Med uppdrag att tän1ja dollarn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med uppdrag att tän1ja dollarn"

Transkript

1 :l.. :J C1J Cl.!... =:l Med uppdrag att tän1ja dllarn Eurn föddes ur Amerikas missbruk av dllarns överlägsenhet i det glbala finansiella systemet. en gemensamma valutan kmmer att utmana den överlägsenheten, men ändå ge Amerika fördelar. Och så länge eurn saknar en plitisk röst kmmer Eurpa även i frtsättningen bara att spela en birll i världsplitiken. 1 av Martin Walker N ÄR EURON NU HAR blivit verklighet rar sig Eurpas plitiska klass för valutans medelbara utsikter. Blir den "hård" eller "mjuk"? Vilken typ av eknmisk styrning kräver den? När kmmer de sm står utanför att gå med? Men eurns tillkmst möts ckså av strategiska frågr, i synnerhet vilken betydelse den kmmer att få i relatinen mellan de två rikaste ch mäktigaste strheterna i världen - USA ch EU. Alltför lätt glöms det brt att en av eurns viktigaste inspiratinskällr var den förbittring sm större delen av Eurpa kände över att USA hade missbrukat dllarns överlägsenhet i det glbala finansiella systemet. et hela började med Tet-ffensiven den där märkliga våren Vietnamkriget skapade prblem för USA:s betalningsbalans, vilket bemöttes med dllarexprt till Eurpa. Tet-ffensiven innebar ett hårt slag mt den amerikanska militären ch resulterade i president Jhnsns beslut att inte ställa upp för mval. För att inte underblåsa den inhemska kritiken vägrade han ckså att höja skatterna för att finansiera kriget. e ökande kstnaderna för kriget ledde därför till ett budgetundersktt på 24,2 miljarder dllar för året 1968, mer än det sammanlagda underskttet för de fem föregående åren. Eurpeer upplevde det sm att de finansierade USA:s budgetundersktt ch fick betala dyrt för USA:s inflatinsexprt, samtidigt sm de såg hur de egna företagen köptes upp i ch med den amerikanska kapitalexprten. et var vid den här tiden sm Jean-Jacques Servan-Schreibers plemiska bk Le efi Americain (en amerikanska utmaningen) blev en bästsäljare i ett Eurpa där anti-amerikanismen blev respektabel i ch med Vietnamkriget ch rasupplppen i amerikanska städer. Charles de Gaulle svarade med att skicka tillbaka dllar till USA ch kräva att få guld i stället. I nvember 1967, när devalveringen av det brittiska pundet började destabilisera Brettn Wds-systemet, var "guldplen" tvungen att sälja för 700 miljner dllar för att upprätthålla guldpriset. Två dagar senare meddelade de Gaulle att Frankrike lämnade plen, ch USA blev tvungen att upphöra med guldförsäljningen på den fria marknaden. Nu var det endast centralbanker sm fick köpa guld. Systemet var dck frtfarande sårbart för plitiska strmar. I augusti 1969 devalverades den franska francen med elva prcent ch i september samma år, efter att envist ha vägrat ge efter för USA:s krav på en revalvering, gick Bundesbank med på att låta den tyska marken flyta. En månad senare hade -marken stigit med ni prcent. En hel generatin eurpeiska plitiker kunde aldrig glömma det sm i deras ögn var ett manipulerande av deras valutr i syfte att lösa en amerikansk kris i betalningsbalansen, vilken hade rsakats av ett krig sm få av dem stödde. EN EUROPEISKA GEMENSKAPEN bestd i det här skedet endast av de ursprungliga sex medlemmarna: Frankrike, Tyskland, Italien ch Benelux-länderna. I denna tid av valutakris skrev Raymnd Barre, blivande premiärminister i Frankrike ch vid tillfället eurpeisk kmmissinär för finansiella frågr i Bryssel, en rapprt m hur en gemensam valuta skulle kunna skydda Eurpa från sådana anglsaxiska störningar. Rapprten fick till följd att "de sex" gav Pierre Werner, stats- ch finansministerveteran i Luxemburg, uppdraget att utarbeta en detaljerad plan för en eknmisk ch mnetär unin. III Svensk Tidskrift 11999, nr 21

2 r 0.. L ::J agens eur härstammar i rakt nedstigande led från Barre/Werner-rapprterna. Utvecklingen har gått via president Nixns punktering av Brettn Wds-systemet 1971, den tyske förbundskanslern Helmut Schmidts ändrade ståndpunkt till förmån för en gemensam valuta, de lika förberedelserna inför eurn - ecun, det eurpeiska mnetära systemet ch ERM -ch slutligen den plitiska knuff framåt mt Maastrichtfördraget sm det tyska enandet gav. Men genm att underminera sina eurpeiska partners ljalitet i ch med missbruket av dllarns ställning , ch igen mellan ch , är det den amerikanska regeringen sm är eurns sanna skapare. Redan från början såg eurpeiska länder den gemensamma valutan sm någt mer än en byggsten till Eurpa, nämligen sm ett skydd mt störningar rsakade av dllarn. (enna kmbinatin gav ytterligare bränsle åt den brittiska misstrn mt prjektet, vilket i sin tur hindrade den eurpeiska integratinen. en här frågan innebar slutet för Margaret Thatchers plitiska karriär, då hn närmast såg brittiska ch amerikanska intressen i Eurpa sm möjliga att åtskilja ch inte gjrde någn hemlighet av att hn föredrg en stark atlantisk allians framför ett starkt Eurpa.) Men trts att det var de anti-amerikanska strömningarna sm födde tanken på eurn, har valutan (trts senaste tidens r) fått starkt ffentligt stöd från den amerikanska regeringen, ch det kmmer helt klart att vara i USA:s natinella intresse att den fungerar. En eur baserad på en eknmi sm är jämbördig med den amerikanska sett till strlek ch andelar i världshandeln kmmer att mildra de våldsamma valutafluktuatiner sm återkmmande har skapat 50-prcentiga msvängningar i växelkurserna mellan dllarn ch yenen respektive -marken. Ett slut på dessa kraftiga svängningar är bra för världseknmin, bra för USA ch bra för den atlantiska alliansen. Eurn medför en sansad, men dck inte förödmjukande minskning av dllarns prestige- ett lågt pris att betala för de fördelar sm följer, förutsatt att anpassningen sker försiktigt ch genmtänkt. Anpassningen kan inte genmföras i snabb takt eftersm "Eurland", trts den gemensamma centralbanken, medvetet valt att inte ha någn mtsvarighet till USA:s finansdepartement sm talar ch agerar för dllarn i världsplitiska sammanhang. Faktum är att ända tills eurn får ett jämförbart plitiskt ledarskap kmmer USA i brist på knkurrens trligtvis att frtsätta att dminera den glbala finansiella styrningen. EN 1 JANUARI 1999 antgs eurn frmellt av elva eurpeiska länder sm transaktinsvaluta, vilket innebär att statens räkenskaper ch skulder uttrycks i eur. Att enskilda människr ch företag kan betala skatt ch fakturr i eur gör att man eliminerar kstnader ch risker sm medföljer handel i utländsk valuta. EMUländernas egna valutr kmmer att finnas parallellt med eurn fram till våren 2002, då sedlar ch mynt i eur införs. Elva histriskt viktiga valutr kmmer då att gå samma öde till mötes sm dublnen ch thalern en gång gjrde. en brittiska regeringen har sagt att den i princip har beslutat att gå med- det vill säga när Strbritanniens läge i knjunkturcykeln bättre överensstämmer med EU:s, ch efter ett val ch en flkmröstning. en sannlika tidsplanen är att nästa brittiska val hålls tidigt, våren eller smmaren 2001, samtidigt sm eller tätt följt j Svensk Tidskrift 11999, nr 2jfJ

3 r a... ::::J UJ av en flkmröstning, vilket skulle göra det möjligt för pundet att ansluta sig till eurn innan sedlar ch mynt i eur sätts i mlpp. Trts att fyra länder står utanför - Strbritannien, Sverige, anmark ch Grekland- kan "Eurland" med sina elva medlemsländer ch 290 miljner invånare stltsera med titeln sm världens största handelsmakt en sammanlagda exprten är 25 prcent större än USA:s ch dubbelt så str sm Japans. EMU-ländernas ttala BNP 1997 var 19 prcent mindre än USA:s, men 50 prcent större än Japans. Eurn kmmer att bli en betydande kraft i den glbala eknmin ch i världshandeln, ch genm finkänslig diplmati av den förre kmmissinären för valutafrågr, Yves-Thibault de Silguy, har man fått garantier av Japan, Brasilien, Taian ch Kina att en betydande ch ökande andel av deras utländska valutareserver kmmer att vara i eur. e femtn EV-länderna står för 30 prcent av IMF:s tillgångar- mer än USA ch Japan tillsammans- så EMU-ländernas inflytande i IMF kmmer åtminstne att vara jämbördigt med USA:s. I den närmaste framtiden kmmer dllarn att stå kvar sm världens viktigaste reservvaluta. Vikten av de amerikanska finans- ch terminsmarknaderna gör att råvaru- ch energipriser kmmer frtsätta att sättas i dllar en tid framöver. Men den dminerande ställning inm glbala finanser sm dllarn nu har kmmer säkerligen att utmanas. Faktum är att inm vissa mråden, till exempel internatinella säkerhetsfrågr, utländska innehav av bankmedel ch valutadenminatinen för världsexprten, knkurrerar redan de samlade EV-valutrna med dllarn. et centrala mrådet, där man kan förvänta sig medelbara förändringar, är fficiella utländska valutareserver. Enligt statistik för 1995 sammanställd av det USA-baserade Institute fr Internatinal Ecnmics var 64,1 prcent av dessa reserver uttryckta i dllar, 15,9 prcent i -mark (21,2 prcent med alla EV-valutr sammantagna), ch 7,5 prcent i yen. Institutets chef, C Fred Bergsten, trr att "the dllar and the eur are each Iikely t ind up ith abut 40 per cent f rld finance, ith abut 20 per cent remaining fr the yen, the Siss franc and minr currencies." (e 20 prcent sm återstår för övriga valutr kan kmma att krympa väsentligt i ch med 1998 års förhandlingar mellan EU ch Scheiz sm röjde undan de flesta återstående hindren för ett scheiziskt EMUmedlemskap.) "Trts att fyra länder står utanför- Strbritannien, Sverige, anmark ch Grekland- kan "Eurland" med sina elva medlemsländer ch 290 miljner invånare stltsera med titeln sm världens största Om vi utgår från att Bergsten har rätt trde en aldrig tidigare skådad förändring av världens finansiella tillgångar snart påbörjas. Bergsten uppskattar att ett värde av miljarder dllar av de fficiella reserverna, ch miljarder dllar av de privata tillgångarna, kmmer att byta valutaenhet från dllar till eur. Han beräknar att mellan 500 miljarder ch l biljn dllar sannlikt kmmer att svära trhet mt en ny valuta. en avgörande frågan är hur lång tid kmmer det här att ta? Om det går för snabbt blir effekten sm en tsunami, det vill säga att dllarns värde pressas ned ch eurns värde drivs upp. Förutsatt att man vidtar vissa försiktighetsåtgärder ch att prcessen tillåts ta några år brde effekten inte bli så dramatisk. et är möjligt att eurn visar sig vara en ppulärare reservvaluta. I egenskap av ny valuta måste den skapa en trvärdighet sm en pålitlig värdeenhet, sm är mer lik -marken än den italienska liren. etta förutsätter att eurräntan blir knkurrenskraftig. Eurn styrs av den helt berende eurpeiska centralbanken, ECB, sm (efter tyska påtryckningar) leds av den förre hlländske finansministern ch centralbankschefen Wim uisenberg, en str beundrare av Bundesbanks anti-inflatinistiska traditin. Enligt ECB:s grundläggande stadgar är man skyldig att styra eurn med prisstabilitet sm främsta priritet, ch med mycket begränsad öppenhet m hur man går tillväga. När Strbritannien, Sverige, anmark ch Grekland, ch möjligen Scheiz, frmellt deltar i EMU kmmer den eknmiska maktbalansen att förskju- tas till eurns fördel. Trligtvis kmmer lje- ch råvarupriser att sättas både i dllar ch eur under de närmaste fem till ti åren, vilket inte nämnvärt brde skada den amerikanska eknmin, förutm att den förlrar en del seignrage (det vill säga att alla innehav av utländska sedlar i själva verket är räntefria lån från den utgivande centralbanken). Seignraget beräknas vara värt 30 miljarder dllar m året för det amerikanska finansdepartementet, delvis på grund av den mindre sunda anledningen att log-dllarsedeln är en favrit inm penningtvätt ch bland narktikalangare. Trligtvis kmmer den här rllen att övertas av 500- eursedeln, sm är värd ungefär 550 dllar. et krävs en hel prtfölj för att transprtera en miljn dllar i l OG-dllarsedlar, medan en mtsvarande summa i eur får plats i bröstfickan. handelsmakt." 1,11 Svensk Tidskrift 11999, nr z l

4 en verkliga kstnaden för USA blir att dllarn förlrar mer ch mer av sin unika psitin sm reservvaluta, vilket gör att man får mindre ch mindre möjligheter att dra nytta av dllarns ställning. USA kmmer inte längre att kunna göra smärtfria devalveringar genm att trycka ch exprtera dllar till Eurdllar-marknaden. Man kmmer inte längre att kunna tvinga fram revalveringar i Eurpa ch Japan i syfte att gagna den amerikanska betalningsbalansen, vilket man gjrde ch llarn kmmer inte längre att ha ensamrätt på ställningen sm den enda säkra valutan i rstider. en kmmer att tvingas knkurrera med eurn m den rllen; det i en tid då vikten av "Eurland" sm marknad ch exprtör kräver att många länders ch blags dagliga handel sker i eur. U STABILARE EURON ÄR, ESTO VIKTIGARE blir det för Jdllarn att uppvisa en lika sund styrning. Om dllarn visar tecken på inflatin kmmer den att falla mt eurn såvida USA inte kmpenserar det med högre räntr. etta skulle kunna rsaka prblem med tanke på att USA har redvisat undersktt i sin bkföring de senaste femtn åren. Utlandsskulden överstiger en biljn dllar nett ch ökar årligen med mer än 15 prcent. Allt detta är dck hanterbart för en eknmi med en BNP på åtta biljner dllar. Men när dllarn knkurrerar sm internatinell värdeenhet med eurn ch E-länderna, vars bkföring varit i balans under många år, ch sm vanligtvis uppvisar mindre översktt i den internatinella handeln, måste dllarn kämpa hårt för sin trvärdighet. Krt sagt är eurns bltta närvar ng för att ge dllarn en slags villkrlig dm. en måste helt enkelt lära sig hur man uppför sig. Ledningen -inte bara den innanför den amerikanska centralbankens ch finansdepartementets väggar, utan ckså den inm den plitiska apparaten i Vita huset ch kngressen där man bestämmer m finansplitiken - blir tvungen att agera i Thmas Jeffersns anda: "ith a decent respect fr the pinins f mankind". llarns internatinella trvärdighet (ch därmed dess värde) kmmer att sättas på prv av ppulära men finansiellt betänkliga skattesänkningar, eller av återkmmande federala budgetundersktt. llarljalisterna ska nu inte tr att de är ensamma m att förlra på att eurn införs. en kmmer ckså att skaka m Eurpas stela arbetsmarknader ch de infficiella priskarteller sm gör det möjligt för eurpeiskt näringsliv att överföra vinster från länder med höga skatter tilllågskatteländer. (Rekrdhöga böter sm dem Ekmmissinen gav Vlksagen för att man satt högre priser i Italien brde inte längre vara nödvändiga när Eurpas knsumenter direkt kan jämföra priser i eur.) Ett bakmliggande mtiv till eurn har varit att "thatcherisera" Eurpa bakvägen ch att åstadkmma ett mtsvarande skifte i maktbalansen mellan arbete ch kapital. Thatcher genmförde det skiftet genm knfrntatin. Majriteten av EMU-länderna är idag rikare ch mer kmprmissbenägna än vad Strbritannien var i slutet av 70-talet, ch har kunnat genmföra refrmer på ett smidigare sätt ch i enlighet med Eurpatanken. Men i de en gång så spendersamma sciala marknadseknmierna har man gjrt nedskärningar i de statliga utgifterna ch höjt skatterna för att kunna minska sina budgetundersktt till att mtsvara de riktlinjer sm ställts upp av Maastrichtfördraget, det vill säga tre prcent av BNP, samt minska den ttala statsskulden till 60 prcent av BNP. (Belgien ch Italien har båda en statsskuld sm uppgår till det dubbla, men eftersm deras budgetdisciplin lyckades minska dessa fattbara skuldbördr i tillräckligt rask takt brtsåg man från det.) EMU -ländernas regeringar har bitit ihp ch stått ut med en arbetslöshet sm stigit till13 prcent i Frankrike ch 12 prcent i Tyskland. Följden har blivit en ökning av antalet deltidsjbb ch en växande svart marknad där arbetsgivare ch anställda samarbetar för att undkmma höga arbetsgivaravgifter. EU :s statistiska rgan, Eurstat, gjrde 1998 uppskattningen att ti prcent av EU:s eknmi inte redvisas. Meningen är att eurn ska göra Eurpas eknmier mer lika USA:s, med större flexibilitet, högre prduktivitet ch resultatstyrda löner i ett mer företagarvänligt eknmiskt klimat. Men eftersm knkurrensen på världens valutamarknader förbättras kmmer dllarn att tvingas agera mer sm -marken för att slippa betala priset med högre räntr. Att två stabila ch anti-inflatinistiska finansjättar ligger till grund för världseknmin gynnar ng båda två. etta hjälper ss att förklara varför amerikanska plitiker har välkmnat eurn ch i likhet med ledande eurpeiska plitiker understrukit de ömsesidiga fördelarna. ET ÄR OCK EN VÄSENTLIG EL av eurn SOm saknas. I dagsläget finns ingen mekanism för plitisk styrning- varken internt eller externt. en enda plitiska auktriteten är Ekfin-rådet, det vill säga finansministrarna i EU:s femtn medlemsstater. et finns ckså en mindre frmell Eur-XI kmmitte, där de elva EMUländernas finansministrar möter varandra. Men sm en följd av de brittiska prtesterna mt att lämnas utanför denna inre cirkel kmmer Eur-XI inte att ha någt permanent sekretariat. Ekfin-tjänstemän ska förbereda ch närvara vid mötena, ch rdförandeskapet i Ekfin växlar varje halvår mellan medlemsländerna, precis sm rdförandeskapet i EU:s ministerråd. Vem ska då föra Eurpas talan vid en eventuell internatinell finanskris? Man kan sammankalla Ekfin till s.. :l r Cl. l... ::J l Svensk Ti dskrift 11999, nr 2I IJ

5 r 0.. " ::l UJ ett krismöte, men de kan knappast förväntas hantera krisen på heltid. et är långt ifrån säkert att det inm "Eurland" finns ett enda plitiskt rgan sm skulle ha befgenheten, för att inte tala m erfarenheten, att inleda en räddningsaktin i samma strleksrdning sm när Clintn-administratinen löste ut den mexikanska pesn Hanteringen av Asienkrisen leddes plitiskt av den amerikanske finansministern sm i juni 1998 hade tillräcklig tyngd för att intervenera på marknaden i syfte att stötta den fallande yenen. (Eurpas regeringar blev inte ens rådfrågade före interventinen.) I den närmaste framtiden gör ng gammal vana ch bekvämlighet att USA även frtsättningsvis kmmer att ta på sig ledarskapet ch att EU behåller sin märkliga dubbelrll sm eknmisk jätte ch plitisk dvärg. etta är inte sunt ch förmdligen inte heller hållbart. et är dessutm i USA:s intresse att uppmuntra EMU-länderna att ta fram en mtsvarighet till den amerikanske finansministern för att de tillsammans ska ansvara för krishanteringen. en inmeurpeiska styrningen av eurn är ckså säker. Lagen, frmulerad i Maastrichtfördraget, är förviss helt klar. ECB ansvarar för räntan ch penningmängden. Ministerrådet ansvarar för valutakursen ch eurns "externa representatin". Men frågan m styrning har nyligen blivit mer prblematisk än så. Eurn utfrmades främst av knservativa regeringar för att passa en tid med hög inflatin. Efter valen i Frankrike ch Tyskland styrs eurn nu, i ett ptentiellt deflatinistiskt skede, av regeringar till vänster m mitten. Ett knservativt frdn med scialdemkrater vid ratten är inte nödvändigtvis en paradx. Eurpas scialdemkrater har str erfarenhet av att leda kapitalistiska system ch kan hävda att de under årens lpp både civiliserat ch förbättrat dem. Vidare innebär ECB:s verkställande befgenheter ch plitiska berende att EMU-ländernas regeringar i bästa fall sitter i baksätet. e kan skrika ch sparka, men de sitter ändå utm räckhåll för pedalerna. ET FINNs FEM FÄLLOR sm eurn måste undvika ch sm måste skadliggöras under den avgörande övergångsperiden mellan införandet den l januari 1999 ch fram till 2002, då eurpeiska plånböcker kmmer att innehålla sedlar ch mynt i eur. en här mställningen inleds i en svår perid; i efterdyningarna av finanskllapserna i Asien ch Ryssland, ch med överhettade glbala marknader. När detta skrivs befinner sig Spanien, Irland, Finland, Prtugal ch Nederländerna i en högknjunktur. Frankrike, Belgien ch Österrike är i en knjunkturfas med ganska stabil tillväxt. Tysklands återhämtning har hakat upp sig, delvis på grund av långsammare världstillväxt, ch Italien kmmer inte ur sin låga tillväxt. Meningen är att EMU-ländernas räntr ska knvergera till ungefär samma nivå sm den aktuella tyska räntan, ungefär 3,3 prcent, innan den gemensamma valutan införs. etta kmmer lägligt för länder sm befinner sig i högknjunktur ch kmmer ng att kräva en del budgetdisciplin för att förhindra överhettning. Med tanke på Tysklands närmast befintliga inflatin kan 3,3 prcent vara en alltför hög gräns m landets eknmiska återhämtning ska kunna få ny fart. et första prblemet består alltså i att hitta rätt räntenivå ch en adekvat budgetbalans för de länder sm har en hållbart snabb tillväxt. en andra fällan rör de kraftigt varierande växelkurserna. Eurns kurs gentemt dllarn ch yenen kan bli föremål för en viss turbulens under det att världsmarknaderna vänjer sig vid den nya valutan ch försöker avgöra m den styrs av centralbanken. Kmmer eurn att bete sig sm en större versin av -marken, eller styras plitiskt av scialdemkratiska regeringar ch snarare uppföra sig sm en italiensk lire i jättefrmat? Växelkurserna mt det brittiska pundet ch den svenska krnan kan bli än mer kmplicerade av ett skäl sm inte har belysts i tillräckligt hög grad: Eurpeiska banker står i startgrparna för att direkt efter eurns införande överösa de inhemska marknaderna i Strbritannien ch Sverige med förmånliga erbjudanden m bstadslån ch kreditkrt, baserade på den låga eurräntan. Eftersm de brittiska räntrna är dubbelt så höga sm EMU-ländernas kmmer många säkerligen att nappa på dessa erbjudanden. Ett fallande pund skulle följaktligen bli smärtsamt för dem sm tar lån i eur. en handfull brittiska husköpare sm tecknade lån i mark när Strbritannien var med i ERM fick se sina skulder skjuta i höjden med närmare 50 prcent i ch med pundets uteslutning ur ERM i september I en större skala skulle detta kunna få allvarliga plitiska knsekvenser. en tredje fällan man måste se upp för är den plitiska panik sm kan uppstå på grund av eurns långsiktiga knsekvenser; en frtsatt harmnisering av Eurpas eknmi- ch budgetplitik. et är uppenbart att en viss budgetsamrdning inm EMU är nödvändig, det är eknmer från alla läger överens m. Knepet är att uppnå detta snarare genm grupptryck ch samförstånd än genm bestämmelser ch regler. Men de varningsrp sm hördes i brittiska medier i nvember 1998 m harmniserade EV-skatter var helt grundade. Ett gemensamt skattesystem för EU är inget måste. Till ch med i en federatin sm USA, med gemensam valuta ch federalt skattesystem, varierar skatten kraftigt i de lika staterna. Bende i Flrida, Texas ch Ne Hampshire betalar ingen statsskatt alls, medan de i Ne Yrk, Cnnecticut ch Washingtn, C, måste betala stats- lm l Svensk Tidskrift 11999, nr 2l

6 TVIVEL FINNS ET VISSA RISKER med eurn: interna risker sm kan destabilisera samarbetet ch externa risker sm kan få ännu större knsekvenser. en interna risken är ng så tydlig ch bestär av den plitiska svårigheten att i ett demkratiskt system föra en penningplitik sm passar alla de vitt skilda eknmierna i deras lika knjunkturfaser. Efter några år av stark tillväxt blev Finlands ch Irlands eknmier överhettade smmaren 1998, ch m de hade fått agera självständigt skulle de ha höjt räntrna i syfte att dämpa efterfrågan. Men sm delar av "Eurland" kan de inte höja räntrna unilateralt. Alla dämpande åtgärder måste gå via skattehöjningar eller återhållsamhet i lönerna - ch högre skatter är inte sannlikt. Alla vädjanden från finländskt ch irländskt håll m höjda eurräntr skulle mgående stöta på mtstånd från Frankrike ch Tyskland eftersm deras eknmier nyligen har börjat växa igen. Ända tills knvergensen i ländernas eknmier har nått en högre grad kmmer EU:s mest centrala plitiska prblem vara att hantera den här typen av asymmetri - ch klara av det utan att, sm är fallet i USA, flytta från "bust-tn" till "bm-tn", eller inkmstöverföring frän tillväxtreginer till mråden i eknmisk kris, vilket är en väsentlig del av det federala skatte- systemet. Eurns externa risk betnas av Martin Feldstein, natinaleknm vid Harvard, i en utmärkt artikel i Freign Affairs med titeln "The Eur and War". Han menar där att EMU:s innebende eknmiska ch finansiella knkurrens, för att inte tala m det spända läget mellan eurn ch dllarn, i längden kan leda till knflikter. Teretiskt sett skulle ett Tyskland på uppgång ch ett Frankrike i kris kunna vidmakthålla sina skilda eknmiska behv ända tills krig bryter ut. Men det är lättare för en av dem att lämna valutauninen, eller för de övriga att hitta en annan lösning, innan saker går överstyr. Och hittills har EU visat sig vara relativt bra på sådant. FeJdsteins argument brister ckså med tanke på att det enda riktiga exemplet på ett bilateralt reservva- skatt sm mtsvarar en tredjedel av den federala inkmstskatten. Än så länge finns ingen samstämmighet i fråga m ett eventuellt gemensamt skattesystem inm EU. et behövs inte heller- fråga Texasbrna. etta betyder dck inte att man inte kan eller bör göra någt. Alla EU:s medlemsländer km i december 1997 överens m att tillsammans utarbeta strategier för att undvika skadlig skatteknkurrens inm Eurpa. etta sker väl sm vanligt genm att man käbblar ch köpslär sig fram till en kmprmiss, ch tar hänsyn till särintressen sm exempelvis Strbritanniens r för Citys ställning sm finansiellt centrum. Man km ckså överens m att försöka hindra E-medbrgare från att utnyttja skatteparadis sm Kanalöarna, Luxemburg ch Liechtenstein. et är bara att önska lycka till. en farligaste fällan av alla, eftersm den blir svårast att undvika, är att eurn riskerar att bli syndabck för dåliga beslut av medlemsländernas plitiker. e första tecknen på en sådan utveckling såg vi när (den nu avgångne) Oskar Lafntaine, under sina första veckr i tjänst, efterlyste fasta växelkurser, lägre räntr ch klassisk keynesiansk expansinsplitik för att skapa nya jbb. Hans rådgivare har ckså antytt att stabilitetspakten- utarbetad i syfte att minska underskttsfinansiering, särskilt i de svagare eknmierna i EU- brde överges. Lafntaine ch hans rädgivare är i sin fulla rätt att uttrycka sådana åsikter, men det finns ingen anledning till att ECB skulle lyssna på dem, än mindre rätta sig efter dem. På längre sikt kmmer regeringarna att kunna påverka ECB eftersm de utser sina egna centralbankschefer sm sedan sitter i ECB:s styrelse. Tysklands beslut att nästa år ersätta Hans Tietmeyer sm chef för Bundesbank är intressant. Men det är brukligt att demkratiskt valda regeringar har ett visst strategiskt, m än inte realplitiskt inflytande på penningplitiken. Alan Greenspan km inte från ingenstans för att leda den amerikanska centralbanken. Han utsågs först av den dåvarande presidenten Reagan, med senatens gdkännande, ch fick förnyat förtrende av Clintn. et sm gör Lafntaines uttalanden så rande är inte att de antyder att Eurpa kmmer att styras av en ny scialistisk ledning sm vill öka utgifterna. Andra regeringsuttalanden från Frankrike, Italien ch Spanien, ch den tyske förbundskanslern Gerhard Schröder, visar klart att han inte talar för dem. et verkliga prblemet ligger i att Lafntaine kan ha talat uppriktigt m detta på grund av annat än övertygelse, nämligen plitisk ambitin. etta vittnar m en splittrad ch svag tysk regering sm inte inger mycket förtrende så här i eurns inledningsfas, ch när Tyskland tagit över det halvårslånga rdförandeskapet i EU. Precis sm Margaret Thatcher ch Jhn Majr fått erfara kan inrikes partiplitik fta inkräkta på strplitiken med den gemensamma valutan. U TAN "Utan tvivel finns det vissa risker med eurn: interna risker sm kan destabilisera samarbetet ch externa risker SOm kan få ännu större knsekvenser." :l.. ::s r. l... ::J U.J l Svensk Tidskrift 11999, nr 2l J

7 s... ::::::1 r ~ Ll.J lutasystem, det sm inleddes av Strbritannien ch USA, inte alls resulterade i krig det här århundradet, utan i en stark ch hållbar allians. När FeJdstein diskuterar en ptentiell transatlantisk rivalitet förbiser han ckså att arvet av dagens integrerade Eurpa innefattar femti år av amerikanskt stöd. Amerikanerna brde vara stlta över att Marshall planen, Nat ch den sedan lång tid mest framgängsrika alliansen i världen ligger till grund för det partnerskap sm till str del styr världen genm delat ledarskap mellan G8-länderna, IMF ch FN:s säkerhetsråd. Tacksamhet är inte ett typiskt eurpeiskt drag, men Eurpas länder- med några undantag- har på det hela taget lutat sig tillbaka ch njutit av USA:s ledarskap. et kan hända att Eurpa inte har haft så strt val, ch det är tänkbart att upprepad misskötsel av kriser ch en världsdepressin i förlängningen skulle stärka argumenten för de sm påstår att hela pängen med eurn är att ge Eurpa möjlighet att göra egna strategiska val berende av USA. "Vi måste vara medvetna m att Amerika tenderar att distansera sig från Eurpa. På läng sikt måste Eurpa därför bana sin egen väg till frigörelse", hävdade Jean Marie Clmbani, redaktör för Le Mnde, i februari 1998: "et vre bra m man i nuläget åtminstne inser vad sm håller på att hända. Genm Nats utvidgning till Centraleurpa har USA nu två 'pririterade' allierade: Plen i öster ch Strbritannien i väster. Nats mål är ingen hemlighet: att bringa EU:s fastslagna plitik på fall ch att förkasta ett plitiskt Eurpa sm leds av Frankrike ch Tyskland, till förmån för ett starkt Nat med USA ch Strbritannien i spetsen". En liknande åsikt framfördes av tfelmut Schmidt, sm i mars förra året sa till Washingtn Pst: "Amerika förstår inte än hur str betydelse eurn kmmer att få, men när man väl gör det så kan det leda till enrma knflikter. Eurn kmmer att medföra att dllarns världsdminerande ställning får stryka på ften. en kmmer dessutm att förändra maktbalansen i världen så att USA inte längre är ensam herre på täppan." ET vis Ryssland i Tjetjenien, Kina på Tianmen Square, Japan när det gäller exprt, ch Frankrike i största allmänhet. USA kanske uttrycker sitt missnöje. e kanske inför sanktiner. Men det är ett känt faktum att USA gärna går ut i krig. Vissa pessimister påminner m det tidiga seklets felaktiga förutsägelser sm hävdade att krig hade blivit en möjlighet i en så civiliserad ch genm handel förenad värld, en värld där det brittiska imperiet var kejsardömet Tysklands viktigaste handelspartner, ch Tyskland det brittiska imperiets näst viktigaste handelspartner. e sm är pessimistiska till transatlantiska relatiner visar ckså på den uppluckrade ljaliteten sm kalla krigets slut medförde. Eftersm EV-länderna inte längre upplever någt ht frän öst, ch är mindre benägna att känna sig underlägsna USA, har de större frihet att utarbeta sina egna långsiktiga strategier, ch (för första gängen sedan 1941) spela en aktiv i stället för passiv rll i sin egen histria. Eu HAR ÄNÅ VALT att upprätthålla ch livnära den transatlantiska alliansen. Traditin, gammal vana, eknmiska intressen ch gemensamma värderingar med USA har tillsammans bidragit till det. et har även kriget i Bsnien, vilket visade Eurpas begränsningar på det militära ch strategiska mrådet. Händelserna i Bsnien var ytterligare bevis på det sm Gulfkriget redan hade visat: USA är frtfarande den främste strategen. Eurpa tg på sig den rll sm Strbritannien tidigare hade haft själv, nämligen den att agera Sanch Panza vid sidan m USA sm n Quijte. Eurpa blev den ljale tjänaren sm std red att ställa upp med mindre avancerad militär hjälp ch eknmiskt stöd till USA:s peratiner. Men inm ett centralt mråde har Eurpa föresatt sig att styra sitt eget öde- genm beslutet att utveckla en valutaunin. Kmmer Strbritannien att gå med? et trliga är att pundet ansluts till eurn i januari Eftersm den brittiska eknmin är en av de större i Eurpa, tillika den sm är mest inflytelserik på de glbala finansmarknaderna, kmmer dess anslutning att bli en tillgång för eurn ch det eurpeiska samarbetet. Strbritanniens anslutning till EMU skulle ckså bli en tillgång för USA, en underförstådd garanti m att eurn inte kmmer att manipuleras mt amerikanska intressen, ch att kalla krigets atlantallians inlemmas i en framtida ge-eknmisk värld. ÖVERSÄTTNING: SOLVEIG HÅKANSSON. Martin Walker är eurpeisk redaktör för The Guardian ch senir fell vid Wrld Plicy Institute i Ne Yrk. Artikeln har tidigare publicerats i den brittiska tidskriften Prspect. BEROR PÅ vad man menar med att vara "herre på täppan". USA:s ledarstil har varit ryckig, peridvis tanklös, men för det mesta välmenande. Man har visat prv på återhållsamhet i sin maktutövning, lärt sig att acceptera bångstyriga länder ch har inte störtat vare sig Khadaffi eller Saddam Hussein. USA i rllen sm "herre på täppan" kanske gick hårt fram med resten av världen för att rädda den mexikanska pesn 1995, men var betydligt mindre framgångsrik i sina försök att leda in Japan på det refrmprgram sm skulle kunna ta landet ur recessinen. et har inte ingått i den mderna amerikanska traditinen att spela "herre på täppan", även när andra natiner varit extremt påfrestande, exempellfj l Svensk Tidskrift 11999, nr 2l

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Skatteväxling Frihet Välstånd Samverkan Revisinsläge 9b 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Med sänkt skatt för låginkmsttagare (se Appendix) Skatteväxling sm ger ökat välstånd

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Bostadspolitik i Sverige från n ett alternativ till den europeiska huvudfåren

Bostadspolitik i Sverige från n ett alternativ till den europeiska huvudfåren Bstadsplitik i Sverige från n ett alternativ till den eurpeiska huvudfåren Lena Magnussn Turner Institutet för bstads- ch urbanfrskning Uppsala universitet Sverige följer trenden Mer selektiv residual

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23 RAPPORT Resvaneundersökning Carg City 2009-11-23 Knsulter inm samhällsutveckling WSP är en knsultverksamhet inm samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag ch rganisatiner för att

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga. Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Utanför upptrampade stigar

Utanför upptrampade stigar FU rapprt 2010:6 FU Välfärd Arbetsrapprt 2010:4 Utanför upptrampade stigar Utvärdering av prjektet En studie av förebyggande hembesök hs äldre i Gävlebrg Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbete

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk.

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk. Föreningsplicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Versin: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Trkelssn E-mail: rikard.trkelssn@varlaibk.nu Innehållsförteckning Varla IBK Ledrd... 3 Mål med Barnverksamhet... 3 Mål

Läs mer

Grödinge 2010-05-20. Den rörliga svenska kronan och räntan bäst för Sverige! 1 EU:s ekonomiska kris

Grödinge 2010-05-20. Den rörliga svenska kronan och räntan bäst för Sverige! 1 EU:s ekonomiska kris Grödinge 2010-05-20 Den rörliga svenska kronan och räntan bäst för Sverige! 1 EU:s ekonomiska kris Europa befinner sig i den värsta situationen sedan andra världskriget, och kanske till och med sedan första

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A , l andstinget DALARNA Arbetsutskttet SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Samma nträdesdatum 2011-11-14 Paragrafer 174-181 Sida 1 (11) Plats ch tid Ord inarie iedamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.15-14.00

Läs mer

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen.

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen. Malmö Högskla Lärarutbildningen SÄL III:2 Skillnad i synsätt hs flickr ch pjkar en studie m könsmönster i restaurangundervisningen. Differences in Outlk Between Girls and Bys- A Study f Gender Patterns

Läs mer