Metsä Group Delårsrapport Januari Mars Sida 1/25 METSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ"

Transkript

1 Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

2 Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen var miljoner euro (/:: milj. euro). Rörelseresultatet exklusive poster av engångska-- raktär var 129 miljoner euro (105). Rörelseresulta a- tet inklusive poster av engångskaraktär var 118 miljoner euro (70). Resultatet före skatt och exklusive poster av en- gångskaraktär var 117 miljoner euro (80). Resulta- tet före skatt och inklusive poster avv engångskarak- av engångskaraktär var 13,5 procent (12,3). tär var 106 miljoner euro (37). Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster Kassaflödet från rörelsen var 67 miljoner euro (-32). HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET Lönsamheten för massaindustrin var klart bättre tack vare de högre massapriserna i euro. Efterfrågan på kartong var alltjämt god och priserna var stabila. Metsä Fibre undertecknade avsiktsförklaringar med Valmet Abp och Andritz Oy om leverans av hui Äänekoski och med Sweco Industry Oy och Sweco Rakenne- vudmaskiner till bioproduktfabriken tekniikka Oy om detaljplanering. Metsä Boards aktieemission på 1000 miljoner euroo genomfördes i mars. Aktieemissionen syftar till att finansiera slutförandett av bolagets omstrukturerin ng. Standardd & Poor s Ratings Servicess höjde Metsä Boards kreditring med två steg från nivån B+ till nivån BB. Värderingsutsikterna är stabila. Försäljningen av Metsä Woods stolptillverkande enhet Burt Boulton & Haywood Ltd i Storbritannien genomfördes i februari. Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd har beslu- tat att till fullmäktige, som sammanträder i dag, fö- reslå att räntan på stadgeenliga insatserna i an- räkenskaps- perioden (5,5 + 1,0 procent för 2013). Förslag till ränta på A-insatserna i tilläggskapital är delskapitalet ska vara 5,5 procent för 5,0 procent (5,0) och på B-insatserna 4,5 procentt (4,5). HÄNDELSERR EFTER RAPPORTPERIODEN Arbets- ochh näringsministeriet beviljade i april bio- produktfabriken 32,1 miljoner euro i investerings- beslutat stöd för förnybar energi. Metsä Group meddeladee i april att man bygga en bioproduktfabrik i Äänekoski. Petri Helskyy tillträdde sinn tjänst som Metsä Tissues verkställande direktör Metsä Group meddeladee att man säljer 30,13 pro- som för- cent av aktierna i Finsilvaa Abp till en fond valtas av Dasos Capital Ab. Efter affären äger Metsä Group 19,8 procent av Finsilva. Metsä Board meddelade e den 29 april att man säljer Metsä Board Zanders GmbH till ett holdingbolag och dess partnerbolag, vilka ägs till fullo av det tyska mutares AG. Affären förutsätter ett godkän- och nande från de tyska konkurrensmyndigheterna beräknas bli genomförd före utgångenn av maj. UTSIKTER FÖR DEN NÄRMASTE TIDEN Metsä Groups rörelseresultat exklusivee poster av engångskaraktär förväntas under andra kvartalet vara på p ungefär samma nivå jämfört med första kvartalet. Utvecklingen av a Metsä Groups affärsverksamhet var stabil under första kvartalet. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förbättrades och var det högsta på fyra år. å Bakom denn positiva resultatutveckl- effektivitet ingen ligger vårt långsiktiga arbete för bättre och produktivitet. Under det gångna kvartalet gynnades resultatet även av valutakurserna. Våra investeringar för förstärkning av våra kärnverkatt vi kom- samheter är i full gång. Vi berättade i april mer att bygga en e bioproduktfabrik i Äänekoski, som blir klar under tredjee kvartalet Metsä Boards aktie- av kartongverksamheten vid bruket i Husum i Sverige. emission i marss möjliggör i sin tur en vidareutveckling Det ekonomiskaa läget i Finland och i Europa är fortfaoch minskar rande utmanande, vilket skapar osäkerhet företagens tillväxtmöjligheter. De nyvalda beslutsfattar- na i Finland spelar en nyckelroll när det gäller att vitali- konkur- sera den ekonomiska tillväxten och förbättra renskraften. Jagg hoppas att den nya regeringen har mod att bedrivaa en långsiktig g politik och fatta konstrukoch export- tiva beslut som stödjer Finlands näringsliv industri. Koncernchef Kari K Jordan

3 Sida 3/25 NYCKELTAL Förkortad resultaträkning, milj. euro Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från intresse- och samriskföretag Kursdifferenser Övriga finansiella intäkter och kostnader Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat 1 255,1 15, ,2-69,4 117,8 6,1 3,5-21,3 106,1-17,5 88, ,3 36, ,5-68,2 69,7 7,4-2,1-37,8 37,2-5,4 31, ,3 170, ,5-276,2 416,9 16,4 2,7-106,1 329,9-69,7 260,3 Lönsamhet Rörelseresultat, milj. euro - -, exklusive poster av engångskaraktär - -, % av omsättningenn Avkastning på sysselsatt kapital, % - -, exklusive poster av engångskaraktär Avkastning på eget kapital, % - -, exklusive poster av engångskaraktär 117,8 128,6 10,2 12,5 13,5 16,7 18,8 69,7 105,1 8,4 8,0 12,3 6,5 15,4 416,9 418,1 8,4 11,1 11,4 13,0 13,4 Finansiell position Soliditet, % Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld, milj. euro , , , AFFÄRSOMRÅDEN Omsättning och rörelseresultat /, milj. euro Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Poster av engångskaraktär Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär - " -, % av omsättningen Virkesanskaff- ning ochh skogstjänster 411,88 2,55-404,77-0,99 8,77 Trä- produkter 209,,4 1,,0-195,7-6,8 7,,9 Massa 330, 4 7, 2-237, 4-21, 4 78, 7 Kartong 525,7 8,0-464,5-26,1 43,1 Mjuk- och matlag- 253,7 1,1 ningspapper -239,8-9,9 5, ,1 10,7 8,77 7,,9 78, 7 43,2 2,11 3,,8 23, 8 8,2 15,8 6,2 Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter tillverkas av förnybart nordligt trä frånn skogar som sköts på ett hållbart sätt. Metsä Groups fokus ligger på mjuk- och matlagningspapper, nyfiberkartong, massa, m träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. Utgångspunkter för koncernens förstklassiga produkterna är förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling u och innovation. Metsä Group hade år en omsättning på 5 miljarder euro och koncernen sysselsätter cirkaa personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderföretag är r Metsäliitto Osuuskunta, som ägs ä av cirka finska skogsägare.

4 Sida 4/25 DELÅRSRAPPORTEN ÄR OREVIDERADD DELÅRSRAPPORT OMSÄTTNING OCH RESULTATT För första kvartalet redovisade Metsä Group en omsättning på 1 255,1 miljoner euro (/: 1 254,3 milj. euro). Rörelseresultatet exklusivee poster av engångskaraktär var 128,6 miljoner euro (105,1), dvs. 10,,2 procent av omsättningenn (8,4). Rörelseresultatet var bättre än föregående år tack vare att euron försvagats gentemot de viktigaste exportvalutorna och i synnerhet gentemot US-dollarn. Valutasäkringstransaktionerr gjorde dock att den positiva effekten av valutakurserna blev mindre. De poster av engångskaraktär som redovisats i Metsää Groups rörelseresultat uppgick till -10,8 miljoner euro (-43,0) netto. Merparten, dvs. 10,7 miljoner euro, hänför sig till kostnadsavsättningar och nedringar an- Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktärr var 117,8 miljoner euro (69,7). Andelen i intresse- ochh samriskföretagens resultatt var 6,1 miljoner euro (7,4),, de finansiellaa intäkterna var 1,2 miljonerr euro (1,8), dee finansiella kursdifferenserna 3,5 miljoner euro (-2,1) och de finansiellaa kostnaderna 22,5 miljonerr euro (39,6). I knytna till Metsä Tissues ryska verksamhet. de finansiellaa kostnaderna under jämförelseperioden ingår en post av engångskaraktär på 7,6 miljoner euro, som hänför sig till ett skadestånd till UPM, samt en kostnad på cirka 6 miljoner euro, som hänför sig till enn tidigarelagd återbetalning av Metsä Boards lån. Resultatet före skatt var 106,1 miljoner euro (37,2) och skatterna, inklusive förändringen av uppskjutna skatteskulder, var 17,5 miljoner euro (5,4). Resultatet för perioden uppgick till 88,6 miljoner euro (31,8).( Metsä Groups avkastning på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 13,5 procent (12,3) och avkastningen på eget kapital 18,8 procent (15,4). Avkastningenn på sysselsatt kapital inklusive poster avv engångskaraktär var 12,5 procent (8,0) och avkastningen på eget kapital 16,7 procent (6,5). BALANS OCH FINANSIERING Metsä Groups likviditet var god. Den totala likviditetenn var 1 759,5 miljoner euro i slutet av mars (31.12.: 1 725,0). Av detta var 982,,0 miljoner euro (947,9) likmiljoner euro vida medel och placeringar och 777,5 (777,1) bindande kreditfaciliteter som redovisas utanför balansräkningen. Koncernens likviditetsreserv kompletteras av ickekreditlimiter till ett av 170,6 miljoner euro (31.12.: bindande företagscertifikatprogram och 173,3). I slutet av mars var koncernens soliditet 39,0 procent och nettoskuldsättningsgraden 41 procent (31.12.: 37,9 och 46). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 886,9 miljoner euro (31.12.: 938,2) ). Kassaflödet frånn rörelsen varr 67,4 miljonerr euro (/: -32, 2). Under årets första kvartal ökade rörelsekapitalet med 127,1 miljoner euro (141,1). I slutet av mars var soliditetenn för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 64,6 procent och nettoskuld- 12). sättningen 12 procent (31.12.: 63,0 och Under första kvartalet ökade medlemmarnas insatser i Metsäliitto Osuuskuntas andelskapital med totalt 13,2 miljoner euro (16,4). Dett ordinarie andelskapitalet minskade med 0,4 miljoner euro (ökade med 0,1). A-insatserna i tilläggsandelskapitalet ökade med 8, 0 miljoner euro (10,7) och B-insatserna med 5, 5 miljoner euro (5,6). Enligtt de meddelanden som mottagits före utgången u av mars förfaller 32,9 miljoner euro (26,4) av tilläggsandelskapitalet till återbetalning I februari fattade Metsä Boards styrelse beslut om en aktieemission på p cirka 100 miljoner euro med stöd av det bemyndigande som ordinarie bolagsstämman gav Teckningstiden för aktieemissionen var Emissionen blev fulltecknad, och nettotillgångarna från emissionenn uppgick till cirka 98 miljoner euro. Tillgångarna används för att finansiera de åtgärder som hänför sig till slutförandet av den omstrukturering som offentliggjordes Standard & Poor s Ratings Services höjde Metsä Boards kreditring med två steg från nivån B+ till nivån BB. Värderingsutsikterna är stabila. Höjningen av kreditvärdigheten påverkar inte Metsä Boards nuva- i medeltal rande finansiella kostnader. PERSONAL Under januari mars sysselsatte Metsä Group persone (10 711). I slutet av mars var antalet koncernanställda (31.12.: ), av vilka personer (5 131) arbetade i Finland och personer (5 279) utomlands. Moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta hade anställda i slutet av mars (31.12.: 2 471). 4 Metsä Tissues nya verkställande direktör Petri Helsky (48) tillträdde sin tjänst och blev medlem i Metsä Groups ledningsgrupp

5 Sida 5/255 MEDLEMMAR I slutet av mars hade Metsäliitto Osuuskunta medlemmar (31.12.: ). Under januari mars har 902 nya medlemmar anslutit sig till andelslaget och medlemmar avgått. INVESTERINGAR Metsä Groups investeringar i materiella anläggningstill- gångar under januari mars var 35,5 miljoner euro (23,9). UTVECKLING AV AFFÄRS- VERKSAMHETEN Efter redovisningsperiodenn meddelade Metsä Fibre att man avser att bygga en bioproduktfabrikk för cirka 1,2 miljarder euro i Äänekoski. Fabriken ska ersätta det befintliga massabruket. Fabrikens årliga massa- ton, vilkett är cirka ton mer än den nuvarande produktion- en i Äänekoski. I december meddelade Metsä Board att man kapacitet kommer att vara cirka 1,3 miljoner inleder nya åtgärder för attt slutföra omstruktureringenn till kartongbolag och investerar cirka 170 miljoner euroo i en ny falskartongmaskin vid bruket i Husum i Sverige.. Maskinen kommer att ha en produktionskapacitet på cirka ton om året, och den kommer att tas i drift i början av Fabriken förväntass uppnå full produktionseffekt före utgången av Planen är att merparten av pappersproduktionen vid Husums bruk ska upphöra i slutet av och helt före utgången avv AFFÄRSOMRÅDEN Virkesanskaffning och skogstjänster För årets första kvartal redovisade Metsä Forest en omsättning på 411,8 miljoner euro (/: 434,9) och ett rörelseresultat på 8,7 miljoner euro (8,6). I Fin- land var virkeshandeln stabil och försäljningen av skogsvårdstjänster fortsatte att växa. Marknadsläget för energived var svårt i hela Östersjöområdet. Metsä Forest köpte alla virkesslag och energived både som rotköp och som leveransköp. Till följd av det dåliga drivningsvädret var man tvungen att begränsa inköp av vintergallringsposter för andra än avtalskunder. I slutet av redovisningsperioden låg tyngdpunkten i efterfrågan på stämplingsposter för sommardrivning samt på talläven i Balti- och björktimmer. Den milda vintern försvårade drivningen kum. Trots detta låg framför allt utbudet på massavedd på en hög nivå. I Sverige och Ryssland var drivnings-- rådde mängderna och virkesutbudet stora. Dett visst överskott på massaved under hela redovisningspe- uppsatta rioden. Virkesdrivningen i Finland motsvarade de målen, och leveranserna till kundernas produktionsan- levererade Metsä Forest totalt 8,3 miljonerr kubikmeter läggningar gick som planerat. Under januari mars (8,4) virke till sina kunder. Skogsägarnas intresse i för den mobila versionen av skogsbruksplanen, som lanserades vid årsskiftet, var bra. Förberedelserna för införandet av elektronisk vir- skogs- keshandel och försäljningen f av elektroniska vårdstjänster fortsatte. Tjänsterna tas i bruk under årets andra kvartal. Träproduktindustri För första kvartalet redovisade Metsä Wood en omsättning på 209,42 miljonerr euro (/: 221,9). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 7,9 miljonerr euro (8,6). De jämförbara leveransvolymerna höll sig i stort sett på samma nivå som under jämförelseperioden föregående år. Den operativa produktivitetsutvecklingen var fortsatt positiv. Den främjades framför allt av utvecklingen av råvarupriserna och minskadee arbetskostnader. Leveranserna av a sågat granvirke ökade jämfört med motsvarande period föregående år, medan leveranser- leve- na av sågat tallvirke minskade. De genomsnittliga ranspriserna förr sågat virke sjönk något jämfört med första kvartalet föregående år. Därmed försämrades lönsamheten för sågverksamheten trots de lägre råva- rupriserna. Nedgången i det genomsnittliga leveransgentemot de priset dämpades av att euronn försvagades viktigaste exportvalutorna. Trots den pågående prisprodukter av konkurrensen var v efterfrågann på förädlade sågat virke fortsatt bra i Storbritannien. I Frankrike var marknadsläget för vidareförädling fortsatt svagt. s Försäljningen av bygg- och industriprodukter fortsatte att minska jämfört med jämförelseperioden. Leverans- volymerna för Kerto K var mindre än under jämförelse- fortsatt perioden, medan plywoodleveranserna varr stabila. Marknadsbalansen för byggskivor var fortsatt stabil i Europa, och medelpriset för leveranserna var något högre än under jämförelseperioden. De samarbetsförhandlingar för anpassning av produkt- Lojo, som ionen vid Kerto -fabrikerna i Punkaharju och inleddes i februari, slutfördes s i mars. Förhandlingarna resulterade i enn veckas permitteringar under april vid båda fabrikerna. I slutet av mars startade Metsä Wood en kundservice-k och leveranskedjan som en del i det projekt som syftar central i Lojo med fokus på hantering av försäljnings- till att förenkla och o effektiveraa leveranskedjan.

6 Sida 6/25 Massaindustri Metsä Fibres omsättning för januari mars var 330,4 miljoner euro (/: 329,0). Massaförsäljningen minskade med cirka fyra procent och var ton ( ton). Marknadsprisernaa i utländsk valuta i Europa för barrmassa var v i medeltal en procent lägre och för lövmassa 2 procent högre än under motsvarande period. I början av januari var priset på barrmassa i Europa 932 dollar per ton och i slutet av september 880 dollar per ton. Motsvarande priser på lövmassa var 743 och 759 dollar. Förstärkning av dollarn med närmare 18 procent gentemot euron jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år hade en positiv inverkan på omsättning- en och resultatet. Resultatet förbättrades även av de minskade rörliga kostnaderna. Rörelseresultatet för Metsä Fibre var 78,7 miljoner euro (/: 54,9). Metsä Fibre beslutade att investera i en ny panna för luktgaser vid bruket i Raumo. Den nya pannan har större kapacitet än den tidigare. Därmed minskar inve- steringen brukets utsläpp av illaluktande gaser under driftstörningar. Pannan körs igång hösten. Förplaneringen före investeringsbeslutett om en biopro- duktfabrik slutfördes enligt planerna i januari. Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland bevil- jade fabriken ett miljö- och vattenintagstillstånd i janu-- med Valmet Abp och Andritz Oy om leverans av hu- ari. Tillståndet trädde i kraft i april. I februari tecknade Metsä Fibre en avsiktsförklaring vudmaskiner till bioproduktfabriken. Ansvariga för fabri- ring som Metsä Fibre tecknade i mars. Själva avtalen kens detaljplanering är Sweco enligt den avsiktsförkla- undertecknas efter investeringsbeslutet. Arbets- och näringsministeriet beviljade i april biopro- för duktfabriken 32,1 miljoner euro i investeringsstöd förnybar energi. Beslutet om stöd är villkorligt för en EU-notifikation. Stödet möjliggör val av avancerad energiteknik som innebär risktagning bland annat när det gäller maskiner för bioproduktfabrikens sodapanna och mesaugn. Kartongindustri Omsättningen för Metsä Board var 525,7 miljoner euro (/: 501,2) och rörelseresultat exklusive posterr av engångskaraktär 43,2 miljoner euro (36,1).( Poster av engångskaraktär som redovisats i rörelseresultatet uppgick till -0,1 miljoner euro (+7,4) netto. Jämfört med föregående år förbättradess rörelseresulta- tet exklusive poster av engångskaraktärr tack vare de ökade leveransvolymerna för falskartong och vit nyfi- det engelska pundet och av försvagningen av den svenska kronan berliner, förstärkningen av US-dollarn och gentemot euron. Metsä Boards totala leveransvolym för falskartong och nyfiberliner under januari mars var ton ( ), vilket motsvarade en tillväxt på 10 procent. Leveransvolymen för papper var ton t ( ). Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 11,0 procent (9,9) och resultatet per aktie var 9 procent (0, 06). I slutet av mars var Metsä Boards soliditet 40,8 procent och nettoskuldsättningen 34 procent (31.12.: 39,2 och 51). Metsä Board genomförde en aktieemission som tillförde cirka 98 miljoner euro i nettotillgångar. Teckningstiden för aktieemissionen var Enligt det slutliga s resultatet av aktieemissionen tecknades totalt B- aktier, vilket motsvarade 139,8 procent av de B-aktier som erbjöds i emissionen. Till- att finansi- gångarna från aktieemissionea en används för era slutförandett av bolagets omstrukturering. I början av innevarande år uppdaterade Metsä Board sina långsiktiga ekonomiska målsättningar. De uppda- på sys- terade målsättningarna omfattar en avkastning selsatt kapital på p minst 12 procent från och med 2017 och en nettoskuldsättningsgrad på högst 70 procent. Metsä Boards nya n ledarskaps- och rapporteringsstruk- tur trädde i kraftt i början av året. Rapporteringssegmen- är ten från och med början av första kvartalett Paperboard ochh Non-core operations. Metsä Boards delårsrapport d publicerades Mjuk- och matlagningspapper Metsä Tissues omsättning för januari marss var 253,7 miljoner euro e (/: 252,6). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 15,8 miljoner euro (11,8).. Metsä Tissues lönsamhet har förbättrats under u de senaste åren tack vare den positiva försäljningsutvecklingen och de ändringar som genomfördes i bolaget b för att t effektivisera kostnads- har de strukturen. Till följd f av den förstärkta dollarn kraftigt ökade massaprisernam a haft en negativ inverkan på resultatet. I Metsä Tissuess rörelseresultat för januari mars ingår 10,7 miljoner euro i kostnadsavsättningar och nedskriv- ningar av engångskaraktär, som hänför sig till Metsä Tissues ryska verksamhet. v Under årets första kvartal lanserade Metsä Tissue en mjukare och starkare kvalitet t av toalettpapperet Lambi på den skandinaviska marknaden. I Finland lanserades en ny kvalitet avv både Lambiss och Serlas hushållspap- per. Produktnamnet SAGA Cook & Chill ändrades i Finland till SAGA Formpapper.

7 Sida 7/25 HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN Äänekoski bioproduktfabrikk I april tillkännagav Metsä Group att man kommer att bygga en bioproduktfabrik i Äänekoski på det om- Investe- råde där det befintliga massabruket ligger. ringsplanen publicerades i april. Fabrikens massakapacitet är 1,3 miljoner ton per år. Det är världens första bioproduktfabrik av den nya generationen, som gör det möjligt att förädla träråvaraa till ett omfattande produktsortiment. Utöver massa av hög kvalitet kommer anläggningen att producera bio- energi i Fin- land med cirka 2 procentenheter. Anläggningen använ- der inga fossila bränslen, utan all energi som behövs energi och olika biomaterial. Bioproduktfabriken ökar andelen förnybar produceras av virke. Träråvaran och sidoströmmarna inom produktionen utnyttjas till hundra procent som produkter och bioenergi. Fabriken ökar användningen av massaved i Finland med cirka 4 miljoner kubikmeter, dvs. med cirka 10 procent per år. Massaved köps huvudsakligen i Finland. Byggarbetena startar omedelbart, och enligt beräkning- arna kommer fabriken att tas i drift under tredje kvarta- let Fabriken som kostar cirka 1,2 miljarder euro är den största investeringen genom tiderna inom den finman säljer ländska skogsindustrin. Finsilva Abp Metsä Group meddelade att 30,13 procent av aktierna i Finsilva Abp till en fond som förvaltas av Dasos Capital Oy. Affären har en positiv effekt på resultatet under andra kvartalet för både Metsä Group och moderföretaget Metsäliitto Osuus- av kunta. Efter affären äger Metsä Group 19,8 procent Finsilva. De långsiktiga avtalen om virkesförsäljning och skogsvårdstjänster mellan Metsäliitto och Finsilva fort- sätter att gälla. Bruket Gohrsmühle Metsä Board har tecknat avtal om försäljning av alla sina aktier i Metsä Board Zanders GmbH inklusive samtliga ansvarsförbindelser relaterade till bolaget till ett holdingbolag och dess partnerbolag, vilka till fullo ägs av det tyska mutares AG. Metsä Board Zanders GmbH omfattar affärsverksamheterna vid bruket Go- Bruket Go- hrsmühle i Bergisch Gladbach i Tyskland. hrsmühle har cirka 480 anställda. Huvudprodukterna är gjutbestrukett specialpapper och etikettpapper. Affären förutsätter ett godkännande från de tyska kon- kurrensmyndigheterna och beräknas bli genomförd före utgången av maj. Om affären genomförs minskar Metsä Boards omsätt- förbättras med cirka 20 miljoner euro jämfört med utfal- ning med cirka 90 miljoner euro och rörelseresultatet let. Om affären genomförs beräknas Metsä Boards rörelseresultat under andra kvartalet öka med en post avv engångskaraktär på cirka 15 miljoner euro. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER De bedömningar och ställningstaganden om framtiden som presenteras i denna delårsrapport bygger på aktu- risker och ella planer och bedömningar.. De innehåller andra osäkerhetsfaktorer somm kan leda till att resultaten avviker från de ställningstaganden som nu gjorts. På kort sikt påverkas Metsä Groups resultat i synnerhet av priset och efterfrågan på slutprodukterna, råvarukost-r Krisen i Ukrainaa och de sanktioner som EU och Ryss- naderna, energipriset och eurons kursutveckling. land samt USA och Rysslandd riktat mot varandra har tills vidare inte haft h någon direkt inverkan på Metsä Groups affärsverksamhet. Sanktionerna har dock indi- produkter, rekt påverkat efterfrågan på Metsä Groupss bland annat genom den ogynnsamma utvecklingen av valutakurserna. Tills vidare har den ekonomiska effekliten. Eventu- ten av sanktionerna på Metsää Group varit ella ytterligare sanktioner s kann ha negativa effekter på omfattningen och resultatet av Metsä Groups verksam- beskrivs het. De risker som berör b koncernens verksamhet närmare i Metsää Groups bokslut för år. PÅGÅENDEE RÄTTSLIGA TVISTEFRÅGOR I mars 2011 väckte Forststyrelsen skadeståndstalan vid Helsingfors tingsrätt, enligt vilken den kräver solidarisk ersättning av Metsäliitto Osuuskunta och två andra skogsindustribolag som en följd av otillåtett prissamarsig s till mark- bete på råvirkesmarknaden. Talan hänför nadsdomstolens beslut av den 3 december 2009, enligt vilket de nämnda företagen hade gjort sig skyldiga s till ett brott mot lagen om konkurrensbegränsningar på råvirkesmarknaden. Dessutom har några av Finlands kommuner och församlingar samt ett antal privatperso- ersättning från Metsäliitto Osuuskunta och de övriga ner väckt motsvarande talan.. Kraven på solidarisk ovan nämnda bolagen, b som Metsäliitto Osuuskunta känner till, är totalt cirka 202 miljoner euro.. Av dessa krav har cirka 65 miljoner euro ställts specifikt på Metsäliitto Osuuskunta. I de nämnda talandena ingår dessutom anspråk på ränte- och mersskatt samt rättegångskostnader. Utöver ovannämnda talan har i januari nya skadeståndstalan väckts av privatpersoner och sammanslutningar, vars belopp Metsäliitto inte ännu känner till. Metsäliitto Osuuskunta anserr att skadeståndsansprå- för detta ändamål. ken är ogrundade och har inte redovisat avsättningar

8 Sida 8/25 År publicerar Metsä Group följande ekonomiska rapporter: 6.8. Delårsrapport januari juni Delårsrapport januari september Metsäliitto Osuuskunta och Metsä Board har i maj krävt att Helsingfors tingsrätt upphäver skiljedomstolens dom av den 11 februari, enligt vilken Metsäliitto Osuus- euro i skadestånd till UPM-Kymmene. UTSIKTER FÖR DEN NÄRMASTE TIDEN kunta och Metsä Board skulle betala totalt 67 miljonerr Metsä Forest kommer att aktivt köpa förnyelse- och gallringsposter för sommardrivning i Finland. Dessutom kommer man att köpa leveransvirke av privata skogs-- förväntas ägare. Försäljning av skogsvårdstjänster fortsätta att öka kraftigt. Försäljningenn inom Träproduktindustrin förväntas ökaa något under andra kvartalet jämfört med både föregå-- föregåendee år. Utsikterna för byggverksamheten på den europeiska huvudmarknaden är fortsatt dystra. Konkurrensen på ende kvartal och med motsvarande period sågvarumarknaden, som lider av överskott, förväntas vara fortsatt hård. Den globala efterfrågan på barrmassa förväntas fortpå och utbudet av barrmassaa förväntas vara i balans under den närm- aste tiden. Utnyttjandegraden vid bruken förväntas vara hög under andra sätta att öka måttfullt. Även efterfrågan kvartalet. falskartong finns inte i sikte för tillfället. Metsä Board har meddelat om prishöjningar påå vit nyfiberliner i Europa med 40 euro per ton med början Driftstoppet på grund av underhåll och investeringar vid Husums bruk förväntas ha enn något negativ effekt på rörelseresultat under u andra kvartalet. Det större s drift- inträffar under årets å sista kvartal. Efterfrågan på mjukpappersmm marknaden förväntas vara stoppet i anslutning till Husums investeringsprogram fortsatt stabil påå samtliga marknadsområden och öka framför allt i östra Centraleuropa. Metsä Groups rörelseresultatr t exklusive poster av en- gångskaraktär förväntas f under andra kvartalet vara på ungefärr samma nivå jämfört med första f kvarta- beslutat att let. FÖRSLAG TILL T ANDELSRÄNTA Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd har till fullmäktige, som s sammanträder i dag, föreslå att räntan på medlemmarnas stadgeenliga insatser i an- delskapitalet ska vara 5,5 procent för räkenskapspe- rioden (5, 5 + 1,0 procent för 2013). Förslag till ränta på A-insatserna i tilläggskapital är 5,0 procent (5,0) och på B-insatserna 4,55 procent (4,5). Leveransvolymerna för kartong förväntas öka något under årets andra kvartal. Några större prisändringar på Esbo den 7 maj STYRELSEN Mer information: Vesa-Pekka Takala, ekonomidirektör, Metsä Group, tfn Juha Laine, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfnn

9 Sida 9/25 SEGMENT Virkesanskaffning och skogstjänster Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 411,8 9,6 9,6-0,9 8,7 8,7 2,1 29,6 1, ,9 9,4 9,4-0,7 8,6 8,6 2,0 27,9 0, ,0 29,7 31,2-3,0 26,7 28,2 1,8 24,7 4,8 887 Träproduktindustri Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 209,4 14,7 14,7-6,8 7,9 7,9 3,8 9,9 2, ,9 15,4 15,5-7,7 7,7 8,6 3,9 10,1 4, ,9 64,5 66,2-30,4 34,1 37,2 4,2 11,3 13, Massaindustri Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 330,4 100,1 100,1-21,4 78,7 78,7 23,8 46,0 2, ,0 75,7 75,7-20,8 54,9 54,9 16,7 31,6 5, ,7 289,9 269,5-62,0 227,9 207,5 16,0 29,8 26,0 842 Kartongindustri Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 525,7 69,3 69,7-26,1 43,1 43,2 8,2 11,0 23, ,2 69,2 61,8-25,7 43,5 36,1 7,2 9,9 4, ,4 242,2 236,2-125,6 116,5 136,5 6,8 9,1 44,

10 Sida 10/25 Mjuk- och matlagningspapper Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 253,7 15,0 25,2-9,9 5,1 15,8 6,2 9,8 2, ,6 21,3 21,3-9,5 11,8 11,8 4,7 7,6 3, ,8 100,5 100,9-38,7 61,8 62,2 6,1 9,3 38, Övrig verksamhet Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 1,9-0,1-0,1-0,5-0,6-0,6 2, ,3-42,6-0,8-0,5-43,2-1,3 5, ,6-38,6 4,1-2,2-40,7 1,9 18,0 516 I övrig verksamhet ingår bl.a. Metsä Groups gemensamma koncernfunktioner, moderföretagets holdingverksamhet, Metsä Group Treasuryy Oy samt en andel i Metsätapiolas fastigheter. Intern försäljning och elimineringar Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro -477,7-21,2-21,2-3,8-25,0-25,0-487,5-10,6-10,6-3,1-13,7-13, ,1 4,9-41,0-14,4-9,5-55,4 Metsä Group Omsättning, milj. euro EBITDA, milj. euro Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro - " -, % av omsättningen ROCE exklusive engångsposter, % Investeringar, milj. euro Personal i slutet av perioden 1 255,1 187,3 197,9-69,4 117,8 128,6 10,2 13,5 35, ,3 137,8 172,4-68,2 69,7 105,1 8,4 12,3 23, ,3 693,1 667,1-276,2 416,9 418,1 8,4 11,4 143, EBITDA = Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ROCE = Avkastning på sysselsatt kapital

11 Sida 11/25 KVARTALSUPPGIFTER 5 Omsättning Virkesanskaffning och skogstjänsterr Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Intern försäljning Omsättning totalt 3 411,88 209,44 330,44 525,77 253,77 1,99-477, , , 5 215, 9 337, 1 499, 4 257, 6 2, 4-462, , ,2 207,3 303,8 513,8 252,4 2,3-439, , ,5 434,9 251,8 221,9 325,8 329,0 494,0 501,2 250,2 252,6 2,7-438,9 2,3-487, , ,3 Rörelseresultat Virkesanskaffning och skogstjänsterr Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Elimineringar Rörelseresultat totalt - -, % av omsättningen 8,77 7,99 78,77 43,1 5,1-0,66-25,00 117,88 9,44 8, 1 5, 8 64, 5 6, 7 21, 1-4, 7-17, 4 84, 1 6, 7 4,5 6,3 51,8 34,1 19,2 3,4-16,4 102,9 8,5 5,5 14,4 56,7 32,2 9,7 3,7 38,0 160,2 12,7 8,6 7,7 54,9 43,5 11,8-43,2-13,7 69,7 5,6 Resultat från intresseoch samriskföretag Kursdifferenser Övriga finansiella intäkter och kostna- Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat 6,1 3,55-21,33 106,1-17,55 88,66 1, 9 3, 9-22, 4 67, 6-11, 1 56, 5-0, ,6 79,4-17,4 62,0 7,9 0,9-23,3 145,7-35,8 109,9 7,4-2,1-37,8 37,2-5,4 31,8 Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär Virkesanskaffning och skogstjänster Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet och elimineringar Rörelseresultat totalt - -, % av omsättningen 8,77 7,99 78,77 43,22 15,88-25,77 128,66 10,22 8, 1 8, 0 64, 5 36, 9 21, 1-21, 2 117, 3 9, 4 4,5 6,2 51,8 35,2 19,6-13,0 104,3 8,7 7,0 8,6 14,4 8,6 36,3 54,9 28,3 36,1 9,7 11,8-4,2-15,0 91,5 105,1 7,2 8,4

12 Sida 12/25 FORMLERR FÖR BERÄKNING AV NYCKELTAL Avkastning på sysselsatt kapital (%) ROCE Avkastning på eget kapital (%) ROE = = (Resultat före skatt + övriga finanskostnader och kursdifferenser) per (Balansomslutning - räntefria skulder (i medeltal)) (Resultat före skatt - inkomstskatt) per (Eget kapital (i medeltal)) Soliditet (%) Nettoskuldsättningsgrad (%) = = (Eget kapital) per (Balansomslutning - erhållna förskott) (Räntebärande skulder - kassaa och banktillgodohavanden - räntebärande fordringar) per (Eget kapital)

13 Sida 13/25 BOKSLUTSUPPGIFTER OREVIDERAD RAPPORT ÖVER KONCERNEN NS TOTALRESULTAT Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Not , ,3 24,3 15,4-833,5-171,5-69,4-102,5 29,7 36,1-860,6-169,7-68,2-152, ,8 69,7 Förändring 0,9-5,3-20,8 27,1-1,9-1,3 49,4 48, ,3 17,7 170, ,6-699,0-276,2-436,7 416,9 Resultat från intresse- och samriskföretag Kursdifferenser Övriga finansiella intäkter och kostnader Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat 6,1 3,5 7,4-2,1 2-21,3 106,1-37,8 37,2 3-17,5 88,6-5,4 31,8-1,4 5,6 14,5 68,8-12,1 56,8 16,4 2,7-106,1 329,9-69,7 260,3 Övrigt totalresultat Poster som inte omklassificeras till resultatet Poster hänförliga till justering av förmånsbe- stämda planer Skatt hänförlig till poster som inte omklassificeras -8,2-5,1 1,3 1,4-7,0 3,6-3,2-0,1-3,3-44,7 11,9-32,7 Poster som kan omklassificeras till resultatet r Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas Omräkningsdifferenser Andel av samriskföretagets övriga totalresultat Övriga poster Skatt hänförlig till poster som kan omklassificeras -8,9-9,3 8 4,2 14,8 0,9 1,9 12,9-7,0-7,7 3,3-20,6 0,4 11,2 22,5 0,9-1,4 33,5-19,7-43,6-43,3-4,4 0,3 15,3-95,4 Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat 5,9-24,3 94,5 7,5 30,2 87,0-128,2 132,1 Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Innehav utan bestämmande inflytande 56,6 7,3 32,0 24,5 88,6 31,8 49,2 7,5 56,8 156,5 103,8 260,3 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Innehav utan bestämmande inflytande Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport. 61,1-7,5 33,4 15,0 94,5 7,5 68,6 18,3 87,0 82,4 49,7 132,1

14 Sida 14/25 OREVIDERAD RAPPORT ÖVER KONCERNEN NS FINANSIELLA STÄLLNING TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella tillgångar Biologiska tillgångar Andelar i intresse- och samriskföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Övriga finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar Skattefordringar baseradee på periodens beskattningsbara inkomst Kassa och banktillgodohavande Tillgångar som innehas till försäljning Tillgångar totalt Not ,8 240, ,1 12,6 81,3 261,4 18,9 69, ,0 841,8 758,7 0,1 982, ,5 1, , ,0 754, ,8 520,3 257,2 240, , ,2 11,5 11,8 75,9 77,7 298,7 257,1 19,3 19,7 57,4 64, , ,5 774,1 690,4 4,0 0,3 407,6 947, , ,7-10, , ,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapitall Innehav utan bestämmande inflytande Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Pensionsåtaganden Avsättningar Finansieringsskulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Kortfristiga finansieringsskulder Leverantörsskulder och övriga skulder Skatteskulder baserade på periodens beskattningsbara inkomst Skulder hänförliga till tillgångar som innehas till försäljning Skulder totalt ,3 510, ,8 228,2 190,7 28, ,1 23, ,6 26,6 533, ,6 23, ,5 0, , , ,3 449,9 467, , ,3 235,8 230,6 158,7 184,8 28,3 33, , ,3 33,8 21, , ,3 21,7 368,2 779,5 14,0 528,9 972,2 8,5 25, , ,5-6, , ,8 Eget kapital och skulder totalt Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport , , ,0

15 Sida 15/255 OREVIDERAD RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITALL Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Eget kapital 1.1. Not Omräk räknings- Andels- rens diffe- kapital 654,7 24,9 Fond för verkligt och övriga 224,9 Innehav Balan-serade s utan bestämmande vinstmedel inflytande 578, ,9 476, ,2 Periodens resultat Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat -4,9-4,9-7,0-7,0 7,3 7,3 24,5 31,8-2,9-14,8-9,4-24,3 4,5-7,5 15,0 7,5 Transaktioner med ägarna: Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital Överfört från fritt kapital till bundet 16,4 5,7 2,7 2,7-24,9-22,2-0,8 15,7 15,7-5,7 Anskaffade andelar i innehav utan bestämmande inflytande, vilka inte förändrat beslutanderättenn Sålda andelar i innehav utan be- inte för- stämmande inflytande, vilka ändrat beslutanderätten Eget kapital ,1 2-0,1 217,8-3,0-3,0-17,9-20,9 0,6 0,4 1,3 1,8 582, ,2 449, ,1 Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Eget kapital 1.1. Not Omräk räknings- Andels- rens diffe- kapital 719,1-7,1 Fond för verkligt och övriga 206,7 Innehav Balan-serade s utan bestäm- vinstmedel mande inflytande 671, ,3 467, ,3 Periodens resultat 56,6 56,6 32,0 88,6 Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat 11,9 11,9-2,5-2,5-4,8 4,6 1,4 5,9 51,7 61,1 33,4 94,5 Transaktioner med ägarna: Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital 13,2 Förändring i övrigt eget kapital Anskaffade andelar i innehav utan bestämmande inflytande, vilka inte förändrat beslutanderättenn Sålda andelar i innehav utan be- inte stämmande inflytande, vilka förändrat beslutanderättenn Eget kapital ,3 4,8 Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport. -0,7-203,5 1,7-0,6 1,7 12,6-0,7-48,3 56,8-46,6 12,6 56,1 0,3 724,8 0, ,3 1,6 510,4 1, ,8

16 Sida 16/25 OREVIDERAD FÖRKORTAD RAPPORT ÖVERR KONCERNENS KASSAFLÖDEN 2 Periodens resultat Justeringat i periodens resultat Förändring av rörelsekapital Summa kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader, netto Betalda skatter Nettokassaflöde från rörelsen Not ,6 105,9-127,1 67,4-17,5-14,5 35,4 31,8 77,1-141,1-32,2-32,2-17,8-82,2 260,3 305,0 198,6 763,9-93,9- -52,7-617,3 Företagsförvärv Investeringarr i immateriellaa och materiella anläggnings- Betalda andelsräntor och dividender tillgångar Avyttringar och andra poster Nettokassaflöde från investeringar Förändring i andelskapital Förändring i övrigt eget kapital Förändring i innehav utan bestämmandee inflytande Förändring av långfristiga lån och övriga finansiella poster Nettokassaflöde från finansiering Förändring i likvida medel Likvida medel i början av perioden Omräkningsdifferens Förändring i likvida medel Likvida medel i tillgångar som innehas till försäljning Likvida medel i slutet av perioden Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport. 7-3,4-35,5-23,9-143,0 5,3 30,2 139,2-30,2 6,3-7,2 12,6 15,7 67,8 55,7-20,9-20,9- -15,9-24,9 59,4-24,9-73,3- -87,9-27,6 29,3-114,3 32,7-46,6 495,8 947,9-1,2 454,4-0,2 454,4-2,2 32,7-46,6 495,8 0,2 - -0,2 982,0 407,6 947,9

17 Sida 17/25 NOTER TILL DEN OREVIDERADE DELÅRSRAPPORTEN NOT 1 GRUNDUPPGIFTER OCH REDOVIS- NINGSPRINCIPER Metsäliitto Osuuskunta, inklusive dotterföretagen, bildar en koncern ( Metsä Group eller koncernen ) vars femm affärsområden är virkesanskaffning och skogstjänster, träproduktindustri, massaindustri, kartongindustri samt mjuk- och matlagningspapper. Koncernens moderföre- tag är Metsäliitto Osuuskunta. Moderföretagets hemort är Helsingfors och dess registrerade adress Norrsken- sparken 2, Esbo. Den oreviderade delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34-standarden, Delårsrapporter, och skall läsas tillsammans med IFRS-bokslutet för år. Delårs- med rapportens redovisningsprinciper är i enlighet IFRS-bokslutet för år, med undantag av följande: Delårsrapportenn presenteras i miljoner euro ifall inget annat nämnts. Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har på sitt möte godkänt denna delårsrapport för publicering. Årets avskrivningar för maskiner och inventarier harr i tillämpliga delar anpassatss mellan kvartalen så att de motsvarar fördelningen av den ekonomiska nytta somm användningen av tillgångsposten uttrycker. Koncernen har från början av tillämpat följande nya och reviderade standarder och tolkningar: Ändringar i IAS 19 Anställningsförmåner Defined Benefit Plans Employee Contributions: Ändringarnaa klargör redovisningen när man i förmånsbestämda planer kräverr avgifter av medarbetare eller tredje parter för planen. Förbättringar i IFRS-standarder (Annual Improvements to IFRSs), ändringssamlingar och , december 2013: De små och mindre brådskande ändringar i standarderna som genomförs enligt metoden Annual Improvements sammanställs och genomförs en gång om året. Ändringarna enligt projektet gäller fyra ( ) och sju ( )) standarder. IFRIC 21 Offentliga avgifter: Tolkningen preciserar redovisningen av offentliga avgifter. En skuld s till följd av offentliga avgifter ska registreras vid den tidpunkt då den transaktion som enligt lagstiftningenn innebär en betalningsskyldighet äger rum. Inkomstskatter, böter eller andra straffavgifter samt andra avgifter som täcks av andra standarder ingår inte i IFRIC 21:s tillämpningsområde.

18 Sida 18/25 NOT 2 SEGMENTUPPGIFTER Metsä Groups rörelsesegment består avv koncernens affärsområden. Affärsområdena producerar olika pro-- enheter. Rörelsesegmenten rapporteras på ett enhetligt sätt med den interna rapporteringenn till den högsta operativa dukter och tjänster, och de leds som separata beslutsfattaren. Koncernchefen har utsetts till den högsta operativa beslutsfattaren som ansvarar för allo- och för keringen av resurserna till rörelsesegmenten bedömningen av a deras resultat. Segmentrapporteringen följerr samma bokslutsprinciper som koncernen överlag. Affärstransaktionerna mellan segmenten görss till marknadspriser. OMSÄTTNING PER SEGMENT Virkesanskaffning och skogstjänster Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Eliminering av intern försäljning / Extern 103,4 195,7 195,7 506,7 253, ,1 / Intern 308,4 13,7 134,6 19,0 0,1 1,9-477,7 / 411,8 209,4 330,4 525,7 253,7 1,9-477, ,1 / Extern 107,2 206,9 204,0 483,7 252, ,3 / Intern 327,7 15,0 125,0 17,5 0,1 2,2-487,5 / 434,9 221,9 329,0 501,2 252,6 2,3-487, ,3 Virkesanskaffning och skogstjänster Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Eliminering av intern försäljning / Extern 391,0 836,4 791, , ,3 0, ,3 / Intern 1 184,0 60,5 504,6 69,1 0,5 9, ,1 / 1 575,0 896, , , ,8 9, , ,3 RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT Virkesanskaffning och skogstjänster Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Elimineringar 8,7 7,9 78,7 43,1 5,1-0,6-25,0 117,8 8,6 7,7 54,9 43,5 11,8-43,2-13,7 69,7 26,7 34,1 227,9 116,5 61,8-40,7-9,5 416,9 Resultatandelar från intresse- och samriskföretag Finansieringskostnader, netto Inkomstskatt Periodens resultat 6,1-17,8-17,5 88,6 7,4-39,9-5,4 31,8 16,4-103,4-69,7 260,3 Metsä Groups rörelseresultat för januari mars innehåller engångsposter om netto -10,8 miljoner euroo (-35,4). De största posterna, totalt 10,7 miljoner euro, hänför sig till Metsä Tissues kostnadsavsättningar och nedskrivningar anknytna till den ryska verksamheten.

19 Sida 19/25 TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER SEGMENT Tillgångar Virkesanskaffning och skogstjänster Träproduktindustri Massaindustri Kartongindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Tillgångar som innehas till försäljning Elimineringar Ofördelade tillgångar ,1 428,1 710, ,4 915,7 297,4 1,4-286, , , ,1 459,7 865, ,6 918,0 184, ,1 786, , ,4 392,8 709, ,4 899,5 260,3 10,9-238, , ,0 Tillgångarnaa består av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar, andelar i intresseföretag, omsättningstillgångar, kundfordringar och övriga icke-räntebärande fordringar (exkl. räntor och skatter). Skulder Virkesanskaffning och skogstjänster 189,7 Träproduktindustri 122,9 Massaindustri 230,8 Kartongindustri 592,9 Mjuk- och matlagningspapper 303,5 Övrig verksamhet 111,0 Skulder hänförliga till tillgångar som innehas till försäljning 0,9 Elimineringar -286,2 Ofördelade skulder 2 157, ,1 Skulderna består av leverantörsskulder, erhållna förskott och övriga icke-rän (exkl. räntor och skatter) ,5 132,1 129,9 437,7 280,4 67, , , ,6 ntebärande sk kulder ,3 106,7 253,6 537,3 269,4 108,7 6,0-238, ,8 NOT 3 INKOMSTSKATT Skattekostnaden i resultaträkningen består av skatt som grundar sig på räkenskapsperiodens beskattskatt. ningsbara inkomst och av kalkylmässig Periodens skatt Skatt för tidigare perioderr Förändring i uppskjutna skatter Inkomstskatter totalt 24,1 0,3-6,8 17,5 17,9-0,1-12,3 5,4 62,9 0,7 6,0 69,7 NOT 4 FÖRÄNDRING I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARR Bok i början av perioden 1 831,2 Investeringar 33,1 Minskningar -1,2 Tillgångar som innehas för försäljning Avskrivningar och nedskrivningar -65,1 Omräkningsdifferens och andra förändringar 10,9 Bok i slutet av perioden 1 809, ,7 21,4-2,0-63,7-6, , ,7 130,8-16,5-3,9-257,9-34, ,2

20 Sida 20/25 NOT 5 AVSÄTTNINGAR 1.1. Omräkningsdifferens Ökningar Ianspråktagna avsättningar Omstrukturering 16,9 0,2 8,4-0,3 25,2 Övriga av- Miljökostnaderr sättningar 18,77 11,7 0,1 0,1 0,44 0,3-0,55-1,4 18,77 10,7 47,3 0,3 9,2-2,1 54,6 Ökningen i avsättningarna för omstrukturering om 8,4 miljoner euro hänför sig s till Metsä Tissues ryska verksam- 28,0 miljo- het. Av Metsä Groups totala avsättningarna om 54,6 miljoner euro är de långfristiga avsättningarnas andel ner euro och de kortfristiga avsättningarnas andel 26,6 miljoner euro. Största delen av dee långfristiga avsättning- arna antas förfalla till slutet av år NOT 6 TRANSAKTIONER MED INTRESSE- OCH SAMRISKFÖRETAG Försäljning Inköp Långfristiga fordringar Kundfordringar och övriga Långfristiga skulder Leverantörsskulder och övriga 2,2 20,5 1,0 2,1 5, ,88 16,99 1,99 0,99 0 7,66 9,9 86,6 1,0 2,2 5,3 NOT 7 NOTER TILL KONCERNENS KASSAFLÖDESRAPPORT JUSTERINGAR I PERIODENS RESULTAT Skatter Avskrivningar och nedskrivningar Biologiska tillgångar Resultatandelar i intresse- och samriskföretag Vinster/förluster från långfristiga tillgångar Finansieringskostnader, netto Pensionsförbindelser och avsättningar 17,5 69,4-0,8-6,1 2,6 17,8 5,4 105,9 5,4 68,2-0,4-7,4-24,9 39,9-3,6 77,2 69,7 276,2-0,6-16,4-117,0 103,4-10,2 305,0 Avyttringar och övriga poster Avyttringar och övriga poster för januari mars innehåller försäljningen av Metsäliitto Osuuskuntas dotterföretag Burt Boulton and Haywood Ltd för 4,2 miljoner euro, försäljningenn av lägenheter och parkeringsplatser i fastighetsbolaget Tapiolan Jalava Oy för 0,4 miljoner euro och försäljning av anläggningstill- euro. FÖRÄNDRING I ÖVRIGT EGET KAPITAL Förändringen i övrigt eget kapital innehåller de likvida gångar och övriga poster för 0,6 miljoner medel minskade med transaktionskostnader, som kon- cernen erhöll från Metsä Boards aktieemission.

JANUARI SEPTEMBER 2015

JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 1/26 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 2/26 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR FÖR JANUARI SEPTEMBER 2015 VAR 415 MILJONER EURO RESULTAT FÖR JANUARI

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013 Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 1 (29) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 89 miljoner euro för januari mars Resultatet för det första kvartalet 2013

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.9. Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Resultat januari september Omsättningen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2014 Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Resultatet för första halvåret 2014

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2012 Pressmeddelande 1 (24) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Resultat för första halvåret 2012 Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2012 Pressmeddelande 1 (25) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet år 2012 Omsättningen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader,

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, 2015-01-01 2015-09-30 Tredje kvartalet 2015-07-01 2015-09-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer