Verksamhetsberättelse år 2012 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2012 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2012 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 1

2 1 Fakta om Kretsen Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT och IT relaterade områden. Föreningens ändamål är att: aktivt verka för en sund utveckling och användning av IT i samhället främja och utveckla medlemmarnas kontakter, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling främja forskning, kunskapsspridning, certifiering och utbildningsverksamhet främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantör/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster fortlöpande ha internationella kontakter inom IT-området och bevaka utvecklingen Västra Kretsen täcker området Halmstad i söder, Jönköping i öster och Karlstad i norr. Kretsen har aktiva lokala nätverk i Göteborg. Kretsen har under verksamhetsåret haft följande styrelse: Ordförande Thomas Verner (Thomas Verner AB) Kassör Annie Andersson (Tieto AB) Ledamöter Agnes Andersson (Setterwalls Advokatbyrå) Bertil Blomsterberg (Avega Group) Fredrik Lundqvist (Capgemini) Mikael Walenius (CMW) Cristiana Wall (Wirecroft) Martin Wallgren (Stena Rederi) Amanda Medelius Linninger (+46 International Marketing) (Amanda avgick ur styrelsen i augusti 2012 pga utlandstjänst) Kretsens auktoriserade revisor är Ulf Nankler, BDO. Kretsen valde, på årsmötet i mars 2012, en medlemsrevisor: Karin Ahlin. Syftet med denna roll är att skapa en funktion för att utvärdera kretsens verksamhet; som ett komplement till det ekonomiska perspektivet. Karin valde att för 2012 göra en genomlysning av nätverkens situation. Hennes rapport är tillgänglig på Kretsens webb-plats. Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten, varav ett var ett förlängt strategimöte samt ett strategi- och planeringsmöte tillsammans med nätverkens ledare. Gunnar Bokedal har, som kansli-ansvarig, varit adjungerad i styrelsemötena. Kretsens ordförande ingår i Riksföreningens styrelse, styrelserna för Dataföreningen i Sverige Service AB samt DF Certifiering AB. Vid årets slut hade Kretsen (3.620) fullt betalande medlemmar, en minskning med 344 (11) stycken. Under året har det inom kretsen genomförts 30 (25) nätverksrelaterade aktiviteter. Denna Verksamhetsberättelse är gemensam för föreningen Dataföreningen i Sverige, Västra kretsen och Resultatområdet Västra, inom Dataföreningen i Sverige Service AB, som är knutet till Västra Kretsen. Kretsen, tillsammans med Resultatområdet Västra, omsatte år kSEK (1521 ksek). Resultatet blev 129kSEK (219 ksek) mot budgeterat 9 ksek. (Bokslutet för Resultatområdet är i skrivande stund preliminärt). 2

3 Efter ett beslut på Riksföreningens årsstämma fick kretsarna hela den medlemsavgift som medlemmarna betalar. Normalt går hälften till kretsen och hälften till Riksföreningen. Kretsens medlemsintäkt blev därför 225kSEK mot budgeterat 125kSEK. 2 Året i sammandrag Dataföreningen skapar intressanta program och attraktiva aktiviteter för alla som har anledning att följa utvecklingen inom IT-branschen. Dataföreningen gör det i nära samverkan med högskola, universitet och ledande aktörer inom IT-branschen. Det fysiska mötet är kärnan i Dataföreningens verksamheter. Kretsen har arbetat mycket hårt tillsammans med Riksföreningen med att utveckla och bygga upp IT-stödet. På Dataföreningens webb så att det nu även stödjer större konferensarrangemang som t.ex. IT på Framkanten och med verktygen för mass-mailing. Kretsens kansli har under året varit bemannat i genomsnitt med ca 2 dagar i veckan av 2 personer (4 mandagar/vecka). Gunnar Bokedal har ansvarat för kansliet. Thure Bergström har stöttat kansliet med webb, medlemskommunikation, mässor, WebTVproduktioner och framför allt som primus motor för samarbete med olika partners. Under året har Kretsen producerat 17 e-brev till medlemmarna i form av Aktuellt och På Gång. Alla nyheter och aktiviteter publiceras dessutom via RSS, så att intresserade omedelbart får alla förändringar till sin nyhetsläsare. Kretsens styrelse, nätverksledare och personer som kandiderar som nätverksledare har haft en gemensam planeringsövning tillsammans. Diskussionerna handlade bland annat den nya Handboken för Nätverksledare och vilket stöd nätverksledarna önskar och behöver. Totalt hade nätverken registrerade medlemmar (1 615). Dataföreningens ledare gör ett fantastiskt jobb och deras kunnande, kontakter och engagemang är det som skapar föreningens verksamhet. Större eller speciella aktiviteter i Kretsen under året: 18-19/1 easyfairs 15/3 Årsmöte 11/6 Ledarträff 21/8 Kickoff för hösten med Håkan Eriksson, Output, och Johan Tömmervik, CIO, SKF I samband med kick-offen hölls också en extra föreningsstämma som, i ett första beslut, antog nya föreningsstadgar. 6/12 Julavslutning för ledare med utdelning av Dataföreningens Förtjänsttecken till Gunnar Ahlstedt för hans initiativ och arbete med Scandinavian Developers Conference. Dessutom höll Jonas Söderström en föredragning relaterad till hans bok Jävla skitsystem. Dataföreningen kan glädjas åt ett fortsatt gott samarbete med Viktoriainstitutet, ITuniversitetet och med Lindholmen Science Park som lokalsponsor. 3

4 3 Medlemsutveckling Dataföreningen har under de senaste åren på både nationell och lokal kretsnivå upplevt en successiv minskning av antal medlemmar. Diagrammet visar medlemsutvecklingen för Västra Kretsen - från första kvartalet 2009 till fjärde kvartalet Medlemsantalet både i Riksföreningen och kretsen behölls under 2011 jämfört med Under 2012 har dock medlemsantalet fortsatt att minska Kv1 09Kv2 09Kv3 09Kv4 10Kv1 10Kv2 10Kv3 10Kv4 11Kv1 11Kv2 11Kv3 11Kv4 12Kv1 12Kv2 12Kv3 12Kv4 Dataföreningen behöver en möjlighet att kontakta medlemmar som inte betalat sina fakturor. Orsaken är allt för ofta att meddelanden och fakturor inte når fram på grund av inaktuella adress- och kontaktuppgifter. Det är viktigt att alla medlemmar verkar för att hjälpa Dataföreningen att hålla registren aktuella efter byte av adress och/eller arbetsgivare. 4 Aktiviteter Trenden med nedgång i antal aktiviteter och antal deltagare i dessa har fortsatt. Etablerade nätverk delt träffar Delt i snitt medl - 11 medl -12 Projektstyrning, ny uppstart Personlig utveckling IT för Vård och Omsorg i Väst Open Source, vilande Säkerhet i Väst, ny uppstart Affärssystem Golf i Västra Kretsen IT Service Management DFS Young Professionals Agile for management DFS Mobile network Program och aktiviteter delt träffar Delt i snitt IT på Framkanten IT på Kajkanten

5 4.1. Studentaktiviteter Under året har Kretsen deltagit på IT-Universitetets arbetsmarknadsdag Gösta. Flera nätverk drivs i direkt samverkan med utbildningsprogram på IT-Universitetet. Annie Andersson har varit studentrepresentant i styrelsen och har under året avslutat sina studier och gått ut i arbetslivet. Nätverket Young Professionals riktar sig till personer som är nyutexaminerade och nya i sin yrkesroll och genom detta försökt att skapa intresse för medlemskap i Dataföreningen Andra samlingar Delt i delt träffar snitt Årsmöte, kickoff och ledarträffar Marknadsföring Strategin har varit att skapa synlighet och då särskilt lyfta fram våra värden för potentiella medlemmar. Kretsen har deltagit i ett antal mässor, konferenser arrangerade av andra, på Göteborgsmingel och är en välkommen gäst hos regionens aktörer. Den största synligheten har skapats med samverkan i gemensamma arrangemang. Aktiviteter där Västra kretsen deltagit och bidragit i olika typer av samarrangemang (Alltid med bra förmåner för våra medlemmar): Enterprise Mobility Facebook i företagets tjänst Webbdagarna Vägen till din mobila framtid Reality check Kunskapsdagarna Mässor/Konferenser: Software Passion Summit Scandinavian Development Conference FSCONS JDays 5 Verksamhetsberättelser från några av nätverken 5.1. IT inom Vård och Omsorg Angelica Hafström (Dataföreningen) Ragnar Nordberg (Svensk Förening för Medicinsk Informatik) Kalevi Pessi (IT-Universitetet) 5

6 Vi har genomfört en halvdagskonferens per termin (våren och hösten 2012). Båda konferenserna var mycket uppskattade och flera relevanta infallsvinklar framkom och diskuterades av deltagarna. Patientintegritet och informationssäkerhet i teori och praktik (våren) Patientdatalagen som kom 2008 reglerar bl.a. vem som har rätt att ta del av patientuppgifter, uppföljning av loggar, patientens rätt att spärra uppgifter och att kunna ta del av vem som läst patientuppgifterna. Implementeringen av patientdatalagen är aktuell, inte minst med anledning av den Nationella Patientöversikten (NPÖ) som nu införs succesivt över hela landet och är första steget mot sammanhållen journalföring. Under eftermiddagen diskuterades vad patientdatalagen innebär i teorin? Vad får det för konsekvenser i den kliniska vardagen och för vårdsystemen i praktiken? Blir det masspärrningar nu när patientdatalagen införs? Hur hanteras kravet på granskning av loggar? Frågorna diskuterades med representanter från VGR och Stockholms läns landsting. Vi avslutade med mingel och eftersnack. deltagare: 76 Med patienten i förarsätet - vad innebär det i praktiken? (hösten) Riktningen är tydligt utpekad både nationellt och på EU-nivå - vi som patienter och medborgare skall få ökat inflytande och stärkt ställning gentemot hälso- och sjukvården. En viktig del är att informationsutbytet underlättas enligt Patientmaktsutredningens Promemoria, bland annat föreslås ett hälsokonto. I CeHis handlingsplan kan vi läsa att målet 2018 är att vi bl.a skall kunna nå alla uppgifter om oss själva via mobila plattformar och aktivt medverka i vår vård. Med anledning av Patientmaktsutredningen som publicerades i början av sommaren (ledd av Johan Assarsson på uppdrag av Socialdepartementet) och den nya handlingsplanen för ehälsostrategin som CeHis (Centrum för ehälsa i samverkan) publicerat, så utgjorde konferenstemat den ökade patientmakten och vad den innebär utifrån ett antal olika perspektiv med representanter från Patientorganisation, Läkarförbundet, CeHis och Landstinget i Uppsala (landsting med lång erfarenhet av journaluppgifter via nätet). deltagare: ITSM-nätverket Peter Hero ITSM står för "IT Service Management". Detta nätverk, med 65 medlemmar, drivs i samarbete kring aktiviteterna med itsmf i Väst. Vi har haft 2 aktiviteter under 2012 med få deltagare vilket kan bero på dubbelt medlemskap i itsmf och i ITSM-nätverk. Nätverkets framtid har diskuterats och inför 2013 kommer betydligt fler aktiviteter att erbjudas med en förhoppning om att ökat antal aktiviteter ska bidra till ett större intresse för att delta. Vid en av aktiviteterna samverkade vi också med Högskolan i Borås och vi fick då 4 deltagare som bokat sig via ITSM-nätverk och som åkte en heldag till Borås. Flera andra från nätverket deltog på denna aktivitet men hade anmält sig via andra kanaler. 6

7 Denna aktivitet var mycket uppskattad av de som deltog och det bidrar till att vi känner oss motiverade föra att driva nätverket vidare. Vi upplever att de frågeställningar som diskuteras inom detta nätverk blir allt mer intressanta ute i företagen och för att kunna möte våra medlemmars behov kommer vi att vara mera lyhörda på områden som är i ropet framgent Projektstyrning i Väst Beatrice Silow Beatrice började som nätverksledare i samband med höst-kickoffen i slutet på augusti. Nätverket för Projektstyrning i Väst har varit vilande under en tid och det var dags att ändra på detta och få lite fart igen. Beatrice berättar så här: Uppdraget känns hedrande och det är väldigt roligt och givande att få träffa alla kompetenta och engagerade nätverksdeltagare. Känslan som jag vill förmedla i nätverket är att nätverket är för ALLA som redan kan eller vi kunna projekt och projektledning. Devisen är Vi älskar projekt och projektledning och vill vara med andra som är som oss. Under hösten 2012 har jag haft en nätverksträff den 4:e oktober. Denna träff samarrangerades tillsammans med nätverket Agile for management. Temat för träffen var kring det nya Standard avtal som tagits fram för agila projekt och upplägget var genomgång samt diskussion av avtalet. Inbjudna gästtalare var advokat Magnus Dahlen och Nathalie Törnkvist, Setterwalls advokatbyrå, som är avtalsexperter. De gick igenom avtalet och delade några av sina kommentarer. Det var väldigt givande och uppskattat. Vi gjorde denna träff till en lite festligare träff med nystart av projektstyrningsnätverket och vi firade med bubbel och mingel. Det var en väldigt trevlig tillställning med ca 30 deltagare. Det var väldigt intressanta diskussioner under mötet och vi fortsatte längre än planerat. Till slut fick vi avbryta då det var risk att vi inte kom hem då garaget, som flera hade parkerat sin bil i, var på väg att stängas DFS Mobile Network Damir Lazarevic Erik Behm Thure Bergström Iden är att samla individer med stort intresse för Mobil IT runt aktuella frågeställningar. Under 2012 har det handlat mycket om Appar och om företagens utmaning. Hur leverera funktionalitet över tid och på ett säkert sätt till den mobile användaren. Bland årets aktiviteter: Paneldebatt på ICT Expo, Mobile Device Management, Nya affärer med NFC, Gamefication, Att utveckla för flera plattformar, Turisthack IT på Framkanten Thure Bergström IT på Framkanten leds av Thure Bergström. Det är kretsens plattform för större arrangemang. Idén med IT på Framkanten är att tillsammans med regionens ledande aktörer lyfta fram goda exempel på inspirerande användning av IT och på lönsamma projekt och investeringar 7

8 som är relevanta här och nu. Tillsammans med aktivitetspartners erbjuds ett brett utbud av kompetensutveckling och rika tillfällen för just Kunskap och Kontakter. I programmen vänder vi oss till de som vill utveckla verksamheten med hjälp av IT. De konkreta exemplen blandas med presentationer av väsentliga frågeställningar och koncept. Programmen innehåller alltid aktuell framtidsspaning. Aktiviteterna är av typen halvdagsseminarier eller mer. Dataföreningens medlemmar deltar antingen utan kostnad eller till kraftigt reducerad kostnad. Värdet av dessa erbjudanden under 2012 är > 5.000:- Visionen är att eliminera begränsningar i tid och rum, att möjliggöra för medlemmar även utanför storstadsregionerna att delta och att hjälpa våra medlemmar att spara tid. Vi filmar och publicerar så mycket konferensinnehåll som möjligt på DFF Play så att de kan ses på Smartphone, SmartTV eller dator. Under 2012 har resultatet blivit > 70 presentationer. Under 2012 har det handlat mycket om Mobilitet och om Sociala media. Exempel på arrangemang: Enterprise Mobility - att sätta affärer i rörelse, Development Mobile, Facebook i företagets tjänst, Webbdagarna, Trenderna som styr framtidens utveckling, vägen till din mobila framtid Young Professionals Annie Andersson Joel Börjesson Fredrik Lundqvist Young Professionals är ett nätverk som främst riktar sig till personer upp till 35 år inom ITindustrin. Under 2012 har Young Professionals anordnat sammanlagt 7 träffar. Vi har under året använt Incontro som mötesplats där vi umgås och delar erfarenheter med varandra genom våra olika yrkesroller och bakgrund. Målet med nätverket är att utöver sociala träffar även anordna seminarier och föreläsningar. Detta startade vi med under hösten 2012 med följande ämnen: Gösta Palmqvist - Presentera, informera, sälja och att leda Gösta föreläste om minnesteknik och att våga tala. I föreläsningen ingick att aktivera deltagarna, exempelvis i utövande av intervju- och samtalsteknik, vilket var både lärorikt och bidrog till en rolig och avslappnad stämning. Västtrafik Utveckling av hemsidan och reseplaneraren Två representanter från Västtrafik, en IT-arkitekt och chefen för webben, deltog i ett av våra event som en samtal- och diskussionspartner. Tillfället blev en dynamisk sammankomst med mycket frågor från både YP:s deltagare och från Västtrafik vilket bidrog till en bra diskussion sedd ur flera perspektiv. 8

9 Dessa event uppskattades stort av deltagarna och blev därmed en sporre att utöka tillfällen för föreläsningar och diskussionssammanhang. Inför 2013 hoppas vi även kunna vara delaktiga i IT på Kajkanten Golf i Västra Kretsen Gösta Palmqvist Gösta rapporterar följande: Vi har för avsikt att ha en inomhusträning på vår och höst i simulator. Brukar vara ett tiotal deltagare. En vårträff med träning för att dra igång säsongen på driving-range och korthålsbana. Deltagarantal personer. På hösten har vi vårt årliga mästerskap. Deltagare personer. I övrigt har vi haft möjlighet till 3 resor till Spanien. Detta ihop med Mölndals golfklubb och till, i det närmaste, självkostnad. Dagligen har vi tillgång till fyr-boll på Torslanda Golfklubb. Detta för Dataföreningens medlemmar med gäster. 9

10 6 Möten oberoende av tid och rum Dataföreningen vill hjälpa sina medlemmar att spara tid och att skapa förutsättningar för nya upplevelser. Kretsen har idag en mycket aktiv verksamhet i Göteborg, men om man befinner sig i Jönköping, Borås, Halmstad, Vänersborg eller Karlstad så är utbudet begränsat. Vi har sponsrat de geografiska nätverken på olika sätt, men skulle gärna se att vi kunde leverera större nytta för medlemmar utanför Göteborg. Resor kostar både tid och pengar DFS-play Kretsen har varit nationellt drivande i utvecklingen av den WebTV-funktionalitet som finns på Dataföreningens web: DFS-play. Under 2012 har Kretsen bidragit med >70 enskilda inslag. Även för medlemmar i andra kretsar runt riket, och för den skull även globalt, ger DFS-play en möjlighet att ta del av arrangemangen. 7 Summering Dataföreningens verksamhetsår 2012 har fortsatt präglats av de stora organisatoriska förändringar som genomförts och detta har inneburit att stor energi har gått åt till inåtriktat arbete. et medlemmar och aktiviteter i våra nätverk har minskat och att vända denna trend blir vårt främsta fokus framöver. 10

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt Verksamhetsöversikt 2004 1 Program- och aktivitetverksamheten 2004... 2 1.1 Sammanfattning... 2 1.2 Rapport från Nätverken:... 3 1.3 VISION 2010... 7 1.4 Nya Aktiviteter under 2004... 8 1.4.1 Nätverket

Läs mer

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

Dataföreningen 2012. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning.

Dataföreningen 2012. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning. Dataföreningen 2012 2012 års verksamhetsplan hade rubriken Förändringens år. Med det som utgångspunkt har fokus under 2012 legat på att modernisera föreningen för att inspirera både nya och befintliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Speeda karriären. Hitta magkänslan! Kan du IT och affärer? Det är dig branschen söker!

Speeda karriären. Hitta magkänslan! Kan du IT och affärer? Det är dig branschen söker! HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN DAtAFöRENINGEN Speeda karriären Dataföreningen din resurs på väg mot målet Hitta magkänslan! När du vet vad du vill, skaffa dig rätt kontakter Kan du IT och affärer? Det är

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer