Återrapportering av regeringsuppdrag S2011/8993/EIS gällande genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av regeringsuppdrag S2011/8993/EIS gällande genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan"

Transkript

1 Länsledningens stab Lina Renfors Yttrande Socialdepartementet Stockholm 1 (8) Återrapportering av regeringsuppdrag S2011/8993/EIS gällande genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Länsstyrelsen har fått i uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Länsstyrelsen har, utan formellt uppdrag under 2010 och 2011 avrapporterat aktiviteter i förhållande till strategin. Innevarande rapportering tjänar emellertid som en plattform för kommande års rapportering och är av den anledningen något mer omfattande. Strategins integrering i myndighetens verksamhet Länsstyrelsens internationella arbete har sedan en lång tid tillbaka varit inriktat på samarbete i närområdet, detta inte minst på grund av Stockholms strategiska läge i de centrala delarna av Östersjöregionen. I de internationella riktlinjerna för slås fast att det primära geografiska fokusområdet, vad gäller Länsstyrelsens internationella arbete, är södra och mellersta Östersjöområdet. Merparten av Länsstyrelsens internationella arbete bedrivs således inom ramarna för prioriteringar inom EU:s strategi för Östersjöregionen. För att stärka och formalisera arbetet med strategin satte Länsstyrelsen i verksamhetsplanen för upp enskilda mål upp för konkret genomförande av strategin, för samarbetet med S:t Petersburgs stad samt för att utöka samarbetet med de baltiska länderna. Som ett led i det övergripande arbetet med strategin har Länsstyrelsen bland annat initierat två samarbetsprojekt med de baltiska länderna. Ett projekt återfinns inom miljöområdet där kunskapsutbyte gällande hållbar stadsplanering står i fokus. Det andra projektet genomförs inom innovationsområdet. Där knyts kunskap och erfarenheter från ett nätverk med innovationsstödjande aktörer i de baltiska länderna till ett regionalt arbete för att utveckla en innovationsstrategi i Stockholmsregionen. Ansvar för det övergripande genomförandet av strategin ligger på länsledningens stab men projektgrupper med deltagare från relevanta avdelningar på Länsstyrelsen har bildats för det konkreta genomförandet. Arbetet med strategin på Länsstyrelsen har under 2011, utöver specifika projekt för att främja genomförandet av strategin, också baserats på att bidra till att uppmärksamma strategin, internt och externt. Internt har detta skett genom att informera relevanta enheter om strategin och dess genomförande. Externt har Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan Box Fax STOCKHOLM

2 2 (8) Länsstyrelsen under våren 2011 genomfört en konferens i samarbete med Baltic Development forum, Europeiska kommissionen, Regeringskansliet, Stockholms handelskammare och Tillväxtverket. Konferensen syftade till att informera svenska aktörer om Östersjöstrategin samt öka kunskapen om dess genomförande och de utmaningar som återstår. Samverkan med andra aktörer Länsstyrelsen i Stockholm deltar sedan starten i det, av Tillväxtverket sammankallade nationella myndighetsnätverket avseende genomförandet av strategin. Nätverket har varit väldigt betydelsefullt för att föra en gemensam diskussion, utbyta information och för att knyta nya kontakter. Inom sakområde prostitution och människohandel har Länsstyrelsen löpande samarbete med Council of the Baltic Sea States, detta bland annat i genomförandet av projektet Safe trip. Safe trip är en informationskampanj som riktar sig direkt till kvinnor som är utsatta för eller riskerar att utsättas för människohandel i Sverige. Kampanjen syftar till att uppmärksamma människohandel och nå ut till utsatta personer med information om hur hjälp kan sökas för att de ska få en möjlighet att ta sig ur en till synes hopplös situation. Länsstyrelsen har, när det gäller jämställdhetsfrågor regelbunden kontakt med Svenska Institutet (SI). En representant från Länsstyren deltog under hösten i en konferens i S:t Petersburg arrangerad av SI, med fokus på våld i nära relationer. Inom miljöområdet har Länsstyrelsen inlett ett samarbete med Baltic Sea 2020 gällande åtgärdsprojekt för att minska näringstillförsel och belastning från avlopp till Östersjön. För att ta fram gemensamma kartor för kust och för kommande havsplanering samarbetar Länsstyrelsen med andra län. När det gäller ett av områdena i Baltic Sea Actionsplan, skyddsvärda marina områden, har en samverkansplan tagits fram. Länsstyrelsen arbetar, när gäller vatten och avlopp tillsammans med Rådet för Vatten- och Avlopps- samverkan i Stockholms län där en rapport som utreder framtida vatten- och avloppslösningar för Stockholms län revideras. Rapporten kan framöver fungera som ett underlag och stöd för andra länder avseende utveckling av vatten och avlopp. Under 2011 har Länsstyrelsen deltagit i arbetet inom Central Balticprojektet Environmental and safety management cooperation on shoreline oil spill response (EnSaCo Oil Spill) som innefattar framtagande av en miljöatlas och oljeskyddsplaner. Länsstyrelsen deltog också under hösten i en internationell strandnära oljeskyddsövning i Östersjön inom ramarna för projektet. Lead Partner för projektet är HAAGA-HELIA University of Applied Sciences i Finland och

3 3 (8) svenska partners är bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Storstockholms brandförsvar. Länsstyrelsen har vidare varit delaktig i Central Balticprojektet Nature and nurture of the Northern Baltic Sea (Nannut) som är ett forskningsprojekt via Stockholms Universitet inom vilket kartunderlag för havsmiljö och en hållbar planering av den marina miljön tas fram. Lead partner i projektet är Aronia research, Novia University of Applied Sciences i Finland. Under 2011 inledde Länsstyrelsen ett samarbete med Helsinki Region Environmental Services Auhority (HSY) som syftar till att utbyta kunskap gällande arbete med att möta klimatförändringar i storstadsregioner. Länsstyrelsen samverkar med andra aktörer i regionen inom ramarna för det samarbetsavtal med S:t Petersburgs stad som Länsstyrelsen har tillsammans med de övriga Mälarlänen; Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län och Örebro län. Aktiviteterna inom samarbetsavtalet tangerar flera områden inom strategin, beroende på de aktuella aktiviteter som genomförs. Inom avtalet främjas samarbeten med utgångspunkt ur ekonomisk och humanistisk ansats med tydligt fokus på handel, näringsliv, vetenskap, teknik och kultur och även innovationer och hälso- och sjukvård. Deltagande i projekt Projekt där Länsstyrelsen i Stockholms län deltar Innovation och företagande policyutveckling i Stockholm och Baltikum Sju Projektet Innovation och företagande policyutveckling i Stockholm och Baltikum är ett initiativ för att bygga samarbete och strategiska allianser mellan Stockholm och de tre baltiska länderna. Syftet med insatserna är att bidra till ett ökat lärande och kunskapsutbyte inom innovationsområdet. I detta ska styrkeförhållanden och potentiella utvecklingsområden mellan regionerna identifieras. Projektet har en nära koppling till en regional kraftsamling, Innovationskraft Stockholm som mobiliserar regionala aktörer kring Stockholmsregionens innovationsförmåga. 5. Flaggskepp - kontakter tagna med Prioritetssamordnaren (PAC)? Kontakt är tagen med Vinnova som leder flaggskeppsprojeket StarDust Länsstyrelsen i Stockholms län, Sverige

4 4 (8) Enterprise Estonia, Estland Ministry of Economy, Litauen Investment and Development Agency of Latvia, Lettland Målen med projektet är att: - Kunskap om respektive lands/regions innovationsförmåga har fått en spridning utanför nätverket. - En struktur och arbetssätt för nätverkets fortlevnad ska ha etablerats. - Minst tre gemensamma utvecklingsområden ska ha identifierats för fortsatt samarbete mellan länderna. Projektet startade i oktober Priorities for sustainable development Fem Syftet med projektet är att främja erfarenhetsutbyte mellan deltagande organisationer och därmed öka kunskap gällande metoder och strategier för att arbeta med hållbar utveckling i respektive region/land. Aspekter som inkluderas är hållbar stadsplanering och offentliga organisationers arbete med att möta klimatförändringar. Vidare syftar projektet till att ge deltagarna möjlighet att utvidga sina kontaktnät och därmed bygga en grund för att utveckla vidare samarbete inom området. 6. Övriga projekt har kontakt tagits med relevant PAC eller Flaggskepp? Länsstyrelsen i Stockholms län, Sverige Harju County Government, Estland Ministry of Environmental protection and regional development, Lettland Målen med projektet är att: - Kunskap om och konkreta metoder för hur arbete med hållbar utveckling kan bedrivas har spridits och därmed bidragit till verksamhetsutveckling i deltagande organisationer. - Deltagarna efter avslutat projekt har höjt sin kompetensnivå gällande arbete med hållbar utveckling. - Deltagarna har etablerat ett kontaktnät i deltagande länder som underlättar fortsatta samarbeten. - Minst två områden för fortsatt samarbete har identifierats. Projektet startade i september 2011.

5 5 (8) Projekt där Länsstyrelsen i Stockholms län bidrar med medfinansiering Green Islands Fem Inventera, analysera och bearbeta uppgifter om dagsläget på öar i Estland, Finland och Sverige inom energi-, avlopps-, transport- och sophanteringsfrågor och utforma planer och strategier för hur dessa frågor kan utvecklas på ett hållbart sätt. Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Sverige Aronia, Finland Sustainable Saaremaa, Estland Association of Estonian Islands, Estland Målet med projektet är att nå ut med miljövänliga, hållbara alternativ samt att föreslå en miljöplan för samtliga medverkande öar. 9. Länk till vidare information Branding Scandinavian Islands Tolv Att skapa ett ökat samarbete mellan turistaktörer och företag i Åbo- Ålands- och Stockholms skärgård samt att i Tyskland, Holland och England öka kännedom om regionen genom att lansera varumärket "Scandinavian Islands". Haninge Kommun, Sverige Öppen Skärgård, Sverige Visit Åland,Åland Tourism board, Åland Turku Touring, Finland Väståbolands Kommun, Finland De övergripande målen med projektet är att: - Skapa ett gränsöverskridande samarbete mellan de medverkande parterna och turistnäringen.

6 6 (8) - Samla och utveckla turistnäringen i regionen. - Öka kännedomen om destinationen. 9. Länk till vidare information Yo!BaNa, Young Baltic Narratives Tolv Öka möjligheterna för unga på skärgårdsöarna runt Östersjön att göra film och att få den visad, såväl på fritiden som på skoltid. Stockholms Läns Landsting, Film Stockholm, Sverige Kinobuss NGO, Estland Gotlands kommun, Film på Gotland, Sverige Väståboland, Pargas, Finland The Nordic Institute in Åland, Åland Målen med projektet är att: - Öka nivån av kritisk mediekompetens ( Media Literacy ) hos dem som dagligen jobbar med barn och unga särskilt lärare i grundskolan, fritidspedagoger och volontärer i kultursektorn. - Genom gränsöverskridande samarbeten finna en större kontext och gemenskap, som inspirerar och uppmuntrar unga att experimentera och förbättra sina förmågor inom området rörlig bild. - Stärka banden inom Östersjöregionen och att genom filmaktiviteter visa upp öarna och dess unga invånare för varandra. - Finna ett lämpligt forum för att lyfta fram och långsiktigt synliggöra de ungas filmskapande. 9. Länk till vidare information Projekt där Länsstyrelsen i Stockholm är associerad partner StarDust 2. Prioområde Sju Ja

7 7 (8) Projektet syftar till att stärka ett gränsöverskridande samarbete mellan starka forsknings- och innovationsmiljöer, kluster och småföretagarnätverk. 5. Flaggskepp - kontakter tagna med Prioritetssamordnaren (PAC)? Ja VINNOVA, Sverige (Lead partner) Region Skane, Sverige Latvia Information Technologies Cluster, Lettland Innovation Norway, Norge Ministry of Economy, Litauen Latvian Investment and Development Agency, Lettland WTSH - Business Development and Technology Transfer Cooperation of Schleswig-Holstein, Tyskland Culminatum Innovation Oy LtD, Finland Ministry of Economic Affairs and Communication, Estland Enterprise Estonia, Estland FORA Research and analysis division, Danish Authority for Enterprise and Construction, Danmark Department of Health Science and Technology, Aalborg University, Danmark BioCon Valley of Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Community Building Consultants, Litauen New Tools for Health, Sverige Estonian Maritime Academy, Estland Turku University, Finland Klaipeda Science and Technology Park, Litauen Maritime Academy Gdynia, Polen Swedish Maritime Forum, Sverige Lahti Science and Business Park, Finland Institute of Oceanology of Polish Academy of Sciences, Polen Sustainable Sweden Southeast AB, Sverige Kaunas University of Technology, Litauen Art Academy of Latvia, Lettland Business cooperation Center of Southern Lithuania (Coordinator of Modern House Creation Cluster), Litauen The Faculty of Wood Technology, Poznan University of Life Science, Polen IDC West Sweden AB, Sverige Mobile Heights AB, Sverige Øresund IT, Øresund Science Region, Danmark HERMIA, Competence Cluster for Ubiquitous Computing, Finland Visorial Information Technology, Litauen Latvian Logistics Association, Lettland Agency for International Science and Technology Development Programmes in Lithuania, Litauen

8 8 (8) Målet med StarDust är att utveckla innovativa kluster inom telekom och Informations- och kommunikationsteknik, aktiv hälsa, rent vatten, design för en åldrande befolkning och hållbara transporter. 9. Länk till vidare information Detta yttrande har beslutats av t.f. landshövding Katarina Kämpe. Föredragande har varit internationell koordinator Lina Renfors. Katarina Kämpe Lina Renfors Kopia för kännedom till: Tillväxtverket Box Stockholm

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Statens kulturråd 2015. Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Statens kulturråd 2015. Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU: S STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDER 2014 Statens kulturråd 2015 Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen KS 3 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-02-26 Diarienummer KSN-2014-0129 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för internationellt arbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Rapportering av uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Ostersjöregionen och dess handlingspian

Rapportering av uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Ostersjöregionen och dess handlingspian «It t~) SJOFARTSVERKET Avdelning Sainlialle Handläggate, di,ekl{elcfon Narine Svensson, OK) 478 4909 Daluni 2011 07 01 Er datum Näringsdepartementet Ulf Savbäck 10333 Stockholm 1 beteckning 05031 1-09-03622

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014. 2 Svenska institutets årsredovisning 2014 Innehåll. Generaldirektörens kommentar

Läs mer

EU-program 2014-2020

EU-program 2014-2020 Infoblad från Region Blekinge 2014/06 EU-program 2014-2020 EU-program 2014-2020 Kort överblick av EU-program som bidrar till lokal och regional utveckling Kort översikt av EU-program som bidrar till lokal

Läs mer

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET...

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET... Slutrapport Utvärdering av projektet Baltic Sea Region Local Platform on Social Development av Anneli Danielsson, Cecilia Frank och Mikael Håkansson European Minds Sweden AB 2014-05-14 Innehållsförteckning

Läs mer

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS 2044-02036- Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM I enlighet med regeringsuppdrag överlämnar härmed VINNOVA uppdraget kring att leda ett havsmiljö re late rat pilotprojekt för småföretagsnätverks- och klustersamverkan

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 1 (19) Bilaga 1 Dnr 14-0639-12 Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget 2013 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.0.1 Stimulera nyskapande Den globala

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013-01-23 Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 Diarienummer: 13OLL463 Handläggare:

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Karin Swensson Strateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se Beslutsförslag Datum 2012-10-11 Dnr 1102578 1 (13 ) Regionala tillväxtnämnden Verksamhetsinformation Regionala tillväxtnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 2012 En hållbar demokratisk utveckling kräver transparenta och ansvarsfulla lokala och regionala demokratiskt förankrade organ, som genom närheten till invånarna har förutsättningar

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers.

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. REDOVISNING AV PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU:S STRUKTURFONDER 2013 Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. INNEHÅLL Inledning sid. 5 Vad har bedömts vara ett

Läs mer

Samarbeten med Kina. sam- Verk- hets- En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina

Samarbeten med Kina. sam- Verk- hets- En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina Samarbeten med Kina Verk- sam- hets- plan och En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina Kalmar november 2009 Förord Kina växer ständigt och är i dag en

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 FAKTA I KORTHET Nr. 7 2014 VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 Syftet med den här publikationen är att visa exempel på hur ett urval av EU:s fonder och program knyter an till

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer