Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar"

Transkript

1 Gamla brukspatron har dött, och hela ortsbefolkningen är bjuden på graföl. Jan Ersson tycker också han skall kondolera, och som gamla frun är mycket döf, sätter han munnen till hennes öra och smäller i med sin gröfsta bas: Ja, hennas nåd, dä va lessamt, dä här. Men en kan inte göra någe ve't. Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar I alla moderna former LYX-UTFÖRIIiQ 18: och skinnsorter. '"JfMJ^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11 N:o 5. Den 29 Januari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm Sjuttonde årgången.

2 Napoleon var den sista tragedihjälten, efter honom liar det bara funnits lustspelsfigurer. Upphöjelse. Det är egentligen icke mycket att vara kammarskrifvare i tullen, äfven om han redligen föder sig och de sina på lönen utan bidrag från kreditinrättningar eller förmögnare släktingar. Dessa se ändå ner på honom som på en varelse af lägre art, och blir han bjuden med på något stort varp hos kusinengrosshandlaren, så är det därför, att det kominer så många, att han inte syns, och under den tysta förutsättningen, att han söker sig till bokhållarnas bord ocli låter bli att annonsera frändskapen med honom som betalar kalaset. Skulle kammarskrifvaren däremot någon gång söka använda honom som motor på en växel eller ett sparbankslån, kan det ju hända, att grosshandlaren inne på sitt kontor erinrar sig, att blodet är tjockare än vattnet, men därmed friköper han sig samtidigt från skyldigheten att uppvisa honom i sina salonger. Kammarskrifvaren Holm och konsuln Holm voro kusiner. Kammarskrifvarens pappa hade varit läroverksadjunkt och konsulns specerihandlare. De hade känt sig någorlunda likställda, ty afståndet mellan dem var inte så stort; visst var adjunkten lärdare, men i ersättning hade specerihandlanden mera pengar, och där vettet och rikedomen inte äro alltför stora, jämna de ut hvarandra, åtminstone köttsliga bröder emellan. Men adjunktens son kom in vid tullen, och när specerihandlaren gick hädan, blef hans son grosshandlare, ty han fann, att det skulle taga för många år att skrapa ihop millionen med snål vikt på kaffe och socker samt de andra hederliga medel, som stå en kryddbodsherre till buds. Och sedan grosshandlaren Holm ingått i republiken Liberias konsulsstat, fick han så mycket att göra både med den högre köpenskapen och bevakandet af Liberias intressen i sin stad, att han alldeles glömde bort kusinen i tullen. Men det kan hända, att en kammarskrifvare kan bli generaltulldirektör, fastän det dröjer, och det hände kammarskrifvaren Holm, att han blef bankdirektör, hvilket är ännu svårare och endast beror på en nyck af det oberäkneliga ödet. Banken var visserligen inte stor och den tog tolf procent, och själf blef han bara ledamot af styrelsen, men bankdirektör var han, och en bankdirektör är, som bekant, det finaste som finns i detta land, där alla behöfva låna pengar. Tullförvaltaren drack brorskål med honom och kamraterna behandlade honom efter den dagen på samma sätt som en recentior umgås med seniorerna i nationen, sedan de hunnit dricka brorskål med honom. I alla, som undfått äran, veten, huru det var, och ni andra AUGIEK (Virldens äldsta Cognicshus.) OruncUdt 164S. Obs.t Exportörer & C= C Q G N A C sedan 1643 af endast ren druf-cognac.

3 kan föreställa er det, om ni kommer ihåg de känslor ni hade den kvällen en grefve eller baron behedrade er med sin fraternitet. Och har ni inte åtnjutit denna lycksalighet, så har ni så mycket lättare att föreställa er, hur ni dagen efter en sådan honnör skulle tala om broder grefven. Allra lifligast fick den nyebankdirektörenemellertid klart för sig hvilken förnäm man han blifvit, sedan kusinen-konsuln skickat honom och frun ett bjudningskort till en middag, som inte kunde vara afsedd för den stora hopen. Han blef också mycket glad öfver denna Ehrenrettung och beställde tvärt en ny frack för att kunna uppträda med Anstånd und Wiirde samt lånade pengar till en ny högtidsblåsa åt frun. Denna hade emellertid svårt att finna logiken i den uppflammande släktkänslan och ville cedera från middagen: Har vi inte varit goda nog förut, så behöfver vi inte vara det nu häller. Men då upphof herr Holm sin röst och sade med själfkänsla: Det är inte kammarskrifvare och fru Holm, som inviterats till konsuln och fru Holm, utan bankdirektör och fru Holm. Kom ihåg, att jag inte längre är plebs utan Bräcka. Ja, så kan man möjligen också säga, ty det är de, som sitta inne med makten och härligheten. Jämlikar II. A. B. CECILIA MILOW. I ett större landssamliälle i Skåne hade kommunalnämnden af sanitära skäl börjat starkt fundera på att införa torfmullsklosetter. Före beslutet skulle ordföranden under en månads tid pröfva en dylik apparat. Efter proftidens slut afger ordföranden inför kommunalnämnden följande utlåtande: Ja, dä ä nog möjligt att di där torfmullsklosettera kan va bra, å både ja å gumman min försökte dä där i fjorton dars tid, men Uon Bergens vi fick min lif å knif ta te papperet igän! Karlshamns Punsch

4 Riksdagsgubbe. Hvem är den ståtlige mannen där på Uppsalabänken, ban, hvars mäktiga panna i glans ur hvitnade lockar böjer sig, vittnande bögljudt om, att det tänkts bakom henne? Blänker den ej som en båk, som en snillets och vetandets ledfyr bland pygméerna rundt omkring, det arma patrasket, liberaler, mod'ratiiberaler och sossar och vildar? Jo, det är 0. A. Berg, en agronom ifrån Staby, medlem af Landtbruksakademin, en Förste bland bönder. Ja, han ser snillrik ut men detta är lätt att förklara, ty ban är bror till professorn, du vet, den fräjdade läkarn. Men det är synd om Berg han har det värkligen tjyftjockt. Tänk dig att sitta som han med sunda högerinstinkter utan en likasinnad kamrat på Uppsalabänken! Gripit det bar bonom djupt och snart blir ban alldeles flintis, om det får gå som det går och det ej blir annan regering, men, Gud bättre, det ser ej så ut det barkar åt Fanders! Dock ett mål bar han nått, och lofvom Herran och tackom, att det finns litet rättvisa än i vårt älskade, arma, snedvridna fädernesland, och att Dygden, sällan belönad, stundom ändå efter år af böner och bäfvande suckan bugnas med Nådenes sken och bepryds med Ärones strålkrans! Menar du Vasen? Ja visst!!! Det Oförvanskliga Tecknet, borgarens Ijufvaste hopp och den fridsammes Betlehemsstjärna, skiner på Bergs af lojalitet utvidgade bröstkorg! Albert Engström. i Gubben Söderlund vill gärna bli morfar och går och gruffar för sig själf efter ett besök hos magen: Dä ä då själfva åttan, nu har di vatt geftade i fira månar å ändå så får di inga barn! Pommery Sec:, OTARPS COGNAC Le /?o/ des Vins Le Vin des Rois! I (Otard Dupuy)

5 Toddygubben (filosoferande) : Ja, dä ä nu en gång så, att dä finns en två tre människor, som man älskar med rent hednisk kärlek å så finns det en hel hoper människor, som man älskar med en kristlig kärlek d. v. s. man önskar dom hälst åt helsike. M essalin a. Messalina Oliveblad hette hon. Och det var hennes lifs olycka. Ty hade hon burit den vällustiga romarinnans namn framför ett borgerligt Andersson, kunde möjligen förnamnets betydelse ha gifvit ett behöfligt intresse åt efternamnets tomma klang. Ja, kanske rent af gifvit hennes lif en riktning, som aldrig kunnat komma ifråga under hägn af familjen Oliveblads traditioner och officiella grundsatser. Men nu hette hon Messalina Oliveblad. Och detta var felet, som förödde och förgiftade hennes lif. Skulden till detta upprörande brott mot förnuftet härledde sig icke från någon hastigt påkommande sinnesförvirring inom familjen utan berodde på majorens tomma plånbok en écarté-natt i förening med en djäfvulsk motspelares djäfvulska idé. Den diaboliske var ryttmästare Stjärnsmäll, som vunnit hela aftonen och följaktligen var i så godt humör, att han A R O N B A H R N E S T O C K H O L M Gynna Svensk Industri! säljer i parti Helsingborgs galoscher i Stockholm med omnejd, och Viskafors på hela öfriga Sverige. : Köp Helsingborgs & Viskafors Galoscher!

6 Hva ä dä där sjuker åf för sia? Ja, doktorerna vet intnå namn på den sjukdomen! Vet dom inte? Dä ä väl sånt, som dä står i tacksägelsera om ett namnlöst lidande! föreslog majoren att få sätta ett kvalificeradt noll mot hela satsen på bordet. Detta kvalificerade noll skulle bestå i rättigheten för ryttmästaren, ifall han vann, att få ge hvilket namn han ville åt majorens väntade flickebarn. Majorskan hade nämligen förkunnat, att det den här gången skulle bli en flicka, och mot den föresatsen fanns ingen apell. Till och med slumpens makter fogade sig efter majorskans järnvilja. Och så föddes flickan. Några dagar därefter skickade ryttmästaren upp sin namnsedel. Ty naturligtvis hade majoren förlorat. Som majoren var en omutligt hederlig karl när det gällde raffel, måste barnet prydas med detta mer välklingande än välrenommerade namn. Detta lade majorskan i grafven två år senare. Hon var nämligen född friherrinna Lejonsvans och kunde icke öfyerlefva skammen att ha närt en Messalina vid sin barm. Alla den olyckliga faderns försök att inplanta hos omgifningen oriktigheten att använda mer än namnets senare hälft, strandade mot dess suggestiva och lockande kraft. Ingen ville säga Lina. Äfven de mest aktningsvärda medlemmarna af släkten och släkten till släkten formligen rullade sig i den bittra njutningen att få uttala»det a-bo-mi-nabla namnet». Det hade väl gått någorlunda an, om det stackars barnet vuxit upp till en jämförelsevis trogen yttre afbild af den hetblodade kvinna, som gifvit ryktbarhet Stilfullamöbler åt namnet. Detta skulle åtminstone m&m ha räddat henne från en dubbel skam. Ty att heta Messalina Gediget utförande. Snabb leverans, Oliveblad och vara demoniskt skön, hade möjligen kunnat begripas. Men heta Messalina Oliveblad och vara sned i korsryggen, fräknig och utan ögonbryn det var ett oförlåtligt brott. Hon och namnet tillsammans gillades endast en gång, och det var då hon blifvit förledd att åtaga sig hufvudrollen i lustspelet»messalina i Grönköping» framfördt vid en välgörenhetsföreställning i societeten till förmån för lytta och vanföra. Det är icke vår mening att följa Messalina Oliveblad på hennes lifs törnestig. Vi ha endast velat frammana hennes och namnets skugga för att varna familjer med obrutet korrekta traditioner att föra in ökända historiska namn i sin krets. Det är i så fall bättre att mankera en hedersskuld, äfven om den skulle gjorts i raffel. Den, som icke är öfvertygad om denna sanning, kan ju försöka ge sin förstfödde de hågkomstväckande namnen Heliogabalus eller Iskariot, så får han se. Wolodja. OLYMPISKA STADION, SÄLLSKAPET STOCKHOLM Riks =:= Allm Begär teckningslistor för Nationalinsamlingen Begär katalog ä JVairinenoims möbler. Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm. Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan.

7 jvlatsalsmöbel IfiteltfAngluta 6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rekommenderas ärade resande. Allm. Tel. Q, Qtj 14, 99 : Rikstelefon 2142, Klektriskt ljus. Kikstelefon :i rummen. Centralt läge. af ek från kr. 150: -. Bröderne LJUNGGREN,H. & F. A.-B. Adolf Fredriks Kyrkogata 7. (s:te huset från Drottninggat.) Hallplats fur grön spårvagn. Reumatisk värk. I samma mån som den ene och andre lärt känna Dr P. Håkanssons Salubrins smärtstillande och fördelande verkningar vid fall af yttre skador, har Salubrin vunnit allt stiirre användning mot reumatisk verk. Obs.! För det ifrågavarande ändamålet användas värmande omslag med gu nmitaft pä sätt som i bruksanvisningen säges, om Salubrinet skall kunna ;:öra åsyftad verkan. Salubrin tillhandaliälles i Parfym-, Speceii- och Färgaffärer. Partilag';r hos Oeijer & C:o, Stockholm. Ett bår på hufvudet är bättre än lo i handen. Vårda därför Edert hår innan det blir för sent. Använd emellertid ej okända, måhända direkt skadliga s. k. hårvatten eller pomador utan endast det af framstående bakteriologer och specialister på härsjukdomarnas område rekommenderade hårvattnet "Antlsepton", hvilket enligt välkända auktoriteters samstämmiga utsago dödar de bakterier, som förorsaka hårets affallande, stäiker hufvudnerverna, befriar liårbotlnen trän mjäll samt gör häret mjukt, fylligt och glänsande samt lätt att frisera.»antisepton» tillverkas med och utan tillsats af fettämne och tinnes hos återförsäljare af Stomatolpreparaten till kr pr halfflaska, 2.00 kronor pr flaska och 3.50 pr dubbelflaska. Stomatolfabriken, Stockholm. H. M. Konungens Hofleverantör. Cigarretten. Tillverkas i London. Leverantör till H. M. Konungen samt till Franska och Italienska statens tobaksmonopol. r e Ä! Helge Hallberg. Riks STOCKHOLM. Allm är enligt uttalanden af öfver ioooo läkare ett effektivt * I Ml ' s k y d d s m e d e l # \ mot smitta af de genom mun och svalg I inträngande bakterierna och tillika ett ' utomordentligt verksamt desinfektionsmedel vid i mun- o. halssjukdomar (angina, heshet, katarrer m. m., scharlakansangina, difteri, influensa, tu- i berkulos, barnförlamning o. s. v.) FORMAMINT I har starkt baktericida (baktcriedödande) egenskaper, aflägsnar dålig smak och obehaglig lukt ur munnen, rensar munhåla och svalg och är därför ett förträffligt medel för munnens och talorganens vård samt oumbärligt för barn, som ha svårt för att gurgla sig.. FORMAMINT har en behaglig smak och är absolut oskadhgt. FORMAMINT säljes på alla apotek i originalglas å 50 tabletter. Illustr. broschyrer sändas gratis och franko från I Sanatogens General-/ Agentur Afdelning Formamint. ^ K u n g s g a t a n 59. S t o c X h o l m. ^ // S^^*-». För Z N surrogat ^ I / (Il * A varnasl & i Whisky lj\ n tt^ninyor. Kopparstick, s» JOr/ijf^ Gravyrer. Färgtryck antika L^*^^^^^ moderna, b (tiot. Konst» *6ncte/n Brunkebenysgatan 9 Stockholm S e till a t t ]xtrasex IN i t å r Bergman & GBslings, STOCKHOLM. DL-DganMh. ty de äro de enda Finaste finska äkta i s. k. klubbfacon. cigarett. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM. ia jaköbsgacan RiKsiel.590 od> 59%, Allrr.teJ.&IISoth^Oia. hali Café& matsal - rekommenderas - O B S I M u s i k d a g l i g e n fp. k l. 7 e. m. t i l l J^B.MYR BLÅ HRND H a m J c L i 0 ä+f **** pita.w Rlk5t.LMjeh.25. IACII IIOK U d U. Vice Häradshöldingen Regeringsgatan 3, KARL MAGNUS LIND STOCKHOLM. (Inneh. af lm. Sellins Advokatbyrå) Allm. tel Rikstel. 27sg. m.m. Billigt arfvoiie.

8 Fjällsanatorium för bröstsjukam MÖRSILS SANATORIUM Mörsll (Jämtland) öppet året om.. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. Första klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att deras hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvård från kr. 4:50 6:50 pr dag, beroende på de oli!:a ruinmen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Riks 15. Prospekt och upplysningar genom Kamrerarkontorel. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet, Mörsil. Rikstel. 7. Förr skar man sig lätt, då man måste använda vanlig raktvål, ty den löddrade sig dåligt och förmådde ej tillräckligt uppmjuka skäggbottnen. Löddret torkade dessutom in, så att huden blef spröd och ömtålig och rakningen en pina Och ett besvär. IN ti blir rakningen angenäm och behaglig om man använder Hylins flytande Rak-Créme "Rakin" ty c:a 10 droppar "Rakin" på en fuktad rakborste framkallar ett ymnigt lödder, som uppmjukar skäggbottnen bättre än något annat rakmedel, samt bibehåller huden mjuk och smidig. Pärmar till Strix å 1:75. Collan- Oljan sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder an-olje-fabriken T. Oisen Stockholm BASTÅ STÄMPLAR CENTRALTRYCKERIETS STÄMPEL- FABRIK - STOCKHOLM JVlazettis föröst-xors i d e a l e t för Bröst-karamell lindrande och välgörande mot hosta och hesher fås ofverallt/ Om man samtidigt tager en Mazeltis Hostpastill (Cough Lozenges; fas i bleckaskar å 35 öre') smaka och verka de ytterst behagligt. Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorierade Urmakare. W H I S K Y DUFFS IJQUeuRWHISKY. Oumbärlig under pågående bokslutl K U L I - - fullständig tangentmaskin för addition & multiplikation. Pris endast Kr. 65: -. Ingen uppskrifning af minnen o. d., hela slutsumman framkommer på en gång Nollinställningen genom ett enkelt vefomslag endast en gång tär hvarje uträkning. A D I X enklare additionsmaskin Kr. 25: -. Ensamförsäljare för Sverige Paul Kroné, Nonmalmst. 16, Stockholm. MACLEAY DUFF & Co- GLASGOW. Riks 58 78

Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913,

Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913, A Det är märkvärdigt, att ni nykteraster inte tar bort ärter och fläsk också! Hvarför skulle vi göra det? Det finns ju inte ringaste anlednings Jo, dä ä godt! Salamander EM HETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Läs mer

smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt

smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt Pastorn, som i ett sällskap klagar öfver mänsklighetens förfall: Och nu några ord om den teaterpjäs, som i går kväll för första gången uppfördes

Läs mer

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖ/A, inielonde L-värQcn^S *mai> åar <

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖ/A, inielonde L-värQcn^S *mai> åar < smix UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖ/A, inielonde L-värQcn^S *mai> åar < y^sd ät all _jjod.jr Matses Per var i handelsboden och provianterade. Då han kom till snuset, föreslog handelsmannen, att, Per skulle få

Läs mer

Salamander. ^g M B^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11

Salamander. ^g M B^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11 Karl Johans Mandus skall ut och excercera beväring, och användningen af kronans aflöningspängar diskuteras. Karl Johan: Ja se dä seger ja dek, Mandus, när du får ut lekviden, så plåttra inte bort panga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL,

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, SIRIX UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, Den välgörande frun: Är ni nu här igen, stackars man? Tiggaren: Ja, kravatten, den slet jag ut på generalkonsulns

Läs mer

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME.

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME. Alfred Persson, besättningskarl på jakten Herr Kules, är på bönemöte i Ryd. Efter mötets slut vidtar själafisket och kallpitören frågar Alfred, om han inte vill lämna sitt hjärta åt Herren. Joo, nock velie

Läs mer

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA SIRIX UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA *mzn> oarjlad dt aät_yjodt.f Den

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, N:o 8. Den 19 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913.

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, N:o 8. Den 19 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913. Gamle vedsågare Johannia är hos sin själasörjare och sågar. Prosten (som står och ser på, hur den gamle knogar): - Du är gammal nu, Johannes, och snart färdig at1 dö. Sedan slipper du såga ved. Johannia:

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, iltand-créme 1 PÄR LM VITA TÄNDER t

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, iltand-créme 1 PÄR LM VITA TÄNDER t Ambulerande fattighjonet Persmansper kommer in på Vällingåsen. Han sitter en lång stund i väntan på att få något, men då detta ej sker, reser han sig ändtligen och säger vid dörren: Här behöfver en inte

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder

En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder Brännevinet vell di ta bort, å tobaken, å kaffet vell en del ta bort. Snart tar di la bort kvennfolka mä. En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder S T O M A T O L T A N D - C R

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

OMNIBUS TYPOGRAFI BOX 135 135 23 TYRESÖ TEL. 08 742 83 36 franko@omnibus.se www.omnibus.se

OMNIBUS TYPOGRAFI BOX 135 135 23 TYRESÖ TEL. 08 742 83 36 franko@omnibus.se www.omnibus.se q Prövningen p Sagan är satt med typsnittet Esperanto, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

STOMATOLI S T O I M A T O L TAND-CRÉME. Sjuttonde årgången.

STOMATOLI S T O I M A T O L TAND-CRÉME. Sjuttonde årgången. Gamla Marja i Hägås gick in till Gäfle lasarett för att bli opererad för någon åkomma ocli hörde sig för hos lasarettsläkaren, om hon kunde bli opererad samma dag. Svaret blef, att bon nog måste vänta

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

SIM. Siglufjord. (Ett kapitel ur Åt Häcklefjäll, min ett tu tre utkommande bok om Island.)

SIM. Siglufjord. (Ett kapitel ur Åt Häcklefjäll, min ett tu tre utkommande bok om Island.) SIM UTGIFVARE. ALBERT ENGSTRÖM ^Tdlinld ande i vårfjzn^ mxn, var jflad dt all ^_yodt TYPISK ISLÄNDSK BONDGÅRD. Siglufjord. (Ett kapitel ur Åt Häcklefjäll, min ett tu tre utkommande bok om Island.) Vi kommo

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft.

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft. ALLSÅNGSHÄFTE Mel:Diana Aim såo jang änd jår såo åold - dis mai darling aiv biin tåold. Ai dåont käär djast vått dej sej kåås får evör ai vill prej juu änd ai vill bii äss frii äss dö bööds ap om dö trii.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt!

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! Art. 103/104 All Purpose Cream normal/torr hud Verkar mjukgörande, binder fuktigheten ihuden och stärker vävnaden.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod Som bilagor meatolja till nemrsprenumeratiter: Strix julnummer, 1 prenumerationablankett. smix UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod Kristligt sinnelag. Fattighjonet

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Albin går på toaletten

Albin går på toaletten Albin går på toaletten Det är en helt vanlig dag hemma hos Albin. Albin bor hemma hos mamma och pappa i ett helt vanligt hus. Han är sex år gammal. Igår kväll åt Albin spaghetti och köttfärssås till middag.

Läs mer

Kulturskillnader en ovärderlig resurs

Kulturskillnader en ovärderlig resurs Kulturskillnader en ovärderlig resurs Barn springer skrattande omkring på torget. Stånd är slarvigt uppsatta var som helst det finns plats och säljer allt från grönsaker och frukter till tvättmedel och

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

UTG1FVARE, ALBERT ENGSTRÖM. 'jrvcfi' var ^/addi alu ^odt

UTG1FVARE, ALBERT ENGSTRÖM. 'jrvcfi' var ^/addi alu ^odt smix UTG1FVARE, ALBERT ENGSTRÖM 'jrvcfi' var ^/addi alu ^odt Lögn-Petter berättar på Hvetlanda marknad: På tal om riksdagsman så hadde vi en rejäl en Rang. Stor var han å lång va han å inte va dä tre som

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

STOMATOL TAND-CRÉME. Ull TAND-CR ÉM E.ifEs**' PARLHVITA TÄNDER! En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder

STOMATOL TAND-CRÉME. Ull TAND-CR ÉM E.ifEs**' PARLHVITA TÄNDER! En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder Petrus Lund har en rad år legat i Uppsala utan att tentera eller ta någon examen. Professor Johansson, en gammal vän till hans far, träffar honom på gatan och frågar, om han inte snart skall ta examen.

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011 SPELREGLER För obegränsat många läsare (man kan också sitta i ensamhet). Från 0 år. Speltid ett helt liv (eller bara några få minuter av det, livet alltså). Innehåller 16 kort med 16 olika motiv. FÖRBEREDELSER

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Filip och båten. Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande uppgift innan gruppen/eleven får bekanta sig med själva boken.

Filip och båten. Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande uppgift innan gruppen/eleven får bekanta sig med själva boken. Filip och båten Introducera boken Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande uppgift innan gruppen/eleven får bekanta sig med själva boken. Visa en detalj av pärmbilden på OH eller smartboard.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VIN Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn?

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Karin Sparring Björkstén Karin.Sparring-Bjorksten@sll.se Med Dr Överläkare, Specialist i psykiatri och geriatrik Skäms inte! Schizofreni är ingens

Läs mer