Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar"

Transkript

1 Gamla brukspatron har dött, och hela ortsbefolkningen är bjuden på graföl. Jan Ersson tycker också han skall kondolera, och som gamla frun är mycket döf, sätter han munnen till hennes öra och smäller i med sin gröfsta bas: Ja, hennas nåd, dä va lessamt, dä här. Men en kan inte göra någe ve't. Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar I alla moderna former LYX-UTFÖRIIiQ 18: och skinnsorter. '"JfMJ^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11 N:o 5. Den 29 Januari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm Sjuttonde årgången.

2 Napoleon var den sista tragedihjälten, efter honom liar det bara funnits lustspelsfigurer. Upphöjelse. Det är egentligen icke mycket att vara kammarskrifvare i tullen, äfven om han redligen föder sig och de sina på lönen utan bidrag från kreditinrättningar eller förmögnare släktingar. Dessa se ändå ner på honom som på en varelse af lägre art, och blir han bjuden med på något stort varp hos kusinengrosshandlaren, så är det därför, att det kominer så många, att han inte syns, och under den tysta förutsättningen, att han söker sig till bokhållarnas bord ocli låter bli att annonsera frändskapen med honom som betalar kalaset. Skulle kammarskrifvaren däremot någon gång söka använda honom som motor på en växel eller ett sparbankslån, kan det ju hända, att grosshandlaren inne på sitt kontor erinrar sig, att blodet är tjockare än vattnet, men därmed friköper han sig samtidigt från skyldigheten att uppvisa honom i sina salonger. Kammarskrifvaren Holm och konsuln Holm voro kusiner. Kammarskrifvarens pappa hade varit läroverksadjunkt och konsulns specerihandlare. De hade känt sig någorlunda likställda, ty afståndet mellan dem var inte så stort; visst var adjunkten lärdare, men i ersättning hade specerihandlanden mera pengar, och där vettet och rikedomen inte äro alltför stora, jämna de ut hvarandra, åtminstone köttsliga bröder emellan. Men adjunktens son kom in vid tullen, och när specerihandlaren gick hädan, blef hans son grosshandlare, ty han fann, att det skulle taga för många år att skrapa ihop millionen med snål vikt på kaffe och socker samt de andra hederliga medel, som stå en kryddbodsherre till buds. Och sedan grosshandlaren Holm ingått i republiken Liberias konsulsstat, fick han så mycket att göra både med den högre köpenskapen och bevakandet af Liberias intressen i sin stad, att han alldeles glömde bort kusinen i tullen. Men det kan hända, att en kammarskrifvare kan bli generaltulldirektör, fastän det dröjer, och det hände kammarskrifvaren Holm, att han blef bankdirektör, hvilket är ännu svårare och endast beror på en nyck af det oberäkneliga ödet. Banken var visserligen inte stor och den tog tolf procent, och själf blef han bara ledamot af styrelsen, men bankdirektör var han, och en bankdirektör är, som bekant, det finaste som finns i detta land, där alla behöfva låna pengar. Tullförvaltaren drack brorskål med honom och kamraterna behandlade honom efter den dagen på samma sätt som en recentior umgås med seniorerna i nationen, sedan de hunnit dricka brorskål med honom. I alla, som undfått äran, veten, huru det var, och ni andra AUGIEK (Virldens äldsta Cognicshus.) OruncUdt 164S. Obs.t Exportörer & C= C Q G N A C sedan 1643 af endast ren druf-cognac.

3 kan föreställa er det, om ni kommer ihåg de känslor ni hade den kvällen en grefve eller baron behedrade er med sin fraternitet. Och har ni inte åtnjutit denna lycksalighet, så har ni så mycket lättare att föreställa er, hur ni dagen efter en sådan honnör skulle tala om broder grefven. Allra lifligast fick den nyebankdirektörenemellertid klart för sig hvilken förnäm man han blifvit, sedan kusinen-konsuln skickat honom och frun ett bjudningskort till en middag, som inte kunde vara afsedd för den stora hopen. Han blef också mycket glad öfver denna Ehrenrettung och beställde tvärt en ny frack för att kunna uppträda med Anstånd und Wiirde samt lånade pengar till en ny högtidsblåsa åt frun. Denna hade emellertid svårt att finna logiken i den uppflammande släktkänslan och ville cedera från middagen: Har vi inte varit goda nog förut, så behöfver vi inte vara det nu häller. Men då upphof herr Holm sin röst och sade med själfkänsla: Det är inte kammarskrifvare och fru Holm, som inviterats till konsuln och fru Holm, utan bankdirektör och fru Holm. Kom ihåg, att jag inte längre är plebs utan Bräcka. Ja, så kan man möjligen också säga, ty det är de, som sitta inne med makten och härligheten. Jämlikar II. A. B. CECILIA MILOW. I ett större landssamliälle i Skåne hade kommunalnämnden af sanitära skäl börjat starkt fundera på att införa torfmullsklosetter. Före beslutet skulle ordföranden under en månads tid pröfva en dylik apparat. Efter proftidens slut afger ordföranden inför kommunalnämnden följande utlåtande: Ja, dä ä nog möjligt att di där torfmullsklosettera kan va bra, å både ja å gumman min försökte dä där i fjorton dars tid, men Uon Bergens vi fick min lif å knif ta te papperet igän! Karlshamns Punsch

4 Riksdagsgubbe. Hvem är den ståtlige mannen där på Uppsalabänken, ban, hvars mäktiga panna i glans ur hvitnade lockar böjer sig, vittnande bögljudt om, att det tänkts bakom henne? Blänker den ej som en båk, som en snillets och vetandets ledfyr bland pygméerna rundt omkring, det arma patrasket, liberaler, mod'ratiiberaler och sossar och vildar? Jo, det är 0. A. Berg, en agronom ifrån Staby, medlem af Landtbruksakademin, en Förste bland bönder. Ja, han ser snillrik ut men detta är lätt att förklara, ty ban är bror till professorn, du vet, den fräjdade läkarn. Men det är synd om Berg han har det värkligen tjyftjockt. Tänk dig att sitta som han med sunda högerinstinkter utan en likasinnad kamrat på Uppsalabänken! Gripit det bar bonom djupt och snart blir ban alldeles flintis, om det får gå som det går och det ej blir annan regering, men, Gud bättre, det ser ej så ut det barkar åt Fanders! Dock ett mål bar han nått, och lofvom Herran och tackom, att det finns litet rättvisa än i vårt älskade, arma, snedvridna fädernesland, och att Dygden, sällan belönad, stundom ändå efter år af böner och bäfvande suckan bugnas med Nådenes sken och bepryds med Ärones strålkrans! Menar du Vasen? Ja visst!!! Det Oförvanskliga Tecknet, borgarens Ijufvaste hopp och den fridsammes Betlehemsstjärna, skiner på Bergs af lojalitet utvidgade bröstkorg! Albert Engström. i Gubben Söderlund vill gärna bli morfar och går och gruffar för sig själf efter ett besök hos magen: Dä ä då själfva åttan, nu har di vatt geftade i fira månar å ändå så får di inga barn! Pommery Sec:, OTARPS COGNAC Le /?o/ des Vins Le Vin des Rois! I (Otard Dupuy)

5 Toddygubben (filosoferande) : Ja, dä ä nu en gång så, att dä finns en två tre människor, som man älskar med rent hednisk kärlek å så finns det en hel hoper människor, som man älskar med en kristlig kärlek d. v. s. man önskar dom hälst åt helsike. M essalin a. Messalina Oliveblad hette hon. Och det var hennes lifs olycka. Ty hade hon burit den vällustiga romarinnans namn framför ett borgerligt Andersson, kunde möjligen förnamnets betydelse ha gifvit ett behöfligt intresse åt efternamnets tomma klang. Ja, kanske rent af gifvit hennes lif en riktning, som aldrig kunnat komma ifråga under hägn af familjen Oliveblads traditioner och officiella grundsatser. Men nu hette hon Messalina Oliveblad. Och detta var felet, som förödde och förgiftade hennes lif. Skulden till detta upprörande brott mot förnuftet härledde sig icke från någon hastigt påkommande sinnesförvirring inom familjen utan berodde på majorens tomma plånbok en écarté-natt i förening med en djäfvulsk motspelares djäfvulska idé. Den diaboliske var ryttmästare Stjärnsmäll, som vunnit hela aftonen och följaktligen var i så godt humör, att han A R O N B A H R N E S T O C K H O L M Gynna Svensk Industri! säljer i parti Helsingborgs galoscher i Stockholm med omnejd, och Viskafors på hela öfriga Sverige. : Köp Helsingborgs & Viskafors Galoscher!

6 Hva ä dä där sjuker åf för sia? Ja, doktorerna vet intnå namn på den sjukdomen! Vet dom inte? Dä ä väl sånt, som dä står i tacksägelsera om ett namnlöst lidande! föreslog majoren att få sätta ett kvalificeradt noll mot hela satsen på bordet. Detta kvalificerade noll skulle bestå i rättigheten för ryttmästaren, ifall han vann, att få ge hvilket namn han ville åt majorens väntade flickebarn. Majorskan hade nämligen förkunnat, att det den här gången skulle bli en flicka, och mot den föresatsen fanns ingen apell. Till och med slumpens makter fogade sig efter majorskans järnvilja. Och så föddes flickan. Några dagar därefter skickade ryttmästaren upp sin namnsedel. Ty naturligtvis hade majoren förlorat. Som majoren var en omutligt hederlig karl när det gällde raffel, måste barnet prydas med detta mer välklingande än välrenommerade namn. Detta lade majorskan i grafven två år senare. Hon var nämligen född friherrinna Lejonsvans och kunde icke öfyerlefva skammen att ha närt en Messalina vid sin barm. Alla den olyckliga faderns försök att inplanta hos omgifningen oriktigheten att använda mer än namnets senare hälft, strandade mot dess suggestiva och lockande kraft. Ingen ville säga Lina. Äfven de mest aktningsvärda medlemmarna af släkten och släkten till släkten formligen rullade sig i den bittra njutningen att få uttala»det a-bo-mi-nabla namnet». Det hade väl gått någorlunda an, om det stackars barnet vuxit upp till en jämförelsevis trogen yttre afbild af den hetblodade kvinna, som gifvit ryktbarhet Stilfullamöbler åt namnet. Detta skulle åtminstone m&m ha räddat henne från en dubbel skam. Ty att heta Messalina Gediget utförande. Snabb leverans, Oliveblad och vara demoniskt skön, hade möjligen kunnat begripas. Men heta Messalina Oliveblad och vara sned i korsryggen, fräknig och utan ögonbryn det var ett oförlåtligt brott. Hon och namnet tillsammans gillades endast en gång, och det var då hon blifvit förledd att åtaga sig hufvudrollen i lustspelet»messalina i Grönköping» framfördt vid en välgörenhetsföreställning i societeten till förmån för lytta och vanföra. Det är icke vår mening att följa Messalina Oliveblad på hennes lifs törnestig. Vi ha endast velat frammana hennes och namnets skugga för att varna familjer med obrutet korrekta traditioner att föra in ökända historiska namn i sin krets. Det är i så fall bättre att mankera en hedersskuld, äfven om den skulle gjorts i raffel. Den, som icke är öfvertygad om denna sanning, kan ju försöka ge sin förstfödde de hågkomstväckande namnen Heliogabalus eller Iskariot, så får han se. Wolodja. OLYMPISKA STADION, SÄLLSKAPET STOCKHOLM Riks =:= Allm Begär teckningslistor för Nationalinsamlingen Begär katalog ä JVairinenoims möbler. Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm. Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan.

7 jvlatsalsmöbel IfiteltfAngluta 6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rekommenderas ärade resande. Allm. Tel. Q, Qtj 14, 99 : Rikstelefon 2142, Klektriskt ljus. Kikstelefon :i rummen. Centralt läge. af ek från kr. 150: -. Bröderne LJUNGGREN,H. & F. A.-B. Adolf Fredriks Kyrkogata 7. (s:te huset från Drottninggat.) Hallplats fur grön spårvagn. Reumatisk värk. I samma mån som den ene och andre lärt känna Dr P. Håkanssons Salubrins smärtstillande och fördelande verkningar vid fall af yttre skador, har Salubrin vunnit allt stiirre användning mot reumatisk verk. Obs.! För det ifrågavarande ändamålet användas värmande omslag med gu nmitaft pä sätt som i bruksanvisningen säges, om Salubrinet skall kunna ;:öra åsyftad verkan. Salubrin tillhandaliälles i Parfym-, Speceii- och Färgaffärer. Partilag';r hos Oeijer & C:o, Stockholm. Ett bår på hufvudet är bättre än lo i handen. Vårda därför Edert hår innan det blir för sent. Använd emellertid ej okända, måhända direkt skadliga s. k. hårvatten eller pomador utan endast det af framstående bakteriologer och specialister på härsjukdomarnas område rekommenderade hårvattnet "Antlsepton", hvilket enligt välkända auktoriteters samstämmiga utsago dödar de bakterier, som förorsaka hårets affallande, stäiker hufvudnerverna, befriar liårbotlnen trän mjäll samt gör häret mjukt, fylligt och glänsande samt lätt att frisera.»antisepton» tillverkas med och utan tillsats af fettämne och tinnes hos återförsäljare af Stomatolpreparaten till kr pr halfflaska, 2.00 kronor pr flaska och 3.50 pr dubbelflaska. Stomatolfabriken, Stockholm. H. M. Konungens Hofleverantör. Cigarretten. Tillverkas i London. Leverantör till H. M. Konungen samt till Franska och Italienska statens tobaksmonopol. r e Ä! Helge Hallberg. Riks STOCKHOLM. Allm är enligt uttalanden af öfver ioooo läkare ett effektivt * I Ml ' s k y d d s m e d e l # \ mot smitta af de genom mun och svalg I inträngande bakterierna och tillika ett ' utomordentligt verksamt desinfektionsmedel vid i mun- o. halssjukdomar (angina, heshet, katarrer m. m., scharlakansangina, difteri, influensa, tu- i berkulos, barnförlamning o. s. v.) FORMAMINT I har starkt baktericida (baktcriedödande) egenskaper, aflägsnar dålig smak och obehaglig lukt ur munnen, rensar munhåla och svalg och är därför ett förträffligt medel för munnens och talorganens vård samt oumbärligt för barn, som ha svårt för att gurgla sig.. FORMAMINT har en behaglig smak och är absolut oskadhgt. FORMAMINT säljes på alla apotek i originalglas å 50 tabletter. Illustr. broschyrer sändas gratis och franko från I Sanatogens General-/ Agentur Afdelning Formamint. ^ K u n g s g a t a n 59. S t o c X h o l m. ^ // S^^*-». För Z N surrogat ^ I / (Il * A varnasl & i Whisky lj\ n tt^ninyor. Kopparstick, s» JOr/ijf^ Gravyrer. Färgtryck antika L^*^^^^^ moderna, b (tiot. Konst» *6ncte/n Brunkebenysgatan 9 Stockholm S e till a t t ]xtrasex IN i t å r Bergman & GBslings, STOCKHOLM. DL-DganMh. ty de äro de enda Finaste finska äkta i s. k. klubbfacon. cigarett. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM. ia jaköbsgacan RiKsiel.590 od> 59%, Allrr.teJ.&IISoth^Oia. hali Café& matsal - rekommenderas - O B S I M u s i k d a g l i g e n fp. k l. 7 e. m. t i l l J^B.MYR BLÅ HRND H a m J c L i 0 ä+f **** pita.w Rlk5t.LMjeh.25. IACII IIOK U d U. Vice Häradshöldingen Regeringsgatan 3, KARL MAGNUS LIND STOCKHOLM. (Inneh. af lm. Sellins Advokatbyrå) Allm. tel Rikstel. 27sg. m.m. Billigt arfvoiie.

8 Fjällsanatorium för bröstsjukam MÖRSILS SANATORIUM Mörsll (Jämtland) öppet året om.. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. Första klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att deras hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvård från kr. 4:50 6:50 pr dag, beroende på de oli!:a ruinmen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Riks 15. Prospekt och upplysningar genom Kamrerarkontorel. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet, Mörsil. Rikstel. 7. Förr skar man sig lätt, då man måste använda vanlig raktvål, ty den löddrade sig dåligt och förmådde ej tillräckligt uppmjuka skäggbottnen. Löddret torkade dessutom in, så att huden blef spröd och ömtålig och rakningen en pina Och ett besvär. IN ti blir rakningen angenäm och behaglig om man använder Hylins flytande Rak-Créme "Rakin" ty c:a 10 droppar "Rakin" på en fuktad rakborste framkallar ett ymnigt lödder, som uppmjukar skäggbottnen bättre än något annat rakmedel, samt bibehåller huden mjuk och smidig. Pärmar till Strix å 1:75. Collan- Oljan sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder an-olje-fabriken T. Oisen Stockholm BASTÅ STÄMPLAR CENTRALTRYCKERIETS STÄMPEL- FABRIK - STOCKHOLM JVlazettis föröst-xors i d e a l e t för Bröst-karamell lindrande och välgörande mot hosta och hesher fås ofverallt/ Om man samtidigt tager en Mazeltis Hostpastill (Cough Lozenges; fas i bleckaskar å 35 öre') smaka och verka de ytterst behagligt. Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorierade Urmakare. W H I S K Y DUFFS IJQUeuRWHISKY. Oumbärlig under pågående bokslutl K U L I - - fullständig tangentmaskin för addition & multiplikation. Pris endast Kr. 65: -. Ingen uppskrifning af minnen o. d., hela slutsumman framkommer på en gång Nollinställningen genom ett enkelt vefomslag endast en gång tär hvarje uträkning. A D I X enklare additionsmaskin Kr. 25: -. Ensamförsäljare för Sverige Paul Kroné, Nonmalmst. 16, Stockholm. MACLEAY DUFF & Co- GLASGOW. Riks 58 78

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME.

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME. Alfred Persson, besättningskarl på jakten Herr Kules, är på bönemöte i Ryd. Efter mötets slut vidtar själafisket och kallpitören frågar Alfred, om han inte vill lämna sitt hjärta åt Herren. Joo, nock velie

Läs mer

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv SANNA KVINNOR Anne Charlotte Leffler Tryckår 1883 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv PERSONERNA: BERTA } LISSI deras döttrar. WILHELM, Lissis man. KAMRER LUNDBERG.

Läs mer

v. i j 9 r:w :*$. m 4 -v.. *m *%S Ä * - E. WALTER HOLPHERS DÄR STJÄRNORNA TINDRA STOCKHOLM 1905 AKTIEBOLAGET LJUS GÖTEBORG 1905 WALD. ZACHR1SSONS BOKTRYCKERI A.-B. Den stora stjärnan INNEHÅLL: Arf vets

Läs mer

* MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE OCH DE ANDRA HOME. jmdccccxiiii

* MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE OCH DE ANDRA HOME. jmdccccxiiii * MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE O OCH DE ANDRA HOME IS 0041986 jmdccccxiiii MATHILDA MALUNG EBBA STJERNE, EVA SKYTTE OCH DE ANDRA EBBA STJERNE, EVA SKYTTE OCH DE ANDRA ROMAN AF MATHILDA MALUNG

Läs mer

Upptäcktsresanden d:r Sven Hedins moder.

Upptäcktsresanden d:r Sven Hedins moder. Stockholm., N;r 41 (512) Fredagen den 15 oktober 1897. Prenumerationspris pr å r : Idun ensam Iduns M o d e t., fjortondagsuppl. Iduns M o d e t., m å n a d s u p p l. Barngarderoben Redaktör och trtgrfvare:

Läs mer

L«fe <*>.?* 1. 1* l' A^t. T- fl. Sol ^ Å *0. bi. So fl :* > 4wW 2>±Z. fr tj ^~V^J. m'm \h. T-f^J. *~ffj. soofl * # a ^^ 'CO ' «#**?

L«fe <*>.?* 1. 1* l' A^t. T- fl. Sol ^ Å *0. bi. So fl :* > 4wW 2>±Z. fr tj ^~V^J. m'm \h. T-f^J. *~ffj. soofl * # a ^^ 'CO ' «#**? : L«fe .?* 1 1* l' A^t T- fl Sol ^ Å *0 So fl :* > 4wW 2>±Z fr tj ^~V^J T-f^J *~ffj m'm \h. bi. soofl * #,^ I.Wl ål sv i' a ^^ co 9L J 'CO ' «#**?' * MATHILDA MALUNG NINAS BRÖLLOPSRESA MATHILDA

Läs mer

KAMRATERNA. August Strindberg. Tryckår 1888. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

KAMRATERNA. August Strindberg. Tryckår 1888. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv KAMRATERNA August Strindberg Tryckår 1888 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv SCENERI FÖR ALLA AKTERNA. En målare-atelier i Paris, på nedre bottnen, med glasdörrar

Läs mer

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA.

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. Närvarande arbete, som delvis förut varit offentliggjordt i några tidningar, utgår kår i bokcorm revidera dt och icke oväsentligt utv låga dt af författaren. KORTA

Läs mer

ina-missionstidningen ;' ;...an

ina-missionstidningen ;' ;...an I JAN. 1915. fren."pris 1: 35. Jfp ina-missionstidningen ;' ;...an C' ~. 1 d,,]~ ~lnlms ~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ Utgifvare 1 Redigeras åf Expedition: Telogramadress: Telefon:

Läs mer

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt -

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt - ^ RP4iiäffsN ' i 1./.1^' fr... a '" ^-w ti *** 'Söc^j^c.f fv^ tvt -. i^ ^i!^ -{Jm / (^- X: 7/0 LYCKLIGA MÄNNISKOR ROMAN AF GUSTAF AF GEIJERSTAM STOCKHOLM C. & E, GERNANDTS FÖRLAGSAKTIEBOLAG 77 97SJ

Läs mer

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg.

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg. Stockholm, Iduns 'JYyolceriAktiebolaf} N:r 39 (0) Fredagen den september 9. :de årg. Prenumerationspris pr år: Idun ensam kr. : Iduns Modet., fjortondagsuppl.» : Iduns Modetidn., mänadsuppl.»3: Barn garderoben

Läs mer

FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG HUFVUDREDAKTOR:

FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG HUFVUDREDAKTOR: N:R 19 11561) A. 30:DE ÅRG. LÖSNUMMER: 13 ORE. UPPLAGA A 1 r yl^tr EPAD gj TIDNING FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG SÖNDAGEN DEN 6 MA) 1917. HUFVUDREDAKTOR: ERNST HÖGMAN. 0

Läs mer

MINNEN LOUIS DE GEER UPPTECKNADE STOCKHOLM "^^ FÖRRA DELEN ^, W<^».V'«l^'*!«''«T«'''l«''*^''«^''*T*''*^''*T«*W«'««T«''«T«'W«''«f**^ ^>'^c^;ilv*^

MINNEN LOUIS DE GEER UPPTECKNADE STOCKHOLM ^^ FÖRRA DELEN ^, W<^».V'«l^'*!«''«T«'''l«''*^''«^''*T*''*^''*T«*W«'««T«''«T«'W«''«f**^ ^>'^c^;ilv*^ K :iu 1^ 1»^ 0-^ m^ i»^_i^ f^,^_j4^>^ t>^ (^ ^^L^,^ ^jy, ^,»f> Hy» "i^^i^ ^>'^c^;ilv*^ >iv^' 'J^Mf^MfiS'M^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER FÖRRA DELEN ^, STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG 'i^..

Läs mer

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad.

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Tidigare har jag berättat lite om min bakgrund innan jag kom till Jesus. Nu vill jag visa hur Gud kan hjälpa en

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på

lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på N:R 41 (980) TORSDAGEN DEN 12 OKTOBER 1905 lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på nationsbalerna. Filosofie kandidat

Läs mer

minnen i FRITZ VON DARDEL 1866-1870. STOCKHOLM III. PRIS: P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre.

minnen i FRITZ VON DARDEL 1866-1870. STOCKHOLM III. PRIS: P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre. «r - i FRITZ VON DARDEL minnen III. 1866-1870. STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. PRIS: Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre. FRITZ VON DARDEL MINNEN TREDJE DELEN 1866 1870 STOCKHOLM P. A. NORSTEDT

Läs mer

ina-missionstidningen ;.

ina-missionstidningen ;. JAN. 1916. fren.-pris f 35. ina-missionstidningen ;. ;...an 1f{1 C'.. 1 d. 'I], ~lnlms Ut J:' ir v ar e Telegramadross: Telefon: l{om. för Sv. )'dissi onen,sill1111l, Stot.kholm. R.iks. 44 59. /111m. 22473.

Läs mer

August Strindberg: Spöksonaten

August Strindberg: Spöksonaten AUGUST STRINDBERG SPÖK-SONATEN PERSONER. Gubben, direktör Hummel. Studenten, Arkenholz. Mjölkflickan (vision). Portvakterskan. Portvakten. Den Döde, konsul. Den Mörka Damen, Den Dödes dotter med Portvakterskan.

Läs mer

library of the ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS

library of the ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS Presented to the library of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/adalenspoesiefteoomoli

Läs mer

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA.

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. N:R 15-16. ARG. 22. 1 AUGUSTI 1917. PREN.-PRlS I: 50..c=1 f.8[nuer UTGIFVARE: KOMMlrrtN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. Föredrag hållet vid konferensen i Yuncheng d. 9 januari 1917

Läs mer

http://www.archive.org/details/mittlifochlefverooengs

http://www.archive.org/details/mittlifochlefverooengs lo io -CO 0 i5 BRIEF 0047111 { >% Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/mittlifochlefverooengs / ALBERT ENGSTRÖM MITT LIF OCH

Läs mer

Djäfvulselixiret. Kapucinermunken broder Medardus efterlämnade papper utgifna af E.T.A. Hoffmann Öfversättning af Erik Brogren

Djäfvulselixiret. Kapucinermunken broder Medardus efterlämnade papper utgifna af E.T.A. Hoffmann Öfversättning af Erik Brogren Djäfvulselixiret Kapucinermunken broder Medardus efterlämnade papper utgifna af E.T.A. Hoffmann Öfversättning af Erik Brogren i E.T.A. HOFFMANN (1776 1822): Djäfvulselixiret (1814 1816). Öfversättning

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA.

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. N:R 18 A. ARG. 22: 15 SEPTEMBER 1917. PREN.-PRIS I: 50. E8I:N~ZER ~~IO~~ ; 1IDNINGEN t '~5~ UIND~T l I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. SASOM INTET HAFVANDE OC'H DOCK ALLTING ÄGANDE.*

Läs mer

ina-missionstidningen;

ina-missionstidningen; N:r 7. Ar~. 16 April 1911. 1'ren.-pris t 35.!fP ina-missionstidningen; ~inims land "l, ~~~~~~~~~~~~ Utg irv li,r e : Rodi5eorns nr Ex ped it ion: Telub'1:amadross: Te lefon:! V j' S ).,{,.. V" EJI,IK 1,'or,KJl:

Läs mer

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST DEN NYA TIDEN II MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST äfven i den svåraste belägenhet kasta hoppet på nyårsmorgonen någon stråk af sitt vänliga rosenskimmer på den slöja, som för den dödliges blick

Läs mer

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^ '( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ - brief OL 0012?.''3l V.2 jisms f t t Y -t ^t t 4 4 '^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER SENARE DELEN STOCKHOLM P. A. NORSTEDT i^ SÖNERS

Läs mer

ina-missionstidningen :; -

ina-missionstidningen :; - fren_-pris i: 35. 1fr1 ina-missionstidningen :; - C'.. 1 d - i1\ ~lnlms ;...an. ~...,.-...J"""t,.. Utgifval'e R o di g orl\s Ilf E:o;:pedltion: TeJOgUllladross :!. Tel., (o n:......!:iuk YQLxt ooh ~om.

Läs mer

DAVIDS H}ÄLTAR.* II. * Föredrag hållet af Rikard Anderson vid konferensen j Yuncheng den 10 jan. 1917.

DAVIDS H}ÄLTAR.* II. * Föredrag hållet af Rikard Anderson vid konferensen j Yuncheng den 10 jan. 1917. N:R II. ARG. 22. 1 JUNI 1917. PREN. PRIS I: 50. -~I tsrnt:zer UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. D ET BETYDELSEFULLASTE dra get hos Davids hjältar,finna vi i v. 18:»l\1en Amasai, den förnämste

Läs mer