TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll PROTOKOLL 1 (52)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll PROTOKOLL 1 (52)"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (52) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, Medborgarförslag 2007:17 Trelleborgs hamns framtid 122 Medborgarförslag 2010:4 Ny gestaltning av Trelleborgs kommuns vapen 123 Medborgarförslag 2010:11 Konstgräsplaner för alla fotbollsklubbar i Trelleborgs kommun 124 Vård- och omsorgsnämndens begäran om medel för utrustning till Borgvallens särskilda boende 125 Skolnämndens begäran om medel för inventarier och ökade driftskostnader för Skegrie skola 126 Tekniska nämndens begäran om medel för anslutning av vatten och avlopp Landsbygdsprojekt Källstorp/Tullstorp 127 Tekniska nämndens begäran om anslag till och matning av land-el till samtliga fartygstyper i Trelleborgs hamn 128 Försäljning av fastigheten Vallgraven Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening 130 Antagande av detaljplan för Trelleborg Lilla Beddinge 35: Antagande av detaljplan för del av Ståstorp 3:1 m.fl. 132 Antagande av detaljplan för del av Innerstaden 2:20 m.fl., cirkulationsplats Hedvägen/Bryggaregatan 133 Antagande av detaljplan för del av Västervång 2:25, Västra Ringvägens förlängning 134 Ansvarig nämnd för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 135 Försäljning av fastigheterna Delfinen 40 respektive del av Västervång 2:25, kv. Knasten, för uppförande av gruppbostäder 136 Avtal kring utbyggnaden av järnvägsspår till det Östra industriområdet i Trelleborg samt avtal om finansieringen av utbyggnaden m.m. 137 Skolnämndens Kvalitetsredovisning Revisorernas granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 139 Revisorernas granskning av rutiner för bevakning av bisysslor 140 Revisorernas granskning av säkerhetsrutiner avseende våld och hot om våld i kommunens grundskolor 141 Revisorernas granskning av anhörigstöd 142 Uppföljning av demokratiutredningens förslag med särskilt fokus på medborgarförslag 143 Hantering av inkomna medborgarförslag 144 Redovisning av nämndernas beslut i medborgarförslag

2 PROTOKOLL 2 (52) 145 Miljönämndens meddelande av dispenser inom områden med strandskydd 146 Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndarnämnden i Trelleborgs kommun den 17 juni 2010 (Dnr 2010/584,179) 147 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 148 Val av ny ledamot och ordförande i Fastighetsnämnden samt ny ersättare i Kommun-styrelsen efter TommyLindstedt (KD) 149 Val av ny ledamot och ordförande m m i Vård- och omsorgsnämnden efter Per Grönlund (SPI) 150 Anmälan om inkomna ärenden

3 PROTOKOLL 3 (52) Plats och tid Rotundan, Parken kl Beslutande Ersättare Samtliga ledamöter med undantag av Egil Ahl (S), Veronica Andersson (S), Annika Sköldekrans (SD), Per Grönlund (SPI), Lisbeth Gisselquist (S), Lars Mikkelä (M), Anita Persson (SD), Otto von Arnold (KD), Sven Karlsson (S), Lars-Olof Flink 121, Sven Lindkvist (S) 133 (jäv) och Göte Nilsson (SPI) 133 (jäv). I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör Yvonne Svensson (S), Lars-Erik Nilsson (S), Sonja Persson (SD), Gert Rosenquist (SPI), Tomislav Jovanovski (S), Gunnar Hedin (M), Sonny Hilding (KD), Stefan Strandberg (S), Eric Samuelsson (M) 121, Stefan Larsson (S) 133. Ersättare saknas för Anita Persson (SD) och Göte Nilsson (SPI) 133. Eric Samuelsson fr o m 122, Ola Pärson (M), Jan-Eric Anselmsson (C), Inger Persson (FP), Birgitta Svensson (KD), Stefan Larsson (S) med undantag av 133, Solveig Lundgren (S), Aina Andersson (MP), Kjell Forsberg (MP) och Kerstin Larsson (TS). Övriga närvarande Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret kl Paragrafer 129, 148 och 149 Sekreterare Jonny Sjöstedt Ordförande Inger Hansson (M) Justerare Bert Ekstrand (FP) Agne Kronqvist (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum för anslagsuppsättande för anslagsnedtagande Förvaringsplats Underskrift Kommunledningskontoret Lena Hulth

4 PROTOKOLL 4 (52) Plats och tid Parken, Rotundan kl Beslutande Ersättare Samtliga ledamöter med undantag av Egil Ahl (S), Veronica Andersson (S), Annika Sköldekrans (SD), Per Grönlund (SPI), Lisbeth Gisselquist (S), Lars Mikkelä (M), Anita Persson (SD), Otto von Arnold (KD), Sven Karlsson (S), Lars-Olof Flink 121, Sven Lindkvist (S) 133 (jäv) och Göte Nilsson (SPI) 133 (jäv). I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör Yvonne Svensson (S), Lars-Erik Nilsson (S), Sonja Persson (SD), Gert Rosenquist (SPI), Tomislav Jovanovski (S), Gunnar Hedin (M), Sonny Hilding (KD), Stefan Strandberg (S), Eric Samuelsson (M) 121, Stefan Larsson (S) 133. Ersättare saknas för Anita Persson (SD) och Göte Nilsson (SPI) 133 Eric Samuelsson fr o m 122, Ola Pärson (M), Jan-Eric Anselmsson (C), Inger Persson (FP), Birgitta Svensson (KD), Stefan Larsson (S) med undantag av 133, Solveig Lundgren (S), Aina Andersson (MP), Kjell Forsberg (MP) och Kerstin Larsson (TS). Övriga närvarande Justeringens plats och tid Sekreterare Kommunledningskontoret kl Paragrafer , , 150 Ordförande Jonny Sjöstedt Justerare Inger Hansson (M) Bert Ekstrand (FP) Agne Kronqvist (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum för anslagsuppsättande för anslagsnedtagande Förvaringsplats Underskrift Kommunledningskontoret Lena Hulth

5 PROTOKOLL 5 (52) 121 Medborgarförslag 2007:17 Trelleborgs hamns framtid Dnr 2007/517, 109 I medborgarförslag till kommunfullmäktige angående Trelleborgs hamn föreslår Gunnar Eriksson, Västra Torp, att åtgärder vidtas så att framför allt den landsvägsbundna fjärrtrafiken leds på ett sådant sätt att denna får minsta möjliga emittering av luftföroreningar från fordonen samt att nationella åtgärder vidtas så att katalytisk avgasrening införs på samtliga fartyg i färjetrafik från alla svenska hamnar. Beredning beslutade den 20 oktober 2008, 177, att återremittera medborgarförslaget till miljönämnden för utredning. Miljönämnden beslutade den 14 juni 2010, 65, att besvara medborgarförslaget enligt följande: Miljödomstolen i Växjö har den 26 april 2010 lämnat Trelleborgs Hamn AB (THAB) tillstånd för att bedriva fortsatt och utökad hamnverksamhet. Tillståndet innebär att nya färjelägen anläggs på ett längre avstånd från staden. I tillståndet föreskrivs vidare villkor där bl.a. THAB fortlöpande ska föra diskussioner med de rederier som trafikerar hamnen samt utveckla befintliga och nya styrmedel i syfte att få till stånd åtgärder för att begränsa utsläpp av föroreningar till luft. Exempel på sådana åtgärder är införande av el-anslutning av rederiernas fartyg till färjelägen eller införande av katalytisk avgasrening eller annan motsvarande reningsåtgärd. I domen framhålls vidare att THAB ska tillhandahålla de tekniska anordningar som behövs för att samtliga reguljära fartyg ska kunna erbjudas el-anslutning. Detta ska ske inom en period av mellan 6-18 månader. Vidare ska THAB även fortlöpande följa utvecklingen och vidta åtgärder för att reducera utsläppen till luft och från de egna arbetsmaskinerna. Åtgärderna, bl.a. i form av färjelägen på ett längre avstånd från staden och elanslutning, kommer att medföra förbättringar av luftkvalitén i Trelleborg. Översiktsplanen är f n under framtagande men om tillfarten till hamnen ska ske från öster eller väster är fortfarande oklart. Kommande utredningar med miljökonsekvensbeskrivningar måste tydliggöra denna fråga och vid en eventuell tillfart från öster har miljönämnden i tidigare yttranden förordat att vägen ska vara nedsänkt eller i tunnel och att bostadsområdet i öster och naturområdet vid Dalköpingeåns dalgång inte ska påverkas negativt. Andra åtgärder som på längre sikt kommer att förbättra luftkvaliteten i Trelleborg är möjligheten att nästa generations färjor kommer att gå på mycket renare bränslen. Trelleborgs kommun med Trelleborgs Hamn som så kallad Lead Partner har ansökt och fått medel från EU för att ta fram en teknisk kravspecifikation för Baltic Sea Clean Shipping. Avsikten är att de nya färjor som projekteras kommer att drivas med renare bränslen, exempelvis natur/biogas, under gång och när de ligger vid kaj vara inkopplade i kommunens elnät. Ett av de viktigaste målen i projektet är att se till att utsläppen av avgaser från fartygen

6 PROTOKOLL 6 (52) minskar. Dessutom kommer på sikt fordonsverksamheten i hamnen att gå över till gasdrift och därigenom medverka till att luftkvaliteten i staden förbättras. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med hänvisning till miljönämndens yttrande. Muntligt inlägg Förslagsställaren Gunnar Eriksson avger ett muntligt inlägg för att motivera sitt förslag. Yrkanden Bengt Gunnarsson (M) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att verkställa en miljömedicinsk utredning avseende luftkvaliteten i Trelleborg och då särskilt färjornas hälsopåverkan genom dess utsläpp i luften. Jan Larsson (SD) instämmer i Bengt Gunnarsson (M) yrkande. Ulf Bingsgård (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Catherine Persson (S) yrkar att kommunfullmäktigebesvarar medborgarförslaget med hänvisning till miljönämndens yttrande samt kommunfullmäktiges beslut beträffande fördjupad översiktsplan om innerstaden med fokus på miljö och folkhälsa. Propositionsordning Ordföranden redogör för yrkandena. Hon föreslår följande propositionsordning som godkänns av kommunfullmäktige. Först ställes Ulf Bingsgårds (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag mot Catherine Perssons (S) yrkande. Därefter ställs Bengt Gunnarssons (M) yrkande under proposition särskilt för sig. Bifall till kommunstyrelsens förslag Catherine Perssons (S) yrkande Ordföranden ställer Ulf Bingsgårds (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag under proposition mot Catherine Perssons (S) yrkande att kommunfullmäktigebesvarar medborgarförslaget med hänvisning till miljönämndens yttrande samt kommunfullmäktiges beslut beträffande fördjupad översiktsplan om innerstaden med fokus på miljö och folkhälsa. Efter acklamationsförfarande förklarar sig ordföranden finna att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Ordföranden framställer följande voteringsproposition som godkänns av kommunfullmäktige. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Catherine Perssons (S) yrkande röstar nej.

7 PROTOKOLL 7 (52) I voteringen avges 17 ja-röster och 32 nej röster medan 1 ledamot avstår från att rösta. Ersättare saknas för Anita Persson (SD). Det antecknas att Ulf Bingsgård (M), Åke Svensson (KD), Jan Isaksson (M), Bert Ekstrand (FP) Patrik Holmberg (C), Susana Apostolovska (M), Eric Samuelsson (M), Anders Svensson (MP), Roland Hansson (KD), Marianne Ohrlander (M), Mats-Åke Svensson (KD), Ina Liljeberg (M), Christina Björklund, Leif Sjögren (C), Gunnar Hedin (M), Laila Mårtensson (M) och Sonny Hilding (KD) röstar ja, att Yvonne Svensson (S), Catherine Persson (S), Åke Persson (SD), Sven Lindkvist (S), Inger Hansson (M), Birger Lindgren (SPI), Terezija Macas (S), Leif Roos (SD), Sven Sandgren (S), Gunn Nilsson (S), Brian Törnqvist (S), Bodil Francke Ohlsson (SPI), Jan Larsson (SD), Marianne Pettersson (S), Nils-Gunnar Snygg (S), Lars-Erik Nilsson (S), Per Klarberg (SD), Agne Kronqvist (S), Gerd Klein (S), Sonja Persson (SD), Johnny Nilsson (S), Anitha Lata (S), Gert Rosenquist (SPI), Gert-Åke Nilsson (S), Ken Karlsson (SD), Tomislav Jovanovski (S), Alf Hansson (S), Anna Karolji (S), Göte Nilsson (SPI), Claes Henriksson (TS), Stefan Strandberg (S), och Lizian Kyreus (S) röstar nej, samt att Bengt Gunnarsson (M) avstår från att rösta. bifaller sålunda Catherine Persson (S) yrkande. Bengt Gunnarssons (M) yrkande Ordföranden ställer Bengt Gunnarssons (M) yrkande, med instämmande av Jan Larsson (SD), att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att verkställa en miljömedicinsk utredning avseende luftkvaliteten i Trelleborg och då särskilt färjornas hälsopåverkan genom dess utsläpp i luften. under proposition. Efter acklamationsförfarande förklarar sig ordföranden finna att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. s beslut besvarar medborgarförslaget med hänvisning till miljönämndens yttrande samt kommunfullmäktiges beslut beträffande fördjupad översiktsplan om innerstaden med fokus på miljö och folkhälsa. Vidare beslutar kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa en miljömedicinsk utredning avseende luftkvaliteten i Trelleborg och då särskilt färjornas hälsopåverkan genom dess utsläpp i luften Expedieras till Förslagsställaren Miljönämnden Kommunstyrelsen

8 PROTOKOLL 8 (52) 122 Medborgarförslag 2010:4 Ny gestaltning av Trelleborgs kommuns vapen Dnr 2010/98, 109 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Nils Renhorn, Trelleborg, att Trelleborgs kommuns vapen ska ersättas av dr Jan Ranekes version av Trelleborgs vapen. Som skäl för förändringen anges att det nuvarande vapnet är heraldiskt undermåligt. Beredning Informationschefen har yttrat sig över medborgarförslaget enligt följande. i Trelleborg antog den 22 oktober 2007 en grafisk profil för Trelleborgs kommun. Denna trädde i kraft 1 januari Fundamentet i den grafiska profilen är det kommunvapen som fastställdes av Kung: l Maj:t den 28 november 1924 i enlighet med ett av riksheraldikern uppgjort förslag. Vapnet är Trelleborgs gamla från den danska tiden, och dess användning som stadsvapen har kunnat spåras ända tillbaka till 1400-talet. Sedan 1920-talet har Trelleborgs stadsvapen använts i olika officiella sammanhang som symbol och kännetecken för Trelleborg. Användningen har ökat betydligt under senare år, inte minst tack vare att Trelleborgs vapen uppfattas som vackert och med en klar hänvisning till stadens namn. Kommunvapnet är att likna vid ett företags logotyp, och bestämmelserna kring hur vapnet får användas är tydliga. Det är också förbehållet Trelleborgs kommun ensamt att utnyttja vapnet, och idag tillåts ingen annan att marknadsföra sig under kommunvapnet. Under den senaste tioårsperioden, och speciellt sedan den grafiska profilen antogs, har användningen av kommunvapnet i marknadsföringssyfte ökat kraftigt. Idag uppträder samtliga kommunala förvaltningar och nämnder samt några av de kommunala bolagen, under kommunvapnet. I all extern kommunikation förekommer kommunvapnet, liksom på hemsidan, Facebook, skyltar, fordon och annat. Att förändra kommunvapnet enligt förslagsställarens tankar, skulle därför kosta mycket stora resurser, såväl ekonomiskt som personellt. Idag finns kommunvapnet på snart sagt allting som kommunen medverkar i, och att ersätta ett kommunvapen med ett annat snarlikt skulle generera dryga kostnader och mycket arbete. Genom idogt arbete och Innötningseffekt är idag Trelleborgs kommunvapen mycket välbekant. Vapnet är igenkänt av en bred allmänhet både inom och utom kommungränserna även om vapnet inte åtföljs av texten Trelleborg. Att då förändra vapnet skulle innebära att många års arbete vore förgäves och att den vedertagna bilden av Trelleborgs kommun försvinner. Antagligen skulle det också vålla stor förvirring när vapnet förenklas enligt förslagsställarens modell. Värdet av att mista ett väl inarbetat varumärke som Trelleborgs kommunvapen utgör, är mycket svår att beräkna, men torde uppgå till stora summor i pengar

9 PROTOKOLL 9 (52) räknat. Igenkänningseffekten är av vital betydelse när det gäller att bygga upp ett varumärke. De ekonomiska och marknadsföringsmässiga effekterna av att bibehålla ett väl inarbetat och respekterat kommunvapen väger högre sett ur kommunens perspektiv än de kvalitetsbedömare som anser vapnet heraldiskt undermåligt. Möjligen ändrar sig också denna kvalitetsbedömning över tiden, det vapen som fastslogs 1924, för 86 år sedan, ritades av riksheraldikern. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med hänvisning till informationschefens yttrande. Muntligt inlägg Förslagsställaren Nils Renhorn avger ett muntligt inlägg som motiv för sitt förslag. s beslut besvarar medborgarförslaget med hänvisning till informationschefens yttrande. Expedieras till Förslagsställaren Kommunstyrelsen

10 PROTOKOLL 10 (52) 123 Medborgarförslag 2010:11 Konstgräsplaner för alla fotbollsklubbar i Trelleborgs kommun Dnr 2010/278, 109 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Cecilia Lundh och Maja Johansson, Trelleborgs ungdomsråd, att alla fotbollsklubbar i Trelleborgs kommun ska få tillgång till konstgräsplaner. Beredning Fritidsnämnden beslutade den 22 juni 2010, 54, att yttra sig över medborgarförslaget enligt följande. Nämnden delar förslagsställarnas synpunkter men hänvisar till nämndens och kommunstyrelsens beslut gällande ny konstgräsplan på Köpingeskolan. Dessutom har nämnden tagit ett beslut i den kommande treårsplanen att satsa på fotbollscentra på landsbygden med start 2011 i Smygehamn. Samtidigt pågår en utredning om var konstgräs kan läggas i de nordvästra delarna i kommunen. beslutade i juni 2010 om preliminär budget för år 2011 med flerårsplan för åren I fritidsnämndens investeringsplan finns under perioden 10,5 Mkr för konstgräsplaner. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om preliminär budget samt fritidsnämndens yttrande. Yrkanden Mats-Åke Svensson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Catherine Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behov och förutsättningar gällande fotbollsverksamhet i kommunen i allmänhet och fotbollsplaner i synnerhet. Propositionsordning Ordföranden redogör för yrkandena. Yrkandena ställs mot varandra. Efteracklamationsförfarande förklarar sig ordföranden finna att kommunfullmäktigebifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Voteringsproposition Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Catherine Perssons (S) yrkande röstar nej.

11 PROTOKOLL 11 (52) I voteringen avges 28 ja-röster och 20 nej-röster medan 2 ledamöter avstår från att rösta. Ersättare saknas för Anita Persson (SD). Det antecknas att Ulf Bingsgård (M), Åke Persson (SD), Inger Hansson (M), Birger Lindgren (SPI), Leif Roos (SD), Åke Svensson (KD), Jan Isaksson (M), Bert Ekstrand (FP), Patrik Holmberg (C), Bodil Francke Ohlsson (SPI), Susana Apostolovska (M), Jan Larsson (SD), Lars-Olof Flink, Anders Svensson (MP), Per Klarberg (SD), Roland Hansson (KD), Bengt Gunnarsson (M), Sonja Persson (SD), Marianne Ohrlander (M), Mats-Åke Svensson (KD), Ina Liljeberg (M), Ken Karlsson (SD), Christina Björklund, Leif Sjögren (C), Gunnar Hedin (M), Laila Mårtensson (M), Claes Henriksson (TS) och Sonny Hilding (KD) röstar ja att Yvonne Svensson (S), Catherine Persson (S), Sven Lindkvist (S), Terezija Macas (S), Sven Sandgren (S), Gunn Nilsson (S), Brian Törnqvist (S), Marianne Pettersson (S), Nils-Gunnar Snygg (S), Lars-Erik Nilsson (S), Agne Kronqvist (S), Gerd Klein (S), Johnny Nilsson (S), Anitha Lata (S), Gert-Åke Nilsson (S), Tomislav Jovanovski (S), Alf Hansson (S), Anna Karolji (S), Stefan Strandberg (S) och Lizian Kyreus (S) röstar nej samt att Gert Rosenquist (SPI) och Göte Nilsson (SPI) avstår från att rösta. s beslut beslutar att besvara medborgarförslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om preliminär budget samt fritidsnämndens yttrande. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig samtliga ledamöter för Socialdemokraterna. Expedieras till Förslagsställarna Fritidsnämnden Kommunstyrelssen

12 PROTOKOLL 12 (52) 124 Vård- och omsorgsnämndens begäran om medel för utrustning till Borgvallens särskilda boende Dnr 2010/556, 734 Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 23 juni 2010, 55, att begära 1 Mkr till inventarier till Borgvallens särskilda boende. Av beslutet framgår att boendet i möjligaste mån kommer att utrustas med inventarier från de ersatta äldreboendena. Det utökade antalet platser tillsammans med de utökade lokalytorna kräver dock komplettering. I nämndens investeringsbudget år 2010 finns upptaget en post om 1 Mkr för utrustning till Borgvallen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå 1 Mkr till vårdoch omsorgsnämndens investeringsbudget år 2010 för inventarier till Borgvallens särskilda boende samt att anslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt beslutad finansieringsplan för Budget 2010 med flerårsplan s beslut beslutar att anslå 1 Mkr till vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget år 2010 för inventarier till Borgvallens särskilda boende samt att anslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt beslutad finansieringsplan för Budget 2010 med flerårsplan Expedieras till Vård- och omsorgsnämnden Ekonomikontoret

13 PROTOKOLL 13 (52) 125 Skolnämndens begäran om medel för inventarier och ökade driftskostnader för Skegrie skola Dnr 2010/482, 291 Skolnämnden beslutade den 25 maj 2010, 86, att med anledning av omdisponering av lokalerna i Skegrie skola inklusive utökning med en ny paviljong begära anslag med kr till inventarier samt med kr för ökade driftskostnader år 2010 (augusti-december). Vidare begär nämnden att det tillkommande behovet av driftmedel om kr per år ska beaktas från och med år Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att anslå kr till skolnämndens investeringsbudget år 2010 för inventarier till Skegrie skola, 2. att investeringsanslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt beslutad finansieringsplan för Budget 2010 med flerårsplan , 3. att anslå kr till skolnämndens driftbudget år 2010 för ökade driftskostnader avseende Skegrie skola, 4. att driftanslaget ska finansieras inom budgetmarginalen samt 5. att i budgetarbetet för år 2011 och framåt beakta skolnämndens behov av medel för ökade driftkostnader med anledning av investeringen. s beslut beslutar 1. att anslå kr till skolnämndens investeringsbudget år 2010 för inventarier till Skegrie skola, 2. att investeringsanslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt beslutad finansieringsplan för Budget 2010 med flerårsplan , 3. att anslå kr till skolnämndens driftbudget år 2010 för ökade driftskostnader avseende Skegrie skola, 4. att driftanslaget ska finansieras inom budgetmarginalen samt 5. att i budgetarbetet för år 2011 och framåt beakta skolnämndens behov av medel för ökade driftkostnader med anledning av investeringen. Expedieras till Skolnämnden Ekonomikontoret

14 PROTOKOLL 14 (52) 126 Tekniska nämndens begäran om medel för anslutning av vatten och avlopp Landsbygdsprojekt Källstorp/Tullstorp Dnr 2010/457, 344 Trelleborgs kommun och tekniska nämnden har en målsättning att kunna erbjuda så många fastighetsägare som möjligt anslutning till kommunal vattenoch avloppsanläggning. Vid ett antal tillfällen har tekniska nämnden och miljönämnden informerats om de tekniska och ekonomiska lösningar som kan vara aktuella för utbyggnad av ledningar och enskilda anläggningar på landsbygden i Trelleborgs kommun. De tekniska lösningarna kommer att variera beroende på de olika förutsättningar som råder för respektive fastighet. I de byar som har sammanhållen bebyggelse är en utbyggnad av det befintliga VA-nätet den optimala lösningen. Utspridda, enskilda fastigheter kommer även i fortsättningen att tvingas ha enskilda anläggningar. Tekniska förvaltningen har i samråd med miljöförvaltningen gjort en prioritering av utbyggnadsplanerna på landsbygden. Under 2010 är det byarna Källstorp och Tullstorp som har bedömts som angelägna. Samtliga fastighetsägare har kallats till ett informationsmöte, där utbyggnadsplanerna och de ekonomiska förutsättningarna presenterats. Fastighetsägarna är positiva till utbyggnaden. Det finns dock några fastighetsägare som inte anser sig ha råd med att betala en anslutningsavgift. Projektet omfattar totalt 49 fastigheter och är förberett för ytterligare utbyggnad av ca 70 fastigheter i bebyggelsen öster om Stora Beddinge. Utmed östra kusten, från Smygehamn till Skateholm, bor ca permanentboende personer medan det under sommaren ökar betydligt. Hela denna kuststräcka vattenförsörjs från en huvudledning från Klagstorps vattenverk. Vid störning på ledningen är detta givetvis mycket sårbart och en bättre leveranssäkerhet är önskvärd. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till Källstorp föreslås därför en uppdimensionering av vattenledningen samt en nyanläggning av en delsträcka ner till Skateholm. I Skateholm anläggs en ny vattenreservoar med tryckstegring. På detta sätt kan leveranssäkerheten förbättras betydligt, samtidigt som kortvariga störningar i Klagstorps vattenverk inte omedelbart påverkar leveransen av vatten till kunderna längs östra kusten. Projektet har kostnadsberäknats till kr, varav ledningsarbeten för Källstorp-Tullstorp utgör kr, huvudvattenledning för ökad leveranssäkerhet till östra kusten kr samt utbyggnad av ny lågreservoar med tryckstegring i Skateholm kr. Intäkterna i form av anslutningsavgifter beräknas bli kr, vilket innebär ett K/I-tal om 1,40 ( / ). K/I-talet ligger således precis på gränsen för att särtaxa för anslutning av Källstorp/Tullstorp inte måste införas. Kostnaderna för ökad leveranssäkerhet och tryckstegringsstation bekostas av hela VA-kollektivet. I enlighet med den nya ABVA 2009 kommer

15 PROTOKOLL 15 (52) fastighetsägaren dessutom att bekosta framdragning av elanslutning av pumpenheten. Projektet är beräknat att påbörjas under augusti-september 2010 och avslutas under februari Driftkostnaderna för vatten- och avloppsverksamheten inom tekniska nämndens ansvarsområde ökar i och med att verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas att omfatta Källstorp/Tullstorp/Ringmatning östra kusten med ca kronor under det första året (2011). I nämndens investeringsplan har det budgeterats kronor för landsbygdsprojekt år 2010 och kronor år Tekniska nämnden föreslår att projektet finansieras genom att kronor avsätts under 2010 och kronor under Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra landsbygdsprojektet Källstorp-Tullstorp samt ringmatning till östra kusten i enlighet med de långsiktliga planerna för landsbygdsprojekt, 2. att anslå kronor för utbyggnad av VA-nätet till tekniska nämndens investeringsbudget i enlighet med nämndens finansieringsplan, dvs. 5 Mkr år 2010 och kr år 2011, 3. att investeringsanslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt beslutad finansieringsplan för Budget 2010 med flerårsplan respektive Budget 2011 med flerårsplan samt 4. att de ökade driftkostnaderna täcks av VA-kollektivet enligt av kommunfullmäktige fastställda taxor. s beslut beslutar 1. att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra landsbygdsprojektet Källstorp-Tullstorp samt ringmatning till östra kusten i enlighet med de långsiktliga planerna för landsbygdsprojekt, 2. att anslå kronor för utbyggnad av VA-nätet till tekniska nämndens investeringsbudget i enlighet med nämndens finansieringsplan, dvs. 5 Mkr år 2010 och kr år 2011, 3. att investeringsanslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt beslutad finansieringsplan för Budget 2010 med flerårsplan respektive Budget 2011 med flerårsplan samt 4. att de ökade driftkostnaderna täcks av VA-kollektivet enligt av kommunfullmäktige fastställda taxor. Expedieras till Tekniska nämnden, Miljönämnden, Ekonomikontoret

16 PROTOKOLL 16 (52) 127 Tekniska nämndens begäran om anslag till och matning av land-el till samtliga fartygstyper i Trelleborgs hamn Dnr 2010/458, 379 Trelleborgs Hamn AB har ansökt om tillstånd till utbyggnad av hamn och färjeläge m.m. i Trelleborg, Trelleborgs kommun, Skåne län. Miljödomstolen har meddelat deldom som bl.a. ger tillstånd till fyra nya färjelägen. För tillståndet gäller bl.a. följande villkor: Trelleborgs Hamn AB ska tillhandahålla de tekniska anordningar som behövs för att samtliga fartygstyper som förväntas reguljärt trafikera hamnen ska kunna erbjudas anslutning till och matning av land-el a) vid färjelägena 8 och 9 senast 6 månader efter att detta tillstånd tagits i anspråk, b) vid det ombyggda och utflyttade färjeläge 7 samt de nya färjelägena 10, 11, 12 och 13 senast vid tillfället när vart och ett av dessa tas i bruk, c) vid de inre färjelägena 2E, 2W, 3, 4 och 5 senast 18 månader efter att detta tillstånd har tagits i anspråk för de färjelägen som då fortfarande används för reguljär färjetrafik. Tekniska förvaltningen har givit Rejlers Ingenjörer AB ett uppdrag att utreda anslutning till och matning av land-el. Rejlers har upprättat en rapport daterad som anger: Efter en full utbyggnad av elanslutningarna till färjorna kommer hamnen att vara den största enskilda kunden i Trelleborgs kommuns elnät och motsvara ca 10 % av det totala effektuttaget. Det befintliga elnätet är inte uppbyggt och dimensionerat för att kunna ansluta en kund av den här storleken i de centrala/södra delarna av nätet utan att göra större investeringar. En anslutning av färjorna från Centrala fördelningstationen är enligt beräkningar det bästa alternativet med hänsyn till kommunens utbyggnadsplaner samt elnätets framtida nätstruktur. En ny högspänningsmatning, som dimensionerats för hamnens framtida effektuttag på 7 MW, förläggs under Effektuttaget begränsas initialt till 4 MW. Först efter förstärkningar i det överliggande nätet är det möjligt att ansluta fullt effektuttag på 7 MW under vinterperioden mellan november-april. Trelleborgs Hamn AB har ansökt om el-anslutning och kommer att få erlägga 5 Mkr i anslutningsavgift. Kostnaden är fördelad på 3,5 Mkr för kabelarbete och resterande är kostnaden för del i transformatorstation m.m. Hamnens kostnad är beräknad till 3,5 Mkr och tekniska förvaltningens del är beräknad till 1,5 Mkr för framtida förstärkning av elnätet. Projektet har kostnadsberäknats till 5 Mkr och kommer att utföras under 2010.

17 PROTOKOLL 17 (52) De ökade driftkostnaderna täcks av elnätskollektivet, dvs., av de företag, verksamheter och hushåll som är anslutna till elnätet, enligt av fullmäktige fastställda taxor. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå 5 Mkr till tekniska nämndens investeringsbudget år 2010 för utbyggnad av högspänningskabel till Trelleborgs hamn, att anslaget ska finansieras genom anslutningsavgift samt att de ökade driftkostnaderna täcks av elnätskollektivet enligt av kommunfullmäktige fastställda taxor. s beslut beslutar att anslå 5 Mkr till tekniska nämndens investeringsbudget år 2010 för utbyggnad av högspänningskabel till Trelleborgs hamn, att anslaget ska finansieras genom anslutningsavgift samt att de ökade driftkostnaderna täcks av elnätskollektivet enligt av kommunfullmäktige fastställda taxor. Expedieras till Tekniska nämnden Trelleborgs Hamn AB Ekonomikontoret

18 PROTOKOLL 18 (52) 128 Försäljning av fastigheten Vallgraven 3 Dnr 2010/497, 253 Föreligger förslag till köpekontrakt enligt vilket Trelleborgs kommun (säljaren) till AB Trelleborgshem (köparen) överlåter fastigheten Trelleborg Vallgraven 3, med adress Gamla Torg 6 för 2,7 Mkr. Fastigheten har varit utbjuden till försäljning av mäklare. Priset har fastställts efter budgivning. Köparen har förklarat sig godta fastighetens skick och med bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Köpet är villkorat av kommunfullmäktiges godkännande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet. Yrkanden Jan Larsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige avslår köpekontraktet. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger dels kommunstyrelsens förslag att godkänna köpekontraktet, dels Jan Larssons (SD) yrkande om avslag på köpekontraktet. Yrkandena ställs under proposition mot varandra. Efter acklamationsförfarande förklarar sig ordföranden finna att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. s beslut godkänner köpekontraktet. Reservation Mot kommunfullmäktiges reserverar sig samtliga ledmöter för Sverigedemokraterna. Expedieras till AB Trelleborgshem Kommunstyrelsen Ekonomikontoret

19 PROTOKOLL 19 (52) 129 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening Dnr 2010/652, 107 Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. Trelleborgs kommun blev medlem i Kommuninvest år All upplåning upphandlas i konkurrens. Koncernens totala låneskuld uppgick per till miljoner kronor varav 48 % är skuld till Kommuninvest. Kommuninvest har snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som bl.a. Ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet. Innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i jämförelse med andra aktörer på marknaden. Säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna. Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst mkr från medlemmarna i föreningen. Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 procent av balansomslutningen senast Det åstadkoms med det aktuella förlagslånet i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och att medlemsinsatser från nya medlemmar används för att förvärva nyemitterade aktier i bolaget. Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning som har presenterats på ett 20-tal medlemssamrådsmöten. Vid medlemssamråden har de deltagande kommunerna och landstingen haft en positiv inställning till förslaget och förväntas teckna sin andel av lånet eller mer. Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i kredit-

20 PROTOKOLL 20 (52) marknadsbolaget. Det skall utgöra en buffert som inte får intecknas för risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten. Trelleborgs kommun har erbjudits att teckna 7,4 mkr av detta förlagslån. Beloppet motsvarar vår kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter. Räntan på förlagslånet fastställs först efter teckningstidens utgång och har indikativt angivits till följande nivåer. Lånedel Indikativ ränta per Ränta på pro rata-delen 3 månaders STIBOR + 1,22 % Ränta på övertecknat och tilldelat belopp 3 månaders STIBOR + 3,22 % Räntebasen 3 månaders STIBOR är rörlig och motsvarade 0,48 % per Den genomsnittliga 3 månaders STIBOR-nivån under perioden uppgick till 5,73 % beräknat på respektive årsgenomsnitt. Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas inte av Kommuninvests solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är fördelaktig, men räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får ekonomiska problem. Det aktuella lånet har låg likviditet och får inte utan föreningens medgivande överlåtas till någon annan än den som är medlem i föreningen. Lånets formella villkor och en beskrivning av de risker man bör beakta framgår av erbjudandet. Det erbjudna förlagslånet kan inte betraktas som en vanlig standardiserad placeringsform, utan är, när det gäller ändamål och risk mer att jämföra med insatskapital eller aktiekapital och är mycket långfristigt till sin karaktär. Det är direkt sammankopplat med kommunens medlemskap i Kommuninvest. Lånets löptid är 30 år. Lånet kan under vissa förutsättningar återbetalas eller återköpas i förtid. Kommunen/landstinget kan teckna sig för förlagslånet under perioden Likviddag för utbetalning av lånevalutan är satt till Teckningsanmälan är bindande. Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen/landstinget avstår från att delta, erbjuds vår del av lånet till andra medlemmar som vill teckna större belopp. Föreningens styrelse har rätt att avbryta emissionen om den befarar att dess syfte inte kan uppnås. Kommuninvest uppger att det skulle kunna ske om en allt för stor del av medlemmarna avstår från att delta. Det bedöms som viktigare att lånet har ett brett stöd hos medlemmarna, än att just den planerade lånesumman inflyter.

21 PROTOKOLL 21 (52) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen samt att finansiera utlåningen genom en ökning av 2010 års låneram med kronor. s beslut beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen samt att finansiera utlåningen genom en ökning av 2010 års låneram med kronor. Protokollet förklaras i denna del för omedelbart justerat. Expedieras till Kommuninvest ekonomisk förening Kommunstyrelsen Ekonomikontoret

22 PROTOKOLL 22 (52) 130 Antagande av detaljplan för Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 Dnr 2009/847, 214 Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2010, 85, att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Lilla Beddinge 35:18. Syftet med detaljplanen är att kunna tillåta utbyggnad av enbostadshus i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen i Beddingestrand. I nu gällande detaljplan är fastigheten planlagd som allmän plats. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 (Dp 166). s beslut antar detaljplanen för Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 (Dp 166). Expedieras till Byggnadsnämnden

23 PROTOKOLL 23 (52) 131 Antagande av detaljplan för del av Ståstorp 3:1 m.fl. Dnr 2009/630, 214 Byggnadsnämnden beslutade den 27 april 2010, 63, att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Ståstorp 3:1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny verksamhetsetablering i den västra delen av Trelleborg. Planområdet omfattar ca kvm. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet uppger Catherine Persson (S) att de socialdemokratiska ledamöterna inte deltar i beslutet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Trelleborg Ståstorp 3:1 m.fl. (Dp 109). Ajournering ajournerar sig 10 minuter. Yrkanden Leif Roos (SD) yrkar att ärendet återremitteras till byggnadsnämnden för omarbetning av in- och utfarterna till planområdet. Propositioner Ordföranden konstaterar att det föreligger dels yrkande om återremiss till byggnadsnämnden och dels kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige antar detaljplanen. Yrkandet om återremiss ställs under proposition. Efter acklamationsförfarande förklarar sig ordföranden finna att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen, under proposition. Efter acklamationsförfarande förklarar sig ordföranden finna att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. s beslut antar detaljplanen för del av Trelleborg Ståstorp 3:1 m fl (Dp 109).

24 PROTOKOLL 24 (52) Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna. Expedieras till Byggnadsnämnden

25 PROTOKOLL 25 (52) 132 Antagande av detaljplan för del av Innerstaden 2:20 m.fl., cirkulationsplats Hedvägen/Bryggaregatan Dnr 2009/805, 214 Byggnadsnämnden beslutade den 27 april 2010, 62, att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Innerstaden 2:20 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av korsningen Hedvägen-Bryggaregatan/väg 108 till cirkulationsplats för ökad framkomlighet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Trelleborg Innerstaden 2:20 m.fl. (Dp 164). s beslut antar detaljplanen fördel av Trelleborg Innerstaden 2:20 m fl (Dp164) Expedieras till Byggnadsnämnden

26 PROTOKOLL 26 (52) 133 Antagande av detaljplan för del av Västervång 2:25, Västra Ringvägens förlängning Dnr 2009/230, 214 Jäv Sven Lindkvist (S) och Göte Nilsson (SPI) anmäler jäv och deltar ej i beslutet av ärendet. I Sven Lindkvists ställe tjänstgör Stefan Larsson (S). Ersättare saknas för Göte Nilsson (SPI). Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2010, 86, att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Västervång 2:25. Planläggningen är en del av en helhetslösning med flera åtgärder i trafiksystemet för att klara dagens och framtida trafikmängder samtidigt som de västra och norra delarna av Trelleborg ska kunna fortsätta utvecklas. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Trelleborg Västervång 2:25, Västra Ringvägens förlängning (Dp 107). Yrkanden Catherine Persson (S) yrkar återremiss till byggnadsnämnden med följande motivering: I antagandehandlingen under avsnittet Trafik kan utläsas Planområdet föreslås så pass brett att en gång- och cykelväg längs med vägen möjliggörs. En planskild gång- och cykelförbindelse planeras i förlängningen av befintlig gång- och cykelväg väster om Kungavägen, norr om Virkesvägen. Enlig antagandehandlingen planeras en planskild gång- och cykelväg. För att en gång- och cykelväg ska användas krävs att man längs med den lätt kan ansluta till den eller ta sig ifrån den. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter krävs ytterligare underfarter för gångtrafikanter och cyklister. De oskyddade trafikanterna väntas i huvudsak utgöras av barn och ungdomar. Vi menar att planområdet i detaljplanen ska utökas med ytterligare underfarter för att öka trafiksäkerheten. Propositioner Ordföranden konstaterar att det föreligger dels kommunstyrelsens förslag till beslut och dels Catherine Persson (S) yrkande om återremiss. Först kommer yrkandet om återremiss att ställas under proposition. För den händelse kommunfullmäktige därvid beslutar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, ställes kommunstyrelsens förslag under proposition.

27 PROTOKOLL 27 (52) Yrkandet om återremiss Yrkandet om återremiss ställes under proposition. Efter acklamationsförfarande förklarar sig ordföranden finna att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Votering begärs. Ordföranden framställer följande voteringsproposition som godkänns av kommunfullmäktige. Den som vill att ärendet skall avgöras idag, röstar ja, den som vill att ärendet återremitteras röstar nej. I voteringen avges 20 ja-röster och 19 nej-röster medan 10 ledamöter avstår från att rösta. Ersättare saknas för Anita Persson (SD) och Göte Nilsson (SPI). Det antecknas att Ulf Bingsgård (M), Inger Hansson (M), Birger Lindgren (SPI), Åke Svensson (KD), Jan Isaksson (M), Bert Ekstrand (FP), Patrik Holmberg (C), Susana Apostolovska (M), Lars-Olof Flink, Roland Hansson (KD), Bengt Gunnarsson (M), Marianne Ohrlander (M), Gert Rosenquist (SPI), Mats-Åke Svensson (KD), Ina Liljeberg (M), Christina Björklund, Leif Sjögren (C), Gunnar Hedin (M), Laila Mårtensson (M) och Sonny Hilding (KD) röstar ja att Yvonne Svensson (S), Catherine Persson (S), Stefan Larsson (S), Terezija Macas (S), Sven Sandgren (S), Gunn Nilsson (S), Brian Törnqvist (S), Marianne Pettersson (S), Nils-Gunnar Snygg (S), Lars-Erik Nilsson (S), Agne Kronqvist (S), Gerd Klein (S), Johnny Nilsson (S), Anitha Lata (S), Gert-Åke Nilsson (S), Tomislav Jovanovski (S), Anna Karolji (S), Stefan Strandberg (S) och Lizian Kyreus (S) röstar nej samt att Åke Persson (SD), Leif Roos (SD), Bodil Francke Ohlsson (SPI), Jan Larsson (SD), Anders Svensson (MP), Per Klarberg (SD), Sonja Persson (SD), Ken Karlsson (SD), Alf Hansson (SD) och Claes Henriksson (TS) avstår från att rösta. har därvid beslutat att återremittera ärendet då det jämlikt 5 kap. 36 begärts av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. s beslut beslutar att återremittera ärendet till byggnadsnämnden i enlighet med Catherine Perssons (S) yrkande och motivering: I antagandehandlingen under avsnittet Trafik kan utläsas Planområdet föreslås så pass brett att en gång- och cykelväg längs med vägen möjliggörs. En planskild gång- och cykelförbindelse planeras i förlängningen av befintlig gång- och cykelväg väster om Kungavägen, norr om Virkesvägen. Enlig antagandehandlingen planeras en planskild gång- och cykelväg. För att en gång- och cykelväg ska användas krävs att man längs med den lätt kan ansluta till den eller ta sig ifrån den. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter krävs ytterligare underfarter för gångtrafikanter och cyklister. De oskyddade trafikanterna väntas i huvudsak utgöras av barn och ungdomar. Vi menar att

28 PROTOKOLL 28 (52) planområdet i detaljplanen ska utökas med ytterligare underfarter för att öka trafiksäkerheten. Expedieras till: Byggnadsnämnden

29 PROTOKOLL 29 (52) 134 Ansvarig nämnd för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Dnr 2010/658, Riksdagen har beslutat att en ny lag om brandfarliga och explosiva varor ska gälla från den 1 september Några av de mest framträdande förändringarna i den nya lagen är enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap följande: Kommunen blir ansvarig för tillstånd och tillsyn avseende förvaring med mera för explosiva varor. Kommunen får själv bestämma över var tillstånds- och tillsynsfrågor ska hanteras inom kommunen, samtidigt som kommunen får vidgade möjligheter till samverkan med andra kommuner. Kommunen får ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning och tillsyn även för explosiva varor. De nya uppgifter som kommunerna ska utföra omfattar tillstånd och tillsyn av explosiva varor i följande fall; förvärv, förvaring, handel och överföring. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att räddningsnämnden ska ansvara för kommunens tillståndshantering beträffande explosiva varor. Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för tillståndshantering gällande brandfarlig vara flyttas från byggnadsnämnden till räddningsnämnden. s beslut beslutar att räddningsnämnden ska ansvara för kommunens tillståndshantering beträffande explosiva varor. kommunfullmäktige beslutar vidare att ansvaret för tillståndshantering gällande brandfarlig vara flyttas från byggnadsnämnden till räddningsnämnden. Expedieras till Räddningsnämnden Byggnadsnämnden

30 PROTOKOLL 30 (52) 135 Försäljning av fastigheterna Delfinen 40 respektive del av Västervång 2:25, kv. Knasten, för uppförande av gruppbostäder Dnr 2010/667, 253 Fastighetsnämnden beslutade den 25 augusti 2010, 89, att begära försäljning av de obebyggda fastigheterna Delfinen 40 till ett pris av kr och del av Västervång 2:25 (kv. Knasten) till ett pris av kr. Avsikten är att fastigheterna ska säljas till de entreprenörer som vinner pågående upphandlingar av hyreskontrakt avseende LSS-gruppboenden. Inom Trelleborgs kommun finns för närvarande 20 gynnande beslut avseende LSS-boenden, dvs. kommuninvånare som har rätt till ett boende, av vilka 6 beräknas tillgodoses till 1 oktober 2010 i det tidigare äldreboendet i Delfinen, som är under ombyggnad till ett LSS-boende. Behovet 2011 är därmed minst 14 platser av vilka 8 platser gärna i s.k. trapphusboende och ytterligare 6 platser i gruppboende för personer med autismspektrumstörning, vilka samtliga lägenheter med fördel skall vara inflyttningsklara till oktober Fastighetsförvaltningen har prioriterat och klarlagt förutsättningarna för byggnation för att möta behovet. Kvarteret Delfinen 40 kan bebyggas med ett hus med upp till 10 platser, som kan betraktas som trapphusboende. Bygglovsansökan är inlämnad och upphandling av hyreskontrakt (med förbehåll) pågår sedan juli I samband med upphandlingen föreslås en försäljning av marken som ska bebyggas (fastigheten Delfinen 40) till ett pris om totalt kr. Boendet kan vid skyndsam handläggning kunna stå klart till oktober På Vannhög på Virkesgatan finns planlagd mark, del av fastigheten Västervång 2:25, med ändamålet BCHS, dvs. bostäder, dagis eller annan därmed likvärdig service. En enplansbyggnad med gruppboende för 6 LSS-lägenheter för personer med diagnosen autism kan uppföras på den obebyggda fastigheten. Bygglovsansökan är inlämnad och upphandling av hyreskontrakt (med förbehåll) pågår sedan juli I samband med upphandlingen föreslås en försäljning av marken som ska bebyggas, fastigheten del av Västervång 2:25, (kv. Knasten) till ett pris om totalt SEK. Boendet kan vid skyndsam handläggning kunna stå klart till oktober Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa försäljningspriset för fastigheten Delfinen 40 till kr och för del av Västervång 2:25 (kv. Knasten) till kr samt att uppdra åt kommunstyrelsen att överlåta respektive fastighet till den entreprenör som vinner upphandlingen om respektive hyreskontrakt. Yrkanden Jan Larsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Han anser att kommunen säljer fastigheterna till uppenbara underpriser. Kommunen kommer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-12-15 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2008-12-15 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 219 Införande av ny modell för resursfördelning 220 Rökfri arbetstid 221 Upphandling av driften avseende Täppans särskilda boende 222 Antagande av Allmänna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-02-25 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2008-02-25 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 17 Ny ersättare i kommunfullmäktige, Solveig Lundgren (s) 18 Medborgarförslag 2007:22 Återinför de gamla bussförbindelserna som 182 körde 19 Medborgarförslag

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-05-18 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2009-05-18 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 121 Tekniska nämndens förslag till ny elnätstariff 122 Kulturnämndens begäran om anslag för Kultur i Äldrevården 123 Fastighetsnämndens och skolnämndens

Läs mer

Kommunfullmäktige INNEHÅLL

Kommunfullmäktige INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 97 Interpellation till Ulf Bingsgård (m) angående Köpingeskolan 98 Antagande av detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. 99 Skolnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

Fritidsnämnden 2009-05-26 INNEHÅLL

Fritidsnämnden 2009-05-26 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 32. Tertialbokslut per 2009-04-30 33. Taxor och avgifter för vuxna privatpersoner 33. Taxor och avgifter för vuxna privatpersoner, forts. 34. TIF Vikings

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Efternam n * E-postadres s

Efternam n * E-postadres s TRELLEBORG S KOMMU N Medborgarförsia g Kommunstyrelse n Obs! Obligatorisk Förslagsställar Förnam n * TRELLEBORG S KOMMU N Kommunstyrelse n 2014-02 - 0.7 a fäl t markera s me d rö d ra m e Efternam n *

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg Onsdagen den 25 augusti 2010, kl 18.00 19.10 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lennart Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-10-23

Kommunfullmäktige 2006-10-23 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 90 Medborgarförslag 2006:11 Utplacering av blommor även öster om rondellen i Östra korset 91 Medborgarförslag 2006:9 Fler gruppboende och särskilt boende

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer