Verksamhetsberättelse år 2012 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2012 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2012 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 1

2 1 Fakta om Kretsen Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT och IT relaterade områden. Föreningens ändamål är att: aktivt verka för en sund utveckling och användning av IT i samhället främja och utveckla medlemmarnas kontakter, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling främja forskning, kunskapsspridning, certifiering och utbildningsverksamhet främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantör/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster fortlöpande ha internationella kontakter inom IT-området och bevaka utvecklingen Västra Kretsen täcker området Halmstad i söder, Jönköping i öster och Karlstad i norr. Kretsen har aktiva lokala nätverk i Göteborg. Kretsen har under verksamhetsåret haft följande styrelse: Ordförande Thomas Verner (Thomas Verner AB) Kassör Annie Andersson (Tieto AB) Ledamöter Agnes Andersson (Setterwalls Advokatbyrå) Bertil Blomsterberg (Avega Group) Fredrik Lundqvist (Capgemini) Mikael Walenius (CMW) Cristiana Wall (Wirecroft) Martin Wallgren (Stena Rederi) Amanda Medelius Linninger (+46 International Marketing) (Amanda avgick ur styrelsen i augusti 2012 pga utlandstjänst) Kretsens auktoriserade revisor är Ulf Nankler, BDO. Kretsen valde, på årsmötet i mars 2012, en medlemsrevisor: Karin Ahlin. Syftet med denna roll är att skapa en funktion för att utvärdera kretsens verksamhet; som ett komplement till det ekonomiska perspektivet. Karin valde att för 2012 göra en genomlysning av nätverkens situation. Hennes rapport är tillgänglig på Kretsens webb-plats. Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten, varav ett var ett förlängt strategimöte samt ett strategi- och planeringsmöte tillsammans med nätverkens ledare. Gunnar Bokedal har, som kansli-ansvarig, varit adjungerad i styrelsemötena. Kretsens ordförande ingår i Riksföreningens styrelse, styrelserna för Dataföreningen i Sverige Service AB samt DF Certifiering AB. Vid årets slut hade Kretsen (3.620) fullt betalande medlemmar, en minskning med 344 (11) stycken. Under året har det inom kretsen genomförts 30 (25) nätverksrelaterade aktiviteter. Denna Verksamhetsberättelse är gemensam för föreningen Dataföreningen i Sverige, Västra kretsen och Resultatområdet Västra, inom Dataföreningen i Sverige Service AB, som är knutet till Västra Kretsen. Kretsen, tillsammans med Resultatområdet Västra, omsatte år kSEK (1521 ksek). Resultatet blev 129kSEK (219 ksek) mot budgeterat 9 ksek. (Bokslutet för Resultatområdet är i skrivande stund preliminärt). 2

3 Efter ett beslut på Riksföreningens årsstämma fick kretsarna hela den medlemsavgift som medlemmarna betalar. Normalt går hälften till kretsen och hälften till Riksföreningen. Kretsens medlemsintäkt blev därför 225kSEK mot budgeterat 125kSEK. 2 Året i sammandrag Dataföreningen skapar intressanta program och attraktiva aktiviteter för alla som har anledning att följa utvecklingen inom IT-branschen. Dataföreningen gör det i nära samverkan med högskola, universitet och ledande aktörer inom IT-branschen. Det fysiska mötet är kärnan i Dataföreningens verksamheter. Kretsen har arbetat mycket hårt tillsammans med Riksföreningen med att utveckla och bygga upp IT-stödet. På Dataföreningens webb så att det nu även stödjer större konferensarrangemang som t.ex. IT på Framkanten och med verktygen för mass-mailing. Kretsens kansli har under året varit bemannat i genomsnitt med ca 2 dagar i veckan av 2 personer (4 mandagar/vecka). Gunnar Bokedal har ansvarat för kansliet. Thure Bergström har stöttat kansliet med webb, medlemskommunikation, mässor, WebTVproduktioner och framför allt som primus motor för samarbete med olika partners. Under året har Kretsen producerat 17 e-brev till medlemmarna i form av Aktuellt och På Gång. Alla nyheter och aktiviteter publiceras dessutom via RSS, så att intresserade omedelbart får alla förändringar till sin nyhetsläsare. Kretsens styrelse, nätverksledare och personer som kandiderar som nätverksledare har haft en gemensam planeringsövning tillsammans. Diskussionerna handlade bland annat den nya Handboken för Nätverksledare och vilket stöd nätverksledarna önskar och behöver. Totalt hade nätverken registrerade medlemmar (1 615). Dataföreningens ledare gör ett fantastiskt jobb och deras kunnande, kontakter och engagemang är det som skapar föreningens verksamhet. Större eller speciella aktiviteter i Kretsen under året: 18-19/1 easyfairs 15/3 Årsmöte 11/6 Ledarträff 21/8 Kickoff för hösten med Håkan Eriksson, Output, och Johan Tömmervik, CIO, SKF I samband med kick-offen hölls också en extra föreningsstämma som, i ett första beslut, antog nya föreningsstadgar. 6/12 Julavslutning för ledare med utdelning av Dataföreningens Förtjänsttecken till Gunnar Ahlstedt för hans initiativ och arbete med Scandinavian Developers Conference. Dessutom höll Jonas Söderström en föredragning relaterad till hans bok Jävla skitsystem. Dataföreningen kan glädjas åt ett fortsatt gott samarbete med Viktoriainstitutet, ITuniversitetet och med Lindholmen Science Park som lokalsponsor. 3

4 3 Medlemsutveckling Dataföreningen har under de senaste åren på både nationell och lokal kretsnivå upplevt en successiv minskning av antal medlemmar. Diagrammet visar medlemsutvecklingen för Västra Kretsen - från första kvartalet 2009 till fjärde kvartalet Medlemsantalet både i Riksföreningen och kretsen behölls under 2011 jämfört med Under 2012 har dock medlemsantalet fortsatt att minska Kv1 09Kv2 09Kv3 09Kv4 10Kv1 10Kv2 10Kv3 10Kv4 11Kv1 11Kv2 11Kv3 11Kv4 12Kv1 12Kv2 12Kv3 12Kv4 Dataföreningen behöver en möjlighet att kontakta medlemmar som inte betalat sina fakturor. Orsaken är allt för ofta att meddelanden och fakturor inte når fram på grund av inaktuella adress- och kontaktuppgifter. Det är viktigt att alla medlemmar verkar för att hjälpa Dataföreningen att hålla registren aktuella efter byte av adress och/eller arbetsgivare. 4 Aktiviteter Trenden med nedgång i antal aktiviteter och antal deltagare i dessa har fortsatt. Etablerade nätverk delt träffar Delt i snitt medl - 11 medl -12 Projektstyrning, ny uppstart Personlig utveckling IT för Vård och Omsorg i Väst Open Source, vilande Säkerhet i Väst, ny uppstart Affärssystem Golf i Västra Kretsen IT Service Management DFS Young Professionals Agile for management DFS Mobile network Program och aktiviteter delt träffar Delt i snitt IT på Framkanten IT på Kajkanten

5 4.1. Studentaktiviteter Under året har Kretsen deltagit på IT-Universitetets arbetsmarknadsdag Gösta. Flera nätverk drivs i direkt samverkan med utbildningsprogram på IT-Universitetet. Annie Andersson har varit studentrepresentant i styrelsen och har under året avslutat sina studier och gått ut i arbetslivet. Nätverket Young Professionals riktar sig till personer som är nyutexaminerade och nya i sin yrkesroll och genom detta försökt att skapa intresse för medlemskap i Dataföreningen Andra samlingar Delt i delt träffar snitt Årsmöte, kickoff och ledarträffar Marknadsföring Strategin har varit att skapa synlighet och då särskilt lyfta fram våra värden för potentiella medlemmar. Kretsen har deltagit i ett antal mässor, konferenser arrangerade av andra, på Göteborgsmingel och är en välkommen gäst hos regionens aktörer. Den största synligheten har skapats med samverkan i gemensamma arrangemang. Aktiviteter där Västra kretsen deltagit och bidragit i olika typer av samarrangemang (Alltid med bra förmåner för våra medlemmar): Enterprise Mobility Facebook i företagets tjänst Webbdagarna Vägen till din mobila framtid Reality check Kunskapsdagarna Mässor/Konferenser: Software Passion Summit Scandinavian Development Conference FSCONS JDays 5 Verksamhetsberättelser från några av nätverken 5.1. IT inom Vård och Omsorg Angelica Hafström (Dataföreningen) Ragnar Nordberg (Svensk Förening för Medicinsk Informatik) Kalevi Pessi (IT-Universitetet) 5

6 Vi har genomfört en halvdagskonferens per termin (våren och hösten 2012). Båda konferenserna var mycket uppskattade och flera relevanta infallsvinklar framkom och diskuterades av deltagarna. Patientintegritet och informationssäkerhet i teori och praktik (våren) Patientdatalagen som kom 2008 reglerar bl.a. vem som har rätt att ta del av patientuppgifter, uppföljning av loggar, patientens rätt att spärra uppgifter och att kunna ta del av vem som läst patientuppgifterna. Implementeringen av patientdatalagen är aktuell, inte minst med anledning av den Nationella Patientöversikten (NPÖ) som nu införs succesivt över hela landet och är första steget mot sammanhållen journalföring. Under eftermiddagen diskuterades vad patientdatalagen innebär i teorin? Vad får det för konsekvenser i den kliniska vardagen och för vårdsystemen i praktiken? Blir det masspärrningar nu när patientdatalagen införs? Hur hanteras kravet på granskning av loggar? Frågorna diskuterades med representanter från VGR och Stockholms läns landsting. Vi avslutade med mingel och eftersnack. deltagare: 76 Med patienten i förarsätet - vad innebär det i praktiken? (hösten) Riktningen är tydligt utpekad både nationellt och på EU-nivå - vi som patienter och medborgare skall få ökat inflytande och stärkt ställning gentemot hälso- och sjukvården. En viktig del är att informationsutbytet underlättas enligt Patientmaktsutredningens Promemoria, bland annat föreslås ett hälsokonto. I CeHis handlingsplan kan vi läsa att målet 2018 är att vi bl.a skall kunna nå alla uppgifter om oss själva via mobila plattformar och aktivt medverka i vår vård. Med anledning av Patientmaktsutredningen som publicerades i början av sommaren (ledd av Johan Assarsson på uppdrag av Socialdepartementet) och den nya handlingsplanen för ehälsostrategin som CeHis (Centrum för ehälsa i samverkan) publicerat, så utgjorde konferenstemat den ökade patientmakten och vad den innebär utifrån ett antal olika perspektiv med representanter från Patientorganisation, Läkarförbundet, CeHis och Landstinget i Uppsala (landsting med lång erfarenhet av journaluppgifter via nätet). deltagare: ITSM-nätverket Peter Hero ITSM står för "IT Service Management". Detta nätverk, med 65 medlemmar, drivs i samarbete kring aktiviteterna med itsmf i Väst. Vi har haft 2 aktiviteter under 2012 med få deltagare vilket kan bero på dubbelt medlemskap i itsmf och i ITSM-nätverk. Nätverkets framtid har diskuterats och inför 2013 kommer betydligt fler aktiviteter att erbjudas med en förhoppning om att ökat antal aktiviteter ska bidra till ett större intresse för att delta. Vid en av aktiviteterna samverkade vi också med Högskolan i Borås och vi fick då 4 deltagare som bokat sig via ITSM-nätverk och som åkte en heldag till Borås. Flera andra från nätverket deltog på denna aktivitet men hade anmält sig via andra kanaler. 6

7 Denna aktivitet var mycket uppskattad av de som deltog och det bidrar till att vi känner oss motiverade föra att driva nätverket vidare. Vi upplever att de frågeställningar som diskuteras inom detta nätverk blir allt mer intressanta ute i företagen och för att kunna möte våra medlemmars behov kommer vi att vara mera lyhörda på områden som är i ropet framgent Projektstyrning i Väst Beatrice Silow Beatrice började som nätverksledare i samband med höst-kickoffen i slutet på augusti. Nätverket för Projektstyrning i Väst har varit vilande under en tid och det var dags att ändra på detta och få lite fart igen. Beatrice berättar så här: Uppdraget känns hedrande och det är väldigt roligt och givande att få träffa alla kompetenta och engagerade nätverksdeltagare. Känslan som jag vill förmedla i nätverket är att nätverket är för ALLA som redan kan eller vi kunna projekt och projektledning. Devisen är Vi älskar projekt och projektledning och vill vara med andra som är som oss. Under hösten 2012 har jag haft en nätverksträff den 4:e oktober. Denna träff samarrangerades tillsammans med nätverket Agile for management. Temat för träffen var kring det nya Standard avtal som tagits fram för agila projekt och upplägget var genomgång samt diskussion av avtalet. Inbjudna gästtalare var advokat Magnus Dahlen och Nathalie Törnkvist, Setterwalls advokatbyrå, som är avtalsexperter. De gick igenom avtalet och delade några av sina kommentarer. Det var väldigt givande och uppskattat. Vi gjorde denna träff till en lite festligare träff med nystart av projektstyrningsnätverket och vi firade med bubbel och mingel. Det var en väldigt trevlig tillställning med ca 30 deltagare. Det var väldigt intressanta diskussioner under mötet och vi fortsatte längre än planerat. Till slut fick vi avbryta då det var risk att vi inte kom hem då garaget, som flera hade parkerat sin bil i, var på väg att stängas DFS Mobile Network Damir Lazarevic Erik Behm Thure Bergström Iden är att samla individer med stort intresse för Mobil IT runt aktuella frågeställningar. Under 2012 har det handlat mycket om Appar och om företagens utmaning. Hur leverera funktionalitet över tid och på ett säkert sätt till den mobile användaren. Bland årets aktiviteter: Paneldebatt på ICT Expo, Mobile Device Management, Nya affärer med NFC, Gamefication, Att utveckla för flera plattformar, Turisthack IT på Framkanten Thure Bergström IT på Framkanten leds av Thure Bergström. Det är kretsens plattform för större arrangemang. Idén med IT på Framkanten är att tillsammans med regionens ledande aktörer lyfta fram goda exempel på inspirerande användning av IT och på lönsamma projekt och investeringar 7

8 som är relevanta här och nu. Tillsammans med aktivitetspartners erbjuds ett brett utbud av kompetensutveckling och rika tillfällen för just Kunskap och Kontakter. I programmen vänder vi oss till de som vill utveckla verksamheten med hjälp av IT. De konkreta exemplen blandas med presentationer av väsentliga frågeställningar och koncept. Programmen innehåller alltid aktuell framtidsspaning. Aktiviteterna är av typen halvdagsseminarier eller mer. Dataföreningens medlemmar deltar antingen utan kostnad eller till kraftigt reducerad kostnad. Värdet av dessa erbjudanden under 2012 är > 5.000:- Visionen är att eliminera begränsningar i tid och rum, att möjliggöra för medlemmar även utanför storstadsregionerna att delta och att hjälpa våra medlemmar att spara tid. Vi filmar och publicerar så mycket konferensinnehåll som möjligt på DFF Play så att de kan ses på Smartphone, SmartTV eller dator. Under 2012 har resultatet blivit > 70 presentationer. Under 2012 har det handlat mycket om Mobilitet och om Sociala media. Exempel på arrangemang: Enterprise Mobility - att sätta affärer i rörelse, Development Mobile, Facebook i företagets tjänst, Webbdagarna, Trenderna som styr framtidens utveckling, vägen till din mobila framtid Young Professionals Annie Andersson Joel Börjesson Fredrik Lundqvist Young Professionals är ett nätverk som främst riktar sig till personer upp till 35 år inom ITindustrin. Under 2012 har Young Professionals anordnat sammanlagt 7 träffar. Vi har under året använt Incontro som mötesplats där vi umgås och delar erfarenheter med varandra genom våra olika yrkesroller och bakgrund. Målet med nätverket är att utöver sociala träffar även anordna seminarier och föreläsningar. Detta startade vi med under hösten 2012 med följande ämnen: Gösta Palmqvist - Presentera, informera, sälja och att leda Gösta föreläste om minnesteknik och att våga tala. I föreläsningen ingick att aktivera deltagarna, exempelvis i utövande av intervju- och samtalsteknik, vilket var både lärorikt och bidrog till en rolig och avslappnad stämning. Västtrafik Utveckling av hemsidan och reseplaneraren Två representanter från Västtrafik, en IT-arkitekt och chefen för webben, deltog i ett av våra event som en samtal- och diskussionspartner. Tillfället blev en dynamisk sammankomst med mycket frågor från både YP:s deltagare och från Västtrafik vilket bidrog till en bra diskussion sedd ur flera perspektiv. 8

9 Dessa event uppskattades stort av deltagarna och blev därmed en sporre att utöka tillfällen för föreläsningar och diskussionssammanhang. Inför 2013 hoppas vi även kunna vara delaktiga i IT på Kajkanten Golf i Västra Kretsen Gösta Palmqvist Gösta rapporterar följande: Vi har för avsikt att ha en inomhusträning på vår och höst i simulator. Brukar vara ett tiotal deltagare. En vårträff med träning för att dra igång säsongen på driving-range och korthålsbana. Deltagarantal personer. På hösten har vi vårt årliga mästerskap. Deltagare personer. I övrigt har vi haft möjlighet till 3 resor till Spanien. Detta ihop med Mölndals golfklubb och till, i det närmaste, självkostnad. Dagligen har vi tillgång till fyr-boll på Torslanda Golfklubb. Detta för Dataföreningens medlemmar med gäster. 9

10 6 Möten oberoende av tid och rum Dataföreningen vill hjälpa sina medlemmar att spara tid och att skapa förutsättningar för nya upplevelser. Kretsen har idag en mycket aktiv verksamhet i Göteborg, men om man befinner sig i Jönköping, Borås, Halmstad, Vänersborg eller Karlstad så är utbudet begränsat. Vi har sponsrat de geografiska nätverken på olika sätt, men skulle gärna se att vi kunde leverera större nytta för medlemmar utanför Göteborg. Resor kostar både tid och pengar DFS-play Kretsen har varit nationellt drivande i utvecklingen av den WebTV-funktionalitet som finns på Dataföreningens web: DFS-play. Under 2012 har Kretsen bidragit med >70 enskilda inslag. Även för medlemmar i andra kretsar runt riket, och för den skull även globalt, ger DFS-play en möjlighet att ta del av arrangemangen. 7 Summering Dataföreningens verksamhetsår 2012 har fortsatt präglats av de stora organisatoriska förändringar som genomförts och detta har inneburit att stor energi har gått åt till inåtriktat arbete. et medlemmar och aktiviteter i våra nätverk har minskat och att vända denna trend blir vårt främsta fokus framöver. 10

Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB

Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB 1 1 Fakta om Kretsen Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT och

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2015 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen

Verksamhetsberättelse år 2015 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Verksamhetsberättelse år 2015 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 1 1 Fakta om Kretsen Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT och IT relaterade områden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen

Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen 1 1. Fakta om kretsen Västra Kretsen täcker området Halmstad i söder, Jönköping i öster och Karlstad i norr. Vi har aktiva lokala nätverk

Läs mer

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Hur skall man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala dyra konferenskostnader

Läs mer

Dataföreningen. Digital Destination Sverige Verksamhetsberättelse år 2016 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen

Dataföreningen. Digital Destination Sverige Verksamhetsberättelse år 2016 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Dataföreningen Digital Destination Sverige Verksamhetsberättelse år 2016 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 1. Fakta om kretsen Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt Verksamhetsöversikt 2004 1 Program- och aktivitetverksamheten 2004... 2 1.1 Sammanfattning... 2 1.2 Rapport från Nätverken:... 3 1.3 VISION 2010... 7 1.4 Nya Aktiviteter under 2004... 8 1.4.1 Nätverket

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2005-2006 för Dataföreningen Västra kretsen

Verksamhetsberättelse år 2005-2006 för Dataföreningen Västra kretsen Verksamhetsberättelse år 2005-2006 för Dataföreningen Västra kretsen 1 1. Fakta om kretsen Västra Kretsen täcker området Halmstad i söder, Jönköping i öster och Karlstad i norr. Vi har aktiva lokala nätverk

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB

Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB 2012 Sida 1 av 6 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse , SPF Verksamhetsberättelse 2012-2013 startades 2012-10-01 med målsiktet på en aktiv och öppen förening för fågelintresserade, nybörjare och veteraner. Tonvikten ligger kring just aktiviteter av och för

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse SweSurf 2011

Verksamhetsberättelse SweSurf 2011 Verksamhetsberättelse SweSurf 2011 Skrivet av Rosa Sivertsson 2012-06-27 12:03 Det finns idag en växande yrkesgrupp som arbetar i gränslandet mellan industridesigners,konstruktörer och verktygsmakare.yrkesgruppen

Läs mer

UTVECKLA FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG MED STÖD AV IT

UTVECKLA FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG MED STÖD AV IT UTVECKLA FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG MED STÖD AV IT Behovsanpassad uppdragsutbildning inom ehälsa - IT Management exempel på kort uppdragsutbildning (4 dagar) Kurs-PM Introduktion Hälso- och sjukvård måste

Läs mer

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Interna möten Vi har styrelsemöte ca en gång per månad. Till styrelsemötena inbjuds andra aktiva medlemmar för att delta i diskussionerna

Läs mer

Möjligheter och risker med journalen på nätet

Möjligheter och risker med journalen på nätet Möjligheter och risker med journalen på nätet Benny Eklund, Landstinget i Uppsala län Shoukofeh Manoucher Pour, Läkarförbundet David Liljequist, Vårdförbundet Eva Pilsäter-Faxner, Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20130903 Tid: 12:0014:00 Plats: R22 Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa Pyk, Elin Lager,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

arbetet kännetecknas av en öppen process.

arbetet kännetecknas av en öppen process. arbetet kännetecknas av en öppen process. Status - Tidplan Nov WS 17/9- ITS-konf. 26/8- Webinar 25/6- WS 20/4- Kick off Nuläge/ aktörskarta Arbete med visionen Identifiera fokusområden ITS- Strategin och

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Tema 3 Journal på nätet och Informationssäkerhet

Tema 3 Journal på nätet och Informationssäkerhet 1 (5) Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Oktober - november 2013 Tema 3 Journal på nätet och Informationssäkerhet Utse någon som dokumenterar de punkter som behöver föras vidare till APT, t ex

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

ULI Geoforum. 2013-03-05 Arbeta smart inom planering & byggande. Jan Zakariasson Ordförande i ULI Geoforums föreningsstyrelse

ULI Geoforum. 2013-03-05 Arbeta smart inom planering & byggande. Jan Zakariasson Ordförande i ULI Geoforums föreningsstyrelse ULI Geoforum 2013-03-05 Arbeta smart inom planering & byggande Jan Zakariasson Ordförande i ULI Geoforums föreningsstyrelse ULI Geoforum en medlemsorganisation Bildades 1986 200 medlemsorganisationer 1

Läs mer

ULI Geoforum. Mikael Tarandi ULI Geoforum 014-02-14

ULI Geoforum. Mikael Tarandi ULI Geoforum 014-02-14 Välkommen till ULI Geoforum Mikael Tarandi ULI Geoforum Om stället vi är på. Westmanska palatset Vem var Westman? 2 Citat från förra året. Tekniken finns Data finns (oftast) Det som krävs är vetskapen

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 2, 2016

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 2, 2016 Svensk Digital Handel En sammanfattning av kvartal 2, 2016 Svensk Digital Handel Sedan 1973 har Svensk Digital Handel varit intresseorganisationen för digital handel i Sverige. Vi arbetar proaktivt med

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet.

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. liur VÄRDFÖRBUNDET Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesordförande Årsmötet valde Gunilla

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Förtroendevalda Sekreterare: Lena Lindbäck Suppleant: Martina Bergman Ledamot, Vice ordförande: Ulf Kvist Suppleant: Jesper Andersson Kassör: Börje Ulander Ordförande: Göran

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Projektet Förankring Biogas Öst

Projektet Förankring Biogas Öst Slutrapport Projektet Förankring Biogas Öst 2009 06 01 2009 11 31 Kort om projektet Förankring Biogas Öst Syfte Att uppnå en djupare förankring av samverkansprojektet Biogas Öst i regionen östra Mellansverige

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte.

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte. Maria Wilhelms Kommunikation och facklig utveckling 070 573 66 66 maria.wilhelms@vision.se Sida 1 Till Visions förbundsstyrelse Sammanfattning Sammanfattning Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Vision Mission Mål Aktiviteter Förmågor/ organisation Värderingar Föreningens ändamål och vision 2 i föreningens stadgar Föreningens ändamål är att verka för ett projektivare Sverige.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Styrelse, valberedning och revisor under verksamhetsåret 2014 har bestått av: Jimmy Westerlund Christer Lindström Leif Tüll Ander Lindberg Göran

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra?

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? Wapnö Gård, Halmstad den 3 juni 2014 Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Gastronomiska Samtal Halland Processledning och dokumentation:

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer