företagskommunikation. Bolaget drar nytta av sin kommunikationsplattform, sitt breda globala nätverk av mobiloperatörer och sin breda företagskundsbas för att dra fördel av denna tillväxtmöjlighet. Tillväxten inom marknadssegmentet för mobilkonnektivitet för IoT är en möjlighet som nyligen har blivit möjlig att adressera, då det inte tidigare funnits allmänna och globala standarder för så kallad over-the-air provisioning (en teknik för att fjärrstyrt konfigurera enheter) och hantering av konnektivitet för uppkopplade saker. En sådan global standard släpptes av GSMA i slutet av 2013, och ledande SIM-korttillverkare erbjuder numera marknaden så kallade e-sim. CLX koncentrerar sin forskning och utveckling till integrationen av sin kommunikationsplattform med bland annat e-simlösningar för att möjliggöra en heltäckande IoT-tjänst genom ett och samma API för att svara upp mot nuvarande, men även framtida nya användningsområden som kan uppstå genom utvecklingen och tillväxten av IoT. Efter denna integration avser CLX att lansera sina mobilkonnektivitetstjänster för IoT under 2016, vilka kommer erbjuda företag flexibilitet att låta sina produkter byta mellan olika mobiloperatörer under en produkts livscykel. CLX:s IoT-lösning är utvecklad för att tillhandahålla nätverksuppkoppling som alltid är lokal för bästa täckning och lägsta kostnad för konnektivitet. Tjänsten kommer tillhandahålla over-the-air provisioning för att minska komplexiteten i distributionskedjan och minska kostnaderna för företags globala produktlanseringar. Exempelvis kommer företag inte längre vara tvungna att montera landspecifika SIM-kort i sina produkter före levererans, eftersom e-sim-kortet kommer kunna uppdateras för konnektivitet oavsett vilket land produkten har levererats till. Lösningarna är främst avsedda att användas i uppkopplade saker 1) Bolaget bedömer att kommersiell lansering av tjänsten mobilkonnektivitet för IoT kommer att ske under ) som förflyttar sig över gränser eller produkter med långa livscykler, såsom uppkopplade bilar, eftersom lösningen kan hjälpa till att eliminera dyra roamingavgifter eller byte av sakens SIM-kort till ett SIM-kort från en lokal mobiloperatörs nätverk. Därutöver tar dessa lösningar sikte på företag vars uppkopplade saker endast skickar begränsade mängder information och för vilka företagen föredrar att betala mobiloperatörerna för användning av nätverken istället för att betala fasta månatliga avgifter. Genom sina starka relationer och sitt breda globala nätverk av mobiloperatörer bedömer Bolaget att det kommer bli en attraktiv partner för IoT-företag. Expansion på nya geografiska marknader CLX har för avsikt att fortsätta stärka sin närvaro på nya marknader och möta behovet för molnbaserade kommunikationstjänster inom nya branscher. Som exempel kan nämnas att CLX på den nordamerikanska marknaden avser att dra nytta av den meddelandeverksamhet som CLX förvärvade av Voltari Operating Corporation, Voltari Canada Inc. och Voltari Corporation (tillsammans Voltari ) under 2014 för att ytterligare utvidga sina direkta uppkopplingar till ledande mobiloperatörer i USA och Kanada. Genom den ökade lokala närvaron i USA och Kanada förstärks tjänsteerbjudandet till kundbasen i Nordamerika. Förvärvet av Voltaris meddelandeverksamhet försåg CLX med direkta uppkopplingar till ett flertal ledande mobiloperatörer i USA och Kanada, däribland AT&T och Verizon. Expansionen på den nordamerikanska marknaden är ett prioriterat område för CLX och ledningen bedömer att möjligheten att expandera de befintliga kundrelationerna från internationell till nationell trafik är goda. Under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015, slutfördes även integrationen av CLX:s mjukvara och tjänster med ett flertal nya franska mobiloperatörer, vilket ledningen bedömer kommer ha en positiv inverkan på verksamheten framöver. Utveckla och dra nytta av sina indirekta försäljningskanaler CLX har partneravtal med större mobiloperatörer, vilka använder CLX:s A2P-meddelandetjänster under eget varumärke (så kallad white-label solution). Dessa partners är oftast ledande globala mobiloperatörer som marknadsför och säljer CLX:s kommunikationstjänster och lösningar genom ett partnerskap. CLX avser att använda dessa partners för att dra nytta av deras befintliga affärsrelationer med stora företag och branschkunskap för att nå ut till en bredare grupp företag och för att bredda Bolagets geografiska räckvidd. Dessa partners ger CLX möjlighet till tillväxt inom Företagsdivisionen och att kostnadseffektivt rikta sig mot ledande företag med långa säljcykler. CLX avser också använda partners för att underlätta och anpassa sina globala mobilkonnektivtetstjänster för IoT. 3) Expandera Platform-as-a-Service erbjudandet CLX:s Operatörsdivision har levererat sin meddelandetjänst som en så kallad managed service eller Platform-as-a-Service (PaaS), till mobiloperatörer sedan Bolaget fokuserar nu på att utveckla och expandera PaaS-tjänsten genom vilken CLX:s kommunikationsplattform erbjuds till mobiloperatörer, MVNO:er och företag via Internet där CLX agerar tjänsteleverantör som över vakar, administrerar och sköter driften av plattformen och infrastrukturen på mobiloperatörernas, MVNO:ernas och företagens uppdrag. CLX:s PaaS-erbjudande har mött stort intresse från mobiloperatörer och MVNO:er som vill adressera specifika möjligheter på marknaden, i synnerhet inom marknadssegmentet för 3) Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT kommer att ske under INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

43 Verksamhetsöversikt mobilkonnektivitet för IoT. Andra fördelar för kunderna innefattar betalning för nyttjande (pay-as-you-go), skalbarhet och korta ledtider för produktlansering. CLX:s första längre kontrakt för PaaS undertecknades i juni 2015 med en europeisk MVNO. Därtill har Bolaget beslutat att investera i ett nytt så kallat network operations center i Polen, vilket kommer vara till nytta för Bolagets PaaS-erbjudande samt förbereda Bolaget för dess planerade IoT-erbjudande. Bolaget bedömer att tjänsten PaaS utgör nästa tillväxtområde inom dess Operatörs division och att företagskunder och utvecklingen av marknadssegmentet för mobilkonnektivitet för IoT utgör nya marknadsmöjlig heter för PaaS. Strategiska förvärv Baserat på Bolagets erfarenhet av att göra strategiska förvärv och framgångsrikt integrera dessa så avser Bolaget att även i framtiden noggrant utvärdera potentiella strategiska förvärv för att stärka sitt produkterbjudande, sin kundbas och sin geografiska räckvidd. Den globala marknaden för molnbaserad företagskommunikation är för närvarande fragmenterad och Bolaget anser att det finns ett stort antal förvärvsobjekt med attraktiv kundbas, relationer med mobiloperatörer, geografisk närvaro och teknologi. CLX har goda utsikter att förvärva ett eller flera av dessa objekt och Bolaget har visat sin förmåga att integrera förvärv, inte minst via sina tre tidigare framgångsrika förvärv av Symsoft under 2009 (Sverige), Voltaris meddelandeverksamhet under 2014 (Nordamerika) och Caleo Technologies AB ( Caleo Technologies ) under 2015 (Sverige). CLX:s historia Koncernen grundades 2008 av sex entreprenörer med stor erfarenhet av telekommunikation och Internettjänster. Visionen var att underlätta för företag att kommunicera effektivt med sina kunder och anställda via mobilmeddelandetjänster. Namnet CLX kommer från de romerska siffrorna för 160, vilket är det högsta antalet tillåtna tecken i ett SMS. Sedan 2008 har CLX metodiskt fokuserat på att etablera strategiska och direkta uppkopplingar till mobiloperatörer runt om i världen för att uppnå global räckvidd, kvalitet och säkerhet i sina tjänster och lösningar för molnbaserad kommunikation. CLX:s bakgrund och framväxt kan allmänt delas upp i två faser: utvecklings- och industrialiseringsfasen, vilken innefattar förvärvet av Symsoft och internationell expansion, samt tillväxtfasen, vilken innefattar utökning av tjänsteerbjudandet och ytterligare strategiska förvärv. CLX grundades av sex entreprenörer med erfarenhet av telekom- och internettjänster Neqst förvärvade en minoritetspost i CLX >500 kunder Förvärv av Voltaris meddelandeverksamhet Introducerade röstapplikationer Förvärv av Symsoft Första internationella kontoren >100 kunder 10:e internationella kontoret Förvärv av Caleo Technologies 13:e internationella kontoret Introducerade mobildata / IoT 1) >550 företagskunder 1) Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT kommer att ske under Förvärv av Symsoft och internationell expansion ( ) För att stärka sin tekniska infrastruktur och relationerna med mobiloperatörer, förvärvade CLX en majoritetspost i Symsoft under Symsoft tillhandahöll mjukvara och tjänster till mobiloperatörer och hade en kommunikationsplattform genom vilken CLX kunde leverera sina A2P-meddelandetjänster. Symsoft integrerades med framgång i CLX. CLX påbörjade sin internationella expansion under 2009, genom att öppna sitt första internationella kontor i Storbritannien. Under 2010 förvärvade det svenska investmentbolaget Neqst, med fokus på investeringar i teknikföretag och företag vars affärsidé förlitar sig på teknologi, en minoritetspost i CLX. Neqst är idag en av Bolagets största aktieägare. Under perioden från 2008 till 2014 fokuserade CLX på att förbättra sina tjänster och sin position på marknaden för molnbaserad företagskommunikation och på marknaderna för mjukvara och tjänster för mobiloperatörer. Genom dessa insatser växte Bolagets företagskundbas betydligt. Som exempel kan nämnas att företagskundbasen växte från endast ett fåtal kunder under 2008 till fler än 100 kunder år 2009 och fler än 500 kunder år Utökat tjänsteerbjudande och ytterligare strategiska förvärv ( ) Alltsedan 2014 har CLX arbetat för att dra nytta av sin tekniska infrastruktur och sina relationer med företag och mobiloperatörer i syfte att utveckla och bredda tjänsteerbjudandet. Som exempel kan nämnas att CLX har använt befintliga funktioner och möjligheter i mjukvaruplattformen som tillhandhålls mobiloperatörer via Operatörsdivisionen för att utöka Företagsdivisionens tjänsteportfölj. Under 2014 introducerade CLX:s Företagsdivision röstapplikationstjänster som ett komplement till A2P-meddelandetjänster. CLX befinner sig också i framskridet skede i utvecklingen av mobilkonnektivitetstjänster för IoT, som kommer möjliggöra för uppkopplade saker att ansluta mot Internet via de olika mobiloperatörer som CLX har avtal med. Försökstester med kunder är planerade att påbörjas i slutet av 2015 och kommersiell lansering väntas ske under För att stärka sin internationella närvaro och för att ytterligare bredda sin tjänste- och lösningsportfölj har CLX genomfört två strategiska förvärv under 2014 och Under 2014 förvärvade CLX Voltaris meddelandeverksamhet i Nordamerika, genom vilket Bolaget erhöll strategiskt viktiga direkta uppkopplingar till ledande mobiloperatörer i USA och Kanada, däribland AT&T och Verizon, vilket förbättrade CLX:s marknadsposition i både USA och INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 43

44 Verksamhetsöversikt Kanada. Under 2015 utökade Bolaget sin tjänste- och lösningsportfölj för mobiloperatörer genom att förvärva en majoritetspost i Caleo Technologies, som är specialiserat på betalnings-, kundtjänstoch faktureringslösningar för mobiloperatörer och MVNO:er. Koncernen har genomgått en snabb tillväxt alltsedan grundandet år 2008 och har uppnått en ledande position som tjänsteleverantör på marknaden för molnbaserad företagskommunikation. Bolagets organisation och robusta tekniska infrastruktur ger en solid grund för fortsatt tillväxt av kärnerbjudandet och CLX strävar efter att fortsätta att dra nytta av tillväxtmöjligheter på marknaden. Affärsmodell och finansiella mål Affärsmodell CLX bedriver sin verksamhet genom två kompletterande divisioner: Företagsdivisionen och Operatörsdivisionen. CLX:s Företagsdivision erbjuder företag molnbaserade tjänster och lösningar för kommunikation, däribland A2P-meddelanden, röstapplikationstjänster och mobilkonnektivitetstjänster för IoT, som möjliggör för företag att kommunicera med kunder, anställda och uppkopplade saker runt om i världen. Mobilkonnektivitetstjänster för IoT är ett nytt tjänsteerbjudande som befinner sig i framskridet skede av utvecklingen och försökstester med kunder är planerade att på börjas i slutet av Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT kommer att ske under Företagen använder Internetbaserade API:er för att ansluta sina system till CLX:s egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform och kan på så sätt få tillgång till dessa tjänster och lösningar. Företagen betalar typiskt sett för dessa tjänster och lösningar efter nyttjande (per SMS eller per samtalsminut, och efter CLX:s lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT även per megabyte data), och därigenom genererar CLX intäkter vid varje transaktion som hanteras genom plattformen. CLX:s Operatörsdivision erbjuder mobiloperatörer sin egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform som en mjukvaru- och tjänstelösning, vilken kan installeras i mobiloperatörernas system. CLX genererar intäkter genom en mjukvarulicens och genom en supportmodell, enligt vilken CLX erhåller licensavgifter för plattformslicensen men även service- och supportavgifter under tiden kundförhållandet består. I ökande omfattning erbjuder CLX även plattformen som en tjänst, för vilken CLX utgör tjänsteleverantör som sköter och underhåller driften av plattformen internt för mobiloperatörers och MVNO:ers räkning. CLX erhåller ersättning för varje enskilt internt driftat projekt med en betalning för installation och konfigurering av plattformen, men även regelbundna månatliga avgifter för service, innefattande hanteringen, underhåll och drift av plattformen för kundens räkning. Finansiella mål CLX:s styrelse har antagit följande finansiella mål. Tillväxt: CLX:s målsättning är att nå en organisk intäkts tillväxt om minst 20 procent per år på medellång till lång sikt. Lönsamhet: CLX:s målsättning är en EBIT-marginal på omkring 10 procent. Kapitalstruktur: CLX:s kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet och möjliggöra förvärv. CLX:s mål är en högsta nettoskuldsättning om 2 x EBITDA för de senaste föregående 12 månaderna. CLX har baserat sina finansiella mål på följande antaganden: Bolagets förmåga att uppnå en intäktstillväxt inom Operatörsdivisionen som överskrider historiska nivåer; Bolagets förmåga att fortsätta öka intäktstillväxten i dess Företags division och att intäktstillväxten i Företagsdivisionen väger upp den långsammare intäktstillväxten i Operatörsdivisionen; Bolagets förmåga att fortsätta utveckla och förbättra sin kommunikationsplattform samt utöka sitt kunderbjudande, exempelvis avseende Bolagets planerade tjänsteerbjudande för mobilkonnektivitet för IoT; Bolagets förmåga att fortsätta hantera dess kostnader och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, kostnad för sålda varor och tjänster), samt dess förmåga att bibehålla nuvarande marginaler, även under faser av tillväxt, expansion och utveckling; Bolagets tillväxttakt inte är väsentligt högre än dess finansiella mål. Om tillväxttakten blir väsentligt högre än de finansiella målen blir lönsamhetsmålen svårare att uppnå; Att lönsamheten i Företagsdivisionen understiger, och lönsamheten i Operatörsdivisionen överstiger, Bolagets genomsnittliga lönsamhetsnivåer; Framgångsrika och fullständiga integrationer av eventuella förvärv i enlighet med beräknad tidplan; Bolagets förmåga att öka marknadsandelarna på marknaden för molnbaserad företagskommunikation och på marknaden för mjukvara och tjänster för mobiloperatörer; Fortsatt tillväxt på marknaden för molnbaserad företagskommunikation och på marknaden för mjukvara och tjänster för mobiloperatörer i linje med nuvarande förväntningar, och att efterfrågan av molnbaserad företagskommunikation samt mjukvara och tjänster för mobil operatörer fortsätter öka i enlighet med nuvarande förväntningar; och Bolagets förmåga att erhålla och bibehålla eventuella nödvändiga tillstånd, licenser eller godkännanden för att bedriva verksamhet i de jurisdiktioner där Bolaget är verksamt. Vid framtagandet av de finansiella målen har CLX antagit att inga väsentliga förändringar ska inträffa som skulle ha väsentligt negativ påverkan på Bolaget, inklusive, men inte begränsat till följande områden: Konkurrenssituationen på de marknader Bolaget är verksamt, vilket inkluderar prispress, tekniska förändringar och teknisk utveckling, generellt inom industrin för telekommunikation eller orsakat av konkurrenter; Bolagets kunders strategier för att köpa in tjänster och lösningar, inklusive deras användning av tredjeparts leverantörer såsom CLX, och utökandet av kundavtal och licenser avseende tjänster och lösningar tillhandahållna av Bolaget; Den regulatoriska miljö, bestämmelser och regleringar tillämpliga på Bolaget, på de marknader Bolaget är verksamt, på Bolagets kunder eller generellt inom industrin för telekommunikation; och Befintliga politiska, skattemässiga, marknadsrelaterade eller ekonomiska förhållanden, och de administrativa, regulatoriska eller skatterelaterade utfall som påverkar Bolaget. De finansiella målen beskrivna ovan utgör framåtriktade ut talanden. Dessa framåtriktade uttalanden utgör inga garantier för framtida finansiella eller operationella prestationer och Bolagets faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de angivna eller implicerade framåtriktade uttalanden som ett resultat av flera faktorer, inklusive men inte begränsat till de som är beskrivna under rubriken Framåtriktade uttalanden i avsnittet Viktig information till investerare och avsnittet Riskfaktorer. Investerare ska inte fästa överdriven tillit till något av uttalandena ovan. Kommunikationsplattformen CLX har en egenutvecklad mjukvarubaserad kommunikationsplattform som kan hantera meddelande-, röst- och mobildatatrafik, vilket innebär att den är mycket tillförlitlig och har väl beprövad kapacitet i miljöer som kräver 99,999 procents tillgänglighet. CLX hanterar all trafik som dess företagskunder inom Företagsdivisionen 44 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

45 Verksamhetsöversikt genererar via sin kommunikationsplattform. Samma robusta plattform säljs och används också i mobiloperatörers verksamheter och genererar därigenom intäkter till CLX:s Operatörsdivision. Detta innebär att CLX använder samma infrastruktur och teknologi, dvs. sin kommunikationsplattform, inom både Företags- och Operatörsdivisionen, och kan därmed uppnå betydande och fördelaktiga synergier, såsom delade utvecklingskostnader inom forskning och utveckling, support och drift, men också mycket goda relationer och starkt förtroende i mobiloperatörsbranschen. Företagsdivisionen Operatörsdivisionen Plattformen används för att möjliggöra företagserbjudandet Hanterar > 3,7 miljarder debiterbara transaktioner/år Plattformen säljs som mjukvara eller as-a-service Används i > 70 kunders verksamheter Röst Meddelande Mobildata CLX:s kommunikationsplattform Plattformen är modulär och skalbar, vilket skapar flexibilitet i användningen, samtidigt som den erbjuder omfattande funktionalitet. Plattformen hanterade under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015 fler än 3,7 miljarder debiterbara transaktioner från CLX:s företagskunder och används i fler än 70 kunders (varav cirka 60 mobiloperatörer) verksamheter. Divisioner CLX verkar genom två kompletterande divisioner; Företagsdivisionen och Operatörsdivisionen. Under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015 stod CLX:s Företagsdivision för 82 procent och Operatörsdivisionen för 18 procent av Bolagets intäkter. 1) 1) Dessa procenttal har beräknats genom att dividera summan av de interna och externa intäkterna för respektive division med CLX:s totala intäkter för perioden, utan justering för elimineringar. Företagsdivisionen Genom CLX:s mjukvarubaserade kommunikationsplattform kan CLX:s kunder snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera med, och skicka affärskritisk information till, sina kunders och anställdas mobiltelefoner samt uppkopplade saker via A2P-meddelanden, röstapplikationer och mobilkonnektivitet för IoT. CLX:s mobilkonnektivitetstjänster för IoT är ett nytt tjänsteerbjudande som befinner sig i framskridet skede av utveckling och försökstester med kunder är planerade att påbörjas i slutet av Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetsjänster för IoT kommer att ske under Företag Bank Internet Sjukvård Media Transport Logistik E-handel Resor Internet Kund API:er Klientportal Röst Meddelande Mobildata CLX:s kommunikationsplattform Affärssupportsystem (BSS) Telekom Mobiloperatörers telekomprotokoll Extranät Mobiloperatörer INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 45

46 Verksamhetsöversikt Genom att ansluta sina applikationer och system till CLX:s kommunikationsplattform kan företag kommunicera genom meddelanden, röst och mobildata. Applikationerna och systemen ansluts genom att använda enkla och väldokumenterade API:er. Genom användningen av API:er kräver plattformen inte att företagskunderna har telekommunikationsexpertis och inte heller att de installerar mjuk- eller hårdvara i sina system. När de är anslutna kan företagen kommunicera med sina kunder, anställda och uppkopplade saker globalt. Kommunikationsplattformen innehåller också en klientportal som förser företagskunder med rapporter och information om trafik skickad genom plattformen. Dessutom möjliggör affärsstödssystemet hantering av trafiken som skickas genom plattformen. Exempelvis övervakar affärsstödssystemet trafik på kund-, mobiloperatörs- och destinationsbasis, hanterar inventering, routinguppdateringar och nya routingmönster. För att förse företag med direktaccess till mobilabonnenter har CLX anslutit sin plattform till mobiloperatörer världen över genom signalprotokoll för telekommunikation och mobiloperatörers egenutvecklade gränssnitt. Typiskt sett betalar företag för varje transaktion hanterad i CLX:s kommunikationsplattform i enlighet med en standardprislista baserad på marknadspriset för all trafik, där CLX gör ett påslag för kostnaden för konnektiviteten. Kostnaden varierar beroende på vilket land trafiken dirigeras till, det lokala nät verket genom vilket trafiken dirigeras, CLX:s relation med mobiloperatören och CLX:s trafikvolym som går genom det nätverket. Pris nivåerna är generellt sett lägre i USA än i Europa eftersom mobiloperatörerna i USA debiterar mindre för konnektivitet. Mobil operatörer i Europa tar ut ett högre pris för konnektivitet. 1 </> CLX:s globala nätverk av operatörer API 3 4 1) En företagsapplikation sänder ett meddelande genom sitt interna affärssystem, exempelvis ett ERP- eller CRM-system, som ska skickas till en specifik kund eller en grupp kunder, anställda eller uppkopplade saker. 2) Företagets system kommunicerar över Internet via CLX:s moln- API och tillhandahåller destination (telefonnummer) och meddelandets innehåll. 3) CLX använder sin robusta kommunikationsplattform, vilken hanterar den mottagna informationen enligt följande: Bekräftar mottagande av meddelandet, verifierar telefonnummer och meddelandetyp (text/binär). Söker rätt på telefonnumret via lokal nummerdatabas eller genom realtidssökning hos mobiloperatör för att verifiera detaljer om destination, mottagande m.m., exempelvis information om porterade nummer, roaming osv. Väljer lämplig routingrutt och mobiloperatör. Routingbeslutet fattas automatiskt, baserat på urvalskriterier, innefattande mottagande nätverk, meddelandetyp, lokalt regelverk, klientinställningar och mobiloperatörens räckvidd, prestanda och kostnad. Vidarebefordrar meddelandet till utvald mobiloperatör. CLX kopplar upp mot mobiloperatörers nätverk på olika sätt, innefattande via standard-api:er och protokoll, signalprotokoll för telekommunikation och mobiloperatörers egenutvecklade gränssnitt. Plattformen inväntar därefter mottagningskvitto från mobiloperatören och mottagaren innan sessionen avslutas. Faktura- och rapportinformationen uppdateras. 4) Meddelandet vidarebefordras till den utvalda mobiloperatören. 5) Den utvalda mobiloperatören vidarebefordrar meddelandet till slutdestinationen (mobiltelefon eller uppkopplad sak). 6) Mottagningsbekräftelse och utförliga rapporter tillhandahålls. 46 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL)

47 Verksamhetsöversikt Viktigaste tjänsteerbjudandet CLX:s Företagsdivisions erbjudande innefattar A2P-meddelandetjänster, röstapplikationstjänster och mobilkonnektivitetstjänster för IoT, som är ett nytt tjänsteerbjudande som befinner sig i framskridet skede av utveckling 1), vilka alla levereras via Bolagets kommunikationsplattform. A2P-meddelanden A2P-meddelanden är basen i CLX:s tjänsteerbjudande och gör det möjligt för företag att skicka skräddarsydda och automatiserade meddelanden till mobilabonnenter och uppkopplade saker 1) runt om i världen (Utgående SMS). CLX levererar också en interaktiv tjänst med virtuella telefonnummer i över 40 länder som låter företag ta emot SMS och samtal på samma nummer (Inkommande SMS). Genom att kombinera CLX:s Inkommande och Utgående SMS-tjänster kan företag skapa en interaktiv tvåvägsmeddelandetjänst. CLX kan också erbjuda sina företagskunder en informationstjänst om mobiltelefonnummer, såsom kontroll av nummerportabilitet (dvs. till vilken mobiloperatör ett nummer är kopplat) och realtidssökning (dvs. mot vilken mobiloperatörs nätverk ett SIMkort för tillfället är uppkopplat och i vilket land abonnenten för närvarande befinner sig). Denna information kan användas för att förebygga bedrägerier och för att stärka användarautentisering och säkerhet. Röstapplikationstjänster CLX:s röstapplikationstjänster innefattar Utgående Samtal och Inkommande Samtal, genom vilka företags olika system, exempelvis affärs-och driftssystem, kan koppla telefonsamtal till fasta telefonnummer och mobilnummer globalt. CLX tillhandahåller också företag en uppsättning av samtals- och SMS-förberedda nummer vilka kan ta emot både samtal och SMS på samma nummer. Denna typ av tjänst är vanligt förekommande bland företag som har webbsidor med exempelvis försäljningsannonser och som vill erbjuda sina kunder möjligheten att kommunicera utan att deras privata telefonnummer visas. Mobilkonnektivitetstjänster för IoT Mobilkonnektivitetstjänster för IoT är ett nytt tjänsteerbjudande som befinner sig i framskridet stadium av utveckling och försökstester med kunder är planerade att påbörjas i slutet av Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT kommer att ske under CLX:s lösningar för mobilkonnektivitet för IoT kommer erbjuda företag att hantera SIM-uppkopplade saker på ett effektivt sätt. Exempel på denna typ av uppkopplade saker är fordon, el- och vattenmätare, trafikljus, byggnadssensorer och andra uppkopplade saker med e-sim. CLX uppskattar att Bolaget kommer att tillhandahålla ett eget SIM-kort före utgången av 2015, baserad på SIM-kortsteknologi, som låter CLX byta mobiloperatör utan att byta SIM-kort. Tjänsterna kommer att inkludera SIM-kort och ett system för SIM-korthantering som CLX och dess kunder kommer kunna använda för att uppdatera SIM-korten. CLX:s kunder kan också erhålla information från uppkopplade saker i olika nätverk, såsom trafiknyttjande, aktuellt uppkopplat nätverk och kostnader. Fördelarna med att kunna fjärrstyra byte mellan mobiloperatörer är bland annat: Möjlighet för en tillverkare att montera likadana SIM-kort i ett stort antal uppkopplade saker som ska levereras till många olika länder och därefter konfigurera SIM-kortet på grundval av till vilket land enheten levereras; Inte vara beroende av en mobiloperatör under en uppkopplad saks livscykel; och För uppkopplade saker som förflyttar sig är det möjligt att alltid vara lokalt uppkopplad genom automatiskt operatörsbyte när en gräns korsas vilket minskar eller eliminerar roamingavgifter och täckningen förbättras genom operatörsbyte mellan mobiloperatörer beroende på vilken operatör som erbjuder bäst pris och bäst täckning. Exempel på kundanvändning Utgående SMS tvåvägsautentisering Inkommande SMS interaktiva tjänster Röstapplikationer lokala telefonnummer Till exempel skicka kod som ger access till en internetbank. Din verifikationskod är Till exempel få flyg information och checka in på sitt flyg Svara JA för att checka in Till exempel att appföretag ger sina slutkunder möjlighet att kommunicera genom temporära telefonnummer 2) xxx xxx 1) Bolaget bedömer att kommersiell lansering av mobilkonnektivitetstjänster för IoT kommer att ske under ) Företagen i detta exempel (airbnb och Uber) illustrerar exempel på företag som skulle kunna använda rösttjänsterna och inte faktiska kunder till CLX. INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL) 47

Inbjudan till teckning av aktier i CLX Communications AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i CLX Communications AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i CLX Communications AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna skall gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DUBBLERAD OMSÄTTNING OCH FÖRSTA KVARTALET MED POSITIVT RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2016 (JANUARI

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner,

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGG OCH TECKNING AV NYA STAMAKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer