Digitalisera nu! Slutrapport från projektet Forskarstyrd digitalisering via ny scanning on demand-tjänst vid Umeå universitetsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitalisera nu! Slutrapport från projektet Forskarstyrd digitalisering via ny scanning on demand-tjänst vid Umeå universitetsbibliotek"

Transkript

1 Digitalisera nu! Slutrapport från projektet Forskarstyrd digitalisering via ny scanning on demand-tjänst vid Umeå universitetsbibliotek Christer Karlsson Umeå UB

2 1 Sammanfattning Projektet Forskarstyrd digitalisering, som bedrivits vid Umeå universitetsbibliotek (UmUB) 2010, har implementerat och utvärderat en ny modell för efterfrågestyrd skanning. Utgångspunkten har varit den tjänst ebooks on Demand som i nuläget bedrivs vid ett trettiotal europeiska bibliotek, och som UmUB som första bibliotek i Sverige anslutit sig till. Lansering av tjänsten skedde den 22 september. Genom projektet har Umeå universitetsbiblioteks icke upphovsrättsskyddade samlingar öppnats upp för onlinebeställningar direkt via befintliga kataloger. Böckerna digitaliseras och levereras som PDF med OCR-tolkat innehåll till slutanvändaren. Detta är en avgiftsbelagd tjänst och resultatet införlivas senare i bibliotekets digitala samlingar (open access). En central del av projektet har varit att att integrera beställningsfunktionen i några större katalogsystem Aleph respektive IPAC - för automatiserade beställningsrutiner, något som gett ökad funktionalitet i katalogerna. Skanning av böckerna sker lokalt vid UmUB, medan OCR-tolkning och administrativ hantering sker vid EoD-nätverkets centrala server i Innsbruck. Systemet är, ur användarsynpunkt, tids- och platsoberoende: beställaren behöver inte vara registrerad låntagare, kan befinna sig var som helst och göra sin beställning när som helst därtill på ett av nätverkets 10 olika språk. Implementeringen har inneburit att UmUB gjort översättningar och innehållsliga tolkningar av centrala, gemensamma texter inom EoD-nätverket. Svenska har i och med detta blivit ett av tjänstens arbetsspråk för beställningar. Under projekttiden I projektet ingår att dels undersöka vilka insatser som krävs för att anpassa systemet till svenska förhållanden när det gäller språk, dels att standarder för digitalisering följs samt organisation av arbetsflöde. De tekniska minimikrav som EoD-nätverket tillämpar har inte inneburit några problem de är alla av en sådan karaktär att de kan uppfyllas med tämligen ordinär utrustning som redan finns i många digitaliseringsmiljöer. Jämfört med den skanning som tidigare utförts vid UmUB är det framför allt några faktorer som kräver en anpassning av arbetsflödet: (1) beställaren bestämmer; (2) kort leveranstid; (3) OCRtolkning och (4) publicering. För att säkerställa ett tidigt erfarenhetsutbyte med framtida potentiella nyttjare av systemet har projektet haft en referensgrupp med representanter bl.a. från ett par av de större forskningsbiblioteken och LIBRIS. Projektet har under hela tiden det bedrivits vid ett flertal tillfällen kommunicerats utåt. Under konferensen Digitalisera nu! vägval, strategier, framtid, UmUB oktober, presenterades och diskuterades tjänsten för många aktörer och intressenter. Projektet Forskarstyrd digitalisering har väl uppfyllt de mål som projektet inledningsvis satte upp och har också övergått från att vara tidsbegränsat till att vara en permanent del av den service UmUB erbjuder sina användare. Det är ett viktigt komplement till mer storskaliga digitaliseringssatsningar. Utbyggt ger det UmUB en möjlighet till en tydligare användartyrning urval för digitalisering, men det ger också våra respektive universitets forskare och studenter tillgång till böcker från andra bibliotek äldre böcker som normalt inte är tillgängliga annat än för läsning på plats och då ofta enbart i bevakade specialläsesalar.

3 2 Sammanfattning Inledning... 3 Syfte och uppdrag... 3 Dokumenthantering ebooks-on-demand... 4 EoD-nätverket... 4 Teknik & administration... 5 Användarperspektivet Projektetet Forskarstyrd digitalisering... 7 Övergripande tids- och arbetsplan... 8 Projektorganisation... 8 Implementering: administrativa system Implementering: teknik Marknadsföring Ekonomisk redovisning Slutsatser och diskussion Bilaga Bilaga

4 3 1. Inledning ebooks on Demand (EoD), är ett nätverk av europeiska bibliotek som öppnar upp sina samlingar och erbjuder en lättillgänglig tjänst för efterfrågestyrd skanning med leverans direkt hem till beställaren. Sverige blev det 12:e landet som gick med när Umeå universitetsbibliotek (UmUB) under våren 2010, inom ramen för det KB-finansierade projekt (dnr ) vars slutrapport här föreligger, anslöt sig nätverket. Syfte och uppdrag Målet för projektet har varit att, inom ramen för ett pilotprojekt, testa, implementera och utvärdera en ny modell för forskarstyrd digitalisering. Projektet har dels syftat till att undersöka vilka insatser som krävs för att anpassa systemet till svenska förhållanden när det gäller språk, dels undersöka standarder för digitalisering samt organisation av arbetsflöde. En central del av projektet har varit att integrera beställningsfunktionen i några större katalogsystem för automatiserade beställningsrutiner. Detta ger indirekt ökad funktionalitet i katalogerna. Viktigt har också varit att undersöka förutsättningarna för att expandera projektet till att innefatta flera svenska bibliotek med stora boksamlingar och ev. ytterligare katalogsystem. Utöver detta har projektet haft ytterligare ett konkret mål: att organisera en konferens/workshop under ht 2010 med för projektet relevanta frågeställningar i fokus. Dokumenthantering I dag bedriver flera offentliga aktörer inom ABM-sektorn större digitaliseringsprojekt, såväl i Sverige som utomlands. Därtill finns kommersiella aktörer, som i omfattning är väl i paritet med de förra; Google Books får väl sägas vara det mest kända exemplet på sådan. När det gäller urvalet av vad som skall digitaliseras, eller rättare sagt den enskilde användarens möjlighet att påverka detta har insatserna varit färre. Ett exempel är Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB), som sedan 2005 erbjuder tjänsten Digiwunschbuch. 1 Ett annat exempel är den på andra sidan Atlanten, av det kommersiella företaget Kirtas, lanserade tjänsten Digitizing Books on Demand som erbjuder böcker från flera större Nordamerikanska bibliotek, bl.a New York Public Library. 2 Fjärrlån En användarstyrd del av bibliotekssektorns verksamhet är fjärrlånen. I Sverige finns i dag ett utvecklat mediesamarbete mellan offentliga bibliotek. Denna verksamhet har senast 2010 i utredningen Lätt att hitta lätt att låna analyserats. Utredningen behandlar både folkbibliotekens och forskningsbibliotekens roller i detta samarbete som det senaste decenniet har minskat i volym överlag utgör fjärrlånen en liten andel av de totala utlånen. I antal uppgick de 2008 till omkring en miljon. Forskningsbiblioteken är dock fortfarande stora aktörer. Den totala kostnaden för fjärrlånen 1 2

5 4 samma år uppgick till 274 mkr, medan kostnaden för ett enskilt lån av utredningen uppskattats till 294 kr. Handläggningstiden var igenomsnitt 68 minuter. 3 Utredningen kommer med ett antal förslag för att förbättra fjärrlåneservicen i landet, som i dag präglas av avsaknad av tydlig rollfördelning och ojämlik servicenivå beroende på skiftande policys. Bl.a föreslås ett intensifierat mediesamarbete mellan de samhällsfinansierade biblioteken, där användarperspektivet prioriteras framför bibliotekens lokala uppdrag. Det innebär, enligt utredningen, bl. a. att den tekniska infrastrukturen föreslås kompletteras med fler användarstyrda och automatiserade funktioner. 4 2 ebooks-on-demand Ett annat europeiskt exempel på efterfrågestyrd digitalisering är tjänsten ebooks on Demand. Det är en tjänst som syftar till att öppna upp icke upphovsrättsskyddade samlingar för onlinebeställningar direkt via befintliga kataloger. Böckerna digitaliseras och levereras som PDF till slutanvändaren. Normalt levereras ocr-skannade filer, dvs. det är teckentolkad text som är sökbar, detta oavsett om typsnitten är antikva eller fraktur. Det är en avgiftsbelagd men subventionerad tjänst och resultatet införlivas senare i respektive biblioteks digitala samlingar genom open access. Skanning av beställda böcker sker lokalt, medan ocr-tolkning och administration sker i Innsbruck vid Universitäts- und Landesbibliothek (ULB Tirol). Det är frågan om en tids- och platsoberoende tjänst: beställare behöver inte vara registrerade låntagare, beställningar och leverans sker elektroniskt när och var som helst. EoD-nätverket Från att ha börjat som ett EU-projekt 2006 med ett specifikt antal medlemmar har tjänsten i dag övergått till att bedrivas i nätverksform. I dag är ett trettiotal bibliotek medlemmar, flera av dem stora national- eller universitetsbibliotek som t. ex. Bayrische Staatsbibliothek, universitetsbiblioteken i Wien, Berlin (Humboldt) samt nationalbiblioteken i Portugal, Schweiz och Estland. Närmast Sverige återfinns Det Kongl. Bibl. i Danmark, som tillsammans med ett av de andra deltagande biblioteken, universitesbiblioteket i Greifswald, även har stora samlingar av svenskt tryck. Tjänsten har en gemensam hemsida där deltagande bibliotek och kort information om samlingarna vid dessa återfinns. Årligen anordnar nätverket dels General Meetings (våren), dels Technical Workshops (hösten) då medlemmarna har möjlighet att träffas och diskutera aktuella frågor för nätverket bedriver EoD ett uppföjningsprojekt, EoD Culture, som syftar till att utöka nätverket med nya medlemmar. 3 Johansson, Annette & Storhagen, Nils G., Lätt att hitta lätt att låna. Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån. Stockholm: 2010, s Ibid, s. 5f.

6 5 Deltagande bibliotek betalar en årsavgift till nätverket, f. n EUR, samt en fast eller rörlig kostnad deltagande bibliotek väljer enskilt bland flera olika affärsmodeller beroende på antalet beställningar som processas per år. Teknik & administration Integration i kataloger Tjänsten bygger på att onlinebeställning kan göras direkt i en bibliotekskatalog. Det görs genom att en klickbar beställningsikon infogas katalogposter (se figur 1). Den presumtive beställaren ser alltså direkt vilka böcker som är beställningsbara. Så gott som alla deltagande bibliotek tillämpar en tidsgräns (av copyrightskäl); böcker utgivna efter år 1900 är i allmänhet ej tillgängliga för beställning. Whenever you see a catalogue entry with this sign, you will be able to order this book as an EOD ebook! Figur 1. EoD-ikonen (engelsk version) Skanning Skanning sker lokalt, vid varje deltagande bibliotek. Vissa kvalitetskrav måste härvidlag följas. På ett övergripande plan gäller full informational capture, dvs. skanning skall omfatta hela den beställda boken. Kvalitetskraven finns sammanställda I ett för nätverket gemensamt dokument, med kriterierna graderade i tre nivåer: must (måste följas), should (rekommendation), nice to have (upp till varje bibliotek). I bilaga 1 finns ett urval av dessa kriterier. Centrala funktioner Efter skanning överförs bildfilerna till Innsbruck för vidare processande. Där behandlas filerna, först i systemets Digital Object Generator (DOG) för att sedan läggas in i Order Data Manager (ODM). För utveckling, drift och support ansvarar ULB Tirol. Det är alltså frågan om centrala system, till vilka biblioteken vart och ett kopplar upp sig (fig. 2).

7 6 Bibliotek Bibliotek ODM & DOG (ULB Tirol, Innsbruck) Bibliotek Bibliotek Figur 2. EoD-systemet I DOG sker dels den centrala OCR-behandlingen, dels ges den skannade boken ett gemensam automatgenererat omslag (se fig. 3). För OCR-behandlingen finns stöd både för olika typer av typsnitt (fraktur, antikva) och olika språk. Flera olika alternativ kan här väljas samtidigt, t. ex. kan om en bok innehåller språken svenska, latin och franska alla dessa väljas. Fig. 3. Från OCR-behandlingen i DOG förs den processade boken över till ODM, som är systemets administrativa system. Det är ODM som den enskilde beställaren först kommer i kontakt med efter att ha klickat på ikonen i en katalogpost. Systemet är, ur användarsynpunkt, helt självinstruerande. En preliminär prisuppgift ges omedelbart (manuell kontroll görs dock alltid av biblioteken) liksom möjliga betalningsalternativ visas. Systemet stöder t. ex. kortbetalning (ODM innehåller säker server

8 7 för detta). En annan tilltalande funktion med ODM är det omfattande språkstödet: stöd finns för närmare ett dussin olika språk. Den enskilde beställaren kan, oberoende från vilket bibliotek beställningen görs, välja på vilket språk beställningen skall göras. När boken är klar att levereras skickas meddelande till beställaren från ODM. Efter betalning skickas en länk till ODM där den beställda boken kan laddas ned. Även för biblioteken är ODM viktig och enkel att handha. Inloggning sker genom ett webbgränssnitt. Den fungerar som en databas över de egna beställningarna (beställningar vid andra bibliotek är ej synliga). Det är i ODM möjligt att manuellt ändra uppgifter, att se status för varje beställning (t. ex. OCR-process pågår, leveransklar, har betalats m. m.). Användarperspektivet EoD-tjänsten bygger idag på att presumtiva beställare, antingen på egen hand eller via nätverkets hemsida, hittar till de lokala kataloger där beställningsbara böcker finns. Det är också genom den lokala katalogen som kostnadsuppgift kan fås för skanning vid respektive bibliotek. Under det senaste året har förändringar, syftande till ett ur användarsynpunkt mer pedagogiskt system, inletts. De olika bibliotekens kostnader som kan vara väldigt varierande kan i dag utläsas på nätverkets hemsida. På gång (se vidare under kap. 4) är också en gemensam katalog, som inte bra skall innehålla beställningsbara böcker utan också uppgifter om redan skannade och fritt tillgängliga titlar. Open access-tanken är ju, som nämnts ovan, en grundsten i tjänsten; det är dock upp till varje bibliotek att bygga upp en funktionell infrastruktur för webbpublicering av redan skannade böcker. 3. Projektetet Forskarstyrd digitalisering Projekt har vanligen som mål att skapa något nytt; de skall utveckla verksamheten och bidra till att det som finns efter skall skilja sig från det som fanns före. De är vidare ofta tillfälliga och avgränsade, med uppgifter som ligger utanför ordinarie verksamhet. Dessa allmänna utgångspunkter för projekts bedrivande har också varit relevanta för projektet Forskarstyrd digitalisering. Förutsättningar för projektets genomförande har från början varit goda. Umeå UB har tidigare erfarenhet av liknande projekt, lång erfarenhet av digitalisering och en fungerande produktionsmiljö för digitalisering. Det s.k. RARA-projektet (rara.ub.umu.se) är ett exempel på detta. Kontakter med EoD-nätverket togs redan under Representanter träffade då ledningen för EoD-nätverket, besökte ett av de deltagande biblioteken (Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB), Dresden, samt deltog under hösten i en teknisk workshop som nätverket anordnade. Medel beviljades av KB för 2010 enligt den ansökan som Umeå UB skickade in (se nedan).

9 8 Övergripande tids- och arbetsplan Projektet har haft flera olika delar, som var och en haft olika behov av tid, kompetenser och stöd av EoD-ledningen i Innsbruck. På ett övergripande plan har projektet varit uppdelat i två större block: Vt 2010 Planering; tekniskt och administrativt förarbete Ht 2010 Implementering av ny tjänst; marknadsföring och konferens; projektets avslut Den planerade lanseringen av tjänsten sattes vid projektets start till 1 juni 2010, men av administrativa skäl (se nedan) uppsköts denna till 22 september. Projektorganisation Projektet har bedrivits av ett flertal personer på uppdrag av huvudsökanden för projektet, Umeå UB:s dåvarande ÖB, Kjell Jonsson. Det vardagliga operativa arbetet har involverat personal från flera avdelningar på Umeå UB, främst Avdelningen för samlingar och Forskningsarkivet. Den senare utgör Umeå UB:s avdelning för digitalisering. Andra avdelningar har tillhandahållit resurser i form av personal, kunskap eller material vid behov. Den lokala arbetsgruppen Tidigt formades en lokal arbetsgrupp bestående av dels en styrgrupp, dels projektledare. Styrgruppen har bestått av Anna Swärd Bergström och Mats Danielsson, avdelningschefer vid Avdelningen för samlingar respektive Forskningsarkivet vid Umeå UB. Projektledare har varit Christer Karlsson, Avdelningar för samlingar. Tillsammans har den lokala arbetsgruppen fattat besluten inom projektet och ansvarat för verksamhetsledning. Gruppen har också, särskilt under fasen fram till implementering, utfört mycket av det operativa arbetet i form av tekniskt och administrativt förarbete samt extern kommunikation (med EoD) och information om projektet inom inåt och utåt. Det har inneburit att gruppen frekvent har träffats och/eller kommunicerat sinsemellan. Referensgrupp Projektet har redan i ett tidigt skede arbetat efter att få ett erfarenhetsutbyte med externa representanter från framtida potentiella nyttjare av tjänsten, från ett par av de större forskningsbiblioteken, från Libris och från aktiva forskare. Därför bildades vid projektstarten en referensgrupp bestående av Per Cullhed (Uppsala UB), Madeleine Enström (Sveriges depåbibliotek, Umeå), Marianne Ladenvall (Göteborgs UB), Kristin Olofsson (KB/Libris) samt Patrik Svensson (Humlab, Umeå universitet). Genom referensgruppen har råd inhämtats till projektet samtidigt som projektets innehåll på ett bra sätt kommunicerats externt via referensgruppens medlemmar. Råden från referensgruppen har framför allt getts och varit värdefulla avseende projektets genomförandefas (teknik, marknadsföring).

10 9 Utöver kommunikation via telefon och e-post har den lokala arbetsgruppen arrangerat två möten med referensgruppen i Umeå, tisdag 30 mars och onsdag 20 oktober, då projektorganisationen varit samlad under en hel respektive en halv dag. Det senare tillfället förlades i anslutning till den av projektet arrangerade konferensen. Madelein Enström, Umdp; Marianne Ladenvall, GUB; Kristin Olofsson, KB/Libris; Christer Karlsson, UmUB; Mats Danielsson, UmUB, Per Cullhed, UUB; Anna Swärd Bergström, UmUB Projektverktyg Ur dokumentationssynpunkt och för att underlätta informationsinhämtning för projektorganisationen har en sharepointsida på Umeå UB:s intranät utnyttjats. Denna har även den externa referensgruppen haft tillgång till. Den har fungerat som dokument- och filsamling (t.ex. minnesanteckningar från möte, presentationer, EoD-information) samt kalendarium för aktiviteter inom projektet. Projektutbyte Vid ett antal tillfällen har värdefull information och inspiration till projektets genomförande inhämtats vid träffar med andra, liknande projekt inom ABM-sektorn såväl i Sverige som utomlands. Det gäller t. ex. OCR-projektet som Uppsala UB och Umeå UB bedrivit gemensamt under samma tidsperiod som Forskarstyrd digitalisering. Ett annat exempel är de tre dagar i maj 2010 då tre stora EU-projekt inom digitaliseringsområdet sammanstrålade i Bratislava: EoD, EuropeanaTravel och IMPACT då många praktiska demonstrationer och föreläsningar från projekten gavs. Särskilt IMPACT (Improving Access to Text) kan här lyftas fram. Det är ett stort projekt med fokus på att utveckla metoder för att förbättra ocr-tolkningen av historiska texter.

11 10 Implementering: administrativa system Den 22 september 2010 togs den nya skanningstjänsten i drift vid Umeå UB. Från detta datum kan böcker med tryckår före 1900 beställas för digitalisering direkt i bibliotekets lokala katalog Album genom att en beställningsknapp för tjänsten införlivats i de katalogposter som uppfyller den ovan givna tidsgränsen. Denna lansering hade dock föregåtts av en hel del arbete med administrativa system och teknikfrågor. Användargränssnittet En ur användarsynpunkt viktig del av ebooks on Demand är användargränssnittet, ODM, som nämnts ovan. En ambition, t. o. m. målsättning, inom nätverket är att beställningar av en önskad bok även om systemet är tids- och platsoberoende skall kunna göras på de språk som använd i de deltagande EoD-bibliotekens länder. Det har inneburit att projektet, förutom att sätta sig in i en omfattande dokumentation runt tjänsten, även har gjort översättningar och innehållsliga tolkningar av centrala, gemensamma texter inom EoD-nätverket. Svenska har i och med detta blivit ett av tjänstens arbetsspråk för beställningar. Lokala parametrar och priser Inom EoD bestämmer varje deltagande bibliotek vilka av de egna samlingarna (böckerna) som skall vara tillgängliga för tjänsten, om ocr skall erbjudas och kostnaden att beställa skanning. Vad gäller de böcker som är tillgängliga för beställning så har så gott som alla deltagande bibliotek satt en tidsgräns vid år 1900; böcker utgivna efter detta år är ej tillgängliga för automatiska beställningar via katalogerna. Det är en gräns som UmUB också valt att implementera för sin bibliotekskatalog. Kostnadsnivån har varit svår att förhålla sig till: vad är en rimlig kostnad, både för UmUB (som utför arbetet) och för en presumtiv beställare? Som visats ovan är nivåerna högst varierande inom EoDnätverket priserna kan också när som helst ändras. Då projekttiden haft utgångspunkten av att vara en test- och utvärderingsperiod bestämdes att en grundavgift på 100 SEK och 1.50 SEK/sida skulle tillämpas, en nivå som fortfarande gäller. Nätverkets hemsida Även vad gäller nätverkes hemsida har UmUB ansvarat för att information om den egna tjänsten och de egna samlingarna tillfogats där. Ambitionen från EoD:s sida är också att hemsidan skall vara tillgänglig på så många språk som möjligt. En översättning till svenska av denna från UmUB:s sida har dock av tidsskäl fått anstå. Implementering: teknik Som nämnts tidigare är EoD-tjänsten en webbaserad tjänst, med ett centralt system som driftas vid Universitets- und Landesbibliothek Tirol i Innsbruck och som innehåller funktioner från beställning till betalning och leverans av den digitaliserade boken. Lokalt görs anpassningar i lokala kataloger för

12 11 att integrera beställningsfunktionen och säkerställa att alla viktiga kataloguppgifter automatiskt exporteras från lokal katalog till EoD:s centrala beställningssystem. Ett arbete som hos oss skett i nära samarbete med katalogansvarig och vår IT-avdelning. All fysisk hantering av den beställda boken, inklusive digitalisering, görs naturligtvis lokalt Lokal katalog En viktig del i EoD-tjänsten är integrationen av beställningsfunktionen i lokala kataloger. Med hjälp av ett centralt framtaget javascript infogas en beställningsikon i aktuella katalogposter i UmUBs katalog Album (figur 4). Då beställaren klickar på ikonen öppnas ett nytt fönster i användargränssnittet ODM med prisuppgift. Utöver smärre justeringar i javascriptet och konfigurering av vårt system för åtkomst via z39.30 har denna integrering inte krävt så stora insatser. Som många av de andra deltagande EoD-bibliotekens kataloger är UmUB:s en Aleph-katalog. Infogandet av ikonen utifrån givna parametrar (tryckår 1900 som gräns) har varit förhållandevis okomplicerat. De problem som visat sig har att göra med katalogposters utformning (huvudposter, faksimiltryck etc.). Sådana katalogposter kan för beställaren (i ODM) ge felaktiga eller missvisande besked här finns dock möjligheten för bibliotek att manuellt korrigera och ge beställaren möjlighet att ändra eller annullera beställningen. Fig. 4. Katalogpost från UmUB:s lokala katalog Album (www.ub.umu.se)

13 12 Digitala bildkataloger Systemet har också funktioner för beställningar av material som bara finns i analoga eller digitala kortkataloger (t.ex de IPAC-kataloger som finns vid många forskningsbibliotek). Eftersom det där inte är möjligt att hämta kataloguppgifter via z39.50 eller liknande måste dessa skrivas in manuellt. Genom att infoga en beställningsknapp i de digitala kortkatalogerna ges beställaren möjlighet att mata in grundläggande data från katalogkortet till beställningssystemet. Beställningen hanteras sedan på samma sätt som övriga beställningar. Denna halvmanuella beställningsfunktion gör det förstås också möjligt att hantera beställningar från andra analoga kataloger, men t.ex även tryck senare än 1900 som saknar upphovsrätt. Arbetsflöde och skanning De tekniska minimikrav och optimumnormer som EoD-nätverket tillämpar (se bil. 1) har inte inneburit några problem de är alla av en sådan karaktär att de kan uppfyllas med tämligen ordinär utrustning som redan finns i många digitaliseringsmiljöer. Jämfört med den skanning som tidigare utförts vid UmUB, t. ex. inom RARA-projektet, är det framför allt några faktorer som kräver en anpassning av arbetsflödet: Beställaren bestämmer. Det går inte på förhand att veta vilka böcker som kommer att beställas och därför kan inte samma förberedelser göras som vid mer långsikt digitalisering. Kort leveranstid. UmUB lovar relativt kort leveranstid, vilket medför att det måste finnas en beredskap att låta denna typ av beställningar gå före i kön. OCR-tolkning är en viktig funktion för EoD-tjänsten. Skanning för OCR-tolkning kräver anpassningar för att få bästa möjliga resultat, t.ex genom att definiera upp vilka delar av sidan som skall tolkas. Det är nya moment som tillkommit. Publicering. UmUB har behövt en ny plattform för publiceringen då de befintliga varit mindre väl lämpade. Det centrala EoD-systemet innehåller idag ingen central lagring av de digitaliserade böckerna, ansvaret ligger på de lokala biblioteken. Webbpublicering Från lanseringen i september till årets slut har ett tiotal böcker processats av UmUB via EoD-tjänsten. Tiden från beställning till färdig e-bok har genomgående varit mindre än de tio arbetsdagar UmUB satt som leveranstid. Böckerna har varit både sådana med antikva och sådana med fraktur som typsnitt. De böcker som behandlat genom EoD-tjänsten har, i enlighet med EoD-nätverkets mål, en tid efter beställning i UmUB:s fall ett par veckor fritt publicerat de digitaliserade böckerna (pdf-filerna). För detta ändamål har vi skapat en egen hemsida (http://eod.ub.umu.se), som dock ännu till sin struktur och grafiska formgivning är tämligen outvecklad. Den kommer under 2011 att få ett mer funktionellt utseende.

14 13 Marknadsföring Projektet har under hela tiden det bedrivits vid ett flertal tillfällen kommunicerats utåt. UmUB har också ett flertal gånger blivit kontaktade av externa aktörer, privata såväl som offentliga, som intresserat sig för den tjänst projektet har implementerat. Särskilt stort har intresset varit från andra större forskningsbibliotek. Media och presentationer Vid två tillfällen har pressmeddelanden om tjänsten skickats ut via universitetets informationsavdelning, dels i februari, dels i september. Vid båda dessa tillfällen har media, även på riksplanet, förmedlat information om tjänsten. Utöver det har tjänsten vid ett flertal tillfällen, inte minst vid lanseringen, stått i fokus för diskussioner på e-postlistan Biblist. Internt vid Umeå Universitet har ett tiotal presentationer gjorts (för UmUB:s personal, biblioteksstyrelsen, institutioner). Externt har presentationer gjorts både i Umeå och i andra delar av landet i samband med konferenser eller vid andra tillfällen (se bilaga xx). Projekt har vid dessa tillfällen rönt stort intresse och många frågor har ställts till de projektansvariga. Oktoberkonferensen I den ursprungliga ansökan ingick också arrangerandet av en konferens under hösten Den oktober hölls konferensen Digitalisera nu! vägval, strategier, framtid vid Umeå UB med ett sjuttiotal deltagande från Sverige, övriga Norden och Europa (http://www.ub.umu.se/konferenser/digitalisera-nu). Hela ABM-sektorn var representerad, likaså var några privata, kommersiella aktörer med. Programmet innehöll presentationer såväl om EoDtjänsten som övriga aktuella digitaliseringsfrågor så var t. ex. merparten av de under 2010 KBfinansierade digitaliseringsprojekten på plats. Förutom att projektets referensgrupp också var på plats, så förlade även Expertgruppen för digitalisering vid KB ett möte i anslutning till konferensen. Många av Sveriges stora aktörer och intressenter var därmed på plats. Ekonomisk redovisning Projektet har ur ekonomisk synvinkel bedrivits på det sätt som angavs i ansökan. Kostnader och intäkter framgår av tabell 1. Tabell 1. Översiktlig ekonomisk sammanställning KB-finansierat UmUB-finansierat Projektledare 0,25 tj inkl sociala avgifter Projektmedarbetare 0,25 tj inkl sociala avgifter Resekostnader Indirekta projektkostnader Konsultkostnader integrering katalog EoD-nätverket, årsavgift mm Resultatspridning

15 14 4. Slutsatser och diskussion Projektet Forskarstyrd digitalisering har väl uppfyllt de mål som projektet inledningsvis satte upp. EoD-tjänsten har implementerats, en automatiserad beställningsfunktion finns i dag i bibliotekets online-katalog. Projektet har därmed övergått från att vara tidsbegränsat till att vara en permanent del av den service UmUB erbjuder sina användare. Som alla projekt finns kommentarer och synpunkter som kan lämnas, grundade på den erfarenhet genomförandet gett, liksom det finns idéer och planer för framtiden. Svårigheter Projektet har under resans gång stött på några mindre, oväntade flaskhalsar. Inga av dem har dock varit av en sådan art att extra resurser, annat än i arbetstid, varit tvungna att tillföras. Ett exempel är det stundtals omfattande och svåra översättningsarbetet av avtalstexter, användargränssnitt osv. som resulterat i att svenska nu är ett av beställningsspråken inom EoD böcker kan alltså nu beställas även från andra EoD-bibliotek på detta språk. Det är också ett arbete som, vad gäller omfattningen, inte kunde överblickas och planeras vid projektets start. En särskild svårighet här har varit juridisk, i samband med översättning av avtalstexter vid användande av tjänsten: i vilka avseenden har avtalstexten skiljt sig från svensk konsumenträtt och hur förhåller sig den svenska översättningen till konsumenträtten i andra länder (om beställning görs på svenska men från annat europeiskt bibliotek)? Detta har UmUB löst genom infogandet av friskrivningar i texten (svensk konsumenträtt gäller i första hand i Sverige, för övriga länder respektive lands lagar och avtal). Ett annat problem, från centralt håll, har varit tidpunkten för lansering, som från början planerades till senvåren. Med många nya bibliotek som medlemmar i EoD fördröjdes arbetet i Innsbruck med att integrera lokala kataloger med ODM en kösituation uppstod där UmUB till slut beslöt att uppskjuta lanseringen till september, något som kunde fullföljas utan problem. Utveckling inom EoD-nätverket För EoD-nätverket kommer 2011 att innebära en ökad synlighet och bättre funktionalitet gentemot presumtiva användare. Inom kort lanseras en gemensam sökmotor, EODISE ( för EoD Integrated search Engine), som möjliggör sökning i alla medverkande biblioteks samlingar samtidigt. Det öppnar upp ungefär miljoner böcker för beställning av digitalisering. EODISE blir också en form av digitalt bibliotek på så sätt att redan digitaliserade böcker vid respektive bibliotek framgår i katalogposterna. UmUB har i ett tidigt skede anmält intresse för utvecklandet av denna och kommer inom kort att exportera de aktuella katalogposterna till systemet. Ur användarsynpunkt är det inte bara mängden, framför allt äldre tryck (-1900), som är anmärkningsvärd. Det finns genom EODISE också möjlighet att jämföra prisnivåer för skanning och beställa där det är mest förmånligt. Andra förändringar på gång inom EoD rör leveransformat och distribution. Läsplattornas starka frammarsch det senaste året har lett till utvecklande av fler elektroniska leveransformat (än bara pdf). Beställda böcker kan sedan en tid levereras även i tryckt form, s. k. print-on-demand, för de bibliotek som väljer även det alternativet. EoD har under hösten 2010 inlett samarbete med internetbokhandeln Amazon för distribution av dessa. (En sökning på EoD som utgivare visar att blott ett trettiotal titlar hunnit ut där än så länge.) Andra pågående utvecklingsprojekt inom

16 15 nätverket behandlar t. ex. överföring av OCR-skannad text till talsyntes och (i samarbete med projektet Arrow) länkning av katalogposter till en författardatabas med dödsår inlagda (därmed kan upphovsrätten snabbt och enkelt kontrolleras). Aktuella lokala och nationella insatser För UmUB:s del väntar fler insatser för att förbättra tjänsten. Arbete med integration av beställningsfunktionen i bibliotekets IPAC-kataloger igångsattes under projekttiden och kommer att genomföras inom kort. Därmed öppnas fler delar av UmUB:s samlingar upp för online-beställningar. UmUB har också under projekttiden kontaktas av andra bibliotek, som saknar egen digitaliseringsutrustning, angående möjligheten att utnyttja EoD-tjänsten för digitalisering av böcker de önskar se digitaliserade (och som inte finns i UmUB:s samlingar). Som nämnts i kap. 2 är denna form av institutionellt värdskap möjligt och önskvärt inom EoD-nätverket; sådana digitaliserade skrifter kommer också att publiceras på EoD-bibliotekens sidor via open access. En av de vanligaste frågorna vid presentationer av projektet har rört nationell synlighet. Det är också en fråga som UmUB diskuterat med Libris. Sedan januari 2011 finns beställningsfunktionen integrerad även där (se bild) för alla katalogposter med böcker från UmUB tryckta före år Figur 5. Beställningsfunktionen i Libris En viktig lokal insats av ett annat slag vad gäller EoD, kan nämnas, kommer att äga rum i Umeå sista veckan i maj 2011: UmUB står då som värd för nätverkets General Meeting flertalet medverkande bibliotek kommer då att vara på plats, samtidigt som merparten av programmet under de två dagarna kommer att vara öppet för externa intressenter. Avslutande reflektioner EoD är ett viktigt komplement till mer storskaliga digitaliseringssatsningar. Utbyggt ger det biblioteken själva, t. ex. UmUB, en möjlighet till en tydligare forskarstyrning av urvalet för digitalisering. En viktig aspekt är också att det ger forskare, studenter och andra intresserade tillgång

17 16 till böcker från flera stora bibliotek. Äldre böcker som normalt inte är tillgängliga annat än för läsning på plats och då ofta enbart i bevakade specialläsesalar får på detta sätt ett nytt liv, oberoende av tid och plats. Den typ av tjänst som projektet implementerat faller också väl in i den inledningsvis refererade analysen av fjärrlån: det är en tjänst som betonar användarperspektivet, därtill på ett enkelt, automatiserat sätt. Miljoner böcker en knapptryckning bort hör framtiden till.

18 17 Bilaga 1 Quality standards EOD General Resolution Colour depth Image formats Image processing Delivery of files to ODM/DOG OCR Delivering formats Order processing time Must: Books must be scanned completely Must: A minimum of 300 ppi must be applied Minimum are 1 bit for text pages and half-tone illustrations Must: 8 bit grey scale for photos and illustrations in grey or colour Must: TIFF Group IV for 1 bit images Must: One of these formats for 8 or 24 bit scans: TIFF RGB and/or LZW, JPEG, JPEG2000, PNG Must: Splitting of double pages into single pages Should: Remove black borders from page images Should: Cropped pages should have the same size Should: Deskewing of pages Must: Files are delivered via FTP to the ODM FTP fileserver Should: All books published after 1800 should be processed and delivered with OCR within the ODM. Of course the library may also opt to do it locally; All books published before 1800 should only be processed with the OCR functionality if it the rate of recognition will be reasonable high Must: a single PDF ebook Must: Minimum of 150 dpi bitonal, greyscale or colour for the ebook PDF Must: Delivery time according to the Terms & Conditions of each library Should: 7-10 working days Nice to have: 5 working days Anm: Figuren visar endast ett urval av kriterier Källa: Quality Standards for EOD. Version 2.2 (22/07/2009).

19 18 Bilaga 2 Projektpresentationer Datum Ort/fora 11 mars Umeå: besök från och information till Uppsala UB (fyra personer) 16 mars Umeå: SFIS Norr, årsmöte 5-7 maj Bratislava: EoD General Assembly 10 augusti Göteborg: World Library and Information Congress: 76th IFLA 26 augusti Umeå: Medicinska bibliotekskonferensen, UmUB 23 september Göteborg: Bok- och bibliotek 30 september Ljubljana: EoD 2nd Technical Workshop 13 oktober Göteborg: Centralbiblioteket, Göteborgs UB 20 oktober Umeå: Digitalisera nu!, internationell konferens UmUB 27 oktober Stockholm: Libris inspirationsdagar 2 december Norrköping: Teknikdag, SFIS Mellansverige 6 december Umeå: Inlån, utlån, e-lån fjärrlånelandskap i förändring Media Datum 17 feb. Dagens Nyheter: Umeå med i digitalt jättebibliotek 18 februari Västerbottens-kuriren: två notiser 18 februari SR P4: Digitala böcker till 12 mars Biblioteksbladet 02:2010 : Nytt digitaliseringsprojekt i Umeå, s. 12, Henriette Zorn 24 september Inetmedia.nu nyhetsbrev (nr ): Umeå universitetsbibliotek lanserar unik tjänst för e-böcker [Nov.] DIK-forum 2010:7: Första e-böckerna lånas ut

Forskarstyrd digitalisering ny tjänst vid Umeå universitetsbibliotek 22 september 2010

Forskarstyrd digitalisering ny tjänst vid Umeå universitetsbibliotek 22 september 2010 Forskarstyrd digitalisering ny tjänst vid Umeå universitetsbibliotek 22 september 2010 Problemet Vägar till efterfrågade böcker? Digitalt via open access : bibliotek, annan aktör Fysiskt: bokhandel, antikvariat,

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

När kommer boomen? E-boksutredningen. En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk. Biblioteksförening

När kommer boomen? E-boksutredningen. En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk. Biblioteksförening När kommer boomen? E-boksutredningen En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk Biblioteksförening Göran Konstenius Kungliga biblioteket Avd. för nationell samverkan Sidnummer 1 Varför en

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Expertgruppen för samordning av digitalisering, möte 21 oktober 2010

Expertgruppen för samordning av digitalisering, möte 21 oktober 2010 ANTAL SIDOR 1(5) Expertgruppen för samordning av digitalisering, möte 21 oktober 2010 Närvarande: Christina Friström (ordf.), Harriet Aagaard, Mats Cavallin, Per Cullhed, Mats Danielsson, Annika Eriksson,

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

DP1 och DP2. Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek. http://publications.uu.

DP1 och DP2. Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek. http://publications.uu. DP1 och DP2 Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek http://publications.uu.se/ DP1 och DP2 De olika delprojekten: DP1: Interoperabilitet. Harmonisering

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning bildades 2012. Sammanlagt fyra expertgruppsmöten har ägt

Läs mer

Rolf-Allan Norrmosse. SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Paper presenterat vid konferensen

Rolf-Allan Norrmosse. SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Paper presenterat vid konferensen SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Rolf-Allan Norrmosse Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås SCB:s erfarenheter av digitalisering

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Dokumentbeställning via Samsök/SFX

Dokumentbeställning via Samsök/SFX Datum 2006-01-17 Universitetsbiblioteket Ylva Gavel Ylva.Gavel@kib.ki.se KB Bibsam Box 5039 102 41 Stockholm Dokumentbeställning via Samsök/SFX Rapport för projekt med utvecklingsbidrag från BIBSAM Karolinska

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

Projektplan. Digitalisering av Kattresan

Projektplan. Digitalisering av Kattresan Projektplan Digitalisering av Kattresan Innehållsförteckning BAKGRUND 3 SYFTE 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 Målgruppsdefinition 3 GENOMFÖRANDE 4 Material 4 Aktiviteter 4 PROJEKTORGANISATION 5 Kommunikation 5 PRELIMINÄR

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Digitalisering. enligt Kungliga biblioteket

Digitalisering. enligt Kungliga biblioteket Digitalisering enligt Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket var en av de institutioner och myndigheter som i december 2009 fick i uppdrag av regeringen att ge ett underlag till en nationell strategi

Läs mer

Kulturarv i 1000 Mbit. en digitaliseringsguide för nyfikna

Kulturarv i 1000 Mbit. en digitaliseringsguide för nyfikna Kulturarv i 1000 Mbit en digitaliseringsguide för nyfikna Uppsala Kulturarv universitetsbibliotek i 1000 Mbit En digitaliseringsguide för nyfikna, 2015-02-16 Presentation: Wolmar Nyberg Bild Åkerström

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Materialspecification 2016

Materialspecification 2016 Materialspecification 2016 1 Innehåll Materialspecification 2016 2 Eurosize Tryckmetod Digitalt s 5 Tryckmetod Offset s 6 Highstreet Tryckmetod Digitalt s 9 Tryckmetod Offset s 10 Bigsize CityBackLite

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13 Minnesanteckningar Möte 1 Göran Konstenius Avdelningen för nationell samverkan 010 +46 10 709 32 00 goran.konstenius@kb.se Mötesdatum 2013-02-13 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

SLUTRAPPORT. Ett klick bort användarstyrd digitalisering i en regional kontext. Bakgrund och syfte med projektet

SLUTRAPPORT. Ett klick bort användarstyrd digitalisering i en regional kontext. Bakgrund och syfte med projektet SLUTRAPPORT Ett klick bort användarstyrd digitalisering i en regional kontext Bakgrund och syfte med projektet I den nationella strategi för digitalisering av kulturarvet som presenterades av regeringen

Läs mer

UTBILDNING I E-PLIKT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

UTBILDNING I E-PLIKT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNING I E-PLIKT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET DISPOSITION Historik och bakgrund Nätverk och kontaktpersoner Rekvisit för e-pliktigt material Hur gör man med e-plikt vid Göteborgs universitet Exempel på

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-02-13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer Appendix A Örebro kommun Sammanställning intervjuer Findwise Göteborg 2011-10-28 Mattias Ellison mattias.ellison@findwise.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Raindance - Ekonomisystem... 2 2.1 Exempel

Läs mer

CBI-biblioteket. Presentation för CBI:s intressentförening Eva Lundgren

CBI-biblioteket. Presentation för CBI:s intressentförening Eva Lundgren CBI-biblioteket Presentation för CBI:s intressentförening 2012-11-08 Eva Lundgren Min bakgrund Lab. ingenjör, varit 20 år på YKI (Ytkemiska Institutet)på Life Science and Chemical Industries Section Tidigare

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

TOMTEBISSEN PROJEKTPLAN FÖR DIGITALISERINGSPROJEKTET. INOM KURSEN DIGITALISERING AV KULTURARVET, 15 hp, HÖGSKOLAN I BORÅS

TOMTEBISSEN PROJEKTPLAN FÖR DIGITALISERINGSPROJEKTET. INOM KURSEN DIGITALISERING AV KULTURARVET, 15 hp, HÖGSKOLAN I BORÅS PROJEKTPLAN FÖR DIGITALISERINGSPROJEKTET TOMTEBISSEN INOM KURSEN DIGITALISERING AV KULTURARVET, 15 hp, HÖGSKOLAN I BORÅS VT 2008 Projektmedlemmar: Jessica Karlsson Rikard Schaffer Christina Schierman 1.

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING fastställd av styrgruppen 2001-11-19

PROJEKTBESKRIVNING fastställd av styrgruppen 2001-11-19 PROJEKTBESKRIVNING fastställd av styrgruppen 2001-11-19 UPPDRAGSBESKRIVNING Introduktion I dokumentet Bidragsansökan för projektet Bilddatabaser och digitalisering plattform för ABM-samverkan (2000-03-02),

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland Sesim - gemensam sökportal för biblioteken i södra Sverige Sesim en del av SIM-projektet SIM står för

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer - ett pilotprojekt Söka projektbidrag - till vad då? Från idé till projektverklighet! Stockholm, Kungliga biblioteket, 16 juni 2010 Jörgen Eriksson

Läs mer

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011 FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK Falun, 4 maj 2011 1 Digitala böcker E-böcker Ljudböcker 2 Elib Grundat år 2000. Ägare: Bonnierförlagen, Piratförlaget, Natur & Kultur och Norstedts Förlagsgrupp.

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

Nyhetsdokument version 3 5.1

Nyhetsdokument version 3 5.1 Nyhetsdokument version 3 5.1 Produkt Version Releasedatum Mikromarc 3 5.1 14. november 2011 Ny och förbättrad funktionalitet Nedanför finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

ALI Arkiv för lokala inläsningar

ALI Arkiv för lokala inläsningar ALI Arkiv för lokala inläsningar http://ali.lu.lu.se Slutrapport september 2007 Inledning Projektet Arkiv för lokala inläsningar, ALI, har löpt från och med april 2006 till och med september 2007. Målsättningen

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset.

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset. E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse 2006 E-husets bibliotek E-huset bibliotek@ehuset.lth.se 2 Verksamhetsberättelse för E-husets bibliotek 2006 E-husets bibliotek finns lokaliserat i E-huset vid LTH

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Denna VP gäller Internationella biblioteket i rollen som lånecentral och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när

Läs mer

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Magnus Timner Transcendent Group Olov Mattsson Know IT Krav Testning Microsoft Team System Arkitektur Bygga Kodning Vinn en XBOX 360 Elite Alla

Läs mer

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se 1 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711 17 01 ulrik@digitalfotografen.se

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i arbetsgrupp Dewey 17 september 2015

Minnesanteckningar från möte i arbetsgrupp Dewey 17 september 2015 1 Minnesanteckningar från möte i arbetsgrupp Dewey 17 september 2015 Närvarande: Harriet Aagaard, Lina Berglund, Maria Gullberg, Halina Hohenthal, Helene Stenman och Astrid Wolff Feychting. Rayeheh Hamedani

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

VERKSAMHETS- PLAN 2015. Fri information för framtida kunskap

VERKSAMHETS- PLAN 2015. Fri information för framtida kunskap VERKSAMHETS- PLAN 2015 Fri information för framtida kunskap 1 Sveriges nationalbibliotek svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Materialspecifikation 2016

Materialspecifikation 2016 Materialspecifikation 2016 1 Innehåll Materialspecification 2016 2 Eurosize Tryckmetod Digitalt s 5 Tryckmetod Offset s 6 Highstreet Tryckmetod Digitalt s 8 Tryckmetod Offset s 9 Bigsize CityBackLite Tryckmetod

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65

Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 REMISSVAR DATUM/DATE BETECKNING/REFERENCE 2013-02-14 239-KB 928-2012 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 Sammanfattning Kungl.biblioteket

Läs mer

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Ett svenskt digitalt sarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek December 2003 Internationellt har det skapats ett antal digitala sarkiv där

Läs mer

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Bibliometrigruppen Håkan Carlsson, GUB, sammankallande Per Ahlgren, SUB Peter Linde, BTHB Tore Lund, Chalmers

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-05-12 1.4.1-2015-137 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Läs mer

Version Maj Utskriftsbeställning

Version Maj Utskriftsbeställning Version Maj 2017 Utskriftsbeställning Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur och behörighetsgrupper

Läs mer

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt.

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt. WORKSHOP 1 Chalmers Fysik 17/5 2001 NÄRVARANDE: Kate Larsson - projektledare Ann-Britt Olsson Sektionssekreterare Stig-Arne Nordin Fysik Göteborg Peter Jönsson WWW/Info Fysik Jane Johansson - Fysikbiblioteket

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Inledning I december 2011 beslutade regeringen om en Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

LIBRIS - framtidsfrågor

LIBRIS - framtidsfrågor LIBRIS - framtidsfrågor SUHF 2012-10-26 Maria Hedenström 05/30/2012 Sidnummer 1 LIBRIS kort presentation Uppdrag Avdelning i KB Finansiering Personer och roller Inflytandestruktur: Styrgruppen för Libris

Läs mer

Lätt att hitta - lätt att låna KB:s slutsatser utifrån utredning och remissyttranden

Lätt att hitta - lätt att låna KB:s slutsatser utifrån utredning och remissyttranden DATUM/DATE BETECKNING/REFERENCE 2011-09-09 50 554 2009 Lätt att hitta - lätt att låna KB:s slutsatser utifrån utredning och remissyttranden Bakgrund Kungliga biblioteket (KB) och Statens kulturråd beställde

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

KB, E-boken och den egna digitaliseringen.

KB, E-boken och den egna digitaliseringen. KB, E-boken och den egna digitaliseringen. E-boken en gräddtårta för biblioteken? Örebro 2013-09-04 Göran Konstenius Verksamhetsutredare Kungliga biblioteket Föredragets upplägg Från ABM-centrum till Digisam

Läs mer

Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande

Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande Till studieförbund och folkhögskolor Dnr 162, 2012, 090 2012-09-20 Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande Bakgrund I folkbildningspropositionen, SOU 2005/06: 192, skriver

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Örjan Hellström & Gunnar Südow. Boktips.net och Bokpuffen. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Örjan Hellström & Gunnar Südow. Boktips.net och Bokpuffen. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Örjan Hellström & Gunnar Südow Boktips.net och Bokpuffen Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Boktips.net boktipsdatabas för folkbibliotek Idag är bibliotekspersonalens kunnande

Läs mer

Digital dokumenthantering för ABM II:1

Digital dokumenthantering för ABM II:1 ABM DDH II Digital dokumenthantering för ABM II:1 Introduktion Vårens kurs Digital dokumenthantering för ABM II Undervisningen kommer att ske med föreläsningar seminarier praktiska övningar (i samarbete

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

RDA i Sverige och Europa

RDA i Sverige och Europa RDA i Sverige och Europa Det 74. norske bibliotekmøte, Trondheim 28 mars 2014, miriam.safstrom@kb.se RDA i Sverige, Europa och världen Status för det svenska arbetet Vad händer nu? Varför RDA? Data för

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek?

Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek? Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek? Kultur- och fritidsförvaltningen Ann-Charlotte Fandén Datum: 2014-07-16 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund s. 3 Folkbibliotekens

Läs mer

4/2013. PDF/A - det rekommenderade formatet för att information skall kunna läsas och återskapas i en framtid.

4/2013. PDF/A - det rekommenderade formatet för att information skall kunna läsas och återskapas i en framtid. OpenFormat är nyhetsbrevet för alla verksamheter som hanterar information och dokument i digital form där krav finns på att informationen är tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar även i framtiden.

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer