Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014"

Transkript

1 Q4 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

2 För den late Januari December Periodens hyresintäkter uppgick till 471 mkr (647) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,5% (99,5%) Driftnettot uppgick totalt 242 mkr (321) Finansnettot uppgick till -144 mkr (-249) Förvaltningsresultatet uppgick till 112 mkr (93) Värdeförändring i fastigheter uppgick till 144 mkr (-42) Värdeförändring av finansiella instrument uppgick till -0,3 mkr (214) Periodens resultat uppgick till 266 mkr (367) Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Hyresintäkter Driftnetto Rörelseresultat Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar Skatt Resultat efter skatt Överskottsgrad, % 39,4 44,7 51,3 49,7 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,4 99,4 99,5 99,5 Räntetäckningsgrad (ICR), ggr 1,9 1,5 1,7 1,3 Belåningsgrad (LTV), % Framsidesbild: Kråkan 30, 31, 41, Malmö Bakgrundsbild: Gjörloff 4, Landskrona 2 Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI DECEMBER

3 Jag är mycket nöjd med de affärer vi kunnat slutföra under årets sista kvartal. Vi har kunnat hålla oss till vår primära målsättning om förvärv av centrala bostadsfastigheter, där bostadsefterfrågan kraftigt överstiger utbudet. Detta skapar den extra trygghet vi eftersträvar i våra förvärv. Det finns inget idag som över huvud taget tyder på en bostadsmarknad med bostadsöverskott, men förändringar sker plötsligt och när vi minst anar det. Att då äga fastigheter på de mest attraktiva mikrolägena i respektive ort gör oss än mindre sårbara. VD har ordet Framåt, framåt, framåt,jul, framåt, nyår, pust Nytt kvartal, nya tag. Avtal om förvärv av bostadsbestånd, 322 lgh, i Strängnäs Avtal om förvärv av Heimstadens första bostadsbestånd, 371 lgh, i Gävle Tillträde av Henry Ståhl Fastigheter den 30 december Nyproduktionsstart av 57 bostadslägenheter i centrala Malmö med inflyttning årsskiftet 2015/2016 Avtal för Nordhalla Fastigheter AB om förvärv av 1141 lgh i Skellefteå. Säljare Skellefteå kommun genom deras allmännyttiga bostadsbolag Skebo Q4 blev ett intensivt kvartal, där vi kunde addera bra och välskötta centralt belägna fastigheter i intressanta orter till vårt fastighetsbestånd. Detta har skett i en transaktionsmiljö med allt tuffare konkurrens om fastighetsobjekten. Dagens extrema lågräntenivå, och begränsade utbudsalternativ till trygg och stabil avkastning, attraherar både väl etablerade aktörer och helt nya aktörer till fastighetsmarknaden. Den löpande förvaltningen har utvecklas väl med kompetent och motiverad personal. Vi skall villigt erkänna att moder natur bidragit till minskade driftskostnader år genom ett varmare år än normalt. Tillsammans med sommarens stora regnmängder leder det oss in på viktigheten av hållbarhetsarbete. Vi måste som fastighetsägare bidra med eftertänksamhet och kloka val i vår förvaltning av fastigheter och göra det vi kan för att minska vår klimatpåverkan. Vi utökar vår kapacitet inom driftsoptimering och kommer framöver att fokusera än mer på friska hus, där boendemiljö blir en allt viktigare fråga. Under ökade vi kraftigt våra investeringar i befintliga fastigheter i syfte att erbjuda än mer attraktiva fastigheter och kommer framöver att fortsätta dessa investeringar. Vad händer 2015 i Heimstaden och intressebolaget Nordhalla Fastigheter? Kassan är välfylld, vi har en organisation för framtiden, våra samarbeten är uppskattade av våra partners och framtidstron är stark. Vi fortsätter vår expansion i enlighet med våra mål, finner nya samarbeten och stärker våra driftnetton. Patrik Hall, VD Heimstaden Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 3

4 Heimstaden Den 30 december förvärvade Heimstaden det välrenommerade och framgångsrika familjeföre taget Henry Ståhls Fastigheter AB i Norrköping. Tillsammans med Nordhalla transaktionen i början av oktober, där Heimstaden sålde hela beståndet i Katrineholm, samt avtalen per den 26 november om förvärv i Gävle och Strängnäs, har vi haft ett aktivt sista kvartal med ökad volym och nya medarbetare. Som följd av dessa transaktionerna är förvaltningsorganisationen igång och omorganiserar sig för att bättre möta de nya utmaningarna. Ny förvaltningsledning är utsedd och översyn av förvaltningsområden/segment pågår. Gröna Lund 21-24, Landskrona Öresund I Öresundsregionen, som består av Skåne på den svenska sidan, växer befolkningen snabbt. Idag finns ungefär 3,8 miljoner invånare i regionen och de närmaste 20 åren räknar man med en befolkningsökning på invånare. Redan 2021 kan invånarantalet ha passerat 4 miljoner. Snabb befolkningsökning, snabb ekonomisk tillväxt och bra infrastruktur skapar gynnsamma förutsättningar för näringslivet. I den dynamiska regionen finns företag, som producerar en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Cirka studenter på elva universitet och högskolor förser närings livet med kvalificerad arbetskraft. Den internationella flygplatsen Copenhagen Airport är en viktig faktor för Öresundsregionens tillgänglighet och attraktionskraft, och 2021 förstärks regionens betydelse ytterligare då Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas och regionen kommer ännu närmare Tyskland och övriga Europa. Sunnan 1, Stockholm Stockholm/Mälardalen Stockholmsregionen har stor ekonomisk betydelse. Det är Sveriges största arbetsmarknad, som sysselsätter över en miljon människor och svarar för 50% av hela landets BNP. Alla prognoser pekar också på en positiv tillväxt för regionen i framtiden. En rapport från Stockholms handelskammare slår fast att regionen är ett av fem storstadsområden i Västeuropa där befolkningsökningen är störst proportionellt sett. Här bor drygt 2,9 miljoner människor idag, vilket är ungefär 35 % av Sveriges befolkning, och befolkningsökningen är nästan dubbelt så hög som i landet som helhet. Enligt prognoser kommer Stockholm-Mälarregionen att ha en befolkningstillväxt på invånare fram till år Men befolkningen växer i betydligt snabbare takt än bostadsbyggandet och behovet av bostäder i regionen kommer även i fortsättningen att vara stort. I en trendrapport från Svensk Fastighetsförmedling tror en majoritet av svenskarna att de kommer att bo i lägenhet i en storstadsregion i framtiden. Faktaren 9, Ronneby Småland/Blekinge I Boverkets vision för Sverige 2025 menar man att de regionala högskoleorterna kommer att växa och vara viktiga tillväxtmotorer för hela regionen. I Småland-Blekinge ligger högskolorna tätt med Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö, Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och Högskolan i Jönköping. Närheten till högskolorna och välutbildad arbetskraft stärker förutsättningarna för en gynnsam utveckling av näringslivet. Det strategiska läget, nära de nya växande marknaderna i Europa, och naturtillgångarna med stora rekreationsområden gör också Småland- Blekinge till en attraktiv region med stor potential. Här bor idag ungefär människor, eller nästan 10 procent av Sveriges befolkning. Men man räknar med att den kraftiga befolkningsökningen i Mälarregionen och Skåne så småningom också kommer att följas av en befolkningsökning även i Småland och Blekinge. Folkmängden förväntas växa med invånare om året under och 2030-talen. Liljan 16-17, Norrköping Östergötland I Östergötland bor närmare en halv miljon människor, här finns omkring företag och det geografiska läget är ett av Sveriges skarpaste. 80 procent av Sveriges befolkning finns inom 400 km. Norrköpings hamn är en fullservicehamn, under 2012 uppgick godshanteringen till närmare 4 miljoner ton. Regionen har en ledande position inom biogasområdet. Vid Linköpings universitet finns ett nationellt biogascentrum, och i Linköping och Norrköping finns unika kretslopp där avfall och restprodukter blir till resurser på nytt. Östergötland, och Linköpings universitet, är i många avseenden världsledande inom visualisering. Östergötland är navet för svensk flygrelaterad industri och utveckling. Här finns basen för Aerospace Cluster Sweden, med starka aktörer som Saab i spetsen. Sveriges enda flygplanstillverkning sker i Linköping. Det tillhörande klustret samlar över 60 högteknologiska företag. Över människor i regionen arbetar med flygrelaterad verksamhet. 4 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

5 Totalt Heimstaden januari-december Hyresintäkter per geografisk marknad Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 51,3 49,7 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,5 99,5 Antal fastigheter Area, kvm Öresund, 64% Småland/Blekinge, 31 % Stockholm/Mälardalen, 5 % Bostäder, 66 % Östergötland, 0 % Lokaler, 34 % Öresund januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 49,7 49,6 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,4 99,7 Antal fastigheter Area, kvm Öresund, 64% Bostäder, 90 % Lokaler, 10 % Stockholm/Mälardalen januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 54,1 52,6 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,6 99,6 Antal fastigheter Area, kvm Stockholm/Mälardalen, 31 % Bostäder, 92% Lokaler, 8% Småland/Blekinge januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 55,0 52,0 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 97,9 98,4 Antal fastigheter 7 8 Area, kvm Småland/Blekinge, 5% Bostäder, 93 % Lokaler, 7% Östergötland januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,5 Antal fastigheter 44 Area, kvm Östergötland, 0% Bostäder, 40 % Lokaler, 60% Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 5

6 Intressebolag Som en del av affärsstrategin i Heimstaden ingår ett aktivt samägande med professionella partners. Under bildades Nordhalla Fastigheter AB, ett bostadsbolag som samägs med Alecta samt Ericsons och Sandviks Pensionsstiftelser. Tillsammans med Svensk Boligutleje 1 AS och HKS Fastighets AB / HKS Bostads AB utgör de den externa förvaltningsport följen som Heimstaden till fullo förvaltar både tekniskt och ekonomiskt. Under året har aktierna i Handelsstaden Vetlanda AB sålts till extern part. I oktober genomfördes en transaktion där Heimstaden sålde sitt bestånd i Katrineholm till Nordhalla. Nordhalla har under året tecknat avtal om förvärv om 1141 lgh i centrala Skellefteå som kommer tillträdas i april Heimstaden kommer i samband med detta att tillskjuta ca 57 mkr. Älgen 6, Katrineholm Andelar i intressebolag Belopp i mkr Fördelning kapitalandelsägande, Ingående balans Årets investering Årets avyttring -14 Utdelning Resultatandel Utgående balans Andelarna redvisas enligt kapitalandelsmetoden Nordhalla Fastigheter AB Svensk Boligutleie 1 AS HKS Fastighets AB HKS Bostäder AB Specifikation av koncernens innehav av andelar i intressebolag Bolag Org.nr Säte Antal aktier Andel i % Kapitalandelens värde, mkr Nordhalla Fastigheter AB Malmö ,31% 137 Svensk Boligutleie 1 AS 1) Oslo ,71% 17 HKS Fastighets AB Malmö ,00% 5 HKS Bostäder AB Malmö ,00% ) Valutakurs SEK/NOK 1,042 Specifikation över hyresintäkter och resultat januari-december samt tillgångar och skulder per , mkr Bolag Hyresintäkter Resultat Tillgångar Skulder Nordhalla Fastigheter AB Svensk Boligutleie 1 AS 1) HKS Fastighets AB HKS Bostäder AB Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

7 Förvaltning Våra segment följer de organisatoriska förvaltningsområden som täcker både det helägda beståndet såsom det indirekta beståndet, via Intressebolagen. Heimstaden har förvaltningsavtal med intressebolagen gällande ekonomisk och teknisk förvaltning. Sammanslaget förvaltar Heimstaden en fastighets portfölj (direkt/indirekt ägande) om totalt mkr i fastighetsvärde exkl. avtalade förvärv. Skellefteå Gävle Uppsala Uppsala Örebro Solna Strängnäs Vaxholm Stockholm Katrineholm Åkersberga Norrköping Linköping Vetlanda Landskrona Lund Malmö Svedala Ystad Ronneby Hyltebruk Örkelljunga Klippan Malmö Ljungby Växjö Karlskrona Fastigheter ägda av Heimstaden efter avtalade förvärv och försäljningar. Fastigheter ägda av Intressebolag efter avtalade förvärv och försäljningar samt förvaltade av Heimstaden. Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 7

8 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Central administration Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Förvaltningsresultat Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring räntederivat Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Totalresultat Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

9 HYRESINTÄKTER Hyresintäkterna uppgick under perioden till 471 mkr (647), vilket är en nedgång med ca 27 %. Nedgången i intäkter är ett resultat av bland annat den stora fastighetsförsäljningen som gjordes till Nordhalla i oktober. FASTIGHETSKOSTNADER Fastighetskostnaderna minskade med närmare 29 procent under perioden, primärt pga. utförsäljningen av fastigheter till Nordhalla. Dessa förklaras även av lägre taxebundna kostnader samt lägre kostnader för snöröjning, båda pga den milda vintern. Uthyrningsgraden för bostäder ligger kvar på en stabil hög nivå på 99,5 procent (99,5) för perioden. Vakansen förklaras till största del av naturlig omflyttning samt en mindre del av enstaka tomställda lägenheter till följd av tillfälligt tekniskt underhåll. Då Ståhls förvärvades den 30 december ingår bidrar de inte med något resultat för i de konsoliderade siffrorna. DRIFTNETTO Driftnettot uppgick under perioden till 242 mkr (321). Överskottsgraden ökade till 51,3 procent (49,7). ADMINISTRATION Kostnaden för central administration uppgick till -39 mkr (-46). Kostnadsposten minskar inte i samma utsträckning som fastighetskostnaderna, då Heimstaden fortsatt har avtal med Intressebolagen gällande ledning och förvaltning av de utsålda fastigheterna. FASTIGHETSKOSTNADER Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Driftkostnader Reparation och underhåll Fastighetsadministration Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Avskrivningar Summa fastighetskostnader Hyresintäkter Stabil uthyrningsgrad (Bostäder) Hög överskottsgrad Mkr 900 Kr/kvm 1100 % 99,6 mkr 450 % , , , , , Q Q Q Q4- Q ,0 Q Q Q Q4- Q4-0 Q Q Q Q4- Q4-43 Hyresintäkter, mkr Hyresintäkter, kr/kvm Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 9

10 FINANSNETTO Finansiella intäkter under perioden var 23 mkr (22) och finansiella kostnader var -167 mkr (-270). Det sjunkande räntenettot beror på lägre skuldsättning än jämförelseperioden primärt pga. Nordhalla trans aktionen, återköp av derivatkontrakt i samband med refinansiering i början av samt fallande marknadsräntor. Genomsnittsräntan för den totala upp låningen inkl. derivat har minskat till 3,1% (4,4 %). Genomsnittlig räntebindning uppgår vid periodens slut till 2,1 år (1,5 år). Ca 64 % (61 %) av portföljen byter ränta inom 1 år och en momentan förändring av STIBOR med en procent, allt annat lika, påverkar Heimstadens räntekostnader med ca 39 mkr (10 mkr). Koncernens upplåning har under perioden ökat med mkr och kombinerat med refinansieringen i början av året har kapitalbindningstiden ökat till 5,4 år (1,0 år). FÖRBÄTTRAD RÄNTETÄCKNINGSGRAD (ICR) 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Q Q Q Q4- Q4- RESULTAT FÖRE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH SKATT Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 112 mkr (93), en ökning med 22 procent. Ökningen förklaras primärt av det förbättrade räntenettot. VÄRDEFÖRÄNDRING FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Per 31 december har hela fastighetsbeståndet värderats baserat på extern värdering. Sammantaget uppgick den orealiserade värdeförändringen på fastigheterna till 142 mkr, vilket motsvarar en värdeökning på 2,4 procent. Ökningen förklaras primärt av sänkta direktavkastningskrav i befintligt bestånd. Direktavkastningskraven i värderingen uppgick i genomsnitt till 4,73 procent, (4,13 procent att jämföra med 4,48 procent för motsvarande fastigheter vid utgången av ). Gamlabron 13, Norrköping 10 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

11 VÄRDEFÖRÄNDRING FINANSIELLA INSTRUMENT Koncernen har under perioden återköpt swappar till ett värde av drygt 201 mkr samt övertagit -270 mkr i derivat genom förvärvet av Ståhls. Värdeförändringen på derivat uppgick till -0,3 mkr (214). Marknadsvärdet på den aktuella derivatportföljen uppgår vid periodens slut till -376 mkr (-307 mkr). Den nominella volymen av utestående ränteswappar uppgår till mkr (4 012 mkr) köpta och mkr (278 mkr) sålda swappar. Utöver detta existerar avtal om räntetak med ett nominellt belopp om 800 Mkr vilka idag, mot bakgrund av strikenivån inte har något teoretiskt värde och därför inte räknas med i nyckeltalsberäkningar. Huvudsakligen består portföljen av traditionella ränte swappar men räntetak, förlängningsbara swappar och performance swappar förekommer också i portföljen. Heimstadens räntebindningsperiod och räntesäkringsnivå är ett resultat av en intern räntesäkringsmodell och kan variera över tid beroende på externa (makroekonomiska, sektorrelaterade), såväl som interna (företagsspecifika) omständigheter. Bolagets räntesäkringsstrategi ska genom en väl avvägd utvärderingsmodell skapa trygghet hos bolagets intressenter och möjliggöra finansiering på attraktiva villkor samt säkra att bolagets finansiella åtaganden mot externa finansiärer upp - fylls oberoende av ränteläge. Per Räntebindning lån Räntebindning inkl. derivat 1) År Mkr Andel, % Ränta, inkl marginal, % Mkr Andel, % Ränta, inkl marginal, % ,0 1, ,3 1, ,1 6, ,7 5, ,8 4, ,6 5,2 5 år efter balansdag ,7 5,1 Totalt ,0 1, ,0 3,1 1) Kreditmarginalen är jämnt utspridd över förfallostrukturen. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden i låneportföljen uppgår till: Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden i låneportföljen inkl. derivat uppgår till: 0,25 år 2,12 år FINANSIELLA RISKER Belopp i mkr Finanspolicy i sammandrag Utfall Refinansieringsrisk Kapitalbindning (månader) minst Låneförfall (i enskilt år) maximalt 40% 22 % (2015) SKATT I koncernen redovisades en total skatt om 11 mkr (102), som primärt består av uppskjuten skatt. Av skatten utgjordes 11 mkr (102) av uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan redovisat värde och skattemässigt värde hänförlig till förvaltningsfastigheter och finansiella instrument. Ränterisk Räntetäckningsgrad (ggr, rullande 12 månader) Enligt resp covenant 1,7 Räntebindning (år) I enlighet med separat räntesäkringsstrategi 2,1 Räntesäkring (procent) minst 25% 46 % Kreditrisk Soliditet (procent) minst 25% 31 % Begränsning enskild långivare (procent) maximalt 50% 16 % Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 11

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN Belopp i Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 24 Förvaltningsfastigheter Materiella anläggningstillgångar 4 2 Andelar i intressebolag Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättning för pensionsförpliktelse 0 Räntebärande skulder Räntederivat Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERNEN Belopp i mkr Aktiekapital Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Eget kapital Periodens totalresultat Utdelning Eget kapital Periodens totalresultat Eget kapital Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

13 Heimstaden, Malmö GOODWILL Förvärvet av Henry Ståhl Fastigheter AB utgör ett rörelseförvärv och har hanterats enligt IFRS 3. Goodwill uppkommer huvudsakligen genom att uppskjuten skatt avseende förvaltningsfastigheter beräknas enligt redovisningsmässiga regler till 22 % av skillnaden mellan verkliga värden och skattemässiga värden. I transaktionen mellan parterna har den uppskjutna skatteskulden värderats till ett lägre belopp. ANDELAR I INTRESSEBOLAG Heimstaden äger andelar i ett antal intressebolag, primärt Nordhalla. Nordhalla bildades under genom att en fastighetsportfölj förvärvades från Heimstaden, som fortsätter förvaltningen av portföljen. Under året har andelsbeloppet minskat genom utdelning från HKS med 13 mkr. Andelarna i Handelsstaden i Vetlanda AB (14 mkr) har sålts under perioden till extern part. Heimstaden har även tillskjutit 11 mkr i kapital till Nordhalla. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Per 31 december har Heimstadens fastighetsbestånd ett marknadsvärde om mkr, jämfört med mkr vid årsskiftet /. Den orealiserade värde förändringen under perioden uppgick till 142 mkr (69) och resterande förändring av fastighetsportföljens bokförda värde utgörs av nettoinvesteringar, dvs förvärv och investeringar samt försäljningar. Värderingarna har utförts enligt samma metodik som vid tidigare värderingar. Marknadsvärdet har ökat främst mot bakgrund av att marknadens avkastningskrav har sänkts. För en mer utförlig beskrivning av Heimstadens metodik för värdering av fastigheter, se sidan 19 i Heimstadens årsredovisning för. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLLGÅNGAR Periodens förändring består primärt av tillgångar hos Ståhls. ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I perioden har 48 mkr tillskjutits till Nordhalla som aktieägarlån och totala utlån till intressebolag uppgår till 324 mkr. Förändring marknadsvärde förvaltningsfastigheter, mkr Belopp i mkr Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Försäljningar under perioden Förvärv och investeringar under perioden Marknadsvärde efter transaktioner Orealiserad värdeförändring 142 Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 13

14 UPPSKJUTEN SKATT Uppskjuten skatt beräknas med en nominell skatt på 22 procent på skillnader mellan redovisat värde och skattemässigt värde på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt, som är ett netto av uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder, uppgick per 31 december till 816 mkr (451) och är till största delen hänförlig till förvaltningsfastigheter. Ökningen beror primärt på att förvärvet av Henry Ståhl Fastigheter AB utgör ett rörelseförvärv. Se vidare under rubriken Goodwill på sidan 13. RÄNTEBÄRANDE SKULDER I slutet av september tog Heimstaden ett kliv in på kapitalmarknaden genom utsällande av obligationer till ett nominellt värde om 1000 mkr med en löptid på 5 år. Utöver obligationen har en stor del av låneportföljen refinansierats i början av året och en större återbetalning av lånen skedde i samband med att Heimstaden i oktober sålde en portfölj med fastigheter belägna i Katrineholm till sitt delägda intressebolag Nordhalla. Den 30 december tillträdde Heimstaden aktierna till Henry Ståhl Fastigheter AB och ökade därmed lånevolymen med motsvarande Mkr. Räntebärande skulder ökade under perioden till mkr (3 724) varav 84 % är säkerställda med pantbrev i fastighet och 16 % är icke säkerställda. Med avdrag för likvida medel har nettoskulden ökat med mkr till mkr (3 366). Förändring lånevolym, mkr Räntebärande lån Återbetalning lån Nyupplåning/övertagande av lån Räntebärande lån Förändring marknadsvärde derivat, mkr Marknadsvärde derivat Marknadsvärde derivat hos förvärvade bolag -270 Lösta derivat 201 Förändring av marknadsvärde 0 Marknadsvärde derivat Kapitalbindning lån Kreditlöften År mkr Andel, % Ränta, inkl marginal% mkr Andel, % 0-1 år ,2 1, ,0 1-2 år 549 8,5 1,5 0 0,0 2-3 år ,2 1,6 0 0,0 3-4 år ,8 1,5 0 0,0 4-5 år ,6 3,3 0 0,0 5 år efter balansdag ,7 1,7 0 0,0 Totalt ,0 1, Den genomsnittliga återstående kapitalbindningstiden uppgår till: 5,40 år Den genomsnittliga kapitalbindningen ökade till 5,4 år (1,0) som en konsekvens av stora refinansieringar i början av året samt nyupptagna lån med längre löptider. Andelen låneförfall i enskilt år minskade till 22 procent (71) av räntebärande skulder. Vid utgången av perioden var andelen kapitalmarknadsfinansiering 16 procent (0) och andelen finansiering från kreditinstitut 84 procent (100). EGET KAPITAL Det egna kapitalet uppgick till mkr (3 213). Förändringen hänförs till resultat under perioden samt aktieägarutdelning i Q4. Soliditeten minskade till 31 procent (41) och skuldsättningsgraden ökade till 185 procent (116). Finansiella instrument Förfall År Typ mkr Andel, % Ränta, % 1) 0-1 år Betalar fast ,7 3,5 1-2 år Betalar fast ,3 3,6 2-3 år Betalar fast ,2 4,5 3-4 år Betalar fast ,1 3,5 4-5 år Betalar fast 100 3,2 3,8 5 år efter balansdag Betalar fast ,4 3,6 Summa köpta swappar ,0 3,8 0-1 år Tar emot fast ,9-1,2 1-2 år Tar emot fast ,1-1,6 2-3 år Tar emot fast 0 0,0 0,0 3-4 år Tar emot fast 0 0,0 0,0 4-5 år Tar emot fast 0 0,0 0,0 5 år efter balansdag Tar emot fast 0 0,0 0,0 Summar sålda swappar ,0-1,0 1) Räntan indikerar den avtalade genomsnittliga fasta räntan i kontrakten. En negativ ränta indikerar att vi tar emot fast ränta. Finansieringskälla, mkr Kredit Outnyttjat kreditlöfte Andel, % Obligationer % Realkreditlån % Banklån % Totalt ,0 14 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

15 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERNEN Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring derivatinstrument Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av bostadsrättsandelar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv och investeringar i fastigheter Förvärv dotterbolag Övriga investeringar Försäljning av fastigheter Förvärv av andelar i intressebolag Försäljning andelar i intressebolag Förändring lån till intressebolag Utdelning från intressebolag Förändring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lämnade lån till moderbolaget Förändring räntebärande skulder Lösen räntederivat Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöder Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 15

16 LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring i rörelsekapital, ökade till 77 mkr (36). Ökningen förklaras främst av ett förbättrat räntenetto. Efter en förändring av rörelsekapitalet på -22 mkr (-9) uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 55 mkr (27). FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 646 mkr (-3 034). I kassaflödet ingår lösen av räntederivat om -201 mkr (-78). Därtill har ränte bärande skulder ökat med 848 mkr (-2 864). Kassaflödet upp gick till 11 mkr (188) och likvida medel ökade till 369 mkr (359) vid utgången av perioden. INVESTERINGSVERKSAMHETEN Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -691 mkr (3 195) och utgörs av förvärv och investeringar i fastigheter om -184 mkr (-33) och försäljning av fastigheter för mkr (3 537). Förvärv av dotterbolag står för (0). Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -636 mkr (3 223). Fastighetstransaktioner Typ Fastighet Ort Segment Transaktionsvärde, mkr Försäljning Läkaren 5 Trollhättan Småland/Blekinge 71 Försäljning Råby Lund Öresund 6 Försäljning Katrinehemportföljen Katrineholm Stockholm/Mälardalen 964 Summa försäljning Förvärv Vidar 1 Malmö Öresund 29 Förvärv Skrået 5 Malmö Öresund 15 Förvärv Ängdala 1 Malmö Öresund 101 Summa förvärv 146 Vidar 1, Malmö 16 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

17 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, MODERBOLAGET Belopp i mkr jan-dec jan-dec Belopp i mkr Övriga rörelseintäkter 7 6 Central administration Rörelseresultat Avskrivningar 0 0 Resultat före finansiellt netto Utdelning från intressebolag 0 5 Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter 6 12 Räntekostnader Förvaltningsresultat TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 0 1 Andelar i koncernbolag Andelar i intressebolag Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 1 Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Koncernbidrag Resultat före skatt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Totalresultat Långfristiga skulder Obligationslån Koncerninterna skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Koncerninterna skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 17

18 RISKHANTERING, UPPSKATTNING OCH BEDÖMNINGAR Styrelsen och företagsledningen arbetar kontinuerligt för att uppnå önskad riskprofil, som återfinns dels i antagen Finanspolicy och dels i uppsatta verksamhetsmål. Heimstadens verksamhet, finansiella ställning och resultat kan påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa beskrivs i årsredovisningen för, på sidorna Inga väsentliga förändringar har därefter uppstått som påverkar styrelsens och företagsledningens bedömning. REDOVISNINGSPRINCIPER Heimstaden följer de av EU antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar av dessa (IFRIC). Denna bokslutsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisnings- och värderingsprinciper samt beräkningsmetoder har tillämpats som i senast angivna årsredovisning, se Heimstadens årsredovisning sidorna 30-32, förutom vad som anges nedan. För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts-och kostnadsposterna samt lämnad information i övrigt. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar. Från och med 1 januari tillämpas IFRIC 21 Levies. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER Heimstadens relationer med närstående framgår av not 30 i Heimstadens årsredovisning för. Därutöver har inga väsentliga närståendetransaktioner skett under perioden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser ägt rum. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förekommer i moderbolaget och koncernens verksamhet. Malmö den 27 februari 2015 Patrik Hall Verkställande direktör Ivar Tollefsen Styrelseordförande Magnus Nordholm Styrelseledamot Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 18 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

19 NYCKELTAL 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Fastighetsrelaterade uppgifter Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,4 99,4 99,5 99,5 Överskottsgrad, % 39,4 44,7 51,3 49,7 Förvärv och investeringar i fastigheter, mkr Fastighetsförsäljningar, mkr Marknadsvärde fastigheter på balansdagen, mkr Antal fastigheter på balansdagen Uthyrningsbar area på balansdagen, kvm Antal bostadslägenheter på balansdagen Andel bostadsyta på balansdagen, % Finansiella uppgifter Kassaflöde, mkr Räntetäckningsgrad (ICR), ggr 1,9 1,5 1,7 1,3 Soliditet, % 30,8 41,0 30,8 41,0 Belåningsgrad (LTV), % 58,4 47,8 58,4 47,8 Genomsnittlig ränta, % 3,1 4,4 3,1 4,4 Genomsnittlig räntebindningstid lån inkl derivat, år 2,1 1,5 2,1 1,5 Genomsnittlig kapitalbindningstid lån, år 5,4 1,0 5,4 1,0 Räntebilitet på eget kapital före skatt, % 7,6 8,1 7,6 8,1 Eget kapital på balansdagen, mkr Substansvärde på balansdagen, mkr Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) på balansdagen, mkr Skuldsättningsgrad på balansdagen, % DEBT/EBITDA, ggr Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 19

20 Definitioner och ordlista Uthyrningsgrad bostäder (antal), % Uthyrda bostäder dividerat med totala antalet bostäder. Överskottsgrad, % Driftnetto i procent av hyresintäkterna. Andel bostadsyta på balansdagen, % Bostadsyta dividerat med total fastighetsyta. Räntetäckningsgrad (ICR), ggr Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Soliditet, % Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens utgång. Belåningsgrad (LTV), % Nettoskuld i förhållande till bedömt marknadsvärde. Nettoskuld Nettot av räntebärande skulder och avsättningar minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel. Genomsnittlig ränta, % Genomsnittlig ränta för räntebärande skulder med hänsyn tagen till räntederivat. Heimstaden, Malmö Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat före skatt för rullande tolvmånaders resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. Substansvärde på balansdagen, mkr Eget kapital med tillägg av uppskjuten skatteskuld. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) på balansdagen, mkr Eget kapital med återläggning av uppskjuten skatteskuld samt räntederivat. Heimstaden, Malmö Skuldsättningsgrad på balansdagen, % Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Ekonomisk information Årsredovisning publiceras april 2015 DEBT/EBITDA, ggr Tidsviktade räntebärande skulder dividerat med rörelseresultat före avskrivningar 20 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

21 Denna information är sådan som Heimstaden AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015 klockan 08:00. Heimstaden AB (publ), Ö Promenaden 7 A, Malmö Organisationsnummer Bolagets säte Malmö. Tel , Fax

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2014 Innehållsförteckning Bild till vänster: Aktern 1, Malmö Presentation 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vår affär 8 Drivkrafter och trender 10 Fastighets- och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7 Halvårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning januari juni 2015 Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986). Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

AMASTEN HOLDING AB. Delårsrapport. januari mars 2014. Nyckeltal i urval. Januari Mars 2014

AMASTEN HOLDING AB. Delårsrapport. januari mars 2014. Nyckeltal i urval. Januari Mars 2014 AMASTEN HOLDING AB Delårsrapport januari mars 2014 Januari Mars 2014 Totala intäkter: 8,5 mkr (6,5) Driftsnetto: 3,1 mkr (2,6) Central administration: -2,0 mkr (-1,5) Finansnetto inkl. derivat: -2,2 mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna uppgick till 556 mkr (544). Driftsöverskottet uppgick till 412 mkr (409). Förvaltningsresultatet uppgick till 158 mkr (171). Värdeförändringar

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %.

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. årsredovisning 2 Innehåll NordhalLa 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick per bokslutsdagen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3, 2005

Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter Delårsrapport januari - september 2005 1 Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter AB (publ) Periodens resultat efter skatt: 1 693 Mkr (846 Mkr). Periodens resultat före skatt, exklusive

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Wihlborgs startar året positivt

Wihlborgs startar året positivt Wihlborgs Delårsrapport 2015 Januari mars Wihlborgs startar året positivt Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 470 Mkr (462) Driftsöverskottet* ökade med 4 procent till 332 Mkr (320) Förvaltningsresultatet*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 PERIODEN I KORTHET JANUARI JUNI 2015 c Periodens hyresintäkter uppgick till 647 mkr (649) c Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr (207) c Värdeförändringar i fastigheter

Läs mer

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368). DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 15»» Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587).»» Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).»» Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 227 mkr

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

2011 Delårsrapport januari september

2011 Delårsrapport januari september l E Delårsrapport januari september N G Nettouthyrningen uppgick till 111 (6). Periodens resultat efter skatt uppgick till 728 (1 09, motsvarande 4:47 kr per aktie (6:67). Förvaltningsresultatet uppgick

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) Bild. Idéskiss på ny huskropp som kompletterande bebyggelse till befintliga byggnader på Notariebacken för att ge ett tillskott av fler bostäder och fler servicefunktioner på Albyberget Q1 2015 DELÅRSRAPPORT

Läs mer