Vikingar med eget sagverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vikingar med eget sagverk"

Transkript

1 Tidningen fran [ogo,ol om,kog,bruk och,agning Argang 1996 Saga sjalv det virke som du behover Vikingar med eget sagverk Forsta guldyxan lofll$4llld: elm tllrm ~Gu/dyDn~ 8\' tidrnn(en ulld PrlNt,M til blm innovltiofl lnom smljil u,~, Ptl$ft dndft 1& RlrmI ""l1li litpj DnilI stili" ll195 0dI elk, lot'orii scm lid: ot,tml&~1iet n:r IIlaIIUI scmpin ~jobb OM ~ rtet cin~odiapr Pi~tsnctOfor 8)'Jtrfm odil1ar1illw emot primt Sidan 2 Sidan 3 otlairbldo:qt Frits odi car IWdImd rrnsta"*'d II)'tt -*""lcjprii En~_ uarhan-"'"' li'itbidi tmfilif u-t; Jimlfanll'mittwIMd Sidan 6

2 2 Ditt fortroendear det viktiga~tesom':v(har 'under det senaste aret har jagdet far mig att inse vilket fortro'- rest runt viirlden fqratt deende'vi"pa Logosol har fatt hiir i" monstrera Solosagen':, :Sverige Oeh hur viktigt det iir att vi Vad som slar mig iir hurviktigtryktet!'cvardar goda rykte iir for en produkt oeh elt forctag Man Det iir me<! rykter som med nam: 'kan tyeka art alia som ser en Solosag net i Danken Det tar ar att arbeta ul\ii: f~r f6qta &,ange,o genast ska inse yil- ~en nagra minuter alt raseri:l ken fantasiiskliten maskinden iir Retbar~tyrk~r;~g i;#fiovbrtyj Men;r~aktlonemai Japan, Syd-' 'gelse~mhtirviktig~d~t ii(~ed}joj<4 arneribi oc!i'$anga andra lander iir - kimder oni du far ptobl~ni(w~d din Solosag QcJ:attar du det;for'ditjjl be-' satiuna som%tir jag qcb farniljcn kanta,,~ottii sin f1l~ a\1cldei:nago~ reste runt~",erige for ~tt visa Solosagen i sl 980-t~et; fran att~or~e!j'$019~ag:/:/ "Det " valinte fmiger~? Oehd~tiii i~te'sv aft'lista ut Gar detyatt~agapl~n~orvilkend~!j~~n~ o~ lj~fib~~n be;"blfr det inti" en kant somsett elandet meuegna ogon med en ill valdigt skr aav kedjor?" Fraeller ettforetagsoin vill tjana pengar gomaiirhcskel2~i:len stor> - Viiil(!en ar sadai"att diiliga nyhe' ''" ~e~spnd~;' sig' sriabbare' tin goda ~a f~ntad~~tt:;vt:j:liirfor fin l1 s det inget som at viktic h f",refaltsqnl"'i '$aiefor Logosol an att dti Nirnojd kanjiero tldinnaiivi I!ter ";'och Iyckas med din sagni~:w: ossoverty~);,f?rilb,lt s~er kan ufforaspa (l,!!~o?}}e~re''s~ttme<! ILkaEn tat:tjre,,~ckandeepisodiir Soloora resulta~-,' '"'--'- Ii~velri~soi:i:i vi pi'e{~riterade pa Elinia Def;{{5g flera ~ for oss att5verskag i995 Hyvetpbelonades me<! tyia-s\i'enge om 'att plankoma blirtidfiingefi I,ands pris "Guldyian" for minst lika,g~~ ~~n Solosag_so~ i-ertiirets vikiigaste ~yl}~ino~ sp1~~a traditionellt sagverk '_" hgs:fgnmg ",,;:: ';':;"'",: _ Idag v!?\j1~tan alla att motorsa-," -':;-;;d'~ar kunder ririger till o;s~ fi:agar gen ar en '\!tijiar-kt drivkilla for ett- 'hii 'alltid om de iir nojda 9Zh om utsagverk S:olP'sagen- a~::nastan Iika ;rus!hij)gen fungerar bra " sjalvklar som en mot6tgra klipjjare SomsvarpHragorom Solosagen Men ulomlandsiirdetannor!unjlac_" :\oeh Panelhyveln far vi ofta vaitaliga lotresset ill: stort men miinga hugade':: 'beskri-vniilgar av hur bra detfungerar spekulanter tvekar Nagot sa enkew och alt resultatet overtrliffar alla forkan val aldrig fungera?)'anfuingar <: ' van - ~-~ r:r~,,;j~ SolohYvelri':,f,an lo:g~~ol - : blev en sensation naf den prese,nter~de,s parqassa ll "" Elmiai~~og1995;:' ' Tidllil1ge,Il+i1Il~beliillade hyveln It1~~pris~tP(i~ld yxan"i~om gar till;arets mestinnovativa nyhet inorn smaskalig trabearbetning Det var forsta gangen priset delades ut Avsikten iir att det ska uppmuntra tillfonsattu!veekling i en ny branseh Oeh att del var Logosol som fiek det hade tva forklaringar Framst var det den geniala lilla Solobyveln Men dessutom vagde juryn in art det iir Logosol som mer eller mindre "uppfunnit" bransehen!nnan Solosagen fanns det inget sagverk som vanligt folk hade rad med Tre maskiner Solohyvelu iir tre maskiner i en dimensionshyvel, planhyvel oeh klyvsag Med Solohyveln iir det precis tvart fiesta svarar med en motfraga: "SkullI' den inti' fungerabra?" Tydligen den lilia hyveln sa sjalvkiai i sinkonstruhion att ingen eus reflekterar over om den ar bra Det ar ungefar som om man fragar nagot sa 'sjaji/kl"rt' som:om ett gem fungerar om 'De ar Bengt Olov Bystrom s6nerjoakirit och Mattias aktivtfor att raddaregnskogar riled hjillp av Solosagen Der kan tyekas bak~ tint alt radda skog med ett sagverk Detar'precis sajagji6ppas att du som kund ska uppleva Logosols produkter,attdu'far precis vad du forvtintatdig NaVal,detY~renli:e~tit~ikning For v~ dag bli(detsvarareatt gora kunder nojda,intelmnst genom den alit starkare medvetenheten om miljon Jag tror alt du som kund forvtintar dig att vi pa Logosol tar var del av ansvaret oehser till an vara prodtik-" ter inte belastar var gemensamma' miljo Problemet i tropikern~aratt fattiga jordbrukare saljer si~skqgp~rot till storaskogsbolag som anvander bandtraktorerforattmejanedall skog i sin vag Kvar blir stora Odelagda omri'tden OehdentlInna myllan spolas bort av regnet Om jordbrukama istallet har elt eget s~gverk, lean de avverka i den takt som skogen titl, foradla virket oclisalja det Pa sa san tar de sin forsiijjningutan attforhruka livsviktigaresurser Det hiir har provats av bistitndsorganisationer pa olika hill riled mycket gort resujtal Jag hoppas att vi i framtiden far se myeket mer av sadana atgiirder lute minstt6r att Jorden ska vara en bra platsattleva pa aven for kommande -~feij:e~ti~mer " - Miljon af nligot som ligger alla oss p:ilogosol: bade farniljen oeh de anstiilld~ vaimt om hjartat Pa hem m"plan arbetar vi med att 'bygga resurssnata maskiner oeh se till att s:i fuangadelar som,mojligt kan ater:-vji:irias I Solosagen iir varenda skruv ilche-prom hogviirdigt material for atervinning, Om dti byter delar pa din Solosag; skieka in de gamla till oss som returfrakt nar du fatt leveransen Da lovarvi alt de atervinns pa ralt salt Pa det globala plauet arbetar mina ~t)i(j~~~lfl ;fi9~cf~~,i~(~9~ arets~lktlgaste;~~l11e't Den har rjera viktigakonip6nenter gemensamma med stbr'ebror Panelhyveln Motor, maming Oeh transmissiou ar rejalt utprovade'och har visar sig Mila aven for professionell anvandning Det smarta med Solohyveln ar att den bearbetar tva sidor med en motor Pa sidan av horisonalkultem sitter en sagklinga som ser till art virket Iarexaktratt bredd Klingankan aven anvandas for au klyva virke Tack yare sin konstruktion ar den betydligt mindre an motsvarande maskiner Matten ar 700 x 550 x 500' mm och den yager bara ea 70 kilo Trots sin Iltenhet kjarar den au hyvla virke med en bredd upp till 230 mm oeh en hojd pa 53 mm Oeh den a:r snabb - 9 meter per minut matar de dubbla drivvalsama fram plankan med Panelhyveln iir perfekt for dig :loni redan har en Solosag Alia som torka'! virke ver at! det ar knepigtart gissa virkers slutliga malt efier torkning Vatt och tont Med Solohyveln sagardu overdimensioner, torkar oeh dimensionerar sedan fram det som du behover Samma sak om du snabbl behover virkc som du inte har pa lager Hyvla oeh klyv fram m:l'tten som du behover Solohyveln hyvlar vattsom torrt virke Den ar ordentligt rostskyddad 'for au inte skadas av fukten fran nysagade plankor Den 'bildar aven ett suverant par med Panelhyveln Moo Dada hyvlarna far duen 'maskin lned prestanda som atskilligt dyrare 4- oeh 5-kuttriga hyvlar Kor torst plaukan igenom Solohyveln Den ger raltbredd oeb en siat yta Forlsatt med Panelhyveln soin ger ovriga \Ce stdor onsklld Yta oc~profi( Resultatel blli ininstlika bra som de panelei'o Ch ' J'iSt' e' r :s o;,n du basta kopa pa bradgarden k an < Nar dettaskfi~sharsolq~yyeln funmtspa markij~de~ isnai'tert3r Den ar omty~~t}~(~i~alig~~e oeh alla som vi prat~t11?~?tycker~ttd~t iir en sjalvklar delavmaskinparken Solohyvelniir ennyttig kamrat aven for dig som' iute har sagverk s' I pe'1beliinade S~lohyve/n iir,tre maskiner len oeh bildar eft perfektparmed Logosois Pane/hyvel du&j('sagaupp~ner Tadkt/cligatt kopt virkei~agt~jadirt1ensio~~r Niir du star diiro~hsriie~:l1'~pp taekerduatt det saknas~a~~a?irt1en siouerlogen fara" byvlatillpreeis vad dubehover av det virke som du redanhar

3 Nyhet pa Logosol Panelhyvel: Profilstal aven pit overkuttern Nu kan du ha profilhyvla tre sidor p' en &ing med Lo,osols Panelhyvel Nyheten it en unik homontallwtter med plats ffir ltera stll Kuttern un IYen monterls pi iidni panelhyvlar och ir standard pi de nya - Pan~in ler ett minst lib tn resuttat som en hoptassig proffshyvef, sicer Bjame Isaksen pi Toolbox i AHnlus som utyecklar kuttrar och sdl f&' LoIOsoi Toolbol bar bllvit liiaoc Iv eti insrl IUtion mom li'!bearbeminj Del var Bjmc 10m utveckjade universalkuttem TIl-90 som idq; anvlnds pi dvl1 bobby $OlD proft'smaskillef Namaec belydertoolbolocb Aff _II" pi wnma Paa~ 90 mm ocb 1990!rei f(lm dr:d Jan JosoIoI bar~ idtimt WlYrbde -s~i~vb6k PallelbyvemodlSolobyvdn0dI1lU _ Toolbo% sbpat imilion ll)'bel i Lopob pmgnm DubblaspAr Den ~inte dlllycututfllrvlrlden horilolltalkuttem med dubbl spir Men lkn II" snudd pi,mia! DIl1ilerdelTaka IlIIldandletsina tvii' I andn spim IlIOIIItfW du ell Varning for Solo-t;juvar SoIodlen kan sti ute i ur odi skur Men Ie upp for 1iUVAr odi traktorer Pi ~ tid blir ncn $akidp ~ npportenu F&r, dci: boara IDIXllfS1&ea som Rlm'aaD SjI1Yl1 sircttd!mev k- sannohb RIf III QuVCD idle belfql y,;i del: varf&' konsli SlI1laiq Nilvtt IYCIIljllvama vilkcd oyua maolwl Ila Iv Solodgm En IOU rid Ir alltsl all lisa io eue Udjl (lsi din Sol Oct It minp SOlD slwlle Yi]ja Ila eu egct siaved Meaendel yjj] Ilclsl:llippa "' eller flmlitll Rlr Btl byvl tram profilm SWldardstilet taralla r:ab ytor medan eur-slilen skoler tbrdjup- -Med dea hir lrultem lwl du i ell _ byvla tram kdmplioerwk jwfilu-dormali trlver minfi eti ~byvd~llrspwad ocb profuend pille! ocb trdiali& iakiijtnua pi bilderua d fa" da ell cld IV \'tid P'aIldbyvetq~ IV Mycket au vilja bland Toolbox bar 160 stmdanisdl till T8 9O-kuuem Man bar r;qit tram >=r lipre dl sti<idanyclda Rlr P~I hyvej1l ocb lillvnbr hen spectal &Ill till fut prjl pi beslllhlillj _ Stilell karl se UI I\bWI hur JOIn bel$t, Jl&er BjPne, men plpekar ad del rmq vijj& begrllwwlpr Rlr """'- -ProfiIdjupelplborilO'ltIAlkn tad idle YWlI iillfteill' IllIIl AllDan sir de _ driyvalsam& Kosaplic:erade prof"lier krlver octdldmami~dnks fllr bka )'tl V>d AlDlidiJ profiihyvlill&pitruidorrm M ' '" BjamecllllCllill&""Jinblill4_ pa- millul Del P mao JeIlOD1 au byta lllvixlia& pi mocom Bytet Ir IIII och dci fiolll flerl olita \IlVblinpr an Ylljl melllll Sam hyvelproffs IrBjame impo DCrad IV Panelhyvelns prestanda litiolil IV Solohyveln HaM "PI'" faanina IrlIDdebilda:rea pel'fektpar RIfritI:iJl-ioDcIl byvuna- - Jq; blir sjilv bi4a b)'v"" bedttar Bjaruc_Iri filii fird med oa bripea blis pi2j() kvacinitmo ~ - Jq; blir hyvw: vamldio brioa -Jk:spmclloctplDeloc:blister med LososoJs byvlar Ocb d Val' dci: trakuirm& Minp 1I&erdrcttcl AiIlle 6vcr yinlq1l IJI&1:a Ibda Ikedd de JlOrIniip alamidiampotilektar"niooc:b "'" Ī'NbIen>cl: Ir all dr'erte:l' ell~m:l ttlama ivj&ed Rlr lrilaorer air del: Iiperdoll: i SDlI v;e vir fir LopoI bejdilltinpr pi olib racrvdclar Dellr tn;>tip bell, trakicnbdadc linja kr ocb CII hel delllllllllolll mble bywill Sam IIlr YIr bar LoglllOl alit pi lajcr till rimlill poser En Sol brad IY ~delar kosur rd; liul inle mcd 10 en rlbribny Proffs tilllagpris Solobyveln &Cr eukl riu bredd ocli en sill )'la Mcd PanelbyvelD fir de 05Yrip -- ft sidoml TIn rorm och mltt Ocb del: biili If all bi4a byvlama till _ boara kostar CII tritdcl av prisa pi ell proifsbyvel med samma BjarDe tilivcrbrbulnr oc:b sur Rlr IIDIIlIru ocb proifs HarI bjilper ivai bidder oa fl ipna: byviar ocb barse- imidh ea antal Lop:>," Till CD b6ijaa sli bur clml SOlD ~ bobbymaikiiier mea bar nu IDdrIIllpprauaing _ Om II" pel'fcb fllr proffl som inte behtlyer h6gsts klpaci1cl Skill DIcleIl mol proffsbyvlar Ir i buyud W mamidplwtighclcll TvAskift i unland HarI har rdl""ndcnu byvlariiia Iopollill olib~ Ell Samha1lf&ftI& aavldller byvdii Rlr III tiliftibbca lilllkrivbon1fkntilj yerbft!iv trimabalbp aavlddcr Panelbyvdq med 100 ruultal Men delldcsl extremi uaopiott finlli i IculP>d DIr aayldda ea fllretaa tvl panelhyvw i lvbkitt fllt an,lin FriUebodar till $vcri,e Besllk nlrmasle byumalerialylru/lll$ Har de Friggcbod i byu' JlUfdnLettlanclsllfdenmcdSll:klU JIMOlikhel framsljlld mcd LoJOIOl Panclbyvel Du kan sjalv gora del har 00 o 0 ~ o 0 0 o 0 Pi martmaden finns k1al tre typer av silvert; SoJodlen, kopior ay densanvna samt "avert sam bestlir av riisar pi marken_ F,qan It viiicn 1yp som Ir bist Hlr Ir en jlmftir else av de olika metodema_ TIUverbre av rlisyerlt hlvdarllldct II" l~ in sip uocketl om dcil ligger pillllrken Fakts 11 au rlllvc!k idji har slocken pi markell Dels liuer stockeopipllwfllrlll1du ski ~ jnren cieii, dels mba: du vip IY bela ri1sca medllddcrlluvukap au swctaro!wallarea par~,- BekvlUn arbetsh6jd M d S<>kJdp bar da su:x;tm ; bekvidi arbctsbiljd oc:b sa:rjoil=nlil DaI _ llaalcrinaea, swctaro Ita" under slcointm ocb eli Ir del viktiglllt du fit bri tq Mcd en fiisyet1r; 1lIr dll bepln SIde miljlijhcter Ilt parera SfOCkar IOlIl 11 kroltijl euer e~treml kon r $IOCW som slias rncd birkcii kvar ski inte komma i koniib med jon1 ocb IIlld Del ~ kcdjm M d SoloaI&n bar du aocten pi slkaiavlliad Iiia lidlkca SoloaI&n Ir todill-l Ii oa du tm by ea cokeli S'OCltbont ocb betyiidi nilli cockcli pi sli aui1en fllldrel'lt sil1a" mecordica ldoiiterad i ell Vip IOIIIIllper ~ Skillnad i vikt 0Irfi5r kin du inte byggl en SlOCk bord $OIIl Pr IndI fram llil slocken ski Iiua under dpiingcn Del blir enj\ippochclu fitlyftauockell sists biten cller ba en Il'DIlgemlll' med ~- RIJaslrvertet vl&a"1illii1 SQkiIo plll$ A&au:tepl odi trtver plaa mm: Rlr IIpp1t1!lnin, RII" Ilt riiliijl aiker bill' du IiUlI CD beioaa' pwd SoIod&ea vi&a" ban 39 kiiooch 1wI sdi1u IIJlP liisiad var SOCII he1sl, genom au dcasdrpifyn bell, LiDialen ~ ru OIIvsea ldlderba En rllsdivcrt mble monlcras isir fllr U'lrllporL skruvas ihop och justeral io innan det!wi aavlddu Eo Sol kin dll transponcn komplen pi eo biltbk:1cke TIde Iiia biltau1 till dpinj II" banllg IS mioutt:r Besbk Logosol pa Internet Har dlllilljiq tid ldiemtt? Dlsb du,lira en bullk pi Lo,osoll hcmsida Adressen Ir "hllp:1i wwwlososolsc $idan 11 undc1 uppbyggnall AYsiktenItall (Ill sjllv ska lwnna hlmts information om alii LoglllOls prod_ Vill dllikicu B-po$llr IIdreucIl infolotllio\sc 3

4 4 Unga arbetslosa raddade patronens palats fran rivning Villa Fridhem I Himilsand hat blivit platsen for en sprudlande snickar&ljdje HiT jobbar yr1l;eshantyerkare slda vld sida mad arbetslilsa och ungdomar pi alid med att tterskapa en kulturskatt fran svunna tlder Den oyvkha snkkarjlfdjen Ir reiillwec a" ell kommunah projekt pi illidali"i" socialar'tiewm Wsc Fl0 rid Nir fastilbetell biromim SlOd inrir rivnlnpbol fid: han ell MIt - Jq tiaku: pi alb abetsilis& byqidllbln: odl uqdoraac i kdm< JahIar~(ysRls1niii Kuad vi ~ li1liynj deua ruuner lllran ridda Villa Fridhem """"' SajI och gjon NlrLusc pn:icn~ IC~ lin itlt fiir kommunen fitt tum napil direkt nch 1994 rullade lynelslttningsprojeklct ipni _ I "ml, trjpal,m linn det In,et mllllmetem,-~virile Det jr blm 10m,P, njrrna- hastlmt de,amia $IlicUmas turninai' Och dol lrln det an SoIoH, odi PrakrruUI sommarresidens Villa Fridbern en Jin& i liclm en $dddsmiuj1t sommarresidens lllr IJabms rripibodelb)'udes"i868 Enldel~b:mfutiJ,beleu i komm'ico Ulll:b~bu buy\lllbygjllden anyidu SOlll festlobi odl c:af~ I'Ilm dierlwld har 1ide1u taddsahlmm~llgaslluder clet pmla lriilcmpld FutiJbe~ $Om besw a" fern byggnaclerli"ervl!ckertbel~ vid Hlmllns itrand en kon slyeke frill iladelli ~nlrum I da& if Villi!'rid hem en eldonoo rtir olib typci' IV IWllvm -" ocb p1alieil f&' en in rensiv nybyu~ Arbctair~;fJcn Ell~ppmed atbeu16sa llll'domar syssjmedlikllil1llin& ocb rivninpjobtl i hela kooullullell Del illsall) lade timrel sigusedan upp till vim och pllllk mc<i hjillp IV en Solosig frill 10'0501 MOjli,heten III sjllv kollna dal till plankor odi brtdef bar varil auld YIrt menw Lasie FloriIl, We midii ~,~ uir clei Jill«It! bllla ~ Gamla hantverksteknilrer Minga dc"ljcr i rmoveringafbeld krt vnellkvaliflcefuhand 1J1leIe till nempel an sin unpruft&lila ikiek - ED vitti, del med projeklel if jlls! an lira III ocb ti till YU1I,amJa ~fi$lsijrlasscsom sjl/v bar inslrumentbygge ocb lfidglrdssklllsel 10m hobby MAng olik slags mlnniskor if enaaaetade i ~no"eringen IV Villa Fridhem Hir rums atbelllo$ un dum, liiissbnibrc ubculllja byu" jobbare WckuIIrIiDgar - alia med sidj ~lla ubetsuppgifter 0Irfllr ir ocw dcwl projekl CD slagl SOCiall Uperimcnl 10m vlckt sl<)ruppmlrksamhcti Him6sand mcd ornnejd och 10m fill mlnla offenl_ liga insti\tllioner - 10m IlnSUbetsnlmndcn socialslyrdscn ocb kommunen - an skjllla till pcngll' AlIa bar de illiell an Lasie F10rins eatla fikiioii " IIIl minnul:of med yuchillni", mar binje _ II' cleil Nya byggplaner EfIcr en in inlcn$ivl arbetc av de nir:a 200 penoner tom varil syssej $/lila i projekrel blllj",iiu Villa Frid_ bem IlerTi,in forna glanl HuvudbYUnalk=lIi fuad har Ilerff,n sill unprunali, flfs och dekor rnonl;ter; virtcli pwlsdtveranda,baikong och I1cUIl if litbyt1a De& 1I1om bar atbeulqen byggt lijip den pmla dansbalian i ilnakadlijt am lbi:i" CD smedja en~ sud, CD saic:ilai~ocb ficn mmshpsh'ldu, SamtidiJl bar nya planel' YlWI fmn WIder ubeieis,~ NislplllIl' stir sivll badltus vtlw:s $OtIl CD kracke! och boolebaaa Nil i sommuberllaw ViII Fridhems buvudbywad st! klarodl,ita dlo ller (linaua 10m caf~scrverin, FOtnDt: U$l~ me<! IilliAni iiikliefnel Qnli$lmeromprojeklarbetetpl VIa Friltlem: "hllp;/;w-iiv~ 5== - renoven och oylillverka huvud : byunadtns spriljsade RKu~r och iler$bpideo pmlapunschverftaa odl den pampip edtmrappan MJJet It an lilit W herstilbs i Hir~antnLa 1'Iorln ~ manalap-nlade pi~~ ~ de eft d)'d:li:~ ocii rjddar aarnticqtarnmaii: 1IAnhwt*1&IIIMMM

5 5 Forra aret presenterade Logosol varidens forsta elbandsagjor rtlotorsagsdrivnasagverkj Bandsag, - snabb sam vinden meljl- kansligare an kedjesag ~~ndsgengjorde;sul;,c~i narden vi~ades:pal'p~ssan EIn1i~Sker~i Jijn~ijpiil'g ll9r:ij;rn~r~~ fic~ ojo~~ ~l~tt~l~g jf1i'k~ag",/ '> Sagverkelari standardutf6randefem meter langt och sagar stockar som ar upp till 4,75 meter Med en speciell teknik gar del at! saga iinnu langre stockar Den enklaste'typen av forlangning ar all skruvaihop tvasolosagar med ett specielll skarvdon som ger en nastan omarklig overgilng mellan linjalema ;' hastighetisom:kantima' mej:fma~gdubl:ielt dytare ~irkf1js~~ar M~hi~ci s;(jy~~l~gsen 'i<~pa2ifei'h~[ Logosol niedvetet tonat nedrriark~; nadsforingen Orsaken are att bandsagarav allatypelkijivermer av sin i anvandarean~ll~~clj~~~~ ; ;' - Baildsagengarsomett skoltsa!: langebandetarvasstmed slottban~;:: gar (jen intealls, sager Logosols vg~ Bengt-Olov Bystr0riic'::,> Treforlangningar c HurHinges~ap811haIlersig;~c~~ ', ror pa s~ocken 9n!det s811df~llen:;' jord ibarkenosv',hat' lilan o~r ;ir; bandetslott efter ettpar stockar OCII' da brukar de fiesta helt sonika byta till nytt band ar Alia bandsagar Saga laaangt N1edellSolosagkall du saga hur langt SOrTI heist Vad som kravs ar en forlangning, Bandsagens nackdelai'beror uteshl~ tande pa sjiilva sagbandet AlIa till: "erkare har samma probjem,dagens : band ar langt ifran lika stryktitliga som en kedja Sjalva sagaggregatet fuinlogosol har d1iremot fungeral Bandsilgen friln logosol iir sirlibb och silgar 20 meteriper minut Men banden iir kansliga for t ex spik och klanderfritt, fororeningar i ba'*eni'biist gilr det om du'silgar fram blocket med en kedjesilg - Vi informerar alia intresserade om nackdelen med band De fiesta ver belydligt mindre kraft an kedjor bandsagenar al\/orma blocketmed Faicrumarattreda'nenLogosolE5000 har istiillet valt var slorsta eldrivna ochklingor, beroende paallbandel en kedjesag ochsedan byta till bandracker for att konkurrera i kapacitet kedjesag E5000, bernttar Bengt-Olov ger mindre sagspar ochinte behover sag nar blocket ska sonderdelas med en cirkelsag utanautomatik Logosol har levererat eu antal avlagsna sa mycket material Den stora vinsrenmed bandsag ar Med Solosagen producerar en bandsagar till kunder som snabbtlart att den ger mindrespan och umyttjar person over tva kubikmerer om dasig all hanrera den och som acceptesaga med bada ravara~battr~m~n nar man ~agar av gen Tre p~rso~er ochen ~irkelsag rar all byta band ibland De ar gemotom pas kw ger,diirforennastan bakaj:ila,iij: spijlet:()intre~sant' pr?l!ucerar'treganger'sfmycket, nomgaende nojda med bandsagen svindlaude saghastighet Den ligger -Den somkoper sin f6rsta'solosagsnittet och darmed spillet arjampa ca 20 meter per minul beroende pa sag,bor viilja ett,~edjesagaggr"gat Logosols bandsag ar synnerligen farhari, '" ' ktaftfull Den drivs med sammakraftriislag Sagsparet blir'endast 2 rom och'komplettera:tiled bandsag den Uigg dartill att SolosagaLvirke med ett 0;8 mm standatdband da~"s?m:~p?y~!"i?ry?~ee~si~, ar,' tiga trefasmotor som den storsta kedjesagen E5000 Ettsagband kr1i- Ettsattattminskaproblemenmed _Bengt-olovs'cal1"/'<:,,,v:,,: ";:,1",:',, <i"", ',,, Son! tillbehorfinns tre forlangningar tillsolosagen: 25, ],0 och 0,5 meter 'Den langsta ar en halv Solosag med ben och stock!yftare som ger elt utiniirkt stoo for Stocken over hela " ~esslal1gd, De kortare ar extra linjalbwrroch clessutom fmns ettjusterbart ben for att stabilisera forlangningarna Pa det bar sattet kan du f6rliijiga Solosagenhur lilngtsom heist Det ar ingen slump att del gallande varldsrekordet ilang pianka' innehas av Logosol "'" -""" Med en halv biink kopplad till So'osilgen far du elf 7,5 meter IMgt silgverk Det finns tre o/ika forliingningarsom gor alf du kan saga hur /ilngt du viii Saga tungt av detta marke? I Alia produkter fran Logosol ar CE-markta De bar samma marke som aterfinns pa t ex TV-apparater och leksaker Men bur verkligen apparaterna battre av market? Krav pa CE-markuing arett resultat av Sveriges medhimskap ieu Manga uppfaltar det som en garanti for hligstakvaliietoebsakerhet lnte sa konsligt, eftersom yissa tillverkare rakt ut pastar att det forhaller sig sa Tyvarr ar det ell missf6rst3nd I forsta hand ar CE-market en typ av pass som ska underl~lta handel over grnnsema inom EU Del ar ett bevis paati'tillverkaren gjort en analys av riskema med produkren och att den upptyller EUs regler for denna produktgrupp Skydda eller Varna Omdet finns siikerhetsrisker kau tillverkaren viilja mellan att konstruera bort dem, skydda mot faran eller belt enkelt bara varna for den Oavsett hur man gor ar det fritt fram all CE-marka TIllverkaren utfor sjiilv kontrollen och det finns inget krav paatt en utomstiiende pan,ska undersoka riktigbeten ' Undantag finns dock Det galler varor som aruppenbart farliga eller som ska riidda liv Exempelar cirkelsagar och flytviislar I Logosols sottimeut galler kravel pa sktredjepartskontroll bensindri vna motorsltgar,bandsagenoch Solohyveln Forovriga produkter ardet upp till Logosol att efteregel samvere skota granskningen Opamska prov - Vi har anlitat Statens Maskinprovningar och Yrkesinspektionen som konsulter For oss ar del viktigt au knndema kan lita pa att sakerbetsgranskningen och CE-markuingenar korrekt utforda, sager Logosols VD Bengt-Olof Bystrom Solosagen har genomgatt opartiska rester vid Starens Maskinprov- Den fiirstiirkta So'osilgen har dubbla JlI,i~produkter""M~~g'o~(j'~fifflTliirlrt;(NlllnlTliir-Ket isii;nn~b r ; ing~" 'gll~alltifiirihogstasiikej'h~t:biirf~r' harlcfgosol:anlitlit Statens :,i Maskinprovning/lfochYrkesinspektionen foralf duska kunna /itapfl " siikemeten 0 riingar i Umea Sagverkel har resu,is ; prod~~ansvarighetslagarna-idneb1ir ~~~e i standard~?ch forstiii-~tutf6attplyc~ortill faljd avd:ili~~iik~r~et rande,med bensin" oeh elsag:/ ::' " Jmniedatill gigantislaiskad~st d '' Dessutom har MaSkinprovnillgar 'SolosrgenuppfYlle~ i sjttnuva: gattell sreg langre'deh granskat bl randeutf6rande Stihlsharda Icrav f<ir kapacileten och arbetsmiljiin Rapf'orsaljning i USA DesSjllOrnar den Pfirtema kan bestallas gratis fifultypgodkandijapan,enp~p~l1,ings()m B O g o s o l f u ' s a t u f f a t t IJS,-\kal1ar 'denf?rett a '11 'Klarar USA~lmlven' han~~~~1rigd~~lo~r p~~~ ~E- Men de strangaste proven18 har f3k- marke, fraga: 'vem':iom har gjort tisk! utf6rts av Stihl, som saljer delar sfrerhetsgransknijigen: av Logosol~sottimenl i ovriga var]c Och om man:verkligen har avden Stihlsegna siikerhetsktav ar hjiilpt bristerna ellerbara varnar for strangare an EUs direktiv dem i instruktionsboken Det beror pa att USA, ar en stor Market i sig sjalvt sager o~tast marknad f6rstihlde ariierikanska ingenting I bred hfllskivor och en extra stockhylla Skadu sagariktigt grovt och tungt med Solosagen? Da kan det vara bra att forst~rka banken Visserligen ar sagverket rejiiltslryktiiligt i standatdutfarande, men'tned en s k HD~tillsats blir den ell rilctigt "monster" Forstarkningen bestar av en extra hiilskiva pa varjehyllaoch'en ny, forlangd hylla av stiil Pa det bar sattet far du med plats pa stockhyllan och extra siikerhetsmarginal, Solosagen kan Kopas i HD'utforande eller byggas om i efterhand till rimlig kostnad

6 6 ljana pengar pa panelhyvel Eaen hyvel kan van ett silt lilt tjini pencar Det hoppas Toni Jonsson och J6f1en Nisstrlim Ijimt I1ndska Rincvattnet $Om tillnmmans kept en panel hyvel frln lolosol De blda kompanjonernl k~ hyvein b&lcn l!il9s Avsikten Vat deb an byvll Rlr cgel bruk dels bjllpt - Vi WI kiln UI och liyv" '" pbts Del: blir bclydlizt~rlr bmdedaanr\'iftel:\in;p SlI'tior JI&er J&pa PmdhyvdDvtaullliDdreta300 kilo Men 1jlmf6n:1se um l:itnailde IPUtilIer II" delililed oc:b 1ltt Del: Ir iqallllo5rret-air IVfo -u~ _ IIIbua upp dell pi CD kim oc:b klln ivi& med dell Hjul efterlyses -Vi5Ina bjul pl<kd daackl sir IIUaR an fi upp den pi kinm, IJ&er J~ IOlI\ tipsar Logosol om an monterl hjul ller tl$teil Rlr bjul!man pi fwrikcn An A lln~ bar del mest blivlt byvlina RIr eset bebov PR:milftn ""eo inoertak:tv granpanel hemma bos Ton1 Et'ler niira misslyc:bdc bridor blev resulwet perfett _ Vb pancler blev mydrel bittre III klipca siler J&1""- Hm tyd;cr Ml cki YaI" lid 11111InI sit b~ili_del:1rlite pyueiaa Sl1I1a ill ada mitt «nti pqm Ma IIIr -vii YC:l bur del savanljaivw - upp in$di1ninp i ell bok I'o"Jsta Pal _ eke ban ni&oa mimll an JCI1III OlD liyvelll &I vikli,poia,mod paroelbyveld If III den bar kuttraj :tv lwidardryp Delbetyder Itt del: fiilns minpolib stll an 1iI1"" bide frln Logosol och andnilevenpl&er Dei finns alii RIr soan Ail v&jje profil wm man Un Ilnskl sil Tak moo dorrprofil Taker tillverbks med en profilstil SOIIl tgmllijea If llnki Rlr dllnfodel _- Men k~jodc:rml,""vldde bani balvastllelocb tick tram vackra takpce-ier Pled pateraa mitt B&da!Vi IF ~&Jli&beter odi vuut biniw frln de cpa $h> -,- prill DImDol IlIf illp d= -Del: bdllmime HIri byll fuliili l'yn'solcd&ar od:l ell b)'d& VIftc fiilns del JOII om me:a idlulllyvel IdqfiMSM panclhyvlari luna vallnet En,ranllt inspetlerade ay/&'vlrvet airtorti ocll JOfpn tillverlade takpancl Han blevii imponeracllv tu\lltatet an han omgknde bestlllde en elen byvel Nir detta Jmvs gllr vlr:n lina flirsta fmnstl)wi Ringvarmet Hyv Iar-duon JOIWOQ ocll N~ p Al beredda an balja med sin!ego> hyvjid& _ TrotS au del ban bot ~hlri byd bar vi II tdinp ~au vi kommer au ba MIt med jobb gpder viral "'- De tlati viti ba plmhyv\ll Dec It" Iddfodrilla till borsen, ~ om~ Azmu bar ;,, be Id1hden mer avancerade profiier mell idlresie firms frfd de till1lllktl Lo&osoI utvecldade Djunaeld&&n tar skonsam awertnina i tropikema Men den niiief' pi au bi en favorit: bland dcvertsproffs I $verile - Den ir ett perlekt komplement tih min cirkel AI_ Nu Jdarar ja& Iven de ahra crovsta stockama, Iller Goran Wiklund I jimtlindsb Stulun Gllran har en gird me4 tilihorande sh>& Sam bisynla ""UIwIfura till en mkkerifabrit i byd F6r Iadaml let bar lwleo Laimet cirulda: Utr'UItlld med Iopoli: toppklyv - Fabrittll vill hi Ipc<:ial d,g:aidpr Dec tad vanoamdkf OVID1ip di"",,,,- lip" GllnD IlOID rid; '=It gppdraa IlOID haa bliu pi aupbelpl Decvarfyrafy'bidIb;:tfwL 4,2 IiDp med di'mf!pcxwn 300 a 3SO Il1illilneser IOlD ablle Ie 'ftm'u till til maseum i StOCtbum UmpIip funlr hade Ilan Pnlblemet V1II" ban au denpm var bela 83 cnitimeta i t'oiell - net faans idp miljlilbew" i vljlden an fl upp den pi binten alger GOran Solo utan ben Sjllvl eijteldgen t1arv dryst 40 cniumeler ToppklyveatlUrkapaci IelCn med dryst rvi decimeter Men den 1lIr bjissen var belt entell frr """"- - Jq fri&ade Joaosol ClaI rk "-- Djungelsagen i Stugun De Brulo& au i&j abjle prova [)jaqeld,en It" en Soloda IUD ben Den Ir urvediad mr de &JOVIi trsden i tropiterna Iilljalell apimu bstdirwpittldetodttlr~ &Ilvlnds StiItl5 IIOnU bensindrivlll motorsla 084:an pi 120 ce Frin blltjan vu det meninjen n GOran slrulle lina J1gen mran hjllpa LogOSOlln tesli den Men han blev II ftlnjll$t anhan beilutlde sigmrln ""'- - Jq har ailtid &ubi an jq:sb binnaalp IvtlI de ailra Val tji den [)jaqejdaea Jllr del mlljliat tid etl rimii& -- ko$mid dp" GlIna SJaJ!aaiabetm tad ~ idle jimf&-as: med ell eijtds4 Mal fuut Ii1IrktliII trr del: fkal rit:tiat IJl'OVIl rrid per ir IlOID del: Ir - Vi a1pde~airdel var 12 pllderblllsioctama varboaellfnlma om IDdI s1pde jq: til 4,2 meter liqi: skit pi ~ minulel" Rliddar kvamar 00nn Wltlund Irinte ellwll om III anvlndll DjunlCldaeo 110m tamplement till en cimls1gverk En annan Ir Daniel Svensson som driver RUDSte1lI S1& och Hyvleri pi OIaDd DanieI b1vo"eutoc:br Rw- renoveri", IV lloli vldertvamar netirbjljarpim tollocll merin41 IlOID &killletaitbvilutsigvm: IlOID - Mats legosagade 1100 stockar med Solosagen tar rtoebma " M aro'll art drttsq:lifl im ricllfr fill, ttl' G6nfl WlStItlIld trm Djun~-'~n Han harbua provat linaya drert men tyl:ter au del funlcl'ii' bra -I, funderar pi an hi lirajalen {~ mootmd om ailvij>dl, min pl feltnlct SOlIl ItOCtbord net borde bii ria 1lnarbew1J&er DUliel Mati Gradstock utanfor Bortlnae kopte en SoIod:I strax fwe juten m en avkopplande bobby Men han har knappt tid aft d,a tor elet bruit - Jal har legoulat bortit 1100 stockar, d,er Mats som lact upp UlJllnlen mycket rationellt Hans ull1lstninglren fbrllnjd So\od& med elslgen ESOOO oclliutomatislr mamin, Den anvlnder han fbr an alp &am bioclr Vid SoIosigen fillm en rejlll smc:tbord Stoetama lyfu: vpp med krad pi aockbordoet och ndlu pi: drerket TtIIsammans med den IClaIlItisb IDIlninzea aer del: InupedIet: - timp ly1l UppdpinJmIVbIoctafrverli ter hall till ell tiyvs!& Del1r ell lile mnorilllld:a cirtejsi& apeo;:iailryjld faraaldyvalllmpiafttorom tdoor Dea drivs med ea "nwt udu elmolor pl2s hisdaatter - Moton! If til rittijt l'il()iister 110m IaIver 40 amperes attrin, berltw Mlts 110m redan ilullll k6pe1v tlyvllgen hade en tillr$etligt pv elkabel pi: girded Det basta av bacia Pi del: hir siitei vimer hall flera fllrdelar En problem med tlidaor Ir an WId jon!odt ltiidiiliilerpi tfut pll Eoklinptrive:r sill tlratt surpa Dessulom tad del: vara sv1rt au flln m1ll pi blocu:t eftenom sa:dai tigerpieo l'llr\iat bard )lied S<>Iosict:a slipper baddessa prvbiem S!odeD iii#'"rilla IIDCleo ~ om del:iflinau IlIIIaill ria m1ll Om tedjm bli a16 ellerpr id iell apik allrdelnrusyinelkr clyn Itt fila eller byia tedjan Han har Ilanu inte bestltru sil om!wi sta n6ja ail med an s1ga flam blocl: ocil citkelslp dem euer so5llderdela bela SIOCUrI IDCll djunge1 Nir Aoekert IrfIrdi& ii&f bait biocke:t pi t/)' a1&ul om fir RlIbbt fnm piarwir i ria dimellpm - De$S:aIDm f6rknr jq: idle II myw:l: i sl&splm- Den ldiap jq: llilvlddersueuapirpi fy:amilli:melei"jimmri med Solodaens lea 51 F Mall Vie i bajwna spew de extnl lilillimeuama dil'eldo( ingen roo R<:$l,lltalellr en perfen tompromiss dir algkedjanl odt eirkelsli' ens flifdelu utnyuju till fullo 25 stockar om dagen Sjllv tipparmats au hans meiod6br tapacitetett tried 30 proc:ent jlmfl)rt med Ittbua tllnmedsoios1&= Pi ell clall tan del bli ttpp tin 2S SlOCW - Eo IlItIItl In At tiled Solodaea Ir art den t1anr rqlll &ver JrCM ROCkE HIrom ciq:ea aipde joe ttpp _ v 60 cetttimese:r i lopped bertrrmars _ f1tt tippdfaglva1rerli:artblocblh~ - [Ie( It" ell cutdl1& ; drtleted 1Omi&J hjllpt art sipfnm bloct: I tlaneal betyda" del: Ittbaa tapl ned dimeasioaell pi SlOCten al an del ~ slr'ertl:t ltiarv IV den Detta visar viltea Ir:apacild tlr nt tistzrovistoebr5ol1l Solos1genhar -An "'lllvtrjl'ovllridlet pr0 blem Del lvble Ir In ruu fntm Stockan!a llver itockbordet siller Mts MaIS driver tii;ordbnit med 20 mjlllttocomikopbrutdlrtilltill' ltert med SoIoalaea VlTatt den sbdie It' billi&l repuationsvirte Ill" <:JeD ato&- Mea DIl aerdell tvellenbiq IiIl f&-s&jdiaaell Mal fums del: ell ilip naadeia' med SoIoJl&e:a MIlS fadderar en stund ;, haa ivarv - netabllei II vara bmminl"' IV bricloma Ott IT inie svirt mell m1np_10m tar jirn«jrt med andra tdeiodcr Ir del: till ;

7 7 Ire nyttiga tillbehor till dittsagverk l;og~ol ha;~ :ii 6v~rHj 000 s' sagar Sagverkeitillverkasnu femte version; I likhet med'bijh~ndeln bi) uppsta en marknad for b Solosagar: Du har slikert sett annon- ser Dessutom byter Logosol in Soiosagar nar t ex sagverksagare sn~bbt Till vardags ar Lennarf Andersson handlaggare'}:5c\' forsiikringskassani Kal- mar For en tid sedan kopte, han ett Iitet Stalle pa astra Oland och flyttadedit med familjen Boningshus, ladu: gard och honshus var i' behov av renovering - Jag hade aldrig anvant ett sagverk forr, berattar lennart som anda kopte Solosag och hyvlar for att gora jobbet fran grunden funktionen lir densamma som ett nytt sagverk Det ar f1era fdrdelar med att kopa ell begagnal sagverk fran LogosoL On wen ars fabriksgaranti och kosinadsfri hjalp pa telefon Dessntom far dn ett sagverk som fungerat bra hos sin forre agare Annars hade han eljer hon inte byll in den mot en ny Solosag Om dn koper begagnat pa annons vet dn inte i vilket skick,sagverket ar och du far inga garantier langsikligt ansvar for sina produkter Med etl fabriksrenoveral sagverk garanterar Logosol all kunden bur nojd Och det 1lj- nojda kunder som gjort Logosol till vad det lir idag Motorsagen som fdljer med at en bensindriven Stihl 064 Den ar helt genomgangen hos Logosol och alia slitagedelar Dtbyna Den hlir sagen hat snttit pa Solosagen anda fran startcn och visal sig vara tillforlitligheten sjillv Najda l<1uider gagnade Solosagarvarierar,Ring till Logosoloch hor omdet finns nagra pa lager ellerom inbyten vantas in Logosol har tva motiv all gc sig in pa begagnat-marknaden, Forstoch framst arbetar forelaget aktivt med miljofragor och tar cll Observeraatttillgfu1g~1l p~be -: Ilffsaga QcHti~yVla Solosagen firar snart 10arsjubileum Vid det hlir laget iir det en forfinad produkt med manga nyttiga tillbehor Hiir kommer ytterligare tresom gor det enklare att arbeta med sagverket och att hanbira stockarna Tillbehoren passar alia Solosagar utom den allra forstarp()d~lien med n~jal,av skruvadealuminiumprofiler SUillbar(stockstOd f~ ar r ena a'v'k"o pp'llnget:1>r~~f:~~~t~~~~~:~;~'::~: j ''';,If:~:r::!is~~~~a:kan om den vill Ska sanningen fram bestalldehan stora dclar av L020sols sortiment Solosag med forlangning och elsagen E5000, Panelhyvel nch Solohyvel Det ar bara Timmerjiggen och timringstillsatsen som saknas - Jag maste hinna)lira yanda detjag harjorst, skojar nart men blir sedaj1ailvarlig: -' Min uppfattningar attdet lirlika bra allgorajobbetriktigtfranborjan" Jag behover hyvlatvirkeiuddadimensioner for r~~,?ve~~~geli_ - Trad fnin fastiilndet ' " Ert problem ar att Oland inooiirkant f"6r grova och taka trad Utanvind-, pinade trad pa gransen mellan havet och Alvaret Visst' fiims deriesliga skogar pa on I norr; inte pa sydostra sidan dar Lennart har sin sluga" ' IstiiIlet hamtas traden fran fastlandet och kors med funmerbil 6ver Lennart Andersson p~ Ofand'sk;iffade Solos~g med storsta e/sagen, So'ohyvel och PanelhY'vel pa en gang;'h bron Nar forsta lasset dok uppoch Och tick en hel snickerifabrik'for'mindre an vad bara eft enmans cirkels~gverk kostar, " ; en stor tirnmerbi1lossadestock efter stock hemma hos -Lennart gjorde anvands for an tillverka 1ist~i::a6rr grannama stora ogon ' - ' ' ', ~irkelsagbiink Tills~a;; listade :Jlcra som fragat om legosagning foder, innertak och Iiknande, Sa langt Den andra maskinen som fiitt gora - Dom tyckte vill inle attjag:"ar, de snabbt ut hilr Solosagenfung" i renoveringen har han inoo;kommit ratt f"6r sig ar Solohyveln, Lennart riktigt klok, sager Lennart som over~ erade' :, ' Dlirfdr har panelhyvel n annu iille fatt har anvanl den en hel del fdr all tygat omgivningen om han, iir-yid ' ' - Det vi~tiga ar all mail' farajia fargo bekanna dimensionera garnmalt virke Enligt sina'fulla sinnens bruk efterallha,' "'lnstiillmngar ran, se~iw att\injal"j1 Det I<an tyckas lite vagat all kopa honom ar det en suveran liten masagat'upp bela 15kubikmetervirkeiir rat' Och haller kedjanskarp{ar ett siigverk och tva hyviari kliunpfor skin, latt all anvanda och viildigt med mycket'bra resultillp,iitgjorde Lennarts'riid tiii andra isaj1!ffi,,:sitiiaen som a1drig tidigare hanit pa ined snabb h~phrltiden under varen1996 tion '' ' / dylikt arbete, Men Lennart, som tit- Det bara skriker till sa ar planar en harligavkppplingall D"tenda sorohan tyckerarkiietar runt pa vad marknaden erbjuder, kan fardig Det basta lir attjag hyvlar sagapetretisarh~'l:udetefter en dag pigt arattbantea~tockarm~d ~ur L konstaterar attha:n fdr mindre pengar till de dimensioner somjag behover pa kontoret, tyckerlennart Mend~tiJ,thanilltyy~~'Fom TjuriJ,t an vad ett cirkelsagverk kostar fick Finns inoo ratt dimension sa gor jag ettelaid"vi1k~tsag\,~~lmul an har en helliten snickerifabrik med sag;' ruorihnlresultat 0tnresultatet~':f h~bar~ y"sak den, sager Lennart verk dartill Ochdet arprecis vadhan MIiir~sigll1l\,ilri~a~[gverkettyCkte ~lls~ga - kan()~b~'()fh hansiharbehover for all rnsta' upp sirt och Hur vagar han? inte LeJinart var sarskilt markvardiga sagande har vackt visst uppsefarniljen slillie pa Oland Den tredje maskinen i samlingen lir digthjiilpfickhanavsvarfar,envan endebland grannarna Eflet an ha Panelhyveln, den med tre kuttrar som skogskarl med egen traktordriven sell Lennarts urmarkta virke ar det Det ar ocksabra for atthindra sma slojdbitar och tunna sagamnen fran all dra sig mot linjalen Stockstodet kan med en enkelt hahdgrepp fastas var som heist pa linjalen Stockrulle *2f~B~t?~~i il'r ~L~~~'Bil~c~~~±±J Ettnyttigtiillbe~~r611is~(j keli~aj1l narfel i lallgdled;r,ul1~~yst?cken fran hylloma,fornytta d enisidied " ochrulla pa delligen' : ' Rullama gor,ocksa 'att du kan skjnta po stdckeri i sidled och slipper llivaskillnaden mellan balkell och stotkhyllan " ', RlJUarna 1ir latta att montera pade hhrlsoiite'lla balkarna framfor stockhylloma Kantstbd med spiinnarm "~ ali 'i-pet Ell bra hjillpmedel om du kantar brador eller sagar' block som inte viii sta fdr sig sjalv Du fasterkantstodei pa stock" hyllan pa samma san som det\'lld~ liga stodet ochspanner'sedan"n arm en bit npp pas~giinlnet D~tta hailer garanlerat iiniilet'pa plats, Armen kan fallas ned sa att den inte ar i vagen vid sista skaret

8 MfTTL Har skramdes danske kungen Niels pa flykt av tyska hastar Halon PnI: pi llclo-talet sinktes fern YildnJ:askepp i ett sund nort om dq:ens Skan5r for att hindra ftenden, danske kun Niels och hans son Magnus, frin au er6vn Skine Skeppen flu'" fortfarande kvat" dir pi bottnen Nu arbetar ett loo-tal penoner med au 1tersbpa bide skepp och vikinlaby 'lid nlrtiuande Fotemen - VI anvinder a:llmla metoder si Iinct det lir, berittar Hans Oltbera en ft' ektsjilama bakom ar1jetet Sa ska by" se ut HdI rmljrip II" ~ f&' n sililderlkll pva etscodc til" tum bjllp IV ell TImmerJig fiin Loso 'lli An l:iyva frmlvq plaab mr Iwldmed kilar Wille III mr Lint tid Projek1etdriV$aftcbcn F«evitens Maritima~ i da&liil tal b1bi Fotc ~ Huvudmln II" Veil tommun, Falsa:rbonlselll ID\IfeIlm odl JNp pen Sweden Vikillg EJtplCftl' Group Flett lpollso~r Ir inblalldade saml 1JbeuI(lsasam fir mlljlijhctltl jot>t> med n1g01 nyu or;!1 I,nveck lande Guld for arkeologer HaVel null SkanOr If en,uldj:nlvi fllr marilwteolo;au vid museet Skmllr belydersbcwls llr pmme[ si<insb filr farm$lidde I VPlnCn doljcr sii mlnp '"'PP fria vikillptid oc:b mecldtid FoIovikslnuseet bar!lop~dem alia, lde:il YaIjtc At \lilji*b lira pp smdfo5rflyttnid pi hlv$bocldeil Sandl;,a_nru-~_ea SUll'I problem fllr foma tioen Ikeppa=MiDpfartyJpet IllldetDirde i bindibridde plllya pndbmbr -VanDens 1I)'1;thLUbcs: F au wibmlijlijbeca"1iltitailimian:pi clkidl::il $Ip" Bj(lnI J svaril mr vertsamlxca 'ribip pwelbiarlilllktfllrpap fj:itog bar I e:ipo Iillboaell axdea musanrlasl IVtqd, ell addliii tullastad med ~ IV taunik Avsam den IvsUppsmukpoclcJlltt vir Ulbevanumycl:el:bra Skeppms a- kaa p Tyska knektar Men de fem vwlijawppeasinhq med vilje l'llr Itt hiddra den danske bingen Niels frib lit 'tererllvra Sklne SOlD behlr$kades IV en annan troolwididat, Eril< Kungen ly~udcs lndiland$lilli FoIeviken IlIlder pinplen 1134 HIt utklmpmles en m~lu;t b1e>digt Uq Blandde SllIpadc fanns den Iands1lybiaebiskop Henrik fdnsia WDlI och yuerlipre fyjii biskopir _ Erik byrde ill \qotdektar mecl bisw frln lj$t)aid Del var Rnla pap SOCII ryueri IIlvlllde$ i Nordell och d'fek:lema var RIf6daDde AIr delllfal1adde, befitwhnlsosdaj K""P""'t" Mapua var blilld de srupic och biilllo- varabecnvd i den sa;npybllled_ idlill Foce- -EIlIY de sintdr supped liar ~ tolistnlenu Vutcc \'II" d bra beva III _ kwlde iu:nltapa del: ill i min$lli detalj En topia barredaa byutsi GlIcebolJ - AIr 6YriJt mecl bjllp IY en SoIod& mmsjllytlart$ben topia hen byuu i FoIeviten Thnt och sjtsviirdigt De! U:CPP $Om mused nu bar under byggnadlrfr1ll F"mllDd TIll stillnad trin andra vitinllstepp Ir denl m~tet lln oo;h unnolitl hyiii fllr llrdtr i ~lerled Borden Ir endlst l~ millimtltr tjoch ocb de mlrterlde och ulsvlnjda stlvpartiemabfylerforsar ~ Till U:illJI,ad fdp YIIlJip YitiDpstepp SOCII vif rwu lje- m vipr - De rysb tiodmla krtvde DOl den hlr rypm IY stepp II&«Kaas Audrastepp _Ilaaflodtmakrtvde Ilna tonsnuttionft F10dema Ir ocbi suida mecl mirjp ronal" MlrtliPDOlIr de \la:i Wppen mr:rsjovlnlip, hill~odi bltlje i sj6a De! beror p" Itt dell tul\dl bordllgjainaeo blir mer fliijwn i sj6n Rlrstridel1erflrdertlwrAll lenkrtvdesdoclr: mftillu1:dooinpr Originllettilldel stepp10m nuir under byggnad hinldu i flosh Lappori Den muilll1lr:eololloffi VII" med Yid uodenlllcnillgen leder Ijllv byggmdel De! Ir en precisionsar bete wntidip 10m $lofi mloader vuu $b ban2ra$ 01 Ir Timmer Jiggea till god bjllp - RJr Itt den lulini bordliuuidgeo sta hllla mine vi sip 1U piadtomi i ll'ideu fiberriktidiq Vtti:DpnIa ~ fram vitut ll'icd tiiar YiIter viocbl-deal It"l" edomlillilacda" spillyirhocheklr iihe precis del: billipsce IY UIIJaJ, --Gamla metoder ED birmde MIt 'rid bllturcenlret i ~ alltsbr&ai mecl pmlaoch blvdvwala oetjli);er TUIIIDel1igal lr:dmmer YII till pass Illr del: liiisi bxupromij:iai DenIrtillrtctliJtRiljgm AIrIIIt:Ian den lr:lnsiip sipingeo Me<! eo YIDlip si&vult Ir del: om6jligt III Rllja fib=l>a neb slpr ldiligenom clemiiflln;v,1s YirUt Vid hlrd sjo lwlbtlsu'ofen vvaen fulum suppibordea blicb och luiil fir ytrc:rli~en vralr: P' bavs Detlilla~anvllldsocksi AIr an sip &am fyrtadtvirke till Yitirlpbyn BUomeohl$tslr:Oformadslr:ydds- SordI'UrIJrl,1JI\ ~ Wtbyuanrn Grel"er K,rl$$OII yurtf it bani 1!l mm fio 5IIallbL AIII:,,at IMCl' J1rnmwJiUff\

9 SlAGEr VI1I vid Iuovet hlller ell komplea by pi IIIgppf&u Et\cnom delif1m I JllIer II" del dell ~_~iham MaD sb' u Iitoiippl&a ell t-leuildsukivkyrkarvilb:ab:r fimdils rid llljrivninpr i ladd AlbeletPI i buvudsak-l pmb mewdu ED mingdsmlprybr vw:r tram i ALU-wbeumu hindu Mao karvar SIll)'CUl o::b bclbiw bat prvar med~j)'j t1idi:r ocb ver pi vikidpsill no och med spibr odl nitar smids tllr IwIdEu Ivfl~Ir TlIIlmUJiucn SOlD blivil en oundglnglij bjl1preda i projektet ArbeteI vid F«eviieaIwplalni ell IlIIlaI ir, lilelldetlrmm Wlderdet ~ irel: IOIll byd bll6ai =a Ii& AYIilaalIr an arbeiet aldri, sb bli -Da; fidas miap id6= om ~sb~&a" WIbma Ir Ill[ anllgnia,eq sb (a ajlo(wikiassa", RImq pllveotyrskonfemlsef och ilit:usende!urister sam fit Ie hur vi IVe1l$Ur lcvde en Pn' i tidcn HIlt:, /llq:rrn I fcm Hk rht Am-JlMreN SolnnMn odi D GnhniIr som I'e'" tabtdiar Att vara av det ratta virket E D ochalllwllidllidtbar_ju pliw i Mel! inplilt~ i sjilvi l1amdei [reba; ~na silt nytriga innehill med en sinlllia villustsomdennalillaslcrift NYdaaL AIr en pauiollend~ somjqkinnj det tl)'uilil DIIlntli_ kimia~bef'rilllibsinnade mid irnddie sjll ocb fwlllmdl: band fannii $iji badyiil Mouq; IlInrIfd min tmlugade vil:ldesbllrd OlD IIIpodetslyda J II" SOlD -ras ell blngivea UllItlIf ~Anjq hared fbt:kande btict beror- pi adj alltid s&er lii&oi an $ltta sigen i Redan i skolsllljden virj*& ivrig med ~ ocb spit ocb inpn lioa mi, pi fiil&runo U10flI;,sjilv An UDder IedaiD& IV ea fjantiail tinre ban f1!ilja bklmpiadar ocb llyvll U:IfbrIde1I &jocde mi, litl ~ Del: fmck 1InJtaa d lcr rejilare YirtI: odl raim en bah Jekel sawe bmikn -r;cbld IV iver cda of&1&la plis$ioller sia:i d&en i min foota ocb fi5ndodliem IUto somrnarlofji Minemilta1dria bli flniipapt_ dlll"del bmo III flytil SommaJwfp hu man ju fllr III sip i inie IOllI kltaklinrnbpp&nde avtoppli"l lji&cllr IOIll all mod tisadde baalverbrblil;k IflIllll& 6p:IelI i Up loouultll8d briclbpp odl tiu bu$lniq Ullrista:-Deadlrmbtegma$lboct! V i bilu pi at bli av mod beb vcnadaq dell Pn&en jq; et ~ m lbnuultdad plaat SCllmp under teved med friitt viru clcnhindiat utvall!los D;urberp ByU i S6derkllpilll mcra 5ll'a!l om ""'- JII brlckte jq; mlae jq; pdejq; hyvladejq;spibcle Sam tidiat IlttlXaCle jq; husbc:d:ea toai skntadc illjll $;1 Som hobby micta:e It mill besaa: ay sitt $101' bet$v&n$ume; odl oljll&blad u ~oml:ill~av dciil:yuddc~oo;htillib stribcnlcll Tomm Ehmunulc rkk jq det ovlrderligt dlliga ridet an del ifbani an riva: -Riv hil fllr bil lina hllf del var lion od:i sen II" del bani an dna ihop del nygjonb likadani igcn Oct bilr alilid ell bitav bujcl; llvu KdaDjq salt ihopde nydpdl:piukonia An SIIif;;ba Itsiledes IfIa"Iivm;Ie In _ bn 00 D :'==::=n~ &I1dl:1 R\rulom~ odl bypnntbw: ipm:»erv hen folklivsfonkareom handkinupr,de mm row i ursprunget till vlra passiooer ncb de senare i vira ArJ;We hinder nir de vanl fllr ivrip med,~ Den pmla IVcpmdl: aniedriida &11 ~det Ir kui med CD bobby ncb &11 panjaotmed hindema~ blverhlr eft Mlim prco;uiol Kan del ba med plas(m om cld:trollikal &11 sen? Skillnadcll II' pltqii&: pla:nkot l:aa fomw IiU de sk&wtc tips Nit cia!oi'd p1lksliat1luer ay _ exb det p den! -tar man knappasltram sni<:karlidan fllr an llglrda uilskandct Men nlf den fuklskeva kllludllrtal gnisslar odl del likeovida ulrymmcl pi v;nden kanskc skullc kunna avdelat: med ell pnktuk mel ~tarmlll hmbdaverbyp- -I mitt fall k:ujq med JOU I&lllvue!ala 011I hcla vutayplidadjii bar «nnodi alia vcrttyl _ tidas, hasuildifav clea uppfm:aidaea Hoa vel: precis hllf mlnga rrwlta$$ar nun dipwa haddltycrfri$ kosude JII liar $&IlIIal pl mil A mycld vert!yl au de inu: flr piau dir jq beh6verdcm Nu funderar;1i pi Vllf ;11 $kalll1 plus med dell bellladiga topptiyvco frill Lososol? V -'toaikirmcl«l:narviruir au dcl bebllver mill a11tid Dct konria;alraaburjllycld vid:e IIlIlI ill barakilat:~ dcl ICDl hcb6vs De!uI bhumirvii tiili tans b)'gvarublrlco numen bar de bide illr- ocb JoJ:\DdqJ6ppet Dct Irdljq; hmdlar Dlilipper jq; binp:i med ~1ODl aildeles uppelll:w1 ~ vad de viii ha: fackfolk Yrkcllnickama Ifhemma ncb lalar sig nir vi ama!6 rill" If IOIll vlnl i farten JII uor I:IIljIlvbe!jllLint Vir ni P SOIII bygvarwlllscll tom P' IIlr de appdc:be amatllrenw; bebov av CD IllIIlds lliicx:ilislll Idrtaadc eo AlIlbeI IIlIlI rill ja funoen i ilip ochrop'vad detlrsornmaal&mod IiFa iraalla bdlova" Dl kdpermaa -oimiil& Sj5Iv bilrjq; gillocb pbddrij nir otgon i hllbyu mcd IUmMol;k i vlstficlwl dykeruppocb vill hjllpa Iill: - lite Ijultrekvanums raw!!isponllkul1tsittabni rygcndjtr ia& i hrist P' IlIIDaL D!fllr$dr expcdilclll:iijq;htbllvcr funoen vldan ClI AIIDd FinkInsIiJt IlmDar Iun mia R1raD beljjda nl&oo lillliail hjllpllll hem- -Men baairsnartp'mia it=- Nir ban ICl" auja& plocbi ihop clkabelriodor av plasc an ba toailillyglir i villack blir bad reso!ui hjllpsam M en jq minos bur de! var flin- olr maa bani Vir till be$vlr Man kiiilde Ilalnn3 IIplllOlllp IllOICD~bfIdJirdsbetjIIII toai gjonk sill bka RIr aus bmdcr 1:1I kldlla si, ~lip: - En piaillka sj&er da? - Ja ClIdIr somdpri lijilcfjr ell S- oc:nrlmtitr Ijoct och l:anske dtcilneter lncl - D\l ska aliu1 ba eft hrida - Nja inle riktigl A bred olria& linker dter Dct bnskt rieur om den It siddjr sell ceotimc!er - D\lll'lCnar slicde1 tn lilt 0Cl: Ir dl man 6vcrvlpr an p mcd i nirmsa frimiiukiubb IIlIsl M jobwplca~ van ca bland de roiijobb som finila "'* dq crbjudtr p:ljitar RIr DoIda JCa mt:ran SIrsltiII nir dcl kllp!a virtt! skallluw p6 F BileD Scm sat Dar aakrieke tiler biln bar ClI litet k1cnt $Idanl avie!! fllr ell par Ikidor od:i rnojlilcn cn 1I«CSSIr EnelldaOlookaslbofdtrlc:katar all inse au en bog plantar flr man IlOI upp p6 ClI dodanl rlc:ke Men de kdmmcr ipte lui Iigp kvar 0Cl: ir i dcl stii&rc n'iiclmenict toai ~ _ InRIr roida 0pI bar IUdip 11: Itn$bp knakat i fopaa nil" plankor basar flct odi get biuxkm oiiyiiliga blesiyrtr Vit i ansiktet odl med malandeklkarh6ljardlmannto bua upp plankoma ip Medin hwln,ln inifiin bilm kvitmr_n"ilsklinlbind fasl lribiwna du mhle binda fast dom!~ MClIja& tar inte II mi,jq; IIgar pm vidare ocb DlplgiIIJ kommcr jqall skaffa mig ca 1UdiJ!!abkt Oscar Hedlund ~oci'i c::_""'-or'" Oogor- Jpr,IIf"ipolpr)

10 70 Batenftan Sri lanka inte racker till ~,'! ~' ' e lirijale~pa~-oth \ltinathmg~-, samt forstiirkt~ ril0o/yek~t" ~to~grovk~jlade':t~~~~'j'~~'()indet, staf',:made in Sri l:an/<i1" e la~g~~m?,ff-a~sl,lppi,l< var-;;pa,bogserbilten sa ar den til/ver- propellrafua Seili'll t:~f'gerade,kadmed Logoso/s Pane/hyve/, ~a;~,attre: i -i'-'~>/, a SnLanka slapp man',' fmman en hogeffektiv listhyvel limlfor~ta~et~llfegells hiilienbrflkdelavvad en riktig kostorkningoehvirkethlliero 'tara,, ''}i,and t,,< Ennyhetfor,J996 arfer ovriot yveiimgerar '~tt au'sanitidiit lain 'invanda pla;a 'arbetesomagarna, oeh'profileiade'sta1den nya ntatiig:, overkuttemfoljetllle'dpakopet oeh c / : : / 'C-: ;" ninns sorntillbehottijlajdre hyvlar Karl-GoStaJ1ai'aven ferinedl~i tva?' " ogeffejrtiv--ilsthyvel: Sjalv 'p1anerarhan all kopa en paj1~lhy;;;larnll tillverkare aytra, -'Eogosols panelhyvelar ettulmarkrpanelhyveltilj "snielcarboa" heriuna leksakeri Thailand Men dar var &t ~!t~!"ativ i utveeklirigslan;der som isverige Han ska anvanda den for problem'medigangkotriingii'ri " qitlisaicnar'kunskap oehpengaratt atllillverkaprototyper somhanjob - Det berodde pa virket sow iwestera i f1e"rspindliga maskinerbar med i olika projekt vands Man jobbar enbarc/ ' I,b~n ar cnkel att 3nvanda ochstiilla'in - Det kommer att rationalisera gmllinitra ~om~anvafi~omsyen 'ii;v:~nf0rden som barahar~rfar~lll1ef;iirbetet hogst vasentligt, eftersom vresbjork,dyssneda 6ch):>~ ~~plancoehj;ikthyvlari ; ; ;, jag kan hyvla oeh frasa i samma nen berattlitxmi?gosla>" ~,-!\i"ell'ups fnin Karl-GostaJirattsattamoment avslutarhan sitt telefax ':"Vj modifieraaehyvlarnxin {fcifilerade stalpahorisontalkuttem fran Ghanas djungel,ptt / t:~p~lliirri~u~:~: Margklyvent<ir hand'om 'stockatsom arlo/", cirkelsagverketmiitningen,gil;' rried;autiim annat niir stockeq:kl}ivttillhanit(r/)gfforma Det finns pen~;r~~'tftj~na' for den som kaj};saga, overgrova stockar Logosol har losningarfor overgrovt liven for den som har ett cirkelsagverk "L6go:~j 'ilrmare bestiimt tre IOsningar paproblemel Tva av demiir val otpravade pa cirkelsagverk over hela Sverige, Toppklyven iir ett perfekt koroplement till cirkelsagar, Dct ar en Logosol E5000 elsag som monteras ovanfor klingan Kedjesagen triider in nar klingan inte racker till Mlirgklyven hjalper dig som inte vagar lagga riktigt tunga stockar pa sagbordet Den klyver stocken efter margen oeh har automatisk maming Bacta dessa hjalpsagar ger dig det basta av tva varldar - Solosagens unika fonnaga att saga rikligt grava stockar oeh cirkelsagens snabbhet Andra fordelar ar au dukan anvandaenmindreklinga Stora klingor iirbade dyraoeh kansliganar <let; ska sagasgrovt sa hjalper kedjesagen till Det senasle tillskollel ar Djongelsagen, en billig losning for den som bara sagar overgrovtnagonenstaka gang Det ar en Solosag sam spanns fast direkt stoekendrivkraften ar en bensindriven motorsaglas,mer om den pa sidan6 ""'-_L- - pa Toppklyven gar in nar klingari inte rlicker till Om duliger skog sa har du en framtidaguldgruvakanske intei pengar, men vlil i kvalitet och miljovlinlighet -Ett hus byggt av tria blir trevligare, blittre och billigare, sliger professor Sven Thelandersson vid Lundstekniska hiigskola som forskar om nya metoder at;tbygga trlihus Han ar inte ensarn om sin traforskning Over hela Sverige arbew hogskolor oeh foretag med att utforska traets mojligheter Oeh hapnar over de illanga gada egenskaper som materialet har - Pa senare ar har vi glomt bort hur fantastiskt tra egentligen ar Vi bor mitt i skogen, men anvander st31 betong och plast, sager Bo Sund, strom VD f'lir stiftelsen Traeentrum i Nassjo Narheten till skogen har gjort oss blinda for triidens manga goda egenskaper!stallet harvi tiinktpadet som grillpinnar, allemansratt och ruttna fonsterbiigar fran 60-talet Och moo erfarenhetenfr:ln miljonprogrammets fuskbyggen har vi dragit slotsatsen att tra iir ett d1iligt material Plocka fram men - Vi har anviint tra pa fel satt och sorterat fram virke med 100 ar gamla metoder, sager Mikael Perstorper, forskare vid Chalmers tekniska hogskola i GOteborg Pa Chalmers har man borjat kartlagga traets verkliga egenskaper och funnit att materialet lit en riktig guldgruva I trii finns massor av olika egenskaper, deflesta oumyttjade - Moo dagens teknik kan vi behandla varje trad individuellt oeh Panelhyveln pa plats; Sri Lanka /-liir arivandsdenjor att tillverka /eksaker sam saljs over e'a var/den, ' : bl a av I K E A ", : 'fttt~u~}agerbara en femtedel sa mye~~t solilbetonghusdtirmed blir gl-uiiden enklare -';t BJlligar~,~ijs, c" :M~~ff9r pr?j~ktctiirattsank:abygg- k'o'stuaaemamed en'tredjedd: Erla- ~eiihaeit ViiJijo arall detfinns fo 'garatt lyekas Men dei ate' del metddutveekling iiinan r i J rdet optinialaarbets~attet tom hijrlra roanga'ar1citektoni 'idelarmet iii enkeit'att ' ft# gt;ra~~s~npersonliga, ",,fr c 'Sl1ickargladje, oehat1dratiivs~l hojande saker pavetk~inte'il>ygg kostriadema stirskiltmyeket Korta<;h gott kan triige ~tt ttjviamnilire odl billigaieboeilde,; : - ',Do som~ar tillgangtill:skog;oeh etleget sagvetidum 'redan idagot-' nyttjatraets alia ftirdelar 'i :

11 Nar barnen bur stora tacks bergen av skog I Ecuadors ber&strakter finns trid men Inaa fartlara viaar fw transport av timmer Asnor ir det enda tuna: erande transportmedlet och de ot1(ar lnte bara hela stockar Faljden ir konstant britt pa yjt1(e Indlanema har trid runt knuten men Ina_ darrar pi slna soltor1lade lerhus nml SvenskaSwedf~uiriversedan Iren bist1ndspmjekt i Ecuador Problemet $Om sta l~ lr In jor<len satta eroderar bon host uppe i An,,~ lord $Om sedan tipper till Jtrah verksdamntar oc:b $t(lr elprodltktionen - Vi fllr'kiker,toppi erosionen med utdp!anterin, ocb terru5er b& rlnarberlil KwbcrJ vid Swedt"lftSL Ea posiliv bidfektlvpjojelaellt au indwtmla fld mojligbet an bedriy1l skopbruk Men den oermrt kllperade teninp P det omojli&t Itt avvukanch IJWISpOnera sto<;kar na till slrerk Enda etwl$ed If an frakta sigvettel till Ivverkninponuidet ncb laita isnonla med firdi,t vitte Sig Vl'mlute van sllin an tvi ttwt oritar bira det baeke Itpp och baeke ned Och det fir inle krtva pllllgjord marlt for Itt anvlndu SAgar till skatten Dlrlllr kople Swedfcnest in en Solos1a; med Stihl 064 fllr drygt en Ir sedan En indianby tick lana slg Vl'rkeL UppiOrelsen"'anbynfonde rii" penguqa $Om man tjlnar pi s1a;ningen fllr an kllpa en ellen Solo- -De!funlenrfantUtim bnllck vare Soloslsen oeb sammlllhlllninsell i llyner Bellil K6&tuppe ianoerna bcu\askommunalsbnen pi ell annortllf>da sin ED medlem i varje familj sb utflln artlete fllr byns pmenwnma bcbov en dag varje veda Oenyplantende P:opma'" av byarna ArbcISmft fllr avvmmillj odi signid, ordnar sblted - De! blev ell(lml uppsriuv!else nir vi demoosc=ade Solos1&ul fllr,tagmpn Del kom sikcrt300 ilvlianer ocll alla fllrstod dlrekt au bytl skulle ha stor nytta av en epl s1a; "'uk mions Berti! De! har,in drygt en 1r sedan R1rsllmllletoch SoloslaenIfidagen oundgllngljl del IV indianernu Vlrdag Ot:h i byn,ynl resultalet IV anstrtingningama Husen IV torkad lera bar fin dilnv av tt'loell (lveralll srtickras det med byns egel virke DessulOm sljjer man vim for au B in pengartill s1&verksfonden Vapen mot erosion _ AVl'n om Solodpn'" billi, slll" det eo stor inves~n, fllr en rlni, indlanby Men de bar man lyclws gellodl sin I&'sIljnin, slier Berti! Nit mllet'"nin nytll$l1nei1& verkel vidare till nbuby Pi sikt sb ADdema fyllu av Soloslpr Kanske vbe< det fnm en n1 yrbslf\lpp vid sicbn ombukmakareodl kolj - """"""'- I - """'" slkenom lillid kaa bcdriy1l skophnilc pl4000m=n blljd1n&e milist med tmte pi dell 'vauu debattm omavverkaiqaav ljillnb "- Del I UD1rtr IXk vare bordip jordar De illplwaade WlamI ocb eukal)'llb1$u'lde:d viui"11 del kdakar luider dell a-opisb 101m Dasnum It ttidens~ell rifd:l:ivlvapen IlYXmIIioa EDIb DIddeIellIl" MI virutblirtviriltodlllllt Men ndspelardel fllrroll Hk &Mbill- BertI Jtnlbwr an p1liip1soiosqnin& ~er'-sett fllr den _ -rs idle alt deru byi Eeuador'" "ormfw od! wt sbillefi nipvue ails? Japan - har kommer vi Japan annl vara en av viridens melt svlrflirtade exportmarimader Del ir d wart aft USA me<! jimna mellarvum hotar au staru handelskrie- And, 6kar LocoscMs export till JalNln Du har vii byut e1t stoekbord til din $olodl? SIOClca:rM ski bel$!; mle liap pi nartm lord odlljul'r_i barken odi mntor SlllIbtltstirpIIli kedjan Martm li"ettd1lijtunderlaa fllr III lyfta odl ni1lio Aocbma De$$- _II" del I'dn aa ubeuad tv: " Ṁod eu $ICICIlbrlrdII" 55 em bost-"- $IOd:eDndlasdireb:1Ipppi lloddiyibn varifria dell vey1iil1pp i IIpfllrApiaaTad Y1IreMlSklCtea Ifstor1l tillverbre IV tertijluknde li'iouli'c)'klar ncb blilr 11 Trii motjordbavning YoshiDa iasia: &ti Sokldaea Ikulle ptisa ill perfekr i Japaa Speciellt efter cleo fllr6d&nde jonhvuidgea i Oub IOIll YiAcIe &tili'ilrco:billn:~ TrIb~ EIDd hviiir liwua Ita- Iopolsllpaaoom IDOUlnlplill- bide 8e:U;Jap~tiDpus ablal SCihL Men 1;n;l(5&t1 StihI bar Me:a allsliptill JaputJrca!1na:' ea cloaaboiqi lipid Yarde! ili&ed sikti& process L&Ildet bat cpa oc:b 10m datie pll&ddel- en mlijlia oubllrtsljidp dkerlx:wqjer apor1iditlalal1 Del:rIctR illte medan SokJdaea 1slIlIel del:dei;ar-sbbola- Ir sodkidd unct nropeiltl Id:I litbliju cbd Miyaki YOIhiDo ~ ocb IeSUIIl I" idier- 10m hitdcle Solcd&eu i Ea&Iud IWioodh amdl: ~a11 "" "'~!!!ii~l":'_":":":":' 10m SUteDI f!:lrvusilldwl F rd" till P10y illd& ~ Ilillpr i Svuip d&a liubllrde - DalJIIfUlliljell och Ike typprovkvdde dlju i Iliqeo Ir lkt JIpIlL lll1!'deodudea Del: varaxd omhi1aadl: leii viu fllfdnia& 110m $oiosqea 10m Lo,OJol pn ijenom, sl- Itil:tade ed pt Beql: ~- prov]evef&lll bu& uptlfuli- Vadiblllejlpe- svarij pi lop oer _d $it JOI at lill? JoMIm oc:il 8MCt4lw8)$tr4m pj ~ /los ~emm I Japan FAr traded plats? Japanlr en vifldml mat lilbe-- Koauolleroa val" minutillsa Jape- DCrDa skid:ade 10 m6verd&sp'atill Sverige fllc lit fl <let all&iyse:m De \'ilk III 1oJosol Kulle kontrollefa &tt slgkedjlll sbr pi samma sid i japamb trtslq 10m i svcnsb Dessutolll hu au 1eknisk doku- ldenwio,homaniklarllr"nysipt" ~ tiiljapamkl IDpt llmna- des it shunp:n - Nit, Solos1gen I)'pIOdkIDd ncb fllnlijninpll har bllijlt, berlnar Sengt Solosl&enslljsuagellrphlmml sin i Japan som I Svm,e Demon strationer IV slgverket lr en viltti, bit Och liksom i Sverip locwen SolosAg i arl>ete lillsiminp lnlre' serade Skogsigarens bchov IV bil ligtvirke frln den egnaskogenlrlika stort lim 10m hlr folbck IiDder med borwl2smiljo- DeriD~plen)'QlOIllmlKllvuv Norae-Dlrfimladetvllin1epbu:fllf li'sd? LoaosoUet\erfonknillllrvisllde an det vat en teniom Japan Ie YIrIokll$ U'tdjl: $kopliwle land efter Finlaad odl Sverise- 6& proc:e1lt IV det belli,l l~, lkkt IV sko BefolkaillJen har tt1ngt ibop sig pi SUo pnx:eol Iv )Un Av bistorisborsaker bllenlandrefonn 10m USA,enomfllrde efter andn vifldskti,et"$ skol&nll av tremiljonerprivltpetsoc>ersomjimfllrelse har Sveri,e diu privalllko,sfuti,heler UU dlttill In den hin arbetandebefolknilljen vill himer tritid Skill nch nlm If vitti fritidsintressen Del If inlc1l slump anjapan Typgodlcind i Japan lyfts IIpp till tin arbeuh6jd blir Illockel: limn: III vidda En atkdt1illfllrtitii&t IUlCkboId bar eo bas a" rd SlIXbr IClGl IIa:P panlldlt me<!~ Ovaapl dessa fists rd $UlCIlac IClGl eo: "V" dir spel:seil sticter in """Ilaa Solos1zem bed Tilta pi bildal AIr permanem IIppsd"""'a v ~bllrea~underlaa fllrslocbmabyzpl KaaslrtlktioDstrnla& fimts i iasav\qicmboten d Iet bll bc:sdllali fda IacosoI

12 12 Ny motors<lg":stihl 066 Stark och liittstartad'med pysventil lvyutvecldad slade Glapp mel/an slade och linjal kan enkelt justeras bortlatt utbytbara glidskenor Skyddmot kedjannar svardetg<lr ut ur stocken Sa hlir ser en Solosag av arsmodell 1996 utdet mesta lir sig Iikffralltidigare ar Skillnaden lkfinslipning av detaljer och ytteriigare forblittrad slikerhet: MotorsageIi Som standard levereras Solosagen med en Stihl bensinmororsag Iar har trotjanaren Stihl064 bytts utmot ; Dubbel utvaxling gor detlattatt hoja stocken Solosagen har i pnij6ip~ett~t ~ahk 'dill modernare ers~ttaren 066 'p64,v#giii ~tigslitvargoch varlunder hela 1990-talefJ)estorafor"! '; de~~a~ta:ql(jiqrsag forsagverk1'ill andringarna gjordesallde1es:i bor-;' den'finiisriitt<!iev,riitt svard och riitt jan Den forsta serienhade t ex-en'" linjal gjord av ett antalliopskruvade Den hade dock en nackdel, komaluminiumprofijer: pression;;n En defllckkalla in gran- Det du ser pa bilden ar fefite nrn for att fa hjalp att dra igang den generationens Solosag Aandni sidan stattade den pa forsta Om du har en tidigare inodell - ryckeloch gick tills man stiingde av den aura forsta undantagen - kan du den bygga om ditt sagverk till den abso- 066 harpysventil och elastostar!, lut senaste modellen enunik Stihlfiness som gor denna Och vad ardet da Jor skillnad? bamse pa91 ceoch 6,8hk, lika LOnar det sig att byta upp sig eller lattstartadsom en liten hobbysag byggaom ettaldre sagverk? Som tillval finns storebror Stihl Lat oss titta pa Solosagen pa 120 cc och Logoso!s bma ochvad den barjarnfonmed tidigare elektriska 3-fassagar modeller Sagverket Sjalva sagverket ar vid det har laget forfmat nastantill fullandningde Egan hade aldriganvanf ett sagvelk Egon Johansson fran Hamneda i sodrasmaland hade aldrig anvlint ett sa~yerk Anda bestallde han en Solosag med Stihlbellsill 'motorsag varen 1~95 -Det armarkligt att-'en enkel;ipllara~~anf~ngera sa'bra;,sagerego",soltl SAgade dryguiokubikmeter under nagra varveckor, EgonJohansson ar entypisksolosagsagare Han arintresserad av att smckraoch sl6jdaoeh agerenskogsfastighet Han behover beador och plankor foratt renovera byggnader pa garden ochtill sittfritidsintresse, miibelsnickeri - Jag har en liten verkstad med plan- oeh rikthyvel, svarv och andra maskiner Dar tillverkar jag mobler at barnen, bokhyllor och en del annat, beriittar han lalla arharhan anvant virke fran den egna skogen Men sjalva sagningen har han lanroat bon - Nu fortiden fir det svart atthitta nagon som kan saga mindre poster Speciellt om man som jag vill ha olika dimensioner bristersomagare papekathar atgardats ' For skojs skull Men det viktigaste skalet for Egon att kopa sagverk var att det verkade skojigt att saga sitt eget virke Att valja~t ett trad~ehta J'ramprecis de dimensioner som behovs - Jag bfukargarunti skogen och srudera traden Bara sjalva,iormen geruppslag till nyasnickeriprojekt,!le'iattaregon sornayen spaii~t in e~ korsba~stracl~bo~taden< "DetliJ:gammaltochbOrjaitappa kvistar: Mendetarettrejalttrad sorn blliutmarktfor svllrvning Solosagen haraven gjon aft han provat paandra trilslag an gran och rura, somhan;uteslutand,~a~v~~: forr :'"; i, Saval1:>jork, alsoni askhat' han sagat uppoch anvanri sin"slliekarverkstad - Utmarktatradslag allatremen bjorken kan varasvarareatt hand skas med emrsom det ar hardare och har en tendens att vrida sig under torkning Tjurig premiiit Nar Egon flckbem sin Solosag hade han a1drig tidigare anvant ett sagverk Handlaget fran snickeri maskinerna rackte for att han skulle lyckas redan forsta gangen d~;----:-;f;: :::--~:,~ _~~_~3~ / _~~_:,,_ "EXtra stilg me foia'!kfipy;iiu '/jertor saker getvid ' p~~",anent#p:, ing :, Banken pa bilden ar ; exportlltforaride Skillll/Iden ar att den ha/,de linjal for enktare tiansp9 '" ~1l1Ia,!n exportbankm~d " if,linjal, sag til/ vid bes!~"l1ingen,,/ Var tredje ar elektrisk Har ar nagra exempef VI mllitv"l, I tagit med forbattringar som lidigare Ny slade for motorsagen KHims at,, fransidorna paiinjaleliiingetglapp, (ogosolselsagar har blivitenformidabel succede s~er ingaskj-uvartillglidskenoi som kani~ag p~ vartre9je S910sag i Sv~i1ge_; d ga a "" ",'~ I h'uvudsakar det varstingen"e5000 som fallit kunderna Genomtankt och CE-godkand sa- ismaken Ska man linda investera sa satsarltlan pa en ay k~rh~t ~~q skyqdforsvardetsmp,\: de starkaste>:hi'lsl'l1a~kil'\er som marknad~nkanerbjudai' s:oppfqr bak~lagpavevarna forhoht '" ';' nmgav stockhyllorna;-,, '" '\ Nyjstockldo soni I1xeras fran si-' domamedett enkelthandgrepp Den garnla klons stoppskruv gay marken' p~ linjalendehade visserligeninge~ praktisk betydelse, men var fula " Andra forbattringar ar dub bel utvlixling pa stock- ~!OiIlIi_iilii!_lilI Iyftarna, fotter pa be~ nen och medf'oljande stagrorpermanentu?p-, stiillning av sagvetket -Det varjattattmonteraocbjuslera sagverket, sageregon somhadeotur att premiarsaga i tjurved - Etter en stnnd I6rstod jag att det inte var fel pamittarbetelltan pa stocken Nasta stock gickperfektatt saga Mest nojd ar han med kvaliten,, pa virket Det blir slatare ytaoch battre matt an nar han lejdehort sagningen Planerar garage,>' ~ Logosols 3-fas e/sagarhar blivitmycket uppsklrttade De sitter idag pa var ltedje svimsk SOlosAg I forgrunden syns E5000 p<l 5 kw oeh bakom den syns E3000 p<l 3 kw I borjan levererades Solos~gen enbart med Stihl 064 Bensinsagens stora Jordel ar att du kansaga vardu vill Aven mitt ute iskogen flera kilometer fr:1n farbara vagar Eisagar kan bara anvandas pa sl~ddlangds avstand Jraneluttag J:)aremotarde t)'~1:l> oehbilligaidrift inte ska losa nt Denharmotomflnnsnumeraaven pa andra elsagaggregat Ofta hanvi sar tillverkarna till att just den har morom ar speeialgjord for sagverk oeb val utprovad av LogosoL Det ar korrekt men ett sagaggregat ar mer an motom Logosols elsa~ararett vat utprovatsyste tn dar " varje:del iir optimerad i f6rh1lllailde till varandra 'Nlen tidigare'fanns ingatillrackligt Men nagra problem borde de\;':val Tstarkaelsagarsomklaradeavattdriva vara? Egon funderar en smnd i!ilian '/eft sagv~rk hansvarar: ', Manga'fordelar - Det skulle val vara att detblirc\'" 2":": L?,g()'~ol~Sagar/ f'ordelar'utoveiin0torn: marken i linjalen nar man di'arfast)i I~*ork~~~i(ii~ra%L<>gqsqltVa~gIja,gatranSmissionenger skruven j stoekldon Mendetharjag,' dsagar,;bada ined3:fase!tn0torer,}~edj,, 1n3J hastighet '"'; lost med en plastbit pa toppen av ", ':',DetarE3000pa3kW;'ipriuctiken ;:,Juste~iIr;antorilatisk oljepurijp av skruven lika stade sornstihl 064,c:x:h ESOOO ' Stihls $abrikat Justdethiirarnagotsomimt,eratmOO 5JWmiirkeffekt,fe "Kompi~tt prograin av svaid" andra SolosagsagareMarkenajn~ '!{Angiven effekt pa g5000 ar enkedj9rochkedjedrev verkarvisserligenintepasagningen;!"i#l!itig~rl(i7j~\<,,~g ABB~pecial-fg~Br8~~d elektrornktned: men de ser fula ut :: utveckl~~c:motomforlogosolsrak- "ljusv!iming mot overbelastliirtg, Logosol har nu lost det 'getrom > ningo<:lf forsag den' moo si>edlll-" ~:B:el&am och sakeraibetsstallning en ny konstrnktion dar Idon spm',solering'samttemperatur\'akterj pirgar bakom sagen och~pan- > ihop fran sidorna lindningarna ; sprutet oeh vevarfram de? lovrigtaregon posirivtoverras- Diirrned kansagen ovc:r1astas ci!:h ~::M6jlighet till aut6maiislc1l1atning kad av Solosagen Och nu plailerar "lii1nnamer an markeffektenkorta: Kottsagtar Logosols,!:!s~gar:i~te han att bygga ett extra garageav det sfunder kan den lamna 12 hastkraf-baraenf0r!t'affligtno!pr''j):t3rval egna virket ter fungera!1aas~gaggregai soi11k1arar Den extra kraften arextra viktig i hart-arbetej manga-ar,eogosol har ettsagverk Nardu texsagarikvistar, levererat oyer e1sagar barai behiivs kraften for att molorskydclet Sverige;--:

13 13 Virldsrekurd,iftaff}till' fotr,;a1t'jovertfiffas' logosol har slagit sitt eget varldsrekord i lang pianka Inte bara en utan tva ganger Forst pa Elmia Skog sommaren 1995, sedan i Osterrike i ', ' februari Vi far se tillatt tekordet ater hamnari Sverige, sager Bengt-OlovBystrom sornkunde titulera sig varldsrekordinnehavare i ett drygt h a l v a r : < < gillide dechade densi~t,'h~j;u~g~n blivitratt? Det minsta rnisstag skulle'l'eda till aft sagsliardet giekigenomplankan Ia'ngt /nnan shitet' av stocken Tuse~t~ls as~dare triingdesrunt den gigmitiska~olosagen, TV-kameror oeh' pressfotografer bevakade varje,mol1)~pt av ~agningen cs,olo~4gen gickspija:likt _Rekordgran~,,~ vag tilluppsagningden varf6r fang ffir timmerbifar' Men ~plo~gen fornelidesigiltte ochfick slapas fram4illsagverkefmed traktlir,f etts~nt fage kanske Syard~"tgi5~ spikraktge!l0m stpr~"n " 'det vl!re battre att montera upp S(lfos~~enutei skogen o~h,k,q,n:l~ti'a 811 sidan eff,,~clryg; SOldsagar,tillsafuf)rra,;Jil;i~ut"rI<plni):lgeA'Yj; bringa i he'll! Sverige sade'atidet hand] ilytr viirlds '< mans fullikapabla att skiva upp'detta reko'oo'": ) jattetriid Osterrikarna hade sja1va konst<f" c 33 meteroch 4 centimeter, meddeterat art SolosAgenvar cie!enda ~ag;' Ett valsignat trad lande lconjrollantemahenrikasp; verk som var anvandbart/ar varlds~: Granen hade skankts av klostret!undfriirisagverksorgamsationerisag rekord Andrakonstniict;onO: sloil~ Zwertl Pa plats ror att avervaka isyd"pehg~'y'ar~v~?~s~nfran krava plangjord,mark:bch har varldsrekordet fanns savaj abboten S~O~?:Sk /')';( '! ' : alls ri~gsmojlig~~ier, som bis~opcri peh sr3det;s borgmasdef,~e~timpbner~ndear,att di manjartte~e~ tare SaJedes var deten rejillt valsig" Ihensi6hew pa plankanbje~ 2n )c4'i r atthjillpa,till_ nad gran som den urvaiderekord bade i _~_aiian oeh slutet Yilket bevi~-' eget rekord M~1l sagarenthomasrentenberg gay sig pa med motorsiigen Varldsrekordet var hojdpunkten far en skogsdag som skolan arrangerade6ver 6 personer hade sail1~ Det forsta viirldsrekorcjetslogsavbengt'ololl Bystrom pa Elrhla Sko~/' lats for aft bevittna handelsensom Plankan uppmiittes til/33 meter och 4 centimeter ' sarter stadenedelhofp:lirarldskartail Solosiigen gjorde sitt jobb aven Timmerbil genom dennacfug Den fardiga plankan blell - " 'centrum 34 meter och 7 centimeter lang, viiket kontrollerades av savill kyrkans Men hu?skulle man frakta den till miissorhradeti"skogania utantor Joilfolk so~ regionens skogsdin~ktor: ' "':' kopiiiifi' Detsl~tIigarekordet blev alltsa Det talades om hdikopter rrieri baraet;meterlangreandet svenska Forklaringen ar de regler som Logoslutligenfoll valetpa stolprransportbil med efrerfoljande skotare som likliife sol en gang satte upp for etl giltigt varldsrekord Plankan ska vara 2" x MIla ordiring pa toppen sa aft den 4" i bada andaroch toppen pa alpinte boijade upptiida som en "rulgmnen hall inte det matter lande graddvisp - Vi ska ta tillbaka varldsrekordet Mifti narten ftaktades triidet gedet~ncira Oi:hnlJ~al'a(Ide varlils~ekl!rdetmed Solosagen slogs av till Sverige, 10llar Bengt'Olov Bynomeentrala Jonkaping der poli~~ ThomasRenteribergi'Osterrike;' :>,c: ;" l 1 1,tram eskort Skotaren hall t?ppen i ett fa:sf Skracke'n ardockatt nagra ameripa grepp och lyffu den ave((mfiklju's, kanersktuvar ihop 16 Solosagar oeh " Elrnia; f!agned'till Osterrike for att vagmarken oeh ju)dra hinder; gam- 'sctt langden pa plankail: ; Re1cordplankan 'bars sedan till hjalpa till, sagar upp ett 80 meter hagt red~%rsniq~~~~~~~1:'~;::';~"'''' Eirnias masshallar i JaJ1kaping av Dl;r lag myeket riktigt en 41 mewood-triid Nagot motsvarande kan medlemmari en idrottsforening Planterlmg grarioeh vanrade Pa plats Europa inte stiilla npp med D sju'~l!!:ie~op~llt 'kor av den har langden blirminst sagt sladdiiga oeh p~?menaden var enda chans~nattrabortplankan frmmassonirmet Rekordl'lankan arnu utstalld hos Ehnia somen symbolisk lank mellan skog,niiringen ocb triibranschen Sal~~agran~f4ti1sknapPtli #p~- f~nnsavbilattl igfe; 00 sar d;e~oi()sagin;~allerrtl~tteiloavj '~:, 4' \',;;:;,:, sorgy(c,! koristnlkc c indilliduellt "r gor/au man eterhmarken, iis-tocken Giil/ande varldsrekord i Ulng pianka: 34 meter och 7 em rig~stam~ marforperfe f', Flera ur Logosols; personalvar engagerade far art rikta in stocken Men nar det komlill det sista och avgamndesnittef, vardetbengt-olov sjillv som styrde motorsagen Nu Utmaning fian Alpemil Me~ sag den ]Y~ka som Varar far evigfpalogosol vantade man ivrigt au 33'metersplankansimIle regi Slre-' ras som offieiellfvaddsrekonl i Guiness rekordbok Da kom ettfax fran Osterrike, narmare bestamt fran staden Edelhof dar enskogshogskola beslutat sig for att ailta uttnaningen fran LogosoL Alpgranar kan vara rysligt langa ochrakaoeh i Edelhoffanns enjiitte pa 41 meter fardig att huggas ned Har fannsrisk for att Logosols rekord skulle slas med atskilliga meter Hall,ig~var~~d;omrekoidet

14 Skalan sam ar ett Mecka for slojdare Sagare i kunglig tjanst Bjl:lm Sprlnlare har utletts till chef for StAt hillareimbetet med annar f&' itta kuneliga sjott Privllt byuet han vida" pi p!'den i StOde 'lister om Sundsvan - I it p1anerar vi aft byaa en bastu vid ett torp uppe pi stocen, sij:er Bj6m 10m sji/y s1&:- det melta Yirtcet for om- och tijl)yunader pi IArden Bjllm SprInpR varll~o;hd'f&" MoDo cx:b Tryu-Hansa Det sina jobbet IllltIde med Itt ban i del 1IIrmull: fu:t sku/den fllr den fillall liella kriscn i Sverige Nir han ltod dir milt i 5tonrM'n VaT del hcnuna pi altden $Om ban laddade batteriema _An jobba med Solosla;en Ifell per{ctt sin UI n:nsa buwclet ~ Bjam iolilsef sipndellom red IV_ -_ NIr man pr dir om fullderw pi bur sa;dai bislsb IoIlDderdeIu kidp5 del: IOID OlD mid virdar en bi1nifwv Det fiads _ IV pm IIIaI bmsbpomttlocbdpiaalolll hills >id livmed hjilplvsokid&m- Meningen med livet Oclmjllktlct k1lliler han ocbf, idf&" Ijilva skos= Del SOI!l hnus i ~ II' frukten IV Itt nlgoawte pialltor Rlr jo Unske loolrkdan Odl pi iiimidii $I111r del med daaens planreridpr _ Jaa brokar ofta linb pl ell kideliw ordsprik $Om silerlit den SOIll planlcl1it Cit li'id liar inle levi ~1VU, slier BjOrn som vljjc ir dltcl'mcll1ll2ooo ocll' oooplanlor bcmma pijlrdcn Enjobb 10mktn W: betyder mer frlr kommlllclc,e DCI1IlioocrIDhansiasmerlOlllmre - Vi IIarfllrbr\lblallmljcdcl all Koa loiii fllins pijojdcn «r 100 irkdtll Klri Sverilf' bar skopma biivii-&'rtmedaldesdllditlbymper i fadip 1lDdcr Skocm bctyder $II mycul dcil lr brtnsie byu DlId$aWcri&I rer oss papper och mycw lli:dil TlllgiDJal pi Koa ktn van tivsavg6nndc Rlr Ilcla JIn ""Oc:~ulom It vltldenl Ikogar jlnclita"'so\kraftverk"10momvllldtar luftcdl koldiojlld tilll~ Mest bestucta skogen RIr Bjllm It SoIOligen alllll idle bln cn aluminiumllllloiog med IllOIOIs1g frlr 500dcnSClning plankor Den IrCl1 dn an ft\ni cll kulwrvv vidare ncb ca m6jlijbct ansbpa drf&iip viiikor RlrjordcaI fanip Au virda Cl1 kultlllvy ockli vaddel: IIyIljabbcIi koaliqcm IjlDIl: IlllIdlar om nr-kikjui&ertisgindi& viiar bur mycur bmphu'" fu;tisb bctyder fer IllIdcl Oc:b ad ldoliukialral dcfltypiw SVCDIb Rima:bcr loiii levi ~ - Pi Frlstadskolan utanflir Boris finn Inl8 Jrlinser for iimnet IllSjd Hllr fir elevema smlda jim med en Akta kolassja, mia vlskor oeh skor och dla till v1r1l:et med skolans Solod De nya li6jdlokalerna Ir en stoithet fw hela bylden Vem millns idle pmia tiden slolijci 50lD Jick III prim hyvb tiil lrtbii eller I)' ed ~1 I Fri$Q4 skolans 1I)'Io""S1ll;dms bl,ls~ iilvijl Som cbcf fer IIithlIlarImbct fir IIIn ansvam ferblinnmcd Stock IloImI sinn IOn! nagskcppcl Ambctct It Uaot IV ett flwigllctsbolq $Om f&er ocb flkvalw" 700 llgmllc ICf IImI C1l del skoj En vlktig del It Djurgirdca roo:! 1000 IIckW" IIW'k mill irmo i liuvudludell En II<0g som It deo IDCSI bc$ok1a i Sverip= mcd IlImw'c tio miljollcr 1IetCIbre om 1m NublircnpusioDend~ cbcffrlrdvll sloa loiii stos DlrRlr kail N)"'II&M id~ 1l1li blim frip OlD del: m6jtipij bur ca Soklda i Jlo W'ClJ tjiilm vad del: Iida" - ~ kul;" iilie oaala mi, OlD ~ BjOna lull l1li kiildu ;, Jraandcl:ItcuSlortprivi!qi=m flai JidaIl dromfidai pi brriir= inf& Mllllermi1lC1l -9' liar Illljd Imnet en brmd 10m flllidn Ikol<)l" kan IkryUl med Vad slil till exempcl om en 'Illf)'Ud mukinbajl mcd frlsar tw>d ocll cirtelsq en smcdjl mcd Itid i olika IlOrlelw en skomakerimaskin - alii dena imymi i I\Or1, ijusa ncb ll)'byljda sjlljdloblcr N~ fumsocblalsolo JJc i KIrtimeutet illi)'idd i cu sepani JJcbus med virtes«jrji4 Sir'Utct kommer v111ii1 pusillrdiijdlirama ~Hcdbat ncb BmIt TIreby t4u tiiloliblmllalir& WMb i$uiilp::u - IbImxI bar e1c_ med sij ~ IV aim eller uk loiii vi mabbiktndp til\, bertttar~hcdbq SIaen It ell f&nlmii, bjllp loiii Jllr Itt vi kid hiila DCl'e kosma- "'- Toppmodem vavsruga Friswlskollll n)'ll"sllljdelllllus" It belf&comin iskolpuken, pibckvlml SVlllod tiin skolsnsllj mellan ncb bllpuldi\llll Hlr rlfull pills frlr Ill- metall- och lcji:tilsilljd Rlrutomnwkinhallellillrymmer Ioltakma CD vlvilup med 16 vlv IIIIlIlar ncb 32 mndcnia I)'IllukiDcr ad blij- ncb siilkbu1llwiv NyfikEI: fd&ar man sij bur CD Iltota barlidan IllISl do liili:iid6si P' "'* lilt-nd:ojor tvidps SIlila id1 Jo CD sror del IV snmfulilila ~ ocl:i Berot ncb dcrv IUtilIInrtolIqor So!vei, JoImssca odl Barbro Almsa&D - alia IIlljdamltusiula"ad liliiljirij ~ NItde lmlansendl: sid vbioll om ell "SjlljdcnIm" Itl1IdIl $ivll IkollcdlliJl& 10m Llrarkolkgor vpp pi idl!n ocllsedermel1llvenkommll ~, B)'Uel sane iglog och Illljd IIrsmI rick sjllva v med ncb utfonna lill vision Ssmtidi&t bardctu hre4a koil1tktoli bidrqitlilian Jko IaIlIwllllll k6pt id beaapad lilruji: Ilill& IiII f&minlip priscr Sttalepn bar varit ell I:ombiIlt Iioa IV l&1seiabip IlGrtllpncbspu I&IIIbet med smiw&if'b:r - Vi bar IiIIuempdpa 6va" Iill biltig", kol<l linolja ocii fllnlikcr ocksi ilclativlodt mlluial $II llll&t detlrml:ljugl, slier Per 10m tillwnmidi mcd kollcgoml fllrfopr llver cn h$aosl, pi Iaooor En spektrum av tekniker Totlll600cleV'Cl"ilnban 1-9 dc!w i sjll~ vanv n4n!<00i[ilci"fdilllldra skoiori konimuit Elevema1w1iIlJb&1ill cu brett spekuw:nlvolibtebib:rncb_ r:ial - blaad _ d: t&$bir ask verlidcr jlm ocl:i -wi ~imcbilla"aniic'cr:l1llnjslllio& bland _ ICl 1Vll"' \'11" barldsi& rib-ocl:i pillibyvdtirkelslg fiismaskiil och nmkiipp LolcaIema It ston ncb Ioftip med bllgi till W: nell ell spiilutsui 'lid varjc arbctsplltl TrfuUsplwor i llkcl bar llessutom Jkapai en ljudvldlig srbcutniljll Skolans e,en medja ocb dell pmilskomakerimaskincllllllrlillde tile mer IIddlI wliicn Skolntb:rimukiDeIl CD pva tiin bembygdsfljrmiiigal,lrpopullrblandelevema -Vi bardeni cu separall'lllll, i cu JkDmakcridilelcvemabaIimr an lap sidl 1rUi,I viikor beriaar -En _Illlikdculj ~sjlljdea P' Frimrkn Ir aa de bnbby ~ 10mdcIcar i Pa'1; kvil1sbirser_ De ba i dq u~ Iobkmt hal P' sko/iid ncb a ncba bii CII extrlreswsi~ -~lrbanroli&tochliroriktatl flbes6tkur'sde1gprnasilerper 1OI:II1d1Icr lina sjlljdkurvrtvi kvlllar i vcl;ba Bide Per ocii BernI bar nlllllcl'l Ivlrt Inllitllig fn\iilill 11)'1 arbcuplats Sltillnadcn mot mrr, eli en IV --- I1lljdIolWema varw)'1t i en IV sko Ians l:iiiarlobier,ir kilippui an - ~ lr ad Clltnl sror glidje IIllIII Prtilljabhet ~ JI&er frisraci*oi_ Iiwis'" s5lijdiian: ncbdel: Itsvlrtmll'O-'

15 ~ 75 iii ' ii ii i, ii i~~)~i,,?, ~a,~ii"r,s;~2tpa~7 ~~ti"~ en framti~;~~,t,,,~~~u IHe~~val1sllrr'r ~neie~ni~tod~r(sinegentaktoeh en;~l'" ~~arer~ii~~&iiggai) 0 '; tar trisksolosag;j V~ntanPa :viuje ar /,1;;: rireeej?tionen ha!'byggtsodlf9f vinterns anstormningav ; " ' < ' ; AY;; mei"passa in jbyggnad~nm7d' turjster rustar Stig Strand' Lamporav tra '11;< canor fi'dii 1700-talel,AUt arigulsittvarldshus~ ' ~ Det stn-aste tillskottet arden ved-::iiskirnniijde-fura, fran 1eeeptiotisdisk ', ' eldade bastun Till:den hor en rb~ i011 vaggpaneleroeb takbjalkar,; I:' '-I ar bygger Vie" vedef avdelning med gotl om pia/salt sitta Gapgel ihemavae:har averlutdadbastu med villfmarks- oeli filosoferaigodavannerslag;;~( iy~kl~tenij;itressant ~etod tor ~tt badljt~l1fbr,:b~rattar ~ig Ute startva vedel~ad~vildni~~: resta*er;:irl~7ryaggarj~!jli"adestl)'; Strand narhan gar runt p a c bm, dar man kan kr)'panedi ij tgor;:pa}~sidandoldesst9ck~aav bygget varma vattnet tilirswstormei1vinej;:, :6pasI'ika<lp3peL Niirm2lll?lock:ade' Stig nch' Tonybygger rried mate,; '"bort I'anelerna Vafstbckarna fuua'av rialoeh metodedorri h6rhemm~j phil;', ~, Den fome slalomstjarnandriver nu" i den harmiljijnd3fu-'det baratra so'fu ; ;~, Uisilirlgen bleva:ttany-a~da bakar mera turistanlaggrring ihemavan,/ duger,tiitvuxenfiira skad -<" ~omfasadillusio~enav riktiga '~~lllin~irvigg';'" ar totalhie etl grannbyritill Tarnaby,tillsllIinnillIs :- Mycketayvirketar;sfoc med TonyOlofsson:Den?estirav ;gat?lalogar'sotnyi s~gatupp 'lrlinatogaupi'tlieker';fuskl;t" vardshuset; puben Stoekstugan oeh' tar;stigpa sa sa~f3t vi;d~ng :/i,b~sok stugor for uthyniing, / ' kanslan redan'fclrt borjan:/, Delar av anlaggningenhar sh- Den'nya bastun ar tra,helt j tmestaavvirketsagarman sjajva pats moo hjalpav Solosagen nom Till och mecl'belysnfngen Is for att fa ralt diinensioner till de --,'Sagverket ar I'eifekt for vart,'tillverkats moo hjajp av Solosa lahitherl;d~lsforan slippa'lilnga /:-~, sattalt bygga,sager Stig HaiJiverkarna hat'helt enkelt's Han villatl Hernavanskafort tun~afan7rskikt,skli~t~rfjal1rilqo::y satta;aftxllia en g enuinfjallby'bar oehlimmalihopfiera-~](ikttill)j~$:; manbyggersmaskaliglmed galllla ramperpa vttggarna )~ ii '1' ens Hemavarl ;:y -Malet iir aft Hemavan ska fortsiitta vara en geniun fjlil/liy, sliger Stig Strand som fiirsiktigt renoverar och bygger utmeden Solosag ' ter lang, tllrustad med Logosols stora elsag E5ooo Dessutom har man en Stihl bensinsag Tatvuxen fjallfura kraver rejaja doningarfejr au Jata sig sonderdelas?,-;iden bakom Hemavans'vardshlls ar all ge gasterna en totalljpi'levelse Del ska vara en genuin miljo dar det hela tidenhander sakerstig och Tony i',-:,, 6~dIlar mangderav~tiviteter,t ex helikopterskidiikning, grottsafari, fjajlfiske, forsrilnning I'a fjailsidor i gummibat och myeket annal Ell besoki Hemavan rekommen c deras lore minst for den som ar in~:,tresserad av lraoeh vad man kan utralla med sin Solosag oeh goda ideer

16 16 Ett sagverk mot skovling PA Salomonliama I slidra Stilla havet kan ell: enda trld 18 en Irsinkomst flir en folmiij sa ir det i manca fatti&a linder I tropikema Men det ir inte sko&si&ama som far penpma Istillet hulls recnskolarni ned av utllnclska sko&sbola& - Smiskali& dpinl ute I byama kolll heida st6vlin&en av recnsko&ama och IincIra fatti&:domen anser Joakim Bystr6m $Om leder LOIOsois repsko&sprojekt loatim arbctar sam prodllhurveck lir vid Lo&osol Pi fridded If hm myckef e0ptlend ; miljlll'rljor Blda intreslcni wnmanrill olr hanoeh p,appa BenglQlovfieki uppdraa Inulvlrdera en Ikollprojeklpi SoJ""""""" Uppdngel kom frill EO-orJ_ Ceater of De"elopnx:nl or iddilsuy Syf\el; vv au la reda pi om EO sb 116d;' stiftelseosoluu511olll abclar RIr III hiddri stllylida ~ plslloum>d6ai - Vi fid se hvralnstopbolq; bldsynsjilllsk6vjarreanuor:c11 tded brijqozcn; 1RIIII bldsy'liill minlliskoi" ocb mjljo Om de fortsltter i IIlMIII takt Ir alii kommenidll inlreuillla li'id borta ill()m ' 10 lr VIl'tW loaltim _ Jorden forsvinner Skolen pi!lunl III IV lokal befolbidged Men <let Irm)'lldip tenli IOIll lliimir tillsdad li1l v~ S1DnI dj:>pboiqliiabl Mlayli t!lpcr InerkllilllsrliaiJbetcr oc:b stopipma firbin od! llmnv reste1l kvar ; d';""'dn S~bma skeppu sedan Iill lion Ilgverlc I bl I SydkOR1 - De w bara IS _20 rotitoekv per hektar Men sbdoms blir nlstln sorn efter en kallluggnini berliltar Joakim Del virstll<in <let ludii* whet ldiijord spoils bon IV regdel Iipper li1l \'IltalCh& ocb Rlnvbr fllr 11)'1 li'id ocb vbla' III &U lot EaIi&t JoUim badlilar dn idii om skopbnd:: rea~ Smiskalig avverkning Det vv pi Sa1omoDlIraa JOIll lid Un pi ea djullilt'1sl&: l'rin IQsosoI RJddes HI< fums $liftel$en SollnlSl nillliv lkadorna ocb rejlll bellllli1l Mea delif eu I6aw:nI arbcle etter- 10m IU1)cw pi ell myckel inll'elulll byama 10m!lverlevande trid vlxcr ; en ~_ du VertwnhelC1l finlds;eru bl I -Deflrlllrtnare2000krollorper sandetakt Teat Uo vwfynme1ef IV tyrkori 1'yskland kubikmeler Skogl!K'llllen be\llu under del f&'siilret SoIUWIlulbildaris~teocb ban en bdkdel1ajc lohim Vall 10m IIknades fllr skossbrul\iilper bynlll Illn ea p::t>&sbruki- Ett cnda lrid bnie en mllla t&- kel var en riktigt ponabel1llgverk platt De fllrmediu vijut li1l bi a CD &mi1; pi SaIoa>oOOama Det Jllr Logosol barul\'ed1alensidadtdet mllbdtillvabrei Emope JOIllbeta- IlIIlWl barrid III fllia ocbllerplu- beier~oeh I< ; pridcip Jar rcjill om IVVeItailIJea skett pi ten tded omsorj CD SoIoda: llwi bmttllld;di en IIliljllribiJ1 sia oc:b ketvlxlell -LiajllallplDBIbsttDedaMW tty Logosols bidrag ; Wda~IV IIOCkar befilw 1slIllcl fllr bd1lddun IDvliDlb ~ i repskos; If Jvirt JaUim Scda'I sdiatdr mall vlpr fnm ~11Ipban~sired: tded klillp ED- ocb artlelskjtvalld KoDkurrmseD BybDma dpr IjIM viru IV dut de lrid JOIll If mtre$s&llul flib om IlIriaa oc:b solljus I< hlnl bllpla tvalilel dirw ur S&OO:kea pi suxbma sips pi pialli ocb piu- UWI I'lliniD& varaddiii mlnad pialli i djudp=1n kormo bin lit ur djlllljeln kvfvi ~IV klinrbte:r, DjllllJelslpo frill IQsosoI bar KJi litoch skidra in Raullllel: I< en knftil minsk- g:rts oeb bambu, mllll ell IIor1 ;lltresic frb mlnal till i:lltre$s&llul trlid IOIll slipm Ul till hint Oftast W mallbara loi:sll'lckta ~iwioner Men Joatim lrangeligell om III del idle blir lnllu eo masltin 10m fllntllr regnskoletl - Vi anaer III den sb anvlndas sam pisaloilloililima Djunge1sl&:en I< \I1Vccklad sam ell bidrq mol fal_ Iigdom ocb mjljllfl:\nillrid, slier ~~ , SKICKA MER INFORMATION! Frimarke L SOgveric: o SoIooOgon 0 _ Sob6g (HOI or~figgoo; o~sob6g,j soh gaggregat Slihl 066 (91 oc 69 hitj 0 Slihl Q841l20oc 8,thItJ o E3000 1:Mao 01 31o:Wll 0 E5000!3-b I, SIo:Wl o Bonds6g (:Mao SIo:Wl T1llbehOr o ~nga'" 0 TlITIl"ingstilsab o FCnlOrlning 0 SIodauIe O~,j_ 0-'"o>xlolodo KeO~ o Kedjo< cd> '""""""' Natm Adress POstnr Ort TeJeton a Ring mig Jag triiijos sckrost o Jag or redan SoIos6gs-tigare _ ~LOGOSOL Industrigatan Harn6sand ~

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Från panel till list En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Dimensionering och släthyvling av virke En nysågad bräda är plan men har måttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 15-20% fukthalt

Läs mer

Vad jag gjorde innan

Vad jag gjorde innan Vad jag gjorde innan alltså innan jag timrade om ladugården. Jo, kameran togs fram. Jag gick runt och fotade detaljer och helheter, närbilder på knutar och på andra finurliga lösningar. Kröp över allt

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Starta eget Med Logosols produkter inom småskalig träförädling

Starta eget Med Logosols produkter inom småskalig träförädling Starta eget Med Logosols produkter inom småskalig träförädling eget företag? Vi på LOGOSOL vill med den här skriften inspirera dig och dela med oss av våra erfarenheter av att starta eget med LOGOSOLs

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GOLVREGELSATS MODELL 86 MODELL 106 MODELL 108 MODELL 1010 MODELL 1012

MONTERINGSANVISNING GOLVREGELSATS MODELL 86 MODELL 106 MODELL 108 MODELL 1010 MODELL 1012 MONTERNGSANVSNNG GOLVREGELSATS 717160311 MODELL 86 MODELL 106 MODELL 108 MODELL 1010 MODELL 1012 NNAN N BORJAR J. Las forst och frarnst bruksanvisningen noga. Satt cr in i konstruktionen och monteringen.

Läs mer

www.logosol.se Från stock till bräda

www.logosol.se Från stock till bräda Från stock till bräda BIG MILL SYSTEM Bra resultat direkt! Ett komplett system för stocksågning Klarar övergrova stockar med stor precision Förvandlar din motorsåg till ett minisågverk Big Mill System

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

LEKSAKSFABRIKEN. BYGG EN GUNGHÄST Montering

LEKSAKSFABRIKEN. BYGG EN GUNGHÄST Montering bygginstruktion LEKSAKSFABRIKEN BYGG EN GUNGHÄST Montering 2 Gunghäst introduktion För barn och barnbarnsbarn. Jag har en liten fint målad pall som min farfar har gjort, som både min pappa, jag själv och

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Viksnäsudde 2015. Under vårvintern 2015 blåste taket av från den släckta fyren på Viksnäsudde.

Viksnäsudde 2015. Under vårvintern 2015 blåste taket av från den släckta fyren på Viksnäsudde. Viksnäsudde 2015 Under vårvintern 2015 blåste taket av från den släckta fyren på Viksnäsudde. Den f.d. fyren används i dag som ett sjömärke vid farleden väster om Mariestad. Det unika sjömärket riskerades

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

UNIKA MASKINER FÖR LÖNSAMMA PROJEKT SPARA:

UNIKA MASKINER FÖR LÖNSAMMA PROJEKT SPARA: 2 MÅN ÖPPET KÖP 2 ÅRS GARANTI WORLD SERVICE LÄGSTA PRIS GARANTI Innhår: 5 st. 1/4 hysor 6-13 mm. 1 st. 1/4 spärrnyck md 8 mm ring, ängd 90 mm. 1 st. 1/4 bits-adaptr md snabbkopping. 1 st. adaptr för 1/4

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej!

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej! Allsång på Korpen HEJSAN Melodi: Med en enkel tulipan Vi tar en enkel liten sång, men den skall ej bli så lång, det gäller bara, det gäller bara att bli bekanta. Vi alla titlar lägger bort, så kan det

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta Heja Bamse, starkast är vår Bamse. Men han tycker inte om att slåss! Dunderhonung, farmors dunderhonung, äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en stöddig typ, och ger en liten svag ett nyp,

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren Vad ska vi gå igenom? Syftet med markytestabilisering Planering Material och anläggning Kostnader

Läs mer

Engelholm Audio Dämpvägg

Engelholm Audio Dämpvägg Engelholm Audio Dämpvägg Engelholm Audio s dämpvägg är enkel, funktionell och estetiskt tilltalande. Engelholm Audio s högtalare presterar mycket väl i rum där Engelholm Audio s dämpvägg nns. En enkel

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1146 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1146 sida 1(2) LEVA 25 m² (Svenska 2014-07-01) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont, takåsar 56x225, dubbla vindskivor. Taklutning ca 18. Isolering 120mm, innertakspanel 14x120. YTTERVÄGG Timmerprofiler 43x145,

Läs mer

Do it like a pro NYHET! IM350+ Startpaket Impuls > Paketpris 7.600:- + moms. Paketpris 3.495:- + moms. Paketpris 2.695:- + moms

Do it like a pro NYHET! IM350+ Startpaket Impuls > Paketpris 7.600:- + moms. Paketpris 3.495:- + moms. Paketpris 2.695:- + moms PangPang 17 gäller t.o.m. 12 augusti 2012 PANG PANG Do it like a pro 17 Startpaket Impuls > Paketpris 7.600:- + moms NYHET! IM350+ Paketpris 3.495:- + moms Paketpris 2.695:- + moms Paketpris 6.695:- +

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Var Lugnet det sista kronotorpet i Bodsjö?

Var Lugnet det sista kronotorpet i Bodsjö? Var Lugnet det sista kronotorpet i Bodsjö? Från Bodsjöboken Om Lugnet, förmodligen det sista kronotorpet i Bodsjö, berättar i den här artikeln Johannes Vejdegren i Brunflo - N'Johannes på Lugnet. Han var

Läs mer

Ta del av sommarens mässpriser! Kom på Öppet hus & få en exklusiv förhandsvisning av Solohyveln SH410. Solosågen M7 fyller 10 år!

Ta del av sommarens mässpriser! Kom på Öppet hus & få en exklusiv förhandsvisning av Solohyveln SH410. Solosågen M7 fyller 10 år! Alla priser exkl moms och frakt. Erbjudandet gäller till 2/10-2011. Besök oss på öppet hus och mässa! Under hösten kan du besöka Logosol på mässa och på Öppet hus. Titta in på vår hemsida för mer info,

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Från stock till bräda med bandsågverk Våra samlade tips

Från stock till bräda med bandsågverk Våra samlade tips Från stock till bräda med bandsågverk Våra samlade tips ALLA KAN SÅGA SITT EGET BYGGMATERIAL ENKELT ATT KOMMA IGÅNG Det behövs ingen speciell utbildning utöver bruksanvisningen för att komma igång och

Läs mer

Hamnposten. Sven Jons brygga. Bryggor är viktiga... Många vill vara med... Bräda för bräda närmar vi oss ett. dopp från Sven Jons brygga 2013

Hamnposten. Sven Jons brygga. Bryggor är viktiga... Många vill vara med... Bräda för bräda närmar vi oss ett. dopp från Sven Jons brygga 2013 Hamnposten November 2012 Sven Jons brygga Bryggor är viktiga... Många vill vara med... Bräda för bräda närmar vi oss ett dopp från Sven Jons brygga 2013 Vill du ha ditt namn på en bräda? Bryggrenovering!

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1

Den magiska dörren. Kapitel 1 Den magiska dörren Kapitel 1 Hej jag heter Jakob och jag är 9 år och går på sunds val skolan. Jag hade också en dästa vän oliver.och vi ska gå till skolan för första gången med varandra.men jag var lite

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler ^pensitå GALLUPIIJ' STITUT ET AS Institut för marknad sunder sökningar Kungsgatan 48 ** Stockholm 23 T J:1

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

KOMPLETT SORTIMENT FÖR PROFFS

KOMPLETT SORTIMENT FÖR PROFFS KOMPLETT SORTIMENT FÖR PROFFS SPIK- PISTOLS GÄLLER TOM 30/9 2015 TESTAT AV SVENSKA HANTVERKARE Under sex månader lät vi svenska proffsbyggare testa våra spikpistoler och utsätta dem för alla typer av prövningar

Läs mer

multimaskin TEST Alla behöver en

multimaskin TEST Alla behöver en TEST Gör Det Själv testar verktyg och material för din räkning. Om du har något förslag till vad vi ska testa, så sänd oss ett mail till redaktionen@gds.se Alla behöver en multimaskin Multimaskinen, som

Läs mer

Unika snickerimaskiner

Unika snickerimaskiner PH260 Unika snickerimaskiner MOReTENs har tillverkat snickerimaskiner i över 25 år. Den innovativa konstruktionen formad av våra kunders behov har gjort att vi fått kostnadseffektiva lösningar och unika

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien

OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien Tallrikskultivatorer med individuellt upphängda tallrikar för stubbearbetning + OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 OPTIMER+ 1000 103-, 103R- OCH 1003-SERIEN EFFEKTIV

Läs mer

Lindab AVSPARK FÖR LINDABS BRANDSPJÄLL DELTA I LINDABS EM-TIPS OCH VINN EN MOCCAMASTER! PLÅTKAMPANJ - PASSA PÅ ATT GÖRA DIN BESTÄLLNING!

Lindab AVSPARK FÖR LINDABS BRANDSPJÄLL DELTA I LINDABS EM-TIPS OCH VINN EN MOCCAMASTER! PLÅTKAMPANJ - PASSA PÅ ATT GÖRA DIN BESTÄLLNING! Lindab juni september 2016 HEJA SVERIGE! AVSPARK FÖR LINDABS BRANDSPJÄLL DELTA I LINDABS EM-TIPS OCH VINN EN MOCCAMASTER! PLÅTKAMPANJ - PASSA PÅ ATT GÖRA DIN BESTÄLLNING! HEJA SVERIGE! Sommaren är här!

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Posta med Janne Solohyvelns fyra funktioner

Posta med Janne Solohyvelns fyra funktioner Posta med Janne Solohyvelns fyra funktioner Varning! Observera att detta inte är någon manual eller bruksanvisning utan endast exempel på hur maskinen kan användas. Läs Solohyvelns bruksanvisning innan

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Thomas i Elvsted Kap 3.

Thomas i Elvsted Kap 3. Kap 3 Nu börjar träningen Imre, inte Ymre När kommer din pappa, frågar jag Lappen, vi kanske ska dela upp innan. Han är redan hemma, han jobbar på Metallen med datorer, säger Lappen, så vi ska nog strax

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Regier for manoverkorningsmarke med husvagn

Regier for manoverkorningsmarke med husvagn Regier for manoverkorningsmarke med husvagn Inledning For att hoja korkunskapema och dfumed framja trafiksakerheten infor Nordiska Caravan Radet ett manovermarke. Detta kan tilldelas den medlem som har

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Innehållsförteckning: Lycka till!

Innehållsförteckning: Lycka till! Inredning och skjutdörrar 2015 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på Skandinavisk designtradition. Med vårt fl exibla

Läs mer

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517 14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända

Läs mer

Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns.

Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns. Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns. Excerpt from Gabriellas sång, from the film s in heaven. In this

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer