ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

2 Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag

3 På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett hektiskt men roligt år. Ett viktigt uppdrag under året som miljöhuvudstad är att Stockholm delar med sig av de goda exempel på vårt miljöarbete som sammantagna gjort oss värdiga utmärkelsen. Ett exempel är erfarenhetsutbyten med andra europeiska städer i form av en seminarieserie med femton seminarier på olika miljöteman som löper under året. Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag och jag har hört exempel både inom och utom Sverige på liknande initiativ. Jag vill passa på att tacka alla er företag som tillsammans bidrar till detta brokiga nätverk där dynamiken just består i att många olika branscher fi nns representerade. Arbetet med vårt nya stora miljöprofi lsområde Norra Djurgårdsstaden är i full gång. I arbetet med framtagandet av miljöprogrammet för området har staden haft nära samarbete med näringslivsföreträdare och forskningen. Ett samarbete som burit frukt och resulterat i det mest ambitiösa miljöprogrammet någonsin i staden. De övergripande målen är att stadsdelen ska vara fossilbränslefri senast 2030 och att utsläppen inte får överstiga 1,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år Idag släpper medelstockholmaren ut ungefär 3,6 ton. Miljöbilar är en annan viktig fråga för staden. Att främja miljöbilsutvecklingen betalar sig i en bättre stadsmiljö och på lite längre sikt i minskad klimatpåverkan. Det är viktigt att staden föregår med gott exempel och i slutet av detta år ska hela vår fl otta bestå av miljöbilar. Vi har initierat en gemensam elbilsupphandling som intresserade företag kan ansluta sig till. Målet är att få ihop en så stor samlad beställning att vi får till stånd en tidig elbilsintroduktion till Sverige och Stockholm. Klimatförhandlingarna i Köpenhamn ledde inte fram till ett avtal men städernas och företagens klimatarbete har inte avstannat, tvärtom drivs det vidare och vi ser dagligen exempel på detta. Vi behöver alla fortsätta berätta om alla de smarta lösningarna som både leder till sparade pengar och en bättre miljö. Våra gemensamma konkreta exempel kan inspirera andra företag och kommuner och bana vägen för ett framgångsrikt klimat- och miljöarbete. Vi kan visa att det går att minska klimatpåverkan utan att detta sker på bekostnad av tillväxt eller lönsamhet. Klimatpaktens rapport illustrerar steg på vägen mot ett hållbarare samhälle. Läs och låt dig inspireras! Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm KLIMATPAKTEN Den 27 september 2007 började det gemen samma arbetet med Stockholms klimatpakt, ett samarbete mellan staden och företag verksamma i regionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan från oss som lever och verkar i staden. Varje deltagare agerar utifrån sina egna villkor, men det gemensamma målet är en tydlig inriktning att minska sin klimatpåverkan. Klimatpakten erbjuder en arena för företag som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna. Klimatpakten är en samarbetsform, men också en arena för kontaktskapande utvecklingsarbete samt kunskapsoch erfarenhetsutbyte. De medverkande företagens klimatmål görs synliga och transparenta vilket öppnar upp för konstruktiva diskussioner och förbätt ringar. Stockholms stad gör en årlig uppföljning tillsammans med de deltagande företagen. Klimatpakten visar att staden och företagen i Stockholm är aktiva på området och visar ledarskap genom att vara föredömen. Syftet är att alla aktörer i Klimatpakten ska minska sina utsläpp med 10 procent till 2011 eller uppfylla något av målen i Stockholms miljöprogram. En av utgångspunkterna för vårt miljöarbete är att det ska förenas med en hållbar tillväxt. Den bästa och mest kostnadseffektiva tekniken som utvecklas på marknaden ska användas i arbetet. Stockholms klimatpakt erbjuder en arena för företag som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna. Var och en agerar utifrån sina egna villkor, men med en vilja och en tydlig färdriktning att, liksom Stockholms stad, arbeta för att minska sin klimatpåverkan. STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT

4 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL Stockholms stad Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB All remove Budget: 37 mdkr Anställda: Invånare: Omsättning: 20 mkr Anställda: 20 Omsättning: 38 mkr Anställda: 25 Stockholm ska vara fossilbränslefritt År 2015 ska CO 2 e/ invånare ha minskat med 44 % från 1990 års nivå till tre ton CO 2 e/ person ska stadens bilpark bestå till 100 % av miljöbilar som till 85 % körs på förnybart drivmedel. Mellan 2008 och 2011 ska energianvändningen i stadens byggnader och anläggningar minska med 10 %. Vara det ledande arkitektföretaget inom hållbar arkitektur och stadsplanering. Tre exempel på hur vi uppnår det målet; 1. Utveckla och marknadsföra hållbar arkitektur och stadsplanering till fastighetsbolag, byggbolag och kommuner i Sverige, samt på de internationella marknader vi är verksamma. 2. Systematiskt minska våra egna CO 2 e utsläpp och vår energikonsumtion. 3. Samarbeten med universitet (KTH, Konstfack och Tongji University i Shanghai) för att genomföra forskningsprojekt inom hållbar arkitektur eller fastighetsutveckling. Denna forskning genomförs i projekt med nära koppling till våra kunder och samarbetspartners inom områden som vi bedömer kan få en stor genomslagskraft och en positiv miljöinverkan. Byggnader står idag för ca 40 % av energikonsumtionen, vilket betyder att det finns mycket att göra för våra kunder. Att förmå våra kunder att klotterskydda sina fasader, för minskad miljöpåverkan vid klottersanering, det vill säga mindre användning av saneringskemikalier. Effektiv arbetsplanering för minskade körsträckor, då vi arbetar över hela Storstockholm vilket innebär minskad drivmedelsförbrukning och minskat koldioxidutsläpp. Ökad digital hantering och rapportering för minskad pappersförbrukning. Arcona Arlanda Airport, Swedavia Omsättning: 560 mkr Anställda: 74 Omsättning: 2,9 mdkr, 320 m Anställda: 790 årsarbetare Att vara ett stöd till byggherrar och fastighetsägare i att arbeta aktivt med hållbarhet i fastighetsbranschen, t ex genom minskad energiförbrukning och användning av miljöriktiga material. Minska koldioxidutsläppen från egna verksamheten med 50 % och energianvändningen med en tredjedel till 2010 (referensår 2005). Atrium Ljungberg AB Aura Light Omsättning: 1,7 mdkr Anställda: cirka 240 Omsättning: 436,6 mkr, 41 m Anställda: 189 (Sverige: 121 Utomlands: 68) Minska vårt beroende av energi och transporter med huvudsakligt fossilt ursprung. Öka tillgängligheten till våra handelsplatser för gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafikresenärer. Ersätta miljöpåverkande driftprocesser med mer långsiktiga lösningar. Genomföra ny- och ombyggnationer som är optimala utifrån ett hållbarhetsperspektiv. och energibesparande Long Life-ljuskällor. år CO2e är olika gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxid, så kallade koldioxidekvivalenter. 4 STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT 2010

5 RESULTAT Mellan 2006 och 2008 har utsläppen minskat med 27 %. M ellan 1990 och 2009 uppskattas utsläppen av CO 2 e ha minskat med 38 % per person i Stockholm. Stadens fordonspark bestod till 77 % av miljöbilar i slutet av Etanolbilarna tankas till 87 % med etanol och gasbilarna till 74 % med gas. INVESTERINGAR I Järva investerar staden 10 mdkr kronor under fem år för att bl.a. energieffektivisera bostäder med 40 %. Fram till 2012 kommer staden dessutom att effektivisera de mest energikrävande fastigheterna till en kostnad av 205 miljoner kronor för att minska CO 2 e med ton CO 2 e per år. Vår egen verksamhet har en mycket liten klimatpåverkan och genom att arbeta miljöinriktat med våra kunder har vi minskat deras projekts klimatpåverkan radikalt. Exempel: GMV, projekt i London, stadsplan med lägenheter. Energibesparing: 70 % jämfört med byggnader uppförda samtidigt i samma område. Caranbanchel, bostadskvarter i Madrid om 106 lägenheter. Energibesparing: 50 %. 60 % av varmvattnet produceras av solfångare. Alla pågående projekt har högt ställda miljömål. Internt: Miljöbilar, sorterar alla fraktioner, alla på kontoret använder Sundahus och Green guide som vår grund för vår miljöplanering. Tillhör styrgruppen för Uthålliga byggnadssystem på KTH, deltagit i skapandet av Europeisk miljöprogramsnod, medlemmar i Symbiocity. Britt Almqvist var nominerad till Hållbart ledarskap 2009 av Näringslivets miljöchefer. Vi utbildar vår personal i att kunna arbeta fram underlaget för Leeds, BREAM och Green Building certifiering. Medlemskap i OpenBIM. Medlemskap i Perspective, Europas största nätverk av arkitekter, med stort fokus på hållbarhet. I allt materialinköp eftersträvar vi miljömärkta alternativ. Miljösmart resande, samt miljökompensering vid flygresor. Den första certifieringen 2004, ISO 14001, medförde aktivt arbete med miljöpåverkande frågor. Varje år sker förbättringar. Kunders vilja att använda klotterskydd ökar. Drivmedelsförbrukningen minskar i relation till vår omsättning. Effektivare arbetsmetoder medför minskad kemikalieförbrukning. Samtliga fordon är miljögodkända. Mellan 2008 och 2009 sänkte Arcona växthusgasutsläpp från 119 ton CO 2 e till 76 ton CO 2 e vilket är en minskning med 36 %. Swedavias koldioxidutsläpp på Arlanda har minskats med 37 % jämfört med 2005, vilket motsvarar en minskning med ton års värmeanvändning var 19 % lägre och elanvändningen drygt 16 % lägre än Energianvändningen har därmed minskats med MWh sedan % minskade koldioxidutsläpp. 1 % minskad koldioxidhalt (från 26,1 till 25,7 gram CO 2 e per förbrukad kwh). Vår investeringspolicy innebär att alltid handla miljögodkända maskiner och produkter. Ett rullande ersättningsschema gör att vår vagnpark förnyas över en treårsperiod vilket innebär att samtliga fordon uppfyller kraven för arbete i Stockholm. Detta gäller även de högtrycksaggregat som finns monterade i saneringsfordonen. Order- och rapportsystem är idag helt digitaliserade, och utvecklas kontinuerligt. Arcona investerar kontinuerligt i att bygga upp kunskapen om energieffektiva byggnader och hållbarhet såväl hos medarbetare som hos kunder. Under 2009 gjordes ett antal investeringar med syfte att minska energianvändningen. Bland annat driftsattes akvifären, LED-belysning installerades och GSM-styrning av belysning infördes. Dessutom genomfördes tester med 100 % RME i tunga fordon/maskiner och fler biogasbussar köptes in. Fastighetsinvesteringarna uppgick till cirka 1,0 mdkr under 2009 och uppgår till cirka 5,0 mdkr på 5 års sikt. Investeringarna omfattar bland annat alla energi- och trafikrelaterade projekt i koncernen. Total energibesparing som resultat av värmeåtervinning räknat från år 2000 cirka 196 ton CO 2 e/år. Genom vårt samarbete med ClimateCare klimatkompenseras för de utsläpp av CO 2 e som genereras vid produktion och transport av våra produkter. Detta resulterade under 2009 i en reducering med ton CO 2 e. Investeringar i värmeåtervinning räknat från år 2000 cirka kr. Capex i 2009; mkr, m STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT

6 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL Avisera Omsättning: 43 mkr Anställda: 35 Aviseras utsläpp av växthusgaser per anställd ska minska med 30 % till år 2010, jämfört med Bilprovningen Nettoomsättning: 1 508,7 mkr, 142 m Anställda: Bättre miljökontroller av fordon. 2. Rådgivning avseende val, skötsel och användning av fordon. 3. Minska egna klimatutsläpp med minst 30 % fram till 2020, och med % till 2050, jämfört med Minska egen energiförbrukning med 2 % per år. Bring Express Omsättning: tkr Anställda: 174 Minska CO 2 e utsläppen med 30 % till Bromma Airport, Swedavia Omsättning: 252,1 mkr, 25,3 m Anställda: 131 årsarbetare Swedavia ska minska sina koldioxidutsläpp på Bromma med 40 %, sin elanvändning med 45 % och sin värmeanvändning med 40 % till Referensår Chemiclean Systems AB Omsättning: 10 mkr, 1 m Anställda: 14 Reducera koldioxidutsläppen med 10 % per anställd. I den egna verksamheten kommer vi 2010 att ha reducerat koldioxidutsläppen med cirka 3,4 ton. Vi undersöker även möjligheten att klimatkompensera för delar av vår klimatbelastning. Cramo Sverige AB Omsättning: mdkr Anställda: 622 Utveckla Cramo Energietablering och därmed hjälpa våra kunder att minska energianvändningen. 50 % miljöbilar Andelen blandat avfall högst 10 %. Minst 85 % gröna anläggningsmaskiner (enl. storstädernas krav). Depåer max 230 kwh per kvadratmeter lokalyta Cremab Omsättning: 30 mkr, 3 m Anställda: 13 personer Att aktivt arbeta för en bättre miljö i samtliga led. Att aktivt välja produkter som tar miljön i hänsyn i allt från vår produktportfölj till de bilar vi kör. DMK Miljö- kvalitetskonsult AB Omsättning: 2 mkr Anställda: 3 Minska våra totala CO 2 e utsläpp med 5 % per år fr.o.m DocuPartner AB Omsättning: 65 mkr Anställda: 25 Vi genomförde under 2009 en total energi- och klimatanalys av vår egen verksamhet och satte nya miljömål för verksamheten. Våra utsläpp av växthusgaser per anställd ska verksamhetsåret 2012 vara 30 % lägre än basåret Vårt övergripande miljömål är att vi varje år skall hjälpa våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp med minst samma mängd som vi själva genererar för att på så sätt bedriva en verksamhet som är klimatneutral. CO2e är olika gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxid, så kallade koldioxidekvivalenter. 6 STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT 2010

7 RESULTAT Aviseras utsläpp av växthusgaser per anställd 2009 är 43 % lägre än 2007! I absoluta tal har vi minskat våra växthusgasutsläpp med 6 ton. Resultat i form av minskade koldioxidutsläpp: 1. EOBD-kontroll infört Bilsmart.se lanserad T jänsteresors utsläpp har minskat med 16 % och utsläppen från energiförbrukning med 38 %. (Avser perioden ) 4. Förbrukad energi per besiktning har minskat med 8,6 %. (Avser perioden ) Vi har utbildat totalt 70 % av våra chaufförer i sparsam körning. Vi har 40 biogasfordon. Vi har 13 stycken cyklar. 75 % av vår personal har tagit miljökörkortet. År 2009 var Swedavias koldioxidutsläpp på Bromma drygt 30 % lägre än referensåret Detta motsvarar en minskning med cirka 170 ton koldioxid. Energianvändningen på Bromma har minskats med cirka 2000 MWh, jämfört med INVESTERINGAR Köper förnyelsebar el och utbildar alla medarbetare i hållbarhets frågor. Klimatkompenserar för företagets växthusgasutsläpp med CER Gold Standard. Miljöinvesteringar sker löpande i den ordinarie verksamheten. Vid beslut om nyetablering, ombyggnation eller inköp av ny utrustning tas miljöhänsyn. Vi har en egen utbildad sparcoach med specialutrustad bil som utbildar våra chaufförer på heltid. Under 2009 har ett antal investeringar gjorts med syfte att minska energianvändningen på flygplatsen. De koldioxidutsläpp som återstår för Swedavia att minska på flygplatsen kommer från egna flygplatsfordon. Tester avseende nya bränslen i dessa fordon genomförs av Swedavia på Stockholm-Arlanda flygplats. Vi har investerat i en poolbil så att personalen kan resa till arbetsplatsen med allmänna färdmedel i stället för egen bil och för tjänsteresor som kräver bil använda sig av poolbilen. Samtliga företagets bilar har utrustats med GPS för att vi vid resestart skall kunna välja kortaste färdväg till mål. Vi har även investerat i energieffektivare belysningsarmaturer. Cramo Energietablering innebär att energianvändningen på ett bygge kan minskas med minst 50 %. Under 2009 har konceptet energietablering utvecklats ytterligare. Miljöbilar: %, halvårsskiftet 2010, 50 % blev andelen blandat avfall strax under 10 % nådde vi precis 85 % gröna anläggningsmaskiner. 2009, 239 kwh per kvadratmeter. Vi säljer huvudsakligen tilläggsisoleringsentreprenader vilket aktivt bidrar till minskade koldioxidutsläpp till 2009 har vi minskat våra CO 2 e-utsläpp med 9,4 % samtidigt som vi ökat antalet kunder med 35 %. 50 mkr investering i energibodar Köp av 32 miljöbilar under 2009 till och med april Under 2009 genomgång av avfallshantering på samtliga depåer. Totalt 4,2 mkr för avfallshantering. Utbyte av äldre maskiner. Energiåtgärder ute på depåerna. Vi investerar både tid och kapital i att kontinuerligt utveckla vår produktportfölj med fler miljövänliga produkter samt även vårt sätt att utföra våra entreprenader med så lite miljöpåverkan som möjligt. Förbättrat ledningssystem (för kunden). Utvecklat kundportalen ytterligare. DocuPartner kommer under 2010 att klimatkompensera för all energi som förbrukas i de kontorsmaskiner som levereras. Klimatkompensationen sker genom inköp av utsläppsrättigheter. Vi byter kontinuerligt ut vår bilpark till miljöklassade bilar. STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT

8 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL EBAB Elanders Omsättning: 149 mkr 15,5 m Anställda: 100 Omsättning: mkr Anställda: varav 500 i Sverige Ebabs miljömål är att: nom att skapa medvetenhet, kompetensutveckla våra medarbetare och delta aktivt inom nätverk. 2 e-utsläppen med 10 %. släpp och två ska bli klimatneutrala genom minskning av utsläppen med egna åtgärder och klimatkompensering av återstående utsläpp. Electrolux AB Eniro AB Omsättning: 109 mdkr Anställda: (2009) Omsättning: mkr Anställda: varav i Sverige Electrolux strävar efter att vara ledande på miljöområdet. Företaget har en klimatstrategi som bygger på att: mellan 2005 och hållsmaskiner. Minska CO 2 e-utsläppen med 70 % fram till % av den energi som vi köper ska komma från förnyelsebara källor. 100 % av våra transporter ska ske med biodrivmedel/el. Envac Scandinavia AB Omsättning: Envac-gruppen, mkr Antal anställda: 603 EPS, Emission Particle Solution Eurest Services AB Fabege Omsättning: 2,5 mkr Anställda: 2 Omsättning: tkr Anställda i Sverige: Omsättning 2,2 mkr Medelantalet anställda i koncernen: 139 personer Att miljöprodukten EuroAd redan 2011 ska medverka till en reduktion av utsläppt CO 2 e med minst ton/år. En minskning med cirka ton/år i Stockholms län. Vi mäter och tar fram metoder för att minska vår miljöpåverkan när det gäller energi, avfall, vatten, transporter, kemikalier och förpackningar. Alla enheter ska sortera matavfall (där det finns förutsättningar i kommunen). 10 % av medarbetarna ska avstå bilen som transportmedel till och från jobbet. Systematiskt arbete med energioptimering inom fastighetsbeståndet. Minska medieförbrukningen med i genomsnitt 5 % jämfört med föregående år. Vid nyproduktion projektera byggnaden så att kriterierna för GreenBuilding-certifikat kan uppnås. First Sight Omsättning: 18 mkr Anställda: 4 Vi skall minska våra CO 2 e utsläpp med 25 % Folkuniversitetet Omsättning: 205,8 mkr 21 m Anställda: medeltal tillsvidareanställda 282, visstidsanställda cirka Öka kunskaperna inom miljöområdet hos kunder och anställda. Minska pappersanvändningen. Öka antalet leverantörer med aktivt miljöarbete. Minska antalet tjänsteresor. CO2e är olika gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxid, så kallade koldioxidekvivalenter. 8 STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT 2010

9 RESULTAT Målet att minska koldioxidutsläppen per körd sträcka med bil är implementerad med nya miljöbilar under INVESTERINGAR Som konsultföretag är vår viktigaste resurs våra medarbetare och deras kunskap. Investeringar sker därför kontinuerligt i form av vidareutbildningar och anställning av ny kompetent personal. Uppnådda resultat på Elanders producerande enhet i Malmö: 2 e-utsläppen med 357 ton. 2 e-utsläppen med 148 ton. 2 e-utsläppen för övriga Elandersenheter i Sverige kommer att ske under 2010 och åtgärdsplaner utarbetas för att minska utsläppen. Videokonferensanläggningar. Digitala tryckpressar med återvinning av VOC. Koldioxidutsläppen minskas genom effektivare produkter och verksamhet: än genomsnittet för 15 år sedan. ergianvändning med 24 % jämfört med 2005, vilket innebär minskade koldioxidutsläpp på ton om året. Utsläppen har minskat med 12 % eller ton under Electrolux investerar varje år cirka 2 mdkr på att utveckla nya och mer energieffektiva produkter. Vi har bland annat minskat antalet flygresor med cirka 30 % under perioden. Mängden möten har minskats totalt inom företaget. Vi använder istället vår video- samt webbkonferens utrustning. Vi har bytt ut sex servicebilar och en tjänstebil till miljöbilar. CO 2 e-utsläpp 2009 Diesel: ton, Bensin: 102 ton. Kontinuerliga investeringar. Investering hos kunder: 2,5 mkr. Nettobesparing hos kunder: 5 mkr. Hittills har matavfallet minskat med 23 % per portion, i koldioxidutsläpp motsvarar detta en minskning med 4 ton per dag. Transportsamordningssystem har lanserats. Video- och telefonkonferenser är en självklar mötesform. Projekt som främjar klimatvänligt resande och fysisk aktivitet har startats. Säkerhet, hälsa och miljö är prioritet nummer ett i vår dagliga verksamhet. Avdelningen som jobbar med dessa frågor har under året förstärkts med ytterligare kompetens. Miljöaspek t- er na vägs alltid in vid nyinvesteringar. Fabege minskade energianvändningen med 5 %. Koldioxidutsläppen har minskat från cirka ton 2002 till cirka ton All nybyggnation samt större ombyggnation av kontorsfastigheter sker enligt principerna för GreenBuilding. Fortsatt uppgradering av ventilationssystem med återvinning samt förbättring av styr- och övervakningssystem. Minskade CO 2 e-utsläpp med cirka 24 ton. 495 tkr STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT

10 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL Fortum Omsättning: 6,6 mdkr Anställda: 850 Mindre än 5 % fossila bränslen 2020 i fjärrvärmeproduktionen och mindre än 8 % till år Golder Associates Omsättning: 135 mkr, 12,7 m räknat på valutakursens medelvärde Anställda: 116 i Sverige (7 000 internationellt) Klimat-/miljömål relaterade till Stockholms stads miljömål: Total minskning av CO 2 e-utsläpp med 40 % per anställd från 2007 till 2020, alltså 3,85 % i snitt per år. Underlätta för vår personal att minska på utsläpp i samband med pendling till arbetet. Genomsnittlig utsläppsfaktor hos de egna bilarna under 110 g CO 2 e/km senast Öka andelen etanol som tankas i Flexifuel-bilar. Green force Omsättning: 12,1 mkr Vårt mål är att alla varutransporter skall köras med biogasfordon (CNG) Bara Biogas i Tankarna. Målet att byta ut hela vagnparken för lätta lastbilar till biogasdrivna bilar är redan klart. Alla tunga lastbilar över 3,5 ton skall innan 2011 bytas till lastbilar med ny grön teknik. Hifab Omsättning: 474 mkr, 49 m Anställda: 400 årsanställda i Sverige och utlandet, varav cirka 70 är miljökonsulter Miljöeffektiva transporter. Miljöanpassad kontorsverksamhet. Miljökrav vid etablering av nytt kontor. Hotel Oden Omsättning: Anställda: 15 Uppdatera miljökartläggningen. Minimera transporterna. Utbilda personalen. Minimera energislöseri. Utöka, effektivisera och följa upp vår källsortering. Miljöanpassa utbud och fastighet. Minska förbrukningen av engångsartiklar. Humlegården Fastigheter AB Omsättning: Drygt 1,4 mkr, 145 m Anställda: 72 Energianvändningen för uppvärmning ska minska med 2 % (graddagkorrigerat) jämfört med 2009 och användningen av fastighetsel ska minska med 1 % jämfört med HSB Omsättning: Netto - omsättning 952 mkr Anställda: 354 Minska energiförbrukningen egna fastigheter med 5 %. Minskad användning av fossila bränslen vid transporter. Minskad pappersförbrukning med 10 %. Interface Omsättning: 1,1 mrd$ Anställda: cirka Mission Zero by Vårt löfte att vara klimatneutrala vid år CO2e är olika gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxid, så kallade koldioxidekvivalenter. 10 STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT 2010

11 RESULTAT INVESTERINGAR Minskade utsläpp av CO 2 e lokalt med drygt ton. 15 mdkr till Resultat i form av minskade koldioxidutsläpp: Under 2009 minskade Golder sitt totala koldioxidutsläpp med 9,7 %, vilket motsvarar en minskning med 4,2 % per heltids anställd. Sedan 2007 har Golder minskat sitt utsläpp med 14,1 % per anställd. Genomsnittlig utsläppsfaktor vid tjänsteresor, vår största källa till utsläpp, minskade med 2,5 % och de totala utsläppen från tjänsteresor minskade med 17,8 % från 2008 till Minskningen beror på en kombination av minskat resande och högre andel resor som görs med tåg. Den genomsnittliga utsläppsfaktorn hos egna bilar minskade från 163 till 159 g CO 2 e/km från 2008 till Två gashybridbilar och en etanolbil köptes in som förmånsbilar under Genom att byta ut hela vagnparken för pakettransporter blev minskningen av CO 2 e för hela ton och för 2009 ytterliggare 9 ton. I procent blev minskningen av CO 2 e för hela företaget 13 % för 2009 (62 % 2008). Under 2009 investerade Green Force 2,4 mkr i nya fordon. Andelen av de anställda som försöker åka kollektivt har ökat från 70 till 92 %. Tillämpad eco-driving har ökat från 41 till 52 %. Samordning och planering av resor har ökat från 76 till 90 %. Grönt hyresavtal har tecknats vid nytt HK. Vid taxiresor och hyrbil skall miljöbil efterfrågas. Telefonmöten för interna- och projektmöten. När det gäller koldioxidutsläpp har vi valt att kompensera våra beräknade utsläpp för 2009 med 1,5 gånger genom att köpa utsläppsrätter genom KlimatPositiv.net. Investering i nya servrar för att minska energiåtgången. Vi gör ständigt investeringar i verksamheten och arbetar aktivt med att ta fram miljöanpassade alternativ där det är möjligt inom rimliga ramar. För 2009 uppnådde vi en minskning av energin för uppvärmning (graddagkorrigerat) med 2,3 % jämfört med ett mål om 2 %. Under 2009 arbetade vi även mot målet att minska användningen av fastighetsel med 1 % och vi uppnådde en minskning på 7 %. För att minska vår miljöpåverkan köper vi sedan 2008 bara el från vattenkraft till våra fastigheter. Minskade koldioxidutsläpp: ton Humlegården investerar årligen cirka 500 mkr i ombygg nadsoch förädlingsprojekt för att utveckla sitt fastighetsbestånd. 54,3 mkr Uppnådda resultat sedan 1996: CO 2 e har minskat med 44 %, vattenförbrukningen med 80 %, den totala energiförbrukningen med 43 % Investeringar görs i form av nya tekniker och alla beslut ska ta oss närmare Mission Zero och hållbarhet. STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT

12 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL Invekta Green AB KPA Pension Lidö Värdshus Omsättning: 6,7 mkr Anställda: 8 Omsättning: 7,1 mdkr Anställda: 320 Omsättning: Första året, beräknad omsättning; cirka 5 mkr (2010) Anställda: Heltid 2, sommaranställda: cirka 30 (2010) Minska energiförbrukningen vid produktion och i lokalerna per tillverkad liter produkt. Fortsätta att miljöoptimera alla råvaror i Bio Gen Active produkterna i linje med de ledande miljömärkningarna. Förtydliga avfallshanteringen för användarna, för att undvika utsläpp av föroreningar från beläggning och rengöringsobjekt. Kapitalförvaltningen: KPA har ett betydande kapital som är placerat i värdepapper per cirka 70 mdkr. De företag vi investerar i ska uppfylla bland annat de miljökrav som KPA ställer. Samtliga svenska företag med lågt miljöbetyg skall kommuniceras utifrån KPA Pensions miljöuppfattning. Syftet är att upprätta dialog och få företagen att arbeta med sina miljöfrågor. De största energiaktörerna i Norden skall besökas under året. Kontorsverksamheten: CO 2 e-utsläppsmål för hela kontorsverksamheten. KPA skall vara koldioxidneutralt inkluderande utsläppen från tjänsteresor, arbetsresor och fjärrvärme. KPA pension är koldioxidneutralt sedan De viktigaste miljöaspekterna för KPA Pension är kapitalförvaltningen, transporter (tjänsteresor + arbetsresor) och uppvärmning. Handla närproducerat i stor utsträckning. Spara energi (2010). Manodo Omsättning 2009/10: cirka 35 mkr, 3,8 m Anställda: cirka 20 Energianvändningen ska minska med minst 15 % i de fastigheter där vi installerar våra system. Ökad användning av kollektivtrafik via tidtabeller i Manodos lägenhetsskärm. Minskad energianvändning med 3 % per år i egna fastigheter. Klimatsmarta transporter för våra produkter (t.ex. båtfrakt) samt personal (t.ex. SJ, miljöbilar). Marginalen Matrisen Omsättning: Balansomslutning 5,4 mdkr, 568 m Anställda: 203 Omsättning: 132 mkr Anställda: 200 Det övergripande målet för miljö- och hållbarhetsarbete är att minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Som kreditmarknadsbolag och bank kan vi bidra till en positiv miljöpåverkan genom att ta ansvar för den indirekta miljöpåverkan med hjälp av de tjänster och produkter vi erbjuder våra kunder. Matrisen ska, trots redan mycket låga utsläppsnivåer, minska växthusgasutsläppen per anställd med 20 % till Max Hamburgerrestauranger AB Antal restauranger: 73 Anställda: personer Max största miljömål är att vara klimatneutrala. CO2e är olika gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxid, så kallade koldioxidekvivalenter. 12 STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT 2010

13 RESULTAT Genom att delar av lokalerna hyrs ut nyttjas fastigheten mer optimalt och vår energiförbrukning har minskat. Samtliga produkter har nu mer miljöanpassade konserveringsmedel. Instruktion för hantering av avfall från rening färdigställd. INVESTERINGAR 12 års miljöresultat: Våra koldioxidutsläpp har minskat med 48 % samtidigt som antalet medarbetare ökat med 29 %. Vi arbetar i en fastighet som är märkt Green Building. 100 % grön el från vindkraftverk. Vi reser smartare och har sänkt våra utsläpp från tjänsteresor med hälften. Vi påverkar de företag vi investerar i att förbättra sitt miljöarbete Kompostmaskin, källsorteringsanläggning, balpress, transportcyklar: Totalt cirka kr kr i bageri som är en indirekt investering för att spara transporter (2010). Resultat i form av minskade koldioxidutsläpp i Stockholm. Svenska Bostäder (SB) samt en rad andra fastighetsbolag har installerat Manodos utrustning för energieffektivisering. Totalt förväntas detta leda till energibesparingar om 5 10 % jämfört med tidigare nivåer. Omräknat i CO 2 e ger detta besparingar motsvarande cirka ton CO 2 e. Resultat i form av minskade koldioxidutsläpp: Genom att vi har uppgraderat vårt banksystem, har vi kunnat reducera våra kontoutskrifter med 30 %. Löpande uppgraderingar av vårt banksystem och andra system, gör att mängden pappers - ut skick kommer att minska även fortsättningsvis. Manodo investerar årligen cirka 20 mkr i forskning och utveckling av system för mätning och styrning av energianvändning i fastigheter. Investeringarna i de kundprojekt där bolagets produkter används uppgår till mkr varje år. Den förväntade återbetalningstiden i dessa projekt är cirka 5 år i form av minskad energianvändning och förenklad administration. Under kommande år kommer vi att fortsätta investera i utveckling av systemstöd och tekniska lösningar som e-faktura och inloggning med bank-id. Vi kommer också att göra investeringar för att bli ett miljöcertifierat företag enligt ISO Matrisens utsläpp är 0,4 ton CO 2 e per anställd! Skrivarlösningar, miljöbil, SL-kort, system för källsortering, endast kranvatten. Minskat koldioxidutsläpp: Under 2009 hade vi och hela varukedjan bakåt gett upphov till koldioxidutsläpp motsvarande cirka ton. En ökning i totala siffror beroende på vår expansion men där vi inom varje område utom nötkött har minskningar. Vi har under 2009 avsatt mer än sex miljoner kronor i klimatinvesteringar. STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT

14 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL MCI Omsättning: 141 mkr, 13,6 m Anställda: 900 internationellt varav 55 i Sverige MCI arbetar aktivt med att reducera klimatpåverkan, både internt och genom de tjänster vi erbjuder våra kunder vid organisering av möten och events: Rådgivning och strategier för att effektivt minska eller kompensera utsläpp av koldioxid för arrangemanget samt välja hållbara leverantörer. Mätning och förbättring av arrangemangets hållbarhet med mätverktyget MeetGreen. Socialt ansvarstagande aktiviteter. Anpassning till mindre avfallsgenererande genomförande. Utbildning och kommunikation kring hållbarhet. Kontoret: Genom verktyget Green Globe Index mäter vi vår miljöpåverkan på kontoret års mål är att minska pappers- och elförbrukning med 20 % bl.a. genom att succesivt byta ut glödlampor mot LED- och lågenergilampor. Vi har också som mål att återvinna matrester i lunchrummet. I verksamheten: Att hjälpa fler av våra kunder att minska sin klimatpåverkan. Middagsfrid Omsättning: 69 mkr 2009, 7,23 m Anställda: 13 Vi vill få fler familjer att äta klimatsmart och därmed minska våra kunders miljöpåverkan med totalt ton CO 2 e under Millibar MyBike Scandinavia AB NCC Omsättning: 12 mkr Anställda: 10 Omsättning: 200 tkr, 21 t (Första verksamhetsåret) Anställda: 2 Omsättning: mkr Anställda: 103 Millibar System har en uttalad CSR-policy inkluderande en miljöpolicy som sätter upp mål för bolagets inre miljöarbete avseende t ex miljöneutrala transporter, strävan mot ett klimatneutralt kontor etc. Enbart egna transporter med cykel och kollektivtrafik Inköp enbart av svanenmärkta eller andra miljömärkta produkter och tjänster. Främst att påverka fler företag, organisationer och privatpersoner att minska bilanvändning till förmån för kombinationen hopfällbar cykel och kollektivtrafik. Samtliga kontorsprojekt ska minst uppfylla kriterierna för Green- Building, det vill säga 25 % lägre energianvändning jämfört med gällande norm, samtliga projekt klimatdeklareras, projekten miljöklassas enligt BREEAM och all inköpt el ska vara miljömärkt. Newsec Philips Omsättning: 560 mkr Anställda: 600 Omsättning: 55,5 mdkr, 5,7 mrd Anställda: Sverige 350 (Globalt ) Att aktivt medverka till att uppfylla EU:s krav på 20 % minskade CO 2 e-utsläpp fram till Minska energikostnaden för fastighetsägare med minst 60 %. Hjälpa våra kunder att sänka CO 2 e-utsläppen med ton under tiden fram till och med Prognostiserat cirka 300 mkr i kundinvesteringar. Besparingar på energieffektiviserande åtgärder för våra kunder under tidsperioden fram till och med 2013 beräknas ligga på cirka 60 mkr. Philips stöder nedskärningar av inhemska utsläpp i industriländerna med minst 30 % till Globalt mål är att fördubbla försäljning av gröna produkter till 30 % och ökad energieffektivitet till 25 %. CO2e är olika gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxid, så kallade koldioxidekvivalenter. 14 STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT 2010

15 RESULTAT INVESTERINGAR Våra tjänsteresor har minskat genom att vi utnyttjar videokonferens. Inrikes resor med tåg i stället för flyg. Vi cyklar till möten i Stockholm city. När vi måste åka taxi beställer vi alltid miljöbil. Väl fungerande källsortering på kontoret. Vi har hjälpt ett flertal av våra att kunder genomföra sina möten och events på ett mer hållbart sätt, bl a COP 15 i Köpenhamn Företagscyklar för att minska användandet av bil. Videokonferensutrustning. Grön el på våra Sverigekontor. Vi har under 2009 minskat våra kunders miljöpåverkan med totalt ton CO 2 e, motsvarande en bil som kör 418 varv runt jorden. 2 miljöbilar (Toyota Prius) införskaffades. Ett exempel; Maskrosen, en logistikhall om cirka kvm i Rosersberg. Byggnaden uppförs som en Green Building och planeras att klassas som Very Good enligt BREEAM. Energiförbrukningen beräknas till cirka 68,5 kwh/år. En prioriterad investering för NCC Property Development är den i kunskap om och engagemang för vårt klimatarbete, hos både anställda och hyresgäster. Ekonomiska investeringar har gjorts i utvärdering av bland annat vind- och solkraft samt ändrat IT-användande i syfte att minska resandet och spara kostnader långsiktigt. Philips har halverat sin kontorsyta men har fortfarande samma antal anställda, och kan redovisa besparingar sedan juni 2009 enligt följande: Elförbrukningen har minskats med 57 %. Värmekostnader har minskats med 42 %. Philips lågenergilampor varar upp till åtta gånger längre och sparar upp till 80 % energi. Ett ljusstyrningssystem sparar upp till 75 % energi. Nytt kontor med halverad yta och energipolicy. LED-ljus i hela kontoret med senaste ljusteknik och design. Globalt fördubblar Philips sina investeringar i utveckling av gröna produkter till 1 mrd. STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT

16 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL PP Polymer AB/ Paxymer AB Renault Omsättning: 4 mkr Anställda: 6 Omsättning: mkr (Nordic/Sverige) Anställda: 149 (Nordic/ Sverige) Att reducera vår miljöpåverkan vad gäller CO 2 e utsläpp. Att arbeta strukturerat med vårt miljöarbete. Hjälpa våra kunder till smarta klimatåtgärder. Renault har förbundit sig att alla strategiska och kommersiella beslut tar hänsyn till den ekologiska balansen. Det gäller hela bilens livscykel från konstruktion och materialval till bränsle, driftunderhåll och slutligen återanvändning. Respect Ressel Rederi AB Omsättning: 13 mkr, 1,35 m Anställda i Sverige: - Omsättning: 18,3 mkr Anställda: 22 Respect är initiativtagare och självklar deltagare i Näringslivets Klimat upprop; med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 30 % till 2020 och med % till år För att utöka ansvaret för företagets egna utsläpp strävar Respect efter att varje år inkludera nya poster i klimatberäkningarna. Att bedriva trafik på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt med lågsvavlig diesel, bränslemätare, använder giftfria färger, har låga bullernivåer. Rederiet har genomgått Stockholms stads miljöförvaltnings miljöinspektion i juni Rewise Omsättning: 1,5 mkr Anställda: 2 Att vara med och minska våra kunders genomsnittliga växthusgasutsläpp per anställd med 50 % till 2015 jämfört med basåret Rider Omsättning: 18,5 mkr Anställda: 15 Öka antalet genomförda klimatneutrala arrangemang med 10 %. Samariten Ambulans AB Omsättning: cirka 100 mkr, 10 m. Anställda: cirka 200 Öka andelen icke fossilt fordonsbränsle med 20 % per år. Minska andelen onödiga transporter. Scandinavian Biogas Omsättning: 27,6 mkr Anställda: 36 Scandinavian Biogas övergripande miljömål är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att minska beroendet av fossila bränslen. Ett delmål i det arbetet är att fördubbla tillgången på lokalt producerad biogas i Stockholmsregionen. CO2e är olika gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxid, så kallade koldioxidekvivalenter. 16 STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT 2010

17 RESULTAT Bibehållen låg CO 2 e-påverkan trots ökad produktion, klimatkompenserar enligt Kyotoprotokollet. INVESTERINGAR Effektivisera resurserna t ex genom minskad kontorsyta, ombyggnation görs under 2010 till mer koncentrerad verksamhet. Renault har introducerat en ny beteckning Renault E CO 2 e för bilar som uppfyller tre kriterier: 1. De tillverkas i en miljöcertifierad anläggning enligt ISO De kan köras på biobränsle eller koldioxidutsläppen överstiger inte 140 g/km. 3. De ingående materialen kan återanvändas till minst 95 % och att minst 5 % av den ingående plasten är återanvänd. Jämfört med år 2008 har Respects utsläpp minskat med 33 % samtidigt som antalet medarbetare har ökat. Liksom tidigare år stod flygresor för största delen av dessa utsläpp, främst på grund av Respects internationella kontakter. Nu har Renault startat sitt projekt att masstillverka elbilar och det innebär nästa milstolpe i Renaults miljöarbete. Renaults ambition är att med en stor andel miljöbilar och genom en fortsatt utveckling mot lägre bränsleförbrukning på den övriga rangen av bilar, ha det bilprogram som har den lägsta utsläppsnivån av koldioxid i snitt. Vårt största bidrag till klimatfrågans lösning är det stöd för ett effektivt klimat- och hållbarhetsarbete som vi ger våra kunder och samarbetspartners. De åtgärder vi själva arbetar med och som vi erbjuder våra kunder sparar oftast både tid och pengar. Det ska vara lönsamt att göra rätt! Minskad bränsleförbrukning, nya rutiner för omhändertagande av oljespill/sludge. Egen dieseltank för m/s Silverö som gör att m/s Silverö kan köras med MK1 inblandad med 5 % RME. Snålspolande toaletter, katalysatorer på maskiner, LED belysning. Miljögodkända oljetråg för hantering av oljefilter och slopolja. Egen miljöklassad bunkeranläggning med dubbeltank. Utbildning för samtliga ansvariga så att kunskapen blir bättre i rederiet. Utbyte av oljor till mer miljövänliga oljor där möjlighet till byte finns. Genom nyinstallation av Parkanoaggregat på m/s Lotten, eco-driving samt nyinstallerade bränslemätare på i princip alla rederiets fartyg har vi uppnått en bränslereduktion med 22,46 %. Rederiet har ett ständigt pågående arbete att minska miljöbelastningen i Stockholm, allt enligt Stockholms stads klimatmål. Rewise kunder minskade sina växthusgasutsläpp med i genomsnitt 14 % per anställd mellan 2008 och För att reducera antalet bil-/taxiresor investeras i kontorscyklar. Koldioxidutsläppen har minskat med cirka 5 % under Under 2009 tog Samariten fram Sveriges första miljöambulans. Vidare investerades i ytterligare två nya utryckningsfordon som drivs med icke fossilt bränsle. Totalt utfördes cirka 20 % av bolagets uppdrag av miljöfordon under slutet av STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT

18 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL Scandinavian GtS Shell Omsättning: 4 mkr, 383,4 t Anställda: 30 Omsättning: 25 mdkr Anställda: cirka 500 Scandinavian GtS miljöpolicy är att få ett aktivt miljötänkande som förebygger miljöföroreningar i vårt dagliga arbete. Miljöengagemanget skall omfatta alla medarbetare inom företaget såväl som hos samarbetspartners. Vårt miljöarbete skall utgå från att uppfylla myndigheters krav i form av lagstiftning, förordningar och lokala regler. Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras. Det innebär att: Vi uppdaterar regelbundet vår kunskap i miljöfrågor och regler, och aktivt utbildar alla medarbetare. Vi har ständigt en dialog med kunder, myndigheter och samarbetspartners för att utreda krav och behov, och säkerställa att dessa uppfylls. Vi arbetar aktivt med att fastställa nya offensiva miljömål som både kan förbättra miljön och tillföra bättre lönsamhet. Vi tar regelbundet fram miljöprojekt som kan utveckla miljöarbetet. Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna ambitioner och våra kunders krav. Aktivt arbeta för att förbereda försäljnings-, distributions- och produktionsanläggningar för att leva upp till de ny nya lagarna gällande förnybara drivmedel som planeras att träda i kraft år Siemens Omsättning: cirka 20,8 mdkr, 2,07 md (Siemens i Sverige) Anställda: cirka (Siemens i Sverige) Erbjuda produkter och lösningar som minskar energianvändning och miljöbelastning inom byggnader, industrier, energiförsörjning och medicinsk teknik. Minska energianvändningen i egna fastigheter med 20 %. Minska resor i tjänsten, bl a med 5 % per år hos våra ingenjörer. Minska CO 2 e-utsläpp för tjänstebilar med cirka 5 g/km och år. Skandia Anställda: cirka i Sverige Minskning av CO 2 e-utsläpp med 5 %. Minskning av energiförbrukningen med 5 %. SleepWell AB Omsättning: Nystartat 2009 Anställda: 1 Vår vision är ett hållbart samhälle i vilket klimat utmaningen är en av många och vi har för att möta denna bland annat tagit följande initiativ: strikt resepolicy, medlem av nätverket Köp Miljömärkt, biogasbil som tjänstebil, och den övergripande strategin att spara& byta. Spara på energi och byt från fossilt till förnybart! SolTech Energy Stockholm Heart Center AB Strängbetong Omsättning: 827 tkr Anställda: 12 Omsättning: 78,7 mkr Anställda: 71 Omsättning: mkr, 174, 5 m Anställda: SolTech Energys SolTech System kan ses som ett steg på vägen mot ett större mål, nämligen vår vision PlusHuset. Huset som producerar mer energi än vad det förbrukar. Vägen mot PlusHuset sker i fyra utvecklingssteg: 1.Det Energisnåla Huset. 2. Faktor 10-huset. 3. NollHuset. 4. PlusHuset. Minska antalet transporter genom att samordna beställningar och undersökningar samt arbeta för en hållbar energianvändning genom att använda energi från förnybara energikällor och ersätta energikrävande utrustningar. Minska energiåtgången vid produktion av betongelement. Minska betongspillet vid produktion av betongelement. Ersätta natursand (från grusåsar) med krossat grus. CO2e är olika gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxid, så kallade koldioxidekvivalenter. 18 STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT 2010

19 RESULTAT INVESTERINGAR 30 mkr En ökning av förnybara drivmedel genom låginblandning av förnybara drivmedel. Kontinuerligt hjälpte vi kunder att sänka CO 2 e-utsläppen i sina byggnader med ton, motsvarande villor. Minskat energianvändningen i egna fastigheter motsvarande 217 ton CO 2 e eller 22 oljeeldade villor. En enhet minskade resandet med 11 % och en annan halverade resandet tack vare fjärranalys för kunder med uppkopplade system. Cirka fyra miljoner kronor i energisparande åtgärder för egna byggnader. Årskostnad för busslinje mellan Stockholms central och kontoret i Upplands Väsby: 228 tkr. Årskostnad för subvention till förare som väljer tjänstebilar med mindre miljöpåverkan, (lägre CO 2 e-utsläpp): 1,8 mkr. Skandia arbetar aktivt med att effektivisera och utveckla alternativa sätt att mötas, för att minska resandet med bil och flyg. Skandia har ett sextiotal kontor runt om i Sverige och har valt att upphandla miljömärkt el till samtliga dessa lokaler och arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen. Skandias målsättning är att all upphandling ska inkludera relevanta miljökrav. Ett mätbart resultat är att 80 % av cirka mil har tjänstebilen körts på biogas (äkta, oblandad biogas från Åkeshov!) Volvo V 70 BiFuel, återanvända klassiska möbler som kontorsinredning, SolTech har fram till och med den sista juni 2010 installerat drygt 900 kvadratmeter SolTech System i Sverige och Spanien. Detta motsvarar en potentiell minskning av koldioxidutsläppen på över 300 ton, varje år! SolTech Energy har fortsatt utvecklingen och stärkandet av patentportföljen samt i samarbete med Botkyrka kommun utvecklat en hybridlösning för både termisk och fotovoltaisk solenergi. Energiförbrukningen har minskat med 4 % under 2009 vilket motsvarar 0,7 ton koldioxid. Antalet godstransporter har minskat med 30 % vilket motsvarar cirka 0,5 ton koldioxid. Dokumentförstörare, vilket resulterat i att pappret kan återvinnas istället för att skickas till förbränning. Vi har under de senaste fem åren minskat energiförbrukningen i våra fabriker med mellan %. Snabbportar och varmlufstridåer. Byte från olja till fjärrvärme. STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT

20 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL Sunfleet Carsharing Anställda: 10 Sunfleet Carsharing bidrar till minskad biltrafik i Stockholms stad och dess kranskommuner genom att erbjuda stadens invånare och aktörer tillgång till klimatsmart bilpool. Minskad trafik, mindre CO 2 e- utsläpp. Sustainia Sweden AB Svensk Direktreklam Taxi 020 AB Omsättning: 12,6 mkr, 1,33 m Anställda: 17 Omsättning: 284 mkr Anställda: 73 anställda vid huvudkontoret, totalt inklusive franchisetagare cirka 350 medarbetare. Omsättning: 1 mdkr Anställda: 102 Sustainia jobbar kontinuerligt med att minska företagets klimatpåverkan från våra resor. För 2010 är målsättningen att 50 % av inrikesresor över 5 mil görs med tåg. Vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser. Vi ska minska vår användning av icke förnybara resurser. Vi ska minska vår energiförbrukning. Vi ska miljöanpassa våra inköp. Vi ska minska vår avfallsmängd. Klimat/miljömål: 80 % miljöfordon under 2010 och 100 % miljöfordon Taxikurir i Stockholm AB Omsättning: 1 mdkr Anställda: % miljöfordon 2011 och 100 % miljöfordon TeliaSonera Tema Omsättning: 109 mkr (totalt för koncernen, TeliaSonera) Anställda: (koncernen,teliasonera) Omsättning: 137,4 mkr, cirka 13,7 m Anställda: 155 Minska koldioxidutsläppen med 5 %, (jämförs med år 2009). Förbättra energiutnyttjandet i nätet (energieffektivitet) med 5 % (jämförs med år 2009). Öka kundernas användning av Telias telemötestjänster med 10 % (jämförs med år 2009). 65 % av våra kunder upplever TSS som ett miljövänligt företag, (enl. SKI). Minskad klimatpåverkan. Tengbom Torstensson Omsättning: 221 mkr 22 m Anställda: 300 Omsättning: 4,2 mkr Anställda: 3,5 Målen avser perioden Minska våra egna utsläpp med 10 %. Introducera ett parallellt hållbart alternativ vid anbud. Systematisera och utveckla vår kompetens för att kunna erbjuda. kunden den bästa lösningen inom hållbart samhällsbyggande. Fortsätta designa och producera produkter i returmaterial, producerade med förnyelsebar energi. Fortsätta det miljöarbete som startades I ett led att bli ännu bättre skall vi inspirera och lära underleverantörer och kunder att själva arbeta mer miljöanpassade. CO2e är olika gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxid, så kallade koldioxidekvivalenter. 20 STOCKHOLMS KLIMATPAKTS ÅRSRAPPORT 2010

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet stockholms klimatpakt Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

SIDAN 1 Färdplan 2050 Ett fossilbränslefritt Stockholm Fossilbränslefritt inom våra systemgränser Transporter Energiproduktion Byggnader Övrig elanvändning och gasanvändning Kompensation av kvarstående

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Hotell Kristina AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Klimatrapport Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6)

Klimatrapport Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6) Klimatrapport 2014 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Klimatrapport Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (5)

Klimatrapport Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (5) Klimatrapport 2014 Best Western Arlanda Hotellby Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2013 Best Western Arlanda Hotellby Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm

Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska städer. Genom att integrera miljöarbete i alla delar av stadens verksamheter, genom

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 DocuPartnerAB Snabbfakta DocuPartnerär ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning av produkter och tjänster relaterade till utskrift- och dokumenthantering.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, kontaktperson är Katarina Hagbarth Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Klimatrapport 2014. Destination Sigtuna AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Destination Sigtuna AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Destination Sigtuna AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Destination Sigtuna AB, kontaktperson är Camilla Zedendahl Denna rapport täcker

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Hanna

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Klimatrapport Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7)

Klimatrapport Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7) Klimatrapport 2015 Hotell Kristina AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB. Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer