örändringar inom lantbr-r_rkssektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "örändringar inom lantbr-r_rkssektorn"

Transkript

1 PrnrolrN Errgn 1950 KA.PITET, / Stora institutionella och strukturella örändringar inom lantbr-r_rkssektorn Under de när rnaste ;iltioddena clier ancfi-a r'ärldskri gct genorngick Svcrises niirinssliv och kultrucila itrstitutioner mlcket stora liiraindrin girr Delta srillde jltc minstjor-dbruks sektorn. Statstraktern:r insåg att de utnra ningar landet stocl infiir- fbrdracle ökade csursei till den natul-vetcnskapliua lbr.sk uingen, inklusilc laltbruksfor-skningen. \;nrtid'lr kr.ird- ir,ll.rr in: -xp.rnsiorr rrr ar- L, t:lr ;ll. lt r,,trr l;n,lct kun,l,.;r, la11 1,,1n111.1 f rän landsblsclerr, om nänniskor fr-igjorcles fr-årr lantblrrket gerrom rltionaliser.ingar, clrilismässist och str-uk1urcllt. Därför- s jösal tes ctt storl antal lagar och förordningilr 1ör att strlrkt rlr-r-ationaliser:r lantbfl tket genorn cle nlirlfittade lirntbruk!ltämnderrra. Föl att för'bättr-a produktir.itcten for.clrades dessutour rrtökad lan tb u kslo rskui ng. GcIont lirrslag av 19,11-r års.jor-clbrlrksfairsöls u trednins korn den tilliimp:rclc jordbruksibrsk ningen, den s.k. Iii r-söks\'erksard h cten, att liån sarnorclnas rned Lantbnrkshirg skolan ien nl olglr-risation, Kungl. Lantbrukshiicskolan och Statens Lantbrukslirrsök (IISL), ciär Iör'söksr'äsenclet lcddes av err ii.rirr.p, lt,'r.r DIrrrra orrr,,r'lljni.ar i,,rr kom dock endlst perifert att ber.öra husdjulsgcnetiken och htrsdjursför.iidlineeu. (;rn,,lr elr,rrrr;l rrrrldrrinq.rr 'r, h pr,,p,^ititiner' fick lan tbru kssektorn gradvis iikande resurser- ft'rr forskning rrh höerc utbildlirru, r,ilket I977 ktrlmineracle i en sarnrnanslag ning ar, cle tre hirgskolorrra under jordbrrrks departementet till S\,cl-ices Lantbruksunivcr-site1 (SLU) rned hur,ucltirrlässning rill Llppsalr.r Figur 7:1..\t 1971 stll ett \t t Husd.i t ).\1)d.nslr 4 lig t:t1tfn1n kl.lrl!å I.ltuna. Dd ltail.ttt inrr-m)nu fltta insttlllianer t'rån tu lult hn &s1)elenskq)liea 0rh t trl r:itt li rn ed iti n sh a t'aku t- lelef na. bl.a. irl ilut;on m h ustlv tlfn ädl bu oth för.\juhdanset'n?lih. I3t I.F

2 I'rf irllellt rrreci fiilstiilkliil gal-n:l irlolli lirntll trlsiirt-sknitrgcrt sleclclc st()ra iiil iindr'r't:rr i,l-rr \l rlllg.r I rrlllrllll.\" e rlri' rtl' _ lren. Hu\ LLdpartcn a! kotllroll och stirtl tjll (lc1 praktisku lalltl)nrkct kom lriirr l{)67 att karrirliseras gctrorr (le helstlltljgii lalltbrllks liinll(lcnrir. Sarlticligt ttpphirl-cle clet statli;:.'a \tiidet till cle etirikir htrsl trilln ingssiillskapcrt. Dctta gjorcle clet birle nrililigt och rlöchritt,li1 li,r l : r r r r l ' r r r l, t ' r ' : r ' : r, ' l : r r r i ' ' : ' r t t l t ttt pritega sig en sti)r'r'e roll liir- r-liclgir rring och.,rt.r.rrl'-1, rrr.,llrr,1,.l,,r.krrir ;'irr.rrt r'i" rrer. Illoln hlrscljrlrsslirtscjrr --errorllgick l{iks-,'r':,rr,ir 'li',rrrtl \\, rirr. :i rrrirll l, rlilr'- rl (I{SS) och tlcss lirr-tsaitlning S\ elsk Htrs(\ rrrs sliltscl (SIIS) crr kr-a1tig expartslort rtttder' 1!)50 och l1)60 tirlerl. FilI att l:isir-ctt skall lirtstä tit\'ccklirlgctr inorn derr lrllscljursgenertiskil Ii)tskllingcln oclr lir'sirksr er'ksattlhelell \al111 lllc[allisnl elna lirl am liit:r tt1 rcstrltatelt i pr liltiska Lilllrirrlrninuar. ril tlct nirdlllrrdigt ilrt i k()rlhct r-cclogirr-a l'irl cle stlttltttlt lla fiil :irlcllirl glt..,,rr'.1.,,l'lr ir.,'rrr 1," '.,, s:1ti" rrt (xrh rn(lla )rerirtcla stnrliga rltgatr' Den husclj ulsgenetiska fcrrsknin gens ofgan is2ltioll ()ch fesufser Stirr fi lmllillits i ctt Li(ligal c lt\ sllitt illrlebrl' ii eliilr artcit't iil l1)5i) al clct \\'iillettbcr';3-- fi ransiclacle tnstitttet fiil hrrsclitu sfilrai(lling pri \\'iatl ti11 l,eritblttkshiigskoletr err kraftii:.' blnhline ltl clc sirnilacle t esrtt ser'na lilt fol_sli lringcn inonr ornriiclct. lrtlgcfiil salnticligt sonr \\'iil(l bler ctt clel lv l,lrrltbt-ukslliigslicr Lrrr. L,rr -,1, r,c I r r 't r -. r I I I I r,. I irr.li lr'l', r, ll rriurn till InstitrttiottcD liil hrlsdj ttrsgclrel ik. f),..,rril.lrrnle\.',r lt,rr l,lr'rr.',,rr. r:rr l'.r goclli glilndcr inte sllfskilt rröjcl llrcd clet galnh nanulel '\'cls- <lch Ilirslåra". Begr-cppet r_ilsllir_a liacle raliilt i \ allrvkle o.h lssocic l-ilcles nlcd liden inniur gcnetikerl hnclc slirgit igcrtom sorn cletr rikl i--:tstc gl rttrclt rl 1öt ar elslrr,r1,p r.ii\l IIIIi',II'',II.'r1,, lrt. lt,,t.,1, '.1,,1-t lrrr 'l-,'r.l rr it r':er' rttr,l.rt r, rr 'i" cxparlsiorl trn(lcr. li)l-r0 tirlet. L.tt.Jnlrl1rr rrkets lir slningsr'år1 haclc ltilclats 1!)'15. och dcrr s.k. expot-tttte'clelslirtrclett hircie sliapills a\ Dreclcl ackllllltlle il(lc fiårl crpolt a! bl a. lr:istiil ur)iler kliget. InstitrLliolicrls fi)rskirre crtiill urtler- l!)50-talet betldatrcle enslag 1r'il clessa trli nia k:illtr'. Dcrr rrrir iustit trl itiucrl vilr i Iuånga li\'!eel1- clen en arromali. Fiilestiittclalelt vat plecclacl pri t-ltrrrra ritl en gllrrske lcsrlrsslag a\'(lcl nilrg. nredan de1 pa 12 rllils arstlirlcl lrcliigrla \\'iarl liircle m\clct sliirt-c pet sottrl och \crksiunhet. H i;gskolest\'r else ll trppclrog ril li)ir2,rl ei li()itrritti. '1!)52 iirr \\-iatlslorll ttrit L6, att fi)retir crl i)\'ers\ll lu Iirtskrlittgs ocll lirt' si)lis\ erksrluhclen vicl \\'iarl \r clelnitlgetls ch el.,\r ttu l l anssorr. l irt-csprnkaclc' sottt ticligiire si(apirndut il\ ell hahslrltligt illstittit Konlmittilr firteslog cnrellctticl i cn pr()lllc nlolie r1\'dclr ls lttgtrsli L!)irll. irtt rcrksirm hetcrr ricl \\'iacl skrrllc skiljas hiin Instjttttioren liir hrl\(ljlusllcrretili ()ch bilcll ell tgcrl il)\litlltion irrotri tnttictt liti L.arl tb l trlsh irg skolln och StltteDs LarrtbttLkstir sirk. Satllticligt lirleslog^s crr riss ttpplttstttirrp- Firtsla- 'lrrr l,,l,l,, l tt,l tr;1r.,rl: ililcr. \rr'rr r ''r\'r-' li(lcrr nl()gcrl lirl eu ttr LLtrc(lllillg. (lcll s k..jo rllrr rkshirgsliolettlr(t(lllillgcll ar är- 1!)l"r(l Iiil,l,rtt,l, t,n, II l,l,"i1t trl,l,'1,rlnr,tt,,r,tttt' itil Ll lu n t-insl iltttionett L,xp;rtrsiottcrr ar scrriill\ erksat llhet( ll Pli llöl rrlrlr'.,,.,1, r,rr, I'k'.1':rt r'l 'l,' "r'\r' firr-clorrst av ot ikliga cller osailrir hairstlllllning^suppgilicr-. Sarrrlacl konl lill stiirl.l i air erldet lllclllln clc ttor'cliska celltritl()rgalljsilti()lrernir. fiir rti)tkrcllltlrssclllill lttofi:ssrit' lr:rr J,'lr:rrr.."rr t"trr lr'rrl. t"'l' r'r' r'rri" r'.ll:r L,, 'r.rlr, r l.r.,l- rr', rl,l-l r, r:rlrr'rrr'- ogclrelislia tlleloalct tl1\'eclilats r irl \\'iscott sirr uriretsitctctii SA. getlottl \ilke ctl sll)l-t arl tr1 airftliö..t kodlroll('1 a.le bloclg nrppet' plilisats hos trö1kt-eattlr: Blo(iglLrPl)crrlir kurl clc bl.:r. arrr rirrrhs fiil iderrtitels- (tcll hlil stiuntti rl gsko trtr'oll. \lctotleu slrtlle ochsri kr rr rrra bli ctl riktigt irlstrtlllltrll idollr dell llrts.liuls -, lr, ri.l., l,,r.l r';rt, lr. irtrrtr'[,'r-rrirr{rrtr: ödska(lc i1lt crl ulgre tbrskare ll litl r ar'clel-a L)anmar-k. Not-gc och Slcr ige slttlle s:irttlas till \\'iscousin ltir- trtbilclnirrg. (icttortl altslag.. :r arrr Jl)l (lbn :, )l fillt?lrcrl \\'isc()lsin u., Lt licl h ans :rincl-c labo : utiolren. hi: \lict: \{aller :re kt,ch cllil't av I r blcr det s r clse lligt iic t.lrilntiel ('j '. cr Lsanrltelt \ lotir et ingt ir ingats lriitr \\ iacl-ar'rlclr :.tgall clet lr :rian r ille ej rtteriit kirn : : l\r n ecl sr ii.cr 'r()ra. ltil-l2r 'ecklirrgen i -Ll()m llroall.irupbar-a fir sr 'ch irtpt r rilul L()stll? i.lgair(lct lr 'r rrkshirgsl r.iride sig til rnisk giifirllt L)ettl kom l )Li sjiii\1i;rs k()dlslern?t iör rlt\'eclil t lier- rnircl.[ir sis upp(.eclal i ralit.in.lr.i dj nl (rlnfådelt s( iriilh sel_. si IrLllt rn.i te ri al doktor-zu initt. Itt ågrtn ctn h u.sdjtn s li \r viu le n rbrrrksfr l:12

3 , h den -..,lrltts ltv -,r bl. a... : 'l \larc :..r1\lag :..1a( r lt(l.-.l\ (l( l : rliigrrt :t rct k : 1r I1152 t:irtta. :- lr lirt-. : : tlgt'lts - :ir ti.li : :\litul. : : 'l r )lllc : I l.itllr-. ir r rt ior'll!'qcll.,1r il{.r- -.. \llllri irr sll -.:.Llr\iigs. :, ll I.l. I!r(1. tjlr lriil- : : r rtr et' :.:l\lillll..ircrr.ulislr ; : I I l.l ti() ::lldull-. :. \t()l t :- r LPPcr' :..1 lilul...1:.tilrtt. - llrrrrta..'rljlrrs-.: ::l.litl llil.lr de r'lr...intlas :r.lnsliig fi lirr.for-ciltr trlisclel)ill t( llel lct oclt ltss lick töri:rli ell rttiljlir.:lrct irtl stlr.leril ( tt iir \i(l \\...,'.'.i\, t., t-j. lt,.t v.r...r,. lr 'j-rr ert ricl hans iircrlionr\1 rill t'llula l!l;:l crr nrilchc labolakrr-itrlt rkulle inuittes ltii itrstitlrtionel1. I\lir.loltaIsson ltaclc liiin li[tt oc]t -\lice \\'rlllcnber gs srillelsc crhillir cm enslag pe kr-. solr skrlllc r.zicke till utt-rrsllitig oclr tilili lt labor-aloricr trrclct-rrå tir. \lel cla lrler clct stoppl Larrrblulishirgskolrins str r''., r.i;t:r,le,rt' t.r r r,,r,1,,r.,ri,,rrrr,. r,rrr galiinlier cj krrnclc slillas 1i)]-1i)r.lsiLtt (1ri1t a\ lerksillilllclen. s(.alnn ltrrslaget rlrr. lirr-br rrliat. \lotirr-t-ingcrr \el ltt hiigsk()liil skullc ha trittgals ])iitegl sig llrcket sk)ril utgilter fi)r \\'i:rcl attlil]liillacns fi)rtsatra clr-ili ricl riicr-- txgitr(lct lr':il \\'ailerr bcr.gs\ til telsel. o.il rnarr i ille ej sc niigot iililurtrlc icen. \Ll 50 iir,lt, Lrr Lr 'rr. r r\, ^..,rrr rrr,, irrrin{,.rr r,rr 1r:iPladsr liclianclc. \\'ilcl-illstitlrlet llade cj()l.t slo a. li;r larl(let I ii clclirlla i i satser. l)1.a. lrt- \eclilineer a\ sentiulllci()(lcllj ()clt ltadc (le\s utom pr o(lll.erilt llirrga likriga. (lirelt till liinrltltar-a lirlskrrirrgslc\ultat lil niitlr.r'lrtur.soclr s\.inl)r o(lllktiolt('lt. \'i(lare flcli st:r1err irii'r'ta \\'iad ntecl joicl och brggrracler ltelt lltld liostnad. \1eI iinrli lrrrsligs allts:i irr.er tirgun(let Llteilla cn ltclastnirrg 1il. Laltblr rls lrirgskolatr l,\lltrrog. hat-.johirrrsson riirtdi silt Lill I{SS sorrr tr-llclclc in s()ul cli()n() rrrisli gar alt f ijr' litr tsett rh i1i :Lr' lirllrr.ator.ict. I Dcrta korrr hir-igcn()nt utt re.liur li.llt bör jillt bli sjtilrlitr-si' jelrcle. Tilxorna sattes sii utr inkorrrstcrnl ocksii skltllc t:icka li()stla(lcl.nil firr Lrtlecklingsar l)cte ()cll lis\ for-sknilg. EIieI rrrincl e :irr nii :ir kttrtde labor.al0r.ici iitu sie rlppcilauslei l$antltet. Det rrtvidgedes scclan i tirkt nrecl firlskn ilqsr rtr.ec klir rge n till ancl l cljrrlsluu. iiiintst iilist. \lrnt till irnill-a ornr-:icleu sorn liiokcrnisk gcltetik och l)n.\ anrlrsct-. Snnrticligt sa\ laboriltol.iel \air dc firllt rnatclial 1ör' firlskniug och lrbil.lning a\ d()ktoralldcl-.,\{er'clär_onr i ctt seltiitc a\. snitt. Fri E, t,,',y, rt t 1,, t h',r rt r I i{ i,, tt i r tr r J it t h trtd jtt rtfiit iirllit r! ul:turtlit, rrr.t Ar' l95ij rlr clct clags lirr en n\ utrednillg oll lantirt LLksfor-skn il gcll ll e(l Lan tbr Ltkshirg.., slolars clir alande r'cktor'. pr'olcssor. Ragner. \ilsson, sonr rir_dfiir allcle oalr rrrccl clerr ll-altfirllc 1-rl..jor-clltlLrlts. lillsrar.s o.lt lillunsuini\lcr ur.nr. ['cl Eclr in Skiilcl (li!r. lt:2) \our, t r" Iii\,llr,', 1,,1. r",,r. \, I r-r, r.rr-rr i rrr rc(lllingerl. sealel lcra gerrcr.elclir e krirr-eil Irrglar l.iuclslr'örri, Itll bcnirtel filr. Iiir-latta ren, llllr llr()less()reini Pii I llrrna l]assel ll(lc r-erv lr-anrfirrencle klailorniil orn daliga ll'sllr- \cr o.ir kril\'ltii stor-u a l slagsijll irrga r.. P.E. Skillcl stocl ellct satl u clc.r uppr ltiittl i[qar.ne. ()i tu hal\ t \?ilt.l lrlot 1öns1r ct tifl iln(lc llt i taill linr-posr'. Ibllrrcl elltr ilt han cic Lll)ll\ aktiul.lc nre(l en k(nllrlen tall cller- skar.p lr.ågl. lirr. ett llilrl koldntit luc(l en bltttcl.t k()ltslitteritll(lc: ''FIar rriina lrcltar_nligot nter lltt :rnfiit.il?" eller ll:ieot lilinlncle lirr. all iu(liker I att åu clicusen r:ir-rnacle sig sitt slut. Den cllivar-alcle fil-est:irclalt'n liil Illstilrrlionen fiir llus.ljlu s g( ne1ik. l)rolirssor l\irr'.lollensj(nl, (lisllltcracle i slilskilrl sklir elsc liir-delar.ne ntecl att Ii* flr tta dor r icl \'\'iarl ltedlilrll \ erksanthetcn till []lttuia..\r tut- I Iilrlrson, soli clter.j()llaltssors pcltsi( )rrct iltg l!)5ll 1ar. t.i. Iijrest:illclure ()cll profcssor, hecle r-eclarr i slr-ir.c1se 195(l lianrlriillit, ett cn Ii)r'fi\ rrline skull. nle(llöra irctrrlanclc ol:ig-eult( ter. ()ch fiireslog art \\'ia(l bo r:lc i en sjzihsriinclig stiillnitrs idonr KLSt, liinrltliuen ltitililrtcl St:rterrs atelsfirr-sijl..folranssrtrr ocll Iliulssorl kuncle clock l!)llj saml:r sig till erl licllelsaln skr-itclsc. cllir clc tlisllrtelacle (lct t()1illlt bcho\ct il\ resllrser och!litrster 1'rir dert sanrlacle vcr-lisarltlrcten. ()ber()enale 't\ ()rgitllisatio n sf( )l.ln e l.+ I)c nle rra(le att dct liiiutont ar err pt-ofessor., tillika lirlestirrrrl:ile. fiirelåe ett behor ar' 3 llbor.alolcr- ar seclcla sour firr-estiilcl:rr.e tirr. lirljanclc.rr'l-l rirr:,rr: l,,,1,rrl:rri',r'.i'.1, ril : 1r...1,, qe n etikl serlrlll\'siologi; a clelrrirrg^ liir.tiiitkr catrrr- ilklrrsirc llir-; arclcluine löl-sviu; ar cleln irru lti r'! rit krr-i:ir ltlodrrkrkr aliret; r c rc t irriir-rrreclicin. Askattclerla var :rlltsii t[\'clet stora. LJtl( dnirtracn l\.ktcs clo.l lra h:rll \iss liir-striclse 1ör'bchore1 och li:rlllclc tlir-fi'ir in repl csenla tcr iijl lil illeei1 firr. att sonclc'r-ir deras lrpplattnilg om lr-rrtrtida bicir.as och ctt e\eutuelll irniittande al\ ell hal\stirtligt irr' ir.rr. \:'ri'rr.li\.rrl,i,.r'rrr.lrli rl:, \.1 i pr-iicip posiriia rill arr sri;dja dcrr hnsd-jur-s lu:l? Gni

4 genetiska lirrskn in gen och JiJrsöksr,cl'kszrrn )reter, rnen eveotrrclla ekorlrniska ritaqarr clel sktrlle liua bcrocrrdc av rniijlighertel att giira skittciildl-ag- silmt att envlinda regleringsmcdel. I-rred rirrqer' [i'r'luq.rrt itr.titrrti,,rr, rr skullc bcrlirrrrras 1n.\t itut i arp tl.f ör h. Ltl j I t t t fi; t- ädlittg, <>ch att in dehringen på \\'iacl skrrlle bibehå1las och liksom förut knvtirs tili institu liooeu. nlell rrl sour cll firr-sirksardeln in!:. I It iua, 't r r lri,qt - 1,, t r, 'tr. rl rlt rlle irr.tit. rr iorrrr r tilldeiils en stirtsasrololns bctirttding. [-]Tl-edrrirrgcrr lirrcslog desslltom, :rtl fr-åpitl oll inr-ältander av elt hahsrrtligt iustittrt sktrllc bli förernril för för'rlacic il cr-r'äg:inden.' Statsriidct anslirt sig till 1örslaget. En nv tltrcclning tillsattes leclan 1962 ntecl kuusli chelen Yngle Erikssor sorrr olclföranclc, med 1\'å repleseulill)tel fi 2ill Lantbnlkshii!1. skolal, cless lektor Lcrurart Hjelm och,\r-tur- Hansson, samt med t\'ä raepaesentatrtel filitr näringen, Iantbr-rLkilren l)avicl Anclcrsson i LjLrrir och l3irr-jc Olsson li-iin RSS. Ar betrirrkanrlet 1'är:rå7i.iz uk ra n lt t lr: r t. pii husdlurslöt :t.lli', E, t,, o,','.i 1,..nrrr l,'rrr 9rl L l r :rrrrq,rr :rr r ulalr \lr ganslia klar-iiler-:rtt llel\'dande resrrrsfiirstiir-kningar- \ iir Dödlrirdigii, om lulr dcts bclrol av Iirrskning och fiir-sillslerksarnhet skulle krrnna tickas." Det frarnbirlls bl.a. att Drellan 7!r oclr 80 ploccdt u.jor-dbnrkets totala firrsiilj rringsintäkte r krim fr'ån hlrs-,ljrtr..li,r.rlrr lrtr.ir klr;r-,rrr r.r tlrrarr.irr rrr! en ()ch orgiln isi11i(m en. SkrLlle ett lluhstatligt institlrl inråttir!i ALtr.rr Harrssorr k)rdc sonr för'ut lra varit stztlkt firr-ctl såcl:rnt alr-angetrr,rnq. itrrr,,rr rlrrl.r i,rre rlrrel rrt..i.j,. i I' r.rrrl.r'rdr'. F,i.rtt, tt lr.rlr.t:,tlilt irr.titrrt skullc kornrna till stiincl lbrch-acles docl stöd liirrr niiringsiir,ets r-ep lese n 1an ter'. och hlit' firlclig lppcnbara sr':irighetcr. RSS hade i per-ioclen l!)ir0-60 hafi sin irvclehtiug fil alelsutredriug2rr fiir-las(l till \\'iad men hade eller motsiit lringar'. clelris pelsouligl. rrrcl lan Ar-ttrl Ilansson och Biirjc Olssorr, flr'ttut ardclrrirrgcn till Hållstr. Nlzrn mr- rru i l?ir-cl trred a'. djt lor.tjr\a'lrrr cqrr.r,,r qarrr.:rri, - ren, benätnncl Srensk I T Lrsclj ursskirtscl. SHS (llerr hrirorn seuarc). Förstärkningar zrv bl.e. r-:idgrrlingsr crksanrhcterr skt tlcle ridar-e inrirrr flcra al l:urtbnrkets br-anschorganisationer. Dct var cllirfijr sr'år'r art Iiån nai.ingen nrobili sera slijd för e1t hal!statligt institut. Sorn ett lcsultat ar' 1956 iirs.joldbruksh ögskolcu trcclrr in g och beshrt ar' l!)dl ars r-iksclas hade LaDLbrrrkshögskolal fitt el nv f iilsijksorganisatiod, solu arrs2igs Ltrr-anter-a e11 naira sanlal-bete \'id planeringen av liirsirksler-ksamheten mellan för-etr'ädale för' dcl prilktiska lalrtlll-ukct och lantbr-uksft rrs karrra. L)cnna utreclning Iacle också utonrordenllig \.ikt vid att slrrrvclkarr rnclhrr liilsirk och forslining- klurde garanter-as. NIan hade bl.a. 1r'arnhållit. rtt erl tiistående furlktions cluglig försirksarrstllt i rrroclcr-u mr.ning icke vorc tainkb:rl- ulan lillgiing lill e.lrndforsk llilrgsresurser ifirr-m iiv siitlil pelsouirl sour utruslning. Utle chriuge rr orrr liilsirksvcrksamhetel pii husd jur-sfiir-licllingens omr-åde fianför dc sorn sirr rrpplattning, at1 det skullc "Ii:rmsrå som illatiodellt att vitl siclarr orn dels den i!\' stirtsmaktcr-na nyligen beslutade firlsiiksor!t:ulisationen lid I -irnlblukshöesko lan. dels clerr verk:irruhet sorn bcchirs vicl SHS bvgga Lrt ctt fi-istricncle branschlor-skllilrgsinstitllr, \'arigenorr risl slrrlle trppstli lirr- chrbbelllbetc ocll sarnordrringcll a\' 1i;rsökslcr-kslinrhet en försr'åras". LItIedniDijcrr lirr-or-clade alt lbrsöksvcl ksal[hctcn i huscljrtt sfiii äcllilg sorn l'iirtrt sliullc anknltas rill f.autbrulishiigskolans institrltion liir htrs cljulstiirridling, ()ch all denna sklrlle rrtbvs gas mecl rårski)cla fiir siiksanlclrriugar-. ['tleclningerr 1!)6.1 ansåu clct liimplict art nii idgcrr, clvs. dc niilnrlst ber-iir-dajo clbr-uksor-sanisationerna, skulle förplikta sig irtt bc l:rl.r ell\r..1 rrrirr.r,' I' l, '1,p p, r l,lnl-, l.rr nri rl iltt rlndcr si)kllin gar till motslarande koslnaclcl utliir-des enlis-1 angiura önslenå1. lnriit tandet av cn s:ir-skilcl stiftelse firr- änclamlilet liilcsloss, och niililgslilets båcla iti elr'äclu e i ulreddirlgen Lrtaricta<lc ctt fiir-slag till staclgzrr- liir- en s:idan stifielse.'' BeLriiffirncle för siikslerksanr Ir etens liirläegn ine f olorclade rrtr-ednirrgen att (lcn skullc liir'lhttas fr-iirr \\'iaci till Llppsala <imrzrclet. De al Liurtbnrkslriigskolan disponer-:icle egendonralrui Liir. sta och NånlLrna lnsågs Ltrn na arrrlinclas för' :indarnålet. Det poiinutellcles också att cn ciisklrssio a\ \'ctcri bler,e Iall L'ppsala-( ihuscljur fltredr \lrnlad I anllindas dela onr skolarr. C r-ektor. p tlcsta al fi trrrrkets st lelksamlr lil-eslogs ningen, l \l Drinsto fiån när-ir iur ättald slakter-ior För'sökssl tirr-sknirrg lert sr'årt:r Llllnför'nr skolarr liis beråtlelst hade ncc r elkstlillar :i sätt att aldchrirrg tclict, dli specialstl clen princ u)elhd \{i n:imligen lir fiir kost nreclar ki och gick ti rrnder-siik kostlacle: birr-jacle l' fast i liig, skiftet. En, gt ruh [n.rti,tu,tir hrstittrtior solr. uick i 131

5 ::iullsatiollcl =:rlgetr tnohili- -:: itl t,.- 1. jor-dbrlrksl-::.rr l!)01 år's i -in fiitt crr ny iri, gafantel-:l i:::1gcn a föt', - riliidale för.-:r rbr ukslirr-s-. i\ii utolnof. :rlcllad iijrsi;k :..,.. \len hade :::-r lilnktiritrs :_ ::rerr irig-.- icke :. rr rlnclfbrsk " cr ional solll :. i,,r''öksvcrk a:all\ ()llll_iiale r-. rll dct sklrl- ::.:.1 \idan orl ::c:l llesltttltcle :::-.rkshirg-sko- :. recllir s vid :::n'chfirr_sk-...ille rrppstii i: ::r qen ar'liir-. - :r r.clninged : harrn i l[ls- : "nkrrrtas till ::. n 1i;. hus :.-illlle utbvg : t':rl,{i1f. -:.,nrpliut at jor-clbltrks,i-r 'iq att be- : -:,:lqctar rnol ia-:l(le k()stlla r-..rlll.lnråt- : :.inclamålet ai ail etrlialare i:..rc till stad ::-:-iiancle ftir'- :.. toiot_cllrde :' : :lr r tas liån.. Lantbnrks- : :rar_na Löt...:rr ii n clzrs fiir r ).k\:i,r rt en diskrrssion k<immit igång^ orn cn fi;r'flvturing ar VeLerinår'högskolan till L'ppsala. L)rn sri bleve fallet. skrllle sam:lrbete krrnna ertablcras rncll2ll \retcrin:irjrögsko)an och en till Uppsala ourr-iidet fil lagcl försöksr erksamh et i husdjrrr-sfilr-äclling. Litreclningens förslae ledde ej till nligon sanrlad ploposition. Den korrl isliillel iial an\:åndas som undcrlag vicl clc år'liga åskart clena om uppmstning fr'ån l-antbr-ukshiig skolan. Clenorn krrlifirlia insatser fi ån cless leklor, lrlolessor-[-ennart Hjelrl, kom rlc flcsta av firrsllgc irtt fid \ erkliliirs. Den "lanlbnrkets stil'telse" lirr- linansier-ing al firrsiiks \ erksarrhel inom hrrsdjirrsiiiriicliingen, stim liir-cslogs i dcrr titliijirrc disktrtelacle tltleclningen, fiirlcrklig2rdes culcllertid irldlig. \trrinstone ett clirekt och liingsiktig^t bichag fi ån när'ingen kom dock till ständ. niimligen inrälianclet av en tiilsiiksslaktsenhet inonr slakteliolgariisutiorrcrrs slaktcli i Uppsala. Fcirsöksslaktelier som inriittats r,icl ancha forsknirrgsirstitlrtioner i F.rLlopil hacle ofla lartt slart att filugcra ckon(nrriskt, dri rrliul stod rulanfirr- nruknaclskedjan. \ricl Lantbr-ukshirg skohn löstes liiigar enliqt l,ennir.1 Iljelms belittelse - r'icl c n ar-bctsfr-ukr)st s()rn hall liaclc rlccl daivliralclc Llltbrtrksfiirbunclets ler-kstrillande dir-cktiir- Har-alcl Hiikarrssorr, pri!ii siitt att slakter-i<irg-anisationen stliliclt crr er clclning till för'fo[iande ilorn L]ppsala-slakter-ict, dair slaktklopjrirl kr.rntle stvckirs och speci:rlstrrcler:rs. NI:rn skulle scdari tilliirnpa clen princilr sorn redan prö\'ats i slrdrar-betet rucllau \\iird-inslilrilet och sliikte.iliirblrndet. rriimlig-en att Lantlrr-trkshirgskolarr sktrllc sr,a ra Iör Lostladema lör-clen extr-:r personalerr, medarr köttct för'blev slakteliets egendonr och gick tillbaka till marlcra clskccljarr, si'r snzllt rudclersiikningilrna \'ar gjorcla. P:i sli särt bler\' kostnacler-na rimliga. Arrarrgculilnget sonr bör-jade firnuera.ade tilllieclsst2illalrdc, last i n:igot anllorllrn(1a lirr-nr till ruillcnie skiftet. l)n gtruhis upltru.sl tling a1) I n.s t i.t Li irn'len fir huullursjr'n ädling lrirtitutionens fillsle p.ol ss()r. IvaI Jtiharrs sorr, uick i pension 1958 och efi e rtr-:icl cl es ciu ar ArttLr Ilarssorr ( ) (taktar-uta Xltt). fill cftclträchre på Hanssons labor-atorsbclattnirrg (profcsstrr fliin 1979) utnänndes l0ii4.lan llcrrdcl (f. 19?7). F.n nl slatsagronomrjånst mccl placcrirtg pir \\ iird iur'ättirclcs 1962, rnecl Slen Sk:irman (11)10- I988) som innchar,alc. DeDDa befirllning clelacles l!l[i? i nli, clels en tj2inst fiir stats alilonour Skår'ururn i lr tlstl jurslor-äclling sär-.lilr.rirr:r'-1.,1,.1. r.rr.rar.:rqr,,'r,,.. rj.il'sr i hrlsdjlrrslöräclling särskilt kiitt- och nrjiilk pr-otluktion, nrcd Eskil Br'ånniirg (f. l1)21) sorr förs1e innehalare (Iig. 7:3). L tr-ednirrg Fi ezt 7 : 2. lltl n i n lr q].l i tt g( n 1 9 t 1 at li) r:i)lt :t l a h t tr i?l 1)il L.'!ls4laslaklr)id.'1.!. \laltlenfi;rbu ]kltl.\ 1,.1., a!!t:,\,t n l'tl al a : rth l ot t t t i rl t,t t t i t t ii iiesk l.a n, l t 0 /Ltvn (irrl Sthnittrlilt or h l.antltuh;hrig.shalun.s tr,h tu. lnjtt\at lnb)utl H.frl t. Dt t1)å höltlnlatnas \lr)?lsn fötan.l., krndslör11inyn, f.l. stattnl4 Dt. rt. Ed en t a n.föt tö t t a l e i n t ign i t t gttt. I' ot o I ) t g nn t Figur 7:3. Statttrg'trttotnn na E:k)L Ilriinntittp;. (l.r'.) orh *rn \Lritnan (l9ia 1983) lå l iarl onkr. I965..\lråDlnn t)at tl)crialist blidr: inon.lir or h nitt.n'?1. Btiinnti]1p, f. 21, ttt bl.t.!;atljiit i JiågrL on1 \tulio (1, i;th i;lt\lfltlliltl i S:.\\itt oth llo)dt aulfitlr at t rh t t n rl c niik n i n ga ) P.i c tl ti g!:i ga 1 1 t il lh gt r. I I a rr arbttadt othsti t fltn rir i aliir a.frilun:ha trittrto: tr-*

6 crls Ii)r-sllLg olu crr liirgr-c bclattding i 1]licler'- lrialel ler-lstrillclcs IiXi3, clå t.als-elik Liljeclahl (1. l{)i}:3) rrtniirnndes till s1:irsaerononr. I och Dred.lella hnde LrstitLrlionerl 1ör lrus,1i.rr'[',r,rrl rrrq.,, I ','-.1 ( L, l.'trrr:rrj. r, rr pr-ol'cssur', cn labor-atur' (pr-oli:ssrrl Iilin llti'tr ','rrrr.r- \1,,'.:r'-r',ll', rrrrl.rll ri rq.ll. FÄr l'l,l.,lirr.,'r.,'lerr rrrr.i t,r'lr'\, n rj. r\r sortr liir sökslcclir c'. llstitutiorrcrr l-rck clcssut oln cn tj2ilist sonr lirr-sijkslecla e i liillh etenskap, sonr liilestocl clet firl h usclj LLr ss cktio rcn gclllersanlllli firr-siiksslakter-iet. Fijlslau-rr lr,rrr.rtr,,lr i r{, rr,'rrr l" ll\'lrlilt!. \ rcr ksliruhctcl pu \\'iacl till Lrppsala onrr-irck r och irrr-littarrclct av nrn liilsirksstallar- och llfrtrsining Lonr oclså ltt 1ör're kligas.!i l,'t.ö\r.t.rr "rr rl ir'\r' I,' Tr'.titrrr',,Il tr lir htrscijllr sför ricllirrq och lristitutioncn lirrutlochiug och rirlcl blggdcs pii Liivsta fijriirlsiik och fur-skning mecl slin, lj:icler-1ä och piilsdjlu. Stationer \tod Lliir för iritltnrirrg 1974 (fig. 7:-1). llrstitlrtioncrr liir- hlrsdjrrr-siiir-- rklling {ick lullige stellar- iirr alelssr irr r.rch slaktg-r-isrir'. {)ch inom fjiicle.fäa\(lelllitlgcll ktrrcle rttitrt hålla ctl stolt arrtal rur'phiins samt unghi;ns och klckling:ir-. För' lriilscljlrr' Iigtr 7:5. Ktntt tlhttinyn, fnlt*t ; iirlling tl)72,\l oth biinlicj)iitt,\:utt. iitnf iirtla Iill tn hltt\\u) 1)il N.))us li,lttittiirhö2. illriittlldcs clr men liil lils, :r inavdelnin5 till S\ en SLår tr ricltlcs 1971 SLurdg-ren (f. För'niitkr stallar- pii I(Lr ll ggnad up1 h LrscljLrlsin sti FAKTAI IvarJo ämnet.7) E.\kil R, I dcn liipalr ti ll lrar Jot run,ecklingcr pr-aktiska ar ocksii för'siil verket, av Lr: hans iosatsc Ivar-.John 1891 på cn: Småland. Di t'atann:rrrdat gårrgen på fr ctt och tr'å i digt. Dårtör hämta båda var- 11r : år r fortsättnings tillkom. Szi I och firrst i? att stuclera, hernlånet. ) jubilcnm hi. pr.rblicerat i folk.hi)gtkokt. ra självbiogr hushå11 kost 136

7 inr-åttacles cn nocleln rnirrkeiird mecl utr,\'lrimen firl firs och firdelbcrechring- Fhttcu al svinarr clehringen krnclc ticlsrlåssigt törlliggas till Si crr Skju-rrlns pensione irrg. H:rn efier'- L ricldcs M7.1 sonr statsagt onol)l a! Per'-Et ik Sundsren (f. 1936). För uiitkrealursförsiiken byggclcs rrva.l,rll.l l':r Krrrri.,,rr{, rr fr rrr irr.rirlri,,rr. blgunad LrpJrförcles på Ulturra<rmr'åclet för husdi( rrsir rstitutioner)l a, rrecl kon torsll htlr- lucll. samnrautlaidcsrllm och labor_atoriet. Institutioncl lirr- husclj rrr^sför-:iclline krlndc llvtta ln i clc rtr,a lokalelna urrder Artur Hanssorr arled l!170 och eiiertr-uidclcs l{172 av ltol_rlnannen IirLlt Rönningcu. L)eltne irtcr-r'ånde tjll cn prolessur i )"or-se lgtl1 och eltertliicldcs i sin tlrr-soul pr-oiessol al statsagr-orlomen I-ars-Elik Liljedahl (L 1933). Nlartin \\rilhehnson (f. 19i37) blel då srirts aslononr i 1jäderf iiliilridlin13 I FAKTARUTA\TII IvarJohansson ( ), grundlässare av ämnet husdjursgenetik I Sverige "','tihttvtjttrtjin, ' :'.,. H.1n ltj)t att '-'. : ' \i luittli)ht;e. r' :,,:sklnt I971 ach. L': :t,ii, 199i. au Eshil Brån.n,iing I den liipalde texted har vi ofta :itcrkomrnit till Ilirr Johaltsson och lrans insatscr för rltvecklineien av busdjur^sgenctiken och den plaktiska aveln. I dcnna fakrar-uta skall vi också försiika ge el bild ar' rnarrnen bakorrr r.rkrr. ar lrrrnc hrlgrtrrr,l,,, h irrrl mlrr.r rl hans insatser_ som llirare och har'rdleclarc. Ivar.Johansson fijddes den 7 novernber lll9l på ett småbruk i Vislanda församling i Srniiland. Dåtidens skoleång innebar- sex år.s varannandagsläsning, tren hal klarade skolgången på fetr zir: Fiirklaringen r.ar att klass ett och två i småskolan undervisades samtidiet. Därför kuncle han pzi samma gång in härnta båda årskursernas kunskapsstoll Ivar var l lr'r år når skolgånger-r lar öveg nren tr'å fortsättningsperioder- om var.dera!>[j veckor. tillkom. Så löljde arbete på för.äldragården och törst i 20-årsålclem Lunde han for-tsätta att studcra, nu vid Grimslövs lblkhögshola i hr:mlänet. När skolan t9?ti iirade 100-årsjLrbiieum höll Ivar högridsraler. Detta finrs publicerat i skolans jubileumsbok, ()inslits.frlh.hiigskola 10A år,och ur der hämtar vi några sjäh,biografiska detaljerr Nlaten i skolans irushåll kostade 27 kronor per månad, och I Figur WII:I. Professor ltnr Johan.sson, Kungl. Luntttrukshögskoktn. MålninE au Cunnc, fdto Bir gttta Ahnan. -Fr3i

8 inackorderins hos en bonde i närheten i'em kronor per urånad. "Som varande mindre benredlad fickjag eft konranrbidr;ig rill kur-.rrr pi 40 lr,,nor.,,nr.j.rg irrre nri..rninner mig, och var befriad från kursavgi{t. Folkhiigskolekursen \'ar alhså ingen dyrbar urbildnin3.., lvcklien'is. hade den r,arit dvr hade.jag sannolikt inte kunnat bevista der-r", skri-!ei lvar. Elier kursen arbetade Ivär åter hemma på fädernegårclen. rnen han ville studerii vidare. I)et tanrs inea pengar Iör art gå i liiroverkct i Växjii, så "jag fick väi lörsöka bli småbonde i!lct". Följande vintcr går han dock på lantmannaskolan i flrimslör', err lrrrs han betraktar sorn bortkastad, därför att han redan håde skaffat sig de kunskaper som meddelaclcs. Kur-sen skulle dock få betydelse, cliirlör att en a\, lärarna talade om för honom de möjlighctcr som lanrrs :rtt skallä studentkornpeicns utan att iå i liirovcrk. \rärnplikt l913 ur]der r,ilken tid h,ar li. te -r r lrt r n,od.l, rl. i s\ ' n.la språ Lqt. lor Inr,, lr.rr.l.ira \tr r lr.mrn.r p., qar,l.n tn(,1 tungt arbcte, Lorrbinerat rned låsning på h:iller rr:r, r lr pl i\ar,rndl-r ri,1irrg en 91,rq i rcrkarr in.ka. \irerr lgl.l qjr I\,rr rll konrrollassistentkrus och 1år anställnins som kon tr-ollassistent i Skåne. Lär-arna I'irl Grimslör' hade tidigare erljrrdit honom privatuddcn'isning, ett erbiudaltde sont har-r 1lu :lccepteral.. Skollns rektor, dnr entrrr 5rr andmrrk,,rn(l.r \i.i1r i rrr.rtctnatik och botanik, och anclra lärare i spr:ik. Till Grimslöv kornrlcl rekror-n för Hvilans folkhögskola p:i besök, och Ivar prcsenteras ftil honorl. "Vad Straldmark sade om mjg ret j..r1 inr.... mcl.lrt l( ( lde rijl ill jäg Jn togs sorr clev \:id Hvilan." lllier övre kursen där atrtas Itar 1916 som frieiev vid agronomkursen. Energi och nålmcdvelenhet häde lctt rill ett viktigr delmzil. lrfier_ agrorroncxamen l91b vat- Ivar rlr]- der lvra år'lär'are vid laltbruksskolan i Alnarp. Sornnarcn 1921 dcltar.han i err kurs anordnad a! NJF. Diir fiireläsre bl.a. profcs sor \'Iohr från Norge onr N{or-gans fölsök mcd Drosopbil:r, något som Yiickte Ivars in tresse Iör gededk. Parallellt mecl lårarckallet töljer lrrrr \il*on-l hlc. lörrln.nin{ar i\ä\r genctik reser Ivar till T\,skland, Holland ocir Dänmark för' att studerir husdjrrr-savcl. Dåtidens agronomer kunde ta cn påbyeen.ldrlur \ lör.1t r lrli hu:.djur.kon.rrlenrctl lr.rr följer den kursen rnedan han ånnu är lärare "Kulsen gav rnig inget nvtt (i agronouri) men var nlttig i andra åmnen, bl.:r. statistik". Dåtidens agronomurbildnide hade inte akadenisk status. Hösten 1!)23 fick Ivar ctt stipendium fiir atr arbeta på Kunsl. Lanrbruksstvrelscu. Filr det uppdraget kriivdes studier vid \reterinärhiigskolatr, nren eftersom han inte hade flllsrändigt srudenrbctyg kunde han b:rra följa vissa kurseq nimligen i anatomi ocl.r fysiologi. Nästa steg är ett stipeldium frårr Svensk- A.rnerikaDska stiftelsen Iör att studera allmäd q-rrctik,u lr husrljrrr.qerrrril rid urrircr.ir.r i \{isconsin. Hår antas h,ar till akadetriska studicr, något som varit stängr 1ör honorr henlma i Sr.erige. Etter et år var hzrn Nlaster of Science. Han får erbjudarrdc orn at fbrtsåtta sturiicrn:r r,icl \{isconsin, men han väljer atl åka hem och bli t.i. prol'essor-vid Ultuna lantbruksinstitut. "Det störs&r missurget i rritt lir...". Efter lem år-, 1930, är-ivar tillbaka i \\'isconsin fiir- PhD-srudier.. IIan rog cxafren efler' se\ månader Är'handlingens titel var: "Scx ratio atrd rnultiplc birth in cattle" ( 1932). I)ata fiir dcnsamna iracle han tagit lr eci sig frårr Sverige. Han uppskattade :rtt av de likkönade tvillingparcn var 11,4 7o eoäggiga.'r He rrrma i 5\ cri'..1. \.rlrrnolgdni\.rtiolcn av den högre lantbruksundervisningen klar 1!132. och har söker o{l Uiir}stcn son professot- i Hustljurens a\els och r.:rslära. I ar. r,aktlin på att den tjänsterl skulle tillsåttas, vcrka(le han som biträdande pr.ofcssoj.\rid Departmcnt of (]enetics i \\'isconsin. Han utnäundes till pr.ofessor vid Kuug..1. L:rrrtbruksirögskolan i sluter av 1933 och rillträdde liinsten i början av Ir,ar- publicer-acle sig ticligt. Den nloderna iitfllighelsliwn oclt hustljursatdn gtck sonr en serie i Lanthnnnen i (rrr,ckt som bok 1926).ru Han kommenterrde Lcdar-r nu. arr der ai'kommebedilmning av ljurar. som skeclde ilon be!ärtdingar gav missvisarrde resrrltat. Han fiamfi;rde tidarc cn fitr den tiden kontrolersiell stårrdpunkt, att om det finns säkr-a uppgitier om för-ilclrar.na, finns dct irrqcn arrlrdninq atr ri,rr I'a lidisarc eenerationer-. DeDla hans fölstä publikati()n år ail{äl avkomm ganisera andra st: cliga arb (1938) ( (1942) (, Den r gränsack tcll verkr att JDstit på Siider clc detta torjcdjur clala. L)el.cdan i s per_imcn sa0rlade dersiikni kontrollr ning onr tlrtioned pälscgcd I'iilsdj urs) 1r r rr'r rd lö r lesultat 1 lltt av arbetena bulltlal \) mcd A.tu helt på fi invcr_kan ninger. I ning rar målt p:i t konmci:r hade derl lisstc vilkr Arbetet v fiirstiidda lnet()d s() av R.A. Fi betlclelse Insti tu ten och r Ivar korn irr både l \:etenskal fiån Danr land torn hans utlä Hoflnevr r38