Revisionsrapport nr Genomförd på uppdrag av revisorerna november Huddinge kommun. Granskning av intern kontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport nr 12 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2011. Huddinge kommun. Granskning av intern kontroll"

Transkript

1 Revisionsrapport nr Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2011 Huddinge kommun Granskning av intern kontroll

2 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer Inledning Intern kontrollplan Bokslutsprocessen Leverantörsfakturor och utbetalningar Granskning av ledningsnära kostnader Intäkter, kundfakturering och inbetalningar Materiella anläggningstillgångar Exploateringsprojekt Internbank samarbete mellan Huddinge-, Botkyrka- och Södertälje kommuner PA- lön Pensioner Försäljning av tjänster och varor till privatpersoner vid gymnasieskolans yrkesprogram

3 1. Sammanfattning och rekommendationer Som ett led i revisionen av kommunens räkenskaper har vi granskat rutiner kopplade till väsentliga redovisningsprocesser. Vi har utifrån vår väsentlighets- och riskanalys valt att inrikta granskningen på följande väsentliga områden. Intern kontrollplan Bokslutsprocessen Leverantörsfakturor utbetalningar Intäkter kundfakturering inbetalningar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar PA/löneprocessen Försäljning av varor och tjänster vid gymnasieskolans yrkesprogram Inom dessa områden har vi identifierat ett antal förbättringsområden med syfte att stärka den interna kontrollen. Rekommendationer: Vi rekommenderar styrelser och nämnder att se över dokumentationen som biläggs manuella bokföringsorders så att de motsvarar lagens krav och interna krav. Dokumentera de kontroller som utförs vid avstämning mellan betalningsbekräftelse och kontrollista från ekonomisystemet samt den kontroll som görs för fakturor överstigande 10 mnkr. Tillse att erforderliga underlag finns tillgängliga till verifikationer avseende representation och liknande kostnader. Dokumentera de stickprov som genomförs i samband med årlig inrapportering till pensionsförvaltare. Inför riktlinjer för försäljning av varor och tjänster till privatpersoner vid gymnasieskolans yrkesprogram. Av riktlinjerna bör det framgå: o vilka yrkesprogram som får genomföra uppdrag och sälja varor eller tjänster o vilka varor eller tjänster som omfattas o vilken omfattning försäljningen får ha (verksamheten får inte bli så omfattande att den snedvrider eller stör konkurrensen på marknaden), o prissättning enligt självkostnad. Självkostnaden ska inte inkludera lärarlöner utan endast material och rimligt slitage på maskiner och verktyg. Hur självkostnaden är beräknad bör framgå i riktlinjerna. o att det är en del i elevernas utbildning o att all fakturering som sker går via skolans administration o tydliga beskrivningar av vilka rutiner som gäller vid kontanthantering o om eventuell skada på annans egendom uppstår är kommunen ersättningsskyldig 2

4 2. Inledning Enligt kommunallagen har varje nämnd ett tydligt ansvar för den interna kontrollen avseende de verksamheter som omfattas av nämndens uppdrag. Därutöver har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för den interna kontrollen, bland annat genom kommunallagens krav på uppsikt och det åliggande om ekonomisk förvaltning som finns i lagen. Revisorerna ska varje år granska, och i sin ansvarsprövning av styrelser och nämnder, bedöma om den interna kontrollen i nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisionen genomför granskning av den interna kontrollen via såväl sin grundläggande granskning som via fördjupade granskningar. Denna granskning omfattar den interna kontrollen kopplad till rättvisande räkenskaper och korrekt finansiell rapportering. Vår granskning av den interna kontrollen kopplad till räkenskaperna har genomförts enligt god revisionssed, vilket bland annat innebär att granskningen tagit sin utgångspunkt i en riskoch väsentlighetsanalys. Granskningen har därmed inriktats på de mest väsentliga riskområdena i redovisningen. Granskningen är således inte av sådan omfattning att den klarlagt samtliga svagheter som kan förekomma i kommunens kontrollsystem. Huvudområden vid granskning av den interna kontrollen 2011 har varit: Intern kontrollplan Bokslutsprocessen Leverantörsfakturor utbetalningar Intäkter kundfakturering inbetalningar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar PA/löneprocessen Försäljning av varor och tjänster vid gymnasieskolans yrkesprogram Granskningen innebär att vi har intervjuat berörd personal samt tagit del av relevant dokumentation, exempelvis rutinbeskrivningar, kopplade till respektive process. Vi har för att få en fördjupad kunskap om processerna följt en transaktion per process. Detta ger oss förutom en bekräftelse av vår förståelse för processen möjlighet att säkerställa att de kontroller som beskrivs genomförs. I rapporten lämnar vi förslag till förbättringar kopplade till respektive process. Föregående års rekommendationer följs upp och kommenteras i anslutning till processerna. 3. Intern kontrollplan Vi har granskat kommunens arbete med interna kontrollplaner genom intervju med kvalitetsledare vid kommunstyrelsens förvaltning. Vi har tagit del av de anvisningar och det reglemente som finns. Samtliga förvaltningar tar årligen fram en plan för intern kontroll som fastställs av respektive nämnd. Utformningen av planen för intern kontroll styrs av det reglemente för intern kontroll som antogs i fullmäktige Reglementet omfattar samtliga nämnder och innehåller bland annat kommunens definition av begreppet intern kontroll. Det är kommunstyrelsen som har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen i kommunen. Nämnden har i sin tur ansvaret för den interna kontrollen inom sin verksamhet. 3

5 Enligt reglementet ska varje nämnd göra riskanalyser utifrån de områden som anges och fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämndernas interna kontrollplaner ska följas upp i samband med delårsrapporterna och årsbokslutet. Anvisningarna för de internkontrollplaner som upprättas ingår i anvisningarna till verksamhetsplanen. De olika nämndernas internkontrollplaner skiljer sig åt till struktur och innehåll. Reglementet anger inte hur dessa formellt ska se ut. Anvisningarna är att betrakta som impulser till att göra något, avsikten är inte att exakt ange vad och hur detta ska göras. Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Verksamhetschefer på olika nivåer är skyldiga att följa regler och anvisningar om intern kontroll, de har även ansvar för att informera övriga medarbetare. Vår bedömning är att kommunen har en god ansats i sitt internkontrollarbete och har kommit långt när det gäller att identifiera verksamhetsrelaterade risker. I samband med vår granskning föregående år rekommenderade vi kommunen att inrikta arbetet att i ännu större utsträckning hitta en gemensam struktur för internkontrollplanerna och dess uppföljning, samt tillse att det finns tydliga kopplingar mellan identifierade risker och mål för verksamheten. Detta arbete pågår varför vi gör bedömningen att våra rekommendationer åtgärdats. 4. Bokslutsprocessen Granskning av bokslutsprocessen har genomförts genom intervjuer med ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning, nedan kallad enbart ekonomiavdelningen, samt genom granskning av avstämningar i delårsbokslutet per sista augusti Även stickprovsgranskning av manuella bokföringsorders har genomförts. Den ekonomiska rapporteringen i kommunen omfattar månadsbokslut, delårsbokslut samt årsbokslut. Innehåll och struktur för de ekonomiska rapporterna anges i instruktioner framtagna av ekonomiavdelningen. I anvisningarna framgår dock vilka poster i balansräkningen som hanteras centralt och vilka respektive förvaltning ansvarar för. Vår bedömning är att avsaknaden av skriftliga rutinbeskrivningar på en övergripande nivå inte påverkar kvaliteten på boksluten. Ekonomiavdelningen ansvarar för merparten av kommunens gemensamma konton, vilket i princip innebär alla konton som inte är interimskonton. För interimskonton finns ansvaret istället hos respektive förvaltning. Personalavdelningen ansvarar för balanskonton kopplade till löner från personalsystemet Heroma. Det pågår för närvarande en generell översyn av nyckeltal då det finns många och vissa inte används för utvärdering. Nyckeltal används både inom ekonomisk uppföljning och vid uppföljning av verksamheterna. Vissa nyckeltal följs upp månadsvis medan andra följs upp mer sällan. Vi kommer att följa arbetet med att identifiera relevanta nyckeltal för ekonomisk och kvalitativ uppföljning. Under året har en controllergrupp på kommunstyrelsens förvaltning utvecklats. Gruppen har funnits tidigare men arbetsuppgifterna har förtydligats. Controllergruppen arbetar bland annat med uppföljning av måluppfyllelse. Våra bedömningar av arbetet med måluppfyllelse och återrapportering framgår av revisionsrapport avseende granskning av delårsrapport

6 Vi har granskat 20 manuella bokföringsorders, ytterligare fem kommer att granskas i samband med bokslutet. Urvalet har gjorts hos samtliga nämnder. Av Lag (1997:614) om kommunal redovisning framgår att en verifikation ska innefatta uppgift om när den har sammanställts, vad den avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga. Enligt kommunens ekonomihandbok ska en bokföringsorder innehålla fullständiga uppgifter om orsaken till ordern och, i de fall det innebär en rättelse i bokföringen, hänvisning till den verifikation omföringen avser. Vår granskning visar, i likhet med föregående år, att det ofta saknas underlag till upprättade bokföringsorders. De uppfyller därmed inte de dokumentationskrav som ställs. Samtliga granskade bokföringsorders uppfyller kommunens krav på attester. Rekommendationer: Vi rekommenderar styrelser och nämnder att se över dokumentationen som biläggs manuella bokföringsorders så att de motsvarar lagens krav och interna krav. 5. Leverantörsfakturor och utbetalningar Vi har granskat rutinen för leverantörsfakturor och utbetalningar genom intervjuer med berörd personal, granskning av fakturor och utbetalningar genom stickprov. I april anskaffade kommunen ett nytt system, Proceedo, som ska användas från beställning till betalning. Kommunen använder sig fortfarande av inskanningsföretaget Recall i Östersund, dit alla leverantörsfakturor skickas. Från Recall skickas filer innehållande fakturabild samt uppgifter om bland annat belopp och fakturanummer till Proceedo där ankomstregistrering sker. I Proceedo sker även attest av fakturorna av minst en granskare och en attestant. Uppsättningen i systemet följer kommunens attestinstruktioner. Attesträtter kan endast läggas upp av ekonom vid kommunstyrelsens förvaltning. För att en ny attestant ska läggas upp krävs signerade blanketter från de olika förvaltningarna. Merparten av alla fakturor passerar även en administratör som bland annat har till uppgift att lägga in eventuella periodiseringar, kontrollera att erforderliga underlag till representation bifogats samt att moms vid billeasning hanterats korrekt. De fakturor som inte passerar en administratör är fakturor från leverantörer där stora mängder inköp, mestadels förbrukningsmaterial, görs av många enheter, till exempel inköp av livsmedel från Servera och Arla. Vi bedömer att detta är rimligt. Överföring från Proceedo till ekonomisystemet sker dagligen. Vid överföringen från Proceedo till ekonomisystemet görs ingen kontroll att rätt antal fakturor förs över. Det saknas även en kontroll som säkerställer att rätt totalbelopp förs över. Det bör finnas en kontroll som säkerställer att alla fakturor förs över mellan systemen för att minska risken att någon faktura fastnar i systemet och medför förseningsavgifter. Vid betalning av fakturor måste först ett betalningsförslag upprättas som ska godkännas, vilket sker på någon av förvaltningarna. Uppgiften roteras bland förvaltningarna enligt ett schema. Betalningsbekräftelsen faxas därefter till ekonomiavdelningen där en avstämning mellan betalningsbekräftelsen och ekonomisystemets kontrollista görs. Kontrollen dokumenteras. Det finns en extra kontroll för fakturor överstigande 10 mnkr. Kontrollen innebär att ekonomiavdelningen gör en bedömning att beloppet är rimligt. Kontrollen dokumenteras inte. Dessa kontroller bör dokumenteras för att verifiera att de genomförts och godkänts. 5

7 Leverantörsfakturor har granskats stickprovsvis med avseende på korrekta attester, rörelsetillhörighet och kontering. Vi har i samband med granskningen kontrollerat att det finns uppdaterade attestförteckningar tillgängliga. Granskningen av leverantörsfakturor har inte föranlett några noteringar. Inga rekommendationer från föregående år finns att följa upp. Rekommendationer: Dokumentera de kontroller som utförs vid avstämning mellan betalningsbekräftelse och kontrollista från ekonomisystemet samt den kontroll som görs för fakturor överstigande 10 mnkr. 6. Granskning av ledningsnära kostnader Vi har stickprovsvis granskat ledningsnära/förtroendekänsliga kostnader vilket inkluderar representation, konferenser och resor, för att säkerställa att dessa inte strider mot gällande lagar och kommuninterna regler. Granskningen omfattar kommunens alla verksamheter. Kommunen har fastlagt regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra belöningar till utomstående. Dokumentet antogs av kommunfullmäktige i september 2005 och redogör för de regler som gäller i samband med intern och extern representation. Bland annat anges att all representation ska ha ett tydligt samband med verksamheten samt att det krävs ett gott omdöme när det gäller vad som anses vara rimligt och skäligt i varje situation. Det framgår av dokumentet att varje nämnd ansvarar för att skattelagstiftningen efterlevs i samband med representation. Förtäring av alkohol är tillåten men ska ske inom ramen för god smak, måttlighet och sparsamhet I vår granskning har noterats att det vid flera tillfällen saknats underlag vid representation och liknande. Detta har efter flera frågor från oss tagits fram. Vi vill poängtera vikten av att erforderliga underlag finns tillgängliga då dessa kostnader annars skulle kunna betraktas som löneförmåner vilket är förenat med förmånsbeskattning samt kan vara förtroendeskadligt för kommunen. Vid ett tillfälle har relativt omfattande intern representation förekommit. Vid Chefsdagen ingick lunchtallrik för 375 kr/person, kanapéer för 330 kr/person samt mousserande vin för 75 kr/person. Kommunen har gjort bedömningen att detta är inom ramen för riktlinjerna för representation. Samtliga granskade fakturor har varit korrekt attesterade. Rekommendationer: Tillse att erforderliga underlag finns tillgängliga till verifikationer avseende representation och liknande kostnader. 7. Intäkter, kundfakturering och inbetalningar I samband med granskningen av intern kontroll har vi valt att koncentrera granskningen av intäktsprocessen till olika delområden varje år granskades barn- och utbildningsförvaltningens fakturering av förskoleavgifter, granskningen föranledde ingen anmärkning. Årets granskning fokuserar på fakturering och intäktsredovisning inom äldreomsorgen. Det finns två faktureringstyper allmänfakturering och äldreomsorgsavgifter. Det som benämns allmänfakturering avser fakturering av avgifter till annan kommun. Äldreomsorgsavgifter 6

8 faktureras baserat på biståndsbeslut. Avgiften är inkomstbaserad. Avgiftsbeslutet är ett myndighetsbeslut som attesteras av avgiftshandläggare och därefter skickas hem till individen. Fakturering sker i efterskott. Kravrutinerna följer kommunens vanliga rutiner. Vår granskning har inte föranlett några noteringar. 8. Materiella anläggningstillgångar Vi har granskat rutinen för investeringar genom intervju med redovisningschef och budgetansvarig vid kommunstyrelsens förvaltning. Processen är oförändrad jämfört med föregående år. Kommunen arbetar decentraliserat vilket speglar sig i processen för anläggningstillgångar. Stor del av ansvaret ligger på respektive förvaltning avseende inventering, utrangeringar och rapportering gällande aktivering av projekt. Inga rekommendationer finns att följa upp från tidigare år. I samband med granskning av bokslutet görs uppföljning av årets anskaffningar och pågående projekt Exploateringsprojekt Som en fördjupning i vår granskning av hanteringen av materiella anläggningstillgångar har vi i år fokuserat på kommunens hantering av intäkter och inkomster kopplade till exploateringsprojekt. Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att bygga exempelvis bostäder eller affärer. I markexploatering ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator och grönområden, VA och elanläggningar. Exploateringsprojekten har två dimensioner exploatering, det vill säga förädling av mark i syfte att säljas, och investeringar som kvarstår i kommunens ägo. Vid beräkning av realisationsresultat vid försäljning av exploateringen ska försäljningslikviden minskas med ett omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet utgörs av kostnader för anskaffning och alla kostnader för att bringa tillgången på plats. Inkomster i form av gatukostnadsersättning bokförs initialt som skuld. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Ersättning vid marköverlåtelse redovisas i resultaträkningen vid försäljning som realisationsresultat. Intäkterna från exploateringsprojekten resultatförs det år de färdigställs. Om ett projekt löper över flera år bokas det upp i balansräkningen som ett pågående projekt. Vid färdigställandet aktiveras den del av exploateringsprojektet som bedöms vara en investering och avskrivning påbörjas. Exploateringsprojekten delas om möjligt upp i olika etapper där intäkter och kostnader hänförliga till de olika etapperna särredovisas. Redovisningen per projekt sköts med så kallade projektkort där samtliga uppgifter om projektet finns samlade, här anges, förutom samtliga intäkter och kostnader hänförliga till projektet, även förväntat slutdatum. Det är projektledaren för respektive projekt som har ansvar för att meddela ansvarig ekonom när projektet är avslutat. Avstämning sker även i samband med delårs- och årsboksluten. Exploateringsintäkter redovisas per färdigställd etapp. Vi har gjort en övergripande granskning av de två största exploateringsprojekten som avslutades i samband med teritalbokslutet per sista augusti. Inga väsentliga noteringar har gjorts. Vi kommer i samband med granskningen av årsbokslutet att fortsätta följa upp redovisningen av exploateringsresultaten. 7

9 9. Internbank samarbete mellan Huddinge-, Botkyrka- och Södertälje kommuner Vi har granskat processen för finansiella anläggningstillgångar genom intervju med finansansvarig. Vi har tagit del av de policydokument som finns. Under hösten 2010 påbörjades arbetet med att inrätta en gemensam internbank för Huddinge-, Botkyrka- och Södertälje kommuner. Syftet är att genom samverkan stärka kommunernas möjligheter att utvecklas inom kommunal finansiering och finansiell riskhantering. Samarbetet omfattar övergripande omvärldsbevakning, konkreta projekt och aktiviteter samt kunskaps- och resursdelning. Ett affärsavtal upprättades vid årsskiftet och samarbetet startade den 1 januari. Av avtalet framgår att internbanken har i uppdrag att hantera kommunernas finansiella transaktioner samt övriga finansiella åtgärder där den externa kapitalmarknaden är motpart. Uppdraget omfattar bland annat finansiering, riskhantering, omvärldsbevakning, likviditetsplanering och hantering av kortfristig likviditet. Åtgärderna ska genomföras enligt de finanspolicys, instruktioner och riktlinjer som antagits av respektive kommun. De transaktioner som genomförs sker i den uppdragsgivande kommunens namn och samtliga finansiella transaktioner kommer att avspeglas i den uppdragsgivande kommunens redovisning. Verksamheten ska bedrivas i Södertälje. Södertälje tillhandahåller behörighet till de verksamhetssystem som används. Botkyrka och Huddinge ska vardera till Södertälje erlägga en månadsavgift som utgör ersättning för personal i middleoffice, IT-stöd och arbetsplats som Södertälje tillhandahåller. Avtalet gäller från och med 1 januari 2011 och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Internbanken har sex medarbetare placerade i Södertälje och ytterligare några medarbetare i Huddinge. Medarbetarna har kvar sina anställningar i sina respektive hemkommuner men arbetar med samtliga kommuners finansiering. För att medarbetare i de samverkande kommunerna ska ha möjlighet att göra affärer i alla tre kommunerna har fullmakter till medarbetarna utfärdats. Respektive kommun har en egen huvudbok och ett koncernkonto. Verksamheten är uppbyggd enligt bankmodell med frontoffice, middleoffice och backoffice. Frontoffice, som består av fyra medarbetare, finns i Södertälje kommun med en representant från Huddinge kommun. Där genomförs affärsavslut, omvärldsanalys och beredning för finanskommitté. Middleoffice har till uppgift att administrera affärer, göra prognoser, ta fram underlag för betalning och bokföring. Middleoffice består av två personer från Södertälje kommun. Backoffice består av kassan i respektive kommun. Backoffice uppgifter består bland annat av likvidavveckling av affärsavslut och inläsning av filer till huvudbok. Det finns en tydlig ansvarfördelning mellan de olika funktionerna där tvåhandsprincipen alltid gäller. Sedan starten den 1 januari har internbanken etablerat sig på certifikatmarknaden. Finansieringen av det gemensamt ägda bolaget Söderenergi har tagits över från och med 31 januari. Lånen har fördelats enligt ägarandel. En finanskommitté har bildats med representanter från bolaget och ägarkommunerna. Sedan 28 februari har Huddinge kommun tagit över finansieringen av Huge. Även här har en finanskommitté bildats. Finanskommittén är ett rådgivande forum för finansiella frågor av strategisk karaktär. 8

10 Varje tertial görs en omfattande rapport baserade på samtliga utestående affärer kopplade till finansieringen av Huge. Rapporten tas fram av företaget AGL, ett finanskonsultföretag. Rapporten belyser de eventuella risker som finns kopplade till genomförda affärer. Den totala upplåningen för Huddinge kommun per 31 augusti kopplat till Huge och Söderenergi uppgick till mnkr där mnkr avser Huge och mnkr Söderenergi. Totalt har de tre kommunerna 23 mdr i skuld. Den 17 januari 2011 fastställde kommunfullmäktige en ny finanspolicy. Varje kommun har sin egen finanspolicy oavsett samarbetet i internbanken. Finanspolicyn syftar till att övergripande beskriva och definiera de finansiella risker som finns i Huddinge kommunkoncern samt beskriva hur dessa risker ska hanteras och rapporteras samt ansvarsfördelningen för arbetet i organisationen. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av finanspolicyns efterlevnad, för finansförvaltningens arbete samt hur detta organiseras i koncernen. Det finns ett komplement till finanspolicyn, finansinstruktionen, som beslutas av kommunstyrelsen. Finansinstruktionen tar sin utgångspunkt i finanspolicyn men är mer detaljerad. I samband med granskningen av finansprocessen förra året rekommenderade vi Huddinge kommun att säkerställa att inför samarbetet med Botkyrka och Södertälje kommuner noggrant reglera formerna för samarbetet avseende ansvar, roller och eventuellt avslut av samarbetet. Detta regleras i det avtal som finns upprättat mellan kommunerna. Vi rekommenderade även kommunen att fastställa formerna för hur de ska erhålla insyn i det samarbete som bedrivs. Kommunstyrelsen erhåller insyn i verksamheten genom den månatliga återrapportering som sker där information om bland annat ränte- och kapitalbindning lämnas. Samt eventuella avsteg i förhållande till finanspolicyn. 10. PA- lön Vi har översiktligt granskat Huddinge kommuns löneprocess för att få en förståelse för kommunens rutiner och kontroller kopplade till löneprocessen. Bland annat inbegriper detta rutiner för godkännande av anställningar, förändringar av fast lönedata, löpande tidredovisning, utbetalningar av löner och ersättningar samt korrekt redovisning. Vi har även översiktligt granskat kommunens rutiner för inrapportering av data till pensionsförvaltaren SPP. Detta innebär att vi har intervjuat personal vid löneadministration samt stickprovsvis granskat registrering av fast lönedata mot anställningsavtal, godkännande av avvikelserapporter i personalsystemet Heroma. Vi har stickprovsvis granskat inrapporterade uppgifter till SPP. Vår rutingenomgång för löneprocessen har i likhet med tidigare år inte föranlett några väsentliga noteringar. Vi bedömer att kommunen har ändamålsenliga rutiner och kontroller för att hantera löner och personalrelaterade skulder Pensioner Pensioner är en omfattande post både i resultat- och balansräkning. Både den formella och den informella kontrollen från de anställda och chefer i organisationen brukar vanligtvis vara lägre inom detta område än vad som gäller för andra poster, exempelvis inköp och löner. Detta beror bland annat på att pensioner är ett komplext område och att kunskapen om pensioner generellt sett är förhållandevis låg. Det är därför viktigt att det finns tydliga dokumenterade kontroller för pensioner som omhändertar riskerna för såväl avsiktliga som oavsiktliga fel. 9

11 Huddinge kommun har från och med 1 juli ett avtal med SPP som innebär att SPP levererar pensionsadministrativa tjänster till kommunen. Kommunen ska tillhandahålla de underlag som erfordras för att en korrekt pensionsskuld ska kunna beräknas. Detta innebär att det ställs stora krav på de uppgifter som kommunen skickar till SPP, att dessa är relevanta och korrekta i förhållande till de pensionsavtal som gäller. Kommunen behöver ha kontroller på plats som säkerställer att uppgifterna endast omfattar anställda och endast de lönearter och belopp som är pensionsgrundande. Inrapportering till SPP sker en gång per år, i januari året efter intjänandeåret, genom att en pensionsfil skapas från lönesystemet. All pensionsgrundande lön på årsbasis för respektive anställd registreras i filen genom en utsökning i lönesystemet. Uppgifterna utgör grunden för pensionsförvaltarens beräkning av pensionsskulden. Innan filen skickas görs en rimlighetsbedömning av lönesummorna för kommunen som helhet. Stickprov genomförs i samband med inrapportering en gång per år. Dokumentation av stickproven sker inte med någon regelbundenhet. Det är endast löneadministratörerna som har åtkomst till pensionsfilen. Inga korrigeringar av uppgifter kan göras i pensionsfilen. Löpande under året, i april, september och november, rapporteras förändringar, det vill säga nyanmälda och avslutade anställningar. Detta görs för att SPP ska kunna skicka ut valpaketet till nyanställda. Uppgifterna används inte för beräkning av pensionsskulden. Rekommendationer: Dokumentera de stickprov som genomförs i samband med årlig inrapportering till pensionsförvaltare. 11. Försäljning av tjänster och varor till privatpersoner vid gymnasieskolans yrkesprogram Gymnasieskolan har 18 nationella program, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Efter att eleverna genomgått ett yrkesprogram ska de vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen som erbjuds ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket. Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen. En viktig del i de gymnasiala yrkesprogrammen är därför undervisning i form av praktiskt arbete. Detta sker genom att eleverna bland annat tillhandahåller olika varor och tjänster för försäljning. Det kan vara allt från försäljning av mat i restaurangskolans servering, till friggebodar och mindre reparationer av fordon. För detta har kommunen rätt att ta ut ersättning från den som köpt varan eller tjänsten. Verksamheten får dock inte bedrivas i sådan omfattning att den strider mot kommunallagen eller konkurrenslagen. Huddinge kommun erbjuder vid Sågbäcksgymnasiet yrkesprogram inom bland annat bygg, fordon, måleri, restaurang och livsmedel. Som en del av undervisningen lagar och serverar eleverna vid restaurang- och livsmedelsprogrammet mat till gäster i Restaurang Sågbäcken. Vem som helst har möjlighet att äta i restaurangen och det finns möjlighet att köpa rabatthäften för att priset per lunch ska bli lägre. En lunch kostar 60 kr. De rabatthäften som säljs har tagits fram av skolan och är kopierade häften. Det finns ingen kontroll över hur många rabatthäften som sålts eller att de inte förfalskats. Eleverna på byggprogrammet bygger olika objekt som beställs av kunder. Det är framförallt friggebodar som säljs vid beställning. Vid ett tillfälle har ett större projekt genomförts - ett husbygge med moduler. Elever vid fordonsprogrammet utför vissa reparationer på bilar och byter däck. 10

12 All verksamhet vis Sågbäcksgymnasiet bedrivs i skolans regi. Skolan marknadsför inte elevernas tjänster och verksamheten bedrivs i begränsad omfattning. Prissättningen och betalningsformer varierar. Försäljning i restaurangen sker inklusive moms. Försäljning av byggarbeten sker exklusive moms. Då försäljningen inte kan ses som ett led i utbildningen ska moms inkluderas i all försäljning. Om någon försäljning sker till kunder som skulle anses vara närstående till skolan och kunden har begränsad avdragsrätt för ingående moms gäller dessutom att skolan måste beräkna momsen på ett marknadspris och inte självkostnadspris. Det förekommer att kunderna själva köper med sig materialet och att då ingen betalning till skolan sker. Ingen ersättning för normalt slitage på verktyg och liknande tas ut. Fakturering sker från skolans administration. Under hösten har rektor vid Sågbäcksgymnasiet väckt frågan om hur den interna kontrollen kan stärkas i den del av skolans verksamhet som avser försäljning av varor eller tjänster till allmänheten. Detta för att säkerställa att alla delar av verksamheten tillämpar samma principer när skolan, via elevers arbete, säljer varor eller tjänster, men också för att säkerställa att inte otillåten försäljning och oegentligheter förekommer. För närvarande har kommunen inte tagit fram riklinjer för denna typ av verksamhet. Varje program har arbetat utifrån rutiner som passat dem vilket medfört att variationer har förekommit, vissa motiverade andra inte. Det finns inga rutiner för prissättning eller vem som har rätt att ta emot uppdragen och göra bedömningen om det är lämpligt att skolan åtar sig dem. För att tydliggöra hur kommunen vill att verksamheten ska bedrivas bör riktlinjer fastställas av gymnasienämnden. Av riktlinjerna bör det framgå: vilka yrkesprogram som får genomföra uppdrag och sälja varor eller tjänster. vilka varor eller tjänster som omfattas, vilken omfattning försäljningen får ha (verksamheten får inte bli så omfattande att den snedvrider eller stör konkurrensen på marknaden prissättning enligt självkostnad. Självkostnaden ska inte inkludera lärarlöner utan endast material och rimligt slitage på maskiner och verktyg. Hur självkostnaden är beräknad bör framgå i riktlinjerna. att det är en del i elevernas utbildning att all fakturering som sker går via skolans administration tydliga beskrivningar av vilka rutiner som gäller vid kontanthantering. om eventuell skada på annans egendom uppstår är kommunen ersättningsskyldig. I kontakter med kunderna måste det framgå att det är elever som utför arbetet vilket kan påverka tidsåtgång och kvalitet. Det är viktigt att skolan säkerställer att all verksamhet sker i skolans regi så att elever inte utför arbete åt andra företag under skoltid, där arbetet faktureras av företaget och inte skolan. Skolan bör också säkerställa att kommunens regler kring bisysslor följs. Stockholm den 21 november 2011 Rebecka Hansson Auktoriserad revisor 11

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport nr 14 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2012. Huddinge kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport nr 14 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2012. Huddinge kommun. Granskning av intern kontroll Revisionsrapport nr 14 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2012 - Huddinge kommun Granskning av intern kontroll Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 3 3. Intern

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2014 i Huddinge kommun svar på revisionsrapport

Granskning av intern kontroll 2014 i Huddinge kommun svar på revisionsrapport KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-22 KS-2014/1601.912 1 (6) HANDLÄGGARE Lundström, Johan 08-535 303 24 johan.lundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2013

Granskning av intern kontroll 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-24 KS-2013/1548 1 (7) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll inom kommunstyrelsen svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll inom kommunstyrelsen svar på revisionsskrivelse KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-03 KS-2013/1430.912 1 (4) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av intern

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av finansverksamheten

Revisionsrapport Granskning av finansverksamheten Revisionsrapport Granskning av finansverksamheten Botkyrka kommun Åsa Sandgren Sofia Nylund Maj 2012 Finansiell hantering Åsa Sandgren Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Finansiell hantering Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21

Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21 Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21 2014-11-20 Styrelse, VD och lekmannarevisorer Revisionen är utformad för att vi ska kunna

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsplan redovisningsrevision 2015

Revisionsplan redovisningsrevision 2015 Revisionsplan redovisningsrevision 2015 Region Skåne BAKGRUND Vårt uppdrag Deloitte har fått i uppdrag att utföra redovisningsrevisionen åt Revisorskollegiet i Region Skåne. Uppdraget kommer att utföras

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Nacka Energi. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011

Nacka Energi. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011 Nacka Energi Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Bokslutsprocessen 2 3 Intäktsprocessen 3 4 Nätavgifter och nätförluster 3 4.1 Nätavgifter

Läs mer

Finansinstruktion Huddinge kommun

Finansinstruktion Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 5 mars 2014 KS-2014/433 1 (1) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Finansinstruktion Huddinge

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-24 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer