Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014"

Transkript

1 Q4 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

2 För den late Januari December Periodens hyresintäkter uppgick till 471 mkr (647) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,5% (99,5%) Driftnettot uppgick totalt 242 mkr (321) Finansnettot uppgick till -144 mkr (-249) Förvaltningsresultatet uppgick till 112 mkr (93) Värdeförändring i fastigheter uppgick till 144 mkr (-42) Värdeförändring av finansiella instrument uppgick till -0,3 mkr (214) Periodens resultat uppgick till 266 mkr (367) Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Hyresintäkter Driftnetto Rörelseresultat Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar Skatt Resultat efter skatt Överskottsgrad, % 39,4 44,7 51,3 49,7 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,4 99,4 99,5 99,5 Räntetäckningsgrad (ICR), ggr 1,9 1,5 1,7 1,3 Belåningsgrad (LTV), % Framsidesbild: Kråkan 30, 31, 41, Malmö Bakgrundsbild: Gjörloff 4, Landskrona 2 Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI DECEMBER

3 Jag är mycket nöjd med de affärer vi kunnat slutföra under årets sista kvartal. Vi har kunnat hålla oss till vår primära målsättning om förvärv av centrala bostadsfastigheter, där bostadsefterfrågan kraftigt överstiger utbudet. Detta skapar den extra trygghet vi eftersträvar i våra förvärv. Det finns inget idag som över huvud taget tyder på en bostadsmarknad med bostadsöverskott, men förändringar sker plötsligt och när vi minst anar det. Att då äga fastigheter på de mest attraktiva mikrolägena i respektive ort gör oss än mindre sårbara. VD har ordet Framåt, framåt, framåt,jul, framåt, nyår, pust Nytt kvartal, nya tag. Avtal om förvärv av bostadsbestånd, 322 lgh, i Strängnäs Avtal om förvärv av Heimstadens första bostadsbestånd, 371 lgh, i Gävle Tillträde av Henry Ståhl Fastigheter den 30 december Nyproduktionsstart av 57 bostadslägenheter i centrala Malmö med inflyttning årsskiftet 2015/2016 Avtal för Nordhalla Fastigheter AB om förvärv av 1141 lgh i Skellefteå. Säljare Skellefteå kommun genom deras allmännyttiga bostadsbolag Skebo Q4 blev ett intensivt kvartal, där vi kunde addera bra och välskötta centralt belägna fastigheter i intressanta orter till vårt fastighetsbestånd. Detta har skett i en transaktionsmiljö med allt tuffare konkurrens om fastighetsobjekten. Dagens extrema lågräntenivå, och begränsade utbudsalternativ till trygg och stabil avkastning, attraherar både väl etablerade aktörer och helt nya aktörer till fastighetsmarknaden. Den löpande förvaltningen har utvecklas väl med kompetent och motiverad personal. Vi skall villigt erkänna att moder natur bidragit till minskade driftskostnader år genom ett varmare år än normalt. Tillsammans med sommarens stora regnmängder leder det oss in på viktigheten av hållbarhetsarbete. Vi måste som fastighetsägare bidra med eftertänksamhet och kloka val i vår förvaltning av fastigheter och göra det vi kan för att minska vår klimatpåverkan. Vi utökar vår kapacitet inom driftsoptimering och kommer framöver att fokusera än mer på friska hus, där boendemiljö blir en allt viktigare fråga. Under ökade vi kraftigt våra investeringar i befintliga fastigheter i syfte att erbjuda än mer attraktiva fastigheter och kommer framöver att fortsätta dessa investeringar. Vad händer 2015 i Heimstaden och intressebolaget Nordhalla Fastigheter? Kassan är välfylld, vi har en organisation för framtiden, våra samarbeten är uppskattade av våra partners och framtidstron är stark. Vi fortsätter vår expansion i enlighet med våra mål, finner nya samarbeten och stärker våra driftnetton. Patrik Hall, VD Heimstaden Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 3

4 Heimstaden Den 30 december förvärvade Heimstaden det välrenommerade och framgångsrika familjeföre taget Henry Ståhls Fastigheter AB i Norrköping. Tillsammans med Nordhalla transaktionen i början av oktober, där Heimstaden sålde hela beståndet i Katrineholm, samt avtalen per den 26 november om förvärv i Gävle och Strängnäs, har vi haft ett aktivt sista kvartal med ökad volym och nya medarbetare. Som följd av dessa transaktionerna är förvaltningsorganisationen igång och omorganiserar sig för att bättre möta de nya utmaningarna. Ny förvaltningsledning är utsedd och översyn av förvaltningsområden/segment pågår. Gröna Lund 21-24, Landskrona Öresund I Öresundsregionen, som består av Skåne på den svenska sidan, växer befolkningen snabbt. Idag finns ungefär 3,8 miljoner invånare i regionen och de närmaste 20 åren räknar man med en befolkningsökning på invånare. Redan 2021 kan invånarantalet ha passerat 4 miljoner. Snabb befolkningsökning, snabb ekonomisk tillväxt och bra infrastruktur skapar gynnsamma förutsättningar för näringslivet. I den dynamiska regionen finns företag, som producerar en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Cirka studenter på elva universitet och högskolor förser närings livet med kvalificerad arbetskraft. Den internationella flygplatsen Copenhagen Airport är en viktig faktor för Öresundsregionens tillgänglighet och attraktionskraft, och 2021 förstärks regionens betydelse ytterligare då Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas och regionen kommer ännu närmare Tyskland och övriga Europa. Sunnan 1, Stockholm Stockholm/Mälardalen Stockholmsregionen har stor ekonomisk betydelse. Det är Sveriges största arbetsmarknad, som sysselsätter över en miljon människor och svarar för 50% av hela landets BNP. Alla prognoser pekar också på en positiv tillväxt för regionen i framtiden. En rapport från Stockholms handelskammare slår fast att regionen är ett av fem storstadsområden i Västeuropa där befolkningsökningen är störst proportionellt sett. Här bor drygt 2,9 miljoner människor idag, vilket är ungefär 35 % av Sveriges befolkning, och befolkningsökningen är nästan dubbelt så hög som i landet som helhet. Enligt prognoser kommer Stockholm-Mälarregionen att ha en befolkningstillväxt på invånare fram till år Men befolkningen växer i betydligt snabbare takt än bostadsbyggandet och behovet av bostäder i regionen kommer även i fortsättningen att vara stort. I en trendrapport från Svensk Fastighetsförmedling tror en majoritet av svenskarna att de kommer att bo i lägenhet i en storstadsregion i framtiden. Faktaren 9, Ronneby Småland/Blekinge I Boverkets vision för Sverige 2025 menar man att de regionala högskoleorterna kommer att växa och vara viktiga tillväxtmotorer för hela regionen. I Småland-Blekinge ligger högskolorna tätt med Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö, Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och Högskolan i Jönköping. Närheten till högskolorna och välutbildad arbetskraft stärker förutsättningarna för en gynnsam utveckling av näringslivet. Det strategiska läget, nära de nya växande marknaderna i Europa, och naturtillgångarna med stora rekreationsområden gör också Småland- Blekinge till en attraktiv region med stor potential. Här bor idag ungefär människor, eller nästan 10 procent av Sveriges befolkning. Men man räknar med att den kraftiga befolkningsökningen i Mälarregionen och Skåne så småningom också kommer att följas av en befolkningsökning även i Småland och Blekinge. Folkmängden förväntas växa med invånare om året under och 2030-talen. Liljan 16-17, Norrköping Östergötland I Östergötland bor närmare en halv miljon människor, här finns omkring företag och det geografiska läget är ett av Sveriges skarpaste. 80 procent av Sveriges befolkning finns inom 400 km. Norrköpings hamn är en fullservicehamn, under 2012 uppgick godshanteringen till närmare 4 miljoner ton. Regionen har en ledande position inom biogasområdet. Vid Linköpings universitet finns ett nationellt biogascentrum, och i Linköping och Norrköping finns unika kretslopp där avfall och restprodukter blir till resurser på nytt. Östergötland, och Linköpings universitet, är i många avseenden världsledande inom visualisering. Östergötland är navet för svensk flygrelaterad industri och utveckling. Här finns basen för Aerospace Cluster Sweden, med starka aktörer som Saab i spetsen. Sveriges enda flygplanstillverkning sker i Linköping. Det tillhörande klustret samlar över 60 högteknologiska företag. Över människor i regionen arbetar med flygrelaterad verksamhet. 4 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

5 Totalt Heimstaden januari-december Hyresintäkter per geografisk marknad Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 51,3 49,7 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,5 99,5 Antal fastigheter Area, kvm Öresund, 64% Småland/Blekinge, 31 % Stockholm/Mälardalen, 5 % Bostäder, 66 % Östergötland, 0 % Lokaler, 34 % Öresund januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 49,7 49,6 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,4 99,7 Antal fastigheter Area, kvm Öresund, 64% Bostäder, 90 % Lokaler, 10 % Stockholm/Mälardalen januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 54,1 52,6 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,6 99,6 Antal fastigheter Area, kvm Stockholm/Mälardalen, 31 % Bostäder, 92% Lokaler, 8% Småland/Blekinge januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 55,0 52,0 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 97,9 98,4 Antal fastigheter 7 8 Area, kvm Småland/Blekinge, 5% Bostäder, 93 % Lokaler, 7% Östergötland januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,5 Antal fastigheter 44 Area, kvm Östergötland, 0% Bostäder, 40 % Lokaler, 60% Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 5

6 Intressebolag Som en del av affärsstrategin i Heimstaden ingår ett aktivt samägande med professionella partners. Under bildades Nordhalla Fastigheter AB, ett bostadsbolag som samägs med Alecta samt Ericsons och Sandviks Pensionsstiftelser. Tillsammans med Svensk Boligutleje 1 AS och HKS Fastighets AB / HKS Bostads AB utgör de den externa förvaltningsport följen som Heimstaden till fullo förvaltar både tekniskt och ekonomiskt. Under året har aktierna i Handelsstaden Vetlanda AB sålts till extern part. I oktober genomfördes en transaktion där Heimstaden sålde sitt bestånd i Katrineholm till Nordhalla. Nordhalla har under året tecknat avtal om förvärv om 1141 lgh i centrala Skellefteå som kommer tillträdas i april Heimstaden kommer i samband med detta att tillskjuta ca 57 mkr. Älgen 6, Katrineholm Andelar i intressebolag Belopp i mkr Fördelning kapitalandelsägande, Ingående balans Årets investering Årets avyttring -14 Utdelning Resultatandel Utgående balans Andelarna redvisas enligt kapitalandelsmetoden Nordhalla Fastigheter AB Svensk Boligutleie 1 AS HKS Fastighets AB HKS Bostäder AB Specifikation av koncernens innehav av andelar i intressebolag Bolag Org.nr Säte Antal aktier Andel i % Kapitalandelens värde, mkr Nordhalla Fastigheter AB Malmö ,31% 137 Svensk Boligutleie 1 AS 1) Oslo ,71% 17 HKS Fastighets AB Malmö ,00% 5 HKS Bostäder AB Malmö ,00% ) Valutakurs SEK/NOK 1,042 Specifikation över hyresintäkter och resultat januari-december samt tillgångar och skulder per , mkr Bolag Hyresintäkter Resultat Tillgångar Skulder Nordhalla Fastigheter AB Svensk Boligutleie 1 AS 1) HKS Fastighets AB HKS Bostäder AB Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

7 Förvaltning Våra segment följer de organisatoriska förvaltningsområden som täcker både det helägda beståndet såsom det indirekta beståndet, via Intressebolagen. Heimstaden har förvaltningsavtal med intressebolagen gällande ekonomisk och teknisk förvaltning. Sammanslaget förvaltar Heimstaden en fastighets portfölj (direkt/indirekt ägande) om totalt mkr i fastighetsvärde exkl. avtalade förvärv. Skellefteå Gävle Uppsala Uppsala Örebro Solna Strängnäs Vaxholm Stockholm Katrineholm Åkersberga Norrköping Linköping Vetlanda Landskrona Lund Malmö Svedala Ystad Ronneby Hyltebruk Örkelljunga Klippan Malmö Ljungby Växjö Karlskrona Fastigheter ägda av Heimstaden efter avtalade förvärv och försäljningar. Fastigheter ägda av Intressebolag efter avtalade förvärv och försäljningar samt förvaltade av Heimstaden. Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 7

8 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Central administration Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Förvaltningsresultat Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring räntederivat Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Totalresultat Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

9 HYRESINTÄKTER Hyresintäkterna uppgick under perioden till 471 mkr (647), vilket är en nedgång med ca 27 %. Nedgången i intäkter är ett resultat av bland annat den stora fastighetsförsäljningen som gjordes till Nordhalla i oktober. FASTIGHETSKOSTNADER Fastighetskostnaderna minskade med närmare 29 procent under perioden, primärt pga. utförsäljningen av fastigheter till Nordhalla. Dessa förklaras även av lägre taxebundna kostnader samt lägre kostnader för snöröjning, båda pga den milda vintern. Uthyrningsgraden för bostäder ligger kvar på en stabil hög nivå på 99,5 procent (99,5) för perioden. Vakansen förklaras till största del av naturlig omflyttning samt en mindre del av enstaka tomställda lägenheter till följd av tillfälligt tekniskt underhåll. Då Ståhls förvärvades den 30 december ingår bidrar de inte med något resultat för i de konsoliderade siffrorna. DRIFTNETTO Driftnettot uppgick under perioden till 242 mkr (321). Överskottsgraden ökade till 51,3 procent (49,7). ADMINISTRATION Kostnaden för central administration uppgick till -39 mkr (-46). Kostnadsposten minskar inte i samma utsträckning som fastighetskostnaderna, då Heimstaden fortsatt har avtal med Intressebolagen gällande ledning och förvaltning av de utsålda fastigheterna. FASTIGHETSKOSTNADER Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Driftkostnader Reparation och underhåll Fastighetsadministration Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Avskrivningar Summa fastighetskostnader Hyresintäkter Stabil uthyrningsgrad (Bostäder) Hög överskottsgrad Mkr 900 Kr/kvm 1100 % 99,6 mkr 450 % , , , , , Q Q Q Q4- Q ,0 Q Q Q Q4- Q4-0 Q Q Q Q4- Q4-43 Hyresintäkter, mkr Hyresintäkter, kr/kvm Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 9

10 FINANSNETTO Finansiella intäkter under perioden var 23 mkr (22) och finansiella kostnader var -167 mkr (-270). Det sjunkande räntenettot beror på lägre skuldsättning än jämförelseperioden primärt pga. Nordhalla trans aktionen, återköp av derivatkontrakt i samband med refinansiering i början av samt fallande marknadsräntor. Genomsnittsräntan för den totala upp låningen inkl. derivat har minskat till 3,1% (4,4 %). Genomsnittlig räntebindning uppgår vid periodens slut till 2,1 år (1,5 år). Ca 64 % (61 %) av portföljen byter ränta inom 1 år och en momentan förändring av STIBOR med en procent, allt annat lika, påverkar Heimstadens räntekostnader med ca 39 mkr (10 mkr). Koncernens upplåning har under perioden ökat med mkr och kombinerat med refinansieringen i början av året har kapitalbindningstiden ökat till 5,4 år (1,0 år). FÖRBÄTTRAD RÄNTETÄCKNINGSGRAD (ICR) 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Q Q Q Q4- Q4- RESULTAT FÖRE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH SKATT Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 112 mkr (93), en ökning med 22 procent. Ökningen förklaras primärt av det förbättrade räntenettot. VÄRDEFÖRÄNDRING FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Per 31 december har hela fastighetsbeståndet värderats baserat på extern värdering. Sammantaget uppgick den orealiserade värdeförändringen på fastigheterna till 142 mkr, vilket motsvarar en värdeökning på 2,4 procent. Ökningen förklaras primärt av sänkta direktavkastningskrav i befintligt bestånd. Direktavkastningskraven i värderingen uppgick i genomsnitt till 4,73 procent, (4,13 procent att jämföra med 4,48 procent för motsvarande fastigheter vid utgången av ). Gamlabron 13, Norrköping 10 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

11 VÄRDEFÖRÄNDRING FINANSIELLA INSTRUMENT Koncernen har under perioden återköpt swappar till ett värde av drygt 201 mkr samt övertagit -270 mkr i derivat genom förvärvet av Ståhls. Värdeförändringen på derivat uppgick till -0,3 mkr (214). Marknadsvärdet på den aktuella derivatportföljen uppgår vid periodens slut till -376 mkr (-307 mkr). Den nominella volymen av utestående ränteswappar uppgår till mkr (4 012 mkr) köpta och mkr (278 mkr) sålda swappar. Utöver detta existerar avtal om räntetak med ett nominellt belopp om 800 Mkr vilka idag, mot bakgrund av strikenivån inte har något teoretiskt värde och därför inte räknas med i nyckeltalsberäkningar. Huvudsakligen består portföljen av traditionella ränte swappar men räntetak, förlängningsbara swappar och performance swappar förekommer också i portföljen. Heimstadens räntebindningsperiod och räntesäkringsnivå är ett resultat av en intern räntesäkringsmodell och kan variera över tid beroende på externa (makroekonomiska, sektorrelaterade), såväl som interna (företagsspecifika) omständigheter. Bolagets räntesäkringsstrategi ska genom en väl avvägd utvärderingsmodell skapa trygghet hos bolagets intressenter och möjliggöra finansiering på attraktiva villkor samt säkra att bolagets finansiella åtaganden mot externa finansiärer upp - fylls oberoende av ränteläge. Per Räntebindning lån Räntebindning inkl. derivat 1) År Mkr Andel, % Ränta, inkl marginal, % Mkr Andel, % Ränta, inkl marginal, % ,0 1, ,3 1, ,1 6, ,7 5, ,8 4, ,6 5,2 5 år efter balansdag ,7 5,1 Totalt ,0 1, ,0 3,1 1) Kreditmarginalen är jämnt utspridd över förfallostrukturen. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden i låneportföljen uppgår till: Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden i låneportföljen inkl. derivat uppgår till: 0,25 år 2,12 år FINANSIELLA RISKER Belopp i mkr Finanspolicy i sammandrag Utfall Refinansieringsrisk Kapitalbindning (månader) minst Låneförfall (i enskilt år) maximalt 40% 22 % (2015) SKATT I koncernen redovisades en total skatt om 11 mkr (102), som primärt består av uppskjuten skatt. Av skatten utgjordes 11 mkr (102) av uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan redovisat värde och skattemässigt värde hänförlig till förvaltningsfastigheter och finansiella instrument. Ränterisk Räntetäckningsgrad (ggr, rullande 12 månader) Enligt resp covenant 1,7 Räntebindning (år) I enlighet med separat räntesäkringsstrategi 2,1 Räntesäkring (procent) minst 25% 46 % Kreditrisk Soliditet (procent) minst 25% 31 % Begränsning enskild långivare (procent) maximalt 50% 16 % Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 11

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN Belopp i Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 24 Förvaltningsfastigheter Materiella anläggningstillgångar 4 2 Andelar i intressebolag Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättning för pensionsförpliktelse 0 Räntebärande skulder Räntederivat Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERNEN Belopp i mkr Aktiekapital Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Eget kapital Periodens totalresultat Utdelning Eget kapital Periodens totalresultat Eget kapital Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

13 Heimstaden, Malmö GOODWILL Förvärvet av Henry Ståhl Fastigheter AB utgör ett rörelseförvärv och har hanterats enligt IFRS 3. Goodwill uppkommer huvudsakligen genom att uppskjuten skatt avseende förvaltningsfastigheter beräknas enligt redovisningsmässiga regler till 22 % av skillnaden mellan verkliga värden och skattemässiga värden. I transaktionen mellan parterna har den uppskjutna skatteskulden värderats till ett lägre belopp. ANDELAR I INTRESSEBOLAG Heimstaden äger andelar i ett antal intressebolag, primärt Nordhalla. Nordhalla bildades under genom att en fastighetsportfölj förvärvades från Heimstaden, som fortsätter förvaltningen av portföljen. Under året har andelsbeloppet minskat genom utdelning från HKS med 13 mkr. Andelarna i Handelsstaden i Vetlanda AB (14 mkr) har sålts under perioden till extern part. Heimstaden har även tillskjutit 11 mkr i kapital till Nordhalla. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Per 31 december har Heimstadens fastighetsbestånd ett marknadsvärde om mkr, jämfört med mkr vid årsskiftet /. Den orealiserade värde förändringen under perioden uppgick till 142 mkr (69) och resterande förändring av fastighetsportföljens bokförda värde utgörs av nettoinvesteringar, dvs förvärv och investeringar samt försäljningar. Värderingarna har utförts enligt samma metodik som vid tidigare värderingar. Marknadsvärdet har ökat främst mot bakgrund av att marknadens avkastningskrav har sänkts. För en mer utförlig beskrivning av Heimstadens metodik för värdering av fastigheter, se sidan 19 i Heimstadens årsredovisning för. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLLGÅNGAR Periodens förändring består primärt av tillgångar hos Ståhls. ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I perioden har 48 mkr tillskjutits till Nordhalla som aktieägarlån och totala utlån till intressebolag uppgår till 324 mkr. Förändring marknadsvärde förvaltningsfastigheter, mkr Belopp i mkr Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Försäljningar under perioden Förvärv och investeringar under perioden Marknadsvärde efter transaktioner Orealiserad värdeförändring 142 Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 13

14 UPPSKJUTEN SKATT Uppskjuten skatt beräknas med en nominell skatt på 22 procent på skillnader mellan redovisat värde och skattemässigt värde på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt, som är ett netto av uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder, uppgick per 31 december till 816 mkr (451) och är till största delen hänförlig till förvaltningsfastigheter. Ökningen beror primärt på att förvärvet av Henry Ståhl Fastigheter AB utgör ett rörelseförvärv. Se vidare under rubriken Goodwill på sidan 13. RÄNTEBÄRANDE SKULDER I slutet av september tog Heimstaden ett kliv in på kapitalmarknaden genom utsällande av obligationer till ett nominellt värde om 1000 mkr med en löptid på 5 år. Utöver obligationen har en stor del av låneportföljen refinansierats i början av året och en större återbetalning av lånen skedde i samband med att Heimstaden i oktober sålde en portfölj med fastigheter belägna i Katrineholm till sitt delägda intressebolag Nordhalla. Den 30 december tillträdde Heimstaden aktierna till Henry Ståhl Fastigheter AB och ökade därmed lånevolymen med motsvarande Mkr. Räntebärande skulder ökade under perioden till mkr (3 724) varav 84 % är säkerställda med pantbrev i fastighet och 16 % är icke säkerställda. Med avdrag för likvida medel har nettoskulden ökat med mkr till mkr (3 366). Förändring lånevolym, mkr Räntebärande lån Återbetalning lån Nyupplåning/övertagande av lån Räntebärande lån Förändring marknadsvärde derivat, mkr Marknadsvärde derivat Marknadsvärde derivat hos förvärvade bolag -270 Lösta derivat 201 Förändring av marknadsvärde 0 Marknadsvärde derivat Kapitalbindning lån Kreditlöften År mkr Andel, % Ränta, inkl marginal% mkr Andel, % 0-1 år ,2 1, ,0 1-2 år 549 8,5 1,5 0 0,0 2-3 år ,2 1,6 0 0,0 3-4 år ,8 1,5 0 0,0 4-5 år ,6 3,3 0 0,0 5 år efter balansdag ,7 1,7 0 0,0 Totalt ,0 1, Den genomsnittliga återstående kapitalbindningstiden uppgår till: 5,40 år Den genomsnittliga kapitalbindningen ökade till 5,4 år (1,0) som en konsekvens av stora refinansieringar i början av året samt nyupptagna lån med längre löptider. Andelen låneförfall i enskilt år minskade till 22 procent (71) av räntebärande skulder. Vid utgången av perioden var andelen kapitalmarknadsfinansiering 16 procent (0) och andelen finansiering från kreditinstitut 84 procent (100). EGET KAPITAL Det egna kapitalet uppgick till mkr (3 213). Förändringen hänförs till resultat under perioden samt aktieägarutdelning i Q4. Soliditeten minskade till 31 procent (41) och skuldsättningsgraden ökade till 185 procent (116). Finansiella instrument Förfall År Typ mkr Andel, % Ränta, % 1) 0-1 år Betalar fast ,7 3,5 1-2 år Betalar fast ,3 3,6 2-3 år Betalar fast ,2 4,5 3-4 år Betalar fast ,1 3,5 4-5 år Betalar fast 100 3,2 3,8 5 år efter balansdag Betalar fast ,4 3,6 Summa köpta swappar ,0 3,8 0-1 år Tar emot fast ,9-1,2 1-2 år Tar emot fast ,1-1,6 2-3 år Tar emot fast 0 0,0 0,0 3-4 år Tar emot fast 0 0,0 0,0 4-5 år Tar emot fast 0 0,0 0,0 5 år efter balansdag Tar emot fast 0 0,0 0,0 Summar sålda swappar ,0-1,0 1) Räntan indikerar den avtalade genomsnittliga fasta räntan i kontrakten. En negativ ränta indikerar att vi tar emot fast ränta. Finansieringskälla, mkr Kredit Outnyttjat kreditlöfte Andel, % Obligationer % Realkreditlån % Banklån % Totalt ,0 14 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

15 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERNEN Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring derivatinstrument Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av bostadsrättsandelar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv och investeringar i fastigheter Förvärv dotterbolag Övriga investeringar Försäljning av fastigheter Förvärv av andelar i intressebolag Försäljning andelar i intressebolag Förändring lån till intressebolag Utdelning från intressebolag Förändring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lämnade lån till moderbolaget Förändring räntebärande skulder Lösen räntederivat Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöder Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 15

16 LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring i rörelsekapital, ökade till 77 mkr (36). Ökningen förklaras främst av ett förbättrat räntenetto. Efter en förändring av rörelsekapitalet på -22 mkr (-9) uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 55 mkr (27). FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 646 mkr (-3 034). I kassaflödet ingår lösen av räntederivat om -201 mkr (-78). Därtill har ränte bärande skulder ökat med 848 mkr (-2 864). Kassaflödet upp gick till 11 mkr (188) och likvida medel ökade till 369 mkr (359) vid utgången av perioden. INVESTERINGSVERKSAMHETEN Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -691 mkr (3 195) och utgörs av förvärv och investeringar i fastigheter om -184 mkr (-33) och försäljning av fastigheter för mkr (3 537). Förvärv av dotterbolag står för (0). Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -636 mkr (3 223). Fastighetstransaktioner Typ Fastighet Ort Segment Transaktionsvärde, mkr Försäljning Läkaren 5 Trollhättan Småland/Blekinge 71 Försäljning Råby Lund Öresund 6 Försäljning Katrinehemportföljen Katrineholm Stockholm/Mälardalen 964 Summa försäljning Förvärv Vidar 1 Malmö Öresund 29 Förvärv Skrået 5 Malmö Öresund 15 Förvärv Ängdala 1 Malmö Öresund 101 Summa förvärv 146 Vidar 1, Malmö 16 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

17 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, MODERBOLAGET Belopp i mkr jan-dec jan-dec Belopp i mkr Övriga rörelseintäkter 7 6 Central administration Rörelseresultat Avskrivningar 0 0 Resultat före finansiellt netto Utdelning från intressebolag 0 5 Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter 6 12 Räntekostnader Förvaltningsresultat TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 0 1 Andelar i koncernbolag Andelar i intressebolag Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 1 Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Koncernbidrag Resultat före skatt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Totalresultat Långfristiga skulder Obligationslån Koncerninterna skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Koncerninterna skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 17

18 RISKHANTERING, UPPSKATTNING OCH BEDÖMNINGAR Styrelsen och företagsledningen arbetar kontinuerligt för att uppnå önskad riskprofil, som återfinns dels i antagen Finanspolicy och dels i uppsatta verksamhetsmål. Heimstadens verksamhet, finansiella ställning och resultat kan påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa beskrivs i årsredovisningen för, på sidorna Inga väsentliga förändringar har därefter uppstått som påverkar styrelsens och företagsledningens bedömning. REDOVISNINGSPRINCIPER Heimstaden följer de av EU antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar av dessa (IFRIC). Denna bokslutsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisnings- och värderingsprinciper samt beräkningsmetoder har tillämpats som i senast angivna årsredovisning, se Heimstadens årsredovisning sidorna 30-32, förutom vad som anges nedan. För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts-och kostnadsposterna samt lämnad information i övrigt. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar. Från och med 1 januari tillämpas IFRIC 21 Levies. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER Heimstadens relationer med närstående framgår av not 30 i Heimstadens årsredovisning för. Därutöver har inga väsentliga närståendetransaktioner skett under perioden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser ägt rum. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förekommer i moderbolaget och koncernens verksamhet. Malmö den 27 februari 2015 Patrik Hall Verkställande direktör Ivar Tollefsen Styrelseordförande Magnus Nordholm Styrelseledamot Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 18 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

19 NYCKELTAL 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Fastighetsrelaterade uppgifter Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,4 99,4 99,5 99,5 Överskottsgrad, % 39,4 44,7 51,3 49,7 Förvärv och investeringar i fastigheter, mkr Fastighetsförsäljningar, mkr Marknadsvärde fastigheter på balansdagen, mkr Antal fastigheter på balansdagen Uthyrningsbar area på balansdagen, kvm Antal bostadslägenheter på balansdagen Andel bostadsyta på balansdagen, % Finansiella uppgifter Kassaflöde, mkr Räntetäckningsgrad (ICR), ggr 1,9 1,5 1,7 1,3 Soliditet, % 30,8 41,0 30,8 41,0 Belåningsgrad (LTV), % 58,4 47,8 58,4 47,8 Genomsnittlig ränta, % 3,1 4,4 3,1 4,4 Genomsnittlig räntebindningstid lån inkl derivat, år 2,1 1,5 2,1 1,5 Genomsnittlig kapitalbindningstid lån, år 5,4 1,0 5,4 1,0 Räntebilitet på eget kapital före skatt, % 7,6 8,1 7,6 8,1 Eget kapital på balansdagen, mkr Substansvärde på balansdagen, mkr Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) på balansdagen, mkr Skuldsättningsgrad på balansdagen, % DEBT/EBITDA, ggr Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 19

20 Definitioner och ordlista Uthyrningsgrad bostäder (antal), % Uthyrda bostäder dividerat med totala antalet bostäder. Överskottsgrad, % Driftnetto i procent av hyresintäkterna. Andel bostadsyta på balansdagen, % Bostadsyta dividerat med total fastighetsyta. Räntetäckningsgrad (ICR), ggr Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Soliditet, % Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens utgång. Belåningsgrad (LTV), % Nettoskuld i förhållande till bedömt marknadsvärde. Nettoskuld Nettot av räntebärande skulder och avsättningar minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel. Genomsnittlig ränta, % Genomsnittlig ränta för räntebärande skulder med hänsyn tagen till räntederivat. Heimstaden, Malmö Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat före skatt för rullande tolvmånaders resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. Substansvärde på balansdagen, mkr Eget kapital med tillägg av uppskjuten skatteskuld. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) på balansdagen, mkr Eget kapital med återläggning av uppskjuten skatteskuld samt räntederivat. Heimstaden, Malmö Skuldsättningsgrad på balansdagen, % Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Ekonomisk information Årsredovisning publiceras april 2015 DEBT/EBITDA, ggr Tidsviktade räntebärande skulder dividerat med rörelseresultat före avskrivningar 20 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

21 Denna information är sådan som Heimstaden AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015 klockan 08:00. Heimstaden AB (publ), Ö Promenaden 7 A, Malmö Organisationsnummer Bolagets säte Malmö. Tel , Fax

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Perioden i korthet Januari Juni 2015

Perioden i korthet Januari Juni 2015 Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI JUNI Q2 Perioden i korthet Januari Juni Periodens hyresintäkter uppgick till 376 mkr (246) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,4 procent (99,3) Driftnettot

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 188,6 mkr (136,1) Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 167,3 mkr (119,9) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand DELÅRSRAPPORT Q1 2015 januari-mars 2015 Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda >> Väsentliga händelser januari-mars 2015 >> Fastighetsförvaltning >> Förvärv >> Finansiell ställning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3, 2005

Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter Delårsrapport januari - september 2005 1 Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter AB (publ) Periodens resultat efter skatt: 1 693 Mkr (846 Mkr). Periodens resultat före skatt, exklusive

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

SSM DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 BOSTÄDER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE

SSM DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 BOSTÄDER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE SSM DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 BOSTÄDER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE DELÅRSRAPPORT 2015Q2 ÖVERSIKT SSM DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 1 APRIL - 30 JUNI 2015 Nettoomsättningen uppgår till 67 275

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) Bild. Idéskiss på ny huskropp som kompletterande bebyggelse till befintliga byggnader på Notariebacken för att ge ett tillskott av fler bostäder och fler servicefunktioner på Albyberget Q1 2015 DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Bokslutskommuniké 2014. Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Bokslutskommuniké 2014 Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-december 2014 Fastighetsförvaltning Förvärv och avyttringar Finansiell ställning Januari-december

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer