Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå"

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem -en empirisk jämförelsestudie mellan konsult och kund Critical success factors in the implementation of ERP -an empirical comparison study between consultant and client Mocan Adina Svensson Madelen Examen: Kandidatexamen 180 hp Huvudområde: Informationssystem Program: Affärssystem, Ekonomi och IT Datum för slutseminarium: Handledare: Helena Holmström Olsson Andra bedömare: Mia Persson

2 FÖRORD Vi vill framföra ett stort tack till Traventus AB som tagit väl hand om oss och gjorde denna studie möjlig. Vår handledare Helena Holmström Olsson som har väglett oss under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka familjen som stöttat och stått ut med oss under denna tid med ett extra tack till lilla Ella. TACK! Adina Mocan Madelen Svensson

3 SAMMANFATTNING Affärssystemet har den senaste tiden blivit ett viktigt verktyg för företagets effektivitet. Syftet med föreliggande studie är att förstå de kritiska framgångsfaktorerna som påverkar implementeringsprocessen av ett affärssystem, sett från kundens och konsultens perspektiv. Utifrån de framgångsfaktorer som identifierades genom en litteraturundersökning har en intervjuguide skapats som sedan använts för att intervjua 12 respondenter, åtta kunder och fyra konsulter. Resultatet visar att alla framgångsfaktorerna är relevanta men att faktorer som kommunikation, kunskap och att utföra en förstudie har en stor påverkan på implementeringsprocessen. Nyckelord: affärssystem, implementering, kritiska framgångsfaktorer, kund, konsult.

4 ABSTRACT The ERP system has recently become an important tool for the company's efficiency. The aim of the study is to understand the critical success factors influence the implementation process of a business, from the customer's and the consultant's perspective. Based on the success factors that were identified through a literature has an interview guide been created which is then used to interview 12 respondents, eight clients and four consultants. The results show that all success factors are relevant but that factors such as communication, knowledge, and to perform a feasibility study has a major impact on the implementation process. Keywords: ERP, implementation, critical success factors, customer, consultant.

5

6 3.4.3 Utformning av intervjuguide Insamling av empiri Analys av empiri Validitet och reliabilitet Källkritik Intervjuer Litteratur, vetenskapliga artiklar och Internet Studiens begränsningar Empiri Strategi och planering Projektgrupp Ekonomisk budgetering Tidsplanering Utbildning Kommunikation Kunskap Förstudie Sammanfattning Analys Kommunikationens påverkan på projektet Kompetenser inom projektet Hur bidrar planering och förstudie till projektet Skillnader mellan konsult och kund Slutsats Avslutande diskussion Vidare forskning Referenslista Bilaga

7 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fler och fler företag förstår fördelarna med att ha ett affärssystem. Ett affärssystem kan bland annat hjälpa företag att sortera, lagra och sprida information där behov finns. Enligt Hedman et al. [5] utgör affärssystem ofta ryggraden i organisationens informationsbehandling samt styrning och definierar affärssystem som ett verksamhetsövergripande, heltäckande och integrerad lösning för hela organisationen. Ekberg [2] (personlig kommunikation) berättar att beslut behöver ett bra underlag och att beslutet blir så bra som underlaget det baseras på. Ett affärssystem skapar förutsättningar för att effektivisera processer och informationsutbyte. Rainer et al. [11] skriver att system kan underlätta så att rätt information når rätt person vid rätt tidpunkt eller som Hedman et al. [5] uttrycker det, beslutsstödjande information erhålls i realtid. Rainer et al. [11] beskriver affärssystem som ett tvärfunktionellt system där organisationens information samlas på ett ställe, en gemensam databas, för att optimera samarbetet mellan olika delar av organisationen. Samma författare betonar även att affärssystem skapar fördelar vid analysering och presentation av data. Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB [13], visar att användningen av affärssystem ökar ständigt, från 38% 2012 till 43% Andelen företag som använder affärssystem för att dela information mellan olika funktioner inom verksamheten år 2014 är följande anställda 38%; anställda 68 %; 250 eller fler anställda 85% SCB [14]. Enligt procentansatserna ovan kan man utläsa att de små företagen med anställda avviker ifrån övriga storleksklasser, då 38 % av företagen använder ett affärssystem men de övriga två storleksklasser är det mer än 50 % som gör det. För att ett företag ska kunna nyttja fördelarna med ett affärssystem behövs det först installeras, det vill säga implementering av systemet. Det innebär främst att företaget först vet vilket sorts system de har behov av. Det finns möjligheter till att köpa färdiga system men även att utveckla ett helt nytt system endast för företaget. Det finns enligt Hedman et al. [5] olika faser i ett affärssystems livscykel beroende på om det är ett egenutvecklat, utveckling av standardsystem eller upphandling och införande av affärssystem. Det finns flera likheter mellan faserna i respektive livscykel, som en tydlig början och slut vid utvecklingen och införandet av systemet generellt kan livscyklerna delas in i fyra kategorier inledandefas, analys och design, realiseringsfas och avslutande underhåll av systemet Hedman et al. [5]. Detta är även i enlighet med Bradford [1] som skriver om de fyra faserna i livscykeln nämligen planering, val av system, implementering och underhåll. Många organisationer väljer idag att implementera ett färdigt, köpt system. Egenutvecklat system är föregångare till affärssystem idag och var unikt anpassat för organisationen Hedman et al. [5] och Bradford [1]. Det finns flera fördelar med standard systemen som finns idag bland annat de är inte lika kostsamma som egenutvecklade system och det finns bättre möjligheter för underhållning och 1

8 uppdatering men det blir även möjligt att ta tillvara på best practicies, den metod eller lösning som visat sig vara mest effektiv Hedman et al. [5] och Bradford [1]. Hedman et al. [5] skriver även att den tekniken är mer avancerad idag och den tekniska utvecklingen går snabbt framåt vilket även kan leda till att fler väljer att köpa ett färdigt system. Många författare är överens om vilka faktorer som påverkar implementeringsprocessen. Det finns flera strategier att tillämpa vid implementering av system. Bradford [1] nämner bland annat Big Bang och fasad implementering samt att valet av implementeringsstrategi kan påverka om projektet blir lyckat eller misslyckat. Hedman et al. [5] betonar den mänskliga faktorn vid införandet av systemet så som kunskap och kommunikation för framgång något som även Bradford [1] skriver om samt även att rätt budgetering och tidsplanering är avgörande. Om inte kunskapen som krävs för ett lyckat införande av systemet finns måste detta införskaffas genom konsulter eller liknade Bradford [1]. Affärssystemsimplementeringen är en komplex och riskfull process och enligt Wang et al. [20] krävs mycket kunskap och kompetens för att systemet lyckas. Den specifika karaktären av affärssystem gör att företagen saknar tillräckliga interna resurser för implementeringen av affärssystem. Wang et al. [20] förklarar att denna resursbegränsning, företagen anlitar affärssystemkonsulter, som ger teknisk och affärskompetens och som fokuserar på att säkerställa att implementeringen blir lyckad. Implementeringen av ett affärssystem är en omfattande process och resultat från The Standish Group [17] ger en översikt över statistikuppgifter om implementerade projekt med fokus inom USA och Europa. Resultatet visar att under 2012 har 39% av alla projekt blivit lyckade, det vill säga de levererades inom den uppsatta budgeten och inom den angivna tiden samt med de nödvändiga funktioner; 43 % av projekten utmanades, det vill säga levererades sent, över budgeten och med mindre än nödvändiga funktioner samt 18 % misslyckades då de avbröts eller de levererades aldrig. The Standish Group [17] menar att resultatet innebär en ökning sedan 2004, då 29 % var lyckade projekt, samt att ökningen av framgång beror på olika faktorer som överblick över hela projektet, kompetens, beslut, metoder och så vidare. 1.2 Problemdiskussion Som det nämndes tidigare, betraktas affärssystemet som ett effektivt verktyg för bland annat resursplanering och det sammanlänkar alla funktioner för att uppfylla behoven inom organisationen Rahnavard et al. [12]. Processen att implementera affärssystemet är enligt Rahnavard et al. [12] kostsamt och tidskrävande samt innefattar fundamentala förändringar, men om förändringarna inte genomförs på korrekt sätt, kommer det att orsaka problem i de flesta delar av organisationen och kommer säkert att misslyckas. Enligt den befintliga forskningen identifierades flera anledningar till att ett projekt benämns som lyckat eller misslyckat. 2

9 I litteraturen beskrivs framgångarna ofta från systemtillverkarens eller konsulternas synvinkel. Men hur ser kunden på projektet? Är det samma faktorer som frambringar framgång eller har kunden helt andra prioriteringar än konsulten för systemet. Stämmer de teoretiska faktorerna överens med de risker och framgångar som finns i praktiken? Det finns inte många studier som beskriver hur de två involverade parterna upplevde samma implementerings projekt. Det blir därför intressant att studera hur en implementeringsprocess upplevs från konsultens sida men även hur kunden upplevde hela processen, för att finna gemensamma framgångsfaktorer men framförallt skapa en bättre förståelse för upplevelsen av processen. 1.3 Syfte och forskningsfrågor Studien syftar till att förstå vilka framgångsfaktorerna är vid en implementeringsprocess sett ur två perspektiv samt beskriva dessa för att ge underlag till förbättringar för konsultbolag vid liknande projekt. Vilka faktorer anser konsulter avgöra om huruvida en implementeringsprocess av ett affärssystem är framgångsrikt? I vilken grad stämmer dessa överens med kundens syn på framgång? 3

10 2. Teori 2.1 Affärssystem Det finns fem stora skäl till varför företag implementerar affärssystem, det vill säga standardisera och påskynda processer, standardisera HR-information (Human Resourse), integrera finansiell information, integrera uppgifter om kundbeställningar samt minska inventering Nazemi et al. [9]. De vanligaste modulerna som ingår i ett affärssystem, det vill säga mänskliga resurser, finans, tillverkning, beställning och leverantörshantering, kopplas samman för att ge användarna i varje avdelning möjligheten att se det som sker i andra avdelningar i företaget Yahia [22]. Enligt Hedman et al. [5] är välutvecklade och avancerade affärssystem en nödvändighet för företag idag och en förutsättning för att bedriva en verksamhet. Affärssystem bidrar till organisatorisk effektivitet genom att skapa effektivitet och flexibilitet exempelvis i leverans, orderhantering samt öka värde för företag och konkurrensfördelar i marknaden Nazemi et al. [9]. Enligt Hedman et al. [5] bör en verksamhet innan man beslutar om att investera i ett affärssystem, identifiera problem som kan hanteras och lösas genom att införa ett nytt modernare affärssystem. Problemen kan uppstå till exempel i leveranser, ekonomistyrning eller kunddata Hedman et al. [5]. 2.2 Implementationsstrategier Implementeringen av affärssystem betecknar processen att föra in på ett smidigt sätt systemet i företaget, få personalen att använda systemet Magnusson et al. [8]. Denna process anses som komplex och svår att styra, då enligt Magnusson et al. [8] kräver fasen enorma summor pengar samt de flesta stora misslyckanden sker mest under denna fas. Implementeringsprocessen börjar med att företaget har skaffat en lösning från en leverantör, för att sedan för in systemet i företaget genom olika subprocesser som bland annat konfigurering, utveckling av gränssnitt, testning och så vidare Magnusson et al. [8]. Enligt Magnusson et al. [8] finns det fyra övergripande strategier för att införa ett affärssystem, beroende på hur snabbt man väljer att implementera systemet. Dessa fyra är enligt Magnusson et al. [8] Big bang, Mini Big bang, Fasad per modul och Fasad per site. De två förstnämnda utgör en huvudkategori som handlar om att föra hela systemet snabbt in i företaget Magnusson et al. [8]. De andra två strategier ingår i den andra huvudkategorin som går ut på att föra in systemet modul för modul eller enhet för enhet Magnusson et al. [8]. Varje strategi har enligt Bradford [1] fördelar och nackdelar och fungerar i vissa typer av företag och kontexter. Den bästa lösningen är att balansera mellan de två strategierna Bradford [1]. 2.3 Framgångsfaktorer Under implementeringen av ett affärssystem är hela strukturen hos ett företag vänt upp och ned Olivier et al. [10]. En implementering uppfattas som lyckad projekt när man har slutfört de antagna målen och omfattningen inom den bestämda tiden 4

11 och budgeten men samtidigt uppnå nöjda kunder och användare, det vill säga systemet definieras som ett up and running system Soja [15]. Enligt Magnusson et al. [8] avser Critical Success Factors, förkortad CSF, de faktorer som påverkar resultatet av en process eller aktivitet. Magnusson et al. [8] s. 97 skriver att Själva grundtanken bakom detta sätt att angripa styrning och säkerställning av utfall i komplexa processer ligger i att finna tanken bakom att vi kan identifiera särskilda nyckelaktiviteter eller nyckelhändelser som vi därefter kan styra. Vidare menar Magnusson et al. [8] att CSF kallas även för påverkansfaktorer och de identifierar svårigheter som hindrar framgång eller kriterier som bör uppfyllas för att nå succé. Även Ziemba et al. [21] förklarar att kritiska framgångsfaktorerna är de områden som man bör fokusera på för att kunna uppnå de mest tillfredsställande resultaten från genomförandet av ett affärssystem. De identifierade kritiska faktorerna sammanställs och beskrivs nedan Ledningsgrupp Denna faktor är en av de två mest citerade kritiska framgångsfaktorer då behovet av att ha en engagerad ledning som förutser eventuella buggar är ganska efterfrågad, vilket det visar sig i många forskningar Finney et al. [4]. Magnusson et al. [8] s. 100 skriver att Ledningsgruppen utgörs av de individer som är insatta i förändringsbehovet och den övergripande verksamheten på chefsnivå, vilket, medför att de är ansvariga för den strategiska planeringen på en övergripande nivå. Brist på stöd från ledningsgruppen påverkar negativt implementeringen Ziemba et al. [21] då ledningsgruppen förväntas bidra med mänskliga och ekonomiska resurser som krävs för att slutföra projektet Yahia [22] Kunskap Kunskapen är enligt Olivier et al. [10] en central faktor inom implementeringsprocess då anställda äger samt bidrar med kunskap som är nödvändig för företagets framgång. Även King [7] förespråkar att de personer inom kundföretaget som har mest kunskap ska arbeta tillsammans med konsulterna. Något som är centralt och som tas upp av Magnusson et al. [8] är att kompetens inom till exempel IT och om verksamheten generellt, gör att medarbetarna blir involverade på ett sådant sätt att de äger problematiken och förstår den Tidsplanering Hedman et al. [5] förespråkar att ett relativt högt tempo hålls i implementeringen för att få så kort och handlingskraftigt projekt som möjligt. Alternativet med ett långdraget projekt leder ofta till bakslag, trötthet och att användarna kan börja misströsta, det är psykologiskt viktigt att nå de angivna milstolparna och se till att implementeringen gå framåt Hedman et al. [5]. 5

12 Chefer för framgångsrika projekt betonar vikten av en korrekt och detaljerad planering där det sker en undersökning av de bakomliggande processerna samt vikten av att fördela lämpliga mänskliga och ekonomiska resurser på rätt sätt Yahia [22]. Trots planering kan man behöva hantera många hinder som till exempel korta begränsningar i tid och resurser, tekniska buggar och slutanvändarutbildning, men med detaljerad planering finns det möjlighet att agera och slutföra projekt framgångsrikt Yahia [22] Ekonomisk budgetering Finney et al. [4] som genomfört en litteraturundersökning för att få fram de vanligaste framgångsfaktorer, påstår att det är viktigt att veta kostnaderna för implementeringen samt tillhandahålla med nödvändiga tillgångar och resurser. Vidare förklarar Finney et al. [4] att affärssystems implementeringar tenderar att medföra oftast oförutsedda och oväntade händelser som gör att de totala kostnaderna ökar. Även Soja [15] påstår att budgeten, alltså ekonomiska resurser som garanteras, har ett stor inflytande på implementeringsprocesser Strategi Mycket forskning kring de kritiska framgångsfaktorerna visar att det finns behov av att börja genomförandet av affärssystem genom att använda sig av strategi och att genomförandet bör ske stegvis Finney et al. [4]. Den strategiska planeringen, som ledningsgruppen ansvarar för, gör att organisationen agerar efter sina underliggande strategier och därmed olycka uppfattningar mellan medarbetare kan undvikas Magnusson et al. [8]. Enligt Magnusson et al. [8] är syftet med en förstudie att undersöka vilka krav det finns på det nya systemet och hur det införs på bästa sätt. I samband med förstudien ska man ange funktionaliteten som ska finnas i systemet och processerna som stödjer men även projektets utformning, nyckelanvändare samt resurser som krävs för att slutföra projektet Magnusson et al. [8] Utbildning King [7] skriver att de gruppmedlemmar som arbetat tillsammans med konsulterna vid implementeringen bör vara de som har mycket kunskap för att sedan gå ut och lära övriga anställda inom företaget. Även Finney et al. [4] betonar betydelsen av att inkludera utbildningen som en viktig aspekt i implementeringsprocessen. Dessutom förklarar Finney et al. [4] att vissa forskare har generellt nämnt behovet av utbildning, medan andra forskare uttryckligen nämnt behovet av utbildning av IT- kompetens inom projektgruppen. Enligt Magnusson et al. [8] bör vikten av fortlöpande utbildning betonas, då det finns risk för ett arbetsmiljöproblem om användarna inte trivs med systemet. 6

13 2.3.7 Kommunikation Kommunikationen är enligt Olivier et al. [10] viktigt då kommunikationen påverkar i sin tur andra kritiska faktorer. Implementationen av affärssystem gör att personal från olika avdelningar blir inblandade i processen, vilket gör att gruppmedlemmarna måste vara medvetna om hur de flesta informationsutbyten kommer att ske under projektet Olivier et al. [10]. Enligt King [7] är relationen mellan konsult och kund samt en gemensam förståelse en stor del i att nå framgång. Finney et al. [4] nämner utifrån den befintliga forskningen, behovet av kommunikation och samråd med olika nyckelintressenter, men framför allt med kunden, då företagen måste hålla sina kunder informerade om sina projekt för att undvika missuppfattningar. Magnusson et al. [8] tar upp en annan central punkt angående kommunikationen, det vill säga kommunikationen av förändringsbehov. Genom att bilda en projektgrupp där gruppmedlemmarna matchas ihop från bakgrund och arbetsvanor för att öka kommunikationen Det ska enligt King [7] finnas likheter mellan gruppmedlemmarna i arbetsmoral, värderingar och hantering av problem. Förutom likheter mellan gruppmedlemmarna ska kundens projekt representanter väljas utifrån de som har mest kunskap. Genom att få rätt kund representanter och konsulter för varje uppgift inom projektet kan stora problem undvikas Projektgrupp Innan man börjar planera implementeringsprocessen ska man utforma en projektgrupp, som ska bestå av nyckelpersoner som ägare, användare, IT personal och så vidare. Projektets storlek avgör storleken på projektgruppen. Det viktigaste beslut som projektgruppen ska möta är valet av affärssystem Bradford [1]. Även Olivier et al. [10] betonar att projektgruppen är viktigt då aktörerna som den består av, är kärnan i projektets aktiviteter. Enligt Olivier et al. [10] finns det många författare som önskar en projektgrupp som förstår och tar hänsyn till behoven i olika avdelningar. Aktörerna som utformar projektgruppen bör vara representanter från olika avdelningar samt informationssystem experter Olivier et al. [10] Konsulter I samband med införandet av affärssystem bör företagen överväga involveringen av externa aktörer, som till exempel ett konsultbolag Magnusson et al. [8]. Konsulter eller ämnesområdes experter kan bidra med avgörande kunskap och kompetens. Bradford [1] skriver att konsulter ska vara kunniga och erfarna experter som ger understöd till viktiga beslut genom att erbjuda relevant och uppriktig diskussion som ger förslag till den aktuella frågan. Samtidigt påstår Syed et al. [16] att implementeringen påverkas negativt om konsulternas erfarenhet och kunskap är inte tillräckligt, som till exempel kostnaderna för projektet ökar. Att anställa konsulter ökar kostnaden för projektet men Bradford [1] menar att det ändå gynnar projektet då det ger kritisk och avgörande kunskap som inte finns tillgängligt från klientens sida samtidigt som best practices blir tillgängligt i projektet. Enligt Hedman et al. [5] som skriver om en fallstudie av ett systeminförande är det även 7

14 från företagets IT-direktör den viktigaste framgångsfaktorn att välja rätt konsulter för projektet. 8

15 3. Metod 3.1 Vetenskaplig utgångspunkt Ontologi och epistemologi Jacobsen [6] redogör för att det finns olika synsätt för att bedriva forskning och tar upp positivismen som koncentreras på objektivitet men även hermeneutiken där förståelse och tolkning är av vikt och anses vara motsatsen till positivismen. Positivismen enligt Jacobsen [6] antar att det finns generella lagar och regelbundenheter i samhället och världen som samlas in genom objektiva metoder. Det är lika för alla och forskningen sker oberoende av forskaren Jacobsen [6]. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt ser istället mot det unika och att kontexten spelar roll i sociala system enligt Jacobsen [6] som även menar att hermeneutiken utgår från att det finns olika bilder av verkligheten och att fenomen måste förstås och tolkas i sitt specifika sammanhang. Vi ansåg att studien inte kan bedrivas ur ett positivistiskt synsätt då vi ansåg att kontexten påverkar och tog därför en hermeneutisk utgångspunkt för studien. Detta innebar att fokus hamnade på hur konsulterna och kunderna uppfattade verkligheten Deduktiv ansats Enligt Jacobsen [6] finns det två olika strategier som är lämpliga för att få grepp om verkligheten, det vill säga deduktiv och induktiv ansats, där skillnaderna utgörs av möjligheterna till ett öppet eller slutet förhållande till det som studeras. I vår studie tillämpade vi det deduktiva förhållningssättet, som enligt Jacobsen [6] innebär att utgångspunkten befinner sig i den befintliga forskningen inom området. Jacobsen [6] menar att forskarna utgår från en redan bestämd bild av verkligheten för att se om den stämmer överens i praktiken. Efter en kort litteraturundersökning i vår studie såg vi på ett tydligt sätt att det fanns mycket forskning som hjälpt oss förstå vårt ämne, framgångsfaktorer vid implementeringsprocess, och har därför valt att använda en deduktiv ansats. 3.2 Forskningsdesign Enligt Yin [23] är forskningsdesign en plan som hjälper forskaren att samla in, analysera och tolka data. Vår studie följde en intensiv uppläggning som enligt Jacobsen [6] innebär att man går på djupet för att närma sig det studerade fenomenet. Den andra uppläggningen som Jacobsen [6] presenterar är den extensiva uppläggningen, som är passande för de studier som vill beskriva omfattning av ett fenomen. Den intensiva uppläggningen var lämplig för vår studie då vi ville få en fullständig bild av de kritiska framgångsfaktorer som påverkar implementeringen, genom att få fram alla nyanser och detaljer kring fenomenet Fallstudie Genom att studera Traventus projekt gav det oss en möjlighet att studera hur samma implementeringsprocess upplevs från konsulternas sida men även kundens upplevelse. Inom den intensiva uppläggningen kan man välja enligt 9

16 Jacobsen [6] mellan fallstudie och små- N -studier. Fallstudie innebär en empirisk undersökning som studerar ett aktuellt fenomen i dess verkliga kontext Yin [23]. I vår studie var det tre projekt som studeras och vi fokuserar endast på två enheter, kunder och konsulter, och det blir ett fall som är grunden. Vi ställde kundernas och konsulternas upplevelser och åsikter mot varandra. Därför var det i detta fall irrelevant hur många projekt som studerades då fokusen låg på kund och konsult. Enligt Jacobsen [6] definierades vår studie till en fallstudie. Fallstudier fokuserar även på samspelet av människor och kontexten vilket även är i linje med vår vetenskapliga utgångspunkt Jacobsen [6]. Traventus AB startade 2012 och har uppdrag åt kunder i flera branscher så som tillverkande industri, fastighetsbolag, grossister, advokatbyråer och restaurangverksamhet. Traventus arbetar med Visma och då huvudsakligen Visma Business, ett affärssystem som har funnits på svenska marknaden sedan Traventus [19] Kvalitativ data och ansats Det finns två olika typer av data, kvalitativ och kvantitativ [6]. Kvantitativa data är lämplig för studier som samlar empiri i form av siffror. Eftersom syftet med studie var att förstå och beskriva kritiska faktorer vid implementation, samlade vi in empiri i form av ord som förmedlade mening, det vill säga kvalitativ data. Enligt Jacobsen [6] finns det kvalitativ och kvantitativ ansats att välja mellan för att tolka det insamlade data, beroende på hur öppen forskaren är för ny information under processen för datainsamling. Jacobsen [6] skriver att den kvalitativa ansatsen är lämplig när man vill få nyanserade beskrivningar av hur individerna uppfattar och förstår ett fenomen, medan den kvantitativa ansatsen är lämplig när man vill beskriva omfattningen av ett fenomen och undersöka många enheter. Den kvalitativa ansatsen var passande för vår studie då vi ville ha ett öppet förhållningssätt för att tolka det insamlade data samt vi ville se samband mellan individ och kontext. 3.3 Litteraturundersökning Urval Det har varit av stor vikt att studera tidigare forskning inom ämnet bland annat för att det skapade en bra grund för studien. De artiklar som har använts har främst varit vetenskapliga artiklar då detta ökade trovärdighet för källorna. Allt material som har använts har publicerats de senaste tio åren för att ge så relevant och aktuell kunskap som möjligt. Det var av största vikt då studien behandlade ett ämne vars område snabbt utvecklas och förnyas Insamling av litteratur Teorin har tidigare introducerats genom föreläsningar och kurslitteratur men vår kunskap har utvecklats genom en litteraturundersökning av artiklar, främst 10

17 vetenskapliga artiklar, och tryckt litteratur. För att finna relevanta artiklar användes Malmö högskolas sökmotor Summon. Sökord för att finna relevant teori presenteras nedan. Dessa sökord användes även för att finna väsentlig information. ERP Affärssystem ERP implementation Implementering av affärssystem Successful implementation Critical Success Factors ERP implementation Eftersom sökningen av litteratur genererade många träffar, tusentals resultat där majoriteten av tidskriftsartiklar, har vi valt att undersöka närmare de artiklar vars titel hade samband med det aktuella ämnet. Vi granskade abstract, sammanfattning och resultat för att bedöma om artiklarna var lämpliga för vår studie. I de fallen artiklarna bedömdes som lämpliga i vår studie, har vi utfört en djupare granskning av texten och innehållet. De artiklar som ansågs vara lämpliga innehöll tydliga påstående baserade på tidigare forskning kring det aktuella ämnet, det vill säga författarna lyckades på ett bra och vetenskapligt sätt diskutera och presentera kritiska framgångsfaktorer. Sökningen resulterade i 10 stycken artiklar, vilka i enlighet med de valda kriterierna var lämpliga för vår litteraturundersökning Analys av litteratur Inledningsvis sammanställdes varje källa för sig för att se över relevansen för studien men även för att se om det fanns samband mellan de olika källorna. Därefter sorterades teorin efter kategorier för att sedan kunna jämföras lättare mot empirin. Struktureringen efter kategorier, det vill säga framgångsfaktorer, underlättade även möjligheten till att finna kopplingar och mönster mellan kategorierna. Teorin samlades in och strukturerades innan insamlingen av empirin för att utvidga kunskapen om ämnet men även för att ge underlag till intervjuguiden. 3.4 Intervjustudie Intervjuer Den individuella öppna intervjun är enligt Jacobsen [6] den vanligaste datainsamlingsmetoden inom den kvalitativa metoden. Även Yin [23] påstår att informationskällorna i kombination med fallstudier utgörs av intervjuer. Jacobsen [6] skriver att den öppna individuella intervjun, som är en vanlig dialog mellan undersökare och undersökt, är passande för de studier där bland annat man är intresserad av individens tolkning och uppfattning av ett fenomen. Enligt Jacobsen [6] kan den individuella intervjun vara mer eller mindre öppen, beroende på graden av strukturering, till exempel med hjälp av en lista över de ämne som ska tas upp. Jacobsen [6] skriver att den öppna intervjun inte bör vara helt sluten, det vill säga 11

18 att intervjun har ett antal bestämda frågor med fasta svarsalternativ men inte heller helt öppna intervjuer, det vill säga utan plan för vad intervjun handlar om. Då vi hade en uppfattning om vad vi ville utforska låg vår grad av öppenhet någonstans mellan en öppen och en stängd struktur, det vill säga semistrukturerad intervju. Yin [23] kallar denna semi-strukturerade intervju för fokuserad intervju, där intervjun antar formen av en dialog med en viss grad av tydliga uppsättning frågor som härstammar från en intervjuguide. I vår studie var den enskildes uppfattning av en situation relevant, vilket gav oss möjligheten att ha förutbestämda teman eftersom det lämnas utrymme för intervjupersonen att tänka fritt kring dessa teman Urval av intervjuobjekt I studien studerades tre projekt som bedrivits av Traventus AB de senaste sex månaderna. Samtliga projekt bedrevs inom Skånes gränser. Varje projekt var en implementeringsprocess där Traventus AB agerat konsult åt kundföretag. Intervjuer utfördes med två till tre personer från kunden. Dessa personer har haft en betydande roll under implementeringen och anställning som bland annat CFO (Chief Financial Officer), ekonomichef och ekonomiansvarig. Sedan kompletterade vi med intervju med en konsult som varit ansvarig inom varje projekt, det vill säga fyra intervjuer med konsulter. Totalt har 12 intervjuer utförts Utformning av intervjuguide Utifrån den litteraturundersökningen och tidigare kunskap har vi arbetat fram en intervjuguide, se bilaga 1. Utformningen av guiden grundades på problemställningen och syftet med studien. Frågorna baserades på de teoretiskt kända framgångsfaktorerna och var utformade för att endast ge öppna svarsalternativ. Avslutande fråga var öppen och avvikande från problemställningen och erbjöd varje respondent att yttra sig om det vi inte tagit upp under intervjun. Senast dagen innan intervjuerna genomfördes, skickades frågorna till varje respondent. Detta ökade möjligheten till att få frågorna besvarade och få ett strukturerat möte Eriksson et al. [3] Insamling av empiri Alla intervjuer som genomfördes var besöksintervjuer där samtliga respondenter var anonyma. De utfördes på respektive respondents arbetsplats. Intervjuerna varade mellan minuter. I de fall där respondenterna gav sitt medgivande spelades intervjun in. Samtliga intervjuer sammanställdes sedan i separata textdokument. Dessa dokument kunde de respondenter som önskade ta del av för att bekräfta informationens korrekthet. I övrigt upplevdes det inte avgörande då nio intervjuer spelades in och detta gav oss möjligheten att gå tillbaka och lyssna för att återge respondenterna korrekt. De intervjuer som inte spelades in sammanfattades och bekräftades av respondenterna. All information som samlades in via intervjuerna bedömdes inte vara relevant för studien och det skedde därför ett urval som baserades på problemställningen. De delar som inte bedömdes vara relevanta har inte tagits med i uppsatsen. 12

19 3.4.5 Analys av empiri I vår studie analyserade vi empirin utifrån en kvalitativ analys som skedde i tre steg: beskrivning av data, systematisering, och kombination [6]. Enligt den kvalitativa analysen började vi med att registrera informationen från intervjuerna så detaljerat som möjligt. Därefter kategoriserade vi data i övergripande kategorier, det vill säga utifrån framgångsfaktorerna. Detta skedde genom sammanfattningar och sammanställningar av texten. Kategoriseringen underlättade även för jämförelsen mellan de olika intervjuerna. Samtidigt fick vi reducera informationen för att få en överblick och fokusera på det som var relevant för studien och forskningsfrågorna. Sista steget i analysen tolkade vi texten och kombinerade de olika kategorierna. Detta hjälpte oss att finna samband och kopplingar mellan kategorierna. Här spelade även den befintliga teorin en stor roll då vi kopplade kategorierna till framgångsfaktorerna. 3.5 Validitet och reliabilitet Enligt Jacobsen [6] är kriterierna validitet och reliabilitet viktiga när det gäller kvalitén i forskningen. Empirin bör uppfylla dessa två kriterier [6]. Med reliabilitet menas att empirin måste vara trovärdig och tillförlitlig medan validitet innebär att empirin måste vara relevant och giltig Jacobsen [6]. Att denna kvalitativa undersökning är reliabel, det vill säga om en annan forskare följer samma metod ska komma till samma resultat och samma slutsats Yin [23], är svårt att garantera då respondenternas svar i samband med en upprepande undersökning kan påverkas av många olika faktorer. Däremot kan reliabilitet garanteras till en viss grad då vår intervjuguide grundade sig på tidigare sammanställd forskning. Enligt Yin [23] ska reliabilitetsproblem hanteras genom att ha många steg för att genomföra studien så att en eventuell granskare följer samma tillvägagångsätt och komma till samma resultat. I vår studie ansåg vi att vi beskrev på ett tydligt sätt alla de steg för att slutföra forskningen. För att garantera att empirin var valid har en djupgående litteraturundersökning kring ämnet skapats. Dessutom har samtliga frågor baserats på aktuell forskning för att garantera validiteten under insamlingen av empiri. 3.6 Källkritik Thurén [18] skriver om de fyra kriterier som finns för att bedöma källors validitet, det vill säga äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Detta innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara, det är viktigt att tänka på när källan skapades, källan ska inte vara ett referat av en annan källa, verklighetsbilden får inte förvrängas av personliga, politiska, ekonomiska eller av andra intressen Thurén [18]. Dessa kriterier har tagits i åtanke vid bedömningen av källornas reliabilitet och vid utformningen av uppsatsen Intervjuer Då vi utförde semi-strukturerade intervjuer var det möjligt att vi har påverkat respondenten genom att ha uppmuntrat något som denne säger Thurén [18]. Svaren kan ha tolkats fel eller att vi har ställt ledande frågor vilket även detta 13

20 påverkar källan. Informationen från respondenterna var partisk då den utgår från respondentens egen upplevelse och erfarenhet Litteratur, vetenskapliga artiklar och Internet Litteratur som har använts i studien, har tidigare introducerats genom kurser och föreläsningar på Malmö högskola. Vår åsikt var att detta höjer trovärdigheten men att det även var viktigt att komplettera denna litteratur med andra källor. Användandet av vetenskapliga artiklar innebär att källorna har hög tillförlitlighet då de var granskade av andra forskare inom ämnesområdet. Magnusson et al. [8] ligger som grund till de valda framgångsfaktorerna men faktorerna framkommer även tydligt i annan litteratur. Magnusson et al. [8] har tidigare introducerats genom kurslitteratur och bedöms därför vara tillförlitlig och relevant och ge en god bas till teorin. Dock kompletteras teorin och varje framgångsfaktor med annan referens för att stödja eller motsäga påstående. Vid val av litteratur, artiklar och webbsidor har det varit viktigt att informationen är aktuell och därför har vi endast valt att arbeta med källor inom de senaste tio åren, det vill säga från 2005 till Detta var viktigt då ämnesområdet ständigt uppdateras med ny teknik och nya lösningar. Den Statistiska centralbyråns hemsida som vi har använt, bedömer vi vara trovärdig då det är en statlig förvaltningsmyndighet, där statistiken främst sammanställs för forskning, debatter och beslutsfattande med uppdrag från regeringen och myndigheter. Annars har endast Traventus hemsida använts för att samla in information om företaget och Visma Business. Två av metodböcker är skrivna av ekonomer och ger troligen deras synvinkel på hur en kvalitativ studie ska bedrivas. Dock valde vi dessa böcker då de enligt oss redovisar detaljerat för studiens alla steg samt även har blivit introducerade genom tidigare kurser även inom informationssystem. 3.7 Studiens begränsningar För att uppfylla studiens syfte, det vill säga förstå framgångsfaktorerna som påverkar en implementeringsprocess utifrån konsulternas och kundernas perspektiv, ansåg vi att det krävdes en djupgående förståelse kring respondenternas åsikter och tankar angående implementeringsprocessen. Då kvantitativa metoder begränsar möjligheten till ett tolkande perspektiv kring respondenternas uppfattningar ansåg vi att det är lämpligt att använda kvalitativa metoder i form av semi-strukturerade intervjuer. Då intervjuerna är resurskrävande nöjde vi oss med få respondenter det vill säga 12 stycken respondenter. Detta kan leda till att vi får problem med representativiteten. En begränsad fallstudie som i vår studie, garanterar inte generalisering då de intervjuade respondenterna är representativa för sig själva och inte för andra. 14

21 En alternativ metod i föreliggande studien hade det kunnat vara att utföra deltagande observation som komplement till den valda metoden. En fördel med detta kunde ha varit en ännu mer närhet till förhållandet till fenomenet, det vill säga implementeringsprocessen, men vi ansåg att detta inte hade varit genomförbart på grund av tidsbegränsningen för studien. 15

22 4. Empiri 4.1 Strategi och planering På företag faller det ofta under CFO att ansvara för IT, HR och ekonomi avdelningarna. Det huvudsakliga beslutet att införa ett nytt system fattas av CFO men sker i samtal med berörda avdelningar, bland annat för att få positivt medhåll enligt kund 1. Denna åsikt delar även kund 6 som berättar att initiativet tas av CFO efter ekonomi visat att behovet av ett nytt system finns. Fyra stycken kunder som arbetar på ekonomiavdelningen menar att det är just ekonomiavdelningen som först upptäcker att de har ett behov av att effektivisera sina arbetsuppgifter och att ett systembyte kommer igång när det sedan uppmärksammas högre upp i företaget. Kund 2 upplevde inte att det är nödvändigt med fast planering då det inte nödvändigtvis hjälper implementeringsprocessen utan tycker istället att det är bättre att bara arbeta på och inte tänka för mycket. Däremot tycker kund 4 att planeringen är jätte viktig och beskriver: Man ska inte gå ifrån den, för sen byggs ju den på också i efterhand som man upptäcker vissa saker som man inte hade tänkt på från början. Vem som är ansvarig och när ska den vara klart det är jätte viktigt att det hålls. Kund 3 tycker att det är viktigt med riktlinjer att följa och att alla delar i planeringen är viktiga. Men att det även är viktigt med flexibilitet speciellt om det finns tidsbrist under projektet. En god grundplanering är grundläggande enligt konsulterna. Två av konsulterna menar att planeringen för tidsschemat är viktigt men att det gäller att prioritera rätt. Konsult 3 tycker inte att en detaljeradplaneringen är avgörande och beskriver: Det beror på storlek. Har man ett sådant case så är planeringen inte viktigt eller när delarna händer. Har man 100, 150 timmar, kanske 300 timmar i för sig men det är ganska överkomligt att få till så det spelar ingen roll om man gör det eller det bara man är inom tidsramarna. Men vi har en annan case denna tidsplanering äter upp tiden i projekten då vi jobbar mer med planeringen av projektet än med projektet. Det finns inte utrymme i såna här ganska små projekt. Det krävs en detaljnivå... Konsulterna är överens om att det finns flera aspekter att ta hänsyn till och att man bör agera efter de oförutsedda händelserna. Vidare menar konsult 1 att implementeringarna ofta liknar varandra och att det som krävs är korrigering för varje kund. Konsult 1 beskriver strategin och planeringen som: Det finns ju alltid vissa steg som man går igenom. Visst kan man göra justeringar och ändringar beroende på hur kunden hanterar situationen så måste man ofta ändra men visst är det viktigt att hålla planeringen, men det är mycket som påverkar. Det viktiga är enligt konsulterna att de lever upp till vad de lovar sina kunder bland annat tidsmässigt. Konsult 2 berättar: Ja, ut mot kunden är det viktigt, det man har sagt till kund ska man försöka hålla... sen dyker upp saker som yttre påverkar som man inte kan förutsäga... Sammanfattningsvis visar studien att kunderna var överens om det i ett projekt måste finnas någon form av planering och att det krävs flexibilitet mot planeringen. Det finns delade åsikter hos kunderna om hur mycket man ska planera och till 16

23 vilken grad man ska följa planeringen. En grundläggande planering är bra enligt konsulterna men att detaljnivån kan variera. Samtliga konsulter var även överens om att det krävs flexibilitet mot planeringen och projektet. 4.2 Projektgrupp Enligt kunderna är de idag små företag och det har inte funnits behov av specifikt avsatta projektgrupper för system implementeringen. Det blev en naturlig fördelning från de som var med i beslutsprocessen, som CFO och ekonomiavdelning. En konsult tillsammans med en eller flera anställda har varit ansvariga för implementeringsprocessen. Kund 1 säger att det logiskt sett blev ekonomichefen och användarna som tog stor del i implementeringen på företaget. Konsult 3 menar att det är viktigt att användarna är delaktiga under projektets gång då det innebär att de är bättre förberedda när det nya systemet sedan tas i bruk. Kund 4 tycker att projektgruppen spelar en central roll i implementeringsprocessen och beskriver: Det är viktigt att man har ett projektteam på företaget och att ha ett projektteam på leverantören som har implementeringsmöte och går igenom allting. Undersökningens resultat visar att konsulterna och kunderna var överens om att en projektgrupp ska finnas under en implementeringsprocess, men eftersom det handlade om ganska små projekt fanns det inget behov till någon större projektgrupp utan bestod av en till två konsulter och några få anställda. Oftast var det även de anställda som var användare i systemet. 4.3 Ekonomisk budgetering De flesta av respondenterna kunde inte uttala sig om budgeten hölls inom exakta ramar. Men respondenterna har en förståelse ifall budgeten inte riktigt stämmer då de är medvetna om att det kan behövas lägga till några extra timmar på exempelvis utbildning. Kund 5 beskriver: Det är inga extra kostnader på det är relativt litet projekt. Det har ju säkert blivit extra timmar naturligtvis men det är ingen katastrof. Kund 5 fortsätter och förklarar att förstudien och projektplaneringen underlättar att hålla sig till budgeten: Om man följer den så vet man ju precis, ju mer man förutser i förväg desto mer jämnar det sig på slutet. Oavsett vad du gör för typer av projekt i vilken verksamhet så brukar det vara att ju mer tid man lägger på förberedelser desto mer sparar man ju i slutändan. Om projektet sticker iväg och blir mycket dyrare än vad man tror det tror jag att det är helt beroende på att man har varit för dåliga i förstudien att man inte har riktigt koll på vad man gör. Kund 6 förklarar att de fick ett paketpris med antalet timmar implementeringsprocessen kan kräva men tycker att alla i branschen är rätt så snabba på att fakturera. Dock upplever respondenten att företag i branschen kompenserar missnöjda kunder på något sätt. Kund 2 berättar att en samlad budget och faktura är att föredra jämfört med att få flera utspridda fakturor på det som tillkommit. Enligt kund 1 har det tillkommit delar till budgeten för exempelvis för telefonsupport hjälpen. Men att vissa saker de trodde ingick i systemet inte 17

24 ingick och att det adderas iså fall till budgeten om de beslutar sig för att lägga till det. Konsult 2 berättar det inte är fullt klart om budgeten hölls eller inte men att det kan ske kompensation i vissa fall. Att det är ett sätt att skapa nöjdare kunder. Konsult 2 beskriver: Tror att budgeten höll jag vet att vi hade gjort lite kompensationsutbildningar efteråt vi fakturerade inte dem. Vi ville vara snälla. De hade inte tagit till sig på utbildningen. Konsult 4 berättar att de överskred den planerade budgeten. Två konsulter menar att huruvida budgeten hålls eller inte kan bero på kunden och deras närvaro och förberedelser. Konsult 2 berättar: Vi har jobbar många timmar och halva priset för att få kunden på fötter eftersom det har varit väldigt mycket problem. Som sagt det är vårt sätt att om saker och ting har gått dåligt så försöker vi nöja kunden. I resultatet av undersökningen framgår att kunderna visar på en förståelse för att det kan ske justeringar på budgeten men att det kan upplevas som större tillägg beroende på hur och varför det adderas. Konsulterna menar att det finns en god planering för budgeten och att det är kunderna som påverkar den till en viss grad. Konsulterna är även eniga om att det kunde vara mycket fler tillägg men att de kompenserar kunderna för att hjälpa dem och att de önskar ha nöjda kunder. 4.4 Tidsplanering Samtliga respondenter betonar till en viss grad vikten av tidsuppskattning. Fem av de intervjuade kunderna berättade även att det krävs en medvetenhet och flexibilitet när projekten ska tidsplaneras. Samtliga konsulter betonade att det tar tid att utföra implementationsprojekt, hur lång tid beror på vilket system som skall införas men även under vilka förutsättningar. Konsult 2,3 och 4 berättar att tidsaspekten även kan påverkas av hur väl förbered och tillgänglig kunden ifråga är. Det underlättar ett projekt om kundens anställda är motiverade och närvarande på exempelvis möten och utbildning enligt konsult 3. Konsult 2 och 4 upplever att det inte går att vara för flexibla med tidsplaneringen i förmån till att korta ner ett projekts tidsomfattning. När man gör detta blir olika delar under projektet lidande som till exempel utbildning enligt konsult 2. Detta i sin tur leder till att problem uppstår längre fram i processen och det kan krävas att vissa aktiviteter måste upprepas. Kund 2 och 3 menar att tidsaspekten inte är en avgörande faktor för ett projekt utan att det går att bemöta problem under arbetets gång när de uppkommer. Kund 5 betonar tidsplaneringens roll i implementeringsprocessen men tycker att det är något som konsulterna ska ansvara för och beskriver: Det är viktigt med tidsplanering Kanske konsulterna borde ha planering. Konsult 1 tycker att tidsplaneringen ska hållas och beskriver: Det är viktigt att känna efter så att du inte går igång oavsett hur det har gått. Kunden och vi måste vara redo för en driftstart. Man ska inte pressa den för hårt men visst man ska alltid hålla den deadline man har satt. Det är det bästa. 18

25 Sammanfattningsvis framgår av studien att kunderna anser att tidsaspekten är viktigt men samtidigt tycker de att en viss flexibilitet kan råda då eventuella bekymmer som kommer kan hanteras ändå. Däremot är konsulternas uppfattning om tidsplaneringen att den måste följas så mycket det går, då det finns konsekvenser som gör att resten av implementeringsprocessen kan påverkas negativt. Dessutom är konsulterna eniga om att hur tidsplaneringen följs beror i stort sett på hur kunden är engagerad i själva projektet. 4.5 Utbildning Det finns blandade åsikter bland kunderna för hur utbildningen ska ske. Två stycken kunder upplever inget behov av utbildning innan systemet är implementerat utan vill istället lära sig allt eftersom i ett skarpt läge och istället nyttja en kompetent support när problem uppstår. Däremot tycker kund 8 att det kändes bra att tillsammans med de andra anställda få testa själva och se. Kund 4 upplever att utbildningen var bristfälligt och att de för snabbt kom i skarpt läge. Vidare önskade kund 4 att utbildningen var mer detaljerad. Vilket även kund 7 upplevde: Jag hade föredragit en utbildning för att använda systemet, mycket frustration hade underlättat. Framför allt man skulle haft en genomgång kanske om hur upplägget är på själva systemet så man vet varför man gör vissa saker. Eftersom man arbetar med detta så vill man gärna veta är det så här och vad är det som gör att det blir så liksom. En grundläggande utbildning hade inte varit fel. Det är viktigt... Det är viktigt för majoriteten av kunderna att telefonsupporten är tillgänglig under arbetstid och beroende på hur akut problemet är även en rimlig hanteringstid. Enligt fem stycken kunder är en rimlig hanteringstid 1-3 dagar men att bekräftelsen på att ärendet är mottagit ska återfinnas inom ett par timmar. Samtliga kunder betonade vikten av att supporten ska bemannas av kompetent personal så att rätt svar ges. Om fel information förmedlas förlorar supporten trovärdighet. Kund 2 och 3 menar att supporten bör kunna svara på problemfrågan direkt utan väntetid men har förståelse för att alla är kunniga inom olika områden och att det är mänskligt att fela. Kund 3 berättar att stress kan uppkomma då man är medveten om att varje samtal kostar, därför samlar de gärna flera ärenden till samma samtal. Kund 3 menar även att ett samlat belopp inte upplevs vara lika betungande som flera små summor utspritt. Detta är även något som kund 2 tog upp när det gäller projektets budget som helhet. Enligt konsulterna är utbildningen en viktig del i att få med sig kunderna i projektet. Upplägget brukar variera lite efter kunden. Konsulterna berättar att de brukar introducera systemet rätt så tidigt i projektet och sedan följa upp med lite grundligare utbildning för användarna. Konsult 2 beskriver: Det är inte optimalt att ha en, en och en halv utbildningsdag och sen köra. Vi brukar ligga på två dagar men då har man ett par veckor innan man ska gå skarpt, så man kan titta på systemet, känna klämma på systemet, testa att göra en verifikation, testa... Även konsulterna har något delad bild över vilket upplägg för utbildningen som är lämpligast men är överens om att det krävs engagemang från kunderna. Att kunderna ska vara uppmärksamma och delta aktivt vid utbildningen. En bra 19

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Strategies

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

IMPLEMENTERING AV AFFÄRSSYSTEM ETT VERKSAMHETSPROJEKT. Kandidatuppsats i Informatik. Henrik Johansson Marcus Höglund Mattias Edman VT 2012:KANI11

IMPLEMENTERING AV AFFÄRSSYSTEM ETT VERKSAMHETSPROJEKT. Kandidatuppsats i Informatik. Henrik Johansson Marcus Höglund Mattias Edman VT 2012:KANI11 IMPLEMENTERING AV AFFÄRSSYSTEM ETT VERKSAMHETSPROJEKT Kandidatuppsats i Informatik Henrik Johansson Marcus Höglund Mattias Edman VT 2012:KANI11 Svensk titel: Implementering av affärssystem ett verksamhetsprojekt

Läs mer

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä VT 2008 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhällsoch

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning av - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner Abstrakt Under de senaste åren har flera problem inom hjälpmedelområdet lyfts fram. För att hantera utvecklingen har Beslutsstöd

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till proaros Vård- och omsorg Nämnden för personer med

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 14 februari 2014 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv

Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv - En fallstudie om förutsättningarna för att införa en BI-lösning Magisteruppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning Vårterminen 2011 Handledare:

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Using SharePoint Workflow

Using SharePoint Workflow Datavetenskap Opponent(er): Anders Olsson Marcus Karlsson Respondent(er): Harald Quist Creating a Help Desk Using SharePoint Workflow Oppositionsrapport, C-nivå 2009:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera,

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, Lectio 8.12.2010 Bakgrund Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, mäta, registrera, behandla och rapportera ekonomiska händelser som rör ett företag.

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag En studie av svenska affärssystemsprojekt Johan Hallquist Eric Johansson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01828--SE Institutionen för

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen?

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen? FTEA12:2 Föreläsning 4 Att värdera en argumentation II Inledning Förra gången konstaterade vi att argumentationsutvärdering involverar flera olika steg. Den som ska värdera en argumentation behöver åtminstone

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem Malmö högskola VT11 En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem A Study of Critical Success Factors during the Implementation Phase of ERP-systems Kandidatuppsats i Företagsekonomi,

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Controllers användning av affärssystem vid utförande av deras arbetsuppgifter. Martina Svensson 891030! Elin Wiberg 911212!

KANDIDATUPPSATS. Controllers användning av affärssystem vid utförande av deras arbetsuppgifter. Martina Svensson 891030! Elin Wiberg 911212! KANDIDATUPPSATS Controllers användning av affärssystem vid utförande av deras arbetsuppgifter. Martina Svensson 891030! Elin Wiberg 911212! Uppsats i Företagsekonomi! 15hp Halmstad 2013-05-27 Förord Vi

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDNING - TENTATIVA RÅD FÖR FRAMGÅNGSRIKT

FÖRÄNDRINGSLEDNING - TENTATIVA RÅD FÖR FRAMGÅNGSRIKT FÖRÄNDRINGSLEDNING - TENTATIVA RÅD FÖR FRAMGÅNGSRIKT AFFÄRSSYSTEMINFÖRANDE Kandidatuppsats i Informatik Linda Karlsson S094158 Lotte Weber S094356 2012KANI05 Svensk titel: Engelsk titel: Förändringsledning

Läs mer

BEHANDLARENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@terapikolonier.

BEHANDLARENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@terapikolonier. BEHANDLARENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av behandlare som remitterat barn, ungdomar eller barn tillsammans med föräldrar till Terapikoloniers verksamheter under sommaren 2014. Utvärderingsenkäter

Läs mer

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland ISRN-nr LIU-IEI-FIL-G--09/00425--SE Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland How may Acceptance for

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Christofer Hultén Magnus Åkerwall Examen: Kandidatexamen

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Affärssystem. - En studie om tiden efter införandet

Affärssystem. - En studie om tiden efter införandet Högskolan i Halmstad Sektionen T du för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik Informatik 51-60 p Affärssystem - En studie om tiden efter införandet Kandidatuppsats i informatik, 10p Slutseminarium

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer