Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar"

Transkript

1 Gamla brukspatron har dött, och hela ortsbefolkningen är bjuden på graföl. Jan Ersson tycker också han skall kondolera, och som gamla frun är mycket döf, sätter han munnen till hennes öra och smäller i med sin gröfsta bas: Ja, hennas nåd, dä va lessamt, dä här. Men en kan inte göra någe ve't. Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar I alla moderna former LYX-UTFÖRIIiQ 18: och skinnsorter. '"JfMJ^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11 N:o 5. Den 29 Januari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm Sjuttonde årgången.

2 Napoleon var den sista tragedihjälten, efter honom liar det bara funnits lustspelsfigurer. Upphöjelse. Det är egentligen icke mycket att vara kammarskrifvare i tullen, äfven om han redligen föder sig och de sina på lönen utan bidrag från kreditinrättningar eller förmögnare släktingar. Dessa se ändå ner på honom som på en varelse af lägre art, och blir han bjuden med på något stort varp hos kusinengrosshandlaren, så är det därför, att det kominer så många, att han inte syns, och under den tysta förutsättningen, att han söker sig till bokhållarnas bord ocli låter bli att annonsera frändskapen med honom som betalar kalaset. Skulle kammarskrifvaren däremot någon gång söka använda honom som motor på en växel eller ett sparbankslån, kan det ju hända, att grosshandlaren inne på sitt kontor erinrar sig, att blodet är tjockare än vattnet, men därmed friköper han sig samtidigt från skyldigheten att uppvisa honom i sina salonger. Kammarskrifvaren Holm och konsuln Holm voro kusiner. Kammarskrifvarens pappa hade varit läroverksadjunkt och konsulns specerihandlare. De hade känt sig någorlunda likställda, ty afståndet mellan dem var inte så stort; visst var adjunkten lärdare, men i ersättning hade specerihandlanden mera pengar, och där vettet och rikedomen inte äro alltför stora, jämna de ut hvarandra, åtminstone köttsliga bröder emellan. Men adjunktens son kom in vid tullen, och när specerihandlaren gick hädan, blef hans son grosshandlare, ty han fann, att det skulle taga för många år att skrapa ihop millionen med snål vikt på kaffe och socker samt de andra hederliga medel, som stå en kryddbodsherre till buds. Och sedan grosshandlaren Holm ingått i republiken Liberias konsulsstat, fick han så mycket att göra både med den högre köpenskapen och bevakandet af Liberias intressen i sin stad, att han alldeles glömde bort kusinen i tullen. Men det kan hända, att en kammarskrifvare kan bli generaltulldirektör, fastän det dröjer, och det hände kammarskrifvaren Holm, att han blef bankdirektör, hvilket är ännu svårare och endast beror på en nyck af det oberäkneliga ödet. Banken var visserligen inte stor och den tog tolf procent, och själf blef han bara ledamot af styrelsen, men bankdirektör var han, och en bankdirektör är, som bekant, det finaste som finns i detta land, där alla behöfva låna pengar. Tullförvaltaren drack brorskål med honom och kamraterna behandlade honom efter den dagen på samma sätt som en recentior umgås med seniorerna i nationen, sedan de hunnit dricka brorskål med honom. I alla, som undfått äran, veten, huru det var, och ni andra AUGIEK (Virldens äldsta Cognicshus.) OruncUdt 164S. Obs.t Exportörer & C= C Q G N A C sedan 1643 af endast ren druf-cognac.

3 kan föreställa er det, om ni kommer ihåg de känslor ni hade den kvällen en grefve eller baron behedrade er med sin fraternitet. Och har ni inte åtnjutit denna lycksalighet, så har ni så mycket lättare att föreställa er, hur ni dagen efter en sådan honnör skulle tala om broder grefven. Allra lifligast fick den nyebankdirektörenemellertid klart för sig hvilken förnäm man han blifvit, sedan kusinen-konsuln skickat honom och frun ett bjudningskort till en middag, som inte kunde vara afsedd för den stora hopen. Han blef också mycket glad öfver denna Ehrenrettung och beställde tvärt en ny frack för att kunna uppträda med Anstånd und Wiirde samt lånade pengar till en ny högtidsblåsa åt frun. Denna hade emellertid svårt att finna logiken i den uppflammande släktkänslan och ville cedera från middagen: Har vi inte varit goda nog förut, så behöfver vi inte vara det nu häller. Men då upphof herr Holm sin röst och sade med själfkänsla: Det är inte kammarskrifvare och fru Holm, som inviterats till konsuln och fru Holm, utan bankdirektör och fru Holm. Kom ihåg, att jag inte längre är plebs utan Bräcka. Ja, så kan man möjligen också säga, ty det är de, som sitta inne med makten och härligheten. Jämlikar II. A. B. CECILIA MILOW. I ett större landssamliälle i Skåne hade kommunalnämnden af sanitära skäl börjat starkt fundera på att införa torfmullsklosetter. Före beslutet skulle ordföranden under en månads tid pröfva en dylik apparat. Efter proftidens slut afger ordföranden inför kommunalnämnden följande utlåtande: Ja, dä ä nog möjligt att di där torfmullsklosettera kan va bra, å både ja å gumman min försökte dä där i fjorton dars tid, men Uon Bergens vi fick min lif å knif ta te papperet igän! Karlshamns Punsch

4 Riksdagsgubbe. Hvem är den ståtlige mannen där på Uppsalabänken, ban, hvars mäktiga panna i glans ur hvitnade lockar böjer sig, vittnande bögljudt om, att det tänkts bakom henne? Blänker den ej som en båk, som en snillets och vetandets ledfyr bland pygméerna rundt omkring, det arma patrasket, liberaler, mod'ratiiberaler och sossar och vildar? Jo, det är 0. A. Berg, en agronom ifrån Staby, medlem af Landtbruksakademin, en Förste bland bönder. Ja, han ser snillrik ut men detta är lätt att förklara, ty ban är bror till professorn, du vet, den fräjdade läkarn. Men det är synd om Berg han har det värkligen tjyftjockt. Tänk dig att sitta som han med sunda högerinstinkter utan en likasinnad kamrat på Uppsalabänken! Gripit det bar bonom djupt och snart blir ban alldeles flintis, om det får gå som det går och det ej blir annan regering, men, Gud bättre, det ser ej så ut det barkar åt Fanders! Dock ett mål bar han nått, och lofvom Herran och tackom, att det finns litet rättvisa än i vårt älskade, arma, snedvridna fädernesland, och att Dygden, sällan belönad, stundom ändå efter år af böner och bäfvande suckan bugnas med Nådenes sken och bepryds med Ärones strålkrans! Menar du Vasen? Ja visst!!! Det Oförvanskliga Tecknet, borgarens Ijufvaste hopp och den fridsammes Betlehemsstjärna, skiner på Bergs af lojalitet utvidgade bröstkorg! Albert Engström. i Gubben Söderlund vill gärna bli morfar och går och gruffar för sig själf efter ett besök hos magen: Dä ä då själfva åttan, nu har di vatt geftade i fira månar å ändå så får di inga barn! Pommery Sec:, OTARPS COGNAC Le /?o/ des Vins Le Vin des Rois! I (Otard Dupuy)

5 Toddygubben (filosoferande) : Ja, dä ä nu en gång så, att dä finns en två tre människor, som man älskar med rent hednisk kärlek å så finns det en hel hoper människor, som man älskar med en kristlig kärlek d. v. s. man önskar dom hälst åt helsike. M essalin a. Messalina Oliveblad hette hon. Och det var hennes lifs olycka. Ty hade hon burit den vällustiga romarinnans namn framför ett borgerligt Andersson, kunde möjligen förnamnets betydelse ha gifvit ett behöfligt intresse åt efternamnets tomma klang. Ja, kanske rent af gifvit hennes lif en riktning, som aldrig kunnat komma ifråga under hägn af familjen Oliveblads traditioner och officiella grundsatser. Men nu hette hon Messalina Oliveblad. Och detta var felet, som förödde och förgiftade hennes lif. Skulden till detta upprörande brott mot förnuftet härledde sig icke från någon hastigt påkommande sinnesförvirring inom familjen utan berodde på majorens tomma plånbok en écarté-natt i förening med en djäfvulsk motspelares djäfvulska idé. Den diaboliske var ryttmästare Stjärnsmäll, som vunnit hela aftonen och följaktligen var i så godt humör, att han A R O N B A H R N E S T O C K H O L M Gynna Svensk Industri! säljer i parti Helsingborgs galoscher i Stockholm med omnejd, och Viskafors på hela öfriga Sverige. : Köp Helsingborgs & Viskafors Galoscher!

6 Hva ä dä där sjuker åf för sia? Ja, doktorerna vet intnå namn på den sjukdomen! Vet dom inte? Dä ä väl sånt, som dä står i tacksägelsera om ett namnlöst lidande! föreslog majoren att få sätta ett kvalificeradt noll mot hela satsen på bordet. Detta kvalificerade noll skulle bestå i rättigheten för ryttmästaren, ifall han vann, att få ge hvilket namn han ville åt majorens väntade flickebarn. Majorskan hade nämligen förkunnat, att det den här gången skulle bli en flicka, och mot den föresatsen fanns ingen apell. Till och med slumpens makter fogade sig efter majorskans järnvilja. Och så föddes flickan. Några dagar därefter skickade ryttmästaren upp sin namnsedel. Ty naturligtvis hade majoren förlorat. Som majoren var en omutligt hederlig karl när det gällde raffel, måste barnet prydas med detta mer välklingande än välrenommerade namn. Detta lade majorskan i grafven två år senare. Hon var nämligen född friherrinna Lejonsvans och kunde icke öfyerlefva skammen att ha närt en Messalina vid sin barm. Alla den olyckliga faderns försök att inplanta hos omgifningen oriktigheten att använda mer än namnets senare hälft, strandade mot dess suggestiva och lockande kraft. Ingen ville säga Lina. Äfven de mest aktningsvärda medlemmarna af släkten och släkten till släkten formligen rullade sig i den bittra njutningen att få uttala»det a-bo-mi-nabla namnet». Det hade väl gått någorlunda an, om det stackars barnet vuxit upp till en jämförelsevis trogen yttre afbild af den hetblodade kvinna, som gifvit ryktbarhet Stilfullamöbler åt namnet. Detta skulle åtminstone m&m ha räddat henne från en dubbel skam. Ty att heta Messalina Gediget utförande. Snabb leverans, Oliveblad och vara demoniskt skön, hade möjligen kunnat begripas. Men heta Messalina Oliveblad och vara sned i korsryggen, fräknig och utan ögonbryn det var ett oförlåtligt brott. Hon och namnet tillsammans gillades endast en gång, och det var då hon blifvit förledd att åtaga sig hufvudrollen i lustspelet»messalina i Grönköping» framfördt vid en välgörenhetsföreställning i societeten till förmån för lytta och vanföra. Det är icke vår mening att följa Messalina Oliveblad på hennes lifs törnestig. Vi ha endast velat frammana hennes och namnets skugga för att varna familjer med obrutet korrekta traditioner att föra in ökända historiska namn i sin krets. Det är i så fall bättre att mankera en hedersskuld, äfven om den skulle gjorts i raffel. Den, som icke är öfvertygad om denna sanning, kan ju försöka ge sin förstfödde de hågkomstväckande namnen Heliogabalus eller Iskariot, så får han se. Wolodja. OLYMPISKA STADION, SÄLLSKAPET STOCKHOLM Riks =:= Allm Begär teckningslistor för Nationalinsamlingen Begär katalog ä JVairinenoims möbler. Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm. Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan.

7 jvlatsalsmöbel IfiteltfAngluta 6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rekommenderas ärade resande. Allm. Tel. Q, Qtj 14, 99 : Rikstelefon 2142, Klektriskt ljus. Kikstelefon :i rummen. Centralt läge. af ek från kr. 150: -. Bröderne LJUNGGREN,H. & F. A.-B. Adolf Fredriks Kyrkogata 7. (s:te huset från Drottninggat.) Hallplats fur grön spårvagn. Reumatisk värk. I samma mån som den ene och andre lärt känna Dr P. Håkanssons Salubrins smärtstillande och fördelande verkningar vid fall af yttre skador, har Salubrin vunnit allt stiirre användning mot reumatisk verk. Obs.! För det ifrågavarande ändamålet användas värmande omslag med gu nmitaft pä sätt som i bruksanvisningen säges, om Salubrinet skall kunna ;:öra åsyftad verkan. Salubrin tillhandaliälles i Parfym-, Speceii- och Färgaffärer. Partilag';r hos Oeijer & C:o, Stockholm. Ett bår på hufvudet är bättre än lo i handen. Vårda därför Edert hår innan det blir för sent. Använd emellertid ej okända, måhända direkt skadliga s. k. hårvatten eller pomador utan endast det af framstående bakteriologer och specialister på härsjukdomarnas område rekommenderade hårvattnet "Antlsepton", hvilket enligt välkända auktoriteters samstämmiga utsago dödar de bakterier, som förorsaka hårets affallande, stäiker hufvudnerverna, befriar liårbotlnen trän mjäll samt gör häret mjukt, fylligt och glänsande samt lätt att frisera.»antisepton» tillverkas med och utan tillsats af fettämne och tinnes hos återförsäljare af Stomatolpreparaten till kr pr halfflaska, 2.00 kronor pr flaska och 3.50 pr dubbelflaska. Stomatolfabriken, Stockholm. H. M. Konungens Hofleverantör. Cigarretten. Tillverkas i London. Leverantör till H. M. Konungen samt till Franska och Italienska statens tobaksmonopol. r e Ä! Helge Hallberg. Riks STOCKHOLM. Allm är enligt uttalanden af öfver ioooo läkare ett effektivt * I Ml ' s k y d d s m e d e l # \ mot smitta af de genom mun och svalg I inträngande bakterierna och tillika ett ' utomordentligt verksamt desinfektionsmedel vid i mun- o. halssjukdomar (angina, heshet, katarrer m. m., scharlakansangina, difteri, influensa, tu- i berkulos, barnförlamning o. s. v.) FORMAMINT I har starkt baktericida (baktcriedödande) egenskaper, aflägsnar dålig smak och obehaglig lukt ur munnen, rensar munhåla och svalg och är därför ett förträffligt medel för munnens och talorganens vård samt oumbärligt för barn, som ha svårt för att gurgla sig.. FORMAMINT har en behaglig smak och är absolut oskadhgt. FORMAMINT säljes på alla apotek i originalglas å 50 tabletter. Illustr. broschyrer sändas gratis och franko från I Sanatogens General-/ Agentur Afdelning Formamint. ^ K u n g s g a t a n 59. S t o c X h o l m. ^ // S^^*-». För Z N surrogat ^ I / (Il * A varnasl & i Whisky lj\ n tt^ninyor. Kopparstick, s» JOr/ijf^ Gravyrer. Färgtryck antika L^*^^^^^ moderna, b (tiot. Konst» *6ncte/n Brunkebenysgatan 9 Stockholm S e till a t t ]xtrasex IN i t å r Bergman & GBslings, STOCKHOLM. DL-DganMh. ty de äro de enda Finaste finska äkta i s. k. klubbfacon. cigarett. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM. ia jaköbsgacan RiKsiel.590 od> 59%, Allrr.teJ.&IISoth^Oia. hali Café& matsal - rekommenderas - O B S I M u s i k d a g l i g e n fp. k l. 7 e. m. t i l l J^B.MYR BLÅ HRND H a m J c L i 0 ä+f **** pita.w Rlk5t.LMjeh.25. IACII IIOK U d U. Vice Häradshöldingen Regeringsgatan 3, KARL MAGNUS LIND STOCKHOLM. (Inneh. af lm. Sellins Advokatbyrå) Allm. tel Rikstel. 27sg. m.m. Billigt arfvoiie.

8 Fjällsanatorium för bröstsjukam MÖRSILS SANATORIUM Mörsll (Jämtland) öppet året om.. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. Första klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att deras hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvård från kr. 4:50 6:50 pr dag, beroende på de oli!:a ruinmen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Riks 15. Prospekt och upplysningar genom Kamrerarkontorel. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet, Mörsil. Rikstel. 7. Förr skar man sig lätt, då man måste använda vanlig raktvål, ty den löddrade sig dåligt och förmådde ej tillräckligt uppmjuka skäggbottnen. Löddret torkade dessutom in, så att huden blef spröd och ömtålig och rakningen en pina Och ett besvär. IN ti blir rakningen angenäm och behaglig om man använder Hylins flytande Rak-Créme "Rakin" ty c:a 10 droppar "Rakin" på en fuktad rakborste framkallar ett ymnigt lödder, som uppmjukar skäggbottnen bättre än något annat rakmedel, samt bibehåller huden mjuk och smidig. Pärmar till Strix å 1:75. Collan- Oljan sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder an-olje-fabriken T. Oisen Stockholm BASTÅ STÄMPLAR CENTRALTRYCKERIETS STÄMPEL- FABRIK - STOCKHOLM JVlazettis föröst-xors i d e a l e t för Bröst-karamell lindrande och välgörande mot hosta och hesher fås ofverallt/ Om man samtidigt tager en Mazeltis Hostpastill (Cough Lozenges; fas i bleckaskar å 35 öre') smaka och verka de ytterst behagligt. Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorierade Urmakare. W H I S K Y DUFFS IJQUeuRWHISKY. Oumbärlig under pågående bokslutl K U L I - - fullständig tangentmaskin för addition & multiplikation. Pris endast Kr. 65: -. Ingen uppskrifning af minnen o. d., hela slutsumman framkommer på en gång Nollinställningen genom ett enkelt vefomslag endast en gång tär hvarje uträkning. A D I X enklare additionsmaskin Kr. 25: -. Ensamförsäljare för Sverige Paul Kroné, Nonmalmst. 16, Stockholm. MACLEAY DUFF & Co- GLASGOW. Riks 58 78

Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913,

Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913, A Det är märkvärdigt, att ni nykteraster inte tar bort ärter och fläsk också! Hvarför skulle vi göra det? Det finns ju inte ringaste anlednings Jo, dä ä godt! Salamander EM HETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Läs mer

Salamander. ^g M B^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11

Salamander. ^g M B^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11 Karl Johans Mandus skall ut och excercera beväring, och användningen af kronans aflöningspängar diskuteras. Karl Johan: Ja se dä seger ja dek, Mandus, när du får ut lekviden, så plåttra inte bort panga

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL,

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, SIRIX UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, Den välgörande frun: Är ni nu här igen, stackars man? Tiggaren: Ja, kravatten, den slet jag ut på generalkonsulns

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME.

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME. Alfred Persson, besättningskarl på jakten Herr Kules, är på bönemöte i Ryd. Efter mötets slut vidtar själafisket och kallpitören frågar Alfred, om han inte vill lämna sitt hjärta åt Herren. Joo, nock velie

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA SIRIX UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA *mzn> oarjlad dt aät_yjodt.f Den

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder

En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder Brännevinet vell di ta bort, å tobaken, å kaffet vell en del ta bort. Snart tar di la bort kvennfolka mä. En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder S T O M A T O L T A N D - C R

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod Som bilagor meatolja till nemrsprenumeratiter: Strix julnummer, 1 prenumerationablankett. smix UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod Kristligt sinnelag. Fattighjonet

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt!

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! Art. 103/104 All Purpose Cream normal/torr hud Verkar mjukgörande, binder fuktigheten ihuden och stärker vävnaden.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Kulturskillnader en ovärderlig resurs

Kulturskillnader en ovärderlig resurs Kulturskillnader en ovärderlig resurs Barn springer skrattande omkring på torget. Stånd är slarvigt uppsatta var som helst det finns plats och säljer allt från grönsaker och frukter till tvättmedel och

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Fem ståndare och en pistill

Fem ståndare och en pistill Fem ståndare och en pistill Erotisk roman Kim Kullarbo Fem ståndare och en pistill Copyright 2013, Kim Kullarbo Ansvarig utgivare: Lasse-Maiaz Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2789-4 De enda sant

Läs mer

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011 SPELREGLER För obegränsat många läsare (man kan också sitta i ensamhet). Från 0 år. Speltid ett helt liv (eller bara några få minuter av det, livet alltså). Innehåller 16 kort med 16 olika motiv. FÖRBEREDELSER

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6 Kristen etisk front Ni tror att alla levande varelser är formgivna av Gud, och att de följaktligen ser ut så som Gud vill att de ska se ut. Gud är allvetande och ofelbar medan människan inte kan veta allt

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

LENNART SKOOGH. B. Låt eleverna ställa upp etappmål. A. Varje lärare är en matematiklärare. C. Kontinuitet i färdighetsträningen

LENNART SKOOGH. B. Låt eleverna ställa upp etappmål. A. Varje lärare är en matematiklärare. C. Kontinuitet i färdighetsträningen LENNART SKOOGH Det finns ingen kungsväg då det gäller att skaffa sig grundläggande färdigheter i matematik. Det behövs hårt och målmedvetet arbete. Men och det är ett viktigt men detta arbete kan göras

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Pälsen. Läs novellen Pälsen.

Pälsen. Läs novellen Pälsen. Pälsen Läs novellen Pälsen. Pälsen Hjalmar Söderberg Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Richardt hade en stor päls.

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en När hjärtat har väntat Leendet från söndagen får henne att drömma sig bort. Hon kan fortfarande inte tro det. Snart är Åke där. Om igen rättar Berit till kuddarna i soffan. Listerna och dörrkarmarna skiner

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Hvarför bildas fackföreningar?

Hvarför bildas fackföreningar? Hvarför bildas fackföreningar? Agitationsskrift Af H-n Stockholm 1907 Socialdemokratiska Arbetarpartiets Förlag 1 Hvarför bildas fackföreningar? Af alla de folkrörelser, som under senaste århundradet uppstått,

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

v. i j 9 r:w :*$. m 4 -v.. *m *%S Ä * - E. WALTER HOLPHERS DÄR STJÄRNORNA TINDRA STOCKHOLM 1905 AKTIEBOLAGET LJUS GÖTEBORG 1905 WALD. ZACHR1SSONS BOKTRYCKERI A.-B. Den stora stjärnan INNEHÅLL: Arf vets

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen)

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen) Idensallmi den 12 october 1808 Min Söta Marie Charlotte! Din, Gossens och ehr alles välmåga utgör min vesenterliga, och enda sällhet; att gossen lärt sig gå bevisar att han är frisk. Gud välsigne honom!

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Superperfekta. Tina Wiman

Superperfekta. Tina Wiman Superperfekta Superperfekta Tina Wiman Författaren kan nås på e-postadressen prematurmamma@gmail.com Mer läsning finns på munderbar.wordpress.com prematurbloggen.wordpress.com ISBN 978-91-633-8606-0 Tina

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv SANNA KVINNOR Anne Charlotte Leffler Tryckår 1883 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv PERSONERNA: BERTA } LISSI deras döttrar. WILHELM, Lissis man. KAMRER LUNDBERG.

Läs mer

Nötklasen och den gröna riddaren

Nötklasen och den gröna riddaren q Nötklasen och den gröna riddaren r Sagan är satt med typsnittet Miramar kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Undersökning av tjocktarmen - Koloskopi eller Sigmoideoskopi

Undersökning av tjocktarmen - Koloskopi eller Sigmoideoskopi 1 Undersökning av tjocktarmen - Koloskopi eller Sigmoideoskopi Checklista En vecka före undersökning Undvik: Kiwi, vindruvor, tomat, ärtor, bönor, majs, fullkornsbröd, linfrö, müssli och nötter, det stoppar

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer