Erbjudande om att teckna depåbevis i BLACK EARTH FARMING LTD.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande om att teckna depåbevis i BLACK EARTH FARMING LTD."

Transkript

1 Erbjudande om att teckna depåbevis i BLACK EARTH FARMING LTD. Global Co-ordinator and Bookrunner Joint Lead Manager Nomura International Co-lead Managers UniCredit CAIB UK Ltd Net Managers

2 VIKTIG INFORMATION First North är en reglerad multilateral handelsplattform som ägs och drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag på OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s reglerade huvudlista ( Nordiska listan ). Istället skall bolagen följa ett mindre omfattande regelverk anpassat till mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag noterat på Nordiska listan. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk. Det är OMX Nordic Exchange Stockholm AB som godkänner ansökan om listning. Med Erbjudandet avses erbjudande om teckning av depåbevis i Black Earth Farming Ltd. Referenser till Black Earth Farming och Bolaget avser i detta prospekt ( Prospektet ) Black Earth Farming Ltd. (organisationsnummer 89973) inklusive dess dotterbolag, om inte annat framgår av sammanhanget (Styrelsen, Aktier och Bolagets aktieägare avser exempelvis moderbolaget Black Earth Farmings styrelse, aktier och aktieägare). Detta Prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kapitlet, 25 och 26 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i Prospektet är korrekta eller fullständiga. Bolaget avser att begära att Finansinspektionen överlämnar ett godkännandecertifikat och ett exemplar av detta Prospekt till Kredittilsynet, som är den behöriga myndigheten i Norge, enligt Prospektdirektivets europapassbestämmelser. Ett exemplar av detta Prospekt har levererats till bolagsregistratorn i Jersey i enlighet med artikel 5 av Companies (General Provisions) (Jersey) Order 2002 och bolagsregistratorn har avgivit och har inte återkallat, godkännandet av dess distribution. Finansinspektionen i Jersey (The Jersey Financial Services Commission) har avgivit, och har inte återkallat, dess godkännande i enlighet med artikel 2 av Control of Borrowing (Jersey) Order 1958 avseende emission av värdepapper i Bolaget. Det skall understrykas att, genom avgivande av dessa godkännanden ansvarar varken bolagsregistratorn eller finansinspektionen i Jersey för riktigheten av Bolagets finansiella uppgifter, lämnade uttalanden eller uttryckta omdömen avseende detta. Det skall vidare noteras att priset på dessa värdepapper och eventuella intäkter härrörande från dessa kan variera både neråt och uppåt. Tvister rörande Erbjudandet enligt detta Prospekt skall avgöras enligt svensk lag och enbart i en svensk domstol. De siffror som redovisas i detta Prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summeras. Prospektet finns tillgängligt på Öhmans kontor, på Öhmans hemsida på Black Earth Farmings huvudkontor samt på Black Earth Farmings hemsida BRANSCHFAKTA OCH INFORMATION FRÅN TREDJE PART Detta Prospekt innehåller historiska marknadsdata och branschprognoser avseende den marknad där Black Earth Farming är verksamt. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal källor, däribland branschpublikationer och marknadsundersökningar från tredje part, samt även allmänt tillgänglig information. Även om branschpublikationerna uppger att de är baserade på information som inhämtats genom ett antal olika källor och med olika metoder som anses tillförlitliga kan inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och inga garantier kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelser med annan information som offentliggjorts från tredje part, har ingen information tillhandahållits på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Utöver information från utomstående sammanställer även Black Earth Farming viss marknadsinformation på basis av information från branschaktörer och deras respektive lokala marknad. Black Earth Farmnings interna marknadsundersökningar har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av Black Earth Farmings konkurrenter som använder sig av andra metoder för datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat. II

3 FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden. Alla uttalanden, förutom sådana uttalanden om historiska fakta, som presenteras i Prospektet, inklusive, utan begränsning, uttalanden om Bolagets finansiella situation, strategi, Bolagets ledande befattningshavares eller, i förekommande fall Styrelseledamöternas, planer, mål, strategier och framtida verksamhet och resultat och de bakomliggande antagandena till dessa uttalanden är framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker och osäkerheter, och andra faktorer, uttalade eller underförstådda av de framtidsinriktade uttalanden, som kan komma att påverka Bolagets faktiska resultat, prestation eller utförande. Sådana framtidsinriktade uttalanden är baserade på ett flertal antaganden om Bolagets nuvarande och framtida strategier och den miljö inom vilken Bolaget kommer att bedriva sin verksamhet. Bland de viktiga faktorerna som kan leda till att Bolagets faktiska resultat, prestation eller utförande väsentligt skiljer sig från dessa framtidsinriktade uttalanden inkluderar, bland andra ogynnsamma eller oförutsägbara väderförhållanden pris på jordbruksvaror konkurrens inklusive användande av illegala eller oacceptabla affärsmetoder tillgång till infrastruktur äganderätt till mark djursjukdomar legala konsekvenser av utländskt ägande av rysk mark begränsningar i Bolagets möjlighet att tillförsäkra sig full äganderätt till mark förändringar i de politiska, sociala, legala eller ekonomiska förhållandena i Ryssland, samt inflation, ränta och växelkurser. Ytterligare faktorer som kan komma att leda till att Bolagets faktiska resultat, prestation eller utförande i väsentlig grad skiljer sig från dessa framtidsinriktade uttalanden inkluderar även, utan att begränsa sig till, de faktorer som presenteras under avsnittet Riskfaktorer. Utan att Bolaget eller Värdepappersinstituten (eller deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, närstående bolag, rådgivare och ombud) begränsar de uttryckliga eller underförstådda begränsningarna, eller bestrider sitt ansvar eller sin skyldighet enligt detta Prospekt bör potentiella investerare inte i alltför hög grad förlita sig på dessa framtidsinriktade uttalanden. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för detta Prospekts upprättande. Bolaget och Styrelseledamöterna friskriver sig uttryckligen från samtliga skyldigheter eller åtaganden att efter detta Prospekts upprättande offentliggöra och sprida eventuella uppdateringar eller ändringar av de framtidsinriktade uttalandena häri som speglar deras förväntningar med avseende därtill eller på eventuella förändrande händelser, villkor eller omständigheter som ett sådant framåtriktat uttalande baserar sig på. III

4 Erbjudande i korthet Anmälningsperiod 28 november 18 december 2007 Teckningskurs Förväntas hamna inom intervallet SEK. Teckningskursen till allmänheten kommer inte att överstiga 53 SEK per Depåbevis. Likviddag 27 december 2007 Förväntad första handelsdag på First North 28 december 2007 ISIN-kod SE Handelspost 100 Kortnamn BEF Finansiell information Bokslutskommuniké för tolvmånadersperioden som avslutas den 31 december februari 2008 Årsredovisning för tolvmånadersperioden som avslutas den 31 december April 2008 Delårsrapport för tremånadersperioden som avslutas den 31 mars maj 2008 Delårsrapport för sexmånadersperioden som avslutas den 30 juni augusti 2008 Delårsrapport för niomånadersperioden som avslutas den 30 september november 2008 Innehåll Sammanfattning... 3 Riskfaktorer Inbjudan till teckning av depåbevis i Black Earth Farming Villkor och anvisningar Bakgrund och motiv samt emissionslikvidens användning Koncernchefen har ordet Marknad Black Earth Farming Investeringsmodellering och modellering av driftsresultat per hektar Finansiell information i sammandrag Finansiell situation och kommentarer till den finansiella utvecklingen Kapitalstruktur Utdelningspolicy Styrelse, ledande befattningshavare och oberoende revisorer Aktiekapital och ägarförhållanden Avtal om försäljning av Depåbevis Legala frågor och kompletterande information Memorandum of Association och Bolagsordning Skatteaspekter Villkor för depåbevis Koncernredovisning 20 april 31 december Koncernredovisning 1 januari 31 december Koncernens delårsrapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september Hänvisning till andra dokument Adresser Bilaga A: Definitioner och förklaringar

5 Sammanfattning Följande sammanfattning skall endast läsas som en inledning till Prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information som behövs för ett investeringsbeslut. Ett beslut om att teckna Depåbevis i Black Earth Farming bör därför baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Om en talan avseende informationen i detta Prospekt överlämnas till domstol för prövning kan målsägande investerare få stå för kostnaderna för att översätta Prospektet. De personer som är ansvariga för att upprätta sammanfattningen har ett civilrättsligt ansvar, men endast om sammanfattningen är vilseledande, inkorrekt eller motsägande när den läses tillsammans med övriga delar av Prospektet. Erbjudandet Erbjudandet omfattar Aktier i form av Depåbevis till ett belopp om MSEK vilket motsvarar Aktier vid prisintervallets lägsta punkt och Aktier vid prisintervallets högsta punkt ( Erbjudandet ), Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och Norge samt till internationella institutionella investerare. Bolaget förbehåller sig rätten att öka antalet Aktier som omfattas av Erbjudandet med högst fem (5) procent. Därutöver har Bolaget ingått avtal med Öhman om en övertilldelningsoption om ytterligare högst femton (15) procent av Erbjudandet. Villkor i sammandrag Teckningskurs Anmälningsperiod 28 november 18 december 2007 Likviddag 27 december 2007 Första dag för handel på First North 28 december 2007 Kortnamn BEF Handelspost 100 ISIN-kod SE Förväntas fastställas inom intervallet SEK. Teckningskursen till allmänheten kommer inte att överstiga 53 SEK per Depåbevis. Black Earth Farming i korthet Black Earth Farming grundades 2005 och var bland de första utländskt finansierade bolagen att genomföra investeringar i ryska jordbruksmarktillgångar. Bolaget har genom sin tidiga etablering uppnått en stark marknadsposition i den ryska Svartajordsregionen. Bolaget har hittills främst fokuserat på att förvärva jordbruksmark, men har nu gått in i en andra mer mogen fas av markförvärv, där Bolaget främst riktar in sig på markförvärv inom en geografisk närhet till befintliga marktillgångar, för att skapa logistiska fördelar och andra synergier. Stora investeringar i moderna maskiner och utrustning genomförs för närvarande, tillsammans med andra driftsförbättrande åtgärder såsom grundlig jordanalys och utbildning av lokal arbetskraft i modern jordbruksdrift. Bolagets operativa del är indelad i de tre divisionerna Kursk, Tambov och Voronezh. Varje division omfattar en viss areal och består av två till fyra produktionskluster. Totalt kontrollerar Bolaget cirka hektar, varav Bolaget har erhållit lagfartsbevis för cirka hektar cirka hektar är under äganderättsregistrering cirka hektar är arrenderade, och cirka hektar är under arrenderegistrering. Bolaget genomförde sin första skörd under jordbruksåret 2005/2006 vilken uppgick till cirka ton grödor. Antalet skördade ton ökade betydligt för jordbruksåret 2006/2007 och uppgick till cirka ton. 3

6 Sammanfattning Bakgrund och motiv Trots att Svartajordsregionen anses vara ett av de bördigaste jordbruksområdena i världen föreligger det för närvarande en möjlighet för vissa aktörer att till förhållandevis låg kostnad förvärva stora markområden. Genom investeringar i rörelsekapital, maskinpark och infrastruktur samt tillämpning av modern jordbruksteknik och adekvat styrning avser Bolaget att generera en avkastning över genomsnittet enbart från jordbruksdriften. Utöver avkastningen från jordbruksdriften förutser Bolaget att de ryska markpriserna successivt kommer att stiga och närma sig de internationellt rådande priserna för jordbruksmark av liknande kvalitet. Skälen till att Erbjudandet genomförs är att möjliggöra för Bolaget att fortsätta sin expansion, bredda ägarstrukturen, tillse att Bolaget har tillgång till kapitalmarknaderna vid framtida finansiering och vidare stärka Black Earth Farmings position som ett ledande jordbruksbolag i Svartajordsregionen. Riskfaktorer Allt företagande och aktieägande innebär en viss grad av risktagande och en investering i Black Earth Farming kan anses vara förknippad med hög risk. Ett antal riskfaktorer skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, inklusive sådana som står utanför Black Earth Farmings kontroll. Nedan sammanfattas utan inbördes rangordning några av de riskfaktorer och väsentliga förhållanden som bedöms vara av betydelse för Black Earth Farmings framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande skulle också kunna påverka Bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Dessa övriga, ej sammanfattade, risker kan komma att väsentligen påverka Black Earth Farmings verksamhet och leda till att priset på Black Earth Farmings Depåbevis sjunker. Potentiella investerare bör även ta del av och överväga den mer detaljerade beskrivningen av olika riskfaktorer i avsnittet Riskfaktorer tillsammans med annan information i detta Prospekt innan beslut fattas om teckning av Depåbevis. Risker relaterade till Bolaget Bolaget är ett förhållandevis nybildat bolag med en mycket begränsad verksamhetshistorik Bolagets innehav av jordbrukstillgångar Legala konsekvenser av utländskt ägande av rysk mark Bolagets möjlighet att tillförsäkra sig full äganderätt till marken kan vara begränsad Finansiering Myndigheters regleringar Bolaget måste påbörja driften innan äganderätten till marken är fullständigt registrerad Bolaget gör investeringar för att skaffa arrenderätt eller äganderätt till mark innan äganderätten har blivit registrerad Bolaget kan tvingas investera väsentligt mer än vad som inledningsvis förväntades i stödjande infrastruktur och logistik samt spannmålsanläggningar Risker relaterade till Bolagets verksamhet Ogynnsamma eller oförutsägbara väderförhållanden Pris på jordbruksvaror Konkurrens inklusive användande av illegala eller oacceptabla affärsmetoder Tillgång till infrastruktur Djursjukdomar Risker relaterade till Ryssland Politiska och sociala risker Ekonomiska risker Brottslighet och korruption Olagliga eller godtyckliga statliga åtgärder Likviditetsbrist Svagheter inom rättsväsendet Likvidation på grund av bristande uppfyllelse Expropriation och förstatligande Verkställande av domar Verkställande av utländska domar eller skiljedomar i Ryssland Infrastruktur Valutakurser, valutakontroll och restriktioner för repatriering Det ryska beskattnings- och tullsystemet är inkonsekvent och föremål för ändringar Risker relaterade till Erbjudandet Allmän aktiemarknadsrisk Illikvid handel Kursen för Depåbevisen kan vara volatil och sjunka väsentligt Erbjudande om försäljning av ett väsentligt antal ytterligare Depåbevis kan medföra en nedgång av kursen på Depåbevisen 4

7 Sammanfattning Marknad Historiskt har spannmål och oljeväxter primärt använts för att producera mat eller djurfoder. Oljeprisutvecklingen på senare tid har, i kombination med miljödebatten, resulterat i en ökad efterfrågan på förnyelsebara energikällor, exempelvis bioetanol och biodiesel, vilket i sin tur har lett till en ökad konkurrens mellan den traditionella jordbruks- och biobränsleindustrin om råvaror såsom raps och vete. Priserna på grödor har stigit väsentligt under de tre första kvartalen 2007, exempelvis har priset på vete stigit med cirka 69 procent sedan januari 2007 och handlades till knappt 315 USD per ton per 26 oktober Förändringar i priset på grödor kan på kort sikt vanligtvis förklaras av faktorer såsom väder och lagernivåer medan de på lång sikt drivs av den globala efterfrågesituationen vilken för närvarande är beroende av faktorer såsom: (i) livsmedelskonsumtion (ii) konsumtion av djurfoder och (iii) förnyelsebar energi samt den globala utbudssituationen vilken beror av (i) antalet uppodlade hektar och (ii) avkastning. Jordbruksmark prissätts på en lokal marknad och priserna kan som en konsekvens av detta variera mellan olika länder. Rysk jordbruksmark kan förvärvas för mellan cirka 350 och USD per hektar. De ryska priserna är låga i relation till internationellt rådande priser, exempelvis kan jordbruksmark av liknande kvalitet förvärvas för till USD per hektar i östra delen av USA 1), till USD per hektar i Argentina 2) och till USD per hektar i Västeuropa 3). Black Earth Farmings verksamhet Affärsidé och vision Black Earth Farmings affärsidé är att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland, primärt i Svartajordsregionen och sekundärt i andra regioner där bördig jordbruksmark förekommer. Black Earth Farming skall utnyttja sin unika kompetensbas och den fördel som Bolagets tidiga etablering på marknaden givit till att snabbt uppnå en kritisk markareal och generera uthållig lönsamhet på en av de snabbast växande jordbruksmarknaderna i världen. Black Earth Farming strävar därigenom över tiden att skapa substantiellt värde åt sina aktieägare. Strategi och mål Black Earth Farming strävar efter att upprätthålla en balans mellan att tillvarata adekvata markförvärvstillfällen och att bruka den jord som redan står under Bolagets kontroll. Att förvärva jordbruksmark och att bruka jord tar avsevärda kapital- och ledningsresurser i anspråk, men utgör fundamentet i realiserandet av visionen om att skapa värde för aktieägarna. I syfte att optimera resursutnyttjandet tillämpar Bolaget följande strategi: Kontroll över mark: Mark förvärvas eller arrenderas med utgångspunkt i vissa kriterier som att marken bidrar till att konsolidera befintliga produktionskluster och att förekomsten och tillgängligheten till infrastruktur är tillfredsställande Stordriftsfördelar: När marken står under Black Earth Farmings kontroll upprättar Bolaget individuella resultatenheter understödda av den centrala organisationen Bästa praxis/teknologi: Black Earth Farming anlitar internationella experter och anskaffar modern teknologi för att öka avkastningen Diversifierad produktportfölj: För att diversifiera den operationella verksamheten ytterligare kan Bolaget komma att inleda eller förstärka produktion av produkter med högre förädlingsvärde Vertikal integration: Genom att ta kontroll över större delar av värdekedjan kommer marginalerna att förbättras och kassaflödesdiversifieringen att öka. För att uppnå strategin har Bolaget kopplat ett antal kortoch långsiktiga mål till strategin. De kortsiktiga målen skall uppnås under 2007 och 2008, medan de långsiktiga målen skall uppnås under 2009 och framåt. Utvalda mål avseende landförvärv Kontrollera minst hektar i slutet av år 2008 Konsolidera befintliga markområden samt genomföra markförvärv under förutsättning att markarealen lokalt överstiger hektar och att markområdet har tillräckliga infrastrukturanläggningar Erhållit lagfart till hektar mark i slutet av år 2007 samt hektar mark i slutet av år 2009 Utvalda finansiella mål Investeringar skall finansieras med medel från verksamheten senast under 2009 Positivt kassaflöde från jordbruksverksamheten år 2009 Rörelsemarginal om minst 14 procent år ) United States Department of Agriculture, Land Values and Cash Rentals ) Cresud, september ) Tysklands federala statistikbyrå 2006 och Eurostat

8 Sammanfattning Positivt nettoresultat år 2010 Genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 15 procent per år till och med år 2012 Utvalda operationella mål Ha minst 7 spannmålsanläggningar i full drift under 2009 Ytterligare diversifiera valet av grödor för att begränsa den operationella risken Utvärdera och besluta om Bolagets eventuella verksamhet i kött- och mejerisektorerna Huvudsakliga verksamheter Bolagets fyra huvudsakliga verksamheter är att erhålla kontroll över mark, jordbruksdrift, mejeri- och köttproduktion samt försäljning och kundhantering. För närvarande drivs Bolagets mejeri- och köttproduktion endast i begränsad omfattning. Erhålla kontroll över mark Jordbruksmark i Ryssland består vanligtvis av ett antal jordlotter och kan klassificeras som statlig eller privat egendom. Black Earth Farming inriktar sig huvudsakligen mot att förvärva jordbruksmark som ägs av en grupp fysiska personer, det vill säga mark som tillhör de forna Kolchoserna. I och med omorganisationen av Kolchoserna erhöll de tidigare anställda, en i termer av geografisk placering inom Kolchosen icke specificerad andel (Pai) av den gemensamma jordbruksmarken. Landförvärvsprocessen är lång, cirka 14 till 20 månader, och komplicerad, men när den är avslutad erhåller Black Earth Farming lagfartsbevis till marken. År 2006 erhöll Black Earth Farming sina första lagfartsbevis, vilket är en viktig milstolpe eftersom det bevisar att Bolagets markförvärvsprocess är förenlig med rysk lagstiftning och fungerar i praktiken. Mejeri- och köttproduktion Black Earth Farming bedriver i nuläget småskalig produktion av mjölk och kött. Bolaget kan komma att öka omfattningen av mjölk- och köttproduktionen om det pågående pilotprojektet faller väl ut. Det kassaflöde som genereras från mjölkoch köttproduktion är löpande under året, vilket skulle stabilisera Bolagets kassaflöden och därmed reducera risken. Mejeri- och köttproduktion minskar utsatthet för ogynnsamma väderförhållanden och i tillägg existerar det potentiella synergier i jordbruksdriften då djurspillning är ett fördelaktigt gödningsmedel. Försäljning och kundhantering Det spannmål som produceras på Bolagets åkrar säljs i nu läget till inhemska kunder. Bland dessa finns de största exportörerna och spannmålsförädlande bolagen i centrala Ryssland. I ett längre perspektiv, i takt med att den egna produktionen ökar, kan Black Earth Farming komma att exportera spannmål primärt till Europa och Mellanöstern via hamnarna i Svarta havet eller Östersjön. En förutsättning för den ambitionen är att säkerställa tillgång till nödvändig infrastruktur i form av lagrings- och transportkapacitet. För att optimera logistik och tillgänglighet förvärvar och uppför Bolaget strategiskt placerade centra med tillgång till järnväg och elektricitet, där det är möjligt att bygga spannmålsanläggningar med en kapacitet om cirka ton. Detta kommer att tillgodose lagerbehoven och dessutom möjliggöra snabb och effektiv transport till kunder oavsett om de är inhemska eller baserade i utlandet. Huvudsakliga styrkor De huvudsakliga styrkor vilka Bolaget besitter och som utgör grunden för Bolagets möjlighet att dra nytta av den rådande unika marknadssituationen inom den ryska jordbrukssektorn innefattar Jordbruksdrift Den mark som Black Earth Farming tar kontroll över är i regel i ett sådant skick att den inte omgående kan tas i bruk. Bolaget vidtar därför omfattande åtgärder för att återställa markens skick, vilket är betydelsefullt eftersom marken dels, efter en restaurering, ger högre avkastning och dels kan förväntas stiga i värde. Allt eftersom Bolaget utvecklas och dess markareal växer allokeras resurser för att förvärvade marktillgångar skall brukas i enlighet med bästa praxis och sedermera generera en god avkastning. en djup förståelse för de lokala marknaderna, språket och traditionerna en beprövad och välfungerande metod för att förvärva mark, understödd av ett team erfarna lokalt baserade jurister och agronomer branschkunskap och ytterst kompetent personal vilken kan återställa Bolagets markområden till fullgott skick och därefter uppnå goda produktionsresultat värdefull kunskap och erfarenhet från de första två årens verksamhet i Svartajordsregionen 6

9 Sammanfattning en operationell struktur bestående av produktionskluster vilket möjliggör stordriftsfördelar samt optimerar nyttjandegrad av maskinpark samt tillgång till internationellt kapital och stöd från etablerade och erfarna Huvudägare. Utdelningspolicy Bolaget har hitintills inte utbetalat eller förbundit sig att utbetala utdelning och förväntar sig inte att utbetala någon utdelning under överskådlig framtid. Bolaget avser för närvarande att behålla framtida vinster för att finansiera den fortsatta utvecklingen och tillväxten inom verksamheten. Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelsen består idag av sju Styrelseledamöter inklusive ordföranden. Tabellen nedan visar nuvarande Styrelseledamöters namn, befattning, år för inval i Styrelsen, födelseår, medborgarskap samt deras respektive innehav av Depåbevis/ Aktier och optioner i Bolaget. I ledningsgruppen för Bolaget ingår Michel Orlov (Arbetande Styrelseledamot och koncernchef, född 1966), Simon Cherniavsky (Produktionschef, född 1970), Robert Coleman (Regional driftschef i Voronezhdivisionen, född 1959), Sture Gustavsson (Arbetande Styrelseledamot och regional driftschef i Kurskdivisionen, född 1959), Rimma Khaliullina (Chefsjurist, född 1975), Victor Leskonog (Verkställande direktör för OOO Management Company AGRO-Invest-Regions, född 1964), Mark Lewis (Regional driftschef i Tambovdivisionen, född 1956), Marc-Antoine Parra (Verkställande direktör för OOO Management Company AGRO-Invest och operativ chef, född 1947), Alexander Polishuk (Ekonomichef, född 1969), Boris Rozenwald (Försäljnings- och marknadschef, född 1965), Sergey Smolyar (Logistikchef, född 1978) och Gustav Wetterling (Informationschef, född 1981). Bolagets revisor är KPMG Ltd. Namn Befattning Styrelseledamot sedan Födelseår Medborgarskap Antal Depåbevis/Aktier i Black Earth Farming Optioner Per Brilioth Styrelseordförande Svenskt Michel Orlov Grundare, arbetande Styrelseledamot och koncernchef i Bolaget samt styrelseordförande i OOO Management Company AGRO-Invest Ryskt och Schweiziskt Vladimir Averchev Styrelseledamot Ryskt Alex Gersh Styrelseledamot Amerikanskt Sture Gustavsson Arbetande Styrelseledamot och Svenskt regional driftschef, Kurskdivisionen Henrik Persson Styrelseledamot Svenskt Paul Wojciechowski Styrelseledamot Brittiskt 0 0 7

10 Sammanfattning Huvudägare Bolagets huvudägare är Vostok Komi (Cyprus) Ltd. (ett dottebolag till Vostok Nafta Investment Ltd.) och Investment AB Kinnevik (publ) (inklusive dotterbolag) (tillsammans Huvudägarna ) som vardera före Erbjudandet innehar Aktier respektive Aktier, motsvarande 31,1 procent respektive 25,2 procent av röster och kapital i Bolaget. Huvudägarna samt Styrelseledamöterna Michel Orlov, Per Brilioth, Henrik Persson och Sture Gustavsson har, med start vid första handelsdagen för Depåbevisen och för en period om 12 månader därefter, åtagit sig att inte utan medgivande från Värdepappersinstituten erbjuda, sälja, avtala om att sälja eller pantsätta Aktier i Bolaget eller utställa optioner eller warranter relaterade till Bolagets Aktier. Finansiell information i sammandrag Sammanfattning av Bolagets finansiella information för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006 samt niomånadersperioden 1 januari 30 september 2007 har utan materiella justeringar hämtats från koncernredovisningen, koncernens delårsrapport och noter som återfinns på annan plats i detta Prospekt. Koncernredovisningen och koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IFRS och koncernredovisningen har reviderats av KPMG Ltd. som framgår i deras revisionsberättelse som återfinns på annan plats i detta Prospekt. Koncernens delårsrapport har varken reviderats eller översiktligt granskats. Utöver att presentera den finansiella informationen i RUB har tilläggsinformation i USD inkluderats för att underlätta för läsare. För niomånadersperioden som avslutades 2007 har samtliga belopp omvandlats från RUB till USD med stängningskursen per den 30 september 2007 där växelkursen var 24,9493 RUB per 1,00 USD, för tolvmånadersperioden 2006 används växelkursen 26,3311 RUB per 1,00 USD. Nedanstående sammandrag av Black Earth Farmings räkenskaper skall läsas tillsammans med avsnitten Finansiell situation och kommentarer till den finansiella utvecklingen, Koncernredovisning 1 januari 31 december 2006 och Koncernens delårsrapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2007 som återfinns på annan plats i detta Prospekt. Resultaträkning RUB RUB USD USD Tusental 1 jan 31 dec jan 30 sep jan 31 dec jan 30 sep 2007 Intäkter Bruttoresultat (12 603) (479) Resultat efter finansiella poster ( ) (85 660) (7 900) (3 433) Periodens resultat ( ) ( ) (7 803) (5 830) 8

11 Sammanfattning Balansräkning RUB RUB USD USD Tusental 31 december september december september 2007 Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga tillgångar Uppskjutna skattefordringar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Leverantörsskulder och andra skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys RUB RUB USD USD Tusental 1 jan 31 dec jan 30 sep jan 31 dec jan 30 sep 2007 Kassaflöde från den löpande verksamheten ( ) ( ) (15 787) (35 639) Kassaflöde från investeringsverksamheten ( ) ( ) (30 690) (68 043) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Övriga upplysningar Bolaget har endast ett aktieslag. Varje Aktie berättigar till en röst på bolagsstämman och samtliga Aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Aktierna är denominerade i USD och har ett kvotvärde om 0,01 USD per Aktie. Enligt Bolagsordningen är Bolagets auktoriserade aktiekapital USD fördelat på Aktier. Före Erbjudandet uppgår Black Earth Farmings aktiekapital till ,67 USD fördelat på emitterade och till fullo betalda Aktier. Om nyemissionen i Erbjudandet skulle bli fulltecknad kommer aktiekapitalet att uppgå till USD fördelat på Aktier (under förutsättning att teckningskursen kommer att bestämmas till ett belopp i mitten av prisintervallet i Erbjudandet). Vid full teckning och under förutsättning att teckningskursen kommer att bestämmas till ett belopp i mitten av prisintervallet i Erbjudandet och att varken Erbjudandet utökas med 5 procent eller att övertilldelningsoptionen om 15 procent nyttjas motsvarar Erbjudandet 27,9 procent av kapital och röster i Bolaget. 9

12 Riskfaktorer Allt företagande och aktieägande innebär en viss grad av risktagande och en investering i Black Earth Farming kan anses vara förknippad med hög risk. Ett antal riskfaktorer skulle kunna påverka Bolagets verksamhet (inklusive sådana som står utanför Black Earth Farmings kontroll). Nedan anges ett antal potentiella risker som skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning vilket kan ha en negativ inverkan på kursen för Depåbevisen. Dessa riskfaktorer presenteras utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande eller att varje aspekt av riskerna behandlas. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande skulle också kunna påverka Bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Potentiella investerare bör därför noggrant överväga nedan angivna riskfaktorer samt övrig information i detta Prospekt, jämte en allmän analys av omvärlden, innan beslut fattas om att teckna Depåbevis i Bolaget. En investering i Depåbevisen innefattar en hög grad av risk. Potentiella investerare bör omsorgsfullt granska hela detta Prospekt och särskilt beakta samtliga inneboende risker med att göra en sådan investering, innefattande de riskfaktorer som framställs nedan, innan ett investeringsbeslut fattas. Dessa riskfaktorer kan, enskilt eller tillsammans, få en väsentlig ogynnsam effekt på Bolagets verksamhet, drift och finansiella ställning och/eller värdet på Depåbevisen. Investerare i bolag med tillgångar på utvecklingsmarknader som Ryssland bör vara medvetna om att dessa marknader är föremål för större risk än andra mer utvecklade marknader, innefattande i vissa fall betydande legala, ekonomiska och politiska risker. Investerare bör vidare notera att utvecklingsmarknader som Ryssland kan genomgå snabba förändringar och den information som presenteras i detta Prospekt kan komma bli inaktuell relativt snabbt. Investerare bör följaktligen vidta särskild försiktighet vid utvärderingen av de inneboende riskerna och själva bedöma om investeringen är lämplig efter att hänsyn tagits till dessa risker. Bolaget har beskrivit de risker och osäkerhetsfaktorer som Styrelseledamöterna anser vara väsentliga, men dessa risker och osäkerhetsfaktorer är kanske inte de enda som Bolaget står inför. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive sådana som Bolaget för närvarande inte känner till eller bedömer vara oväsentliga kan också leda till minskade intäkter, ökade kostnader eller andra händelser som kan medföra en värdeminskning på Depåbevisen. De risker som nedan beskrivs som risker för Bolaget innefattar även risker med avseende på respektive enhet inom Bolaget. Riskerna är indelade i följande kategorier risker relaterade till Bolaget risker relaterade till Bolagets verksamhet risker relaterade till Ryssland och risker relaterade till Erbjudandet. Risker relaterade till Bolaget Bolaget är ett förhållandevis nybildat bolag med en mycket begränsad verksamhetshistorik Bolaget är ett förhållandevis nybildat bolag med en mycket begränsad verksamhetshistorik av väsentlig betydelse för potentiella investerares bedömning av Bolagets framtida resultat. Det är därför viktigt att notera att samtliga planer och estimat är behäftade med hög osäkerhet eftersom det inte finns tillgänglig historik att jämföra med eller extrapolera från. Det finns inte heller någon riktigt storskalig och framgångsrik jämförbar verksamhet som kan fungera som modell för antaganden om ekonomi och produktion. Bolaget är beroende av olika nyckelpersoner Bolagets ledningsgrupp består av ett begränsat antal personer och om någon nyckelperson försvinner eller om Bolaget inte lyckas attrahera lämpliga personer skulle det kunna inverka på Bolagets resultat. Eftersom Ryssland för närvarande är en utvecklingsekonomi med en snabbt växande arbetsmarknad är det svårt att nyanställa och behålla lämpliga ledande befattningshavare och specialiserade personer som är intresserade av att arbeta för Bolaget. På grund av sin snabba expansion har Bolaget vidare, och kommer med stor sannolikhet att fortsätta att ha, en relativt hög omsättning på personal och ledande befattningshavare. Ofta har personer anställts utan att ha de kvalifikationer som efterfrågas eller kapaciteten att utvecklas i en sådan utsträckning som önskas. Bolaget kommer vara mycket beroende av företagsledningen när det gäller implementeringen av Bolagets strategi och bedrivandet av den dagliga verksamheten. Företagsledningens personliga kontakter och relationer kommer också att vara viktiga för att kunna bedriva Bolagets verksamhet. Inga garantier kan lämnas för att nyckelpersoner i företagsledningen eller chefer på lokal nivå blir kvar i Bolaget. Bolaget kommer vara beroende av att ledningsstrukturen fungerar effektivt i Jersey, Cypern och Ryssland. Bolagets resultat är dessutom beroende av dess förmåga att 10

13 Riskfaktorer locka, behålla och motivera lämpliga personer i ledande befattningar med erfarenhet av den ryska jordbruksmarknaden. Konkurrensen om personal med lämplig erfarenhet är hård i Ryssland på grund av att det finns få personer med rätt kvalifikationer. Bolaget kommer försöka erbjuda löneförmåner i överensstämmelse med de standarder som håller på att utvecklas på den ryska arbetsmarknaden. Om Bolaget misslyckas med att framgångsrikt hantera personalbehov kan det få en väsentligt ogynnsam effekt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Bolagets innehav av jordbrukstillgångar Bolaget har bildats för att indirekt via ryska enheter förvärva, arrendera och förvalta jordbrukstillgångar i Ryssland och OSS-länderna. Bolagets framgångar är i stor utsträckning beroende av företagsledningens förmåga att identifiera och förvärva eller arrendera lämpliga tillgångar och av de villkor på vilka sådana tillgångar kan förvärvas eller arrenderas, samt av dess förmåga att till fullo registrera äganderätten och/eller arrenderätten till marken, vilket är en utdragen och komplicerad process. Bolaget utesluter inte att lagändringar kan komma att antas, vilka antingen gör processen effektivare och mer attraktiv för Bolaget eller tvärtom begränsar möjligheterna att omvandla arrenderätten till sådan mark till äganderätt. Inga garantier kan heller ges för att Bolaget kan förvärva eller arrendera lämpliga jordbrukstillgångar, eller att inte politiska förändringar i Ryssland komplicerar innehav eller förvärv av jordbrukstillgångar för utlandskontrollerade bolag. Bolaget kan misslyckas med att förhandla fram eller slutföra ett förvärv eller gå miste om en nyckeltillgång på grund av högre bud från annan part. Likaså kan Bolaget misslyckas med att integrera förvärvade verksamheter i enlighet med Bolagets affärsstrategi. Om Bolaget misslyckas med att styra sin tillväxt och utveckling på ett framgångsrikt sätt kan detta få en negativ effekt på Bolagets finansiella ställning och rörelseresultat. En fortsatt tillväxt kräver investeringar i anläggningstillgångar och ytterligare rörelsekapital. Tillgången av ytterligare finansiering på fördelaktiga villkor går inte att säkerställa. Legala konsekvenser av utländskt ägande av rysk mark Det finns enligt rysk rätt ett förbud för utländskt kontrollerade ryska bolag att äga jordbruksmark i Ryssland. Rysk lagstiftning angående omsättning av jordbruksmark föreskriver att utländska medborgare, utländska juridiska personer, statslösa samt juridiska personer vars aktier till mer än 50 procent ägs av utländska medborgare, utländska juridiska personer eller statslösa endast får arrendera, istället för att äga, jordbruksmark. Bolaget har bildat en struktur med korsvis ägande i de ryska OOO som äger tillgångarna. Det åstadkoms genom att OOO Management Company AGRO-Invest och OOO Management Company AGRO-Invest-Regions kontrollerar 60 procent av aktierna i varandra. Planalto Enterprises Ltd., ett cyprio tiskt holdingbolag och dotterbolag till Black Earth Farming, äger resterande 40 procent av aktierna i OOO Management Company AGRO-Invest och OOO Management Company AGRO-Invest-Regions. Det finns en stor skepticism på internationella marknader, särskilt i Storbritannien, mot ryska bolag med en utlandsbaserad ägarstruktur, då sådana ägarstrukturer anses sakna transparens och riskerar att leda till bristfällig bolagsstyrning. Särskild uppmärksamhet behöver därför riktas till att kommunicera Bolagets ägarstruktur. Med den ovan beskrivna strukturen iakttas den ryska lagstiftningen och risken minskar för att Black Earth Farming skall betraktas som en icke-rysk markägare. Motsvarande struktur har tillämpats av ett flertal utländska fonder och bolag som förvärvar ryska tillgångar och aktier. Black Earth Farmings nuvarande holdingstruktur strider i strikt mening inte mot rysk rätt, även om det går att argumentera för att sådana strukturer kan anses vara ogiltiga på grund av att de strider mot syftet med lagen. Domstolarna och rättssystemet i Ryssland tillämpar i allmänhet en formell tolkning av lagstiftningen och går vanligtvis inte bortom de formella legala kraven (vilket i detta fall är kravet på att utländska medborgare, utländska juridiska personer, statslösa samt juridiska personer vars aktier till mer än 50 procent ägs av utländska medborgare, utländska juridiska personer eller statslösa inte får äga jordbruksmark). Det är dock inte klarlagt hur en rysk domstol agerar i varje enskilt fall om ett ärende tas upp till prövning. Bolagets uppfattning är att rättsregeln tillämpas formellt och baserat på det strider inte holdingstrukturen som presenteras i detta Prospekt mot de restriktioner som föreskrivs i lagen. Om Bolagets holdingstruktur avseende dess ryska tillgångar anses strida mot rysk rätt skulle Bolaget kunna tvingas att antingen sälja delar av sina tillgångar eller introducera ryska aktieägare i sina dotterbolag, vilket kan få en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Bolagets möjlighet att tillförsäkra sig full äganderätt till marken kan vara begränsad Bolaget har för avsikt att över tid förvärva all mark som Bolaget kontrollerar. Det finns inga garantier för att markägare 11

14 Riskfaktorer kommer att sälja mark till Bolaget (som agerar via sina ryska dotterbolag). Det finns inte heller några garantier för att det inte kommer att genomföras några lagändringar, ändring av tolkningen av nuvarande lagstiftning eller regionala beslut med väsentlig negativ effekt som skulle kunna begränsa Bolagets möjlighet att etablera fullständig äganderätt till marken. Det finns inte heller några garantier för att Bolaget inte kommer förhindras att registrera förvärvad mark eller att nuvarande markägare inte kommer återkalla de till Bolaget givna fullmakterna nödvändiga för att fullborda registreringsförfarandet. Bolaget lämnar ingen utdelning Investerare kan inte vara säkra på att erhålla utdelning på sin investering under en överskådlig framtid, om ens någonsin. Det är möjligt att investerare inte kommer erhålla någon avkastning på sin investering i Bolaget annat än genom möjliga realisationsvinster. Finansiering Bolaget har begränsade finansiella resurser. Även om Bolaget anser att de influtna medlen från Erbjudandet kommer göra det möjligt att förvärva ytterligare jordbrukstillgångar kan förvärvandet av ytterligare jordbrukstillgångar vara beroende av Bolagets förmåga att skaffa finansiering genom aktieemissioner, skuldfinansiering eller på annat sätt. Ytterligare aktieemissioner kan medföra en utspädningseffekt för aktieägarna och skuldfinansiering kan, om sådan finns att tillgå, innebära restriktioner på finansieringsmöjligheterna och den operativa verksamheten. Det kan vara svårt att erhålla skuldfinansiering för Bolagets ryska verksamhet på kommersiellt godtagbara villkor. Det kan inte lämnas några garantier för att sådan finansiering som Bolaget behöver kommer att vara tillgänglig eller, om den är tillgänglig, att den kommer att erbjudas på skäliga villkor. Om Bolaget inte lyckas skaffa den ytterligare finansiering som behövs kan det vara nödvändigt att minska verksamhetens omfattning eller den planerade expansionen, vilket kan få en väsentlig negativ effekt på Bolagets finansiella ställning och rörelseresultat. Det bör dessutom noteras att Bolaget under sina första verksamhetsår med största sannolikhet kommer att gå med förlust. Dessa förluster kan bli större än vad som först antagits, vilket kan få en betydande inverkan på Bolagets kassaflöden. Eftersom Bolaget befinner sig i ett expansivt markförvärvsskede och eftersom det finns behov av att finansiera en viss upptrappning av produktiviteten och lönsamheten kan inga garantier lämnas för att Bolaget kommer att lyckas skaffa tillräckligt med ytterligare kapital för att kompensera negativa kassaflöden. Tillväxten handlar inledningsvis om investeringar i undervärderade tillgångar som sedan följs av en satsning på att öka avkastningen, vilket kan komma att kräva större kapitalresurser än förväntat eftersom det ofta är svårt att i förväg planera vilka investeringar som blir nödvändiga att genomföra och Bolaget kan tänkas ha svårigheter att skaffa sådan finansiering. Prognoser och modellering Såsom framgår ovan (se avsnittet Framtidsinriktade uttalanden ) innehåller detta Prospekt en mängd framtidsinriktade uttalanden som inbegriper risker och osäkerhetsfaktorer som skulle kunna leda till att Bolagets faktiska resultat och finansiella ställning avviker i väsentlig grad från vad som estimeras. Investerare uppmanas att inte i otillbörlig utsträckning förlita sig på dessa framtidsinriktade uttalanden. Det stora flertalet estimat och modeller har utarbetats baserat på erfarenheten hos Bolagets agronomer, gårdschefer och produktionschefer, med stöd från Bolagets ekonomi ansvariga, företagsledning och externa rådgivare. Såväl Rysslands jordbruksverksamhet som Bolaget saknar historiska resultat. Det finns därför risk för att fler antaganden och estimat är felaktiga, vilket kan få väsentliga och negativa konsekvenser för Bolagets finansiella ställning. Det är viktigt att observera att det kan finnas betydande avvikelser mellan modellerna och estimaten i Prospektet och fakta och/eller Bolagets framtida planer. Dessutom kan det uppstå betydande avvikelser mellan estimerade siffror och antaganden och verkliga siffror eller framtida planer eftersom Bolagets verksamhet är mycket beroende av klimatet och vädret samt jordmånen. Bolaget är dessutom mycket beroende av externa parter, vilket kan medföra väsentliga avvikelser från de antaganden som gjorts i samband med planerandet av relationer med dessa motparter. Slutligen tar inte modellerna hänsyn till inflationsnivån, även om det är viktigt att framhålla att inflationstakten i Ryssland är relativt hög och att nästan samtliga insatsvaror (utrustning, material och så vidare) har tenderat att öka snabbare i pris än den genomsnittliga inflationstakten under de senaste åren. Myndigheters regleringar En mängd statliga myndigheters och organs bestämmelser är tillämpliga på Bolagets verksamhet. Kraven varierar mellan olika statliga organ och myndigheter. Det finns flera, ibland motstridiga, regler som kan komma att ändras utan föregående varsel och reglerna tillämpas ibland retroaktivt. Tillsynsmyndigheter handlar i stor utsträckning efter eget godtycke i frågor som gäller tillämpning och tolkning av lagar, regler och normer, utfärdande samt förnyande av tillstånd samt vid till- 12

15 Riskfaktorer syn av att villkor och bestämmelser följs. Bolaget följer aktivt upp att det efterföljer regelverket. Brott mot sådana bestämmelser skulle dock kunna leda till olika påföljder, däribland indragning eller upphävande av Bolagets tillstånd och registreringar eller böter, vilket skulle kunna få negativ effekt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Bolagets verksamhet och produktionsanläggningar skulle också kunna påverkas av statliga, regionala och lokala reformprogram, som i sin tur skulle kunna inverka negativt på verksamheten. Dessa initiativ kan omfatta förändringar av det tillståndsförfarande eller andra regleringsförfaranden som avser Bolagets indirekta intresse i och indirekta finansiering av rysk mark eller produktion eller export av Bolagets produkter. Påförandet av ytterligare skatter eller andra statliga avgifter skulle också kunna påverka Bolagets verksamhet negativt. Vidare gäller att påförandet av högre tullavgifter på den import som Bolaget behöver göra skulle kunna öka Bolagets kostnader och reducera vinsten, samtidigt som införandet av ytterligare priskontroller på de produkter som Bolaget säljer skulle minska rörelsemarginalen. Följaktligen skulle införandet av skattereformer eller andra statliga, regionala eller lokala program kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning och kassaflöde. Bolaget måste påbörja driften innan äganderätten till marken är fullständigt registrerad En mycket viktig faktor för att Bolaget skall bli väl mottaget i en region och få nödvändigt stöd från lokala kollektiv och myndigheter är att Bolaget tydligt demonstrerar dess avsikt att bruka jorden och inte endast söka kortsiktig spekulation i marktillgångar. Eftersom produktionscykeln är helt beroende av årstidernas växlingar är det mycket viktigt att påbörja den aktiva driften av marken på våren, även på mark där registreringen av äganderätten pågår, särskilt för att följa upp vintersådden samt plöjda och sådda markytor. Om registreringen av äganderätten till marken av någon anledning skulle avbrytas skulle Bolaget med största sannolikhet förlora rörelsekapitalresurser som investerats i driften av marken. Detta skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning och kassaflöde. Det finns risker med att trappa upp produktionen på den mark som Bolaget förvärvat eller håller på att registrera. Registreringsprocessen är lång, men har hittills fungerat smidigt bortsett från vissa mindre förseningar. På grund av riskerna med att trappa upp produktionen kommer Bolaget att göra det så försiktigt som möjligt samtidigt som man utbildar personalen och arbetar med att förändra arbetsmentaliteten, inför lämpliga etiska normer och bygger upp en infrastruktur för att ta hand om skörden (till exempel spannmålsanläggningar). Icke desto mindre finns det en lag som föreskriver att staten har rätt att ta marken i besittning om jorden inte brukas. Om upptrappningen av produktionen går för långsamt riskerar Bolaget att utsättas för detta. Eftersom president Putin under 2005 förklarade jordbruket som nationell angelägenhet finns det dessutom ett avsevärt tryck från lokala och regionala myndigheter att så snabbt som möjligt pressa investerare till att fullständigt bruka marken. Eftersom registreringen av marken skall genomgå en mängd administrativa förfaranden vid ett antal statliga myndigheter finns det risk för att någon myndighet hindrar Bolaget att registrera äganderätten till mark som Bolaget förvärvat. I det sammanhanget finns det risk för att lokala och regionala myndigheter kan sätta oväntad press på Bolaget av tvivelaktig juridisk (och mindre juridisk) natur, vilket medför att Bolaget kan förlora sin behörighet att registrera eller erhålla äganderätt till marken. Som huvudregel ingår Bolaget dock ett arrendeavtal med en löptid om 49 år innan förvärvsprocessen av marken inleds. Bolaget har därför ändå rätt att nyttja marken för jordbruksverksamhet i egenskap av arrendator även då Bolaget av någon anledning inte erhåller äganderätten till marken. Även efter att Bolaget har erhållit full registrerad äganderätt till marken finns det en risk att marken exproprieras av ryska myndigheter i de fall driften av jordbruksverksamheten inte på börjas inom en treårsperiod från registreringsförfarandets genomförande. Markförvärvsprocessens validitet Bolaget följer de formella kraven enligt rysk rätt avseende markförvärvsprocessen. Det kan dock inte uteslutas att förvärvsdokumentationen tillsammans med den korta tidsperioden mellan uppfyllandet av formaliteter i samband med arrenderingen av mark och det påföljande förvärvet av samma mark anses vara skenavtal för att uppfylla formella lagkrav som kan anses ha ingåtts för att kringgå den ryska statens förköpsrätt till mark, vilket skulle kunna göra avtalen ogiltiga. Bolaget gör investeringar för att skaffa arrenderätt eller äganderätt till mark innan äganderätten har blivit registrerad Bolaget förskottsbetalar ersättningen som skall erläggas enligt avtalen om markförvärv. Bolaget kan inte slutföra de transaktioner som det i förväg har betalat ersättning för förrän registreringen av marken är fullbordad. Fram till dess att transaktionerna är slutförda riskerar Bolaget att förlora hela förskottsbetalningen till följd av motparternas vanligtvis låga 13

16 Riskfaktorer kreditvärdighet och svårigheter med att driva igenom krav för att återfå sådana medel. Den 26 oktober 2007 uppgick Bolagets totala förskottsbetalningar till cirka 33,1 MUSD, se avsnittet Erhålla kontroll över mark. Som ett inledande steg i markförvärvsprocessen ingår Bolaget preliminära arrende- och förvärvsavtal. De preliminära arrende- och förvärvsavtalen garanterar inte att förvärvet och registreringen fullbordas. Om de preliminära avtalen anses vara ogiltiga kan inte Bolaget fullfölja förvärvet av marken baserat på de preliminära avtalen. Om de preliminära avtalen anses vara ogiltiga har dock Bolaget rätt att återfå de pengar som betalats i samband med ingåendet av avtalen. Bolaget förlitar sig på fullmakter givna av de nuvarande markägarna för att slutföra registreringen varigenom Bolaget blir den registrerade ägaren av marken. Det finns en risk att de nuvarande markägarna återkallar sina fullmakter under registreringsprocessen vilket skulle hindra Bolaget från att slutföra registreringen. Om en markägare skulle återkalla en fullmakt given till Bolaget har Bolaget rätt att återfå de pengar som betalats till markägaren, vilket kan vara svårt mot bakgrund av den typiskt låga kreditvärdigheten hos Bolagets motparter. Skulle vidare en markägare avlida under registreringsprocessen finns det vidare en risk att registreringsprocessen förlängs eftersom det då blir nödvändigt för Bolaget att förhandla med arvingarna till den avlidne markägaren för att säkerställa slutförandet av registreringen av marken. Denna process kan förutom att förlänga tiden för registrering, även orsaka Bolaget ytterligare kostnader. Bolaget kan tvingas investera väsentligt mer än vad som inledningsvis förväntades i stödjande infrastruktur och logistik samt spannmålsanläggningar En viktig faktor för Bolagets framgångar och stabilitet är dess förmåga att på ett säkert sätt hantera och förvara produktionen efter genomförd skörd. I vissa regioner saknas sådan kapacitet helt, medan den kan finnas tillgänglig i andra regioner. Det kommer att ta några år för Bolaget innan det lyckas uppföra ett tillfredställande antal silos och spannmålsanläggningar. Dessförinnan förvarar Bolaget produktionen i anläggningar som ägs av utomstående parter. Det är oundvikligt att väsentliga förluster görs i samband med förvaringen då dessa anläggningar ofta missköts och utbudet av förvaringsplatser är begränsat. Detta gör att Bolaget har ett starkt incitament att uppföra egna förvaringsanläggningar. Det är dock förenat med svårigheter att uppskatta Bolagets kostnader för att uppföra egna anläggningar, med resultatet att den faktiska kostnaden för anläggningarna regelmässigt överskrider den budgeterade kostnaden. Den kritiska säsongen kommer bli säsongen Det finns dock ingen garanti för att sådan kapacitet finns, att den är tillförlitlig eller att Bolaget har möjlighet att bygga upp sin egen kapacitet, vilket kan medföra ett betydande kassautflöde. Bolaget möter större svårigheter i redan brukade områden jämfört med områden med mark i träda En viktig faktor för att Bolaget skall bli väl mottaget i en region och få erfoderligt stöd från lokala kollektiv och myndigheter är att Bolaget tydligt demonstrerar dess avsikt att bruka jorden och inte endast söka kortsiktig spekulation i makttillgångar. Det är enklare att demonstrera en sådan avsikt i områden med mark i träda, eftersom varje ny åker som börjar brukas är ett relativt framsteg. I områden som Voronezh, där nästan all mark för närvarande brukas, är det inte möjligt att lägga brukad jord i träda. Det är förenat med en betydande risk att påbörja en storskalig drift i områden liknande Voronezh, där ledningsgrupper, lednings- och styrsystem samt stödjande infrastruktur (exempelvis spannmålsanläggningar) ännu inte finns på plats, vilket kan leda till stora förluster för Bolaget. Miljöansvar och fullgörandekostnader Ryska miljölagar ålägger markägare skyldigheter att vidta åtgärder för att återställa mark som förorenats. Inga garantier kan ges för att Bolagets markbestånd inte innefattar mark innehållande oupptäckta föroreningar. Bolagets miljömässiga skyldigheter avseende förorenad mark kan få en avsevärd negativ effekt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Det är även möjligt att Bolaget kan drabbas av skadeståndsanspråk, domstolsprocesser och administrativa processer avseende miljöansvar. En ogynnsam utgång i något av dessa fall kan få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning och framtidsutsikter och kan leda till civilrättsligt, förvaltningsrättsligt eller straffrättsligt ansvar för Bolaget eller dess befattningshavare. Förändringar av lagar och deras tillämpning gällande miljö, hälsa och säkerhet kan medföra betydande kostnader och skyldigheter och kan medföra att Bolagets fastigheter (eller de som tidigare har ägts eller drivits av Bolaget) utsätts för strängare granskning än i dag. Uppfyllandet av sådana lagar kan medföra avsevärda investeringskostnader samt andra kostnader och skyldigheter, vilket i väsentlig grad kan skada Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. 14

17 Riskfaktorer Bolaget måste bygga upp viss drift och infrastruktur som behövs för ändamålet, eftersom sådan ofta inte finns eller håller mycket bristfällig kvalitet Bolaget är verksamt i en miljö där det inte finns några garantier för att det finns tillförlitlig lagringskapacitet i närheten av dess verksamhet och måste därför själva ofta bygga upp och sköta sådana anläggningar. Det finns dessutom inga garantier för att Bolaget kommer att hitta lämpliga inköpare av sina produkter eller inköpare som är tillräckligt tillförlitliga. Samtliga sådana aktiviteter som sker senare i produktionskedjan och risker relaterade till motparter kan medföra kostnader eller förluster, vilket kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning och kassaflöde. Inflation En hög inflationstakt har varit ett kännetecken för den ryska ekonomin. Inflationen i Ryssland uppgick till cirka 10,9 procent 2004, 12,7 procent 2005 och 9,7 procent Vissa av Bolagets kostnader, till exempel kostnader för investeringar i maskiner och utrustning samt arbetskostnader är känsliga för ökningar av den allmänna prisnivån i de regioner där Bolaget har sin jordbruksverksamhet. Konkurrensen kan förhindra Bolaget från att höja priserna på sina produkter tillräckligt mycket för att behålla marginalerna, och i många fall är priserna kontraktsmässigt fastställda under en period på upp till 12 månader. Det medför att en hög inflationstakt kan öka Bolagets kostnader och det går inte att försäkra sig om att Bolaget kommer att kunna behålla eller öka sina marginaler för att täcka sådana kostnader. Beroende av låga arbetskostnader Bortsett från kostnader för tjänstemän och specialister har lönekostnaderna i Ryssland historiskt sett varit avsevärt lägre än lönekostnaderna för personal med motsvarande kunskaper i några av de mer utvecklade marknadsekonomierna i Nordamerika och Västeuropa. Om lönekostnaderna och relaterade kostnader skulle öka i Ryssland kan dock Bolagets lönsamhet minska. Bolaget måste eventuellt öka ersättningsnivån för de anställda i snabbare takt än tidigare för att även fortsättningsvis vara konkurrenskraftigt. Om inte Bolaget kan fortsätta att öka personalens effektivitet och produktivitet kan löneökningarna få en betydande negativ inverkan på dess verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Bolaget är ett holdingbolag Bolaget är ett holdingbolag som bedriver sin verksamhet genom sina dotterbolag och närstående bolag. Bolaget innehar inga andra tillgångar av väsentlig betydelse än direkta och indirekta investeringar i de rörelsedrivande bolagen och är därför beroende av att erhålla tillräckliga utdelningsintäkter från dessa bolag för att kunna uppfylla sina egna åtaganden. Enligt rysk rätt har ett bolag inte rätt att betala utdelning eller göra andra värdeöverföringar om det inte finns löpande eller balanserade vinstmedel att tillgå för en sådan värdeöverföring. Bolagets möjlighet att erhålla tillgångarna i dess dotterbolag, om dotterbolaget skulle träda i likvidation, beror på vilka krav som sedan tidigare finns på dotterbolaget från dess fordringsägare, inklusive leverantörsskulder. Bolagets finansiella ställning är beroende av dotterbolagens kontraktsmässiga och juridiska möjligheter att redovisa och betala utdelning. En minskning av utdelnings intäkterna kan få en negativ effekt på Bolagets finansiella ställning och rörelseresultat. Risker relaterade till Bolagets verksamhet Tillgången och priset på jordbruksvaror varierar kraftigt på grund av oförutsägbara faktorer som väder, planer för sådd, statliga (såväl inhemska som utländska) jordbruksprogram och jordbrukspolitik, förändrad global efterfrågan till följd av befolkningstillväxt, förändrad levnadsstandard samt global produktion av liknande och konkurrerande grödor. Andra faktorer som mänskligt beteende, kriminalitet, brist på arbetsmoral och en allmän brist på yrkesmässiga kvalifikationer och ledaregenskaper kan få betydande negativa konsekvenser för Bolagets lönsamhet. Ogynnsamma eller oförutsägbara väderförhållanden Väderförhållanden utgör en väsentlig risk för Bolagets verksamhet. Ogynnsamma väderförhållanden (oavsett om det är torka eller kraftig nederbörd) och oförutsedda klimatförändringar kan påverka produktionen negativt, vilket i sin tur negativt kan påverka de volymrelaterade intäkter som intjänas av de jordbruksverksamheter som Bolaget har för avsikt att investera i. Vidare, en kort växtperiod (i till exempel den norra delen av Svartajordsregionen) tvingar Bolaget att intensifiera sin verksamhet i denna region och ett misstag i verksamheten i dessa regioner kan ha större påverkan på Bolaget än i regioner med en längre växtperiod. En kort växtperiod kräver också mer utrustning per hektar i relation till områden med en längre växtperiod. Pris på jordbruksvaror Priset på jordbruksvaror påverkas av en mängd oförutsägbara faktorer utanför Bolagets kontroll, däribland vädret, planteringsplaner, statliga (såväl ryska som utländska) jord- 15

18 Riskfaktorer bruksprogram och jordbrukspolitik, förändrad global efterfrågan till följd av befolkningstillväxt och högre levnadsstandard samt global produktion av liknande och konkurrerande grödor. Spannmålspriserna har fram tills nyligen hållits nere, huvudsakligen till följd av utländska myndigheters subventioner och handelshinder. Spannmålspriserna är en avgörande faktor för jordbrukets inkomstnivå och påverkar jordbrukares beslut om hur stor areal som skall besås och vilka grödor som skall odlas. Bolaget har i egenskap av pristagare mycket liten möjlighet att påverka priset på jordbruksvaror. Historiskt sett har jordbrukare tenderat att minska utgifterna för produktionsinsatser och andra jordbruksrelaterade utgifter när priset på jordbruksvaror sjunkit. Begränsad eller obefintlig tillgång till frön av god kvalitet Frön av god kvalitet är en förutsättning för att erhålla en god skörd. I Ryssland finns det ett underskott av frön av god kvalitet på grund av (i) att en stor del av de ryska frö leverantörerna haft finansiella svårigheter, (ii) den utbredda minskningen av jordbrukssektorn under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal, samt (iii) att utländska leverantörer är obenägna att leverera frön till Ryssland på grund av bristen på efterlevande av immaterialrätter, vilket gör att en kontinuerlig tillgång till kvalitativa frön i tillräckliga mängder för bedrivandet av Bolagets verksamhet inte kan garanteras. Konkurrens inklusive användandet av illegala eller oacceptabla affärsmetoder Bolaget kommer sannolikt att möta konkurrens från stora internationella bolag, publika och privatägda inhemska bolag samt små lokala bolag. Somliga av dessa konkurrenter kommer att vara större och ha betydligt större resurser vad gäller kapital, personal, teknik och marknadsföring än Bolaget förväntas ha och kan därför vara i stånd att erbjuda sina kunder mer konkurrenskraftiga priser. Den utbredda korruptionen och användandet av oacceptabla affärsmetoder i Ryssland kan vidare minska ryska bolags möjligheter att konkurrera globalt. Vidare finns det färre restriktioner kring användandet av kemikalier i Ryssland i relation till implementerade restriktioner i andra länder, vilket kan få negativ påverkan på Bolagets möjlighet att exportera sina produkter. Bolaget förväntar sig att konkurrensen på den ryska marknaden kommer att öka från både internationella och inhemska bolag. Det finns en risk för att Bolagets potentiella utländska konkurrenter överför sitt kunnande till samarbetsbolag i Ryssland (vilket kan medföra lägre kostnader och att kravet på att erlägga importtullar försvinner), vilket skulle göra det möjligt för dem att konkurrera med Bolaget på den ryska marknaden. Tillgång till infrastruktur Utvecklingen av Bolagets verksamhet kommer vara beroende av Bolagets förmåga att få tillgång till lämplig infrastruktur för att kunna marknadsföra och sälja sina produkter och särskilt av att få tillgång till lämpliga lagrings- och transporttjänster som krävs för att få ut Bolagets produkter på marknaden. Äganderätt till mark Bolaget innehar ett antal arrenderätter och eftersträvar att omvandla dessa arrenderätter till äganderätter. Inga garantier kan lämnas för att Bolaget lyckas omvandla dessa arrenderätter till äganderätter. Om Bolagets äganderätt till mark blir föremål för talan om orättmätigt förvärv (till exempel med anledning av brott mot lokala registreringsföreskrifter) och om Bolaget inte kan bestrida denna, riskerar Bolaget att förlora rätten till sådan mark (i vilken Bolaget kan ha investerat väsentligt i syfte att försätta jordbruksmarken i gott skick eller då brukandet av jordbruksmarken inletts) vilket i väsentlig grad kan inverka på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Registreringsprocessen för markrätten (arrenderätt och äganderätt) är dessutom lång och komplicerad. Under hela processen, som kan ta upp till 20 månader förutsatt att inga komplikationer medför förseningar, är Bolaget utsatt för risken att lokala och regionala myndigheter inte låter Bolaget genomgå hela den administrativa proceduren utan sabotage eller åtgärder som kan innebära att Bolaget förlorar hela det markinnehav som håller på att registreras, utan möjlighet att kunna kräva tillbaka de pengar som investerats. Ett misslyckande med att erhålla eller uppfylla de godkännanden, medgivanden, registreringar eller andra tillämpliga bestämmelser, kan medföra allvarliga konsekvenser för markägarna och andra fastighetsägare och arrendatorer. Om de ryska egendomar som Bolaget äger eller arrenderar, eller någon verksamhet hänförlig till sådan egendom, inte anses uppfylla samtliga tillämpliga godkännanden, medgivanden, registreringar eller andra bestämmelser, kan Bolaget förhindras att använda eller försenas i sin användning av sådan egendom, och detta kan få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Bolaget tvingas vanligtvis överta befintlig boskap, som kan vara i dåligt skick och utan möjlighet att generera vinst Regionala och lokala myndigheter tvingar ofta Bolaget att överta befintlig boskap med tillhörande rörelsekostnader i samband med förvärv av mark. En vägran att göra det medför vanligtvis mycket negativa reaktioner från regionala och 16

19 Riskfaktorer lokala myndigheter samt det lokala samhället, vilket kan äventyra registreringen av äganderätten till marken och leda till att Bolaget inte kan bedriva sin verksamhet på egendomarna. Det kan till och med leda till att Bolaget stängs ute från regionen i fråga. Boskapen är vanligtvis i mycket dåligt skick och knappast kapabel att generera någon vinst. Det går vanligtvis inte att göra sig av med boskapen om det inte sker i samband med köp av lämplig ersättningsboskap. Det finns inga garantier för att Bolaget snabbt kommer kunna förse dessa jordbruk med ersättningsboskap, vilket gör att Bolaget kan drabbas av rörelseförluster som kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning och kassaflöde. Betydande kapitalinvesteringar krävs normalt för att sådan boskap skall genera vinst. Vidare är Bolaget för närvarande under politisk press på grund av att president Putin formellt beslutat att öka takten på djuruppfödning, vilket i vissa fall drivs igenom med hjälp av okonventionella metoder, och kan tvinga Bolaget att göra icke önskvärda investeringar och detta kan väsentligt påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Leverantörer av utrustning och råvaror Den ryska marknaden expanderar relativt snabbt och ett antal av Bolagets leverantörer håller på att etablera bolag i Ryssland för att tillhandahålla sina produkter till den ryska marknaden. Bolaget tvingas därför att göra affärer med oerfarna leverantörer med svag ledning och bristfällig tillgång till kapital, vilket kan komma att begränsa Bolagets möjligheter att säkerställa leverans av sina produkter till marknaden. Djursjukdomar Boskap, såsom kor, är känsliga för virusinfektioner och andra infektionssjukdomar, bland annat mul- och klövsjuka. Trots att Styrelseledamöterna anser att Bolagets mjölkproduktion uppfyller högt ställda krav på hygien, i syfte att minimera risken för spridning av infektionssjukdomar, kan inga garantier lämnas för att Bolagets boskap inte kan bli smittade från källor utanför Bolagets kontroll. Under senare år har stora internationella hot mot livsmedelindustrin, såsom mul- och klövsjukan, i synnerhet drabbat jordbrukssektorn genom import-/exportförbud, vilket har begränsat branschens tillgång till exportmarknader. Eftersom mjölkproduktionen i huvudsak bedrivs lokalt och mjölk sällan transporteras längre än 30 mil från ett jordbruk är det inte troligt att sådana import/ exportförbud kommer att förhindra Bolaget från att nå ut till sina mjölkkunder. Icke desto mindre kan en allvarlig epidemi av infektionssjukdomar bland boskap medföra kostnader eller förluster, vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Bolagets försäkringsskydd överensstämmer inte med sedvanligt försäkringsskydd i mer ekonomiskt utvecklade länder Försäkringsbranschen är ännu inte utvecklad i Ryssland och flera former av försäkringsskydd som är vanligt förekommande i ekonomiskt mer utvecklade länder finns ännu inte tillgängliga i Ryssland på likvärdiga villkor, däribland försäkringsskydd mot produktionsavbrott inom jordbruksverksamhet. Bolaget fortsätter ha försäkringsskydd mot vissa, men inte alla, potentiella risker och förluster som kan påverka dess verksamhet och Bolaget kan inte garantera att dess försäkringsskydd kommer vara tillräckligt för att täcka samtliga dess förluster och förpliktelser som regelmässigt är täckta i andra länder. Bolaget kan inte heller garantera att försäkringsskydd kommer fortsätta vara tillgängligt för Bolaget på kommersiellt gångbara villkor. För närvarande har Bolaget begränsat försäkringsskydd för dess maskiner och motorfordon, skörd eller för förlust av nyckelmedarbetare. Om en väsentlig händelse skulle påverka någon av Bolagets anläggningar skulle Bolaget kunna drabbas av betydande egendomsförluster och produktionsstörningar för vilka Bolaget inte skulle erhålla någon kompensation. Dessutom är det möjligt att Bolaget, beroende på hur allvarlig skadan på egendomen är, inte kan återuppbygga skadad egendom i tid eller överhuvudtaget. Bolaget avsätter inga separata medel och gör inte andra reservationer för denna sorts händelser. Varje sådan förlust eller sådant skadeståndskrav från tredje man skulle kunna ha en väsentlig ogynnsam påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Risker relaterade till Ryssland Nedan beskrivs några av riskerna som är relevanta för en investering kopplad till en verksamhet i Ryssland. Politiska och sociala risker Sedan 1980-talet har den forna Sovjetunionen, inklusive Ryssland, genomgått en avsevärd politisk omvandling från en enpartistat med centralt planerad ekonomi under kommunistisk ledning till en pluralistisk marknadsekonomisk demokrati. Det går inte att lämna någon försäkran om att de politiska och ekonomiska reformer som krävs för att slutföra en sådan omvandling kommer att fortsätta. I sitt nuvarande, relativa begynnelseskede är det ryska politiska systemet känsligt för befolkningens missnöje med reformer, social och 17

20 Riskfaktorer etnisk oro och förändringar av den statliga politiken. Mot bakgrund av dessa förhållanden har den ryska allmänheten till största delen förespråkat ökad centralmakt samt åternationalisering och statlig kontroll av viktiga industrier. Om löner och förmåner inte förmår hålla takten med de snabbt ökande levnadskostnaderna eller förändringar i statligt finansierade förmåner eller upplevd orättvis fördelning av välfärd skulle det dessutom kunna leda till social oro i framtiden. Låga födelsetal och förväntad livslängd i Ryssland förväntas resultera i en betydande minskning av folkmängden under de närmaste årtiondena. Dessa minskningar, kombinerat med ökad invandring, skulle kunna utgöra betydande risker för den politiska och sociala stabiliteten i Ryssland. Det ryska politiska klimatet har varit instabilt, vilket har avspeglat sig i form av återkommande byten av premiärministrar. Under perioden mars 1998 till dags dato har Ryssland bytt premiärminister inte mindre än vid sex tillfällen. Vidare avgick den förre presidenten Jeltsin den 31 december 1999, och efterträddes av Putin som valdes till president den 26 mars Även om den politiska stabiliteten har ökat avsevärt sedan Putin tillträdde, sker snabba förändringar inom de olika statliga institutionerna och av deras inbördes förhållanden, samt av ryska statens politik och de politiska ledare som formulerar och implementerar den. Putin har proklamerat att jordbruk är en del av ekonomin som prioriteras vilket kan komma att ändras när en ny president väljs. Samtliga förändringar av eller avvisande av nuvarande politik som gynnar politiska och ekonomiska förändringar, som den ryska regeringen beslutar om, kan få en betydande negativ effekt för Bolaget. Ryssland är en federation bestående av republiker, territorier, regioner, distrikt, orter av statlig betydelse och autonoma områden, varav vissa utövar en betydande grad av autonomi i sina interna affärer i enlighet med överenskommelser med statliga myndigheter. Det är i många fall oklart och omtvistat hur makten är fördelad mellan de olika konstituerande enheterna i Ryssland och de statliga myndigheterna. Bristen på samförstånd mellan lokala och regionala myndigheter och den ryska regeringen resulterar ofta i implementerande av motstridiga lagar på olika nivåer vilket kan störa eller omvända ekonomiska eller regulatoriska reformer samt leda till politisk instabilitet. Motstridig lagstiftning har i synnerhet antagits inom områdena privatisering, marklagstiftning och licensiering. Bristen på samförstånd hindrar Bolaget i sin långtidsplanering och skapar osäkerhet i den miljö som Bolaget bedriver sin verksamhet vilket kan ha en betydande negativ inverkan på kursen för Depåbevisen. Etniska, religiösa, historiska och andra uppdelningar har också regelmässigt givit upphov till spänningar och i vissa fall militära konflikter. Ryska militära och paramilitära styrkor har i nutid varit engagerade i Tjetjenien och är även fortsättningsvis placerade där. De utspridda och upptrappade oroligheterna kan få betydande politiska konsekvenser. Däribland kan nämnas införande av undantagstillstånd i hela eller delar av Ryssland. Sådana händelser skulle kunna få en avsevärd negativ effekt på investeringsmöjligheterna i Ryssland. Ryska bolags underlåtenhet att regelbundet och i tid betala full lön samt att ökningen av löner och förmåner inte håller samma takt som de ökande levnadskostnaderna kan i framtiden medföra oroligheter bland arbetare och leda till samhällelig oro. Detta kan få politiska, sociala och ekonomiska konsekvenser, bland annat i form av ökat stöd för en återgång till den centrala styrningen, ökad nationalism med restriktioner för utländsk inblandning i den ryska ekonomin och ökade oroligheter. Var och en av dessa faktorer skulle kunna få en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning och kassaflöde. En terroristattack med efterföljande åtgärder för att öka säkerheten skulle också kunna orsaka avbrott i den inhemska handeln vilket skulle kunna få en avsevärd negativ effekt på Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning och framtidsutsikter, och därmed även på kursen för Depåbevisen. Ekonomiska risker Samtidigt med genomförandet av politiska reformer har den ryska regeringen försökt implementera en politik innehållande ekonomiska reformer och stabilisering. Denna politik har inneburit en liberalisering av priser, privatisering av statsägda bolag, reformering av skatte- och konkurssystem samt införande av legala strukturer utformade för att underlätta privata marknadsbaserade aktiviteter, utlandshandel och investeringar. Efter den första reformperioden kännetecknades den ryska ekonomin av avtagande industriell produktion, betydande inflation, en reglerad men instabil valuta, stigande arbetslöshet och undersysselsättning, stor statsskuld i förhållande till bruttonationalprodukten, stort antal bolag på obestånd med små resurser att omstrukturera eller likvidera verksamhet som gått i konkurs, ett svagt banksystem med begränsad möjlighet att förse ryska bolag med likvida medel, utbredd skatteflykt, stor korruption, organiserad brottslighet som infiltrerat ekonomin, en växande svart och grå marknad, genomgripande kapitalflykt och utarmning av en stor del av den ryska befolkningen. Vidare har den ryska ekonomin tidigare varit föremål för tvära nedgångar. Händelserna och efterverkningarna av den 17 augusti 1998 den ryska regeringens försummelse att uppfylla sina åtaganden avseende 18

Prospekt avseende upptagande till handel av Obligationslån 2007/2011 på 55 000 000 EUR

Prospekt avseende upptagande till handel av Obligationslån 2007/2011 på 55 000 000 EUR Prospekt avseende upptagande till handel av Obligationslån 2007/2011 på 55 000 000 EUR VIKTIG INFORMATION Referenser till Black Earth Farming och Bolaget avser i detta prospekt ( Prospektet ) Black Earth

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer