Inventering av fågelfaunan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av fågelfaunan"

Transkript

1 Inventering av fågelfaunan vid Malmfjärden, och Olsan i Kalmar våren 2011 Olof Persson Kalmar kommun

2 Inledning Under våren 2011 genomfördes en inventering av fåglar vid Malmfjärden, och den närliggande Olsan i Kalmar stads tätort, på uppdrag av Kalmar Kommun. Anledningen till inventeringen är en kartläggning av dessa områden för att öka förståelsen av områdenas betydelse för naturen och djurlivet kring tätorten och genom detta i framtiden på ett passande sätt kunna hantera ärenden som berör dessa områden. Metodik Inventeringsmetodiken stämmer i stort sett överens med Naturvårdsverkets Fåglar: förenklad revirkartering för jordbruksmark (se ref 1), och är en enkel och relativt tidseffektiv inventeringsmetod som bygger på att lokalen besöks ett antal gånger under häcksäsong och man utifrån observationerna uppskattar antalet par av vardera arten. Besöken sprids både över säsongen och över dygnet för att täcka in samtliga arters aktivitetsperiod. Totalt gjordes fem besök i området, med det första den 5:e maj och det sista nattetid 25:e juni. Under besöken gick man i maklig takt runt områdena med handkikare (8x42) till sin hjälp och noterade samtliga arter som observerades, samt om dessa visade tecken på att häcka i området. Observationerna bokfördes noga och markerades ut på kartblad. Vid besöken försökte man täcka hela området och på detta sätt minimera risken att något par missades. Uppgifterna från inventeringarna kompletterades sedan med utvalda och kontrollerade uppgifter från Artportalen Svalan, vilket är Artdatabankens rapportportal för fåglar. Områdesbeskrivning Malmfjärden med tillhörande kanaler samt Lindöfjärden Området är lokaliserat alldeles norr om Kalmar stadskärna och omfattar hela Malmfjärden, väster om Ängöleden, med Systraströmmen ned mot slottet i söder och Lindöfjärdens nordstrand som nordgräns. Det är en havsvik som till vissa delar kanaliserats och dämts ut, och bottnarna är på flera håll muddrade. Stora delar av området är starkt påverkat av bebyggelsen och de vägar som finns alldeles intill, både ovan och under vattenytan. Sett från söder mot norr så innefattades Systraströmmen och Fredriksskanskanalen i inventeringen och dessa är helt och hållet konstruerade av människohand och även muddrade. Stränderna här är till största delen murade och består antingen av vägar eller klippta gräsmattor. Vidare så följer det parklika området med lindar söder om Fredriksskans som kallas Rävspelet, samt de två små öarna öster härom, till stora delar bevuxna med bladvass, vresros och ett fåtal björkar. Direkt norr om Fredriksskans ser biotopen helt annorlunda ut, med vikar och öar rikligt bevuxna med både träd och buskar och kantade med bladvass. Till dessa hör även Koholmarna invid Ängöleden i öster. I nordöstra delen av Malmfjärden ligger även en liten gräsklädd ö där en större skrattmåskoloni finns. Malmfjärdens norra gräns utgörs av Lindö som sträcker sig i öst-västlig riktning mellan fastlandet och Ängöleden. Lindö är bevuxet en frodig blandskog av lundkaraktär med på många håll tätt busk-, och markskikt, men även en del öppnare gräsytor. Trädskiktet domineras av olika lövträd och tall. De flesta träden är av relativt ringa ålder. Stränderna mestadels bevuxna med bladvass, utom den södra stranden som är mer sparsamt bevuxen. På Lindö finns även några byggnader och runt de västra

3 stränderna ett antal bryggor för fritidsbåtar. Norr om Lindö finns en mindre fjärd kallad Lindöfjärden. Den är omgärdad med smala bladvassbälten och stränderna norr om fjärden domineras av tallskog. Längs områdets hela öst-, och västsida går vägar och tätt intill finns bebyggelse, även om det inte är långt ut till Kalmarsund i öster. och Olsan Området är beläget i södra delen av Kalmar tätort, mellan Stensö och Kalmar Slott. är en skyddad havsvik i områdets västra delar. De yttre delarna, Stensö Fiskehamn, används flitigt av båtägare och ett flertal bryggor för fritidsbåtar finns här. I väster angränsas viken av villabebyggelse och vägar, medan östra sidan är bevuxen med en mindre skogsdunge. I viken finns tre mindre, bevuxna öar. Skogen öster om är ung, med framför allt ek och andra lövträd, samt en del större slånbuskage söderut mot Långviksudden. Fortsätter man mot öster så når man snart den lilla damm som kallas Olsan. Området intill stranden är bevuxet med bladvass men kärret närmast skogsdungen är av mer lågväxt karaktär och här finns en av regionens få lokaler för kärrbräken. I övrigt är området öppet med gräsmark och spridda buskage ut mot havet. Även havsstranden är bevuxen med bladvass och i viss mån havssäv. Cirka hundra meter från havsstranden finns två mindre gräsklädda skär som nyligen koloniserats av skrattmåsar.

4 Resultat Malmfjärden Området runt Malmfjärden har en fågelfauna som på många sätt är typiskt för den grunda, skyddade havsvik som den är. De flesta av fåglarna med anknytning till havet är bundna till antingen vassbältena och/eller de grunda näringsrika vattenområdena i de norra delarna av området. Skogsområdena på Lindö hyser en ganska typisk fauna för sydsvenska löv-, och blandskogar. Bland de fåglar som dominerar vattnen och vassarna runt malmfjärden utgör skrattmåskolonin invid Ängöleden, söder om Lindö, en betydande del. Runt tvåhundra par häckar på ön. I anslutning till kolonin häckar dessutom två-tre par vigg och något par skäggdopping. Vassarna runt holmarna norr om Fredriksskans hyser flera par rörsångare och även något par sävsångare. Dessutom har här under 2010 och 2011 häckat svarthakedopping, en art som inte är rikligt representerad i vare sig i liknande kustlaguner eller i länet i övrigt. Två par häckade Den talrikaste simfågeln i området runt Malmfjärden är sothönan som häckar med något femtontal par. Knölsvan, kanadagås och gräsand representeras av några par vardera, medan grågås och snatterand noterades med ett par. Som i många andra stadsnära miljöer har det skett en hybridhäckning mellan grågås och kanadagås någon gång under senare år och avkomman från denna häckning ses lätt i området, ofta strax norr eller öster om Fredriksskans. Det är oklart om en liknande hybridhäckning ägde rum Vadarfåglar finner sällan passande häckplatser i liknande stadsnära miljöer, men runt Fredriksskans häckade 2011 ett par strandskata och även ett par drillsnäppa. Hela området med sina näringsrika, grunda vatten utgör en viktig födosökslokal för de hägrar, storskarvar och fisktärnor som har kolonier strax utanför staden, och arterna brukar ses fiska längs med vasskanterna. Skogen på Lindö hyser i stort sett de arter som man kan förvänta sig häcka i en stadsnära blandskog. Koltrast, rödsjärt, rödhake, svartvit flugsnappare, blåmes och talgoxe är karaktärsarter. Utöver dessa noterades häckning av grönsångare, grå flugsnappare, näktergal, taltrast, trädgårdssångare, svarthätta och även en sjungande dubbeltrast. Runt de öppnare gräsytorna häckade något par av vardera ärtsångare och törnsångare. Göktyta ropade tidigt under våren men det är osäkert om denna bara var en genomsträckande individ. Bland ovanligare fåglar som noterats under senare år kan nämnas att halsbandsflugsnappare häckat under tre år på 2000-talet, och hanen sjöng även I maj hördes en sjungande sommargylling tillfälligt. För komplett artlista samt uppskattat antal par se bilaga 1. och Olsan Liksom området runt Malmfjärden så hyser och Olsan med intilliggande skär en fågelfauna som framför allt är knuten till de skyddade vassbälten och grunda dyiga bottnarna. I häckade sex par sothöna under 2011, vilket gör arten till den talrikaste simfågeln här. Utöver dessa så fanns förmodligen ett par rörhöna i den allra innersta delen av viken, men på grund av artens tillbakadragna vanor kunde häckningen inte säkerställas. Kanadagås, knölsvan och gräsand häckade alla med något enstaka par och möjligen häckade även något par vigg på en av öarna i viken. Bland de arter som är knutna till vassarna och de intilliggande buskmarkerna märks framför allt flera par rörsångare och även en gräshoppsångare som hördes vid två tillfällen. Från 2006 finns en notering av ett par svarthakedopping som höll till under våren.

5 Skogs och buskmarkerna mellan och Olsan har en förhållandevis rik fågelfauna med flera par näktergal, ärtsångare och törnsångare samt svarthätta, grönsångare och trädgårdssångare bland de högre träden. Två oväntade arter som till synes häckade i området 2011 var rosenfink och entita. Området runt Olsan hyser även det flera par sothöna, men även här häckade ett par vigg. I buskmarkerna noterades matande steglits och grönfink. De två skären sydost om Olsan hyser sedan några år tillbaka kolonier med skrattmås och här häckade uppskattningsvis tvåhundra par Bland dessa fanns även några par fisktärna samt skäggdopping och flera par vigg. För komplett artlista samt uppskattat antal par se bilaga 2. Slutsats Utifrån inventeringens resultat så avviker områdenas fågelfauna inte nämnvärt från liknande kustområden i sydöstra delen av Sverige. I stort sett samma arter finns representerade som var väntat. Dock gör närheten till tätorten dem lite speciella och att områdena har en relativt sett rik fågelfauna kan förklaras av bland annat att de har en karaktär som ger fåglarna möjlighet att komma undan den mänskliga aktiviteten i skyddade vikar och skogsdungar med riklig, skyddande undervegetation. De biotoper som hyser flest arter är de grunda, dyiga områden och vassbältena som dominerar stora delar av Malmfjärden och. Även skrattmåskolonierna på de små gräsbevuxna öarna utgör viktiga miljöer även för andra fåglar, då många arter föredrar att häcka i det skydd som en närliggande skrattmåskoloni ger. Skogsområdena på Lindö och i viss mån området mellan och Olsan är snåriga och med en rik undervegetation. Denna täta växtlighet är det som ger fåglarna det nödvändiga skydd de föredrar på häckplatsen, och näktergalen tillsammans med rosenfinken och flera av sångarna är direkt beroende av denna vegetation. (Se figur 2) Malmfjärden De största koncentrationerna av fåglar i Malmfjärdsområdet finner man, som nämns ovan, i och vid de vassrika partierna, där grunda, dyiga och näringsrika bottnar ger fåglarna en möjlighet att finna föda. Vassarna i sig utgör en effektiv barriär för många arter, och de finner här det skydd de föredrar. (Se figur 1) En förändring av områdena kring Malmfjärden skulle förmodligen få en direkt negativ effekt på de arter som häckar i området idag. Vid exempelvis en röjning av vassbälten skulle svarthakedoppingen, skäggdoppingen, sothönsen och flera av de andra arterna som häckar i anslutning till dessa förmodligen inte finnas kvar som häckfåglar. Rörsångare, sävsparv och sävsångare är ytterligare tre arter som är bundna till bladvassområdena längs stränderna. Likaså skulle en förändring av bottenstrukturen ge effekter på fågellivet. Skulle sediment muddras upp och sanden blottläggas skulle den förändring detta medför på undervattensfaunan troligen ge effekten att flera av de smådjur och fiskar som ovan nämnda simfåglar lever av skulle minska, och med dem även fåglarna. En öppnare strandkant, utan vass, med hårdare bottnar medför att andra arter skulle kunna flytta in i större utsträckning. Gissningsvis skulle en art som drillsnäppan gynnas, då denna föredrar steniga, vegetationsfattiga stränder. På det stora hela skulle dock både artantalet och individantalet med största sannolikhet sjunka vid påverkan.

6 Antalet häckande fåglar kan inom de mer opåverkade delarna av områdena direkt jämföras med de av människan starkt påverkade miljöerna i Malmfjärdens södra delar. Här ligger vägar alldeles invid vattnet, bottnarna är muddrade och stränderna består av murade, branta stenkanter. I dessa delar förekommer i stort sett inga fåglar under häckperioden, och endast något enstaka par sothöna kunde noteras. Således blir slutsatsen att de inventerade områdena hyser en relativt rik fågelfauna för att vara så stadsnära, men att de flesta av de häckande arterna är beroende av miljöer där de kan finna skydd att söka föda och häcka utan att störas för mycket av mänsklig aktivitet. Eventuella förändringar i områdets miljö kommer troligen att påverka fågelfaunan på både kort och lång sikt.

7 Figur 1. Ett urval av fågelarter som är mer eller mindre bundna till vassområden och/eller näringsrika, grunda vattenområden och deras spridning inom Malmfjärden.

8 Figur 2. Ett urval av fågelarter som är mer eller mindre bundna till skogsområden med tätare undervegetation och deras spridning inom Malmfjärdsområdet.

9 Bilaga 1 Komplett artlista för Malmfjärden, inklusive Lindö, Lindfjärden samt Systraströmmen Art Antal par Huvudsakligt område Knölsvan (Cygnus olor) 2-3 Malmfjärdens vassruggar Grågås (Anser anser) 1 Kanadagås (Branta canadensis) 3-5 Malmfjärdens vassruggar Snatterand (Anas strepera) 0-1 Skrattmåskolonin vid Koholmarna Gräsand (Anas platyrhynchos) 3-5 Malmfjärdens vassruggar Vigg (Aythya fuligula) 2-5 Skrattmåskolonin vid Koholmarna Knipa (Bucephala clangula) 1-3 Storskrake (Mergus merganser) 0-1 Skäggdopping (Podiceps cristatus) 2 Malmfjärdens vassruggar Svarthakedopping (Podiceps auritus) 2 Malmfjärdens vassruggar Sothöna (Fulica atra) Malmfjärdens vassruggar Strandskata (Haematopus ostralegus) 1-2 Fredriksskans Morkulla (Scolopax rusticola) 0-1 Lindö Drillsnäppa (Actitis hypoleucos) 1 Fredriksskans Skrattmåskolonin vid Skrattmås (Larus ridibundus) 300 Koholmarna Fiskmås (Larus canus) 0-2 Ringduva (Columba palumbus) 2-5 Lindö Gök (Cuculus canorus) 0-1 Lindö Göktyta (Jynx torquilla) 0-1 Lindö Större hackspett (Dendrocopus major) 0-1 Lindö Ladusvala (Hirundo rustica) 2 Sädesärla (Motacilla alba) 5-7 Trädpiplärka (Anthus pratensis) 2-3 Lindö Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) 2-4 Lindö Järnsparv (Prunella modularis) 1-2 Lindö Rödhake (Eratichus rubecula) 4-6 Lindö Näktergal (Luscinia luscinia) 2-3 Lindö Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) 1 Fredriksskans Rödstjärt (Phoenicuros phoenicurus) 3-5 Lindö Koltrast (Turdus merula) Taltrast (Turdus philomelos) 3-4 Lindö Dubbeltrast (Turdus viscivorus) 0-1 Lindö Sävsångare (Acrocephalus schoenbaenus) 1-2 Malmfjärdens vassruggar Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus) 5-6 Malmfjärdens vassruggar Kärrsångare (Acrocephalus palustris) 0-1 Malmfjärdens vassruggar Härmsångare (Hippolais icterina) 2-3 Lindö Ärtsångare (Sylvia curruca) 3-4 Törnsångare (Sylvia communis) 2-5 Lindö Trädgårdssångare (Sylvia borin) 3-5 Lindö Svarthätta (Sylvia atricapilla) 2-3 Lindö Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) 2-3 Lindö

10 Gransångare (Phylloscopus collybita) 0-1 Lindö Lövsångare (Phylloscopus trochilus) Grå flugsnappare (Musciapa striata) 1-2 Lindö Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) 3-5 Lindö Halsbandsflugsnappare (Ficedula albivollis) 0-1 Lindö Blåmes (Parus caeruleus) Talgoxe (Parus major) Trädkrypare (Certhia familiaris) 1-2 Lindö Skata (Pica pica) 2-3 Kaja (Corvus monedula) Kråka (Corvus corone) 2 Stare (Sturnus vulgaris) Gråsparv (Passer domesticus) Pilfink (Passer montanus) Bofink (Fringilla coelebs) Lindö Grönfink (Carduelis chloris) Lindö Hämpling (Carduelis cannabina) 1-2 Lindö Gulsparv (Emberiza citrinella) 1 Lindö Sävsparv (Emberiza schoeniclus) 2-3 Malmfjärdens vassruggar

11 Bilaga 2 Komplett artlista för och Olsan våren 2011 Art Antal par Huvudsaklig förekomst Knölsvan (Cygnus olor) 2-3 Vassarna Kanadagås (Branta canadensis) 1-2 Vassarna Gräsand (Anas platyrhynchos) 3 Vassarna Skedand (Anas clypeata) 0-1 Vassarna Vigg (Aythya fuligula) 4-6 Skären utanför Olsan Småskrake (Mergus serrator) 1-2 Skären utanför Olsan Fasan (Phasanius colchicus) 2-3 Skäggdopping (Podiceps cristatus) 3 Vassarna och skären utanför Olsan Gråhäger (Ardea cinerea) - Rörhöna (Gallinula chloropus) 0-1 Vassarna Sothöna (Fulica atra) 10 Vassarna Strandskata (Haematopus ostralegus) 1 Skären utanför Olsan Rödbena (Tringa totanus) 1 Skären utanför Olsan Skrattmås (Larus ridibundus) Skären utanför Olsan Fiskmås (Larus canus) 2 Skären utanför Olsan Fisktärna (Sterna hirundo) 5 Skären utanför Olsan Tamduva (Columba livia) Ringduva (Columba palumbus) Tornseglare (Apus apus) Göktyta (Jynx torquilla) 0-1 Större hackspett (Dendrocopus major) 1 Mindre hackspett (Dendrocopus minor) 0-1 Ängspiplärka (Anthus pratensis) 1 De öppna buskmarkerna längs med strandkanten Rödhake (Erathicus rubecula) 4-5 Näktergal (Luscinia luscinia) 2 Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 2-3 Buskskvätta (Saxicola rubetra) 1 De öppna buskmarkerna längs med strandkanten Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) 1 Skären utanför Olsan Koltrast (Turdus merula) Taltrast (Turdus philomelos) 2-4 Gräshoppsångare (Locustella naevia) 0-1 Sävsångare (Acrocephalus schoenbaenus) 1 Vassarna Rörsångare (Acrocephalus scirpaecus) 5 Vassarna Härmsångare (Hippolais icterina) 2 Ärtsångare (Sylvia curruca) 3-4 De öppna buskmarkerna längs med strandkanten

12 Törnsångare (Sylvia communis) 2-3 De öppna buskmarkerna längs med strandkanten Trädgårdssångare (Sylvia borin) 1-2 Svarthätta (Sylvia atricapilla) 1-2 Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 2-5 Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) Entita (Parus paulstris) Blåmes (Parus caeruleus) Talgoxe (Parus major) Törnskata (Lanius collurio) 1 De öppna buskmarkerna längs med strandkanten Skata (Pica pica) 2 Kaja (Corvus monedula) Kråka (Corvus corone) 1 Bofink (Fringilla coelebs) 2 Grönfink (Carduelis chloris) 3 De öppna buskmarkerna längs med strandkanten Steglits (Carduelis carduelis) 1 De öppna buskmarkerna längs med strandkanten Hämpling (Carduelis cannabin) 1 De öppna buskmarkerna längs med strandkanten Gulsparv (Emberiza citrinella) 1 De öppna buskmarkerna längs med strandkanten

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Torupa flo, 15 maj. Omslag: Steglits, Thyssells väg, 14 maj

Torupa flo, 15 maj. Omslag: Steglits, Thyssells väg, 14 maj 12 15 maj 2011 2 Fyra dagars skådning på Österlen i mitten av maj det kan inte bli fel. Inte minst som dessa dagar bjöd på utmärkt väder (trots ett och annat mörkt moln på håll). Ja, i vissa stycken var

Läs mer

Rapport fågelinventering Dalen

Rapport fågelinventering Dalen 2013 Rapport fågelinventering Dalen På uppdrag av Kungälv energi AB Malin Undin Grouseexpiditions 2013-08-28 Granskad av Martin Rydberg Hedén Innehåll Syfte och sammandrag... 3 Metod och genomförande...

Läs mer

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 1 Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli 2015 Oskarshamnsbygdens Fågelklubb Större Hackspett Dendropcopos major Foto; Jan Brenander 2

Läs mer

Ringmärkningen vid Tåkern 2005

Ringmärkningen vid Tåkern 2005 Vingspegeln 25 (2006) Ringmärkningen vid Tåkern 2005 Lars Gezelius Årets märksiffror blev något över genomsnittet för stationens 41:åriga ringmärkningshistoria. Det blev två ny märkarter, liksom flera

Läs mer

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Version 2014-09-21 Sammanfattning Denna fågelinventering utfördes i Natura 2000-området Klarälvsdeltat där Länsstyrelsen i Värmlands län inom

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Hornborgasjön. 6 9 April 2006. Ann Mari Thorner

Hornborgasjön. 6 9 April 2006. Ann Mari Thorner Hornborgasjön 6 9 April 2006 Ann Mari Thorner DELTAGARE Bo Hedén, Lund Ann-Charlotte Blomquist Hedén, Lund Lena-Karin Edström, Karlholmsbruk Christina Eriksson, Uppsala Ulf Hultinger, Sandviken Henning

Läs mer

Öland. 4 8 augusti 2010. Ann Mari Thorner

Öland. 4 8 augusti 2010. Ann Mari Thorner Öland 4 8 augusti 2010 Ann Mari Thorner 2 DELTAGARE Kerstin Ekholm, Nässjö Inga-Maj Filipsson, Jönköping Lena Johansson, Tumba Eva Karlsson, Karlskrona Ingvar Lidén, Karlskoga Lisa Sahl, Varberg Ingrid

Läs mer

Hornborgasjön. 31 mars 3 april 2011. HG Karlsson

Hornborgasjön. 31 mars 3 april 2011. HG Karlsson Hornborgasjön 31 mars 3 april 2011 HG Karlsson DELTAGARE Margit Anderberg, Lund Ingrid Eriksson, Svalöv Magnus Lindmark, Stockholm Barbara Lilliestråle Du Rietz, Stockholm Reseledare HG Karlsson, Halmstad

Läs mer

Benestads backar, 6 januari. Omslag: Bändelkorsnäbb, hanne, Stockholmsgården, 7 januari

Benestads backar, 6 januari. Omslag: Bändelkorsnäbb, hanne, Stockholmsgården, 7 januari 5 8 januari 2012 2 Efter eländigt väder med ösregn och halv storm under torsdagen kunde vi konstatera att vår första skådardag, fredagen den 6 januari, bjöd på strålande fint skånskt vinterväder: en lite

Läs mer

Norra Jämtland. 28 juni 5 juli 2015. Kent-Ove Hvass Staffan Müller

Norra Jämtland. 28 juni 5 juli 2015. Kent-Ove Hvass Staffan Müller Norra Jämtland 28 juni 5 juli 2015 Kent-Ove Hvass Staffan Müller NORRA JÄMTLAND 1. Jormlien 2. Stekenjokk, Vilhelmina 3. Ankarede 4. Klimpfjäll, Vilhelmina 2 DELTAGARE Birgit Jacobsson, Borås Lars Olofsson,

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011 StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011 Ett soligt Öland ännu en gång Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg, Marianne Dannbeck, Stina Yström.

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

Inventeringsområdet omfattar i stort sett. Inventering av Kullabergs häckfåglar 2004. resultat samt populationsförändringar sedan 1974

Inventeringsområdet omfattar i stort sett. Inventering av Kullabergs häckfåglar 2004. resultat samt populationsförändringar sedan 1974 /7 Inventering av Kullabergs häckfåglar 24 resultat samt populationsförändringar sedan 974 The breeding birds at Kullaberg in 24 results and population changes since 974 I Kullabygdens Ornitologiska Förenings

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

Fågelfaunan i olika skogsmiljöer -

Fågelfaunan i olika skogsmiljöer - RAPPORT 2 23 Fågelfaunan i olika skogsmiljöer - en studie på beståndsnivå Mats Forslund Skogsstyrelsen mars 23 Författare Mats Forslund, S Fullsta 7, 775 99 By Kyrkby Layout Barbro Fransson Papper brilliant

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

Knölsvan Cygnus olor 2 ex rastade i mitten av maj vid Häljarps våtmark. Artens häckar i anslutning till Saxåmynningen.

Knölsvan Cygnus olor 2 ex rastade i mitten av maj vid Häljarps våtmark. Artens häckar i anslutning till Saxåmynningen. Häckfågelinventering, Saxån och Braån i Landskrona kommun 1999 På uppdrag av Miljöförvaltningen, Landskrona kommun har en inventering av häckande fåglar längs Saxån och Braån genomförts under perioden

Läs mer

Fågelinventering Sässmanområdet 2013

Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Stefan Persson Bete vid Sässmans västra strand Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg Inventeringens genomförande

Läs mer

Revirkartering av fåglar i området mellan. Knorren och Lövön (Stallbacka)

Revirkartering av fåglar i området mellan. Knorren och Lövön (Stallbacka) Revirkartering av fåglar i området mellan Knorren och Lövön (Stallbacka) Rapport 2015:10 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare: Jonas Örnborg (Örnborg Kyrkander AB) Fältarbete: Jonas Örnborg GIS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2014

Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2014 Sammanfattning Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2014 År 2014, det 27:e verksamhetsåret för Landsorts fågelstation, har gett fantastiska resultat. Detta blev det numerärt bästa

Läs mer

Förord. Marie Knutsson Kommunekolog

Förord. Marie Knutsson Kommunekolog NATUR I LINKÖPING Förord Föreliggande rapport redovisar den naturinventering som genomfördes längs med Stångåns centrala delar 2011av Fennicus Natur. Inventeringen har bestått av tre delar. En översiktlig

Läs mer

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap En jämförelse med resultatet från år 2000 Rapport 2006:2 Omslagsfoto: Michael Egerzon Rapport 2006:2 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen,

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit

Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 En redovisning av häckande strandängsfåglar före åtgärder. Rapportens innehåll De uppgifter om häckande fåglar som redovisas

Läs mer

Om göken (Cuculus c. canorus L.)

Om göken (Cuculus c. canorus L.) Om göken. 5 Om göken (Cuculus c. canorus L.) Av ERNST WASENIUS. Först må nämnas något om gökens utbredning och liv. Av närmare tvåhundra kända gökarter förekommer i Finland endast en art - Cuculus c. canorus

Läs mer

FÅGELTURER Vinterfågelmatning

FÅGELTURER Vinterfågelmatning FÅGELTURER Vinterfågelmatning X Fiskevillan som utgör startpunkt och återsamlings- eller slutpunkt för promenaden 1 - Matplatser i anslutning till Fågeldammarna. Beroende på hur matning sker kan här ses

Läs mer

Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2013

Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2013 Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2013 Sammanfattning Det 26:e verksamhetsåret för Landsorts fågelstation är till ända. Höjdpunkter under året har, förutom de intressanta artfynd

Läs mer

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana.

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. Innehåll Sida Introduktion. 1 Förutsättningar. 1 Regelbundna gäster. 2 Fåglar på vintern. 38 Fåglar som flyttar vår och höst. 39 Rariteter

Läs mer

Hartsö-Enskär, Södermanland. Stora Fjäderägg, Västerbotten. Koordinater för Karlskrona 56.10N/15.35E

Hartsö-Enskär, Södermanland. Stora Fjäderägg, Västerbotten. Koordinater för Karlskrona 56.10N/15.35E Återfynd Under året inkom 167 återfynd av 48 arter. Kontroller av egna märkningar från 2012 och 2013 inom ett avstånd av 10 km från märklokalen har inte specificerats. Vid beräkningen av det sammanlagda

Läs mer

PROJEKT ÖRSERUMSVIKEN FÅGELINVENTERING ÖRSERUMSVIKEN 2000

PROJEKT ÖRSERUMSVIKEN FÅGELINVENTERING ÖRSERUMSVIKEN 2000 PROJEKT ÖRSERUMSVIKEN FÅGELINVENTERING ÖRSERUMSVIKEN 2000 SYFTE : För att få en klar bild av fågelfaunan vid Öresrumsviken innan restaureringsarbetet kommit igång, har en heltäckande inventering utförts

Läs mer

Fågelinventering på Ekenäs, Gustavsfors Underlag för detaljplan för Ekenäs 1:168

Fågelinventering på Ekenäs, Gustavsfors Underlag för detaljplan för Ekenäs 1:168 Fågelinventering på Ekenäs, Gustavsfors Underlag för detaljplan för Ekenäs 1:168 Storlom, par. Foto: Olle Kvarnbäck Olle Kvarnbäck 1 Sammanfattning Som underlag för detaljplan genomfördes under våren 2015

Läs mer

Vadehavet. 3-5 oktober 2014

Vadehavet. 3-5 oktober 2014 Vadehavet 3-5 oktober 2014 Innehållsförteckning Deltagare 3 Reseberättelse 4 Artlistor 6 Sort sol vid Aventoft Scanbird Quality bird guiding Bird & wildlife tours Wildlife photographing 2 av 14 Deltagare

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening Foto: Fotografens namn och ev bildbyra. Fiskgjuse. Foto: Tomas Viktor. Faktablad 2012:1 Standardrutter i Stockholms län Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet Standardruttsinventeringar är ett viktigt

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

Fågelinventering för delgeneralplanering av Brändö by, Jomala

Fågelinventering för delgeneralplanering av Brändö by, Jomala Fågelinventering för delgeneralplanering av Brändö by, Jomala Storskrake (Mergus merganser) vid Brändös östra strand. Inventeringen är utförd av Ann-Kristin Johansson Fil. mag. I biologi och kemi Genom

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

Falsterbo. 3 7 oktober Ann Mari Thorner

Falsterbo. 3 7 oktober Ann Mari Thorner Falsterbo 3 7 oktober 2009 Ann Mari Thorner 2 DELTAGARE Christina Regnell, Johanneshov Håkan Nilsson, Robertsfors Johan Elfström, Linköping Barbara Lilliestråle Du Rietz, Stockholm Eva Karlsson, Karlskrona

Läs mer

Miljöövervakning i Malmö

Miljöövervakning i Malmö Miljöövervakning i Malmö 2001 Foto: Johan Hammar Ekologgruppen på uppdrag av MALMÖ STAD Miljöförvaltningen december 2001 Miljöövervakning i Malmö 2001 Rapporten är författad av Johan Hammar Uppdragsgivare:

Läs mer

Hur går det för fåglarna i Dalarna?

Hur går det för fåglarna i Dalarna? Rapport: 2016:06 Hur går det för fåglarna i Dalarna? Omslagsbild: Sångsvanar. Foto: Sebastian Kirppu. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne Fågelinventering Hösten 008 Stora Beddinge ängar 58: Trelleborgs kommun Skåne Gråhäger Richard Bergendahl Trelleborgs kommun 008-1-15 Inledning... Inventeringsutförandet... Områdesbeskrivning... Vädret...

Läs mer

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen.

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Vassfåglar Bladvass är en speciell biotop, som hyser sina särskilda arter. I inre delen av Foteviken

Läs mer

FOTO: JENS B. BRUUN RACHEL M UHEIM OCH P ER A NDELL MED NÅGRA AV HÖSTENS ALLA KUNGSFÅGLAR

FOTO: JENS B. BRUUN RACHEL M UHEIM OCH P ER A NDELL MED NÅGRA AV HÖSTENS ALLA KUNGSFÅGLAR FOTO: JENS B. BRUUN 4 RACHEL M UHEIM OCH P ER A NDELL MED NÅGRA AV HÖSTENS ALLA KUNGSFÅGLAR ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 2000 Ringing at Falsterbo Bird Observatory 2000 Under 2000 ringmärktes

Läs mer

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Nordöstra Bogeviken och Slite samhälle, betraktat från söder. Enligt uppdrag av Ola Wizén Visby 2015-08-17 2 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Öland. 6 10 Augusti 2008. Ann Mari Thorner

Öland. 6 10 Augusti 2008. Ann Mari Thorner Öland 6 10 Augusti 2008 Ann Mari Thorner 2 DELTAGARE Ulf Hultinger, Sandviken Carina Mattsson-Nordemyr, Stockholm Ulf Nordemyr, Stockholm Cennarth Grahn, Bålsta Helena Grahn, Bålsta Björn Lindström, Linköping

Läs mer

RAPPORT DATUM: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB

RAPPORT DATUM: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB DATUM: 2008-11-07 TILL: FRÅN: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB ANG: HÄCKFÅGELINVENTERING, TRÖNNINGE ÄNGAR 2008 Under våren

Läs mer

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun 2016-06-20 REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun KUND Karlstads kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Sverige Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

Öland 8 12 maj 2013. Ola Bondesson

Öland 8 12 maj 2013. Ola Bondesson Öland 8 12 maj 2013 Ola Bondesson AVIFAUNA ÖLAND 2 DELTAGARE Gunnar Hector, Södertälje Ulla B Johnsson, Karlshamn Vivi-Anne Lundh, Kvicksund Ann-Marie Palmberg, Södertälje Ingemar Palmberg, Södertälje

Läs mer

Jämtland. 29 juni 6 juli 2014. Kent-Ove & Peter Hvass

Jämtland. 29 juni 6 juli 2014. Kent-Ove & Peter Hvass Jämtland 29 juni 6 juli 2014 Kent-Ove & Peter Hvass Norra Jämtland 2 DELTAGARE Barbro Nordström, Linköping Hans Kvistvall, Piteå, Lennart Hellström, Linköping Irene Hofstedt, Halmstad Torbjörn Johansson,

Läs mer

Estland. 14 19 maj 2015. HG Karlsson

Estland. 14 19 maj 2015. HG Karlsson Estland 14 19 maj 2015 HG Karlsson ESTLAND 1. Padise 2. Haapsalu 3. Matsalu Bay 4. Pögare-Sassi 5. Puise-Nina 6. Hindaste 7. Roosta 8. Põõsaspea 9. Haversvi 10. Silma 11. Võnnu 12. Kasari River 13. Nedrema

Läs mer

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Häckande fåglar på öarna och i strandzonen vid Karlsberg / Överby och Stallbacka år 2000 Hullsjöns Fältstation

Läs mer

Hornborgasjön. 2 6 april Kent-Ove Hvass

Hornborgasjön. 2 6 april Kent-Ove Hvass Hornborgasjön 2 6 april 2014 Kent-Ove Hvass 2 DELTAGARE Per-Olof Persson Annevi Persson Christina Båth Stig Sturesson Margareta Carlemalm RESELEDARE Kent-Ove Hvass, Skövde RESRUTT 2/4 Trandansen 3/4 Trandansen,

Läs mer

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Sören Lindén, Stockholms ornitologiska förening 36 arter kustfåglar Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Stockholms skärgård,

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

Runde. 30 juni 4 juli 2013. Gigi Sahlstrand & Göran Forsberg

Runde. 30 juni 4 juli 2013. Gigi Sahlstrand & Göran Forsberg Runde 30 juni 4 juli 2013 Gigi Sahlstrand & Göran Forsberg Runde 2 DELTAGARE Gunnel Brolin, Bromma Ingrid Ehnström, Bergshamra Berit Ek, Spånga Elisabeth Eklöf, Segeltorp Cecilia Håkansson, Sundbyberg

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna.

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna. Bakgrund Inventeringen är beställd av Nässjö kommun och utförd av medlemmar i Nässjö ornitologklubb våren och sommaren 2008. Sjön[81] har inventerats vid flera tillfällen tidigare. Senast det gjordes var

Läs mer

Fåglarna på Stora Karlsö Rapporter om natur och miljö nr 2014:8

Fåglarna på Stora Karlsö Rapporter om natur och miljö nr 2014:8 Fåglarna på Stora Karlsö 2013 Rapporter om natur och miljö nr 2014:8 Fåglarna på Stora Karlsö 2013 samt jämförelser med inventeringarna gjorda 1984-85, 1998 och 2005 CLAS HERMANSSON & OLA WIZÈN Omslagsbild:

Läs mer

Kiruna & Abisko 5 14 Juni 2010

Kiruna & Abisko 5 14 Juni 2010 Kiruna & Abisko 5 14 Juni 2010 Ann Mari Thorner 2 DELTAGARE Barbara Hedén, Göteborg Lennart Hellström, Linköping Stefan Johansson, Karlskoga Lennart Sundström, Högsby Margit Anderberg, Lund Ingrid Eriksson,

Läs mer

Studie av fågellivet kring Råstasjön

Studie av fågellivet kring Råstasjön Studie av fågellivet kring Råstasjön Solna Stad Inför upprättande av detaljplan för Arenastaden Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte! 4 Fågelstudie metod! 4 Resultat 7 Bedömning, lövskogen som fågelbiotop

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013 Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013 Mats Olsson För 37:e året så har de övervintrande sjöfåglarna räknats i mitten av januari. Den obrutna sviten av räkningar är oerhört värdefull.

Läs mer

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Per Smitterberg Sivert Söderlund assisterar vid inventeringsdagen den 10 april. Foto: Per Smitterberg Inledning

Läs mer

Hartsö-Enskär, Södermanland. Stora Fjäderägg, Västerbotten. Koordinater för Karlskrona 56.10N/15.35E

Hartsö-Enskär, Södermanland. Stora Fjäderägg, Västerbotten. Koordinater för Karlskrona 56.10N/15.35E Återfynd Under året inkom 160 återfynd av 44 arter. Kontroller av egna märkningar från 2009 och 2010 inom ett avstånd av 10 km från märklokalen har inte specificerats. Vid beräkningen av det sammanlagda

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011 Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011 Mats Olsson Det 36:e året har nu förts till tabellen över räknade sjöfåglar i mitten av januari. Att ha en obruten svit av räkningar med så många

Läs mer

Falsterbo Fågelstation 2008 sophie ehnbom, Lennart KarLsson, måns KarLsson Kaj svahn

Falsterbo Fågelstation 2008 sophie ehnbom, Lennart KarLsson, måns KarLsson Kaj svahn Ringmärkningen vid Falsterbo Foto: Jonas Rosquist Fågelstation 2008 Ringing at Falsterbo Bird Observatory 2008 Under 2008 ringmärktes 34 657 fåglar av 109 arter vid Falsterbo Fågelstation, vilket är den

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016

Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016 Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016 Mats Olsson För 41:a året i sträck har den övervintrande populationen av sjöfågel räknats. Sviten med denna obrutna räkning blir allt digrare.

Läs mer

Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2014

Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2014 Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2014 Ringing at Falsterbo Bird Observatory 2014 Meddelande nr. 294 från Falsterbo Fågelstation Lennart Karlsson & Sophie Ehnbom Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation

Läs mer

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010 Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 21 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Scharlakansröd vårskål, flertalet växtplatser inom Örstigsnässkogen.

Läs mer

Övervakning av beståndsväxlingar hos svenska småfåglar med vinterkvarter i tropikerna via ringmärkningssiffror vid Falsterbo Fågelstation.

Övervakning av beståndsväxlingar hos svenska småfåglar med vinterkvarter i tropikerna via ringmärkningssiffror vid Falsterbo Fågelstation. Övervakning av beståndsväxlingar hos svenska småfåglar med vinterkvarter i tropikerna via ringmärkningssiffror vid Falsterbo Fågelstation. Rapport 26. Natur och Kultur Lennart Karlsson Titel: Övervakning

Läs mer

Gotland. 12 20 maj 2012. Lars Imby

Gotland. 12 20 maj 2012. Lars Imby Gotland 12 20 maj 2012 Lars Imby DELTAGARE Tor Ahlstedt, Grankulla (Finland) Björn Holgersson, Charlottenberg Börje Holgersson, Arvika Kurt Ivarsson, Ystad Joakim Johansson, Arvika Stefan Johansson, Karlskoga

Läs mer

Några iakttagelser över fågelfaunan på on Högsåra med omnejd i Hitis skärgård åren

Några iakttagelser över fågelfaunan på on Högsåra med omnejd i Hitis skärgård åren 12 Några iakttagelser över låg-elfaunan på ön Högsåra... Några iakttagelser över fågelfaunan på on Högsåra med omnejd i Hitis skärgård åren 1938-39. STIG BERGROTH (t) Sammanställda av HENRIK BRUULA och

Läs mer

Falsterbo Fågelstation 2007

Falsterbo Fågelstation 2007 blåmes. Foto: Mikael Arinder/skånska Bilder. Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2007 Ringing at Falsterbo Bird Observatory 2007 Under 2007 ringmärktes 26 375 fåglar av 104 arter vid Falsterbo Fågelstation,

Läs mer

Fåglar Harfjärden. Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson

Fåglar Harfjärden. Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson Fåglar Harfjärden Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län 2013 miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson Fiskgjuse som fångat en stor gädda i Harfjärden förföljdes av en brun kärrhök. Fiskgjusen

Läs mer

Öland. 13 17 maj 2015. Ola Bondesson

Öland. 13 17 maj 2015. Ola Bondesson Öland 13 17 maj 2015 Ola Bondesson ÖLAND 1. Beijershamn 2. Ottenby area 3. Ölands södra udde, Ottenby 4. Västerstadsviken, Smedby 5. Sebybadet, Gräsgård 6. Lillholm 7. Petgärde träsk 8. Möckelmossen, Resmo

Läs mer

Resa med flyt - Skånska vinterfåglar 10-13 januari 2013

Resa med flyt - Skånska vinterfåglar 10-13 januari 2013 Resa med flyt - Skånska vinterfåglar 10-13 januari 2013 Text och foton: Ritva Elg, Karin Hendahl, Torbjörn Winqvist Skåneresan brukar bjuda på intressanta fåglar under vintern, då fågellivet går på lågvarv

Läs mer

Fågellivet i Ullådalen Inventering och beskrivning av fågellivet inom och runt det tänkta planområdet i Ullådalen, Åre

Fågellivet i Ullådalen Inventering och beskrivning av fågellivet inom och runt det tänkta planområdet i Ullådalen, Åre Fågellivet i Ullådalen Inventering och beskrivning av fågellivet inom och runt det tänkta planområdet i Ullådalen, Åre 2013-01-15. Arbetet är utfört av Bosse Säll på Rutilus ecokonsult AB under perioden

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen Ölandsresan 19-22 maj 2016 Text: Håkan Steen Nattlig promenad vid Penåsa. Här hördes nattskärra, morkulla och enkelbeckasin bland annat. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Torsdag 19 maj Nio deltagare och

Läs mer

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Torsdag 10 januari till söndag 13 januari 2008 Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén Deltagare: Britta Svensson, Lars Svantesson, Lars Norell, Lena Johansson, Tony Johansson,

Läs mer

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson.

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014. Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Sam Hjalmarsson Vatten och växtlighet Det blev en mycket mild start på året. I början av januari

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

Falsterbo Fågelstation 2002

Falsterbo Fågelstation 2002 ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2002 RINGING AT FALSTERBO BIRD OBSERVATORY 2002 Under 2002 ringmärktes 15 877 fåglar av 119 arter vid Falsterbo, den lägsta årssumman sedan 1995. De fl esta fångades

Läs mer

Ryska taigan Vita havet 10 18 juni 2007

Ryska taigan Vita havet 10 18 juni 2007 Ryska taigan Vita havet 10 18 juni 2007 HG Karlsson 2 DELTAGARE Stanley Mattsson, Lindome Miriam Mattson-Norén, Lindome Lars Hansson, Gävle Leif Ekholm, Helsingborg Kristina Skarin, Stockholm Irene Hovstedt,

Läs mer

Våtmarker på Järvafältet

Våtmarker på Järvafältet Våtmarker på Järvafältet Nya våtmarker på Järvafältet Stockholms stad har anlagt två nya våtmarker i Igelbäckens Kulturreservat. De blev klara 2007. De populära våtmarkerna har skapat nya livsmiljöer för

Läs mer

Om de i Finland funna typerna av gökägg och deras geografiska utbredning.

Om de i Finland funna typerna av gökägg och deras geografiska utbredning. Om de i Finland funna typerna av gökägg 147 Om de i Finland funna typerna av gökägg och deras geografiska utbredning. ERNST WASENIUS. Gökfamiljen (med ca. 200 arter) utmärker sig för stor mångsidighet

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Vadehavet 9 12 oktober 2008

Vadehavet 9 12 oktober 2008 0 Vadehavet 9 12 oktober 2008 Deltagare: Bengt Andersson, Helsingborg, bambosa@telia.com Leif Dehlin, Munka Ljungby, leif.dehlin@studieframjandet.se Joel Levin, Malmö, joel_levin@hotmail.com Thomas Wallin,

Läs mer

Övervakning av beståndsväxlingar hos tropikflyttande småfåglar 2014

Övervakning av beståndsväxlingar hos tropikflyttande småfåglar 2014 Övervakning av beståndsväxlingar hos tropikflyttande småfåglar 214 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Övervakning av beståndsväxlingar hos tropikflyttande småfåglar 214 Länsstyrelsen

Läs mer

HÄ CKFÄ GELINVENTERING I BOKHULTET/BÄ CKÄSLO V 2011

HÄ CKFÄ GELINVENTERING I BOKHULTET/BÄ CKÄSLO V 2011 HÄ CKFÄ GELINVENTERING I BOKHULTET/BÄ CKÄSLO V 2011 Mindre hackspett Förslaget är framtaget med stöd av lokala naturvårdssatsningen LONA Text och foto Christer Wendeler Skogsgatan 11 352 35 Växjö christer.wendeler@gmail.com

Läs mer