DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum En tidning från Linköpings kommun Nummer Här kan nya företag växa 6-8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8"

Transkript

1 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum BERGA Kommunen satsar och sparar Här kan nya företag växa 6-8

2 LEDARE NYHETER Budget för Linköpings kommun Allians för Linköping (m, fp, kd, c) fortsätter att ta ett tydligt ansvar för en långsiktig och ansvarsfull ekonomi. Vi arbetar målmedvetet för ett Linköping som är friare, företagsammare, tryggare och grönare. Kommunen har inga lån och pensionsåtagandena har säkrats genom långsiktiga avsättningar. Årets verksamhet ger också betydande överskott. Vi har den lägsta kommunalskatten i regionen. Låg kommunalskatt är bra för alla, men kanske allra viktigast för de med vanliga eller låga inkomster. Låg kommunalskatt är också bra för stadens attraktionskraft. Finanskrisen i världen påverkar Linköping. Ingen kan idag överblicka de långsiktiga effekterna. I ett svårbedömt läge är det viktigt att undvika tvära kast. Vi lägger mot den här bakgrunden en stram budget. Men i tider av oro måste det också investeras för framtiden. Översiktsplanen pekar tydligt ut färdriktningen. Linköping växer! Tvåårsbudgeten medför ett skarpare fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning. Allians för Linköping anser att det är viktigt med mångfald av olika utförare. Mångfald berikar och vitaliserar verksamheten. Mångfalden fördjupar också medborgarnas valfrihet och bidrar till ett friare Linköping. Allians för Linköping genomför också ett antal riktade satsningar, bland annat en fortsatt förstärkning av resurser för att bryta utanförskap och som stöd för jobblinjen. Kommunen har invånare och Linköping stad har nu invånare! I Linköping skall alla kunna skapa sig en bra framtid nybyggare från andra länder, inflyttade från andra städer och naturligtvis alla de som är födda här i Linköping. Linköping är en modern stad med moderna värderingar som bejakar mångfald och olikheter. Vi är stolta över Linköping. Det finns all anledning att se optimistiskt på framtiden men vi måste samtidigt hantera effekterna av finanskrisen i omvärlden. Ann-Cathrine Hjerdt Borgmästare (arb) (hem) ann.cathrine.hjerdt& Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande (arb) (hem) paul.lindvall& Övriga kommunalråd Gruppledare Bengt Olsson (fp) Kommunalråd (arb), (hem) bengt.olsson& Jan-Willy Andersson (kd) Kommunalråd (arb), (hem) jan-willy.andersson& Gösta Gustavsson (c) Kommunalråd (arb), (hem) gosta.gustavsson& Annika Lillemets (mp) Gruppledare (arb), (hem) annika.lillemets& Lena Micko (s) Kommunalråd (arb), (hem) lena.micko& Mats Johansson (s) Kommunalråd (arb), (hem) mats.johansson& Kent Waltersson (s) Kommunalråd (hem) kent.waltersson& Monica Ericsson (v) Gruppledare (arb), (hem) monica.ericsson& Fullmäktiges presidium Patrik Vigren (kd) 1:e vice ordförande (arb), (hem Birgitta Ståhl- Öckinger (s) 2:e vice ordförande (arb) (hem birgitta.stahl& FRÅGOR OM KOMMUNEN: Telefon Ring växeln Hemsida www. Kommunens hemsida har all viktig information. ALLIANS FÖR LINKÖPING Ann-Cathrine Hjerdt (m), borgmästare, kommunalråd: Demokrati, marknadsföring, personal, övergripande trygghetsfrågor. Paul Lindvall (m), kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd: Planeringsförutsättningar och övergripande strategier, internationella frågor, ekonomi, näringsliv och sysselsättning, organisation, information och IT, besöksnäring och turism, bolagsfrågor. Bengt Olsson (fp), kommunalråd: Barn och ungdomar, utbildning, kultur, idrott och fritid, arbetsmarknad. Jan-Willy Andersson (kd), kommunalråd: Äldrefrågor, omsorg, sociala frågor, folkhälsa. Gösta Gustavsson (c), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, kommunalråd: Miljö, samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande, kommunikationer, gator och vägar, parker, natur, grönområden och landsbygdsutveckling. Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommunstyrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill stimulera till kontakt mellan linköpingborna och deras förtroendevalda. Det finns elva olika upplagor av Dialog, med lokalt material för de geografiska utskotten Vreta kloster, Väst, Vårdsnäs, Åkerbo, Lambohov, Ryd, Skäggetorp, Centrala Linköping, Berga, Johannelund och Landeryd. Är du intresserad av att läsa lokala reportage från andra kommundelar, så går det att hämta andra lokala upplagor av Dialog hos informationskontorets disk i huvudbiblioteket. Det är också möjligt att gå in på Internetsidan och läsa Dialog. Adress: Tidningen Dialog, Kommunledningskontoret, Linköpings kommun, Linköping Tryck: Svenska Tryckcentralen AB Distribution: Dialog delas ut av Swepress. Om du inte fått tidningen, ring Swepres , eller e-posta till per.k&swepress.se samt uppge namn och adress. Dialog på CD: Dialog finns inläst på CD för synskadade och för dem som har svårt att läsa tryckta texter. Kontakta länsbiblioteket Östergötland, Britt Olinger eller Lena Vitak , vid intresse. Utgivning 2009: Nr 1: mars. Nr 2: 6-7 juni. Nr 3: 3-4 oktober. Nr 4: december. Redaktionskommitté: Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd. Det ena består av gruppledarna för samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra av tjänstemän från kommunorganisationen. Läs mer på Dialogs hemsida på www. För insänt ej beställt material ansvaras ej. OBS! Tecknet & markerar ska placeras i e-postadressen. Välkommen med tips! Sven-Åke Fasth, redaktör sven-ake.fasth& Anders Lindkvist, ansvarig utgivare anders.lindkvist& Per Conning, journalist per.conning& Lottie Molin, journalist lottie.molin& Oschana Nissan, journalist Ansvarar för integrationssidorna oschana.nissan& Pelle Börjesson, layout/redigering pelle.borjesson& Syskonförtur i skolan Inför läsåret förändras principerna för önskemål av skola i Linköpings kommun. Skolvalet inför nästa läsår genomförs för första gången på webben. Samtidigt byter skolvalet namn till önskemål om skola. Anledningen är att ett antal elever under flera år inte har kunnat få plats på någon av de skolor de har valt. Därför anser barn- och ungdomsnämnden att önskemål är en bättre benämning. Alla elever har en skola som de är hänvisade till. När eleverna har placerats på sina hänvisningsskolor återstår ett antal platser. Tidigare har det geografiska avståndet avgjort vilka elever som får de resterande platserna. Men från och med nästa läsår blir syskonförtur det första kriteriet vid önskemål om annan skola. Det innebär att om en elev har ett syskon på önskad skola så går eleven före dem som har geografisk närhet. UNDANTAG FRÅN PRINCIPEN Efter det att elever har placerats på sin hänvisningsskola, och efter att syskonförtur har tillämpats, kan det finnas ytterligare elever som önskar gå på en viss skola. De placeras idag efter geografisk närhet, och detta ska vara huvudprincipen även i fortsättningen. Utbildningskontoret påpekar dock i sitt underlag att det kan finnas vissa fall där den principen blir orimlig ur ett medborgarperspektiv. En skolas upptagningsområde har gränser som till exempel kan innebära att en del elever blir hänvisade till en skola som inte är den geografiskt närmaste. Ibland är detta naturligt och rimligt, menar utbildningskontoret, men i enstaka fall är det orimligt. Barn- och ungdomsnämnden har därför beslutat att barn- och ungdomschefen ges möjlighet att utifrån synnerliga skäl besluta om avsteg från närhetsprincipen. BRA SIGNAL Inför nästa läsår finns det en gemensam valbroschyr för de kommunala och fristående skolorna. Det blir första gången som alla skolor presenteras på samma sätt. Det är en bra signal till föräldrarna, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Catharina Rosencrantz (m). Vi är en kommun som inte har några synpunkter på driftsformen, utan elever och föräldrar har valfrihet. Utgångspunkten ska vara att alla skolor som har förskoleklass eller årskurs sju ska vara sökbara. Inför nästa läsår finns det en gemensam valbroschyr för de kommunala och fristående skolorna. Arkivbild: Staffan Gustavsson Ny bokbuss på vägarna I oktober invigdes Linköpings nya bokbuss, som innehåller flera förbättringar. Där finns till exempel en lift som ökar tillgängligheten för funktionshindrade. Det finns även en publik datorplats med internet, stadsbibliotekets databaser och möjlighet att skriva ut dokument. Genom ett online-system kan personalen se återlämningar och utlån som är gjorda på huvudbiblioteket och närbiblioteken under dagen, vilket medför bättre service. Det finns även en bättre anpassad utlåningsdisk som delar upp besökarna i två köer. En tv-skärm kan användas för att informera besökarna om till exempel nya böcker och aktiviteter inom Linköpings stadsbibliotek, såsom utställningar och författarbesök. Det finns dessutom luftkonditionering i biblioteksdelen, vilket kan uppskattas av både personal och besökare. Mer information hittar du på hemsidan Kommunen får ny hemsida i vår Våren 2009 lanserar Linköpings kommun sin hemsida www. i en ny skepnad. Det ska bli lättare att hitta på sidan som också får en förbättrad sökmotor. Sidan ska även engagera medborgarna, bland annat genom enkäter. För att göra hemsidan mer tillgänglig för funktionshindrade har Funka Nu varit delaktig i utformningen. Förintelsens minnesdag Förintelsens minnesdag högtidlighålls den 27 januari klockan med ljuständning och tal av landshövding Björn Eriksson vid Raoul Wallenbergs plats. Cirka i Wallenbergsalen, länsmuseet, berättar Gunnar Elfström om hur det såg ut i Linköping vid tiden för Förintelsen. Därefter talar Christoph Andersson, Södertörns högskola, om nazismen i Sverige i dag. Foto: Staffan Gustavsson 2 www. www. 3

3 AKTUELLT Solhagaskolan till Rydsskolan Solhagaskolans verksamhet flyttar in i Rydsskolan. Det har barn- och ungdomsnämnden beslutat. Bakgrunden till beslutet är att Rydsområdet har ett överskott på skollokaler. Solhagaskolans personal och föräldrar har varit angelägna om att elevgruppen inte splittras. Vi har tagit till oss deras synpunkter och behåller hela verksamheten på ett ställe, säger Catharina Rosencrantz (m), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Rydsskolan ska nu byggas om för att inrymma den nya verksamheten med elever från förskoleklass till och med årskurs nio. Socialkontoret söker familjehem Det behövs fler familjehem, stödfamiljer och kontaktpersoner i Linköping. Vi behöver ständigt ett tillskott, säger Inger Andersson, vik gruppledare på socialkontoret. Kontoret har nyligen genomfört en rekryteringskampanj där många har hört av sig. Men fler är välkomna. Familjehem behövs alltid och behovet av stödfamiljer till ungdomar är stort. Att vara familjehem innebär att familjen tar emot ett barn eller en ungdom som inte kan bo hemma. Det kan bero på svårigheter i hemmet eller egna problem. Barnet får bo i familjehemmet stadigvarande en längre eller kortare tid. De flesta placeras där med sina föräldrars samtycke, men ibland måste det ske med tvång. I en så kallad stödfamilj tar man emot ett barn eller en ungdom en eller ett par helger i månaden. Detta är ett frivilligt stöd som kan betyda att barnets föräldrar får avlastning och att barnet får miljöombyte. Som kontaktperson är man en medmänniska i vardagen, till exempel för någon som har funktionshinder eller sociala problem. Insatsen kan handla om hjälp med fritidsaktiviteter eller att umgås. Solhagaskolan. Foto: Staffan Gustavsson Vid Solhagaskolan kan en ny förskola komma att anläggas. Men förändringen i Ryd handlar inte bara om lokaler. Hela området ska För att passa till ett uppdrag säger Inger Andersson att man måste ha engagemang och tid, och leva under stabila förhållanden. Innan uppdraget startar gör socialkontoret en kontroll och utredning av personen eller familjen. För den som engagerar sig utgår ekonomisk ersättning. Socialkontoret ställer även upp med stöd och utbildning. utvecklas och skolan ska få en nystart. Ryd ska bli ett sammanhållet område, en skola med en gemensam skolorganisation och skolledning, säger Catharina Rosencrantz. FRITIDSVERKSAMHET Ambitionen är att Rydsskolan inom fem år ska vara en av Linköpings bästa skolor, med hög måluppfyllelse i årskurs nio. Till planerna hör också att ge plats för föreningsliv och fritidsverksamhet så att skolan även är öppen andra tider. Den socialdemokratiska gruppen genom vice ordförande Kent Waltersson yrkade bifall till förslaget vid barn- och ungdomsnämndens möte. Catharina Rosencrantz var nöjd över att beslutet fattades i samförstånd med de inblandade. Inger Andersson tycker att alla intresserade ska höra av sig. Vi ställer gärna upp och svarar på frågor. Många brukar fundera duger jag?. Men ofta ställer man för stora krav på sig själv. Läs mer på /dubehovs eller ring Socialkontoret svarar gärna på frågor om man är intresserad av att engagera sig. (Personerna på bilden har inget med artikeln att göra). Foto: Staffan Gustavsson Ostlänken utreds till i sommar En utredning ska fram till i sommar undersöka förutsättningarna för att bygga höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Med Ostlänken kan det bli möjligt att åka tåg mellan Linköping och Stockholm på cirka en timme. Ännu har dock inte något beslut om byggandet av järnvägen fattats. Frågan blev högaktuell när infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) i september lämnade regeringens infrastrukturproposition för åren till riksdagen. Propositionen är ett förslag om hur svenska vägar, järnvägar och infrastruktur för luftfart och sjöfart ska utvecklas och skötas. I propositionen konstaterar regeringen att en utbyggnad av höghastighetsbanor ökar kapaciteten på den järnväg som redan finns. Regeringen menar också att höghastighetståg är ett intressant alternativ till flyget för resor mellan större städer i södra Sverige. Men givetvis kostar det en slant att investera i dessa moderna tåg och dess banor. Regeringen vill därför utreda frågan vidare när det gäller effekter, kostnader och finansiering. Även kopplingen till det internationella järnvägsnätet ska klargöras. RAPPORT TILL SOMMAREN För att få svar på sina frågor tillsätter regeringen en utredare som ska lägga fram en rapport sommaren Enligt propositionen ingår Ostlänken som en del i utredningen. Regeringen vill också att trafikverken, till exempel Banverket och Vägverket, samt landets regioner gör prioriteringar av infrastruktursatsningar som bör genomföras. Planen för Sveriges övergripande infrastruktur beslutas troligen av regeringen vid årsskiftet Gösta Gustavsson (c), kommunalråd i Linköpings kommun med ansvar för kommunikationer, hoppas att byggandet av Ostlänken i bästa fall kan vara igång inom fem år. Han anser att innehållet i AKTUELLT Med höghastighetsjärnvägen Ostlänken kan det bli möjligt att åka tåg mellan Linköping och Stockholm på cirka en timme. Arkivbild: Göran Billeson infrastrukturpropositionen var som förväntat när det gäller Ostlänken, och menar att det ännu inte finns tillräckligt med underlag för att fatta beslut i frågan. Detta stämde in på den beslutsordning och takt som man hade tänkt sig, säger han. SNABBARE SIGNALER Kommunalrådet Lena Micko (s) anser att propositionens innehåll om Ostlänken var otillräckligt. Det finns de underlag som behövs för att fatta beslut om Ostlänken. Det visar till och med Bo Holmbergs utredning som han gjorde 2006, säger Lena Micko. Eftersom det tar tid att bygga järnvägen, och då andra investeringar ska genomföras runtomkring, vill Lena Micko se snabbare signaler om att arbetet kan sättas igång. Fotnot: Enligt planen ska riksdagen fatta beslut om infrastrukturpropositionen i december 2008, för att därefter planera mer detaljerat vilka åtgärder som ska genomföras. I skrivande stund var inte beslutet fattat. VILL DU VETA MER? Ostlänken järnvägsutredning ställs ut på huvudbiblioteket den 16 december 15 februari. 4 www. www. 5

4 Christian Berger är vd för Lead. Han säger att fler personer brukar kontakta en företagsinkubator inför en lågkonjunktur. Här får nya företag hjälp att växa Företagsinkubatorn Lead utvecklar regionens näringsliv På tredje våningen i Collegium-huset i Mjärdevi brinner entreprenörslustan. Här ligger företagsinkubatorn Lead, vars lokaler är hemvist åt ett tjugotal nystartade bolag. Med hjälp av Leads affärscoacher siktar de mot att göra succé i näringslivet. TEXT: PER CONNING FOTO: GÖRAN BILLESON Utanför fönstren i Leads konferensrum tornar Mjärdevi center upp sig med sin pampiga glasfasad. Vi befinner oss mitt i Linköpings teknikby, omgivna av byggnader med högteknologiska företag. I ett hörn i konferensrummet står en svartvit reklamskylt med texten Your success - our mission. Med denna slogan sammanfattar företagsinkubatorn sitt uppdrag: att leda sina bolag till framgång. Vi ska snabbare och säkrare föra fram företag som har innovativa affärsidéer, säger vd Christian Berger. De bolag som Lead samarbetar med får under tre år experthjälp av företagsinkubatorns affärscoacher fem personer med en rejäl dos kunskap och erfarenhet från det tuffa näringslivet. Stödet kan handla om allt från att hitta finansiering till att ordna med patent. Lead lägger tillsammans med bolagen också upp en plan med mål och delmål för hur bolagen ska förverkliga sina visioner. Men det är inte vilka företag som helst som kan få hjälp. Det gäller bland annat att ha en unik idè som ligger rätt i tiden. Företagens inställning och ambition spelar också stor roll. Idag har vi många bolag som jobbar inom ITområdet. Men Linköping har stark forskning inom exempelvis life science (bland annat medicinsk vetenskap och bioteknik, red. anm), så vi arbetar för att bättre kunna stödja den typen av bolag, säger Christian Berger. ÄGS AV UNIVERSITETET Lead grundades 2007 genom en sammanslagning av Linköpings och Norrköpings tidigare företagsinkubatorer. Man har fortfarande kontor i båda städerna. Lead skapar inga företag själva. Man är inte heller investerare och går inte in som delägare i företagen. Lead ägs av Linköpings universitet som finansierar verksamheten tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner, samt Innovationsbron. Innovationsbron, som till största delen ägs av staten, har beviljat oss 4,5 miljoner kronor per år i tre års tid. Det är ett jätteviktigt tillskott, säger Christian Berger. Just nu ingår 21 bolag i företagsinkubatorn. Ungefär hälften av dem kommer direkt från den akademiska forskningen vid Linköpings universitet. Ett exempel är SyntheticMR. Företaget utvecklar analys- och avbildningsmetoder för så kallad syntetisk magnetresonans. Tekniken används för att identifiera olika sjukdomar och skador inne i kroppen. Företagets programvara ska bland Vi ska snabbare och säkrare föra fram företag som har innovativa affärsidéer 6 www. www. 7

5 NÄRINGSLIV UNGDOMSSIDA FAKTA LEAD 2007 arbetade Lead med 22 bolag. Bolagen hade 112 anställda och tog in 55 miljoner kronor i riskkapital. Omsättningen var nära 50 miljoner kronor. De flesta av våra bolag har en internationell marknad och internationell potential CHRISTIAN BERGER, VD LEAD Med mopeden i centrum Trafiksatsning för elever på högstadiet 2008 års rookieföretag i Fjärde storstadsregionen, Sciss och Fodina Language Technology, har båda fått stöd av Lead. Lead är som enda företagsinkubator i Sverige certifierad enligt ISO 9001:2000, en internationell kvalitetsstämpel. Hemsida: annat kunna förkorta den tid som sjukhuspersonalen behöver lägga på varje patient. Vi tror att vi kan snabba upp detta med procent. På samma utrustning skulle man kunna köra en eller två patienter extra, säger företagets vd Marcel Warntjes. Detta skulle betyda att mycket pengar kan sparas varje dag eftersom den avancerade och kostsamma utrustningen på sjukhusen kan användas effektivare. Men vi måste kämpa och bevisa att detta går, säger Marcel Warntjes. Han tycker att det är värdefullt att vara med i Lead. Det ger företaget såväl affärslokaler som hjälp att nå ut till marknaden. Det är jättebra att få coachning. Då måste man tänka framåt och se till helheten, säger han. Marcel Warntjes är vd för SyntheticMR, ett av företagen i Lead. Det är jättebra att få coachning, säger han. Ett par exempel på företag som tidigare har fått hjälp av Lead är SP Devices och Sciss. SP Devices är en avknoppning från Linköpings universitet och har idag omkring 25 anställda i Mjärdevi. Det är ett framgångsexempel. De håller också på att etablera verksamhet i USA, säger Christian Berger. På ett kortfattat sätt beskriver han deras teknik så här: I exempelvis kameror finns det något som kallas AD-omvandlare som omvandlar analoga signaler till digitala. Detta blir en flaskhals i många elektroniska system. SP Devices har en lösning som kan fördubbla hastigheten. Företaget Sciss startade i Norrköping och har utvecklat en programvara som visualiserar jorden och universum. Hayden Planetarium i New York var deras första kund. Sedan dess har programvaran installerats hos många stora naturvetenskapliga museer och hos ett trettiotal vetenskapliga institutioner i Europa och Nordamerika däribland Nasa. Det är ett bolag som har gjort en fantastisk resa, säger Christian Berger. De flesta av våra bolag har en internationell marknad och internationell potential. LÅGKONJUNKTUR Att konjunkturen nu vänder neråt påverkar Lead och dess bolag på lite olika sätt. Christian Berger säger att fler personer brukar kontakta en företagsinkubator när en lågkonjunktur närmar sig. Detta för att undersöka vilka olika möjligheter det finns att gå vidare med sin affärsidé. Kan man starta och framgångsrikt utvecklas under en lågkonjunktur så brukar man komma ut väldigt starkt inför nästa konjunkturuppgång. Det är dock ett vågspel som handlar om viss tur och tajming. Men om det görs rätt brukar det vara ett bra läge. Christian Berger tror att det på sikt kan bli lite svårare för bolagen att skaffa riskkapital för att finansiera sin verksamhet. Många investerare blir av naturliga skäl mer återhållsamma när konjunkturen viker. Men våra bolag sitter inte med några stora kostymer. Det är mindre företag med väl anpassade kostnadsmassor. De har möjlighet att snabbt göra justeringar, säger Christian Berger. Martin Östlund (till vänster) och Oskar Edgren går båda i nian på Linghemsskolan. De var med på en temadag om mopedkörning när de gick i åttan. De får träffa polisen, prata med försäkringsbolag och åka krocksläde. Under den mopeddag som genomförs på skolor i Linköping kan eleverna snappa upp en hel del nyttigt om trafiken. Det hela började våren 2006 på Ekholmsskolan och Nya Munken, där temadagar om mopedkörning drogs igång för eleverna i årskurs åtta. Skälet var att ungdomar körde på konstiga ställen och att det kom klagomål, säger Steffan Kapellner, verksamhetschef inom ungdoms- och fritidsverksamheten i Linköpings kommun. Om man inte har bra och gedigen kunskap kan dessutom olyckorna öka. Och trimmar man maskinerna gäller inte försäkringen. Så det finns många delar i detta. Det är viktigt att från vår sida upplysa ungdomarna, att dra vårt strå till stacken, säger han. Sedan 2007 genomförs programmet även på Linghemsskolan, vilket ska fortsätta under våren. Ekholmsskolan och Nya Munken har haft sina mopeddagar i Sviestad, medan Linghemsskolan håller till på skolan och på Himnabadets asfaltsplan. Eftersom temadagen arrangeras när eleverna är 14 år blir den en slags förberedelse för mopedvärlden som öppnar sig när man fyller 15. Steffan Kapellner berättar att dagen bland annat fokuserar på lag och rätt med hjälp av information från polisen och ett försäkringsbolag. NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) är också med och har värderingsövningar. Då får man ta ställning till ett antal påståenden, till exempel kring att köra om man har druckit. Sedan blir det diskussioner utifrån hur man har svarat. SMÄLLER TILL Förutom de teoretiska delarna får eleverna bland annat provköra moped på det inhägnade området och åka krocksläde. Då sitter eleven fastspänd i en stol och får testa att krocka i sju km/tim. Man känner hur det verkligen tar tvärstopp. Bältet smäller till i bröstet, säger Martin Östlund. Han och Oskar Edgren är två av eleverna som har varit med på mopeddagen. Idag går de i nian och har egna mopeder. Säkerhetsdiskussionerna från mopeddagen kan därför bli aktuella. Om det skulle hända något är det klart att man tänker på vad man har lärt sig, till exempel på kursen, säger Martin och berättar hur man agerar vid en olycka. Det går inte att ta miste på deras intresse för mopederna. Det är kul att köra, säger Oskar. Foto: Staffan Gustavsson 8 www. www. 9

6 KOMMUNBUDGET KOMMUNBUDGET Nya pengar till IT och turi sm i kommunens budget Fortsatt stöd för jobblinjen I sin budget för gör styrande Allians för Linköping (m, fp, kd, c) både riktade satsningar och besparingar. Satsningarna ska bland annat stärka IT i skolan och bryta utanförskap. Det var i slutet av november som fullmäktige klubbade igenom Linköpings kommuns budget för För första gången beslutades det om en budget för de två kommande åren, tidigare har den gällt för ett år. I budgeten gör Allians för Linköping ett antal riktade satsningar: förstärkt IT-stöd inom gymnasie- och grundskolan (cirka tre miljoner kronor 2009 och cirka 4,8 miljoner kronor 2010 och framåt) satsning på förskollärarlyftet (cirka två miljoner kronor per år) resurser tillförs för landsbygdsskolorna i Sätra, Ulrika och Västerlösa (tre miljoner kronor per år) förstärkt kvalitetsuppföljning inom äldre- och omsorgsverksamheterna (2,4 miljoner kronor per år) höjning av habiliteringsersättningen samt införande av ersättning för personer med psykiska och neuropsykiatriska nedsättningar inom de särskilda omsorgerna (2,2 miljoner kronor per år) fortsatt förstärkning av resurser för att bryta utanförskap och som stöd för jobblinjen (jobbtorget, stadsdelsutveckling, fler handläggare inom socialtjänsten, arbetskooperativ, näringslivsutveckling med mera). Till detta tillförs cirka sju miljoner kronor per år. Utöver dessa medel finns särskilda medel från Europeiska socialfonden för stadsdelsutveckling (cirka nio miljoner kronor per år). Allians för Linköping avsätter också cirka 25 miljoner kronor i reservmedel för särskilda satsningar för arbetsmarknad och integration. särskild satsning på att utveckla Gamla Linköping (en miljon kronor per år) I budgeten för gör styrande Allians för Linköping riktade satsningar på bland annat turism, förstärkt IT-stöd i skolan, landsbygdsskolor, medborgarkontor och förstärkt kvalitetsuppföljning inom äldre- och omsorgsverksamheterna. Illustration: Claes Stridsberg särskild satsning på besöksnäring- och turism (en miljon kronor per år) intensifierat arbete med byggandet av en ny fotbollsarena på Kallerstad (förväntad byggstart 2010) åtgärder för att hantera förorenad mark (1,3 miljoner kronor per år) förstärkt medborgarinformation genom ny hemsida, enklare kontaktvägar, medborgarkontor med mera (cirka 2-3 miljoner kronor per år) utveckling av energi och miljötekniskt centrum (cirka 1-2 miljoner kronor per år) den klimatsmarta regionen utvecklas i samverkan med Norrköping medborgarkontoret i Skäggetorp permanentas RESERVMEDEL Allians för Linköping avsätter också reservmedel för att kunna möta behov inom olika områden eller för demografiska förändringar som man idag inte kan förutse. Där ingår bland annat medel för valfrihet och kvalitet samt för arbetsmarknad och integration. Samtliga nämnder och styrelser har fått de ekonomiska ramarna utökade för att möta ökade lönekostnader, demografiska förändringar och prisförändringar. Stram och ansvarsfull budget Kommunens nämnder ska spara en procent av omsättningen Linköpings kommun ska också effektivisera hanteringen av inköp för att spara pengar. Mot bakgrund av den avmattade tillväxt och ekonomiska oro som råder i världen är det en stram och ansvarsfull budget som styrande Allians för Linköping (m, fp, kd, c) säger sig presentera. Samtidigt innehåller den ett antal riktade satsningar (se artikeln till vänster). Alliansen pekar på att de förväntade skatteintäkterna i Sverige inte ökar i den takt som tidigare har antagits. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har reviderat ned de förväntade skatteintäkterna för hela kommunsektorn. För Linköpings del väntas ökningen av skatteintäkterna de närmaste två åren bli cirka 60 miljoner kronor lägre än vad man tidigare har räknat med. Besparingarna i budgeten för innebär bland annat att samtliga kommunens nämnder till exempel omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och teknik- och samhällsbyggnadsnämnden ska effektivisera sin verksamhet och spara in en procent av omsättningen under budgetperioden. I en del fall kan nämnderna komma att förändra vissa avgifter för att nå målet. EFFEKTIVARE INKÖP Allians för Linköping menar att det finns möjligheter att göra effektiviseringar inom alla kommunens områden. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att effektivisera administration och förvaltning. Genom att dessutom hålla färre sammanträden i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen räknar de styrande politikerna med att spara omkring kronor per år. Hanteringen av inköp kan också effektiviseras enligt budgeten. Detta kan spara fem miljoner kronor 2009 och tio miljoner kronor Allians för Linköping menar även att samarbetet mellan Linköping och 10 www. www. 11

7 KOMMUNBUDGET På väg mot ett diabetesvaccin Stort internationellt intresse för Johnny Ludvigssons forskning Arkivbilder: Göran Billeson och Lasse Hejdenberg Norrköping kan leda till lägre kostnader och ett bättre utnyttjande av resurser. Ett exempel är den gemensamma löneadministration som Linköpings och Norrköpings kommuner har sjösatt. Enligt budgeten ska intäkterna från kommunens bolag till kommunen öka med tio miljoner kronor 2009 och 40 miljoner kronor LINKÖPING VÄXER Allians för Linköping planerar också att förstärka kraven på information om verksamheternas måluppfyllelse. På så sätt vill man öka medborgarnas möjlighet att bedöma hur skattemedlen förvaltas och samtidigt ge bättre underlag för att kunna välja bland utbudet av olika utförare. Allians för Linköping framhåller att kommunen fortsätter att växa och att Linköpings ekonomi i grunden är stark. Kommunens verksamhet för 2008 kommer att resultera i ett överskott på cirka 50 miljoner kronor. Kommunens budget klubbades på kommunfullmäktiges sammanträde i november och gäller för de kommande två åren. De styrande politikerna pekar också på att kommunen inte har några lån och att pensionsåtagandena har säkrats genom långsiktiga avsättningar till en pensionsfond. Före finanskrisens början uppgick den till över en miljard kronor. Alliansen planerar att fortsätta att genomföra investeringar för tillväxt, en fördjupad grön profil och för att Linköping ska bli en ännu mer attraktiv kommun för medborgare och näringsliv. Allians för Linköping anser att det är viktigt att hålla en låg kommunalskatt. Skatten för år 2009 är oförändrat 20,40 kronor. Den ska enligt alliansen vara oförändrad även Enligt kommunallagen ska beslut om detta tas varje år. VILL DU VETA MER? Mer information om budgeten finner du på www. Du hittar partiernas kommentarer om budgeten på sidorna i denna tidning. 12 www. Arkivbild: Göran Billeson I yrkeslivet arbetar han för att skapa ett vaccin mot diabetes. På fritiden bygger han gärna hus, målar tavlor och spelar dragspel bland mycket annat. Dialog har träffat professor Johnny Ludvigsson. Efter att ha intervjuat Johnny Ludvigsson vill man helst skriva en bok han har onekligen varit med om mycket i livet. Nu får vi nöja oss med en kortare version. Han växte upp i den småländska byn Rugstorp, gick realskolan i Mönsterås och gymnasiet i Sigtuna. I Uppsala läste han till läkare och pluggade samtidigt psykologi, sociologi och statskunskap. Redan under studietiden började han forska inom diabetes. Intresset väcktes bland annat av att det är en komplicerad sjukdom som involverar hela kroppen. I början av 1970-talet kom han till Linköping. Han disputerade 1976, blev docent ett år senare och utsågs till professor i pediatrik (om barns sjukdomar) NYA STUDIER Johnny Ludvigssons forskning kring diabetes hos barn har genom åren rönt stor uppmärksamhet internationellt. Hans största projekt är ABIS (Alla Barn i sydöstra Sverige) där barn följs från födelsen för att studera vad i miljön som gör att barn allt oftare får diabetes. Just nu leder han omfattande studier som kan leda fram till att ett nytt vaccin, Diamyd, blir godkänt läkemedel. Förhoppningen är att vaccinet ska innebära enklare behandling och mindre komplikationer för många som insjuknar, och i bästa fall att man kan förebygga och kanske rentav bota vissa fall av diabetes. En annan insats som han gjort för diabetesforskningen är grundandet av Barndiabetesfonden, som har växt till en nationell fond med kronprinsessan Victoria som beskyddare. STOR FÖRMÅN Även inom barncancer har Johnny Ludvigsson varit mycket aktiv. Under ett par decennier var han ansvarig för barncancerverksamheten i sydöstra Sverige. Att få arbeta med just barn betraktar han som en stor förmån. TEXT: PER CONNING FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON DIALOG-PROFILEN: JOHNNY LUDVIGSSON Jag är uppvuxen i en familj där vi var fem barn, och jag har fem barn själv. Att jobba med barn är speciellt. De har glädje, framtidstro och nyfikenhet, säger han. En drivkraft är den stora sympati han känner för dem som drabbas. Diabetes och cancer är svåra sjukdomar som är väldigt jobbiga att få. Det engagerar mig mycket. Han tillägger i sammanhanget att han själv har känt sig lyckligt lottad genom livet. Jag brukar säga att jag alltid haft sån tur. PROBLEMBASERAT LÄRANDE Läkarutbildningen i Linköping är ytterligare ett område där Johnny Ludvigsson har gjort ett stort avtryck. Han var ordförande för grupperna som på 1980-talet lade grunden till Hälsouniversitetet och förändrade pedagogiken till så kallat problembaserat lärande (PBL), där eleverna själva söker information. Ludvigssons tro på den nya pedagogiken hade sin bakgrund i studier där han undersökte hur man skulle lära och motivera barn med diabetes att sköta sin behandling. En pedagog föreslog tester med PBL. Sagt och gjort: en del av diabetesbarnen fick själva söka information och be om undervisning när de behövde. Andra fick information genom föreläsningar. Förstnämnda gruppen gjorde mycket bra ifrån sig. De andra som vi föreläste för tyckte vi var urtråkiga. Till slut kom de inte alls, minns Johnny och skrattar. Vid sidan av arbetet har Johnny Ludvigsson en aktiv fritid. Han håller gärna i hammaren, familjen har byggt några sommarhus intill varandra i Småland. Det blir även resor till vänner och kollegor världen över. Musiken ligger honom också varmt om hjärtat, han spelar till exempel dragspel och gitarr. Andra intressen är trädgården och att måla. Dessutom tar han gärna en svängom på dansgolvet med pärlan, Ulla, hans hustru sedan 42 år tillbaka. Yrke: Professor i pediatrik vid Universitetssjukhuset i Linköping Ålder: 65 år Familj: Hustrun Ulla och fem barn (Jonas, David, Mattias, Mikael och Johanna). Lyssnar på: Klassisk musik, gärna Mozart, och 60-tals musik som Beatles. Tittar på: På tv mest nyheter, film ibland. Läs mer om barndiabetes på

8 BERGA Kungsleden bygger om i Berga centrum Nya centrumägaren och företagen ser konkurrensen öka Nya ägaren till Berga centrum Kungsleden bygger om utomhusmiljön. Med ny asfaltbeläggning och belysning på parkeringsplatsen samt urbuskning runt omkring ska gallerian bli konkurrenskraftig. AV SVEN-ÅKE FASTH Berga centrum byggdes av det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden I februari 2008 sålde Stångåstaden Berga centrum till fastighetsbolaget Kungsleden med säte i Stockholm. Affären omfattade förutom själva butikshuset och de omgivande ytorna även den fastighet som inrymmer Berga vårdcentral. Dessa delar ingick i ett stort paket där även Lambohov centrum, centrum i Linghem och Stångåstadens fastighet på Stora torget såldes. För att få en inblick i hur den nya fastighetsägaren tänker sig framtiden för Berga centrum har vi stämt träff med förvaltaren Reine Karlsson. Han kommer till Berga från Kungsledens lokalkontor i Karlstad där han är stationerad. När Stångåstaden ville sälja Berga centrum tillsammans med de andra delarna blev vi intresserade av att köpa hela paketet, förklarar Reine Karlsson. YTTRE MILJÖN VIKTIG Då Kungsleden tog över Berga centrum hade Stångåstaden ganska nyligen byggt om och fräschat upp gallerian. Ica hade fått större lokaler och vissa andra omflyttningar hade också gjorts. Stångåstaden hade dock inte hunnit sätta sina planer på ombyggnad av utomhusmiljön i verket. Att dessa planer hade funnits kände inte Kungsleden till. Visst såg vi att det behövde göras något åt den yttre miljön. Men att det redan fanns färdiga planer på hur det skulle se ut visste vi inte. Nu kan vi använda delar av Stångåstadens planer och det underlättar, säger Reine Karlsson. Eftersom gallerian i stort sett inte krävde någon insats har fokus kunnat läggas på utomhusmiljön. Det enda som Kungsleden förbättrat inne i gallerian är ventilationen. Reine Karlsson och Kungsleden satsar på en ombyggnad av den yttre miljön i Berga centrum för att möta den hårdnande konkurrensen på butikssidan. Foto: Staffan Gustavsson Från nästa sommar ska det inte bli så varmt där inne, menar Reine Karlsson. Omkring tre miljoner kronor satsar Kungsleden på ombyggnaden av Berga centrum. Utomhusarbetet görs i två etapper. ASFALT OCH BELYSNING Arbetet har påbörjats under hösten. Parkeringsplatsen framför Berga centrum asfalteras om, ny belysning sätts upp och växtligheten runt parkeringsplatsen buskas ur. Tanken är att det ska bli lättare att se gallerian från Söderleden. Därför tas häcken mot vägen bort. Parkeringsplatserna närmast genomfartsleden flyttas längre ut mot vägen för att det ska bli mindre trångt på parkeringsplatsen. Även träden tas ned men de ersätts av mindre träd. Växtligheten mot vårdcentralen buskas ur och tuktas. Det handlar om exponering, tillgänglighet och säkerhet. Det blir lättare att parkera när ytorna blir större. Och sedan är det viktigt att vi syns från vägen. Konkurrensen på butikssidan hårdnar nu när den nya Konsumbutiken öppnar i närheten, säger Reine Karlsson. PLATTLÄGGNING Under våren kommer den andra etappen igång. Då ska det läggas nya plattor mellan butikshuset och fastigheten där vårdcentralen ligger. Hela ombyggnadsarbetet beräknar vi ska vara klart till sommaren om det går bra, säger Reine Karlsson hoppfullt. I gallerian finns idag förutom den stora Ica-butiken även blomsteraffär, pizzeria, apotek, frisör, spelbutik och café. Dessutom ligger en textilbutik i samma fastighet som vårdcentralen och folktandvården. Vid vårt besök i Berga centrum får vi också en pratstund med gallerians färskaste företag Berga Café. Det är inrymt i delar av Svensk Kassaservice tidigare lokal. Jag öppnade caféet i november förra året, då jag tog över efter förra ägaren. Ombyggnaden blev bra för caféet. Och det låter trevligt med lite förnyelse utomhus också. Det har lätt blivit kaos på parkeringsplatsen i rusningstid, berättar ägaren Carina Dang. Carina Dang som äger Berga centrums färskaste företag Berga Café är nöjd med sina nya lokaler. Hon tycker också att det är trevligt med förnyelse av utemiljön. Foto: Staffan Gustavsson Gunilla Almesåker (fp) ordförande tel , e-post: Gunilla.Almesaker& Anna Steiner Ekström (m) tel , e-post: Anna.Steiner.Ekstrom& Yvonne de Martin (c) tel , e-post: Yvonne.de_Martin& comhem.se BERGA Kontakta dina politiker i Berga Kommunfullmäktige i Linköping har elva geografiska utskott, ett för varje kommundel. Vi är din länk till kommunen. Välkommen att höra av dig till oss om frågor i din kommundel! Berga utskott omfattar Berga församling med stadsdelarna Ramshäll, Vidingsjö, Berga församlings glesbygd, gamla delen av stadsdelen Vimanshäll nordväst om Söderleden, Garnisonen samt Övningsområdet. Björn Granath (v) tel , OBS! Tecknet & markerar ska placeras i e-postadressen. Ali Hajar (s) vice ordförande tel , e-post: Ali.Hajar& Niklas Borg (m) tel , e-post: Niklas.Borg& Hans Måhagen (s) tel , e-post: Hans.Mahagen& 14 www. www. 15

9 SAMHÄLLSBYGGNAD SAMHÄLLSBYGGNAD Storsatsning på LEKPLATSER ska öka livskvaliteten Linköpingsborna har tyckt till om utformningen Tio miljoner kronor så mycket har Linköpings kommun satsat på lekplatser i år. Jag tycker att det är roligt att kunna göra något för alla barn i Linköping, säger Muharrem Demirok (c), ordförande i teknikoch samhällsbyggnadsnämnden. Det ser nästan ut som starten på ett maratonlopp, fast med betydligt yngre deltagare. Vid ett blågult band står en klunga förväntansfulla barn och väntar på att mannen framför dem ska sätta saxen i bandet. När detta äntligen är gjort väller de fram och hoppar upp i gungor, klätterställningar och rutschbanor. Det är lekplatsen på Kalkstensvägen i Gistad som har rustats upp och nu invigs av Muharrem Demirok. Lekplatsen är en av flera som har färdigställts i Linköpings kommun under året. Totalt har kommunen lagt nära tio miljoner kronor på att både rusta upp och bygga helt nya lekplatser. Summan kan jämföras med fjolårets knappa sex miljoner kronor. Jag tycker att det är roligt att kunna göra något för alla barn i Linköping. Oftast går alla pengarna åt till stora infrastruktursatsningar. Det känns bra att göra något som skapar livskvalitet för människorna i Linköping, säger Muharrem Demirok. Anna Henrikson är landskapsarkitekt på ISS Landscaping och har ritat lekplatsen på Kalkstensvägen. Hon berättar att den är designad för att passa både yngre och äldre barn. De boende har också haft önskemål, vilket är kul, säger hon. skapsarkitekt som har ritat lekplatsen. På området kan barnen spela basket och åka skateboard under sommaren. Under vintern går det att åka skridskor. Vid planeringen av denna och andra lekplatser har kommunen hållit samrådsmöten. Då har allmänheten välkomnats att lämna synpunkter. Jenny Mathiasson säger att intresset har varit varierande. En del möten har haft flera besökare, andra färre. NYA OCH UPPRUSTADE LEKPLATSER HÖSTEN 2008 Källgatan, Malmslätt, upprustning av närlekplats Änggårdsskolan, Lambohov, ny lokallekplats Grönbrinksgatan, Jägarvallen, upprustning av lokallekplats Primusvägen, Ljungsbro, upprustning av lokallekplats Astrakanvägen, Bankekind, upprustning av närlekplats och beachvolleyplan (en bit ifrån varandra) Kalkstensvägen, Gistad, upprustning av lokallekplats Durkvägen, Berg, ny lokallekplats Den omgivande miljön påverkar ofta hur nya lekplatser kan utformas. Som exempel nämner Jenny Mathiasson en lekplats vid Brunnbyskolan i Ljungsbro som hon har ritat. Den är placerad i ett tidigare slybestånd intill skogen. Där har det gallrats fram stora träd, syrener och fruktträd. Pinnar, blad och frukt kan också bli en del i leken. Jennys avsikt var att skapa en labyrintisk lekplats bland träden. Samtidigt fick den inte bli för undanskymd, eftersom det kan öka risken för skadegörelse och göra platsen mer otrygg. När det glesades ur blev det jättebra. Och när marken schaktades sparade entreprenören de stora stenarna så att barnen kan klättra upp där. Snugganparken, Tannefors, ny lokallekplats Lekplatser som rustas upp härnäst: Brunörtsvägen, Linghem, upprustning av närlekplats Vårvindsvägen, västra Tallboda, ny närlekplats Fotnot: Närlekplatserna är fler, men mindre än lokallekplatserna. Lokallekplatserna ska även passa äldre barn. Ytterligare nyheter: Plaskdammen i Fridhem togs ur drift 2006, men där placeras en ny vattenlek i sommar. Nyligen invigdes även en aktivitetspark i Ryd. Full fart i rutschkanan. Tom Dahl besöker den nyinvigda lekplatsen på Kalkstensvägen i Gistad med sin dotter Siri. Tom tycker att det är bra att lekplatsen har rustats upp. Foto: Staffan Gustavsson SAMLINGSPLATSER Samtidigt som det byggs nya lekplatser i Linköping tags några bort. Det finns bostadsområden där man har haft flera små lekplatser. Ibland blir de eftersatta i underhållet för att vi har så många. Och ibland är de så små att föräldrarna själva efterfrågar att vi bygger ihop dem till större, säger Muharrem Demirok. Han pekar på att lekplatserna också fungerar som sociala samlingsplatser för just föräldrar och andra personer. Även om lekplatserna kanske blir färre till antalet blir de kvalitetsmässigt mycket bättre, säger han. Ett av nytillskotten ligger vid Änggårdsskolan i Lambohov. Där gör vi en satsning på sport, säger Jenny Mathiasson, kommunens land- Muharrem Demirok (c) inviger lekplatsen på Kalkstensvägen i Gistad. Foto: Staffan Gustavsson 16 www. www. 17

10 SOCIALT TRYGGHET Resursbanken söker volontärer Ideell förening ger människor stöd i vardagen Har du lite tid över för att hjälpa en medmänniska? Då kanske Resursbanken är något för dig. Jag tycker att det är skoj. Det ger så mycket, säger Anita Norin och får medhåll av Jan-Erik Åström. Anita och Jan-Erik är två av ungefär 60 volontärer som arbetar för Resursbanken. Det är en ideell förening som förmedlar frivilliga uppdrag av olika slag. Volontärerna kan vara ett stöd och ett sällskap i vardagen för exempelvis äldre personer som bor hemma eller ensamstående föräldrar. Jag tycker att det är skoj Volontärernas hjälp kan handla om att gå på promenad, sitta barnvakt eller bistå vid speciella inköp. Andra uppdrag kan vara mer akuta, till exempel att följa med till sjukhuset eller tandläkaren. Föreningen har även ett avtal med Linköpings kommun. I detta ingår att hjälpa till i servicehus och vårdboenden med uppgifter som ligger utanför personalens åtaganden. Det kan handla om att ordna med underhållning, studiebesök och föreläsningar. Gemensamt för volontärernas insatser är att de hjälper till på sin lediga tid utan någon betalning. Anita Norin har varit volontär i nio år och Jan-Erik Åström i cirka två år. Jan-Erik brukar följa med äldre personer på promenader. Ibland kan de vilja köpa blommor eller en tidning. Eller gå till torget i centrum, det är populärt, säger han. Anita utför en del akutuppdrag och hjälper även till på Ekbackens ålderdomshem på torsdagar och fredagar. På torsdagar är det bingo och på fredagar är det underhållning med musik och dans ibland. Jag serverar kaffe, diskar och plockar undan. Och så hjälper jag dem som behöver hjälp. Både Anita och Jan-Erik vill rekommendera fler Linköpingsbor att bli volontärer. Man ställer upp så mycket man har tid, ork och lust, säger Anita. GER GULDKANT Resursbankens ordförande Siv Nordqvist hoppas att fler personer i olika åldrar vill Jan-Erik Åström och Anita Norin är två av Resursbankens volontärer. Foto: Staffan Gustavsson Resursbanken söker volontärer i olika åldrar. engagera sig. Hon berättar att föreningen bland annat har besökt universitetet för att locka till sig studenter, gärna från andra länder. Fler volontärer behövs eftersom efterfrågan på deras tjänster ökar. Detta kan enligt Resursbanken förklaras av förändringar i befolkningsstrukturen och mindre resurser inom omsorgen. Antalet äldre ökar, säger styrelseledamoten Karl-Ivan Ulvenäs och menar att omsorgens resurser då inte alltid är tillräckliga. Han tycker att det är viktigt att ibland framföra kritiska synpunkter på äldreoch handikappvården. Man ska vara observant på både vad som är bra och vad som är mindre bra, säger han. Siv Nordqvist poängterar att Resursbanken inte ska ta arbetsuppgifter från den ordinarie personalen. Vi ska ge guldkanten. Om en person ska promenera tre gånger i veckan enligt avtalet så går vi ut en fjärde gång. Hon säger att det är viktigt för Resursbanken att visa volontärerna uppskattning för deras insatser. Det gör föreningen bland annat genom att arrangera fortbildning och olika träffar. Vi har till exempel bjudit in dem till Cloetta center. Alla som kom dit fick en hockeybiljett! VILL DU VETA MER? Läs mer på eller ring Resursbanken på tel: Arkivbild: Staffan Gustavsson För första gången sågs jag av vuxenvärlden Under sin föreläsning berättade Paolo Roberto bland annat om när han fick en roll i filmen Stockholmsnatt. Paolo utmanar och inspirerar Före detta värstingen talade för Linköpings lokala trygghetsråd På 1980-talet spred han skräck omkring sig under kravallerna i Kungsträdgården i Stockholm. I höstas berättade han om sitt liv för Linköpings lokala trygghetsråd. Paolo Robertos livsresa har innehållit allt från utanförskap, slagsmål och kriminalitet till karriärer som elitboxare, programledare, politiker, föreläsare och kokboksförfattare. Växlingarna har gett honom flera erfarenheter som han delade med sig av under en föreläsning på biblioteket i november. Paolo framhöll bland annat hur viktigt det är för ungdomar med problem att någon verkligen bryr sig om dem. Själv fick han uppleva det när regissören Staffan Hildebrand ville ha med honom i filmen "Stockholmsnatt". För första gången sågs jag av vuxenvärlden. Här fanns det människor som orkade med mig. Han pekade också på hur viktigt det är att utmana sig själv och att använda sin förmåga rätt. Om man har myror i brallan gäller det att se det som en positiv tillgång. Då pallar man att jobba, konstaterade han. VIKTIGA POÄNGER Föreläsningen arrangerades för de lokala trygghetsråden av Gunilla Hjulin på LiBrå, Linköpings brottsförebyggande råd. Hon berättar att råden är en samverkan mellan stadsdelarnas olika aktörer, Foto: Göran Billeson till exempel politiker i de geografiska utskotten, skolor, företag och föreningar. Vid sina möten tar de upp aktuella frågor som berör tryggheten för medborgarna i det lokala området. Gunilla Hjulin tycker att Paolo Roberto hade flera viktiga poänger i sitt framförande. Han pratade bland annat om hur viktigt det är att bli sedd. Detta behöver alla vi vuxna ta med oss. Det är något att koppla ihop med civilkurage, att våga se och prata med unga människor. Paolos intresse för matlagning tycker Gunilla Hjulin är intressant även ur trygghetssynpunkt. Hon har tidigare arrangerat ett möte på temat Kan man äta bort brott? och tror att ungdomar som får ett vällagat mål mat hemma är mindre benägna att gå ut på stan och bråka. 18 www. www. 19

11 POLITIK POLITIK Fullmäktiges gruppledare: Paul Lindvall (m), Bengt Olsson (fp), Jan-Willy Andersson (kd), Gösta Gustavsson (c) Lena Micko (s), Annika Lillemets (mp), Monica Ericsson (v) Linköping fick sin första två årsbudget Oppositionen kritiserar sparkravet Arkivbild: Göran Billeson För första gången har Linköping fått en budget som gäller för två år, 2009 och Allians för Linköping är i majoritet och deras budget klubbades igenom i fullmäktige den 25 november. AV LOTTIE MOLIN Moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centern bildar tillsammans Allians för Linköping, och lade fram en gemensam budget. De fyra partierna har lätt att komma överens, anser de, och tänker mest på helheten i budgeten. De tre oppositionspartierna: socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet lade fram varsin budget. Inget konstigt, menar de, eftersom det under denna mandatperiod inte finns någon anledning att samarbeta de kan ändå inte få igenom förslag, eftersom de är i minoritet. Alliansen karakteriserar sin budget En stram och ansvarsfull budget med vissa riktade satsningar. Bland annat ska alla nämnder skära ner på sina kostnader med en procent i förhållande till 2008 års budget något som alla de tre oppositionspartierna kritiserar. Så här tycker partierna Vi lägger en stram budget och tar tydligt ansvar för ekonomin. Det är alltid en huvuduppgift att använda skattepengar på ett ansvarsfullt sätt. I grund och botten har Linköping en god ekonomi. Om finanskrisen blir långvarig påverkar det även oss. Vi har en stark befolkningstillväxt och bra företagsklimat. Det är utomordentligt viktigt att vi hushållar med våra resurser. Därför lägger vi effektiviseringskrav på verksamheten med en procent. Samtidigt måste vi satsa för en fortsatt växtkraft. Till exempel går vi vidare med planer för bostäder, nya fotbollsarenan, brandstationen, Resecentrum och Djurgården. Vi fortsätter att ha regionens lägsta kommunalskatt. Skatten är väldigt kännbar för vanligt folk. En låg skatt gör en kommun attraktiv. Inget tyder på att skola, förskola och äldreomsorg är bättre i kommuner med hög skatt. De folkpartifrågor som finns i budgeten, är till exempel stadsdelsarbetet, där vi startar en filial till Jobbtorget och den höjda habiliteringsersättningen. Det finns flera goda insatser i Linköping: projekt för stadsdelutveckling, integration, sysselsättning. Det är viktigare att låta de projekten få stadga än att börja nya. Vi är medvetna om att de osäkra tider vi går till mötes kan ställa krav på ytterligare resurser för vuxenutbildning, integration och arbete. I budgeten ingår därför resursmedel för arbetsmarknad och integration att tillgå vid behov. Att höja skatten vore ett kortsiktigt sätt att komma undan ett problem. Istället måste man prioritera verksamhet hela tiden, eftersom det finns en gräns för hur mycket man kan höja skatten. Lågkonjunktur och finanskris gör det nödvändigt med en stram budget. Små budgetposter kan ha stor betydelse för enskilda medborgare. Ett exempel är ju vårdnadsbidraget, där omkring femhundra familjer beräknas vilja lösa sin familjesituation med vårdnadsbidrag nästa år. Det är viktigt för kommunens barnfamiljer att olika familjesituationer erbjuds olika lösningar. Vi är också stolta över den nya upphandlingsmodellen inom äldreomsorgen, där utförarna konkurrerar med kvalitet istället för pris. Denna har redan börjat användas och vi budgeterar självklart då med något högre kostnader, vilket känns som en synnerligen viktig investering. Alliansens budget känns trygg i dessa svåra ekonomiska tider, då vi avsatt rejält med reservmedel för att stå beredda vid eventuellt fördjupad finanskris. Det är viktigt att ha ekonomisk stabilitet och ordning på kommunens finanser när omvärlden är så osäker. Vi står för helheten, men visst finns inslag som har centerprägel. Landsbygdsutveckling till exempel. Bland annat satsningen på landsbygdsskolorna med tre miljoner kronor per år. Drygt en miljon per år läggs på utvecklingsprojektet Leader Folkungaland. Inom miljöområdet finns pengar för att utveckla vår klimatvision. Hållbar stadsutveckling är viktigt för oss. Djurgården, det blivande Resecentrum och Stångåstråket, utveckling av Tinnerö med Naturum är några exempel. Konjunkturen har alltid gått upp och ner. Finanskrisen gör att det går snabbare neråt. Det kan bli svårare för kommunens bolag att låna pengar. Ökad arbetslöshet kan leda till ökat försörjningsstöd. Vi har en tvåårsbudget. Om den ekonomiska osäkerheten innebär att budgeten måste revideras, går inte att säga nu. Men vi måste ha några kontrollpunkter under vägen. Vi undantar barn- och ungdomsnämnden, äldrenämnden och kollektivtrafiknämnden från generella besparingar. Vi presenterar särskilda budgetar för stadsdelarna Skäggetorp, Ryd och Berga, som behöver stöd. Där vill vi använda fem miljoner till särskilda jobbcentra. Vi vill, till skillnad från borgerligheten, kraftigt satsa på vuxenutbildning med fem miljoner. Vi tycker kommunen ska utveckla spårbunden kollektivtrafik och göra strategiska markinköp i våra stadsdelar. Vi vill kraftigt förstärka elevhälsovården, allt fler unga mår dåligt.vi tycker att elevhälsovården är en bättre satsning än vårdnadsbidrag! Den socialdemokratiska politiken innebär en större satsning på de äldre, genom till exempel förstärkt stöd till anhörigcentrum. Vi höjer inte skatten, men har medvetet minskat en del av kommunstyrelsens resursmedel. Det är nu vi måste investera för framtiden. Vi måste göra allt vi kan, så snart vi kan för att hejda klimatförändringarna. Därför vill vi att Tekniska Verken får investera ytterligare drygt 100 miljoner kronor per år i klimatvänlig och ekonomiskt lönsam energiproduktion: vindkraft, snabbare utfasning av fossilbränsle för kraftvärme, utbyggnad av fjärrvärme och biogasproduktion. Vi vill förstärka kvalitén i den kommunala servicen. Vi föreslår rejäla satsningar på cykel- och kollektivtrafik och fler lärare i skolan. Vi vill minska utdelningskravet på Stångåstaden så att hyrorna hålls nere. Förslagen finansieras genom skattehöjning på en krona, (cirka 250 miljoner) samt besparingar på väginvesteringar. Dryga 20 miljoner har bundits upp för att subventionera flyget, det mest klimatskadliga transportsättet. Vi hade velat använda pengarna till klimatvänliga investeringar istället. Vi säger nej till det generella besparingskravet på en procent. Kravet innebär 4,6 miljoner mindre i äldrenämnden. Vi ökar i stället med 24,5 miljoner. I stället för att dra ner med 1,6 miljoner på kollektivtrafiken, så tillför vi 81 miljoner, och genomför försök med nolltaxa. Nej till privatiseringar. Omsorg ska bedrivas inom offentlig sektor.skattepengar ska inte gå till vinst i privata bolag. Lågavlönade anställdas löner bör höjas till minst kronor för heltid. Höjningen ska genomföras under Masen, den medicinskt ansvarige sjuksköterskan har gjort genomgångar av arbetsrutiner och medicinering inom vård och omsorg. Resultaten är väldigt bra, men det har varit svårt att hinna med alla enheter. Vi vill anställa en extra sjuksköterska under sex månader för detta. En skattehöjning med en krona (cirka 250 miljoner kronor) finansierar våra förslag. 20 www. www. 21

12 INTEGRATION INTEGRATION Oschana Nissan Kooperativa krafter prioriteras i Skäggetorp Den globala finanskrisen kastar en mörk skugga över utvecklingen i hela världen. Ett fenomen som i framtiden kommer att påverka tillväxt och konjunktur i Sverige. Nu har finanskrisen tvingat svenska regeringen att skriva ner tillväxtprognoserna. Men trots den osäkra situationen har Allians för Linköping bestämt sig att investera för framtiden. De arbetar för att göra Linköping friare, företagsammare, grönare och tryggare. De vill fortsätta att ta ett tydligt ansvar för kommunens invånare. Åtgärder som bidrar till att stabilisera situationen på lång sikt, har stärkts ordentligt. Underskottet i statens finanser riskerar att växa och regeringen skulle därmed kunna hamna i ett läge där det krävs skattehöjningar eller besparingar, enligt finansministerns prognos (DN 18/11). Men Allians för Linköping anser att det är viktigt att hålla en låg kommunalskatt. Ett tecken på att kommunen är väl rustad att möta den internationella ekonomiska utmaningen. Men situationen är inte komplikationsfri i dagens speciella krisläge. För att få bukt med segregation och utanförskap har den moderata arbetsgruppen Integration och arbete kritiserat regeringen för en alltför passiv integrationspolitik (DN 24/11). Gruppen föreslår en miljardsatsning för att bryta utsatthet och segregation i 105 områden där sysselsättningen är lägre än 50 procent. Samtidigt vill oppositionen i Linköping satsa mer pengar för att öka tillväxt i Linköpings förorter. Situationen är särskilt oroande i Skäggetorp, Berga och Ryd. Vi är ensamma om ett genomarbetat program för stadsdelarna Skäggetorp, Ryd och Berga som behöver mer stöd för att kunna växa ur sina problem och bryta segregationen, förklarar kommunalrådet Lena Micko (s), Corren 24/11. Med de internationella utmaningar som framträder idag har kommunen goda utsikter att pröva alla möjliga alternativ. En hel del har redan gjorts i Skäggetorp, men mer måste till. Det växande utanförskap och den arbetslöshet som präglar stadsdelen kräver mer krafttag från politikerna. En dialog med Skäggetorps boende, invandrarföreningar, religiösa samfund och andra stadsdelsmyndigheter, är av behovet påkallad. Utsatthet i någon stadsdel skadar inte bara individen, utan undergräver utvecklingen och en fredlig evolution i hela samhället. Skäggetorp är bättr e än sitt rykte Carina Boberg (fp) vill skapa nya ko ntakter i stadsdelen Skäggetorp är ett bra område, säger de som bor i och kan Skäggetorp. Medan folk som inte har varit i Skäggetorp tror att det bara är skit. Min politik är nu att berätta att vi trivs i Skäggetorp och att det kan bli mycket bättre i framtiden, säger Skäggetorps geografiska utskottsordförande Carina Boberg (fp). Som trettonårig flicka hamnade Carina Boberg för första gången i Skäggetorp. Mer än två decennier efteråt flyttar familjen till Lambohov. Nu kommer hon som en ambitiös politiker tillbaka för att nyansera bilden på sina gamla kvarter. Nu är vi på gång för att anställa en verksamhetsledare för ett nytt projekt. Projektet vänder sig till långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna som ska knytas ihop med de företag som sysslar med renovering i Skäggetorp centrum och i Tornby. Folkpartisten är optimist om samarbetet mellan de olika projekt som startar sitt arbete i Skäggetorp. Det kommer att fungera jättebra. KoopS (Arbetskooperativt i Skäggetorp) är redan på gång och stadsutvecklingsprojeket är också på gång. Jag försöker vara med och hjälpa till. Linköpings kommun har tecknat ett avtal med regeringen för att förbättra omständigheterna i förorten. Carina Boberg (fp). Foto: Oschana Nissan AV OSCHANA NISSAN Tänk Om är en annan förening som startades i Skäggetorp med nio miljoner kronor från EU. EU-bidraget kommer att hjälpa den kooperativa föreningen att jobba vidare. På frågan om det finns liknande projekt i någon annan kommun säger Carina Boberg: I Vadstena har man liknande projekt. Det tog tio år innan de kom igång ordentlig. Vi räknar med halva tiden i Skäggetorp, förklarar Carina Boberg. FLERA MINORITETER I Skäggetorp bor nu mer än trettio minoriteter, enligt den kommunala statistiken. Ett tecken på att integrationsarbetet måste tas på allvar. De sista två decennierna har drivkrafterna bakom flyktingströmmar förändrats markant. Majoriteten av de flyktingar som kommer till Sverige kommer inte från västvärlden. Utan de kommer antingen från Irak eller också från Mellanöstern. När jag bodde här så fanns flera personer från före detta Jugoslavien och Chile. De hade inte något problem här. Jo, de är västerländska medborgare och har nästan samma kultur och samma tradition. Men vad säger du om de minoriteter som har svårt att integrera sig i det svenska samhället? Somalierna är den största grupp som har svårt att acklimatisera sig i det svenska. Situationen har nu förändrats och mest kommer folk från Mellanöstern. Personer med deras kultur och tradition skiljer sig markant från det svenska. Därför bör politikerna tänka på ett nytt sätt. Tittar man på de som är verksamma på kontoret i Nygård finns åtskilliga personer som är kopplade till Familjecentralen. Vi har anställt folk som kan språket och har samma kultur. Något som jag själv inte kan och jag är analfabet när det gäller kulturkoderna. RADIKALA ÅTGÄRDER BEHÖVS Som Skäggetorps geografiska utskottsordförande kämpar Carina Boberg för att fördjupa kontakten mellan svenskar och invandrare. Konceptet tar sin näring från folkpartiets program. Titta i det program som folkpartiet har lagt fram. Enligt programmet får man inte bara några timmars studier, utan man ska också vara på någon arbetsplats. Att skapa kontakter, att lära språket, att träffa folk och att hitta något jobb, är ett bättre sätt att underlätta integrationen för nykomlingar. Carina har bestämt sig att berömma sitt gamla kvarter. Som det geografiska utskottets ordförande anstränger hon sig för att förverkliga sin dröm. Hon har valt Skäggetorp som ett fotfäste för en lång process. När jag kom tillbaka som ordförande så satte jag på mig mina andra glasögon. Jag ville se Skäggetorp som ett område som jag skulle jobba med och inte som jag skulle bo i. Jag vill hålla mig informerad. Folk i Skäggetorp måste få lära känna mig. Jag måste bygga nya kontakter med de nya människor som har flyttat hit, förklarar folkpartisten Carina Boberg. Vid bussen i Skäggetorps centrum. Foto: Göran Billeson VILL DU VETA MER? Läs mer om integration på Där finner du mer att läsa om ämnena på detta uppslag och andra artiklar. 22 www. www. 23

13 Kommunens ungdomsombud Faton Lushaku Sofie Elliot Möjligheten att påverka Möjligheten att engagera sig och påverka har aldrig varit större än idag. Det tycker jag i alla fall. Förresten så är jag varken forskare, pratar statistik eller drar någon vetenskaplig slutsats om att möjligheterna var sämre förut och större idag utan det jag menar är att idag, här och nu, är möjligheterna oändliga. Infinitmöjligheter. Du behöver knappt ens kliva utanför dörren så finns möjligheterna där. Även om du inte har rösträtt. Det gäller bara att ta tag i dem. Världen kan inte förändras på en dag. Börja i området där du bor. Finns det något du kan göra för att förbättra området där du bor? Kolla vilka möjligheter som finns, vad kan du göra, vilka organisationer och föreningar finns det, vem kan du vända dig till? Visste du att i Sverige finns flest föreningar i världen per invånare? År 2000 så var 90 procent av Sveriges befolkning medlem i minst en förening. Det finns ideella föreningar, idrottsföreningar, politiska föreningar, kulturföreningar, intresseföreningar, fotoföreningar med mera. Ta två svenskar och lägg dem på en ö så kommer de dagen efter bilda en förening. Så är det bara. I Sverige så har vi indirekt eller representativ demokrati vilket innebär att man röstar på en person eller ett parti vilket är ett väldigt demokratiskt sätt att påverka och välja vilka representanter och vilken politik man vill ha. Om man inte har rösträtt så kan man påverka på många olika sätt, till exempel demonstrera, skriva insändare, vara med i debatter, sätta upp affischer, göra en konsert, skriva en låt eller skriva ett medborgarförslag. Det finns många andra möjligheter och sätt att utnyttja den yttrandefrihet som vi har i Sverige idag. Och kom ihåg att ensam inte är stark men tillsammans är vi starkare. Ju fler desto bättre. Det är kanske därför det finns föreningar och organisationer. Faton Lushaku KLIMATSMARTA TIPS! En miljöalmanacka till dig med tips om hur du kan leva klimatsmart! I Linköpings kommuns miljöalmanacka får du ett nytt tips varje månad om hur du kan göra enkla val för en minskad klimatpåverkan. Vi berättar även om vad som görs för att minska utsläppen av växthusgaser i Linköpings kommun. Miljöalmanackan är en del i Linköpings kommuns informations- och kommunikationsprojekt TEMP (Transport, Energi, Miljö, Projekt). Almanackan kommer till dig i början av december, var uppmärksam så att du inte missar den! Välkommen till Informationskontoret med dina frågor! SAMHÄLLSINFORMATION FOLKHÄLSOARBETE TURISTBYRÅ AGENDA 21-KONTOR SKULDRÅDGIVNING KONSUMENTVÄGLEDNING LIBRÅ BOSTADSINFORMATION TEMP TOMTKÖ Informationskontoret, Linköpings kommun, Linköping Tel , Besöksadress Östgötagatan 5 Du är viktig för oss vi behöver ditt engagemang Har du tid över och vill engagera dig för andra.vi behöver frivilliga/volontärarbetare. Du får möjlighet: att möta nya människor och skapa nya kontakter, att få en meningsfull fritid med olika aktiviteter, att delta i utbildningsprogram för frivillig/volontär-arbetare, att oavlönad göra en insats för andra. Vi söker volontärer för att utveckla mötesplatser för äldre Detta är ett samarbete mellan Linköpings kommuns projekt att utveckla det sociala innehållet i vardagen för äldre personer, Resursbanken och föreningen Seniorerna. För mer information kontakta: Resursbanken Föreningen Seniorerna Har du frågor om äldreomsorg, ring äldrelots på telefon Foto: Staffan Gustavsson Ren teknik på frammarsch Miljöteknikcentrum ska stödja branschen Fjärde storstadsregionen ligger i världsklass inom miljöteknik. Det konstaterar Gert Kindgren, vd för Miljöteknikcentrum. Nu ska fler upptäcka denna framtidsbransch. Miljöteknikcentrum, MTC, har bara några månader på nacken. Bolaget ägs av Linköpings och Norrköpings kommuner tillsammans med Linköpings universitet. MTC:s uppdrag är att hjälpa regionens miljöinriktade företag att växa och utvecklas, samtidigt som nya företag ska kunna etableras. Insatserna kan handla om att vara ett stöd i lanseringen av nya produkter, men också att samordna nätverksaktiviteter och marknadsföring i Sverige och utomlands. I grova drag kan man säga att vi ska vända miljöproblem till affärsmöjligheter, säger Gert Kindgren. OMSÄTTER TIO MILJARDER Han poängterar att MTC inte ska göra affärer åt företagen, utan hjälpa till att skapa förutsättningar för detta. Ett exempel kan vara att ta emot besökande företag, myndigheter och andra aktörer som kommer till regionen, och se till att de får möta olika miljöteknikföretag. MTC kan också stötta företagen genom att hitta utvecklingsprojekt som kan finansieras av exempelvis EU-pengar. Som namnet antyder handlar miljöteknik om lösningar som syftar till att vara miljövänliga. Företagen i branschen är verksamma inom exempelvis förnybara bränslen och hantering av avfall. Vi har bland annat företag som trimmar prestandan i ventilationssystem och företag som letar energibesparingar i industrin, säger Gert Kindgren. Han berättar att det finns drygt 500 aktörer i regionen som omsätter tio miljarder kronor. Så det är inte en marknad som ska skapas. Det handlar om att förmera det som finns. ULTRARENT VATTEN Ett av exemplen i Linköping är Servicestaden. Företaget arbetar med kemikaliefri rengöring av fasader, ställverk, tunnlar och industrier. Metoden bygger på att använda ultrarent vatten som är fritt från biprodukter. Servicestadens vd Petra Hammarstedt säger att det tog ett tag innan folk hade övertygats om den miljövänliga metoden. Men idag har företaget en rad stora kunder, däribland E-on, Statens fastighetsverk och Svenska kraftnät. Servicestaden växer nu undan för undan, trots konjunkturen. Vi har gått från två till sex personer i år, så det går år rätt håll. Och vi ska väl utöka nästa år, säger en optimistisk Petra Hammarstedt. Företaget Servicestaden arbetar med kemikaliefri rengöring. Här syns företagets vd Petra Hammarstedt i samtal med Gert Kindgren, vd för Miljöteknikcentrum. Kommunens Säkerhetsavdelning informerar Säkerhetschef Kenneth Andersson Vem skottar och sandar trottoaren? Enligt Föreskrifter om gångbanerenhållning från den 1 januari 1996 i Linköpings kommun är det fastighetsinnehavarens (fastighetsägarens) ansvar att snarast efter snöfall avlägsna snö och is samt att vid halka skyndsamt sanda gångbanan och annat för gångtrafik erforderligt utrymme. Snö får läggas upp i vall mot körbanan men ej vid övergångsställen samt garageinfarter. Det åligger även fastighetsägaren att sopa upp och föra bort sand och löv från gångbanan samt hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is i de fall brunnarna ligger inom gångbaneutrymmet. Kommunen tillhandahåller gratis gångbanesand till fastighetsägare. Sanden finns att hämta på Majgatan vid Cupolen samt mitt för Ånestadsskolan på Häggvägen. Den som råkar ut för en halkolycka på en trottoar ska alltid anmäla detta, tillsammans med eventuella skadeståndsanspråk, till fastighetsägaren. Har ni en olycksfallsförsäkring bör även skadan anmälas till ert försäkringsbolag. Synpunkter på skötsel av kommunala vägar, gångbanor och cykelvägar kan lämnas till Linköpings kommuns kundtjänst, telefon Istappar bildas när snön på taken smälter och lufttemperaturen är under noll grader vilket oftast beror på läckage av inomhusvärme eller solens strålvärme. Ett särskilt problem uppstår i stan, där istappar blir hängande över trottoarer där människor i vanliga fall kan gå utan risk. Istapparna måste därför snarast avlägsnas för att förhindra allvarliga personskador. Ansvaret för snöröjningen och rensning av istappar på taket åvilar fastighetsägaren. Anmälan om hängande istappar kan göras till Risklinjen på telefon Risklinjen är öppen hela dygnet och samtalet är gratis. Eventuella frågor besvaras av säkerhetssamordnare Hans Salomonsson, telefon , eller säkerhetschef Kenneth Andersson, telefon www. www. 25

14 PÅ GÅNG I VINTER OCH VÅR Januari 2 fr Folkets Park Pensionärsdans till Bex:s. 3 lö Sagateatern Trazzel - fars med Jippi Kultur. Bilj.bokn må Crusellhallen Galakonsert med Östgöta Blåsarsymfoniker. Solister Lena Hoel, sopran o Karl-Magnus Fredriksson, baryton. 6 ti Sagateatern Trazzel - fars med Jippi Kultur. 9 fr Sagateatern Trazzel - fars med Jippi Kultur. 10 lö Sagateatern Trazzel - fars med Jippi Kultur. 11 sö Sagateatern Trazzel - fars med Jippi Kultur. 16 fr Sagateatern Trazzel - fars med Jippi Kultur. Bilj.bokn lö Skådebanan Galleri Skådebanan öppnar utställning med verk av Karin Klöör. Till 6 febr. 18 sö Sagateatern Trazzel - fars med Jippi Kultur. 20 ti Hörsalen Hus och människor i Linköping - stadsantikvarie Gunnar Elfström berättar på biblioteket. 22 to Länsmuseet Människorna under galgen. Annika Sandén, fil.dr i historia, ger ett historiskt perspektiv på arkeolo-giska utgrävningen av Kvarnbacken, Vadstena. 23 fr Stora Teatern Premiär! Ett drömspel av August Strindberg. En dröm om människan och livet på jorden i det tjugoförsta århundradet. Regi Måns Lagerlöf. 24 lö Sagateatern Trazzel - fars med Jippi Kultur. 24 lö S:t Lars kyrka Månadens Bach, Östgöta Kammarkör, Hans Lundgren, Staffan Holm m.fl. 25 sö Missionsk. Minneskonsert Stefan Croner med Temptation Jazz Band, Björn Dahlin Trio m.fl. 26 må Hörsalen Bildspel från Azorerna. Fotograf Leif Sylvan hos Föreläsningsföreningen. Biljetter från kl ti Länsmuseet Svensk kultur på Capri. Åsa och Anders Fahlbeck visar bilder och berättar om svenskt kulturliv på den italienska ön. 29 to Tropikhuset Kaffe med prat. Gunnar Elfström kåserar kring linköpingsminnen. 30 fr Sagateatern Trazzel - fars med Jippi Kultur. 31 lö Biblioteket Lördagsmusik med Kulturskolans elever i Hörsalen. Fri entré. 31 lö Folkets Park Partylördag med Wahlströms, i Puben Leffe Ljungqvist. Februari 1 sö Crusellhallen Linköpings Symfoniorkester - Jubileumskonsert med Vaughn Williams Sea Symphonie. Akademiska Kören, Pro Musica, Linköpings Kammarkör och solister. 2 må Hörsalen Från Seines strand 1885 till stora färgskrällen När konsten i Sverige blev modern - konstintendent Stefan Hammenbeck. Bilj. från kl må Lilla Scenen Tid för samtal på Lilla Scenen i Gamla Linköping. 4 on Crusellhallen After Dark - ny show, ny turné, ny medlem! 5 to Cloetta Center Disney on Ice Princess Classics. 5 to Sagateatern Trazzel - fars med Jippi Kultur. Bilj.bokn fr Sagateatern Trazzel - fars med Jippi Kultur. 7 lö Cloetta Center Disney on Ice Princess Classics. Även kl och lö Crusellhallen Bo Kaspers orkester - gammalt och nytt 8 sö Länsmuseet Vernissage fotoutställning av Maria Friberg, en av Sveriges mest framgångsrika fotokonstnärer. 8 sö Cloetta Center Disney on Ice Princess Classics. Även kl sista föreställningen. 9 må Hörsalen Genus, djur och den nya biologin. Dr Cecilia Åsberg hos Föreläsningsföreningen. Biljetter från kl ti Hörsalen Hus och människor i Linköping - stadsantikvarie Gunnar Elfström berättar på biblioteket. 11 on Crusellhallen Oslo Filharmoniske Orkester. Solist Vilde Frang, violin. Konsertöppnare. 12 to Länsmuseet Yoga i konstmiljö - tag med egen yogamatta. 12 to Länsmuseet Markradar - ett modernt hjälpmedel för arkeologin. Arkeolog Marie Ohsén föreläser o utgrävningen av Krokeks kloster och om markradar. 13 fr Folkets Park Pensionärsdans till Anders Nilssons. 14 lö Skådebanan Galleri Skådebanan öppnar utställning med verk av Hans Åsberg. Till 6/3 14 lö Domkyrkan Katedralmusik. 15 sö Länsmuseet Krouthéndagen. Konstintendent Stefan Hammenbeck berättar om målningarna av Johan Krouthén i den omhängda konstavdelningen. 16 må Hörsalen Föreläsningsföreningen - program ej klart. 17 ti Lilla Scenen Dockteater, Campingsteatern. Se ovan 18 on Lilla Scenen Dockteater, Campingsteatern. Se ovan. 19 to Lilla Scenen Dockteater Campingsteatern. Se ovan. 20 fr Lilla Scenen Dockteater med Campingsteatern. 20 fr Crusellhallen Pink Floyd, Inside Out lö Stora Teatern Sista föreställningen av Ett drömspel. 22 sö Länsmuseet Öppen bildverkstad - skapande för barn och vuxna. 23 må Crusellhallen Opening Night - Les SlovaKs Dance Collective. Gästspel i Dansnät Sverige. 24 ti Sagateatern 5 x Gud av Jonas Hassen Khemiri. Gästspel av Riksteatern 25 on Crusellhallen Skolkonsert med Gwarimba. Svängig mix av afrikanska rytmer, funk o pop. 26 to Forumteatern Cinemax Serie 1 Bron till Terabithia (USA)Seriekort köps i entrén. 27 fr Crusellhallen Jill Johnson. 28 lö Passagen Östgötamusikens kammarmusikserie - idag med Östgöta Blåsarkvintett. Mars 1 sö Crusellhallen Sound of Musicals - mest Andrew Lloyd Webber och andra musikalpärlor. 2 må Hörsalen Föreläsningsföreningen - program ej klart. 4 on Crusellhallen Norrköpings Symfoniorkester med solist Lilya Zilberstein, piano. 5 to Länsmuseet Barnvagnsvisning av fotokonstnären Maria Fribergs utställning. 6 fr Folkets Park Pensionärsdans till Tonika. 7 lö Passagen Invigning av utställning med verk av Karin Almlöf & Peter Freudenthal. 8 sö Länsmuseet Öppen bildverkstad. Skapande för barn och vuxna. 9 må Hörsalen Kan marknaden lösa klimatproblemet? Dr Eva Lövbrand hos Föreläsningsföreningen. Bilj från kl ti Garden Låt kärleken växa - Thomas DiLeva. 11 on Biblioteket Cecilia Hagen i Bokhallen om sin senaste bok Kulla-Gulla stretar vidare: lägesrapport vid to Hörsalen Ulla Ehrensvärd - om Nordiska kartans historia på biblioteket. 13 fr Biblioteket Invigning av utställning - Mia Mäkilä - i Galleri Vända Sida. 14 lö Winden, Östgötag. Musik Direkt - akustisk deltävling - Östgötag sö Crusellhallen Bonuskonsert - med Lill Lindfors och Östgöta Blåsarsymfoniker. 15 sö Folkets Park Söndagsnöjet med Jontez. 16 må Crusellhallen Yamato - The Drummers of Japan. 13 artister på scen i succégruppen! 17 ti Hörsalen Hus och människor i Linköping - stadsantikvarie Gunnar Elfström berättar på biblioteket. 18 on Sagateatern Destruction Song med Kenneth Kvarnström & Co. Kvarnströms återkomst som koreograf. 19 to Crusellhallen Svansjön - gästspel med dansare från Bolshojteatern i Moskva. 20 fr Skylten Musik Direkt - deltävling. 21 lö Biblioteket Lördagsmusik med Kulturskolans elever i Hörsalen. Fri entré. 21 lö Crusellhallen Divine Performing Arts World Tour - Kinesisk föreställning. 22 sö Länsmuseet Öppen bildverkstad. Skapande för barn och vuxna. 24 ti Sagateatern Humorafton med Vera & Nour. Två unga nya komiker delar på en helkväll 25 on Verdefoajén Lunchnöje med 2 x Varg - Pontus & Bert-Åke Varg. 26 to Crusellhallen Christer Sjögren - 40-årsjubileum som artist. 27 fr Konserthuset Youth Jazz Festival? 28 lö Folkets Park Partylördag med Thorleifs. 29 sö Länsmuseet Öppen bildverkstad. Skapande för barn och vuxna. 30 må Crusellhallen Alis äventyr i Arabien - Kulturskolans årliga barnkonserter. Även kl ti Crusellhallen Alis äventyr i Arabien - Kulturskolans årliga barnkonserter. Även kl Biljetter kan du oftast köpa i Konserthuset. Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, tel Endast ett urval av Linköpings Kultur & Konsertprogram. Med reservation för eventuella ändringar. 26 www. www. 27

15 Fika med nya ungdomsombuden Faton och Sofie vill att ungdomar hör av sig Foto: Göran Billeson En invandrarkille från Kosova och en infödd Linköpingstjej. Med den kombinationen bör kommunen ha fått två nya ungdomsombud som täcker in det mesta på ungdomssidan. När Dialog träffar de nya ungdomsombuden över en fika i det nyrenoverade caféet på Elsas hus går diskussionerna höga. Faton Lushaku och Sofie Elliot (bilden) är tänkta som en länk mellan kommunen och dess ungdomar. Ungdomsombuden kan också driva egna hjärtefrågor. Sofie Elliot har dragit igång en kurs för nybörjare inom arrangörsbranschen. Inte så konstigt eftersom hon är med i kulturföreningen Gerilla som arrangerar musikevenemang. Hon är 18 år och har gått samhällsprogram med etik på Folkungaskolans gymnasium. Jag vill hjälpa ungdomar att göra sin röst hörd. Och så vill jag lyfta fram queer-frågor i skolan, och samarbeta med RFSU och RFSL för sexuellt likaberättigande, säger Sofie Elliot. Integrationsfrågor är viktigast för Faton Lushaku. Han är 22 år och kom till Sverige för sex år sedan. I Linköping gick han gymnasiet på Folkuniversitetet och har även hunnit med ett år på Linköpings universitet. Jag har varit med i Röda korsets ungdomsförbund sedan AV SVEN-ÅKE FASTH Kosova-tiden. Genom att hjälpa andra hjälper jag mig själv, säger han. UNGDOMSFADDRAR När jag kom till Linköping kände jag ingen som kunde visa hur man cyklar, går med i föreningar, läser läxor eller var man kan gå och fika, fortsätter Faton Lushaku. Därför är han nu ute på skolorna och försöker värva frivilliga ungdomsfaddrar. Men ungdomsombuden vill helst att ungdomarna själva engagerar sig på olika sätt. Och att de hör av sig. Om man till exempel vill ordna ett evenemang kan vi hjälpa till med budget, redovisning och byråkrati. Och så kan man få upp till kronor i ungdomscheck av kommunen, förklarar Sofie Elliot. SÅ MEJLA TILL eller ring

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-05-15 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2011-05-26 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 1 Omsorgsnämnden 2009-03-24 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

FOLKMÄNGD. FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881

FOLKMÄNGD. FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881 FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881 ÅLDERSFÖRDELNING 0-5 år 10 735 10 859 11 057 6 år 1 713 1 754 1 743 7-15 år 13 767 14 223 14

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning 2013-11-26 Kommunstyrelsen Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning Alla skolor som har teknikprogrammet bör inte automatiskt ha rätt att genomföra det fjärde året. Det skriver Linköpings kommun

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

ResursPoolen frivilliga uppdrag i Linköping

ResursPoolen frivilliga uppdrag i Linköping Joakim Nyman 2015-03-19 Utvecklingsledare 0490-25 52 95 ResursPoolen frivilliga uppdrag i Linköping Information från Siv Nordkvist, ordförande, och Jan-Erik, volontär, vid möte med Synskadades Riksförbund

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Enkät från Öppet Stadshus 2014 Bakgrund Öppet Stadshus anordnas varje år av ungdomsombuden tillsammans med tjänstemän och politiker. Alla ungdomar som går i

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag 1 2010-05-18 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-19 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 2 Yttrande om riksintresse för industriell produktion Linköpings kommun avstyrker att Saab blir riksintresse för industriell

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 2010-09-23 Pressmeddelande Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga.

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga. 1 Förord Det här är Linköpings kommuns program för utveckling av det sociala innehållet i vardagen för personer som är äldre. Programmet beskriver hur Linköping ska arbeta för att möta äldres sociala behov.

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan

Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan Den första juni beslutade utbildningsnämnden att förändra modersmålsstödet för barn i förskolan. Beslutet grundar sig

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation. Propositioner och motioner

Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation. Propositioner och motioner Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation Propositioner och motioner Proposition 1: Verksamhetsinriktning för Uppsalakretsen 2013 Inledning Kretsen är ett samarbetsorgan för de tolv partiföreningarna

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl. 14.00-16.00 Lars-Peter Hållstrand (S) ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Per Bergsten (M) Barbro Jurell (FP) Joakim Larsson (SD) Bengt Jansson

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer