Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien"

Transkript

1 Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien

2

3 Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien fastställda av regeringen den 7 september 2006

4 Akademiens uppgift och sammansättning 1 Akademien, stiftad den 2 juni 1739, har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Av hävd tar akademien särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik. Akademien strävar efter att allmänt öka utbytet mellan olika discipliner och förståelsen för deras särart. Akademien fullgör denna uppgift genom att sprida kunskap om rön och problem inom aktuell forskning, deltaga i samhällsdebatten rörande utbildning och forskning, dela ut priser, belöningar och stipendier samt driva vetenskapliga institutioner och projekt. Akademien håller nära kontakt med utländska akademier och lärda samfund och med internationella vetenskapliga organisationer samt främjar även i övrigt internationellt vetenskapligt samarbete. Akademien förenar med sig sådana personer, som synes bäst kunna bidraga till dess ändamål. Akademien avger ej utlåtande över skrifter som inlämnats från allmänheten. 2 Akademien består av lägst 175 svenska ledamöter och av 175 utländska ledamöter. Vid inval som svensk ledamot gäller att den som föreslagits ej får ha fyllt 65 år. I övrigt tillämpar akademien inga åldersgränser. Utländsk medborgare som är stadigvarande verksam i Sverige kan inväljas som svensk ledamot. Ordningen mellan ledamöterna bestäms av tiden för deras inval. 2

5 3 Akademiens ledamöter fördelas på följande klasser, där det angivna antalet avser svenska ledamöter under 65 års ålder: Första klassen, för matematik 13 ledamöter Andra klassen, för astronomi 11 ledamöter och rymdvetenskap Tredje klassen, för fysik 18 ledamöter Fjärde klassen, för kemi 18 ledamöter Femte klassen, för geovetenskaper 12 ledamöter Sjätte klassen, för biologiska vetenskaper 28 ledamöter Sjunde klassen, för medicinska vetenskaper 25 ledamöter Åttonde klassen, för tekniska vetenskaper 13 ledamöter Nionde klassen, för samhällsvetenskaper 21 ledamöter Tionde klassen, för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap 16 ledamöter. Sex ledamöter i tionde klassen skall väljas med åberopande av framstående förtjänst om vetenskap på sätt som anges i 31. De utländska ledamöterna fördelas på varje klass med samma antal som anges i första stycket. 4 Utöver vad som föreskrivs i 2 finns högst 10 rum för svenska ledamöter under 65 års ålder för klasser, som är i behov av förstärkning, att disponera på sätt som anges i Till hedersledamot äger akademien kalla medlem av kungahuset. 3

6 Allmän sammankomst 6 Akademien beslutar vid allmän sammankomst i de frågor som anges i dessa grundregler samt i övriga frågor av stor vikt för akademien. Akademien får överlämna åt akademistyrelsen, presidiet eller ständige sekreteraren att avgöra ärenden eller grupp av ärenden. Akademien är beslutför när kallelse till allmän sammankomst utfärdats på sätt som föreskrivs i dessa grundregler. Allmän sammankomst är sluten såvida inte annat bestäms. Vad som avhandlas vid akademiens slutna sammankomster får ej bringas till allmän kännedom utom när akademien så beslutar. 7 Akademien håller normalt ordinarie allmän sammankomst en gång i månaden utom i juli och augusti. Extra allmän sammankomst hålls, när beslut härom fattas vid ordinarie allmän sammankomst, när preses eller akademistyrelsen så beslutar eller när minst en tiondel av akademiens enligt 24 röstberättigade ledamöter skriftligen begär det. Extra allmän sammankomst äger rum också för behandling av Nobelärenden och ärenden rörande Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Om behandlingen av dessa ärenden finns särskilda bestämmelser fastställda av regeringen den 7 april 1994 respektive 19 december Kallelse till ordinarie och extra allmän sammankomst utfärdas minst en vecka i förväg av ständige sekreteraren efter samråd med preses. Preses får även själv kalla till allmän sammankomst. I kallelse anges de ärenden som skall behandlas. Ärende som ej angivits i kallelse får behandlas endast om akademien medger det och frågan ej är av stor vikt. Utländsk ledamot som anmält att han eller hon uppehåller sig i Sverige skall kallas till allmän sammankomst. 4

7 Preses och vice presides 8 Preses är akademiens främste företrädare. Preses för ordet vid allmän sammankomst och i akademistyrelsen samt äger närvara vid sammanträden med akademiens alla organ, dock utan rösträtt där preses ej är ledamot. 9 Preses väljs bland akademiens enligt 24 röstberättigade ledamöter för tre år vid ordinarie allmän sammankomst i december. Preses tillträder sitt uppdrag den 1 juli påföljande år men äger rätt att från valtillfället utan rösträtt deltaga i akademistyrelsens sammanträden. Avgår preses före utgången av valperioden, väljs snarast ersättare för den återstående tiden. Preses får ej omedelbart återväljas. En preses som efter fyllnadsval innehaft uppdraget i högst två år må dock återväljas för en treårsperiod. Förslag till val av preses upprättas av en valberedning enligt 20 och framläggs senast vid den allmänna sammankomsten närmast före valtillfället. Avgående preses bör vid ordinarie allmän sammankomst i juni hålla ett föredrag över ämne efter eget val. 10 Till ställföreträdare för preses utses bland akademiens enligt 24 röstberättigade ledamöter en förste, en andre och en tredje vice preses. De väljs vid ordinarie allmän sammankomst i juni för en tid av tre år räknat från den 1 juli samma år på så sätt att varje år en står i tur att avgå. För förslag till samt fyllnadsval och återval av vice preses gäller vad som föreskrivs i 9 om preses. Har såväl preses som samtliga vice presides förfall förs ordet vid allmän sammankomst av den ledamot som akademien utser. 5

8 Presidium 11 Preses, förste, andre och tredje vice preses samt ständige sekreteraren utgör tillsammans akademiens presidium. Presidiet handlägger frågor om representation vad gäller nationella och internationella vetenskapliga förbindelser samt förbereder inför akademistyrelsens möten frågor av principiell betydelse. Presidiet sammanträder på kallelse av preses. Akademistyrelsen 12 Akademistyrelsen skall verka för att akademiens arbete är organiserat på sätt som svarar mot vetenskapens krav. Styrelsen svar ar för förvaltningen av akademiens angelägenheter, såvida ej angelägenheten enligt dessa grundregler ankommer på annan. Akademistyrelsen bereder också vid behov ärenden för beslut i akademien. Vid förvaltningen skall akademistyrelsen fortlöpande se till att akademiens ekonomi sköts på ett sådant sätt att kapitalet säkras, god avkastning uppnås och betryggande kontroll utövas. Akademistyrelsen skall årligen utfärda föreskrifter för kapitalförvaltning och kapitaluttag. Styrelsen får besluta om utgifter utöver vad som fastställts i gällande budget, om en däremot svarande intäktsökning finns tillgänglig eller om beslut vid allmän sammankomst ej kan avvaktas. Akademistyrelsen får överlämna åt presidiet, ständige sekreteraren, annan styrelseledamot, kommitté eller tjänsteman att avgöra ärenden, i vilka det ankommer på styrelsen att besluta. Om en uppgift delegerats från akademistyrelsen, åligger det denna att på lämpligt sätt kontrollera hur uppgiften fullgörs och att vid behov återkalla delegationen. Akademistyrelsen får utan särskilt bemyndigande besluta i frågor som eljest ankommer på allmän sammankomst, om beslut i sådan ordning ej utan väsentlig olägenhet kan avvaktas. 6

9 Akademistyrelsen företräder akademien och tecknar dess firma. Den kan bemyndiga ledamot av akademistyrelsen eller annan att företräda akademien. Sådant bemyndigande skall omprövas varje år och i övrigt, när behov föreligger. 13 Akademistyrelsen består av 15 ledamöter nämligen akademiens presidium samt en ledamot från var och en av akademiens tio klasser. De icke självskrivna ledamöterna väljs vid allmän sammankomst i juni för en tid av tre år räknat från den 1 juli samma år på så sätt att varje år tre eller fyra står i tur att avgå. Förslag till val av icke självskriven ledamot upprättas av respektive klass. Avgår en icke självskriven ledamot före utgången av valperioden, väljs snarast en annan för den återstående tiden. Ledamot som valts för två hela perioder i följd får ej omedelbart återväljas. Akademistyrelsen är beslutför, när minst åtta ledamöter är närvarande, varav en skall vara preses eller vice preses. 14 Akademistyrelsen sammanträder, när det är påkallat. Kallelse till sammanträde utfärdas minst en vecka i förväg av akademiens ständige sekreterare efter samråd med preses. Preses får även själv kalla till sammanträde. Klasser 15 Klasserna är akademiens ständiga vetenskapliga utskott, vilka skall följa vetenskapens utveckling inom sitt område och föreslå akademien sådana åtgärder som kan främja dess ändamål. De skall även upprätta invalsförslag i enlighet med bestämmelser i 27 30, föreslå icke självskriven ledamot i akademistyrelsen enligt 13 samt behandla vissa frågor om utdelning av belöningar, stipendier och forskningsunderstöd. Varje klass väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för en tid av tre år. Ordförande eller vice ordförande som valts för två hela perioder i följd får ej omedelbart återväljas. 7

10 16 Klass sammanträder, när ordföranden finner det påkallat, dock i regel minst en gång varje termin. Kallelse utfärdas av ordföranden. Utländsk ledamot som anmält att han eller hon uppehåller sig i Sverige skall kallas till klassammanträde. Ständige sekreteraren 17 Ständige sekreteraren handhar den löpande förvaltningen av akademiens angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som akademistyrelsen meddelar. Ständige sekreteraren ansvarar för att beslut som fattats vid allmän sammankomst eller av akademistyrelsen verkställs utan dröjsmål. Om beslut som ligger utom den löpande förvaltningen ej utan olägenhet kan dröja, får ständige sekreteraren vidta erforderliga åtgärder. Dessa skall i sådant fall snarast anmälas till akademistyrelsen. Ständige sekreteraren skall sörja för att akademiens arbete är organiserat på sätt som enligt styrelsens riktlinjer svarar mot vetenskapens krav. Ständige sekreteraren är chef för akademiens kansli och skall härvid leda verksamheten samt övervaka att den bedrivs enligt gällande regler och anvisningar. Ständige sekreteraren skall särskilt se till att akademiens bokföring fullgörs och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Ständige sekreteraren får företräda akademien och teckna dess firma beträffande uppgifter, som han eller hon skall sköta enligt första stycket. Ständige sekreteraren får utan rösträtt deltaga i sammanträde med klass, som han eller hon ej tillhör. 8

11 18 Ständige sekreteraren väljs vid allmän sammankomst. Förslag om val av ständig sekreterare upprättas av en valberedning enligt 20 och framläggs senast vid den allmänna sammankomsten närmast före valtillfället. Förutom skicklighet att fullgöra vad på sekreteraren ankommer skall den som utses äga stadgat anseende som vetenskapsman. Skulle någon utanför akademiens ledamotskrets utses, har den som valts ändock rösträtt vid allmän sammankomst. 19 Vid behov kan akademistyrelsen utse en ställföreträdare för ständige sekreteraren. Valberedning 20 Val av preses, vice presides och ständig sekreterare förbereds av en valberedning, som utses vid allmän sammankomst. Valberedningen skall bestå av högst fem personer, varav en skall ha varit preses eller vice preses. I valberedningen skall ingå två akademiledamöter, som ej tillhör eller har tillhört akademistyrelsen. Val av övriga ledamöter av akademistyrelsen förbereds av respektive klass enligt 13. Kansli 21 För att bereda administrativa och ekonomiska frågor samt i övrigt biträda akademien och dess organ finns ett kansli. Institutioner 22 Till akademien hör vetenskapliga institutioner och inrättningar. För dessa skall särskilda föreskrifter finnas. Varje institution har en föreståndare med professors titel 9

12 23 Föreståndare för institution tillsätts vid allmän sammankomst, såvida ej annat är föreskrivet. Vid tillsättningen skall hänsyn tagas såväl till kvalificerad vetenskaplig kompetens inom vederbörande institutions område som till visad förmåga att leda forskningsverksamhet. Beslutsregler och protokoll 24 Svenska ledamöter samt utländska ledamöter, som sedan minst två år vistas stadigvarande i Sverige, får delta i omröstning till beslut vid allmän sammankomst och i akademiens organ. Som beslut gäller den mening som omfattas av de flesta eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av den som för ordet. Val av ledamot i akademien, preses, vice preses, ständig sekreterare samt ledamot i akademistyrelsen sker genom sluten omröstning. Vid annat val sker omröstning öppet, om ej sluten omröstning begärs. Faller rösterna lika vid val skiljer lotten. Vid val då flera än två fått röster men ingen minst hälften av de avgivna rösterna, blankröster oräknade, företas ny omröstning om de två som erhållit flest röster. Vid beslut om Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gäller följande särskilda bestämmelser. Utländsk ledamot som ej omfattas av föreskriften i första stycket har ej närvaro- eller rösträtt. Priskandidat eller grupp av priskandidater utses genom omröstning enligt bestämmelserna i föregående stycken. Yrkande om att utdelning ej skall ske företas till omröstning sedan priskandidat eller grupp av priskandidater utsetts. Var och en av dessa omröstningar sker öppet om ej sluten omröstning begärs. 10

13 25 Vid allmän sammankomst och vid sammanträde med akademistyrelsen, klass, beslutande organ och permanent kommitté förs protokoll. Detta skall redovisa sammanträdesdatum, namn på dem som deltagit i handläggning av ärende, i ärende förekommande handlingar och framställda yrkanden, utgången av eventuell omröstning samt fattade beslut. Om ledamot vid handläggningen av viss fråga anmält skiljaktig mening, äger ledamoten få denna antecknad i protokollet. Protokoll från allmän sammankomst justeras antingen genom beslut vid nästföljande allmän sammankomst eller av särskilt vald justeringsperson jämte preses. Protokoll från sammanträde med akademistyrelsen justeras genom beslut av styrelsen vid nästföljande sammanträde eller av särskilt vald justeringsperson jämte preses. Övriga beslutsprotokoll justeras av ordföranden. Beslutstext kan förklaras omedelbart justerad. För protokollföring av beslut om utdelning av Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gäller särskilda bestämmelser. Arkiv och registrering 26 Bestämmelser för akademiens och dess institutioners arkiv skall i tillämpliga delar följa rådande arkivlagstiftning. Handlingar som gäller ärenden vilka skall avgöras av akademien vid allmän sammankomst, akademistyrelsen, ständige sekreteraren eller annan tjänsteman skall registreras inom akademiens kansli. 11

14 Val av ledamöter 27 När antalet ledamöter i någon klass understiger det i 3 bestämda antalet, skall detta meddelas vederbörande klass vid nästa ordinarie sammankomst. Klassen skall framlägga förslag om val av ny ledamot. Beslut om utökning av antalet ledamöter enligt 4 fattas vid allmän sammankomst på framställning av en klass. Över framställningen skall akademistyrelsen yttra sig. När det uppstår ett ledigt rum i en klass, där antalet svenska ledamöter under 65 års ålder tillfälligt utökats enligt andra stycket, förs rummet till reservutrymmet. 28 Förslag om val av ny ledamot inom en klass upprättas av klassens röstberättigade ledamöter. Förslag skall lämnas till en inom varje klass inrättad nomineringskommitté, som vid sina överväganden har att beakta i första hand personens vetenskapliga kvalifikationer. Därutöver skall potentiell nytta för akademien men också behovet av bred ämnesrepresentation, föryngring, jämställdhet mellan män och kvinnor samt geografisk spridning beaktas. Kommittén skall redovisa samtliga inkomna nomineringar samt sina egna överväganden till klassen. 29 Kallelse till klassammanträde, då invalsförslag skall upprättas, utfärdas av ordföranden minst två veckor i förväg. Nomineringskommitténs redovisning av inkomna nomineringar och egna överväganden skall bifogas kallelsen. Röstberättigad ledamot som ej har möjlighet att närvara vid sammanträde då klassen röstar om förslag till inval av ny ledamot, äger att före sammanträdet insända sin röst till klassekreteraren. Sedan nomineringskommitténs överväganden föredragits vid klassmötet äger överläggning rum. 12

15 Därefter röstar var och en av de närvarande röstberättigade för varje ledigt rum på något av de framförda förslagen. Efter avslutad röstning redovisas eventuella poströster. I klassens protokoll anges det antal röster som avgivits för de framförda förslagen. Om ej minst hälften av klassens röstberättigade ledamöter avgivit röst för någon kandidat före eller under därför avsedd punkt vid sammanträdet, bordläggs frågan till nästkommande sammanträde. Om klassens förslag upptar endast en person, måste denna ha erhållit minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, blankröster oräknade. 30 Sedan klassen avgivit förslag skall detta jämte nomineringen av den eller de av klassen föreslagna och utdrag ur klassens protokoll tillställas akademiens röstberättigade ledamöter. Vid nästa allmänna sammankomst avgör akademien, om klassens förslag skall godkännas. Blir förslaget godkänt, bestäms tillika den sammankomst då val skall äga rum. 31 Förslag till val av ny ledamot i tionde klassen med åberopande av framstående förtjänst om vetenskap upprättas av akademistyrelsen sedan tionde klassen yttrat sig. Varje röstberättigad ledamot av akademien har rätt att till akademistyrelsen framföra förslag till val av sådan ledamot. 32 Förslag till val av hedersledamot enligt 5 skall vara underskrivet av minst tre röstberättigade ledamöter. Förslaget behandlas av akademistyrelsen, som efter godkännande framlägger det för akademien vid allmän sammankomst till omedelbart avgörande. 13

16 Utträde 33 Ledamot äger rätt att efter skriftlig anmälan utträda ur akademien. Ekonomi och revision 34 Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. Budget och verksamhetsplan för därpå följande räkenskapsår fastställs, efter förslag av akademistyrelsen, vid allmän sammankomst senast i december. För institution skall särskild budget och verksamhetsplan upprättas. 35 För varje räkenskapsår skall årsredovisning avges. Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen skall underskrivas av samtliga ledamöter i akademistyrelsen. Senast i april skall årsredovisningen överlämnas till revisorerna. 36 Senast i december väljs vid allmän sammankomst tre revisorer, jämte tre suppleanter, för granskning av följande räkenskapsårs förvaltning och räkenskaper. En av dessa revisorer och en av suppleanterna skall vara auktoriserad revisor. Härutöver utser regeringen en revisor, jämte suppleant, för samma period. 37 Revisorerna skall senast i maj till akademien avge berättelse över verkställd granskning. Berättelsen skall innehålla uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Om revisorerna framfört anmärkning infordras yttrande från den som berörs därav. Akademien skall vid allmän sammankomst fatta beslut om fastställelse av årsredovisningen och om ansvarsfrihet för akademistyrelsens ledamöter. Beviljas ej sådan men väcks ej talan vid domstol inom ett år, anses ansvarsfrihet ha blivit beviljad. 14

17 När fråga om fastställelse av årsredovisningen och om ansvarsfrihet för akademistyrelsens ledamöter behandlas vid allmän sammankomst, förs ordet av den ledamot som senast varit preses eller, om ingen sådan ledamot är närvarande, av den som senast varit vice preses. Finnes ej heller någon sådan ledamot närvarande eller kan alla närvarande, avgångna presides anses berörda av beslutet, förs ordet av den som akademien utser. Akademiens högtidsdag 38 Varje år hålls offentlig sammankomst, vilken normalt infaller den 31 mars, årsdagen för Kungl. Maj:ts fastställelse av akademiens grundregler Vid sammankomsten kan en kortfattad levnadsteckning över en bortgången ledamot föredras; om akademien låtit prägla en minnespenning över ledamoten, skall en levnadsteckning föredras. Därefter välkomnar preses nyvalda ledamöter och redovisar ständige sekreteraren översiktligt akademiens verksamhet under närmast föregående år. Sammankomsten avslutas med föredrag om ett ämne inom någon av de vetenskaper som akademien företräder. Särskilda instruktioner 39 Akademien fastställer i särskilda instruktioner närmare föreskrifter angående verksamheten vid akademien. 15

18 Ändring av grundreglerna 40 Förslag om ändring av dessa grundregler kan väckas av akademistyrelsen eller av tre röstberättigade ledamöter. I sistnämnda fall skall akademistyrelsen yttra sig om förslaget. Om styrelsen med två tredjedels majoritet ogillar förslaget, faller det. Ändring av dessa grundregler kräver likalydande beslut vid två ordinarie allmänna sammankomster. Ändring, som beslutats av akademien, skall underställas regeringen för fastställelse. 16

19

20 Box 50005, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Webbplats: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Stockholm Grafisk form: AB Typoform

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder.

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder. STADGAR 2006-03-24 1 (6) Stadgar för HOPAJOLA - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. Benämning och ändamål 1 Föreningen benämns HOPAJOLA vilket är ett gammalt uttryck för den jord

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR FÖR VINTERVIKENS TRÄDGÅRD - IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VINTERVIKENS TRÄDGÅRD - IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VINTERVIKENS TRÄDGÅRD - IDEELL FÖRENING 1 Föreningens namn, firma och säte Föreningens namn och firma är Vintervikens trädgård ideell förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer