Avtalshantering Avtalshantering en strategisk tillgång.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalshantering Avtalshantering en strategisk tillgång. www.hummingbird.com"

Transkript

1 Avtalshantering Avtalshantering en strategisk tillgång

2 Innehåll 3 Problemen 3 Affärsnyttan med avtalshantering 5 Vem behöver lösningar för avtalshantering? 10 De fem hörnstenarna i avtalshantering 12 Hur löser Hummingbird avtalshantering? 13 Räkna hem avtalshanteringen 14 Sammanfattning 15 Bibliografi Om Hummingbird Hummingbird Ltd. är en ledande global leverantör av mjukvarulösningar för företag och organisationer över hela världen. Lösningarna kan delas in i två huvudkategorier: Lösningar för Enterprise Content Management (ECM) och lösningar för Network Connectivity. Våra lösningar för Enterprise Content Management ger användaren möjlighet att komma åt, spåra, hantera och analysera såväl strukturerad som ostrukturerad information vilket ger effektiviserade processer, ökade intäkter och starkt förbättrade förutsättningar att leva upp till krav på corporate compliance. Våra lösningarna för Network Connectivity bygger på en gedigen uppsättning kärnteknologier för kommunikation mellan verksamhetskritiska system och användarens pc Hummingbird grundades 1984 och har idag över kunder, inklusive 90% av företagen på Fortune 100. Hummingbird s lösningar säljs via 40 kontor världen över samt via ett omfattande nätverk av partners och återförsäljare. Läs mer på Informationen i detta dokument har kontrollerats noga och efter bästa förmåga, men skrivfel eller tekniska fel kan ändå uppstå. Hummingbird tar inget ansvar för förluster som uppstått för en kund pga. informationen i detta dokument. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Dokumentet innehåller proprietär information som skyddas av upphovsrättslagen. Detta dokument, delvis eller i sin helhet, får inte kopieras, publiceras eller översättas till ett annat språk utan skriftligt tillstånd från Hummingbird. Upplaga publicerad i augusti 2006

3 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > Problemen Ungefär 80% av business-to-businessaffärer bygger på juridiskt bindande avtal och överenskommelser. De flesta av dessa innehåller paragrafer, villkor, åtaganden och milstolpar som behöver hanteras för att ge maximal avkastning och minimera kostnader och risker. Ändå har de flesta företag ingen aktiv hanteringsprocess för sina avtal. Avtalen läggs istället undan i arkivskåp på olika avdelningar där ingen ser dem igen förrän ett problem uppstår eller avtalets giltighetstid redan gått ut. Lösningar för avtalshantering gör det möjligt för ett företag att proaktivt hantera sina avtal. Ett företag som använder sig av en avtalshanteringslösning får dessutom en djupare och mer kontextuell förståelse för de risker, åtaganden och möjligheter varje avtal innebär. Affärsnyttan med avtalshantering Avtalshantering har beskrivits som en av de nya stora teknikinvesteringarna för organisationer i alla storlekar och branscher. Varför? Av den enkla anledningen att det hjälper företag att tjäna mer pengar och spara in på utgifter. I Contract Management Magazine kan man läsa att lösningar för avtalshantering hjälper till med att styra de två centrala områdena i varje företag intäkter och utgifter. Företag vänder sig allt oftare till avtalshanteringen för att sänka kostnaderna och öka nettointäkterna i fråga om business-to-businessaffärer. Man får också i allt högre grad upp ögonen för hur avtalshanteringen kan hjälpa organisationen att möta lagar och regelverk och minimera risker. Företag som inte har en effektiv avtalshantering har en stor nackdel gentemot sina konkurrenter Tim Cummins, International Association of Commercial & Contract Managers IACCM Även om avtalshantering tidigare kanske främst förknippats med inköp och upphandling kommer detta faktablad visa att vikten av avtalshantering genom hela livscykeln (Contract Lifecycle Management att upprätta, förhandla, rapportera, arkivera och hantera avtal) gäller även andra typer av avtal, ex. leverantörsavtal, kundavtal, fastighetsavtal och anställningsavtal. Faktabladet visar också vikten av att avtal finns tillgängliga för olika grupper inom företaget. Finns avtalen endast tillgängliga för en specifik affärsenhet får exempelvis organisationen mycket svårt att hantera underleverantörer och leverera produkter och tjänster på ett effektivt sätt.

4 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång Den ständiga jakten på ökad effektivitet I många branscher blir konkurrensen hela tiden hårdare och trycket ökar för att arbeta mer effektivt med färre resurser. Detta gäller särskilt inköpsavdelningarna. Många inköpschefer är pressade att skapa bättre vinst åt företaget genom att köpa in produkter och tjänster till ett lägre pris och med färre resurser. Det totala värdet för leverantörsavtal har uppskattats till så mycket som 20% av kostnadsbasen för ett företag. Större besparingar i dessa avtal innebär alltså stora fördelar för hela företaget. Höga kostnader för att upprätta och hantera avtal De juridiska kostnaderna för att upprätta, godkänna och underhålla avtal är ofta mycket höga, särskilt då arbetet läggs på en extern advokatbyrå. Interna juridikavdelningar kan också kosta företaget mycket pengar då det ofta lägger mycket tid på den juridiska integriteten i avtalen. Kanske ännu större är de direkta och indirekta kostnader som uppstår i samband med hantering och administration av avtal. Ett exempel på direkta kostnader var en försäkringsfirma med 23 heltidsanställda bara för att skriva in information från försäkringsbrev (säljavtal med andra ord) i sina affärssystem. Indirekta kostnader kan exempelvis vara ofördelaktiga affärsvillkor som förhandlats fram av en viss affärsenhet samtidigt som andra affärsenheter fått fram bättre villkor med samma leverantör. Många upphandlingsavtal innehåller paragrafer som innebär att avtalet automatiskt förnyas om inte annan begäran inkommer skriftligen innan avtalets giltighetstid gått ut. Ofta innebär dessa automatiskt förnyade avtal också automatiska prishöjningar, vilket kan tynga ned ett företag med leverantörer som de egentligen inte vill ha kvar och dessutom till ett högre pris. Som exempel kan nämnas ett större företag som nyligen ville avsluta ett supportavtal med en besvärlig IT-leverantör, men upptäckte att avtalet förnyats automatiskt föregående månad. Företaget håller nu på att förhandla med leverantören om en straffavgift för att bryta avtalet. Även på säljsidan är förnyelse (av ex. underhålls- eller supportavtal) ofta en stor fråga av många företag. Genom att ha översikt över avtalen som ska förnyas kan ett företag proaktivt föra en dialog med kunden för att ta fram ett mer fördelaktigt avtal vid förnyelsen. Lösningar för avtalshantering har som mål att förbättra intäkterna vid förnyelse med 30%. Att ha koll på sina avtal är inte bara god affärsstyrning, utan kan också ha en betydande effekt på hela företagets resultat. Avtal som gäller både sälj- och köpsidan inkluderar ofta villkor för rabatt eller bonus om vissa mål uppnås, eller straffavgifter om de inte uppnås. Att bara arkivera ett avtal när det skrivits under kan göra att företaget missar chanser till besparingar som avtalet medger. Lagar och regler för företagsstyrning Börsnoterade företag och i synnerhet företag som är styrda av myndighetskrav, styrs av ett antal lagar och regelverk kring sin information. Avtal kan med fördel användas för att hantera ekonomisk information som behövs för att följa dessa regelverk. Andy Kyte, analytiker på Gartner, säger att företag som inte har koll på sina avtal har inte koll på sina företag. Anledningen är att så många business-tobusinessaffärer, oavsett om de gäller leverantörer, kunder, partners eller andra parter, är underbyggda med juridiskt bindande avtal. Det räcker inte längre att ta fram en arkiverad avtalsutskrift på en begäran från en revisor eller granskare. Företag kommer i allt högre grad att behöva tillhandahålla bevis för att de har kontroll över hela avtalsprocessen. Detta inkluderar såväl, upprättandet som arkiveringen och hanteringen om man ska uppfylla kraven från t.ex. U.S. Sarbanes Oxley Act eller EU Directive on Corporate Governance.

5 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > Riskhantering och ansvar Många avtal innehåller gömda villkor och åtaganden i sig som, om de inte upptäcks och hanteras, utsätter företaget för onödiga risker. Det finns många exempel där villkor som ändrats, antingen av den köpande eller säljande parten, plötsligt kan göra en lönsam affär olönsam. Ansvarsomfattning, garantier, straffavgifter, förnyelseparagrafer och rabatter är exempel på villkor som ekonomichefer tittar på innan ett avtal godkänns. Att ha möjlighet att automatiskt flagga sådana paragrafer som inte möter företagets förväntningar är en central del av en avtalshanteringslösning. ERP-system roll i avtalshantering ERP-system kan spela en roll i avtalshanteringen, men denna roll gäller framför allt den process som tar vid efter ett avtal godkänts, dvs. administreringen av det godkända avtalet och dess villkor. Oberoende analysföretag som Meta Group menar att ERP-system, även om de i viss utsträckning kan lagra avtalsinformation, inte alltid är de mest lämpade lösningen för avtalshantering. Även om ERP-system är den centrala databasen för stora mängder information så är de ofta fokuserade på back Office. Detta innebär ett antal problem vad gäller avtalshanteringen viktiga funktioner för att spara tid och pengar är automatiserade då processer för att upprätta, granska och förhandla avtal. Dessutom genomförs många av dessa funktioner i ostrukturerad form (som Worddokument), vilket ERP-system generellt sett inte hanterar särskilt väl. ERP-system är till för att hantera stora volymer affärsdata. De är inte lämpade för de delar av avtalshanteringen som handlar om ostrukturerat innehåll. Vem behöver lösningar för avtalshantering? Avtalshantering för ekonomiskt ansvariga En avtalshanteringsstrategi bör vara högprioriterad av ekonomichefer och ledningsgrupper på företagen. Avtal är så centrala för effektiviteten i ett företag att hanteringen av dessa alltid kommer att vara en absolut nödvändighet. Att eliminera större kostnader, följa företagspolicies, hantera risker och maximera intäkter är alla centrala funktioner i en avtalshanteringsstrategi. Regelverk som ska följas innebär att ekonomiansvariga måste kunna se till att information till aktieägare ger en sann och realistisk bild av företaget. De måste också kunna visa att de har processer och styrmekanismer som hanterar denna information. Att hantera information i ett avtal under hela dess livscykel är av stor vikt för att uppfylla företagets regelkrav. Detta innebär att hela processen med upprättande, förhandling, elektronisk lagring, integrering av data med affärslösning och rapportering bör stödjas från ledningsnivå och implementeras över hela företaget. Avtalshantering för inköpsavdelningar Inköps- eller leverantörsavtal har med rätta setts som ett kärnområde för avtalshanteringsapplikationer eftersom företaget här lättast kan visa på kostnadsbesparingar. Företag spar pengar på att minska eller eliminera onödiga kostnader vad gäller automatiska förnyelser och manuell införing av data i olika typer av spårningslösning. Inköpsavdelningar kan dra fördel av en avtalshanteringslösning på många olika sätt. Här följer en beskrivning av de vanligaste problemen som kan lösas. Integration med ERP-system bör alltid beaktas vid implementation av en lösning för avtalshantering. Möjligheten att tillhandahålla in- och utdata mellan ERPsystem och avtalshanteringslösningen är en central faktor. Detta dataflöde är kritiskt för att uppnå en väl integrerad helhetslösning. Men bara för att vissa affärsdata redan finns i ERP-systemet betyder det inte att ERP-systemet bör användas som en avtalshanteringslösning det är bara en del av helhetslösningen med komponenter som används för det systemet gör bäst.

6 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång Problemet med avtal som förhandlas fram av affärschefer Chartered Institute of Purchasing & Supply, ett internationellt standardiseringsorgan som ser över de bästa affärsmetoderna inom inköp, menar att centrala inköpsavdelningar är som mest effektiva om de kontrollerar mer än 80% av företagets inköp. I verkligheten görs en betydande del av inköpen av anställda på spridda enheter, även då det finns en central inköpsfunktion. Detta kanske inte ter sig som en stor sak, men okontrollerat köpande och val av leverantörer kan leda till både ökade kostnader och risker. Det leder också ofta till ofördelaktiga affärsvillkor och multipla beställningar om en affärsenhet köper varor och tjänster från samma leverantör som en annan enhet. I allt större utsträckning försöker inköpsavdelningar att använda sig av de bästa inköpsmetoderna och arbeta med kontrollerade lösning som medger flexibilitet samtidigt som det uppfyller företagets risk- och kostnadsmål. Dessa processer bör även inkludera de delar av organisationen som ansvarar för att leverantörer följer framförhandlade villkor. Ska detta kunna uppnås måste avtal kunna kommas åt snabbt och enkelt. Om de är undanlagda i ett arkivskåp är dessa mål extremt svåra att uppnå. Lösningar för avtalshantering bör snabbt kunna ta fram nyckeldata från avtal och automatiskt överföra valda delar av dessa till affärssystem som ERP, CRM och ekonomisystem. Lösningen bör även ge användare på olika nivåer tillgång till information, med aktuella och relevanta rapporter så att företaget kan maximera värdet av sina leverantörsavtal. Med hjälp av en lösning för avtalshantering kan kostnader för manuell överföring av information till affärssystem elimineras samtidigt som man säkerställer att information som giltighetstider, värde, relaterade affärsenheter, etc. kan hanteras proaktivt och ligga till grund för beslutsfattande. Dubbelt arbete med att upprätta och hantera avtal Företag med starkare köpkraft än sina leverantörer skickar ofta avtal till leverantörerna som dikterar villkoren för leveransen av varor och tjänster. I och med denna process dupliceras ofta arbetet som utfördes när avtalen upprättades. Inköps- och juridikavdelningar återanvänder ofta relevanta paragrafer och villkor från befintliga avtal när man nya mallar skapas. Detta stjäl inte bara dyrbar tid då anpassningar behöver göras, modifiering av standardparagrafer medför även juridiska tvivelaktigheter. Det finns en stark tendens i företag med stark köpkraft att ta fram generella O-specifika leverantörsavtal. Då dessa företag ofta saknar interna resurser för att anpassa avtal för olika leverantörstyper hamnar de ofta i långvariga förhandlingsprocesser med sina leverantörer innan de når ett avtal som är relevant för de produkter och tjänster som ska levereras. Företag med många tusen leverantörer, eller med leverantörsavtal som utsätter företaget för stora risker, behöver också resurser för att manuellt ta hand om nyckeldata i databasapplikationer och hålla koll på milstolpar i diverse kalkylblad. Om ett företag har stark köpkraft och kan insistera på att leverantören använder sig av deras avtal, måste lösningen göra det möjligt att snabbt skapa anpassade avtal som maximerar värdet på leverantörsrelationen och samtidigt minimerar risken för företaget. En sådan lösning kan automatiskt ta fram nyckelvillkor från avtalet som sedan kan användas i företagets affärssystem. Avtalsvillkoren används också för att förse företagsledare med användbar information och säkerställa att man får maximal valuta för pengarna i affärerna med leverantörerna. Automatisk förnyelse av leverantörsavtal Många leverantörsavtal inkluderar paragrafer för automatisk förnyelse av villkor om inte annat begärs skriftligen av köparen inom en viss tid, ex. 90 dagar före giltighetstidens utgång. Gartner Group har uppskattat att 60% av leverantörsavtalen automatiskt förnyas utan köparens vetskap eller medvetna medgivande. Det är praxis att i avtal med automatisk förnyelse också inkludera automatiska prishöjningar, antingen pga. inflation eller företagspolicy. I vissa fall fann Gartner Group att upp till 50% av dessa avtal automatiskt hade förnyats vid fler än ett tillfälle. Därför har det blivit praxis för vissa inköpsföretag att skicka en begäran om att inte förnya direkt för att förhindra automatisk förnyelse när avtalstiden löper ut. Att tillåta automatisk förnyelse av avtal kan ses som extremt dålig affärsledning som ofta leder till ökade kostnader istället för potentiella besparingar. En annan aspekt av att inte hantera automatisk förnyelse är att man tillåter oönskade leverantörer att stanna kvar utan att se över relationen.detta leder ofta till ett ekonomiskt åtagande för inköpsföretaget, trots att det inte ger företaget några fördelar.

7 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > Kontrollera förhandling som sker via e-post Det är vanligt att avtalsförhandling mellan två eller flera parter sköts via e-post. Denna typ av förhandling är inte bara osäker, utan skapar också multipla kopior av avtalet och ökar risken för att man tappar kontrollen över det. Denna bristande hantering innebär ofta att man inte vet vilken version av avtalet som är den senaste och mest korrekta. En lösning för avtalshantering kan lösa detta problem genom att tillhandahålla en säker samarbetsmiljö där information kan delas och avtal förhandlas och modifieras. När alla parter är överens om villkoren används arbetsflödesteknik för att ta fram de slutliga godkännandena. Leverantörer som inte uppfyller åtaganden De flesta företag vill inte erkänna det, men det är vanligt att man skriver på och glömmer. När ett avtal förhandlats fram och godkänts skriver man vanligen på en papperskopia och förvarar det i arkivskåp. Väldigt sällan sprids information om innehållet i dessa avtal till de affärsområden som kommer att använda sig av produkterna eller tjänsterna. Många avtal innehåller även olika typer av kvalitetsåtaganden med tillhörande straffparagrafer. Dessa paragrafer läggs ofta till för att gardera sig i avtalet. Det är inte vanligt att företagsledare som interagerar med leverantörer har tillgång till information så att de kan kontrollera att leverantörerna uppfyller de åtaganden de förbundit sig till i avtalet. Lösningar för avtalshantering bör inte bara stötta inköpsfunktionen, utan även förse chefer med proaktiva varningar och rapporter så de kan maximera värdet av leverantörsrelationen. De bör också hålla koll på relationer mellan det slutliga avtalet och relaterade dokument som utbytts mellan parterna. Endast med en komplett dokumentationshistoria kan man få en sann bild av nuvarande och tidigare avtalsförhållanden mellan företagen. Hantering av utgifter och resultat VD: ar och ekonomichefer intresserar sig alltmer för det värde som leverantörer tillför till företaget. När större leverantörsavtal ska förnyas är det praxis i vissa företag att analysera en viss leverantörs resultat, antingen i jämförelse med gjorda åtaganden eller i jämförelse med andra leverantörer. Lösningar för avtalshantering spelar en stor roll i analysen av utgiftsmönster och leverantörsresultat eftersom så många business-to-businessaffärer bygger på juridiskt bindande avtal och avtal. I många fall finns ingen analys av leverantörsresultat eller också innebär den en tidsödande process där data samlas in manuellt från olika interna funktioner som ekonomiavdelningen eller linjeverksamheten. Utgiftshantering och leverantörsresultathantering är inte alltid en central del av en lösning för avtalshantering, men är ändå en viktig del av leverantörsrelationen som företag bör titta på för att få ut mer av sina leverantörsrelationer. Felaktiga betalningar Det har uppskattats att upp till 3% av alla fakturor som betalas är felaktiga. Då en så hög proportion av businessto-businessaffärerna bygger på juridiskt bindande avtal kan man anta att en relativt hög proportion av de felaktiga betalningarna har att göra med villkor i dessa avtal. Integration av avtalsvillkoren till affärssystem som ERP är en central del i en lösning för avtalshantering. För ett inköpsföretag måste betalningssystem kunna synkronisera nyckelvillkoren i avtalet (som leveranstider, kostnader, kvalitetsnivå, giltighetstider etc.) med fakturan innan betalning går iväg. För leverantören kan dålig hantering av avtal leda till duplicerade eller inkorrekta fakturor. En bra lösning för avtalshantering ska kunna överföra nyckelvillkor till affärslösningen och se till att överenskomna villkor uppfyllts innan betalning godkänns.

8 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång En smidig anbudsprocess Ofta måste leverantörer genomgå en anbudsprocess innan man når ett avtal. Anbudsdokumentationen tar ofta lång tid att skapa och hantera, trots att så mycket som 80% av innehållet är gemensamt för alla dokument i anbudsprocessen. Även om det inte är en central del av en lösning för avtalshantering är anbudshanteringen en viktig del i det tidiga avtalsskedet och bör ses som en del av en enhetlig logisk process. Detta innebär att en helhetslösning för avtalshantering, helt eller delvis automatiskt, även bör kunna generera anbudsdokumentation och därmed spara tid och undvika dubbelarbete. Avtalshantering för juridiska avdelningar Det är inte möjligt att titta på strategisk avtalshantering utan att tänka på den centrala roll som juridiska avdelningar spelar i upprättandet, underhållet och hanteringen av avtalen. Avtalshantering kan sänka juridiska kostnader och risker och göra hanteringen smidigare i hela företaget. Tid är pengar Att behöva juridiska experter för att skapa utkast av dokument, övervaka granskningsprocesser och den juridiska hållbarheten i mallar och paragrafer innebär stor tidsåtgång och höga kostnader. In-house-jurister är dessutom ofta dyrare än andra anställda i ett företag. Deras tid är därför dyrbar, men kan ofta bindas upp av utkast och granskningar av avtal, trots att mycket av detta arbete kan automatiseras och fördelas på affärsområdeschefer. Vissa företag använder sig av externa jurister för avtalsarbete, vilket kostar ännu mer. I vissa fall kan externa juristkostnader vara sex gånger högre än interna jurister. Genom att använda en avtalshanteringslösning kan man reducera tidsåtgången för avtalsupprättande med upp till 75%. Upprätta avtal via självservice En stor del av juridikavdelningars tid går åt till att ta fram utkast till nya avtal och annan juridiskt bindande dokumentation. Ofta skapas dessa avtal genom att klippa och klistra från liknande dokument. I vissa fall måste anpassade avtal utformas för specifika transaktioner. I bägge fall krävs noggranna granskningsprocesser för att ta fram de slutgiltiga avtalen. Denna process medför att mycket onödig tid går åt till att ta fram nya avtal. Lösningar för avtalshantering gör upprättandet av nya avtal smidigare genom att automatisera manuellt arbete med att ta fram det första utkastet. Helst bör det tas fram av kvalificerade slutanvändare istället för juridiska experter. En lösning för avtalshantering ska möjliggöra för interna jurister att ansvara för framtagandet av intelligenta avtalsmallar och låta slutanvändare skapa sina egna juridiskt bindande avtal utifrån dessa. Denna automatiserade (självservice) metod gör det möjligt för icke-jurister att lägga in avtalsvillkor i en mall som producerar ett juridiskt korrekt, anpassat utkast till ett avtal. Att automatisera avtalsupprättandet kan drastiskt minska tiden för att ta fram nya avtal, minimera antalet anställda som är involverade och reducera tidsåtgången för granskagodkännandeprocessen. Precis som för inköpsfunktionen så tillhandahåller avtalshanteringslösning tekniken som gör det möjligt för juridiska avdelningar att rita upp riktlinjer och parametrar för nya avtal, men låta godkänd personal inom olika avdelningar göra det mesta av jobbet. Förhandla säkert via e-post Som nämndes i föregående avsnitt sker mycket avtalsförhandling via e-post, vilket är osäkert och kan skapa mycket arbete för jurister vad gäller hantering av de multipla kopior som skapas. En lösning för avtalshantering gör det möjligt att samarbeta säkert med både interna och externa parter och samtidigt ha god versionshantering för dokumenten.

9 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > Hantera risker Företagsjurister anses ibland vara företagens beskyddare mot risktagande. De tillbringar en stor del av sin tid med att se till att företagets juridiska åtaganden är minimalt riskabla för företaget. Riskhantering kan utgöra ett stort problem för vissa företag som har dåliga avtalshanteringsprocesser. Misskötsel av avtalen kan leda till att man saknar tillgång till information som behövs för att inse hur avtalen kan påverka företaget. I takt med att regelverk för affärsstyrning och riskhantering blir allt striktare kommer företagsjurister i allt större utsträckning att hållas ansvariga för de risker företaget utsätts för. Möjligheten att automatiskt ta fram nyckeldata från avtalen åt företagets jurister och chefer kommer därför att krävas av alla avtalshanteringslösning. Förenkla underhåll av avtal och paragrafer Juridikavdelningar måste alltid se till att avtalsmallar är uppdaterade med aktuell lagstiftning, regler och policies. De måste också snabbt kunna ändra olika paragrafer. Ett större globalt försäkringsbolag arbetade nyligen i två månader med att identifiera alla avtal som innehöll en viss paragraf rörande myndigheternas definition av invaliditet, så att en ny definition kunde uppdateras och nya korrekta avtal kunde skickas ut till kunderna. En lösning för avtalshantering bör ha ett paragrafbibliotek där juristerna kan välja paragrafer och länka in dem i avtalsmallarna. Om en viss paragraf behöver formuleras om av någon anledning ska lösningen göra det lätt att uppdatera paragrafen och spara den så att alla avtal som använder den paragrafen snabbt kan uppdateras utan större kostnader för företaget. Lösningen bör också kunna identifiera befintliga avtal som innehåller den paragraf som behöver uppdateras. Detta är ett obligatoriskt krav för att man ska kunna analysera avtal och rättelser ska kunna skickas ut. Avtalshantering för säljsidan Många oberoende experter tonar ned vikten av avtalshantering för säljsidan i ett företag. Avtalshantering för säljsidan är dock lika viktig som för köpsidan. God hantering av säljavtal kan dramatiskt öka intäkterna för ett företag och undvika onödiga utgifter. Detta gäller särskilt när företaget har åtagit sig att uppnå juridiskt bindande milstolpar för att uppfylla sin del av avtalet. I många fall hamnar avtal som förhandlats fram av säljpersonal och kunder i arkivskåp och plockas inte fram förrän ett problem uppstår eller avtalets giltighetstid börjar gå ut. Men i de flesta företag måste produkter eller tjänster designas, tillverkas, levereras eller repareras av en eller flera företagsavdelningar. Att ha tillgång till nyckeldata som finns i dessa avtal är absolut nödvändigt om företaget ska kunna driva en effektiv verksamhet och kunna skilja sig från sina konkurrenter. Omedelbar åtkomst av kundavtal Av och till är det nödvändigt att hänvisa till avtal mellan säljorganisation och kund. I många företag är det då ofta praktiskt taget omöjligt att hitta aktuell version av avtalet. Godkända avtal ska normalt vara arkiverade i arkivskåp så att personalen vet att de har den slutliga godkända versionen. Så är dock sällan fallet eftersom personalen kan ha tillgång till multipla versioner av avtalet, sällan vet vilken som är den godkända versionen. Det är absolut nödvändigt att personalen har tillgång till den godkända versionen av avtalet då de behöver ta itu med ett problem eller svara på en fråga från en kund. Avtal innehåller de milstolpar och åtaganden som företaget måste uppfylla innan kunden betalar eller innan en kundservicerepresentant kan hjälpa en kund. Ett annat problem för personalen är om de inte kan komma åt avtalsdokumentationen. Onödig tidsåtgång för att komma åt avtalsinformation innebär kundproblem. En bra lösning för avtalshantering ska tillhandahålla en säker elektronisk databas där alla avtal kan kommas åt med en arkiveringsplan som följer företagets policy.

10 10 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång Underlätta för säljpersonalen Även om alla försäljare älskar att ta in stora affärer så ogillar många det administrativa arbetet som följer efter dessa affärer. Att ta fram dokumentation som sekretessavtal, offerter och säljavtal tar ofta upp mycket tid. Eftersom många av avtalsmallarna är generella kan förhandlingen ta lång tid, med många granskningar och ändringar. Allt detta blir ett sidospår och tar dyrbar tid från det säljaren gör bäst säljer. En lösning för avtalshantering skall ge säljaren möjlighet att snabbt och enkelt skapa anpassad säljdokumentation som kan användas som första utkast till kunden. Genom intelligenta avtalsmallar och intuitiva användargränssnitt kan avtal och juridisk dokumentation tas fram på en bråkdel av tiden det annars skulle ta. Med en automatiserad avtalsprocess kommer kunden att känna att de får anpassad service för just deras behov, vilket gör att färre ändringar behöver införas. Detta ger säljavdelningen mer tid att sälja. Proaktiv förnyelse av avtal På samma sätt som det är ett problem när leverantörsavtal förnyas automatiskt är det vanligt att säljavtal (t.ex. supportoch underhållsavtal) går ut utan att kunden har bekräftat förnyelse av avtalet. Det finns många anledningar till varför säljavtal inte förnyas, men en lösning för avtalshantering kan förse säljorganisationen med de nödvändiga verktygen för att proaktivt få fram avtalsförnyelser. Kundansvariga och säljchefer bör få en varning om att deras kundavtal håller på att gå ut. I vissa företag står förnyade underhållsoch supportavtal för en stor del av intäkterna. Maximera intäkter och minimera risker Ibland då man har tagit fram en offert kan villkoren först se väldigt bra ut för det säljande företaget, men i slutändan resultera i en neråtgående kostnadsspiral. Att se till att en affär inte blir olönsam är en riskhanteringsuppgift som säljchefer och ekonomichefer måste hantera. Det är absolut nödvändigt att förstå och hålla sig till uppsatta parametrar för rabatter, garantier, leveransåtaganden, etc. för att maximera intäkterna och minimera riskerna. Med en lösning för avtalshantering kan sälj- och ekonomichefer få rapporter som automatiskt flaggar när parametrar har överträtts. Proaktiv hantering av villkoren redan i utkastskedet är ännu ett exempel på hur avtalshanteringslösning kan hjälpa företag med effektivare riskhantering och bättre lönsamhet i affärerna. Uppfylla villkor Hantering av avtal är hela företagets ansvar. Ett företag är endast lönsamt då hela organisationen kan agera utifrån relevant och uppdaterad information. Många delar av företaget behöver tillgång till villkor som innebär att man ska nå vissa milstolpar. Det är dock inte vanligt med företag som kan ta fram nyckelvillkor från avtal och dela med sig av dem till affärsenheterna så att de kan uppfyllas eller rent av överträffas. Därför måste en central komponent i en lösning för avtalshantering vara möjligheten att förse ansvariga i företaget med anpassade rapporter så de kan följa villkoren i avtalet. De fem hörnstenarna i avtalshantering Det finns fem nyckelkomponenter i avtalshantering: > automatiserar skapandet av avtal > säker förhandling > elektroniskt avtalsarkiv > integration med back office > proaktiva rapporter och larmfunktioner

11 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > 11 Automatiserar skapandet av avtal För att lösningen ska vara flexibel och kunna eliminera onödiga kostnader i varje skede av avtalets livscykel måste den fungera så att godkända slutanvändare själva kan använda tekniken för att upprätta avtal och juridiska dokument inom förbestämda parametrar. Detta gör det möjligt för avdelningar med begränsade resurser (som juridik- och inköpsavdelningar) att fokusera på att skapa mallar och metoder. Säker förhandling Avtalsförhandling mellan externa parter sker ofta via e-post. Detta kan innebära många problem för förhandlingsparterna. Att skicka ett till fem mottagare genererar fem separata kopior av avtalet. Om mottagarna vill göra kommentarer eller ändringar i avtalet får man lätt många olika versioner av dokumentet. Detta medför inte bara mycket onödigt arbete när man försöker jämka samman dessa versioner till ett slutligt avtal, utan kan också leda till at man förlorar kontrollen över känslig information. En bra avtalshanteringsstrategi måste därför tillhandahålla en säker samarbetsmiljö för avtalsförhandling med externa parter. Säkra workspaces gör det möjligt att ha en enda virtuell version av avtalet som alla godkända parter kan komma åt och granska. Nya versioner och ändringar i innehållet kan spåras och hanteras inom denna workspace. Diskussionstrådar för avtalet, liksom uppgifter och möteskalendrar, finns också i denna workspace. När man kommit överens om villkoren i avtalet bör man använda arbetsflödesteknik för processen att ta fram det slutliga godkännandet. Elektroniskt avtalsarkiv En bra strategi för avtalshantering bör inkludera implementation av ett centralt elektroniskt arkiv för lagring avtal. Arkivskåp eller delade mappar i ett nätverk är inte effektiva metoder för att lagra känslig information som avtal. Avtalsarkivet gör det inte bara lättare att följa myndighetskrav, utan gör det också möjligt att lätt ta fram den senaste versionen av ett avtal. Många olika delar av ett företag kan av och till behöva tillgång till arkiverade avtal. I vissa företag där avtalen arkiveras i externa pappersbaserade arkiv innebär det en kostnad att ta fram avtal. Den finns exempel på företag som kräver att ansvariga tar fram ett komplett business case innan de tillåter att arkiverade avtal plockas fram för granskning. Ett centralt elektroniskt arkiv minskar dessa onödiga kostnader då auktoriserad personal direkt kan få tillgång till dessa sparade avtal. Integration med back office De flesta företag överför avtalsdata manuellt till affärslösning. Att manuellt överföra data från en avtalsutskrift är inte bara ineffektivt och tidsödande, utan kan också medföra dyrbara misstag. En avtalshanteringsstrategi bör innehålla dataöverföringsteknik som automatiskt extraherar nyckeldata och överför dessa till affärslösningen utan manuellt arbete. Proaktiva rapporter och larmfunktioner Även om dokumenterade processer rörande upprättande, granskning och arkivering av avtal krävs för att uppfylla lagar och regelverk så ligger kanske den främsta kommersiella fördelen i en avtalshanteringslösning i dess rapporteringsmöjligheter. Rapporter används för att förvarna och förse personal med information som krävs för att de ska uppfylla sina åtaganden. Villkor i ett avtal kan påverka många delar av företaget. Säljchefer eller inköpare behöver hålla koll på villkor som rör deras affärer. Andra enheter som ekonomi, juridik, linjeverksamhet, kundtjänst, etc. kan behöva tillgång till andra delar av avtalsinformationen för att se till att leverantörer uppfyller sina åtaganden eller att villkor gentemot kunden uppfylls, så att företaget maximerar intäkterna och minimerar riskerna.

12 12 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång Hur löser Hummingbird avtalshantering? Hummingbird Enterprise tillhandahåller en integrerad plattform för enterprise content management (ECM) och affärsanalys med lösningar för att hantera affärsinformation såsom dokument, protokoll, virtuella diskussioner, e-post eller ekonomiska data lösningar utvecklade för att föra samman processer, information och människor. Hummingbird tacklar problemet med processcentrerad innehållshantering. Den integrerade produktsviten ger effektiv hantering och kontroll, snabbare implementering, enkelt underhåll och garanterad interoperabilitet. > Content Management Viktiga nyckelfunktioner som ett centralt arkiv, katalogfunktioner, versionskontroll, säkerhetsprofiler, sök, bildhantering och webbpublicering > Records Management Elektronisk ärendehantering för långsiktig åtkomst, granskning och gallring > Knowledge Management Funktionalitet för sök från multipla datakällor med avancerade funktioner för presentation och kategorisering > Workflow Limmet som håller lösningen samman och binder ihop den med företagets affärssystem > Collaboration Stöd för realtidssamarbete, med säkra meddelandefunktioner, filöverföring, diskussioner och deltagande av såväl interna som externa parter Hummingbird Enterprise for Contract Management Hummingbird Enterprise for Contract Management är utformat för att stödja avtalshanteringen genom hela avtalets livscykel > Skapa nya avtal snabbt och enkelt > Säkra förhandlingsprocesser > Integration med Back Office > Åtkomst av avtal > Analys av villkor, utbetalningar och innehåll > Automatisk alarmfunktion när avtal behöver förnyas > Avtalsarkiv > Paragrafspårning > Resultathantering Med Hummingbird Enterprise for Contract Management kan ert företag göra avtalsprocessen mycket smidigare, förbättra ekonomiska och avtalsmässiga resultat för både leverantörer och kunder, maximera intäkterna och minska kostnaderna. Vanliga fördelar är reducerade kostnader, kortare förhandlingscykler, bättre möjligheter att följa interna och externa regelverk, lägre personalkostnader och högre intäkter. > Mobility Både ett ramverk och en färdig lösning som gör det möjligt att komma åt information via trådlösa applikationer > Query and Reporting Inbyggd rapportering ger snabb åtkomst till data i anpassade eller standardiserade rapporter inklusive grafisk presentation av data > Data Integration Hummingbird Genio är ett dataintegreringsverktyg som binder samman datakällor snabb överföring av databasinformation utan att någon programmering behövs

13 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > 13 Räkna hem avtalshanteringen Många ledande oberoende analytiker såsom Gartner och Meta Group, liksom managementkonsulter som Accenture, PriceWaterhouseCoopers och BearingPoint, har genomfört detaljerade studier av hur avtalshantering eller brist på avtalshantering påverkar ett företag. Om vi sammanfattar dessa blir fördelarna med avtalshantering väldigt tydliga. En lösning för avtalshantering ger både sänkta kostnader och högre intäkter i hela företaget. Följande tabell, som tagits fram av Accenture, visar hur avtalshantering påverkar ett företag. Den högra kolumnen visar hur dessa förbättringar kan åstadkommas. Effekt Förbättringsgrad Hur? Minskar juridiska kostnader 70% Lägre externa juridiska kostnader, snabbare uppdateringar av paragrafer, kortare förhandlingscykler Möjlighet att följa policies och regler % Avtal arkiveras elektroniskt: lätta att hitta, ta fram och lagra så länge det behövs Snabbare förhandlingscykler 50% Alla ändringar och förslag görs på ett och samma ställe. Versionshantering minskar antalet kopior och arbetet för att ta fram slutversion. Högre intäkter 1-2% Bättre hantering av milstolpar kan hjälpa till att utnyttja rabatter, bonusparagrafer, etc.. Bättre förnyelseintäkter 30% Bättre hantering av milstolpar innebär bättre hantering av giltighetstidens utgång Minskning av felaktiga betalningar 75-90% 3% av alla utbetalningar är felaktiga. Korrekt information till ekonomiavdelningen från avtalen kan hjälpa till att minska på dessa. Minskade processkostnader 10-30% Automatisering av upp till 80 % av det manuella arbetet med att upprätta och hantera avtal Minskning av personal eller höjd produktivitet 10-20% Data extraheras automatiskt och överförs till andra lösning och rapporter genereras automatiskt inget behov av överflödig personal Avskaffande av automatiskt förnyade avtal % Standardrapporter flaggar för avtal som går ut

14 14 > Hummingbird Fak tabl ad Avtalshantering en strategisk tillgång Sammanfattning Detta faktablad har gett en översikt över de huvudområden där avtalshanteringslösning kan hjälpa ett företag att minska sina kostnader och höja intäkterna genom att slipa processerna för att upprätta och hantera avtal. Avtal som tidigare legat undangömda i arkivskåp kan bli tillgängliga för alla som behöver dem. Lösningen kan också förse personalen med förvarningar och rapporter vid viktiga milstolpar. Lösningen hjälper företag som är reglerade att följa lagar och riktlinjer samt innebär stora fördelar vad gäller hantering av avtalets livscykel och möjligheten att ge organisationen åtkomst till information.

15 Avtalshantering en strategisk tillgång Hummingbird Fak tabl ad > 15 Bibliografi Här följer en lista på de studier som använts som bakgrund till denna artikel: 1. Accenture white paper: Managing contracts to increase revenue and profits: Christopher J. Zant & Cathy Schlosberg (2002) 2. Gartner Group research note: Contract Management: a $20 billion market: Andy Kyte (16 April 2002) 3. PriceWaterhouseCoopers white paper: Contract Management: Control value and minimize risks: Andy Coaton (2003) 4. BearingPoint white paper: Vertagsmanagement (written in German): Claudia Georgi (2002) 5. Goldman Sachs research note: Time to manage those contracts (2001) 6. IACCM: The Contract Management challenge (May 2003) 7. AMR Research: Turning Contracts into Cash (July 2002) Samtliga rättigheter erkännes.

16 Hur kan Hummingbird hjälpa Dig? Huvudkontor: 1 Sparks Avenue, Toronto, Ontario M2H 2W1 Canada > Toll-Free Kanada/USA: FLY HUMM ( ) > Tel: Kontor Norden: Stockholm > Tel: > > /us/wp/entcm Copyright 2006, Hummingbird Ltd. har upphovsrätt till innehållet i detta material. Samtliga bilder och logotyper tillhör Hummingbird. Omnämnda företagsnamn och produktnamn tillhör repsektive företag. WP SW /06

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING

Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer att

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

ScalaBruk iscala 2.3 SR3

ScalaBruk iscala 2.3 SR3 ScalaBruk iscala 2.3 SR3 Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Agenda iscala 2.3 SR3 Funktioner: Inköphantering Orderhantering Lagerhantering Mål: En snabb överblik av iscala 2.3 SR3 Funktioner

Läs mer

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare Visma.net AutoPay Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare Innehåll Vad är Visma.net AutoPay?... 3 Hur fungerar Visma.net AutoPay?... 3 Fördelar... 3 Hur är det att jobba med Visma.net AutoPay?...

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS Som verksam inom segmentet för bank och finans ställs du dagligen inför utmaningen att bland annat säkra hundratals anställda och besökare på bankkontor samt användare

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

CTM Release Notes 7.4.3

CTM Release Notes 7.4.3 CTM Release Notes 7.4.3 Sida 1 av 9 1 CTM RELEASE NOTES 7.4.3... 3 1.1 UPPHANDLINGSMODULEN... 3 1.1.1 SÖK PÅ ÄRENDENUMMER... 3 1.1.2 KOPIERA ARKIVERAD UPPHANDLING... 3 1.1.3 ÄNDRA FÖRIFYLLNAD AV KONTAKTPERSON

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

AVTALS- HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon

AVTALS- HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon AVTALS- HANTERING Kungsholmsgatan 21 112 27 Stockholm Telefon 08 545 516 40 www.centuri.se En strukturerad avtalshantering skapar förutsättningar för att spara tid, pengar och öka intäkterna. Med Centuri

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N FormPipe Software V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N Agenda Översikt FormPipe Software Affärsområde NetDesign ECM (Enterprise Content Management) Förnyat ramavtal Affärsmodell ECM marknaden Tillväxt

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet. PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet. PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter PART 4 ÖVERSIKT 1. Specifikation av det internationella sammanhanget 2. Mot skyddsavtal

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt Avtalsrätt.com Seminarieserie i avtalsrätt Juridiska frågor betraktas många gånger som just juridiska och därför som något som är skilt från den egentliga affären. I avtalsförhållanden handlar emellertid

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING Anki Steen RECORDS MANAGEMENT SS-ISO 15489-1: 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt SS-ISO/TR 15489-2:2001: Dokumentation Dokumenthantering(Records

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Scalabruk 2009. Presented by: Fred Boström (fred.bostrom@bitlog.se) VD BitLog AB & Part Trap Logistics AB

Scalabruk 2009. Presented by: Fred Boström (fred.bostrom@bitlog.se) VD BitLog AB & Part Trap Logistics AB iscala Credit Control Scalabruk 2009 Presented by: Fred Boström (fred.bostrom@bitlog.se) se) VD BitLog AB & Part Trap Logistics AB Om Bitlog AB Grundat i april 2006 av Fred Boström Mer än 70 års samlad

Läs mer

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen Automatisering av manuella bokningar Christer Mäkelä 2 3 steg för att förbättra boksluts-processen Contents 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen... 3 Om

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Hem Resurser. SpinFire Professional. Partnerlogin. Deutsch 简 体 中 文 English. Centro. ActifyInsight. 1 av 10 2014-10-29 21:35

Hem Resurser. SpinFire Professional. Partnerlogin. Deutsch 简 体 中 文 English. Centro. ActifyInsight. 1 av 10 2014-10-29 21:35 1 av 10 2014-10-29 21:35 Hem Resurser FöretagetOm Oss Kontakt Kundsupport Partnerlogin English (UK) Swedish Deutsch 简 体 中 文 English SpinFire Professional Centro ActifyInsight 2 av 10 2014-10-29 21:35 Got

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 ProSourcia AB Tegelviksgatan 79 116 47 Stockholm www.inkopsbarometern.com info@inkopsbarometern.com Inköpsstrategi 2 Executive Summary Inköpsbarometerns

Läs mer

Brandon BRANDON LOGISTIK I SIFFROR STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) GÖTEBORG (LAGER, HQ) DETROIT (LAGER) HONG KONG (TRADING)

Brandon BRANDON LOGISTIK I SIFFROR STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) GÖTEBORG (LAGER, HQ) DETROIT (LAGER) HONG KONG (TRADING) Brandon GÖTEBORG (LAGER, HQ) STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) BRANDON Helägt av PUMA Huvudkontor i Göteborg Två affärsområden: - Brand Merchandise - Retail Support Experter på sourcing och

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer