Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien"

Transkript

1 Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien

2

3 Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien fastställda av regeringen den 7 september 2006

4 Akademiens uppgift och sammansättning 1 Akademien, stiftad den 2 juni 1739, har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Av hävd tar akademien särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik. Akademien strävar efter att allmänt öka utbytet mellan olika discipliner och förståelsen för deras särart. Akademien fullgör denna uppgift genom att sprida kunskap om rön och problem inom aktuell forskning, deltaga i samhällsdebatten rörande utbildning och forskning, dela ut priser, belöningar och stipendier samt driva vetenskapliga institutioner och projekt. Akademien håller nära kontakt med utländska akademier och lärda samfund och med internationella vetenskapliga organisationer samt främjar även i övrigt internationellt vetenskapligt samarbete. Akademien förenar med sig sådana personer, som synes bäst kunna bidraga till dess ändamål. Akademien avger ej utlåtande över skrifter som inlämnats från allmänheten. 2 Akademien består av lägst 175 svenska ledamöter och av 175 utländska ledamöter. Vid inval som svensk ledamot gäller att den som föreslagits ej får ha fyllt 65 år. I övrigt tillämpar akademien inga åldersgränser. Utländsk medborgare som är stadigvarande verksam i Sverige kan inväljas som svensk ledamot. Ordningen mellan ledamöterna bestäms av tiden för deras inval. 2

5 3 Akademiens ledamöter fördelas på följande klasser, där det angivna antalet avser svenska ledamöter under 65 års ålder: Första klassen, för matematik 13 ledamöter Andra klassen, för astronomi 11 ledamöter och rymdvetenskap Tredje klassen, för fysik 18 ledamöter Fjärde klassen, för kemi 18 ledamöter Femte klassen, för geovetenskaper 12 ledamöter Sjätte klassen, för biologiska vetenskaper 28 ledamöter Sjunde klassen, för medicinska vetenskaper 25 ledamöter Åttonde klassen, för tekniska vetenskaper 13 ledamöter Nionde klassen, för samhällsvetenskaper 21 ledamöter Tionde klassen, för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap 16 ledamöter. Sex ledamöter i tionde klassen skall väljas med åberopande av framstående förtjänst om vetenskap på sätt som anges i 31. De utländska ledamöterna fördelas på varje klass med samma antal som anges i första stycket. 4 Utöver vad som föreskrivs i 2 finns högst 10 rum för svenska ledamöter under 65 års ålder för klasser, som är i behov av förstärkning, att disponera på sätt som anges i Till hedersledamot äger akademien kalla medlem av kungahuset. 3

6 Allmän sammankomst 6 Akademien beslutar vid allmän sammankomst i de frågor som anges i dessa grundregler samt i övriga frågor av stor vikt för akademien. Akademien får överlämna åt akademistyrelsen, presidiet eller ständige sekreteraren att avgöra ärenden eller grupp av ärenden. Akademien är beslutför när kallelse till allmän sammankomst utfärdats på sätt som föreskrivs i dessa grundregler. Allmän sammankomst är sluten såvida inte annat bestäms. Vad som avhandlas vid akademiens slutna sammankomster får ej bringas till allmän kännedom utom när akademien så beslutar. 7 Akademien håller normalt ordinarie allmän sammankomst en gång i månaden utom i juli och augusti. Extra allmän sammankomst hålls, när beslut härom fattas vid ordinarie allmän sammankomst, när preses eller akademistyrelsen så beslutar eller när minst en tiondel av akademiens enligt 24 röstberättigade ledamöter skriftligen begär det. Extra allmän sammankomst äger rum också för behandling av Nobelärenden och ärenden rörande Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Om behandlingen av dessa ärenden finns särskilda bestämmelser fastställda av regeringen den 7 april 1994 respektive 19 december Kallelse till ordinarie och extra allmän sammankomst utfärdas minst en vecka i förväg av ständige sekreteraren efter samråd med preses. Preses får även själv kalla till allmän sammankomst. I kallelse anges de ärenden som skall behandlas. Ärende som ej angivits i kallelse får behandlas endast om akademien medger det och frågan ej är av stor vikt. Utländsk ledamot som anmält att han eller hon uppehåller sig i Sverige skall kallas till allmän sammankomst. 4

7 Preses och vice presides 8 Preses är akademiens främste företrädare. Preses för ordet vid allmän sammankomst och i akademistyrelsen samt äger närvara vid sammanträden med akademiens alla organ, dock utan rösträtt där preses ej är ledamot. 9 Preses väljs bland akademiens enligt 24 röstberättigade ledamöter för tre år vid ordinarie allmän sammankomst i december. Preses tillträder sitt uppdrag den 1 juli påföljande år men äger rätt att från valtillfället utan rösträtt deltaga i akademistyrelsens sammanträden. Avgår preses före utgången av valperioden, väljs snarast ersättare för den återstående tiden. Preses får ej omedelbart återväljas. En preses som efter fyllnadsval innehaft uppdraget i högst två år må dock återväljas för en treårsperiod. Förslag till val av preses upprättas av en valberedning enligt 20 och framläggs senast vid den allmänna sammankomsten närmast före valtillfället. Avgående preses bör vid ordinarie allmän sammankomst i juni hålla ett föredrag över ämne efter eget val. 10 Till ställföreträdare för preses utses bland akademiens enligt 24 röstberättigade ledamöter en förste, en andre och en tredje vice preses. De väljs vid ordinarie allmän sammankomst i juni för en tid av tre år räknat från den 1 juli samma år på så sätt att varje år en står i tur att avgå. För förslag till samt fyllnadsval och återval av vice preses gäller vad som föreskrivs i 9 om preses. Har såväl preses som samtliga vice presides förfall förs ordet vid allmän sammankomst av den ledamot som akademien utser. 5

8 Presidium 11 Preses, förste, andre och tredje vice preses samt ständige sekreteraren utgör tillsammans akademiens presidium. Presidiet handlägger frågor om representation vad gäller nationella och internationella vetenskapliga förbindelser samt förbereder inför akademistyrelsens möten frågor av principiell betydelse. Presidiet sammanträder på kallelse av preses. Akademistyrelsen 12 Akademistyrelsen skall verka för att akademiens arbete är organiserat på sätt som svarar mot vetenskapens krav. Styrelsen svar ar för förvaltningen av akademiens angelägenheter, såvida ej angelägenheten enligt dessa grundregler ankommer på annan. Akademistyrelsen bereder också vid behov ärenden för beslut i akademien. Vid förvaltningen skall akademistyrelsen fortlöpande se till att akademiens ekonomi sköts på ett sådant sätt att kapitalet säkras, god avkastning uppnås och betryggande kontroll utövas. Akademistyrelsen skall årligen utfärda föreskrifter för kapitalförvaltning och kapitaluttag. Styrelsen får besluta om utgifter utöver vad som fastställts i gällande budget, om en däremot svarande intäktsökning finns tillgänglig eller om beslut vid allmän sammankomst ej kan avvaktas. Akademistyrelsen får överlämna åt presidiet, ständige sekreteraren, annan styrelseledamot, kommitté eller tjänsteman att avgöra ärenden, i vilka det ankommer på styrelsen att besluta. Om en uppgift delegerats från akademistyrelsen, åligger det denna att på lämpligt sätt kontrollera hur uppgiften fullgörs och att vid behov återkalla delegationen. Akademistyrelsen får utan särskilt bemyndigande besluta i frågor som eljest ankommer på allmän sammankomst, om beslut i sådan ordning ej utan väsentlig olägenhet kan avvaktas. 6

9 Akademistyrelsen företräder akademien och tecknar dess firma. Den kan bemyndiga ledamot av akademistyrelsen eller annan att företräda akademien. Sådant bemyndigande skall omprövas varje år och i övrigt, när behov föreligger. 13 Akademistyrelsen består av 15 ledamöter nämligen akademiens presidium samt en ledamot från var och en av akademiens tio klasser. De icke självskrivna ledamöterna väljs vid allmän sammankomst i juni för en tid av tre år räknat från den 1 juli samma år på så sätt att varje år tre eller fyra står i tur att avgå. Förslag till val av icke självskriven ledamot upprättas av respektive klass. Avgår en icke självskriven ledamot före utgången av valperioden, väljs snarast en annan för den återstående tiden. Ledamot som valts för två hela perioder i följd får ej omedelbart återväljas. Akademistyrelsen är beslutför, när minst åtta ledamöter är närvarande, varav en skall vara preses eller vice preses. 14 Akademistyrelsen sammanträder, när det är påkallat. Kallelse till sammanträde utfärdas minst en vecka i förväg av akademiens ständige sekreterare efter samråd med preses. Preses får även själv kalla till sammanträde. Klasser 15 Klasserna är akademiens ständiga vetenskapliga utskott, vilka skall följa vetenskapens utveckling inom sitt område och föreslå akademien sådana åtgärder som kan främja dess ändamål. De skall även upprätta invalsförslag i enlighet med bestämmelser i 27 30, föreslå icke självskriven ledamot i akademistyrelsen enligt 13 samt behandla vissa frågor om utdelning av belöningar, stipendier och forskningsunderstöd. Varje klass väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för en tid av tre år. Ordförande eller vice ordförande som valts för två hela perioder i följd får ej omedelbart återväljas. 7

10 16 Klass sammanträder, när ordföranden finner det påkallat, dock i regel minst en gång varje termin. Kallelse utfärdas av ordföranden. Utländsk ledamot som anmält att han eller hon uppehåller sig i Sverige skall kallas till klassammanträde. Ständige sekreteraren 17 Ständige sekreteraren handhar den löpande förvaltningen av akademiens angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som akademistyrelsen meddelar. Ständige sekreteraren ansvarar för att beslut som fattats vid allmän sammankomst eller av akademistyrelsen verkställs utan dröjsmål. Om beslut som ligger utom den löpande förvaltningen ej utan olägenhet kan dröja, får ständige sekreteraren vidta erforderliga åtgärder. Dessa skall i sådant fall snarast anmälas till akademistyrelsen. Ständige sekreteraren skall sörja för att akademiens arbete är organiserat på sätt som enligt styrelsens riktlinjer svarar mot vetenskapens krav. Ständige sekreteraren är chef för akademiens kansli och skall härvid leda verksamheten samt övervaka att den bedrivs enligt gällande regler och anvisningar. Ständige sekreteraren skall särskilt se till att akademiens bokföring fullgörs och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Ständige sekreteraren får företräda akademien och teckna dess firma beträffande uppgifter, som han eller hon skall sköta enligt första stycket. Ständige sekreteraren får utan rösträtt deltaga i sammanträde med klass, som han eller hon ej tillhör. 8

11 18 Ständige sekreteraren väljs vid allmän sammankomst. Förslag om val av ständig sekreterare upprättas av en valberedning enligt 20 och framläggs senast vid den allmänna sammankomsten närmast före valtillfället. Förutom skicklighet att fullgöra vad på sekreteraren ankommer skall den som utses äga stadgat anseende som vetenskapsman. Skulle någon utanför akademiens ledamotskrets utses, har den som valts ändock rösträtt vid allmän sammankomst. 19 Vid behov kan akademistyrelsen utse en ställföreträdare för ständige sekreteraren. Valberedning 20 Val av preses, vice presides och ständig sekreterare förbereds av en valberedning, som utses vid allmän sammankomst. Valberedningen skall bestå av högst fem personer, varav en skall ha varit preses eller vice preses. I valberedningen skall ingå två akademiledamöter, som ej tillhör eller har tillhört akademistyrelsen. Val av övriga ledamöter av akademistyrelsen förbereds av respektive klass enligt 13. Kansli 21 För att bereda administrativa och ekonomiska frågor samt i övrigt biträda akademien och dess organ finns ett kansli. Institutioner 22 Till akademien hör vetenskapliga institutioner och inrättningar. För dessa skall särskilda föreskrifter finnas. Varje institution har en föreståndare med professors titel 9

12 23 Föreståndare för institution tillsätts vid allmän sammankomst, såvida ej annat är föreskrivet. Vid tillsättningen skall hänsyn tagas såväl till kvalificerad vetenskaplig kompetens inom vederbörande institutions område som till visad förmåga att leda forskningsverksamhet. Beslutsregler och protokoll 24 Svenska ledamöter samt utländska ledamöter, som sedan minst två år vistas stadigvarande i Sverige, får delta i omröstning till beslut vid allmän sammankomst och i akademiens organ. Som beslut gäller den mening som omfattas av de flesta eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av den som för ordet. Val av ledamot i akademien, preses, vice preses, ständig sekreterare samt ledamot i akademistyrelsen sker genom sluten omröstning. Vid annat val sker omröstning öppet, om ej sluten omröstning begärs. Faller rösterna lika vid val skiljer lotten. Vid val då flera än två fått röster men ingen minst hälften av de avgivna rösterna, blankröster oräknade, företas ny omröstning om de två som erhållit flest röster. Vid beslut om Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gäller följande särskilda bestämmelser. Utländsk ledamot som ej omfattas av föreskriften i första stycket har ej närvaro- eller rösträtt. Priskandidat eller grupp av priskandidater utses genom omröstning enligt bestämmelserna i föregående stycken. Yrkande om att utdelning ej skall ske företas till omröstning sedan priskandidat eller grupp av priskandidater utsetts. Var och en av dessa omröstningar sker öppet om ej sluten omröstning begärs. 10

13 25 Vid allmän sammankomst och vid sammanträde med akademistyrelsen, klass, beslutande organ och permanent kommitté förs protokoll. Detta skall redovisa sammanträdesdatum, namn på dem som deltagit i handläggning av ärende, i ärende förekommande handlingar och framställda yrkanden, utgången av eventuell omröstning samt fattade beslut. Om ledamot vid handläggningen av viss fråga anmält skiljaktig mening, äger ledamoten få denna antecknad i protokollet. Protokoll från allmän sammankomst justeras antingen genom beslut vid nästföljande allmän sammankomst eller av särskilt vald justeringsperson jämte preses. Protokoll från sammanträde med akademistyrelsen justeras genom beslut av styrelsen vid nästföljande sammanträde eller av särskilt vald justeringsperson jämte preses. Övriga beslutsprotokoll justeras av ordföranden. Beslutstext kan förklaras omedelbart justerad. För protokollföring av beslut om utdelning av Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gäller särskilda bestämmelser. Arkiv och registrering 26 Bestämmelser för akademiens och dess institutioners arkiv skall i tillämpliga delar följa rådande arkivlagstiftning. Handlingar som gäller ärenden vilka skall avgöras av akademien vid allmän sammankomst, akademistyrelsen, ständige sekreteraren eller annan tjänsteman skall registreras inom akademiens kansli. 11

14 Val av ledamöter 27 När antalet ledamöter i någon klass understiger det i 3 bestämda antalet, skall detta meddelas vederbörande klass vid nästa ordinarie sammankomst. Klassen skall framlägga förslag om val av ny ledamot. Beslut om utökning av antalet ledamöter enligt 4 fattas vid allmän sammankomst på framställning av en klass. Över framställningen skall akademistyrelsen yttra sig. När det uppstår ett ledigt rum i en klass, där antalet svenska ledamöter under 65 års ålder tillfälligt utökats enligt andra stycket, förs rummet till reservutrymmet. 28 Förslag om val av ny ledamot inom en klass upprättas av klassens röstberättigade ledamöter. Förslag skall lämnas till en inom varje klass inrättad nomineringskommitté, som vid sina överväganden har att beakta i första hand personens vetenskapliga kvalifikationer. Därutöver skall potentiell nytta för akademien men också behovet av bred ämnesrepresentation, föryngring, jämställdhet mellan män och kvinnor samt geografisk spridning beaktas. Kommittén skall redovisa samtliga inkomna nomineringar samt sina egna överväganden till klassen. 29 Kallelse till klassammanträde, då invalsförslag skall upprättas, utfärdas av ordföranden minst två veckor i förväg. Nomineringskommitténs redovisning av inkomna nomineringar och egna överväganden skall bifogas kallelsen. Röstberättigad ledamot som ej har möjlighet att närvara vid sammanträde då klassen röstar om förslag till inval av ny ledamot, äger att före sammanträdet insända sin röst till klassekreteraren. Sedan nomineringskommitténs överväganden föredragits vid klassmötet äger överläggning rum. 12

15 Därefter röstar var och en av de närvarande röstberättigade för varje ledigt rum på något av de framförda förslagen. Efter avslutad röstning redovisas eventuella poströster. I klassens protokoll anges det antal röster som avgivits för de framförda förslagen. Om ej minst hälften av klassens röstberättigade ledamöter avgivit röst för någon kandidat före eller under därför avsedd punkt vid sammanträdet, bordläggs frågan till nästkommande sammanträde. Om klassens förslag upptar endast en person, måste denna ha erhållit minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, blankröster oräknade. 30 Sedan klassen avgivit förslag skall detta jämte nomineringen av den eller de av klassen föreslagna och utdrag ur klassens protokoll tillställas akademiens röstberättigade ledamöter. Vid nästa allmänna sammankomst avgör akademien, om klassens förslag skall godkännas. Blir förslaget godkänt, bestäms tillika den sammankomst då val skall äga rum. 31 Förslag till val av ny ledamot i tionde klassen med åberopande av framstående förtjänst om vetenskap upprättas av akademistyrelsen sedan tionde klassen yttrat sig. Varje röstberättigad ledamot av akademien har rätt att till akademistyrelsen framföra förslag till val av sådan ledamot. 32 Förslag till val av hedersledamot enligt 5 skall vara underskrivet av minst tre röstberättigade ledamöter. Förslaget behandlas av akademistyrelsen, som efter godkännande framlägger det för akademien vid allmän sammankomst till omedelbart avgörande. 13

16 Utträde 33 Ledamot äger rätt att efter skriftlig anmälan utträda ur akademien. Ekonomi och revision 34 Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. Budget och verksamhetsplan för därpå följande räkenskapsår fastställs, efter förslag av akademistyrelsen, vid allmän sammankomst senast i december. För institution skall särskild budget och verksamhetsplan upprättas. 35 För varje räkenskapsår skall årsredovisning avges. Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen skall underskrivas av samtliga ledamöter i akademistyrelsen. Senast i april skall årsredovisningen överlämnas till revisorerna. 36 Senast i december väljs vid allmän sammankomst tre revisorer, jämte tre suppleanter, för granskning av följande räkenskapsårs förvaltning och räkenskaper. En av dessa revisorer och en av suppleanterna skall vara auktoriserad revisor. Härutöver utser regeringen en revisor, jämte suppleant, för samma period. 37 Revisorerna skall senast i maj till akademien avge berättelse över verkställd granskning. Berättelsen skall innehålla uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Om revisorerna framfört anmärkning infordras yttrande från den som berörs därav. Akademien skall vid allmän sammankomst fatta beslut om fastställelse av årsredovisningen och om ansvarsfrihet för akademistyrelsens ledamöter. Beviljas ej sådan men väcks ej talan vid domstol inom ett år, anses ansvarsfrihet ha blivit beviljad. 14

17 När fråga om fastställelse av årsredovisningen och om ansvarsfrihet för akademistyrelsens ledamöter behandlas vid allmän sammankomst, förs ordet av den ledamot som senast varit preses eller, om ingen sådan ledamot är närvarande, av den som senast varit vice preses. Finnes ej heller någon sådan ledamot närvarande eller kan alla närvarande, avgångna presides anses berörda av beslutet, förs ordet av den som akademien utser. Akademiens högtidsdag 38 Varje år hålls offentlig sammankomst, vilken normalt infaller den 31 mars, årsdagen för Kungl. Maj:ts fastställelse av akademiens grundregler Vid sammankomsten kan en kortfattad levnadsteckning över en bortgången ledamot föredras; om akademien låtit prägla en minnespenning över ledamoten, skall en levnadsteckning föredras. Därefter välkomnar preses nyvalda ledamöter och redovisar ständige sekreteraren översiktligt akademiens verksamhet under närmast föregående år. Sammankomsten avslutas med föredrag om ett ämne inom någon av de vetenskaper som akademien företräder. Särskilda instruktioner 39 Akademien fastställer i särskilda instruktioner närmare föreskrifter angående verksamheten vid akademien. 15

18 Ändring av grundreglerna 40 Förslag om ändring av dessa grundregler kan väckas av akademistyrelsen eller av tre röstberättigade ledamöter. I sistnämnda fall skall akademistyrelsen yttra sig om förslaget. Om styrelsen med två tredjedels majoritet ogillar förslaget, faller det. Ändring av dessa grundregler kräver likalydande beslut vid två ordinarie allmänna sammankomster. Ändring, som beslutats av akademien, skall underställas regeringen för fastställelse. 16

19

20 Box 50005, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Webbplats: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Stockholm Grafisk form: AB Typoform

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Förening Stadgar Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Med ändringar antagna på årsmöte och föreningssammanträde 2016 Isoleringsfirmornas förening, Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Ringvägen 100

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning 1 Ändamål KIRUBs ändamål är att främja utbildning av kirurger, genom att bilda nätverk mellan STläkare i landet och att driva och utveckla kirurgisk utbildning,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR...

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR... STADGAR Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/9 2013. Innehåll STADGAR... 1 Allmänna bestämmelser... 1 Föreningens medlemmar... 2 Årsmöte och extra

Läs mer

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013)

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) Stadgar Skånes Innebandyförbund (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) 1 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Skånes Innebandyförbund (SkIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Stadgar för föreningen Blöjupproret

Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för den ideella föreningen med hemort i Stockholm. Bildad den 26 mars 2013. Stadgarna antagna 26 mars 2013. Stadgarna reviderade 5 mars 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Swedish Western Riders

Stadgar för Swedish Western Riders Stadgar för Swedish Western Riders 1 Uppgift Swedish Western Riders (SWR) har till uppgift att verka för westernridningens främjande och utbredning. 2 Säte Swedish Western Riders har sitt säte inom Västra

Läs mer

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: Stadgar FBC Drag är en ideell förening med hemort i Kalmar kommun. Föreningen bildades den 1/12 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva Innebandy Föreningen har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN Antagna den 29 december 1916 Av Kungl. Maj:t fastställda den 2 november 1917 Med sedemera vidtagna ändringar

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer