Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB. Dagvattenutredning Lötens fotbollscentrum. Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB. Dagvattenutredning Lötens fotbollscentrum. Uppsala"

Transkript

1 Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB Dagvattenutredning Lötens fotbollscentrum Uppsala

2 Dagvattenutredning Lötens fotbollscentrum Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status SLUTHANDLING Magnus Sundelin Saga Perron Magnus Sundelin Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B Uppsala Telefon Fax Organisationsnummer

3 Sammanfattning I samband med kommande ombyggnation av Studenternas IP i Uppsala ämnar Sport- och rekreationsfastigheter AB, Uppsala Kommun, att bygga om den befintliga fotbollsplanen vid Diöshallen till en matcharena kapabel att arrangera liknande fotbollsevenemang som Studenternas hittills gjort. Syftet med dagvattenutredningen är att påvisa hur dagvattnet efter ombyggnationen av arenaområdet ska fördröjas och renas. Utredningen behandlar två olika alternativ. Utflödet från området uppgår i dagsläget till 123 l/s, beräknat utifrån ett 2års regn med 10 min varaktighet. Detta utflöde är dimensionerande för vad som får släppas ut efter exploatering. Efter exploatering beräknas flödet uppgå till 343 l/s för alternativ 1, samt 316 l/s för alternativ 2. Båda beräknade efter ett dimensionerande 10årsregn, 10 min varaktighet. För att klara av att fördröja avrinningen från området kommer en volym på m3 behöva fördröjas. Hur stor volym beror på valt alternativ och eventuellt medräknat klimatpåslag. Föroreningsbelastningen efter exploatering ökar ca 40-47% jämfört med före för alla schablonparametrar. Alla parametrar förutom SS (lösta partiklar) och bly underskrider riktvärdet 2M framtaget av Regionplaneoch trafikkontoret i Stockholms län. Fördröjning av dagvattnet inom planområdet sker förslagsvis med underjordiska magasin i form av makadammagasin, kassettmagasin eller rörmagasin. Rening av dagvatten från p-ytor sker med oljeavskiljare eller infiltrations/översilningsytor. Med föreslagna redovisade lösningar finns goda förutsättningar att området inte bidrar med mer föroreningar efter exploatering jämfört med före och att erforderlig flödesreglering kan ske. i

4 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Planområde Syfte Alternativ Alternativ Förutsättningar Underlag Förutsättningar för dagvattenhantering Miljökvalitetsnormer för dagvatten Miljökvalitetsnormer Lötens folbollscentrum Dagvattenprogram för Uppsala Kommun Riktvärden för dagvatten Dagvattenflöden Förutsättningar och antaganden Rationella metoden Avrinningskoefficient Dahlström Klimatfaktor Beräkning av utjämningsvolym Flödesberäkningar Före exploatering Efter exploatering Beräkning av utjämningsmagasin Dagvattenföroreningar Förutsättningar och antaganden Schablonvärden Markytor Föroreningsbelastningar Förslag på fördröjning och rening Underjordiska fördröjningsmagasin Fördröjningsstråk av makadam Dagvattenmagasin av kassetter Rörmagasin Öppna dagvattenlösningar ii

5 6. Diskussion Ritningar R Principritning dagvattenlösningar Lötens fotbollscentrum iii

6 1. Bakgrund I samband med kommande ombyggnation av Studenternas IP i Uppsala ämnar Sport- och rekreationsfastigheter AB, Uppsala Kommun, att bygga om den befintliga fotbollsplanen vid Diöshallen till en matcharena kapabel att arrangera liknande fotbollsevenemang som Studenternas hittills gjort. Den nya arenan planeras innehålla en ny taktäckt läktarbyggnad med plats för spelare, publik, funktionärer och media, samt två läktare i form av öppna konstruktioner orienterade kring konstgräsplanen. Plats för komplementbyggnader bör möjliggöras inom planområdet. 1.1 Planområde Planområdet utgör en del av fastigheten Kvarngärdet 1:4 och är placerat öster om Vattholmavägen, norr om Gamla Uppsalagatan. Inom planområdet finns idag en fotbollsplan av konstgräs, en sporthall, en GC-väg samt en grusad parkeringsyta, se Figur 1:1. Planområdet. På bilden syns delar av Uppsala Vattens ledningsnät. Vattholmavägen löper längs med planområdets östra sida. Området lutar svagt nedåt i sydlig riktning. Höjderna inom området varierar mellan +10,3 och +9,4. 1 av 14

7 Recipient för planområdet är Fyrisån. Befintlig avledning av dagvatten sker via diken och via Uppsala Vattens ledningsnät (se figur 1:1). Ett dike löper hela vägen längs med Vattholmavägen. Området ligger inom yttre vattenskyddsområde för Uppsalaåsen. 1.2 Syfte Syftet med dagvattenutredningen är att påvisa hur dagvattnet efter ombyggnationen av arenaområdet ska fördröjas och renas. Utredningen ska behandla två olika alternativ Alternativ 1 Superettan Ytorna kring matcharenan hårdgörs till största del med asfalt, figur 1.2. Figur 1: Alternativ 2 Allsvenskan Ytorna kring matcharenan hårdgörs med både grus och asfalt, figur 1.3. Figur 1:3. 2 av 14

8 1.3 Förutsättningar Dagvattenflödet ut från planområdet får inte överstiga motsvarande vad som i dagsläget kommer från planområdet vid ett 2-års regn. Den framtida dagvattenhanteringen ska dimensioneras för att klara detta flöde vid ett 10-års regn. Vid byggnation av mer än 50 p-platser bör en oljeavskiljare eller en oljeavskiljande funktion anläggas. 1.4 Underlag - Kravspecifikation för dagvattenutredning för Lötens idrottsplats, Sport- och rekreationsfastigheter AB. - Digitala grundkartor och ledningsnätskartor. - Svenskt Vatten P90, P104, P Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionplane- och trafikkontoret Stockholms län, februari Schablonvärden av föroreningshalter, StormTac - Höjddata, Metria - Dagvattenprogram för Uppsala kommun, antaget av kommunfullmäktige januari Förutsättningar för dagvattenhantering 2.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 2004 och benämns i Sverige för Vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga avrinningsområden istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner. Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska status, dvs dess miljötillstånd, bedöms enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god status år En miljö-kvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och har karaktären mål och framåtsyftande. Miljökvalitetsnormer är inte definitiva Miljökvalitetsnormer Lötens folbollscentrum Fyrisån, recipient för dagvattnet från planområdet benämns i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) som: Vattenförekomst EU_CD: SE Där bedöms ån ha måttlig ekologisk status och god kemisk status Kvalitetskravet är att klara god ekologisk status 2021 och god kemisk status Då Fyrisåns avrinningsområde täcker nästan en tredjedel av Uppsala läns 3 av 14

9 yta och är recipient till större delen av Uppsala stad, bör stor vikt läggas vid att långsiktigt åtgärda och förebygga nya föroreningskällor. 2.2 Dagvattenprogram för Uppsala Kommun Uppsala kommun antog i januari 2014 ett dagvattenprogram med syfte att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom kommunen. Dagvattenprogrammet behandlar frågor rörande vattenkvalitet och vattenkvantitet. Programmet definierar i huvudsak fyra övergripande mål som dagvattenhanteringen inom kommunen ska sträva mot. Målen ska ses som en helhet utan inbördes rangordning och en enskild bedömning bör utföras i varje enskilt fall beroende på geografisk område. De övergripande målen lyder enligt följande: Bevara vattenbalansen Vattenbalansen och den befintliga grundvattennivån ska inte påverkas negativt i samband med utvecklingen av stad och landsbygd inom kommunen. Skapa en robust dagvattenhantering Dagvattenhanteringen ska utformas så att skador på allmänna och enskilda intressen undviks. Ta recipienthänsyn Hanteringen av dagvatten ska möjliggöra att god status uppnås i Uppsalas recipienter och att grundvattnets status inte försämras. Berika stadslandskapet Dagvattenhanteringen ska bidra till ett attraktivt stadslandskap. 2.3 Riktvärden för dagvatten Nationellt finns inga fastslagna riktvärden för föroreningar i dagvatten. Dock har man inom Stockholms län tagit fram förslag till riktvärden. Dessa är ännu inte fastställda av någon instans men har i denna rapport använts som referensvärden. Riktvärdesförslagen nyttjas av flera kommuner i landet. De föreslagna riktvärdena är indelade i olika nivåer beroende på recipient, verksamhet etc. För att uppskatta lämplig riktvärdesnivå för Lötens fotbollscentrum har området betraktats som ett delavrinningsområde uppströms utsläppspunkt till recipient, vilket medfört en lämplig klassificeringsnivå på 2M, tabell 3:1. För vidare information om klassificering av riktvärdesnivåer se dokument Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionplane- och trafikkontoret Stockholms län, februari av 14

10 Tabell 2:1. Riktvärden enligt klassning 2M Ämne Enhet 2M Tot-P µg/l 175 Tot-N mg/l 2,5 Pb µg/l 10 Cu µg/l 30 Zn µg/l 90 Cd µg/l 0,5 Cr µg/l 15 Ni µg/l 30 SS mg/l 60 Oljeindex mg/l 0,7 5 av 14

11 3. Dagvattenflöden 3.1 Förutsättningar och antaganden Rationella metoden För att beräkna det dimensionerande flödet för ett specifikt område kan rationella metoden användas (ekv. 1). Metoden används företrädesvis vid beräkningar för små, jämnt exploaterade områden där rinntiden inte varierar alltför mycket. (ekvation 1) dimensionerande flöde [l/s] A = avrinningsområdets area [ ] = avrinningskoefficient [-] = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s*ha] = regnets varaktighet Avrinningskoefficient Avrinningskoefficienten är en faktor mellan 0-1 som ger ett ungefärligt uttryck för hur stor del av nederbörden som avrinner från en specifik markyta efter förluster genom avdunstning, infiltration, absorption till växtlighet etc. I denna rapport har avrinningskoefficienter i huvudsak valt utifrån Svenskt Vattens publikation P90. Då avrinningskoefficienter för en viss typ av yta saknats har bedömningar gjorts av rimliga värden Dahlström 2010 Det finns flera teorier om hur den dimensionerande nederbördsintensiteten skall ansättas. För svenska förhållanden rekommenderas i Svenskt Vattens publikation P104 (augusti 2011) att använda sig av blockregnsstatistik enligt Dahlström 2010 (ekv. 2). Detta om ingen annan regndata för det specifika området är känt. (ekvation 2) regnintensitet, l/s,ha regnvaraktighet, minuter Återkomsttid, månader Klimatfaktor I Svenskt Vattens publikation P104 redovisas en tolkning av den framtida nederbördsökningen enligt SMHI. Beroende på var man befinner sig i landet pratar man om nederbördsökningar på mellan 5-30 % i slutet av detta århundrade, för Svealand % (tab. 5.2, P104). Rekommendationen för 6 av 14

12 framtida bebyggelse är att räkna med ett klimatpåslag vid dimensionering av nya anläggningar. Denna rapport redovisar beräkningar med 15% klimatpåslag Beräkning av utjämningsvolym En ungefärlig utjämningsvolym för ett område kan uppskattas med hjälp av regnenveloppemetoden, en enkel överslagsberäkningsmetod som lämpar sig för magasin med relativt små tillrinningsområden. För en mer utförlig beskrivning av metoden se Svenskt Vattens publikation P Flödesberäkningar Före exploatering I enlighet med förutsättningarna givna under avsnitt 1.3 beräknas det dimensionerande flödet ut från området utifrån ett 2års regn. Resulterande utflöde från området uppgår då till 123 l/s, tabell 3:1. Tabell 3:1. Dimensionerande 2års regn, 10 min varaktighet, före exploatering. Nederbördsintensitet beräknad enligt Dahlström Avrinningsområde A [ha] φ i [l/s,ha] 2års regn, 10 min Qdim [l/s] Gräsytor 0,71 0,05 134,1 4,7 Asfalt 0,45 0,8 134,1 48,3 Grus 0,27 0,4 134,1 14,3 Konstgräs 0,67 0,18 134,1 16,1 Träd/buskar 0,09 0,1 134,1 1,2 Takytor 0,32 0,9 134,1 38,5 Summa 2, Efter exploatering Uppskattade flöden genererade av ett dimensionerande 10års regn med 10 min varaktighet redovisas för alt 1 i tabell 3:2, samt för alternativ 2 i tabell 3:3. Hur de olika alternativen skiljer sig åt finns beskrivet under kap 1.2. Tabell 3:2. Alternativ 1. Dimensionerande flöde efter exploatering. Nederbördsintensitet beräknad enligt Dahlström Avrinningsområde A [ha] φ i [l/s,ha] 10års regn, 10 min Qdim [l/s] Gräsytor 0,11 0, ,2 Asfalt 1,21 0, ,5 Grus 0,04 0, ,8 Konstgräs 0,67 0, ,5 Träd/buskar 0,04 0, ,8 Takytor 0,44 0, ,6 Summa 2, av 14

13 Tabell 3:3. Alternativ 2. Dimensionerande flöde efter exploatering. Nederbördsintensitet beräknad enligt Dahlström Avrinningsområde A [ha] φ i [l/s,ha] 10års regn, 10 min Qdim [l/s] Gräsytor 0,11 0, ,2 Asfalt 0,80 0, ,8 Grus 0,37 0, ,7 Konstgräs 0,67 0, ,5 Träd/buskar 0,04 0, ,8 Takytor 0,52 0, ,7 Summa 2, Resulterande flöde från planområdet vid ett dimensionerande 10års regn blir 343 l/s för alternativ 1, respektive 316 l/s för alternativ 2. Större avrinning är att förvänta från alternativ 1 då detta innehåller större mängd asfalterad yta vilket i högre grad bidrar till ytavrinning jämfört med grus. På motsvarande sätt som tabell 3:2 och 3:3 kan utflödet från området beräknas med en klimatfaktor (se avsnitt 3.1.4). Man räknar då med en regnintensitet som är 15 % högre. En sammanställning av alternativen med och utan klimatfaktor finns redovisat i tabell 3:3. I tabellen redovisas även hur stor volym som genereras i jämförelse med det tillåtna utflödet. Tabell 3:4. Sammanställning av genererade flöden och volymer för 10års regn med 10 min varaktighet. Dimensionerande flöden och genererade volymer Genererat flöde 10års regn Genererad volym* 10års regn med klimatfaktor Genererat flöde Genererad volym* [l/s] [m3/10min] [l/s] [m3/10min] Alternativ Alternativ * skillnaden mellan genererat flöde och tillåtet utflöde (123l/s) uttryckt i m3/10min 8 av 14

14 Specifik avrunnen volym [m3/hared] 3.3 Beräkning av utjämningsmagasin Uppskattad volym för fördröjningsmagasin har beräknats med regnenveloppmetoden (3.1.5). Resulterande diagram kan ses i nedanstående figur. 600,00 500,00 400,00 Beräkning av utjämningsmagasin Alternativ 1 [m3] Alternativ 1 med klimatfaktor [m3] Alternativ 2 [m3] 300,00 200,00 Alternativ 2 med klimatfaktor [m3] Utflöde 100,00 0, Regnvaraktighet [min] Figur 3:1. Utjämningsmagasin enligt regnenveloppmetoden. Den dimensionerande utjämningsvolymen erhålls där skillnaden mellan utflödet och tillrinningen är maximal. En sammanställning av detta redovisas i tabell 3:5. Tabell 3:5. Sammanställning av magasinsvolymer enligt regnenveloppmetoden, med och utan klimatfaktor. Magasinsvolymer enligt regnenveloppmetoden 10års regn Magasins-volym [m3] Födestopp [min] 10års regn med klimatfaktor Magasins-volym [m3] Födestopp [min] Alternativ Alternativ För att klara av att fördröja den totala avrinningen från planområdet med hjälp av ett magasin kommer magasinsvolymen behöva dimensioneras för ca m3 beroende på valt alternativ och eventuellt medräknat klimatpåslag. 9 av 14

15 4. Dagvattenföroreningar 4.1 Förutsättningar och antaganden Schablonvärden Beräkning av föroreningsbelastningar har gjorts utifrån schablonvärden hämtade från Storm Tac och baseras på en genomsnittlig årlig nederbörd på 636 mm/år. Storm Tacs schablonvärden är grovt uppskattade värden som baserats på ett antal mätningar från likartade områden. Resultatet ska ses mer som en indikation än ett absolut värde Markytor För att få fram passande schablonvärden har området har delats in i två typområden, idrottsplats och parkeringsyta. För området efter exploatering har alternativ 1 och 2 antagits ha lika stor andel idrottsplats och parkeringsyta och resultatet har därför sammanvägts i ett enda resultat efter exploatering. 4.2 Föroreningsbelastningar I nedanstående tabell 4:1 redogörs för de ungefärliga föroreningsbelastningarna man kan räkna med i området. Värdena jämförs före och efter exploatering samt med riktvärdesklassningen 2M (regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län 2009). Tabell 4:1. Föroreningsbelastningar och uppskattat reningsbehov. Ämne Före exploatering [Kg/år] Efter exploatering [Kg/år] Riktvärden 2M [Kg/år] Reningsbehov för 2M [%] Reningsbehov jmf m före exploatering [%] Tot-P 0,64 0,94 1, Tot-N 6,72 9,83 21, Pb 0,11 0,15 0, Cu 0,16 0,23 0, Zn 0,49 0,68 0, Cd 0,00 0,00 0, Cr 0,05 0,07 0, Ni 0,02 0,03 0, SS 556, , Oljeindex 2,952 4,147 5, Beräkningar tyder på att området i dagsläget underskrider riktvärdena 2M för alla parametrar utom SS (lösta partiklar) och Pb. För att erhålla tillräcklig rening kan exempelvis avrinningen infiltreras i en markyta, passera sandfång eller sedimentera i damm/magasin, innan anslutning till angiven förbindelsepunkt. Mer om reningsmetoder i nästa stycke. 10 av 14

16 Jämför man hur föroreningsbelastningen påverkar området före och efter exploatering sker en ökning av ca 40-47% för alla parametrar om inga specifika åtgärder vidtas för att omhänderta och rena dagvattnet. 5. Förslag på fördröjning och rening Syftet med föreliggande kapitel är att visa på möjliga lösningar för att ta hand om och fördröja dagvattnet. Noggrannare val av lösning som uppfyller renings- och fördröjningskraven rekommenderas att väljas i ett senare skede när detaljplanen är antagen och utformningen av området är fastlagd. 5.1 Underjordiska fördröjningsmagasin I områden där det inte finns utrymme för öppna dagvattenlösningar kan underjordiska magasin anläggas. Dessa kan exempelvis förläggas under parkeringsytor, torgytor, GC-vägar etc. Om magasinen utförs som otäta konstruktioner bör grundvattennivån utredas för att säkerställa att inte grundvatten fyller upp magasinet. Viktigt vid anläggande av underjordiska magasin är att se till att det finns en väl fungerande rensningsfunktion. För att minska sedimenteringsrisken kan exempelvis sandfång anläggas uppströms magasinet. Magasinen behöver även dimensioneras för aktuella laster såsom trafik och eventuell lyftkraft från grundvattnet Fördröjningsstråk av makadam Fördröjningsstråk av makadam med dräneringsledning i botten. Strypt utlopp mot befintlig kommunal anslutningspunkt, se figur 5:1. Beroende på grundvattennivå och andra förutsättningar tätas hela fördröjningsstråket med gummi eller liknande material. Figur 5:1. Princip för underjordiskt makadamfyllt magasin. Anläggningar av detta slag beräknas ha en livslängd på några årtionden beroende på skötsel. Fördelen med makadammagasin är att de till viss del även har en 11 av 14

17 renande funktion. I tidigare mätningar har man bland annat sett att olja reducerats med 80% och näringsämnen med ca 40-50%. För ett 10års-regn enligt tabell 3:5 uppgår erforderlig volym för makadammagasinet till ca m3 för alternativ 1, samt m3 för alternativ Dagvattenmagasin av kassetter Dagvattenmagasin av kassetter levereras av ett flertal plaströrstillverkare, se figur 5:2. Kassettmagasinen sveps in med en geotextilduk för att förhindra omkringliggande material att tränga in. Beroende på grundvattennivå kan magasinet även behöva tätas med gummi eller liknande material. Figur 5.2. Princip för dagvattenmagasin av kassetter. En fördel med kassetter jämfört med fördröjningsstråk av makadam är att den effektiva volymen i kassetter är ca 3 ggr större (95% av total volym). Utformningen på modulerna medför även att transportkostnaderna kan minskas med 75%. Möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är även större. Jämfört med rörmagasin (5.1.3) har kassetterna lägre bärighetsförmåga än polyetenrör. För ett 10års-regn enligt tabell 3:5 uppgår erforderlig volym för ett kassettmagasin till ca m3 för alternativ 1, samt m3 för alternativ Rörmagasin Rörmagasin utförs vanligen som polyetenrör eller armerade betongrör. Polyetenrören har en längre livslängd än betongrören och har en lägre densitet vilket medför att de är lättare att handskas med, billigare att transportera, färre skarvar etc. 12 av 14

18 Fördelen med betongrör är att de vid t.ex ytligt liggande dagvattenmagasin tål större laster. Underhåll av rörmagasin sker främst i form av spolning. Ingen övrig rening än sedimentering sker i magasinen. Erforderlig volym för rörmagasin kan uppnås med ca m rör av dim 1000 för alternativ 1, samt m rör av dim 1000 för alternativ Öppna dagvattenlösningar Dagvatten från parkeringsytor innehåller förhöjda halter av olja, partiklar och metaller. För mindre parkeringsytor kan rening av dessa parametrar med fördel ske genom översilning och infiltration av vegetationsbevuxna ytor. Genom att låta dagvattnet filtrera genom en vegetation kan biologisk rening ske där aktiva microorganismer bryter ner substanser som t.ex olja. Partiklar och partikelbundna metallföreningar avskiljs mekaniskt genom infiltrationen. Exempel på infiltrations och översilningsytor är svackdiken, makadamstråk och olika typer av växtbäddar. Ett sätt att minska fördröjningsvolymen (magasinsvolymen) inom området är att anlägga olika typer av genomsläpplig beläggning. På så sätt minskas andelen hårdgjorda ytor som bidrar till avrinningen. Exempel på genomsläpplig beläggning är olika typer av armerat gräs och genomsläpplig asfalt (figur 5:3). Figur 5:3. Makadamstråk. Figur 5:4. Armerat gräs på parkeringsyta. 13 av 14

19 6. Diskussion Viktigt att tänka på vid dimensionering och anläggande av fördröjningsstråk och magasin är att möjliggöra för bräddning eller tillåta tillfälliga översvämningar vid extrema regn. Viktigt i samband med detta är att höjdsättning m.m. utförs så att vattnet har möjlighet att rinna på ytan bort från byggnader eller andra känsliga anläggningar. Höjdsättningen för övrig mark anpassas så att dagvatten kan rinna naturligt med självfall till grönytor eller andra lämpliga infiltrationsstråk. Vid projektering bör även hänsyn tas till översvämningsrisk för 100-årsregn. För att förhindra att föroreningar sprids via dagvattnet bör man beakta materialvalet och välja material som är fria från miljöskadliga ämnen. Material kända för att avge föroreningar är t.ex koppartak, takavvattningssystem, belysningsstolpar och räcken som har behandlats med zink eller i övrigt innehåller zink. Även plastbelagda plåttak kan avge organiska föroreningar. En potentiell lösning som inte tagits upp på bifogad principskiss är att gräva ur och anlägga ett fördröjningsmagasin i det kommunala diket som löper längs med Vattholmavägen. Lösningen skulle innebära att vattnet, utöver att fördröjas, även tillåts infiltrera en markyta vilket ger en betydligt bättre reningseffekt. Som tidigare nämnts måste man förvissa sig om grundvattennivån innan en sådan åtgärd. 14 av 14

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Karlstad 2015-07-08 ÅF Infrastructure AB Frösundaleden 2A 169 70 Solna Telefon: 010-505 00 00 www.afconsult.se Dagvattenutredning Del av fastighet Väppeby

Läs mer

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Sundsvall 2015-05-15 Ramböll Sverige AB Organisationsnummer 556133-0506 Dagvattenutredning Detaljplan ishall Datum 2015-05-15 Uppdragsnummer 1320012323

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede.

Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede. -14 UPPDRAG Dagvattenutredning Detaljplan UPPDRAGSNUMMER 3740043013 UPPDRAGSLEDARE Jonas Jernberg UPPRÄTTAD AV Rickard Olofsson DATUM Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede.

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Etapp 1 Uppsala 2012-12-07 Rev. A 2012-12-18 Rev. B 2012-12-19 Rev. C 2013-01-18

Etapp 1 Uppsala 2012-12-07 Rev. A 2012-12-18 Rev. B 2012-12-19 Rev. C 2013-01-18 Dagvattenutredning Östra Salabacke Uppsala 2012-12-07 Rev. A 2012-12-18 Rev. B 2012-12-19 Rev. C 2013-01-18 Dagvattenutredning Östra Salabacke Datum 2012-12-07/Rev. A 2012-12-18/Rev. B 2012-12-19 Uppdragsnummer

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

Dagvattenutredning. Vallmon 8-11, bostäder. 1 av 16. Dagvattenutredning

Dagvattenutredning. Vallmon 8-11, bostäder. 1 av 16. Dagvattenutredning Vallmon 8-11, bostäder 1 av 16 Vallmon 8-11, bostäder Datum 2016-05-25 Uppdragsnummer 1320018739 Utgåva/Status FÖR GRANSKNING Magnus Sundelin Amanda Olsson Magnus Sundelin Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING SEGMENTET KUNGENS KURVA

DAGVATTENUTREDNING SEGMENTET KUNGENS KURVA DAGVATTENUTREDNING SEGMENTET KUNGENS KURVA Sara Littecke Uppdragsnummer 26016025 2017-01-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR 3 2. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 2.1 RIKTLINJER 3

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Matilda Wistrand Niclas Elvsén Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Dagvattenpolicy Tyresö kommun... 5 Markförutsättningar... 6 Befintliga ledningar...

Läs mer

PM dagvatten Börje-Hässelby 1:2, Kompletterande dagvattenutredning

PM dagvatten Börje-Hässelby 1:2, Kompletterande dagvattenutredning Uppsala kommun PM dagvatten Börje-Hässelby 1:2, Kompletterande dagvattenutredning Stockholm 2013-07-05 PM dagvatten Börje-Hässelby 1:2, Kompletterande dagvattenutredning Datum 2013-07-05 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15 FOJAB Arkitekter i Malmö AB Malmö 2010-03-15 Datum 2010-03-15 Uppdragsnummer 61671037978 Utgåva/Status D. Galbraith V. Lidström L. Sjögren Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18 repo001.docx 2012-03-2914 SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN Dagvattenutredning Kungsbäck UPPDRAGSNUMMER 1584634000 SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ LISEN LINDGREN - HANDLÄGGARE IRINA PERSSON - KVALITETSGRANSKARE

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Inledning I detta redogörs för flödes- och föroreningssituationen inom Östra Torps detaljplaneområde före och efter exploatering

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede.

Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede. UPPDRAG Dagvattenutredning Detaljplan UPPDRAGSNUMMER 3740043013 UPPDRAGSLEDARE Jonas Jernberg UPPRÄTTAD AV Rickard Olofsson, Irina Persson och Philip Karlsson DATUM 2014-11-20 2015-06-08 Rev. 2015-10-07

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg FÖRHANDSKOPIA 2013-11-29 Upprättad av: David Nilsson DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Skapaskolan i Huddinge VA & VATTENRESURSER UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Dagvattenutredning Skapaskolan i Huddinge VA & VATTENRESURSER UPPDRAGSNUMMER Dagvattenutredning Skapaskolan i Huddinge UPPDRAGSNUMMER 1832413000 VA & VATTENRESURSER HANDLÄGGARE: PHILIP KARLSSON GRANSKARE: JENNY PIRARD Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Riktlinjer vilka

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Uppdrag nr. 13U24246. Dagvattenutredning. Ångström 4, Uppsala. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 13U24246. Dagvattenutredning. Ångström 4, Uppsala. www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U24246 Dagvattenutning Ångström 4, Uppsala www.bjerking.se Sida 2 (7) Uppdragsnamn Dagvattenutning Ångström 4 Uppsala kommun Akademiska hus Uppsala AB Box 185 751 04 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

VA-utredning Dp Infart Kristianstad

VA-utredning Dp Infart Kristianstad VA-utredning Dp Infart 2011-03-24 REVIDERAD 2011-04-08 Detaljplan för infart Uppdragsnummer: 226043 Ann-Christin Sundahl Marie Aronsson 2 (13) Sammanfattning Denna VA-utredning är genomförd i samband med

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

PM Dagvatten, analys programskede. Programhandling Rev. A Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA ,

PM Dagvatten, analys programskede. Programhandling Rev. A Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA , Nya Arena Projektnummer - 1404 Objektsnummer - 133 Programhandling Rev. A 2016-04-29 Uppsala, 2016-02-05 Ramböll Sverige AB Upprättad av: Marcus Ekström, Andreas Eckerberg Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Dagvattenutredning Södertälje bussdepå. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik

Dagvattenutredning Södertälje bussdepå. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Södertälje bussdepå Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Vår referens Vatten- och ledningsteknik, Vendy Lymeus Rapport Namnteckning Granskad av Åke Svensson Godkänd av Lisa Söderbaum Innehållsförteckning

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 1 (12) Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 Täby 2015-12-18 MARKTEMA AB Johanna Rennerfelt Tel 0704-378087

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

Sweco Environment AB. Org.nr Styrelsens säte: Stockholm UDDEVALLA KOMMUN Uppdragsnummer 1351625-962 Anmälan om ytterligare anslutning av dagvatten till damm 2 Sweco Environment AB Vänersborg vatten och miljö Hans Björkman Thomas Larm, Göran Wallgren 1 (13)

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 Uppdragsnr: 10191200 1 (8) PM Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 1 Inledning Idag leds orenat dagvatten ut via ledning till Hudiksvallsfjärden från ett område på

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer