Inledning växten som tar sig upp genom sprickan i stenläggningen är inbäddad i en hel värld av relationer. Rötterna sträcker sig ned mot jordens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning växten som tar sig upp genom sprickan i stenläggningen är inbäddad i en hel värld av relationer. Rötterna sträcker sig ned mot jordens"

Transkript

1 växten som tar sig upp genom sprickan i stenläggningen är inbäddad i en hel värld av relationer. Rötterna sträcker sig ned mot jordens medelpunkt, utforskar och förvandlar jorden genom att ta upp vatten och små mängder mineraler. Den gröna stängeln och bladen strävar i motsatt riktning uppåt, in i luften och ljuset. Bladen öppnar sig mot dessa element och tar in luften och ljuset i sig. Växten sammanfogar strömmen av vatten och mineraler från marken med luften och ljuset och på sitt blygsamma vis utför växten ett mirakel - den skapar sin egen levande substans. Växten lever i sin omgivning. Den växer och förvandlas enligt sitt eget mönster men anpassar sig ständigt till det som sker runt omkring. Det gör att den lilla och kompakta maskrosen som växer upp genom sprickan i stenläggningen ser annorlunda ut jämfört med den maskros som växer i rabatten intill. Växten är inte rörlig som ett djur. Växten är en platsbunden varelse. Den är dynamisk, sammankopplad, formbar och i sitt ständigt föränderliga liv alltid i samklang med omgivningen som den växer i. Skulle inte människan kunna vara så? 13

2 14 Vi kan inte gå ut på fältet och rota oss. Vi kan inte livnära oss genom att ta in solljus, andas in luft, ta upp vatten och några futtiga mängder mineraler. Däremot har vi förmågan att tänka växtliknande tankar. Vi kan tänka som växten växer. Hur skulle världen se ut om vi i högre grad utnyttjade och utvecklade den förmågan? Tänk att öva upp en sådan flexibilitet i tänkandet att våra idéer inte längre är stela, statiska och objektlika, utan istället växande och rörliga, och vid behov till och med vissnande. Tänk om våra handlingar utvecklades i ett sensibelt förhållande till omvärlden på liknande sätt som växten bildas i samspel med sin omgivning. Är inte det en förändring värd att kämpa för? I denna bok vill jag försöka visa att om vi verkligen är intresserade av att förändra vårt nuvarande förhållande till planeten från grunden, behöver vi radikalt förnya vårt sätt att tänka. Jag vill visa att växten utgör en unik förebild för mänskligt tänkande. Växten kan lära oss något. Utgångspunkten och därmed utmaningen är att människans tänkande är alltför fäst vid ting. Vi har fulländat det som jag kallar objekttänkande. Objekttänkande tar för givet att naturen består av fysiska ting och enheter som påverkar varandra enligt fixerade fysikaliska lagar. Det är ett perspektiv som gör det möjligt att beskriva naturen som en komplex mekanism vilket i sin tur gör det möjligt att, i anmärkningsvärt hög grad, kontrollera och manipulera naturen. När naturen betraktas som en mekanism eller ett system blir den en abstraktion som kan underkastas en renodlad analytisk undersökning. Med en sådan verklighetsuppfattning befattar vi oss med en värld utanför oss själva, en värld som är avskiljd från oss. Världen blir yta. En värld sammansatt av delar. Och är vi inte forskare är det svårt att få en nära relation till atomer, molekyler, gener, hormoner och signalsubstanser. Ändå tar vi för givet att dessa ting, som vi inte har någon egen erfarenhet av, är grunden för hela vår värld! Att få upplever sig omgivna av världens levande väv är ett resultat av vårt sätt att tänka. Jag kommer att försöka visa att objekttänkandet orsakar vårt ohållbara förhållande till världen och att det fjärmar oss från den värld som vi så gärna vill förstå. 15

3 Objekttänkandet genomsyrar hela vår samtid och är en världsåskådning som delas av alla, från exploatörer till miljövänner. Ett objekttänkt perspektiv utesluter inte hållbar utveckling som mål. Men det är ett mål som vi tror oss uppnå genom våra befintliga mänskliga förmågor och vår traditionella utbildning. Denna verksamhet är avgörande på kort sikt, men på lång sikt och som kunskapsgrund kommer den befintliga verksamheten inte att räcka till. Hur viktiga teknologiska lösningar och miljölagar än är, räcker de inte för att skapa en långsiktig hållbar utveckling. Vi behöver ett nytt sätt att tänka. För att komma vidare krävs ett vad jag vill kalla organiskt medvetande, ett ständigt rörligt tänkande, där vi kan erfara oss själva som delaktiga i planetens utveckling. Om vi försöker forma vårt eget tänkande och handlande enligt det levandes dynamiska och sammanvävande natur kan vi komma bort från objekttänkandet. Detta är en hög målsättning, men objekttänkandet har styrt det mänskliga medvetandet allt för länge och nu gäller det att hitta en ny ingång till det vi kallar hållbar utveckling för att sedan kunna handla. 17

4 18 Jag vill visa att det är möjligt att komma bortom objekttänkandet och utveckla vad jag kommer att benämna som levande tänkande. Levande tänkande innebär ett sätt att kunskapa som överskrider människans antagna tudelade natur. Att tänka i termer av subjekt/objekt eller själ/materia, är impregnerat i det västliga medvetandet och är grunden för objekttänkandet. Arbeten av forskaren och författaren Johann Wolfgang von Goethe ( ) har varit betydelsefulla för mig i utarbetningen av mitt förhållningssätt till världen. Från sent sjuttonhundratal och under den första tredjedelen av artonhundratalet utförde Goethe studier av bland annat växter, djur och färger. I alla dessa strävanden var hans mål att få en förståelse för naturen, att avslöja livet och livskraften hos de fenomen han studerade. Goethe insåg att om vi ska undersöka naturens levande verksamhet, innebär det att vi samtidigt behöver följa naturens exempel och göra oss själva lika rörliga och flexibla som naturen. 1 Han var djupt inbegripen i att hitta metoder som kunde anpassa människans sensibilitet och uppmärksamhet till fenomenen själva. En sådan vetenskap handlar inte bara om att studera naturen utan den innebär även en förändring av medvetandet. Ett framträdande kännetecken i det goetheanistiska förhållningssättet är dess strävan att följa och förbli nära det som studeras. Det konkreta sätts framför det abstrakta, det särskilda framför det generella. Via teorier, modeller och andra mentala konstruktioner sätter vi vanligtvis en konstruerad tankestruktur mellan oss själva och de ting vi studerar. Det bildas därmed en distans mellan oss och världen som vi betraktar och förhåller oss till via de mentala konstruktionerna. Om vi till exempel befattar oss med liv och ekologi inom ramen för objekttänkandet, tänker vi i mekanistiska termer. Vad vi sedan betraktar och uppmärksammar i världen, det som vi menar är verkligast, är det som stämmer överens med det mekanistiska synsättet. Detta är något helt väsensskilt från att betrakta fenomenet och med en öppen hållning fråga sig: vad vill du lära mig? En sådan fråga blir inledningen till en dialog. Vi strävar då efter att lyssna till vad fenomenet vill berätta. Vår undrande hållning inleder en process som innebär att vi måste lämna de ramar och raster 19

5 20 som vi konstruerat i medvetandet och som skänker oss ett visst mått av trygghet. Vi tvingas anstränga oss att hitta nya och oprövade perspektiv. Jag kommer att försöka beskriva det goetheanistiska förhållningssättet ur olika vinklar, för att visa vad vi kan göra för att inleda en sådan utveckling och beskriver även de hinder som finns för en sådan utveckling. Det handlar om att öva, att hitta nya sätt att använda sin uppfattningsförmåga, tänka och göra sig föreställningar. Jag är verksam på The Nature Institute som är ett ideellt forsknings- och utbildningscenter i staten New York. Där har vi arbetat med att utveckla ett sådant förhållningssätt inom forskningen i vår vuxenutbildning sedan En genomgående målsättning i våra kurser är att utforska och stödja en utveckling som innebär ett skifte från objekttänkande till levande tänkande, hos den enskilde, i samhället och inom forskningen i synnerhet. Många av de exempel som jag kommer beskriva här baseras på det arbete som vi har utfört på dessa kurser. Bokens ordning speglar mitt mål, vilket är att låta läsaren komma in i sådana erfarenhets- och utforskningsprocesser, som kan ligga till grund för ett levande tänkande. Jag har valt ut en rad illustrationer och försöker ge konkreta beskrivningar av övningar som är menade att underlätta tänkandets rörliga vävande och stimulera dess nogranna iakttagelseförmåga, något som är centralt i ett levande möte med världen. Min förhoppning är att denna bok ska fungera som en praktisk vägledning för ett levande tänkande. Jag hoppas också att boken inspirerar läsaren till att utforska och bygga upp ett nytt delaktigt förhållande till naturen och att den erbjuder perspektiv för lärare om hur utbildning kan formas till en delaktig och erfarenhetsbaserad kunskapsprocess. I första kapitlet betraktas objekttänkandets natur. Genom att bli medveten om objekttänkandets karaktär, kan vi skönja dess begränsningar och dess starka böjelse till objektifiering, manipulation och förtingligande. Vi kan lägga märke till att objekttänkandet endast är ett, bland många andra, sätt att uppfatta världen. Detta perspektiv frigör oss från objekttänkandets tyglar och vi kan förstå att vår delaktighet i 21

6 Jag har studerat blommande växter under många år och de flesta av våra kurser på Nature Institute har kretsat kring växtstudier, vilda blommor, träd och växtsamhällen. Jag kan därför dra nytta av dessa erfarenheter i mina ansatser att utveckla ett mer levande sätt att tänka. Därtill har Goethe själv och efterföljande goetheanistiska biologer utfört omfattande botaniska studier som jag är förtrogen med. Eftersom växter finns överallt och till skillnad från djur inte springer iväg, kan vi enkelt komma nära och inleda en fenomenologisk dialog. Den som studerar exemplen i denna bok kan därefter hemma vid fönsterbrädet, ute på gården eller i en närliggande park hitta massor av växter som bara väntar på att avslöja sina hemligheter för ett undrande och uppmärksamt mänskligt medvetande. Viktigast i dag och i vår tid är att vi börjar inse att växter faktiskt är allt annat än overksamma objekt. Det är snarare som om de finns där och är menade att lära oss hur vi kan ta oss bortom objekttänkandet. Ytligt betraktat är fröet ett självständigt objekt, som inom sig bär det en potential till en komplex organism. Fröet gror vid ett för arten lämpligt föroch medupplevelse av fenomenen är grundläggande för att vi ska känna oss hemma i världen. Vi kan välja att använda ett objekttänkande, men vi kan även välja att förflytta oss bortom det, samtidigt som vi alltid kan återkomma till vår förförståelse och de abstraktioner som denna omfattar. Vi är ansvariga för vårt sätt att kunskapa och vi behöver ställa oss frågan: hur kan vår delaktighet blir mer besläktad med den värld som vi har runt omkring oss? Vi kan välja att frigöra vårt medvetande från objekttänkande för att på så vis upptäcka hur mycket det finns att lära från alla levande organismer. I mina ansatser har jag valt att fokusera på blommande växter. Jag undersöker på vilket sätt växten skulle kunna bli vår lärare i att utveckla ett levande sätt att tänka. Jag har en rad anledningar till att fokusera på blommande växter. Det går inte att överskatta värdet av att rikta uppmärksamheten mot växtlivet. På så vis skapas förutsättningar för att vi kan bli mera ekocentriska i vår uppmärksamhet, framförallt eftersom växten är central i de grundläggande ekologiska processerna på jorden, processer som både djur och människa är beroende av. 23

7 24 hållande. Dess hårda hölje blir genomsläppligt och poröst i förhållande till fukten i omgivningen, vävnaderna sväller och en fysiologisk förvandling påbörjas. Det som var fast, stärkelsen, blir flytande, roten växer ut och ned i jorden, samtidigt som skottet och bladen växer uppåt, i riktning bort från jordens medelpunkt och in i den ljusgenomträngda och luftiga omgivningen. I tillväxt och utveckling är växten receptiv, öppen och aktiv vilket vi kommer att se närmare på i andra kapitlet. Det är därför den ständigt övervinner separation och genererar liv. Ett liv som stimuleras och närs av den värld som den sätter sig i samband med. Man skulle också kunna säga att strömmen av liv i växten kan genereras och bibehållas eftersom växten förbinder sig med den värld som bär upp den. Människan kan inte rent fysiskt slå rot i världen. Med vår självständiga fysiska organisation kan vi förflytta oss runt i världen. Vi är avskilda från den omedelbara och livsalstrande omgivningen som bär upp växten och därför behöver vi äta växter för att upprätthålla livet. Däremot kan vi som tänkande och förnimmande varelser öppna oss själva och förbinda oss med världen. Frågan är om vi kan vitalisera denna förbindelse genom intensivt engagemang i det vi varseblir och på så vis få mer klarhet i på vilket sätt vi är inbäddade i världen. I andra kapitlet kommer jag ta upp en rad olika övningar som kan hjälpa oss att utveckla vår varseblivningsförmåga för att allt intensivare delta i allt levande som omger oss. Växten har mycket att lära oss om den organiska förvandlingens karaktär, vilket är ämnet i tredje kapitlet. Växtens biografi utvecklar sig på ett sekventiellt och rytmiskt sätt. Medan rötterna förgrenar sig nedåt i jorden, utvecklas bladen efter varandra på stjälken. Hos många vilda blomsterarter sker en anmärkningsvärd förvandling i de gröna bladens form i det att de utvecklas efter varandra. De första små runda bladens expansion följs av större, flikiga och delade blad som i sin tur följs av blad som präglas av en övergripande sammandragningstendens som resulterar i allt mindre och linjära bladytor. Denna sammandragning tyder på att något nytt är på väg. Ut ur de bristande knopparna tar sig blommorna fram och avslöjar ett nytt skede i växtens livsutveckling. Blomman bildar 25

8 26 en förfinad, ordnad och komplex enhet. I blommans mittpunkt utvecklas frukten och fröna med ett potentiellt överflöd till nytt växtliv. Det är anmärkningsvärt att växten inte nödvändigtvis håller fast vid det som den redan har bildat. Ofta vissnar och dör de nedre bladen då växten kommer in i blomningsfasen, liksom kronbladen tvinar bort när frukten utvecklas. Liksom frukten bryts ned när fröna släpps fria och i groningsprocessen bryts fröskalet upp för att skottet ska kunna utvecklas. I växtens hela utvecklingscykel finns en rytmisk växelverkan mellan tillväxt och upplösning. När vi följer växtens utveckling märker vi att växten är en organism som manifesterar sig själv över tid. Någonting uttrycker sig i den dynamiska verksamheten. I en av sina botaniska skrifter beskriver Goethe detta uttryck hos växten. Samma organ som på stjälken breder ut sig som blad och antar mycket olika former drar sig samman i fodret, utbreder sig åter i blombladet, drar sig samman till fortplantningens verktyg för att slutligen svälla till en frukt. 2 Lär vi känna denna verksamma sida av växten kan vi vara delaktiga i livets väsentliga kvaliteter, i tillväxt och vissnande, förvandling, dynamik och rytm och bli allt mer uppmärksamma på den sammanhållande ström som föder fram organismens mångfald. I den mån vi själva kan göra dessa kvaliteter till en del av vårt eget tänkande kan det belivas med en besläktad rörlighet. Vi kan erfara vår egen inre förflyttning från ett objektperspektiv till ett processperspektiv. Ur ett processperspektiv kan vi lägga märke till att varje avslutad bladform är likt ett foto av organismens liv och att växten utgör en möjlig förebild för hur vi kan arbeta med våra begrepp och idéer. Vi kan få tillgång till en flexibilitet i tänkandet som gör att vi inte behöver hålla fast vid våra idéer på ett krampaktigt, statiskt och objektliknande sätt. Tänkandet kommer lättare i rörelse och vi kan snarare låta idén växa och förvandlas, och när det är berättigat kan vi låta idéns preliminära form vissna ned. Växten kan hjälpa oss att etablera en dynamisk kunskapsmässig relation till världen. Och när vårt tänkande blir mer dynamiskt, får det tillgång till något som är besläktat med växtens 27

9 28 tillväxtpunkt, en kreativ källa ur vilken nya och fruktbara idéer kan bildas. Den amerikanske sociologen och filosofen Lewis Mumford ( ) antyder att en övergripande förändring redan har inletts. Ingenting förutom den förvandlingen som redan har påbörjats i det mänskliga medvetandet kommer att generera en effektiv förändring. 3 I kapitel fyra visar jag med hjälp av olika exempel, på vilket sätt växtens utveckling och förvandling har att göra med dess förhållande till omgivningen. Växten utvecklar sin form och substans genom sitt ömsesidiga utbyte och förhållande till omgivningen. Växten beskriver alltid sitt sammanhang, vilket går att läsa av hos de två olika exemplaren av senap på figuren här intill. Varje enskild växt formar sig själv i relation till de specifika betingelser som den växer i. Växten till vänster i bilden växte i en mullrik trädgårdsjord och utvecklade ett rikt förgrenat, utbrett och tätt rotsystem. Den växte sig större, bildade ett differentierat bladverk och många blommor. När samma art växte

10 30 i en obrukad lerjord, höll den sig enklare, med färre rötter, rundade och oflikiga blad och färre blommor. De båda senapsväxterna visar inte bara vilken art de tillhör, de berättar även något om sin omgivning. Det är slående hur varje växt, i varje del och som helhet, beskriver det sammanhang som den är en del av. Växter är inte avskilda från sin omgivning och således kan vi tack vare växten även iaktta omgivningens kvaliteter. Växten är en bild av omgivningen. Genom att avbilda sitt sammanhang visar växterna oss att liv synnerligen är kontextuellt betingat. Växten uppmanar oss, om vi ger den vår uppmärksamhet, att ta oss bortom objekttänkandet. Förmågan att forma sig själv i samspel med de förhållanden som den möter i världen, avslöjar växtens anmärkningsvärda plasticitet. Den följer inte ett fixerat utvecklingsprogram. Snarare har den förmågan att svara på en lång rad olika förhållanden och även på förhållanden som förändras under dess utvecklingstid och då gå in i en form av organisk dialog med dessa förhållanden. Den är öppen för förändringar samtidigt som den i sin tur stimulerar fram förändringar i omgivningen där den lever. Växternas flexibla livshållning är en förebild för ett, vad jag vill kalla, kontextsensibelt tänkande. Istället för att utnyttja världen som en försöksplats för färdiga agendor, istället för att formulera hypoteser baserade på begränsade perspektiv, istället för att implementera program för att snabbt komma tillrätta med problem, kan vi skaffa oss förmågan att gå in i en öppen och dynamisk dialog med världen både med våra tankar och handlingar, så att dessa allt mer kan framhäva och stärka levande kvaliteter i den värld vi bor. Jag avslutar det fjärde kapitlet med att behandla kontextsensibilitet i det vetenskapliga undersökningsförfarandet. I femte kapitlet betraktar jag en bestämd växtarts berättelse, sidenörten, Asclepias syriaca. I detta porträtt möter vi en anmärkningsvärd organism. Jag skissar upp dess morfologi, biografi och uttryck under året. Vi möter en organism som är robust och livskraftig och samtidigt fin och intrikat. Den bildar en mångfald av unika band till insektsvärlden. Den är i så nära samband med insekterna att dessa inte skulle finnas till utan sidenörten, precis som sidenörten inte skulle finnas till utan dem. På ett konkret sätt kan vi se att 31

11 32 en organism expanderar utanför sin uppenbara fysiska gräns och att den är en del av en större dynamisk helhet som vi kallar omgivning. En organism är ur detta perspektiv en knutpunkt av specifika relationer i världen och är både unik och oersättlig. Den har bestämda förbindelser med andra organismer vilket innebär att man i studiet av en specifik organism kommer i samtal med den från en rad olika perspektiv. Vi kan på så vis uppleva att det väcks en djup vördnad och respekt för visdomen i allt liv på jorden. Studien av sidenörten ger reell substans och tyngd till värdet av biologisk mångfald, till tanken att det finns tusentals och åter tusentals av sådana unika organismer, som alla är sammanflätade i planetens dynamiska och komplexa ekologi. Ett mer levande sätt att tänka kan vitalisera alla mänskliga verksamhetsområden. I det avslutande kapitlet tar jag upp några perspektiv, insikter och tillvägagångssätt som framträder när vi betrakar utbildning. Vilket område kan idag vara viktigare att beliva? Det går knappt att tänka sig en bättre lärare när det gäller dynamik, förbindelse, rörlighet och sammanhang än växten. Växten visar oss att vi kan leva i förvandling. Den visar oss kontextsensibilitet, berättar om organismens unika natur och vad som finns bortom objektförhållandet till världen. Genom att utveckla ett tänkande präglat av en sådan karakteristik kan det bli rörligt och dynamiskt. Vi kan börja inse hur vi är inbäddade i världen. Vi kan bli mottagliga för de sammanhang vi möter och vi kan lär oss att leva i en föränderlig gemensam omvärld. Jag tror att det är just de kvaliteterna vår kultur behöver för att kunna utveckla en hållbar, livsstödjande relation till resten av världen. Det är lätt att tala om allt som krävs och att kritisera vår nuvarande situation men det är inte lätt att komma vidare från status quo. Det är dock min förhoppning att ansatserna i denna bok kan bli ett praktiskt bidrag till utvecklingen av ett livsingjutande sätt att betrakta, tänka och handla. 33