Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar"

Transkript

1 Gamla brukspatron har dött, och hela ortsbefolkningen är bjuden på graföl. Jan Ersson tycker också han skall kondolera, och som gamla frun är mycket döf, sätter han munnen till hennes öra och smäller i med sin gröfsta bas: Ja, hennas nåd, dä va lessamt, dä här. Men en kan inte göra någe ve't. Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar I alla moderna former LYX-UTFÖRIIiQ 18: och skinnsorter. '"JfMJ^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11 N:o 5. Den 29 Januari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm Sjuttonde årgången.

2 Napoleon var den sista tragedihjälten, efter honom liar det bara funnits lustspelsfigurer. Upphöjelse. Det är egentligen icke mycket att vara kammarskrifvare i tullen, äfven om han redligen föder sig och de sina på lönen utan bidrag från kreditinrättningar eller förmögnare släktingar. Dessa se ändå ner på honom som på en varelse af lägre art, och blir han bjuden med på något stort varp hos kusinengrosshandlaren, så är det därför, att det kominer så många, att han inte syns, och under den tysta förutsättningen, att han söker sig till bokhållarnas bord ocli låter bli att annonsera frändskapen med honom som betalar kalaset. Skulle kammarskrifvaren däremot någon gång söka använda honom som motor på en växel eller ett sparbankslån, kan det ju hända, att grosshandlaren inne på sitt kontor erinrar sig, att blodet är tjockare än vattnet, men därmed friköper han sig samtidigt från skyldigheten att uppvisa honom i sina salonger. Kammarskrifvaren Holm och konsuln Holm voro kusiner. Kammarskrifvarens pappa hade varit läroverksadjunkt och konsulns specerihandlare. De hade känt sig någorlunda likställda, ty afståndet mellan dem var inte så stort; visst var adjunkten lärdare, men i ersättning hade specerihandlanden mera pengar, och där vettet och rikedomen inte äro alltför stora, jämna de ut hvarandra, åtminstone köttsliga bröder emellan. Men adjunktens son kom in vid tullen, och när specerihandlaren gick hädan, blef hans son grosshandlare, ty han fann, att det skulle taga för många år att skrapa ihop millionen med snål vikt på kaffe och socker samt de andra hederliga medel, som stå en kryddbodsherre till buds. Och sedan grosshandlaren Holm ingått i republiken Liberias konsulsstat, fick han så mycket att göra både med den högre köpenskapen och bevakandet af Liberias intressen i sin stad, att han alldeles glömde bort kusinen i tullen. Men det kan hända, att en kammarskrifvare kan bli generaltulldirektör, fastän det dröjer, och det hände kammarskrifvaren Holm, att han blef bankdirektör, hvilket är ännu svårare och endast beror på en nyck af det oberäkneliga ödet. Banken var visserligen inte stor och den tog tolf procent, och själf blef han bara ledamot af styrelsen, men bankdirektör var han, och en bankdirektör är, som bekant, det finaste som finns i detta land, där alla behöfva låna pengar. Tullförvaltaren drack brorskål med honom och kamraterna behandlade honom efter den dagen på samma sätt som en recentior umgås med seniorerna i nationen, sedan de hunnit dricka brorskål med honom. I alla, som undfått äran, veten, huru det var, och ni andra AUGIEK (Virldens äldsta Cognicshus.) OruncUdt 164S. Obs.t Exportörer & C= C Q G N A C sedan 1643 af endast ren druf-cognac.

3 kan föreställa er det, om ni kommer ihåg de känslor ni hade den kvällen en grefve eller baron behedrade er med sin fraternitet. Och har ni inte åtnjutit denna lycksalighet, så har ni så mycket lättare att föreställa er, hur ni dagen efter en sådan honnör skulle tala om broder grefven. Allra lifligast fick den nyebankdirektörenemellertid klart för sig hvilken förnäm man han blifvit, sedan kusinen-konsuln skickat honom och frun ett bjudningskort till en middag, som inte kunde vara afsedd för den stora hopen. Han blef också mycket glad öfver denna Ehrenrettung och beställde tvärt en ny frack för att kunna uppträda med Anstånd und Wiirde samt lånade pengar till en ny högtidsblåsa åt frun. Denna hade emellertid svårt att finna logiken i den uppflammande släktkänslan och ville cedera från middagen: Har vi inte varit goda nog förut, så behöfver vi inte vara det nu häller. Men då upphof herr Holm sin röst och sade med själfkänsla: Det är inte kammarskrifvare och fru Holm, som inviterats till konsuln och fru Holm, utan bankdirektör och fru Holm. Kom ihåg, att jag inte längre är plebs utan Bräcka. Ja, så kan man möjligen också säga, ty det är de, som sitta inne med makten och härligheten. Jämlikar II. A. B. CECILIA MILOW. I ett större landssamliälle i Skåne hade kommunalnämnden af sanitära skäl börjat starkt fundera på att införa torfmullsklosetter. Före beslutet skulle ordföranden under en månads tid pröfva en dylik apparat. Efter proftidens slut afger ordföranden inför kommunalnämnden följande utlåtande: Ja, dä ä nog möjligt att di där torfmullsklosettera kan va bra, å både ja å gumman min försökte dä där i fjorton dars tid, men Uon Bergens vi fick min lif å knif ta te papperet igän! Karlshamns Punsch

4 Riksdagsgubbe. Hvem är den ståtlige mannen där på Uppsalabänken, ban, hvars mäktiga panna i glans ur hvitnade lockar böjer sig, vittnande bögljudt om, att det tänkts bakom henne? Blänker den ej som en båk, som en snillets och vetandets ledfyr bland pygméerna rundt omkring, det arma patrasket, liberaler, mod'ratiiberaler och sossar och vildar? Jo, det är 0. A. Berg, en agronom ifrån Staby, medlem af Landtbruksakademin, en Förste bland bönder. Ja, han ser snillrik ut men detta är lätt att förklara, ty ban är bror till professorn, du vet, den fräjdade läkarn. Men det är synd om Berg han har det värkligen tjyftjockt. Tänk dig att sitta som han med sunda högerinstinkter utan en likasinnad kamrat på Uppsalabänken! Gripit det bar bonom djupt och snart blir ban alldeles flintis, om det får gå som det går och det ej blir annan regering, men, Gud bättre, det ser ej så ut det barkar åt Fanders! Dock ett mål bar han nått, och lofvom Herran och tackom, att det finns litet rättvisa än i vårt älskade, arma, snedvridna fädernesland, och att Dygden, sällan belönad, stundom ändå efter år af böner och bäfvande suckan bugnas med Nådenes sken och bepryds med Ärones strålkrans! Menar du Vasen? Ja visst!!! Det Oförvanskliga Tecknet, borgarens Ijufvaste hopp och den fridsammes Betlehemsstjärna, skiner på Bergs af lojalitet utvidgade bröstkorg! Albert Engström. i Gubben Söderlund vill gärna bli morfar och går och gruffar för sig själf efter ett besök hos magen: Dä ä då själfva åttan, nu har di vatt geftade i fira månar å ändå så får di inga barn! Pommery Sec:, OTARPS COGNAC Le /?o/ des Vins Le Vin des Rois! I (Otard Dupuy)

5 Toddygubben (filosoferande) : Ja, dä ä nu en gång så, att dä finns en två tre människor, som man älskar med rent hednisk kärlek å så finns det en hel hoper människor, som man älskar med en kristlig kärlek d. v. s. man önskar dom hälst åt helsike. M essalin a. Messalina Oliveblad hette hon. Och det var hennes lifs olycka. Ty hade hon burit den vällustiga romarinnans namn framför ett borgerligt Andersson, kunde möjligen förnamnets betydelse ha gifvit ett behöfligt intresse åt efternamnets tomma klang. Ja, kanske rent af gifvit hennes lif en riktning, som aldrig kunnat komma ifråga under hägn af familjen Oliveblads traditioner och officiella grundsatser. Men nu hette hon Messalina Oliveblad. Och detta var felet, som förödde och förgiftade hennes lif. Skulden till detta upprörande brott mot förnuftet härledde sig icke från någon hastigt påkommande sinnesförvirring inom familjen utan berodde på majorens tomma plånbok en écarté-natt i förening med en djäfvulsk motspelares djäfvulska idé. Den diaboliske var ryttmästare Stjärnsmäll, som vunnit hela aftonen och följaktligen var i så godt humör, att han A R O N B A H R N E S T O C K H O L M Gynna Svensk Industri! säljer i parti Helsingborgs galoscher i Stockholm med omnejd, och Viskafors på hela öfriga Sverige. : Köp Helsingborgs & Viskafors Galoscher!

6 Hva ä dä där sjuker åf för sia? Ja, doktorerna vet intnå namn på den sjukdomen! Vet dom inte? Dä ä väl sånt, som dä står i tacksägelsera om ett namnlöst lidande! föreslog majoren att få sätta ett kvalificeradt noll mot hela satsen på bordet. Detta kvalificerade noll skulle bestå i rättigheten för ryttmästaren, ifall han vann, att få ge hvilket namn han ville åt majorens väntade flickebarn. Majorskan hade nämligen förkunnat, att det den här gången skulle bli en flicka, och mot den föresatsen fanns ingen apell. Till och med slumpens makter fogade sig efter majorskans järnvilja. Och så föddes flickan. Några dagar därefter skickade ryttmästaren upp sin namnsedel. Ty naturligtvis hade majoren förlorat. Som majoren var en omutligt hederlig karl när det gällde raffel, måste barnet prydas med detta mer välklingande än välrenommerade namn. Detta lade majorskan i grafven två år senare. Hon var nämligen född friherrinna Lejonsvans och kunde icke öfyerlefva skammen att ha närt en Messalina vid sin barm. Alla den olyckliga faderns försök att inplanta hos omgifningen oriktigheten att använda mer än namnets senare hälft, strandade mot dess suggestiva och lockande kraft. Ingen ville säga Lina. Äfven de mest aktningsvärda medlemmarna af släkten och släkten till släkten formligen rullade sig i den bittra njutningen att få uttala»det a-bo-mi-nabla namnet». Det hade väl gått någorlunda an, om det stackars barnet vuxit upp till en jämförelsevis trogen yttre afbild af den hetblodade kvinna, som gifvit ryktbarhet Stilfullamöbler åt namnet. Detta skulle åtminstone m&m ha räddat henne från en dubbel skam. Ty att heta Messalina Gediget utförande. Snabb leverans, Oliveblad och vara demoniskt skön, hade möjligen kunnat begripas. Men heta Messalina Oliveblad och vara sned i korsryggen, fräknig och utan ögonbryn det var ett oförlåtligt brott. Hon och namnet tillsammans gillades endast en gång, och det var då hon blifvit förledd att åtaga sig hufvudrollen i lustspelet»messalina i Grönköping» framfördt vid en välgörenhetsföreställning i societeten till förmån för lytta och vanföra. Det är icke vår mening att följa Messalina Oliveblad på hennes lifs törnestig. Vi ha endast velat frammana hennes och namnets skugga för att varna familjer med obrutet korrekta traditioner att föra in ökända historiska namn i sin krets. Det är i så fall bättre att mankera en hedersskuld, äfven om den skulle gjorts i raffel. Den, som icke är öfvertygad om denna sanning, kan ju försöka ge sin förstfödde de hågkomstväckande namnen Heliogabalus eller Iskariot, så får han se. Wolodja. OLYMPISKA STADION, SÄLLSKAPET STOCKHOLM Riks =:= Allm Begär teckningslistor för Nationalinsamlingen Begär katalog ä JVairinenoims möbler. Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm. Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan.

7 jvlatsalsmöbel IfiteltfAngluta 6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rekommenderas ärade resande. Allm. Tel. Q, Qtj 14, 99 : Rikstelefon 2142, Klektriskt ljus. Kikstelefon :i rummen. Centralt läge. af ek från kr. 150: -. Bröderne LJUNGGREN,H. & F. A.-B. Adolf Fredriks Kyrkogata 7. (s:te huset från Drottninggat.) Hallplats fur grön spårvagn. Reumatisk värk. I samma mån som den ene och andre lärt känna Dr P. Håkanssons Salubrins smärtstillande och fördelande verkningar vid fall af yttre skador, har Salubrin vunnit allt stiirre användning mot reumatisk verk. Obs.! För det ifrågavarande ändamålet användas värmande omslag med gu nmitaft pä sätt som i bruksanvisningen säges, om Salubrinet skall kunna ;:öra åsyftad verkan. Salubrin tillhandaliälles i Parfym-, Speceii- och Färgaffärer. Partilag';r hos Oeijer & C:o, Stockholm. Ett bår på hufvudet är bättre än lo i handen. Vårda därför Edert hår innan det blir för sent. Använd emellertid ej okända, måhända direkt skadliga s. k. hårvatten eller pomador utan endast det af framstående bakteriologer och specialister på härsjukdomarnas område rekommenderade hårvattnet "Antlsepton", hvilket enligt välkända auktoriteters samstämmiga utsago dödar de bakterier, som förorsaka hårets affallande, stäiker hufvudnerverna, befriar liårbotlnen trän mjäll samt gör häret mjukt, fylligt och glänsande samt lätt att frisera.»antisepton» tillverkas med och utan tillsats af fettämne och tinnes hos återförsäljare af Stomatolpreparaten till kr pr halfflaska, 2.00 kronor pr flaska och 3.50 pr dubbelflaska. Stomatolfabriken, Stockholm. H. M. Konungens Hofleverantör. Cigarretten. Tillverkas i London. Leverantör till H. M. Konungen samt till Franska och Italienska statens tobaksmonopol. r e Ä! Helge Hallberg. Riks STOCKHOLM. Allm är enligt uttalanden af öfver ioooo läkare ett effektivt * I Ml ' s k y d d s m e d e l # \ mot smitta af de genom mun och svalg I inträngande bakterierna och tillika ett ' utomordentligt verksamt desinfektionsmedel vid i mun- o. halssjukdomar (angina, heshet, katarrer m. m., scharlakansangina, difteri, influensa, tu- i berkulos, barnförlamning o. s. v.) FORMAMINT I har starkt baktericida (baktcriedödande) egenskaper, aflägsnar dålig smak och obehaglig lukt ur munnen, rensar munhåla och svalg och är därför ett förträffligt medel för munnens och talorganens vård samt oumbärligt för barn, som ha svårt för att gurgla sig.. FORMAMINT har en behaglig smak och är absolut oskadhgt. FORMAMINT säljes på alla apotek i originalglas å 50 tabletter. Illustr. broschyrer sändas gratis och franko från I Sanatogens General-/ Agentur Afdelning Formamint. ^ K u n g s g a t a n 59. S t o c X h o l m. ^ // S^^*-». För Z N surrogat ^ I / (Il * A varnasl & i Whisky lj\ n tt^ninyor. Kopparstick, s» JOr/ijf^ Gravyrer. Färgtryck antika L^*^^^^^ moderna, b (tiot. Konst» *6ncte/n Brunkebenysgatan 9 Stockholm S e till a t t ]xtrasex IN i t å r Bergman & GBslings, STOCKHOLM. DL-DganMh. ty de äro de enda Finaste finska äkta i s. k. klubbfacon. cigarett. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM. ia jaköbsgacan RiKsiel.590 od> 59%, Allrr.teJ.&IISoth^Oia. hali Café& matsal - rekommenderas - O B S I M u s i k d a g l i g e n fp. k l. 7 e. m. t i l l J^B.MYR BLÅ HRND H a m J c L i 0 ä+f **** pita.w Rlk5t.LMjeh.25. IACII IIOK U d U. Vice Häradshöldingen Regeringsgatan 3, KARL MAGNUS LIND STOCKHOLM. (Inneh. af lm. Sellins Advokatbyrå) Allm. tel Rikstel. 27sg. m.m. Billigt arfvoiie.

8 Fjällsanatorium för bröstsjukam MÖRSILS SANATORIUM Mörsll (Jämtland) öppet året om.. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. Första klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att deras hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvård från kr. 4:50 6:50 pr dag, beroende på de oli!:a ruinmen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Riks 15. Prospekt och upplysningar genom Kamrerarkontorel. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet, Mörsil. Rikstel. 7. Förr skar man sig lätt, då man måste använda vanlig raktvål, ty den löddrade sig dåligt och förmådde ej tillräckligt uppmjuka skäggbottnen. Löddret torkade dessutom in, så att huden blef spröd och ömtålig och rakningen en pina Och ett besvär. IN ti blir rakningen angenäm och behaglig om man använder Hylins flytande Rak-Créme "Rakin" ty c:a 10 droppar "Rakin" på en fuktad rakborste framkallar ett ymnigt lödder, som uppmjukar skäggbottnen bättre än något annat rakmedel, samt bibehåller huden mjuk och smidig. Pärmar till Strix å 1:75. Collan- Oljan sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder an-olje-fabriken T. Oisen Stockholm BASTÅ STÄMPLAR CENTRALTRYCKERIETS STÄMPEL- FABRIK - STOCKHOLM JVlazettis föröst-xors i d e a l e t för Bröst-karamell lindrande och välgörande mot hosta och hesher fås ofverallt/ Om man samtidigt tager en Mazeltis Hostpastill (Cough Lozenges; fas i bleckaskar å 35 öre') smaka och verka de ytterst behagligt. Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorierade Urmakare. W H I S K Y DUFFS IJQUeuRWHISKY. Oumbärlig under pågående bokslutl K U L I - - fullständig tangentmaskin för addition & multiplikation. Pris endast Kr. 65: -. Ingen uppskrifning af minnen o. d., hela slutsumman framkommer på en gång Nollinställningen genom ett enkelt vefomslag endast en gång tär hvarje uträkning. A D I X enklare additionsmaskin Kr. 25: -. Ensamförsäljare för Sverige Paul Kroné, Nonmalmst. 16, Stockholm. MACLEAY DUFF & Co- GLASGOW. Riks 58 78

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35)

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till 2 Mosebok kapitel 11. där Mose förkunnar att de förstfödda i egypten skall dö, som den sista straffdom över egypten innan

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Kyssen. Läs novellen Kyssen och besvara frågorna.

Kyssen. Läs novellen Kyssen och besvara frågorna. Kyssen Läs novellen Kyssen och besvara frågorna. Kyssen Hjalmar Söderberg Det var en gång en ung flicka och en mycket ung man. De satt på en sten vid en udde, som sköt ut i sjön, och vågorna skvalpade

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Till minne av Linus dop. tack för din medverkan

Till minne av Linus dop. tack för din medverkan Till minne av Linus dop tack för din medverkan Den 14:e december 1997 döptes Linus i Grödinge kyrka. Med honom i kyrkan var mamma Maria, pappa Tobias, prästen Bo, faddrarna Ilia och Christian och ett femtiotal

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Bondgossen kammarherre

Bondgossen kammarherre q Bondgossen kammarherre b Sagan är satt med typsnittet Semper, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt

smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt Pastorn, som i ett sällskap klagar öfver mänsklighetens förfall: Och nu några ord om den teaterpjäs, som i går kväll för första gången uppfördes

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN FÄRG EN NY FÄRG EN NY Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Oskar Skog 2013 Omslag Wickholm Formavd. Tryckt hos ScandBook

Läs mer

Jag har läst er bok. Ni står mig nära liksom

Jag har läst er bok. Ni står mig nära liksom Jag har läst er bok. Ni står mig nära liksom alla skrivande kvinnor. Ta inte illa upp över detta»alla«alla skriver ju inte: de enda skriver bland alla de andra. Alltså, Ni står mig nära liksom varje unik

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913,

Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913, A Det är märkvärdigt, att ni nykteraster inte tar bort ärter och fläsk också! Hvarför skulle vi göra det? Det finns ju inte ringaste anlednings Jo, dä ä godt! Salamander EM HETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Läs mer

APOKRYFERNA TILL KING JAMES BIBLE 1611 BÖN av ASARJA & låt av tre JUDARNA. Bön Asarja och songen av tre judarna

APOKRYFERNA TILL KING JAMES BIBLE 1611 BÖN av ASARJA & låt av tre JUDARNA. Bön Asarja och songen av tre judarna APOKRYFERNA TILL KING JAMES BIBLE 1611 BÖN av ASARJA & låt av tre JUDARNA www.scriptural-truth.com Bön Asarja och songen av tre judarna Asarja bön {1:1} och de gick mitt i elden, prisa Gud och välsignar

Läs mer

^^^^^^^^^^^ UT6IFVARE ALBERT EN G STRÖ A

^^^^^^^^^^^ UT6IFVARE ALBERT EN G STRÖ A smix ^^^^^^^^^^^ UT6IFVARE ALBERT EN G STRÖ A Tmn, oarjfåd ät allt_y d.jr Doktorn har blifvit efterskickad af Mattson i Kröcklinge. Man befarar lunginflammation, men doktorn konstaterar förkylning och

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

PilgrimsBarn. en manual för mässa

PilgrimsBarn. en manual för mässa PilgrimsBarn en manual för mässa 2 Inledning Mässan är inspirerad av en berättarmetod som heter Godly play. Manualen är till för ledaren och delas inte ut till deltagarna. Det är viktigt att öva ordentligt

Läs mer

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖ/A, inielonde L-värQcn^S *mai> åar <

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖ/A, inielonde L-värQcn^S *mai> åar < smix UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖ/A, inielonde L-värQcn^S *mai> åar < y^sd ät all _jjod.jr Matses Per var i handelsboden och provianterade. Då han kom till snuset, föreslog handelsmannen, att, Per skulle få

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1 Johannesbrevet 4:7 17 (SFB-98) 7 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Det finns ett monster i våran källare han tog fram sina vassa klor och...

Det finns ett monster i våran källare han tog fram sina vassa klor och... Det finns ett monster i våran källare han tog fram sina vassa klor och... Monstret #cool - Hörde du ljudet Mario nej nu kommer det igen, sa Lunde. - Sluta larva dig. Kom nu så går vi till idrotten, sa

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer