Kyrkslätts revisionsnämnds UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE för kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts revisionsnämnds UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2013. för kommunfullmäktige"

Transkript

1 Dnr:485/ /2014 Kyrkslätts revisionsnämnds UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2013 för kommunfullmäktige Kyrkslätts kommun Revisionsnämnden

2 Innehåll 1. REVISIONSNÄMNDENS VERKSAMHET Sammansättning Revisionsnämnens uppgifter och verksamhet Bedömning av det av kommunstyrelsen uppgjorda bokslutet 4 2. UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSERNA FÖR TIDIGARE ÅR 5 3. UTVÄRDERING AV HUR DE AV FULLMÄKTIGE UPPSTÄLLDA MÅLEN HAR UPPNÅTTS Utfallet av kommunens totalekonomiska mål Utvecklingen av kommunens nyckeltal Strategiska mål Organens mål för verksamheten och ekonomin Bindande nivå Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Bildningsnämnden Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Idrottsnämnden Ungdomsnämnden Samhällstekniska nämnden Byggnads- och miljönämnden Nämnden för serviceproduktion Direktionen för Eriksgård Genomförande av investeringar UPPNÅENDE OCH UPPFÖLJNING AV KOMMUNKONCERNENS MÅL ÖVRIGA OBSERVATIONER Ordnande av intern kontroll, koncerntillsyn och riskhantering Övrigt 16

3 6.3 Personalen SAMMANFATTNING REVISIONSNÄMNDENS VERKSAMHET 1.1 Sammansättning Revisionsnämndens ledamöter och deras personliga ersättare under berättelseåret: Ledamöter Ulla Seppälä, ordförande Antti Salonen, vice ordförande (fr.o.m ) Pia Hautamäki Siv Ahlberg Juha Blomfelt Ramon Dibbets Matti Tanskanen Heli Kauhanen Ersättare Paula Helmiö Lasse Javanainen Oiva Tyni Peggy Weckmann Pekka Rekola Noora Piili Riitta Lassila Kimmo Collander 1.2 Revisionsnämnens uppgifter och verksamhet I 71 i kommunallagen stadgas bl.a. följande om revisionsnämndens uppgifter: "Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organisering av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter. Revisionsnämnden skall bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Revisionsnämnden skall se till att granskningen av kommunen och dess dottersamfund samordnas Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet." Revisionsnämnden har för att utföra sin uppgift satt sig in i förvaltningsorganens protokoll, budgeterna för åren 2013 och 2014, ekonomiplanen för åren , bokslutet år 2013 och verksamhetsberättelsen samt revisionens rapporter. Nämnden har hört ledande tjänsteinnehavare och bekantat sig med utvalda tyngdpunktsområden i enlighet med ett program som godkänts separat. Revisionsnämnden har sammanträtt 14 gånger med anledning av bedömningen av år Den lagstadgade revisionen har utförts av BDO Audiator Oy. OFR Krister Rehn har verkat som ansvarig revisor och som revisionsnämndens sekreterare. Då revisionsnämnden slutfört sitt arbetsprogram delger nämnden kommunfullmäktige följande utvärderingsberättelse:

4 1.3 Bedömning av det av kommunstyrelsen uppgjorda bokslutet Bokslutet uppgjordes för tredje året i rad både försent och inkorrekt. Man blev alltså igen tvungen att korrigera det och behandla det på nytt i kommunstyrelsen. Revisionsnämnden fordrar att detta inte längre kommer att upprepas. Situationen där bokslutet i en kommun av Kyrkslätts storlek undertecknas i slutet av maj - i praktiken två månader efter att de lagstadgade tidsfristen gått ut - och då fortfarande delvis bristfälligt och motstridigt, är mycket allvarlig. Revisionsnämnden begär en utredning om vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtagit för att säkerställa riktigheten av bokslutet och att man håller sig inom ramarna för den lagstadgade utsatta tiden. Nämnden konstaterar att det funnits betydande brister i bokföringens och ekonomiuppföljningens tillförlitlighet under året. Ännu under hösten innan budgeten för år 2014 gjordes upp, förutspåddes ett underskott på ca 16 miljoner euro (eller t.o.m. mer) för år Slutresultatet var dock ett underskott på ca 6 milj. euro. Revisionsnämnden anser att resultatstyrningen - i synnerhet med hänvisning till faktorerna ovan - inte fungerat. Nämnden förutsätter att bristerna åtgärdas omedelbart. Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarig för kommunens förvaltning och ekonomi och därigenom också för ordnande av riskhantering, intern kontroll och koncerntillsyn. Kommunstyrelsen ansvarar även för uppgörandet av bokslut och dess riktighet. Kommunstyrelsen ska enligt revisionsnämnden i fortsättningen förhålla sig mer seriöst till dessa ansvarsuppgifter. Med hänvisning till ovanstående är det kommunstyrelsens skyldighet att innan bokslutet undertecknas se till att utkastet till bokslutet baserar sig på adekvata och pålitliga saldobekräftelser. Med hjälp av handlingarna i fråga ska styrelsen försäkra sig om utkastets riktighet innan bokslutet undertecknas samt även skicka handlingarna till revisorerna i god tid. Det har förekommit brister och fördröjningar då handlingarna, som bekräftar bokslutet, sänts till revisorerna, vilket försvårat och försenat revisionsprocessen. I utvärderingsberättelsen redogörs för de övriga utvecklingsbehoven i bokslutet. Revisionsnämnden fäster dessutom uppmärksamhet vid de betydande utvecklingsbehoven inom kommunens interna redovisning och interna kontroll, riskhantering, koncernstyrning och -tillsyn.

5

6 2. UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSERNA FÖR TIDIGARE ÅR Revisionsnämnden behandlade vid sitt sammanträde bemötandena till utvärderingsberättelsen och antecknade dem för kännedom. Revisionsnämnden har i sin bedömning år 2013 följt upp genomförandet av observationerna i tidigare års utvärderingsberättelser. Revisionsnämnden påpekar att bemötandena till utvärderingsberättelsen behandlades i ett sent skede. I fortsättningen förutsätter nämnden att man håller sig till överenskomna tidtabeller. Revisionsnämnden har i flera tidigare utvärderingsberättelser fäst uppmärksamhet vid iakttagande av budgeten och uppmanat till effektiverad uppföljning av anslagen. Enligt kommunfullmäktiges beslut är verksamhetsbidraget bindande för fullmäktige. Överskridningarna år 2012 i jämförelse med den ändrade budgeten uppgick till närmare 2,7 milj. euro. Beträffande år 2013 har användningen av de bindande anslagen förvisso varit förenhetligt med den ändrade budgeten. Revisionsnämnden anser att kommunens resultatstyrning misslyckats eftersom det gjordes budgetändringar i driftsekonomin till ett belopp på 8,65 milj. euro. Till övriga delar, som inte nämns skilt i den här utvärderingsberättelsen, anser revisionsnämnden att man vidtagit åtgärder med anledning av utvärderingsberättelsen år UTVÄRDERING AV HUR DE AV FULLMÄKTIGE UPPSTÄLLDA MÅLEN HAR UPPNÅTTS 3.1.Utfallet av kommunens totalekonomiska mål Som sammanfattning kan konstateras att även om Kyrkslätts kommuns totalekonomiska situation under de senaste åren försämrats avsevärt, stämde det totalekonomiska utfallet år 2013 till sin storlek nästan överens med de ursprungliga målen som uppställdes av fullmäktige. Beträffande uppkomsten av resultat är det skäl att fästa uppmärksamhet vid följande relevanta saker: "Positiva faktorer" Skatteintäkterna överskred budgeten med ca 3,5 milj. euro, av vilka engångsändringen av redovisningsprinciperna uppgick till ca 1,6 milj. euro. Verksamhetsbidraget (driftsekonomins nettokostnader) var 3,3 milj. euro bättre än den ändrade budgeten. Avskrivningarna underskred budgeten med ca 2,2 milj. euro. Ränteutgifterna underskreds med ca 1,0 milj. euro.

7 "Negativa faktorer" Av de budgeterade vinsterna från försäljning av markegendom och markanvändningsersättningarna förverkligades inte knappt 2 milj. euro. Driftsekonomins utfall stämde överens med den ändrade budgeten. Väsentliga enskilda budgetöverskridningar förekom inte på den av fullmäktige fastslagna bindande nivån. Investeringarnas nettobudget var ursprungligen 21 milj. euro och efter ändringarna 21,4 milj. euro. Utfallet var 14,2 milj. euro så investeringarnas utfallsnivå blev låg. Med anledning av det ökade kommunens skuldbörda under året endast med ca 1 milj. euro och är i bokslutet sammanlagt 89,1 milj. euro. Fullmäktige hade budgeterat en nettoändring av lånebeståndet på 11 milj. euro mer, dvs. 12 milj. euro. Revisionsnämnden drar slutsatsen att kommunens ekonomi skötts inexakt under år 2013 även om det skett enligt den ändrade budgeten. Följden är att kommunens ekonomi har försämrats ytterligare. Kyrkslätts kommuns kumulativa överskott i bokslutet för år 2013 är 24,0 milj. euro, så kommunallagens formkrav uppfylls till den delen. Kyrkslätts kommuns behov att balansera ekonomin i praktiken är dock stort. Revisionsnämnden håller med kommundirektören då han i sin översikt konstaterar att det är ytterst viktigt att fortsätta den stränga utgiftsdisciplinen. Nämnden påminner redan i detta skede om följande delar av den av fullmäktige godkända budgeten för år 2014: Resultaträkningens överskott/underskott Förändringar i lånestocken Redovisningsnämnden konstaterar att kommunstyrelsen bör vidta omedelbara åtgärder för att harmonisera den gällande budgeten och ekonomiplanen samt de av fullmäktige godkända strategiska balanseringsprinciperna för ekonomin. Motiveringen är att skuldbördan i enlighet med prognoserna ovan redan år 2015 ordentligt överskrider gränsvärdet i det av fullmäktige godkända balanseringsprogrammet för ekonomin (100 milj. euro).

8 Revisionsnämnden konstaterar att det objektivt sett var nödvändigt att vidta åtgärder för att balansera ekonomin under år 2013, men att prognoserna, på basis av vilka besluten fattades, senare visat sig vara bristfälliga. I fortsättningen bör tillförlitligheten av kommunens prognoser förbättras betydligt. Som motivering framför nämnden bl.a. att man ännu i oktober förutspådde ett underskott på ca 16 milj. euro, då det slutliga underskottet blev ca 10 milj. euro mindre Utvecklingen av kommunens nyckeltal BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 BS 2013 HELA LANDET 2012 Skattesats 18,3 19,0 19,0 19,0 19,0 19,24 Skatteintäkter (milj. euro) 140,8 154,6 159,2 159,4 171,1 Statsandelar (milj. euro) 20,0 23,2 25,0 23,7 23,3 Verksamhetsinkomster (milj. euro) 28,5 34,2 35,0 34,5 31,9 Verksamhetsutgifter (milj. euro) 183,3 188,4 195,4 211,1 217,7 Verksamhetsbidrag (milj. euro) -154,8-154,2-160,4-176,6-185,9 Verksamhetsinkomster/verks amhetsutgifter 15,5 18,1 17,9 16,3 14,6 Årsbidrag % av avskrivningarna 39,9 168,4 182,0 36,3 51,1 71 Årsbidrag /invånare Lånestock (milj. euro) 75,8 92,1 84,9 88,1 89,1 Lånebelopp /invånare ,0 2281,0 2345,0 2351, Relativ skuldsättningsgrad % ,3 Överskott /invånare Självförsörjningsgrad-% 43,2 42,0 45,1 41,8 39,6 62,1 Låneskötselbidrag 1 3,1 2,6 0,6 0,9 Inkomstfinansiering av investeringar % 13 99,1 139,5 33,6 46,9 Invånarantal Kriterier för en krisekonomi Statsrådet har ställt följande kriterier som kännetecken för en krisekonomi: Gränsvärde Utfall Beräkning

9 1) kommunens årsbidrag utan enligt 13 i lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996) beviljat behovsprövat finansieringsbidrag är negativt; 2) kommunens inkomstskattesats är minst 0,5 procentenheter högre än alla kommuners vägda genomsnittliga inkomstskattesats; 3) kommunens per invånare beräknade lånebelopp överskrider alla kommuners genomsnittliga lånebelopp med minst 50 procent; 4) kommunens balansräkning uppvisar ett ackumulerat underskott; 5) kommunens självförsörjningsgrad är under 50 procent 6) kommunens relativa skuldsättning är minst 50 procent 7) Det kumulativa underskottet är över per invånare Årsbidrag + 6,9 milj. euro. Hela landets vägda 19,38 % (år 2013), Kyrkslätt 19,0 % Hela landets beräknade lånebelopp (år 2013) euro, i Kyrkslätt 2351 euro/invånare Överskott 24,0 milj. euro. Gränsvärdet uppfylls inte + Gränsvärdet uppfylls inte + Gränsvärdet uppfylls inte + Gränsvärdet uppfylls inte + Självförsörjningsgrad 39,6 % Gränsvärdet uppfylls - Relativ skuldsättningsgrad 56,0 % Gränsvärdet uppfylls - Kumulativt överskott 634 euro/invånare Gränsvärdet uppfylls inte + Enligt den föregående tabellen överskrids fortfarande två av gränsvärdena. Dessas försämrades jämfört med ifjol. Övriga gränsvärden har inte överskridits eftersom nyckeltalen huvudsakligen försämrades i hela landet. Revisionsnämnden konstaterar att skuldbördan i enlighet med den gällande ekonomiplanen budgeterats växa betydligt under de kommande åren. Nämnden påminner att det leder till att självförsörjningsgraden sjunker och den relativa skuldsättningen ökar. Revisionsnämnden varnar om risker i anslutning till detta, vilka även kan leda till att flera gränsvärden uppfylls. Kyrkslätts kommun har tillsvidare ett kumulativt överskott på 24,0 milj. euro i balansräkningen. 3.3 Strategiska mål Kommunfullmäktige tillsatte för år 2013 utgående från kommun- och servicestrategin och tre perspektiv (Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen, en balanserad ekonomi och ett servicenät som förnyas) sju bindande mål på kommunnivå. På allmän nivå vill revisionsnämnden fästa uppmärksamhet vid att man systematiskt och med regelbundna intervall bör se till att kommunens strategiska mål och målen i budgeten är i harmoni med varandra och att man i strategin vid behov gör behövliga ändringar med anledning av det. Den gällande kommun- och servicestrategin är från år Kyrkslätt i utveckling

10 Målet gällande färdigställandet av utvecklingsbilden förverkligades inte, utan den ska bli klar våren Revisionsnämnden fäster åter uppmärksamhet vid fördröjningen av uppgörandet av utvecklingsbilden. Målen som uppställts för bostadsproduktionen uppnåddes enligt balansboken, men revisionsnämnden ifrågasätter ändå hur målet uppnåtts i praktiken och begär tilläggsutredningar i frågan. Beträffande affärsutrymmes- och industritomterna var målet 10 tomtöverlåtelser, av vilka inga genomfördes. Revisionsnämnden ber att saken utreds. Med hänvisning till det anser nämnden att måluppställningen beträffande bostadsproduktionen borde utvecklas. Ett servicenät som förnyas Uppgifter för andelen åringar utanför utbildning av åldersklassen och för andelen åriga arbetslösa av arbetskraften fanns inte tillgängliga för år 2013, så förverkligandet av målen kan inte bedömas. Revisionsnämnden ber att saken utreds. En balanserad ekonomi Kommunfullmäktige uppställde följande gränsvärden enligt programmet för balansering av ekonomin för ekonomin åren : Ökningen i verksamhetsbidrag (skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter) får årligen vara högst 3,2 % på kommunnivå. Utdelningen av verksamhetsbidraget till organen sker genom de av kommunstyrelsen årligen fastställda ramvillkoren för budgeten och ekonomiplanen, inom ramen för balanseringsprogrammet som godkänts av fullmäktige. Årsbidraget är årligen minst lika stort som avskrivningarna. (Årsbidraget fås genom att till verksamhetsbidraget tillägga kommunens skatteintäkter och statsandelar samt finansieringsinkomster och -utgifter. Årsbidraget påvisar den inkomstfinansiering som efter kommunens löpande utgifter kan användas för investeringar, låneamortering och placeringar.) Kommunens lånebestånd överstiger inte 100 milj. euro eller euro per invånare under åren (Med kommunens lånestock avses främmande kapital med ränta i balansen.) Utfall 2013: Målet uppnåddes inte eftersom ökningen i verksamhetsbidrag var 5,2 %, vilket motsvarar 9,3 milj. euro. Utfall 2013: Målet uppnåddes inte eftersom årsbidraget täckte endast 51,4 % av avskrivningarna. Utfall 2013: Kommunens lånestock växte med ca 1,0 milj. euro och var i bokslutet 89,1 milj. euro, vilket motsvarar euro per person Lånestocken stämmer tillsvidare överens med balanseringsprogrammet, men har på basis av den gällande ekonomiplanen förutspåtts öka betydligt över gränsvärdet i balanseringsprogrammet.

11 Nettoinvesteringarna (investeringsutgifterna minus finansieringsandelarna) är på årsnivå högst 22,5 milj. euro. Utfall 2013: Målet uppnåddes eftersom nettoinvesteringarna uppgick till 14,2 milj. euro. Åren förblir överskottet i balansen (räkenskapsperiodens över-/underskott + över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder) som förut eller förstärks. Självförsörjningsgraden (hur stor andel det egna kapitalet uppgår till av det totala kapitalet) stiger. Soliditetsgraden uppgick år 2009 till 43,2 % och år 2010 till 42,0 %. (Nyckeltalet anger kommunens soliditet, toleransen för underskott och möjligheterna att klara av förbindelser på lång sikt. I nyckeltalet relateras det egna kapitalet och de därmed jämförbara posterna till balansomslutningen korrigerade med erhållna förskott). Utfall 2013: Överskottet i balansen minskade med ca 6,3 miljoner euro och uppgick till ca 24,0 miljoner euro. Utfall 2013: Målet uppnåddes inte eftersom kommunens självförsörjningsgrad försvagades från 41,8 procent till 39,6 procent. 3.4 Organens mål för verksamheten och ekonomin Bindande nivå Enligt kommunfullmäktiges beslut är den sammanlagda skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget samt verksamhetsmålen, bindande för fullmäktige Kommunstyrelsen De kommunstyrelsen underställda verksamhetsområdena ordnades inom ramen för det bindande verksamhetsbidraget. Verksamhetsbidraget var milj. euro bättre än budgeten. Kommunstyrelsens verksamhetsmål uppnåddes i huvudsak. Revisionsnämnden fäster dock uppmärksamhet vid att svarsprocenten i Kiva-enkäten blev låg, 19 %. Enligt resultatet av enkäten meddelade endast % av de 129 cheferna att de fortsatt bearbetningen av resultaten i mätningen av arbetstrivsel år Vård- och omsorgsnämnden Hela nämnden Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsbidrags budgetändringar var under året 6,0 milj. euro. Det förverkligade verksamhetsbidraget var euro bättre än den ändrade budgeten. Vård- och omsorgsväsendets verksamhetsbidrag ökade år 2013 med ca 5,2 % i jämförelse med året innan. Vård- och omsorgsväsendets egen verksamhets verksamhetsbidrag ökade jämfört med året innan med 3,8 % men ökningen i den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag var 7,7 %.

12 Tidtabellen för utredningarna gällande barnskyddsbehovet och de ansvariga socialarbetarnas besättningsgrad på 100 % var de verksamhetsmål inom socialtjänsterna som inte uppnåddes helt. Familjedagvårdens omfattning överensstämde inte med målen, men revisionsnämnden anser det positivt att totalt nio nya familjevårdare står till förfogande. Av dessa kan sex familjer användas för familjevård via Pride-utbildningen som genomfördes på hösten. Målet, som var att göra upp en aktiveringsplan för alla unga som varit klienter inom utkomststödet i tre månader och som uppfyller aktiveringsvillkoret, förverkligades till 80 %. Målet att stävja ökningen i vuxensocialarbetets verksamhetsbidrag uppfylldes då tillväxten var 3,6 %. Hälsovårdstjänsternas verksamhetsmål uppnåddes i huvudsak. Patienter ska enligt lagen få icke-brådskande vård inom tre månader, inom munhälsovården inom sex månader. Årets genomsnittliga väntetid till läkarmottagning varierade mellan 10 och 20 dagar beroende på verksamhetsställe. Till munhälsovårdens icke-brådskande vård fanns ingen kö i slutet av året, utan man fick en tid inom två veckor. Verksamhetsbidraget för specialiserad sjukvård ökade med 2,4 milj. euro. Revisionsnämnden begär utredning av den specialiserade sjukvårdens budgetering och principer. Hur använder kommunen sina egna/hns bedömningar av kostnader i budgeten och hur avviker de från varandra? På vilka grunder vårdas HNS klienter i HNS och/eller hänvisas till den privata sektorn? För resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågans del skulle inte handikapptjänsternas kostnader enligt målsättningen fått stiga över 7,5 % under år 2013 jämfört med året innan utan specialomsorg, men utfallet var 9,2 %. Målen uppnåddes till övriga delar. De centrala delarna av målen, som uppställts för resultatområdet välfärdstjänster för de äldre, uppnåddes. Omfattningen av närståendevården, 4,83 %, var lite mindre än målet på 4,94 % Bildningsnämnden Bildningsnämndens verksamhetsbidrags budgetändringar var under året milj. euro. Det förverkligade verksamhetsbidraget var euro bättre än den ändrade budgeten. Gällande undervisningsväsendets gemensamma verksamheter förverkligades inte målet gällande förbättrad produktivitet för skolskjutsarna, utan produktiviteten försämrades (-4 %) Det fria bildningsarbetets och biblioteksväsendets verksamhetsmål uppnåddes Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Finska förskoleverksamhet- och utbildningsnämndens verksamhetsbidrags budgetändringar var under året 1,1 milj. euro. Det förverkligade verksamhetsbidraget var euro bättre än den ändrade budgeten.

13 Produktionsmålen för den finska barndagvården uppnåddes. Målen gällande personalen uppnåddes med undantag av målen som gällde personalens behörighet och omsättning. Av det finska skolväsendets produktivitetsmål förbättrades produktiviteten inom förskoleundervisningen med +1 % medan produktiviteten inom den grundläggande utbildningen försvagades -7 % och produktiviteten inom gymnasieutbildningen förbättrades +7 %. De övriga verksamhetsmålen uppnåddes med undantag av att 97 % av barnen i förskoleålder deltog i förskoleundervisningen (mål: 100 %) Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Nämndens verksamhetsbidrag utföll som ca euro bättre än budgeten. Produktivitetsmålen för den svenska barndagvården uppnåddes. Målen gällande personalens behörighet och frånvaro uppnåddes inte. Produktiviteten inom det svenska skolväsendets grundläggande utbildning förbättrades +1 %. Förskoleundervisningens och gymnasieutbildningens produktivitetsmål uppnåddes inte (-13 %). De övriga verksamhetsmålen förverkligades enligt målsättningen. Enligt revisionsnämnden borde mätarna för målen i balansboken granskas på ett enhetligt sätt. Som exempel är finska och svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndernas effektivering av genomströmningen inom gymnasieutbildningen Idrottsnämnden Idrottsnämndens verksamhetsbidrags budgetändringar var under året euro. Verksamhetsbidraget var milj. euro bättre än den ändrade budgeten. Beträffande verksamhetsmålen blev simhallens besökare lite under målsättningen ( ) Ungdomsnämnden Ungdomsnämndens verksamhetsbidrag utföll euro bättre än budgeten och de centrala delarna av verksamhetsmålen förverkligades Samhällstekniska nämnden Samhällstekniska nämndens verksamhetsbidrag förverkligades euro bättre än den ändrade budgeten, även om nämndens verksamhetsbidrag minskades med euro. Beträffande Utvecklings- och gemensamma tjänster var målet att sälja 50 egnahemstomter år st. egnahemstomter såldes och 9 st. arrenderades. Revisionsnämnden ber att detta utreds. Beträffande kollektivtrafiken har inte utfallet av målet gällande subventionsgraden för kommunens kollektivtrafik antecknats i balansboken. Graden får vara högst 50 %. Revisionsnämnden ber att subventioneringsgraden utreds.

14 Byggnads- och miljönämnden Byggnads- och miljönämndens verksamhetsbidrag var milj. euro bättre än budgeten. Av verksamhetsmålen har den elektroniska tjänsten Lupapiste tagits ibruk i kommunen, men utan integrering med det operativa bakgrundssystemet. Revisionsnämnden begär en utredning om den fortsatta utvecklingen av saken Nämnden för serviceproduktion Nämnden för serviceproduktion beviljades ett tilläggsanslag på 1,55 milj. euro. Det förverkligade verksamhetsbidraget var 1,07 milj. euro bättre än den ändrade budgeten. Av förvaltningstjänsternas verksamhetsmål var medeltalet av kundbetjäningsenkäten 3,28, så målet på 3,5 nåddes inte helt. Beträffande de tekniska produktionstjänsterna avvek användningen av undervisningsutrymmen och daghemsutrymmen lite från målnivån. De övriga målen för verksamheten förverkligades med undantag av städningens enhetspris 2,29 euro m2/månad då målet var 2,01 euro. Brand- och räddningsväsendets och kosthållsenhetens verksamhetsmål förverkligades. Revisionsnämnden konstaterar att vattenförsörjningsverkets uträkningar bör gås igenom och till behövliga delar korrigeras innan man kan använda dem som grund för beslutsfattandet. Revisionsnämnden vill ha en utredning och fordrar åtgärder för att korrigera saken Direktionen för Eriksgård Direktionen för Eriksgårds verksamhetsbidrag var euro bättre än budgeten. Av verksamhetsmålen förverkligades inte målen gällande målning av byggnader. Beträffande renoveringen av Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets byggnader, som var målsättningen, genomfördes i stället en utredning om reparationsbehoven.

15 3.5 Genomförande av investeringar Av utgifterna i den ändrade investeringsdelen förverkligades 67,9 % dvs. 15,0 milj. euro och av nettoutgifterna 66,5 % dvs. 14,2 milj. euro. Inom investeringarna förekom inga betydande utgiftsöverskridningar på budgetens bindande nivå. Hur investeringarna i detalj genomförts på den bindande nivån för fullmäktige framgår ur bokslutet, men ingen verbal analys av utfallet ingår, vilket fordras i fortsättningen. Revisionsnämnden anser att man i fortsättningen också bör se till att man tydligt redogör för utfallet av budgetens investeringsdel i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions bindande anvisningar så att den av kommunfullmäktige godkända kostnadsberäkningen för investeringsobjekten och utfallet i förhållande till den, framgår ur utfallsjämförelsen. 4. UPPNÅENDE OCH UPPFÖLJNING AV KOMMUNKONCERNENS MÅL Kommunen har för tillfället tre dottersamfund, av vilka det största är Kyrkslätts Hyresbostäder Ab. För dessa borde man i fortsättningen ställa upp mål enligt kommunallagen i moderkommunens budget, samt under året - enligt anvisningarna - systematiskt följa med utvecklingen av dottersamfundens ekonomi och verksamhet. För närvarande är kommunens borgenansvar enligt bokslutet 0,8 milj. euro för koncernsamfundens del. Kyrkslätts Hyresbostäder nådde nästan sina mål. Bostädernas användningsgrad blev mindre än en procentenhet från målet (98 %) för utfallet var 97,13 %. Kreditförlusterna (0,6 %) var större än målet (0,5 %). Revisionsnämnden konstaterar att det beror på kommunens egna åtgärder att målet gällande beläggningsgraden inte uppnåtts. På basis av analysen i kommunens bokslut blir det oklart för revisionsnämnden om underhållet av dottersamfundens byggnadsbestånd ordnats så att värdet bevaras. Nämnden anser att mål, som avses i kommunallagen, inte uppställts för de andra koncernsamfunden för år 2013 i moderkommunens budget. Utredningarna i ärendet, som revisionsnämnden fått, har inte varit tillfredsställande. Nämnden konstaterar att uppställningen och uppföljningen av koncernmålen bör förbättras i fortsättningen. Man har fäst uppmärksamhet vid saken redan i samband med uppgörandet av budgeten år 2014 så utvecklingen verkar gå i rätt riktning. Kiinteistö Oy Masalanovi är inte längre kommunens dottersamfund. Man hade dock inte uppställt som mål i den av fullmäktige godkända budgeten att avstå från dottersamfundet. Kommunstyrelsen har inte heller reagerat på det under uppgörandet av bokslutet. Bolaget inkluderades felaktigt i kommunens koncernbokslut som ett dottersamfund. Det här var en orsak till att bokslutet behandlades på nytt i kommunstyrelsen , nästan två månader efter tidsfristen som förutsätts i kommunallagen.

16 5. Revisionsnämnden förutsätter att kommunstyrelsen vidtar vederbörliga åtgärder för att förbättra koncernens styrning och kontroll samt riskhanteringen och informationsförmedlingen.

17 ÖVRIGA OBSERVATIONER Ordnande av intern kontroll, koncerntillsyn och riskhantering Intern kontroll Enligt bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar ska kommunstyrelsen i utvärderingsberättelsen redogöra för hur den interna kontrollen och anknytande riskhantering har ordnats i kommunen. Har det observerats brister i tillsynen under räkenskapsperioden och hur ska den interna kontrollen utvecklas under den gällande ekonomiplanperioden. Motsvarande redogörelse ska också föreläggas för koncerntillsynens del. Verksamhetsberättelsen omfattar kommunens lednings utlåtande om förverkligandet av den interna kontrollen och koncerntillsynen. Revisionsnämnden anser att utredningarna i fråga är adekvata och konstaterar ytterligare att styrningen av den interna kontrollen och riskhanteringen förnyats under året, men att det trots det konstaterats rikligt med brister i det praktiska genomförandet. Exempel: Bokföringens tillförlitlighet Resultatstyrningens funktionalitet Balansbokens försening och partiella motstridighet Kommunens interna informationsgång Informationsförmedlings- och övervakningsrutinerna, övervakning av serviceavtalet m.m. som hänför sig till den utlokaliserade bokföringen. Brister i den interna tillsynen Revisionsnämnden anser att ska man i kommunen överlag särskilt se till att förankra den förnyade interna kontrollen och styrningen av riskhanteringen i praktiken så att punkterna i anvisningarna blir åtgärder i praktiken. Dessa åtgärder omfattar bl.a. regelbunden rapportering till kommunstyrelsen om den interna kontrollens och riskhanteringens åtgärder på sektornivå. Nämnden påminner att kommunstyrelsen är ansvarig för ordnandet av intern kontroll och riskhantering i kommunen och för deras funktionalitet och vederbörlighet. Kommunstyrelsen har sålunda ett mycket centralt tillsynsansvar. Kommunstyrelsen ska ytterligare enligt revisionsnämnden börja bereda uppgörandet av en klar finansierings- och placeringsstrategi för kommunen. Klara linjedragningar behövs också i egendomsförvaltningspolitiken. Också i koncernens tillsyn och styrning har det under året framkommit bl.a. följande tydliga brister och dröjsmål, som nämnden fäster uppmärksamhet vid: Kommunstyrelsens roll i koncernens tillsyn har inte enligt revisionsnämndens mening i praktiken till alla delar motsvarat normen. Uppställning av koncernens strategiska mål och övervakning av förverkligandet.

18 Dröjsmålen inom KVA:s process för val av hyresgäster har enligt uppgifter som revisionsnämnden fått i praktiken påverkat KVA:s beläggningsgrad och ekonomi negativt. KVA:s och de övriga koncernsamfundens ägarstyrning har både under räkenskapsåret och långsiktigt varit bristfällig. Det har funnits brister i koncernens interna informationsförmedling. 5.2 Övrigt Revisionsnämnden anser att man i också fortsättningen ska fästa uppmärksamhet vid skapandet av prestationer och mätare då budgeten upprättas, så att de så väl som möjligt beskriver utfallet av de kvantitativa och kvalitativa målen för servicen. Enligt revisionsnämnden ska sektorerna fästa särskild uppmärksamhet vid att nyckelmålen och mätarna beskriver sektorns kärnfunktioner. Dessutom behövs betydligt mer noggrannhet i beräkningsgrunderna för anslagsförslagen. 5.3 Personalen Personalberättelsen har inte funnits revisionsnämnden tillhanda i tillräckligt god tid. Revisionsnämnden förutsätter att personalberättelsen står till förfogande för utvärdering tillsammans med bokslutet årligen senast Nämnden betonar att det vore bra att i personalberättelsen lyfta fram målen och mätarna som uppställts av fullmäktige samt utfallet i förhållande till dem. Enligt uppgifterna i bokslutsboken är det svårt att bedöma konsekvenserna av t.ex. sjukfrånvarodagar även om de minskat något. Man har inte heller fört omfattande utvecklingssamtal. Därmed är det oklart om kommunens personalresurser används optimalt.

19 6. SAMMANFATTNING Det totalekonomiska utfallet stämde överens med fullmäktiges ändrade mål även om kommunens ekonomi försvagades betydligt under året. Kyrkslätts kommuns resultat för räkenskapsperioden år 2013 var ett underskott på 6,5 milj. euro (år 2012 ett underskott på 8,3 milj. euro). Den ursprungliga budgeten hade ett underskott på 5,3 milj. euro. Budgetändringar som påverkar resultaträkningen gjordes under året till ett belopp av ca 8,65 milj. euro, så det budgeterade underskottet i den ändrade budgeten var nästan 14 milj. euro då det förverkligade underskottet till slut var 6,5 milj. euro. Av balansräkningens kumulativa överskott återstår bara 24,0 milj. euro. Kommunens underskottstrend bör brytas så att man säkerställer att man hålls inom det av fullmäktige godkända programmet för återställande av den ekonomiska balansen och undviker att uppfylla Statsrådets kriterier för kriskommuner. Kommunens nyckeltal har försämrats ytterligare under år Investeringarnas nettobudget var ursprungligen 21 milj. euro och efter ändringarna 21,4 milj. euro. Utfallet var 14,2 milj. euro så investeringarnas utfallsnivå blev låg (66,5 %). Med anledning av det ökade kommunens skuldbörda under året med ca 1 milj. euro jämfört med budgeterade 12 milj. euro. Enligt kommunallagen ska bokslutet göras upp före utgången av mars året efter räkenskapsperioden. Kommunstyrelsen har undertecknat bokslutet Kvaliteten på bokslutet lämnar övrigt att önska. Här behövs en klar förbättring. Man har upptäckt brister i ordnandet av kommunens och koncernens interna tillsyn, bl.a. i kommunens interna informationsförmedling, förvaltningen och övervakningen av avtal, praxis gällande granskning och godkännande av fakturor samt i resultatstyrningens funktionalitet. Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid kontinuerlig utveckling av den interna kontrollen, koncerntillsynen, riskhanteringen och resultatstyrningen. Revisionsnämnden fordrar att åtgärder vidtas i brådskande ordning för att förbättra detta. Uppmärksamhet bör i synnerhet fästas vid att förankra den förnyade interna kontrollen och styrningen av riskhanteringen till konkreta åtgärder i praktiken i enlighet med anvisningarna. Moderkommunen ska under hela året ha en heltäckande bild av koncernens struktur, funktioner och ekonomi. Den ska också bidra till att styra koncernen till fördelaktiga lösningar. Enligt revisionsnämnden har det under år 2013 funnits betydande brister till den delen. Revisionsnämnden anser att verksamhetsmålen uppnåddes i huvudsak. Man bör fästa ständig uppmärksamhet vid måluppställningen så att de uppställda målen beskriver verksamheternas nyckelmål på ett så enhetligt sätt som möjligt. Man ska fästa särskild uppmärksamhet vid att systematiskt uppdatera de strategiska målen så att strategin i alla situationer motsvarar den rådande verksamhetsmiljön så bra som möjligt.

20 Utvecklingssamtalen är ett centralt redskap för bedömningen av ledning och prestationer. Man har inte heller fört utvecklingssamtal på ett heltäckande sätt i kommunen. Om inget annat separat påstås i den här utvärderingsberättelsen, anser revisionsnämnden att man vidtagit åtgärder med anledning av anmärkningarna i utvärderingsberättelsen år 2012, om än med dröjsmål. Nämnden föreslår att fullmäktige begär bemötanden till anmärkningarna i utvärderingsberättelsen av styrelsen och förvaltningarna. Dessutom begärs sektorvisa ställningstaganden till följande: Bokslutets, ekonomiuppföljningens och resultatstyrningens tillförlitlighet, funktionalitet och korrekta tidpunkt, så att fullmäktiges mål för balansering av ekonomin uppnås Utvecklingsbehoven inom den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernstyrningen och tillsynen Utvecklingen av budgetering och måluppställning bl.a. med beaktande av följande synvinklar: Beaktande av principen om budgetens fullständighet Målen för verksamheten och mätarna beskriver verksamhetsområdenas kärnfunktioner; även deras styrande verkan Strategisk dimension; de strategiska målen och målen i budgeten ska vara i harmoni med varandra Optimal användning av personalresurserna Bemötandena ska föreläggas fullmäktige för behandling före utgången av september, före behandlingen av det kommande årets budget. Kyrkslätt den 4 juni 2014 Ulla Seppälä, ordförande Antti Salonen, vice ordförande Oiva Tyni Noora Piili Siv Ahlberg Matti Tanskanen Heli Kauhanen Juha Blomfelt

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) - 20.55 ( 1-7)

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Till kommunfullmäktige i Lappträsk

Till kommunfullmäktige i Lappträsk Lappträsk kommun Utvärderingsberättelse för år 2012 1 (9) Till kommunfullmäktige i Lappträsk REVISIONSNÄMNDENS I LAPPTRÄSK UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 1. s verksamhet skall i enlighet med 71 i kommunallagen

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 630/2015 28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 Beslutsförslag Beslut Gemensamma kyrkofullmäktige väljer på basis av de i anbudsförfrågan nämnda utvärderingsgrunderna

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070 Samkommunen 10 25.11.2011 HRT: S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 1508/02/021/211/2010 sht 10 Styrelsen 151 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen,

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV. Godkänt i fullmäktige 9.6.2015

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV. Godkänt i fullmäktige 9.6.2015 EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV Godkänt i fullmäktige 9.6.2015 1. Sjukvårdsdistriktets ägarpolitik Målet för samkommunens ägarpolitik är att trygga en långsiktig verksamhet i samkommunen

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2007

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2007 KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2007 Kommunstyrelsen 31.3.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt 1 Kommunens organisation 2007 2 Förverkligande av Kyrkslätts kommuns verksamhetsstrategi

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Budget 2015. Godkänd av kommunfullmäktige 11.12.2014 92

Budget 2015. Godkänd av kommunfullmäktige 11.12.2014 92 Budget 2015 Godkänd av kommunfullmäktige 11.12.2014 92 INNEHÅLL Kommundirektörens översikt 3 Budget 2015 och ekonomiplan 2016 2017 5 Den kommunala ekonomin 5 Malax kommuns ekonomiska utveckling och budget

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2014

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2014 KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 214 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt 1 Kommunens organisation 2 Allmän ekonomisk utveckling 3 Utveckling av verksamhet och ekonomi i Kyrkslätts

Läs mer

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012 Grankulla stads revisionsnämnd Utvärderingsberättelse för år 2012 STF 10.6.2013 Innehåll 1 Ordförandens översikt 2 2 Revisionsnämndens uppgifter och sammansättning 2 3 Extern revision 3 4 Grankulla stads

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer