Erbjudande om att teckna depåbevis i BLACK EARTH FARMING LTD.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande om att teckna depåbevis i BLACK EARTH FARMING LTD."

Transkript

1 Erbjudande om att teckna depåbevis i BLACK EARTH FARMING LTD. Global Co-ordinator and Bookrunner Joint Lead Manager Nomura International Co-lead Managers UniCredit CAIB UK Ltd Net Managers

2 VIKTIG INFORMATION First North är en reglerad multilateral handelsplattform som ägs och drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag på OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s reglerade huvudlista ( Nordiska listan ). Istället skall bolagen följa ett mindre omfattande regelverk anpassat till mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag noterat på Nordiska listan. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk. Det är OMX Nordic Exchange Stockholm AB som godkänner ansökan om listning. Med Erbjudandet avses erbjudande om teckning av depåbevis i Black Earth Farming Ltd. Referenser till Black Earth Farming och Bolaget avser i detta prospekt ( Prospektet ) Black Earth Farming Ltd. (organisationsnummer 89973) inklusive dess dotterbolag, om inte annat framgår av sammanhanget (Styrelsen, Aktier och Bolagets aktieägare avser exempelvis moderbolaget Black Earth Farmings styrelse, aktier och aktieägare). Detta Prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kapitlet, 25 och 26 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i Prospektet är korrekta eller fullständiga. Bolaget avser att begära att Finansinspektionen överlämnar ett godkännandecertifikat och ett exemplar av detta Prospekt till Kredittilsynet, som är den behöriga myndigheten i Norge, enligt Prospektdirektivets europapassbestämmelser. Ett exemplar av detta Prospekt har levererats till bolagsregistratorn i Jersey i enlighet med artikel 5 av Companies (General Provisions) (Jersey) Order 2002 och bolagsregistratorn har avgivit och har inte återkallat, godkännandet av dess distribution. Finansinspektionen i Jersey (The Jersey Financial Services Commission) har avgivit, och har inte återkallat, dess godkännande i enlighet med artikel 2 av Control of Borrowing (Jersey) Order 1958 avseende emission av värdepapper i Bolaget. Det skall understrykas att, genom avgivande av dessa godkännanden ansvarar varken bolagsregistratorn eller finansinspektionen i Jersey för riktigheten av Bolagets finansiella uppgifter, lämnade uttalanden eller uttryckta omdömen avseende detta. Det skall vidare noteras att priset på dessa värdepapper och eventuella intäkter härrörande från dessa kan variera både neråt och uppåt. Tvister rörande Erbjudandet enligt detta Prospekt skall avgöras enligt svensk lag och enbart i en svensk domstol. De siffror som redovisas i detta Prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summeras. Prospektet finns tillgängligt på Öhmans kontor, på Öhmans hemsida på Black Earth Farmings huvudkontor samt på Black Earth Farmings hemsida BRANSCHFAKTA OCH INFORMATION FRÅN TREDJE PART Detta Prospekt innehåller historiska marknadsdata och branschprognoser avseende den marknad där Black Earth Farming är verksamt. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal källor, däribland branschpublikationer och marknadsundersökningar från tredje part, samt även allmänt tillgänglig information. Även om branschpublikationerna uppger att de är baserade på information som inhämtats genom ett antal olika källor och med olika metoder som anses tillförlitliga kan inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och inga garantier kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelser med annan information som offentliggjorts från tredje part, har ingen information tillhandahållits på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Utöver information från utomstående sammanställer även Black Earth Farming viss marknadsinformation på basis av information från branschaktörer och deras respektive lokala marknad. Black Earth Farmnings interna marknadsundersökningar har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av Black Earth Farmings konkurrenter som använder sig av andra metoder för datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat. II

3 FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden. Alla uttalanden, förutom sådana uttalanden om historiska fakta, som presenteras i Prospektet, inklusive, utan begränsning, uttalanden om Bolagets finansiella situation, strategi, Bolagets ledande befattningshavares eller, i förekommande fall Styrelseledamöternas, planer, mål, strategier och framtida verksamhet och resultat och de bakomliggande antagandena till dessa uttalanden är framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker och osäkerheter, och andra faktorer, uttalade eller underförstådda av de framtidsinriktade uttalanden, som kan komma att påverka Bolagets faktiska resultat, prestation eller utförande. Sådana framtidsinriktade uttalanden är baserade på ett flertal antaganden om Bolagets nuvarande och framtida strategier och den miljö inom vilken Bolaget kommer att bedriva sin verksamhet. Bland de viktiga faktorerna som kan leda till att Bolagets faktiska resultat, prestation eller utförande väsentligt skiljer sig från dessa framtidsinriktade uttalanden inkluderar, bland andra ogynnsamma eller oförutsägbara väderförhållanden pris på jordbruksvaror konkurrens inklusive användande av illegala eller oacceptabla affärsmetoder tillgång till infrastruktur äganderätt till mark djursjukdomar legala konsekvenser av utländskt ägande av rysk mark begränsningar i Bolagets möjlighet att tillförsäkra sig full äganderätt till mark förändringar i de politiska, sociala, legala eller ekonomiska förhållandena i Ryssland, samt inflation, ränta och växelkurser. Ytterligare faktorer som kan komma att leda till att Bolagets faktiska resultat, prestation eller utförande i väsentlig grad skiljer sig från dessa framtidsinriktade uttalanden inkluderar även, utan att begränsa sig till, de faktorer som presenteras under avsnittet Riskfaktorer. Utan att Bolaget eller Värdepappersinstituten (eller deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, närstående bolag, rådgivare och ombud) begränsar de uttryckliga eller underförstådda begränsningarna, eller bestrider sitt ansvar eller sin skyldighet enligt detta Prospekt bör potentiella investerare inte i alltför hög grad förlita sig på dessa framtidsinriktade uttalanden. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för detta Prospekts upprättande. Bolaget och Styrelseledamöterna friskriver sig uttryckligen från samtliga skyldigheter eller åtaganden att efter detta Prospekts upprättande offentliggöra och sprida eventuella uppdateringar eller ändringar av de framtidsinriktade uttalandena häri som speglar deras förväntningar med avseende därtill eller på eventuella förändrande händelser, villkor eller omständigheter som ett sådant framåtriktat uttalande baserar sig på. III

4 Erbjudande i korthet Anmälningsperiod 28 november 18 december 2007 Teckningskurs Förväntas hamna inom intervallet SEK. Teckningskursen till allmänheten kommer inte att överstiga 53 SEK per Depåbevis. Likviddag 27 december 2007 Förväntad första handelsdag på First North 28 december 2007 ISIN-kod SE Handelspost 100 Kortnamn BEF Finansiell information Bokslutskommuniké för tolvmånadersperioden som avslutas den 31 december februari 2008 Årsredovisning för tolvmånadersperioden som avslutas den 31 december April 2008 Delårsrapport för tremånadersperioden som avslutas den 31 mars maj 2008 Delårsrapport för sexmånadersperioden som avslutas den 30 juni augusti 2008 Delårsrapport för niomånadersperioden som avslutas den 30 september november 2008 Innehåll Sammanfattning... 3 Riskfaktorer Inbjudan till teckning av depåbevis i Black Earth Farming Villkor och anvisningar Bakgrund och motiv samt emissionslikvidens användning Koncernchefen har ordet Marknad Black Earth Farming Investeringsmodellering och modellering av driftsresultat per hektar Finansiell information i sammandrag Finansiell situation och kommentarer till den finansiella utvecklingen Kapitalstruktur Utdelningspolicy Styrelse, ledande befattningshavare och oberoende revisorer Aktiekapital och ägarförhållanden Avtal om försäljning av Depåbevis Legala frågor och kompletterande information Memorandum of Association och Bolagsordning Skatteaspekter Villkor för depåbevis Koncernredovisning 20 april 31 december Koncernredovisning 1 januari 31 december Koncernens delårsrapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september Hänvisning till andra dokument Adresser Bilaga A: Definitioner och förklaringar

5 Sammanfattning Följande sammanfattning skall endast läsas som en inledning till Prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information som behövs för ett investeringsbeslut. Ett beslut om att teckna Depåbevis i Black Earth Farming bör därför baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Om en talan avseende informationen i detta Prospekt överlämnas till domstol för prövning kan målsägande investerare få stå för kostnaderna för att översätta Prospektet. De personer som är ansvariga för att upprätta sammanfattningen har ett civilrättsligt ansvar, men endast om sammanfattningen är vilseledande, inkorrekt eller motsägande när den läses tillsammans med övriga delar av Prospektet. Erbjudandet Erbjudandet omfattar Aktier i form av Depåbevis till ett belopp om MSEK vilket motsvarar Aktier vid prisintervallets lägsta punkt och Aktier vid prisintervallets högsta punkt ( Erbjudandet ), Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och Norge samt till internationella institutionella investerare. Bolaget förbehåller sig rätten att öka antalet Aktier som omfattas av Erbjudandet med högst fem (5) procent. Därutöver har Bolaget ingått avtal med Öhman om en övertilldelningsoption om ytterligare högst femton (15) procent av Erbjudandet. Villkor i sammandrag Teckningskurs Anmälningsperiod 28 november 18 december 2007 Likviddag 27 december 2007 Första dag för handel på First North 28 december 2007 Kortnamn BEF Handelspost 100 ISIN-kod SE Förväntas fastställas inom intervallet SEK. Teckningskursen till allmänheten kommer inte att överstiga 53 SEK per Depåbevis. Black Earth Farming i korthet Black Earth Farming grundades 2005 och var bland de första utländskt finansierade bolagen att genomföra investeringar i ryska jordbruksmarktillgångar. Bolaget har genom sin tidiga etablering uppnått en stark marknadsposition i den ryska Svartajordsregionen. Bolaget har hittills främst fokuserat på att förvärva jordbruksmark, men har nu gått in i en andra mer mogen fas av markförvärv, där Bolaget främst riktar in sig på markförvärv inom en geografisk närhet till befintliga marktillgångar, för att skapa logistiska fördelar och andra synergier. Stora investeringar i moderna maskiner och utrustning genomförs för närvarande, tillsammans med andra driftsförbättrande åtgärder såsom grundlig jordanalys och utbildning av lokal arbetskraft i modern jordbruksdrift. Bolagets operativa del är indelad i de tre divisionerna Kursk, Tambov och Voronezh. Varje division omfattar en viss areal och består av två till fyra produktionskluster. Totalt kontrollerar Bolaget cirka hektar, varav Bolaget har erhållit lagfartsbevis för cirka hektar cirka hektar är under äganderättsregistrering cirka hektar är arrenderade, och cirka hektar är under arrenderegistrering. Bolaget genomförde sin första skörd under jordbruksåret 2005/2006 vilken uppgick till cirka ton grödor. Antalet skördade ton ökade betydligt för jordbruksåret 2006/2007 och uppgick till cirka ton. 3

6 Sammanfattning Bakgrund och motiv Trots att Svartajordsregionen anses vara ett av de bördigaste jordbruksområdena i världen föreligger det för närvarande en möjlighet för vissa aktörer att till förhållandevis låg kostnad förvärva stora markområden. Genom investeringar i rörelsekapital, maskinpark och infrastruktur samt tillämpning av modern jordbruksteknik och adekvat styrning avser Bolaget att generera en avkastning över genomsnittet enbart från jordbruksdriften. Utöver avkastningen från jordbruksdriften förutser Bolaget att de ryska markpriserna successivt kommer att stiga och närma sig de internationellt rådande priserna för jordbruksmark av liknande kvalitet. Skälen till att Erbjudandet genomförs är att möjliggöra för Bolaget att fortsätta sin expansion, bredda ägarstrukturen, tillse att Bolaget har tillgång till kapitalmarknaderna vid framtida finansiering och vidare stärka Black Earth Farmings position som ett ledande jordbruksbolag i Svartajordsregionen. Riskfaktorer Allt företagande och aktieägande innebär en viss grad av risktagande och en investering i Black Earth Farming kan anses vara förknippad med hög risk. Ett antal riskfaktorer skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, inklusive sådana som står utanför Black Earth Farmings kontroll. Nedan sammanfattas utan inbördes rangordning några av de riskfaktorer och väsentliga förhållanden som bedöms vara av betydelse för Black Earth Farmings framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande skulle också kunna påverka Bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Dessa övriga, ej sammanfattade, risker kan komma att väsentligen påverka Black Earth Farmings verksamhet och leda till att priset på Black Earth Farmings Depåbevis sjunker. Potentiella investerare bör även ta del av och överväga den mer detaljerade beskrivningen av olika riskfaktorer i avsnittet Riskfaktorer tillsammans med annan information i detta Prospekt innan beslut fattas om teckning av Depåbevis. Risker relaterade till Bolaget Bolaget är ett förhållandevis nybildat bolag med en mycket begränsad verksamhetshistorik Bolagets innehav av jordbrukstillgångar Legala konsekvenser av utländskt ägande av rysk mark Bolagets möjlighet att tillförsäkra sig full äganderätt till marken kan vara begränsad Finansiering Myndigheters regleringar Bolaget måste påbörja driften innan äganderätten till marken är fullständigt registrerad Bolaget gör investeringar för att skaffa arrenderätt eller äganderätt till mark innan äganderätten har blivit registrerad Bolaget kan tvingas investera väsentligt mer än vad som inledningsvis förväntades i stödjande infrastruktur och logistik samt spannmålsanläggningar Risker relaterade till Bolagets verksamhet Ogynnsamma eller oförutsägbara väderförhållanden Pris på jordbruksvaror Konkurrens inklusive användande av illegala eller oacceptabla affärsmetoder Tillgång till infrastruktur Djursjukdomar Risker relaterade till Ryssland Politiska och sociala risker Ekonomiska risker Brottslighet och korruption Olagliga eller godtyckliga statliga åtgärder Likviditetsbrist Svagheter inom rättsväsendet Likvidation på grund av bristande uppfyllelse Expropriation och förstatligande Verkställande av domar Verkställande av utländska domar eller skiljedomar i Ryssland Infrastruktur Valutakurser, valutakontroll och restriktioner för repatriering Det ryska beskattnings- och tullsystemet är inkonsekvent och föremål för ändringar Risker relaterade till Erbjudandet Allmän aktiemarknadsrisk Illikvid handel Kursen för Depåbevisen kan vara volatil och sjunka väsentligt Erbjudande om försäljning av ett väsentligt antal ytterligare Depåbevis kan medföra en nedgång av kursen på Depåbevisen 4

7 Sammanfattning Marknad Historiskt har spannmål och oljeväxter primärt använts för att producera mat eller djurfoder. Oljeprisutvecklingen på senare tid har, i kombination med miljödebatten, resulterat i en ökad efterfrågan på förnyelsebara energikällor, exempelvis bioetanol och biodiesel, vilket i sin tur har lett till en ökad konkurrens mellan den traditionella jordbruks- och biobränsleindustrin om råvaror såsom raps och vete. Priserna på grödor har stigit väsentligt under de tre första kvartalen 2007, exempelvis har priset på vete stigit med cirka 69 procent sedan januari 2007 och handlades till knappt 315 USD per ton per 26 oktober Förändringar i priset på grödor kan på kort sikt vanligtvis förklaras av faktorer såsom väder och lagernivåer medan de på lång sikt drivs av den globala efterfrågesituationen vilken för närvarande är beroende av faktorer såsom: (i) livsmedelskonsumtion (ii) konsumtion av djurfoder och (iii) förnyelsebar energi samt den globala utbudssituationen vilken beror av (i) antalet uppodlade hektar och (ii) avkastning. Jordbruksmark prissätts på en lokal marknad och priserna kan som en konsekvens av detta variera mellan olika länder. Rysk jordbruksmark kan förvärvas för mellan cirka 350 och USD per hektar. De ryska priserna är låga i relation till internationellt rådande priser, exempelvis kan jordbruksmark av liknande kvalitet förvärvas för till USD per hektar i östra delen av USA 1), till USD per hektar i Argentina 2) och till USD per hektar i Västeuropa 3). Black Earth Farmings verksamhet Affärsidé och vision Black Earth Farmings affärsidé är att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland, primärt i Svartajordsregionen och sekundärt i andra regioner där bördig jordbruksmark förekommer. Black Earth Farming skall utnyttja sin unika kompetensbas och den fördel som Bolagets tidiga etablering på marknaden givit till att snabbt uppnå en kritisk markareal och generera uthållig lönsamhet på en av de snabbast växande jordbruksmarknaderna i världen. Black Earth Farming strävar därigenom över tiden att skapa substantiellt värde åt sina aktieägare. Strategi och mål Black Earth Farming strävar efter att upprätthålla en balans mellan att tillvarata adekvata markförvärvstillfällen och att bruka den jord som redan står under Bolagets kontroll. Att förvärva jordbruksmark och att bruka jord tar avsevärda kapital- och ledningsresurser i anspråk, men utgör fundamentet i realiserandet av visionen om att skapa värde för aktieägarna. I syfte att optimera resursutnyttjandet tillämpar Bolaget följande strategi: Kontroll över mark: Mark förvärvas eller arrenderas med utgångspunkt i vissa kriterier som att marken bidrar till att konsolidera befintliga produktionskluster och att förekomsten och tillgängligheten till infrastruktur är tillfredsställande Stordriftsfördelar: När marken står under Black Earth Farmings kontroll upprättar Bolaget individuella resultatenheter understödda av den centrala organisationen Bästa praxis/teknologi: Black Earth Farming anlitar internationella experter och anskaffar modern teknologi för att öka avkastningen Diversifierad produktportfölj: För att diversifiera den operationella verksamheten ytterligare kan Bolaget komma att inleda eller förstärka produktion av produkter med högre förädlingsvärde Vertikal integration: Genom att ta kontroll över större delar av värdekedjan kommer marginalerna att förbättras och kassaflödesdiversifieringen att öka. För att uppnå strategin har Bolaget kopplat ett antal kortoch långsiktiga mål till strategin. De kortsiktiga målen skall uppnås under 2007 och 2008, medan de långsiktiga målen skall uppnås under 2009 och framåt. Utvalda mål avseende landförvärv Kontrollera minst hektar i slutet av år 2008 Konsolidera befintliga markområden samt genomföra markförvärv under förutsättning att markarealen lokalt överstiger hektar och att markområdet har tillräckliga infrastrukturanläggningar Erhållit lagfart till hektar mark i slutet av år 2007 samt hektar mark i slutet av år 2009 Utvalda finansiella mål Investeringar skall finansieras med medel från verksamheten senast under 2009 Positivt kassaflöde från jordbruksverksamheten år 2009 Rörelsemarginal om minst 14 procent år ) United States Department of Agriculture, Land Values and Cash Rentals ) Cresud, september ) Tysklands federala statistikbyrå 2006 och Eurostat

8 Sammanfattning Positivt nettoresultat år 2010 Genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 15 procent per år till och med år 2012 Utvalda operationella mål Ha minst 7 spannmålsanläggningar i full drift under 2009 Ytterligare diversifiera valet av grödor för att begränsa den operationella risken Utvärdera och besluta om Bolagets eventuella verksamhet i kött- och mejerisektorerna Huvudsakliga verksamheter Bolagets fyra huvudsakliga verksamheter är att erhålla kontroll över mark, jordbruksdrift, mejeri- och köttproduktion samt försäljning och kundhantering. För närvarande drivs Bolagets mejeri- och köttproduktion endast i begränsad omfattning. Erhålla kontroll över mark Jordbruksmark i Ryssland består vanligtvis av ett antal jordlotter och kan klassificeras som statlig eller privat egendom. Black Earth Farming inriktar sig huvudsakligen mot att förvärva jordbruksmark som ägs av en grupp fysiska personer, det vill säga mark som tillhör de forna Kolchoserna. I och med omorganisationen av Kolchoserna erhöll de tidigare anställda, en i termer av geografisk placering inom Kolchosen icke specificerad andel (Pai) av den gemensamma jordbruksmarken. Landförvärvsprocessen är lång, cirka 14 till 20 månader, och komplicerad, men när den är avslutad erhåller Black Earth Farming lagfartsbevis till marken. År 2006 erhöll Black Earth Farming sina första lagfartsbevis, vilket är en viktig milstolpe eftersom det bevisar att Bolagets markförvärvsprocess är förenlig med rysk lagstiftning och fungerar i praktiken. Mejeri- och köttproduktion Black Earth Farming bedriver i nuläget småskalig produktion av mjölk och kött. Bolaget kan komma att öka omfattningen av mjölk- och köttproduktionen om det pågående pilotprojektet faller väl ut. Det kassaflöde som genereras från mjölkoch köttproduktion är löpande under året, vilket skulle stabilisera Bolagets kassaflöden och därmed reducera risken. Mejeri- och köttproduktion minskar utsatthet för ogynnsamma väderförhållanden och i tillägg existerar det potentiella synergier i jordbruksdriften då djurspillning är ett fördelaktigt gödningsmedel. Försäljning och kundhantering Det spannmål som produceras på Bolagets åkrar säljs i nu läget till inhemska kunder. Bland dessa finns de största exportörerna och spannmålsförädlande bolagen i centrala Ryssland. I ett längre perspektiv, i takt med att den egna produktionen ökar, kan Black Earth Farming komma att exportera spannmål primärt till Europa och Mellanöstern via hamnarna i Svarta havet eller Östersjön. En förutsättning för den ambitionen är att säkerställa tillgång till nödvändig infrastruktur i form av lagrings- och transportkapacitet. För att optimera logistik och tillgänglighet förvärvar och uppför Bolaget strategiskt placerade centra med tillgång till järnväg och elektricitet, där det är möjligt att bygga spannmålsanläggningar med en kapacitet om cirka ton. Detta kommer att tillgodose lagerbehoven och dessutom möjliggöra snabb och effektiv transport till kunder oavsett om de är inhemska eller baserade i utlandet. Huvudsakliga styrkor De huvudsakliga styrkor vilka Bolaget besitter och som utgör grunden för Bolagets möjlighet att dra nytta av den rådande unika marknadssituationen inom den ryska jordbrukssektorn innefattar Jordbruksdrift Den mark som Black Earth Farming tar kontroll över är i regel i ett sådant skick att den inte omgående kan tas i bruk. Bolaget vidtar därför omfattande åtgärder för att återställa markens skick, vilket är betydelsefullt eftersom marken dels, efter en restaurering, ger högre avkastning och dels kan förväntas stiga i värde. Allt eftersom Bolaget utvecklas och dess markareal växer allokeras resurser för att förvärvade marktillgångar skall brukas i enlighet med bästa praxis och sedermera generera en god avkastning. en djup förståelse för de lokala marknaderna, språket och traditionerna en beprövad och välfungerande metod för att förvärva mark, understödd av ett team erfarna lokalt baserade jurister och agronomer branschkunskap och ytterst kompetent personal vilken kan återställa Bolagets markområden till fullgott skick och därefter uppnå goda produktionsresultat värdefull kunskap och erfarenhet från de första två årens verksamhet i Svartajordsregionen 6

9 Sammanfattning en operationell struktur bestående av produktionskluster vilket möjliggör stordriftsfördelar samt optimerar nyttjandegrad av maskinpark samt tillgång till internationellt kapital och stöd från etablerade och erfarna Huvudägare. Utdelningspolicy Bolaget har hitintills inte utbetalat eller förbundit sig att utbetala utdelning och förväntar sig inte att utbetala någon utdelning under överskådlig framtid. Bolaget avser för närvarande att behålla framtida vinster för att finansiera den fortsatta utvecklingen och tillväxten inom verksamheten. Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelsen består idag av sju Styrelseledamöter inklusive ordföranden. Tabellen nedan visar nuvarande Styrelseledamöters namn, befattning, år för inval i Styrelsen, födelseår, medborgarskap samt deras respektive innehav av Depåbevis/ Aktier och optioner i Bolaget. I ledningsgruppen för Bolaget ingår Michel Orlov (Arbetande Styrelseledamot och koncernchef, född 1966), Simon Cherniavsky (Produktionschef, född 1970), Robert Coleman (Regional driftschef i Voronezhdivisionen, född 1959), Sture Gustavsson (Arbetande Styrelseledamot och regional driftschef i Kurskdivisionen, född 1959), Rimma Khaliullina (Chefsjurist, född 1975), Victor Leskonog (Verkställande direktör för OOO Management Company AGRO-Invest-Regions, född 1964), Mark Lewis (Regional driftschef i Tambovdivisionen, född 1956), Marc-Antoine Parra (Verkställande direktör för OOO Management Company AGRO-Invest och operativ chef, född 1947), Alexander Polishuk (Ekonomichef, född 1969), Boris Rozenwald (Försäljnings- och marknadschef, född 1965), Sergey Smolyar (Logistikchef, född 1978) och Gustav Wetterling (Informationschef, född 1981). Bolagets revisor är KPMG Ltd. Namn Befattning Styrelseledamot sedan Födelseår Medborgarskap Antal Depåbevis/Aktier i Black Earth Farming Optioner Per Brilioth Styrelseordförande Svenskt Michel Orlov Grundare, arbetande Styrelseledamot och koncernchef i Bolaget samt styrelseordförande i OOO Management Company AGRO-Invest Ryskt och Schweiziskt Vladimir Averchev Styrelseledamot Ryskt Alex Gersh Styrelseledamot Amerikanskt Sture Gustavsson Arbetande Styrelseledamot och Svenskt regional driftschef, Kurskdivisionen Henrik Persson Styrelseledamot Svenskt Paul Wojciechowski Styrelseledamot Brittiskt 0 0 7

10 Sammanfattning Huvudägare Bolagets huvudägare är Vostok Komi (Cyprus) Ltd. (ett dottebolag till Vostok Nafta Investment Ltd.) och Investment AB Kinnevik (publ) (inklusive dotterbolag) (tillsammans Huvudägarna ) som vardera före Erbjudandet innehar Aktier respektive Aktier, motsvarande 31,1 procent respektive 25,2 procent av röster och kapital i Bolaget. Huvudägarna samt Styrelseledamöterna Michel Orlov, Per Brilioth, Henrik Persson och Sture Gustavsson har, med start vid första handelsdagen för Depåbevisen och för en period om 12 månader därefter, åtagit sig att inte utan medgivande från Värdepappersinstituten erbjuda, sälja, avtala om att sälja eller pantsätta Aktier i Bolaget eller utställa optioner eller warranter relaterade till Bolagets Aktier. Finansiell information i sammandrag Sammanfattning av Bolagets finansiella information för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006 samt niomånadersperioden 1 januari 30 september 2007 har utan materiella justeringar hämtats från koncernredovisningen, koncernens delårsrapport och noter som återfinns på annan plats i detta Prospekt. Koncernredovisningen och koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IFRS och koncernredovisningen har reviderats av KPMG Ltd. som framgår i deras revisionsberättelse som återfinns på annan plats i detta Prospekt. Koncernens delårsrapport har varken reviderats eller översiktligt granskats. Utöver att presentera den finansiella informationen i RUB har tilläggsinformation i USD inkluderats för att underlätta för läsare. För niomånadersperioden som avslutades 2007 har samtliga belopp omvandlats från RUB till USD med stängningskursen per den 30 september 2007 där växelkursen var 24,9493 RUB per 1,00 USD, för tolvmånadersperioden 2006 används växelkursen 26,3311 RUB per 1,00 USD. Nedanstående sammandrag av Black Earth Farmings räkenskaper skall läsas tillsammans med avsnitten Finansiell situation och kommentarer till den finansiella utvecklingen, Koncernredovisning 1 januari 31 december 2006 och Koncernens delårsrapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2007 som återfinns på annan plats i detta Prospekt. Resultaträkning RUB RUB USD USD Tusental 1 jan 31 dec jan 30 sep jan 31 dec jan 30 sep 2007 Intäkter Bruttoresultat (12 603) (479) Resultat efter finansiella poster ( ) (85 660) (7 900) (3 433) Periodens resultat ( ) ( ) (7 803) (5 830) 8

11 Sammanfattning Balansräkning RUB RUB USD USD Tusental 31 december september december september 2007 Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga tillgångar Uppskjutna skattefordringar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Leverantörsskulder och andra skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys RUB RUB USD USD Tusental 1 jan 31 dec jan 30 sep jan 31 dec jan 30 sep 2007 Kassaflöde från den löpande verksamheten ( ) ( ) (15 787) (35 639) Kassaflöde från investeringsverksamheten ( ) ( ) (30 690) (68 043) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Övriga upplysningar Bolaget har endast ett aktieslag. Varje Aktie berättigar till en röst på bolagsstämman och samtliga Aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Aktierna är denominerade i USD och har ett kvotvärde om 0,01 USD per Aktie. Enligt Bolagsordningen är Bolagets auktoriserade aktiekapital USD fördelat på Aktier. Före Erbjudandet uppgår Black Earth Farmings aktiekapital till ,67 USD fördelat på emitterade och till fullo betalda Aktier. Om nyemissionen i Erbjudandet skulle bli fulltecknad kommer aktiekapitalet att uppgå till USD fördelat på Aktier (under förutsättning att teckningskursen kommer att bestämmas till ett belopp i mitten av prisintervallet i Erbjudandet). Vid full teckning och under förutsättning att teckningskursen kommer att bestämmas till ett belopp i mitten av prisintervallet i Erbjudandet och att varken Erbjudandet utökas med 5 procent eller att övertilldelningsoptionen om 15 procent nyttjas motsvarar Erbjudandet 27,9 procent av kapital och röster i Bolaget. 9

12 Riskfaktorer Allt företagande och aktieägande innebär en viss grad av risktagande och en investering i Black Earth Farming kan anses vara förknippad med hög risk. Ett antal riskfaktorer skulle kunna påverka Bolagets verksamhet (inklusive sådana som står utanför Black Earth Farmings kontroll). Nedan anges ett antal potentiella risker som skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning vilket kan ha en negativ inverkan på kursen för Depåbevisen. Dessa riskfaktorer presenteras utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande eller att varje aspekt av riskerna behandlas. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande skulle också kunna påverka Bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Potentiella investerare bör därför noggrant överväga nedan angivna riskfaktorer samt övrig information i detta Prospekt, jämte en allmän analys av omvärlden, innan beslut fattas om att teckna Depåbevis i Bolaget. En investering i Depåbevisen innefattar en hög grad av risk. Potentiella investerare bör omsorgsfullt granska hela detta Prospekt och särskilt beakta samtliga inneboende risker med att göra en sådan investering, innefattande de riskfaktorer som framställs nedan, innan ett investeringsbeslut fattas. Dessa riskfaktorer kan, enskilt eller tillsammans, få en väsentlig ogynnsam effekt på Bolagets verksamhet, drift och finansiella ställning och/eller värdet på Depåbevisen. Investerare i bolag med tillgångar på utvecklingsmarknader som Ryssland bör vara medvetna om att dessa marknader är föremål för större risk än andra mer utvecklade marknader, innefattande i vissa fall betydande legala, ekonomiska och politiska risker. Investerare bör vidare notera att utvecklingsmarknader som Ryssland kan genomgå snabba förändringar och den information som presenteras i detta Prospekt kan komma bli inaktuell relativt snabbt. Investerare bör följaktligen vidta särskild försiktighet vid utvärderingen av de inneboende riskerna och själva bedöma om investeringen är lämplig efter att hänsyn tagits till dessa risker. Bolaget har beskrivit de risker och osäkerhetsfaktorer som Styrelseledamöterna anser vara väsentliga, men dessa risker och osäkerhetsfaktorer är kanske inte de enda som Bolaget står inför. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive sådana som Bolaget för närvarande inte känner till eller bedömer vara oväsentliga kan också leda till minskade intäkter, ökade kostnader eller andra händelser som kan medföra en värdeminskning på Depåbevisen. De risker som nedan beskrivs som risker för Bolaget innefattar även risker med avseende på respektive enhet inom Bolaget. Riskerna är indelade i följande kategorier risker relaterade till Bolaget risker relaterade till Bolagets verksamhet risker relaterade till Ryssland och risker relaterade till Erbjudandet. Risker relaterade till Bolaget Bolaget är ett förhållandevis nybildat bolag med en mycket begränsad verksamhetshistorik Bolaget är ett förhållandevis nybildat bolag med en mycket begränsad verksamhetshistorik av väsentlig betydelse för potentiella investerares bedömning av Bolagets framtida resultat. Det är därför viktigt att notera att samtliga planer och estimat är behäftade med hög osäkerhet eftersom det inte finns tillgänglig historik att jämföra med eller extrapolera från. Det finns inte heller någon riktigt storskalig och framgångsrik jämförbar verksamhet som kan fungera som modell för antaganden om ekonomi och produktion. Bolaget är beroende av olika nyckelpersoner Bolagets ledningsgrupp består av ett begränsat antal personer och om någon nyckelperson försvinner eller om Bolaget inte lyckas attrahera lämpliga personer skulle det kunna inverka på Bolagets resultat. Eftersom Ryssland för närvarande är en utvecklingsekonomi med en snabbt växande arbetsmarknad är det svårt att nyanställa och behålla lämpliga ledande befattningshavare och specialiserade personer som är intresserade av att arbeta för Bolaget. På grund av sin snabba expansion har Bolaget vidare, och kommer med stor sannolikhet att fortsätta att ha, en relativt hög omsättning på personal och ledande befattningshavare. Ofta har personer anställts utan att ha de kvalifikationer som efterfrågas eller kapaciteten att utvecklas i en sådan utsträckning som önskas. Bolaget kommer vara mycket beroende av företagsledningen när det gäller implementeringen av Bolagets strategi och bedrivandet av den dagliga verksamheten. Företagsledningens personliga kontakter och relationer kommer också att vara viktiga för att kunna bedriva Bolagets verksamhet. Inga garantier kan lämnas för att nyckelpersoner i företagsledningen eller chefer på lokal nivå blir kvar i Bolaget. Bolaget kommer vara beroende av att ledningsstrukturen fungerar effektivt i Jersey, Cypern och Ryssland. Bolagets resultat är dessutom beroende av dess förmåga att 10

13 Riskfaktorer locka, behålla och motivera lämpliga personer i ledande befattningar med erfarenhet av den ryska jordbruksmarknaden. Konkurrensen om personal med lämplig erfarenhet är hård i Ryssland på grund av att det finns få personer med rätt kvalifikationer. Bolaget kommer försöka erbjuda löneförmåner i överensstämmelse med de standarder som håller på att utvecklas på den ryska arbetsmarknaden. Om Bolaget misslyckas med att framgångsrikt hantera personalbehov kan det få en väsentligt ogynnsam effekt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Bolagets innehav av jordbrukstillgångar Bolaget har bildats för att indirekt via ryska enheter förvärva, arrendera och förvalta jordbrukstillgångar i Ryssland och OSS-länderna. Bolagets framgångar är i stor utsträckning beroende av företagsledningens förmåga att identifiera och förvärva eller arrendera lämpliga tillgångar och av de villkor på vilka sådana tillgångar kan förvärvas eller arrenderas, samt av dess förmåga att till fullo registrera äganderätten och/eller arrenderätten till marken, vilket är en utdragen och komplicerad process. Bolaget utesluter inte att lagändringar kan komma att antas, vilka antingen gör processen effektivare och mer attraktiv för Bolaget eller tvärtom begränsar möjligheterna att omvandla arrenderätten till sådan mark till äganderätt. Inga garantier kan heller ges för att Bolaget kan förvärva eller arrendera lämpliga jordbrukstillgångar, eller att inte politiska förändringar i Ryssland komplicerar innehav eller förvärv av jordbrukstillgångar för utlandskontrollerade bolag. Bolaget kan misslyckas med att förhandla fram eller slutföra ett förvärv eller gå miste om en nyckeltillgång på grund av högre bud från annan part. Likaså kan Bolaget misslyckas med att integrera förvärvade verksamheter i enlighet med Bolagets affärsstrategi. Om Bolaget misslyckas med att styra sin tillväxt och utveckling på ett framgångsrikt sätt kan detta få en negativ effekt på Bolagets finansiella ställning och rörelseresultat. En fortsatt tillväxt kräver investeringar i anläggningstillgångar och ytterligare rörelsekapital. Tillgången av ytterligare finansiering på fördelaktiga villkor går inte att säkerställa. Legala konsekvenser av utländskt ägande av rysk mark Det finns enligt rysk rätt ett förbud för utländskt kontrollerade ryska bolag att äga jordbruksmark i Ryssland. Rysk lagstiftning angående omsättning av jordbruksmark föreskriver att utländska medborgare, utländska juridiska personer, statslösa samt juridiska personer vars aktier till mer än 50 procent ägs av utländska medborgare, utländska juridiska personer eller statslösa endast får arrendera, istället för att äga, jordbruksmark. Bolaget har bildat en struktur med korsvis ägande i de ryska OOO som äger tillgångarna. Det åstadkoms genom att OOO Management Company AGRO-Invest och OOO Management Company AGRO-Invest-Regions kontrollerar 60 procent av aktierna i varandra. Planalto Enterprises Ltd., ett cyprio tiskt holdingbolag och dotterbolag till Black Earth Farming, äger resterande 40 procent av aktierna i OOO Management Company AGRO-Invest och OOO Management Company AGRO-Invest-Regions. Det finns en stor skepticism på internationella marknader, särskilt i Storbritannien, mot ryska bolag med en utlandsbaserad ägarstruktur, då sådana ägarstrukturer anses sakna transparens och riskerar att leda till bristfällig bolagsstyrning. Särskild uppmärksamhet behöver därför riktas till att kommunicera Bolagets ägarstruktur. Med den ovan beskrivna strukturen iakttas den ryska lagstiftningen och risken minskar för att Black Earth Farming skall betraktas som en icke-rysk markägare. Motsvarande struktur har tillämpats av ett flertal utländska fonder och bolag som förvärvar ryska tillgångar och aktier. Black Earth Farmings nuvarande holdingstruktur strider i strikt mening inte mot rysk rätt, även om det går att argumentera för att sådana strukturer kan anses vara ogiltiga på grund av att de strider mot syftet med lagen. Domstolarna och rättssystemet i Ryssland tillämpar i allmänhet en formell tolkning av lagstiftningen och går vanligtvis inte bortom de formella legala kraven (vilket i detta fall är kravet på att utländska medborgare, utländska juridiska personer, statslösa samt juridiska personer vars aktier till mer än 50 procent ägs av utländska medborgare, utländska juridiska personer eller statslösa inte får äga jordbruksmark). Det är dock inte klarlagt hur en rysk domstol agerar i varje enskilt fall om ett ärende tas upp till prövning. Bolagets uppfattning är att rättsregeln tillämpas formellt och baserat på det strider inte holdingstrukturen som presenteras i detta Prospekt mot de restriktioner som föreskrivs i lagen. Om Bolagets holdingstruktur avseende dess ryska tillgångar anses strida mot rysk rätt skulle Bolaget kunna tvingas att antingen sälja delar av sina tillgångar eller introducera ryska aktieägare i sina dotterbolag, vilket kan få en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Bolagets möjlighet att tillförsäkra sig full äganderätt till marken kan vara begränsad Bolaget har för avsikt att över tid förvärva all mark som Bolaget kontrollerar. Det finns inga garantier för att markägare 11

14 Riskfaktorer kommer att sälja mark till Bolaget (som agerar via sina ryska dotterbolag). Det finns inte heller några garantier för att det inte kommer att genomföras några lagändringar, ändring av tolkningen av nuvarande lagstiftning eller regionala beslut med väsentlig negativ effekt som skulle kunna begränsa Bolagets möjlighet att etablera fullständig äganderätt till marken. Det finns inte heller några garantier för att Bolaget inte kommer förhindras att registrera förvärvad mark eller att nuvarande markägare inte kommer återkalla de till Bolaget givna fullmakterna nödvändiga för att fullborda registreringsförfarandet. Bolaget lämnar ingen utdelning Investerare kan inte vara säkra på att erhålla utdelning på sin investering under en överskådlig framtid, om ens någonsin. Det är möjligt att investerare inte kommer erhålla någon avkastning på sin investering i Bolaget annat än genom möjliga realisationsvinster. Finansiering Bolaget har begränsade finansiella resurser. Även om Bolaget anser att de influtna medlen från Erbjudandet kommer göra det möjligt att förvärva ytterligare jordbrukstillgångar kan förvärvandet av ytterligare jordbrukstillgångar vara beroende av Bolagets förmåga att skaffa finansiering genom aktieemissioner, skuldfinansiering eller på annat sätt. Ytterligare aktieemissioner kan medföra en utspädningseffekt för aktieägarna och skuldfinansiering kan, om sådan finns att tillgå, innebära restriktioner på finansieringsmöjligheterna och den operativa verksamheten. Det kan vara svårt att erhålla skuldfinansiering för Bolagets ryska verksamhet på kommersiellt godtagbara villkor. Det kan inte lämnas några garantier för att sådan finansiering som Bolaget behöver kommer att vara tillgänglig eller, om den är tillgänglig, att den kommer att erbjudas på skäliga villkor. Om Bolaget inte lyckas skaffa den ytterligare finansiering som behövs kan det vara nödvändigt att minska verksamhetens omfattning eller den planerade expansionen, vilket kan få en väsentlig negativ effekt på Bolagets finansiella ställning och rörelseresultat. Det bör dessutom noteras att Bolaget under sina första verksamhetsår med största sannolikhet kommer att gå med förlust. Dessa förluster kan bli större än vad som först antagits, vilket kan få en betydande inverkan på Bolagets kassaflöden. Eftersom Bolaget befinner sig i ett expansivt markförvärvsskede och eftersom det finns behov av att finansiera en viss upptrappning av produktiviteten och lönsamheten kan inga garantier lämnas för att Bolaget kommer att lyckas skaffa tillräckligt med ytterligare kapital för att kompensera negativa kassaflöden. Tillväxten handlar inledningsvis om investeringar i undervärderade tillgångar som sedan följs av en satsning på att öka avkastningen, vilket kan komma att kräva större kapitalresurser än förväntat eftersom det ofta är svårt att i förväg planera vilka investeringar som blir nödvändiga att genomföra och Bolaget kan tänkas ha svårigheter att skaffa sådan finansiering. Prognoser och modellering Såsom framgår ovan (se avsnittet Framtidsinriktade uttalanden ) innehåller detta Prospekt en mängd framtidsinriktade uttalanden som inbegriper risker och osäkerhetsfaktorer som skulle kunna leda till att Bolagets faktiska resultat och finansiella ställning avviker i väsentlig grad från vad som estimeras. Investerare uppmanas att inte i otillbörlig utsträckning förlita sig på dessa framtidsinriktade uttalanden. Det stora flertalet estimat och modeller har utarbetats baserat på erfarenheten hos Bolagets agronomer, gårdschefer och produktionschefer, med stöd från Bolagets ekonomi ansvariga, företagsledning och externa rådgivare. Såväl Rysslands jordbruksverksamhet som Bolaget saknar historiska resultat. Det finns därför risk för att fler antaganden och estimat är felaktiga, vilket kan få väsentliga och negativa konsekvenser för Bolagets finansiella ställning. Det är viktigt att observera att det kan finnas betydande avvikelser mellan modellerna och estimaten i Prospektet och fakta och/eller Bolagets framtida planer. Dessutom kan det uppstå betydande avvikelser mellan estimerade siffror och antaganden och verkliga siffror eller framtida planer eftersom Bolagets verksamhet är mycket beroende av klimatet och vädret samt jordmånen. Bolaget är dessutom mycket beroende av externa parter, vilket kan medföra väsentliga avvikelser från de antaganden som gjorts i samband med planerandet av relationer med dessa motparter. Slutligen tar inte modellerna hänsyn till inflationsnivån, även om det är viktigt att framhålla att inflationstakten i Ryssland är relativt hög och att nästan samtliga insatsvaror (utrustning, material och så vidare) har tenderat att öka snabbare i pris än den genomsnittliga inflationstakten under de senaste åren. Myndigheters regleringar En mängd statliga myndigheters och organs bestämmelser är tillämpliga på Bolagets verksamhet. Kraven varierar mellan olika statliga organ och myndigheter. Det finns flera, ibland motstridiga, regler som kan komma att ändras utan föregående varsel och reglerna tillämpas ibland retroaktivt. Tillsynsmyndigheter handlar i stor utsträckning efter eget godtycke i frågor som gäller tillämpning och tolkning av lagar, regler och normer, utfärdande samt förnyande av tillstånd samt vid till- 12

15 Riskfaktorer syn av att villkor och bestämmelser följs. Bolaget följer aktivt upp att det efterföljer regelverket. Brott mot sådana bestämmelser skulle dock kunna leda till olika påföljder, däribland indragning eller upphävande av Bolagets tillstånd och registreringar eller böter, vilket skulle kunna få negativ effekt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Bolagets verksamhet och produktionsanläggningar skulle också kunna påverkas av statliga, regionala och lokala reformprogram, som i sin tur skulle kunna inverka negativt på verksamheten. Dessa initiativ kan omfatta förändringar av det tillståndsförfarande eller andra regleringsförfaranden som avser Bolagets indirekta intresse i och indirekta finansiering av rysk mark eller produktion eller export av Bolagets produkter. Påförandet av ytterligare skatter eller andra statliga avgifter skulle också kunna påverka Bolagets verksamhet negativt. Vidare gäller att påförandet av högre tullavgifter på den import som Bolaget behöver göra skulle kunna öka Bolagets kostnader och reducera vinsten, samtidigt som införandet av ytterligare priskontroller på de produkter som Bolaget säljer skulle minska rörelsemarginalen. Följaktligen skulle införandet av skattereformer eller andra statliga, regionala eller lokala program kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning och kassaflöde. Bolaget måste påbörja driften innan äganderätten till marken är fullständigt registrerad En mycket viktig faktor för att Bolaget skall bli väl mottaget i en region och få nödvändigt stöd från lokala kollektiv och myndigheter är att Bolaget tydligt demonstrerar dess avsikt att bruka jorden och inte endast söka kortsiktig spekulation i marktillgångar. Eftersom produktionscykeln är helt beroende av årstidernas växlingar är det mycket viktigt att påbörja den aktiva driften av marken på våren, även på mark där registreringen av äganderätten pågår, särskilt för att följa upp vintersådden samt plöjda och sådda markytor. Om registreringen av äganderätten till marken av någon anledning skulle avbrytas skulle Bolaget med största sannolikhet förlora rörelsekapitalresurser som investerats i driften av marken. Detta skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning och kassaflöde. Det finns risker med att trappa upp produktionen på den mark som Bolaget förvärvat eller håller på att registrera. Registreringsprocessen är lång, men har hittills fungerat smidigt bortsett från vissa mindre förseningar. På grund av riskerna med att trappa upp produktionen kommer Bolaget att göra det så försiktigt som möjligt samtidigt som man utbildar personalen och arbetar med att förändra arbetsmentaliteten, inför lämpliga etiska normer och bygger upp en infrastruktur för att ta hand om skörden (till exempel spannmålsanläggningar). Icke desto mindre finns det en lag som föreskriver att staten har rätt att ta marken i besittning om jorden inte brukas. Om upptrappningen av produktionen går för långsamt riskerar Bolaget att utsättas för detta. Eftersom president Putin under 2005 förklarade jordbruket som nationell angelägenhet finns det dessutom ett avsevärt tryck från lokala och regionala myndigheter att så snabbt som möjligt pressa investerare till att fullständigt bruka marken. Eftersom registreringen av marken skall genomgå en mängd administrativa förfaranden vid ett antal statliga myndigheter finns det risk för att någon myndighet hindrar Bolaget att registrera äganderätten till mark som Bolaget förvärvat. I det sammanhanget finns det risk för att lokala och regionala myndigheter kan sätta oväntad press på Bolaget av tvivelaktig juridisk (och mindre juridisk) natur, vilket medför att Bolaget kan förlora sin behörighet att registrera eller erhålla äganderätt till marken. Som huvudregel ingår Bolaget dock ett arrendeavtal med en löptid om 49 år innan förvärvsprocessen av marken inleds. Bolaget har därför ändå rätt att nyttja marken för jordbruksverksamhet i egenskap av arrendator även då Bolaget av någon anledning inte erhåller äganderätten till marken. Även efter att Bolaget har erhållit full registrerad äganderätt till marken finns det en risk att marken exproprieras av ryska myndigheter i de fall driften av jordbruksverksamheten inte på börjas inom en treårsperiod från registreringsförfarandets genomförande. Markförvärvsprocessens validitet Bolaget följer de formella kraven enligt rysk rätt avseende markförvärvsprocessen. Det kan dock inte uteslutas att förvärvsdokumentationen tillsammans med den korta tidsperioden mellan uppfyllandet av formaliteter i samband med arrenderingen av mark och det påföljande förvärvet av samma mark anses vara skenavtal för att uppfylla formella lagkrav som kan anses ha ingåtts för att kringgå den ryska statens förköpsrätt till mark, vilket skulle kunna göra avtalen ogiltiga. Bolaget gör investeringar för att skaffa arrenderätt eller äganderätt till mark innan äganderätten har blivit registrerad Bolaget förskottsbetalar ersättningen som skall erläggas enligt avtalen om markförvärv. Bolaget kan inte slutföra de transaktioner som det i förväg har betalat ersättning för förrän registreringen av marken är fullbordad. Fram till dess att transaktionerna är slutförda riskerar Bolaget att förlora hela förskottsbetalningen till följd av motparternas vanligtvis låga 13

Prospekt avseende upptagande till handel av Obligationslån 2007/2011 på 55 000 000 EUR

Prospekt avseende upptagande till handel av Obligationslån 2007/2011 på 55 000 000 EUR Prospekt avseende upptagande till handel av Obligationslån 2007/2011 på 55 000 000 EUR VIKTIG INFORMATION Referenser till Black Earth Farming och Bolaget avser i detta prospekt ( Prospektet ) Black Earth

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis

Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis genom nyemission 29 Inbjudan till teckning av Depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd 3 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt:

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) VIKTIG INFORMATION Företrädesemissionen i korthet Med Cortus Energy eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhanget,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL)

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) DEFINITIONER Med Lexington eller Bolaget avses The Lexington Company AB (publ), org nr 556532-2780, eller den koncern i vilken The Lexington

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Med Immunicum eller Bolaget avses häri IMMUNICUM Aktiebolag (publ) (organisationsnummer 556629-1786).

Läs mer

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Viktig information Detta Informationsmemorandum ( Informationsmemorandum ) har upprättats med anledning

Läs mer

förvärv av aktier JOINT GLOBAL COORDINATORS och JOINT BOOKRUNNERS CO-LEAD MANAGER

förvärv av aktier JOINT GLOBAL COORDINATORS och JOINT BOOKRUNNERS CO-LEAD MANAGER Inbjudan till förvärv av aktier i ELTEL AB JOINT GLOBAL COORDINATORS och JOINT BOOKRUNNERS CO-LEAD MANAGER Viktig information INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier

Inbjudan till förvärv av aktier Utkast 2014-01-31 Bolagslogotype Inbjudan till förvärv av aktier i Bufab Holding AB (publ) JOINT LEAD MANAGERS AND JOINT BOOKRUNNERS Inbjudan till förvärv av aktier Viktig information till investerare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB

Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) joint lead managers och joint book runners co-lead manager VIKTIG INFORMATION INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i SciBase Holding AB (publ) Sole Manager and Bookrunner:

Inbjudan till förvärv av aktier i SciBase Holding AB (publ) Sole Manager and Bookrunner: Inbjudan till förvärv av aktier i SciBase Holding AB (publ) Sole Manager and Bookrunner: Viktig information Med SciBase eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, SciBase

Läs mer

LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER

LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER CO-LEAD MANAGER CO-LEAD MANAGER c VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Inbjudan till teckning av preferensaktier i RealXState AB VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Generell Information Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNERS VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. i Opus Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier. i Opus Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Opus Group AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager Inbjudan till förvärv av aktier i Inwido AB Distribution av detta prospekt och förvärv av aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet Överlåtelsebegränsningar m.m.. Joint Lead

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Nyemission 2014 2 X X X X X VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet har upprättats av Active Biotech AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980)

Läs mer