Med uppdrag att tän1ja dollarn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med uppdrag att tän1ja dollarn"

Transkript

1 :l.. :J C1J Cl.!... =:l Med uppdrag att tän1ja dllarn Eurn föddes ur Amerikas missbruk av dllarns överlägsenhet i det glbala finansiella systemet. en gemensamma valutan kmmer att utmana den överlägsenheten, men ändå ge Amerika fördelar. Och så länge eurn saknar en plitisk röst kmmer Eurpa även i frtsättningen bara att spela en birll i världsplitiken. 1 av Martin Walker N ÄR EURON NU HAR blivit verklighet rar sig Eurpas plitiska klass för valutans medelbara utsikter. Blir den "hård" eller "mjuk"? Vilken typ av eknmisk styrning kräver den? När kmmer de sm står utanför att gå med? Men eurns tillkmst möts ckså av strategiska frågr, i synnerhet vilken betydelse den kmmer att få i relatinen mellan de två rikaste ch mäktigaste strheterna i världen - USA ch EU. Alltför lätt glöms det brt att en av eurns viktigaste inspiratinskällr var den förbittring sm större delen av Eurpa kände över att USA hade missbrukat dllarns överlägsenhet i det glbala finansiella systemet. et hela började med Tet-ffensiven den där märkliga våren Vietnamkriget skapade prblem för USA:s betalningsbalans, vilket bemöttes med dllarexprt till Eurpa. Tet-ffensiven innebar ett hårt slag mt den amerikanska militären ch resulterade i president Jhnsns beslut att inte ställa upp för mval. För att inte underblåsa den inhemska kritiken vägrade han ckså att höja skatterna för att finansiera kriget. e ökande kstnaderna för kriget ledde därför till ett budgetundersktt på 24,2 miljarder dllar för året 1968, mer än det sammanlagda underskttet för de fem föregående åren. Eurpeer upplevde det sm att de finansierade USA:s budgetundersktt ch fick betala dyrt för USA:s inflatinsexprt, samtidigt sm de såg hur de egna företagen köptes upp i ch med den amerikanska kapitalexprten. et var vid den här tiden sm Jean-Jacques Servan-Schreibers plemiska bk Le efi Americain (en amerikanska utmaningen) blev en bästsäljare i ett Eurpa där anti-amerikanismen blev respektabel i ch med Vietnamkriget ch rasupplppen i amerikanska städer. Charles de Gaulle svarade med att skicka tillbaka dllar till USA ch kräva att få guld i stället. I nvember 1967, när devalveringen av det brittiska pundet började destabilisera Brettn Wds-systemet, var "guldplen" tvungen att sälja för 700 miljner dllar för att upprätthålla guldpriset. Två dagar senare meddelade de Gaulle att Frankrike lämnade plen, ch USA blev tvungen att upphöra med guldförsäljningen på den fria marknaden. Nu var det endast centralbanker sm fick köpa guld. Systemet var dck frtfarande sårbart för plitiska strmar. I augusti 1969 devalverades den franska francen med elva prcent ch i september samma år, efter att envist ha vägrat ge efter för USA:s krav på en revalvering, gick Bundesbank med på att låta den tyska marken flyta. En månad senare hade -marken stigit med ni prcent. En hel generatin eurpeiska plitiker kunde aldrig glömma det sm i deras ögn var ett manipulerande av deras valutr i syfte att lösa en amerikansk kris i betalningsbalansen, vilken hade rsakats av ett krig sm få av dem stödde. EN EUROPEISKA GEMENSKAPEN bestd i det här skedet endast av de ursprungliga sex medlemmarna: Frankrike, Tyskland, Italien ch Benelux-länderna. I denna tid av valutakris skrev Raymnd Barre, blivande premiärminister i Frankrike ch vid tillfället eurpeisk kmmissinär för finansiella frågr i Bryssel, en rapprt m hur en gemensam valuta skulle kunna skydda Eurpa från sådana anglsaxiska störningar. Rapprten fick till följd att "de sex" gav Pierre Werner, stats- ch finansministerveteran i Luxemburg, uppdraget att utarbeta en detaljerad plan för en eknmisk ch mnetär unin. III Svensk Tidskrift 11999, nr 21

2 r 0.. L ::J agens eur härstammar i rakt nedstigande led från Barre/Werner-rapprterna. Utvecklingen har gått via president Nixns punktering av Brettn Wds-systemet 1971, den tyske förbundskanslern Helmut Schmidts ändrade ståndpunkt till förmån för en gemensam valuta, de lika förberedelserna inför eurn - ecun, det eurpeiska mnetära systemet ch ERM -ch slutligen den plitiska knuff framåt mt Maastrichtfördraget sm det tyska enandet gav. Men genm att underminera sina eurpeiska partners ljalitet i ch med missbruket av dllarns ställning , ch igen mellan ch , är det den amerikanska regeringen sm är eurns sanna skapare. Redan från början såg eurpeiska länder den gemensamma valutan sm någt mer än en byggsten till Eurpa, nämligen sm ett skydd mt störningar rsakade av dllarn. (enna kmbinatin gav ytterligare bränsle åt den brittiska misstrn mt prjektet, vilket i sin tur hindrade den eurpeiska integratinen. en här frågan innebar slutet för Margaret Thatchers plitiska karriär, då hn närmast såg brittiska ch amerikanska intressen i Eurpa sm möjliga att åtskilja ch inte gjrde någn hemlighet av att hn föredrg en stark atlantisk allians framför ett starkt Eurpa.) Men trts att det var de anti-amerikanska strömningarna sm födde tanken på eurn, har valutan (trts senaste tidens r) fått starkt ffentligt stöd från den amerikanska regeringen, ch det kmmer helt klart att vara i USA:s natinella intresse att den fungerar. En eur baserad på en eknmi sm är jämbördig med den amerikanska sett till strlek ch andelar i världshandeln kmmer att mildra de våldsamma valutafluktuatiner sm återkmmande har skapat 50-prcentiga msvängningar i växelkurserna mellan dllarn ch yenen respektive -marken. Ett slut på dessa kraftiga svängningar är bra för världseknmin, bra för USA ch bra för den atlantiska alliansen. Eurn medför en sansad, men dck inte förödmjukande minskning av dllarns prestige- ett lågt pris att betala för de fördelar sm följer, förutsatt att anpassningen sker försiktigt ch genmtänkt. Anpassningen kan inte genmföras i snabb takt eftersm "Eurland", trts den gemensamma centralbanken, medvetet valt att inte ha någn mtsvarighet till USA:s finansdepartement sm talar ch agerar för dllarn i världsplitiska sammanhang. Faktum är att ända tills eurn får ett jämförbart plitiskt ledarskap kmmer USA i brist på knkurrens trligtvis att frtsätta att dminera den glbala finansiella styrningen. EN 1 JANUARI 1999 antgs eurn frmellt av elva eurpeiska länder sm transaktinsvaluta, vilket innebär att statens räkenskaper ch skulder uttrycks i eur. Att enskilda människr ch företag kan betala skatt ch fakturr i eur gör att man eliminerar kstnader ch risker sm medföljer handel i utländsk valuta. EMUländernas egna valutr kmmer att finnas parallellt med eurn fram till våren 2002, då sedlar ch mynt i eur införs. Elva histriskt viktiga valutr kmmer då att gå samma öde till mötes sm dublnen ch thalern en gång gjrde. en brittiska regeringen har sagt att den i princip har beslutat att gå med- det vill säga när Strbritanniens läge i knjunkturcykeln bättre överensstämmer med EU:s, ch efter ett val ch en flkmröstning. en sannlika tidsplanen är att nästa brittiska val hålls tidigt, våren eller smmaren 2001, samtidigt sm eller tätt följt j Svensk Tidskrift 11999, nr 2jfJ

3 r a... ::::J UJ av en flkmröstning, vilket skulle göra det möjligt för pundet att ansluta sig till eurn innan sedlar ch mynt i eur sätts i mlpp. Trts att fyra länder står utanför - Strbritannien, Sverige, anmark ch Grekland- kan "Eurland" med sina elva medlemsländer ch 290 miljner invånare stltsera med titeln sm världens största handelsmakt en sammanlagda exprten är 25 prcent större än USA:s ch dubbelt så str sm Japans. EMU-ländernas ttala BNP 1997 var 19 prcent mindre än USA:s, men 50 prcent större än Japans. Eurn kmmer att bli en betydande kraft i den glbala eknmin ch i världshandeln, ch genm finkänslig diplmati av den förre kmmissinären för valutafrågr, Yves-Thibault de Silguy, har man fått garantier av Japan, Brasilien, Taian ch Kina att en betydande ch ökande andel av deras utländska valutareserver kmmer att vara i eur. e femtn EV-länderna står för 30 prcent av IMF:s tillgångar- mer än USA ch Japan tillsammans- så EMU-ländernas inflytande i IMF kmmer åtminstne att vara jämbördigt med USA:s. I den närmaste framtiden kmmer dllarn att stå kvar sm världens viktigaste reservvaluta. Vikten av de amerikanska finans- ch terminsmarknaderna gör att råvaru- ch energipriser kmmer frtsätta att sättas i dllar en tid framöver. Men den dminerande ställning inm glbala finanser sm dllarn nu har kmmer säkerligen att utmanas. Faktum är att inm vissa mråden, till exempel internatinella säkerhetsfrågr, utländska innehav av bankmedel ch valutadenminatinen för världsexprten, knkurrerar redan de samlade EV-valutrna med dllarn. et centrala mrådet, där man kan förvänta sig medelbara förändringar, är fficiella utländska valutareserver. Enligt statistik för 1995 sammanställd av det USA-baserade Institute fr Internatinal Ecnmics var 64,1 prcent av dessa reserver uttryckta i dllar, 15,9 prcent i -mark (21,2 prcent med alla EV-valutr sammantagna), ch 7,5 prcent i yen. Institutets chef, C Fred Bergsten, trr att "the dllar and the eur are each Iikely t ind up ith abut 40 per cent f rld finance, ith abut 20 per cent remaining fr the yen, the Siss franc and minr currencies." (e 20 prcent sm återstår för övriga valutr kan kmma att krympa väsentligt i ch med 1998 års förhandlingar mellan EU ch Scheiz sm röjde undan de flesta återstående hindren för ett scheiziskt EMUmedlemskap.) "Trts att fyra länder står utanför- Strbritannien, Sverige, anmark ch Grekland- kan "Eurland" med sina elva medlemsländer ch 290 miljner invånare stltsera med titeln sm världens största Om vi utgår från att Bergsten har rätt trde en aldrig tidigare skådad förändring av världens finansiella tillgångar snart påbörjas. Bergsten uppskattar att ett värde av miljarder dllar av de fficiella reserverna, ch miljarder dllar av de privata tillgångarna, kmmer att byta valutaenhet från dllar till eur. Han beräknar att mellan 500 miljarder ch l biljn dllar sannlikt kmmer att svära trhet mt en ny valuta. en avgörande frågan är hur lång tid kmmer det här att ta? Om det går för snabbt blir effekten sm en tsunami, det vill säga att dllarns värde pressas ned ch eurns värde drivs upp. Förutsatt att man vidtar vissa försiktighetsåtgärder ch att prcessen tillåts ta några år brde effekten inte bli så dramatisk. et är möjligt att eurn visar sig vara en ppulärare reservvaluta. I egenskap av ny valuta måste den skapa en trvärdighet sm en pålitlig värdeenhet, sm är mer lik -marken än den italienska liren. etta förutsätter att eurräntan blir knkurrenskraftig. Eurn styrs av den helt berende eurpeiska centralbanken, ECB, sm (efter tyska påtryckningar) leds av den förre hlländske finansministern ch centralbankschefen Wim uisenberg, en str beundrare av Bundesbanks anti-inflatinistiska traditin. Enligt ECB:s grundläggande stadgar är man skyldig att styra eurn med prisstabilitet sm främsta priritet, ch med mycket begränsad öppenhet m hur man går tillväga. När Strbritannien, Sverige, anmark ch Grekland, ch möjligen Scheiz, frmellt deltar i EMU kmmer den eknmiska maktbalansen att förskju- tas till eurns fördel. Trligtvis kmmer lje- ch råvarupriser att sättas både i dllar ch eur under de närmaste fem till ti åren, vilket inte nämnvärt brde skada den amerikanska eknmin, förutm att den förlrar en del seignrage (det vill säga att alla innehav av utländska sedlar i själva verket är räntefria lån från den utgivande centralbanken). Seignraget beräknas vara värt 30 miljarder dllar m året för det amerikanska finansdepartementet, delvis på grund av den mindre sunda anledningen att log-dllarsedeln är en favrit inm penningtvätt ch bland narktikalangare. Trligtvis kmmer den här rllen att övertas av 500- eursedeln, sm är värd ungefär 550 dllar. et krävs en hel prtfölj för att transprtera en miljn dllar i l OG-dllarsedlar, medan en mtsvarande summa i eur får plats i bröstfickan. handelsmakt." 1,11 Svensk Tidskrift 11999, nr z l

4 en verkliga kstnaden för USA blir att dllarn förlrar mer ch mer av sin unika psitin sm reservvaluta, vilket gör att man får mindre ch mindre möjligheter att dra nytta av dllarns ställning. USA kmmer inte längre att kunna göra smärtfria devalveringar genm att trycka ch exprtera dllar till Eurdllar-marknaden. Man kmmer inte längre att kunna tvinga fram revalveringar i Eurpa ch Japan i syfte att gagna den amerikanska betalningsbalansen, vilket man gjrde ch llarn kmmer inte längre att ha ensamrätt på ställningen sm den enda säkra valutan i rstider. en kmmer att tvingas knkurrera med eurn m den rllen; det i en tid då vikten av "Eurland" sm marknad ch exprtör kräver att många länders ch blags dagliga handel sker i eur. U STABILARE EURON ÄR, ESTO VIKTIGARE blir det för Jdllarn att uppvisa en lika sund styrning. Om dllarn visar tecken på inflatin kmmer den att falla mt eurn såvida USA inte kmpenserar det med högre räntr. etta skulle kunna rsaka prblem med tanke på att USA har redvisat undersktt i sin bkföring de senaste femtn åren. Utlandsskulden överstiger en biljn dllar nett ch ökar årligen med mer än 15 prcent. Allt detta är dck hanterbart för en eknmi med en BNP på åtta biljner dllar. Men när dllarn knkurrerar sm internatinell värdeenhet med eurn ch E-länderna, vars bkföring varit i balans under många år, ch sm vanligtvis uppvisar mindre översktt i den internatinella handeln, måste dllarn kämpa hårt för sin trvärdighet. Krt sagt är eurns bltta närvar ng för att ge dllarn en slags villkrlig dm. en måste helt enkelt lära sig hur man uppför sig. Ledningen -inte bara den innanför den amerikanska centralbankens ch finansdepartementets väggar, utan ckså den inm den plitiska apparaten i Vita huset ch kngressen där man bestämmer m finansplitiken - blir tvungen att agera i Thmas Jeffersns anda: "ith a decent respect fr the pinins f mankind". llarns internatinella trvärdighet (ch därmed dess värde) kmmer att sättas på prv av ppulära men finansiellt betänkliga skattesänkningar, eller av återkmmande federala budgetundersktt. llarljalisterna ska nu inte tr att de är ensamma m att förlra på att eurn införs. en kmmer ckså att skaka m Eurpas stela arbetsmarknader ch de infficiella priskarteller sm gör det möjligt för eurpeiskt näringsliv att överföra vinster från länder med höga skatter tilllågskatteländer. (Rekrdhöga böter sm dem Ekmmissinen gav Vlksagen för att man satt högre priser i Italien brde inte längre vara nödvändiga när Eurpas knsumenter direkt kan jämföra priser i eur.) Ett bakmliggande mtiv till eurn har varit att "thatcherisera" Eurpa bakvägen ch att åstadkmma ett mtsvarande skifte i maktbalansen mellan arbete ch kapital. Thatcher genmförde det skiftet genm knfrntatin. Majriteten av EMU-länderna är idag rikare ch mer kmprmissbenägna än vad Strbritannien var i slutet av 70-talet, ch har kunnat genmföra refrmer på ett smidigare sätt ch i enlighet med Eurpatanken. Men i de en gång så spendersamma sciala marknadseknmierna har man gjrt nedskärningar i de statliga utgifterna ch höjt skatterna för att kunna minska sina budgetundersktt till att mtsvara de riktlinjer sm ställts upp av Maastrichtfördraget, det vill säga tre prcent av BNP, samt minska den ttala statsskulden till 60 prcent av BNP. (Belgien ch Italien har båda en statsskuld sm uppgår till det dubbla, men eftersm deras budgetdisciplin lyckades minska dessa fattbara skuldbördr i tillräckligt rask takt brtsåg man från det.) EMU -ländernas regeringar har bitit ihp ch stått ut med en arbetslöshet sm stigit till13 prcent i Frankrike ch 12 prcent i Tyskland. Följden har blivit en ökning av antalet deltidsjbb ch en växande svart marknad där arbetsgivare ch anställda samarbetar för att undkmma höga arbetsgivaravgifter. EU :s statistiska rgan, Eurstat, gjrde 1998 uppskattningen att ti prcent av EU:s eknmi inte redvisas. Meningen är att eurn ska göra Eurpas eknmier mer lika USA:s, med större flexibilitet, högre prduktivitet ch resultatstyrda löner i ett mer företagarvänligt eknmiskt klimat. Men eftersm knkurrensen på världens valutamarknader förbättras kmmer dllarn att tvingas agera mer sm -marken för att slippa betala priset med högre räntr. Att två stabila ch anti-inflatinistiska finansjättar ligger till grund för världseknmin gynnar ng båda två. etta hjälper ss att förklara varför amerikanska plitiker har välkmnat eurn ch i likhet med ledande eurpeiska plitiker understrukit de ömsesidiga fördelarna. ET ÄR OCK EN VÄSENTLIG EL av eurn SOm saknas. I dagsläget finns ingen mekanism för plitisk styrning- varken internt eller externt. en enda plitiska auktriteten är Ekfin-rådet, det vill säga finansministrarna i EU:s femtn medlemsstater. et finns ckså en mindre frmell Eur-XI kmmitte, där de elva EMUländernas finansministrar möter varandra. Men sm en följd av de brittiska prtesterna mt att lämnas utanför denna inre cirkel kmmer Eur-XI inte att ha någt permanent sekretariat. Ekfin-tjänstemän ska förbereda ch närvara vid mötena, ch rdförandeskapet i Ekfin växlar varje halvår mellan medlemsländerna, precis sm rdförandeskapet i EU:s ministerråd. Vem ska då föra Eurpas talan vid en eventuell internatinell finanskris? Man kan sammankalla Ekfin till s.. :l r Cl. l... ::J l Svensk Ti dskrift 11999, nr 2I IJ

5 r 0.. " ::l UJ ett krismöte, men de kan knappast förväntas hantera krisen på heltid. et är långt ifrån säkert att det inm "Eurland" finns ett enda plitiskt rgan sm skulle ha befgenheten, för att inte tala m erfarenheten, att inleda en räddningsaktin i samma strleksrdning sm när Clintn-administratinen löste ut den mexikanska pesn Hanteringen av Asienkrisen leddes plitiskt av den amerikanske finansministern sm i juni 1998 hade tillräcklig tyngd för att intervenera på marknaden i syfte att stötta den fallande yenen. (Eurpas regeringar blev inte ens rådfrågade före interventinen.) I den närmaste framtiden gör ng gammal vana ch bekvämlighet att USA även frtsättningsvis kmmer att ta på sig ledarskapet ch att EU behåller sin märkliga dubbelrll sm eknmisk jätte ch plitisk dvärg. etta är inte sunt ch förmdligen inte heller hållbart. et är dessutm i USA:s intresse att uppmuntra EMU-länderna att ta fram en mtsvarighet till den amerikanske finansministern för att de tillsammans ska ansvara för krishanteringen. en inmeurpeiska styrningen av eurn är ckså säker. Lagen, frmulerad i Maastrichtfördraget, är förviss helt klar. ECB ansvarar för räntan ch penningmängden. Ministerrådet ansvarar för valutakursen ch eurns "externa representatin". Men frågan m styrning har nyligen blivit mer prblematisk än så. Eurn utfrmades främst av knservativa regeringar för att passa en tid med hög inflatin. Efter valen i Frankrike ch Tyskland styrs eurn nu, i ett ptentiellt deflatinistiskt skede, av regeringar till vänster m mitten. Ett knservativt frdn med scialdemkrater vid ratten är inte nödvändigtvis en paradx. Eurpas scialdemkrater har str erfarenhet av att leda kapitalistiska system ch kan hävda att de under årens lpp både civiliserat ch förbättrat dem. Vidare innebär ECB:s verkställande befgenheter ch plitiska berende att EMU-ländernas regeringar i bästa fall sitter i baksätet. e kan skrika ch sparka, men de sitter ändå utm räckhåll för pedalerna. ET FINNs FEM FÄLLOR sm eurn måste undvika ch sm måste skadliggöras under den avgörande övergångsperiden mellan införandet den l januari 1999 ch fram till 2002, då eurpeiska plånböcker kmmer att innehålla sedlar ch mynt i eur. en här mställningen inleds i en svår perid; i efterdyningarna av finanskllapserna i Asien ch Ryssland, ch med överhettade glbala marknader. När detta skrivs befinner sig Spanien, Irland, Finland, Prtugal ch Nederländerna i en högknjunktur. Frankrike, Belgien ch Österrike är i en knjunkturfas med ganska stabil tillväxt. Tysklands återhämtning har hakat upp sig, delvis på grund av långsammare världstillväxt, ch Italien kmmer inte ur sin låga tillväxt. Meningen är att EMU-ländernas räntr ska knvergera till ungefär samma nivå sm den aktuella tyska räntan, ungefär 3,3 prcent, innan den gemensamma valutan införs. etta kmmer lägligt för länder sm befinner sig i högknjunktur ch kmmer ng att kräva en del budgetdisciplin för att förhindra överhettning. Med tanke på Tysklands närmast befintliga inflatin kan 3,3 prcent vara en alltför hög gräns m landets eknmiska återhämtning ska kunna få ny fart. et första prblemet består alltså i att hitta rätt räntenivå ch en adekvat budgetbalans för de länder sm har en hållbart snabb tillväxt. en andra fällan rör de kraftigt varierande växelkurserna. Eurns kurs gentemt dllarn ch yenen kan bli föremål för en viss turbulens under det att världsmarknaderna vänjer sig vid den nya valutan ch försöker avgöra m den styrs av centralbanken. Kmmer eurn att bete sig sm en större versin av -marken, eller styras plitiskt av scialdemkratiska regeringar ch snarare uppföra sig sm en italiensk lire i jättefrmat? Växelkurserna mt det brittiska pundet ch den svenska krnan kan bli än mer kmplicerade av ett skäl sm inte har belysts i tillräckligt hög grad: Eurpeiska banker står i startgrparna för att direkt efter eurns införande överösa de inhemska marknaderna i Strbritannien ch Sverige med förmånliga erbjudanden m bstadslån ch kreditkrt, baserade på den låga eurräntan. Eftersm de brittiska räntrna är dubbelt så höga sm EMU-ländernas kmmer många säkerligen att nappa på dessa erbjudanden. Ett fallande pund skulle följaktligen bli smärtsamt för dem sm tar lån i eur. en handfull brittiska husköpare sm tecknade lån i mark när Strbritannien var med i ERM fick se sina skulder skjuta i höjden med närmare 50 prcent i ch med pundets uteslutning ur ERM i september I en större skala skulle detta kunna få allvarliga plitiska knsekvenser. en tredje fällan man måste se upp för är den plitiska panik sm kan uppstå på grund av eurns långsiktiga knsekvenser; en frtsatt harmnisering av Eurpas eknmi- ch budgetplitik. et är uppenbart att en viss budgetsamrdning inm EMU är nödvändig, det är eknmer från alla läger överens m. Knepet är att uppnå detta snarare genm grupptryck ch samförstånd än genm bestämmelser ch regler. Men de varningsrp sm hördes i brittiska medier i nvember 1998 m harmniserade EV-skatter var helt grundade. Ett gemensamt skattesystem för EU är inget måste. Till ch med i en federatin sm USA, med gemensam valuta ch federalt skattesystem, varierar skatten kraftigt i de lika staterna. Bende i Flrida, Texas ch Ne Hampshire betalar ingen statsskatt alls, medan de i Ne Yrk, Cnnecticut ch Washingtn, C, måste betala stats- lm l Svensk Tidskrift 11999, nr 2l

6 TVIVEL FINNS ET VISSA RISKER med eurn: interna risker sm kan destabilisera samarbetet ch externa risker sm kan få ännu större knsekvenser. en interna risken är ng så tydlig ch bestär av den plitiska svårigheten att i ett demkratiskt system föra en penningplitik sm passar alla de vitt skilda eknmierna i deras lika knjunkturfaser. Efter några år av stark tillväxt blev Finlands ch Irlands eknmier överhettade smmaren 1998, ch m de hade fått agera självständigt skulle de ha höjt räntrna i syfte att dämpa efterfrågan. Men sm delar av "Eurland" kan de inte höja räntrna unilateralt. Alla dämpande åtgärder måste gå via skattehöjningar eller återhållsamhet i lönerna - ch högre skatter är inte sannlikt. Alla vädjanden från finländskt ch irländskt håll m höjda eurräntr skulle mgående stöta på mtstånd från Frankrike ch Tyskland eftersm deras eknmier nyligen har börjat växa igen. Ända tills knvergensen i ländernas eknmier har nått en högre grad kmmer EU:s mest centrala plitiska prblem vara att hantera den här typen av asymmetri - ch klara av det utan att, sm är fallet i USA, flytta från "bust-tn" till "bm-tn", eller inkmstöverföring frän tillväxtreginer till mråden i eknmisk kris, vilket är en väsentlig del av det federala skatte- systemet. Eurns externa risk betnas av Martin Feldstein, natinaleknm vid Harvard, i en utmärkt artikel i Freign Affairs med titeln "The Eur and War". Han menar där att EMU:s innebende eknmiska ch finansiella knkurrens, för att inte tala m det spända läget mellan eurn ch dllarn, i längden kan leda till knflikter. Teretiskt sett skulle ett Tyskland på uppgång ch ett Frankrike i kris kunna vidmakthålla sina skilda eknmiska behv ända tills krig bryter ut. Men det är lättare för en av dem att lämna valutauninen, eller för de övriga att hitta en annan lösning, innan saker går överstyr. Och hittills har EU visat sig vara relativt bra på sådant. FeJdsteins argument brister ckså med tanke på att det enda riktiga exemplet på ett bilateralt reservva- skatt sm mtsvarar en tredjedel av den federala inkmstskatten. Än så länge finns ingen samstämmighet i fråga m ett eventuellt gemensamt skattesystem inm EU. et behövs inte heller- fråga Texasbrna. etta betyder dck inte att man inte kan eller bör göra någt. Alla EU:s medlemsländer km i december 1997 överens m att tillsammans utarbeta strategier för att undvika skadlig skatteknkurrens inm Eurpa. etta sker väl sm vanligt genm att man käbblar ch köpslär sig fram till en kmprmiss, ch tar hänsyn till särintressen sm exempelvis Strbritanniens r för Citys ställning sm finansiellt centrum. Man km ckså överens m att försöka hindra E-medbrgare från att utnyttja skatteparadis sm Kanalöarna, Luxemburg ch Liechtenstein. et är bara att önska lycka till. en farligaste fällan av alla, eftersm den blir svårast att undvika, är att eurn riskerar att bli syndabck för dåliga beslut av medlemsländernas plitiker. e första tecknen på en sådan utveckling såg vi när (den nu avgångne) Oskar Lafntaine, under sina första veckr i tjänst, efterlyste fasta växelkurser, lägre räntr ch klassisk keynesiansk expansinsplitik för att skapa nya jbb. Hans rådgivare har ckså antytt att stabilitetspakten- utarbetad i syfte att minska underskttsfinansiering, särskilt i de svagare eknmierna i EU- brde överges. Lafntaine ch hans rädgivare är i sin fulla rätt att uttrycka sådana åsikter, men det finns ingen anledning till att ECB skulle lyssna på dem, än mindre rätta sig efter dem. På längre sikt kmmer regeringarna att kunna påverka ECB eftersm de utser sina egna centralbankschefer sm sedan sitter i ECB:s styrelse. Tysklands beslut att nästa år ersätta Hans Tietmeyer sm chef för Bundesbank är intressant. Men det är brukligt att demkratiskt valda regeringar har ett visst strategiskt, m än inte realplitiskt inflytande på penningplitiken. Alan Greenspan km inte från ingenstans för att leda den amerikanska centralbanken. Han utsågs först av den dåvarande presidenten Reagan, med senatens gdkännande, ch fick förnyat förtrende av Clintn. et sm gör Lafntaines uttalanden så rande är inte att de antyder att Eurpa kmmer att styras av en ny scialistisk ledning sm vill öka utgifterna. Andra regeringsuttalanden från Frankrike, Italien ch Spanien, ch den tyske förbundskanslern Gerhard Schröder, visar klart att han inte talar för dem. et verkliga prblemet ligger i att Lafntaine kan ha talat uppriktigt m detta på grund av annat än övertygelse, nämligen plitisk ambitin. etta vittnar m en splittrad ch svag tysk regering sm inte inger mycket förtrende så här i eurns inledningsfas, ch när Tyskland tagit över det halvårslånga rdförandeskapet i EU. Precis sm Margaret Thatcher ch Jhn Majr fått erfara kan inrikes partiplitik fta inkräkta på strplitiken med den gemensamma valutan. U TAN "Utan tvivel finns det vissa risker med eurn: interna risker sm kan destabilisera samarbetet ch externa risker SOm kan få ännu större knsekvenser." :l.. ::s r. l... ::J U.J l Svensk Tidskrift 11999, nr 2l J

7 s... ::::::1 r ~ Ll.J lutasystem, det sm inleddes av Strbritannien ch USA, inte alls resulterade i krig det här århundradet, utan i en stark ch hållbar allians. När FeJdstein diskuterar en ptentiell transatlantisk rivalitet förbiser han ckså att arvet av dagens integrerade Eurpa innefattar femti år av amerikanskt stöd. Amerikanerna brde vara stlta över att Marshall planen, Nat ch den sedan lång tid mest framgängsrika alliansen i världen ligger till grund för det partnerskap sm till str del styr världen genm delat ledarskap mellan G8-länderna, IMF ch FN:s säkerhetsråd. Tacksamhet är inte ett typiskt eurpeiskt drag, men Eurpas länder- med några undantag- har på det hela taget lutat sig tillbaka ch njutit av USA:s ledarskap. et kan hända att Eurpa inte har haft så strt val, ch det är tänkbart att upprepad misskötsel av kriser ch en världsdepressin i förlängningen skulle stärka argumenten för de sm påstår att hela pängen med eurn är att ge Eurpa möjlighet att göra egna strategiska val berende av USA. "Vi måste vara medvetna m att Amerika tenderar att distansera sig från Eurpa. På läng sikt måste Eurpa därför bana sin egen väg till frigörelse", hävdade Jean Marie Clmbani, redaktör för Le Mnde, i februari 1998: "et vre bra m man i nuläget åtminstne inser vad sm håller på att hända. Genm Nats utvidgning till Centraleurpa har USA nu två 'pririterade' allierade: Plen i öster ch Strbritannien i väster. Nats mål är ingen hemlighet: att bringa EU:s fastslagna plitik på fall ch att förkasta ett plitiskt Eurpa sm leds av Frankrike ch Tyskland, till förmån för ett starkt Nat med USA ch Strbritannien i spetsen". En liknande åsikt framfördes av tfelmut Schmidt, sm i mars förra året sa till Washingtn Pst: "Amerika förstår inte än hur str betydelse eurn kmmer att få, men när man väl gör det så kan det leda till enrma knflikter. Eurn kmmer att medföra att dllarns världsdminerande ställning får stryka på ften. en kmmer dessutm att förändra maktbalansen i världen så att USA inte längre är ensam herre på täppan." ET vis Ryssland i Tjetjenien, Kina på Tianmen Square, Japan när det gäller exprt, ch Frankrike i största allmänhet. USA kanske uttrycker sitt missnöje. e kanske inför sanktiner. Men det är ett känt faktum att USA gärna går ut i krig. Vissa pessimister påminner m det tidiga seklets felaktiga förutsägelser sm hävdade att krig hade blivit en möjlighet i en så civiliserad ch genm handel förenad värld, en värld där det brittiska imperiet var kejsardömet Tysklands viktigaste handelspartner, ch Tyskland det brittiska imperiets näst viktigaste handelspartner. e sm är pessimistiska till transatlantiska relatiner visar ckså på den uppluckrade ljaliteten sm kalla krigets slut medförde. Eftersm EV-länderna inte längre upplever någt ht frän öst, ch är mindre benägna att känna sig underlägsna USA, har de större frihet att utarbeta sina egna långsiktiga strategier, ch (för första gängen sedan 1941) spela en aktiv i stället för passiv rll i sin egen histria. Eu HAR ÄNÅ VALT att upprätthålla ch livnära den transatlantiska alliansen. Traditin, gammal vana, eknmiska intressen ch gemensamma värderingar med USA har tillsammans bidragit till det. et har även kriget i Bsnien, vilket visade Eurpas begränsningar på det militära ch strategiska mrådet. Händelserna i Bsnien var ytterligare bevis på det sm Gulfkriget redan hade visat: USA är frtfarande den främste strategen. Eurpa tg på sig den rll sm Strbritannien tidigare hade haft själv, nämligen den att agera Sanch Panza vid sidan m USA sm n Quijte. Eurpa blev den ljale tjänaren sm std red att ställa upp med mindre avancerad militär hjälp ch eknmiskt stöd till USA:s peratiner. Men inm ett centralt mråde har Eurpa föresatt sig att styra sitt eget öde- genm beslutet att utveckla en valutaunin. Kmmer Strbritannien att gå med? et trliga är att pundet ansluts till eurn i januari Eftersm den brittiska eknmin är en av de större i Eurpa, tillika den sm är mest inflytelserik på de glbala finansmarknaderna, kmmer dess anslutning att bli en tillgång för eurn ch det eurpeiska samarbetet. Strbritanniens anslutning till EMU skulle ckså bli en tillgång för USA, en underförstådd garanti m att eurn inte kmmer att manipuleras mt amerikanska intressen, ch att kalla krigets atlantallians inlemmas i en framtida ge-eknmisk värld. ÖVERSÄTTNING: SOLVEIG HÅKANSSON. Martin Walker är eurpeisk redaktör för The Guardian ch senir fell vid Wrld Plicy Institute i Ne Yrk. Artikeln har tidigare publicerats i den brittiska tidskriften Prspect. BEROR PÅ vad man menar med att vara "herre på täppan". USA:s ledarstil har varit ryckig, peridvis tanklös, men för det mesta välmenande. Man har visat prv på återhållsamhet i sin maktutövning, lärt sig att acceptera bångstyriga länder ch har inte störtat vare sig Khadaffi eller Saddam Hussein. USA i rllen sm "herre på täppan" kanske gick hårt fram med resten av världen för att rädda den mexikanska pesn 1995, men var betydligt mindre framgångsrik i sina försök att leda in Japan på det refrmprgram sm skulle kunna ta landet ur recessinen. et har inte ingått i den mderna amerikanska traditinen att spela "herre på täppan", även när andra natiner varit extremt påfrestande, exempellfj l Svensk Tidskrift 11999, nr 2l

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Skatteväxling Frihet Välstånd Samverkan Revisinsläge 9b 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Med sänkt skatt för låginkmsttagare (se Appendix) Skatteväxling sm ger ökat välstånd

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen.

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen. Malmö Högskla Lärarutbildningen SÄL III:2 Skillnad i synsätt hs flickr ch pjkar en studie m könsmönster i restaurangundervisningen. Differences in Outlk Between Girls and Bys- A Study f Gender Patterns

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT Det har gått tio år sedan eu:s monetära union bildades. 2009 års Konjunkturrådsrapport analyserar den ekonomiska utvecklingen i de länder som vid starten anslöt sig till den monetära

Läs mer

Handels rapporterar. Är EMU ett skydd mot kapitalets globalisering? av Stefan Carlén

Handels rapporterar. Är EMU ett skydd mot kapitalets globalisering? av Stefan Carlén Är EMU ett skydd mot kapitalets globalisering? av Stefan Carlén Handels rapporterar 1999:1 En skrift från Handelsanställdas förbunds utredningsenhet Vid frågor om innehållet kontakta Stefan Carlén 08-412

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU Medborgare mot EMU Artikelsamling Medlemmar i Medborgare mot EMU Juli 2003 2 Innehållsförteckning Vi är ett antal personer som bildat en organisation under namnet "Medborgare mot EMU". Vi vill argumentera

Läs mer

Vad tycker nobelpristagare om EMU?

Vad tycker nobelpristagare om EMU? 2001 Vad tycker nobelpristagare om EMU? Robert Mundell Positiv till EMU Daniel McFadden Robert Solow Myron Scholes Robert Merton Lawrence Klein Milton Friedman James Mirrless Kritiska till EMU 2001 Inledning...

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Nationalekonomiska föreningens förhandlingar Sammanfattade av Birgitta Filppa, Karin Sirén och Elisabeth Gustafsson 2011-09-21 Ordförande: Pehr Wissén Inledare: Anders Borg, finansminister Kommentator:

Läs mer

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER Konjunkturrådets rapport E N K L A R E G L E R, SVÅRA TIDER behöver stabiliserings- politiken förändras? 2012 Anders Vredin (ordf.) Martin Flodén Anna Larsson Morten O. Ravn

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se

Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig utgivare: - Nils-Ola Roth Den 14 september går vi åter till val.

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola Examensarbete Våren 2008 Interaktinsdesign Malmö Högskla Feeling.nu Ett prjektarbete m att överföra en känsla från butik till Internet för att nå ut till en större kundkrets ch skapa kundstöd www.feeling.nu

Läs mer

Svaret på frågan varför. Guldpriset har stigit 87% de senaste 5 åren

Svaret på frågan varför. Guldpriset har stigit 87% de senaste 5 åren Tidningen om guld och investering Nr. 3 Våren 2013 Guldbladet Ni måste göra ett val lita på guldets naturliga stabilitet eller regeringsmedlemmarnas ärlighet och intelligens. Och med full respekt för dessa

Läs mer

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksrganisatin www.scr.se www.camping.se 3 09 Årgång 4 Webb-tv-smmar på camping.se Experterna m turiståret 2009 ch branschens Nyckelfrågr Sveapanelen

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

SOLIDARITET 0030 GREKLANDS TRAGEDI ÄR EUROPEISKA UNIONENS NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 12 JUNI 2015

SOLIDARITET 0030 GREKLANDS TRAGEDI ÄR EUROPEISKA UNIONENS NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 12 JUNI 2015 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 12 JUNI 2015 SOLIDARITET 0030 GREKLANDS TRAGEDI ÄR EUROPEISKA UNIONENS RATIONELLA OCH LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR på Greklandsfrågan har inte en chans mot EU:s helvetesapparat.

Läs mer

ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006 3-002 ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl. 15.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2

1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2 1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2 - 73- Arsberättelse i sjökrigsknst ch sj ö krigshistria. Avgiven vid KöMS:s högtidssammanträde den 15 nvembet 1938 av ledamten kaptenen vid flttan Ostberg. Materialet

Läs mer