DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

2 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC

3 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt 4-13 Årets resultat 2-17 Kassaflöde Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 Under första kvartalet har tre raketer skjutits upp från Rymdbasen Esrange, Cryofenix samt REXUS 17 och REXUS 18. Cryofenix är ett samarbete mellan SSC, franska CNES och Air Liquide. De båda Rexusraketerna är en del av ett studentprogram finansierat av svenska Rymdstyrelsen och German Aerospace Center (DLR). Utveckling av resultat och finansiella ställning under delårsperioden Koncernens rörelseresultat uppgick till -11,8 MSEK (-17,4 MSEK). Resultatet förbättrades främst inom divisionerna Science Services, beroende på en hög aktivitetsnivå på Rymdbasen Esrange, och i Technology genom en positiv utveckling av ECAPS rörelseresultat. Koncernens finansiella resultat uppgår till 15,7 MSEK (4,4 MSEK). I det finansiella resultatet ingår valutakursvinster om 16,5 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat före skatt är 3,9 MSEK (-12,9 MSEK). Delårsperiodens resultat för koncernen uppgår till 1,7 MSEK (-16,6 MSEK). Balansomslutningen uppgår per 31 mars 2015 till MSEK (1 005 MSEK per 31 december 2014), en ökning med 35 MSEK. Räntebärande skulder har ökat med 14 MSEK, varav 6 MSEK beroende på valutaeffekter. Kassaflödet uppgick under delårsperioden totalt till -28 MSEK (-41 MSEK). Nettoinvesteringar uppgår till 28 MSEK (15). Av dessa härrör 8 MSEK till investeringar på Rymdbasen Esrange. Utveckling av moderbolagets resultat och finansiella ställning under delårsperioden Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -19,6 MSEK (-16,4 MSEK). Delårsperiodens resultat för moderbolaget uppgår till 0,3 MSEK (-15,2 MSEK). Balansomslutningen uppgår per 31 mars 2015 till 881 MSEK (844 MSEK per 31 december 2014), en ökning med 37 MSEK. Räntebärande skulder har ökat med 14 MSEK, varav 6 MSEK beroende på valutaeffekter. Kassaflödet uppgick under delårsperioden totalt till -12 MSEK (-35 MSEK). Nettoinvesteringar uppgår till 19 MSEK (5). Svenska rymdaktiebolaget Box Solna Tel: Fax: Reg.no Styrelsens säte: Kiruna

4 3 Väsentliga riskfaktorer för koncernens verksamhet Stora delar av SSCs verksamhet har hög teknisk risknivå. Det gäller dels tekniska utvecklingsrisker, dels risker för misslyckanden vid t ex uppsändningar av raketer, satelliter och ballonger, samt även risker för att satelliter i bana av någon anledning slutar att fungera. Felfunktioner kan i många fall inte korrigeras efter att felet har uppstått. De tekniska riskerna medför i många fall också ekonomiska/affärsmässiga risker, t ex för avbrutna uppdrag till följd av haverier. Dessa risker är endast i begränsad utsträckning försäkringsbara till rimlig kostnad. SSC har i sin affärsverksamhet exponering för valutakursändringar främst avseende euro och amerikanska dollar. Omfattningen varierar men Euro-delen av moderbolagets fakturering har typiskt uppgått till 35-45%. Bolaget i Chile har sina huvudsakliga intäkter i USD men en betydande andel av rörelsekostnaderna i lokal valuta. Bolaget är alltså exponerat för kursförändringar mellan dessa två valutor. Dotterbolagen i Tyskland och USA har såväl intäkter som kostnader i lokal valuta. Bolagen i Chile och USA finansieras av lån från moderbolaget och till viss del extern upplåning i USD. Den externa finansieringen sker i moderbolaget som har tagit upp lån i USD och Euro. Omvärld och framtidsutsikter Rymdbranschen och dess marknader präglas av snabba förändringar. Omfattande omstruktureringar pågår i många länder och regioner. Rymdföretagens beroende av offentligt finansierade beställningar är alltjämt mycket stort och SSC eftersträvar därför en ökad försäljning till den privata sektorn. Såväl krisen inom Euro-området som budgetnedskärningar i USA har påverkat satsningar på rymdprojekt och rymdrelaterad verksamhet, vilket pressar marknaden ytterligare. SSC har under senaste året fortsatt den omfattande uppgraderingen och vidareutvecklingen av Rymdbasen Esrange där en av målsättningarna är att kunna skjuta upp mindre satelliter i omloppsbana. Arbetet kommer att pågå under flera år framöver. SSC fortsätter sin satsning och expansion inom Satellite Management Services. Gjorda och planerade investeringar i framför allt utökad kapacitet och strategiskt placerade markstationer positionerar koncernen väl för nya affärer och successiv utveckling av ett allt bredare och attraktivare globalt erbjudande till såväl befintliga som nya kunder. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser har förevarit efter balansdagen.

5 4 Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag Nettoomsättning 219,5 189,6 841,8 Övriga intäkter 1,2 1,6 30,2 Externa kostnader -93,9 1) -79,7 1) -351,1 1) Personalkostnader -120,7 1) -112,9 1) -424,3 1) Avskrivningar och nedskrivningar -17,9-15,9-66,0 Rörelseresultat -11,8-17,4 30,7 Resultatandel från intressebolag 0,0 0,0 0,0 Finansiella poster 15,7 4,4 10,1 Resultat efter finansiella poster 3,9-12,9 40,8 Skatt -2,1 2) -3,6 2) -6,9 Periodens resultat 1,7-16,6 33,9 Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 7,8 0,7 18,6 Kassaflödessäkringar inklusive skatteeffekt 1,6 0,5 0,3 Valutakursdifferens på monetär post klassificerad som utvidgad investering 6,0 0,0 7,2 Periodens övrigt totalresultat 15,5 1,2 26,2 Periodens summa totalresultat 17,2-15,4 60,1 Periodens summa totalresultat hänförligt till: - moderbolagets aktieägare 17,2-15,4 60,1 - innehav utan bestämmande inflytande ,2-15,4 60,1 Resultat per aktie, SEK ) Förändring av avsättningar i externa kostnader -0,6 0,5-5,6 och personalkostnader 3,1 5,8 33,6 2) Beräknad skatt Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag 31 mars 31 mars 31 dec Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 62,6 54,1 59,1 Materiella anläggningstillgångar 634,8 478,5 595,2 Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Uppskjutna skattefordringar 3,2 2,9 3,2 Summa anläggningstillgångar 700,6 535,6 657,6 Varulager 9,1 10,6 8,5 Kortfristiga fordringar 227,7 190,3 212,2 Likvida medel 102,5 134,1 126,7 Summa omsättningstillgångar 339,4 335,1 347,4 SUMMA TILLGÅNGAR 1 040,0 870, ,9 Eget kapital Aktiekapital 32,5 32,5 32,5 Reserver 22,6-17,8 7,1 Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 465,2 416,2 463,5 520,3 430,8 503,1 Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital 520,3 430,8 503,1 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 205,5 102,1 191,5 Långfristiga ej räntebärande skulder 76,4 52,7 77,5 Avsättningar 0,0 9,3 0,9 Uppskjutna skatteskulder 5,9 5,2 6,1 Summa långfristiga skulder 287,7 169,2 276,0 Kortfristiga räntebärande skulder 7,7 36,2 7,5 Kortfristiga ej räntebärande skulder 203,4 198,7 195,0 Avsättningar 20,9 35,7 23,3 Summa kortfristiga skulder 232,0 270,6 225,8

6 5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 040,0 870, ,9 Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag Kassaflöde från rörelsen -2,9-8,0 58,3 Förändring av rörelsekapitalet -4,5-17,6-27,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,4-25,6 31,2 Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar -3,6 - -5,6 Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -24,6-9,8-105,1 Avyttringar/Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - 0,1 0,1 Förvärv av rörelse - -5,4-5,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -28,2-15,1-116,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,7-0,2 29,2 Förändring av likvida medel -27,9-40,9-55,5 Likvida medel vid periodens början 126,7 175,1 175,1 Valutakursdifferens i likvida medel 3,7 0,0 7,1 Likvida medel vid periodens slut 102,5 134,1 126,7 Rapport över förändring i koncernens eget kapital i sammandrag Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Aktiekapital Reserver Omräkningsreserv Säkringsreserv Balanserad vinst inkl årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital 1 jan ,5-17,9-1,1 432,8 446,2 Utdelning -3,3-3,3 Periodens summa totalresultat 25,8 0,3 33,9 60,1 Utgående eget kapital 31 dec ,5 7,9-0,8 463,5 503,1 Ingående eget kapital 1 jan ,5 7,9-0,8 463,5 503,1 Utdelning - - Periodens summa totalresultat 13,9 1,6 1,7 17,2 Utgående eget kapital 31 mars ,5 21,8 0,8 465,2 520,3 Omsättningens fördelning på marknader Koncernens omsättning hänförs till följande marknadsområden: Sverige 18% 17% 19% Övriga Europa 58% 59% 56% Asien 8% 8% 10% Amerika 16% 15% 15% Övriga marknader 0% 1% 0% 100% 100% 100% Nyckeltal för koncernen Avkastning på eget kapital 0,4% -3,8% 7,2% Soliditet 50,0% 49,5% 50,1% Avkastning på operativt kapital -2,2% -3,4% 6,2% Skuldsättningsgrad 0,21 0,01 0,14

7 6 Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget i sammandrag Nettoomsättning 107,3 104,5 450,6 Övriga intäkter 1,0 1,4 6,3 Externa kostnader -64,8 1) -57,2 1) -240,0 1) Personalkostnader -56,1 1) -57,8 1) -202,8 1) Avskrivningar och nedskrivningar -7,0-7,3-28,4 Rörelseresultat -19,6-16,4-14,2 Finansiella poster 17,8 2,4 24,7 Resultat efter finansiella poster -1,8-14,0 10,5 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0-20,5 Skatt 2,1 2) -1,2 2) 8,0 Periodens resultat 0,3-15,2-1,9 Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Kassaflödessäkringar inklusive skatteeffekt 1,6 0,5 0,3 Valutakursdifferens på monetär post klassificerad som utvidgad investering 6,0 0,0 7,2 Periodens övrigt totalresultat 7,6 0,5 7,5 Periodens summa totalresultat 7,9-14,7 5,6 1) Förändring av avsättningar i externa kostnader - 0,0-0,2 och personalkostnader 3,1 5,6 33,6 2) Beräknad skatt Moderbolagets balansräkning i sammandrag 31 mars 31 mars 31 dec Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 8,7-5,6 Materiella anläggningstillgångar 251,8 203,7 243,1 Finansiella anläggningstillgångar 413,1 363,5 386,8 Uppskjuten skattefordran 18,9 11,6 18,9 Summa anläggningstillgångar 692,6 578,8 654,3 Varulager 4,1 5,2 3,8 Kortfristiga fordringar 146,0 135,4 135,6 Kassa och bank 37,7 54,8 50,0 Summa omsättningstillgångar 187,9 195,4 189,4 SUMMA TILLGÅNGAR 880,5 774,2 843,8 Eget kapital Aktiekapital ( aktier) 32,5 32,5 32,5 Reservfond 6,5 6,5 6,5 Fond för verkligt värde 7,8-6,9 0,2 Balanserad vinst 323,2 328,4 325,1 Periodens resultat 0,3-15,2-1,9 Summa eget kapital 370,3 345,3 362,4 Obeskattade reserver 86,1 65,6 86,1 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 205,4 97,6 191,3 Långfristiga ej räntebärande skulder 76,4 52,7 77,5 Avsättningar 0,0 9,3 0,9 Summa långfristiga skulder 281,7 159,6 269,7 Kortfristiga räntebärande skulder 0,0 25,9 0,0 Kortfristiga ej räntebärande skulder 142,4 177,9 125,6 Summa kortfristiga skulder 142,4 203,8 125,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 880,5 774,2 843,8 Ställda säkerheter 52,6 60,1 59,6 Eventualförpliktelser 14,2 19,1 15,3

8 7 Kassaflöde i sammandrag, moderbolaget Kassaflöde från rörelsen -11,7-13,2 42,2 Förändring av rörelsekapitalet 9,3-9,7-3,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,4-22,9 38,7 Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar -3,2 - -5,6 Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -15,6-5,2-65,0 Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar - -6,5-26,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -18,8-11,7-96,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8,4-0,1 20,4 Förändring av likvida medel -12,8-34,6-37,8 Likvida medel vid periodens början 50,0 89,5 89,5 Valutakursdifferens i likvida medel 0,5-0,2-1,7 Likvida medel vid periodens slut 37,7 54,8 50,0 Förändringar i eget kapital, moderbolaget Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst inkl periodens resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital 1 jan ,5 6,5-7,4 328,4 360,0 Utdelning -3,3-3,3 Periodens summa totalresultat 7,5-1,9 5,6 Utgående eget kapital 31 dec ,5 6,5 0,2 323,2 362,4 Ingående eget kapital 1 jan ,5 6,5 0,2 323,2 362,4 Utdelning - - Periodens summa totalresultat 7,6 0,3 7,9 Utgående eget kapital 31 mars ,5 6,5 7,8 323,5 370,3

9 8 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9:e kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Belopp i MSEK om inte annat anges. Övrigt Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapporten avges av styrelsen. Solna den 24 april 2015 Hans Karlander Styrelseordförande Fredrik Brunell Anne Gynnerstedt Åsa Hedin Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Ylva Houltz Lennart Jonasson Hanna Lagercrantz Styrelseledamot (a) Styrelseledamot (a) Styrelseledamot Lars Leijonborg John Stuart Håkan Syrén Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Fredrik Wilhelmsson Styrelseledamot Stefan Gardefjord Verkställande direktör Kommande informationstillfällen Rapport för första halvåret 2015 beräknas publiceras den 14 augusti Rapport för tre kvartal 2015 beräknas publiceras den 30 oktober Frågor om delårsrapporten kan ställas till koncernredovisningschef Kerstin Bergqvist, tel

ÅRSREDOVISNING 2013 med bolagsstyrningsrapport

ÅRSREDOVISNING 2013 med bolagsstyrningsrapport ÅRSREDOVISNING 2013 med bolagsstyrningsrapport På omslaget: Antenn, Santiago satellitstation Foto: SSC ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE inklusive Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 Perioden januari mars 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 004 MSEK (1 075) Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-19). Koncernens resultat

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 JANUARI - MARS 2009 I SAMMANDRAG Intäkter 780 (788) MSEK Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2007 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2007 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska rymdaktiebolagets (Rymdbolagets) affärsidé Rymdteknik ger nytta och ny kunskap, därför arbetar Rymdbolaget med utveckling,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Rekordstor omsättning och orderingång Bruttomarginalen fortsatt låg - Ny strategi lanserad Första kvartalet 2015 Fördubblad orderingång i kvartalet jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Delårsrapport januari - mars 212 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseresultat för ett första kvartal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK Delårsrapport januari mars 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 2 848 (2 729) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 145 (148) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK perioden

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer