Avtalshantering Avtalshantering en strategisk tillgång.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalshantering Avtalshantering en strategisk tillgång. www.hummingbird.com"

Transkript

1 Avtalshantering Avtalshantering en strategisk tillgång

2 Innehåll 3 Problemen 3 Affärsnyttan med avtalshantering 5 Vem behöver lösningar för avtalshantering? 10 De fem hörnstenarna i avtalshantering 12 Hur löser Hummingbird avtalshantering? 13 Räkna hem avtalshanteringen 14 Sammanfattning 15 Bibliografi Om Hummingbird Hummingbird Ltd. är en ledande global leverantör av mjukvarulösningar för företag och organisationer över hela världen. Lösningarna kan delas in i två huvudkategorier: Lösningar för Enterprise Content Management (ECM) och lösningar för Network Connectivity. Våra lösningar för Enterprise Content Management ger användaren möjlighet att komma åt, spåra, hantera och analysera såväl strukturerad som ostrukturerad information vilket ger effektiviserade processer, ökade intäkter och starkt förbättrade förutsättningar att leva upp till krav på corporate compliance. Våra lösningarna för Network Connectivity bygger på en gedigen uppsättning kärnteknologier för kommunikation mellan verksamhetskritiska system och användarens pc Hummingbird grundades 1984 och har idag över kunder, inklusive 90% av företagen på Fortune 100. Hummingbird s lösningar säljs via 40 kontor världen över samt via ett omfattande nätverk av partners och återförsäljare. Läs mer på Informationen i detta dokument har kontrollerats noga och efter bästa förmåga, men skrivfel eller tekniska fel kan ändå uppstå. Hummingbird tar inget ansvar för förluster som uppstått för en kund pga. informationen i detta dokument. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Dokumentet innehåller proprietär information som skyddas av upphovsrättslagen. Detta dokument, delvis eller i sin helhet, får inte kopieras, publiceras eller översättas till ett annat språk utan skriftligt tillstånd från Hummingbird. Upplaga publicerad i augusti 2006

3 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > Problemen Ungefär 80% av business-to-businessaffärer bygger på juridiskt bindande avtal och överenskommelser. De flesta av dessa innehåller paragrafer, villkor, åtaganden och milstolpar som behöver hanteras för att ge maximal avkastning och minimera kostnader och risker. Ändå har de flesta företag ingen aktiv hanteringsprocess för sina avtal. Avtalen läggs istället undan i arkivskåp på olika avdelningar där ingen ser dem igen förrän ett problem uppstår eller avtalets giltighetstid redan gått ut. Lösningar för avtalshantering gör det möjligt för ett företag att proaktivt hantera sina avtal. Ett företag som använder sig av en avtalshanteringslösning får dessutom en djupare och mer kontextuell förståelse för de risker, åtaganden och möjligheter varje avtal innebär. Affärsnyttan med avtalshantering Avtalshantering har beskrivits som en av de nya stora teknikinvesteringarna för organisationer i alla storlekar och branscher. Varför? Av den enkla anledningen att det hjälper företag att tjäna mer pengar och spara in på utgifter. I Contract Management Magazine kan man läsa att lösningar för avtalshantering hjälper till med att styra de två centrala områdena i varje företag intäkter och utgifter. Företag vänder sig allt oftare till avtalshanteringen för att sänka kostnaderna och öka nettointäkterna i fråga om business-to-businessaffärer. Man får också i allt högre grad upp ögonen för hur avtalshanteringen kan hjälpa organisationen att möta lagar och regelverk och minimera risker. Företag som inte har en effektiv avtalshantering har en stor nackdel gentemot sina konkurrenter Tim Cummins, International Association of Commercial & Contract Managers IACCM Även om avtalshantering tidigare kanske främst förknippats med inköp och upphandling kommer detta faktablad visa att vikten av avtalshantering genom hela livscykeln (Contract Lifecycle Management att upprätta, förhandla, rapportera, arkivera och hantera avtal) gäller även andra typer av avtal, ex. leverantörsavtal, kundavtal, fastighetsavtal och anställningsavtal. Faktabladet visar också vikten av att avtal finns tillgängliga för olika grupper inom företaget. Finns avtalen endast tillgängliga för en specifik affärsenhet får exempelvis organisationen mycket svårt att hantera underleverantörer och leverera produkter och tjänster på ett effektivt sätt.

4 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång Den ständiga jakten på ökad effektivitet I många branscher blir konkurrensen hela tiden hårdare och trycket ökar för att arbeta mer effektivt med färre resurser. Detta gäller särskilt inköpsavdelningarna. Många inköpschefer är pressade att skapa bättre vinst åt företaget genom att köpa in produkter och tjänster till ett lägre pris och med färre resurser. Det totala värdet för leverantörsavtal har uppskattats till så mycket som 20% av kostnadsbasen för ett företag. Större besparingar i dessa avtal innebär alltså stora fördelar för hela företaget. Höga kostnader för att upprätta och hantera avtal De juridiska kostnaderna för att upprätta, godkänna och underhålla avtal är ofta mycket höga, särskilt då arbetet läggs på en extern advokatbyrå. Interna juridikavdelningar kan också kosta företaget mycket pengar då det ofta lägger mycket tid på den juridiska integriteten i avtalen. Kanske ännu större är de direkta och indirekta kostnader som uppstår i samband med hantering och administration av avtal. Ett exempel på direkta kostnader var en försäkringsfirma med 23 heltidsanställda bara för att skriva in information från försäkringsbrev (säljavtal med andra ord) i sina affärssystem. Indirekta kostnader kan exempelvis vara ofördelaktiga affärsvillkor som förhandlats fram av en viss affärsenhet samtidigt som andra affärsenheter fått fram bättre villkor med samma leverantör. Många upphandlingsavtal innehåller paragrafer som innebär att avtalet automatiskt förnyas om inte annan begäran inkommer skriftligen innan avtalets giltighetstid gått ut. Ofta innebär dessa automatiskt förnyade avtal också automatiska prishöjningar, vilket kan tynga ned ett företag med leverantörer som de egentligen inte vill ha kvar och dessutom till ett högre pris. Som exempel kan nämnas ett större företag som nyligen ville avsluta ett supportavtal med en besvärlig IT-leverantör, men upptäckte att avtalet förnyats automatiskt föregående månad. Företaget håller nu på att förhandla med leverantören om en straffavgift för att bryta avtalet. Även på säljsidan är förnyelse (av ex. underhålls- eller supportavtal) ofta en stor fråga av många företag. Genom att ha översikt över avtalen som ska förnyas kan ett företag proaktivt föra en dialog med kunden för att ta fram ett mer fördelaktigt avtal vid förnyelsen. Lösningar för avtalshantering har som mål att förbättra intäkterna vid förnyelse med 30%. Att ha koll på sina avtal är inte bara god affärsstyrning, utan kan också ha en betydande effekt på hela företagets resultat. Avtal som gäller både sälj- och köpsidan inkluderar ofta villkor för rabatt eller bonus om vissa mål uppnås, eller straffavgifter om de inte uppnås. Att bara arkivera ett avtal när det skrivits under kan göra att företaget missar chanser till besparingar som avtalet medger. Lagar och regler för företagsstyrning Börsnoterade företag och i synnerhet företag som är styrda av myndighetskrav, styrs av ett antal lagar och regelverk kring sin information. Avtal kan med fördel användas för att hantera ekonomisk information som behövs för att följa dessa regelverk. Andy Kyte, analytiker på Gartner, säger att företag som inte har koll på sina avtal har inte koll på sina företag. Anledningen är att så många business-tobusinessaffärer, oavsett om de gäller leverantörer, kunder, partners eller andra parter, är underbyggda med juridiskt bindande avtal. Det räcker inte längre att ta fram en arkiverad avtalsutskrift på en begäran från en revisor eller granskare. Företag kommer i allt högre grad att behöva tillhandahålla bevis för att de har kontroll över hela avtalsprocessen. Detta inkluderar såväl, upprättandet som arkiveringen och hanteringen om man ska uppfylla kraven från t.ex. U.S. Sarbanes Oxley Act eller EU Directive on Corporate Governance.

5 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > Riskhantering och ansvar Många avtal innehåller gömda villkor och åtaganden i sig som, om de inte upptäcks och hanteras, utsätter företaget för onödiga risker. Det finns många exempel där villkor som ändrats, antingen av den köpande eller säljande parten, plötsligt kan göra en lönsam affär olönsam. Ansvarsomfattning, garantier, straffavgifter, förnyelseparagrafer och rabatter är exempel på villkor som ekonomichefer tittar på innan ett avtal godkänns. Att ha möjlighet att automatiskt flagga sådana paragrafer som inte möter företagets förväntningar är en central del av en avtalshanteringslösning. ERP-system roll i avtalshantering ERP-system kan spela en roll i avtalshanteringen, men denna roll gäller framför allt den process som tar vid efter ett avtal godkänts, dvs. administreringen av det godkända avtalet och dess villkor. Oberoende analysföretag som Meta Group menar att ERP-system, även om de i viss utsträckning kan lagra avtalsinformation, inte alltid är de mest lämpade lösningen för avtalshantering. Även om ERP-system är den centrala databasen för stora mängder information så är de ofta fokuserade på back Office. Detta innebär ett antal problem vad gäller avtalshanteringen viktiga funktioner för att spara tid och pengar är automatiserade då processer för att upprätta, granska och förhandla avtal. Dessutom genomförs många av dessa funktioner i ostrukturerad form (som Worddokument), vilket ERP-system generellt sett inte hanterar särskilt väl. ERP-system är till för att hantera stora volymer affärsdata. De är inte lämpade för de delar av avtalshanteringen som handlar om ostrukturerat innehåll. Vem behöver lösningar för avtalshantering? Avtalshantering för ekonomiskt ansvariga En avtalshanteringsstrategi bör vara högprioriterad av ekonomichefer och ledningsgrupper på företagen. Avtal är så centrala för effektiviteten i ett företag att hanteringen av dessa alltid kommer att vara en absolut nödvändighet. Att eliminera större kostnader, följa företagspolicies, hantera risker och maximera intäkter är alla centrala funktioner i en avtalshanteringsstrategi. Regelverk som ska följas innebär att ekonomiansvariga måste kunna se till att information till aktieägare ger en sann och realistisk bild av företaget. De måste också kunna visa att de har processer och styrmekanismer som hanterar denna information. Att hantera information i ett avtal under hela dess livscykel är av stor vikt för att uppfylla företagets regelkrav. Detta innebär att hela processen med upprättande, förhandling, elektronisk lagring, integrering av data med affärslösning och rapportering bör stödjas från ledningsnivå och implementeras över hela företaget. Avtalshantering för inköpsavdelningar Inköps- eller leverantörsavtal har med rätta setts som ett kärnområde för avtalshanteringsapplikationer eftersom företaget här lättast kan visa på kostnadsbesparingar. Företag spar pengar på att minska eller eliminera onödiga kostnader vad gäller automatiska förnyelser och manuell införing av data i olika typer av spårningslösning. Inköpsavdelningar kan dra fördel av en avtalshanteringslösning på många olika sätt. Här följer en beskrivning av de vanligaste problemen som kan lösas. Integration med ERP-system bör alltid beaktas vid implementation av en lösning för avtalshantering. Möjligheten att tillhandahålla in- och utdata mellan ERPsystem och avtalshanteringslösningen är en central faktor. Detta dataflöde är kritiskt för att uppnå en väl integrerad helhetslösning. Men bara för att vissa affärsdata redan finns i ERP-systemet betyder det inte att ERP-systemet bör användas som en avtalshanteringslösning det är bara en del av helhetslösningen med komponenter som används för det systemet gör bäst.

6 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång Problemet med avtal som förhandlas fram av affärschefer Chartered Institute of Purchasing & Supply, ett internationellt standardiseringsorgan som ser över de bästa affärsmetoderna inom inköp, menar att centrala inköpsavdelningar är som mest effektiva om de kontrollerar mer än 80% av företagets inköp. I verkligheten görs en betydande del av inköpen av anställda på spridda enheter, även då det finns en central inköpsfunktion. Detta kanske inte ter sig som en stor sak, men okontrollerat köpande och val av leverantörer kan leda till både ökade kostnader och risker. Det leder också ofta till ofördelaktiga affärsvillkor och multipla beställningar om en affärsenhet köper varor och tjänster från samma leverantör som en annan enhet. I allt större utsträckning försöker inköpsavdelningar att använda sig av de bästa inköpsmetoderna och arbeta med kontrollerade lösning som medger flexibilitet samtidigt som det uppfyller företagets risk- och kostnadsmål. Dessa processer bör även inkludera de delar av organisationen som ansvarar för att leverantörer följer framförhandlade villkor. Ska detta kunna uppnås måste avtal kunna kommas åt snabbt och enkelt. Om de är undanlagda i ett arkivskåp är dessa mål extremt svåra att uppnå. Lösningar för avtalshantering bör snabbt kunna ta fram nyckeldata från avtal och automatiskt överföra valda delar av dessa till affärssystem som ERP, CRM och ekonomisystem. Lösningen bör även ge användare på olika nivåer tillgång till information, med aktuella och relevanta rapporter så att företaget kan maximera värdet av sina leverantörsavtal. Med hjälp av en lösning för avtalshantering kan kostnader för manuell överföring av information till affärssystem elimineras samtidigt som man säkerställer att information som giltighetstider, värde, relaterade affärsenheter, etc. kan hanteras proaktivt och ligga till grund för beslutsfattande. Dubbelt arbete med att upprätta och hantera avtal Företag med starkare köpkraft än sina leverantörer skickar ofta avtal till leverantörerna som dikterar villkoren för leveransen av varor och tjänster. I och med denna process dupliceras ofta arbetet som utfördes när avtalen upprättades. Inköps- och juridikavdelningar återanvänder ofta relevanta paragrafer och villkor från befintliga avtal när man nya mallar skapas. Detta stjäl inte bara dyrbar tid då anpassningar behöver göras, modifiering av standardparagrafer medför även juridiska tvivelaktigheter. Det finns en stark tendens i företag med stark köpkraft att ta fram generella O-specifika leverantörsavtal. Då dessa företag ofta saknar interna resurser för att anpassa avtal för olika leverantörstyper hamnar de ofta i långvariga förhandlingsprocesser med sina leverantörer innan de når ett avtal som är relevant för de produkter och tjänster som ska levereras. Företag med många tusen leverantörer, eller med leverantörsavtal som utsätter företaget för stora risker, behöver också resurser för att manuellt ta hand om nyckeldata i databasapplikationer och hålla koll på milstolpar i diverse kalkylblad. Om ett företag har stark köpkraft och kan insistera på att leverantören använder sig av deras avtal, måste lösningen göra det möjligt att snabbt skapa anpassade avtal som maximerar värdet på leverantörsrelationen och samtidigt minimerar risken för företaget. En sådan lösning kan automatiskt ta fram nyckelvillkor från avtalet som sedan kan användas i företagets affärssystem. Avtalsvillkoren används också för att förse företagsledare med användbar information och säkerställa att man får maximal valuta för pengarna i affärerna med leverantörerna. Automatisk förnyelse av leverantörsavtal Många leverantörsavtal inkluderar paragrafer för automatisk förnyelse av villkor om inte annat begärs skriftligen av köparen inom en viss tid, ex. 90 dagar före giltighetstidens utgång. Gartner Group har uppskattat att 60% av leverantörsavtalen automatiskt förnyas utan köparens vetskap eller medvetna medgivande. Det är praxis att i avtal med automatisk förnyelse också inkludera automatiska prishöjningar, antingen pga. inflation eller företagspolicy. I vissa fall fann Gartner Group att upp till 50% av dessa avtal automatiskt hade förnyats vid fler än ett tillfälle. Därför har det blivit praxis för vissa inköpsföretag att skicka en begäran om att inte förnya direkt för att förhindra automatisk förnyelse när avtalstiden löper ut. Att tillåta automatisk förnyelse av avtal kan ses som extremt dålig affärsledning som ofta leder till ökade kostnader istället för potentiella besparingar. En annan aspekt av att inte hantera automatisk förnyelse är att man tillåter oönskade leverantörer att stanna kvar utan att se över relationen.detta leder ofta till ett ekonomiskt åtagande för inköpsföretaget, trots att det inte ger företaget några fördelar.

7 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > Kontrollera förhandling som sker via e-post Det är vanligt att avtalsförhandling mellan två eller flera parter sköts via e-post. Denna typ av förhandling är inte bara osäker, utan skapar också multipla kopior av avtalet och ökar risken för att man tappar kontrollen över det. Denna bristande hantering innebär ofta att man inte vet vilken version av avtalet som är den senaste och mest korrekta. En lösning för avtalshantering kan lösa detta problem genom att tillhandahålla en säker samarbetsmiljö där information kan delas och avtal förhandlas och modifieras. När alla parter är överens om villkoren används arbetsflödesteknik för att ta fram de slutliga godkännandena. Leverantörer som inte uppfyller åtaganden De flesta företag vill inte erkänna det, men det är vanligt att man skriver på och glömmer. När ett avtal förhandlats fram och godkänts skriver man vanligen på en papperskopia och förvarar det i arkivskåp. Väldigt sällan sprids information om innehållet i dessa avtal till de affärsområden som kommer att använda sig av produkterna eller tjänsterna. Många avtal innehåller även olika typer av kvalitetsåtaganden med tillhörande straffparagrafer. Dessa paragrafer läggs ofta till för att gardera sig i avtalet. Det är inte vanligt att företagsledare som interagerar med leverantörer har tillgång till information så att de kan kontrollera att leverantörerna uppfyller de åtaganden de förbundit sig till i avtalet. Lösningar för avtalshantering bör inte bara stötta inköpsfunktionen, utan även förse chefer med proaktiva varningar och rapporter så de kan maximera värdet av leverantörsrelationen. De bör också hålla koll på relationer mellan det slutliga avtalet och relaterade dokument som utbytts mellan parterna. Endast med en komplett dokumentationshistoria kan man få en sann bild av nuvarande och tidigare avtalsförhållanden mellan företagen. Hantering av utgifter och resultat VD: ar och ekonomichefer intresserar sig alltmer för det värde som leverantörer tillför till företaget. När större leverantörsavtal ska förnyas är det praxis i vissa företag att analysera en viss leverantörs resultat, antingen i jämförelse med gjorda åtaganden eller i jämförelse med andra leverantörer. Lösningar för avtalshantering spelar en stor roll i analysen av utgiftsmönster och leverantörsresultat eftersom så många business-to-businessaffärer bygger på juridiskt bindande avtal och avtal. I många fall finns ingen analys av leverantörsresultat eller också innebär den en tidsödande process där data samlas in manuellt från olika interna funktioner som ekonomiavdelningen eller linjeverksamheten. Utgiftshantering och leverantörsresultathantering är inte alltid en central del av en lösning för avtalshantering, men är ändå en viktig del av leverantörsrelationen som företag bör titta på för att få ut mer av sina leverantörsrelationer. Felaktiga betalningar Det har uppskattats att upp till 3% av alla fakturor som betalas är felaktiga. Då en så hög proportion av businessto-businessaffärerna bygger på juridiskt bindande avtal kan man anta att en relativt hög proportion av de felaktiga betalningarna har att göra med villkor i dessa avtal. Integration av avtalsvillkoren till affärssystem som ERP är en central del i en lösning för avtalshantering. För ett inköpsföretag måste betalningssystem kunna synkronisera nyckelvillkoren i avtalet (som leveranstider, kostnader, kvalitetsnivå, giltighetstider etc.) med fakturan innan betalning går iväg. För leverantören kan dålig hantering av avtal leda till duplicerade eller inkorrekta fakturor. En bra lösning för avtalshantering ska kunna överföra nyckelvillkor till affärslösningen och se till att överenskomna villkor uppfyllts innan betalning godkänns.

8 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång En smidig anbudsprocess Ofta måste leverantörer genomgå en anbudsprocess innan man når ett avtal. Anbudsdokumentationen tar ofta lång tid att skapa och hantera, trots att så mycket som 80% av innehållet är gemensamt för alla dokument i anbudsprocessen. Även om det inte är en central del av en lösning för avtalshantering är anbudshanteringen en viktig del i det tidiga avtalsskedet och bör ses som en del av en enhetlig logisk process. Detta innebär att en helhetslösning för avtalshantering, helt eller delvis automatiskt, även bör kunna generera anbudsdokumentation och därmed spara tid och undvika dubbelarbete. Avtalshantering för juridiska avdelningar Det är inte möjligt att titta på strategisk avtalshantering utan att tänka på den centrala roll som juridiska avdelningar spelar i upprättandet, underhållet och hanteringen av avtalen. Avtalshantering kan sänka juridiska kostnader och risker och göra hanteringen smidigare i hela företaget. Tid är pengar Att behöva juridiska experter för att skapa utkast av dokument, övervaka granskningsprocesser och den juridiska hållbarheten i mallar och paragrafer innebär stor tidsåtgång och höga kostnader. In-house-jurister är dessutom ofta dyrare än andra anställda i ett företag. Deras tid är därför dyrbar, men kan ofta bindas upp av utkast och granskningar av avtal, trots att mycket av detta arbete kan automatiseras och fördelas på affärsområdeschefer. Vissa företag använder sig av externa jurister för avtalsarbete, vilket kostar ännu mer. I vissa fall kan externa juristkostnader vara sex gånger högre än interna jurister. Genom att använda en avtalshanteringslösning kan man reducera tidsåtgången för avtalsupprättande med upp till 75%. Upprätta avtal via självservice En stor del av juridikavdelningars tid går åt till att ta fram utkast till nya avtal och annan juridiskt bindande dokumentation. Ofta skapas dessa avtal genom att klippa och klistra från liknande dokument. I vissa fall måste anpassade avtal utformas för specifika transaktioner. I bägge fall krävs noggranna granskningsprocesser för att ta fram de slutgiltiga avtalen. Denna process medför att mycket onödig tid går åt till att ta fram nya avtal. Lösningar för avtalshantering gör upprättandet av nya avtal smidigare genom att automatisera manuellt arbete med att ta fram det första utkastet. Helst bör det tas fram av kvalificerade slutanvändare istället för juridiska experter. En lösning för avtalshantering ska möjliggöra för interna jurister att ansvara för framtagandet av intelligenta avtalsmallar och låta slutanvändare skapa sina egna juridiskt bindande avtal utifrån dessa. Denna automatiserade (självservice) metod gör det möjligt för icke-jurister att lägga in avtalsvillkor i en mall som producerar ett juridiskt korrekt, anpassat utkast till ett avtal. Att automatisera avtalsupprättandet kan drastiskt minska tiden för att ta fram nya avtal, minimera antalet anställda som är involverade och reducera tidsåtgången för granskagodkännandeprocessen. Precis som för inköpsfunktionen så tillhandahåller avtalshanteringslösning tekniken som gör det möjligt för juridiska avdelningar att rita upp riktlinjer och parametrar för nya avtal, men låta godkänd personal inom olika avdelningar göra det mesta av jobbet. Förhandla säkert via e-post Som nämndes i föregående avsnitt sker mycket avtalsförhandling via e-post, vilket är osäkert och kan skapa mycket arbete för jurister vad gäller hantering av de multipla kopior som skapas. En lösning för avtalshantering gör det möjligt att samarbeta säkert med både interna och externa parter och samtidigt ha god versionshantering för dokumenten.

9 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > Hantera risker Företagsjurister anses ibland vara företagens beskyddare mot risktagande. De tillbringar en stor del av sin tid med att se till att företagets juridiska åtaganden är minimalt riskabla för företaget. Riskhantering kan utgöra ett stort problem för vissa företag som har dåliga avtalshanteringsprocesser. Misskötsel av avtalen kan leda till att man saknar tillgång till information som behövs för att inse hur avtalen kan påverka företaget. I takt med att regelverk för affärsstyrning och riskhantering blir allt striktare kommer företagsjurister i allt större utsträckning att hållas ansvariga för de risker företaget utsätts för. Möjligheten att automatiskt ta fram nyckeldata från avtalen åt företagets jurister och chefer kommer därför att krävas av alla avtalshanteringslösning. Förenkla underhåll av avtal och paragrafer Juridikavdelningar måste alltid se till att avtalsmallar är uppdaterade med aktuell lagstiftning, regler och policies. De måste också snabbt kunna ändra olika paragrafer. Ett större globalt försäkringsbolag arbetade nyligen i två månader med att identifiera alla avtal som innehöll en viss paragraf rörande myndigheternas definition av invaliditet, så att en ny definition kunde uppdateras och nya korrekta avtal kunde skickas ut till kunderna. En lösning för avtalshantering bör ha ett paragrafbibliotek där juristerna kan välja paragrafer och länka in dem i avtalsmallarna. Om en viss paragraf behöver formuleras om av någon anledning ska lösningen göra det lätt att uppdatera paragrafen och spara den så att alla avtal som använder den paragrafen snabbt kan uppdateras utan större kostnader för företaget. Lösningen bör också kunna identifiera befintliga avtal som innehåller den paragraf som behöver uppdateras. Detta är ett obligatoriskt krav för att man ska kunna analysera avtal och rättelser ska kunna skickas ut. Avtalshantering för säljsidan Många oberoende experter tonar ned vikten av avtalshantering för säljsidan i ett företag. Avtalshantering för säljsidan är dock lika viktig som för köpsidan. God hantering av säljavtal kan dramatiskt öka intäkterna för ett företag och undvika onödiga utgifter. Detta gäller särskilt när företaget har åtagit sig att uppnå juridiskt bindande milstolpar för att uppfylla sin del av avtalet. I många fall hamnar avtal som förhandlats fram av säljpersonal och kunder i arkivskåp och plockas inte fram förrän ett problem uppstår eller avtalets giltighetstid börjar gå ut. Men i de flesta företag måste produkter eller tjänster designas, tillverkas, levereras eller repareras av en eller flera företagsavdelningar. Att ha tillgång till nyckeldata som finns i dessa avtal är absolut nödvändigt om företaget ska kunna driva en effektiv verksamhet och kunna skilja sig från sina konkurrenter. Omedelbar åtkomst av kundavtal Av och till är det nödvändigt att hänvisa till avtal mellan säljorganisation och kund. I många företag är det då ofta praktiskt taget omöjligt att hitta aktuell version av avtalet. Godkända avtal ska normalt vara arkiverade i arkivskåp så att personalen vet att de har den slutliga godkända versionen. Så är dock sällan fallet eftersom personalen kan ha tillgång till multipla versioner av avtalet, sällan vet vilken som är den godkända versionen. Det är absolut nödvändigt att personalen har tillgång till den godkända versionen av avtalet då de behöver ta itu med ett problem eller svara på en fråga från en kund. Avtal innehåller de milstolpar och åtaganden som företaget måste uppfylla innan kunden betalar eller innan en kundservicerepresentant kan hjälpa en kund. Ett annat problem för personalen är om de inte kan komma åt avtalsdokumentationen. Onödig tidsåtgång för att komma åt avtalsinformation innebär kundproblem. En bra lösning för avtalshantering ska tillhandahålla en säker elektronisk databas där alla avtal kan kommas åt med en arkiveringsplan som följer företagets policy.

10 10 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång Underlätta för säljpersonalen Även om alla försäljare älskar att ta in stora affärer så ogillar många det administrativa arbetet som följer efter dessa affärer. Att ta fram dokumentation som sekretessavtal, offerter och säljavtal tar ofta upp mycket tid. Eftersom många av avtalsmallarna är generella kan förhandlingen ta lång tid, med många granskningar och ändringar. Allt detta blir ett sidospår och tar dyrbar tid från det säljaren gör bäst säljer. En lösning för avtalshantering skall ge säljaren möjlighet att snabbt och enkelt skapa anpassad säljdokumentation som kan användas som första utkast till kunden. Genom intelligenta avtalsmallar och intuitiva användargränssnitt kan avtal och juridisk dokumentation tas fram på en bråkdel av tiden det annars skulle ta. Med en automatiserad avtalsprocess kommer kunden att känna att de får anpassad service för just deras behov, vilket gör att färre ändringar behöver införas. Detta ger säljavdelningen mer tid att sälja. Proaktiv förnyelse av avtal På samma sätt som det är ett problem när leverantörsavtal förnyas automatiskt är det vanligt att säljavtal (t.ex. supportoch underhållsavtal) går ut utan att kunden har bekräftat förnyelse av avtalet. Det finns många anledningar till varför säljavtal inte förnyas, men en lösning för avtalshantering kan förse säljorganisationen med de nödvändiga verktygen för att proaktivt få fram avtalsförnyelser. Kundansvariga och säljchefer bör få en varning om att deras kundavtal håller på att gå ut. I vissa företag står förnyade underhållsoch supportavtal för en stor del av intäkterna. Maximera intäkter och minimera risker Ibland då man har tagit fram en offert kan villkoren först se väldigt bra ut för det säljande företaget, men i slutändan resultera i en neråtgående kostnadsspiral. Att se till att en affär inte blir olönsam är en riskhanteringsuppgift som säljchefer och ekonomichefer måste hantera. Det är absolut nödvändigt att förstå och hålla sig till uppsatta parametrar för rabatter, garantier, leveransåtaganden, etc. för att maximera intäkterna och minimera riskerna. Med en lösning för avtalshantering kan sälj- och ekonomichefer få rapporter som automatiskt flaggar när parametrar har överträtts. Proaktiv hantering av villkoren redan i utkastskedet är ännu ett exempel på hur avtalshanteringslösning kan hjälpa företag med effektivare riskhantering och bättre lönsamhet i affärerna. Uppfylla villkor Hantering av avtal är hela företagets ansvar. Ett företag är endast lönsamt då hela organisationen kan agera utifrån relevant och uppdaterad information. Många delar av företaget behöver tillgång till villkor som innebär att man ska nå vissa milstolpar. Det är dock inte vanligt med företag som kan ta fram nyckelvillkor från avtal och dela med sig av dem till affärsenheterna så att de kan uppfyllas eller rent av överträffas. Därför måste en central komponent i en lösning för avtalshantering vara möjligheten att förse ansvariga i företaget med anpassade rapporter så de kan följa villkoren i avtalet. De fem hörnstenarna i avtalshantering Det finns fem nyckelkomponenter i avtalshantering: > automatiserar skapandet av avtal > säker förhandling > elektroniskt avtalsarkiv > integration med back office > proaktiva rapporter och larmfunktioner

11 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > 11 Automatiserar skapandet av avtal För att lösningen ska vara flexibel och kunna eliminera onödiga kostnader i varje skede av avtalets livscykel måste den fungera så att godkända slutanvändare själva kan använda tekniken för att upprätta avtal och juridiska dokument inom förbestämda parametrar. Detta gör det möjligt för avdelningar med begränsade resurser (som juridik- och inköpsavdelningar) att fokusera på att skapa mallar och metoder. Säker förhandling Avtalsförhandling mellan externa parter sker ofta via e-post. Detta kan innebära många problem för förhandlingsparterna. Att skicka ett till fem mottagare genererar fem separata kopior av avtalet. Om mottagarna vill göra kommentarer eller ändringar i avtalet får man lätt många olika versioner av dokumentet. Detta medför inte bara mycket onödigt arbete när man försöker jämka samman dessa versioner till ett slutligt avtal, utan kan också leda till at man förlorar kontrollen över känslig information. En bra avtalshanteringsstrategi måste därför tillhandahålla en säker samarbetsmiljö för avtalsförhandling med externa parter. Säkra workspaces gör det möjligt att ha en enda virtuell version av avtalet som alla godkända parter kan komma åt och granska. Nya versioner och ändringar i innehållet kan spåras och hanteras inom denna workspace. Diskussionstrådar för avtalet, liksom uppgifter och möteskalendrar, finns också i denna workspace. När man kommit överens om villkoren i avtalet bör man använda arbetsflödesteknik för processen att ta fram det slutliga godkännandet. Elektroniskt avtalsarkiv En bra strategi för avtalshantering bör inkludera implementation av ett centralt elektroniskt arkiv för lagring avtal. Arkivskåp eller delade mappar i ett nätverk är inte effektiva metoder för att lagra känslig information som avtal. Avtalsarkivet gör det inte bara lättare att följa myndighetskrav, utan gör det också möjligt att lätt ta fram den senaste versionen av ett avtal. Många olika delar av ett företag kan av och till behöva tillgång till arkiverade avtal. I vissa företag där avtalen arkiveras i externa pappersbaserade arkiv innebär det en kostnad att ta fram avtal. Den finns exempel på företag som kräver att ansvariga tar fram ett komplett business case innan de tillåter att arkiverade avtal plockas fram för granskning. Ett centralt elektroniskt arkiv minskar dessa onödiga kostnader då auktoriserad personal direkt kan få tillgång till dessa sparade avtal. Integration med back office De flesta företag överför avtalsdata manuellt till affärslösning. Att manuellt överföra data från en avtalsutskrift är inte bara ineffektivt och tidsödande, utan kan också medföra dyrbara misstag. En avtalshanteringsstrategi bör innehålla dataöverföringsteknik som automatiskt extraherar nyckeldata och överför dessa till affärslösningen utan manuellt arbete. Proaktiva rapporter och larmfunktioner Även om dokumenterade processer rörande upprättande, granskning och arkivering av avtal krävs för att uppfylla lagar och regelverk så ligger kanske den främsta kommersiella fördelen i en avtalshanteringslösning i dess rapporteringsmöjligheter. Rapporter används för att förvarna och förse personal med information som krävs för att de ska uppfylla sina åtaganden. Villkor i ett avtal kan påverka många delar av företaget. Säljchefer eller inköpare behöver hålla koll på villkor som rör deras affärer. Andra enheter som ekonomi, juridik, linjeverksamhet, kundtjänst, etc. kan behöva tillgång till andra delar av avtalsinformationen för att se till att leverantörer uppfyller sina åtaganden eller att villkor gentemot kunden uppfylls, så att företaget maximerar intäkterna och minimerar riskerna.

12 12 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång Hur löser Hummingbird avtalshantering? Hummingbird Enterprise tillhandahåller en integrerad plattform för enterprise content management (ECM) och affärsanalys med lösningar för att hantera affärsinformation såsom dokument, protokoll, virtuella diskussioner, e-post eller ekonomiska data lösningar utvecklade för att föra samman processer, information och människor. Hummingbird tacklar problemet med processcentrerad innehållshantering. Den integrerade produktsviten ger effektiv hantering och kontroll, snabbare implementering, enkelt underhåll och garanterad interoperabilitet. > Content Management Viktiga nyckelfunktioner som ett centralt arkiv, katalogfunktioner, versionskontroll, säkerhetsprofiler, sök, bildhantering och webbpublicering > Records Management Elektronisk ärendehantering för långsiktig åtkomst, granskning och gallring > Knowledge Management Funktionalitet för sök från multipla datakällor med avancerade funktioner för presentation och kategorisering > Workflow Limmet som håller lösningen samman och binder ihop den med företagets affärssystem > Collaboration Stöd för realtidssamarbete, med säkra meddelandefunktioner, filöverföring, diskussioner och deltagande av såväl interna som externa parter Hummingbird Enterprise for Contract Management Hummingbird Enterprise for Contract Management är utformat för att stödja avtalshanteringen genom hela avtalets livscykel > Skapa nya avtal snabbt och enkelt > Säkra förhandlingsprocesser > Integration med Back Office > Åtkomst av avtal > Analys av villkor, utbetalningar och innehåll > Automatisk alarmfunktion när avtal behöver förnyas > Avtalsarkiv > Paragrafspårning > Resultathantering Med Hummingbird Enterprise for Contract Management kan ert företag göra avtalsprocessen mycket smidigare, förbättra ekonomiska och avtalsmässiga resultat för både leverantörer och kunder, maximera intäkterna och minska kostnaderna. Vanliga fördelar är reducerade kostnader, kortare förhandlingscykler, bättre möjligheter att följa interna och externa regelverk, lägre personalkostnader och högre intäkter. > Mobility Både ett ramverk och en färdig lösning som gör det möjligt att komma åt information via trådlösa applikationer > Query and Reporting Inbyggd rapportering ger snabb åtkomst till data i anpassade eller standardiserade rapporter inklusive grafisk presentation av data > Data Integration Hummingbird Genio är ett dataintegreringsverktyg som binder samman datakällor snabb överföring av databasinformation utan att någon programmering behövs

13 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > 13 Räkna hem avtalshanteringen Många ledande oberoende analytiker såsom Gartner och Meta Group, liksom managementkonsulter som Accenture, PriceWaterhouseCoopers och BearingPoint, har genomfört detaljerade studier av hur avtalshantering eller brist på avtalshantering påverkar ett företag. Om vi sammanfattar dessa blir fördelarna med avtalshantering väldigt tydliga. En lösning för avtalshantering ger både sänkta kostnader och högre intäkter i hela företaget. Följande tabell, som tagits fram av Accenture, visar hur avtalshantering påverkar ett företag. Den högra kolumnen visar hur dessa förbättringar kan åstadkommas. Effekt Förbättringsgrad Hur? Minskar juridiska kostnader 70% Lägre externa juridiska kostnader, snabbare uppdateringar av paragrafer, kortare förhandlingscykler Möjlighet att följa policies och regler % Avtal arkiveras elektroniskt: lätta att hitta, ta fram och lagra så länge det behövs Snabbare förhandlingscykler 50% Alla ändringar och förslag görs på ett och samma ställe. Versionshantering minskar antalet kopior och arbetet för att ta fram slutversion. Högre intäkter 1-2% Bättre hantering av milstolpar kan hjälpa till att utnyttja rabatter, bonusparagrafer, etc.. Bättre förnyelseintäkter 30% Bättre hantering av milstolpar innebär bättre hantering av giltighetstidens utgång Minskning av felaktiga betalningar 75-90% 3% av alla utbetalningar är felaktiga. Korrekt information till ekonomiavdelningen från avtalen kan hjälpa till att minska på dessa. Minskade processkostnader 10-30% Automatisering av upp till 80 % av det manuella arbetet med att upprätta och hantera avtal Minskning av personal eller höjd produktivitet 10-20% Data extraheras automatiskt och överförs till andra lösning och rapporter genereras automatiskt inget behov av överflödig personal Avskaffande av automatiskt förnyade avtal % Standardrapporter flaggar för avtal som går ut

14 14 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång Sammanfattning Detta faktablad har gett en översikt över de huvudområden där avtalshanteringslösning kan hjälpa ett företag att minska sina kostnader och höja intäkterna genom att slipa processerna för att upprätta och hantera avtal. Avtal som tidigare legat undangömda i arkivskåp kan bli tillgängliga för alla som behöver dem. Lösningen kan också förse personalen med förvarningar och rapporter vid viktiga milstolpar. Lösningen hjälper företag som är reglerade att följa lagar och riktlinjer samt innebär stora fördelar vad gäller hantering av avtalets livscykel och möjligheten att ge organisationen åtkomst till information.

15 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > 15 Bibliografi Här följer en lista på de studier som använts som bakgrund till denna artikel: 1. Accenture white paper: Managing contracts to increase revenue and profits: Christopher J. Zant & Cathy Schlosberg (2002) 2. Gartner Group research note: Contract Management: a $20 billion market: Andy Kyte (16 April 2002) 3. PriceWaterhouseCoopers white paper: Contract Management: Control value and minimize risks: Andy Coaton (2003) 4. BearingPoint white paper: Vertagsmanagement (written in German): Claudia Georgi (2002) 5. Goldman Sachs research note: Time to manage those contracts (2001) 6. IACCM: The Contract Management challenge (May 2003) 7. AMR Research: Turning Contracts into Cash (July 2002) Samtliga rättigheter erkännes.

16 Hur kan Hummingbird hjälpa Dig? Huvudkontor: 1 Sparks Avenue, Toronto, Ontario M2H 2W1 Canada > Toll-Free Kanada/USA: FLY HUMM ( ) > Tel: Kontor Norden: Stockholm > Tel: > > /us/wp/entcm Copyright 2006, Hummingbird Ltd. har upphovsrätt till innehållet i detta material. Samtliga bilder och logotyper tillhör Hummingbird. Omnämnda företagsnamn och produktnamn tillhör repsektive företag. WP SW /06

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se. Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet.

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

WHITE PAPER Dokument Blodsystemet i ditt företag? INLEDNING. Beställt av: Xerox. Jamie Snowdon Oktober 2003

WHITE PAPER Dokument Blodsystemet i ditt företag? INLEDNING. Beställt av: Xerox. Jamie Snowdon Oktober 2003 Global Headquarters: 5 Speen Street Framingham, MA 01701 USA P.508.872.8200 F.508.935.4015 www.idc.com WHITE PAPER Dokument Blodsystemet i ditt företag? Beställt av: Xerox Jamie Snowdon Oktober 2003 INLEDNING

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel Effektiva e-tjänster på Kulturrådet med FormPipe W3D3 En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus INFORMATIONS HANTERING - nya tidens starkaste konkurrensfördel årsredovisning 2009

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology Master Thesis in Informatics Masterdata - En studie av fem SAP baserade koncerner Peter Wretholm Göteborg, Sweden 2007 Business Technology REPORT NO. 2007:46 Masterdata En studie av fem SAP baserade koncerner

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Ny produkt: Formpipe Long-term archive. ordning och reda ger ökad

Ny produkt: Formpipe Long-term archive. ordning och reda ger ökad Ny produkt: Formpipe Long-term archive ordning och reda ger ökad effektivitet årsredovisning 2010 Intro Kort om FormPipe Software FormPipe Software är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar

Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar Brian L. Harkins Vice President Aspen Technology, Inc. 14701 St. Mary s Lane Houston Texas 77079-2995 Phone: +1 (281) 584-1086 Email: brian.harkins@aspentech.com

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Slutrapport för Rikspolisstyrelsen

Slutrapport för Rikspolisstyrelsen Siebel Project Review Slutrapport för Rikspolisstyrelsen Referensnummer Version: 2013-04-29 Slutrapport Författare: Simon Mills Gustaf Söderlund John Gareth Roberts Peter Pohl 2013-04-29 1(36) Innehållsförteckning

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning

Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning Rapport 1(76) Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning Rapport 2(76) Sammanfattning Den 1 januari 2007 infördes regler om dokumentationsskyldighet vid internprissättning

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer