PIMEX. Kontakta Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIMEX. Kontakta Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna. arbetsliv@du.se"

Transkript

1 PIMEX För många av de faktorer som skapar problem i arbetsmiljön är det inte alltid självklart vad som skall göras för att åtgärda problemen. Vilka insatser är effektivast för att förbättra luften? Hur kan vi minska buller och vibrationer? På vilket sätt skall vi arbeta för att minska risken för belastningsskador? Ofta är det möjligt att minska problemen en hel del utan större investeringar, bara man kan gör orsakerna synliga. Med PIMEX-metoden görs detta tydligt genom att videofilma och mäta på arbetsplatsen för att tydliggöra orsakssammanhangen. Metoden bygger på att man videofilmar och mäter när en person utför sitt dagliga arbete. Mätresultatet presenteras grafiskt i videofilmen. Att använda sig av film har visat sig vara mycket framgångsrikt, inte bara för att undersöka orsakerna till miljöproblem, utan även för att få igång ett utvecklingsarbete på en arbetsplats. Att arrangera och genomföra en PIMEX-mätning kan göras under ett par timmars tid. Förberedelsetid och bearbetning efter mätning kan göras vid sidan av arbetsplatsen och påverkar därmed inte verksamheten. Bilden visar en PIMEX-situation där svetsaren kan se och påverka belastningen av svetsrök i sin inandningszon genom att dels förändra sin arbetsmetodik och dels styra om luftflödet med ett punktutsug. PIMEX är överlägsen skrivna rapporter. Det säger både ledning och anställda där metoden använts. Videofilmen skapar helt enkelt större förståelse för orsakssammanhang menar de. Personalen har stimulerats att förändra både sina arbetsrutiner och att effektivare uttnyttja sina tekniska hjälpmedel. De har också blivit mycket mer intresserade av arbetsmiljöarbete när de förstår att de kan vara med och påverka. Även ledningens motivation har ökat bland annat eftersom lösningarna ofta inte behöver bli så dyra. Utvecklingsarbetet av PIMEX har skett i nära samverkan med olika företag och organisationer

2 Attraktivt Arbete För att skapa ett attraktivare arbete är det viktigt att utgå ifrån det egna arbetet och den egna arbetsplatsens förutsättningar och ifrån dem som arbetar där. Attraktivt Arbete ger en bild av personalens uppfattning om hur de ser på ett attraktivt arbete och hur de upplever sitt nuvarande arbete. Modellen som Attraktivt Arbete bygger på har utvecklats med hjälp av intervjuer med en stor mängd anställda på olika typer av arbetsplatser. Efter en informationsträff delas frågeverktyget ut till alla anställda. Resultaten från frågorna sammanställs och redovisas för all personal. Den redovisningen sker på en workshop oftast en heldag med målsättningen att skapa en handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet mot en attraktivare arbetsplats/ett attraktivare arbete. Uppföljning och återkoppling av framstegen sker vid ett antal mätningar efter att handlingsplanen börjat sättas i verket. Informationsmöte och ifyllande av verktygets frågor tar sammantaget ca en timma. Workshoparbetet med framtagning av handlingsplan tar en dag för hela personalen och ytterligare en dag för en mindre arbetsgrupp. Uppföljning och mätning utifrån handlingsplanen tar 1 2 timmar per mättillfälle (3 ggr). Tiden från att processen påbörjas till att det tredje uppföljningsmötet genomförts uppgår till 4-6 månader. Det har gett effekt - folk har kommit igång, processen skapar engagemang Vi har fått kvitto på att vi var rätt attraktiva men att vi behöver göra lite mer för att bli ännu attraktivare vi har också förstått att vägen dit är en process Personalansvarig på företag som använt processen Företag och regionala aktörer konstaterar att det i framtiden blir allt viktigare att erbjuda ett attraktivt arbete för att behålla, engagera och attrahera medarbetare. Företag som i dag arbetar aktivt för att skapa ett mer attraktivt arbete är morgondagens vinnare. Hosjö-Vika Församling Malungs Församling Affärsfastigheter i Dalarna AB Dalarnas Museum Institutionen Hälsa och Samhälle Högskolan Dalarna Utvecklingsarbetet av Attraktivt Arbete har skett i nära samverkan med olika företag och organisationer i Dalarna

3 Ordning och Reda Oordning skapar ofta vantrivsel och ineffektivitet på en arbetsplats. När det saknas gemensamma regler för, till exempel, hur material och utrustning ska placeras, hur information ska hanteras eller hur förhållningssättet gentemot en kund ska vara uppstår ofta onödig irritation. Det leder i sin tur lätt till arbetsmiljöproblem. Ordning och Reda ger företagets personal hjälp att skapa bättre ordning och reda. Detta leder till mätbara förbättringar av produktivitet, kvalitet och trivsel. Olycksfall förebyggs och det dagliga arbetet löper mer effektivt och arbetsmiljön förbättras. Sammantaget kan Ordning och Reda komma att bidra till en förbättring av företagets lönsamhet. Processarbetet inleds med ett halvdagsmöte där all personal deltar. Därefter genomförs mätningar vid tre olika tillfällen med 3-4 veckors mellanrum. Vid dessa mätningar, som tar mellan 1-2 timmar, deltar en mindre mätgrupp från företaget. Resultaten från mätningarna redovisas i poängform som på ett tydligt sätt visar på förbättringarna i verksamheten. Från att processarbetet påbörjas tar det 2-4 månader till att arbetet är genomfört. Ordning och Reda, som till en början möttes av en del skepsis, vändes snart till något positivt med resultat att en rad effektiviserande och förbättrande åtgärder genomfördes Lennart Berglund, VD, Skönviksbolaget AB Vår erfarenhet av arbetet med Ordning och Reda är att det är ett konkret och enkelt sätt att komma igång med arbetsmiljöarbetet och att det tar förvånansvärt lite tid Monica Rönnlund, VD, Hedemora Näringsliv AB För företag och organisationer som vill förbättra sina rutiner och sitt arbetsmiljöarbete så är Ordning och Reda en enkel och handfast metod som ger resultat. Ordning och Reda är dessutom en mycket bra inledning till att få ordning på det Systematiska Arbetsmiljöarbetet. Awetek AB ESSBE Teknik AB Hedblom & Söner AB Wåhlins Gasskärning AB Coop Förskolan Nyckelpigan IT-Huset i Krylbo AB Orsagården Ramböll Sverige AB Skoglunds Fastighets AB Skönviksbolaget AB Studiefrämjandet Sveaparkens Tandläkarklinik Söderåsens äldreboende Högskolan Dalarna Utvecklingsarbetet av Ordning och Reda har skett i nära samverkan med olika företag och organisationer i Dalarna

4 SAM-Rätt och Lätt SAM Systematiskt Arbetsmiljöarbete är en föreskrift utgiven av Arbetsmiljöverket. Den trädde i kraft den 1 juli SAM-Rätt och Lätt är en arbetsmetod som är utvecklad i samverkan med småföretag och där företaget med sina chefer och medarbetare kan gå från att helt sakna ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete till att ha ett fullt ut fungerande SAM. Metoden engagerar samtliga på företaget vilket ökar förutsättningarna för en organisatoriskt hållbar implementering. Med ett fungerande SAM möter företaget de krav som arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivarens skyldighet att systematiskt arbeta med arbetsmiljön inom den egna organisationen. Metoden baseras på fyra handledda möten där all personal deltar. Mellan mötena får företaget arbetsuppgifter att lösa arbetsuppgifter kopplade till olika utvecklingssteg i det Systematiska Arbetsmiljöarbetet. På företaget väljs dessutom en mindre arbetsgrupp som med stöd av processledaren arbetar med olika uppgifter. Ett sista uppföljningsmöte genomförs där företaget får redovisa samtliga komponenter i sitt Systematiska Arbetsmiljöarbete. Från att processarbetet påbörjas tar det 8-10 månader till att arbetet är genomfört. Sen vi började samlas kring SAM har alla anställda blivit mer engagerade i produktionen och mer måna om de produkter de tillverkar. Det här går direkt att mäta i pengar, vi får fram bättre produkter och slipper reklamationer Christian Redhe, VD, Bältarbo Tegelbruk AB Det blir bättre effekt när man kör det inifrån och ut Per Bergkvist, VD, UNE-Produkter AB SAM Systematiskt Arbetsmiljöarbete påverkar hela arbetsplatsen positivt. Ett friskare arbetsliv ökar trivseln och produktiviteten! En bra arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser. Det gör det lättare att både behålla och rekrytera personal. UNE-Produkter AB Dala List AB Bältarbo Tegelbruk AB Lemont AB Nyhammars Bruk AB Bosch-Rexroth AB Fiskarheden trävaru AB Dalastugor Fastighets AB Bomankök AB Leksanddörren AB Dalalaminat AB Dala Floda Golv AB Utvecklingsarbetet av SAM-Rätt och Lätt har skett i nära samverkan med olika företag och organisationer i Dalarna

5 VEKO Inom industriell verksamhet har man alltid anpassat lokalernas utformning, inredning och utrustning för att på ett så effektivt sätt som möjligt passa den verksamhet man bedriver. Vid förändringar i verksamheten görs motsvarande förändringar i lokal och utrustning. Inom en mer administrativ verksamhet kontorsarbete och liknande har man många gånger inte tagit hänsyn till vilken verksamhet man bedriver kontorsutformning har många gånger följt ett givet mönster. VEKO kartlägger verksamheten och skapar en lokalutformning och en layout för möblering och utrustning som förbättrar både arbetssättet och den totala arbetsmiljön. Samtliga medarbetare eller representanter för samtliga medarbetare på ett företag/avdelning eller motsvarande medverkar i en workshop. Gruppen bör vara mellan personer. Inledningsvis fastställer man nuläget samt de faktorer som har främjande respektive hämmande påverkan på verksamheten som den ser ut. Verksamhetsanalysen sker i olika steg med slutmålet att göra en modulering / målbild hur ett förändrat arbetssätt i en förändrad lokalutformning kan se ut och genomföras. VEKO kan genomföras med olika ambitionsnivåer. Att genomföra ett förändringsarbete för en mindre arbetsplats kan ske på en arbetsdag medan stora förändringar som inkluderar nybyggnad / flytt kan stäcka sig över månader och år. Vi ville riva murarna mellan avdelningarna och skapa naturliga förutsättningar för samarbetet. Det spontana mötet mellan medarbetarna är viktigt för att samarbetet på andra plan skall flyta så friktionsfritt som möjligt Robert Westin, VD, Canon Svenska AB För att skapa effektivare arbetsplatser och bättre arbetsmiljö och ergonomi. Bergkvist-Insjön AB Orsa Hyresbostäder AB Canon Svenska AB Eriksson Sverige AB Pharmacia Upjohn SIF Stockholm Postmuseum Kustflottan Svea Helikopterdivision Ahlsell AB Arbetsmarknadsstyrelsen Vinnova Tibnor AB Telia Utvecklingsarbetet av VEKO har skett i nära samverkan med olika företag och organisationer i Dalarna

6 Visit Visit är en metod som bygger på att man besöker sin egen arbetsplats och fotograferar den miljö man verkar i för att sedan, baserat på bildmaterialet, kritiskt granska och diskuterar igenom vad som kan förbättras, varför det ska göras samt hur det bör ske. Granskningen utgår från olika perspektiv anställd, kund, leverantör, arbetssökande, familjemedlem etc. En grupp utses inom företaget. Gruppen går runt och tar bilder på företagets yttre och inre miljö. Man börjar med den yttre omgivningen (tillfartsvägar, parkeringar, anvisningsskyltar, planteringar etc) och fortsätter sedan genom hela företaget. Man går igenom entrén, reception, personalutrymmen, själva arbetsplatserna både administration och produktion, personalutrymmen med hygienrum samt hur man lämnar företaget vid dagens slut eller efter ett besök. Bilder tas under hela rundvandringen. Diskussionen sker inte under rundvandringen utan efteråt då bilderna ställts samman och en genomgång av dessa görs. Rundvandring med fotografering kan göras på några timmar. Redovisningsmöte med framtagning av förslag på förändringar / förbättringar tar motsvarande tid. Båda aktiviteterna kan genomföras inom ramen av en vecka. Oj då, så har vi inte tänkt på det tidigare Det är ibland lätt att bli hemmablind och inte reflektera över den arbetslokal och arbetsmiljö man dagligen befinner sig i. Om man för en stund kan ställa sig vid sidan om och se på sin arbetsmiljö med en besökares ögon kan det ge nya infallsvinklar om förändringar och förbättringar man kan genomföra. Om man som exempel har en entré - utformad, färgsatt och möblerad på ett sådant sätt att den reflekterar den verksamhet och det företaget eller organisationen vill förmedla till kunder och andra besökare så kan det skapa en positiv helhetsbild som stärker konkurrenskraft och gör företaget attraktivare, både för kunder och medarbetare. Visit kan även uppmärksamma på det som redan är bra vilket kan stärka självkänslan hos anställda och ledning allt är ju inte eländesrapportering! Affärsfastigheter i Dalarna Sommardesignkontoret Svetslego AB Utvecklingsarbetet av Visit har skett i nära samverkan med olika företag och organisationer i Dalarna