Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid."

Transkript

1 Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, , kl Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, I enlighet med den nya styrmodellen kommer fullmäktigemötena från och med 2012 att innehålla momentet Nämnd i fokus (punkt 5 på dagordningen). Det innebär att nämnder, samverkansorgan och bolag i kommunen redogör för sin verksamhet och dess utmaningar följt av en politisk diskussion. Vid detta tillfälle är Vingåker Vatten och Avfall AB och utvecklingsnämnden inbjudna. Ärenden 1. Val av justerare 2. Frågor från allmänheten 3. Frågor från fullmäktigeledamöter 4. Interpellation 5. Nämnd i fokus 6. Delårsbokslut för perioden januari till och med juli Kostpolitisk plan 8. Åtgärdsplan med anledning av revisorernas påpekanden, rekommendationer och förbättringsområden 9. Fullmäktigeberedning gällande ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 10. Förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet för kollektivtrafiken inom Södermanlands län 11. Inkomna ärenden och delgivningar 12. Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Kristina Jonsson Ordförande Anders Edlund Sekreterare Allmänhetens frågestund Du är välkommen att ställa frågor till politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Dina frågor besvaras direkt efter sammanträdets inledning. Frågorna ska anmälas till Kommunledningsförvaltningen, Vingåker senast torsdag den 27 september För att få svar på dina frågor förväntas du närvara vid sammanträdet. VK300S v , Kungörelse till hemsidan.doc

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 250/ Interpellation om förkolan i Baggetorp Fredrik Appelgren (VTL) inkommer med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om förskolan i Baggetorp. Fredrik Appelgren ställer följande frågor: När skall ombyggnationen av förskolan ske? Är det tänkt att det skall bedrivas verksamhet samtidigt som förskolan förvandlas till en byggarbetsplats? Vilka konsekvenser får detta för barnen, med tanke på maskiner och dylikt som vistas i samma område? När skall utemiljön anläggas som skulle ersätta den som försvann vid försäljningen av skolan? Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Från: Fredrik O Vera Skickat: den 14 september :00 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Interpellation ställd till Ks-ordförande Camilla Anglemark Vingåker 14sep.2012 Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Camilla Anglemark. Socialdemokraterna var delaktiga i beslutet 2009 att lägga ner Baggetorpsskola. Trots detta beslut så fanns utemiljön vid skolan kvar. Detta område nyttjas flitigt av fritids men även förskolan. Sen var socialdemokrater delaktiga i beslutet att en försäljning av skolan skulle ske. Nu är beslutet taget i kommunfullmäktige att så skall ske. Detta beslut får stora konsekvenser för barnen i Baggetorp. På grund av detta så försvinner lekplatsen där många barn spenderar sin fritid. Camilla Anglemark och Viking Jonsson sade i kommunfullmäktige den 27sep. att då är det väl bara att bygga upp ett nytt område för barnen som står på kommunens mark. Med anledning av detta uttalande så ställer jag mina interpellationsfrågor till Camilla Anglemark: 1) När skall ombyggnationen av förskolan ske? 2) Är det tänkt att det skall bedrivas verksamhet samtidigt som förskolan förvandlas till en byggarbetsplats? D2_DOWNLOAD /36368a88-c620-4a0b-936f-71f011800e25/meddelandehtml.html[ :16:53]

4 3) Vilka konsekvenser får detta för barnen,med tanke på maskiner och dyligt som vistas i samma område? 3) När skall utemiljön anläggas som skulle ersätta den som försvann vid försäljningen av skolan? Fredrik Appelgren Kf-ledamot för VtL D2_DOWNLOAD /36368a88-c620-4a0b-936f-71f011800e25/meddelandehtml.html[ :16:53]

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Ks 142 Dnr 213/ Delårsbokslut för perioden januari till och med juli 2012 Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige: Överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige för godkännande Kommunstyrelsen besluta för egen del Godkänna verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen Uppdra till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och utvecklingsnämnden att redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas för att hålla budgeten för Beskrivning av ärendet I delårsbokslutet för 2012 görs för första gången en bedömning av kommunens måluppfyllelse i relation till de nya kommunövergripande målen och delmålen beslutade av fullmäktige ( , 60). Fortfarande återstår ett arbete med att implementera målen i organisationens alla delar. Redovisningen av måluppfyllelsen tar hänsyn både till de indikatorer som valts för att mäta måluppfyllelse och den verksamhet som pågår inom de olika förvaltningarna för att närma sig kommunfullmäktiges och nämndernas mål. Genomgående är bedömningen av måluppfyllelsen svår då mål och delmål är nya och indikatorerna i flera fall saknar mätvärden för mer än ett tillfälle. I delårsbokslutet redovisas inte indikatorerna vilket kommer göras i årsbokslutet. Under respektive delmål följer en kortfattad redogörelse av aktiviteter samt en analys av måluppfyllelsen. Urvalet av aktiviteter gör inte anspråk på att vara heltäckande utan visar hur kommunen arbetar utifrån aktuellt delmål. Redovisningen av måluppfyllelsen fokuserar också de av fullmäktige beslutade målen och delmålen. För en mer genomgripande redovisning av måluppfyllelse i relation till nämnderans övriga mål hänvisas till respektive nämnds verksamhetsberättelse som bilägges delårsrapporten. En utförligare redogörelse för måluppfyllelsen för de kommunövergripande målen kommer att göras i samband med årsredovisningen för Forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Forts Ks 142 Även om måluppfyllelsen är svårbedömd bör framhållas att flera mål bedöms som delvis uppfyllda då betydande aktiviteter pågår i syfte att föra kommunen närmare målsättningarna. I några fall nås ej någon godtagbar måluppfyllelse och där behövs ett intensifierat arbete från alla verksamheter i kommunen. Ekonomiskt resultat Kommunens resultat efter sju månader uppgår till tkr och årsprognosen för 2012 beräknas innebära ett positivt resultat på tkr. Det budgeterade resultatet för 2012 uppgår till tkr med hänsyn till beviljade tilläggsanslag och detta innebär att det prognostiserade resultatet är tkr bättre än budgeterat. Prognosen för årets resultat innebär att det finansiella målet om att kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer att uppfyllas. Prognosen innebär att årets resultat som procent av skatter och statsbidrag uppgår till 2,75 procent. Målet angående finansiering av investeringar med egna medel beräknas också att uppfyllas då det inte är planerat att uppta några nya lån. Även målet om en årlig minskning av kommunens lånevolym med minst 2,5 mkr kommer att uppfyllas i och med amortering av lån med 2,7 mkr under Kommunstyrelsen redovisar efter sju månader en positiv avvikelse mot budget på 662 tkr framförallt beroende på att kostnaderna inom den tekniska verksamheten av olika anledningar varit lägre än beräknat. Årprognosen beräknas innebära att kommunstyrelsen håller tilldelad budget. Utvecklingsnämnden lämnar en negativ budgetavvikelse på 116 tkr, vilken förklaras av dels lägre intäkter från miljötaxorna än beräknat och dels av en felaktig budgetering av intäkten för energieffektiviseringsprojektet. Prognosen för 2012 innebär en negativ avvikelse mot budget på -150 tkr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar i delårsbokslutet en positiv budgetavvikelse på 201 tkr dels på grund av att tjänsten som bibliotekschef varit vakant under en del av året och dels på grund av att anslaget för oförutsedda kostnader för samlingslokaler hittills inte har använts. Kultur- och fritidsnämndens prognos beräknas till +125 tkr jämfört med budget. Forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Forts Ks 142 Barn- och utbildningsnämnden redovisar efter sju månader en positiv budgetavvikelse på 121 tkr medan årsprognosen beräknas innebära en negativ avvikelse på tkr jämfört med budget. Det är framförallt grundskolan som inte klarar att hålla budget dels beroende på att intäkterna från interkommunala ersättningar blir lägre på grund av lägre antal barn från andra kommuner som väljer Vingåkers skolor och dels beroende på högre kostnader än budgeterat för de elever som valt friskola. Även kostnaderna för asylverksamheten beräknas innebära en negativ budgetavvikelse på 800 tkr beroende på att gymnasieeleverna är fler till antalet. Socialnämnden redovisar till och med juli en mindre positiv avvikelse mot budget på 63 tkr. Prognosen för helåret beräknas bli negativ mot budget med -705 tkr och bygger på att ytterligare en avdelning inom äldreomsorgens särskilda boende kan stängas under hösten samt att antalet placeringar inom individ- och familjeomsorgen inte ökar. Den finansiella verksamheten lämnar en positiv budgetavvikelse efter sju månader på tkr med en årsprognos på tkr jämfört med budget. Det är dels en återbetalning av premierna för avtalsgruppsförsäkringar och avgiftsbefrielseförsäkringar för åren 2007 och 2008 på totalt 7,8 mkr och dels senast kända prognos för intäkterna från skatter och generella statsbidrag på +5,4 mkr jämfört med budget, som bidrar till den positiva prognosen. Finansen belastas även med realisationsförlusten på 1,6 mkr från försäljningen av en del av fastigheten Lindberga 2:1. Kommunens investeringar har under perioden januari till och med juli uppgått till 4,0 mkr. Total investeringsbudget inklusive tilläggsanslag uppgår till 27,3 mkr. Forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Forts Ks 142 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Delårsbokslut 2012 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden , 36 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden Utvecklingsnämnden , 86 Verksamhetsberättelse utvecklingsnämnden Barn- och utbildningsnämnden , 62 Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden , 89 Verksamhetsberättelse socialnämnden AB Vingåkershem, Vingåkers kommunfastigheter, Vingåker Vatten och Avfall AB, Expediering Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Utvecklingsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Anders Edlund , Vår beteckning Dnr 213/ Till Kommunstyrelsen 1 (4) Delårsbokslut för perioden januari till och med juli 2012 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Godkänna verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen Överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige för godkännande Uppdra till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och utvecklingsnämnden att redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas för att hålla budgeten för Sammanfattning I delårsbokslutet för 2012 görs för första gången en bedömning av kommunens måluppfyllelse i relation till de nya kommunövergripande målen och delmålen beslutade av fullmäktige ( , 60). Fortfarande återstår ett arbete med att implementera målen i organisationens alla delar. Redovisningen av måluppfyllelsen tar hänsyn både till de indikatorer som valts för att mäta måluppfyllelse och den verksamhet som pågår inom de olika förvaltningarna för att närma sig kommunfullmäktiges och nämndernas mål. Genomgående är bedömningen av måluppfyllelsen svår då mål och delmål är nya och indikatorerna i flera fall saknar mätvärden för mer än ett tillfälle. I delårsbokslutet redovisas inte indikatorerna vilket kommer göras i årsbokslutet 1. Under respektive delmål följer en kortfattad redogörelse av aktiviteter samt en analys av måluppfyllelsen. Urvalet VK101S v , Tjut delårsbokslut 2012.doc 1 I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse görs ett första försök att redovisa indikatorerna. Dessa kommer redovisas för hela kommunen i årsbokslutet. Kommunledningsförvaltningen Nämndservice Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

10 av aktiviteter gör inte anspråk på att vara heltäckande utan visar hur kommunen arbetar utifrån aktuellt delmål. Redovisningen av måluppfyllelsen fokuserar också de av fullmäktige beslutade målen och delmålen. För en mer genomgripande redovisning av måluppfyllelse i relation till nämnderans övriga mål hänvisas till respektive nämnds verksamhetsberättelse som bilägges delårsrapporten. En utförligare redogörelse för måluppfyllelsen för de kommunövergripande målen kommer att göras i samband med årsredovisningen för (4) Även om måluppfyllelsen är svårbedömd bör framhållas att flera mål bedöms som delvis uppfyllda då betydande aktiviteter pågår i syfte att föra kommunen närmare målsättningarna. I några fall nås ej någon godtagbar måluppfyllelse och där behövs ett intensifierat arbete från alla verksamheter i kommunen. Ekonomiskt resultat Kommunens resultat efter sju månader uppgår till tkr och årsprognosen för 2012 beräknas innebära ett positivt resultat på tkr. Det budgeterade resultatet för 2012 uppgår till tkr med hänsyn till beviljade tilläggsanslag och detta innebär att det prognostiserade resultatet är tkr bättre än budgeterat. Prognosen för årets resultat innebär att det finansiella målet om att kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer att uppfyllas. Prognosen innebär att årets resultat som procent av skatter och statsbidrag uppgår till 2,75 procent. Målet angående finansiering av investeringar med egna medel beräknas också att uppfyllas då det inte är planerat att uppta några nya lån. Även målet om en årlig minskning av kommunens lånevolym med minst 2,5 mkr kommer att uppfyllas i och med amortering av lån med 2,7 mkr under Kommunstyrelsen redovisar efter sju månader en positiv avvikelse mot budget på 662 tkr framförallt beroende på att kostnaderna inom den tekniska verksamheten av olika anledningar varit lägre än beräknat. Årprognosen beräknas innebära att kommunstyrelsen håller tilldelad budget. Utvecklingsnämnden lämnar en negativ budgetavvikelse på 116 tkr, vilken förklaras av dels lägre intäkter från miljötaxorna än beräknat och dels av en felaktig budgetering av intäkten för energieffektiviseringsprojektet. Prognosen för 2012 innebär en negativ avvikelse mot budget på -150 tkr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar i delårsbokslutet en positiv budgetavvikelse på 201 tkr dels på grund av att tjänsten som bibliotekschef varit vakant under en del av året och dels på grund av att anslaget för oförutsedda kostnader för samlingslokaler hittills inte har använts. Kultur- och fritidsnämndens prognos beräknas till +125 tkr jämfört med budget.

11 Barn- och utbildningsnämnden redovisar efter sju månader en positiv budgetavvikelse på 121 tkr medan årsprognosen beräknas innebära en negativ avvikelse på tkr jämfört med budget. Det är framförallt grundskolan som inte klarar att hålla budget dels beroende på att intäkterna från interkommunala ersättningar blir lägre på grund av lägre antal barn från andra kommuner som väljer Vingåkers skolor och dels beroende på högre kostnader än budgeterat för de elever som valt friskola. Även kostnaderna för asylverksamheten beräknas innebära en negativ budgetavvikelse på 800 tkr beroende på att gymnasieeleverna är fler till antalet. 3 (4) Socialnämnden redovisar till och med juli en mindre positiv avvikelse mot budget på 63 tkr. Prognosen för helåret beräknas bli negativ mot budget med -705 tkr och bygger på att ytterligare en avdelning inom äldreomsorgens särskilda boende kan stängas under hösten samt att antalet placeringar inom individ- och familjeomsorgen inte ökar. Den finansiella verksamheten lämnar en positiv budgetavvikelse efter sju månader på tkr med en årsprognos på tkr jämfört med budget. Det är dels en återbetalning av premierna för avtalsgruppsförsäkringar och avgiftsbefrielseförsäkringar för åren 2007 och 2008 på totalt 7,8 mkr och dels senast kända prognos för intäkterna från skatter och generella statsbidrag på +5,4 mkr jämfört med budget, som bidrar till den positiva prognosen. Finansen belastas även med realisationsförlusten på 1,6 mkr från försäljningen av en del av fastigheten Lindberga 2:1. Kommunens investeringar har under perioden januari till och med juli uppgått till 4,0 mkr. Total investeringsbudget inklusive tilläggsanslag uppgår till 27,3 mkr. Ärendets beredning Samtliga nämnders verksamhetsberättelser har behandlats av respektive nämnd under augusti och lämnats in till kommunstyrelsen. Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 september, i kommunstyrelsen den 17 september och i kommunfullmäktige den 1 oktober. Revision äger rum i september. Förvaltningens ståndpunkt Kommunledningsförvaltningen anser att de nämnder som i delårsbokslutet redovisar att de förväntas lämna negativa budgetavvikelser vid årets slut ska redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder de vidtar för att hålla tilldelad budget. I de anvisningar som fastställts av kommunstyrelsen inför arbete med delårsbokslut ( , 319) framgår att nämnderna, i de fall en negativ prognos lämnas, ska redovisa de åtgärder nämnden vidtar för att hålla

12 budget/minimera den negativa avvikelsen. I årets delårsbokslut förväntas barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden och utvecklingsnämnden redovisa negativa budgetavvikelser vid årets slut på sammanlagt tkr. Vid bokslutet för verksamhetsåret 2011 redovisade dessa nämnder tillsammans en negativ budgetavvikelse på tkr. Problemen kvarstår. Dessa nämnder har svårigheter att hålla tilldelad budget, vilket också har framgått vid vårens boksluts- och budgetdagar. 4 (4) Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och utvecklingsnämnden ska redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder de vidtar för att hålla budget för Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. Slutligen föreslår kommunledningsförvaltningen att delårsbokslutet för 2012 lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Tommy Gustafsson Tf Kommunchef Anders Edlund Enhetschef Nämndservice Elin Höghielm Enhetschef Ekonomi

13 Delårsbokslut 2012 Vingåkers kommun Januari - juli 2012

14 Sammanfattning Vingåkers kommun redovisar för perioden januari till juli 2012 ett positivt resultat på 14,2 mkr. Årets resultat beräknas enligt prognosen uppgå till +12,2 mkr. Kommunens nettoinvesteringar har under perioden uppgått till 3,4 mkr och den totala investeringsbudgeten för 2012 uppgår till 27,3 mkr inklusive tilläggsanslag. Kommunen har tre finansiella mål som har fastställts av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget och flerårsplan för Målen omfattar kommunens resultat, finansiering av investeringar samt amorteringar på kommunens lån. Prognosen som lämnades i samband med delårsrapporten visar att resultatmålet gott och väl kommer att uppfyllas för Målet angående finansiering av investeringar med egna medel beräknas också att förverkligas då det i dagsläget inte är planerat att uppta några nya lån under Målet avseende en årlig minskning av kommunens lånevolym kommer också att uppfyllas. Amorteringar på lån genomförs under året med 2,7 mkr. Utifrån kommunens vision har utarbetats tre kommunövergripande mål samt ett antal delmål som gäller från och med Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Måluppfyllelse och det arbete som skett för att nå målen, utvärderas nu för första gången vid delårsbokslutet Kommunstyrelsen redovisar efter sju månader en positiv budgetavvikelse på 668 tkr. Kommunstyrelsens resurs till förfogande har hittills under året använts till finansiering av konsultstöd vid kommunchefsrekrytering, kommunens organisationsöversyn samt till medfinansiering av fibernät/bredband i Läppe. Kostnader för kommunens feriearbetande ungdomar tillkommer. Efter sju månader redovisar kommunalteknik en positiv avvikelse jämfört med budget, vilket främst förklaras av lägre kostnader för gatubelysning och vägar. Totalt för kommunstyrelsen beräknas tilldelad budget att hålla. Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 201 tkr efter sju månader, vilket delvis beror på att tjänsten som bibliotekschef har varit vakant under våren/sommaren samt att anslaget för oförutsedda kostnader för samlingslokaler hittills inte har använts. Kultur- och fritidsnämnden beräknas lämna en budgetavvikelse på +125 tkr för Utvecklingsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 116 tkr och en årsprognos på -150 tkr beroende på en felaktig budgetering av ett projekt. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse efter sju månader på 121 tkr. Årsprognosen innebär dock en negativ avvikelse på tkr jämfört med budget. Förskoleverksamheten visar en negativ avvikelse med tkr jämfört med budget. Barnantalet har varit högre än budget under vårterminen, men väntas sjunka under hösten. Två av förskolorna har under vårterminen haft stödresurser av säkerhetsskäl och föräldraprotester. Grundskolan visar i delårsrapporten en negativ budgetavvikelse på tkr. Två nya friskolor startar till hösten i Katrineholm och cirka 30 Vingåkerselever har sökt till en av dem. Kostnaden för dessa elever på halvårsbasis beräknas till tkr. Årsprognosen för grundskoleverksamheten innebär en negativ budgetavvikelse på tkr. Gymnasieskolan redovisar en positiv avvikelse på tkr jämfört med budget. Preliminära uppgifter inför höstterminen påvisar en elevminskning med 16 elever, men eleverna har valt dyrare program läsåret 2012/2013. Socialnämnden redovisar i delårsrapporten en smärre positiv avvikelse på 63 tkr jämfört med budget. Nämnd och gemensam förvaltning har en positiv budgetavvikelse på tkr. Främsta orsaken till avvikelsen är att det i budgeten finns avsatta medel för att kunna öppna den säbo-avdelning som stängdes hösten 2011, men dessa medel kommer inte att användas. Individ- och familjeomsorgens verksamheter redovisar efter sju månader en negativ avvikelse på tkr. Årsprognosen beräknas bli tkr jämfört med budget och den bygger på att de placeringar som pågår kan avslutas som planerat och att i princip inga nya tillkommer. Äldreomsorgens årsprognos beräknas till tkr jämfört med budget. Behovet av särskilt boende fortsätter att minska och nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att stänga ännu en säboavdelning. Årsprognosen för socialnämnden beräknas totalt bli negativ jämfört med budget med 705 tkr. Den finansiella verksamheten redovisar efter sju månader en positiv budgetavvikelse på 9,9 mkr och en årsprognos på +10,4 mkr, vilket framförallt beror på att premierna för avtalsgruppsförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring har sänkts och återbetalts för 2007 och 2008, vilket innebär att Vingåkers kommun får tillbaka 7,8 mkr. Försäljningen av fastigheten Lindberga 2:1 i Österåker medför en realisationsförlust på 1,6 mkr som belastar finansens resultat. Vingåkers kommuns befolkning har minskat med 16 personer sedan årsskiftet 2011/2012 och uppgick till personer den 30 juni. Minskningen beror på utflyttning från kommunen. 1

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMVÄRLDSUTVECKLING... 3 PRISER OCH LÖNER... 3 KOMMUNERNAS EKONOMI... 3 KOMMUNEN... 4 BEFOLKNING... 4 ARBETSMARKNAD... 4 BOSTADSMARKNAD... 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMUNENS MÅL... 6 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL OCH DELMÅL... 7 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKDOMSRELATERAD FRÅNVARO FRISKVÅRDEN GENOMFÖRDA OCH PÅGÅENDE ARBETEN EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS ÅRETS RESULTAT OCH BALANSKRAVET GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING FINANSIELLA MÅL PENSIONER LIKVIDITET SKULDSÄTTNINGSGRAD SOLIDITET DRIFTREDOVISNING OCH PROGNOS FINANSIERING INVESTERINGSREDOVISNING KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND AB VINGÅKERSHEM OCH VINGÅKERS KOMMUN FASTIGHETER AB VINGÅKER VATTEN OCH AVFALL AB VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST FRAMTIDEN SLUTORD RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS NOTHÄNVISNING, RESULTATRÄKNING NOTHÄNVISNING, BALANSRÄKNING NOTHÄNVISNING, KASSAFLÖDESANALYS DRIFTREDOVISNING REDOVISNINGSPRINCIPER

16 Omvärldsutveckling Efter en period av tilltagande optimism både i de finansiella marknaderna och i världsekonomin i allmänhet, har stämningsläget återigen försämrats påtagligt under våren. Risken är stor att den globala konjunkturen återigen går in i en svagare fas. Sverige har hittills klarat sig relativt väl med en stark inledning på 2012 och överraskande god utveckling på arbetsmarknaden, vilket är goda nyheter för kommunsektorn. Mycket talar för att Sverige även fortsättningsvis kommer att klara sig bättre än många liknande länder, men skulle den globala ekonomin åter drabbas av en djup nedgång drabbar det även den svenska ekonomin. Under första kvartalet steg världens börser kraftigt då man trodde att krisen i Grekland var över. Under våren har dock det politiska läget förändrats med stor framgång för ytterlighetspartierna som förespråkar att Grekland ska gå ur Eurozonen. Utvecklingen i Spanien har dessutom skapat oro den senaste tiden. I takt med ökad politisk oro kring Grekland och växande osäkerhet runt Spanien har konjunkturbarometrarna runt om i världen åter vänt nedåt eller åtminstone slutat stiga. Inte mycket talar för att de finansiella knutarna runt Europas skuldsatta ekonomier kommer att lösas upp inom en snar framtid. Trots att vissa länder överraskade positivt i början av året fanns det dock även tecken på att skuldkrisen i Europa påverkade andra delar av världen negativt. USA:s ekonomi bromsade in påtagligt efter en förhållandevis stark avslutning 2011 samtidigt som Kina, de senaste årens lokomotiv i världsekonomin, liksom Indien, redovisade den svagaste tillväxten sedan Det finns anledning att vara relativt optimistisk om svensk ekonomi, så länge den globala utvecklingen inte blir markant sämre. Förutsättningarna är att arbetsmarknaden inte försämras påtagligt och räntorna är låga. De svenska statsfinanserna är i gott skick, vilket innebär att Sverige inte behöver genomföra smärtsamma besparingsprogram. Mycket tyder på att Sverige har en starkare underliggande tillväxtpotential än många andra mogna industriländer. Sammantaget talar således mycket för att Sverige kan komma att klara sig relativt väl i en miljö av fortsatt global skuldavveckling och måttlig konjunktur. 3 Priser och löner Det svaga arbetsmarknadsläget de senaste åren har bidragit till att påtagligt dämpa löneutvecklingen. De löneavtal som slutits hittills under 2012 innebär avtalade löneökningar på runt 2,6 procent och totala löneökningar på runt 3,2 procent i år. Produktionens svaga utveckling mellan 2011 och 2012 är förenad med en lika svag utveckling av produktiviteten. Näringslivets produktivitet beräknas öka med enbart 1,3 procent I kombination med relativt höga lönepåslag innebär detta att företagens kostnader per producerad enhet stiger högst väsentligt. Uppbromsningen i ekonomin 2012 innebär att inflationstrycket hålls tillbaka. Bedömare tror att den underliggande inflationen kommer att hålla sig på cirka 2 procent. Inflationen bedöms bli fortsatt låg Efter två rekordår i kommuner och landsting 2009 och 2010, som bland annat berodde på konjunkturstöd och andra engångsposter, sjönk resultatet för Den främsta anledningen till resultatförsämringen är en omvärdering av pensionsskulden med anledning av den låga marknadsräntan. Kommunernas ekonomi Kommunerna hade ett starkt resultat även för Trots starka resultat har allt fler kommuner svårt att nå en ekonomi i balans. Mer än dubbelt så många kommuner visade negativa resultat 2011 jämfört med året innan. Även 2012 väntas ökade skatteintäkter och tillfälliga tillskott bidra till ett starkt resultat. Efter flera år med resultat som överstiger vad som anses som god ekonomisk hushållning 1, beräknas överskotten därefter minska. Högre skatteintäkter än beräknat och engångsintäkter bidrar tillfälligt till ett bra resultat för Därefter leder ökade demografiska behov, minskade statsbidrag och omfattande investeringsprogram till fallande resultat framöver. 1 Enligt Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar gäller generellt för samtliga kommuner och landsting att ett resultat som motsvarar 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag kan anses vara god ekonomisk hushållning.

17 Kommunen Befolkning Befolkningen i Vingåkers kommun har minskat med 16 personer sedan årsskiftet 2011/2012 och uppgick den 30 juni till personer. Minskningen beror på utflyttning från kommunen. Sett till den senaste 20-årsperioden har invånarantalet stadigt minskat. Vingåkers kommun har också en befolkningsstruktur med en större andel äldre än riksgenomsnittet. Befolkningsutveckling (juni). Arbetsmarknad Utvecklingen på arbetsmarknaden i Vingåkers kommun har visat på ett minskat antal sysselsatta. Under det senaste året har ungdomsarbetslösheten (18-24 år) minskat stadigt, men inför sommaren har den ökat kraftigt. Arbetslösheten i åldersgruppen år ligger stadigt på samma nivå, men smärre förändringar under året. Andelen öppet arbetslösa juli 2011 juni 2012 Andelen öppet arbetslösa juli 2011-juni

18 Enligt Arbetsförmedlingens prognos för Sörmland bedöms sysselsättningen i länet sjunka med cirka personer under resten av Under 2013 beräknas sysselsättningen öka med cirka 600 personer totalt i länet. Antalet totalt inskrivna arbetslösa uppgick till personer som ett genomsnitt för sista kvartalet Fram till sista kvartalet 2012 väntas den totala arbetslösheten att stiga med personer och uppgå till personer för länet. Flyktingförläggningarna i Flen och Vingåker är bidragande till den höga arbetslösheten bland utrikesfödda, i den meningen att man gärna etablerar sig i närområdet. I Vingåker uppgick arbetslösheten bland utrikesfödda till 50 procent och i Flen till 34 procent. Den starkaste utvecklingen förutses inom byggbranschen samt inom privata tjänster som handel, företagstjänster, transporter samt information och kommunikation. I Vingåkers kommun har 10 företag startat under de första sju månaderna Bostadsmarknad Bostadsmarknaden i Vingåkers kommun har under de senaste åren karaktäriserats av en relativt hög efterfrågan och sakta stigande fastighetspriser. Statistiken visar att snittpriset för sålda villor i Vingåkers kommun var 913 tkr medan snittpriset för fritidshus var 848 tkr under I kommunen finns ca bostäder, ungefär 65 procent av dessa utgörs av småhus medan övriga finns i flerbostadshus. Byggandet av nya bostäder har legat på en låg nivå de senaste åren. Under årets första sju månader har två bygglov för nybyggnation av permanentbostäder, ett bygglov för nybyggnation av fritidshus, sex bygglov för tillbyggnad av permanentbostäder (utökning av boendeytan) och tre stycken bygglov för tillbyggnad av fritidshus beviljats. Utöver detta har elva ansökningar om bygglov som avser annan typ av bygglovspliktig byggnation vid permanentbostäder inkommit. När det gäller ansökningar om bygglov för verksamheter har det inkommit åtta stycken under årets första sju månader, avseende bland annat skyltar, upplag av timmer, vindkraftverk, radiomast samt nybyggnation av kontor. Därutöver inkom även 16 stycken bygglov rörande annan typ av bygglovspliktig åtgärd, exempelvis fasadförändringar samt nybyggnation av garage/- komplementbyggnader. Antalet ansökningar om bostadsanpassningar har varit 41 stycken under årets första sju månader. Den trend som kan ses är att det under det första halvåret främst har kommit in ansökningar som avser att utöka den befintliga boarean samt att man vid ombyggnation av fritidshus i större grad väljer att utföra dessa i samma standard som permanentbostäder. Vidare ses en ökning i antalet bygglov för komplementbyggnader. Boende väljer i större grad att bygga till och förbättra i befintligt boende än att bygga nytt. Kommunen har under året gjort en satsning på att marknadsföra kommunens lediga tomter, framförallt i Baggetorp där det i slutet av maj arrangerades en tomtvisningsdag. Representanter från kommunen fanns på plats och berättade om tomterna. 5

19 Viktiga händelser under 2012 Våren 2012 har varit händelserik i Vingåkers kommun. Två viktiga händelser som inträffade under våren var att rekrytering av ny kommunchef påbörjades samt att beslut fattades om ny förvaltningsorganisation. Förslag på ny förvaltningsorganisation arbetades fram av en konsult från företaget Public Partner. Kommunstyrelsen beslutade därefter om ny förvaltningsorganisation i maj. Förslaget innebär i korthet att de kommunala verksamheterna organiseras i en gemensam förvaltning. Syftet är i första hand att skapa gemensamma administrativa resurser, förenkla flexibilitet och minimera gränsfrågor. För arbetet med rekrytering av ny kommunchef anlitades företaget Source. I juni intervjuade förvaltningschefer, enhetschefer inom kommunledningsförvaltningen och fackförbund de två kvarstående kandidaterna. Den 24 juli beslutade kommunstyrelsen på ett extrainsatt sammanträde att anställa Marita Skog som kommunchef. Hon kommer att tillträda sin tjänst den 1 november Under våren har även arbetet fortsatt med att utreda en gemensam fastighetsförvaltning för de kommunala fastigheterna. Arbetet sker i samverkan med Vingåkers kommunfastigheter AB. Skolfrågan, som varit aktuell under lång tid i Vingåkers kommun, har även under våren 2012 varit föremål för debatt och politiska beslut. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige i juni att den tidigare skolfastigheten i Baggetorp skulle säljas, vilket fullmäktige dock beslutade avvakta med. Förslaget från förvaltningen är att göra Stora besöksdagen till en årligen återkommande aktivitet, vilket kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i augusti ställde sig bakom. Under våren har avtal för ett nytt gemensamt verksamhetsprogram för hela socialförvaltningen slutits. Ett ettårigt projekt har startats under våren för att införa systemet, som kommer att beröra samtliga anställda på socialförvaltningen. Planeringen är att verksamhetsprogrammet ska vara i skarp drift i samtliga verksamheter i april Under våren har friskoleetableringar i Katrineholm meddelat att skolverksamhet kommer att startas under hösten. Detta väntas medföra att ett antal elever väljer detta som alternativ skolgång. I dagsläget finns det exempelvis uppgifter om att 30 elever från Vingåker kommer att välja Kunskapsskolan i Katrineholm. I februari premiärvisades det digitala museet som handlar om Vingåkers konfektionshistoria. Museet har få motsvarigheter i landet och mottagandet har blivit mycket positivt. Tanken är att innehållet ska utvecklas successivt bland annat med hjälp av allmänheten. Kommunens mål Vingåkers kommun arbetar med flera olika typer av mål och målnivåer. Målen kan för det första delas in i verksamhetsmål och finansiella mål. Verksamhetsmålen tar sin utgångspunkt i den vision för Vingåkers kommun som kommunfullmäktige beslutade om Visionen pekar ut färdriktningen på en övergripande nivå och den konkretiseras sedan i form av kommunövergripande mål och delmål. Dessa befinner sig fortfarande på en principiell nivå och utgör i huvudsak en politisk målsättning rörande vissa kategorier frågor snarare än att spegla inställningen i enskilda frågor. De övergripande målen, bestämda av fullmäktige, ges sedan en uttolkning och ett konkretare innehåll i nämndplanerna. I maj 2012 genomfördes för första gången Den stora besöksdagen. Över 70 företag i Vingåkers kommun från olika branscher och geografiska lägen fick besök av tjänstemän och förtroendevalda. Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas synpunkter samt skapa engagemang i utvecklingsarbetet, i enlighet med vision för Vingåkers kommun. 6

20 Visionen för Vingåkers kommun antogs av kommunfullmäktige hösten Visionen framtogs inom ramen för en fullmäktigeberedning och lyder: Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar för vår hälsa och gemensamma livsmiljö. Vi är stolta över att varje plats i kommunen bidrar med sin egen karaktär och historia. Vi uppmuntrar nytänkare och berömmer framgång. Vi vågar bry oss. Medborgare, näringsliv och kommun är på samma våglängd. Därför lyckas vi. Utifrån visionen utarbetades sedan kommunövergripande mål av kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. I maj 2011 beslutade kommunfullmäktige att fastställa de kommunövergripande målen och delmålen. Måluppfyllelse och det arbete som skett för att nå målen, utvärderas nu för första gången vid delårsbokslutet Nedan redovisas kommunövergripande mål och delmål. Under respektive delmål följer en kortfattad redogörelse av aktiviteter samt en analys av måluppfyllelse. Urvalet av aktiviteter gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan visar hur kommunen arbetar utifrån aktuellt delmål. Utöver verksamhetsmålen finns också tre finansiella mål vilka fastställs i samband med fullmäktiges budgetbeslut för aktuell period. Målen rör kommunens resultat, investeringar och amorteringar. Lydelsen och uppfyllelsen av de finansiella målen redogörs för i avsnittet Ekonomisk översikt och analys på sidan 17. De indikatorer som utgör underlag för bedömningen av måluppfyllelsen används, som nämnts ovan, för första gången i delårsbokslutet Det innebär dels att det för vissa av dem saknas statistik tillbaka i tiden. Det innebär också att det fortfarande återstår ett arbete med att bedöma hur väl indikatorerna fungerar. För vissa mål kan indikatorerna behöva kompletteras/bytas ut. I detta avsnitt kommer vissa av indikatorerna lyftas fram som exempel. Kommunövergripande mål och delmål Mål (A): Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser Delmål (A1): Vingåker har attraktiva arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap Delmålet strävar mot ett attraktivt näringsliv i hela Vingåkers kommun. Målet har en sådan karaktär att ansvaret för att nå målsättningen delas av flera olika aktörer såväl inom den kommunala organisationen som utanför. Av naturliga skäl har kommunen störst möjlighet att påverka arbetsmiljöoch ledaskapsfrågor i den egna organisationen. Aktiviteter Under våren 2012 har personalenheten arbetat med att analysera resultatet från den arbetsklimatmätning som gjordes under Respektive enhet i kommunledningsförvaltningen har också fått i uppdrag att välja ut ett till två områden i enkäten som anses särskilt angelägna att jobba vidare med. De valda områdena har sedan inrapporterats till personalenheten som under hösten ska gå vidare med synpunkterna och bearbeta resultatet 2. Barn- och utbildningsnämnden har under våren arbetat med att ge alla verksamheter tid för reflektion och dokumentation. Arbetet har startat med en kartläggning av nuvarande förutsättningar och i det arbetet har revisorernas granskning av styrning och ledning varit ett värdefullt underlag. Socialnämnden har under våren betonat arbetet med tydlig information till medarbetare gällande olika arbetsmiljörelaterade policyer. Regelbundna arbetsplatsträffar genomförs och varje medarbetare skall genomföra medarbetarsamtal med sin chef. 7 2 För kommunen som helhet visar mätningen inga stora förändringar utan resultaten är ungefär detsamma som vid mättillfället 2009.

21 Måluppfyllelse Indikatorerna för detta delmål; Betyg inom området ledarskap samt personlig utveckling i arbetsklimatmätningen visar på en stabil trend då utfallet är detsamma för 2009 och 2011 då arbetsklimatmätningen genomfördes. 63 respektive 47 procent. Inom de flesta förvaltningar genomförs regelbundet aktiviteter som syftar till att stärka arbetsmiljöfrågorna. Vingåkers kommuns ambition är dock bred och eftersträvar god arbetsmiljö och gott ledarskap hos alla företag i Vingåker. Resultatet i hela kommunen är inte uppmätt och därför anses målet endast delvis uppfyllt. Delmål (A2): Vingåker är en tillgänglig kommun och erbjuder effektiv service med kvalitet Målet syftar mot en öppen och tillgänglig kommun där det är lätt för medborgarna att komma i kontakt med kommunen och där den service man efterfrågar erbjuds med hög kvalitet och effektivitet. Målet kan också förstås i ett bredare perspektiv där målsättningen är att lokalsamhället i mer generell mening ska vara tillgängligt, till exempel för personer med funktionshinder. Aktiviteter Ett arbete har påbörjats för att utveckla och stärka kvalitetsarbetet i kommunen. Det innebär till exempel tydligare uppföljnings- och utvärderingsmetoder. Detta innebär bland annat implementering av kommunens nya styrmodell samt formulering av kvalitetsdeklarationer. Kvalitetsdeklarationer ska utformas för samtliga verksamheter i samtliga nämnder. I slutet av maj beslutade kommunstyrelsen att fastställa ett nytt förslag på förvaltningsorganisation. Den nya organisationen innebär att nuvarande förvaltningar sammanförs i en gemensam förvaltning och bedöms kunna underlätta flexibilitet och minimera gränsfrågor. På utvecklingsenheten, inom miljöområdet, har ett arbete påbörjats under våren med att upprätta skriftliga rutiner och mallar för att effektivisera arbetet samt öka rättssäkerheten. Ekonomienheten har under våren fortsatt sitt arbete med utredning och utveckling av ekonomisystemet. Ambitionen är att införa elektronisk scanning och attest av leverantörsfakturor samt möjliggöra mottagning och utskick av e-fakturor. Socialförvaltningen kommer under året att åtgärda de brister på kommunens hemsida som har uppmärksammats genom Öppna jämförelsetal. Socialnämnden har inom sin verksamhet infört kvalitetsgarantier. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen är svår att entydigt bedöma då tre av fyra indikatorer inte har några mätresultat före En av indikatorerna, betyg gällande webbinformation, visar dock en klar förbättring varför bedömningen är att utvecklingen går i rätt riktning. Med utgångspunkt i den verksamhet som fortgått under våren är bedömningen också att utvecklingen går i rätt riktning. Målet är relativt brett. Flera olika åtgärder har genomförts/pågår som syftar till att förbättra kommunens service. Det går inte entydigt att säga att målet är uppfyllt. Sannolikt behöver arbetet pågå under en längre tidsperiod för att säkerställa den positiva utvecklingen. Den sammantagna bedömningen är dock att målet är delvis uppfyllt. Delmål (A3): Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt Kommunen strävar efter att i så många avseenden som möjligt bedriva verksamheten med så stor hänsyn tagen till miljöfaktorer som möjligt. I alla verksamheter ska ett miljötänkande genomsyra arbetet. Syftet är att så lite som möjligt belasta miljön och påverka de gemensamma naturresurserna negativt samt att effektivisera den kommunala förvaltningen för att få ut så mycket verksamhet som möjligt ur begränsade resurser. Inräknat i detta delmål ingår en rad differentierande indikatorer. Aktiviteter Kostverksamheten har under våren 2012 arbetat med framtagande av en kostpolitisk plan, i vilken konkretiserade målsättningar av delmålet om användandet av naturresurserna kommer att skrivas in. Planen beräknas vara färdigställd för antagande i kommunfullmäktige under 2012/2013. Översynen av lokaler har fortsatt under 2012 och framförallt arbetet med att få ett sammanhållet kommunhus. I början av juni beslutade kommunfullmäktige att utredning och kostnadsberäkning avseende flytt och integrering av Högsjö förskola och fritidshem ska göras i samråd med Vingåkers kommunfastigheter AB. 8

22 Energi och miljöplan handlingsplan för ett hållbart Vingåker har fastställts. Detta har till stor del bidragit till att Vingåkers kommun har klättrat på Miljöaktuellts rankning över Sveriges bästa miljökommuner, från plats 243 under 2011 till plats 88 under Socialförvaltningen arbetar med att kommunicera policyn för ett hållbart Vingåker till alla enheter. Måluppfyllelse Utfallet på indikatorerna är även i detta fall svårbedömt eftersom få eller inga jämförelsepunkter finns till de utfall som presenteras, vilket i sin tur detta år ger en trendmarkering som varken är positiv eller negativ. Inom kommunledningsförvaltningen pågår dock flera olika aktiviteter och projekt som syftar till att förbättra och effektivisera resursanvändningen. Även inom de andra nämnderna pågår verksamhet som syftar till en effektivare resursanvändning. Sammantaget görs därför bedömningen att målet är delvis uppfyllt. Delmål (A4): Vingåker ger förutsättning för en god folkhälsa Folkhälsofrågorna är centrala för kommunens ansvar för att skapa goda levnadsförhållanden för sina invånare. Många faktorer är till exempel strukturella, som utbildning och sysselsättning. Aktiviteter I början av året beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett nytt hälso- och trygghetsråd. Syftet med det nya hälso- och trygghetsrådet är att bedriva ett långsiktigt arbete för att främja hälsa och trygghet samt att förebygga ohälsa. Under våren 2012 har projektet Äldres hälsa fortsatt, projektet startades i augusti Cirka 122 personer mellan år deltar i projektet. Folkhälsosamordnaren har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för att förbättra hälsan bland barn och ungdomar i Vingåkers kommun. Ett mål för socialförvaltningen är att det ska finnas en hundraprocentig registrering i Senior Alert och Palliativregistret. Under första delen av 2012 kan en positiv trend skönjas. Måluppfyllelse Bilden som framträder av måluppfyllelsen är något splittrad. Vissa av indikatorerna pekar i en positiv riktning medan andra har en negativ trend. Framförallt är det utvecklingen av ungdomars hälsa som har en oroande utveckling. Flera olika aktiviteter pågår under 2012 för att förbättra folkhälsan. Samtidigt är dessa av sådan karaktär att de positiva effekterna kommer först senare. Inom den kommunala organisationen pekar resultaten på en förbättrad folkhälsa då ohälsotalen stadigt sjunkit under ett antal år. Detta är givetvis lättare för kommunen att påverka, men arbetet ut mot lokalsamhället i dessa frågor finns all anledning att stärka, särskilt riktat mot ungdomar. Sammantaget kan sägas att målet är delvis uppfyllt. Delmål (A5): Vingåker har effektiva, säkra, tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter Möjligheterna till effektiva och funktionella kommunikationer är centralt för en liten kommun som Vingåker. Många kommuninvånare arbetspendlar ut till andra kommuner. Likaså är bra kommunikation via bredband viktigt för företag och boende för att göra kommunen attraktiv. Aktiviteter Fortsatt arbete med att stärka kollektivtrafiken pågår. Utbyggnad av bredband i kommunen pågår, för tillfället pågår en sådan satsning i Läppe. Beslut har tagits att ställa sig bakom Länstrafikens principiella förslag i kommunöversyn för Vingåkers kommun. Målet är att skapa en effektivare och enklare busstrafik i länets nio kommuner. Förslaget innebär bland annat att det kommer gå fler turer från och till Vingåker på vissa sträckor. I slutet av maj godkände kommunstyrelsen förslag på införande av kommunikationssystemet Rakel för Vingåkers kommun. Måluppfyllelse Indikatorerna saknar även här jämförelsepunkter för att kunna bedöma trender. Kommunikationer har också den karaktären att frågan i flera avseenden är svår att påverka för kommunen. Det måste i många fall ske genom påtryckningar på andra myndigheter och liknande och i andra fall i form av samverkan. Ett arbete sker dock ständigt och vinsterna får antas vara långsiktiga. Måluppfyllelsen är alltså väldigt svår att ha en klar uppfattning om. Bedömningen är att målet ändå är delvis uppfyllt. 9

23 Mål (B): Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun Delmål (B1): Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Här har kommunen en stor betydelse och ett stort ansvar. Skol- och barnomsorg pekas till exempel ofta ut som särskilt viktiga arenor eftersom barn och ungdomar befinner sig där under en lång och betydelsefull del av uppväxten. Aktiviteter Som tidigare nämnts har folkhälsosamordnaren tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för att förbättra hälsan bland barn och ungdomar i Vingåkers kommun. En arbetsplan för introduktion av nyanlända elever från andra länder ska utarbetas för grundskolan under år Kultur- och fritidsförvaltningen har som mål att uppnå 98 procent simkunnighet i simskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen ska samarbeta med föreningslivet för att öka antalet medlemmar i föreningslivet. Särskilda prova på tillfällen kommer bland annat att anordnas. Måluppfyllelse Målet är brett och en rad olika verksamheter hos kommunstyrelsen har betydelse för möjligheten att skapa goda uppväxtvillkor. Endast för en indikator finns statistik över flera år, vilket innebär att en trend går att bedöma. Eftersom indikatorerna är många kan dessa inte anses ge stöd för en positiv trend. De aktiviteter som genomförts är både av långsiktig och av kortsiktig karaktär. Sammantaget bedöms målet delvis uppfyllt. Delmål (B2): Vingåker erbjuder ett varierat och tillgängligt boende i attraktiva boendemiljöer En grundförutsättning för en framgångsrik kommun är tillgängligheten till attraktiva boendemiljöer. För Vingåkers kommun är det centralt att kunna erbjuda attraktiva boenden i varierande lägen då kommunen har en relativt stor arbetspendling ut från kommunen. Aktiviteter Detaljplan för del av fastigheten Sävstaholm 2:325 med flera (Tennisparken) har antagits. Planen kan i framtiden innebära att attraktiva boendemiljöer skapas. Detaljplan för fastigheten Smeden 4 (Systembolagets tidigare butikslokal) har antagits. I och med detta frigörs centralt belägna bostäder med god tillgänglighet. Arbetet med att få ett sammanhållet kommunhus har fortsatt under En viktig utgångspunkt i förändringen är att skapa attraktivt belägna samt tillgängliga bostäder i och med att Apotekshuset frigörs. Måluppfyllelse Indikatorerna ger ingen tydlig bild av måluppfyllelsen. Under våren 2012 har dock flera aktiviteter genomförts som syftar till att skapa ett bättre utbud av tillgängliga fastigheter i Vingåker. Aktiviteterna är dock långsiktiga och har ännu inte fått något konkret utfall med avseende på tillgång till bostäder/fastigheter. Målet bedöms inte vara uppfyllt. Delmål (B3): Vingåker är en attraktiv besökskommun Målet är relativt brett och innefattas av en rad indikatorer. Dock kan Vingåkers kommun endast påverka en av dessa indikatorer direkt, Antal besökare till Säfstaholms slott. Detta kan medföra en viss svårighet att påverka måluppfyllelsen. Olika aktiviteter pågår dock som indirekt i ett längre perspektiv ska kunna påverka bilden av Vingåker som en attraktiv besökskommun positivt. Ett exempel är utvecklingsenhetens marknadsföring av kommunen vid olika mässor. Aktiviteter Under sommaren 2012 har arbetet med att byta ut den gamla reningsanläggningen i badhuset genomförts. Kultur- och fritidsförvaltningen siktar på att öka antalet besökare genom att skapa intressanta program och göra en fördjupad marknadsföring. Måluppfyllelse Resultatet för indikatorerna visar en splittrad bild. Antalet besökare till Vingåkers Factory Outlet samt antalet gästnätter har ökat. Däremot har antalet besökare till Säfstaholms slott minskat. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. 10

Delårsbokslut 2012. Vingåkers kommun

Delårsbokslut 2012. Vingåkers kommun Delårsbokslut 2012 Vingåkers kommun Januari - juli 2012 Sammanfattning Vingåkers kommun redovisar för perioden januari till juli 2012 ett positivt resultat på 14,2 mkr. Årets resultat beräknas enligt prognosen

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Vingåkers kommun

ÅRSREDOVISNING. Vingåkers kommun ÅRSREDOVISNING 2012 Vingåkers kommun 1 2 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Vingåkers kommun 5 Omvärldsutveckling 6 Internationell ekonomi 6 Svensk ekonomi 6 Kommunsektorn 6 Utsikter inför

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014.

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Ekonomirapport Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun Framställan om lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 43 Sida Ks Dnr 41/2009 012 Försäljning av Baggetorps skola Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-04-16, kl 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-07 1 (13) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 7 januari 2013, kl 10.00-11.45. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, 2015. Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, 2015. Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04 Granskningspromemoria 2014 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 14, 2015 Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen Datum 2013-03-26 1 (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, tisdagen den 2 april 2013, kl 14.00 Jörgen Larsson Ordförande Information Aktuellt från verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer