Årsredovisning 2004 Årsredovisning Hjärtcentrum i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland

2 Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län bildar tillsammans sydöstra sjukvårdsregionen, med ett upptagningsområde på ca invånare, med syfte att stärka regional samverkan inom hälso- och sjukvården. Hjärtcentrum i Linköping utgör regionalt kompetenscentrum för högspecialiserad vård avseende hjärt-kärlsjukdomar för regionen. Hjärtcentrum betjänar också centrala distriktets invånare med länsjukvård för hjärt-kärlsjukdomar. Från och med år 2004 är även länets kärlverksamhet förlagd till Hjärtcentrum. Verksamhetstyp Hjärtcentrum vårdar patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Stora patientgrupper är patienter som söker sjukvård p g a bröstsmärta, andfåddhet, blåsljud, rytmrubbningar, lungsjukdom samt kärlsjukdom. Förutom utredning och behandling av hjärt-kärlsjukdom bedrivs såväl rehabilitering som sekundär prevention. Ett viktigt inslag i Hjärtcentrums verksamhet är forskning och undervisning. Medarbetare på Hjärtcentrum Antal medarbetare på Hjärtcentrum var vid årets slut 487. Ägare, lagar och förordningar av speciell betydelse Huvudman för Universitetssjukhuset är landstinget. Klinikerna får sina sjukvårdsintäkter genom prestationsbaserad ersättning. Forsknings- och utvecklingsanslag erhålls delvis i form av statliga medel (ALF-medel). Verksamheten regleras i första hand av Hälso- och sjukvårdslagen, lagstiftning inom det landstingskommunala området, avtal inom det arbetsrättliga området samt Socialstyrelsens författningar.

3 Faktaruta Omsättning, mkr 415 Resultat, mkr 9,9 Eget kapital, mkr 9,9 Antal vårdplatser 1) 92 Antal vårdtillfällen 5442 Antal vårddagar Antal operationer 1834 Antal läkarbesök 7852 Antal sjukvårdande behandlingar 6691 Medarbetarperspektivet Antal anställda heltidsmått 469 Total sjukfrånvaro, % 5,37 Lång sjukfrånvaro, % 1,28 Långtidsfriska, % 24,44 Processperspektivet Produktivitet år 2004/2003, % 111,08 Ekonomiperspektivet Lönekostnadsutveckling, % 0,62 Jourkostnadsutveckling 2004/2003, % -1,01 Läkemedel öppenvårdskostnadsutveckling 2004/2003, % 8,51 Läkemedels rekvisition kostnadsutveckling 2004/2003, % -11,65 Alla läkemedel kostnadsutveckling 2004/2003, % -9,90 1) Inkl Thiva & Thuva platser Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2004 var ca 8 miljarder kronor.

4 Hjärtcentrum Nuläge Efter flera år av negativt ekonomiskt resultat har Hjärtcentrum under 2004 lyckats vända trenden och prestera ett positivt resultat motsvarande drygt 2 % av omsättningen. Detta har åstadkommits trots en relativt kraftig överproduktion mot E-län, som centrum inte ersatts för efter övergången till rambudget. Ett flertal omständigheter bidrar till det goda resultatet ( genomförd planerad personalnerdragning, ökade utomregionala och regionala intäkter, till följd av uppskjutna investeringar lägre kostnader för räntor och avskrivningar, återbäring på allmänläkemedel, en del engångsersättningar och slutligen kompensation för från HC remitterad utomregionvård ). Flera av dessa omständigheter är av engångskaraktär, varför vi inte med säkerhet kan uttala oss om hur välbalanserad centrums framtida budget är. Uppkommen personalbrist inom Fysiologiska kliniken är inte heller långsiktigt hållbar. En avgörande framtida faktor är att den numera tillförda primära PCI behandlingen blir korrekt ersatt. Hjärtcentrum har en mycket jourintensiv verksamhet med 9 läkare och 6 sköterskor/ perfusionist i ständig jour och beredskap dygnet runt. Modern kranskärlssjukvård, däribland införandet av primär PCI vid akut hjärtinfarkt, ställer ökade krav på omedelbara insatser, varför vi kan konstatera att såväl PCI som operationer, ssk CABG och operation för aortaaneurysm / dissektion jourtid ökar, med ökade kostnader som följd. Denna utveckling kommer att fortsätta även under samtidigt som ett fortsatt upprätthållande av alla jourlinjer begränsar centrums möjligheter till ytterligare personalreduktioner. Personalrekryteringsläget är gott; bristen på läkare inom klinisk fysiologi är dock inte avhjälpt och som en följd av utökad möjlighet och därmed sammanhängande ökad efterfrågan av kateterburen behandling av rytmrubbningar har centrum även behov av ytterligare kompetens inom invasiv elektrofysiologi.befattningsutvecklingsplaner finns framtagna för samtliga personalkategorier. Såväl den korta som långa sjukfrånvaron har sjunkit under året och nivåerna, 4.8 resp 1.3 %, ligger klart under landstingssnittet Väntetider har under året kortats ytterligare och är nu rimliga och bedöms kunna leva upp till införandet av en nationell vårdgaranti under 2005 inom alla områden utom den invasiva elektrofysiologin. Denna verksamhet är fortfarande under uppbyggnad och delvis att betrakta som ett utvecklingsområde ( nylig SBUrapport ); dessutom drabbas det, tillsammans med PCI- verksamheten, under 2005 av långvarigt driftsstopp till följd av ett tvingande utbyte av åldrig och dåligt fungerande angiografiutrustning. Hjärtcentrums utvidgade åtagande from 1 januari 2004 för länets kärlkirurgi har fungerat bra och kärlkirurgin har integrerats i centrums verksamhet på ett utmärkt sätt. Vården på hjärtcentrum håller en oförändrat hög kvalitet att döma av medicinska resultat. Hjärtcentrum är anslutet till samtliga nationella kvalitetsregister inom området. I arbetet med de nationella kvalitetsregistren har hjärtcentrum en framskjuten roll antingen som registerhållare eller aktivt arbete i styrgrupp. Framtidsutsikter I avtal 2005 har den mångåriga ekonomiska imbalansen mellan i hjärtcentrum ingående kliniker reglerats. Det har varit en fortsatt decentralisering av PCI-verksamheten, vilket tapp på hjärtcentrum kompenserats genom ett utökat åtagande mot E-län genom införandet av primär PCI. Det är centrums bedömning att denna verksamhet de kommande åren kommer att ligga på en någorlunda stabil nivå. Inom thoraxkirurgin har det till följd av PCI-uppbyggnaden varit en nedgång i antalet CABG; kvarvarande CABG är mer komplicerade och klaffoperationerna ökar, således en förskjutning mot färre men mer komplicerade och mer resurskrävande ingrepp. Den invasiva elektrofysiologin kommer att kräva ytterligare utbyggnad i takt med ökad evidens för nyttan av behandling av förmaksflimmer. Det kommer mer och mer evidens beträffande nyttan av behandling med ICD och biventrikulär pacemaker, varför en utbyggnad även inom dessa områden förutses. Hjärtcentrums medicintekniska utrustning är totalt nersliten och centrum har under de närmaste 3 åren ett mycket stort och tvingande behov av dyra reinvesteringar, vilka kulminerar under 2007 i och med inflyttning i nya lokaler i interventionscentrum i närläge till hjärtcentrums vårdavdelningar. Dessa investeringar kommer att kräva prishöjningar, vilka redan effektuerats för den utrustning som är föremål för utbyte under 2005.

5 Genom tillgången till hjärt-mr och CT-angio kommer den noninvasiva hjärtkärldiagnostiken att förfinas och behovet av invasiv diagnostik att minska. Nya evidensbaserade metoder för såväl diagnostik som behandling har eller kommer att lyftas till metodrådet för bedömning / behandling. Hit hör: 1. Screening för bukaortaaneurysm, som redan under 2005 är föremål för behandling i landstingets prioriteringsprocess. 2. Operation av svår hjärtsvikt med s.k. CorCap ett slags elastiskt nät som träs på och sys fast utanpå hjärtat och som visat sig påtagligt kunna förbättra dessa patienters situation / sannolikt i vissa fall kunna utgöra ett alternativ till transplantation. Metoden har i avvaktan på resultat från ett par större studier ( 2004 ) pilottestats i några fall på hjärtcentrum med gott resultat 3. Nya diagnostiska metoders plats i diagnostiken: MR, CT- angio, PET 4. Förebyggande carotiskirurgi, dvs operation för diagnostiserade asymtomatiska men signifikanta förträngningar i halspulsådrorna; en metod som visat sig signifikant kunna förhindra insjuknandet i stroke. Vi ser som speciellt nödvändigt att den endovaskulära ( kateterburna ) kärlkirurgin byggs ut. Detta kommer att underlättas genom förändrat arbetssätt i det nyetablerade interventionscentrum ( 2007 ). Speciellt måste hjärtcentrum bygga upp sin kompetens i kateterburen stentbehandling av därför lämpade aortadissektioner; en metodik som på sikt förutspås även kunna ersätta den öppna carotiskirurgin. Hjärtsjukvården har varit och är fortsatt föremål för snabb utveckling och för att säkra en likvärdig och högkvalitativ hjärtsjukvård över länet bör etablering av ett länsövergripande hjärtcentrum eller hellre hjärtkärlcentrum övervägas. Christine Sonnhag centrumchef

6 Verksamhetsberättelse för Hjärtcentrum i Östergötland 2004 Hjärtcentrum består av 3 kliniker: Fysiologiska kliniken Kardiologiska kliniken Thorax-kärlkliniken Genom hög kompetens och empati samt fruktbar forskning-utveckling i ett gott arbetsklimat kan vi erbjuda våra patienter/ studenter den bästa tänkbara sjukvård och omvårdnad / utbildning För hjärtat med hjärtat. Med undantag för hjärt-lungtransplantationer, barnhjärtkirurgi och enstaka andra mycket lågfrekventa behandlingar ( kateterslutning av förmaksseptumdefekt, Mazekirurgi vid kroniskt förmaksflimmer, alkoholinjektioner vid hypertrof kardiomyopati, vissa speciella bedömningar av vuxna med komplicerade medfödda hjärtfel - s.k. GUCH) kan Hjärtcentrum erbjuda alla etablerade metoder/ åtgärder inom hjärta-kärlområdet. Som enda sjukhus i landet utför vi kateterburen behandling av klaffelet mitralisstenos, s.k. PTMV. Sjuttio % av centrums verksamhet utgöres av s.k. högspecialiserad vård eller regionvård, där E-län är störst kund med ca 50% och F-och H-län samt övriga ( utomregion ) tillsammans ca 50 %. Trettio % av verksamheten utgöres av länssjukvård åt fr.allt invånarna i centrala distriktet, E-län. Fr.om.2004 har thorax-kärlkliniken ansvaret för hela länets kärlkirurgi med all operativ verksamhet och all sluten vård förlagd till US medan öppen vård bedrives vid såväl ViN som US. Processperspektiv Processbeskrivning. De viktigaste processerna är: Ischemisk hjärtsjukdom, inkluderande vård för hjärtinfarkt, kranskärlsutredning och behandling med ballongvidgning ( PCI ), kranskärlskirurgi, sekundärprevention och rehabilitering. Rytmrubbning, inkluderande invasiv elektrofysiologisk utredning, behandling med kateterburen radiofrekvensablation, pacemaker eller inplanterbar defibrillator, behandling av förmaksflimmer och andra rytmrubbningar med antiarytmiska läkemedel eller elkonvertering Klaffel, inkluderande preoperativ klaffelsutredning, klaffkirurgi samt perkutan mitralisvalvulotomi (PTMV) Hjärtsvikt, inkluderande preoperativ hjärttransplantationsutredning samt postoperativa kontroller med myokardbiospi etc. Även ev mekaniskt cirkulationsstöd i väntan på transplantation samt diagnostik och farmakologisk behandling av mindre allvarlig hjärtsvikt inklusive en omfattande öppenvård med sköterskebaserad hjärtsviktsmottagning. Kirurgisk behandling av maligna och icke maligna lungsjukdomar, vilka tidigare utretts på lungmedicinska kliniken på US eller lungmedicinska klinikerna i regionen. Kärlkirurgi, inkl utredning och operation/ endovaskulär behandling av atherosklerotisk artärsjukdom, aortaaneurysm /dissektion, venös insufficiens. Mellan processerna finns en betydande overlappning och inom samtliga huvudprocesser finns delprocesser, inkluderande en omfattande öppenvård. Inom samtliga processer bedrivs kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete. För samtliga processer finns vårdprogram, ofta framtagna tillsammans med primärvården, och ett antal interna PM, som årligen uppdateras.

7 Patientsäkerhet. Samtliga enheter har Handlingsplan för avvikelsehantering och har under 2004 infört IT-stödet Synergi för en bättre struktur i det fortsatta patientsäkerhetsarbetet.totalt under 2004 har Hjärtcentrum registrerat 357 avvikelser i Synergi med fördelning enligt nedan diagram. Hjärtcentrum Registrerade avvikelser i Synergi Avvikelse - Arbetsskada Avvikelse - Olycka Avvikelse - Tillbud Avvikelse - Iakttagelse De flesta såväl tillbud som iakttagelser kan hänföras till områdena : diagnostik ( oftast IT-stöd ), operativ och postoperativ vård och behandling samt läkemedelsadministration. Synergi måste utvecklas vidare för att möjliggöra uttag av vettiga översikter över såväl typ av avvikelser som vidtagna åtgärder. Dessutom måste avvikelsearbetet bättre implementeras på avdelningarna och klinikerna för att bli ett verkligt användbart och levande verktyg i förbättringsarbetet. 4 medarbetare har hittills genomgått längre utbildning i MTO- riskanalys medan ett större antal fått kortare utbildningar ( drygt 20). Under året hade centrum följande ärenden / anmälningar: 3 MTO-analyser, 2 anmälningar till Lex Maria, 3 till HSAN, 9 till PSR, inga till patient- och förtroendenämnden. Av de ärenden, som slutbehandlats, har ett PSR-ärende lett till ersättning; i övrigt inga påföljder. Vårdtiderna fortsätter att sjunka långsamt: på Kardiologiska kliniken från 3.0 till 2.7 dag; på Thoraxkärlkliniken från 7.0 till 6.7 dag. Sannolikt kan dessa endast med stor svårighet kortas ytterligare då vi ser att patientgruppen > 80 år med oftast längre vårdtider successivt ökar och att case-mix inom thoraxkirurgin blir tyngre. Medicinska resultat. På Hjärtcentrum finns resultatmått för ca 80 % av verksamheten. Centrum rapporterar till ett flertal nationella kvalitetsregister: RIKS-HIA för hjärtintensivvård SCAAR för kranskärlsröntgen och PCI Svenska hjärtkirurgiregistret Swedvasc för kärlkirurgi Pacemaker- ICD GUCH för vuxna med medfödda hjärtfel. RiksSvikt Nationella ablationsregistret Sekundärpreventionsregistret (SEPHIA) Hjärtcentrum deltar aktivt i flertalet av dessa, antingen med ansvarig registerhållare eller i registrets styrgrupp. Dessutom ansvarar Hjärtcentrum och arbetar aktivt i uppbyggnaden av ett nationellt lungkirurgiregister, som inom kort etableras.

8 Hjärtcentrums målsättning är att de medicinska resultaten skall vara bättre än ett riksgenomsnitt en målsättning som för närvarande uppfylls i de flesta fall. Mer detaljerad information kommer att finnas i Hjärtcentrums Verksamhets och Kvalitetsrapport 2004, som just nu håller på att sammanställas. Tillgänglighet. Köer och väntetider registreras och följs fortlöpande. Situationen är tillfredställande som framgår av nedan diagram som visar faktiska väntetider under 2004 i relation till uppsatta mål. Väntetider 2004/12 Korai/PCI inst ang <14 dgr 100% Öppen vård kärl <90dgr Korai/PCI stab ang <60dgr Öppen vård kard <90dgr 50% Inv elfys/rf-abl <90dgr Varicer <365 dgr 0% CABG inst ang <14 dgr Artärop <90 dgr CABG stab ang <60 dgr Lungop <30 dgr Klaffop <90dgr Preop klaffutr <90dgr Målvärde Resultat Enligt landstingscentral statistik utfördes 88% av centrums behandlingar inom 90 dagar och medelväntetiden till behandling var 36 dagar. Det är fr.allt inom den invasiva elektrofysiologin, som målvärdena inte uppfylls och där vi redan nu kan förutse problem i samband med ett införande av nationella vårdgarantin november Problemen beror på att det är ett expanderande område, som är under utveckling, och där det såväl hos oss som nationellt är en obalans mellan uppbyggnad och efterfrågan. Med uppbyggnad avses såväl lokaler / utrustning ( antal lab ) för verksamheten som kompetensuppbyggnad hos personal ( läkare och sköterskor /BMA), vilken för högsta kompetens måste inhämtas från utlandet. Hjärtcentrum arbetar hårt med det senare men det kommer att dröja ända till 2007 innan ytterligare lab för denna verksamhet kommer att kunna tas i bruk. Även inom fysiologiska kliniken har man aktivt arbetat för en bättre tillgänglighet ( < 3 månader för oprioriterade undersökningar ) och härigenom har väntetiderna under året kunnat reduceras även inom områden som tidigare haft påtagliga tillgänglighetsproblem.kvarstår endast problem inom urodynamik och i mindre utsträckning inom ekokardiografi till helt oprioriterade patienter ( accidentellt noterade blåsljud på hjärtat hos helt besvärsfri individer ).

9 Väntetider Fysiologkliniken 2004 Duplex vener Duplex artärer EKO AEKG Myokardscint Lungscint Njurscint Karotis Tromboser <1 dygn Urodynamik Lymfscint Spirometri Målvärde 90% < 3månader Resultat Inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin finns flera exempel på där remittenter själva får tillgång till bokning av undersökningar för att underlätta vårdkedjeprocessen. Ett projekt har nyligen startats för att se över, förbättra och,där det är möjligt, samordna HCs remiss- och väntelisthantering, för att finna ev. samordningsvinster och för att identifiera områden, där det är möjligt att erbjuda patienterna tid direkt. Kundperspektiv Våra kunder är patienter, remittenter och studenter. Patienter. Fysiologiska kliniken har under året genomfört en patientenkät med utfall relaterat till uppsatt mål enligt nedan spindel och ur vilken förbättringsarbetet nu inriktas på bättre information till väntande patienter.

10 Nöjda patienter vid Fysiologiska kliniken 2004 svarsfrekvens 69% av 300 enkäter (46% över 65 år och 49% kvinnor) helhetsintryck >5/10 trivsam atmosfär engagerad läkare engagerad BMA/usk kallelse i god tid tillräcklig info i kallelse bemötande i telefonen tillgänglighet telefonen intagen <15 min från avtalad tid engagerad sekr intagen på avtalad tid respekt från läkare förklaring varför väntan respekt från BMA/usk respekt från sekr info om hur redovisas resultat Mål (95%) Utfall I övrigt har centrum inte lyckats med ambitionen att komma igång med egna enkäter med mer riktade frågeställningar till patienter; ett projekt som kvarstår under Däremot har patienterna muntligen och genom Dagens ros tydligt visat att de fortsatt är nöjda och har förtroende för HCs verksamhet, vilket även kan utläsas av nedanstående diagram med utfall från LDs minienkät till patienter i öppen vård under v 37, Patientenkät Hjärtcentrum (HC)- hösten I Appr oxi mativt konf i densi nter n(l än)=4012 n(hc)= HC Hela landstinget 0 Jag är nöjd med den vård och behandling jag f ick vid besöket Jag tycker att de l andstingsmedar betar e som jag har varit i kontakt med har ansträngt sig f ör att hjälpa just mig på ett bra sätt Jag upplever att sjukvården f örbättr ar sin verksamhet hel a tiden Jag tycker att de olika vårdgivar e som jag kommer i kontakt med samar betar på ett sätt som är bra f ör mig Jag märker att landstingets medar betar e är engager ade i det de gör Jag märker att landstingets medarbetare är stolta över det de gör Jag märker att landstingets medar betar e är stolta över att jobba i just landstinget

11 Inom ramen för forskningsstudier och uppföljning i olika nationella kvalitetsregister har olika livskvalitetsmätningar företagits, vilka kommer att redovisas i vetenskapliga publikationer/sammanställningar av registerresultat. För förbättrad information och utbildning har under året inom några områden inbjudits till patient- och anhörigträffar. Remittenter. Som vanligt har HC inhämtat remittenternas synpunkter via enkät. Denna har oförändrat en relativt låg svarsfrekvens ( ca 50 % ), som till dels sannolikt beror på STläkarnas rörlighet mellan olika arbetsplatser samt att enkäter av detta slag utgör ytterligare en belastning i en redan uppgiftstyngd vardag. I stort sett är utfallet oförändrat jämfört tidigare och tyder på ett stort remittentförtroende även om centrums målvärde inte helt uppnås.bäst feed-back erhålles via muntliga kontakter och i samband med regionmöten och det är vår uppfattning att samarbetet i regionen i stort fungerar mycket bra. Samlat intryck av verksamheten Uppfattning om kompetensstöd Kardiologiska kliniken 4,4 4,6 4,5 4,5 4 4,4 Thoraxkärl kliniken 4,5 4,4 4,3 4,4 4,3 4, Studenter. HC har många olika studenter, såväl studenter under grundutbildning ( föreläsningar, basgruppshandledning och klinisk placering )som kurser och program för ST-läkare inkl SK-kurser, 5-poängs högskolekurser för sköterskor, andra kompetensutvecklingsprogram för såväl läkare, sköterskor som undersköterskor. I alla dessa program användes kursutvärderingar, som med nödvändighet måste utformas på olika sätt, varför det är omöjligt att presentera en sammanfattande utvärdering För den kliniska placeringen höstterminen 2004 gav studenterna följande värdering: Sköterskestud. kard klin ( n = 15 ): Introduktion ( 6-7 på en 7-gradig skala ) : 80 % Bra bemötande : 100 % Helhetsintryck: 100 % Läkarstud. kard klin ( n= 23, varav 21 svar ): % Helhetsintryck ( 3 på en 3-gradig skala ) 62 % ( 2-3 på en 3- gradig skala ) 100 Introduktionen blev underkänd av 9 %. I stort stämmer utvärderingen, åtminstone för sköterskeutbildningen, med HCs mål om 90 % nöjda studenter. Den kliniska handledningen på vårdavdelning sköts för de läkarstuderande med nödvändighet ofta av underläkare under tillfällig randutbildning,

12 varför det för de läkarstuderande är svårt att uppnå den stabilitet i handledningen som föreligger för de sköterskestuderande. Kliniken har en utvärdering, HU en annan. Frågor och skalor skiljer sig åt såväl mellan HU och klinik som mellan utbildningar. Gemensam och likriktad utvärdering är önskvärd, vilket är ett mål att sträva mot under Medarbetarperspektiv Personalbehovet är tillgodosett frånsett att det fortfarande finns en brist på specialistläkare inom Klinisk fysiologi ; ett flertal rekryteringsförsök har misslyckats men glädjande nog har ett par ST-anställningar lyckats och det är centrums förhoppning att på sikt nå balans även inom detta område. Dessutom föreligger behov av ytterligare läkarkompetens inom invasiv elektrofysiologi, ett område under snabb utveckling och inom vilket det saknas rekryteringsmöjlighet i landet, varför centrum under planerar för egen kompetensuppbyggnad genom utbildning av egna läkare vid utländska centra. Personalomsättningen har varit fortsatt relativt låg. 3.1 %. Det mål som lades för personalreducering i syfte att klara ålagd kostnadsreducering har uppnåtts genom ej förlängda vikariat, omställningsåtgärder och naturlig avgång. Centrum har minskat antalet anställda med drygt 4 % och ligger härmed på samma nivå som landstingssnittet men skiljer sig genom en mer jämn fördelning på de olika yrkesgrupperna. Detta har uppnåtts trots ett utökat åtagande ( kärlkirurgi LiÖ) och utan att centrum kunnat dra fördelar av andra länsövergripande strukturförändringar; således enbart genom effektivisering / rationalisering. Även inom läkargruppen har en reducering skett trots en skenbar ökning med 1.5 % motsvarande en tjänst eftersom ST-läkarna decentraliserats till centrum ( 6 i antal ). Anta Personalprognos Jan Mar Maj Jul Sep Nov 2003 Jan Mar Maj Jul Sep Nov 2004 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Anställda -utfall Heltider-utfall Anställda-prgnos Heltid-prgnos

13 Anställda > 3 mån - Förändring i heltidsmått LiÖ - HC 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% TOT-LiÖ TOT-HC Läkare- LiÖ Läkare- HC Ssk-LiÖ Ssk-HC Usk-LiÖ Usk-HC Läk sekr-liö Läk sekr-hc Sjukskrivningarna har minskat ytterligare och således har frisktalet ökat så att detta nu överstiger centrums mål om 95 %. Mest påtagliga förbättringar ses inom Thoraxkärlkliniken- och Fysiologiska kliniken. Även andelen långtidssjukskrivna har minskat till målvärdet. Centrums sjukskrivningstal ligger klart under landstingssnittet. Till detta tror vi att centrums mångåriga och aktiva arbete med arbetsmiljö, hälsoförebyggande åtgärder och rehabilitering bidragit. Frisktal ,00 0,95 0,90 0,85 jan- 03 feb- 03 mar- 03 apr- 03 maj- 03 jun- 03 jul- 03 aug- 03 sep- 03 okt- 03 nov- 03 dec- 03 jan- 04 feb- 04 mar- 04 apr- 04 maj- 04 jun- 04 jul- 04 aug- 04 sep- 04 okt- 04 nov- 04 dec- 04 Hjärtcentrum LIÖ

14 % 4,00 Långtidssjukskrivna, > 30 dagar 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Målvärde < 1,8% 1,00 0,50 0, Hjärtcentrum Alla enheter LIÖ Det är ett allmänt intryck att arbetstrivseln är god, vilket verifieras av LDs två minienkäter under året. Minipersonalenkät - HC - våren ,0 5,0 Bedömning (1-5) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 HC Högst Lägst LIÖ ,0 1 Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation 2 Jag känner mig delaktig i det som beslutas på min arbetsplats 3 Jag har den kompetens/yrkeskunskap jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 4 Jag känner att jag utvecklas och växer i mitt arbete 5 På min arbetsplats kan jag öppet säga vad jag tycker i olika frågor 6 Vi har ett bra samarbete och bra rutiner med närliggande verksamheter som gör att det samlade resultatet för patienten/kunden blir bra 7 Min chef och jag har haft PoU-samtal inom de senaste 18 mån 8 Min chef och jag har kommit överens om en individuell utvecklingsplan 9 På min arbetsplats har vi en bra vi-anda 10 På min arbetsplats har vi ett positivt utvecklings- och förändringsklimat. 11 På min arbetsplats gör vi allt vi kan för att sätta patienten/kunden och deras önskemål i centrum 12 Hur ofta känner Du Dig stressad i Ditt arbete? (se Information) 13 Jag känner tillfredsställelse med att vara en del av Landstinget i Östergötland 0,0

15 Befattningsutvecklingsplaner finns framtagna för samtliga personalgrupper och centrums policy och program för kompetensutveckling har en oförändrat hög ambitionsnivå även om vi under 2004 sett en tillfällig nedgång till följd av de förändrade och osäkra ekonomiska förutsättningarna. Utvecklingsperspektiv Verksamhets- och metodutvecklingsarbete. Inom det HC-gemensamma IT-baserade processtödet Carath får thoraxkärlkliniken nu information om sin kliniska verksamhet och Caraths utveckling fortsätter i ett nationellt förvaltningsnätverk, där Umeå, Örebro och Karlskrona deltager. Moduler har tagits fram för kardiologi och thoraxradiologi och kommunikation mellan Carath och de nationella kvalitetsregistren inom hjärtområdet är upprättad och under provdrift. Fortsatt arbete med anknytning av övriga nationella register inom hjärt-kärlområden pågår men har fördröjts pga problem med äldre programvaror. Kardiologiska kliniken har under året deltagit som pilotklinik för att utvärdera läkemedelsmodulen ELSY inom öppen och sluten vård och har nu infört densamma som rutin i öppen vården. Hela centrum har infört LabRos. HC har tillsammans med östra och västra distriktet tagit fram en kravspecifikation för nytt ambulans-ekg-system och patientövervakningssystem, ökat samarbetet och formulerat avtal med MTÖ. Fysiologiska kliniken gick vid årsskiftet över till elektronisk remisshantering via PAF. Den digitala hanteringen av nuklearmedicinska bilder och hotlabverksamheten har förbättrats och isotophanteringen uppfyller nu nationella kravspecifikationer. Det landstingsövergripande systemet för lagring av digitala ultraljudsbilder (EchoPac) har uppdaterats för att motsvara IT-avdelningens krav inför Av ekonomiska skäl är övergången successiv, vilket innebär att man inte har full tillgång till bildgranskning på platser där uppdatering dröjer. I dagsläget kan vi handha, och från enstaka sjukhus direktöverföra digitala bilder från regionen via Sjunet. Direktöverföring från region och land hindras bl.a. av sekretessproblematik där alla landsting inte tillåter att patientrelaterad information sänds via Sjunet. Vårt inom regionen flitigt använda videokonferens/rondsystem är åldrat med begränsad bildöverföringshastighet och bildkvalitet. Underlag för uppdatering av MUSE EKG-databasen pga IT-enhetens nya krav har färdigställts, beslut och avtal med landstingsstyrelse planeras tidigt Nya metoder / behandlingar. Vårdprogrammet för kranskärlsvidningsbehandling vid akut ST-höjnings-hjärtinfarkt (primär PCI) har under 2004 etablerats i centrala distriktet och kommer från årsskiftet att gälla alla Östgötar. De nya rutinerna där hjärtinfarktpatienten transporteras direkt till kranskärlslab för ballongåtgärd i st f propplösande behandling ställer ökade krav på såväl ambulanssjukvården som akutverksamheten på kardiologiska kliniken. För att skjuta upp tidpunkten för hjärttransplantation eller behandla patienter som ej kan komma ifråga för transplantation har under st CorCap-operationer utförts i klinisk rutin (ett närformat stöd som träs utanpå hjärtat). Utveckling av ryggbedövning (TEDA) i hemmet erbjuder annars ej behandlingsbara patienter med invalidiserande kärlkramp en bättre livskvalitet och behandlingen följs nu upp i en pågående placebokontrollerad studie. Utvidgad elektrofysiologisk kateterburen diagnostik och intervention innebär att HC nu kan behandla och bota vissa svårbehandlade hjärtarytmier med remittering från hela landet.

16 För kliniska MR-hjärtundersökningar har HC hyrt kameratid på CMIV. En undersökning kan nu påvisa om patientens hjärtmuskel har potential att förbättras av ökat blodflöde och endast dessa patienter har nytta av kranskärlsingrepp. Representanter från HC och BMC ingår i den styrgrupp som utreder, informerar och skapar underlag för den lokala PETverksamhet som är anmäld till metodrådet. Genomgång av resultat från befintlig gammakamera-pet visar att metoden skiljer cancer från godartad tumör t.ex. i lunga men att resultaten blir säkrare med bilder från hyrd mobil dedicerad PET. På basis av aktuella evidensbaserade data har HC, i samarbete med kärlenheter med större erfarenhet, påbörjat endovaskulär behandling av aortadissektioner/aneurysm. Utredning och åtgärd av carotiskärlstenoser har påskyndats. Då ökad evidens finns för att även asymtomatiska carotisstenoser bör opereras kommer denna fråga under 2005 att lyftas till metodrådet. Till detta har också ansökts om att påbörja screeningverksamhet för bukaortaaneurysm av 65-åriga män för att förebygga akutinsjuknande och död, förberett bl.a. genom ett omfattande arbete om hälsoeffekter och hälsoekonomi som skett tillsammans med CMT. Forskning. Hjärtcentrum har en aktiv del i två utvalda strategiområden; bildbehandling och visualisering och inflammation, atheroscleros och ischemisk hjärtsjukdom. Forskningsetablering har skett i ett nära samarbete gentemot såväl CMIV som CMT. Samarbetet med medicinsk-teknisk industri har utökats och med IMV / IMT drivs ett unikt ultraljudslaboratorium för grund- och tillämpad forskning. Hjärtfonden har under året tillförts medel från två testamenten och utdelningen var i år kr till 6 unga forskare som alla fick kr. Hjärtcentrum har 7 st professorer, varav en adjungerad tjänst tillsattes 2004, 6 lektorer (1 fast och 2 adj. tillsattes 2004), 17 docenter och 23 disputerade läkare och sjuksköterskor. Sex av personal med medellång vårdutbildning har magisterexamen och det fanns doktorander vid centrumet. Slutligen några mått och nyckeltal från HC:s balanserade styrkort. Mått/Nyckeltal Mål Resultat 2002 Resultat 2003 Resultat 2004 Nytillförda ext forskningsmedel, tkr öka HU FORSS-projekt, antal =/öka ALF-tilldelning, tkr (inkl. Strategimedel) =/öka Antal disputationer > Antal nya docenter >

17 Ekonomiskt perspektiv Resultat. Verksamheten gav ett positivt resultat på 9,9 mkr. Detta är en brytpunkt på den negativa trend med tre negativa resultat i rad. Vi har nu ett eget positivt kapital på 9,9 mkr. Hjärtcentrums bokslut uppfyller därigenom de ekonomiska krav som ställts på centrumet. Intäkterna ökade med 9 mkr (2%) jämfört med bokslut Produktionen räknat i marknadsvärde översteg budget något, speciellt mot F-län för regionvård, men även något mot E-län. DRG 2004 Kard E-län HC H-län 120% Thx E-län Kärl H-län 70% 20% Kärl E-län Thx H-län -30% HC E-län Kard H-län Kard F-län HC F-län Thx F-län Kärl F-län Budget Utfall Överproduktionen inom främst koronarangio, PCI har utförts mot F- län. Produktion Kärl, läkarbesök Coronarangio 120% 100% PCI LSV kard sv LSV kard öv 80% 60% 40% 20% 0% Inv elfys/rf-abl, carto, flimmerabl VOC, preop Varicerop CABG Artärop Klaffop/Komb Extra Thiva-poäng Lungop Målvärde Utfall

18 Ovanstående två diagram visar trots all en rätt balanserad bild. Hjärtcentrum har producerat något mer än avtalet. Produktionsutfallet har slagit något mellan de olika specialiteterna. De ingående länen har i stort fått den vård som efterfrågats. Hjärtcentrum har försökt balansera kostnaderna mot de svagt ökande intäkterna (+2%) och i princip lyckats med detta. Kostnaden för löner har ökat mindre än 1 % mot bokslut 2003, (obs vikande antal anställda). Således balans mellan produktionen och lönekostnaderna, men där Fysiologiska kliniken har varit underbemannad. Övriga indirekta och direkta kostnader har i det närmaste legat stilla under året (+ 1%). Personalkostnaderna kommer att analyseras djupare, speciellt avseende en anpassning mot nationell lönenivå, där Hjärtcentrum under året tagit första steget i en treårsplan. Vi kan konstatera att arbetade timmar även i år ökat med knappt 1 % till 648 tim. Timökningen på 4 tim beror till viss del på 2004 års almanacka som innehåller flera arbetsdagar än tidigare år, samt även vårt förbättrade frisktal. Frisktalet hade vi som målsättning att höja 1 % till 95 % och detta lyckades. På kostnadssidan har vi haft ett stort positivt oväntat beslut vid årsskiftet. Landstinget beslutade att för år 2004 helt finansiera de utomregionala specialistremisserna. För 2004 uppgår HCs kostnader för denna verksamhet till 5,2 mkr att jämföra med tilldelade 3,8 mkr, således ett befarat underskott på 1,5 mkr, som Hälso- & sjukvårdsnämnden nu reglerat i samband med bokslutet Kostnader per sjukdomsgrupp. Detta tas fram av ledningsstaben efter nya direktiv. Balansposter. Vi hade under 2004 mycket låga investeringar 4,1 mkr. Under året har Fysiologiska kliniken anskaffat ultraljudsystem för 1,5 mkr. Inom Thorax-kärlkliniken har 2 av de tre hjärt- lungmaskinerna tidigare blivit utbytta, för den återstående planerades utbytet till år 2003, men har ytterligare försenats. Investering för en hjärtlungmaskin har därför begärts rullad till år Thorax-Kärlkliniken har reinvesterat i två nya respiratorer, sammanlagt 0,6 mkr. Inom flera områden har vi ett mycket stort investeringsbehov. Ett flertal faktorer har bidragit till att vi dragit ner våra investeringar kraftigt. Främst är det utökad tid för test, utprovning och upphandling som krävts för såväl övervakningssystem som angiografiutrustning. På lokalsidan har vi inte heller kunnat erbjudas tillräckligt med utrymme i nya lokaler för att rationellt kunna placera våra röntgenlab, varför vi att under 2005 tvingas göra en temporär och kostsam lösning i befintliga lokaler. Förråd och lager har under året skrivits upp med 0,6 mkr för material. Detta kan i sin helhet tillskrivas den nya inventeringen av centralförråd som uppgick till 0,7 mkr. Förrådet för operationsmaterial har ökat med 0,8 mkr och detta inkluderar en heartmateutrustning. En utredning/upphandling har skett för att undersöka om vi i högre utsträckning kan ha pacemakers, klaffar och katetrar i konsignationsförråd. Vissa klaffar har vi nu i konsignation och upphandlingen har lett till något sänkta priser Som en följd av årets resultat har det egna kapitalet ökat och är nu 9,9 mkr.

19 Finansieringsananlys. Hjärtcentrum har under året minskat sin upplåning med närmare 15 mkr och har nu en checkräkning som är ca 6 mkr i årets utgående balans. De största posterna är: Årets resultat 9,9 mkr Minskning av kortfristiga fordringar ( 5 mkr) Minskning av kortfristiga skulder (- 4mkr) Ekonomi i balans, nyckeltal Mål 2004 Resultat 2004 Budget i balans, resultat mkr 0 9,9 Utomregionintäkter mkr 6,1 7,9 Produktivitets index >1 1,07 Personalkostnadsindex <1 0,99 Omsättning mkr > KPP. KPP arbete pågår för att kostnadsberäkna verksamhetens processer, s k kostnad per patient, KPP andelen inom HC är ca 80 %. Fysiologiska kliniken är inte KPP beräknad. Framtidsutblick. Inom Hjärtcentrum finns nu ett mycket stort investeringsbehov. Den utrustning som var ny vid flytten till "Utbyggnad sydväst 1995, börjar nu bli ålderstigen. Den tekniska utvecklingen går snabbt och våra avskrivningstider sjunker för att vi skall kunna hålla en acceptabel teknisk nivå. Mycket tunga kommande investeringar är nu nya angiolab, en reinvestering som beräknas vara i nivån 50 mkr. Det ekonomiska problemet här är att motsvarande befintlig utrustning är avskriven, varför medel delvis saknas framgent till avskrivningar och ränta för dessa lab. Det akuta problemet för åren är dock löst för denna del i avtal Finansieringsproblemet som kvarstår är för år Ny övervakningsutrustning installeras år 2005 ( 5 mkr). Den äldsta Gammakameran är i behov av reinvestering, men detta bedöms inte bli aktuellt förrän år 2007 (5 mkr). Sammantaget kan man sammanfatta detta till att Hjärtcentrum under 2007 är i behov av att höja sina priser med ca 1% utöver index, enbart för att vidmakthålla/uppgradera modern medicinteknisk utrustning.

20 Resultaträkning Intäkter Landstingsbidrag 0 Koncernbidrag -181 Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård 1) 3) Försäljning utbildning 935 Övriga intäkter, huvudverksamhet 0 Försäljning övriga tjänster Statsbidrag 523 Bidrag för personal 668 Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet 3) Verksamhetsnära material och varor 1) Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Landstingsskatt 0 Generella statsbidrag 0 Finansiella intäkter 34 Finansiella kostnader 2) -449 Utbetalt koncernbidrag 0 Resultat före extraord poster Årets resultat 9 879

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRTCENTRUM 2002

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRTCENTRUM 2002 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRTCENTRUM Efter sammanslagning av kardiologiska och thoraxradiologiska klinikerna 1 juli består Hjärtcentrum nu av 3 kliniker: Fysiologiska kliniken Kardiologiska kliniken

Läs mer

Årsredovisning 2003 Utg 2

Årsredovisning 2003 Utg 2 Årsredovisning 2003 Utg 2 HJÄRTCENTRUM www.lio.se Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län bildar

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Balanserad verksamhetsuppföljning för Hjärtcentrum år 2001

Balanserad verksamhetsuppföljning för Hjärtcentrum år 2001 Balanserad verksamhetsuppföljning för Hjärtcentrum år 2001 Kundperspektiv Verksamhetsresultat För mer detaljerad information om resultat hänvisas till Hjärtcentrums separata Verksamhetsoch Kvalitetsrapport

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen Centrumråd hjärtsjukvård 2017-05-05 RMPG - Hjärtsjukvård TILLGÄNGLIGHET God tillgänglighet till nybesök kardiologi, thoraxoperation, ablationer Nationellt

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Hjärtcentrum 2003-05-20 Centrumchef Christine Sonnhag Till Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse Utfallsbedömning 0304 för Hjärtcentrum Kundperspektiv För resultat av patient- och remittentenkäter

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

PRODUKTIONSENHETEN HJÄRTCENTRUMS BALANSERADE STYRKORT INKLUSIVE ÅRSBUDGET 2006

PRODUKTIONSENHETEN HJÄRTCENTRUMS BALANSERADE STYRKORT INKLUSIVE ÅRSBUDGET 2006 Bilaga 1 PRODUKTIONSENHETEN HJÄRTCENTRUMS BALANSERADE STYRKORT INKLUSIVE ÅRSBUDGET 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 I och med den länsövergripande omorganisationen har gemensamt styrkort för Barn- och Kvinnocentrum ännu inte utarbetats. Ett balanserat

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Hjärtcentrum i Östergötland Kardiologiska kliniken Produktionsuppföljning 2014

Hjärtcentrum i Östergötland Kardiologiska kliniken Produktionsuppföljning 2014 Hjärtcentrum i Östergötland Kardiologiska kliniken Produktionsuppföljning 214 Arytmisektionen Förslag RMPG Förslag RMPG Reviderad Utfall 12 Utfall 13 Utfall 141 % Budget 214 215 Budget 216 P Östergötland

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Kirurgicentrum HSV. Organisation. Elektiv verksamhet. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare

Kirurgicentrum HSV. Organisation. Elektiv verksamhet. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Organisation www.lio.se Kirurgicentrum HSV Akut verksamhet Elektiv verksamhet Avanc. hemsjukv. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Kirurgi CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Ortopedi CHÖL

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum 2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Smärt och Rehabiliteringscentrum i Östergötland. Årsredovisning

Smärt och Rehabiliteringscentrum i Östergötland. Årsredovisning Smärt och Rehabiliteringscentrum i Östergötland Årsredovisning 2003 www.lio.se PRESENTATION Smärt och Rehabiliteringscentrum (SoRC), är beläget i Linköping och är en länsövergripande specialistresurs för

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde?

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? Förbättringskunskap Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? VÄRDEHEMTAGNING Förbättringskunskap Vilka är vi? Varför är vi här? Josefin Bjäresten

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer