Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien"

Transkript

1 Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien

2

3 Grundregler för Kungl. Vetenskapsakademien fastställda av regeringen den 7 september 2006

4 Akademiens uppgift och sammansättning 1 Akademien, stiftad den 2 juni 1739, har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Av hävd tar akademien särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik. Akademien strävar efter att allmänt öka utbytet mellan olika discipliner och förståelsen för deras särart. Akademien fullgör denna uppgift genom att sprida kunskap om rön och problem inom aktuell forskning, deltaga i samhällsdebatten rörande utbildning och forskning, dela ut priser, belöningar och stipendier samt driva vetenskapliga institutioner och projekt. Akademien håller nära kontakt med utländska akademier och lärda samfund och med internationella vetenskapliga organisationer samt främjar även i övrigt internationellt vetenskapligt samarbete. Akademien förenar med sig sådana personer, som synes bäst kunna bidraga till dess ändamål. Akademien avger ej utlåtande över skrifter som inlämnats från allmänheten. 2 Akademien består av lägst 175 svenska ledamöter och av 175 utländska ledamöter. Vid inval som svensk ledamot gäller att den som föreslagits ej får ha fyllt 65 år. I övrigt tillämpar akademien inga åldersgränser. Utländsk medborgare som är stadigvarande verksam i Sverige kan inväljas som svensk ledamot. Ordningen mellan ledamöterna bestäms av tiden för deras inval. 2

5 3 Akademiens ledamöter fördelas på följande klasser, där det angivna antalet avser svenska ledamöter under 65 års ålder: Första klassen, för matematik 13 ledamöter Andra klassen, för astronomi 11 ledamöter och rymdvetenskap Tredje klassen, för fysik 18 ledamöter Fjärde klassen, för kemi 18 ledamöter Femte klassen, för geovetenskaper 12 ledamöter Sjätte klassen, för biologiska vetenskaper 28 ledamöter Sjunde klassen, för medicinska vetenskaper 25 ledamöter Åttonde klassen, för tekniska vetenskaper 13 ledamöter Nionde klassen, för samhällsvetenskaper 21 ledamöter Tionde klassen, för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap 16 ledamöter. Sex ledamöter i tionde klassen skall väljas med åberopande av framstående förtjänst om vetenskap på sätt som anges i 31. De utländska ledamöterna fördelas på varje klass med samma antal som anges i första stycket. 4 Utöver vad som föreskrivs i 2 finns högst 10 rum för svenska ledamöter under 65 års ålder för klasser, som är i behov av förstärkning, att disponera på sätt som anges i Till hedersledamot äger akademien kalla medlem av kungahuset. 3

6 Allmän sammankomst 6 Akademien beslutar vid allmän sammankomst i de frågor som anges i dessa grundregler samt i övriga frågor av stor vikt för akademien. Akademien får överlämna åt akademistyrelsen, presidiet eller ständige sekreteraren att avgöra ärenden eller grupp av ärenden. Akademien är beslutför när kallelse till allmän sammankomst utfärdats på sätt som föreskrivs i dessa grundregler. Allmän sammankomst är sluten såvida inte annat bestäms. Vad som avhandlas vid akademiens slutna sammankomster får ej bringas till allmän kännedom utom när akademien så beslutar. 7 Akademien håller normalt ordinarie allmän sammankomst en gång i månaden utom i juli och augusti. Extra allmän sammankomst hålls, när beslut härom fattas vid ordinarie allmän sammankomst, när preses eller akademistyrelsen så beslutar eller när minst en tiondel av akademiens enligt 24 röstberättigade ledamöter skriftligen begär det. Extra allmän sammankomst äger rum också för behandling av Nobelärenden och ärenden rörande Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Om behandlingen av dessa ärenden finns särskilda bestämmelser fastställda av regeringen den 7 april 1994 respektive 19 december Kallelse till ordinarie och extra allmän sammankomst utfärdas minst en vecka i förväg av ständige sekreteraren efter samråd med preses. Preses får även själv kalla till allmän sammankomst. I kallelse anges de ärenden som skall behandlas. Ärende som ej angivits i kallelse får behandlas endast om akademien medger det och frågan ej är av stor vikt. Utländsk ledamot som anmält att han eller hon uppehåller sig i Sverige skall kallas till allmän sammankomst. 4

7 Preses och vice presides 8 Preses är akademiens främste företrädare. Preses för ordet vid allmän sammankomst och i akademistyrelsen samt äger närvara vid sammanträden med akademiens alla organ, dock utan rösträtt där preses ej är ledamot. 9 Preses väljs bland akademiens enligt 24 röstberättigade ledamöter för tre år vid ordinarie allmän sammankomst i december. Preses tillträder sitt uppdrag den 1 juli påföljande år men äger rätt att från valtillfället utan rösträtt deltaga i akademistyrelsens sammanträden. Avgår preses före utgången av valperioden, väljs snarast ersättare för den återstående tiden. Preses får ej omedelbart återväljas. En preses som efter fyllnadsval innehaft uppdraget i högst två år må dock återväljas för en treårsperiod. Förslag till val av preses upprättas av en valberedning enligt 20 och framläggs senast vid den allmänna sammankomsten närmast före valtillfället. Avgående preses bör vid ordinarie allmän sammankomst i juni hålla ett föredrag över ämne efter eget val. 10 Till ställföreträdare för preses utses bland akademiens enligt 24 röstberättigade ledamöter en förste, en andre och en tredje vice preses. De väljs vid ordinarie allmän sammankomst i juni för en tid av tre år räknat från den 1 juli samma år på så sätt att varje år en står i tur att avgå. För förslag till samt fyllnadsval och återval av vice preses gäller vad som föreskrivs i 9 om preses. Har såväl preses som samtliga vice presides förfall förs ordet vid allmän sammankomst av den ledamot som akademien utser. 5

8 Presidium 11 Preses, förste, andre och tredje vice preses samt ständige sekreteraren utgör tillsammans akademiens presidium. Presidiet handlägger frågor om representation vad gäller nationella och internationella vetenskapliga förbindelser samt förbereder inför akademistyrelsens möten frågor av principiell betydelse. Presidiet sammanträder på kallelse av preses. Akademistyrelsen 12 Akademistyrelsen skall verka för att akademiens arbete är organiserat på sätt som svarar mot vetenskapens krav. Styrelsen svar ar för förvaltningen av akademiens angelägenheter, såvida ej angelägenheten enligt dessa grundregler ankommer på annan. Akademistyrelsen bereder också vid behov ärenden för beslut i akademien. Vid förvaltningen skall akademistyrelsen fortlöpande se till att akademiens ekonomi sköts på ett sådant sätt att kapitalet säkras, god avkastning uppnås och betryggande kontroll utövas. Akademistyrelsen skall årligen utfärda föreskrifter för kapitalförvaltning och kapitaluttag. Styrelsen får besluta om utgifter utöver vad som fastställts i gällande budget, om en däremot svarande intäktsökning finns tillgänglig eller om beslut vid allmän sammankomst ej kan avvaktas. Akademistyrelsen får överlämna åt presidiet, ständige sekreteraren, annan styrelseledamot, kommitté eller tjänsteman att avgöra ärenden, i vilka det ankommer på styrelsen att besluta. Om en uppgift delegerats från akademistyrelsen, åligger det denna att på lämpligt sätt kontrollera hur uppgiften fullgörs och att vid behov återkalla delegationen. Akademistyrelsen får utan särskilt bemyndigande besluta i frågor som eljest ankommer på allmän sammankomst, om beslut i sådan ordning ej utan väsentlig olägenhet kan avvaktas. 6

9 Akademistyrelsen företräder akademien och tecknar dess firma. Den kan bemyndiga ledamot av akademistyrelsen eller annan att företräda akademien. Sådant bemyndigande skall omprövas varje år och i övrigt, när behov föreligger. 13 Akademistyrelsen består av 15 ledamöter nämligen akademiens presidium samt en ledamot från var och en av akademiens tio klasser. De icke självskrivna ledamöterna väljs vid allmän sammankomst i juni för en tid av tre år räknat från den 1 juli samma år på så sätt att varje år tre eller fyra står i tur att avgå. Förslag till val av icke självskriven ledamot upprättas av respektive klass. Avgår en icke självskriven ledamot före utgången av valperioden, väljs snarast en annan för den återstående tiden. Ledamot som valts för två hela perioder i följd får ej omedelbart återväljas. Akademistyrelsen är beslutför, när minst åtta ledamöter är närvarande, varav en skall vara preses eller vice preses. 14 Akademistyrelsen sammanträder, när det är påkallat. Kallelse till sammanträde utfärdas minst en vecka i förväg av akademiens ständige sekreterare efter samråd med preses. Preses får även själv kalla till sammanträde. Klasser 15 Klasserna är akademiens ständiga vetenskapliga utskott, vilka skall följa vetenskapens utveckling inom sitt område och föreslå akademien sådana åtgärder som kan främja dess ändamål. De skall även upprätta invalsförslag i enlighet med bestämmelser i 27 30, föreslå icke självskriven ledamot i akademistyrelsen enligt 13 samt behandla vissa frågor om utdelning av belöningar, stipendier och forskningsunderstöd. Varje klass väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för en tid av tre år. Ordförande eller vice ordförande som valts för två hela perioder i följd får ej omedelbart återväljas. 7

10 16 Klass sammanträder, när ordföranden finner det påkallat, dock i regel minst en gång varje termin. Kallelse utfärdas av ordföranden. Utländsk ledamot som anmält att han eller hon uppehåller sig i Sverige skall kallas till klassammanträde. Ständige sekreteraren 17 Ständige sekreteraren handhar den löpande förvaltningen av akademiens angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som akademistyrelsen meddelar. Ständige sekreteraren ansvarar för att beslut som fattats vid allmän sammankomst eller av akademistyrelsen verkställs utan dröjsmål. Om beslut som ligger utom den löpande förvaltningen ej utan olägenhet kan dröja, får ständige sekreteraren vidta erforderliga åtgärder. Dessa skall i sådant fall snarast anmälas till akademistyrelsen. Ständige sekreteraren skall sörja för att akademiens arbete är organiserat på sätt som enligt styrelsens riktlinjer svarar mot vetenskapens krav. Ständige sekreteraren är chef för akademiens kansli och skall härvid leda verksamheten samt övervaka att den bedrivs enligt gällande regler och anvisningar. Ständige sekreteraren skall särskilt se till att akademiens bokföring fullgörs och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Ständige sekreteraren får företräda akademien och teckna dess firma beträffande uppgifter, som han eller hon skall sköta enligt första stycket. Ständige sekreteraren får utan rösträtt deltaga i sammanträde med klass, som han eller hon ej tillhör. 8

11 18 Ständige sekreteraren väljs vid allmän sammankomst. Förslag om val av ständig sekreterare upprättas av en valberedning enligt 20 och framläggs senast vid den allmänna sammankomsten närmast före valtillfället. Förutom skicklighet att fullgöra vad på sekreteraren ankommer skall den som utses äga stadgat anseende som vetenskapsman. Skulle någon utanför akademiens ledamotskrets utses, har den som valts ändock rösträtt vid allmän sammankomst. 19 Vid behov kan akademistyrelsen utse en ställföreträdare för ständige sekreteraren. Valberedning 20 Val av preses, vice presides och ständig sekreterare förbereds av en valberedning, som utses vid allmän sammankomst. Valberedningen skall bestå av högst fem personer, varav en skall ha varit preses eller vice preses. I valberedningen skall ingå två akademiledamöter, som ej tillhör eller har tillhört akademistyrelsen. Val av övriga ledamöter av akademistyrelsen förbereds av respektive klass enligt 13. Kansli 21 För att bereda administrativa och ekonomiska frågor samt i övrigt biträda akademien och dess organ finns ett kansli. Institutioner 22 Till akademien hör vetenskapliga institutioner och inrättningar. För dessa skall särskilda föreskrifter finnas. Varje institution har en föreståndare med professors titel 9

12 23 Föreståndare för institution tillsätts vid allmän sammankomst, såvida ej annat är föreskrivet. Vid tillsättningen skall hänsyn tagas såväl till kvalificerad vetenskaplig kompetens inom vederbörande institutions område som till visad förmåga att leda forskningsverksamhet. Beslutsregler och protokoll 24 Svenska ledamöter samt utländska ledamöter, som sedan minst två år vistas stadigvarande i Sverige, får delta i omröstning till beslut vid allmän sammankomst och i akademiens organ. Som beslut gäller den mening som omfattas av de flesta eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av den som för ordet. Val av ledamot i akademien, preses, vice preses, ständig sekreterare samt ledamot i akademistyrelsen sker genom sluten omröstning. Vid annat val sker omröstning öppet, om ej sluten omröstning begärs. Faller rösterna lika vid val skiljer lotten. Vid val då flera än två fått röster men ingen minst hälften av de avgivna rösterna, blankröster oräknade, företas ny omröstning om de två som erhållit flest röster. Vid beslut om Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gäller följande särskilda bestämmelser. Utländsk ledamot som ej omfattas av föreskriften i första stycket har ej närvaro- eller rösträtt. Priskandidat eller grupp av priskandidater utses genom omröstning enligt bestämmelserna i föregående stycken. Yrkande om att utdelning ej skall ske företas till omröstning sedan priskandidat eller grupp av priskandidater utsetts. Var och en av dessa omröstningar sker öppet om ej sluten omröstning begärs. 10

13 25 Vid allmän sammankomst och vid sammanträde med akademistyrelsen, klass, beslutande organ och permanent kommitté förs protokoll. Detta skall redovisa sammanträdesdatum, namn på dem som deltagit i handläggning av ärende, i ärende förekommande handlingar och framställda yrkanden, utgången av eventuell omröstning samt fattade beslut. Om ledamot vid handläggningen av viss fråga anmält skiljaktig mening, äger ledamoten få denna antecknad i protokollet. Protokoll från allmän sammankomst justeras antingen genom beslut vid nästföljande allmän sammankomst eller av särskilt vald justeringsperson jämte preses. Protokoll från sammanträde med akademistyrelsen justeras genom beslut av styrelsen vid nästföljande sammanträde eller av särskilt vald justeringsperson jämte preses. Övriga beslutsprotokoll justeras av ordföranden. Beslutstext kan förklaras omedelbart justerad. För protokollföring av beslut om utdelning av Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gäller särskilda bestämmelser. Arkiv och registrering 26 Bestämmelser för akademiens och dess institutioners arkiv skall i tillämpliga delar följa rådande arkivlagstiftning. Handlingar som gäller ärenden vilka skall avgöras av akademien vid allmän sammankomst, akademistyrelsen, ständige sekreteraren eller annan tjänsteman skall registreras inom akademiens kansli. 11

14 Val av ledamöter 27 När antalet ledamöter i någon klass understiger det i 3 bestämda antalet, skall detta meddelas vederbörande klass vid nästa ordinarie sammankomst. Klassen skall framlägga förslag om val av ny ledamot. Beslut om utökning av antalet ledamöter enligt 4 fattas vid allmän sammankomst på framställning av en klass. Över framställningen skall akademistyrelsen yttra sig. När det uppstår ett ledigt rum i en klass, där antalet svenska ledamöter under 65 års ålder tillfälligt utökats enligt andra stycket, förs rummet till reservutrymmet. 28 Förslag om val av ny ledamot inom en klass upprättas av klassens röstberättigade ledamöter. Förslag skall lämnas till en inom varje klass inrättad nomineringskommitté, som vid sina överväganden har att beakta i första hand personens vetenskapliga kvalifikationer. Därutöver skall potentiell nytta för akademien men också behovet av bred ämnesrepresentation, föryngring, jämställdhet mellan män och kvinnor samt geografisk spridning beaktas. Kommittén skall redovisa samtliga inkomna nomineringar samt sina egna överväganden till klassen. 29 Kallelse till klassammanträde, då invalsförslag skall upprättas, utfärdas av ordföranden minst två veckor i förväg. Nomineringskommitténs redovisning av inkomna nomineringar och egna överväganden skall bifogas kallelsen. Röstberättigad ledamot som ej har möjlighet att närvara vid sammanträde då klassen röstar om förslag till inval av ny ledamot, äger att före sammanträdet insända sin röst till klassekreteraren. Sedan nomineringskommitténs överväganden föredragits vid klassmötet äger överläggning rum. 12

15 Därefter röstar var och en av de närvarande röstberättigade för varje ledigt rum på något av de framförda förslagen. Efter avslutad röstning redovisas eventuella poströster. I klassens protokoll anges det antal röster som avgivits för de framförda förslagen. Om ej minst hälften av klassens röstberättigade ledamöter avgivit röst för någon kandidat före eller under därför avsedd punkt vid sammanträdet, bordläggs frågan till nästkommande sammanträde. Om klassens förslag upptar endast en person, måste denna ha erhållit minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, blankröster oräknade. 30 Sedan klassen avgivit förslag skall detta jämte nomineringen av den eller de av klassen föreslagna och utdrag ur klassens protokoll tillställas akademiens röstberättigade ledamöter. Vid nästa allmänna sammankomst avgör akademien, om klassens förslag skall godkännas. Blir förslaget godkänt, bestäms tillika den sammankomst då val skall äga rum. 31 Förslag till val av ny ledamot i tionde klassen med åberopande av framstående förtjänst om vetenskap upprättas av akademistyrelsen sedan tionde klassen yttrat sig. Varje röstberättigad ledamot av akademien har rätt att till akademistyrelsen framföra förslag till val av sådan ledamot. 32 Förslag till val av hedersledamot enligt 5 skall vara underskrivet av minst tre röstberättigade ledamöter. Förslaget behandlas av akademistyrelsen, som efter godkännande framlägger det för akademien vid allmän sammankomst till omedelbart avgörande. 13

16 Utträde 33 Ledamot äger rätt att efter skriftlig anmälan utträda ur akademien. Ekonomi och revision 34 Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. Budget och verksamhetsplan för därpå följande räkenskapsår fastställs, efter förslag av akademistyrelsen, vid allmän sammankomst senast i december. För institution skall särskild budget och verksamhetsplan upprättas. 35 För varje räkenskapsår skall årsredovisning avges. Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen skall underskrivas av samtliga ledamöter i akademistyrelsen. Senast i april skall årsredovisningen överlämnas till revisorerna. 36 Senast i december väljs vid allmän sammankomst tre revisorer, jämte tre suppleanter, för granskning av följande räkenskapsårs förvaltning och räkenskaper. En av dessa revisorer och en av suppleanterna skall vara auktoriserad revisor. Härutöver utser regeringen en revisor, jämte suppleant, för samma period. 37 Revisorerna skall senast i maj till akademien avge berättelse över verkställd granskning. Berättelsen skall innehålla uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Om revisorerna framfört anmärkning infordras yttrande från den som berörs därav. Akademien skall vid allmän sammankomst fatta beslut om fastställelse av årsredovisningen och om ansvarsfrihet för akademistyrelsens ledamöter. Beviljas ej sådan men väcks ej talan vid domstol inom ett år, anses ansvarsfrihet ha blivit beviljad. 14

17 När fråga om fastställelse av årsredovisningen och om ansvarsfrihet för akademistyrelsens ledamöter behandlas vid allmän sammankomst, förs ordet av den ledamot som senast varit preses eller, om ingen sådan ledamot är närvarande, av den som senast varit vice preses. Finnes ej heller någon sådan ledamot närvarande eller kan alla närvarande, avgångna presides anses berörda av beslutet, förs ordet av den som akademien utser. Akademiens högtidsdag 38 Varje år hålls offentlig sammankomst, vilken normalt infaller den 31 mars, årsdagen för Kungl. Maj:ts fastställelse av akademiens grundregler Vid sammankomsten kan en kortfattad levnadsteckning över en bortgången ledamot föredras; om akademien låtit prägla en minnespenning över ledamoten, skall en levnadsteckning föredras. Därefter välkomnar preses nyvalda ledamöter och redovisar ständige sekreteraren översiktligt akademiens verksamhet under närmast föregående år. Sammankomsten avslutas med föredrag om ett ämne inom någon av de vetenskaper som akademien företräder. Särskilda instruktioner 39 Akademien fastställer i särskilda instruktioner närmare föreskrifter angående verksamheten vid akademien. 15

18 Ändring av grundreglerna 40 Förslag om ändring av dessa grundregler kan väckas av akademistyrelsen eller av tre röstberättigade ledamöter. I sistnämnda fall skall akademistyrelsen yttra sig om förslaget. Om styrelsen med två tredjedels majoritet ogillar förslaget, faller det. Ändring av dessa grundregler kräver likalydande beslut vid två ordinarie allmänna sammankomster. Ändring, som beslutats av akademien, skall underställas regeringen för fastställelse. 16

19

20 Box 50005, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Webbplats: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Stockholm Grafisk form: AB Typoform

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm

Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm Ändrade 2001-01-24, 2001-12-06, 2002-11-20, 2003-11-19, 2004-11-17, 2005-11-16, 2006-12-19, 2007-11-22, 2008-11-19, 2009-11-18. Stadgeändringar t.o.m. 2009-11-18

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ *( 1Kap RF:s stadgar) IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTT BESTÅR AV träning och lek, tävling och uppvisning.

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Stadgar för Göteborgs Skidförbund Normalstadgar för specialdistriktsförbunden 1998. KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Göteborgs Skidförbund (GSF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895 Stadgar för den ideella föreningen (IFK Uppsala) med hemort i Uppsala kommun, Uppsala län. Stiftad 1895. Stadgarna senast ändrade och fastställda av årsmötet den 29 mars 2000. KAPITEL 1 IDROTTSFÖRENINGEN

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

VVS Företagens stadgar

VVS Företagens stadgar VVS Företagens stadgar Innehållsförteckning 1 Förbundets ändamål 4 2 Förbundets organisation 4 3 Medlemskap och inträde 5 4 Medlemskapets omfattning 6 5 Filialer 7 6 Avgifter 7 7 Förbundets organ 7 8 Förbundsstämma

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Växjö Pistolklubb med hemort i Växjö kommun. Föreningen bildades 1952 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2009-03-26. 1 Ändamål Växjö Pistolklubb skall

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Stadgar. för Segelsällskapet FRAM. Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Stadgar. för Segelsällskapet FRAM. Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Segelsällskapet FRAM bildades 10 maj 1896. Vår idrotts inriktning Idrott är Stadgar för Segelsällskapet FRAM Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16)

STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16) STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16) 1 Uppgift Södermanlands Fotbollförbund, i dessa stadgar kallat SöFF, med säte i Eskilstuna

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer