Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro"

Transkript

1 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro Sverige oförändrad konjunktur och hack i bostadsmarknaden Svenska konjunkturen drivs fortfarande främst av inhemska faktorer, bland annat en stark byggkonjunktur, även om exporttillväxten också var oväntat stark under slutet av BNP ökade med 0,5 procent första kvartalet, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet Ökade investeringar och privat konsumtion bidrog mest, medan ökad import och sänkt export drog ner BNPtillväxten. Sysselsättningen utvecklas fortfarande mycket starkt och framåtblickande indikatorer som företagens anställningsplaner och lediga jobb tyder på en fortsatt förbättring. Den senaste inflationssiffran var något lägre än väntat, det gäller både KPI och den underliggande inflationen som är rensad för ränteoch energipriseffekter. Energiuppgörelsen innebär höjda energiskatter och bör tillfälligt höja inflationstakten något under Vi bedömer dock även fortsättningsvis att den underliggande inflationen kommer att öka något långsammare under resten av året. Den svenska bostadsmarknaden verkar ha drabbats av en kortsiktig sättning i samband med införandet av amorteringskravet den första juni. Den 21 juni meddelade allianspartierna att man lämnar bostadssamtalen, vilket innebär att vi inte kommer se en bred uppgörselse om svensk bostadspolitik i närtid. Riksbanken tar Brexit-oro med lugn Oron på de finansiella marknaderna i och med Storbritanniens EU-omröstning har bidragit till att försvaga den svenska kronan och därmed minskat risken att Riksbanken ska behöva utöka stimulanserna ytterligare. Vår bedömning är fortfarande att Riksbanken kommer att behålla befintliga stimulanser till andra halvan av 2017 då man inleder en första höjning av styrräntan. Eurozonen svagare konjunktur, men tillväxten förblir positiv Återhämtningen är fortfarande bred med både privat och offentlig konsumtion som driver tillväxten. Osäkerheten efter Brexit-resultatet kommer dock hämma investeringstakten. Vi tror att Storbritannien kommer att drabbas av en lågkonjunktur men att Eurozonen fortsätter sin återhämtning om än i långsammare takt. Återhämtningen på arbetsmarknaden är också bred och ledande indikatorer såsom anställningsplaner tyder på en fortsatt förbättring. Den fortsatt höga nivån på arbetslösheten gör däremot att vi fortfarande ser ett obefintligt kostnadstryck i närtid, vilket talar för en fortsatt låg inflation i eurozonen. Inflationen ser svag ut även i förhållande till det låga kostnadstrycket och även om det ännu är för tidigt för ECB att agera så ökar sannolikheten för varje svagt utfall. Framöver kommer flera faktorer vara avgörande för hur ekonomin i eurozonen utvecklas. Bland annat hur beslutsfattare i Storbritannien och EU kommunicerar sina avsikter, och om man därmed lyckas gjuta olja på finansvågorna. Även ECBs agerande blir mycket viktigt och hittills har man inte slagit på stora trumman. Vad gäller förhandlingar om EU-medlemskapet kommer det vara en lång väg dit och marknaderna kommer sannolikt att drabbas av utmattningssyndrom långt innan ett avtal är i hamn. USA tillväxten ökar takten under Fortsättning sid 2 UTVECKLING FEBRUARI JULI Räntor Svensk lång 0,09% 10-årig statsobligation Under månaden 15 punkter Hittills i år 90 punkter Svensk kort 0,68% 90 dgr statsskuldväxel Under månaden 3 punkter Hittills i år 23 punkter Valutor USD/SEK 8,53 +6 öre Hittills i år +10 öre EUR/SEK 9, öre Hittills i år +39 öre 100 JPY/SEK 8,32 +9 öre Hittills i år +131 öre EUR/USD 1,11 0 cent Hittills i år +2 cent GBP/SEK 11, öre Hittills i år 110 öre Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta Stockholm +5,4% OMXS, Hittills i år 1,7% London +3,4% FTSE, Hittills i år +7,7% New York +2,8% Dow Jones, Hittills i år +5,8% Nasdaq +6,6% Nasdaq, Hittills i år +3,1% Tokyo +5,4% Topix, Hittills i år 14,5% Källa: Macrobond

2 andra kvartalet, men Fed väntar Vi har nu fått tillräckligt med data för att med ganska hög säkerhet kunna uttala oss om den amerikanska tillväxten under andra kvartalet. Både detaljhandel och lagerdata tyder på att vi får en markant ökning av tillväxten jämfört med första kvartalet. Vår bedömning i dagsläget är att de svaga sysselsättningssiffrorna under maj och april kommer visa sig tillfälliga. Den amerikanska arbetsmarknaden bedöms fortfarande förbättras och det tyder på att lönetrycket kommer att stiga under hösten och därmed driva på en högre inflationstakt. Vår bedömning är att Fed därmed kommer att höja räntan under hösten. Givet vår positiva syn på arbetsmarknad och konjunktur i USA har vi förhållandevis höga krav på arbetsmarknadsdata under kommande månader. Vi förväntar oss inte någon omedelbar återgång till den tidigare trenden över nya jobb per månad men det är riktmärket för slutet av sommaren och början av hösten. Kina tillväxten fortsätter ned i väntad takt I likhet med tidigare bedömning stödjer ekonomiska data fortfarande vår tes om en gradvis avmattning. Industriproduktion och detaljhandel fortsätter att utvecklas stabilt, medan investeringstakten var något svagare än väntat. Vi ser dock de fasta bruttoinvesteringar främst som en signal på vilken väg ledningen i Kina vill gå, snarare än som en indikator på underliggande tillväxt. Inflationstakten har varit stabil men kan komma att försvagas framöver på grund av en något svagare importprisutveckling. Vi bedömer att centralbanken kan sänka räntan ytterligare något men att vi närmar oss slutet på de penningpolitiska stimulanserna. Japan Efter ett starkt första kvartal ser tillväxtutsikterna i Japan nu ut att mattas av något mer än väntat. I och med den fortsatta förstärkningen av yenen, delvis på grund av Brexitoron, ser både inflationsutsikterna och exporten betydligt sämre ut. Pressen på den japanska centralbanken har därmed ökat väsentligt jämfört med förra månaden. Vi såg redan tidigare en förhållandevis hög sannolikhet för fler okonventionella åtgärder som mer negativa räntor, utökade stödköp eller valutainterventioner. Anna Öster, chefekonom AKTUELLT Våra bankräntor (%) Privat Ränta Sparkonto 0,00 Privatkonto 0,00 Aktielikvidkonto 0,00 Fasträntekonto 3 mån 0,25 Fasträntekonto 6 mån 0,45 Fasträntekonto 1 år 0,25 Fasträntekonto 2 år 0,35 Fasträntekonto 5 år 0,95 Företag Ränta Placeringskonto Företag 0,00 Rörelsekonto Lantbruk 0,00 Placeringskonto Lantbruk 0,00 Skogskonto 1,00 (beskattningsår efter 2004) Våra boräntor (%) På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt för din ekonomi, läget på finansmarknaderna och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt Bindningstid Ränta Rörlig ränta 3 mån 2,00 1 år 2,01 2 år 2,03 3 år 2,05 4 år 2,33 5 år 2,45 7 år 2,98 10 år 3,40 STRUKTURERADE PLACERINGAR PLACERINGSFÖRSLAG FONDER FASTRÄNTEKONTO Aktuella strukturerade placeringar hos. Läs mer på lansforsakringar.se/kapitalskydd. Ta del av våra spar och placeringsförslag för fondsparande enkla, bekväma och aktiva förslag. Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Fasträntekonto är en säker sparform där du vet hur mycket du får efter periodens slut. Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

3 Aktier, räntor, valuta och bostad Våra prognoser på 12 månaders sikt Aktier Svenska korta räntor Svenska långa räntor Politiska händelser såsom Brexit och det kommande presidentvalet i USA påverkar börserna kortsiktigt. Osäkerheten ökar tillfälligt men företagens förväntade vinstutveckling och lönsamhet är det som styr i det långa loppet. Konjunkturläget är förhållandevis stabilt både i USA, Europa och Asien. Samtidigt är räntenivåerna fortsatt extremt låga. Detta stimulerar konsumtion och investeringar. Låga räntor medverkar också till att börsbolagens vinster kan värderas högre. Processen för Storbritanniens utträde ur EU kommer att ta många år. Det finns dock indikationer på att Storbritanniens ekonomi redan nu bromsar in något. Finans och fastigheter är de branscher som främst påverkas negativt. Londonbörsen har trots detta klarat sig bra tack vare dominans av exportbolag som tjänar mer pengar då pundet har försvagats. Vår bedömning är att aktiemarknaderna framöver återigen kommer att fokusera på hur global ekonomisk tillväxt utvecklas och centralbankernas agerande. Hur ekonomin utvecklas i USA och Kina är särskilt viktigt för den globala börsutvecklingen. Detsamma gäller räntepolitiken i USA och Europa. Börsförutsättningarna ser fortsatt stabila ut givet våra prognoser om ekonomisk tillväxt, dämpad inflation och gynnsamma räntenivåer. Enstaka orosmoln saknas dock inte. Vi räknar med att nuvarande relativt höga börsvärdering inte minst i USA begränsar den fortsatta uppgångspotentialen för aktier. De korta marknadsräntorna har under juli i princip varit oförändrade och ligger kvar kring -0,7 procent. Under sommaren drevs marknadsräntor främst av omröstningen i Storbritannien gällande deras EU-medlemskap. Korta statsräntor har under denna period använts som en parkeringsplats för pengar. Inom en snar framtid kommer utvecklingen för de korta marknadsräntorna åter att drivas av de penningpolitiska förväntningarna i och med att de är förankrade med Riksbankens reporänta. Fed har signalerat fortsatta höjningar men i turbulensen efter folkomröstningen i Storbritannien har marknaden helt prisat ur höjningarna från Fed under det kommande året. De korta marknadsräntorna förväntas stiga något den närmsta tiden då tillfälligt parkerade pengar allokeras om till andra tillgångar. Vår bedömning är att Riksbanken inte kommer att sänka styrräntan ytterligare men att det kommer dröja till 2017 innan en första höjning sker. Vi tror även att detta var den sista utökningen av stödköpen innan man gör en omläggning mot en mer normal penningpolitik. Om omvärldsbilden skulle förändras eller om kronan skulle stärkas alltför snabbt står dock Riksbanken fortsatt redo att göra penningpolitiken mer expansiv. Riksbankens låga ränta innebär att avkastningen på korta ränteplaceringar kommer att vara mycket låg det närmaste året. Man kan erhålla en något högre avkastning genom att investera i korta bostadsobligationer och företagskrediter. Trots detta får man dock ställa in sig på att den generellt låga räntenivån kommer att ge en mycket låg avkastning i korta ränteplaceringar i ett historiskt perspektiv. De långa marknadsräntorna har under juli fallit med 15 punkter och tioårsräntan ligger kring 0,10 procent De långa marknaden har främst drivits utav utbudsbrist då Riksgälden inte emitterat under månaden samtidigt som Riksbanken har fortsatt att köpa. Utifrån ett värderingsperspektiv är räntor, som en tillgångsklass, nu så dyra att avkastning i princip enbart kan uppnås via marknadsrörelser. Räntorna måste med andra ord gå ner för att man ska kunna få positiv avkastning. Samtidigt flyr investerare fortfarande in i statsobligationer när riskaversionen stiger oavsett nivån på räntor. Sammantaget är vår bild att räntor kommer att stiga på grund av värderingen av räntor. I det korta perspektivet kan dock räntor falla ytterligare på grund av riskaversion, det är dock tydligt att räntor faller mindre än vad de historiskt gjort under perioder av marknadsturbulens. Ett fortsatt lågt inflationstryck globalt och den kraftigt expansiva centralbankspolitiken kommer att innebära låga långa räntor ur ett historiskt perspektiv under en lång period. En fortsatt låg/negativ löpande avkastning i statsobligationer ger därför ett litet skydd för risken om räntorna stiger på längre sikt. Bostadsobligationer och företagskrediter är mer attraktiva än långräntor. Vi anser att investeringar i bostadsobligationer mellan tre till fyra års löptid är intressanta i dagens miljö, då avkastningskurvan är som brantast i dessa segment. Investeringar i företagsskrediter är ett annat sätt att erhålla högre löpande avkastning än statsobligationer. Svenska börsen och världsindex (i SEK) Räntor SPARUTSIKTER VIA E-POST Augusti 2015 Dec 2015 Mars 2015 Juli 2016 Svenska börsen Världsindex (inkl utdelning) Svensk lång ränta Svensk kort ränta Fler nyheter kring privatekonomi och läget på finansmarknaderna hittar du på lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du även anmäla dig till en e-postprenumeration av Sparutsikter. Svenska kronan Den svenska kronan har försvagats något mot euron den senaste månaden. Den relativt svaga nivån på kronan är en effekt av Riksbankens expansiva penningpolitik, där räntan sänktes i februari. Orsaken till Riksbankens expansiva politik är att de vill säkerställa att inflationsmålet uppnås genom att undvika en förstärkning av kronan, trots att den svenska konjunkturen utvecklas starkt. Vi tror att Riksbanken kommer att hålla kvar räntan på dagens låga nivå en bit in i 2017, och succesivt minska på stödköpen av obligationer under kommande år. Av denna anledning bedömer vi att kronan kommer att hålla sig stabil mot euron kring dagens nivåer under de kommande månaderna. På längre sikt tror vi dock att styrkan i Sveriges ekonomi relativt euroländernas kommer bidra till att kronan stärks mot euron, då den europeiska centralbanken kommer att hålla i stimulanser längre än Riksbanken för att stödja återhämtningen i euroländerna. Den amerikanska dollarn har försvagades under börjat av året efter att den amerikanska centralbanken (Fed) reviderade ned prognosen för räntehöjningar under 2016 och Feds mer återhållsamma hållning motiverades av en svagare internationell utveckling, som tillsammans med effekter från en starkare dollar dämpat den inhemska ekonomiska aktiviteten i början av året. Sedan i mars har det kommit signaler på Valuta Euro/SEK USD/SEK att tillväxten i USA har stabiliserats, samtidigt som de finansiella marknaderna återhämtat sig. Detta tillsammans med uttaladen från Fed-ledamöter att en räntehöjning kan komma i sommar har lett till att den amerikanska dollarn har stärkts igen den senaste månaden. Vi tror att en stabil konjunkturutveckling i USA med en gradvis stigande inflation leder till att Fed kommer att fortsätta med gradvisa räntehöjningar senare i år och under Detta talar för en fortsatt stark dollar det närmaste året då övriga centralbanker i Europa och Asien för en mer expansiv penningpolitik med fortsatt låga reporäntor. Bostad Troligen kommer boräntorna att ligga kvar på låga nivåer under en längre tid än tidigare beräknat, som en effekt av beskedet att Storbritannien röstat för att lämna EU. Även om bolåneräntorna ligger på mycket låga nivåer är det sannolikt ingen brådska med att binda på längre bindningstider. Amorteringskravet har införts från 1 juni i år. Övergripande innebär det att nya bolån ska amorteras ner till 50 procents belåningsgrad. Amorteringen ska motsvara två procent av lånets storlek ner till 70 procent och en procent mellan 70 och 50 procents belåningsgrad. För att öka bostadsbyggandet och öka rörligheten på bostadsmarknaden diskuteras ytterligare förlag på åtgärder. Ett av förslagen påverkar direkt de hushåll som säljer sin bostad under perioden 21 juni 2016 till 30 juni 2020, genom att taket på uppskovet slopas. Det förs också diskussioner om ett eventuellt skuldkvotstak, att bolåntagare inte ska kunna låna mer än 600 procent av sin disponibla inkomst.

4 Spar- och placeringsförslag Aktiva placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Aktiv Defensiv (Mycket låg risk) Aktiv Stabil (Låg risk) Aktiv (Medelrisk) 35% JPM Emerging Market Small Cap 35% BlueBay Investment Grade Bond Strategisk ränta 30% Strategisk Ränta 25% Aktiv Tillväxt (Hög risk) Aktiv Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) JPM Emerging Market Small Cap BlackRock European 35% BlackRock European 40% 1 månad Hittills i år Aktiv Defensiv 0,5 0,2 Aktiv Stabil 0,6 0,6 Aktiv 1,9 0,0 Aktiv Tillväxt 2,7 0,9 Aktiv Potential 3,3 0,2 SEB Hållbarhetsfond 25% JPM Emerging Market Small Cap 25% Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Snabba enkla sparförslaget Risk Sparhorisont 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Låg Kontosparande Defensiv Stabil Medel Kontosparande Stabil Stabil Tillväxt Hög Stabil Stabil Tillväxt Potential Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

5 Spar- och placeringsförslag Bekväma placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Bekväm Defensiv (Mycket låg risk) Bekväm Stabil (Låg risk) Bekväm (Medelrisk) 5% 40% Enter Return A 30% Strategisk Ränta Enter Return A Fidelity Focus Fund 13% Strategisk ränta 22% Life Fidelity Focus Fund 27% BlackRock Dynamic Diversified Growth Life 18% Bekväm Tillväxt (Hög risk) Bekväm Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) Fidelity Focus Fund 27% 23% Life 27% 8% Fidelity Focus Fund 39% Life 7% SEB Hållbarhetsfond 34% 1 månad Hittills i år Bekväm Defensiv 0,3 1,0 Bekväm Stabil 1,0 0,3 Bekväm 1,8 0,4 Bekväm Tillväxt 2,4 0,0 Bekväm Potential 3,2 1,7 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder Defensiv Stabil Defensiv 100% a storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) 30% Stabil 70% a storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) 35% 65% Tillväxt Potential a storbolag Tillväxt (Strukturerad Tillväxt placering)35% 65% a storbolag Tillväxt (Strukturerad placering) Potential 80%

6 s fondutbud s fonder (SEK) Fondnamn Morningstars rating Avkastning, % 1 månad år 5 år Fondnamn Asienfond *** 114,78 6,6 10,2 37,1 36,2 92,15 1,6-1,9 - - Defensiv 96,00 0,2-1,2 - - Potential 91,43 3,4-1,9 - - Stabil 94,59 0,8-1,2 - - Tillväxt 92,03 2,6-2,3 - - Bekväm Pension 124,22 5,2 5,5 - - Europa Aktiv **** 383,67 3,2-0,1 34,4 65,9 Europa Indexnära **** 158,35 5,6-1,5 29,6 64,2 Fastighetsfond 3315,13 10,6 15,4 110,8 194,7 103,81 1,6 1,5 - - Aktiv **** 334,48 8,2 11,5 37,4 87,8 Indexnära 160,00 5,5 5,3 52,3 - Strategisk Ränta 71,82 0,6 0,4-0,7 1,0 Japanfond *** 89,66 5,0 3,2 38,7 69,3 101,78-0,1 0,3 - - Kort Räntefond 104,78 0,0 0,2 1,2 4,6 Lång Räntefond *** 163,00-0,1 3,8 11,2 18,2 Pension *** 174,09 3,2 2,6 25,9 51,7 Pension *** 176,81 3,1 2,5 27,1 56,6 Pension **** 188,51 4,4 3,2 35,3 73,9 Pension **** 203,85 5,9 3,9 41,7 86,9 Pension **** 201,36 6,2 4,1 41,9 87,1 Pension *** 106,06 6,2 4,1 41,8 86,8 Pension **** 105,83 6,2 4,0 41,8 86,9 Pension *** 125,42 6,3 4,1 41,2 86,1 Pension ,61 6, Pension ,00 6, Pension ,02 6, Småbolag Sverige ** 654,81 8,2 3,5 93,1 149,2 Sverige & Världen *** 34,49 5,2 3,1 34,8 75,9 **** 1201,30 7,0-1,4 38,6 90,0 Sverige Indexnära ** 246,00 6,1 0,2 29,6 81,0 Tillväxtmarknad Aktiv ** 270,46 8,5 13,0 21,9 12,7 Tillväxtmarknad Indexnära 111,40 8,0 15,5 - - Trygghetsfond ** 329,62 2,6 5,7 22,0 44,8 USA Aktiv **** 282,90 6,3 5,0 63,4 141,1 USA Indexnära **** 265,82 5,2 8,1 71,1 156,5 Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges. 1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar 2) Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande. Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring. Externa fonder (SEK) Morningstars rating Andelskurs Andelskurs Avkastning, % 1 månad år 5 år Alfred Berg Ryssland **** 359,91 5,7 25,9 5,6-13,1 BlackRock Dynamic Diversified Growth ** 114,18 0,8-1,9 4,9 - BlackRock Emerging Europe A *** 779,97 6,6 11,2 0,9-7,5 BlackRock European A *** 977,36 4,9-4,9 22,7 59,2 BlackRock Latin America Fund A2 ** 493,52 9,2 32,4 6,6-6,3 BlackRock World Mining A2 USD ** 271,52 5,2 56,8-4,2-42,1 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1153,63 1,0 9,7-4,4-2,0 BlueBay Investment Grade Bond Fund 1571,22 1,4 3,5 10,0 26,1 BNP Paribas Equity World Aqua **** 1505,38 3,2 11,0 63,4 - Catella Hedgefond 167,69 1,8-1,6 15,8 25,4 Catella Reavinstfond ** 377,38 5,1-2,5 28,3 78,3 Deutsche Invest Infrastructure *** 1327,37 0,8 15,6 56,8 76,0 Didner & Gerge Aktiefond ***** 2239,17 7,5 2,3 36,4 120,5 DNB Renewable Energy ** 869,40 7,2-2,9 31,3 28,5 East Capital Rysslandsfonden ** 921,87 6,1 30,1-18,5-31,5 East Capital Östeuropafonden *** 30,09 3,9 15,6-9,9-19,7 Enter Pension 1236,50 2,7-0,9 - - Enter Return *** 1115,83 0,0 0,2 3,8 10,5 Fidelity America Fund **** 81,30 5,7 7,1 76,5 174,1 Fidelity Asian Special Situations ***** 337,15 7,6 13,7 56,9 70,0 Fidelity China Focus Fund **** 439,54 6,5 2,7 62,8 66,2 Fidelity EMEA Fund **** 110,01 10,1 14,5 20,2 34,9 Fidelity European Dynamic Growth Fund **** 447,04 6,2 3,0 46,8 106,9 Fidelity Focus Fund *** 466,44 6,9 5,5 50,9 101,5 Fidelity India Focus Fund *** 332,87 6,4 9,1 98,4 69,0 FIM BRIC+ ** 111,31 4,2 5,3 21,1 3,5 GAM Star China Equity USD *** 172,72 4,2-10,4 34,9 43,0 JPM Africa Equity A AccUSD *** 77,97 6,8 10,0 3,7 18,2 JPM Emerging Market Small Cap *** 109,84 6,3 18,8 55,5 60,9 JPM Healthcare ***** 2388,26 4,6-4,6 74,7 235,9 JPM US Small Cap Growth ** 182,59 11,7 6,5 41,5 118,4 Lannebo Mixfond **** 20,63 3,7-0,3 32,7 64,3 Lannebo Pension 127,17 3,8-0,8 - - Lannebo Småbolag ***** 79,07 7,3 6,1 92,2 178,6 Lannebo Sverige **** 29,22 5,4 0,5 46,0 103,0 Lynx Dynamic 1 139,16 0,2 12,8 42,1 36,7 Macquarie Asia New Stars *** 204,14 4,1-2,2 56,3 - Neuberger Berman High Yield Bond Fund 127,79 2,2 9,5 7,7 30,2 Parvest Environment EUR **** 1589,92 7,1 10,2 46,0 91,8 PIMCO Investment Grade 11,40 0,7 7,1 15,6 - SEB Asset Selection SEK Lux 180,01-0,2 6,1 25,1 24,0 SEB Europafond Småbolag ***** 57,31 8,7-9,8 69,5 127,7 **** 13,98 3,9 2,9 44,1 97,8 SEB fond *** 23,05 4,1-1,4 50,2 90,0 Skagen *** 1425,66 7,4 2,2 32,3 67,8 Skagen Kon-Tiki *** 730,27 6,4 11,9 19,4 23,5 122,38 0,3-5,2 3,6 22,0 Öhman Realräntefond A *** 120,93 0,1 7,3 13,7 16,1 Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se. Ansvarig utgivare: Anna Öster, Redaktör: Louise Fredholm Allansson, Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av s finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter LF utg 55 Sitrus lansforsakringar.se

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2015 Konjunktur och marknad: ECB fortsätter stimulera Ökad offentlig konsumtion stärker svensk tillväxt Till följd av den kraftiga ökningen

Läs mer

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september.

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2015 Konjunktur och marknad: USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in Fortsatt starkt USA trots svagt första kvartal Amerikansk

Läs mer

Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag

Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2016 Konjunktur och marknad: Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag Sverige Den svenska ekonomin befinner sig nu i, eller

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

Riksbanken flaggar för valutainterventioner

Riksbanken flaggar för valutainterventioner Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2016 Konjunktur och marknad: Riksbanken flaggar för valutainterventioner Svensk ekonomi stark men Riksbanken kan tvingas sänka mer ändå

Läs mer

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2015 Konjunktur och marknad: Fortsatt expansiv penningpolitik Vår bedömning kvarstår att den globala återhämtningen fortsätter under

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Amerikansk ekonomi fortsätter att förbättras, BNP för kvartal

Läs mer

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2015 Konjunktur och marknad: I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Växer gapet mellan USA och världen? Sedan

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2015 Konjunktur och marknad: Inflation i fokus Janet Yellen balanserar förväntningar på en första höjning av Fed Funds I vittnesmålet inför

Läs mer

Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen.

Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2014 Konjunktur och marknad: Inflationen har vuxit från anonym statist till knepig frontfigur Efter krisen 2008 är det svårt att veta hur

Läs mer

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2013 Konjunktur och marknad: Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Budgetdiskussionen i USA drog ut på tiden och när parterna

Läs mer

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2016 Konjunktur och marknad: Inflationen fortsätter att gäcka Sverige lönerörelsen avslutas och högkonjunkturen börjar Sysselsättningen

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2015 Konjunktur och marknad: Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina USA återigen i marschfart Data som kom in under juli fortsatte

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2014 Konjunktur och marknad: Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Europa kommer ha det fortsatt tufft ur ett historiskt perspektiv,

Läs mer

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2015 Konjunktur och marknad: USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad USA oförändrad ränta på mötet i september men sannolikt en

Läs mer

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2014 Konjunktur och marknad: Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Problematisk geopolitik och fransk regeringskris. Framåtblickande

Läs mer

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2013 Konjunktur och marknad: Den amerikanska centralbanken fortsätter sin expansiva politik Den amerikanska centralbanken (Fed) fortsätter

Läs mer

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2015 Konjunktur och marknad: Augusti med Kina i fokus USA Under augusti har USA fortsatt att uppvisa tecken på en förbättrad konjunktur,

Läs mer

Stark ekonomi trumfar politisk oro

Stark ekonomi trumfar politisk oro Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2017 Stark ekonomi trumfar politisk oro Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad Sverige

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2016 Stark konjunktur men svag inflation ger vaksam Riksbank Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 16 januari 2017 Året som gått och inför 2017 Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad

Läs mer

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2014 Konjunktur och marknad: 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Vi fortsätter att

Läs mer

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2014 Konjunktur och marknad: Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Juli har präglats av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern

Läs mer

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 maj 2013 Konjunktur och marknad: Skrämselhicka för global tillväxt lågkonjunktur Den senaste månaden har bjudit på ekonomisk statistik som fått

Läs mer

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 mars 2013 Konjunktur och marknad: Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat USA kort skrämselhicka i marknaden

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2016 Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur

Läs mer

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter.

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 februari 2013 Konjunktur och marknad: Tvärnit i USA, nu prövas den globala konjunkturen på allvar USA fortsatt ohållbar budgetsituation Den amerikanska

Läs mer

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 januari 2013 Konjunktur och marknad: Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Liksom många hade förutspått

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 LÄNSFÖRSÄKRINGARS FONDUTBUD Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 Alfred Berg BlackRock Blue Bay BNP Paribas Lynx Dynamic Catella er DNB East Capital Enter Fidelity FIM GAM J.P. Morgan Lannebo

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar juni 2016

Månadskommentar juni 2016 Månadskommentar juni 2016 Ekonomiska utsikter Diagram: Andel sysselsatta, 20-64 år, säsongsjusterat Ökad osäkerhet ger volatila marknader Vi kan nu sammanfatta första halvåret med att svensk ekonomin fortsatt

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Eurozonen fortfarande stabil återhämtning

Eurozonen fortfarande stabil återhämtning Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt global återhämtning Sverige Arbetsmarknaden nu lika stark som BNP-tillväxten Synen på svensk konjunktur

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer