örändringar inom lantbr-r_rkssektorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "örändringar inom lantbr-r_rkssektorn"

Transkript

1 PrnrolrN Errgn 1950 KA.PITET, / Stora institutionella och strukturella örändringar inom lantbr-r_rkssektorn Under de när rnaste ;iltioddena clier ancfi-a r'ärldskri gct genorngick Svcrises niirinssliv och kultrucila itrstitutioner mlcket stora liiraindrin girr Delta srillde jltc minstjor-dbruks sektorn. Statstraktern:r insåg att de utnra ningar landet stocl infiir- fbrdracle ökade csursei till den natul-vetcnskapliua lbr.sk uingen, inklusilc laltbruksfor-skningen. \;nrtid'lr kr.ird- ir,ll.rr in: -xp.rnsiorr rrr ar- L, t:lr ;ll. lt r,,trr l;n,lct kun,l,.;r, la11 1,,1n111.1 f rän landsblsclerr, om nänniskor fr-igjorcles fr-årr lantblrrket gerrom rltionaliser.ingar, clrilismässist och str-uk1urcllt. Därför- s jösal tes ctt storl antal lagar och förordningilr 1ör att strlrkt rlr-r-ationaliser:r lantbfl tket genorn cle nlirlfittade lirntbruk!ltämnderrra. Föl att för'bättr-a produktir.itcten for.clrades dessutour rrtökad lan tb u kslo rskui ng. GcIont lirrslag av 19,11-r års.jor-clbrlrksfairsöls u trednins korn den tilliimp:rclc jordbruksibrsk ningen, den s.k. Iii r-söks\'erksard h cten, att liån sarnorclnas rned Lantbnrkshirg skolan ien nl olglr-risation, Kungl. Lantbrukshiicskolan och Statens Lantbrukslirrsök (IISL), ciär Iör'söksr'äsenclet lcddes av err ii.rirr.p, lt,'r.r DIrrrra orrr,,r'lljni.ar i,,rr kom dock endlst perifert att ber.öra husdjulsgcnetiken och htrsdjursför.iidlineeu. (;rn,,lr elr,rrrr;l rrrrldrrinq.rr 'r, h pr,,p,^ititiner' fick lan tbru kssektorn gradvis iikande resurser- ft'rr forskning rrh höerc utbildlirru, r,ilket I977 ktrlmineracle i en sarnrnanslag ning ar, cle tre hirgskolorrra under jordbrrrks departementet till S\,cl-ices Lantbruksunivcr-site1 (SLU) rned hur,ucltirrlässning rill Llppsalr.r Figur 7:1..\t 1971 stll ett \t t Husd.i t ).\1)d.nslr 4 lig t:t1tfn1n kl.lrl!å I.ltuna. Dd ltail.ttt inrr-m)nu fltta insttlllianer t'rån tu lult hn &s1)elenskq)liea 0rh t trl r:itt li rn ed iti n sh a t'aku t- lelef na. bl.a. irl ilut;on m h ustlv tlfn ädl bu oth för.\juhdanset'n?lih. I3t I.F

2 I'rf irllellt rrreci fiilstiilkliil gal-n:l irlolli lirntll trlsiirt-sknitrgcrt sleclclc st()ra iiil iindr'r't:rr i,l-rr \l rlllg.r I rrlllrllll.\" e rlri' rtl' _ lren. Hu\ LLdpartcn a! kotllroll och stirtl tjll (lc1 praktisku lalltl)nrkct kom lriirr l{)67 att karrirliseras gctrorr (le helstlltljgii lalltbrllks liinll(lcnrir. Sarlticligt ttpphirl-cle clet statli;:.'a \tiidet till cle etirikir htrsl trilln ingssiillskapcrt. Dctta gjorcle clet birle nrililigt och rlöchritt,li1 li,r l : r r r r l ' r r r l, t ' r ' : r ' : r, ' l : r r r i ' ' : ' r t t l t ttt pritega sig en sti)r'r'e roll liir- r-liclgir rring och.,rt.r.rrl'-1, rrr.,llrr,1,.l,,r.krrir ;'irr.rrt r'i" rrer. Illoln hlrscljrlrsslirtscjrr --errorllgick l{iks-,'r':,rr,ir 'li',rrrtl \\, rirr. :i rrrirll l, rlilr'- rl (I{SS) och tlcss lirr-tsaitlning S\ elsk Htrs(\ rrrs sliltscl (SIIS) crr kr-a1tig expartslort rtttder' 1!)50 och l1)60 tirlerl. FilI att l:isir-ctt skall lirtstä tit\'ccklirlgctr inorn derr lrllscljursgenertiskil Ii)tskllingcln oclr lir'sirksr er'ksattlhelell \al111 lllc[allisnl elna lirl am liit:r tt1 rcstrltatelt i pr liltiska Lilllrirrlrninuar. ril tlct nirdlllrrdigt ilrt i k()rlhct r-cclogirr-a l'irl cle stlttltttlt lla fiil :irlcllirl glt..,,rr'.1.,,l'lr ir.,'rrr 1," '.,, s:1ti" rrt (xrh rn(lla )rerirtcla stnrliga rltgatr' Den husclj ulsgenetiska fcrrsknin gens ofgan is2ltioll ()ch fesufser Stirr fi lmllillits i ctt Li(ligal c lt\ sllitt illrlebrl' ii eliilr artcit't iil l1)5i) al clct \\'iillettbcr';3-- fi ransiclacle tnstitttet fiil hrrsclitu sfilrai(lling pri \\'iatl ti11 l,eritblttkshiigskoletr err kraftii:.' blnhline ltl clc sirnilacle t esrtt ser'na lilt fol_sli lringcn inonr ornriiclct. lrtlgcfiil salnticligt sonr \\'iil(l bler ctt clel lv l,lrrltbt-ukslliigslicr Lrrr. L,rr -,1, r,c I r r 't r -. r I I I I r,. I irr.li lr'l', r, ll rriurn till InstitrttiottcD liil hrlsdj ttrsgclrel ik. f),..,rril.lrrnle\.',r lt,rr l,lr'rr.',,rr. r:rr l'.r goclli glilndcr inte sllfskilt rröjcl llrcd clet galnh nanulel '\'cls- <lch Ilirslåra". Begr-cppet r_ilsllir_a liacle raliilt i \ allrvkle o.h lssocic l-ilcles nlcd liden inniur gcnetikerl hnclc slirgit igcrtom sorn cletr rikl i--:tstc gl rttrclt rl 1öt ar elslrr,r1,p r.ii\l IIIIi',II'',II.'r1,, lrt. lt,,t.,1, '.1,,1-t lrrr 'l-,'r.l rr it r':er' rttr,l.rt r, rr 'i" cxparlsiorl trn(lcr. li)l-r0 tirlet. L.tt.Jnlrl1rr rrkets lir slningsr'år1 haclc ltilclats 1!)'15. och dcrr s.k. expot-tttte'clelslirtrclett hircie sliapills a\ Dreclcl ackllllltlle il(lc fiårl crpolt a! bl a. lr:istiil ur)iler kliget. InstitrLliolicrls fi)rskirre crtiill urtler- l!)50-talet betldatrcle enslag 1r'il clessa trli nia k:illtr'. Dcrr rrrir iustit trl itiucrl vilr i Iuånga li\'!eel1- clen en arromali. Fiilestiittclalelt vat plecclacl pri t-ltrrrra ritl en gllrrske lcsrlrsslag a\'(lcl nilrg. nredan de1 pa 12 rllils arstlirlcl lrcliigrla \\'iarl liircle m\clct sliirt-c pet sottrl och \crksiunhet. H i;gskolest\'r else ll trppclrog ril li)ir2,rl ei li()itrritti. '1!)52 iirr \\-iatlslorll ttrit L6, att fi)retir crl i)\'ers\ll lu Iirtskrlittgs ocll lirt' si)lis\ erksrluhclen vicl \\'iarl \r clelnitlgetls ch el.,\r ttu l l anssorr. l irt-csprnkaclc' sottt ticligiire si(apirndut il\ ell hahslrltligt illstittit Konlmittilr firteslog cnrellctticl i cn pr()lllc nlolie r1\'dclr ls lttgtrsli L!)irll. irtt rcrksirm hetcrr ricl \\'iacl skrrllc skiljas hiin Instjttttioren liir hrl\(ljlusllcrretili ()ch bilcll ell tgcrl il)\litlltion irrotri tnttictt liti L.arl tb l trlsh irg skolln och StltteDs LarrtbttLkstir sirk. Satllticligt lirleslog^s crr riss ttpplttstttirrp- Firtsla- 'lrrr l,,l,l,, l tt,l tr;1r.,rl: ililcr. \rr'rr r ''r\'r-' li(lcrr nl()gcrl lirl eu ttr LLtrc(lllillg. (lcll s k..jo rllrr rkshirgsliolettlr(t(lllillgcll ar är- 1!)l"r(l Iiil,l,rtt,l, t,n, II l,l,"i1t trl,l,'1,rlnr,tt,,r,tttt' itil Ll lu n t-insl iltttionett L,xp;rtrsiottcrr ar scrriill\ erksat llhet( ll Pli llöl rrlrlr'.,,.,1, r,rr, I'k'.1':rt r'l 'l,' "r'\r' firr-clorrst av ot ikliga cller osailrir hairstlllllning^suppgilicr-. Sarrrlacl konl lill stiirl.l i air erldet lllclllln clc ttor'cliska celltritl()rgalljsilti()lrernir. fiir rti)tkrcllltlrssclllill lttofi:ssrit' lr:rr J,'lr:rrr.."rr t"trr lr'rrl. t"'l' r'r' r'rri" r'.ll:r L,, 'r.rlr, r l.r.,l- rr', rl,l-l r, r:rlrr'rrr'- ogclrelislia tlleloalct tl1\'eclilats r irl \\'iscott sirr uriretsitctctii SA. getlottl \ilke ctl sll)l-t arl tr1 airftliö..t kodlroll('1 a.le bloclg nrppet' plilisats hos trö1kt-eattlr: Blo(iglLrPl)crrlir kurl clc bl.:r. arrr rirrrhs fiil iderrtitels- (tcll hlil stiuntti rl gsko trtr'oll. \lctotleu slrtlle ochsri kr rr rrra bli ctl riktigt irlstrtlllltrll idollr dell llrts.liuls -, lr, ri.l., l,,r.l r';rt, lr. irtrrtr'[,'r-rrirr{rrtr: ödska(lc i1lt crl ulgre tbrskare ll litl r ar'clel-a L)anmar-k. Not-gc och Slcr ige slttlle s:irttlas till \\'iscousin ltir- trtbilclnirrg. (icttortl altslag.. :r arrr Jl)l (lbn :, )l fillt?lrcrl \\'isc()lsin u., Lt licl h ans :rincl-c labo : utiolren. hi: \lict: \{aller :re kt,ch cllil't av I r blcr det s r clse lligt iic t.lrilntiel ('j '. cr Lsanrltelt \ lotir et ingt ir ingats lriitr \\ iacl-ar'rlclr :.tgall clet lr :rian r ille ej rtteriit kirn : : l\r n ecl sr ii.cr 'r()ra. ltil-l2r 'ecklirrgen i -Ll()m llroall.irupbar-a fir sr 'ch irtpt r rilul L()stll? i.lgair(lct lr 'r rrkshirgsl r.iride sig til rnisk giifirllt L)ettl kom l )Li sjiii\1i;rs k()dlslern?t iör rlt\'eclil t lier- rnircl.[ir sis upp(.eclal i ralit.in.lr.i dj nl (rlnfådelt s( iriilh sel_. si IrLllt rn.i te ri al doktor-zu initt. Itt ågrtn ctn h u.sdjtn s li \r viu le n rbrrrksfr l:12

3 , h den -..,lrltts ltv -,r bl. a... : 'l \larc :..r1\lag :..1a( r lt(l.-.l\ (l( l : rliigrrt :t rct k : 1r I1152 t:irtta. :- lr lirt-. : : tlgt'lts - :ir ti.li : :\litul. : : 'l r )lllc : I l.itllr-. ir r rt ior'll!'qcll.,1r il{.r- -.. \llllri irr sll -.:.Llr\iigs. :, ll I.l. I!r(1. tjlr lriil- : : r rtr et' :.:l\lillll..ircrr.ulislr ; : I I l.l ti() ::lldull-. :. \t()l t :- r LPPcr' :..1 lilul...1:.tilrtt. - llrrrrta..'rljlrrs-.: ::l.litl llil.lr de r'lr...intlas :r.lnsliig fi lirr.for-ciltr trlisclel)ill t( llel lct oclt ltss lick töri:rli ell rttiljlir.:lrct irtl stlr.leril ( tt iir \i(l \\...,'.'.i\, t., t-j. lt,.t v.r...r,. lr 'j-rr ert ricl hans iircrlionr\1 rill t'llula l!l;:l crr nrilchc labolakrr-itrlt rkulle inuittes ltii itrstitlrtionel1. I\lir.loltaIsson ltaclc liiin li[tt oc]t -\lice \\'rlllcnber gs srillelsc crhillir cm enslag pe kr-. solr skrlllc r.zicke till utt-rrsllitig oclr tilili lt labor-aloricr trrclct-rrå tir. \lel cla lrler clct stoppl Larrrblulishirgskolrins str r''., r.i;t:r,le,rt' t.r r r,,r,1,,r.,ri,,rrrr,. r,rrr galiinlier cj krrnclc slillas 1i)]-1i)r.lsiLtt (1ri1t a\ lerksillilllclen. s(.alnn ltrrslaget rlrr. lirr-br rrliat. \lotirr-t-ingcrr \el ltt hiigsk()liil skullc ha trittgals ])iitegl sig llrcket sk)ril utgilter fi)r \\'i:rcl attlil]liillacns fi)rtsatra clr-ili ricl riicr-- txgitr(lct lr':il \\'ailerr bcr.gs\ til telsel. o.il rnarr i ille ej sc niigot iililurtrlc icen. \Ll 50 iir,lt, Lrr Lr 'rr. r r\, ^..,rrr rrr,, irrrin{,.rr r,rr 1r:iPladsr liclianclc. \\'ilcl-illstitlrlet llade cj()l.t slo a. li;r larl(let I ii clclirlla i i satser. l)1.a. lrt- \eclilineer a\ sentiulllci()(lcllj ()clt ltadc (le\s utom pr o(lll.erilt llirrga likriga. (lirelt till liinrltltar-a lirlskrrirrgslc\ultat lil niitlr.r'lrtur.soclr s\.inl)r o(lllktiolt('lt. \'i(lare flcli st:r1err irii'r'ta \\'iad ntecl joicl och brggrracler ltelt lltld liostnad. \1eI iinrli lrrrsligs allts:i irr.er tirgun(let Llteilla cn ltclastnirrg 1il. Laltblr rls lrirgskolatr l,\lltrrog. hat-.johirrrsson riirtdi silt Lill I{SS sorrr tr-llclclc in s()ul cli()n() rrrisli gar alt f ijr' litr tsett rh i1i :Lr' lirllrr.ator.ict. I Dcrta korrr hir-igcn()nt utt re.liur li.llt bör jillt bli sjtilrlitr-si' jelrcle. Tilxorna sattes sii utr inkorrrstcrnl ocksii skltllc t:icka li()stla(lcl.nil firr Lrtlecklingsar l)cte ()cll lis\ for-sknilg. EIieI rrrincl e :irr nii :ir kttrtde labor.al0r.ici iitu sie rlppcilauslei l$antltet. Det rrtvidgedes scclan i tirkt nrecl firlskn ilqsr rtr.ec klir rge n till ancl l cljrrlsluu. iiiintst iilist. \lrnt till irnill-a ornr-:icleu sorn liiokcrnisk gcltetik och l)n.\ anrlrsct-. Snnrticligt sa\ laboriltol.iel \air dc firllt rnatclial 1ör' firlskniug och lrbil.lning a\ d()ktoralldcl-.,\{er'clär_onr i ctt seltiitc a\. snitt. Fri E, t,,',y, rt t 1,, t h',r rt r I i{ i,, tt i r tr r J it t h trtd jtt rtfiit iirllit r! ul:turtlit, rrr.t Ar' l95ij rlr clct clags lirr en n\ utrednillg oll lantirt LLksfor-skn il gcll ll e(l Lan tbr Ltkshirg.., slolars clir alande r'cktor'. pr'olcssor. Ragner. \ilsson, sonr rir_dfiir allcle oalr rrrccl clerr ll-altfirllc 1-rl..jor-clltlLrlts. lillsrar.s o.lt lillunsuini\lcr ur.nr. ['cl Eclr in Skiilcl (li!r. lt:2) \our, t r" Iii\,llr,', 1,,1. r",,r. \, I r-r, r.rr-rr i rrr rc(lllingerl. sealel lcra gerrcr.elclir e krirr-eil Irrglar l.iuclslr'örri, Itll bcnirtel filr. Iiir-latta ren, llllr llr()less()reini Pii I llrrna l]assel ll(lc r-erv lr-anrfirrencle klailorniil orn daliga ll'sllr- \cr o.ir kril\'ltii stor-u a l slagsijll irrga r.. P.E. Skillcl stocl ellct satl u clc.r uppr ltiittl i[qar.ne. ()i tu hal\ t \?ilt.l lrlot 1öns1r ct tifl iln(lc llt i taill linr-posr'. Ibllrrcl elltr ilt han cic Lll)ll\ aktiul.lc nre(l en k(nllrlen tall cller- skar.p lr.ågl. lirr. ett llilrl koldntit luc(l en bltttcl.t k()ltslitteritll(lc: ''FIar rriina lrcltar_nligot nter lltt :rnfiit.il?" eller ll:ieot lilinlncle lirr. all iu(liker I att åu clicusen r:ir-rnacle sig sitt slut. Den cllivar-alcle fil-est:irclalt'n liil Illstilrrlionen fiir llus.ljlu s g( ne1ik. l)rolirssor l\irr'.lollensj(nl, (lisllltcracle i slilskilrl sklir elsc liir-delar.ne ntecl att Ii* flr tta dor r icl \'\'iarl ltedlilrll \ erksanthetcn till []lttuia..\r tut- I Iilrlrson, soli clter.j()llaltssors pcltsi( )rrct iltg l!)5ll 1ar. t.i. Iijrest:illclure ()cll profcssor, hecle r-eclarr i slr-ir.c1se 195(l lianrlriillit, ett cn Ii)r'fi\ rrline skull. nle(llöra irctrrlanclc ol:ig-eult( ter. ()ch fiireslog art \\'ia(l bo r:lc i en sjzihsriinclig stiillnitrs idonr KLSt, liinrltliuen ltitililrtcl St:rterrs atelsfirr-sijl..folranssrtrr ocll Iliulssorl kuncle clock l!)llj saml:r sig till erl licllelsaln skr-itclsc. cllir clc tlisllrtelacle (lct t()1illlt bcho\ct il\ resllrser och!litrster 1'rir dert sanrlacle vcr-lisarltlrcten. ()ber()enale 't\ ()rgitllisatio n sf( )l.ln e l.+ I)c nle rra(le att dct liiiutont ar err pt-ofessor., tillika lirlestirrrrl:ile. fiirelåe ett behor ar' 3 llbor.alolcr- ar seclcla sour firr-estiilcl:rr.e tirr. lirljanclc.rr'l-l rirr:,rr: l,,,1,rrl:rri',r'.i'.1, ril : 1r...1,, qe n etikl serlrlll\'siologi; a clelrrirrg^ liir.tiiitkr catrrr- ilklrrsirc llir-; arclcluine löl-sviu; ar cleln irru lti r'! rit krr-i:ir ltlodrrkrkr aliret; r c rc t irriir-rrreclicin. Askattclerla var :rlltsii t[\'clet stora. LJtl( dnirtracn l\.ktcs clo.l lra h:rll \iss liir-striclse 1ör'bchore1 och li:rlllclc tlir-fi'ir in repl csenla tcr iijl lil illeei1 firr. att sonclc'r-ir deras lrpplattnilg om lr-rrtrtida bicir.as och ctt e\eutuelll irniittande al\ ell hal\stirtligt irr' ir.rr. \:'ri'rr.li\.rrl,i,.r'rrr.lrli rl:, \.1 i pr-iicip posiriia rill arr sri;dja dcrr hnsd-jur-s lu:l? Gni

4 genetiska lirrskn in gen och JiJrsöksr,cl'kszrrn )reter, rnen eveotrrclla ekorlrniska ritaqarr clel sktrlle liua bcrocrrdc av rniijlighertel att giira skittciildl-ag- silmt att envlinda regleringsmcdel. I-rred rirrqer' [i'r'luq.rrt itr.titrrti,,rr, rr skullc bcrlirrrrras 1n.\t itut i arp tl.f ör h. Ltl j I t t t fi; t- ädlittg, <>ch att in dehringen på \\'iacl skrrlle bibehå1las och liksom förut knvtirs tili institu liooeu. nlell rrl sour cll firr-sirksardeln in!:. I It iua, 't r r lri,qt - 1,, t r, 'tr. rl rlt rlle irr.tit. rr iorrrr r tilldeiils en stirtsasrololns bctirttding. [-]Tl-edrrirrgcrr lirrcslog desslltom, :rtl fr-åpitl oll inr-ältander av elt hahsrrtligt iustittrt sktrllc bli förernril för för'rlacic il cr-r'äg:inden.' Statsriidct anslirt sig till 1örslaget. En nv tltrcclning tillsattes leclan 1962 ntecl kuusli chelen Yngle Erikssor sorrr olclföranclc, med 1\'å repleseulill)tel fi 2ill Lantbnlkshii!1. skolal, cless lektor Lcrurart Hjelm och,\r-tur- Hansson, samt med t\'ä raepaesentatrtel filitr näringen, Iantbr-rLkilren l)avicl Anclcrsson i LjLrrir och l3irr-jc Olsson li-iin RSS. Ar betrirrkanrlet 1'är:rå7i.iz uk ra n lt t lr: r t. pii husdlurslöt :t.lli', E, t,, o,','.i 1,..nrrr l,'rrr 9rl L l r :rrrrq,rr :rr r ulalr \lr ganslia klar-iiler-:rtt llel\'dande resrrrsfiirstiir-kningar- \ iir Dödlrirdigii, om lulr dcts bclrol av Iirrskning och fiir-sillslerksarnhet skulle krrnna tickas." Det frarnbirlls bl.a. att Drellan 7!r oclr 80 ploccdt u.jor-dbnrkets totala firrsiilj rringsintäkte r krim fr'ån hlrs-,ljrtr..li,r.rlrr lrtr.ir klr;r-,rrr r.r tlrrarr.irr rrr! en ()ch orgiln isi11i(m en. SkrLlle ett lluhstatligt institlrl inråttir!i ALtr.rr Harrssorr k)rdc sonr för'ut lra varit stztlkt firr-ctl såcl:rnt alr-angetrr,rnq. itrrr,,rr rlrrl.r i,rre rlrrel rrt..i.j,. i I' r.rrrl.r'rdr'. F,i.rtt, tt lr.rlr.t:,tlilt irr.titrrt skullc kornrna till stiincl lbrch-acles docl stöd liirrr niiringsiir,ets r-ep lese n 1an ter'. och hlit' firlclig lppcnbara sr':irighetcr. RSS hade i per-ioclen l!)ir0-60 hafi sin irvclehtiug fil alelsutredriug2rr fiir-las(l till \\'iad men hade eller motsiit lringar'. clelris pelsouligl. rrrcl lan Ar-ttrl Ilansson och Biirjc Olssorr, flr'ttut ardclrrirrgcn till Hållstr. Nlzrn mr- rru i l?ir-cl trred a'. djt lor.tjr\a'lrrr cqrr.r,,r qarrr.:rri, - ren, benätnncl Srensk I T Lrsclj ursskirtscl. SHS (llerr hrirorn seuarc). Förstärkningar zrv bl.e. r-:idgrrlingsr crksanrhcterr skt tlcle ridar-e inrirrr flcra al l:urtbnrkets br-anschorganisationer. Dct var cllirfijr sr'år'r art Iiån nai.ingen nrobili sera slijd för e1t hal!statligt institut. Sorn ett lcsultat ar' 1956 iirs.joldbruksh ögskolcu trcclrr in g och beshrt ar' l!)dl ars r-iksclas hade LaDLbrrrkshögskolal fitt el nv f iilsijksorganisatiod, solu arrs2igs Ltrr-anter-a e11 naira sanlal-bete \'id planeringen av liirsirksler-ksamheten mellan för-etr'ädale för' dcl prilktiska lalrtlll-ukct och lantbr-uksft rrs karrra. L)cnna utreclning Iacle också utonrordenllig \.ikt vid att slrrrvclkarr rnclhrr liilsirk och forslining- klurde garanter-as. NIan hade bl.a. 1r'arnhållit. rtt erl tiistående furlktions cluglig försirksarrstllt i rrroclcr-u mr.ning icke vorc tainkb:rl- ulan lillgiing lill e.lrndforsk llilrgsresurser ifirr-m iiv siitlil pelsouirl sour utruslning. Utle chriuge rr orrr liilsirksvcrksamhetel pii husd jur-sfiir-licllingens omr-åde fianför dc sorn sirr rrpplattning, at1 det skullc "Ii:rmsrå som illatiodellt att vitl siclarr orn dels den i!\' stirtsmaktcr-na nyligen beslutade firlsiiksor!t:ulisationen lid I -irnlblukshöesko lan. dels clerr verk:irruhet sorn bcchirs vicl SHS bvgga Lrt ctt fi-istricncle branschlor-skllilrgsinstitllr, \'arigenorr risl slrrlle trppstli lirr- chrbbelllbetc ocll sarnordrringcll a\' 1i;rsökslcr-kslinrhet en försr'åras". LItIedniDijcrr lirr-or-clade alt lbrsöksvcl ksal[hctcn i huscljrtt sfiii äcllilg sorn l'iirtrt sliullc anknltas rill f.autbrulishiigskolans institrltion liir htrs cljulstiirridling, ()ch all denna sklrlle rrtbvs gas mecl rårski)cla fiir siiksanlclrriugar-. ['tleclningerr 1!)6.1 ansåu clct liimplict art nii idgcrr, clvs. dc niilnrlst ber-iir-dajo clbr-uksor-sanisationerna, skulle förplikta sig irtt bc l:rl.r ell\r..1 rrrirr.r,' I' l, '1,p p, r l,lnl-, l.rr nri rl iltt rlndcr si)kllin gar till motslarande koslnaclcl utliir-des enlis-1 angiura önslenå1. lnriit tandet av cn s:ir-skilcl stiftelse firr- änclamlilet liilcsloss, och niililgslilets båcla iti elr'äclu e i ulreddirlgen Lrtaricta<lc ctt fiir-slag till staclgzrr- liir- en s:idan stifielse.'' BeLriiffirncle för siikslerksanr Ir etens liirläegn ine f olorclade rrtr-ednirrgen att (lcn skullc liir'lhttas fr-iirr \\'iaci till Llppsala <imrzrclet. De al Liurtbnrkslriigskolan disponer-:icle egendonralrui Liir. sta och NånlLrna lnsågs Ltrn na arrrlinclas för' :indarnålet. Det poiinutellcles också att cn ciisklrssio a\ \'ctcri bler,e Iall L'ppsala-( ihuscljur fltredr \lrnlad I anllindas dela onr skolarr. C r-ektor. p tlcsta al fi trrrrkets st lelksamlr lil-eslogs ningen, l \l Drinsto fiån när-ir iur ättald slakter-ior För'sökssl tirr-sknirrg lert sr'årt:r Llllnför'nr skolarr liis beråtlelst hade ncc r elkstlillar :i sätt att aldchrirrg tclict, dli specialstl clen princ u)elhd \{i n:imligen lir fiir kost nreclar ki och gick ti rrnder-siik kostlacle: birr-jacle l' fast i liig, skiftet. En, gt ruh [n.rti,tu,tir hrstittrtior solr. uick i 131

5 ::iullsatiollcl =:rlgetr tnohili- -:: itl t,.- 1. jor-dbrlrksl-::.rr l!)01 år's i -in fiitt crr ny iri, gafantel-:l i:::1gcn a föt', - riliidale för.-:r rbr ukslirr-s-. i\ii utolnof. :rlcllad iijrsi;k :..,.. \len hade :::-r lilnktiritrs :_ ::rerr irig-.- icke :. rr rlnclfbrsk " cr ional solll :. i,,r''öksvcrk a:all\ ()llll_iiale r-. rll dct sklrl- ::.:.1 \idan orl ::c:l llesltttltcle :::-.rkshirg-sko- :. recllir s vid :::n'chfirr_sk-...ille rrppstii i: ::r qen ar'liir-. - :r r.clninged : harrn i l[ls- : "nkrrrtas till ::. n 1i;. hus :.-illlle utbvg : t':rl,{i1f. -:.,nrpliut at jor-clbltrks,i-r 'iq att be- : -:,:lqctar rnol ia-:l(le k()stlla r-..rlll.lnråt- : :.inclamålet ai ail etrlialare i:..rc till stad ::-:-iiancle ftir'- :.. toiot_cllrde :' : :lr r tas liån.. Lantbnrks- : :rar_na Löt...:rr ii n clzrs fiir r ).k\:i,r rt en diskrrssion k<immit igång^ orn cn fi;r'flvturing ar VeLerinår'högskolan till L'ppsala. L)rn sri bleve fallet. skrllle sam:lrbete krrnna ertablcras rncll2ll \retcrin:irjrögsko)an och en till Uppsala ourr-iidet fil lagcl försöksr erksamh et i husdjrrr-sfilr-äclling. Litreclningens förslae ledde ej till nligon sanrlad ploposition. Den korrl isliillel iial an\:åndas som undcrlag vicl clc år'liga åskart clena om uppmstning fr'ån l-antbr-ukshiig skolan. Clenorn krrlifirlia insatser fi ån cless leklor, lrlolessor-[-ennart Hjelrl, kom rlc flcsta av firrsllgc irtt fid \ erkliliirs. Den "lanlbnrkets stil'telse" lirr- linansier-ing al firrsiiks \ erksarrhel inom hrrsdjirrsiiiriicliingen, stim liir-cslogs i dcrr titliijirrc disktrtelacle tltleclningen, fiirlcrklig2rdes culcllertid irldlig. \trrinstone ett clirekt och liingsiktig^t bichag fi ån när'ingen kom dock till ständ. niimligen inrälianclet av en tiilsiiksslaktsenhet inonr slakteliolgariisutiorrcrrs slaktcli i Uppsala. Fcirsöksslaktelier som inriittats r,icl ancha forsknirrgsirstitlrtioner i F.rLlopil hacle ofla lartt slart att filugcra ckon(nrriskt, dri rrliul stod rulanfirr- nruknaclskedjan. \ricl Lantbr-ukshirg skohn löstes liiigar enliqt l,ennir.1 Iljelms belittelse - r'icl c n ar-bctsfr-ukr)st s()rn hall liaclc rlccl daivliralclc Llltbrtrksfiirbunclets ler-kstrillande dir-cktiir- Har-alcl Hiikarrssorr, pri!ii siitt att slakter-i<irg-anisationen stliliclt crr er clclning till för'fo[iande ilorn L]ppsala-slakter-ict, dair slaktklopjrirl kr.rntle stvckirs och speci:rlstrrcler:rs. NI:rn skulle scdari tilliirnpa clen princilr sorn redan prö\'ats i slrdrar-betet rucllau \\iird-inslilrilet och sliikte.iliirblrndet. rriimlig-en att Lantlrr-trkshirgskolarr sktrllc sr,a ra Iör Lostladema lör-clen extr-:r personalerr, medarr köttct för'blev slakteliets egendonr och gick tillbaka till marlcra clskccljarr, si'r snzllt rudclersiikningilrna \'ar gjorcla. P:i sli särt bler\' kostnacler-na rimliga. Arrarrgculilnget sonr bör-jade firnuera.ade tilllieclsst2illalrdc, last i n:igot anllorllrn(1a lirr-nr till ruillcnie skiftet. l)n gtruhis upltru.sl tling a1) I n.s t i.t Li irn'len fir huullursjr'n ädling lrirtitutionens fillsle p.ol ss()r. IvaI Jtiharrs sorr, uick i pension 1958 och efi e rtr-:icl cl es ciu ar ArttLr Ilarssorr ( ) (taktar-uta Xltt). fill cftclträchre på Hanssons labor-atorsbclattnirrg (profcsstrr fliin 1979) utnänndes l0ii4.lan llcrrdcl (f. 19?7). F.n nl slatsagronomrjånst mccl placcrirtg pir \\ iird iur'ättirclcs 1962, rnecl Slen Sk:irman (11)10- I988) som innchar,alc. DeDDa befirllning clelacles l!l[i? i nli, clels en tj2inst fiir stats alilonour Skår'ururn i lr tlstl jurslor-äclling sär-.lilr.rirr:r'-1.,1,.1. r.rr.rar.:rqr,,'r,,.. rj.il'sr i hrlsdjlrrslöräclling särskilt kiitt- och nrjiilk pr-otluktion, nrcd Eskil Br'ånniirg (f. l1)21) sorr förs1e innehalare (Iig. 7:3). L tr-ednirrg Fi ezt 7 : 2. lltl n i n lr q].l i tt g( n 1 9 t 1 at li) r:i)lt :t l a h t tr i?l 1)il L.'!ls4laslaklr)id.'1.!. \laltlenfi;rbu ]kltl.\ 1,.1., a!!t:,\,t n l'tl al a : rth l ot t t t i rl t,t t t i t t ii iiesk l.a n, l t 0 /Ltvn (irrl Sthnittrlilt or h l.antltuh;hrig.shalun.s tr,h tu. lnjtt\at lnb)utl H.frl t. Dt t1)å höltlnlatnas \lr)?lsn fötan.l., krndslör11inyn, f.l. stattnl4 Dt. rt. Ed en t a n.föt tö t t a l e i n t ign i t t gttt. I' ot o I ) t g nn t Figur 7:3. Statttrg'trttotnn na E:k)L Ilriinntittp;. (l.r'.) orh *rn \Lritnan (l9ia 1983) lå l iarl onkr. I965..\lråDlnn t)at tl)crialist blidr: inon.lir or h nitt.n'?1. Btiinnti]1p, f. 21, ttt bl.t.!;atljiit i JiågrL on1 \tulio (1, i;th i;lt\lfltlliltl i S:.\\itt oth llo)dt aulfitlr at t rh t t n rl c niik n i n ga ) P.i c tl ti g!:i ga 1 1 t il lh gt r. I I a rr arbttadt othsti t fltn rir i aliir a.frilun:ha trittrto: tr-*

6 crls Ii)r-sllLg olu crr liirgr-c bclattding i 1]licler'- lrialel ler-lstrillclcs IiXi3, clå t.als-elik Liljeclahl (1. l{)i}:3) rrtniirnndes till s1:irsaerononr. I och Dred.lella hnde LrstitLrlionerl 1ör lrus,1i.rr'[',r,rrl rrrq.,, I ','-.1 ( L, l.'trrr:rrj. r, rr pr-ol'cssur', cn labor-atur' (pr-oli:ssrrl Iilin llti'tr ','rrrr.r- \1,,'.:r'-r',ll', rrrrl.rll ri rq.ll. FÄr l'l,l.,lirr.,'r.,'lerr rrrr.i t,r'lr'\, n rj. r\r sortr liir sökslcclir c'. llstitutiorrcrr l-rck clcssut oln cn tj2ilist sonr lirr-sijkslecla e i liillh etenskap, sonr liilestocl clet firl h usclj LLr ss cktio rcn gclllersanlllli firr-siiksslakter-iet. Fijlslau-rr lr,rrr.rtr,,lr i r{, rr,'rrr l" ll\'lrlilt!. \ rcr ksliruhctcl pu \\'iacl till Lrppsala onrr-irck r och irrr-littarrclct av nrn liilsirksstallar- och llfrtrsining Lonr oclså ltt 1ör're kligas.!i l,'t.ö\r.t.rr "rr rl ir'\r' I,' Tr'.titrrr',,Il tr lir htrscijllr sför ricllirrq och lristitutioncn lirrutlochiug och rirlcl blggdcs pii Liivsta fijriirlsiik och fur-skning mecl slin, lj:icler-1ä och piilsdjlu. Stationer \tod Lliir för iritltnrirrg 1974 (fig. 7:-1). llrstitlrtioncrr liir- hlrsdjrrr-siiir-- rklling {ick lullige stellar- iirr alelssr irr r.rch slaktg-r-isrir'. {)ch inom fjiicle.fäa\(lelllitlgcll ktrrcle rttitrt hålla ctl stolt arrtal rur'phiins samt unghi;ns och klckling:ir-. För' lriilscljlrr' Iigtr 7:5. Ktntt tlhttinyn, fnlt*t ; iirlling tl)72,\l oth biinlicj)iitt,\:utt. iitnf iirtla Iill tn hltt\\u) 1)il N.))us li,lttittiirhö2. illriittlldcs clr men liil lils, :r inavdelnin5 till S\ en SLår tr ricltlcs 1971 SLurdg-ren (f. För'niitkr stallar- pii I(Lr ll ggnad up1 h LrscljLrlsin sti FAKTAI IvarJo ämnet.7) E.\kil R, I dcn liipalr ti ll lrar Jot run,ecklingcr pr-aktiska ar ocksii för'siil verket, av Lr: hans iosatsc Ivar-.John 1891 på cn: Småland. Di t'atann:rrrdat gårrgen på fr ctt och tr'å i digt. Dårtör hämta båda var- 11r : år r fortsättnings tillkom. Szi I och firrst i? att stuclera, hernlånet. ) jubilcnm hi. pr.rblicerat i folk.hi)gtkokt. ra självbiogr hushå11 kost 136

7 inr-åttacles cn nocleln rnirrkeiird mecl utr,\'lrimen firl firs och firdelbcrechring- Fhttcu al svinarr clehringen krnclc ticlsrlåssigt törlliggas till Si crr Skju-rrlns pensione irrg. H:rn efier'- L ricldcs M7.1 sonr statsagt onol)l a! Per'-Et ik Sundsren (f. 1936). För uiitkrealursförsiiken byggclcs rrva.l,rll.l l':r Krrrri.,,rr{, rr fr rrr irr.rirlri,,rr. blgunad LrpJrförcles på Ulturra<rmr'åclet för husdi( rrsir rstitutioner)l a, rrecl kon torsll htlr- lucll. samnrautlaidcsrllm och labor_atoriet. Institutioncl lirr- husclj rrr^sför-:iclline krlndc llvtta ln i clc rtr,a lokalelna urrder Artur Hanssorr arled l!170 och eiiertr-uidclcs l{172 av ltol_rlnannen IirLlt Rönningcu. L)eltne irtcr-r'ånde tjll cn prolessur i )"or-se lgtl1 och eltertliicldcs i sin tlrr-soul pr-oiessol al statsagr-orlomen I-ars-Elik Liljedahl (L 1933). Nlartin \\rilhehnson (f. 19i37) blel då srirts aslononr i 1jäderf iiliilridlin13 I FAKTARUTA\TII IvarJohansson ( ), grundlässare av ämnet husdjursgenetik I Sverige "','tihttvtjttrtjin, ' :'.,. H.1n ltj)t att '-'. : ' \i luittli)ht;e. r' :,,:sklnt I971 ach. L': :t,ii, 199i. au Eshil Brån.n,iing I den liipalde texted har vi ofta :itcrkomrnit till Ilirr Johaltsson och lrans insatscr för rltvecklineien av busdjur^sgenctiken och den plaktiska aveln. I dcnna fakrar-uta skall vi också försiika ge el bild ar' rnarrnen bakorrr r.rkrr. ar lrrrnc hrlgrtrrr,l,,, h irrrl mlrr.r rl hans insatser_ som llirare och har'rdleclarc. Ivar.Johansson fijddes den 7 novernber lll9l på ett småbruk i Vislanda församling i Srniiland. Dåtidens skoleång innebar- sex år.s varannandagsläsning, tren hal klarade skolgången på fetr zir: Fiirklaringen r.ar att klass ett och två i småskolan undervisades samtidiet. Därför kuncle han pzi samma gång in härnta båda årskursernas kunskapsstoll Ivar var l lr'r år når skolgånger-r lar öveg nren tr'å fortsättningsperioder- om var.dera!>[j veckor. tillkom. Så löljde arbete på för.äldragården och törst i 20-årsålclem Lunde han for-tsätta att studcra, nu vid Grimslövs lblkhögshola i hr:mlänet. När skolan t9?ti iirade 100-årsjLrbiieum höll Ivar högridsraler. Detta finrs publicerat i skolans jubileumsbok, ()inslits.frlh.hiigskola 10A år,och ur der hämtar vi några sjäh,biografiska detaljerr Nlaten i skolans irushåll kostade 27 kronor per månad, och I Figur WII:I. Professor ltnr Johan.sson, Kungl. Luntttrukshögskoktn. MålninE au Cunnc, fdto Bir gttta Ahnan. -Fr3i

8 inackorderins hos en bonde i närheten i'em kronor per urånad. "Som varande mindre benredlad fickjag eft konranrbidr;ig rill kur-.rrr pi 40 lr,,nor.,,nr.j.rg irrre nri..rninner mig, och var befriad från kursavgi{t. Folkhiigskolekursen \'ar alhså ingen dyrbar urbildnin3.., lvcklien'is. hade den r,arit dvr hade.jag sannolikt inte kunnat bevista der-r", skri-!ei lvar. Elier kursen arbetade Ivär åter hemma på fädernegårclen. rnen han ville studerii vidare. I)et tanrs inea pengar Iör art gå i liiroverkct i Växjii, så "jag fick väi lörsöka bli småbonde i!lct". Följande vintcr går han dock på lantmannaskolan i flrimslör', err lrrrs han betraktar sorn bortkastad, därför att han redan håde skaffat sig de kunskaper som meddelaclcs. Kur-sen skulle dock få betydelse, cliirlör att en a\, lärarna talade om för honom de möjlighctcr som lanrrs :rtt skallä studentkornpeicns utan att iå i liirovcrk. \rärnplikt l913 ur]der r,ilken tid h,ar li. te -r r lrt r n,od.l, rl. i s\ ' n.la språ Lqt. lor Inr,, lr.rr.l.ira \tr r lr.mrn.r p., qar,l.n tn(,1 tungt arbcte, Lorrbinerat rned låsning på h:iller rr:r, r lr pl i\ar,rndl-r ri,1irrg en 91,rq i rcrkarr in.ka. \irerr lgl.l qjr I\,rr rll konrrollassistentkrus och 1år anställnins som kon tr-ollassistent i Skåne. Lär-arna I'irl Grimslör' hade tidigare erljrrdit honom privatuddcn'isning, ett erbiudaltde sont har-r 1lu :lccepteral.. Skollns rektor, dnr entrrr 5rr andmrrk,,rn(l.r \i.i1r i rrr.rtctnatik och botanik, och anclra lärare i spr:ik. Till Grimslöv kornrlcl rekror-n för Hvilans folkhögskola p:i besök, och Ivar prcsenteras ftil honorl. "Vad Straldmark sade om mjg ret j..r1 inr.... mcl.lrt l( ( lde rijl ill jäg Jn togs sorr clev \:id Hvilan." lllier övre kursen där atrtas Itar 1916 som frieiev vid agronomkursen. Energi och nålmcdvelenhet häde lctt rill ett viktigr delmzil. lrfier_ agrorroncxamen l91b vat- Ivar rlr]- der lvra år'lär'are vid laltbruksskolan i Alnarp. Sornnarcn 1921 dcltar.han i err kurs anordnad a! NJF. Diir fiireläsre bl.a. profcs sor \'Iohr från Norge onr N{or-gans fölsök mcd Drosopbil:r, något som Yiickte Ivars in tresse Iör gededk. Parallellt mecl lårarckallet töljer lrrrr \il*on-l hlc. lörrln.nin{ar i\ä\r genctik reser Ivar till T\,skland, Holland ocir Dänmark för' att studerir husdjrrr-savcl. Dåtidens agronomer kunde ta cn påbyeen.ldrlur \ lör.1t r lrli hu:.djur.kon.rrlenrctl lr.rr följer den kursen rnedan han ånnu är lärare "Kulsen gav rnig inget nvtt (i agronouri) men var nlttig i andra åmnen, bl.:r. statistik". Dåtidens agronomurbildnide hade inte akadenisk status. Hösten 1!)23 fick Ivar ctt stipendium fiir atr arbeta på Kunsl. Lanrbruksstvrelscu. Filr det uppdraget kriivdes studier vid \reterinärhiigskolatr, nren eftersom han inte hade flllsrändigt srudenrbctyg kunde han b:rra följa vissa kurseq nimligen i anatomi ocl.r fysiologi. Nästa steg är ett stipeldium frårr Svensk- A.rnerikaDska stiftelsen Iör att studera allmäd q-rrctik,u lr husrljrrr.qerrrril rid urrircr.ir.r i \{isconsin. Hår antas h,ar till akadetriska studicr, något som varit stängr 1ör honorr henlma i Sr.erige. Etter et år var hzrn Nlaster of Science. Han får erbjudarrdc orn at fbrtsåtta sturiicrn:r r,icl \{isconsin, men han väljer atl åka hem och bli t.i. prol'essor-vid Ultuna lantbruksinstitut. "Det störs&r missurget i rritt lir...". Efter lem år-, 1930, är-ivar tillbaka i \\'isconsin fiir- PhD-srudier.. IIan rog cxafren efler' se\ månader Är'handlingens titel var: "Scx ratio atrd rnultiplc birth in cattle" ( 1932). I)ata fiir dcnsamna iracle han tagit lr eci sig frårr Sverige. Han uppskattade :rtt av de likkönade tvillingparcn var 11,4 7o eoäggiga.'r He rrrma i 5\ cri'..1. \.rlrrnolgdni\.rtiolcn av den högre lantbruksundervisningen klar 1!132. och har söker o{l Uiir}stcn son professot- i Hustljurens a\els och r.:rslära. I ar. r,aktlin på att den tjänsterl skulle tillsåttas, vcrka(le han som biträdande pr.ofcssoj.\rid Departmcnt of (]enetics i \\'isconsin. Han utnäundes till pr.ofessor vid Kuug..1. L:rrrtbruksirögskolan i sluter av 1933 och rillträdde liinsten i början av Ir,ar- publicer-acle sig ticligt. Den nloderna iitfllighelsliwn oclt hustljursatdn gtck sonr en serie i Lanthnnnen i (rrr,ckt som bok 1926).ru Han kommenterrde Lcdar-r nu. arr der ai'kommebedilmning av ljurar. som skeclde ilon be!ärtdingar gav missvisarrde resrrltat. Han fiamfi;rde tidarc cn fitr den tiden kontrolersiell stårrdpunkt, att om det finns säkr-a uppgitier om för-ilclrar.na, finns dct irrqcn arrlrdninq atr ri,rr I'a lidisarc eenerationer-. DeDla hans fölstä publikati()n år ail{äl avkomm ganisera andra st: cliga arb (1938) ( (1942) (, Den r gränsack tcll verkr att JDstit på Siider clc detta torjcdjur clala. L)el.cdan i s per_imcn sa0rlade dersiikni kontrollr ning onr tlrtioned pälscgcd I'iilsdj urs) 1r r rr'r rd lö r lesultat 1 lltt av arbetena bulltlal \) mcd A.tu helt på fi invcr_kan ninger. I ning rar målt p:i t konmci:r hade derl lisstc vilkr Arbetet v fiirstiidda lnet()d s() av R.A. Fi betlclelse Insti tu ten och r Ivar korn irr både l \:etenskal fiån Danr land torn hans utlä Hoflnevr r38

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Seminöreningar (RSS) blir Svensk

Seminöreningar (RSS) blir Svensk PnRroneN sprtn 1950 Kapitel 8 Riksorganisationen Sveriges Seminöreningar (RSS) blir Svensk Hus{ursskotsel (SHS) -{nslutningcn till seminverksanheterna for-tsatte att öka kraftigt i södra och mellersta

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente Logistik * v&rt ansvor En informationsbroschyr om Gota trangregemente Utvecklings- och forsol

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ).

fgr S-vr,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). & Verksamhet sberät te 1 * fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). tq 7 * {tao Sorn styrelse har fungo3s;: ordf. B. Lundblarl toilt Si-irsetrrr.P;'r Unze1l

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

,$[H, Klr'r'rut.3 Ett norrländskt skogsbolag. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

,$[H, Klr'r'rut.3 Ett norrländskt skogsbolag. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Klr'r'rut.3 Ett norrländskt skogsbolag Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA,$[H, S(l-\:s histolia tirrder- pct-ioclcr l!)2!l-78 har ingåcncle l)ehanclliits lr olika Iör'lattar-e i.jubilerrmsskr-iftcr "SO\

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50

Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50 -" PnruomN 1925-50 Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50 Den allmänna utvecklinsen Iluscljrrrsskiitseln fortsiitter uncler' 1900- trlets andta ljärcleclcl att spela en viktig loll i jordbruks-

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990

Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990 Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990 au Ronny Petter.tson Dcn fö!ande fiarnställningen beskriver någr:r lrnvr,rdlinjer i skogsnäringcns utveckling uncler^ tiden 1950

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

',-F=t. Bengt Bt-r'te. Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r.

',-F=t. Bengt Bt-r'te. Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r -- '- i\..- - -...!\ - --/-' + ii,r.i -- i,,t,: ',-F=t Bengt Bt-r'te Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. ----+- C.L. OBBARUS En nydanare

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

att utiöpa den 31 december 1g26. Arbetarna krävde förhöjlyg

att utiöpa den 31 december 1g26. Arbetarna krävde förhöjlyg Gruvindustrikonf likten. Avtalen för de mellansvenska gruvorpa gällande mellan Gruvindustriarbetareförbundet och Järnbruksförbundet samt }rerlansvenska Gruvförbundet uppsades av båda parter i vederbörlig

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen enas Påand med 'iiga sam- Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen Jcrra kapitel kotnmer att behandla bak_.m[den rill att Obbarius skrey sin lärobok. itr fiirsök till analvs av innehållet. Eftersonr rokcn

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I!'.'4.,&l}ä' [,* 5 - -'irq. !si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm. Ar!e ho Is a ygrlseln

I!'.'4.,&l}ä' [,* 5 - -'irq. !si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm. Ar!e ho Is a ygrlseln I!'.'4.,&l}ä' 5 - -'irq!si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm Lr!n.brreCs :\i :ärf st. sii ' l-:: _ [,* Ar!e ho Is a ygrlseln l,åss eh. rs l,il::li Tra.spoi.T.il r ' l/l i: M lärmuseel

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

öppnat. Eivor Wickberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

öppnat. Eivor Wickberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. BRF KAVROHUSEN Protokoll rr 2O1Ll8 fört vid sammanträde med styrelsen i Bostadsrättsföreningen KAVRÖHUSEN i Åhus, onsdagen den L5 juni 2011 KI09.00-1,1..30 Plats: Gästhuset, Kavröväge n 33,Åhus Närvarande:

Läs mer

F; ", + ,*52-'--/ t" //ö 6

F; , + ,*52-'--/<s/.f-t./érAF/t{ '.-+. 2<Z Vã cz,s:/- //oa. få zé,-,'/^,.> t //ö 6 7>',//,Q->-..áC' 'Ð= )-n7 Æn7 z/æ/-rt /% - /sqn -s.pr'-t;

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

r.ve rq== -il ILTJLJ-

r.ve rq== -il ILTJLJ- r.ve rq -il TJJ- Aktiebolaget SKF hess release Kvartalsrapport från SKF skf-koncernens försäljning under forsta kvartaret 1g88 ökade med 5 procent från 4 900 miljoner kronor till b 1b5 Mkr. Resultatet

Läs mer

oclr clctta i rr:ir-u kontalit mccl lokrla och legionala.jrigalc och j:rkroleirrisaliorrer silrrrt fils

oclr clctta i rr:ir-u kontalit mccl lokrla och legionala.jrigalc och j:rkroleirrisaliorrer silrrrt fils I,i-,rprrnr. 20 Algen - ett skogsbruksproblem på gott och ont n,t Per Pn s.sott. Förord Jag tr-riffuclc Stig sista gziugcn i slutct al sclr tenrbel ir-2(x)2 str-lr innan h:rn skrrlie iiler'- i:irrtla till

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket Mii i X-l Nytb få Llié MiXN Otb 2009 3 Föiiål Llié föiiål fö til till b i ll. Dt fi bå ål i (t i li) ål fö öj li. Bl tll föiiål li Glb l b till btff l ii ll i (ö 80 t), l Nxi ll PPI (i ti t) ölföii (i).

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

lr Dagordning till årsmötet för

lr Dagordning till årsmötet för - ll Dgrning ill årsmöe för Rsklubben för Gs 'Aur Clå Dum 20L-02-06 klckn 13.00 Pls: ässjö Ärenen: 1. Jusering v röslängen' 2. Vl v rförne för årsmöe. 3r/r7 inr+ef 3. Syrelsens nmäln m prkllförre för möe'

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

Kqrrrnl 13 Naturlig föryngring

Kqrrrnl 13 Naturlig föryngring Kqrrrnl 1 Naturlig föryngring Blädningen och marbuskarna Mecl tiden fick blädning-sförespråkarna dct allt sr,år irre att försvzrra skogsbruksmctoded, t)' cle negativa följderna lirr skogstillständct hlev

Läs mer

Nr 7 1963. Argång. 75 öre. Pris

Nr 7 1963. Argång. 75 öre. Pris Nr 7 1963 Argång Pris 15 75 öre nont t oo t sen sis/ FREDRIKA-BRtrMtrR-FÖRBUNDET har vänt sig till de svensl

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer