örändringar inom lantbr-r_rkssektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "örändringar inom lantbr-r_rkssektorn"

Transkript

1 PrnrolrN Errgn 1950 KA.PITET, / Stora institutionella och strukturella örändringar inom lantbr-r_rkssektorn Under de när rnaste ;iltioddena clier ancfi-a r'ärldskri gct genorngick Svcrises niirinssliv och kultrucila itrstitutioner mlcket stora liiraindrin girr Delta srillde jltc minstjor-dbruks sektorn. Statstraktern:r insåg att de utnra ningar landet stocl infiir- fbrdracle ökade csursei till den natul-vetcnskapliua lbr.sk uingen, inklusilc laltbruksfor-skningen. \;nrtid'lr kr.ird- ir,ll.rr in: -xp.rnsiorr rrr ar- L, t:lr ;ll. lt r,,trr l;n,lct kun,l,.;r, la11 1,,1n111.1 f rän landsblsclerr, om nänniskor fr-igjorcles fr-årr lantblrrket gerrom rltionaliser.ingar, clrilismässist och str-uk1urcllt. Därför- s jösal tes ctt storl antal lagar och förordningilr 1ör att strlrkt rlr-r-ationaliser:r lantbfl tket genorn cle nlirlfittade lirntbruk!ltämnderrra. Föl att för'bättr-a produktir.itcten for.clrades dessutour rrtökad lan tb u kslo rskui ng. GcIont lirrslag av 19,11-r års.jor-clbrlrksfairsöls u trednins korn den tilliimp:rclc jordbruksibrsk ningen, den s.k. Iii r-söks\'erksard h cten, att liån sarnorclnas rned Lantbnrkshirg skolan ien nl olglr-risation, Kungl. Lantbrukshiicskolan och Statens Lantbrukslirrsök (IISL), ciär Iör'söksr'äsenclet lcddes av err ii.rirr.p, lt,'r.r DIrrrra orrr,,r'lljni.ar i,,rr kom dock endlst perifert att ber.öra husdjulsgcnetiken och htrsdjursför.iidlineeu. (;rn,,lr elr,rrrr;l rrrrldrrinq.rr 'r, h pr,,p,^ititiner' fick lan tbru kssektorn gradvis iikande resurser- ft'rr forskning rrh höerc utbildlirru, r,ilket I977 ktrlmineracle i en sarnrnanslag ning ar, cle tre hirgskolorrra under jordbrrrks departementet till S\,cl-ices Lantbruksunivcr-site1 (SLU) rned hur,ucltirrlässning rill Llppsalr.r Figur 7:1..\t 1971 stll ett \t t Husd.i t ).\1)d.nslr 4 lig t:t1tfn1n kl.lrl!å I.ltuna. Dd ltail.ttt inrr-m)nu fltta insttlllianer t'rån tu lult hn &s1)elenskq)liea 0rh t trl r:itt li rn ed iti n sh a t'aku t- lelef na. bl.a. irl ilut;on m h ustlv tlfn ädl bu oth för.\juhdanset'n?lih. I3t I.F

2 I'rf irllellt rrreci fiilstiilkliil gal-n:l irlolli lirntll trlsiirt-sknitrgcrt sleclclc st()ra iiil iindr'r't:rr i,l-rr \l rlllg.r I rrlllrllll.\" e rlri' rtl' _ lren. Hu\ LLdpartcn a! kotllroll och stirtl tjll (lc1 praktisku lalltl)nrkct kom lriirr l{)67 att karrirliseras gctrorr (le helstlltljgii lalltbrllks liinll(lcnrir. Sarlticligt ttpphirl-cle clet statli;:.'a \tiidet till cle etirikir htrsl trilln ingssiillskapcrt. Dctta gjorcle clet birle nrililigt och rlöchritt,li1 li,r l : r r r r l ' r r r l, t ' r ' : r ' : r, ' l : r r r i ' ' : ' r t t l t ttt pritega sig en sti)r'r'e roll liir- r-liclgir rring och.,rt.r.rrl'-1, rrr.,llrr,1,.l,,r.krrir ;'irr.rrt r'i" rrer. Illoln hlrscljrlrsslirtscjrr --errorllgick l{iks-,'r':,rr,ir 'li',rrrtl \\, rirr. :i rrrirll l, rlilr'- rl (I{SS) och tlcss lirr-tsaitlning S\ elsk Htrs(\ rrrs sliltscl (SIIS) crr kr-a1tig expartslort rtttder' 1!)50 och l1)60 tirlerl. FilI att l:isir-ctt skall lirtstä tit\'ccklirlgctr inorn derr lrllscljursgenertiskil Ii)tskllingcln oclr lir'sirksr er'ksattlhelell \al111 lllc[allisnl elna lirl am liit:r tt1 rcstrltatelt i pr liltiska Lilllrirrlrninuar. ril tlct nirdlllrrdigt ilrt i k()rlhct r-cclogirr-a l'irl cle stlttltttlt lla fiil :irlcllirl glt..,,rr'.1.,,l'lr ir.,'rrr 1," '.,, s:1ti" rrt (xrh rn(lla )rerirtcla stnrliga rltgatr' Den husclj ulsgenetiska fcrrsknin gens ofgan is2ltioll ()ch fesufser Stirr fi lmllillits i ctt Li(ligal c lt\ sllitt illrlebrl' ii eliilr artcit't iil l1)5i) al clct \\'iillettbcr';3-- fi ransiclacle tnstitttet fiil hrrsclitu sfilrai(lling pri \\'iatl ti11 l,eritblttkshiigskoletr err kraftii:.' blnhline ltl clc sirnilacle t esrtt ser'na lilt fol_sli lringcn inonr ornriiclct. lrtlgcfiil salnticligt sonr \\'iil(l bler ctt clel lv l,lrrltbt-ukslliigslicr Lrrr. L,rr -,1, r,c I r r 't r -. r I I I I r,. I irr.li lr'l', r, ll rriurn till InstitrttiottcD liil hrlsdj ttrsgclrel ik. f),..,rril.lrrnle\.',r lt,rr l,lr'rr.',,rr. r:rr l'.r goclli glilndcr inte sllfskilt rröjcl llrcd clet galnh nanulel '\'cls- <lch Ilirslåra". Begr-cppet r_ilsllir_a liacle raliilt i \ allrvkle o.h lssocic l-ilcles nlcd liden inniur gcnetikerl hnclc slirgit igcrtom sorn cletr rikl i--:tstc gl rttrclt rl 1öt ar elslrr,r1,p r.ii\l IIIIi',II'',II.'r1,, lrt. lt,,t.,1, '.1,,1-t lrrr 'l-,'r.l rr it r':er' rttr,l.rt r, rr 'i" cxparlsiorl trn(lcr. li)l-r0 tirlet. L.tt.Jnlrl1rr rrkets lir slningsr'år1 haclc ltilclats 1!)'15. och dcrr s.k. expot-tttte'clelslirtrclett hircie sliapills a\ Dreclcl ackllllltlle il(lc fiårl crpolt a! bl a. lr:istiil ur)iler kliget. InstitrLliolicrls fi)rskirre crtiill urtler- l!)50-talet betldatrcle enslag 1r'il clessa trli nia k:illtr'. Dcrr rrrir iustit trl itiucrl vilr i Iuånga li\'!eel1- clen en arromali. Fiilestiittclalelt vat plecclacl pri t-ltrrrra ritl en gllrrske lcsrlrsslag a\'(lcl nilrg. nredan de1 pa 12 rllils arstlirlcl lrcliigrla \\'iarl liircle m\clct sliirt-c pet sottrl och \crksiunhet. H i;gskolest\'r else ll trppclrog ril li)ir2,rl ei li()itrritti. '1!)52 iirr \\-iatlslorll ttrit L6, att fi)retir crl i)\'ers\ll lu Iirtskrlittgs ocll lirt' si)lis\ erksrluhclen vicl \\'iarl \r clelnitlgetls ch el.,\r ttu l l anssorr. l irt-csprnkaclc' sottt ticligiire si(apirndut il\ ell hahslrltligt illstittit Konlmittilr firteslog cnrellctticl i cn pr()lllc nlolie r1\'dclr ls lttgtrsli L!)irll. irtt rcrksirm hetcrr ricl \\'iacl skrrllc skiljas hiin Instjttttioren liir hrl\(ljlusllcrretili ()ch bilcll ell tgcrl il)\litlltion irrotri tnttictt liti L.arl tb l trlsh irg skolln och StltteDs LarrtbttLkstir sirk. Satllticligt lirleslog^s crr riss ttpplttstttirrp- Firtsla- 'lrrr l,,l,l,, l tt,l tr;1r.,rl: ililcr. \rr'rr r ''r\'r-' li(lcrr nl()gcrl lirl eu ttr LLtrc(lllillg. (lcll s k..jo rllrr rkshirgsliolettlr(t(lllillgcll ar är- 1!)l"r(l Iiil,l,rtt,l, t,n, II l,l,"i1t trl,l,'1,rlnr,tt,,r,tttt' itil Ll lu n t-insl iltttionett L,xp;rtrsiottcrr ar scrriill\ erksat llhet( ll Pli llöl rrlrlr'.,,.,1, r,rr, I'k'.1':rt r'l 'l,' "r'\r' firr-clorrst av ot ikliga cller osailrir hairstlllllning^suppgilicr-. Sarrrlacl konl lill stiirl.l i air erldet lllclllln clc ttor'cliska celltritl()rgalljsilti()lrernir. fiir rti)tkrcllltlrssclllill lttofi:ssrit' lr:rr J,'lr:rrr.."rr t"trr lr'rrl. t"'l' r'r' r'rri" r'.ll:r L,, 'r.rlr, r l.r.,l- rr', rl,l-l r, r:rlrr'rrr'- ogclrelislia tlleloalct tl1\'eclilats r irl \\'iscott sirr uriretsitctctii SA. getlottl \ilke ctl sll)l-t arl tr1 airftliö..t kodlroll('1 a.le bloclg nrppet' plilisats hos trö1kt-eattlr: Blo(iglLrPl)crrlir kurl clc bl.:r. arrr rirrrhs fiil iderrtitels- (tcll hlil stiuntti rl gsko trtr'oll. \lctotleu slrtlle ochsri kr rr rrra bli ctl riktigt irlstrtlllltrll idollr dell llrts.liuls -, lr, ri.l., l,,r.l r';rt, lr. irtrrtr'[,'r-rrirr{rrtr: ödska(lc i1lt crl ulgre tbrskare ll litl r ar'clel-a L)anmar-k. Not-gc och Slcr ige slttlle s:irttlas till \\'iscousin ltir- trtbilclnirrg. (icttortl altslag.. :r arrr Jl)l (lbn :, )l fillt?lrcrl \\'isc()lsin u., Lt licl h ans :rincl-c labo : utiolren. hi: \lict: \{aller :re kt,ch cllil't av I r blcr det s r clse lligt iic t.lrilntiel ('j '. cr Lsanrltelt \ lotir et ingt ir ingats lriitr \\ iacl-ar'rlclr :.tgall clet lr :rian r ille ej rtteriit kirn : : l\r n ecl sr ii.cr 'r()ra. ltil-l2r 'ecklirrgen i -Ll()m llroall.irupbar-a fir sr 'ch irtpt r rilul L()stll? i.lgair(lct lr 'r rrkshirgsl r.iride sig til rnisk giifirllt L)ettl kom l )Li sjiii\1i;rs k()dlslern?t iör rlt\'eclil t lier- rnircl.[ir sis upp(.eclal i ralit.in.lr.i dj nl (rlnfådelt s( iriilh sel_. si IrLllt rn.i te ri al doktor-zu initt. Itt ågrtn ctn h u.sdjtn s li \r viu le n rbrrrksfr l:12

3 , h den -..,lrltts ltv -,r bl. a... : 'l \larc :..r1\lag :..1a( r lt(l.-.l\ (l( l : rliigrrt :t rct k : 1r I1152 t:irtta. :- lr lirt-. : : tlgt'lts - :ir ti.li : :\litul. : : 'l r )lllc : I l.itllr-. ir r rt ior'll!'qcll.,1r il{.r- -.. \llllri irr sll -.:.Llr\iigs. :, ll I.l. I!r(1. tjlr lriil- : : r rtr et' :.:l\lillll..ircrr.ulislr ; : I I l.l ti() ::lldull-. :. \t()l t :- r LPPcr' :..1 lilul...1:.tilrtt. - llrrrrta..'rljlrrs-.: ::l.litl llil.lr de r'lr...intlas :r.lnsliig fi lirr.for-ciltr trlisclel)ill t( llel lct oclt ltss lick töri:rli ell rttiljlir.:lrct irtl stlr.leril ( tt iir \i(l \\...,'.'.i\, t., t-j. lt,.t v.r...r,. lr 'j-rr ert ricl hans iircrlionr\1 rill t'llula l!l;:l crr nrilchc labolakrr-itrlt rkulle inuittes ltii itrstitlrtionel1. I\lir.loltaIsson ltaclc liiin li[tt oc]t -\lice \\'rlllcnber gs srillelsc crhillir cm enslag pe kr-. solr skrlllc r.zicke till utt-rrsllitig oclr tilili lt labor-aloricr trrclct-rrå tir. \lel cla lrler clct stoppl Larrrblulishirgskolrins str r''., r.i;t:r,le,rt' t.r r r,,r,1,,r.,ri,,rrrr,. r,rrr galiinlier cj krrnclc slillas 1i)]-1i)r.lsiLtt (1ri1t a\ lerksillilllclen. s(.alnn ltrrslaget rlrr. lirr-br rrliat. \lotirr-t-ingcrr \el ltt hiigsk()liil skullc ha trittgals ])iitegl sig llrcket sk)ril utgilter fi)r \\'i:rcl attlil]liillacns fi)rtsatra clr-ili ricl riicr-- txgitr(lct lr':il \\'ailerr bcr.gs\ til telsel. o.il rnarr i ille ej sc niigot iililurtrlc icen. \Ll 50 iir,lt, Lrr Lr 'rr. r r\, ^..,rrr rrr,, irrrin{,.rr r,rr 1r:iPladsr liclianclc. \\'ilcl-illstitlrlet llade cj()l.t slo a. li;r larl(let I ii clclirlla i i satser. l)1.a. lrt- \eclilineer a\ sentiulllci()(lcllj ()clt ltadc (le\s utom pr o(lll.erilt llirrga likriga. (lirelt till liinrltltar-a lirlskrrirrgslc\ultat lil niitlr.r'lrtur.soclr s\.inl)r o(lllktiolt('lt. \'i(lare flcli st:r1err irii'r'ta \\'iad ntecl joicl och brggrracler ltelt lltld liostnad. \1eI iinrli lrrrsligs allts:i irr.er tirgun(let Llteilla cn ltclastnirrg 1il. Laltblr rls lrirgskolatr l,\lltrrog. hat-.johirrrsson riirtdi silt Lill I{SS sorrr tr-llclclc in s()ul cli()n() rrrisli gar alt f ijr' litr tsett rh i1i :Lr' lirllrr.ator.ict. I Dcrta korrr hir-igcn()nt utt re.liur li.llt bör jillt bli sjtilrlitr-si' jelrcle. Tilxorna sattes sii utr inkorrrstcrnl ocksii skltllc t:icka li()stla(lcl.nil firr Lrtlecklingsar l)cte ()cll lis\ for-sknilg. EIieI rrrincl e :irr nii :ir kttrtde labor.al0r.ici iitu sie rlppcilauslei l$antltet. Det rrtvidgedes scclan i tirkt nrecl firlskn ilqsr rtr.ec klir rge n till ancl l cljrrlsluu. iiiintst iilist. \lrnt till irnill-a ornr-:icleu sorn liiokcrnisk gcltetik och l)n.\ anrlrsct-. Snnrticligt sa\ laboriltol.iel \air dc firllt rnatclial 1ör' firlskniug och lrbil.lning a\ d()ktoralldcl-.,\{er'clär_onr i ctt seltiitc a\. snitt. Fri E, t,,',y, rt t 1,, t h',r rt r I i{ i,, tt i r tr r J it t h trtd jtt rtfiit iirllit r! ul:turtlit, rrr.t Ar' l95ij rlr clct clags lirr en n\ utrednillg oll lantirt LLksfor-skn il gcll ll e(l Lan tbr Ltkshirg.., slolars clir alande r'cktor'. pr'olcssor. Ragner. \ilsson, sonr rir_dfiir allcle oalr rrrccl clerr ll-altfirllc 1-rl..jor-clltlLrlts. lillsrar.s o.lt lillunsuini\lcr ur.nr. ['cl Eclr in Skiilcl (li!r. lt:2) \our, t r" Iii\,llr,', 1,,1. r",,r. \, I r-r, r.rr-rr i rrr rc(lllingerl. sealel lcra gerrcr.elclir e krirr-eil Irrglar l.iuclslr'örri, Itll bcnirtel filr. Iiir-latta ren, llllr llr()less()reini Pii I llrrna l]assel ll(lc r-erv lr-anrfirrencle klailorniil orn daliga ll'sllr- \cr o.ir kril\'ltii stor-u a l slagsijll irrga r.. P.E. Skillcl stocl ellct satl u clc.r uppr ltiittl i[qar.ne. ()i tu hal\ t \?ilt.l lrlot 1öns1r ct tifl iln(lc llt i taill linr-posr'. Ibllrrcl elltr ilt han cic Lll)ll\ aktiul.lc nre(l en k(nllrlen tall cller- skar.p lr.ågl. lirr. ett llilrl koldntit luc(l en bltttcl.t k()ltslitteritll(lc: ''FIar rriina lrcltar_nligot nter lltt :rnfiit.il?" eller ll:ieot lilinlncle lirr. all iu(liker I att åu clicusen r:ir-rnacle sig sitt slut. Den cllivar-alcle fil-est:irclalt'n liil Illstilrrlionen fiir llus.ljlu s g( ne1ik. l)rolirssor l\irr'.lollensj(nl, (lisllltcracle i slilskilrl sklir elsc liir-delar.ne ntecl att Ii* flr tta dor r icl \'\'iarl ltedlilrll \ erksanthetcn till []lttuia..\r tut- I Iilrlrson, soli clter.j()llaltssors pcltsi( )rrct iltg l!)5ll 1ar. t.i. Iijrest:illclure ()cll profcssor, hecle r-eclarr i slr-ir.c1se 195(l lianrlriillit, ett cn Ii)r'fi\ rrline skull. nle(llöra irctrrlanclc ol:ig-eult( ter. ()ch fiireslog art \\'ia(l bo r:lc i en sjzihsriinclig stiillnitrs idonr KLSt, liinrltliuen ltitililrtcl St:rterrs atelsfirr-sijl..folranssrtrr ocll Iliulssorl kuncle clock l!)llj saml:r sig till erl licllelsaln skr-itclsc. cllir clc tlisllrtelacle (lct t()1illlt bcho\ct il\ resllrser och!litrster 1'rir dert sanrlacle vcr-lisarltlrcten. ()ber()enale 't\ ()rgitllisatio n sf( )l.ln e l.+ I)c nle rra(le att dct liiiutont ar err pt-ofessor., tillika lirlestirrrrl:ile. fiirelåe ett behor ar' 3 llbor.alolcr- ar seclcla sour firr-estiilcl:rr.e tirr. lirljanclc.rr'l-l rirr:,rr: l,,,1,rrl:rri',r'.i'.1, ril : 1r...1,, qe n etikl serlrlll\'siologi; a clelrrirrg^ liir.tiiitkr catrrr- ilklrrsirc llir-; arclcluine löl-sviu; ar cleln irru lti r'! rit krr-i:ir ltlodrrkrkr aliret; r c rc t irriir-rrreclicin. Askattclerla var :rlltsii t[\'clet stora. LJtl( dnirtracn l\.ktcs clo.l lra h:rll \iss liir-striclse 1ör'bchore1 och li:rlllclc tlir-fi'ir in repl csenla tcr iijl lil illeei1 firr. att sonclc'r-ir deras lrpplattnilg om lr-rrtrtida bicir.as och ctt e\eutuelll irniittande al\ ell hal\stirtligt irr' ir.rr. \:'ri'rr.li\.rrl,i,.r'rrr.lrli rl:, \.1 i pr-iicip posiriia rill arr sri;dja dcrr hnsd-jur-s lu:l? Gni

4 genetiska lirrskn in gen och JiJrsöksr,cl'kszrrn )reter, rnen eveotrrclla ekorlrniska ritaqarr clel sktrlle liua bcrocrrdc av rniijlighertel att giira skittciildl-ag- silmt att envlinda regleringsmcdel. I-rred rirrqer' [i'r'luq.rrt itr.titrrti,,rr, rr skullc bcrlirrrrras 1n.\t itut i arp tl.f ör h. Ltl j I t t t fi; t- ädlittg, <>ch att in dehringen på \\'iacl skrrlle bibehå1las och liksom förut knvtirs tili institu liooeu. nlell rrl sour cll firr-sirksardeln in!:. I It iua, 't r r lri,qt - 1,, t r, 'tr. rl rlt rlle irr.tit. rr iorrrr r tilldeiils en stirtsasrololns bctirttding. [-]Tl-edrrirrgcrr lirrcslog desslltom, :rtl fr-åpitl oll inr-ältander av elt hahsrrtligt iustittrt sktrllc bli förernril för för'rlacic il cr-r'äg:inden.' Statsriidct anslirt sig till 1örslaget. En nv tltrcclning tillsattes leclan 1962 ntecl kuusli chelen Yngle Erikssor sorrr olclföranclc, med 1\'å repleseulill)tel fi 2ill Lantbnlkshii!1. skolal, cless lektor Lcrurart Hjelm och,\r-tur- Hansson, samt med t\'ä raepaesentatrtel filitr näringen, Iantbr-rLkilren l)avicl Anclcrsson i LjLrrir och l3irr-jc Olsson li-iin RSS. Ar betrirrkanrlet 1'är:rå7i.iz uk ra n lt t lr: r t. pii husdlurslöt :t.lli', E, t,, o,','.i 1,..nrrr l,'rrr 9rl L l r :rrrrq,rr :rr r ulalr \lr ganslia klar-iiler-:rtt llel\'dande resrrrsfiirstiir-kningar- \ iir Dödlrirdigii, om lulr dcts bclrol av Iirrskning och fiir-sillslerksarnhet skulle krrnna tickas." Det frarnbirlls bl.a. att Drellan 7!r oclr 80 ploccdt u.jor-dbnrkets totala firrsiilj rringsintäkte r krim fr'ån hlrs-,ljrtr..li,r.rlrr lrtr.ir klr;r-,rrr r.r tlrrarr.irr rrr! en ()ch orgiln isi11i(m en. SkrLlle ett lluhstatligt institlrl inråttir!i ALtr.rr Harrssorr k)rdc sonr för'ut lra varit stztlkt firr-ctl såcl:rnt alr-angetrr,rnq. itrrr,,rr rlrrl.r i,rre rlrrel rrt..i.j,. i I' r.rrrl.r'rdr'. F,i.rtt, tt lr.rlr.t:,tlilt irr.titrrt skullc kornrna till stiincl lbrch-acles docl stöd liirrr niiringsiir,ets r-ep lese n 1an ter'. och hlit' firlclig lppcnbara sr':irighetcr. RSS hade i per-ioclen l!)ir0-60 hafi sin irvclehtiug fil alelsutredriug2rr fiir-las(l till \\'iad men hade eller motsiit lringar'. clelris pelsouligl. rrrcl lan Ar-ttrl Ilansson och Biirjc Olssorr, flr'ttut ardclrrirrgcn till Hållstr. Nlzrn mr- rru i l?ir-cl trred a'. djt lor.tjr\a'lrrr cqrr.r,,r qarrr.:rri, - ren, benätnncl Srensk I T Lrsclj ursskirtscl. SHS (llerr hrirorn seuarc). Förstärkningar zrv bl.e. r-:idgrrlingsr crksanrhcterr skt tlcle ridar-e inrirrr flcra al l:urtbnrkets br-anschorganisationer. Dct var cllirfijr sr'år'r art Iiån nai.ingen nrobili sera slijd för e1t hal!statligt institut. Sorn ett lcsultat ar' 1956 iirs.joldbruksh ögskolcu trcclrr in g och beshrt ar' l!)dl ars r-iksclas hade LaDLbrrrkshögskolal fitt el nv f iilsijksorganisatiod, solu arrs2igs Ltrr-anter-a e11 naira sanlal-bete \'id planeringen av liirsirksler-ksamheten mellan för-etr'ädale för' dcl prilktiska lalrtlll-ukct och lantbr-uksft rrs karrra. L)cnna utreclning Iacle också utonrordenllig \.ikt vid att slrrrvclkarr rnclhrr liilsirk och forslining- klurde garanter-as. NIan hade bl.a. 1r'arnhållit. rtt erl tiistående furlktions cluglig försirksarrstllt i rrroclcr-u mr.ning icke vorc tainkb:rl- ulan lillgiing lill e.lrndforsk llilrgsresurser ifirr-m iiv siitlil pelsouirl sour utruslning. Utle chriuge rr orrr liilsirksvcrksamhetel pii husd jur-sfiir-licllingens omr-åde fianför dc sorn sirr rrpplattning, at1 det skullc "Ii:rmsrå som illatiodellt att vitl siclarr orn dels den i!\' stirtsmaktcr-na nyligen beslutade firlsiiksor!t:ulisationen lid I -irnlblukshöesko lan. dels clerr verk:irruhet sorn bcchirs vicl SHS bvgga Lrt ctt fi-istricncle branschlor-skllilrgsinstitllr, \'arigenorr risl slrrlle trppstli lirr- chrbbelllbetc ocll sarnordrringcll a\' 1i;rsökslcr-kslinrhet en försr'åras". LItIedniDijcrr lirr-or-clade alt lbrsöksvcl ksal[hctcn i huscljrtt sfiii äcllilg sorn l'iirtrt sliullc anknltas rill f.autbrulishiigskolans institrltion liir htrs cljulstiirridling, ()ch all denna sklrlle rrtbvs gas mecl rårski)cla fiir siiksanlclrriugar-. ['tleclningerr 1!)6.1 ansåu clct liimplict art nii idgcrr, clvs. dc niilnrlst ber-iir-dajo clbr-uksor-sanisationerna, skulle förplikta sig irtt bc l:rl.r ell\r..1 rrrirr.r,' I' l, '1,p p, r l,lnl-, l.rr nri rl iltt rlndcr si)kllin gar till motslarande koslnaclcl utliir-des enlis-1 angiura önslenå1. lnriit tandet av cn s:ir-skilcl stiftelse firr- änclamlilet liilcsloss, och niililgslilets båcla iti elr'äclu e i ulreddirlgen Lrtaricta<lc ctt fiir-slag till staclgzrr- liir- en s:idan stifielse.'' BeLriiffirncle för siikslerksanr Ir etens liirläegn ine f olorclade rrtr-ednirrgen att (lcn skullc liir'lhttas fr-iirr \\'iaci till Llppsala <imrzrclet. De al Liurtbnrkslriigskolan disponer-:icle egendonralrui Liir. sta och NånlLrna lnsågs Ltrn na arrrlinclas för' :indarnålet. Det poiinutellcles också att cn ciisklrssio a\ \'ctcri bler,e Iall L'ppsala-( ihuscljur fltredr \lrnlad I anllindas dela onr skolarr. C r-ektor. p tlcsta al fi trrrrkets st lelksamlr lil-eslogs ningen, l \l Drinsto fiån när-ir iur ättald slakter-ior För'sökssl tirr-sknirrg lert sr'årt:r Llllnför'nr skolarr liis beråtlelst hade ncc r elkstlillar :i sätt att aldchrirrg tclict, dli specialstl clen princ u)elhd \{i n:imligen lir fiir kost nreclar ki och gick ti rrnder-siik kostlacle: birr-jacle l' fast i liig, skiftet. En, gt ruh [n.rti,tu,tir hrstittrtior solr. uick i 131

5 ::iullsatiollcl =:rlgetr tnohili- -:: itl t,.- 1. jor-dbrlrksl-::.rr l!)01 år's i -in fiitt crr ny iri, gafantel-:l i:::1gcn a föt', - riliidale för.-:r rbr ukslirr-s-. i\ii utolnof. :rlcllad iijrsi;k :..,.. \len hade :::-r lilnktiritrs :_ ::rerr irig-.- icke :. rr rlnclfbrsk " cr ional solll :. i,,r''öksvcrk a:all\ ()llll_iiale r-. rll dct sklrl- ::.:.1 \idan orl ::c:l llesltttltcle :::-.rkshirg-sko- :. recllir s vid :::n'chfirr_sk-...ille rrppstii i: ::r qen ar'liir-. - :r r.clninged : harrn i l[ls- : "nkrrrtas till ::. n 1i;. hus :.-illlle utbvg : t':rl,{i1f. -:.,nrpliut at jor-clbltrks,i-r 'iq att be- : -:,:lqctar rnol ia-:l(le k()stlla r-..rlll.lnråt- : :.inclamålet ai ail etrlialare i:..rc till stad ::-:-iiancle ftir'- :.. toiot_cllrde :' : :lr r tas liån.. Lantbnrks- : :rar_na Löt...:rr ii n clzrs fiir r ).k\:i,r rt en diskrrssion k<immit igång^ orn cn fi;r'flvturing ar VeLerinår'högskolan till L'ppsala. L)rn sri bleve fallet. skrllle sam:lrbete krrnna ertablcras rncll2ll \retcrin:irjrögsko)an och en till Uppsala ourr-iidet fil lagcl försöksr erksamh et i husdjrrr-sfilr-äclling. Litreclningens förslae ledde ej till nligon sanrlad ploposition. Den korrl isliillel iial an\:åndas som undcrlag vicl clc år'liga åskart clena om uppmstning fr'ån l-antbr-ukshiig skolan. Clenorn krrlifirlia insatser fi ån cless leklor, lrlolessor-[-ennart Hjelrl, kom rlc flcsta av firrsllgc irtt fid \ erkliliirs. Den "lanlbnrkets stil'telse" lirr- linansier-ing al firrsiiks \ erksarrhel inom hrrsdjirrsiiiriicliingen, stim liir-cslogs i dcrr titliijirrc disktrtelacle tltleclningen, fiirlcrklig2rdes culcllertid irldlig. \trrinstone ett clirekt och liingsiktig^t bichag fi ån när'ingen kom dock till ständ. niimligen inrälianclet av en tiilsiiksslaktsenhet inonr slakteliolgariisutiorrcrrs slaktcli i Uppsala. Fcirsöksslaktelier som inriittats r,icl ancha forsknirrgsirstitlrtioner i F.rLlopil hacle ofla lartt slart att filugcra ckon(nrriskt, dri rrliul stod rulanfirr- nruknaclskedjan. \ricl Lantbr-ukshirg skohn löstes liiigar enliqt l,ennir.1 Iljelms belittelse - r'icl c n ar-bctsfr-ukr)st s()rn hall liaclc rlccl daivliralclc Llltbrtrksfiirbunclets ler-kstrillande dir-cktiir- Har-alcl Hiikarrssorr, pri!ii siitt att slakter-i<irg-anisationen stliliclt crr er clclning till för'fo[iande ilorn L]ppsala-slakter-ict, dair slaktklopjrirl kr.rntle stvckirs och speci:rlstrrcler:rs. NI:rn skulle scdari tilliirnpa clen princilr sorn redan prö\'ats i slrdrar-betet rucllau \\iird-inslilrilet och sliikte.iliirblrndet. rriimlig-en att Lantlrr-trkshirgskolarr sktrllc sr,a ra Iör Lostladema lör-clen extr-:r personalerr, medarr köttct för'blev slakteliets egendonr och gick tillbaka till marlcra clskccljarr, si'r snzllt rudclersiikningilrna \'ar gjorcla. P:i sli särt bler\' kostnacler-na rimliga. Arrarrgculilnget sonr bör-jade firnuera.ade tilllieclsst2illalrdc, last i n:igot anllorllrn(1a lirr-nr till ruillcnie skiftet. l)n gtruhis upltru.sl tling a1) I n.s t i.t Li irn'len fir huullursjr'n ädling lrirtitutionens fillsle p.ol ss()r. IvaI Jtiharrs sorr, uick i pension 1958 och efi e rtr-:icl cl es ciu ar ArttLr Ilarssorr ( ) (taktar-uta Xltt). fill cftclträchre på Hanssons labor-atorsbclattnirrg (profcsstrr fliin 1979) utnänndes l0ii4.lan llcrrdcl (f. 19?7). F.n nl slatsagronomrjånst mccl placcrirtg pir \\ iird iur'ättirclcs 1962, rnecl Slen Sk:irman (11)10- I988) som innchar,alc. DeDDa befirllning clelacles l!l[i? i nli, clels en tj2inst fiir stats alilonour Skår'ururn i lr tlstl jurslor-äclling sär-.lilr.rirr:r'-1.,1,.1. r.rr.rar.:rqr,,'r,,.. rj.il'sr i hrlsdjlrrslöräclling särskilt kiitt- och nrjiilk pr-otluktion, nrcd Eskil Br'ånniirg (f. l1)21) sorr förs1e innehalare (Iig. 7:3). L tr-ednirrg Fi ezt 7 : 2. lltl n i n lr q].l i tt g( n 1 9 t 1 at li) r:i)lt :t l a h t tr i?l 1)il L.'!ls4laslaklr)id.'1.!. \laltlenfi;rbu ]kltl.\ 1,.1., a!!t:,\,t n l'tl al a : rth l ot t t t i rl t,t t t i t t ii iiesk l.a n, l t 0 /Ltvn (irrl Sthnittrlilt or h l.antltuh;hrig.shalun.s tr,h tu. lnjtt\at lnb)utl H.frl t. Dt t1)å höltlnlatnas \lr)?lsn fötan.l., krndslör11inyn, f.l. stattnl4 Dt. rt. Ed en t a n.föt tö t t a l e i n t ign i t t gttt. I' ot o I ) t g nn t Figur 7:3. Statttrg'trttotnn na E:k)L Ilriinntittp;. (l.r'.) orh *rn \Lritnan (l9ia 1983) lå l iarl onkr. I965..\lråDlnn t)at tl)crialist blidr: inon.lir or h nitt.n'?1. Btiinnti]1p, f. 21, ttt bl.t.!;atljiit i JiågrL on1 \tulio (1, i;th i;lt\lfltlliltl i S:.\\itt oth llo)dt aulfitlr at t rh t t n rl c niik n i n ga ) P.i c tl ti g!:i ga 1 1 t il lh gt r. I I a rr arbttadt othsti t fltn rir i aliir a.frilun:ha trittrto: tr-*

6 crls Ii)r-sllLg olu crr liirgr-c bclattding i 1]licler'- lrialel ler-lstrillclcs IiXi3, clå t.als-elik Liljeclahl (1. l{)i}:3) rrtniirnndes till s1:irsaerononr. I och Dred.lella hnde LrstitLrlionerl 1ör lrus,1i.rr'[',r,rrl rrrq.,, I ','-.1 ( L, l.'trrr:rrj. r, rr pr-ol'cssur', cn labor-atur' (pr-oli:ssrrl Iilin llti'tr ','rrrr.r- \1,,'.:r'-r',ll', rrrrl.rll ri rq.ll. FÄr l'l,l.,lirr.,'r.,'lerr rrrr.i t,r'lr'\, n rj. r\r sortr liir sökslcclir c'. llstitutiorrcrr l-rck clcssut oln cn tj2ilist sonr lirr-sijkslecla e i liillh etenskap, sonr liilestocl clet firl h usclj LLr ss cktio rcn gclllersanlllli firr-siiksslakter-iet. Fijlslau-rr lr,rrr.rtr,,lr i r{, rr,'rrr l" ll\'lrlilt!. \ rcr ksliruhctcl pu \\'iacl till Lrppsala onrr-irck r och irrr-littarrclct av nrn liilsirksstallar- och llfrtrsining Lonr oclså ltt 1ör're kligas.!i l,'t.ö\r.t.rr "rr rl ir'\r' I,' Tr'.titrrr',,Il tr lir htrscijllr sför ricllirrq och lristitutioncn lirrutlochiug och rirlcl blggdcs pii Liivsta fijriirlsiik och fur-skning mecl slin, lj:icler-1ä och piilsdjlu. Stationer \tod Lliir för iritltnrirrg 1974 (fig. 7:-1). llrstitlrtioncrr liir- hlrsdjrrr-siiir-- rklling {ick lullige stellar- iirr alelssr irr r.rch slaktg-r-isrir'. {)ch inom fjiicle.fäa\(lelllitlgcll ktrrcle rttitrt hålla ctl stolt arrtal rur'phiins samt unghi;ns och klckling:ir-. För' lriilscljlrr' Iigtr 7:5. Ktntt tlhttinyn, fnlt*t ; iirlling tl)72,\l oth biinlicj)iitt,\:utt. iitnf iirtla Iill tn hltt\\u) 1)il N.))us li,lttittiirhö2. illriittlldcs clr men liil lils, :r inavdelnin5 till S\ en SLår tr ricltlcs 1971 SLurdg-ren (f. För'niitkr stallar- pii I(Lr ll ggnad up1 h LrscljLrlsin sti FAKTAI IvarJo ämnet.7) E.\kil R, I dcn liipalr ti ll lrar Jot run,ecklingcr pr-aktiska ar ocksii för'siil verket, av Lr: hans iosatsc Ivar-.John 1891 på cn: Småland. Di t'atann:rrrdat gårrgen på fr ctt och tr'å i digt. Dårtör hämta båda var- 11r : år r fortsättnings tillkom. Szi I och firrst i? att stuclera, hernlånet. ) jubilcnm hi. pr.rblicerat i folk.hi)gtkokt. ra självbiogr hushå11 kost 136

7 inr-åttacles cn nocleln rnirrkeiird mecl utr,\'lrimen firl firs och firdelbcrechring- Fhttcu al svinarr clehringen krnclc ticlsrlåssigt törlliggas till Si crr Skju-rrlns pensione irrg. H:rn efier'- L ricldcs M7.1 sonr statsagt onol)l a! Per'-Et ik Sundsren (f. 1936). För uiitkrealursförsiiken byggclcs rrva.l,rll.l l':r Krrrri.,,rr{, rr fr rrr irr.rirlri,,rr. blgunad LrpJrförcles på Ulturra<rmr'åclet för husdi( rrsir rstitutioner)l a, rrecl kon torsll htlr- lucll. samnrautlaidcsrllm och labor_atoriet. Institutioncl lirr- husclj rrr^sför-:iclline krlndc llvtta ln i clc rtr,a lokalelna urrder Artur Hanssorr arled l!170 och eiiertr-uidclcs l{172 av ltol_rlnannen IirLlt Rönningcu. L)eltne irtcr-r'ånde tjll cn prolessur i )"or-se lgtl1 och eltertliicldcs i sin tlrr-soul pr-oiessol al statsagr-orlomen I-ars-Elik Liljedahl (L 1933). Nlartin \\rilhehnson (f. 19i37) blel då srirts aslononr i 1jäderf iiliilridlin13 I FAKTARUTA\TII IvarJohansson ( ), grundlässare av ämnet husdjursgenetik I Sverige "','tihttvtjttrtjin, ' :'.,. H.1n ltj)t att '-'. : ' \i luittli)ht;e. r' :,,:sklnt I971 ach. L': :t,ii, 199i. au Eshil Brån.n,iing I den liipalde texted har vi ofta :itcrkomrnit till Ilirr Johaltsson och lrans insatscr för rltvecklineien av busdjur^sgenctiken och den plaktiska aveln. I dcnna fakrar-uta skall vi också försiika ge el bild ar' rnarrnen bakorrr r.rkrr. ar lrrrnc hrlgrtrrr,l,,, h irrrl mlrr.r rl hans insatser_ som llirare och har'rdleclarc. Ivar.Johansson fijddes den 7 novernber lll9l på ett småbruk i Vislanda församling i Srniiland. Dåtidens skoleång innebar- sex år.s varannandagsläsning, tren hal klarade skolgången på fetr zir: Fiirklaringen r.ar att klass ett och två i småskolan undervisades samtidiet. Därför kuncle han pzi samma gång in härnta båda årskursernas kunskapsstoll Ivar var l lr'r år når skolgånger-r lar öveg nren tr'å fortsättningsperioder- om var.dera!>[j veckor. tillkom. Så löljde arbete på för.äldragården och törst i 20-årsålclem Lunde han for-tsätta att studcra, nu vid Grimslövs lblkhögshola i hr:mlänet. När skolan t9?ti iirade 100-årsjLrbiieum höll Ivar högridsraler. Detta finrs publicerat i skolans jubileumsbok, ()inslits.frlh.hiigskola 10A år,och ur der hämtar vi några sjäh,biografiska detaljerr Nlaten i skolans irushåll kostade 27 kronor per månad, och I Figur WII:I. Professor ltnr Johan.sson, Kungl. Luntttrukshögskoktn. MålninE au Cunnc, fdto Bir gttta Ahnan. -Fr3i

8 inackorderins hos en bonde i närheten i'em kronor per urånad. "Som varande mindre benredlad fickjag eft konranrbidr;ig rill kur-.rrr pi 40 lr,,nor.,,nr.j.rg irrre nri..rninner mig, och var befriad från kursavgi{t. Folkhiigskolekursen \'ar alhså ingen dyrbar urbildnin3.., lvcklien'is. hade den r,arit dvr hade.jag sannolikt inte kunnat bevista der-r", skri-!ei lvar. Elier kursen arbetade Ivär åter hemma på fädernegårclen. rnen han ville studerii vidare. I)et tanrs inea pengar Iör art gå i liiroverkct i Växjii, så "jag fick väi lörsöka bli småbonde i!lct". Följande vintcr går han dock på lantmannaskolan i flrimslör', err lrrrs han betraktar sorn bortkastad, därför att han redan håde skaffat sig de kunskaper som meddelaclcs. Kur-sen skulle dock få betydelse, cliirlör att en a\, lärarna talade om för honom de möjlighctcr som lanrrs :rtt skallä studentkornpeicns utan att iå i liirovcrk. \rärnplikt l913 ur]der r,ilken tid h,ar li. te -r r lrt r n,od.l, rl. i s\ ' n.la språ Lqt. lor Inr,, lr.rr.l.ira \tr r lr.mrn.r p., qar,l.n tn(,1 tungt arbcte, Lorrbinerat rned låsning på h:iller rr:r, r lr pl i\ar,rndl-r ri,1irrg en 91,rq i rcrkarr in.ka. \irerr lgl.l qjr I\,rr rll konrrollassistentkrus och 1år anställnins som kon tr-ollassistent i Skåne. Lär-arna I'irl Grimslör' hade tidigare erljrrdit honom privatuddcn'isning, ett erbiudaltde sont har-r 1lu :lccepteral.. Skollns rektor, dnr entrrr 5rr andmrrk,,rn(l.r \i.i1r i rrr.rtctnatik och botanik, och anclra lärare i spr:ik. Till Grimslöv kornrlcl rekror-n för Hvilans folkhögskola p:i besök, och Ivar prcsenteras ftil honorl. "Vad Straldmark sade om mjg ret j..r1 inr.... mcl.lrt l( ( lde rijl ill jäg Jn togs sorr clev \:id Hvilan." lllier övre kursen där atrtas Itar 1916 som frieiev vid agronomkursen. Energi och nålmcdvelenhet häde lctt rill ett viktigr delmzil. lrfier_ agrorroncxamen l91b vat- Ivar rlr]- der lvra år'lär'are vid laltbruksskolan i Alnarp. Sornnarcn 1921 dcltar.han i err kurs anordnad a! NJF. Diir fiireläsre bl.a. profcs sor \'Iohr från Norge onr N{or-gans fölsök mcd Drosopbil:r, något som Yiickte Ivars in tresse Iör gededk. Parallellt mecl lårarckallet töljer lrrrr \il*on-l hlc. lörrln.nin{ar i\ä\r genctik reser Ivar till T\,skland, Holland ocir Dänmark för' att studerir husdjrrr-savcl. Dåtidens agronomer kunde ta cn påbyeen.ldrlur \ lör.1t r lrli hu:.djur.kon.rrlenrctl lr.rr följer den kursen rnedan han ånnu är lärare "Kulsen gav rnig inget nvtt (i agronouri) men var nlttig i andra åmnen, bl.:r. statistik". Dåtidens agronomurbildnide hade inte akadenisk status. Hösten 1!)23 fick Ivar ctt stipendium fiir atr arbeta på Kunsl. Lanrbruksstvrelscu. Filr det uppdraget kriivdes studier vid \reterinärhiigskolatr, nren eftersom han inte hade flllsrändigt srudenrbctyg kunde han b:rra följa vissa kurseq nimligen i anatomi ocl.r fysiologi. Nästa steg är ett stipeldium frårr Svensk- A.rnerikaDska stiftelsen Iör att studera allmäd q-rrctik,u lr husrljrrr.qerrrril rid urrircr.ir.r i \{isconsin. Hår antas h,ar till akadetriska studicr, något som varit stängr 1ör honorr henlma i Sr.erige. Etter et år var hzrn Nlaster of Science. Han får erbjudarrdc orn at fbrtsåtta sturiicrn:r r,icl \{isconsin, men han väljer atl åka hem och bli t.i. prol'essor-vid Ultuna lantbruksinstitut. "Det störs&r missurget i rritt lir...". Efter lem år-, 1930, är-ivar tillbaka i \\'isconsin fiir- PhD-srudier.. IIan rog cxafren efler' se\ månader Är'handlingens titel var: "Scx ratio atrd rnultiplc birth in cattle" ( 1932). I)ata fiir dcnsamna iracle han tagit lr eci sig frårr Sverige. Han uppskattade :rtt av de likkönade tvillingparcn var 11,4 7o eoäggiga.'r He rrrma i 5\ cri'..1. \.rlrrnolgdni\.rtiolcn av den högre lantbruksundervisningen klar 1!132. och har söker o{l Uiir}stcn son professot- i Hustljurens a\els och r.:rslära. I ar. r,aktlin på att den tjänsterl skulle tillsåttas, vcrka(le han som biträdande pr.ofcssoj.\rid Departmcnt of (]enetics i \\'isconsin. Han utnäundes till pr.ofessor vid Kuug..1. L:rrrtbruksirögskolan i sluter av 1933 och rillträdde liinsten i början av Ir,ar- publicer-acle sig ticligt. Den nloderna iitfllighelsliwn oclt hustljursatdn gtck sonr en serie i Lanthnnnen i (rrr,ckt som bok 1926).ru Han kommenterrde Lcdar-r nu. arr der ai'kommebedilmning av ljurar. som skeclde ilon be!ärtdingar gav missvisarrde resrrltat. Han fiamfi;rde tidarc cn fitr den tiden kontrolersiell stårrdpunkt, att om det finns säkr-a uppgitier om för-ilclrar.na, finns dct irrqcn arrlrdninq atr ri,rr I'a lidisarc eenerationer-. DeDla hans fölstä publikati()n år ail{äl avkomm ganisera andra st: cliga arb (1938) ( (1942) (, Den r gränsack tcll verkr att JDstit på Siider clc detta torjcdjur clala. L)el.cdan i s per_imcn sa0rlade dersiikni kontrollr ning onr tlrtioned pälscgcd I'iilsdj urs) 1r r rr'r rd lö r lesultat 1 lltt av arbetena bulltlal \) mcd A.tu helt på fi invcr_kan ninger. I ning rar målt p:i t konmci:r hade derl lisstc vilkr Arbetet v fiirstiidda lnet()d s() av R.A. Fi betlclelse Insti tu ten och r Ivar korn irr både l \:etenskal fiån Danr land torn hans utlä Hoflnevr r38

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990

Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990 Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990 au Ronny Petter.tson Dcn fö!ande fiarnställningen beskriver någr:r lrnvr,rdlinjer i skogsnäringcns utveckling uncler^ tiden 1950

Läs mer

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen enas Påand med 'iiga sam- Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen Jcrra kapitel kotnmer att behandla bak_.m[den rill att Obbarius skrey sin lärobok. itr fiirsök till analvs av innehållet. Eftersonr rokcn

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50

Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50 -" PnruomN 1925-50 Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50 Den allmänna utvecklinsen Iluscljrrrsskiitseln fortsiitter uncler' 1900- trlets andta ljärcleclcl att spela en viktig loll i jordbruks-

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

PROTOKOLL LAG. 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00. Datum Plats. Tid. Ninarande Besluiande

PROTOKOLL LAG. 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00. Datum Plats. Tid. Ninarande Besluiande PROTOKOLL LAG Datum Plats Tid Ninarande Besluiande GAster: Kansli Anmilt fdrhinder 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00 Per Jonsson, Kjell-Arne Ottosson, Torgny Arvidsson. Carina Bohm (deltog

Läs mer

oclr clctta i rr:ir-u kontalit mccl lokrla och legionala.jrigalc och j:rkroleirrisaliorrer silrrrt fils

oclr clctta i rr:ir-u kontalit mccl lokrla och legionala.jrigalc och j:rkroleirrisaliorrer silrrrt fils I,i-,rprrnr. 20 Algen - ett skogsbruksproblem på gott och ont n,t Per Pn s.sott. Förord Jag tr-riffuclc Stig sista gziugcn i slutct al sclr tenrbel ir-2(x)2 str-lr innan h:rn skrrlie iiler'- i:irrtla till

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

R1 30 --:'."-;----.---

R1 30 --:'.-;----.--- Organisationens namn Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni Organisationens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkter från allmänheten R01 0 Penninginsamlingar R040 Försäljning av varor och tjänster

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Protokoll SFB 26/2013

Protokoll SFB 26/2013 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl 16.30-17.45 Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/2013 1 (5) Kallelse har utsänts

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Nyodlingens tid. firtrrs kr,ar-. Uppocllirrgcn ilv ut[rarkcu fort

Nyodlingens tid. firtrrs kr,ar-. Uppocllirrgcn ilv ut[rarkcu fort Ilntlcr slutel al) attoithlltldrakrll a;iadt ft1?t1la)1 (n.ik?r snabll ath då lå ängcns bekastnad. Den t,artliga letan i lelb l.tlöjes nul /.tlob dragen ar h-1, hiistar (fato i KonDtrunarkil)?t i ljånutj

Läs mer

Nyu utgångspunkter för beståndsvården

Nyu utgångspunkter för beståndsvården KA.prrEr. 8 Nyu utgångspunkter för beståndsvården I och med d1-i\ ingsarbclels snabb:r rlek:rnise- sr'nracle lör- derl telniska utvccklirlgen pli r-ing:rktualiscrades genast friigan i vilkcn grird skogssidart.

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 2006 -Ut- 0 r RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll As-miite 051126 rra Loviseberes hundklubb. Utskrili 05 1227 Niirvarande: Anmiilt liirhinder: Ei anm,ilt

Läs mer

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937 - förvaltningsberättelse - undcrskrifter ÅRsRED0vIsNING för Ung Företagsamhet i Västernorriand Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-O1-O1--2013-12-31. Innehåll Sida 2 - resultaträkning

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Kqprrnl l6 Plantfabrikerna

Kqprrnl l6 Plantfabrikerna Kqprrnl l6 Plantfabrikerna Yiri 196(ltalets slut hacle lrrn på de 11esta hrill inorri skogsbrukct komrnit till insikt onr bc:- holel al en r-adikal ltirändling :t. skogsocllirrgsalbctct. Litr,ccklirrscrr

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 ~.tj,,(i : Mats Wallin ordförande BUN Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konv ention

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8. MEDLEMSBOK Nr i Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g ll. p. 8. STADGAR Reuiderade enligt beslut ordinarie d.rsmiite den 27 mars 1953 och uid extra sammqntriide den 11 maj 1953 (S 5 S I7),

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

PRESENTERAS AV KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET INBJUDAN. Inbjudan till KSSS Business Cup 2015

PRESENTERAS AV KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET INBJUDAN. Inbjudan till KSSS Business Cup 2015 KUNGL VNKA GL ÄLLKAPT PRNTRA AV KUNGLIGA VNKA GLÄLLKAPT INBJUDAN Inbjudan till K Business KUNGLIGA VNKA GLÄLLKAPT INBJUDAN - K BUIN CUP 2015 INBJUDAN - K BUIN CUP 2015 KPPHLMN 25 CH 26 JUNI UNDR ÅF FFHR

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9

Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9 Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9 Svalövs Brukshundklub tr hrufr.sfiunr{frfu66 Närv'aran«le: Ordf. Mats Jarl, v ordf. Björn Stenmark" sekr. Christina Andersson, kassör Christel Jonsson, ledamötema Len:rart Fernebro,

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp.

Avskiljning av syror - i gas- eller droppform f rån dragskåp. BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F O R V A L T A N D E V E R K S A M H E T rapport GASTVÄTTFILTER NUMMER 117 APRIL 1975 ERS- b ANVÄNDNINGSOMRÅDE Avskiljning av syror - i

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. "!," sid. "r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. !, sid. r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn "r'nt,,i ilr,,, i,t \\ '),,t1, til,'j,,, Itr,,i, li "i,(' \tt 'r EI '[[,rtiilt'tlt' [i]trryn tl,'wll,u, 'li W;n:lifmlll, y:n'tflllr,,ttlt,!tr wllt 'wlltl'lt [t'a [tli,inn A,Wt:lty1ptlt illl,tl'tli1illli:ill,lll'

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

M7786-00311A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass 7228. Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978

M7786-00311A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass 7228. Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978 M7786-00311A BESKR GYROKC,,lF - - -: Gyrokompass 7228 Beskrivning del FÖRSVARETS MATERELVERK 1 978 rastställd jämlikt ]MV-A:V M71:181177 1977-11-21 Al.t,N,t^N ' t)a ta t(onti'tt{tk'l'ton ( ly rol

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

för Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse I-2 Resultatriikning 3 Balansråikning 4-5 Noter 6-9 Budget 10

för Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse I-2 Resultatriikning 3 Balansråikning 4-5 Noter 6-9 Budget 10 Årsredovisning för Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 212-1-1-212-12-3t Styrelsen får hiirmed avge ftiljande redovisning fbr ftirvaltningen av Brf Pagen 15 fiir riikenskapsaret. Innehåll sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352 3 CSTADS RAT'TS FÖ REI\IIi! GEi'I I/AJROPARKEN 1 IA{FORMATION TTft / 2OOO FRÅIV STYKELSEI{ I BRF MAJROPARKEN 1. 2OOO-03-08 ÅnssrÄmmeu Ån zooo Årsstämman äger i år som vanligt rum i Hökarängsalen i Söderledskyrkan

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

$11 Förslag till inkomst- och utgiftsstat fm 2AI0-2A11 samt debiteringslängd (Se. $12 Val av styrelse och suppleanter till styrelse

$11 Förslag till inkomst- och utgiftsstat fm 2AI0-2A11 samt debiteringslängd (Se. $12 Val av styrelse och suppleanter till styrelse Dagordning ftir arsstiimman Åshammars vägförening 2010 $1 Mötets öppnande $2 Val av ordftirande frir stämman $3 Val av sekreterare för stämman $4 Val av 2 st justerare att tillsammans med ordförande justera

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

+,*^ ^ ),-. "=.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking

+,*^ ^ ),-. =.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking Lantmaterimyndigheten Varbergs komm un Bes k rivn in g 2012-03-09 Arendenummer N117148 Fdrraitningslantmetare Fdrrattningen er registrerad Regisireringsdotum.2O(.: Q.9:..13 S.da 1 (2) Artb laga BE Akt

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups. Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-10 164 Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Beslut

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s-1930. över av. "+[,g. r...-.

REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s-1930. över av. +[,g. r...-. REC ISTER över av Värmlands läns Hushållningssällskap och dess Förvaltningsutskott fattade beslut under åren l88s-1930 K ARLSTADS.TIDNINOENS A..A. Iq3T. r...-.1; "+[,g ttj*:**i Följande "Register" upptagel

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer