Kyrkslätts revisionsnämnds UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE för kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts revisionsnämnds UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2013. för kommunfullmäktige"

Transkript

1 Dnr:485/ /2014 Kyrkslätts revisionsnämnds UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2013 för kommunfullmäktige Kyrkslätts kommun Revisionsnämnden

2 Innehåll 1. REVISIONSNÄMNDENS VERKSAMHET Sammansättning Revisionsnämnens uppgifter och verksamhet Bedömning av det av kommunstyrelsen uppgjorda bokslutet 4 2. UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSERNA FÖR TIDIGARE ÅR 5 3. UTVÄRDERING AV HUR DE AV FULLMÄKTIGE UPPSTÄLLDA MÅLEN HAR UPPNÅTTS Utfallet av kommunens totalekonomiska mål Utvecklingen av kommunens nyckeltal Strategiska mål Organens mål för verksamheten och ekonomin Bindande nivå Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Bildningsnämnden Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Idrottsnämnden Ungdomsnämnden Samhällstekniska nämnden Byggnads- och miljönämnden Nämnden för serviceproduktion Direktionen för Eriksgård Genomförande av investeringar UPPNÅENDE OCH UPPFÖLJNING AV KOMMUNKONCERNENS MÅL ÖVRIGA OBSERVATIONER Ordnande av intern kontroll, koncerntillsyn och riskhantering Övrigt 16

3 6.3 Personalen SAMMANFATTNING REVISIONSNÄMNDENS VERKSAMHET 1.1 Sammansättning Revisionsnämndens ledamöter och deras personliga ersättare under berättelseåret: Ledamöter Ulla Seppälä, ordförande Antti Salonen, vice ordförande (fr.o.m ) Pia Hautamäki Siv Ahlberg Juha Blomfelt Ramon Dibbets Matti Tanskanen Heli Kauhanen Ersättare Paula Helmiö Lasse Javanainen Oiva Tyni Peggy Weckmann Pekka Rekola Noora Piili Riitta Lassila Kimmo Collander 1.2 Revisionsnämnens uppgifter och verksamhet I 71 i kommunallagen stadgas bl.a. följande om revisionsnämndens uppgifter: "Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organisering av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter. Revisionsnämnden skall bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Revisionsnämnden skall se till att granskningen av kommunen och dess dottersamfund samordnas Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet." Revisionsnämnden har för att utföra sin uppgift satt sig in i förvaltningsorganens protokoll, budgeterna för åren 2013 och 2014, ekonomiplanen för åren , bokslutet år 2013 och verksamhetsberättelsen samt revisionens rapporter. Nämnden har hört ledande tjänsteinnehavare och bekantat sig med utvalda tyngdpunktsområden i enlighet med ett program som godkänts separat. Revisionsnämnden har sammanträtt 14 gånger med anledning av bedömningen av år Den lagstadgade revisionen har utförts av BDO Audiator Oy. OFR Krister Rehn har verkat som ansvarig revisor och som revisionsnämndens sekreterare. Då revisionsnämnden slutfört sitt arbetsprogram delger nämnden kommunfullmäktige följande utvärderingsberättelse:

4 1.3 Bedömning av det av kommunstyrelsen uppgjorda bokslutet Bokslutet uppgjordes för tredje året i rad både försent och inkorrekt. Man blev alltså igen tvungen att korrigera det och behandla det på nytt i kommunstyrelsen. Revisionsnämnden fordrar att detta inte längre kommer att upprepas. Situationen där bokslutet i en kommun av Kyrkslätts storlek undertecknas i slutet av maj - i praktiken två månader efter att de lagstadgade tidsfristen gått ut - och då fortfarande delvis bristfälligt och motstridigt, är mycket allvarlig. Revisionsnämnden begär en utredning om vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtagit för att säkerställa riktigheten av bokslutet och att man håller sig inom ramarna för den lagstadgade utsatta tiden. Nämnden konstaterar att det funnits betydande brister i bokföringens och ekonomiuppföljningens tillförlitlighet under året. Ännu under hösten innan budgeten för år 2014 gjordes upp, förutspåddes ett underskott på ca 16 miljoner euro (eller t.o.m. mer) för år Slutresultatet var dock ett underskott på ca 6 milj. euro. Revisionsnämnden anser att resultatstyrningen - i synnerhet med hänvisning till faktorerna ovan - inte fungerat. Nämnden förutsätter att bristerna åtgärdas omedelbart. Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarig för kommunens förvaltning och ekonomi och därigenom också för ordnande av riskhantering, intern kontroll och koncerntillsyn. Kommunstyrelsen ansvarar även för uppgörandet av bokslut och dess riktighet. Kommunstyrelsen ska enligt revisionsnämnden i fortsättningen förhålla sig mer seriöst till dessa ansvarsuppgifter. Med hänvisning till ovanstående är det kommunstyrelsens skyldighet att innan bokslutet undertecknas se till att utkastet till bokslutet baserar sig på adekvata och pålitliga saldobekräftelser. Med hjälp av handlingarna i fråga ska styrelsen försäkra sig om utkastets riktighet innan bokslutet undertecknas samt även skicka handlingarna till revisorerna i god tid. Det har förekommit brister och fördröjningar då handlingarna, som bekräftar bokslutet, sänts till revisorerna, vilket försvårat och försenat revisionsprocessen. I utvärderingsberättelsen redogörs för de övriga utvecklingsbehoven i bokslutet. Revisionsnämnden fäster dessutom uppmärksamhet vid de betydande utvecklingsbehoven inom kommunens interna redovisning och interna kontroll, riskhantering, koncernstyrning och -tillsyn.

5

6 2. UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSERNA FÖR TIDIGARE ÅR Revisionsnämnden behandlade vid sitt sammanträde bemötandena till utvärderingsberättelsen och antecknade dem för kännedom. Revisionsnämnden har i sin bedömning år 2013 följt upp genomförandet av observationerna i tidigare års utvärderingsberättelser. Revisionsnämnden påpekar att bemötandena till utvärderingsberättelsen behandlades i ett sent skede. I fortsättningen förutsätter nämnden att man håller sig till överenskomna tidtabeller. Revisionsnämnden har i flera tidigare utvärderingsberättelser fäst uppmärksamhet vid iakttagande av budgeten och uppmanat till effektiverad uppföljning av anslagen. Enligt kommunfullmäktiges beslut är verksamhetsbidraget bindande för fullmäktige. Överskridningarna år 2012 i jämförelse med den ändrade budgeten uppgick till närmare 2,7 milj. euro. Beträffande år 2013 har användningen av de bindande anslagen förvisso varit förenhetligt med den ändrade budgeten. Revisionsnämnden anser att kommunens resultatstyrning misslyckats eftersom det gjordes budgetändringar i driftsekonomin till ett belopp på 8,65 milj. euro. Till övriga delar, som inte nämns skilt i den här utvärderingsberättelsen, anser revisionsnämnden att man vidtagit åtgärder med anledning av utvärderingsberättelsen år UTVÄRDERING AV HUR DE AV FULLMÄKTIGE UPPSTÄLLDA MÅLEN HAR UPPNÅTTS 3.1.Utfallet av kommunens totalekonomiska mål Som sammanfattning kan konstateras att även om Kyrkslätts kommuns totalekonomiska situation under de senaste åren försämrats avsevärt, stämde det totalekonomiska utfallet år 2013 till sin storlek nästan överens med de ursprungliga målen som uppställdes av fullmäktige. Beträffande uppkomsten av resultat är det skäl att fästa uppmärksamhet vid följande relevanta saker: "Positiva faktorer" Skatteintäkterna överskred budgeten med ca 3,5 milj. euro, av vilka engångsändringen av redovisningsprinciperna uppgick till ca 1,6 milj. euro. Verksamhetsbidraget (driftsekonomins nettokostnader) var 3,3 milj. euro bättre än den ändrade budgeten. Avskrivningarna underskred budgeten med ca 2,2 milj. euro. Ränteutgifterna underskreds med ca 1,0 milj. euro.

7 "Negativa faktorer" Av de budgeterade vinsterna från försäljning av markegendom och markanvändningsersättningarna förverkligades inte knappt 2 milj. euro. Driftsekonomins utfall stämde överens med den ändrade budgeten. Väsentliga enskilda budgetöverskridningar förekom inte på den av fullmäktige fastslagna bindande nivån. Investeringarnas nettobudget var ursprungligen 21 milj. euro och efter ändringarna 21,4 milj. euro. Utfallet var 14,2 milj. euro så investeringarnas utfallsnivå blev låg. Med anledning av det ökade kommunens skuldbörda under året endast med ca 1 milj. euro och är i bokslutet sammanlagt 89,1 milj. euro. Fullmäktige hade budgeterat en nettoändring av lånebeståndet på 11 milj. euro mer, dvs. 12 milj. euro. Revisionsnämnden drar slutsatsen att kommunens ekonomi skötts inexakt under år 2013 även om det skett enligt den ändrade budgeten. Följden är att kommunens ekonomi har försämrats ytterligare. Kyrkslätts kommuns kumulativa överskott i bokslutet för år 2013 är 24,0 milj. euro, så kommunallagens formkrav uppfylls till den delen. Kyrkslätts kommuns behov att balansera ekonomin i praktiken är dock stort. Revisionsnämnden håller med kommundirektören då han i sin översikt konstaterar att det är ytterst viktigt att fortsätta den stränga utgiftsdisciplinen. Nämnden påminner redan i detta skede om följande delar av den av fullmäktige godkända budgeten för år 2014: Resultaträkningens överskott/underskott Förändringar i lånestocken Redovisningsnämnden konstaterar att kommunstyrelsen bör vidta omedelbara åtgärder för att harmonisera den gällande budgeten och ekonomiplanen samt de av fullmäktige godkända strategiska balanseringsprinciperna för ekonomin. Motiveringen är att skuldbördan i enlighet med prognoserna ovan redan år 2015 ordentligt överskrider gränsvärdet i det av fullmäktige godkända balanseringsprogrammet för ekonomin (100 milj. euro).

8 Revisionsnämnden konstaterar att det objektivt sett var nödvändigt att vidta åtgärder för att balansera ekonomin under år 2013, men att prognoserna, på basis av vilka besluten fattades, senare visat sig vara bristfälliga. I fortsättningen bör tillförlitligheten av kommunens prognoser förbättras betydligt. Som motivering framför nämnden bl.a. att man ännu i oktober förutspådde ett underskott på ca 16 milj. euro, då det slutliga underskottet blev ca 10 milj. euro mindre Utvecklingen av kommunens nyckeltal BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 BS 2013 HELA LANDET 2012 Skattesats 18,3 19,0 19,0 19,0 19,0 19,24 Skatteintäkter (milj. euro) 140,8 154,6 159,2 159,4 171,1 Statsandelar (milj. euro) 20,0 23,2 25,0 23,7 23,3 Verksamhetsinkomster (milj. euro) 28,5 34,2 35,0 34,5 31,9 Verksamhetsutgifter (milj. euro) 183,3 188,4 195,4 211,1 217,7 Verksamhetsbidrag (milj. euro) -154,8-154,2-160,4-176,6-185,9 Verksamhetsinkomster/verks amhetsutgifter 15,5 18,1 17,9 16,3 14,6 Årsbidrag % av avskrivningarna 39,9 168,4 182,0 36,3 51,1 71 Årsbidrag /invånare Lånestock (milj. euro) 75,8 92,1 84,9 88,1 89,1 Lånebelopp /invånare ,0 2281,0 2345,0 2351, Relativ skuldsättningsgrad % ,3 Överskott /invånare Självförsörjningsgrad-% 43,2 42,0 45,1 41,8 39,6 62,1 Låneskötselbidrag 1 3,1 2,6 0,6 0,9 Inkomstfinansiering av investeringar % 13 99,1 139,5 33,6 46,9 Invånarantal Kriterier för en krisekonomi Statsrådet har ställt följande kriterier som kännetecken för en krisekonomi: Gränsvärde Utfall Beräkning

9 1) kommunens årsbidrag utan enligt 13 i lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996) beviljat behovsprövat finansieringsbidrag är negativt; 2) kommunens inkomstskattesats är minst 0,5 procentenheter högre än alla kommuners vägda genomsnittliga inkomstskattesats; 3) kommunens per invånare beräknade lånebelopp överskrider alla kommuners genomsnittliga lånebelopp med minst 50 procent; 4) kommunens balansräkning uppvisar ett ackumulerat underskott; 5) kommunens självförsörjningsgrad är under 50 procent 6) kommunens relativa skuldsättning är minst 50 procent 7) Det kumulativa underskottet är över per invånare Årsbidrag + 6,9 milj. euro. Hela landets vägda 19,38 % (år 2013), Kyrkslätt 19,0 % Hela landets beräknade lånebelopp (år 2013) euro, i Kyrkslätt 2351 euro/invånare Överskott 24,0 milj. euro. Gränsvärdet uppfylls inte + Gränsvärdet uppfylls inte + Gränsvärdet uppfylls inte + Gränsvärdet uppfylls inte + Självförsörjningsgrad 39,6 % Gränsvärdet uppfylls - Relativ skuldsättningsgrad 56,0 % Gränsvärdet uppfylls - Kumulativt överskott 634 euro/invånare Gränsvärdet uppfylls inte + Enligt den föregående tabellen överskrids fortfarande två av gränsvärdena. Dessas försämrades jämfört med ifjol. Övriga gränsvärden har inte överskridits eftersom nyckeltalen huvudsakligen försämrades i hela landet. Revisionsnämnden konstaterar att skuldbördan i enlighet med den gällande ekonomiplanen budgeterats växa betydligt under de kommande åren. Nämnden påminner att det leder till att självförsörjningsgraden sjunker och den relativa skuldsättningen ökar. Revisionsnämnden varnar om risker i anslutning till detta, vilka även kan leda till att flera gränsvärden uppfylls. Kyrkslätts kommun har tillsvidare ett kumulativt överskott på 24,0 milj. euro i balansräkningen. 3.3 Strategiska mål Kommunfullmäktige tillsatte för år 2013 utgående från kommun- och servicestrategin och tre perspektiv (Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen, en balanserad ekonomi och ett servicenät som förnyas) sju bindande mål på kommunnivå. På allmän nivå vill revisionsnämnden fästa uppmärksamhet vid att man systematiskt och med regelbundna intervall bör se till att kommunens strategiska mål och målen i budgeten är i harmoni med varandra och att man i strategin vid behov gör behövliga ändringar med anledning av det. Den gällande kommun- och servicestrategin är från år Kyrkslätt i utveckling

10 Målet gällande färdigställandet av utvecklingsbilden förverkligades inte, utan den ska bli klar våren Revisionsnämnden fäster åter uppmärksamhet vid fördröjningen av uppgörandet av utvecklingsbilden. Målen som uppställts för bostadsproduktionen uppnåddes enligt balansboken, men revisionsnämnden ifrågasätter ändå hur målet uppnåtts i praktiken och begär tilläggsutredningar i frågan. Beträffande affärsutrymmes- och industritomterna var målet 10 tomtöverlåtelser, av vilka inga genomfördes. Revisionsnämnden ber att saken utreds. Med hänvisning till det anser nämnden att måluppställningen beträffande bostadsproduktionen borde utvecklas. Ett servicenät som förnyas Uppgifter för andelen åringar utanför utbildning av åldersklassen och för andelen åriga arbetslösa av arbetskraften fanns inte tillgängliga för år 2013, så förverkligandet av målen kan inte bedömas. Revisionsnämnden ber att saken utreds. En balanserad ekonomi Kommunfullmäktige uppställde följande gränsvärden enligt programmet för balansering av ekonomin för ekonomin åren : Ökningen i verksamhetsbidrag (skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter) får årligen vara högst 3,2 % på kommunnivå. Utdelningen av verksamhetsbidraget till organen sker genom de av kommunstyrelsen årligen fastställda ramvillkoren för budgeten och ekonomiplanen, inom ramen för balanseringsprogrammet som godkänts av fullmäktige. Årsbidraget är årligen minst lika stort som avskrivningarna. (Årsbidraget fås genom att till verksamhetsbidraget tillägga kommunens skatteintäkter och statsandelar samt finansieringsinkomster och -utgifter. Årsbidraget påvisar den inkomstfinansiering som efter kommunens löpande utgifter kan användas för investeringar, låneamortering och placeringar.) Kommunens lånebestånd överstiger inte 100 milj. euro eller euro per invånare under åren (Med kommunens lånestock avses främmande kapital med ränta i balansen.) Utfall 2013: Målet uppnåddes inte eftersom ökningen i verksamhetsbidrag var 5,2 %, vilket motsvarar 9,3 milj. euro. Utfall 2013: Målet uppnåddes inte eftersom årsbidraget täckte endast 51,4 % av avskrivningarna. Utfall 2013: Kommunens lånestock växte med ca 1,0 milj. euro och var i bokslutet 89,1 milj. euro, vilket motsvarar euro per person Lånestocken stämmer tillsvidare överens med balanseringsprogrammet, men har på basis av den gällande ekonomiplanen förutspåtts öka betydligt över gränsvärdet i balanseringsprogrammet.

11 Nettoinvesteringarna (investeringsutgifterna minus finansieringsandelarna) är på årsnivå högst 22,5 milj. euro. Utfall 2013: Målet uppnåddes eftersom nettoinvesteringarna uppgick till 14,2 milj. euro. Åren förblir överskottet i balansen (räkenskapsperiodens över-/underskott + över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder) som förut eller förstärks. Självförsörjningsgraden (hur stor andel det egna kapitalet uppgår till av det totala kapitalet) stiger. Soliditetsgraden uppgick år 2009 till 43,2 % och år 2010 till 42,0 %. (Nyckeltalet anger kommunens soliditet, toleransen för underskott och möjligheterna att klara av förbindelser på lång sikt. I nyckeltalet relateras det egna kapitalet och de därmed jämförbara posterna till balansomslutningen korrigerade med erhållna förskott). Utfall 2013: Överskottet i balansen minskade med ca 6,3 miljoner euro och uppgick till ca 24,0 miljoner euro. Utfall 2013: Målet uppnåddes inte eftersom kommunens självförsörjningsgrad försvagades från 41,8 procent till 39,6 procent. 3.4 Organens mål för verksamheten och ekonomin Bindande nivå Enligt kommunfullmäktiges beslut är den sammanlagda skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget samt verksamhetsmålen, bindande för fullmäktige Kommunstyrelsen De kommunstyrelsen underställda verksamhetsområdena ordnades inom ramen för det bindande verksamhetsbidraget. Verksamhetsbidraget var milj. euro bättre än budgeten. Kommunstyrelsens verksamhetsmål uppnåddes i huvudsak. Revisionsnämnden fäster dock uppmärksamhet vid att svarsprocenten i Kiva-enkäten blev låg, 19 %. Enligt resultatet av enkäten meddelade endast % av de 129 cheferna att de fortsatt bearbetningen av resultaten i mätningen av arbetstrivsel år Vård- och omsorgsnämnden Hela nämnden Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsbidrags budgetändringar var under året 6,0 milj. euro. Det förverkligade verksamhetsbidraget var euro bättre än den ändrade budgeten. Vård- och omsorgsväsendets verksamhetsbidrag ökade år 2013 med ca 5,2 % i jämförelse med året innan. Vård- och omsorgsväsendets egen verksamhets verksamhetsbidrag ökade jämfört med året innan med 3,8 % men ökningen i den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag var 7,7 %.

12 Tidtabellen för utredningarna gällande barnskyddsbehovet och de ansvariga socialarbetarnas besättningsgrad på 100 % var de verksamhetsmål inom socialtjänsterna som inte uppnåddes helt. Familjedagvårdens omfattning överensstämde inte med målen, men revisionsnämnden anser det positivt att totalt nio nya familjevårdare står till förfogande. Av dessa kan sex familjer användas för familjevård via Pride-utbildningen som genomfördes på hösten. Målet, som var att göra upp en aktiveringsplan för alla unga som varit klienter inom utkomststödet i tre månader och som uppfyller aktiveringsvillkoret, förverkligades till 80 %. Målet att stävja ökningen i vuxensocialarbetets verksamhetsbidrag uppfylldes då tillväxten var 3,6 %. Hälsovårdstjänsternas verksamhetsmål uppnåddes i huvudsak. Patienter ska enligt lagen få icke-brådskande vård inom tre månader, inom munhälsovården inom sex månader. Årets genomsnittliga väntetid till läkarmottagning varierade mellan 10 och 20 dagar beroende på verksamhetsställe. Till munhälsovårdens icke-brådskande vård fanns ingen kö i slutet av året, utan man fick en tid inom två veckor. Verksamhetsbidraget för specialiserad sjukvård ökade med 2,4 milj. euro. Revisionsnämnden begär utredning av den specialiserade sjukvårdens budgetering och principer. Hur använder kommunen sina egna/hns bedömningar av kostnader i budgeten och hur avviker de från varandra? På vilka grunder vårdas HNS klienter i HNS och/eller hänvisas till den privata sektorn? För resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågans del skulle inte handikapptjänsternas kostnader enligt målsättningen fått stiga över 7,5 % under år 2013 jämfört med året innan utan specialomsorg, men utfallet var 9,2 %. Målen uppnåddes till övriga delar. De centrala delarna av målen, som uppställts för resultatområdet välfärdstjänster för de äldre, uppnåddes. Omfattningen av närståendevården, 4,83 %, var lite mindre än målet på 4,94 % Bildningsnämnden Bildningsnämndens verksamhetsbidrags budgetändringar var under året milj. euro. Det förverkligade verksamhetsbidraget var euro bättre än den ändrade budgeten. Gällande undervisningsväsendets gemensamma verksamheter förverkligades inte målet gällande förbättrad produktivitet för skolskjutsarna, utan produktiviteten försämrades (-4 %) Det fria bildningsarbetets och biblioteksväsendets verksamhetsmål uppnåddes Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Finska förskoleverksamhet- och utbildningsnämndens verksamhetsbidrags budgetändringar var under året 1,1 milj. euro. Det förverkligade verksamhetsbidraget var euro bättre än den ändrade budgeten.

13 Produktionsmålen för den finska barndagvården uppnåddes. Målen gällande personalen uppnåddes med undantag av målen som gällde personalens behörighet och omsättning. Av det finska skolväsendets produktivitetsmål förbättrades produktiviteten inom förskoleundervisningen med +1 % medan produktiviteten inom den grundläggande utbildningen försvagades -7 % och produktiviteten inom gymnasieutbildningen förbättrades +7 %. De övriga verksamhetsmålen uppnåddes med undantag av att 97 % av barnen i förskoleålder deltog i förskoleundervisningen (mål: 100 %) Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Nämndens verksamhetsbidrag utföll som ca euro bättre än budgeten. Produktivitetsmålen för den svenska barndagvården uppnåddes. Målen gällande personalens behörighet och frånvaro uppnåddes inte. Produktiviteten inom det svenska skolväsendets grundläggande utbildning förbättrades +1 %. Förskoleundervisningens och gymnasieutbildningens produktivitetsmål uppnåddes inte (-13 %). De övriga verksamhetsmålen förverkligades enligt målsättningen. Enligt revisionsnämnden borde mätarna för målen i balansboken granskas på ett enhetligt sätt. Som exempel är finska och svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndernas effektivering av genomströmningen inom gymnasieutbildningen Idrottsnämnden Idrottsnämndens verksamhetsbidrags budgetändringar var under året euro. Verksamhetsbidraget var milj. euro bättre än den ändrade budgeten. Beträffande verksamhetsmålen blev simhallens besökare lite under målsättningen ( ) Ungdomsnämnden Ungdomsnämndens verksamhetsbidrag utföll euro bättre än budgeten och de centrala delarna av verksamhetsmålen förverkligades Samhällstekniska nämnden Samhällstekniska nämndens verksamhetsbidrag förverkligades euro bättre än den ändrade budgeten, även om nämndens verksamhetsbidrag minskades med euro. Beträffande Utvecklings- och gemensamma tjänster var målet att sälja 50 egnahemstomter år st. egnahemstomter såldes och 9 st. arrenderades. Revisionsnämnden ber att detta utreds. Beträffande kollektivtrafiken har inte utfallet av målet gällande subventionsgraden för kommunens kollektivtrafik antecknats i balansboken. Graden får vara högst 50 %. Revisionsnämnden ber att subventioneringsgraden utreds.

14 Byggnads- och miljönämnden Byggnads- och miljönämndens verksamhetsbidrag var milj. euro bättre än budgeten. Av verksamhetsmålen har den elektroniska tjänsten Lupapiste tagits ibruk i kommunen, men utan integrering med det operativa bakgrundssystemet. Revisionsnämnden begär en utredning om den fortsatta utvecklingen av saken Nämnden för serviceproduktion Nämnden för serviceproduktion beviljades ett tilläggsanslag på 1,55 milj. euro. Det förverkligade verksamhetsbidraget var 1,07 milj. euro bättre än den ändrade budgeten. Av förvaltningstjänsternas verksamhetsmål var medeltalet av kundbetjäningsenkäten 3,28, så målet på 3,5 nåddes inte helt. Beträffande de tekniska produktionstjänsterna avvek användningen av undervisningsutrymmen och daghemsutrymmen lite från målnivån. De övriga målen för verksamheten förverkligades med undantag av städningens enhetspris 2,29 euro m2/månad då målet var 2,01 euro. Brand- och räddningsväsendets och kosthållsenhetens verksamhetsmål förverkligades. Revisionsnämnden konstaterar att vattenförsörjningsverkets uträkningar bör gås igenom och till behövliga delar korrigeras innan man kan använda dem som grund för beslutsfattandet. Revisionsnämnden vill ha en utredning och fordrar åtgärder för att korrigera saken Direktionen för Eriksgård Direktionen för Eriksgårds verksamhetsbidrag var euro bättre än budgeten. Av verksamhetsmålen förverkligades inte målen gällande målning av byggnader. Beträffande renoveringen av Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets byggnader, som var målsättningen, genomfördes i stället en utredning om reparationsbehoven.

15 3.5 Genomförande av investeringar Av utgifterna i den ändrade investeringsdelen förverkligades 67,9 % dvs. 15,0 milj. euro och av nettoutgifterna 66,5 % dvs. 14,2 milj. euro. Inom investeringarna förekom inga betydande utgiftsöverskridningar på budgetens bindande nivå. Hur investeringarna i detalj genomförts på den bindande nivån för fullmäktige framgår ur bokslutet, men ingen verbal analys av utfallet ingår, vilket fordras i fortsättningen. Revisionsnämnden anser att man i fortsättningen också bör se till att man tydligt redogör för utfallet av budgetens investeringsdel i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions bindande anvisningar så att den av kommunfullmäktige godkända kostnadsberäkningen för investeringsobjekten och utfallet i förhållande till den, framgår ur utfallsjämförelsen. 4. UPPNÅENDE OCH UPPFÖLJNING AV KOMMUNKONCERNENS MÅL Kommunen har för tillfället tre dottersamfund, av vilka det största är Kyrkslätts Hyresbostäder Ab. För dessa borde man i fortsättningen ställa upp mål enligt kommunallagen i moderkommunens budget, samt under året - enligt anvisningarna - systematiskt följa med utvecklingen av dottersamfundens ekonomi och verksamhet. För närvarande är kommunens borgenansvar enligt bokslutet 0,8 milj. euro för koncernsamfundens del. Kyrkslätts Hyresbostäder nådde nästan sina mål. Bostädernas användningsgrad blev mindre än en procentenhet från målet (98 %) för utfallet var 97,13 %. Kreditförlusterna (0,6 %) var större än målet (0,5 %). Revisionsnämnden konstaterar att det beror på kommunens egna åtgärder att målet gällande beläggningsgraden inte uppnåtts. På basis av analysen i kommunens bokslut blir det oklart för revisionsnämnden om underhållet av dottersamfundens byggnadsbestånd ordnats så att värdet bevaras. Nämnden anser att mål, som avses i kommunallagen, inte uppställts för de andra koncernsamfunden för år 2013 i moderkommunens budget. Utredningarna i ärendet, som revisionsnämnden fått, har inte varit tillfredsställande. Nämnden konstaterar att uppställningen och uppföljningen av koncernmålen bör förbättras i fortsättningen. Man har fäst uppmärksamhet vid saken redan i samband med uppgörandet av budgeten år 2014 så utvecklingen verkar gå i rätt riktning. Kiinteistö Oy Masalanovi är inte längre kommunens dottersamfund. Man hade dock inte uppställt som mål i den av fullmäktige godkända budgeten att avstå från dottersamfundet. Kommunstyrelsen har inte heller reagerat på det under uppgörandet av bokslutet. Bolaget inkluderades felaktigt i kommunens koncernbokslut som ett dottersamfund. Det här var en orsak till att bokslutet behandlades på nytt i kommunstyrelsen , nästan två månader efter tidsfristen som förutsätts i kommunallagen.

16 5. Revisionsnämnden förutsätter att kommunstyrelsen vidtar vederbörliga åtgärder för att förbättra koncernens styrning och kontroll samt riskhanteringen och informationsförmedlingen.

17 ÖVRIGA OBSERVATIONER Ordnande av intern kontroll, koncerntillsyn och riskhantering Intern kontroll Enligt bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar ska kommunstyrelsen i utvärderingsberättelsen redogöra för hur den interna kontrollen och anknytande riskhantering har ordnats i kommunen. Har det observerats brister i tillsynen under räkenskapsperioden och hur ska den interna kontrollen utvecklas under den gällande ekonomiplanperioden. Motsvarande redogörelse ska också föreläggas för koncerntillsynens del. Verksamhetsberättelsen omfattar kommunens lednings utlåtande om förverkligandet av den interna kontrollen och koncerntillsynen. Revisionsnämnden anser att utredningarna i fråga är adekvata och konstaterar ytterligare att styrningen av den interna kontrollen och riskhanteringen förnyats under året, men att det trots det konstaterats rikligt med brister i det praktiska genomförandet. Exempel: Bokföringens tillförlitlighet Resultatstyrningens funktionalitet Balansbokens försening och partiella motstridighet Kommunens interna informationsgång Informationsförmedlings- och övervakningsrutinerna, övervakning av serviceavtalet m.m. som hänför sig till den utlokaliserade bokföringen. Brister i den interna tillsynen Revisionsnämnden anser att ska man i kommunen överlag särskilt se till att förankra den förnyade interna kontrollen och styrningen av riskhanteringen i praktiken så att punkterna i anvisningarna blir åtgärder i praktiken. Dessa åtgärder omfattar bl.a. regelbunden rapportering till kommunstyrelsen om den interna kontrollens och riskhanteringens åtgärder på sektornivå. Nämnden påminner att kommunstyrelsen är ansvarig för ordnandet av intern kontroll och riskhantering i kommunen och för deras funktionalitet och vederbörlighet. Kommunstyrelsen har sålunda ett mycket centralt tillsynsansvar. Kommunstyrelsen ska ytterligare enligt revisionsnämnden börja bereda uppgörandet av en klar finansierings- och placeringsstrategi för kommunen. Klara linjedragningar behövs också i egendomsförvaltningspolitiken. Också i koncernens tillsyn och styrning har det under året framkommit bl.a. följande tydliga brister och dröjsmål, som nämnden fäster uppmärksamhet vid: Kommunstyrelsens roll i koncernens tillsyn har inte enligt revisionsnämndens mening i praktiken till alla delar motsvarat normen. Uppställning av koncernens strategiska mål och övervakning av förverkligandet.

18 Dröjsmålen inom KVA:s process för val av hyresgäster har enligt uppgifter som revisionsnämnden fått i praktiken påverkat KVA:s beläggningsgrad och ekonomi negativt. KVA:s och de övriga koncernsamfundens ägarstyrning har både under räkenskapsåret och långsiktigt varit bristfällig. Det har funnits brister i koncernens interna informationsförmedling. 5.2 Övrigt Revisionsnämnden anser att man i också fortsättningen ska fästa uppmärksamhet vid skapandet av prestationer och mätare då budgeten upprättas, så att de så väl som möjligt beskriver utfallet av de kvantitativa och kvalitativa målen för servicen. Enligt revisionsnämnden ska sektorerna fästa särskild uppmärksamhet vid att nyckelmålen och mätarna beskriver sektorns kärnfunktioner. Dessutom behövs betydligt mer noggrannhet i beräkningsgrunderna för anslagsförslagen. 5.3 Personalen Personalberättelsen har inte funnits revisionsnämnden tillhanda i tillräckligt god tid. Revisionsnämnden förutsätter att personalberättelsen står till förfogande för utvärdering tillsammans med bokslutet årligen senast Nämnden betonar att det vore bra att i personalberättelsen lyfta fram målen och mätarna som uppställts av fullmäktige samt utfallet i förhållande till dem. Enligt uppgifterna i bokslutsboken är det svårt att bedöma konsekvenserna av t.ex. sjukfrånvarodagar även om de minskat något. Man har inte heller fört omfattande utvecklingssamtal. Därmed är det oklart om kommunens personalresurser används optimalt.

19 6. SAMMANFATTNING Det totalekonomiska utfallet stämde överens med fullmäktiges ändrade mål även om kommunens ekonomi försvagades betydligt under året. Kyrkslätts kommuns resultat för räkenskapsperioden år 2013 var ett underskott på 6,5 milj. euro (år 2012 ett underskott på 8,3 milj. euro). Den ursprungliga budgeten hade ett underskott på 5,3 milj. euro. Budgetändringar som påverkar resultaträkningen gjordes under året till ett belopp av ca 8,65 milj. euro, så det budgeterade underskottet i den ändrade budgeten var nästan 14 milj. euro då det förverkligade underskottet till slut var 6,5 milj. euro. Av balansräkningens kumulativa överskott återstår bara 24,0 milj. euro. Kommunens underskottstrend bör brytas så att man säkerställer att man hålls inom det av fullmäktige godkända programmet för återställande av den ekonomiska balansen och undviker att uppfylla Statsrådets kriterier för kriskommuner. Kommunens nyckeltal har försämrats ytterligare under år Investeringarnas nettobudget var ursprungligen 21 milj. euro och efter ändringarna 21,4 milj. euro. Utfallet var 14,2 milj. euro så investeringarnas utfallsnivå blev låg (66,5 %). Med anledning av det ökade kommunens skuldbörda under året med ca 1 milj. euro jämfört med budgeterade 12 milj. euro. Enligt kommunallagen ska bokslutet göras upp före utgången av mars året efter räkenskapsperioden. Kommunstyrelsen har undertecknat bokslutet Kvaliteten på bokslutet lämnar övrigt att önska. Här behövs en klar förbättring. Man har upptäckt brister i ordnandet av kommunens och koncernens interna tillsyn, bl.a. i kommunens interna informationsförmedling, förvaltningen och övervakningen av avtal, praxis gällande granskning och godkännande av fakturor samt i resultatstyrningens funktionalitet. Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid kontinuerlig utveckling av den interna kontrollen, koncerntillsynen, riskhanteringen och resultatstyrningen. Revisionsnämnden fordrar att åtgärder vidtas i brådskande ordning för att förbättra detta. Uppmärksamhet bör i synnerhet fästas vid att förankra den förnyade interna kontrollen och styrningen av riskhanteringen till konkreta åtgärder i praktiken i enlighet med anvisningarna. Moderkommunen ska under hela året ha en heltäckande bild av koncernens struktur, funktioner och ekonomi. Den ska också bidra till att styra koncernen till fördelaktiga lösningar. Enligt revisionsnämnden har det under år 2013 funnits betydande brister till den delen. Revisionsnämnden anser att verksamhetsmålen uppnåddes i huvudsak. Man bör fästa ständig uppmärksamhet vid måluppställningen så att de uppställda målen beskriver verksamheternas nyckelmål på ett så enhetligt sätt som möjligt. Man ska fästa särskild uppmärksamhet vid att systematiskt uppdatera de strategiska målen så att strategin i alla situationer motsvarar den rådande verksamhetsmiljön så bra som möjligt.

20 Utvecklingssamtalen är ett centralt redskap för bedömningen av ledning och prestationer. Man har inte heller fört utvecklingssamtal på ett heltäckande sätt i kommunen. Om inget annat separat påstås i den här utvärderingsberättelsen, anser revisionsnämnden att man vidtagit åtgärder med anledning av anmärkningarna i utvärderingsberättelsen år 2012, om än med dröjsmål. Nämnden föreslår att fullmäktige begär bemötanden till anmärkningarna i utvärderingsberättelsen av styrelsen och förvaltningarna. Dessutom begärs sektorvisa ställningstaganden till följande: Bokslutets, ekonomiuppföljningens och resultatstyrningens tillförlitlighet, funktionalitet och korrekta tidpunkt, så att fullmäktiges mål för balansering av ekonomin uppnås Utvecklingsbehoven inom den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernstyrningen och tillsynen Utvecklingen av budgetering och måluppställning bl.a. med beaktande av följande synvinklar: Beaktande av principen om budgetens fullständighet Målen för verksamheten och mätarna beskriver verksamhetsområdenas kärnfunktioner; även deras styrande verkan Strategisk dimension; de strategiska målen och målen i budgeten ska vara i harmoni med varandra Optimal användning av personalresurserna Bemötandena ska föreläggas fullmäktige för behandling före utgången av september, före behandlingen av det kommande årets budget. Kyrkslätt den 4 juni 2014 Ulla Seppälä, ordförande Antti Salonen, vice ordförande Oiva Tyni Noora Piili Siv Ahlberg Matti Tanskanen Heli Kauhanen Juha Blomfelt

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION Till stadsstyrelsen i Pargas stad REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION 1. Granskningens syfte och avgränsning: Revisorerna skall senast före utgången

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras?

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? 3.6.2014 Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden Ekonomiska sakområden som behandlats Mer fokus på kommunkoncernen Inget skattetak

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 Stadsfullmäktige 43 04.06.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

I kommunallagens 71 stadgas följande gällande revisionsnämndens uppgifter:

I kommunallagens 71 stadgas följande gällande revisionsnämndens uppgifter: PARGAS STAD REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Till stadsfullmäktige i Pargas stad 1. REVISIONSNÄMNDEN 2013-2015 Av stadsfullmäktige för mandatperioden 2013-2015 vald revisionsnämnd har

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 105 1 (3) 6.3.2012 Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet 1 Begäran om utlåtande Ordföranden i revisionsnämnden i stad X har bett bokföringsnämndens

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) - 20.55 ( 1-7)

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Till kommunfullmäktige i Lappträsk

Till kommunfullmäktige i Lappträsk Lappträsk kommun Utvärderingsberättelse för år 2012 1 (9) Till kommunfullmäktige i Lappträsk REVISIONSNÄMNDENS I LAPPTRÄSK UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 1. s verksamhet skall i enlighet med 71 i kommunallagen

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 630/2015 28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 Beslutsförslag Beslut Gemensamma kyrkofullmäktige väljer på basis av de i anbudsförfrågan nämnda utvärderingsgrunderna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Handboken behandlar den kommunala ekonomins strukturer

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen RP 157/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås kommunallagen bli ändrad

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan) Kommunstyrelsen 144 09.05.2016 Kommunstyrelsen 165 30.05.2016 Kommunstyrelsen 214 27.06.2016 Kommunstyrelsen 233 08.08.2016 Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer