Metsä Group Delårsrapport Januari Mars Sida 1/25 METSÄ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ"

Transkript

1 Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

2 Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen var miljoner euro (/:: milj. euro). Rörelseresultatet exklusive poster av engångska-- raktär var 129 miljoner euro (105). Rörelseresulta a- tet inklusive poster av engångskaraktär var 118 miljoner euro (70). Resultatet före skatt och exklusive poster av en- gångskaraktär var 117 miljoner euro (80). Resulta- tet före skatt och inklusive poster avv engångskarak- av engångskaraktär var 13,5 procent (12,3). tär var 106 miljoner euro (37). Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster Kassaflödet från rörelsen var 67 miljoner euro (-32). HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET Lönsamheten för massaindustrin var klart bättre tack vare de högre massapriserna i euro. Efterfrågan på kartong var alltjämt god och priserna var stabila. Metsä Fibre undertecknade avsiktsförklaringar med Valmet Abp och Andritz Oy om leverans av hui Äänekoski och med Sweco Industry Oy och Sweco Rakenne- vudmaskiner till bioproduktfabriken tekniikka Oy om detaljplanering. Metsä Boards aktieemission på 1000 miljoner euroo genomfördes i mars. Aktieemissionen syftar till att finansiera slutförandett av bolagets omstrukturerin ng. Standardd & Poor s Ratings Servicess höjde Metsä Boards kreditring med två steg från nivån B+ till nivån BB. Värderingsutsikterna är stabila. Försäljningen av Metsä Woods stolptillverkande enhet Burt Boulton & Haywood Ltd i Storbritannien genomfördes i februari. Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd har beslu- tat att till fullmäktige, som sammanträder i dag, fö- reslå att räntan på stadgeenliga insatserna i an- räkenskaps- perioden (5,5 + 1,0 procent för 2013). Förslag till ränta på A-insatserna i tilläggskapital är delskapitalet ska vara 5,5 procent för 5,0 procent (5,0) och på B-insatserna 4,5 procentt (4,5). HÄNDELSERR EFTER RAPPORTPERIODEN Arbets- ochh näringsministeriet beviljade i april bio- produktfabriken 32,1 miljoner euro i investerings- beslutat stöd för förnybar energi. Metsä Group meddeladee i april att man bygga en bioproduktfabrik i Äänekoski. Petri Helskyy tillträdde sinn tjänst som Metsä Tissues verkställande direktör Metsä Group meddeladee att man säljer 30,13 pro- som för- cent av aktierna i Finsilvaa Abp till en fond valtas av Dasos Capital Ab. Efter affären äger Metsä Group 19,8 procent av Finsilva. Metsä Board meddelade e den 29 april att man säljer Metsä Board Zanders GmbH till ett holdingbolag och dess partnerbolag, vilka ägs till fullo av det tyska mutares AG. Affären förutsätter ett godkän- och nande från de tyska konkurrensmyndigheterna beräknas bli genomförd före utgångenn av maj. UTSIKTER FÖR DEN NÄRMASTE TIDEN Metsä Groups rörelseresultat exklusivee poster av engångskaraktär förväntas under andra kvartalet vara på p ungefär samma nivå jämfört med första kvartalet. Utvecklingen av a Metsä Groups affärsverksamhet var stabil under första kvartalet. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förbättrades och var det högsta på fyra år. å Bakom denn positiva resultatutveckl- effektivitet ingen ligger vårt långsiktiga arbete för bättre och produktivitet. Under det gångna kvartalet gynnades resultatet även av valutakurserna. Våra investeringar för förstärkning av våra kärnverkatt vi kom- samheter är i full gång. Vi berättade i april mer att bygga en e bioproduktfabrik i Äänekoski, som blir klar under tredjee kvartalet Metsä Boards aktie- av kartongverksamheten vid bruket i Husum i Sverige. emission i marss möjliggör i sin tur en vidareutveckling Det ekonomiskaa läget i Finland och i Europa är fortfaoch minskar rande utmanande, vilket skapar osäkerhet företagens tillväxtmöjligheter. De nyvalda beslutsfattar- na i Finland spelar en nyckelroll när det gäller att vitali- konkur- sera den ekonomiska tillväxten och förbättra renskraften. Jagg hoppas att den nya regeringen har mod att bedrivaa en långsiktig g politik och fatta konstrukoch export- tiva beslut som stödjer Finlands näringsliv industri. Koncernchef Kari K Jordan

3 Sida 3/25 NYCKELTAL Förkortad resultaträkning, milj. euro Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från intresse- och samriskföretag Kursdifferenser Övriga finansiella intäkter och kostnader Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat 1 255,1 15, ,2-69,4 117,8 6,1 3,5-21,3 106,1-17,5 88, ,3 36, ,5-68,2 69,7 7,4-2,1-37,8 37,2-5,4 31, ,3 170, ,5-276,2 416,9 16,4 2,7-106,1 329,9-69,7 260,3 Lönsamhet Rörelseresultat, milj. euro - -, exklusive poster av engångskaraktär - -, % av omsättningenn Avkastning på sysselsatt kapital, % - -, exklusive poster av engångskaraktär Avkastning på eget kapital, % - -, exklusive poster av engångskaraktär 117,8 128,6 10,2 12,5 13,5 16,7 18,8 69,7 105,1 8,4 8,0 12,3 6,5 15,4 416,9 418,1 8,4 11,1 11,4 13,0 13,4 Finansiell position Soliditet, % Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld, milj. euro , , , AFFÄRSOMRÅDEN Omsättning och rörelseresultat /, milj. euro Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Poster av engångskaraktär Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär - " -, % av omsättningen Virkesanskaff- ning ochh skogstjänster 411,88 2,55-404,77-0,99 8,77 Trä- produkter 209,,4 1,,0-195,7-6,8 7,,9 Massa 330, 4 7, 2-237, 4-21, 4 78, 7 Kartong 525,7 8,0-464,5-26,1 43,1 Mjuk- och matlag- 253,7 1,1 ningspapper -239,8-9,9 5, ,1 10,7 8,77 7,,9 78, 7 43,2 2,11 3,,8 23, 8 8,2 15,8 6,2 Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter tillverkas av förnybart nordligt trä frånn skogar som sköts på ett hållbart sätt. Metsä Groups fokus ligger på mjuk- och matlagningspapper, nyfiberkartong, massa, m träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. Utgångspunkter för koncernens förstklassiga produkterna är förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling u och innovation. Metsä Group hade år en omsättning på 5 miljarder euro och koncernen sysselsätter cirkaa personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderföretag är r Metsäliitto Osuuskunta, som ägs ä av cirka finska skogsägare.

4 Sida 4/25 DELÅRSRAPPORTEN ÄR OREVIDERADD DELÅRSRAPPORT OMSÄTTNING OCH RESULTATT För första kvartalet redovisade Metsä Group en omsättning på 1 255,1 miljoner euro (/: 1 254,3 milj. euro). Rörelseresultatet exklusivee poster av engångskaraktär var 128,6 miljoner euro (105,1), dvs. 10,,2 procent av omsättningenn (8,4). Rörelseresultatet var bättre än föregående år tack vare att euron försvagats gentemot de viktigaste exportvalutorna och i synnerhet gentemot US-dollarn. Valutasäkringstransaktionerr gjorde dock att den positiva effekten av valutakurserna blev mindre. De poster av engångskaraktär som redovisats i Metsää Groups rörelseresultat uppgick till -10,8 miljoner euro (-43,0) netto. Merparten, dvs. 10,7 miljoner euro, hänför sig till kostnadsavsättningar och nedringar an- Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktärr var 117,8 miljoner euro (69,7). Andelen i intresse- ochh samriskföretagens resultatt var 6,1 miljoner euro (7,4),, de finansiellaa intäkterna var 1,2 miljonerr euro (1,8), dee finansiella kursdifferenserna 3,5 miljoner euro (-2,1) och de finansiellaa kostnaderna 22,5 miljonerr euro (39,6). I knytna till Metsä Tissues ryska verksamhet. de finansiellaa kostnaderna under jämförelseperioden ingår en post av engångskaraktär på 7,6 miljoner euro, som hänför sig till ett skadestånd till UPM, samt en kostnad på cirka 6 miljoner euro, som hänför sig till enn tidigarelagd återbetalning av Metsä Boards lån. Resultatet före skatt var 106,1 miljoner euro (37,2) och skatterna, inklusive förändringen av uppskjutna skatteskulder, var 17,5 miljoner euro (5,4). Resultatet för perioden uppgick till 88,6 miljoner euro (31,8).( Metsä Groups avkastning på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 13,5 procent (12,3) och avkastningen på eget kapital 18,8 procent (15,4). Avkastningenn på sysselsatt kapital inklusive poster avv engångskaraktär var 12,5 procent (8,0) och avkastningen på eget kapital 16,7 procent (6,5). BALANS OCH FINANSIERING Metsä Groups likviditet var god. Den totala likviditetenn var 1 759,5 miljoner euro i slutet av mars (31.12.: 1 725,0). Av detta var 982,,0 miljoner euro (947,9) likmiljoner euro vida medel och placeringar och 777,5 (777,1) bindande kreditfaciliteter som redovisas utanför balansräkningen. Koncernens likviditetsreserv kompletteras av ickekreditlimiter till ett av 170,6 miljoner euro (31.12.: bindande företagscertifikatprogram och 173,3). I slutet av mars var koncernens soliditet 39,0 procent och nettoskuldsättningsgraden 41 procent (31.12.: 37,9 och 46). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 886,9 miljoner euro (31.12.: 938,2) ). Kassaflödet frånn rörelsen varr 67,4 miljonerr euro (/: -32, 2). Under årets första kvartal ökade rörelsekapitalet med 127,1 miljoner euro (141,1). I slutet av mars var soliditetenn för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 64,6 procent och nettoskuld- 12). sättningen 12 procent (31.12.: 63,0 och Under första kvartalet ökade medlemmarnas insatser i Metsäliitto Osuuskuntas andelskapital med totalt 13,2 miljoner euro (16,4). Dett ordinarie andelskapitalet minskade med 0,4 miljoner euro (ökade med 0,1). A-insatserna i tilläggsandelskapitalet ökade med 8, 0 miljoner euro (10,7) och B-insatserna med 5, 5 miljoner euro (5,6). Enligtt de meddelanden som mottagits före utgången u av mars förfaller 32,9 miljoner euro (26,4) av tilläggsandelskapitalet till återbetalning I februari fattade Metsä Boards styrelse beslut om en aktieemission på p cirka 100 miljoner euro med stöd av det bemyndigande som ordinarie bolagsstämman gav Teckningstiden för aktieemissionen var Emissionen blev fulltecknad, och nettotillgångarna från emissionenn uppgick till cirka 98 miljoner euro. Tillgångarna används för att finansiera de åtgärder som hänför sig till slutförandet av den omstrukturering som offentliggjordes Standard & Poor s Ratings Services höjde Metsä Boards kreditring med två steg från nivån B+ till nivån BB. Värderingsutsikterna är stabila. Höjningen av kreditvärdigheten påverkar inte Metsä Boards nuva- i medeltal rande finansiella kostnader. PERSONAL Under januari mars sysselsatte Metsä Group persone (10 711). I slutet av mars var antalet koncernanställda (31.12.: ), av vilka personer (5 131) arbetade i Finland och personer (5 279) utomlands. Moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta hade anställda i slutet av mars (31.12.: 2 471). 4 Metsä Tissues nya verkställande direktör Petri Helsky (48) tillträdde sin tjänst och blev medlem i Metsä Groups ledningsgrupp

5 Sida 5/255 MEDLEMMAR I slutet av mars hade Metsäliitto Osuuskunta medlemmar (31.12.: ). Under januari mars har 902 nya medlemmar anslutit sig till andelslaget och medlemmar avgått. INVESTERINGAR Metsä Groups investeringar i materiella anläggningstill- gångar under januari mars var 35,5 miljoner euro (23,9). UTVECKLING AV AFFÄRS- VERKSAMHETEN Efter redovisningsperiodenn meddelade Metsä Fibre att man avser att bygga en bioproduktfabrikk för cirka 1,2 miljarder euro i Äänekoski. Fabriken ska ersätta det befintliga massabruket. Fabrikens årliga massa- ton, vilkett är cirka ton mer än den nuvarande produktion- en i Äänekoski. I december meddelade Metsä Board att man kapacitet kommer att vara cirka 1,3 miljoner inleder nya åtgärder för attt slutföra omstruktureringenn till kartongbolag och investerar cirka 170 miljoner euroo i en ny falskartongmaskin vid bruket i Husum i Sverige.. Maskinen kommer att ha en produktionskapacitet på cirka ton om året, och den kommer att tas i drift i början av Fabriken förväntass uppnå full produktionseffekt före utgången av Planen är att merparten av pappersproduktionen vid Husums bruk ska upphöra i slutet av och helt före utgången avv AFFÄRSOMRÅDEN Virkesanskaffning och skogstjänster För årets första kvartal redovisade Metsä Forest en omsättning på 411,8 miljoner euro (/: 434,9) och ett rörelseresultat på 8,7 miljoner euro (8,6). I Fin- land var virkeshandeln stabil och försäljningen av skogsvårdstjänster fortsatte att växa. Marknadsläget för energived var svårt i hela Östersjöområdet. Metsä Forest köpte alla virkesslag och energived både som rotköp och som leveransköp. Till följd av det dåliga drivningsvädret var man tvungen att begränsa inköp av vintergallringsposter för andra än avtalskunder. I slutet av redovisningsperioden låg tyngdpunkten i efterfrågan på stämplingsposter för sommardrivning samt på talläven i Balti- och björktimmer. Den milda vintern försvårade drivningen kum. Trots detta låg framför allt utbudet på massavedd på en hög nivå. I Sverige och Ryssland var drivnings-- rådde mängderna och virkesutbudet stora. Dett visst överskott på massaved under hela redovisningspe- uppsatta rioden. Virkesdrivningen i Finland motsvarade de målen, och leveranserna till kundernas produktionsan- levererade Metsä Forest totalt 8,3 miljonerr kubikmeter läggningar gick som planerat. Under januari mars (8,4) virke till sina kunder. Skogsägarnas intresse i för den mobila versionen av skogsbruksplanen, som lanserades vid årsskiftet, var bra. Förberedelserna för införandet av elektronisk vir- skogs- keshandel och försäljningen f av elektroniska vårdstjänster fortsatte. Tjänsterna tas i bruk under årets andra kvartal. Träproduktindustri För första kvartalet redovisade Metsä Wood en omsättning på 209,42 miljonerr euro (/: 221,9). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 7,9 miljonerr euro (8,6). De jämförbara leveransvolymerna höll sig i stort sett på samma nivå som under jämförelseperioden föregående år. Den operativa produktivitetsutvecklingen var fortsatt positiv. Den främjades framför allt av utvecklingen av råvarupriserna och minskadee arbetskostnader. Leveranserna av a sågat granvirke ökade jämfört med motsvarande period föregående år, medan leveranser- leve- na av sågat tallvirke minskade. De genomsnittliga ranspriserna förr sågat virke sjönk något jämfört med första kvartalet föregående år. Därmed försämrades lönsamheten för sågverksamheten trots de lägre råva- rupriserna. Nedgången i det genomsnittliga leveransgentemot de priset dämpades av att euronn försvagades viktigaste exportvalutorna. Trots den pågående prisprodukter av konkurrensen var v efterfrågann på förädlade sågat virke fortsatt bra i Storbritannien. I Frankrike var marknadsläget för vidareförädling fortsatt svagt. s Försäljningen av bygg- och industriprodukter fortsatte att minska jämfört med jämförelseperioden. Leverans- volymerna för Kerto K var mindre än under jämförelse- fortsatt perioden, medan plywoodleveranserna varr stabila. Marknadsbalansen för byggskivor var fortsatt stabil i Europa, och medelpriset för leveranserna var något högre än under jämförelseperioden. De samarbetsförhandlingar för anpassning av produkt- Lojo, som ionen vid Kerto -fabrikerna i Punkaharju och inleddes i februari, slutfördes s i mars. Förhandlingarna resulterade i enn veckas permitteringar under april vid båda fabrikerna. I slutet av mars startade Metsä Wood en kundservice-k och leveranskedjan som en del i det projekt som syftar central i Lojo med fokus på hantering av försäljnings- till att förenkla och o effektiveraa leveranskedjan.

6 Sida 6/25 Massaindustri Metsä Fibres omsättning för januari mars var 330,4 miljoner euro (/: 329,0). Massaförsäljningen minskade med cirka fyra procent och var ton ( ton). Marknadsprisernaa i utländsk valuta i Europa för barrmassa var v i medeltal en procent lägre och för lövmassa 2 procent högre än under motsvarande period. I början av januari var priset på barrmassa i Europa 932 dollar per ton och i slutet av september 880 dollar per ton. Motsvarande priser på lövmassa var 743 och 759 dollar. Förstärkning av dollarn med närmare 18 procent gentemot euron jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år hade en positiv inverkan på omsättning- en och resultatet. Resultatet förbättrades även av de minskade rörliga kostnaderna. Rörelseresultatet för Metsä Fibre var 78,7 miljoner euro (/: 54,9). Metsä Fibre beslutade att investera i en ny panna för luktgaser vid bruket i Raumo. Den nya pannan har större kapacitet än den tidigare. Därmed minskar inve- steringen brukets utsläpp av illaluktande gaser under driftstörningar. Pannan körs igång hösten. Förplaneringen före investeringsbeslutett om en biopro- duktfabrik slutfördes enligt planerna i januari. Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland bevil- jade fabriken ett miljö- och vattenintagstillstånd i janu-- med Valmet Abp och Andritz Oy om leverans av hu- ari. Tillståndet trädde i kraft i april. I februari tecknade Metsä Fibre en avsiktsförklaring vudmaskiner till bioproduktfabriken. Ansvariga för fabri- ring som Metsä Fibre tecknade i mars. Själva avtalen kens detaljplanering är Sweco enligt den avsiktsförkla- undertecknas efter investeringsbeslutet. Arbets- och näringsministeriet beviljade i april biopro- för duktfabriken 32,1 miljoner euro i investeringsstöd förnybar energi. Beslutet om stöd är villkorligt för en EU-notifikation. Stödet möjliggör val av avancerad energiteknik som innebär risktagning bland annat när det gäller maskiner för bioproduktfabrikens sodapanna och mesaugn. Kartongindustri Omsättningen för Metsä Board var 525,7 miljoner euro (/: 501,2) och rörelseresultat exklusive posterr av engångskaraktär 43,2 miljoner euro (36,1).( Poster av engångskaraktär som redovisats i rörelseresultatet uppgick till -0,1 miljoner euro (+7,4) netto. Jämfört med föregående år förbättradess rörelseresulta- tet exklusive poster av engångskaraktärr tack vare de ökade leveransvolymerna för falskartong och vit nyfi- det engelska pundet och av försvagningen av den svenska kronan berliner, förstärkningen av US-dollarn och gentemot euron. Metsä Boards totala leveransvolym för falskartong och nyfiberliner under januari mars var ton ( ), vilket motsvarade en tillväxt på 10 procent. Leveransvolymen för papper var ton t ( ). Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 11,0 procent (9,9) och resultatet per aktie var 9 procent (0, 06). I slutet av mars var Metsä Boards soliditet 40,8 procent och nettoskuldsättningen 34 procent (31.12.: 39,2 och 51). Metsä Board genomförde en aktieemission som tillförde cirka 98 miljoner euro i nettotillgångar. Teckningstiden för aktieemissionen var Enligt det slutliga s resultatet av aktieemissionen tecknades totalt B- aktier, vilket motsvarade 139,8 procent av de B-aktier som erbjöds i emissionen. Till- att finansi- gångarna från aktieemissionea en används för era slutförandett av bolagets omstrukturering. I början av innevarande år uppdaterade Metsä Board sina långsiktiga ekonomiska målsättningar. De uppda- på sys- terade målsättningarna omfattar en avkastning selsatt kapital på p minst 12 procent från och med 2017 och en nettoskuldsättningsgrad på högst 70 procent. Metsä Boards nya n ledarskaps- och rapporteringsstruk- tur trädde i kraftt i början av året. Rapporteringssegmen- är ten från och med början av första kvartalett Paperboard ochh Non-core operations. Metsä Boards delårsrapport d publicerades Mjuk- och matlagningspapper Metsä Tissues omsättning för januari marss var 253,7 miljoner euro e (/: 252,6). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 15,8 miljoner euro (11,8).. Metsä Tissues lönsamhet har förbättrats under u de senaste åren tack vare den positiva försäljningsutvecklingen och de ändringar som genomfördes i bolaget b för att t effektivisera kostnads- har de strukturen. Till följd f av den förstärkta dollarn kraftigt ökade massaprisernam a haft en negativ inverkan på resultatet. I Metsä Tissuess rörelseresultat för januari mars ingår 10,7 miljoner euro i kostnadsavsättningar och nedskriv- ningar av engångskaraktär, som hänför sig till Metsä Tissues ryska verksamhet. v Under årets första kvartal lanserade Metsä Tissue en mjukare och starkare kvalitet t av toalettpapperet Lambi på den skandinaviska marknaden. I Finland lanserades en ny kvalitet avv både Lambiss och Serlas hushållspap- per. Produktnamnet SAGA Cook & Chill ändrades i Finland till SAGA Formpapper.

7 Sida 7/25 HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN Äänekoski bioproduktfabrikk I april tillkännagav Metsä Group att man kommer att bygga en bioproduktfabrik i Äänekoski på det om- Investe- råde där det befintliga massabruket ligger. ringsplanen publicerades i april. Fabrikens massakapacitet är 1,3 miljoner ton per år. Det är världens första bioproduktfabrik av den nya generationen, som gör det möjligt att förädla träråvaraa till ett omfattande produktsortiment. Utöver massa av hög kvalitet kommer anläggningen att producera bio- energi i Fin- land med cirka 2 procentenheter. Anläggningen använ- der inga fossila bränslen, utan all energi som behövs energi och olika biomaterial. Bioproduktfabriken ökar andelen förnybar produceras av virke. Träråvaran och sidoströmmarna inom produktionen utnyttjas till hundra procent som produkter och bioenergi. Fabriken ökar användningen av massaved i Finland med cirka 4 miljoner kubikmeter, dvs. med cirka 10 procent per år. Massaved köps huvudsakligen i Finland. Byggarbetena startar omedelbart, och enligt beräkning- arna kommer fabriken att tas i drift under tredje kvarta- let Fabriken som kostar cirka 1,2 miljarder euro är den största investeringen genom tiderna inom den finman säljer ländska skogsindustrin. Finsilva Abp Metsä Group meddelade att 30,13 procent av aktierna i Finsilva Abp till en fond som förvaltas av Dasos Capital Oy. Affären har en positiv effekt på resultatet under andra kvartalet för både Metsä Group och moderföretaget Metsäliitto Osuus- av kunta. Efter affären äger Metsä Group 19,8 procent Finsilva. De långsiktiga avtalen om virkesförsäljning och skogsvårdstjänster mellan Metsäliitto och Finsilva fort- sätter att gälla. Bruket Gohrsmühle Metsä Board har tecknat avtal om försäljning av alla sina aktier i Metsä Board Zanders GmbH inklusive samtliga ansvarsförbindelser relaterade till bolaget till ett holdingbolag och dess partnerbolag, vilka till fullo ägs av det tyska mutares AG. Metsä Board Zanders GmbH omfattar affärsverksamheterna vid bruket Go- Bruket Go- hrsmühle i Bergisch Gladbach i Tyskland. hrsmühle har cirka 480 anställda. Huvudprodukterna är gjutbestrukett specialpapper och etikettpapper. Affären förutsätter ett godkännande från de tyska kon- kurrensmyndigheterna och beräknas bli genomförd före utgången av maj. Om affären genomförs minskar Metsä Boards omsätt- förbättras med cirka 20 miljoner euro jämfört med utfal- ning med cirka 90 miljoner euro och rörelseresultatet let. Om affären genomförs beräknas Metsä Boards rörelseresultat under andra kvartalet öka med en post avv engångskaraktär på cirka 15 miljoner euro. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER De bedömningar och ställningstaganden om framtiden som presenteras i denna delårsrapport bygger på aktu- risker och ella planer och bedömningar.. De innehåller andra osäkerhetsfaktorer somm kan leda till att resultaten avviker från de ställningstaganden som nu gjorts. På kort sikt påverkas Metsä Groups resultat i synnerhet av priset och efterfrågan på slutprodukterna, råvarukost-r Krisen i Ukrainaa och de sanktioner som EU och Ryss- naderna, energipriset och eurons kursutveckling. land samt USA och Rysslandd riktat mot varandra har tills vidare inte haft h någon direkt inverkan på Metsä Groups affärsverksamhet. Sanktionerna har dock indi- produkter, rekt påverkat efterfrågan på Metsä Groupss bland annat genom den ogynnsamma utvecklingen av valutakurserna. Tills vidare har den ekonomiska effekliten. Eventu- ten av sanktionerna på Metsää Group varit ella ytterligare sanktioner s kann ha negativa effekter på omfattningen och resultatet av Metsä Groups verksam- beskrivs het. De risker som berör b koncernens verksamhet närmare i Metsää Groups bokslut för år. PÅGÅENDEE RÄTTSLIGA TVISTEFRÅGOR I mars 2011 väckte Forststyrelsen skadeståndstalan vid Helsingfors tingsrätt, enligt vilken den kräver solidarisk ersättning av Metsäliitto Osuuskunta och två andra skogsindustribolag som en följd av otillåtett prissamarsig s till mark- bete på råvirkesmarknaden. Talan hänför nadsdomstolens beslut av den 3 december 2009, enligt vilket de nämnda företagen hade gjort sig skyldiga s till ett brott mot lagen om konkurrensbegränsningar på råvirkesmarknaden. Dessutom har några av Finlands kommuner och församlingar samt ett antal privatperso- ersättning från Metsäliitto Osuuskunta och de övriga ner väckt motsvarande talan.. Kraven på solidarisk ovan nämnda bolagen, b som Metsäliitto Osuuskunta känner till, är totalt cirka 202 miljoner euro.. Av dessa krav har cirka 65 miljoner euro ställts specifikt på Metsäliitto Osuuskunta. I de nämnda talandena ingår dessutom anspråk på ränte- och mersskatt samt rättegångskostnader. Utöver ovannämnda talan har i januari nya skadeståndstalan väckts av privatpersoner och sammanslutningar, vars belopp Metsäliitto inte ännu känner till. Metsäliitto Osuuskunta anserr att skadeståndsansprå- för detta ändamål. ken är ogrundade och har inte redovisat avsättningar

8 Sida 8/25 År publicerar Metsä Group följande ekonomiska rapporter: 6.8. Delårsrapport januari juni Delårsrapport januari september Metsäliitto Osuuskunta och Metsä Board har i maj krävt att Helsingfors tingsrätt upphäver skiljedomstolens dom av den 11 februari, enligt vilken Metsäliitto Osuus- euro i skadestånd till UPM-Kymmene. UTSIKTER FÖR DEN NÄRMASTE TIDEN kunta och Metsä Board skulle betala totalt 67 miljonerr Metsä Forest kommer att aktivt köpa förnyelse- och gallringsposter för sommardrivning i Finland. Dessutom kommer man att köpa leveransvirke av privata skogs-- förväntas ägare. Försäljning av skogsvårdstjänster fortsätta att öka kraftigt. Försäljningenn inom Träproduktindustrin förväntas ökaa något under andra kvartalet jämfört med både föregå-- föregåendee år. Utsikterna för byggverksamheten på den europeiska huvudmarknaden är fortsatt dystra. Konkurrensen på ende kvartal och med motsvarande period sågvarumarknaden, som lider av överskott, förväntas vara fortsatt hård. Den globala efterfrågan på barrmassa förväntas fortpå och utbudet av barrmassaa förväntas vara i balans under den närm- aste tiden. Utnyttjandegraden vid bruken förväntas vara hög under andra sätta att öka måttfullt. Även efterfrågan kvartalet. falskartong finns inte i sikte för tillfället. Metsä Board har meddelat om prishöjningar påå vit nyfiberliner i Europa med 40 euro per ton med början Driftstoppet på grund av underhåll och investeringar vid Husums bruk förväntas ha enn något negativ effekt på rörelseresultat under u andra kvartalet. Det större s drift- inträffar under årets å sista kvartal. Efterfrågan på mjukpappersmm marknaden förväntas vara stoppet i anslutning till Husums investeringsprogram fortsatt stabil påå samtliga marknadsområden och öka framför allt i östra Centraleuropa. Metsä Groups rörelseresultatr t exklusive poster av en- gångskaraktär förväntas f under andra kvartalet vara på ungefärr samma nivå jämfört med första f kvarta- beslutat att let. FÖRSLAG TILL T ANDELSRÄNTA Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd har till fullmäktige, som s sammanträder i dag, föreslå att räntan på medlemmarnas stadgeenliga insatser i an- delskapitalet ska vara 5,5 procent för räkenskapspe- rioden (5, 5 + 1,0 procent för 2013). Förslag till ränta på A-insatserna i tilläggskapital är 5,0 procent (5,0) och på B-insatserna 4,55 procent (4,5). Leveransvolymerna för kartong förväntas öka något under årets andra kvartal. Några större prisändringar på Esbo den 7 maj STYRELSEN Mer information: Vesa-Pekka Takala, ekonomidirektör, Metsä Group, tfn Juha Laine, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfnn

9 Sida 9/25 SEGMENT Virkesanskaffning och skogstjänster Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 411,8 9,6 9,6-0,9 8,7 8,7 2,1 29,6 1, ,9 9,4 9,4-0,7 8,6 8,6 2,0 27,9 0, ,0 29,7 31,2-3,0 26,7 28,2 1,8 24,7 4,8 887 Träproduktindustri Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 209,4 14,7 14,7-6,8 7,9 7,9 3,8 9,9 2, ,9 15,4 15,5-7,7 7,7 8,6 3,9 10,1 4, ,9 64,5 66,2-30,4 34,1 37,2 4,2 11,3 13, Massaindustri Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 330,4 100,1 100,1-21,4 78,7 78,7 23,8 46,0 2, ,0 75,7 75,7-20,8 54,9 54,9 16,7 31,6 5, ,7 289,9 269,5-62,0 227,9 207,5 16,0 29,8 26,0 842 Kartongindustri Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 525,7 69,3 69,7-26,1 43,1 43,2 8,2 11,0 23, ,2 69,2 61,8-25,7 43,5 36,1 7,2 9,9 4, ,4 242,2 236,2-125,6 116,5 136,5 6,8 9,1 44,

10 Sida 10/25 Mjuk- och matlagningspapper Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 253,7 15,0 25,2-9,9 5,1 15,8 6,2 9,8 2, ,6 21,3 21,3-9,5 11,8 11,8 4,7 7,6 3, ,8 100,5 100,9-38,7 61,8 62,2 6,1 9,3 38, Övrig verksamhet Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 1,9-0,1-0,1-0,5-0,6-0,6 2, ,3-42,6-0,8-0,5-43,2-1,3 5, ,6-38,6 4,1-2,2-40,7 1,9 18,0 516 I övrig verksamhet ingår bl.a. Metsä Groups gemensamma koncernfunktioner, moderföretagets holdingverksamhet, Metsä Group Treasuryy Oy samt en andel i Metsätapiolas fastigheter. Intern försäljning och elimineringar Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro -477,7-21,2-21,2-3,8-25,0-25,0-487,5-10,6-10,6-3,1-13,7-13, ,1 4,9-41,0-14,4-9,5-55,4 Metsä Group Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 1 255,1 187,3 197,9-69,4 117,8 128,6 10,2 13,5 35, ,3 137,8 172,4-68,2 69,7 105,1 8,4 12,3 23, ,3 693,1 667,1-276,2 416,9 418,1 8,4 11,4 143, EBITDA = Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ROCE = Avkastning på sysselsatt kapital

11 Sida 11/25 KVARTALSUPPGIFTER 5 Omsättning Virkesanskaffning och skogstjänsterr Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Intern försäljning Omsättning totalt 3 411,88 209,44 330,44 525,77 253,77 1,99-477, , , 5 215, 9 337, 1 499, 4 257, 6 2, 4-462, , ,2 207,3 303,8 513,8 252,4 2,3-439, , ,5 434,9 251,8 221,9 325,8 329,0 494,0 501,2 250,2 252,6 2,7-438,9 2,3-487, , ,3 Rörelseresultat Virkesanskaffning och skogstjänsterr Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Elimineringar Rörelseresultat totalt - -, % av omsättningen 8,77 7,99 78,77 43,1 5,1-0,66-25,00 117,88 9,44 8, 1 5, 8 64, 5 6, 7 21, 1-4, 7-17, 4 84, 1 6, 7 4,5 6,3 51,8 34,1 19,2 3,4-16,4 102,9 8,5 5,5 14,4 56,7 32,2 9,7 3,7 38,0 160,2 12,7 8,6 7,7 54,9 43,5 11,8-43,2-13,7 69,7 5,6 Resultat från intresseoch samriskföretag Kursdifferenser Övriga finansiella intäkter och kostna- Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat 6,1 3,55-21,33 106,1-17,55 88,66 1, 9 3, 9-22, 4 67, 6-11, 1 56, 5-0, ,6 79,4-17,4 62,0 7,9 0,9-23,3 145,7-35,8 109,9 7,4-2,1-37,8 37,2-5,4 31,8 Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär Virkesanskaffning och skogstjänster Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet och elimineringar Rörelseresultat totalt - -, % av omsättningen 8,77 7,99 78,77 43,22 15,88-25,77 128,66 10,22 8, 1 8, 0 64, 5 36, 9 21, 1-21, 2 117, 3 9, 4 4,5 6,2 51,8 35,2 19,6-13,0 104,3 8,7 7,0 8,6 14,4 8,6 36,3 54,9 28,3 36,1 9,7 11,8-4,2-15,0 91,5 105,1 7,2 8,4

12 Sida 12/25 FORMLERR FÖR BERÄKNING AV NYCKELTAL Avkastning på sysselsatt kapital (%) ROCE Avkastning på eget kapital (%) ROE = = (Resultat före skatt + övriga finanskostnader och kursdifferenser) per (Balansomslutning - räntefria skulder (i medeltal)) (Resultat före skatt - inkomstskatt) per (Eget kapital (i medeltal)) Soliditet (%) Nettoskuldsättningsgrad (%) = = (Eget kapital) per (Balansomslutning - erhållna förskott) (Räntebärande skulder - kassaa och banktillgodohavanden - räntebärande fordringar) per (Eget kapital)

13 Sida 13/25 BOKSLUTSUPPGIFTER OREVIDERAD RAPPORT ÖVER KONCERNEN NS TOTALRESULTAT Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Not , ,3 24,3 15,4-833,5-171,5-69,4-102,5 29,7 36,1-860,6-169,7-68,2-152, ,8 69,7 Förändring 0,9-5,3-20,8 27,1-1,9-1,3 49,4 48, ,3 17,7 170, ,6-699,0-276,2-436,7 416,9 Resultat från intresse- och samriskföretag Kursdifferenser Övriga finansiella intäkter och kostnader Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat 6,1 3,5 7,4-2,1 2-21,3 106,1-37,8 37,2 3-17,5 88,6-5,4 31,8-1,4 5,6 14,5 68,8-12,1 56,8 16,4 2,7-106,1 329,9-69,7 260,3 Övrigt totalresultat Poster som inte omklassificeras till resultatet Poster hänförliga till justering av förmånsbe- stämda planer Skatt hänförlig till poster som inte omklassificeras -8,2-5,1 1,3 1,4-7,0 3,6-3,2-0,1-3,3-44,7 11,9-32,7 Poster som kan omklassificeras till resultatet r Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas Omräkningsdifferenser Andel av samriskföretagets övriga totalresultat Övriga poster Skatt hänförlig till poster som kan omklassificeras -8,9-9,3 8 4,2 14,8 0,9 1,9 12,9-7,0-7,7 3,3-20,6 0,4 11,2 22,5 0,9-1,4 33,5-19,7-43,6-43,3-4,4 0,3 15,3-95,4 Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat 5,9-24,3 94,5 7,5 30,2 87,0-128,2 132,1 Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Innehav utan bestämmande inflytande 56,6 7,3 32,0 24,5 88,6 31,8 49,2 7,5 56,8 156,5 103,8 260,3 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Innehav utan bestämmande inflytande Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport. 61,1-7,5 33,4 15,0 94,5 7,5 68,6 18,3 87,0 82,4 49,7 132,1

14 Sida 14/25 OREVIDERAD RAPPORT ÖVER KONCERNEN NS FINANSIELLA STÄLLNING TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella tillgångar Biologiska tillgångar Andelar i intresse- och samriskföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Övriga finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar Skattefordringar baseradee på periodens beskattningsbara inkomst Kassa och banktillgodohavande Tillgångar som innehas till försäljning Tillgångar totalt Not ,8 240, ,1 12,6 81,3 261,4 18,9 69, ,0 841,8 758,7 0,1 982, ,5 1, , ,0 754, ,8 520,3 257,2 240, , ,2 11,5 11,8 75,9 77,7 298,7 257,1 19,3 19,7 57,4 64, , ,5 774,1 690,4 4,0 0,3 407,6 947, , ,7-10, , ,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapitall Innehav utan bestämmande inflytande Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Pensionsåtaganden Avsättningar Finansieringsskulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Kortfristiga finansieringsskulder Leverantörsskulder och övriga skulder Skatteskulder baserade på periodens beskattningsbara inkomst Skulder hänförliga till tillgångar som innehas till försäljning Skulder totalt ,3 510, ,8 228,2 190,7 28, ,1 23, ,6 26,6 533, ,6 23, ,5 0, , , ,3 449,9 467, , ,3 235,8 230,6 158,7 184,8 28,3 33, , ,3 33,8 21, , ,3 21,7 368,2 779,5 14,0 528,9 972,2 8,5 25, , ,5-6, , ,8 Eget kapital och skulder totalt Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport , , ,0

15 Sida 15/255 OREVIDERAD RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITALL Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Eget kapital 1.1. Not Omräk räknings- Andels- rens diffe- kapital 654,7 24,9 Fond för verkligt och övriga 224,9 Innehav Balan-serade s utan bestämmande vinstmedel inflytande 578, ,9 476, ,2 Periodens resultat Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat -4,9-4,9-7,0-7,0 7,3 7,3 24,5 31,8-2,9-14,8-9,4-24,3 4,5-7,5 15,0 7,5 Transaktioner med ägarna: Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital Överfört från fritt kapital till bundet 16,4 5,7 2,7 2,7-24,9-22,2-0,8 15,7 15,7-5,7 Anskaffade andelar i innehav utan bestämmande inflytande, vilka inte förändrat beslutanderättenn Sålda andelar i innehav utan be- inte för- stämmande inflytande, vilka ändrat beslutanderätten Eget kapital ,1 2-0,1 217,8-3,0-3,0-17,9-20,9 0,6 0,4 1,3 1,8 582, ,2 449, ,1 Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Eget kapital 1.1. Not Omräk räknings- Andels- rens diffe- kapital 719,1-7,1 Fond för verkligt och övriga 206,7 Innehav Balan-serade s utan bestäm- vinstmedel mande inflytande 671, ,3 467, ,3 Periodens resultat 56,6 56,6 32,0 88,6 Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat 11,9 11,9-2,5-2,5-4,8 4,6 1,4 5,9 51,7 61,1 33,4 94,5 Transaktioner med ägarna: Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital 13,2 Förändring i övrigt eget kapital Anskaffade andelar i innehav utan bestämmande inflytande, vilka inte förändrat beslutanderättenn Sålda andelar i innehav utan be- inte stämmande inflytande, vilka förändrat beslutanderättenn Eget kapital ,3 4,8 Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport. -0,7-203,5 1,7-0,6 1,7 12,6-0,7-48,3 56,8-46,6 12,6 56,1 0,3 724,8 0, ,3 1,6 510,4 1, ,8

16 Sida 16/25 OREVIDERAD FÖRKORTAD RAPPORT ÖVERR KONCERNENS KASSAFLÖDEN 2 Periodens resultat Justeringat i periodens resultat Förändring av rörelsekapital Summa kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader, netto Betalda skatter Nettokassaflöde från rörelsen Not ,6 105,9-127,1 67,4-17,5-14,5 35,4 31,8 77,1-141,1-32,2-32,2-17,8-82,2 260,3 305,0 198,6 763,9-93,9- -52,7-617,3 Företagsförvärv Investeringarr i immateriellaa och materiella anläggnings- Betalda andelsräntor och dividender tillgångar Avyttringar och andra poster Nettokassaflöde från investeringar Förändring i andelskapital Förändring i övrigt eget kapital Förändring i innehav utan bestämmandee inflytande Förändring av långfristiga lån och övriga finansiella poster Nettokassaflöde från finansiering Förändring i likvida medel Likvida medel i början av perioden Omräkningsdifferens Förändring i likvida medel Likvida medel i tillgångar som innehas till försäljning Likvida medel i slutet av perioden Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport. 7-3,4-35,5-23,9-143,0 5,3 30,2 139,2-30,2 6,3-7,2 12,6 15,7 67,8 55,7-20,9-20,9- -15,9-24,9 59,4-24,9-73,3- -87,9-27,6 29,3-114,3 32,7-46,6 495,8 947,9-1,2 454,4-0,2 454,4-2,2 32,7-46,6 495,8 0,2 - -0,2 982,0 407,6 947,9

17 Sida 17/25 NOTER TILL DEN OREVIDERADE DELÅRSRAPPORTEN NOT 1 GRUNDUPPGIFTER OCH REDOVIS- NINGSPRINCIPER Metsäliitto Osuuskunta, inklusive dotterföretagen, bildar en koncern ( Metsä Group eller koncernen ) vars femm affärsområden är virkesanskaffning och skogstjänster, träproduktindustri, massaindustri, kartongindustri samt mjuk- och matlagningspapper. Koncernens moderföre- tag är Metsäliitto Osuuskunta. Moderföretagets hemort är Helsingfors och dess registrerade adress Norrsken- sparken 2, Esbo. Den oreviderade delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34-standarden, Delårsrapporter, och skall läsas tillsammans med IFRS-bokslutet för år. Delårs- med rapportens redovisningsprinciper är i enlighet IFRS-bokslutet för år, med undantag av följande: Delårsrapportenn presenteras i miljoner euro ifall inget annat nämnts. Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har på sitt möte godkänt denna delårsrapport för publicering. Årets avskrivningar för maskiner och inventarier harr i tillämpliga delar anpassatss mellan kvartalen så att de motsvarar fördelningen av den ekonomiska nytta somm användningen av tillgångsposten uttrycker. Koncernen har från början av tillämpat följande nya och reviderade standarder och tolkningar: Ändringar i IAS 19 Anställningsförmåner Defined Benefit Plans Employee Contributions: Ändringarnaa klargör redovisningen när man i förmånsbestämda planer kräverr avgifter av medarbetare eller tredje parter för planen. Förbättringar i IFRS-standarder (Annual Improvements to IFRSs), ändringssamlingar och , december 2013: De små och mindre brådskande ändringar i standarderna som genomförs enligt metoden Annual Improvements sammanställs och genomförs en gång om året. Ändringarna enligt projektet gäller fyra ( ) och sju ( )) standarder. IFRIC 21 Offentliga avgifter: Tolkningen preciserar redovisningen av offentliga avgifter. En skuld s till följd av offentliga avgifter ska registreras vid den tidpunkt då den transaktion som enligt lagstiftningenn innebär en betalningsskyldighet äger rum. Inkomstskatter, böter eller andra straffavgifter samt andra avgifter som täcks av andra standarder ingår inte i IFRIC 21:s tillämpningsområde.

18 Sida 18/25 NOT 2 SEGMENTUPPGIFTER Metsä Groups rörelsesegment består avv koncernens affärsområden. Affärsområdena producerar olika pro-- enheter. Rörelsesegmenten rapporteras på ett enhetligt sätt med den interna rapporteringenn till den högsta operativa dukter och tjänster, och de leds som separata beslutsfattaren. Koncernchefen har utsetts till den högsta operativa beslutsfattaren som ansvarar för allo- och för keringen av resurserna till rörelsesegmenten bedömningen av a deras resultat. Segmentrapporteringen följerr samma bokslutsprinciper som koncernen överlag. Affärstransaktionerna mellan segmenten görss till marknadspriser. OMSÄTTNING PER SEGMENT Virkesanskaffning och skogstjänster Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Eliminering av intern försäljning / Extern 103,4 195,7 195,7 506,7 253, ,1 / Intern 308,4 13,7 134,6 19,0 0,1 1,9-477,7 / 411,8 209,4 330,4 525,7 253,7 1,9-477, ,1 / Extern 107,2 206,9 204,0 483,7 252, ,3 / Intern 327,7 15,0 125,0 17,5 0,1 2,2-487,5 / 434,9 221,9 329,0 501,2 252,6 2,3-487, ,3 Virkesanskaffning och skogstjänster Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Eliminering av intern försäljning / Extern 391,0 836,4 791, , ,3 0, ,3 / Intern 1 184,0 60,5 504,6 69,1 0,5 9, ,1 / 1 575,0 896, , , ,8 9, , ,3 RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT Virkesanskaffning och skogstjänster Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Elimineringar 8,7 7,9 78,7 43,1 5,1-0,6-25,0 117,8 8,6 7,7 54,9 43,5 11,8-43,2-13,7 69,7 26,7 34,1 227,9 116,5 61,8-40,7-9,5 416,9 Resultatandelar från intresse- och samriskföretag Finansieringskostnader, netto Inkomstskatt Periodens resultat 6,1-17,8-17,5 88,6 7,4-39,9-5,4 31,8 16,4-103,4-69,7 260,3 Metsä Groups rörelseresultat för januari mars innehåller engångsposter om netto -10,8 miljoner euroo (-35,4). De största posterna, totalt 10,7 miljoner euro, hänför sig till Metsä Tissues kostnadsavsättningar och nedskrivningar anknytna till den ryska verksamheten.

19 Sida 19/25 TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER SEGMENT Tillgångar Virkesanskaffning och skogstjänster Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Tillgångar som innehas till försäljning Elimineringar Ofördelade tillgångar ,1 428,1 710, ,4 915,7 297,4 1,4-286, , , ,1 459,7 865, ,6 918,0 184, ,1 786, , ,4 392,8 709, ,4 899,5 260,3 10,9-238, , ,0 Tillgångarnaa består av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar, andelar i intresseföretag, omsättningstillgångar, kundfordringar och övriga icke-räntebärande fordringar (exkl. räntor och skatter). Skulder Virkesanskaffning och skogstjänster 189,7 Träproduktindustri 122,9 Massaindustri 230,8 Kartongindustri 592,9 Mjuk- och matlagningspapper 303,5 Övrig verksamhet 111,0 Skulder hänförliga till tillgångar som innehas till försäljning 0,9 Elimineringar -286,2 Ofördelade skulder 2 157, ,1 Skulderna består av leverantörsskulder, erhållna förskott och övriga icke-rän (exkl. räntor och skatter) ,5 132,1 129,9 437,7 280,4 67, , , ,6 ntebärande sk kulder ,3 106,7 253,6 537,3 269,4 108,7 6,0-238, ,8 NOT 3 INKOMSTSKATT Skattekostnaden i resultaträkningen består av skatt som grundar sig på räkenskapsperiodens beskattskatt. ningsbara inkomst och av kalkylmässig Periodens skatt Skatt för tidigare perioderr Förändring i uppskjutna skatter Inkomstskatter totalt 24,1 0,3-6,8 17,5 17,9-0,1-12,3 5,4 62,9 0,7 6,0 69,7 NOT 4 FÖRÄNDRING I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARR Bok i början av perioden 1 831,2 Investeringar 33,1 Minskningar -1,2 Tillgångar som innehas för försäljning Avskrivningar och nedskrivningar -65,1 Omräkningsdifferens och andra förändringar 10,9 Bok i slutet av perioden 1 809, ,7 21,4-2,0-63,7-6, , ,7 130,8-16,5-3,9-257,9-34, ,2

20 Sida 20/25 NOT 5 AVSÄTTNINGAR 1.1. Omräkningsdifferens Ökningar Ianspråktagna avsättningar Omstrukturering 16,9 0,2 8,4-0,3 25,2 Övriga av- Miljökostnaderr sättningar 18,77 11,7 0,1 0,1 0,44 0,3-0,55-1,4 18,77 10,7 47,3 0,3 9,2-2,1 54,6 Ökningen i avsättningarna för omstrukturering om 8,4 miljoner euro hänför sig s till Metsä Tissues ryska verksam- 28,0 miljo- het. Av Metsä Groups totala avsättningarna om 54,6 miljoner euro är de långfristiga avsättningarnas andel ner euro och de kortfristiga avsättningarnas andel 26,6 miljoner euro. Största delen av dee långfristiga avsättning- arna antas förfalla till slutet av år NOT 6 TRANSAKTIONER MED INTRESSE- OCH SAMRISKFÖRETAG Försäljning Inköp Långfristiga fordringar Kundfordringar och övriga Långfristiga skulder Leverantörsskulder och övriga 2,2 20,5 1,0 2,1 5, ,88 16,99 1,99 0,99 0 7,66 9,9 86,6 1,0 2,2 5,3 NOT 7 NOTER TILL KONCERNENS KASSAFLÖDESRAPPORT JUSTERINGAR I PERIODENS RESULTAT Skatter Avskrivningar och nedskrivningar Biologiska tillgångar Resultatandelar i intresse- och samriskföretag Vinster/förluster från långfristiga tillgångar Finansieringskostnader, netto Pensionsförbindelser och avsättningar 17,5 69,4-0,8-6,1 2,6 17,8 5,4 105,9 5,4 68,2-0,4-7,4-24,9 39,9-3,6 77,2 69,7 276,2-0,6-16,4-117,0 103,4-10,2 305,0 Avyttringar och övriga poster Avyttringar och övriga poster för januari mars innehåller försäljningen av Metsäliitto Osuuskuntas dotterföretag Burt Boulton and Haywood Ltd för 4,2 miljoner euro, försäljningenn av lägenheter och parkeringsplatser i fastighetsbolaget Tapiolan Jalava Oy för 0,4 miljoner euro och försäljning av anläggningstill- euro. FÖRÄNDRING I ÖVRIGT EGET KAPITAL Förändringen i övrigt eget kapital innehåller de likvida gångar och övriga poster för 0,6 miljoner medel minskade med transaktionskostnader, som kon- cernen erhöll från Metsä Boards aktieemission.