jg]j!~1!i-mjt~~~~ac-e~a}lt~~6.o-~j95~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jg]j!~1!i-mjt~~~~ac-e~a}lt~~6.o-~j95~"

Transkript

1 l4eddelande 'NR 7 FRÅN SAI,TSJÖBADENS HEMBYGDSFÖRENING J anu.a.ri 1974 Utdrag ur jg]j!~1!i-mjt~~~~ac-e~a}lt~~6.o-~j95~ Av WIOTOR MAT1rsSON ~E!1lJ:~f!f~~!B-pge~7.~t:~~~ Saltsjöbadens Hembygdsförening återger hä~d valda delar aven självbiografisk berättelse skriven för den egna familjen av den kände kommunalmannen m m i Saltsjöbaden Wictor Mattsson. ( ) Detta har gjorts möjligt genom vänligt tillmötesgående av hans dotter Ingeborg Persson, Nacka, som lånat oss manuskriptet bestående av 124 inbundn.a. ma.akinsk~ivna sidor illustrerade!md färglagda, trevliga teckni.ngar av författaren. Mattsson skildrar sin barndom och ungdom gan$ka utförligt, men den delen av berättelsen tas jnte med här, eftersom händelserna inte direkt berör Saltsjöba.den. Som bakgr und för läsn.ingen av avsnitten om vår trakt och för förståelsen av Wiotor Mattssons person ä.r det dock bra att veta. något om de uppgifter han lämnar om sig självi Hane far hette Matthias Ma.ttsson och var bondson från Risinge by i Hökhuwd, född Hans mor Margareta. Karolina, född 1853.ooh dotter till en lägenhetsägar.e 1 Finnskogen, Valö. Som gifta slog de sig ner i Ra:rn}~lls gtllvsarnhälle i!lunda i Uppland, där fadern blev gruvarbetare. Här född.es Wictor Han hade nera. syskon. Redml som barn fiok han om somrarna arbeta med att vaska och skräda malm. tillsammans med en bror vid RörbergsgrUva.l1. Från nioårsåldern hjälpte han sin far med a.rbete i skogen. Han gick i Botarsbo folkskola, där under dsning meddelades va.ratulaa dag. "iotor konfirmerades ooh anställdes år 1900 som dräng hos en bol.de i Pålsmora (under Österby bruk). Där stannme han tre Ar. Arbetade sedan vid Rörbergsgravan som skrädare, eldare, spelst,y~are och maskinskötare samt kort tid som gruvarbetare under jord. Anslöt sig till!labandsföreningen i Botarsbo samt IOGT, samlingspunkt för trakten~ ideellt wtresserade lingdpbto Han studerade på egen hand samt på Hermods korrespondensinstit-llt ooh genomgick därefter en maskinyrkeskurs vid Katrineholms Praktiska. Skola. F~ercere.de 'Vid kustartilleriet pa. Oscar Fredriks borg vid Vaxholm Därefter kort anatällntng vid Atlas verkstäder i stockholm. Hade 80m sa. manga andra en besvärlig tid med olika arbeten u~der storstrejkslret I följande avskrift av Wictor Mattsons egen text anges överhoppade pa.rtier med Ibland ilp-förs ett kort sammandrag eller ett förtydligande inom parentes. r ö hal' inget tagita bort eller lagts till.....

2 I } '" 2. Genom en exerciskamrat, som jag träffade, fick jag reda på att det mlhända fanns möjlighet att erhålla a.rbete vid Saltsjöbanan. J ag gick därför omedelba.rt upp på järnvägens kontor i Stockholm och efterhörde arbete både för mig och den nyförvärvade rumskl!lmraten (Emil Lindström). På värn"':igsbyrån blev jag hänvisad till trafikchefen Carl Larssons bostal i Negllnge. Vi r-este dit ut påföljande dag den 1 juli 1909, viikfln. omedelbart anställde oss båda. två, jag som verkstadsarbetare och Lindström såsom vagnsputsare (w. M deltog i åtskilliga friluftsmöten som Stockholms arbetarorganisationer höll vid U~glevikskällan i Lilljansskogen och i diskussionsmöten i Folkets hus och hörde berömda talare sasom Branting, August Palm, Hinke Bergeg-ren, Fabian Månsson. Besökte Arbeta.rinstitutets bibliotek vid Klara. Norra. Kyrkogata och lä.'ite samt hörde föreläsningar på kvällarna.) ~my!i~sjd"o~ Den 7 juli 1909 började jag som verkstadsarbetare vid järnv8.gsverkstaden i Heglinga. Jag hade da inte den ringaste tanke på att rotf'åsta mig i Saltsjöbaden. Ödet ville dock annorlunda. Arbetsförhållandena vid järnvägen voro ingalunda. så förmånliga att de stimulerade till ansträrigningar att stan.na där, utan tvärtom. Arbetstiden var lang --och a-v-].öningsförbållandenr.. Ul'"llsla. Detta uppvägdes dock till viss d~+ av den fastare a.natä1lningsformen och av vissa sociala förmåner. Et,t priva.t järnvägsföretag som Saltsjöba.nsn betraktades i övrigt ur ekonomisk Sj'upunkt lllta säkert som sta.tens Jä.rnvägar där löneförhållandena vid denna tid var en8handa och i vissa avseenden ännu sämx-e. Men där resonerade man som så, att t'kronans kaka. är liten men säker". Första. delen B:'I citatet stämde precis även för Saltsjöbanans vidkomm~de. Timlönen på järrivägsverkstaden var 30 öre och arbetstiden 10 timmar per dag, skyldighet förelåg dessutom a.tt vid förekommande behov arbeta även under sön- och helgdag rör sam.ma timlön. Ken levnadskostna.derna. var drä-gliga.. Vi fick omedelbart hyra. ett möblerat rum tills~g i Neglinge rör 10 kr per man samt fick hel maltidsinackordering för 451- kr peri mfulad.

3 Knappt en rdå-ne..d efter ddt jag börja.t a.rbeta vid järnvägen utbröt storstrejken, det var den 4 augusti. Men enär järnvägarna inte varo inbegripna i denda.konnikt, drabbades inte heller jag därav. Den 26 samm.a. må.nad inkallades jag till repetitionsövning, som pågick till den 30 september, varom jag förut berättat. Storstrejken pågick då alltjä.'filt. Det var därför intet annat val, därest man skulle ha försörjning av eget arbete, än att stanna. kvar vid järnvägen och avvakta bättre tider, tills normalare förhållanden på arbetsmarkna.den inträtt. Det kom att dröja mycket länge inna.n sådant läge kom att uppstå. Reminiscenserna av storstrejken, krigsförberedelserna. och första världskrigets utbrott med åtföljande ekonomiska kriser och depression töljde sa slag i slag. Jag kan inte heller förneka att en kvinna också kom in i bilden. Det var en vacker ljum söndagskväll på -sensomrn.aren 1909 då jag och min rumskamra.t promenerade Knut Wallenbergsvägen fram mot Neglinge gård, där det p.gick dans på. logen,. som vi mötte ett par flickor med vilka. vi började samspråka. Detta första möte ledde till äktenskap med den ena. av dessa år Att sa. skedde har jag ingen gång haft anlec1n..in8 att ångra, utan tvärt om kan jag travestera. Dahlgrens värmlandssang ttden som fran SmAland tager sig en mö han vet att han aldrig sig årlgra.r". Jag tror också att våra barn inte kunnat få någon bättre mor. På grund av dess olika. omständigheter kom jag att sa småningom växa in i miljön och bli Saltsjöbadsbo för alltid samt länkas in i dess kommunalpoli tiska verk8~,lhet under en lång följd av år. ~ 1910 erbjöds jag att övergå 'tran verkstaden tilllinjetjänst inom maskinavdelningen. Detta skulle betyda dels fast månmslön och dels bättre förme~er ifråga om sjuklön, semester och fria resor m m samt utsikt till befordran tilllokeldare resp. förare ganska snart. Denna övergängsbefattning be:d.ämndes lokomotivputsare och innebar i första, hand lokputsnlng, till en början var tredje vecka natttjänst i lokstallet samt dagveckorna vikarie tjänstgöring för lokeldare och i viss omfa.ttning föra-re i vä.:r..1ingstjänst. Då jag antog detta erbjudande vore utsikter-.aa till SIlS.!" befordran ganska ; ;' ljus. Dessa gingo dock snai't om intet på grund av den rationalisering som elektrifiering av järnvägen år 1912 innebar ifråga. om tågbema:nning. Genom vilken enw\st hälften så många befattningshavare

4 ,,-----/ åtgick mot förllt, enär för de elektriske. tågens manövrering åtgick endast en man för varje tag.detta innebar för mitt, m.fl vidkomili8llde att den befordran till ordinarie lokförare, som förut kunde påräknas om ett par år blev verklighet först om cia 20!r. Det dröjde ej länge Sf)daJ'l jag börjat vid järnvägen förrän jag kom i kontakt med de organisa.tioner, som en efter annan började slå rot i samhället. De var Socialdemokra.tiska, arbetarkommunen, nykterhetsorganisationer a.v olika. slag, bildni.ngsverksamheten och främst järnvägsmännens fackliga organisation och dess avdelning n, r 1. Det var förvån91l8värt vilken rädsla. de 8J'lstä.llda 1 allmänhet den tiden hme för att framföra och diskutera. fackliga spörsmål och m.:l.ssförbållanden med de överordnade. Jag erinrar mig särskilt en episod under år 1910 då faokförbundsavdelningen hade kallat ut förbundets förtroendeman för att reda upp vissa misstörh!llanden, som voro ~d.ande pa arbetsplatsen och för den skull utsett två av mina äldre arbetskamrater att vara med vid överläggningen. När OmbUckem1S11l1E:m kom, meddelade emellertid den ena av persona.lombuden, att han, inte vågade vara. med därför att, han just då var i arbete på den arbetsplats där de påtalade missförhållanden var råd811de. Överliiggni"ngen skulle nämligen försiggå på. samma. plats. Jag hade haft nattjänst och låg och sov i bostaden då ett bud kom och väckte mig och bad att jag - oaktat ej befullmäktigat ombud måtte vara med vid den ifrägavarande överläggnlngen i stället för den som 'Vägrat på grund av rädsla för repressalier. Detta sammanträde blev upptakten till mångårigt arbete inom den f~kliga rörelsens olika. grenat, ty jag IQ..1.l"kte dä;rv1d,.att man inte behövde förlora vare sig i anseende eller prestige hos arbetsgiv&ten, om man kunde framföra sakliga skäl "för sin,a påståenden. Trots att mln närmaste törman, lokmästaren, meddelade mig efter sedan. överläggningen I'ar slutförd, a.tt vänsk~pen oss emellan var slut för alltid. SA blev dook inte förhållanden, vilket han sel'uu'e betygade. Man konstatera1e ganska sn~rt att nykterhetstillständet bland de järnvägsanställda var mi'l'ldre gott ooh i vissa. talloroväekandee Detta gällde samtliga. arbetsa.van:ltt och var mest allvarligt ifråga. opl personal 80m utförde säkerhetstjänst av olika slag ~. '!i.

5 5. Det farlil..b dock ett fatalt som insågo fa-ra s.v dessa förhållanden och rör den skull voro villi~ att ingå en ~kterhetsfö~ningoch genom denna medverka till att råd.a. bot mot rusdrycksmissbrl1ket bland jämvägspersonalen. En dylik tören.ing bildades vid Saltsjöbanan år 1910 sasom en avd.elni-ng a.v Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund. I der~a förening kom jag att l."'eda.rl från början bli aktivt verksam, rörst sasom seln-e ;;cra.re och därefter såsom ordförande under ett flertal år. Detta ber-odde måhända där-på att jag var den ende av stifta.rne. som förut delgagit i liknm.de organfsationsarbete och dessutom kanske hade något mera teoretisk skolunderbygsnad än de ö~iga. Vi lyckades ganak{'. tma.!'t att väi'va nya medlemm9-.r och skapa respekt för organisationeres ver"ksamhet. Detta gav sig tilllc.änna bland annat däri, att då det blev fraga om att faekföreningen skulle utse representanter att företräda. persona.len ooh föra dennes talan, anförtroddes detta ofta i första. hand åt oss som förde nykterhetsid~erna.s talan, vilket va.:~ förkla.rligt, ty förutom att vi pa. grund härav ltnjöto visst förtroa71d.e hob såväl arbetsledning som de flesta av arbeteka:nraterli8. hade vi också ktt)'u~ke större förutsättningar härför, tack vare att vi i organisationsa.rbetet fått viss parlamentarisk skolning och i nagon mån träning i offentligt uppträdande.!!.l",o~:r:~~~.,l)t~~~i~~ Han var en genuin S'Jn av Roslsgen ooh hade varit med och byggt järnvägen, det var en k;,~tig och muskulös g-estalt med yvigt rött skä.o'~t varför han påm..in,cle om en Garor!l~..l viking från någon fornnol'disk saga. Han giok också sin egen väg och h.m.e SLl'l egen uppfattning om samlevnadens problem& Jl'U1 kål'.d.e dä.rför ej heller behov av att soli.. d.arisera sig med den övriga pcrsonfi.l~l vid jäi'llvägen. Liksom många andra. liknande berattningshavare vid järnvägen pa den tiden sl bedrev han boskapssköteel m ID såsom binä.ring till banvakttjänsten. På grand av trångboddhet i en undermålig boste.d uppförde järnvägen ny modern banvaktstuga. å t honom. Invid denna anlade han en rö:rninllig fruktträdgård, härvid SllVände han sina tvenne kor som dragare vid alla transporter av jord, gödsel och lk'"ldra körslor. En dag.inträffade emellertid en händelse, som så småningom övertygade honom om nödvändigheten ooh betydelsen av enighet och solidariskt uppträdandeo D<3:rm~ sinnesföränd1"ing skedde på grund av, ett intermezzo i sambancl. med en tagurspåring inom hans banvektssträcka., varvid det a.tl.~.åe-g att ha.n förfa:rit ~genmejctigt därigenom

6 6. att han vägrade lata verksta.dsledningen använda. hans tralla för transport av redska.p, som ekulle användas vid tillfället. Han ansåg att han själv behövde sln egen tralla för SaJfiIDI\ ändamål, och så uppstod ett han.dgemng med verks tadsförulannen som slutade med seger rör banvakten. Detta uppträde ren.derade honom bestraffning bestående i att han förbjöds att i fortsättningen använda. sin tralla såväl i som utom tjänsten. Detta ver ett hårt slag, i första hand därför att det var orättvist och framför allt därför att det därefter åtgick väsentligt läng-.re tid för de dagliga inspektionsturerna då han fick gå till fots, vilket i sin tur gjorde att han fick mindre tid över för sln binäring. För att få upprättelse för denna. förmenta ors.ttvisa behandling som vederfarits honom från järnvägsförvaltningen kämpade han ensam en hopplös kamp under många år. På gr~d av dessa omständigheter be"'ärdigade han aldrig sina överordnade en hälsning, l j heller emottog hån den förtjänstmedalj, som han m fl ~illerkändes i anledning av järnvägens 20-åriga tillv~o. På årsdagen av denna händelse anordna.de han opin.ionsmöte varje år på en tomt som han själv ägde. Till dessa ttopinionsmöten", ve.rtill järnvägslemlingen ~rskilt inbjöds, bekostade han själv tryckning, av affischer samt engågerade en messlngssextett, som spelade ~~a musiknummer, varefter han, själv tog till orda och 80m inledning..,. citerade nagra valda bibelsprak - h3n kunde nämligen sin bibel mycket väl - varefter han i fortaättnw-een av sitt' föredrag, med återgivande av ytterli8:are valda bibelcitat, berättade om alla de orättvisor, som han m fl fått genomleva. Som han' inte var nagan tränad talare, spredo dessa "opinionsmöten" ett löjets skimmer över det hela, som ingalunda bidrog till att få åsyftad upprättelse. Så sm!ningom insåg han sj~~v, att han inte kunde komma tillrätta med problemet på detta sätt utan måste söka bistlnd från annat håll, varför han 8lunälde sitt inträde i fackföreningen Avd 1, av Svenska jirnväg8ma.nnaförbnndet. Dir klagade han så ofta han kunde över de orättvisor som vederfarits honom. Så småningom lyckades oolts! fackorganisationen medverka till att ban fick upprättelse och rätt att använda sin traj.la.~rter de~ händelsen blev han helt omvänd och betraktade därefter fackföreningsrörelsen såsom det mäktigaste instrumentet rör åstadkommande av ordn:fng och rättvisa i samhället

7 7. Någon aktning för överordnade kunde han däremot aldrig tillägna sig och 8.l'lAträngde sig inte heller i ain tjänstutövning-. Då han uppnådde pensionsåldern köp"te h8n ett hemmaa, som var i lägerva.ll. Detta hemman förvandlade h~n inom loppet av några år till en mönstergård. Hans ~ejmade intres13e för fackliga. spörsmål och hane envishe'~ förde honom ganska snart till ordförandeposten i fackavdelningen, vilken post han innehade år 1913, då jag invaldes i avdelningsst-lre1 sen. Men på grund av sin originella. läggn:tng och bristande kännedom om de elementäraste formerna för parlamentarisk ordning, vilket. han själv kos att inse, lämnade han detta uppdrag när året var till ända. ( ',,- L/ il.!k.~e~~eee_~_j_.:t~~;f~~ni~s.~9..~+,a<ej! Efter att hava varit sekreterare i fackförbundsavdelningen under år 1913 blev jag vald till ordförande från och med Ar 1914 och innehade denna befattning till 1939 med undtq'),tag av ett par år som j ag var förhindrad därtill på grund av mera krävande uppgifter i förbundet. I egenskap av fackföreningsordförande och representant för personalen vid Saltsjöbenan kom jag snat't i kontakt med den lokala motparten, JärnvägsbQ_lagets företrädare och dess riksorganisation, Järnvägarnas Arbetsgivarförening, var'yid jae så småningom fick vara med om manga och långa 3iimt stu_ndom hårda förhandlingar rörande personalens intressefrågor av olika slag. Härunder lärde jag mig snart inse bl a att de viktigaste förutsät~ngarna för att uppnå acceptabla resu1tat är att man beflitar sig om a:tt förvärva noggrannast möjliga kännedom om lj\otparten.9 J'eella förutsä.ttningar att kunnn tillmötesg! motpartens yrkanden, att lämna korrekta uppgifter.till motparten utan att därmed avslöja egen svaghet. samt lämna vederhäftiga besked som inger DlOtparten förtroende. Såsom personalombud för Saltsjöbanan kom jae också att deltaga i Svenska. Järnvägsma.nna.förbundets kongresser, varigenom jag även snart kom i kontekt med övriga järnvägsmän i landet De enskilda järnvägarnas 8ntaJ. översteg då väsentligt 100-talet och statens Järnvägar utgjorde en minoritet ay landets järnvägsnät., Såsom varande representant för personalen vid en enskjld järnväg blev jag snart engagerad a.tt såsom förbundsstyrelsens ombud deltaga. i föj;'handlingar. (W M blev 1918 vald till sekreterare i

8 8. distriktet för östra delen av mellersta Sverige vald till ledamot av förbundsstyrelsen i vilken han kv"arstod till 1944.) ~tp-~ Den flicka. som jag första gången mötte en seneommarrv'äll 1909, varom jag förut nämnt, var född i Ing-elsbo, Tryserunu:t socken 1 Kalmar län den 19 septembe:r 1887 och hette Ma.ria libertins. Olivis. Nyberg. VAr första bekantskap fortsatte ooh så småntngom beslöt vi oss för att bilda gemensamt bo. Bröllopet ägde rum den 26 oktober 1913 utan andra ceremonier än de ritua.lenj.iga, som åligger prästen. Därefter hade vi en enkel måltid i vårt nya hem för br8l1opsvittnet och hyresvärden. Vi började allts! med fyra. tomm~ händer som det heter, ty de små besparingar, som vi var och en ägde vore ytterst blygsamma, men tillsammans med bröllopsgåvan 200 kronor. 80;1 jag fiok av min fader, kunde vi köpa det nödvänd.iga..gte av vart bohag utan skuldsättning. Lyckliga omständigheter i förening med att vi båda alltid varit ense om att ej leva över förefintliga tillgångar ha gjort att vi ej heller sedan behövt,&nii ta lånev~gen annat än vid förvärv av fastigheten. Den bostad, utan värme. 80m vi först bodde i. bestod av ett ' rum och kök samt en Iiten glasveranda. För denna. bostad erlade vi en hyra. av 30 kronor per måns\d, eller nästan en tredjedel,av min iil'k:omst. Ken vi klarade oss relativt bre. ändå, t-y le'ylladskostn8.derna i 6vrigt var drägliga och vi skaffade oss litet extra l-nkomster båda två, dele genom en matizutckordering och dels befanns min unga hustru vara mästare i matlagn.i.ne'skonsten, vilket snart blev bekant inom olika kretsar i samhället. som tog hennes kunnighet i anspråk vid tillagning av festmåltider av olika slag, ävensom rör andra arbetsuppgifter i hemmen. Jae; å.min sida. utförde extra arbeten av varierande art. På detta sätt klarade vi våre. finanser ganska bra och kunde euccesivt komplettera behövligt husgeråd och till och med sätta av en och annan krona rör oför~tsedda behov.!!t!$.f"~ lp~.~~.p~a:~,f.te,~ Det kan måhända. va.ra av intresse att se vad det kostade. att sätta bo 1913, varför jag bär ;gör ett utdrag ur kassaboken för september och oktober avseende varabosättningskostnader samma år, enligt följandes 1 soffa 851- kr, 1 skänk 401-, 6 stolar ~ , 1 matbord 351-, 1 skrivbord 351-, 1 bokhylla 211~t" 2 ~t portiärstänger 2150, 2 köke

9 9. stolar 4:50, 1 köksbord 6:-, 1 pclistader 4:-, 1 elektrisk lampa 7:75, 25 kg flook 16:-, 1 bord ;:-, 1 bakskiva 2:-, 2 fönsterbräden 1:40, 1 tvättställ 1:80, diverse köksinventarier 27:-. Hela inventariet kostade alltså kronor 31'(:45. Härtill kom så lirme och duka.r för olika behov, som min unga hustru förut B..'1skaffat. I anslutning härtill får jag enligt S3mA1l8. kassa.bok a.neiva. exempel på kostnaderna avseende konsumtionsbehov under samma tid: 1 liter mjölk 16 öre, 1 p~ket Maggis buljong 50 öre, 1 tidning 5 öre, 1 säck husmilskol 2:50, 1 par stångkorvar 24 öre, 1 tub stoma.tol 60 öre,i famn ved 15:- 1 klädsnöre 2:-. BI:-~!~ På grund av myndigheternas bristande erfarenhet beträffande organiseringen av livsmedelsförsörjningen (under första världskriget) och genom vissa inflytelserika personers förmedling av omfattande matvaruutförsel till huvudsakligen Tyskland och den därav föranledda importspärren från de allierades sida, kom vårt land så småningom i ett nära nog hopplöst läge - åtminstone vad det gällde den befolkning som bodde i städer och tätorter. Visserligen påbjöds ransoneringsbestämmelser och priskontroll angående alla livsmedel och andra förnödenheter, men detta hjälpte föga när det sä. sm!ningom inte fanns något att "ransonera. Situationen var därför förtvivlad rör många familjer. på grund härav sökte sig tätortsbefolkningen i stora skaror ut på landsbygden för att köpa vad som var möjligt direkt av producenterna, vilka härigenom kunde' sälja sina produkter till, mången gång, oskäligt höga priser och på så sätt undanhölls ransoneringsmyndigheterna, vilket i sin tur gjorde situationen ännu mer förtvivlad för den stads- och tätortsbefolkning, som ej hade några förbindelser med landsorten. För vår del så hade vi ännu litet kontakter med respektive hemorter, där vi kunde få köpa någl'a mindre pa.rtier livsmedel av gamla vänner och släktingar. Men allt eftersom tiden gick blev rörsörjningsläget allt mer förtvivlat, vilket tog sig uttryck i ständigt långa köer hos livsmedelsnärr~e~-~ och spontana hungerdemonstrationer. De familjer, som hade små. barn, hade det särskilt svårt enär mjölktilldelningen var i högsta grad otillräcklig En kamrat och jag lyckades att uppspåra ett mjölkställe, som låg pa andra sidan av Erstaviken i T,yresö. Det var hos en fiskare, som hade ett litet jordbruk. Vågen fram och tillbaka dit var ungefär en ocll en halv mil genom skogen. Med denne träffade.vi muntligt avtal om att få hämta

10 10. fyra Iiter var i veckan till ett pris av 50 öre per Iiter. Det var dyrt, men vi 8nsågo oss ändå?sva gjort en god affär. För järnvägsmännen var det ytterligare en omständighet, som förvärra.de lä.get i det att dåvara.nde kollektiva löneavtal, som slutits före krigsutbrottet, var bundna. för fem år framåt, varför situationen för dessa förv~rrades allt eftersom priskurvan st~g. Av denna anledning och i egenskap a.v ordförande i fackföreningen aviä t jag en skrivelse till Jänivägsbolagets styr-else, med hemställan, att denna, oavsett löneavtalets bundenhet, måtte med hänsyn till rådande förhållanden, tillerkänna personalen något extra lönetillägg. En olycklig omständighet gjorde att vår skrivelse 1-nkom till järnvägsbolaget samma dag som det förekom en artikel i tidningen Fäderneslandet, vari järnvägsledningen skandaliserades på ett anmärkningsvärt sätt. Med arlledning hära.v blev j/l..3' dagen d.ärpå uppkallad till järnvägens samm~ år nyanställde verkställande direktör Greve Fabian Wrede, som på oförklarligt sätt bibringats uppfattningen att jag hade åstadkommit ifrågavarande tidn.i.n-gsartikel. Det var första gången som jag träffade honom. Han var mycket uppbragt och ville till en början göra gällande att jag insänt artikeln till tidningen. Det blev en lang och stundom häftig replikväxling, varllnder vi lärde känne varandra ganska. väl och va.rvid jag kund_e övertyga honom om min oskuld. Innan vi åtskildes lovade han att hos bolagsledningen förorda bifall till värfra.m.atällning, vilket även skedde~ Efter detta vårt första samtal kom vi att i fortsättningen ha odelat förtroende och respekt för varandras synpunkter på föreliggande spörsmål av skiftande art, 80m vi sedermera under en följd av år sasom motparter ha.de att handläggs.. ttaffärschef n... -~._=- ft, ~.'-_~7, ":- '-_-:;'. Redan under år 1915 började det uppstå svårigheter för ortens affärer att kunna. tillgodo~e kunderna. med livsmedel. I anledning därav tog jag initiativet vid ett fackföreningsmöte att starta ett s k delningslag bland järnvägaidämlen på platsen, liknande. företag hade då redan igångsatts i bl a stockholm. Det är ett känt faktum, att den som framför en ny i~ eller förslag i en församling får också räkna med att bliva. ställd i spetsen för dess realiserande - så blev det även här. Jag blev vid starten av företaget utsedd till inköpschef och redogörare, vilket var både spännande och intressant, men framför allt arbetssamt, enär

11 11. jag såväl som den övriga. st-j"relsen sa.lrnade a.l1 erfarenhet angående affärsrörelse a.v detta sim" Vi utverkade tillstånd av köpingens myndigheter att få disponera en provisorisk pyggneai, 80m var avsedd till reserv vid eventuella epidemier. I denna inrättades hyllor och fack, disk med vågar och vikter och så öppnade "butiken tt för medlemjuaorna. Varorna köptes i större partier enligt medlc3i1lli1f1rnas sammanlagda order hos olika '\ grossister och kvarnföret2g i stockholm, varefter de uppvägdes och delades av oss själva. Företa.get blev sna.rt populärt och fick _anslutning av nästan alla järnvägsmän på pla.tsen. Det blev också föregångare till kooperationens rotfäste h~rstädes, i det att många av avdelningslagets medlemlilar, efter det verksamheten upphörde, övergick till beställningsköp hos Konsumtionsfören. stockholm med omnejd i avvaktan på en blivande livsmedelsbutik härstädes. I egenskap av företrädare för delningslaget fick man försöka att pa alla sätt skaffa kontakter medolika-a.ffärsföretag, hos vilka man förmodade att det fanns någon vara att köpa som passade för vdr räjming. I s!dant syfte styl-de jag en dag mina steg upp till den då nystartade kooperativa handelsföreningen Stockholm Med Omnejd, som hade sitt kontor i ett gaznmalt hus långt upp vid Br-ännkyrkogatan, jag tror det var nr 100. När jag kam dit upp Yisade det sig också varaen nystartad affär, ty ejl t var ytterst prim..i.tivt. Den bestod av två kontorsrum, i förruruuet satt ett kvinnligt skrivbiträde och i ~ammet innanför satt chofen själv på en pi~nstol vid ett stort bord med svarvade ben. Chefen var ingen mindre än den man, som inte blott byggde en solid grund för detta företag, utan som jämväl skulle komma att i egenskap a~ ledare för den svenska kooperationen föra denna. till det jättefö::etag sow. den -numera är, bans namn var Albin J ohansson. Vi taltes vid en stund om mitt ärende varunder han lät mig förstå att vår organisationsfordl för kooperativ handel inte var den rätta, vilket jag inte heller ifrågasatte. Vad som i hög grad väckte mitt intresse, var då han berättade om principerna för den nystartade affären, som han påräknade snart nog skulle utvecklas till en miljonaffär Så smaningom bley varuknappheten så stor att det inte löne.de sig att fortsätta med var verksamhet, varför den nedlades och inventarierna realiserades.

12 12. Vid den tiden fanns en livsmedelsafiår invid Neglinge station, som bedrevs av ett handelsaktiebola.g. Denna affär brottades med stora svåri~~eter under krigsåren och blev så sm~ingom övertagen aven nystartad kooperativ h~lde13förening i vilken jag förvärvade två andelar och invaldes i styr~18en. på gr~nd av olika omständigheter. och på grund av olämpliga föreståndare måste den gå i likvidation, varvid medlemmarna. öve;rfiyttade till KODS'W!ltionsföreningen Stockholm med Omnejd, vilken orm\ade med beställningsföraändelser som i viss omfattnlng pågick till dess föreningen själv förvärvade tomt och byggde en livsmedelsbutik invid kodufjunalhuset. K!>J~ifJ~~~ Allteftersom världskriget fortsatte minskades importmöjligbeterna för Sveriges vidkomnl~-nde och på grund härav blev bland annat bränbleförsörjningsläget allt mer förtvivlat i s,ynnerhet som behovet av stenkol för den direkta. kraftproduktionen ännu Var den huvudsak ) ligaste kraftkällan, varför såväl industrien. som järnvägarna måste benyttja sig av inhemska bränslen sa långt det var möjligt att anskaffa. Detta medförde stor-a. driftskostnader och allt mer stegrade bränslepriser samt svårigheter för de enskilda hushållen att anskaffa bränsle, enär de kvantiteter, som livsmedelsnämnden tillhandahöll voro otillräckliga. Priset på stenkol och koks steg pä gr.md av denna.. ' knapphet till oanad ~öjd. Med kännedom härom började några företags8mm~ arbetslösa hamnarbetare, som förut varit med ooh lossat kol från fartyg på Stookholms redd att med framgång fiska upp de kolpartier, 80m under årena lopp gått över bord under lossningen. Det blev snart bekant att detta var ganska. lönande och så småningom växte kolfie~arnas skara så a.tt man ibland kunde se en hel flottilj med kolfiskebåtar ute på Strömmen där koltransportfartygen haft sina ankt'ings- och lossningsplatser. För Saltsjöbanans behov bl~ade kolbåtarna lossa sina laster vid ett särskilt kolupplag vid Pålnäsviken i Neglinge. Kan kunde därför förutse att det även di:i:r. sk111le finnas en del stenkol p! sjöbotten som lagrats där under årens lopp. Under denna. förutsättnine röretog jag en undersökning tillsamm~ns med två arbetskamrater, varvid vi förvissade oss om att det fanns kol att hämta upp ur havet. Hä.refter utverkade jag tillstand av Järnvägsbola.get och ~tsjöbadenb följande besked. köping att få idka kolfiske, vartill köpingen lämnade

13 "Utdrag ur protokoll hallet hos Komm~nalnämnden köping vid S8.mITLJ:U1trädt:) den 2 oktober ~& 22 i Saltsjöbadens Af ledrmoten CarlsRonhemställes å lokomotivputsaren Viktor Mattssons m fl vägt~~ om tillstånd att från sjöbotten i Saltsjöbadens hamnområde upptaga kola Kommunalnämnden 'beslöt a.tt i den mån det beror på nämndens avgörande tillsvidare lämna det begärda tillståndet för så vitt kolen säljes inom kommunen. Frln herrar T. 1strandsson och Andersson i Stookholm hade skrivelse inkomrni.t med begäran om tillstånd att likaledes tran sj8botten inom Saltsjöbaden upptaga kol, ma~ beslöt Nämnden med anledning av att personer j nom köpingen redan pa.börjat dylikt arbete a/slå den gjorda tram~tällningen." Järnvägsbolaget lä."li'lade också sitt medgivande på villkor att vi sålde det av oss uppfjskade kolet till bolaget till ett pris a.v 101- kronor per hektoliter. Redan innan vi erhållit officiellt tillstand hade vi sa.tt igång arbetet och ägnade all vlr fritid däråt till långt in i deoember lmnm.. Vi konstruera.de därunder bottenskrapor och olika andra anordningar rör upptagande av kolet allt eftersom e~farenheten bjöd ORS, och vi funno sna~t att f Bretaget var lönande, varför vi l.ttuth1ia.de ren sjöbotten inom den del av hamnområdet dä~ kollosm1in~ under å~~ionden försiggltt. Det var ingen svåriihet a.tt sälja varan, ty nästan ftrje dag koll det kunder, som ville köpa. kol på rör oss 8T4uerligen goda villkor. Det var inga svårigheter att få 20: kr för en hekto- Iiter, till vilka pris~r vi ooks! av:yttrade en bel del. Huvudparten.. ansågo vi oss skyldlgaatt leverera till järnv8.gsbolaget enligt tillstlndsvillkoret 101- kr per hektoliter. Vid ett tillfule leve 1"$rade vi enligt detta villkor en post om 180 hektol!ter. Det var ett hårt och lrrävande arbete parat med nyfikenhet och hopp om l.yokoka..~tt som sporrade till n~1'e. ansträngningar. Det var heller inte ovanligt att vi da och d4 kunde få upp en hel hektoliter i ett enda drag. Då vi strax röre jul slutade med arbetet hade vi fcsrtjänat omkrin.g kr per mtm.. En god julslant enligt davarande törhallanden. För Drl:n del blev vinsten sedermera grundplåt till villabyggnaden 1920.