Åter försäljaransökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åter försäljaransökan"

Transkript

1 Ingram Micro AB Åter försäljaransökan Ingram Micro AB Box KISTA Tfn: Fax: OBS! IFLLES AV INGRAM MICRO AB Ankomst datum: Betalnings villkor: Kreditlimit: Kundnummer: Kredit Kredithandläggare: Kommentar: Sign: D&B PRV E-faktura Pc-bevakningen Försäljning Ankomst datum; IS: OS: Verksamhets område OK? Kommentar: Sign:

2 Kommer ni att sälja vidare de produkter ni köper från Ingram Micro? Om Nej stanna här: Ingram Micro roll i branschen är distributör/grossist. På grund av de åtaganden vi har gjort mot våra leverantörer och kunder kan vi endast sälja våra produkter till återförsäljare. Om ni inte skall sälja de produkter ni tänker köpa hos Ingram Micro vidare, kan vi inte ingå i affärsmässig relation. U Ja U Nej Företagets fullständiga namn (ange även juridisk enhet/form) Fullständig adress Telefonnummer Faxnummer Momsregistrerings/VAT nummer (endast EU-kunder) Registreringsnummer (Handelskammare/Aktiebolagsregister) Leveransadress (om annan än ovan) Kontakt (Namn/titel) Ekonomiansvarig E-post Preferensvaluta Elektroniska fakturor Vi sänder fakturor via e-post. För detta behöver vi en adress, det är viktigt att denna adress är en mail box, dit flera på företaget har åtkomst. (exempel: xxxxxx.xx ) E-post adress för fakturor DIREKT REKLAM VIA E-POST De kontakt och persondata du förser oss med kan komma att användas av oss för direktreklam via e-post, om du inte motsätter dig det. Välj ett av alternativen nedan. Om du godkänner att vi använder dina persondata för direktreklam via e-post kan du i framtiden använda din rätt att tacka nej till denna typ av information. U U Ja, jag godkänner att Ingram Micro AB använder de kontakt- och persondata jag tillhandahåller för att informera mig om sina produkter och tjänster via e-post. Nej, jag vill inte att Ingram Micro AB använder mina kontakt- och persondata för att informera mig om sina produkter och tjänster via e-post. Ingram Micro Reseller Application Page 2 of 8

3 Övrig information Har ni handlat med oss tidigare? Beräknad månatlig inköpssumma Om ja, ange kontonummer Önskad kreditlimit? Är företaget ett dotterbolag? Om ja, ange även uppgifter om moderbolaget Namn Adress Antal anställda Etableringsdatum Verksamhetsbeskrivning Kryssa för de alternativ som stämmer bäst in på er kundkrets: Grosist/ Distributör Tillverkare Datavaruhus VAR/ Systemkonsult Lagerklubb Partihandel Konsumentelektronik Kontorvarubutik Direktmarknadsföring Internetföretag Telekommunikation Detaljhandel Hemanv/Konsumenter Annat Ingram Micro Reseller Application Page 3 of 8

4 Har ni för avsikt att exportera produkter som inköps hos Ingram Micro? U Nej U Ja Om Nej läs sidorna 6 och 7 och fyll i uppgifterna på sidan 8 (Om Nej behöver ÅF-frågeformuläret inte fyllas i) Om Ja fyll även i ÅF-frågeformuläret nedan Återförsäljarfrågeformulär För att vi ska kunna behandla återförsäljaransökan snabbt och korrekt, ber vi ansökande som har för avsikt att importera eller exportera produkter som inköps hos Ingram Micro att lämna ytterligare affärsuppgifter. Svara på samtliga frågor, och se till att svaren är tydligt läsbara. 1. Gör en förteckning över de länder där ni marknadsför och säljer Ingram Micro produkter. Ange inte endast geografiskt område utan skriv t ex Malaysia och inte Asien, eller Jordanien, inte Mellanöstern. 2. Gör en allmän förteckning över de produkter som ni har för avsikt att köpa hos Ingram Micro och sedan sälja vidare till era kunder: 3. Äger ni helt eller delvis något ytterligare företag? Ja Nej Om ja, ange företagets namn och det land där företaget har sitt säte (använd inte förkortningar): 4. Har ni exporterat tekniska produkter eller datorprodukter innan ni kontaktade Ingram Micro? Ange företagets exporterfarenhetsnivå (kryssa i lämplig ruta) Hög Medel Låg Saknar erfarenhet 5. Har ni för avsikt att sälja Ingram Micro produkter vidare till statliga myndigheter? Ja Nej Kommentar: Ingram Micro Reseller Application Page 4 of 8

5 6. Ange namn, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den person på företaget som är mest kunnig om internationella handelsregler och efterföljande av dessa. Kontaktnamn Telefonnummer E-post Faxnummer Slut på återförsäljarfrågeformuläret Läs informationen på sidorna 6 och 7. Glöm inte att skriva under ansökan på sidan 8. Tack för att ni fyllde i uppgifterna i frågeformuläret. Ingram Micro Reseller Application Page 5 of 8

6 Information om handelsregler För att våra kunder som återförsäljer tekniska produkter och datorprodukter enkelt skall förstå de viktiga handelsregler som finns, har vi sammanställt följande information. Informationen är kopplad främst till det amerikanska handelsdepartementets exportregler. För att försäkra sig om de regler som gäller för just det land ert företag finns i är det lättast att kontakta lokal myndighet som ser till att utfärdade handelsbestämmelser iakttas. Det är återförsäljarens ansvar att affärstransaktionen inte strider mot gällande exportregler som har antagits av USA, EU eller kommunalt styre. Produktindelning Kontrollnivå på en affärstransaktion bestäms av den statligt specificerade produktindelningen I kombination med bestämmelseort/det land till vilket produkten ska exporteras. Beroende på produktindelning kan vissa tekniska produkter, datorprodukter och produkter för telekommunikation kräva formell exportlicens som fastställts inom ramen för gällande reglering. Produkterna inkluderar men är inte begränsade till: Maskinvara, program/mjukvara och teknikprodukter med har hög krypteringsfunktionalitet Vissa produkter för nätverksinfrastruktur som t ex routrar och switchar i den högre prisklassen för transaktionstung kommunikation. Produkter som exporterats till statlig myndighet i annat land. Vissa produkter för nätverksinfrastruktur som exporterats till utländska telekommunikationsoch Internetföretag (Internet Service Providers, s.k. ISP). Kontroll av kunderna Produkter som köpts hos Ingram Micro får inte återförsäljas till någon person, enhet eller företag som återfinns på någon av de listor med avslag som publiceras av myndigheten som reglerar transaktionen, inklusive svensk lagstiftning. Det är olagligt för ett amerikanskt företag och/eller dess dotterbolag att bedriva exporthandel med ett företag och/eller en person som återfinns på amerikanska statens följande listor; U.S. Government's Table of Denial Orders (lista över order som avslagits), Entity List (lista över enheter och organ), Specially Designated Nationals List (lista över speciell bestämmelseort/länder) eller Debarred List (förbudslista). Kontroll av bestämmelseort/land Ni äger inte rätt att, utan licens, exportera eller återexportera Ingram Micro produkter till bestämmelseort/land som är belagda med handelsembargo och/eller länder som stödjer terrorister, nämligen Cuba, Iran, Irak, Nordkorea, Libyen, Sudan och Syrien. För ytterligare information kontakta närmaste amerikanska ambassad eller konsulat. Icke-spridning av massförstörelsevapen (Weapons of Mass Destruction,WMD) Kontroll av icke-spridning baseras på detaljerad lagstiftning gällande slutanvändning av produkter och slutanvändares aktiviteter. Kontroll av icke-spridning har antagits som försäkring att en återförsäljningstransaktion inte medför: Förbjuden kärnvapenanvändning och/eller slutanvändare som saknar tillbörligt tillstånd från amerikanska staten, vederbörande beslutande organ inom EU, eller svensk lagstiftning. Förbjuden missilanvändning och/eller slutanvändare som saknar tillbörligt tillstånd från amerikanska staten, vederbörande beslutande organ inom EU, eller svensk lagstiftning. Ingram Micro Reseller Application Page 6 of 8

7 Förbjuden användning av kemiska och biologiska vapen och/eller slutanvändare som saknar tillbörligt tillstånd från amerikanska staten, vederbörande beslutande organ inom EU, eller svensk lagstiftning. Ni äger inte rätt att, utan licens, medvetet återförsälja någon produkt till slutanvändare som är involverade i massförstörelseaktiveter. Även om merparten av de produkter som kan köpas av Ingram Micro för återförsäljning också helt lagligt kan exporteras till de flesta bestämmelseorter/länder, är det helt olagligt att införskaffa och erbjuda produkter till slutanvändare som är engagerade i produktion av massförstörelsevapen, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, eller i utveckling av missiler. Riktlinjer för kontroll av ökad risk för omledning Kontroll av ökad risk för avledning har tagit fram för att hjälpa återförsäljaren att undvika överträdelse mot någon del av gällande handelsregler. Återförsäljaren är helt förbjuden att genomföra någon exporttransaktion, återexport eller transferering av en produkt om personen eller företaget känner till att överträdelse av exportreglerna har skett, kommer att ske eller avses att ske i förbindelse med produkten. Ett företag äger inte rätt att exportera, återexportera eller transferera en produkt om företaget känner till att kunden i sin tur kommer att återexportera eller transferera produkten utan tillbörligt tillstånd. Det är olagligt att medvetet införskaffa och erbjuda produkter till personer eller täckföretag som har för avsikt att leda eller dirigera om produkter till icke godkänd bestämmelseort, slutanvändare eller användningsområde. Amerikanska statens Country Group D List (grupp d, förbjudna exportländer) Amerikanska statens lista over förbjudna exportländer, den s.k. Country Group D list, identifierar länder där USA har angelägenheter av nationell säkerhets- eller massförstörelsekaraktär som baseras på aktiviteter som omfattar men inte begränsas av produktion av kärnvapen, utveckling av missilteknologi och utveckling av kemiska och biologiska vapen. Mot bakgrund av dessa angelägenheter har den amerikanska staten begränsat export och återexport som skulle utgöra ett väsentligt tillskott till någon av aktiviteterna i grupp d-länderna. Beroende på indelningsnummer för exportkontroll kan en produkt, viss teknologi, datorer och nätverksprodukter behöva formella exportlicensavtal från amerikanska exportrådet (Bureau of Export Administration). Country Group D-listan återfinns i tillägg nr 1 (Supplement No.1) till Part 740 i de amerikanska exportreglerna. För vidare information, kontakta närmaste amerikanska ambassad eller konsulat. Ingram Micro Reseller Application Page 7 of 8

8 BEKRÄFTELSE Vi bekräftar att informationen i denna återförsäljaransökan är riktigt. Vi har också läst sidorna 6 och 7 i denna ansökan och vi godkänner texten och bekräftar restriktionerna som gäller vid återförsäljning av de produkter som inköps av vårt företag hos Ingram Micro. Vi förbinder oss särskilt att inte sälja produkter som inköpts hos Ingram Micro vidare till länder, företag eller för ändamål som på något vis eller i något stycke bryter mot de exportregler som antagits av USA, EU eller kommunal lagstiftning. Vi samtycker till att underrätta Ingram Micro AB omedelbart och skriftligen om vi har för avsikt att börja exportverksamhet till länder utanför EU, EES (Europeiska Samarbetsrådet) och Schweiz om aktiviteterna inte utgör en del av vår vanliga affärsverksamhet och/eller om vi har för avsikt att sälja produkter till länder, företag eller för ändamål som på något vis eller i något stycke bryter mot de exportregler som antagits av USA, EU eller kommunal lagstiftning. I alla händelser samtycker vi till att skydda Ingram Micro och/eller dess närstående företag och hålla dem skadeslösa vid eventuella ersättningsanspråk gentemot Ingram Micro och/eller dess närstående företag som beror på eller är en följd av brott på något vis eller i något stycke mot de exportregler som antagits av USA, EU eller kommunal lagstiftning. Vi samtycker också till att omedelbart och utan dröjsmål underrätta Ingram Micro om eventuella förändringar vad avser ägarskap i vårt företag, eller annan relevant förändring inom ledning/finans området som lagts fram, här nedan via rekommenderat brev till Ingram Micro AB, kreditavdelningen, Box 39, KISTA. Vi har tagit del av Ingram Micro AB:s samtliga villkor. (Dessa återfinns på under rubriken villkor.) Företagsnamn Behörig firmatecknare Namnförtydligande Företagsledares titel Datum Returnera samtliga sidor i ansökningsblanketten med följande bilagor per post eller fax till: Vid eventuella frågor kontakta: Ingram Micro AB Kreditavdelningen Box 39; KISTA Tel: Fax: Bilagor: Kopia på registreringsbevis från Bolagsverket Prov på företagets brevpapper Senast reviderade bokslut. Delårsbokslut/ internredovisning, om tillgänglig. Ingram Micro Reseller Application Page 8 of 8

Försäljningsvillkor - Bright Technology Nordic AB

Försäljningsvillkor - Bright Technology Nordic AB Försäljningsvillkor - Allmänna villkor (nedan benämnt Brighttech) allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget särskilt avtalats mellan parterna. Beställningar/inköp av produkter och tjänster från

Läs mer

TD Tech Data AB försäljningsvillkor

TD Tech Data AB försäljningsvillkor TD Tech Data AB försäljningsvillkor Version 2015.1 ALLMÄNNA VILLKOR... 1 Beställning av produkter och tjänster... 2 Specialbeställningar och ej lagerförda produkter... 2 Priser... 2 BID-priser... 2 Betalningsvillkor

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Maj 2015 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EG)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) 29.5.2009 SV Europeiska unionens officiella tidning L 134/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen.

Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen. Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen. 0 Etisk uppförandekod Innehåll Meddelande från koncernledningen.......................... 04 1. Etiska

Läs mer

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

IDEXX EUROPE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING ( Allmänna Villkor ) version 2010

IDEXX EUROPE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING ( Allmänna Villkor ) version 2010 IDEXX EUROPE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING ( Allmänna Villkor ) version 2010 OM INTE ANNARS UTTRYCKLIGEN OCH SKRIFTLIGEN ÖVERENSKOMMET MED EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR IDEXX, ÄR ALL FÖRSÄLJNING

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE Detta distributörsavtal och internationella sponsoravtal är mellan mig och Nu Skin International, Inc., ett företag i Utah, beläget på 75 West

Läs mer

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO ANSÖKAN THECARD RESEKONTO FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER MYNDIGHETENS NAMN* MYNDIGHETENS ORGANISATIONSNUMMER*

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN).

Läs mer

UPS-TEKNIKAVTAL. Allmänna villkor. Slutanvändares rättigheter

UPS-TEKNIKAVTAL. Allmänna villkor. Slutanvändares rättigheter UPS-TEKNIKAVTAL Allmänna villkor Slutanvändares rättigheter UPS-TEKNIKAVTAL Version UTA05072014 LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR I DETTA UPS-TEKNIKAVTAL. GENOM ATT ANGE NEDAN ATT DU FÖRBINDER DIG ATT

Läs mer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med orubblig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNEHÅLL VÅR INTEGRITET 1 THE SPIRIT & THE LETTER: VISAR VÄGEN FÖR HUR VI SKA BEDRIVA VÅR VERKSAMHET 2 UPPFÖRANDEKOD

Läs mer

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Skydd för personuppgifter hos VIA EGENCIA Vi är medvetna om att du visar oss stort förtroende genom att boka online via www.viaegencia.no.se.dk.fi (nedan kallat VIA EGENCIAs hemsida eller vår hemsida ).

Läs mer

Etiska regler. Tillit. Respekt. Integritet.

Etiska regler. Tillit. Respekt. Integritet. Etiska regler Tillit. Respekt. Integritet. Våra åtaganden UTC:s åtaganden definierar vilka vi är och hur vi arbetar. De fokuserar vår verksamhet och för oss framåt. Prestation Våra kunder har ett val och

Läs mer

Etiska regler för mobil marknadsföring

Etiska regler för mobil marknadsföring Etiska regler för mobil marknadsföring Innehåll Etiska regler för mobil marknadsföring 2 1. Inledning 3 2. Insamling och hantering av data 4 2.1 Datainsamling 4 2.1.1 Avregistrering 4 2.1.2 Soft opt-in

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer