2008 Året i sammandrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008 Året i sammandrag"

Transkript

1 2008 Året i sammandrag

2 Affärsidé Verksamhetskritisk kommunikation Generics affärsidé är att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster, systemlösningar och telekommunikationstjänster till företag och organisationer med höga krav på effektiva och tillförlitliga system för verksamhetskritisk kommunikation. Innehåll VD har ordet 3 Generics kunder och verksamhet 4 Intäktsutveckling 4 Året som gått 5 Medarbetare 6 Femårsöversikt 7 Aktien 8 Telekomverksamheten 9 Konsultverksamheten 11 Styrelse 14 Koncernledning 14 Adresser 15 Årsstämma 15 2

3 vd har ordet inom mindre konjunkturkänsliga verksamheter som infrastruktur, kärnkraft och läkemedel. Till vår ställning bidrar att vi arbetar med hög teknikhöjd, ofta i kundernas egna utvecklingsprojekt. Marknadsframgångar Vi fortsatte även våra ansträngningar på marknadssidan. En kraftfull marknadsbearbetning ledde till att vi tog hem flera stora projekt som även under 2009 och framåt kommer generera intäkter. Inte minst glädjande är våra internationella framgångar inom försvarsområdet, bland annat eftersom prisbilden utomlands är gynnsammare än i Sverige. Vår viktigaste försvarskund inom överskådlig tid är dock det svenska försvaret där vi arbetar med flera strategiskt viktiga och långsiktiga projekt. Givetvis kommer vi att fortsätta vår aktiva marknadsbearbetning inom försvarsområdet under Inför 2008 var vår strategi att positionera oss för stärkt lönsamhet och återupptagen tillväxt. Så här i efterhand kan vi konstatera att denna strategi bara var till hälften rätt. Vi kom tidigt under året igång med att rationalisera verksamheten vilket leder till besparingar på cirka 11 miljoner kr. Sedan kom emellertid konjunkturnedgången vars styrka blev en överraskning för oss, liksom för så gott som alla andra av marknadens aktörer. När tillväxten uteblev var vår kostym fortfarande för stor, vilket kraftigt påverkade vår lönsamhet. Kraftiga kostnadsreduktioner När konjunkturnedgången slog till vidtog vi snabbt ytterligare åtgärder. Dessa har till stor del redan genomförts. Strukturen har nu renodlats och antalet dotterbolag inom konsultsidan har reducerats till två. Personalreduktioner har genomförts. Vi krymper dessutom moderbolaget, bland annat genom att flytta ut verksamhet till de rörelsedrivande delarna. Resultatet av dessa åtgärder har redan börjat synas. Stabil verksamhet Samtidigt bör sägas att 2008 på intet sätt var enbart ett negativt år. Telekomverksamheten står som alltid stark och genererar en stabil lönsamhet. Inom konsultdelen fortsätter vår positiva utveckling inom den militära sidan. Även inom industri och näringsliv är vi väl positionerade eftersom våra projekt nu framför allt återfinns Listbyte En annan händelse under 2008, som inte var kopplad till konjunkturläget, var att vi bytte lista för vår notering till First North Stockholm. Detta var en förändring som blev nödvändig i och med NGM:s indragna tillstånd. Den stora fördelen är den generellt sett större aktiviteten på First North vilket ger förutsättningar för en ökad handel med Generic-aktien och därmed en bättre likviditet för våra aktieägare. Konsolideringsfas Generic är ett företag som vuxit snabbt och med bra lönsamhet under många år. Nu har vi haft några tuffa år. Det betyder att det nu är dags att gå in i en fas där tillväxt är mindre viktigt och fokus ligger helt på lönsamhet. Jag är övertygad om att detta arbete kommer att bli framgångsrikt och tror att vändningen redan har kommit en god bit på väg. Vår bas av kompetenta medarbetare tillsammans med vår starka ställning inom de nischer där vi är aktiva, är grundförutsättningen för detta. Till det kommer de kostnadsreducerande åtgärder vi har vidtagit och som kommer att ge resultat i år och nästa år. Sammanfattningsvis: Vi har gjort vår läxa och tagit krafttag. Vårt företag är nu på god väg tillbaka till lönsamhet. Nacka i mars 2009 Hans Nilsson Vd och koncernchef 3

4 Generics kunder och verksamhet Generic levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Detta sker genom två samverkande delar, telekomverksamheten och konsultverksamheten. Integrerade meddelandetjänster Från att tidigare i huvudsak ha varit en leverantör av pagingtjänsten Minicall kan Generic idag genom produktfamiljen Messit erbjuda ett komplett utbud av integrerade meddelandetjänster baserade på bland annat e-post, SMS, fastnätssms, Minicall och fax. Vi har en stabil infrastruktur för att leverera dessa tjänster med bland annat ett rikstäckande radiokommunikationsnät för Minicall, lokala mobila bredbandsnät samt olika typer av stödsystem och applikationer. Meddelandelösningar levereras idag till en mängd olika kunder, allt från stora sjukhus och sjukvårdsinrättningar till kärnkraftverk och energibolag. Generics strategi att, som liten och flexibel operatör med en komplett infrastruktur, vidareutveckla och komplettera tjänsteutbudet har visat sig lyckosam. Idag har Generic en närmast unik förmåga att snabbt anpassa lösningar för kritisk meddelandehantering och är därmed ett verkligt alternativ till de stora teleoperatörerna. Idag är det naturligt för varje mobilanvändare att skicka SMS både i privatlivet och i det dagliga arbetet. SMS som ett arbetsredskap inom företag och offentlig sektor är dock fortfarande relativt outvecklat. Det saknas ofta både applikationer och stöd i affärstillämpningar för denna typ av tjänster. Generic tror att detta snabbt kommer att förändras och leda till ett ökat behov av integrerade meddelandetjänster de närmaste åren. Generics speciella kunnande inom kommunikations-, sensor- och ledningssystem har som en följd av detta lett till att företagets konsulter många gånger arbetar i teknikens framkant. Traditionellt har Generics kunder funnits inom försvarssektorn men nya möjligheter har öppnat sig inom industrin och offentlig sektor. Inom verkstadsindustrin har Generic successivt etablerat sig som en leverantör av utvecklingskonsulter i såväl verksamhetssystem som inbyggda system. Ett särskilt starkt fokus finns här på tågindustrin och inom kraftöverföring. Även inom områdena ledningssystem och informationssäkerhet samt Information Management och Risk Management, har verksamhetsnära erbjudanden vidareutvecklats som lett till uppdrag inom industrisektorn. Generics medvetna satsning att föra ut sina kunskaper på den internationella arenan har resulterat i ett antal uppdrag antingen direkt eller via existerande kunder. Detta har många gånger skett som en del i det Europaförsvar som nu skapas. Ett exempel är det arbete med arkitekturmodeller som görs åt det engelska försvaret (Ministry of Defence) och som kommer hela NATO och EU till del. Intäktsutveckling Konsulttjänster Generic har idag en fortsatt mycket stark ställning som teknisk specialistkonsult åt det svenska försvaret. Grunden för framgångarna är den expertkompetens och det verksamhetskunnande våra konsulter besitter. GENERICS VISION Vår vision är att vi skall vara den ledande nordiska aktören inom kritisk kommunikation. 4

5 Nettoomsättning 2008 Året som gått Koncernens intäkter för räkenskapsåret uppgick till ( ) TSEK och rörelseresultatet till (-2 139) TSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -1,9 (-0,9)%. För telekomverksamheten uppgick intäkterna för året till (61 060) TSEK och rörelseresultatet till (9 241) TSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 13,1 (15,1)%. För konsultverksamheten uppgick intäkterna för året till TSEK ( ) och rörelseresultatet till TSEK (-3 266). Rörelsemarginalen uppgick till -4,7% (-1,9). Även under 2008 har koncernens intäkter fortsatt att stiga. Den förväntade stora expansionen uteblev dock, dels på grund av det rådande konjunkturläget och dels beroende på stor personalrörlighet. Under året har koncernen förstärkt sitt fokus på att åstadkomma en bättre lönsamhet. Ett rationaliseringsprogram genomfördes därför under Programmet innebär att rationaliseringar har genomförts inom moderbolaget och att antalet operativa bolag minskas från fem till tre, telekom operatören Generic Mobile samt konsultbolagen Generic Systems och Generic Solutions. Programmet leder till sänkta kostnader under 2009 med ca 11 MSEK jämfört med Effekten under 2008 har dock varit marginell. Under 2009 har styrelsen beslutat om ytterligare åtgärder för att stärka lönsamheten. Sammantaget ger åtgärderna en kostnadsbesparing på 15 MSEK för 2009 och 20 MSEK för 2010, vilket bedöms ge en väsentlig positiv årlig resultateffekt. Kraftfulla åtgärder har varit nödvändiga i detta marknadsläge, då lågkonjunkturen förväntas minska efterfrågan på konsulter främst inom industrisektorn. Telekommarknaden och försvarsmarknaden kommer att beröras i mindre grad. Generic fokuserar sålunda på sina kärnområden och intensifierar rationaliseringsprogrammet, men behåller samtidigt en beredskap att fånga nya affärsmöjligheter på det sätt som bolaget alltid har varit lyckosamt med. Med denna strategi räknar vi med att återställa lönsamheten i Generic. Telekomverksamheten Intäktsutvecklingen för Minicallverksamheten i Generic Mobile var stabil under årets inledning. Trafikintäkterna för Minicall vek dock i slutet av året. Samma mönster kan även noteras avseende trafikintäkten i bolagets SMS-larmtjänster. Ett program för optimering av Minicallnätet har därför genomförts under året med mycket gott resultat. Driftskostnaderna har reducerats och täckningen har förbättrats för ett stort antal kunder. Rekommendationer inom offentlig sektor att undvika ett beroende av GSM vid krissituationer har gett ökat intresse för Minicall som en alternativ kommunikationskanal. Till följd av detta har bland annat skräddarsydda paketeringar av Minicall tagits fram för krisberedskapsorganisationerna inom landets kommuner för att möta denna efterfrågan. PTS har också förlängt Generic Mobiles frekvens 169,800 MHz för Minicall till 31 december Frekvensen gällde tidigare till 31 december 2012 och bolaget får därmed samma giltighetstid på samtliga tre frekvenser för Minicall. Generic Mobile har stärkt försäljningsorganisationen under året, vilket ger möjlighet till ökad bearbetning av både befintliga kunder med nya produkter och nya kunder inom områden där bolaget är väl positionerat. Mot slutet av året har ett strategiskt viktigt avtal tecknats, baserat på Generic Mobiles plattform för integrerade meddelandetjänster (Messit). Plattformen har vidareutvecklats under året i nära samarbete med storkunder och användare inom framför allt e-post till SMS, FAX och Minicall. Kundernas intresse stärker bolagets uppfattning om det ökade intresset för outsourcade driftsäkra lösningar inom meddelandehantering, där bolaget har en unik kompetens och position. Antalet registrerade hemtelefoner, som kan skicka fastnätssms, har ökat med 64% under året och uppgår till knappt vid slutet av Arbetet fortgår med att ansluta samtliga operatörer på marknaden och därigenom få ännu större volym i tjänsten. Det mobila bredbandsnätet på 870 MHz-frekvensen har byggts ut enligt licensvillkoren och för närvarande har nätet täckning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Landskrona, Helsingborg samt utmed delar av europavägarna E4 och E6. Konsultverksamheten Konsultverksamheten i Generic har på sin huvudmarknad, försvarssektorn, behållit uppdragsvolymen trots tidvis stora ekonomiska problem för försvaret. Detta beror bland annat på att bolaget har fortsatt att vidareut- 5

6 intäktsfördelning generic mobile kundsegment konsult veckla sina verksamhetsnära erbjudanden inom områdena ledningssystem och informationssäkerhet samt Information Management och Risk Management. I början av året slöts ett ramavtal med Försvarets materielverk (FMV), där Generic tillsammans med fyra andra bolag skall leverera utvecklingsstöd för Försvarsmaktens framtida ledningssystem. Det totala värdet av affären uppskattas till cirka 200 miljoner kronor. Generic har också fått flera andra intressanta beställningar från FMV. Ett exempel på detta är det utökande åtagandet att medverka i utvecklingen av GTRS (Gemensamt Taktiskt RadioSystem). Detta är framför allt ett resultat av den demonstration som gjordes för FMV där även representanter för NATO medverkade. Ett annat exempel är utveckling av ett telekonfliktverktyg. Inom marknadssegmentet övrig offentlig sektor, som är en viktig tillväxtmarknad för konsultverksamheten, har Generic under året gjort flera genombrott. Avtal har tecknats med Stockholms Lokaltrafik (SL) och Luftfartsverket. Avtalen är början på långsiktiga samarbeten. Vi har under året ökat antalet internationella kunder dels genom fortsättning på det uppdrag vi haft gentemot Förenade Arabemiratens flygvapen och dels mot det engelska försvaret (Ministry of Defence). De modeller rörande arkitekturramverken NAF och MODAF som görs åt det engelska försvaret kommer hela NATO och EU till del. Detta uppdrag har också lett till ett utvecklingssamarbete med den tyska företaget IDS Scheer där det kommer att finnas stöd för dessa modeller i nästa version av deras produkt. Inom industrisektorn har Generic stärkt sin verksamhet hos befintliga kunder. Bolaget är nu väletablerat som en kompetent leverantör av utvecklingstjänster. Våra konsulter arbetar med utveckling av våra kunders verksamhetssystem och i deras produktutveckling. Två branscher där konsultverksamheten har växt är kraftindustri och infrastruktur, två områden som har god orderingång även i dagens konjunkturläge. Exempel på kunder är ABB, Bombardier, Vattenfall och Westinghouse. Trots en vikande konjunktur har Generic fått förtroendet att arbeta med flera nya kunder under hösten, bland annat ABB Cewe-Control, Visma och Botkyrka kommun. Ett ramavtal har tecknats för utförande av experttjänster till Sandvikkoncernen. Generic har under året också medverkat i ett projekt för oljeprospektering hos PGS (Petroleum Geo-Services). För att vidareutveckla och bredda verksamheten har avtal tecknats med strategiska partners som kompletterar bolaget. Viktigast är det avtal som har tecknats med Ericsson inom krishanteringsområdet. Under året har en ny version av vårt rollbaserade behörighetskontrollsystem Vaktis utvecklats. Systemet har nu anpassats så att mjukvaran blivit allmänt tillgänglig som öppen källkod. Syftet är att skapa nya affärsmöjligheter för en större marknad. Våra medarbetare En målmedveten strategi, vid såväl rekryteringar som i form av vidareutbildningar, har lett till att Generics medarbetare kännetecknas av en mycket hög kompetens. Flertalet har en utbildning motsvarande civilingenjörsexamen eller doktorsexamen. Detta har medfört att våra konsulter ofta återfinns inom projekt som ligger i teknikens framkant. Inte minst gäller detta projekt inom säkerhet, avancerade radiooch sensorsystem, kommunikations- och ledningssystem samt analys- och utvecklingsverktyg. Medverkan i sådana projekt leder i sig till en kompetenshöjning och korsbefruktningar som kommer våra kunder till del. För att bibehålla en position i teknikens framkant är det viktigt att upprätthålla kontakter och samarbete med forskarvärlden. Generic har därför nära kontakt med högskolor och forskningsinstitut. Företaget kännetecknas av ett klimat som är öppet och där medarbetarnas bidrar med ett stort engagemang och kvalitetsmedvetenhet i sitt dagliga arbete gentemot våra kunder. Vi strävar alltid efter att både vara den bäst kvalificerade leverantören och den mest attraktiva arbetsplatsen. 6

7 femårsöversikt, TSEK Resultaträkningar i sammandrag Rörelsens intäkter Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Rörelseresultat efter finansiella poster Skatt Nettovinst Hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen Balansräkningar i sammandrag TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalyser i sammandrag Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Operativt kassaflöde Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Intäktstillväxt 9% 5% 5% 26% 29% EBITDA-marginal 2,1% 3,5% 7,8% 11,7% 7,9% EBIT-marginal neg. neg. 3,4% 7,1% 2,8% Nettomarginal neg. neg. 1,6% 4,8% 1,6% Avkastning på sysselsatt kapital neg. neg. 12,9% 32,5% 13,0% Avkastning på eget kapital neg. neg. 6,2% 28,5% 8,7% Sysselsatt kapital, TSEK Eget kapital Nettoskuld, TSEK Skuldsättningsgrad 0,76 0,55 0,20 0,39 0,34 Räntetäckningsgrad neg. neg. 6,9 23,9 6,1 Soliditet 32,8% 37,6% 44,8% 34,0% 32,6% Medelantal anställda medarbetare Rörelseintäkt per anställd EBIT per anställd, TSEK neg. neg Definitioner av nyckeltal och begrepp finns på sidan 8. 7

8 aktien Börshandel I samband med att Finansinspektionen meddelade att NGM:s tillstånd att bedriva börshandel drogs in beslutades att byta handelsplats till NASDAQ OMX First North. Första handelsdag på First North var 17 november 2008 där aktien handlas under kortnamnet GENI. Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2008 till kr fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,80 kr per aktie. Endast ett aktieslag förekommer där varje aktie berättigar till en röst på årsstämman. Kursutveckling Generic utnyttjar en likviditetsgaranti från Remium AB som också är bolagets Certified Adviser. Vid ingången av 2008 var aktiekursen 8,40 kr och vid årets utgång var aktiekursen 4,20 kr. Nyckeltal Data per aktie Genomsnittligt antal aktier Justerat eget kapital per aktie, SEK 6,33 7,19 8,72 5,69 4,78 Resultat per aktie, SEK -0,87-0,52 0,44 1,49 0,40 Utdelning per aktie, SEK Omräknat efter split 2:1 Största aktieägare per 31 december 2008 Antal aktier Ägarandel Namn och röster i procent Peder Swenman ,0% Hans Nilsson ,7% Arne Lindberg ,0% Marinus Företagskapital ,3% Handelsbanken Småbolagsfond ,0% Jan Lund Jensen ,4% Addnode ,3% Stig-Arne Larsson ,9% Yggdrasil ,1% Länsförsäkringar småbolagsfond ,9% Övriga ägare ,3% Totalt antal aktier ,0% Definition av nyckeltal EBITDA-marginal Resultat före avskrivningar i procent av rörelsens intäkter. EBIT-marginal Resultat efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter. Nettomarginal Årets resultat i procent av rörelsens intäkter. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning eget kapital Nettoresultat hänförligt till majoritetens aktieägare dividerat med genomsnittligt eget kapital exklusive minoritet. Sysselsatt kapital Balansomslutning minus icke räntebärande skulder. Justerat eget kapital per aktie Eget kapital exkl. minoritetens andel dividerat med genomsnittligt antal aktier. Nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritet. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Soliditet Eget kapital inkl. minoritetsintressen i procent av balansomslutningen. Resultat per aktie Årets resultat hänförligt till majoritetens aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier. Operativt kassaflöde Kassaflöde efter investeringar. Intäkt per anställd Rörelsens intäkter dividerat med medelantal anställda medarbetare. EBIT per anställd Resultat efter avskrivningar dividerat med medelantal anställda medarbetare. 8

9 TELEKOMVERKSAMHETEN Experten inom meddelandehantering och kritisk kommunikation Generic Mobile är en nischad mobiloperatör vars ledord är kompetens, lyhördhet och tillgänglighet. Vi har djup kompetens och personal med drygt 20 års erfarenhet av meddelandetjänster och förmåga att leverera högkvalitativa lösningar för kritisk kommunikation. Vidare är vi lyhörda för kundernas önskemål och har en stor skicklighet i att anpassa våra standarderbjudanden till en lösning som passar kundens behov. Bolaget arbetar dessutom för en hög tillgänglighet, både vad gäller tjänsterna och tillgången till kompetent supportpersonal. Generic Mobile strävar efter att vara en expert på meddelandetjänster och har till exempel utvecklat tjänsten SMS till och från fasta telefoner. Tjänsten omfattar nu cirka en halv miljon aktiva mobilanvändare. Som Sveriges ledande leverantör av kritisk kommunikation, driver Generic Mobile Paging-nätet Minicall. Detta har idag cirka aktiva användare främst inom sjukvård, räddningstjänst, polis, försvar samt jour- och larmverksamheter. Med bakgrund inom kritisk kommunikation och meddelandehantering, är Generic Mobile ledande leverantör av anpassade kommunikationslösningar med över företagskunder. Bland kunderna återfinns i princip samtliga landsting och kommuner samt ett stort antal polismyndigheter och räddningstjänster. Samtliga aktiva svenska kärnkraftverk och merparten av de stora energibolagen samt mobiltelefonoperatörerna är också kunder. Stärkt säljorganisation och vidareutvecklad tjänsteplattform Under året som gått har vi framgångsrikt utökat kompetensen och vidareutvecklat de tjänster som ingår i vår unika produktplattform. Bland annat har vår försäljningsorganisation förstärkts med ytterligare medarbetare och en tydligare satsning på nykundsbearbetning har genomförts. Den nya organisationen har även påbörjat en långsiktig etablering av partnerrelationer med bland annat operatörer och integratörer, för indirekt försäljning av produkter och tjänster inom främst Messit -området. Denna satsning har börjat ge resultat, både i nya affärer och en tydligare marknadsposition. Generic Mobile har vidare arbetat aktivt med optimeringen av verksamheten och har exempelvis genomfört rationaliseringar som lett till reduktioner av de fasta kostnaderna inom Minicall -området för att möta vikande intäkter. Generic Mobile har under året utvecklat, anpassat och stärkt kunderbjudanden inom bolagets samtliga tre produktområden: Messit, Minicall och Onsite. Ett exempel är inom Messit, som är Generic Mobiles heltäckande meddelandeplattform. Här har en ny funktion för FastnätsSMS lanserats och faxtjänsten har vidareutvecklats efter kunders önskemål. Även inom produktområdet Minicall har bolaget 9

10 SMS FastnätsSMS* Fax SMS FastnätsSMS* Fax Minicall E-post Minicall E-post sett nya krav från marknaden. Rekommendationer inom offentlig sektor om att undvika beroende av GSM vid krissituationer har gett ökat intresse för Minicall som en alternativ kommunikationskanal. Till följd av detta har bland annat skräddarsydda paketeringar av Minicall tagits fram för krisberedskapsorganisationerna inom kommuner. Generic Mobile redo anta årets utmaningar Generic Mobile står nu redo att ta företaget till nästa nivå under Vi kommer under året bland annat fokusera på nedanstående fem områden. Vi kommer att arbeta för att stärka relationerna med bolagets befintliga företagskunder samt öka merförsäljning på dessa med nya erbjudanden. Intresset ökar starkt kring lösningar inom meddelandehantering, vilka kan effektivisera kundens verksamhet. Vi möter marknadens behov av kvalitativa meddelandetjänster genom att till exempel erbjuda SLA (Service Level Agreement) på SMS för att säkra tillförlitligheten och säkerheten i kunders kommunikationslösningar. Vi kommer att fortsätta stärka försäljningen via integratörer. Bolaget har etablerat partnerskap med integratörer som på ett tydligt sätt kunnat effektivisera både sin egen och kunders verksamheter med hjälp av Generic Mobiles tjänst för fax och SMS via e-post. Istället för att själva driva utvecklingen av SMS- och faxtjänster lägger de ut hela produktionen av tjänsten till Generic Mobile. Vi ser med tillförsikt fram emot att ytterligare samarbeten med Sveriges stora operatörer kan leda till en vidare etablering av fastnätssms på den svenska marknaden. För närvarande kan samtliga Telenors och Tele2 mobilanvändare skicka SMS även till det fasta telenätet via Generic Mobile. Redan idag har vi över en halv miljon aktiva mobilanvändare och över fastnätsanvändare som skickar fastnätssms regelbundet. FastnätsSMS kommer att få en ökad betydelse framöver då fler och fler företag övergår till mobillösningar med fastnätsnummer. Vi har ett uttalat och tydligt fokus på att förse sjukvården med kostnadseffektiva kommunikationslösningar. Inom detta segment har bolaget redan idag en mycket stark kundbas och kommer framöver att genom erbjudanden baserade på Minicall och Messit visa på ytterligare fördelar för sjukvården att välja Generic Mobile som partner. Fokusering på dessa fem områden tillsammans med tillväxt i redan införda lösningar av meddelandetjänster hos många av Sveriges största företag och organisationer, gör att vi kommer att kunna fortsätta att stärka vår roll som marknadens ledande leverantör av meddelandetjänster och verksamhetskritisk kommunikation. 10

11 konsultverksamheten Konsultverksamheten har utgjort basen för Generics verksamhet sedan företaget startades. Tyngdpunkten har i hög grad vilat på specialistkunnandet inom områden som säkerhet, kommunikation, systemutveckling och ledningssystem. Vi har kontor i Stockholm, Uppsala och Västerås. Merparten av våra kunder finns i Mälardalen, men vi arbetar i hela Sverige och har även uppdrag för internationella kunder. Eftersom många av våra största kunder är globala företag eller myndigheter med internationella kopplingar är vi vana att följa uppdragen och kunderna ut i världen. Under andra halvåret av 2008 valde Generic att samla konsultverksamheten i två bolag för att nå en tydlig och effektiv organisation. De två bolagen är Generic Systems som fokuserar på verksamhetsutveckling, informationshantering och säkerhet, samt Generic Solutions som arbetar med utveckling av verksamhetssystem och produkter. Bolagen har olika profil och huvudfokus, vilket inte hindrar ett nära samarbete i många uppdrag. Generic Systems Verksamhet, information och säkerhet Hos Systems återfinns en hög grad av verksamhetskunnande samt en djup teknisk expertis inom verksamhetsutveckling, informationshantering och säkerhetsfrågor av alla de slag. Hos Generic Systems ligger fokus i huvudsak på säkerhet i komplexa system. Oftast bedrivs nära samarbeten med kunderna på en hög, övergripande, nivå. Utgångspunkten för bolagets verksamhet är att stödja kunderna med att effektivt skydda eller vidareutveckla olika värden, vilket görs bland annat genom att utveckla olika koncept. Dessa speciella koncept, bestående av metoder och arbetssätt, dokumenteras och formaliseras för att på så sätt bli tydliga delar av företagets erbjudande. Generic Business Continuity, IT IS on Track, Generic Risk Management och Generic Match är exempel på koncept som Systems idag kan erbjuda. Försvarssektorn, med dess exceptionellt höga säkerhetskrav, utgör den naturliga basen för Generic Systems tjänster. Men de genuina kunskaperna kring metodik och strategi för exempelvis militär ledningsförmåga, kan naturligtvis ofta lika gärna tillämpas utanför försvarsområdet hos myndigheter och företag som har motsvarande höga krav. Bolaget har som målsättning att gå från att vara en renodlad försvarsmaktsleverantör till att betraktas som en generell leverantör inom området samhällssäkerhet. Tjänsterna riktade mot den civila marknaden, särskilt inom EA (Enterprise Architecture), har ökat efter hand och en nyhet inför framtiden är att Generic Systems under hösten 2008 förstärkt försäljnings- och marknadsföringsresurserna riktade gentemot myndigheter och större företag. Detta för att Systems ska kunna erbjuda dessa sin unika kompetens och anpassningar av de metoder och koncept som under lång tid kommit försvarssektorn till del. Generic Solutions Utveckling av verksamhetssystem och produkter Generic Solutions är specialister på utveckling. Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamhetssystem och produkter. Solutions tjänster spänner över hela utvecklingsprocessen och våra kunder återfinns främst inom industri, försvar och övrig offentlig sektor. Att utveckla verksamheter och produkter med hjälp av IT-lösningar är något vi brinner för. Detta avspeglar sig i alla våra uppdrag, oavsett om det rör sig om att utveckla stora verksamhetssystem i globala organisationer eller små inbyggda realtidssystem i en produkt. Vår utgångspunkt är att tillhandahålla tekniska utredningar och kravhantering under tidiga projektfaser. Vi hjälper då våra kunder att ta fram planer, tekniska lösningar och beslutsunderlag för att skapa bra förutsättningar för projekten. När besluten har fattats och projekten skall genomföras bidrar vi med tjänster rörande arkitektur, implementering, integration och test. Vi erbjuder även erfarna och drivande projektledare med fokus både på såväl de administrativa som de tekniska aspekterna av utvecklingsprojekten. Generic Solutions systemutvecklare har god kompetens kring många av de operativsystem och IT-plattformar som används på marknaden. Speciellt kan nämnas att Solutions strax efter 2008 års utgång utnämndes till Microsoft Certified Partner, en kvalitetsstämpel som bekräftar kompetensen hos våra konsulter i arbetet med Microsofts verktyg och produkter. Ett område som särskiljer Solutions erbjudande från merparten av marknadens IT-konsultföretag är spetskompetens inom områden som signalbehandling och sensorteknik, vilket naturligtvis bidrar till att ytterligare bredda företagets erbjudande. Arbetet består inte bara av teknik och verktyg. Våra konsulter har skapat en gedigen erfarenhetsbank när det gäller projektmetodik och utvecklingsprocesser, vilket gör att vi även bidrar med verksamhets- och processutveckling. De samarbeten vi har med våra kunder, som oftast är långsiktiga, har medfört en verksamhetskompetens som i kombination med teknik och metodik gör oss till ett naturligt val i utvecklingsprojekten. 11

12 marknad Generics konsulttjänster möter generellt sett starkast efter frågan hos större organisationer och företag där säkra och effektiva metoder, system och kommunikationsvägar är kritiska för verksamheten. Men även relativt sett mindre organisationer/företag med komplexa strukturer och höga krav är naturliga kunder för våra tjänster. Försvarssektorn Försvarssektorn har alltid varit den viktigaste enskilda marknaden för Generics konsultverksamhet och detta gäller fortfarande, även om vi samtidigt vidgat vårt erbjudande mot andra marknader. Ett nära och långsiktigt samarbete har etablerats med Försvarsmakten/ FMV på hög nivå och glädjande nog kan man konstatera att neddragningarna av försvarsanslagen inte resulterat i att efterfrågan på Generics tjänster mattats av, snarare tvärtom. Kommunikationssystemen inom totalförsvaret är av yttersta vikt för samhällssäkerheten och under 2008 har nya viktiga avtal tecknats som säkerställer ett fortsatt långsiktigt samarbete med Försvarsmakten/FMV på ett flertal områden. Bland dessa märks ramavtalet med FMV där Generic, tillsammans med fyra andra bolag, ska leverera utvecklingsstöd för Försvarsmaktens framtida ledningssystem. Det förtroendefulla samarbetet med försvaret i Sverige har även fungerat som dörröppnare för konsultuppdrag på den internationella marknaden. Vi har under de senaste åren skaffat oss erfarenhet och etablerat oss internationellt bland annat genom uppdrag åt EU (European Defence Agency) och engelska försvaret (Ministry of Defence). Det uppdrag som görs inom systemarkitekturområdet åt engelska försvaret kommer hela Nato till del och vi ser framöver ett fördjupat samarbete. Det ekonomiska läget i Sverige öppnar också möjligheter att konkurrera med fördelaktiga priser på den internationella arenan. Övriga marknadssegment De konsulttjänster som Generic tillhandahåller kan appliceras på en rad olika branscher. Ofta kan kunderna dra nytta av erfarenheter som vunnits inom ett helt annat område. Exempelvis är utmaningarna i utvecklingen av lednings- och kommunikationssystemen för fordon inom försvaret i många fall desamma som vid utveckling av tåg eller andra typer av fordon. Detta medför att industrin och övrig offentlig sektor utgör en marknad med klar utvecklingspotential för våra tjänster. Inför 2008 hade Generic tydligt uttalade ambitioner att utöka leveranserna mot industrisektorn, denna målsättning har delvis infriats trots den kraftiga internationella konjunkturnedgången. Uppdragen inom fordonssektorn har minskat med ett undantag; Bombardier Transportation, som utvecklar tåg, har fortsatt varit en mycket viktig kund för Generic. Ett annat marknadssegment som minskat är telekomsektorn. Men konjunkturen till trots finns positiva utropstecken. Till dessa hör kraftindustrin, med kunder som Vattenfall, Westinghouse och ABB. Kraftindustrin är också ett av de marknadssegment där man har goda skäl att förvänta sig en fortsatt positiv utveckling under de närmaste åren. Life Science, som omfattar bl.a. bioteknik och medicinsk teknik, är ett område där Generic verkat inom ett flertal projekt under året och här har vi även fortsättningsvis ett spännande samarbete med Maquet, ett företag som utvecklar medicinteknisk utrustning. Den offentliga sektorn blir allt viktigare för Generic. Vi har under året bland annat utfört uppdrag till kommuner, landsting och Rikspolisstyrelsen. Satsningen som gjorts mot detta marknadssegment har bland annat resulterat i att samarbete inletts med Luftfartsverket och att ett tvåårigt ramavtal tecknats kring utveckling och support med Stockholms Lokaltrafik (SL), en annan intressant ny kund för Generic. 12

13 Exempel på verksamhetsområden Verksamhets- och ledningssystemsutveckling Generic har en erfaren stab av medarbetare med djupa kunskaper när det gäller att identifiera, granska, förbättra och använda verksamhetskritiska system. Arbetet drivs med en lika enkel som hög målsättning: att skapa och skydda värden för kunden. Idag är en välstrukturerad uppbyggnad av IT- och andra system grundläggande för större företag och organisationer med behov av att kunna hantera stora och komplexa informationsmängder. Våra konsulter har, till stor del genom det mångåriga samarbetet med Försvarsmakten, byggt upp ett strategiskt kunnande som i det närmaste är unikt för branschen. Problemlösning hänger nära samman med problemformulering och hos Generic finns fördjupad kompetens inom flera former av strategiskt utvecklingsarbete; exempelvis Enterprise Architecture (EA), Service Oriented Architekture (SOA), modellering och upphandlingsstöd. Det speciella kunnandet inom verksamhets- och ledningssystemsutveckling gör Generic till en attraktiv leverantör för kunder med komplexa och sammansatta behov. Dessa samlade kunskaper, inte minst inom arkitekturområdet, gör att vi kan erbjuda kunderna ordning och reda i sina system. I stort sett oberoende av vilken typ av verksamhet som bedrivs. Systemarkitektur och systemutveckling Systemutveckling är ett arbetsfält med bred spännvidd. Utvecklingsarbetet kan handla om realtidssystemutveckling i kundernas produkter eller att ta fram mjukvara för att utveckla verksamhetsstödjande system. Oavsett uppdragens karaktär är systemutveckling i hög grad ett hantverk som kräver tekniska spetskunskaper och erfarenhet. En process där själva programmeringen bara är en av flera ingående komponenter. Kravhantering, systemarkitektur, projektledning, test och validering är andra delmoment med central betydelse för att slutleveranserna av produkter och system ska kunna kvalitetssäkras. Varje projekt utgår från en metodisk kartläggning av vad kunden faktiskt efterfrågar. Projekten avslutas med strukturerat test- och valideringsarbete för att säkerställa att de önskade resultaten verkligen uppnåtts i alla avseenden. Eftersom vår konsultverksamhet alltid haft utgångspunkt i ett verksamhets- och säkerhetskritiskt tänkande står vi väl rustade för att kunna ta ett helhetsgrepp om systemutvecklingsarbetet. Informationshantering och säkerhet Under årens lopp har Generics konsultverksamhet i hög grad inriktats på att utforma systemlösningar för miljöer med extremt höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Inom detta verksamhetsfält har vi en tydlig spetskompetens. Försvaret, kärnkraftsindustrin, NATO, banker och finansföretag, samt hälso- och sjukvård är uppdragsgivare vars behov av snabb administration av stora informationsmängder sammanfaller med ytterligt höga säkerhetskrav. Generic har utarbetat en rad koncept och metoder för informationshantering och säkerhet under egna varumärken. En av företagets produkter inom säkerhetsområdet det roll baserade behörighetskontrollsystemet Vaktis gjordes under 2008 tillgängligt som öppen källkod. Den bakomliggande tanken är att stimulera till ett ökat användande av Vaktis, och på så sätt generera en ökad försäljning av stöd- och konsulttjänster relaterade till systemet. För närvarande har Vaktis mer än användare inom den offentliga sektorn. Avseende informationshantering är Enterprise Search ett väsentligt område. Generic arbetar med en avancerad söktjänst som gör det möjligt för företag och organisationer att hitta i ostrukturerad information, t.ex. i löpande text. Man brukar räkna med att cirka 80 90% av all lagrad information inom ett bolag utgörs av ostrukturerad information. Generic har utvecklat långtgående metodik för att indexera grunddata på bästa sätt. Resultatet av detta blir en intelligent sökfunktion kan koppla samman sökorden med relevant information som finns inlagd i systemet. Detta utan att sökorden behöver nämnas i de aktuella dokumenten överhuvudtaget. Inom denna specifika nisch har Generic under 2008 tecknat ramavtal med betydande kunder som Sandvik, Danske Bank och SJ, samt ett specialistavtal med den finska pappersmassakoncernen UPM Kymmene. Kommunikations- och sensorteknik Radiokommunikation, data- och telekommunikation, flygsystem och sensorteknik är andra nischområden där Generic kan uppvisa gedigna specialistkunskaper och lång erfarenhet. Generic har länge varit en framstående leverantör av expertstöd och tekniska utvecklingstjänster inom dessa teknikintensiva områden. Kunskaperna har bland annat byggts upp via projekt med komplexa militära sensorsystem, med t.ex. bildalstrande sensorer och mikrovågssensorer samt genom mångårigt arbete med radio- och datakommunikationssystem på olika nivåer. Våra konsulttjänster innefattar teknisk systemutveckling, strategival, utredningar, förstudier, simuleringar och tekniska beräkningar. I huvudsak återfinns kunderna för dessa tjänster inom branscherna försvar, rymdteknik, telekom och life science. 13

14 styrelse Från vänster: Rickard Asp, Hans Nilsson, Stig-Arne Larsson, Göran Tuvstedt, Arne Lindberg, Peder Swenman. Styrelsens ledamöter per den 31 december 2008 Stig-Arne Larsson Styrelseordförande Född: 1943 Invald: 2000 Aktieinnehav: aktier Rickard Asp Ledamot Född: 1968 Invald: 2008 Aktieinnehav: Hans Nilsson VD och Koncernchef Född: 1955 Invald: 1997 Aktieinnehav: aktier Peder Swenman Ledamot Född: 1949 Invald: 1993 Aktieinnehav: Göran Tuvstedt Ledamot Född: 1944 Invald: 2001 Aktieinnehav: aktier Arne Lindberg Ledamot Född: 1953 Invald: 2007 Aktieinnehav: koncernledning Hans Nilsson VD och Koncernchef (t.o.m. 5 april 2009) Född: 1955 Aktieinnehav: aktier Peter Jansson VD i Generic Solutions, VD och Koncernchef (fr.o.m. 6 april 2009) Född: 1966 Aktieinnehav: aktier och teckningsoptioner Ulf Zander Ekonomichef Född: 1947 Aktieinnehav: aktier och teckningsoptioner Peter Sjöqvist VD i Generic Systems Född: 1966 Aktieinnehav: aktier och teckningsoptioner Mats Hugosson VD i Generic Mobile (t.o.m. 8 mars 2009) Född: 1966 Aktieinnehav: aktier och teckningsoptioner Johan Ågren VD i Generic Mobile (fr.o.m. 9 mars 2009) Född: 1969 Aktieinnehav: aktier och teckningsoptioner T.o.m. 1 september 2008 var Mikael Tjernlund VD i Generic Technology. Fr.o.m. 2 september 2008 är Johan Bostedt VD i Generic Technology. T.o.m. 9 november var Magnus Söderström VD i Generic Integration. Fr.o.m. 10 november är Peter Jansson VD i Generic Integration. Antalet aktier (och optioner där så förekommer) inkluderar aktieinnehav av närstående fysiska eller juridiska personer. Aktieinnehav per 31 december

15 Adresser STOCKHOLM UPPSALA VÄSTERÅS LULEÅ ÖREBRO Huvudkontor Box Nacka Tel: Fax: Besöksadress: Augustendalstorget 3, 6 tr. Salagatan 16 A Uppsala Tel: Fax: Stansargränd Västerås Tel: Magasinsgatan Luleå Tel: Fax: Minicall Kundcenter Tel: Fax: Drottninggatan Örebro Tel: Fax: årsstämma Årsstämma kommer att hållas den 14 maj 2009 kl i Konferenscenter Factory, Augustendalstorget 6, Nacka Strand. Kallelse till stämman finns tillgänglig på bolagets hemsida 15

16 Generic Sweden AB Box Nacka Tel: Fax: E-post: Webbplats: Besöksadress: Augustendalstorget 3, 6 tr. Produktion: Strato Information. Foto: Försvarets bildbyrå, s.1 och 12; Lucky Look, s.1 och 9.

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Generic Sweden AB (publ), org. nr 556472-3632, NGM: GENI

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Generic Sweden AB (publ), org. nr 556472-3632, NGM: GENI Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Generic Sweden AB (publ), org. nr 556472-3632, NGM: GENI Januari mars 2008 Nettoomsättningen minskade med 0,3 % till 59 881 (60 046) ksek. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business

Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 september 2000

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSREDOGÖRELSE Januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 33,4 mkr (27,4). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,7 mkr (-1,6). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 FLER FÖRSVARSMARKNADER ÖPPNADE UNDER KVARTALET Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 14,4 (13,1). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (-1,8). Resultat efter skatt var MSEK -1,4 (-1,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 ÅRET I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 81,0 Mkr (74,3). Rörelseresultatet blev 6,5 Mkr (8,5). Rörelsemarginal 8 % (11 %) Resultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...

Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt... Årsredovisning 2012 Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...11 Förvaltningsberättelse...12 Finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Generic Sweden AB:s (publ) nyemission 2009

Inbjudan till teckning av aktier i Generic Sweden AB:s (publ) nyemission 2009 Inbjudan till teckning av aktier i Generic Sweden AB:s (publ) nyemission 2009 VILLKOR I SAMMANDRAG FÖRETRÄDESRÄTT Fem (5) aktier ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier EMISSIONSKURS 1,85 kronor per aktie.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea Positionering Caperio Addpro Cygate Proact DGC Kerfi Logica Atea Caperio i korthet Caperio är ett av Sveriges mest expansiva IT företag Växer betydligt snabbare än marknaden Lönsamheten ökar snabbt genom

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014

DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014 DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014 1 (9) DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2014 Kvartalet juli september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10 116 Tkr (10 048 Tkr) Rörelseresultatet före avskrivningar,

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) KVARTALSRAPPORT april juni 2011 DELÅRSRAPPORT tolvmånadersperioden juli 2010 juni 2011 för det förlängda räkenskapsåret till och med 31 december 2011 Precio Örebro Fabriksgatan

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012 Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012 BESPARINGSPROGRAMMEN SLUTFÖRDA PLANENLIGT LYCKAD NYEMISSION GENOMFÖRD April - juni: Nettoomsättningen uppgick till 6,6 (17,5) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Emitor. Delårsrapport

Emitor. Delårsrapport Emitor Delårsrapport Januari Juni 2008 Emitor: Delårsrapport januari till juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 - Nettoomsättningen uppgick till 12,1 MSEK (20,3) - Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK (-1,9)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522 Delårsrapport januarijuni för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 5565446522 Omsättning uppgick till 188,2 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,0 MSEK eller 1,6% Positivt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...

Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt... Årsredovisning 2012 Innehåll Generic i korthet...1 Vd har ordet...2 Året i korthet...4 Konsultverksamheten...6 Telekomverksamheten...8 Aktien...10 Femårsöversikt...11 Förvaltningsberättelse...12 Finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM AMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEA c Fylla på Överföra Betala LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Bokslutskommuniké 2008 Ladda Betala Nedladdning SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Koncernen perioden 1 januari 31 mars 2010 Bruttointäkter 8,52 MSEK Nettoomsättning 7,16

Läs mer